You are on page 1of 13

ANALISA SOALAN KERTAS BAHASA MELAYU 1 (1103/1)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI MALAYSIA 2017

BIL NEGERI SOALAN BAHAGIAN A


(KARANGAN BERPANDU)
SOALAN BAHAGIAN B (KARANGAN UMUM)
Anda mengambil bahagian dalam pertandingan pidato
DIMENSI DIRI peringkat sekolah. Tajuk pidato ialah ‘Faedah
Perhimpunan Pagi kepada Murid’.
Peningkatan kos pendidikan, kos rawatan dan harga
DIMENSI makanan telah menimbulkan masalah kewangan
KELUARGA dalam keluarga.
Huraikan pendapat anda Bincangkan.
tentang langkah-langkah untuk
Kerjasama ibu bapa, komuniti dan pihak sekolah
menyuburkan semangat
DIMENSI dapat mengurangkan kes buli yang berlaku di
kejiranan dalam kalangan MASYARAKAT sekolah.
masyarakat di negara kita.
Ulas pernyataan di atas.
 Menjalankan aktiviti gotong- Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam
1 KEDAH pembangunan ekonomi negara. Sehubungan dengan
royong
itu, penglibatan generasi muda dalam bidang
 Menyemarakkan budaya pertanian perlu diberi perhatian.
DIMENSI
kunjung-mengunjung NEGARA
Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk
menggalakkan generasi muda menceburi bidang
 Mengadakan majlis rumah pertanian.
terbuka
DIMENSI Karya sastera merupakan karya yang mengandungi
KOMSAS banyak perkara yang boleh dijadikan pedoman hidup.
Berdasarkan karya yang anda baca, jelaskan perkara-
perkara yang boleh dijadikan pedoman dalam
kehidupan kita.
Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Bersempena dengan persaraan pengetua sekolah
tentang kepentingan hidup anda, pihak sekolah telah mengadakan majlis
2 SBP
berjiran. perpisahan. Selaku wakil pelajar anda dikehendaki
menyampaikan ucapan di majis tersebut.
Tulis teks anda selengkapnya.
 Budaya tolong -menolong DIMENSI Pelbagai masalah sosial seperti pergaulan bebas,
dipertingkatkan. KELUARGA vandalisme, dan lari daripada rumah berkaitan rapat
 Kes jenayah berkurangan. dengan kebejatan institusi keluarga.
 Bantuan ketika kecemasan. Jelaskan peranan keluarga dalam menangani
masalah sosial tersebut.
DIMENSI Pada alaf baharu ini, pihak kerajaan bersungguh-
NEGARA sungguh untuk memajukan industry desa kerana
industry ini berpotensi meingkatkan ekonomi negara.
Bincangkan.
DIMENSI Dunia hari ini terhimpit dengan peperangan yang
ANTARABANGSA membawa kesan-kesan negatif.
Jelaskan peranan badan-badan dunia bagi
membendung permasalahan ini.
DIMENSI Kewujudan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
KOMSAS (TMK) dapat memupuk minat orang ramai terhadap
karya sastera.
Huraikan pernyataan di atas.
DIMENSI DIRI Anda sebagai Tokoh Usahawan Desa peringkat
negeri telah diminta menyampaikan sebuah ceramah
kepada sekumpulan usahawan desa di tempat anda.
Tajuk ceramah itu ialah “ Rahsia Menjadi Usahawan
Huraikan pendapat anda tetang Desa yang Berjaya.
usaha-usaha untuk memupuk Sediakan teks ceramah tersebut dengan
jati diri remaja. selengkapnya.
DIMENSI Keluarga bahagia merupakan keluarga yang
3 PAHANG KELUARGA
 Menghargai tokoh pejuang. penyayang, bertolak ansur, dan sering menyantuni
 Kempen oleh pihak kerajaan. antara satu sama lain.
 Menghayati mata pelajaran Sehubungan dengan itu, jelaskan ciri-ciri keluarga
Sejarah. bahagia idaman anda.
DIMENSI Pengguna yang bijak mendatangkan pelbagai
NEGARA manfaat kepada keluarga.
Jelaskan manfaat-manfaat tersebut.
DIMENSI Sukan merupakan wahana penyatuan masyarakat
ANTARABANGSA antarabangsa.
Jelaskan kepentingan bersukan kepada masyarakat
global.
DIMENSI Jikalau ilmu tidak sempurna,
KOMSAS Tiada berupa ia sempurna.

Ilmu kepandaian boleh dikejar,


Asal mahu rajin belajar.
( Gurindam beberapa petua hidup, Zaaba)
Huraikan kepentingan ilmu kepada remaja.
DIMENSI DIRI Golongan remaja amat wajar memberikan sumbangan
dalam usaha untuk mengisi kemerdekaan negara
yang telah diperjuangkan oleh generasi terdahulu.
Bincangkan sumbangan yang dapat anda berikan
demi keamanan dan kemajuan negara kita.

DIMENSI Dewasa ini, permainan tradisional seperti layang-


KELUARGA layang, gasing dan congkak kurang diminati serta
semakin dilupakan oleh generasi muda.
Huraikan pendapat anda
Bincangkan peranan ibu bapa untuk menggalakkan
tentang ciri- ciri bandar pintar.
anak-anak bermain permainan tradisional.
4 JOHOR  Taman rekreasi terancang. DIMENSI Usaha kerajaan menarik pelabur-pelabur asing
 Kemudahan awam moden. NEGARA melabur di negara kita memang wajar kerana
 Kecanggihan Sistem Teknologi
pelaburan asing memberikan pelbagai faedah kepada
Maklumat dan Komunikasi.
rakyat dan negara.
Bincangkan
DIMENSI Pendidikan maya atau pendidikan yang
ANTARABANGSA memaksimumkan penggunaan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi (TMK) mempunyai pelbagai
kepentingan dalam melahirkan masyarakat yang
berilmu, berwibawa dan bertaraf dunia.
Bincangkan.
DIMENSI Apabila terpelihara lidah,
KOMSAS Nescaya dapat daripadanya faedah.

Petikan gurindam di atas membawa maksud


kepentingan seseorang menjaga tutur kata dalam
kehidupan.
Huraikan pendapat anda tentang kepentingan-
kepentingan seseorang menjaga tutur kata agar
berjaya dalam kehidupan.

Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Disiplin diri merupakan pemangkin kejayaan pelajar
tentang ciri-ciri pengguna bijak. dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah.
Bincangkan.
 Membuat perbandingan harga DIMENSI Sebagai ahli Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG),
barangan. KELUARGA ibu bapa memberikan sumbangan yang bermakna
 Mengutamakan barangan demi kemajuan sekolah.
keperluan. Huraikan sumbangan-sumbangan tersebut.
 Mengamalkan sikap berjimat DIMENSI Alam sekitar yang berkualiti menjamin kesejahteraan
cermat. MASYARAKAT hidup manusia.
5 PERLIS Ulas pernyataan tersebut
DIMENSI Kerajaan sentiasa menggalakkan rakyat agar
NEGARA melakukan inovasi iaitu penghasilan produk baharu
dan perkhidmatan yang lebih baik.
Jelaskan kepentingan-kepentingan inovasi kepada
rakyat dan negara.
DIMENSI Sesebuah karya sastera yang bermutu akan menarik
KOMSAS minat masyarakat untuk membaca karya tersebut.
Bincangkan.

Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Kempen gaya hidup sihat telah diperkenalkan oleh
tentang ciri-ciri pusat sumber kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang
6 TERENGGANU sekolah yang baik. mementingkan kesihatan dan kesejahteraan hidup.
Bincangkan amalan-amalan yang wajar dilakukan
 Lokasi yang strategik dan oleh anda untuk memastikan kesihatan diri sentiasa
suasana yang kondusif. terjaga.
 Mengadakan pelbagai DIMENSI Sesebuah keluarga yang erat hubungannya akan
kemudahan dan aktiviti. KELUARGA sentiasa tolong-menolong antara satu sama lain
 Menghebahkan kemudahan dan seperti aur dengan tebing.
perkhidmatan di pusat sumber Huraikan kebaikan yang diperoleh ahli keluarga
sekolah. apabila menjayakan sesuatu majlis keluarga sep€rti
majlis perkahwinan, sambutan penyaan, hari keluarga
dan sebagainya
DIMENSI lsu keselamatan anak-anak sering kali diuar-
MASYARAKAT uarkan di media massa. Sehubungan dengan itu,
anda ingin menulis sebuah rencana untuk disiarkan
dalam akhbar tempatan tentang Keselamatan Kanak-
kanak Tanggungiawab Bersama.
Tulis rencana itu selengkapnya.
DIMENSI Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
NEGARA (TMK) yang begitu pesat menyebabkan kita
berasakan dunia ini semakin kecil.
Huraikan manfaat Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) kepada masyarakat dunia.
DIMENSI Sesebuah karya sastera seharusnya mengandungi
KOMSAS banyak keistimewaan agar boleh menarik minat
pembaca.
Ulaskan pernyataan tersebut
DIMENSI DIRI Kes keracunan yang berlaku akhir-akhir ini
disebabkan oleh sikap kurang prihatin seseorang
Huraikan pendapat anda terhadap penjagaan kebersihan.
tentang kepentingan memiliki Sebagai seorang pelajar yang prihatin, jelaskan
keluarga bahagia. langkah-langkah yang perlu diambil untuk
 Mengukuhkan institusi keluarga. mengelakkan diri dari menjadi mangsa keracunan
7 MRSM
 Melahirkan anak-anak yang makanan.
Berjaya. DIMENSI Media massa sering memaparkan iklan-iklan
 Membentuk sikap-sikap positif. KELUARGA barangan dan perkhidmatan untuk melahirkan
pengguna yang bijak. Sehubungan itu, anda ingin
menulis sebuah rencana yang bertajuk “Peranan iklan
dalam Melahirkan Pengguna yang Bijak.
Tuliskan rencana itu selengkapnya.
DIMENSI Orang Kelainan Upaya (OKU) turut memberikan
MASYARAKAT sumbangan untuk memajukan negara dalam pelbagai
bidang.
Ulaskan pernyataan itu.
DIMENSI Jenayah pemerdagangan manusia kini merentas
NEGARA sempadan. Hal ini memerlukan kerjasama yang
berkesan yang berkesan antara negara untuk
menanganinya.
Bincangkan.
DIMENSI Peribahasaa ‘Ingat sebelum kena, jimat sebelum
KOMSAS habis’ boleh dikaitkan dengan amalan berjimat
cermat.
Berikan pendapat anda tentang faedah-faedah
amalan berjimat cermat dalam kehidupan generasi
muda kini.
DIMENSI DIRI Guru merupakan insan penting paling dihargai
disebabkan mereka menyumbangkan kepada
pembentukan generasi cemerlang yang diperlukan
oleh negara.
Huraikan cara-cara anda menghargai guru.
Huraikan pendapat anda DIMENSI Permintaan air bersih kian meningkat sedangkan
tentang manfat-manfaat MASYARAKAT sumbernya semakin berkurangan. Sebagai pengguna,
perhimpunan rasmi sekolah.
kita berperanan penting untuk menjimatkan
penggunaan air dalam aktiviti seharian.
8 KELANTAN  Memupuk disiplin dalam
Bincangkan langkah-langkah menjimatkan air.
kalangan pelajar. DIMENSI
 Menanam semangat patriotik. Pengangkutan awam di negara kita semakin tidak
NEGARA mendapat sambutan disebabkan pelbagai faktor. Hal
 Membudayakan kemahiran
mencatat. ini sudah pasti dapat diatasi dengan meningkatkan
system pengangkutan di negara kita. Sehubungan itu,
anda ingin menulis sebuah rencana yang berjudul
“Usaha-usaha Meningkatkan Sistem Pengankutan
Awam Negara.”
Tuliskan rencana itu selengkapnya.
DIMENSI Perkembangan industri pertanian dapat
ANTARABANGSA menambahkan pendapatan negara, membuka
peluang pekerjaan dan dapat meningkatkan imej
negara di mata dunia.
Huraikan pernyataan tersebut.
DIMENSI Peribahasa ‘serumpun bagaikan serai, selubang
KOMSAS bagaikan tebu’ mengambarkan sikap bersatu hati
dalam segala hal.
Jelaskan kelebihan-kelebihan mengamalkan sikap
bermuafakat dalam kehidupan masyarakat.
DIMENSI DIRI Semangat patriotik dalam kalangan murid semakin
luntur. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan semangat
patriotik dalam kalangan murid.
DIMENSI Semangat kejiranan semakin hari semakin luntur
MASYARAKAT dalam kalangan masyarakat.
Jelaskan peranan ibu bapa dalam usaha memupuk
semangat kejiranan dalam kalangan anak-anak
Huraikan pendapat anda DIMENSI Aktiviti manusia telah menyebabkan bekalan air
tentang prakarsa memajukan NEGARA berlaku di beberapa tempat di negara kita sehingga
industri pelancongan
mendatangkan pelbagai kesusahan kepada banyak
SABAH pihak.
 Memperlengkap kemudahan
9 (DAERAH KOTA Berikan komen anda.
pengangkutan
BELUD) DIMENSI Walaupun Hari Bumi diisytiharkan dan disambut pada
 Menyediakan kemudahan ANTARABANGSA 22 April setiap tahun, kemusnahan bumi dilihat
penginapan
 Menyediakan kemudahan menjadi masalah utama bagi negara-negara di dunia.
maklumat Jelaskan bentuk-bentuk sumbangan yang dapat
diberikan oleh semua negara di dunia untuk
menyelamatkan bumi.
DIMENSI Peribahasa ’Mendengar guruh di langit, air di
KOMSAS tempayan dicurahkan’ merujuk keadaan seseorang
yang terpaksa menanggung kerugian akibat terburu-
buru mengambil sesuatu keputusan.
Bincangkan kerelevanan maksud peribahasa tersebut
dengan situasi kehidupan seharian masyarakat di
negara kita.
DIMENSI DIRI Anda telah ditawarkan melanjutkan pelajaran ke salah
sebuah Institusi Pengajian Tinggi (IPT).
Jelaskan persediaan-persediaan yang perlu anda
lakukan sebelum mendaftar sebagai pelajar di Institusi
Pengajian Tinggi (IPT) tersebut.

DIMENSI Keluarga memainkan peranan untuk membentuk


KELUARGA masyarakat yang mengamalkan semangat kejiranan.
Huraikan peranan ahli keluarga untuk memupuk
semangat kejiranan.

DIMENSI Sejarah penubuhan kerajaan ini pastinya banyak


NEGARA meninggalkan bangunan bersejarah sama ada
Huraikan pendapat anda
tentang kepentingan- yangbercirikan tempatan mahupun Eropah. Anda
PERAK kepentingan menyertai acara berminat menulis sebuah rencana untuk majalah
DAERAH sukan. tempatan yang bertajuk, “Kepentingan Bangunan
10 Bersejarah kepada Negara”.
PERAK
TENGAH  Memupuk disiplin
DIMENSI Keamanan beberapa buah negara di dunia terjejas
 Meningkatkan keyakinan diri ANTARABANGSA
 Mengukuhkan perpaduan. akibat pelbagai pergolakan politik, persengketaan dan
peperangan.
Jelaskan kerjasama yang boleh dilakukan oleh
pemimpin negara untuk menjamin keamanan di
beberapa buah negara di dunia.

DIMENSI Golongan penggiat sastera seperti penulis novel,


KOMSAS pelakon teater, penulis sajak, deklamator semakin
dikenali dan mendapat tempat di hati peminat sastera
di negara kita. Bincangkan pengiktirafan yang boleh
diberikan kepada golongan penggiat sastera di negara
kita.

11 MELAKA Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Sebagai tokoh murid, anda diundang untuk
tentang usaha-usaha yang memberikan syarahan tentang masalah sosial yang
dapat dilakukan untuk melanda remaja pada hari ini.
melestarikan warisan seni Tulis teks syarahan tersebut dengan memberikan
budaya. fokus punca-punca berlakunya masalah ini.
 Pameran Kebudayaan
 Lawatan DIMENSI Cuti sekolah yang panjang digunakan oleh ibu bapa
 Persembahan Kebudayaan di KELUARGA untuk menghantar anak-anak mengikuti program-
Sekolah program berbentuk akademik dan sahsiah.
Hakikatnya cuti sekolah merupakan waktu terbaik
untuk merapatkan hubungan antara ahli keluarga.

Bincangkan peranan ibu bapa bagi memanfaatkan


cuti sekolah anak-anak untuk merapatkan hubungan
kekeluargaan.
DIMENSI Kestabilan ekonomi, politik, dan sosial menjadi faktor
NEGARA tarikan kemasukan pelancong asing ke negara kita.
Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam
membantu perkembangan industri pelancongan
negara.
DIMENSI Isu kemiskinan telah menjadi masalah global yang
ANTARABANGSA mengancam sebahagian negara dunia. Sebagai
sebuah negara yang dipandang tinggi oleh negara
luar, Malaysia telah mencadangkan beberapa langkah
untuk menangani masalah tersebut.
Jelaskan cadangan-cadangan yang boleh
dikemukakan oleh kerajaan Malaysia berkaitan
dengan isu kemiskinan.

DIMENSI Bakat, minat dan kreativiti merupakan sebahagian


KOMSAS daripada kriteria untuk melahirkan penulis karya
sastera yang berkualiti.
Berikan pendapat anda.

12 PERAK Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Setiap pelajar pasti mempunyai impian untuk
SMK SUNGAI tentang kepentingan menyertai melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi
MANIK acara sukan. demi masa depan yang gemilang.
 Memupuk disiplin Berikan pendapat anda tentang persediaan-
 Meningkatkan keyakinan diri persediaan yang perlu anda lakukan sebelum
 Mengukuhkan perpaduan melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi.
DIMENSI Semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat hari
KELUARGA ini dikatakan kian luntur.
Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil oleh
ahli keluarga untuk memupuk semangat kejiranan.
DIMENSI Bangunan lama atau bangunan bersejarah di negara
NEGARA kita amat perlu dikekalkan demi generasi yang akan
datang. Anda ingin menulis sebuah rencana bertajuk
‘Kepentingan Bangunan Bersejarah Kepada Negara’
untuk disiarkan dalam majalah sekolah anda.
Tulis rencana tersebut selengkapnya.
DIMENSI Pergolakan yang berlaku di beberapa buah negara di
ANTARABANGSA dunia telah menggugat keamanan dan kesejahteraan
masyarakat.
Huraikan kerjasama yang boleh dilakukan oleh
pemimpin negara untuk menjamin keamanan di
beberapa buah negara di dunia.

DIMENSI Penggiat sastera atau sasterawan merupakan


KOMSAS golongan yang banyak
berjasa kepada pembangunan negara.
Bincangkan langkah-langkah untuk mengiktiraf
golongan penggiat sastera di negara kita.

Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Aktiviti seperti beriadah, berkhemah, dan menyertai
tentang kepentingan menabung program khidmat masyarakat pada musim cuti
wang kepada masyarakat. sekolah amat digalakkan kepada remaja.
13 SELANGOR
 Jaminan pendidikan Jelaskan faedah-faedah yang anda peroleh daripada
 Waktu kecemasan aktiviti-aktiviti tersebut.
 Simpanan hari tua DIMENSI Cabaran membentuk masyarakat yang bersatu padu
KELUARGA di sekolah amat besar. Sehubungan dengan itu, pihak
sekolah wajar mengambil langkah-langkah untuk
memupuk perpaduan antara kaum dalam kalangan
pelajar.
Bincangkan.
DIMENSI Keistimewaan yang dimiliki oleh Malaysia sebagai
NEGARA destinasi pelancongan memerlukan kerajaan dan
agensi swasta mengambil langkah-langkah yang
sepatutnya untuk menarik kedatangan pelancong.
Ulaskan pernyataan ini.
DIMENSI Pengambilan tenaga kerja dari negara luar bertujuan
ANTARABANGSA membantu pembangunan ekonomi negara, namun
begitu terdapat beberapa masalah sosial yang timbul.
Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis sebuah
rencana yang bertajuk “Langkah-langkah Mengatasi
Masalah Sosial yang Ditimbulkan Oleh Tenaga
Kerja daripada Negara Luar.”
Tuliskan rencana anda selengkapnya.
DIMENSI Sesebuah karya sastera yang baik dan menarik dapat
KOMSAS mendidik pembaca.
Huraikan ciri-ciri karya yang baik dan menarik.
DIMENSI DIRI Menjadi pelajar cemerlang impian bagi setiap pelajar
Huraikan pendapat anda di Malaysia.
tentang langkah-langkah Berikan pendapat anda tentang cara-cara untuk
mengelakkan keracunan menjadi pelajar cemerlang dalam pelbagai aspek.
makanan di sekolah.
 Memastikan makanan bersih
SARAWAK dan berkualiti. DIMENSI Budaya menabung dalam kalangan anak-anak
14 KELUARGA
(LIMBANG)  Melaksanakan pemantauan perlulah bermula dari rumah.
yang berterusan. Tuliskan sebuah syarahan yang bertajuk “Peranan
 Mengenakan tindakan undang- Ahli Keluarga Memupuk Amalan Menabung dalam
undang terhadap pengusaha kalangan Anak-anak”.
kantin yang tidak DIMENSI Malaysia terkenal dengan keunikan dan keistimewaan
bertanggungjawab. NEGARA yang mampu menarik kedatangan pelancong
tempatan dan pelancong asing.
Huraikan keistimewaan Malaysia sebagai destinasi
pelancongan.
DIMENSI Kegiatan jenayah yang membabitkan pemerdagangan
ANTARABANGSA manusia kini menjadi isu sejagat.
Bincangkan kerjasama antara Malaysia dengan
negara jiran untuk menangani masalah tersebut.
DIMENSI Kini, remaja didapati lebih gemar membaca bahan
KOMSAS bacaan picisan berbanding karya sastera.
Berikan pendapat anda tentang sebab-sebab
berlakunya keadaan ini.
15 NEGERI Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Remaja hari ini merupakan aset negara dan
SEMBILAN tentang faedah amalan pemangkin kemajuan negara.
membaca kepada murid. Jelaskan ciri-ciri remaja yang berwawasan.
 Memupuk nilai-nilai murni DIMENSI Warga tua merupakan teras masyarakat dan telah
 Membantu murid lulus dengan KELUARGA banyak berjasa. Oleh itu, golongan ini harus dihargai
cemerlang atas jasa dan pengorbanan mereka.
 Mengetahui isu semasa dalam Huraikan usaha-usaha yang patut dilakukan bagi
dan luar negara. menghargai jasa dan pengorbanan mereka.
DIMENSI Program kitar semula yang disarankan oleh pihak
NEGARA kerajaan banyak mendatangkan manfaat.
Pada pendapat anda, apakah manfaat-manfaat yang
diperoleh daripada program kitar semula ini?
DIMENSI Bencana alam seperti tanah runtuh, kemarau dan
ANTARABANGSA gempa bumi sering melanda dunia akhir-akhir ini.
Huraikan peranan yang dilakukan oleh Malaysia
membantu negara-negara yang ditimpa becana
tersebut.
DIMENSI Kejadian banjir besar yang berlaku belakangan ini
KOMSAS banyak mendatangkan masalah.
Tuliskan cerpen berkenaan suasana dan masalah
akibat banjir kejadian banjir tersebut.
16 WILAYAH Huraikan pendapat anda DIMENSI DIRI Sekolah anda mengadakan Seminar Teknik
PERSEKUTUAN tentang kebaikan sektor Menjawab Soalan Bahasa Melayu SPM anjuran
pelancongan kepada negara Panitia Bahasa Melayu. Sebagai salah seorang
kita. peserta seminar, anda diminta untuk menulis laporan
 Memperkenalkan negara seminar tersebut untuk dimuatkan dalam majalah
malaysia ke seantero dunia sekolah.
 Meningkatkan ekonomi negara Sediakan laporan anda selengkapnya.
 Memperkenalkan DIMENSI Kesibukan ibu bapa dalam memenuhi tanggungjawab
budaya malaysia kepada rakyat KELUARGA mereka terhadap anak-anak telah menyebabkan
asing kepentingan menjaga semangat perpaduan kaum
 memajukan dalam kalangan masyarakat diabaikan.
industri perhotelan Huraikan peranan ibu bapa dalam memupuk
semangat perpaduan dalam kalangan anak-anak.
DIMENSI Generasi kini perlu dididik untuk melibatkan diri dalam
NEGARA aktiviti sukan bagi memperoleh badan yang sihat dan
otak yang cerdas.
Bincangkan.
DIMENSI Sudah tiba masanya, Malaysia membuat penanda
ANTARABANGSA aras kemudahan pengangkutan awam dengan melihat
contoh-contoh dari negara lain di dunia.
Bincangkan.
DIMENSI Tema dan persoalan merupakan aspek penting dalam
KOMSAS pengkaryaan sebuah cerpen. Tema dan beberapa
persoalan sebuah cerpen telah menarik minat untuk
anda membaca sehingga pengakhiran cerita.
Huraikan tema dan persoalan tersebut.