You are on page 1of 23

Tartalom

Köszönetnyilvánítás.............................................................................................................11
A tenyérelemzéstől a tenyérelemző asztrológiáig.............................................................12

I. rész
A tenyérelemzés alapjai

1. fejezet
Kézforma és jellem
1. Az első benyomás...........................................................................................................17
2. A tenyér zónái: a világ, amelyben élünk......................................................................18
3. Lelkialkat és temperamentum......................................................................................21
4. A bal és a jobb kéz..........................................................................................................27

2. fejezet
Asztrológia tenyérelemzőknek
1. Mit tudhatunk meg egy horoszkópból, és mit nem...................................................32
2. A születési horoszkóp felépítése...................................................................................32
3. A horoszkóp mint jelkép...............................................................................................34
4. Az elemek: az életet jellemző temperamentum jelképei...........................................36
5. Amit a bolygókról tudni kell.........................................................................................37
6. Kulcsszavak az állatövhöz..............................................................................................38
7. A fényszögek: az erők belső játékának jelképei..........................................................40
8. A tizenkét ház – a cselekvések helyszínei....................................................................42
9. A házak uralkodó bolygói – rejtett kapcsolatok a horoszkópban............................43
10. Vezérfonal a horoszkópelemzéshez.............................................................................44

3. fejezet
Az ujjak és a képességek
1. Az ujjak formája és a lelki beállítódás..........................................................................45
2. A hüvelykujj különleges szerepe...................................................................................52
3. A ujjak és a képességek..................................................................................................62
A mutatóujj (Jupiter) – Az öntudat mértéke...............................................................64
A gyűrűsujj (Vénusz = Nap, Mérleg) – Az empátia mértéke....................................65
A középső ujj (Szaturnusz) – A felelősségtudat mértéke..........................................66
A kisujj (Merkúr) – A kommunikáció jellege.............................................................68
4. Domináns ujjak és bolygók...........................................................................................71
5. Ujjak, bolygók és a jegyek uralkodó bolygói...............................................................72
5
4. fejezet
A bolygók a tenyéren
1. Amire a bolygók hozzárendelésénél figyelnünk kell....................................................73
2. A tenyér dombjai: a lélek ereje........................................................................................74
Az életteli hüvelykujj-domb (Vénusz-domb)................................................................75
A szeszélyes Hold-domb..................................................................................................77
A bátor Mars-domb..........................................................................................................79
Az intuitív Uránusz-domb..............................................................................................81
Az érzékeny Neptunusz-terület......................................................................................82
A becsvágyó Jupiter-domb..............................................................................................83
A kötelességtudó Szaturnusz-domb...............................................................................85
A szép gyűrűsujj-domb...................................................................................................86
Az okos Merkúr-domb....................................................................................................87
Az eseménydús Föld-mező (Mars-mező).....................................................................89
A tenyér dombjai általánosságban.................................................................................89
A tenyér dombjai és a bolygók........................................................................................90

5. fejezet
A négy fővonal
1. A vonalak titkai...............................................................................................................93
2. A vonalak ábécéje...........................................................................................................96
3. A fővonalak: bevezetés...................................................................................................97
4. Elárulja az életvonal, hogy meddig élünk?..................................................................99
Az életvonal: ahonnan elindul....................................................................................102
Az életvonal: ahová tart...............................................................................................104
5. A fejvonal és az intelligencia kapcsolata....................................................................105
A fejvonal: ahová tart...................................................................................................106
A fejvonal: ahonnan elindul........................................................................................110
6. Miért olyan fontos a szívvonal a párkapcsolat tekintetében?.................................112
A szívvonal: a kezdete, az útja és a célja....................................................................115
7. A sorsvonal: utunk az eredettől a jövőig...................................................................118
Néhány szó a gyermektenyérről.................................................................................120
Ahol a sorsvonal elkezdődik.......................................................................................120
A sorsvonal vége...........................................................................................................123
8. A horoszkóp keresztje a tenyéren...............................................................................125
9. A négy fővonal rövid összefoglalása..........................................................................127

6. fejezet
A leglényegesebb kérdések összefoglalása
10 szabály.......................................................................................................................129
6
7. fejezet
Gyakorlat az I. részhez: Mit mond Önnek ez a kéz?
Kézlenyomat........................................................................................................................130
Születési horoszkóp............................................................................................................131
Marlene Dietrich................................................................................................................132

II. rész
Részletes elemzés

8. fejezet
A mellékvonalak jelentősége
1. A
 z Apolló-vonal bebizonyítja: akinek ízlése van, az könnyen érvényesül............137
2. Amit a Merkúr-vonal az idegrendszerünkről elárul................................................142
3. Az Uránusz-vonal, avagy derült égből villámcsapás................................................148
4. A Neptunusz-vonalak emlékeztetnek az oltásokra..................................................152
5. Az öv, amely fogva tartja Vénuszt..............................................................................154
6. Hány társat találok?......................................................................................................159
7. Az Ízisz-vonal, avagy a csendes lemondás................................................................164
8. A csukló redői...............................................................................................................165
9. A mellékvonalak rövid összefoglalása.......................................................................167

9. fejezet
A jelek ábécéje
1. A jelek ábécéje..............................................................................................................169
2. A jelek rövid összefoglalása.........................................................................................172
3. A jelek a gyakorlatban.................................................................................................173

10. fejezet
Amiről az ujjak mesélnek
1. Az ujjpercek: további részletek képességeinkről......................................................175
2. Az ujjbütykök szívesen filozofálnak...........................................................................180
3. Egyenes és görbe ujjak.................................................................................................182
4. A gyűrűk erőt adnak....................................................................................................185
5. A körmök egyértelműen megmutatják......................................................................187
6. Amiről az ujjak mesélnek – rövid összefoglalás.......................................................190

11. fejezet
Az ujjlenyomatok – amit még a rendőrség sem tud
1. A redőzet és a képességek............................................................................................191
7
A gyakorlatias ív...........................................................................................................192
A társaságkedvelő hurok.............................................................................................192
Az önálló örvény...........................................................................................................193
A sérülékeny spirál.......................................................................................................193
Az elegáns ovális lenyomat..........................................................................................193
A szép pávaszem...........................................................................................................194
Az ösztönös sátortető...................................................................................................194
A közvetítő kettős hurok.............................................................................................194
2. Rejtett mintázatok........................................................................................................195
3. Az ujj redőzetének rövid összefoglalása....................................................................198

III. rész
Az elmélettől a gyakorlatig

12. fejezet
A tenyérelemzés gyakorlata
1. Hogyan készítsünk tenyérlenyomatot?......................................................................201
2. Tenyér és horoszkóp a tanácsadáson.........................................................................202
3. A jó tenyérelemzés 21 legfontosabb kérdése.............................................................203

13. fejezet
Gyakorlat a II. részhez: Mit mond Önnek ez a kéz?
Kézlenyomat........................................................................................................................204
Születési horoszkóp............................................................................................................205
Pablo Picasso.......................................................................................................................206

Könyvajánló........................................................................................................................208

A képek jegyzéke................................................................................................................209

A szerzőről...........................................................................................................................210

Vezérfonal a tenyérelemzéshez.........................................................................................211

8
A tenyérelemzéstől a tenyérelemző asztrológiáig
A tenyérelemzés varázslatos terület. Kezdete a múlt homályába vész, és aki meg-
hallja ezt a szót, a legtöbbször kétes hírű cigányasszonyokra gondol. Ha találko-
zunk velük a dél-franciaországi Les Saintes-Maries-De-La-Merben, Fekete Ma-
donnájuk zarándokhelyén, csak komoly erőfeszítéssel szabadulhatunk meg tőlük.
A templom körül mindenkit megszólítanak, és kit ne érdekelne a saját jövője,
mindenekelőtt ami az anyagiakat és a szerelmet illeti?
Itt csak az jelent problémát, hogy az ember hajlamos gyorsan átengedni magát
a fanatizmusnak. Később csodálkozva vesszük észre, hogy milyen mélyen gyöke-
ret vert a jóslat az emlékezetünkben, és valóban, jó néhány része be is következik.
A tenyérelemzés szabályairól sohasem hallhatunk, hiszen ez titkos tudomány. Akit
érdekel, legtöbbször még mindig kénytelen megelégedni az irodalmi nyomkere-
séssel, mert rendkívül ritkák az igaz mesterek (a legtöbbször nők), akik a maga
valóságában tudják továbbadni.
A tenyérelemzés első írásos emlékei Indiából származnak, a védikus kor előtti
időkből. A tenyérelemzés – más módszerekkel együtt, mint például az esemé-
nyekből vagy álmokból való jóslás – a hét klasszikus indiai jóslási mód közé tarto-
zott. Alapítója állítólag nem kisebb személyiség volt, mint Samudra, a tengeristen.
Innen ered a neve is: Smudrika Shastra, azaz Samudra bölcsessége. A hinduk meg
vannak győződve arról, hogy minden istennek, istennőnek és szent folyamnak
megvan a megfelelője az ember tenyerén. Ezért a tenyeret szentnek tartják. Ha
ezeket a pontokat behelyettesítjük az istenek nevével és jelképével, akkor ebből
értelmes közlés, üzenet alakul ki.

A jóslásra használ tenyérelemzés Arisztotelész alatt vált orvosi tenyérdiagnoszti-


kává. A régi orvosok a tenyérelemzést – csakúgy, mint az asztrológiát – diagnosz-
tikai és kórjóslati célokra használták. Ugyanerről tanúskodnak például Paracelsus
írásai is. A természettudományok előretörésével gyorsan kétes hírűvé váltak az
„irracionális művészetek”, és hivatalosan többé nem használták őket. Míg a múlt
évszázad tragédiái és az egyre fokozódó érdeklődés az emberi lélek iránt oda ve-
zettek, hogy az asztrológia ismét a virágkorát éli, addig „kistestvére”, a tenyérelem-
zés, még mindig árnyékban maradt.
Az elmúlt időszakban csak kevés ismert és elismert kutató vette komolyan.
Közéjük tartozott C. G. Jung is, aki megismerkedett a harmincas években Lon-
donba emigrált tenyérelemzővel, Julius Spierrel, és többször is részt vehetett Spier
tanácsadásain. Eközben Jung a következő véleményre jutott: „Be kell vallanom,
hogy mély benyomást tettek rám az eredményei.” Jung különösen azt értékelte
Spierben, hogy a tenyérelemző a jellem megismerésére használta ezt a tudományt.
12
Eszerint a tenyérelemzés a következő területekkel foglalkozik:

• az emberek szellemi, lelki és testi jellemzői


• az ezekkel összefüggő esélyek és veszélyek
• a fentiek továbbfejlesztésének lehetőségei
• a legfontosabb vágyak és késztetések
• a személyes fejlődés irányának meghatározása.

A tenyérelemzésben ugyanaz az elv érvényesül, mint a modern asztrológiában:


minél tudatosabban alakítja az ember az életét, annál hamarabb szabadul fel az is-
métlődések kényszere alól. Így vált a régi jóslásmód „továbbfejlesztett tenyérelem-
zéssé”, amely a sorsát maga alakító embert helyezi a vizsgálódás középpontjába.
Ennek a szemléletmódnak még szélesebb körben kell elterjednie – mindenek-
előtt ami a modern tanácsadásokban elfoglalt helyét illeti. A tenyérelemzésben
eddig csak kevés úttörő fedezett fel új területeket. Julius Spier és Friedrich Engel-
hardt mellett közéjük tartozik a svájci Gertrud Hürlimann is, voltaképpen az első
tenyérelemző, aki meggyőző módon épített hidat a tenyérelemzés és az asztroló-
gia között. Ugyanez érvényes Rita Issberner-Haldanéra, a természetgyógyászra is,
aki férje életművéhez kapcsolódva elsősorban diagnosztikai célokra használta a
tenyérelemzést.
Az asztrológus számára ott válik különösen érdekessé a tenyérelemzés, ahol az
a saját szakterületéhez kapcsolódik. Ez áll az én munkám középpontjában is, és
könyvem ebben az irányban akar új utakat mutatni.

A tenyér és a horoszkóp tökéletesen kiegészítik egymást. Kendőzetlenül megmu-


tatják a gyenge pontjainkat és az erősségeinket. És csak az képes valóban kihasz-
nálni a benne rejlő lehetőségeket, aki pontosan ismeri ezeket.

13
I. rész

A tenyérelemzés
alapjai

15
1. fejezet

Kézforma és jellem

1. Az első benyomás

A tenyérelemzés a megfigyelés művészete, ebben különbözik az asztrológiától.


Amikor tehát elkezdünk foglalkozni a tenyérelemzéssel, mindig tartsuk nyitva a
szemünket. Az első dolog, amit észlelnünk kell, a gesztusok nyelve. A gesztusok
megmutatják Önnek a másik ember legjellemzőbb vonásait, és azt, ami pillanat-
nyilag foglalkoztatja őt. Gyakran már első pillantásra felismerheti, hogy az érzel-
mek világával, azaz a szerelemmel és a családdal kapcsolatos dolgokról van-e szó,
vagy inkább a hivatással kapcsolatos problémákról.
Általánosságban ugyanis elmondhatjuk, hogy a bal kéz elsősorban a lélek terü-
letét jelképezi, tehát azt, ami belsőleg foglalkoztat bennünket. A jobb kéz a csele-
kedeteinket szimbolizálja a külvilággal való érintkezésben, és gyakran idetartoz-
nak a hivatással kapcsolatos kérdések is.
Az érzések többnyire megbízható tanácsadók, még ha nem sikerül is mindig
pontos megfogalmazással visszaadni a jelentésüket. Kellemetlenül érinthet ben-
nünket például, ha valaki lezserül zsebre teszi a kezét, miközben velünk beszél,
főként hivatalos alkalmakkor. Ez arra utalhat, hogy ez az ember nem összpontosít
teljesen ránk, vagy éppen eltitkol valamit előlünk. Ha olyan politikust látunk, aki
a beszéde közben bal kezével a zsebében matat, jogosan gondoljuk, hogy itt nyil-
vános szereplésről van szó, amelynél az érzelmeknek természetszerűleg nem jut
szerep, ám a beszélőt belsőleg nagyon is foglalkoztatják az adott témák.
Az üdvözléskor felénk nyújtott kéz közvetlenséget sugároz és bizalmat ébreszt.
Megint más üzenetet közvetít az a bal kéz, amely fogódzót keresve az övcsatját
markolássza (Adolf Hitler kedvenc gesztusa). Napóleonról tudjuk, hogy az egyik
kezét elöl mindig az ingébe dugta. A régi képeken jól látható, hogy ez legtöbbször
a bal kéz, a Hold-kéz volt, és ritkábban a jobb kéz, vagyis a Nap-kéz.
Ha Napóleon kéztartását összehasonlítjuk a horoszkópjával, meglepetésben lesz
részünk: Napóleon születési horoszkópjában a Holdon a vele szemben álló, do-
mináns Szaturnusz uralkodik. Asztrológiai szempontból ez a bolygóállás fegyel-
mezett, nem túlságosan vidám temperamentumra mutat. Az ilyen bolygóállással
rendelkező ember többnyire elrejti az érzéseit; inkább emészti magát, mintsem
nyilvánosan kimutassa, hogy mit érez. Pontosan ugyanerre következtethetünk
Napóleon kéztartásából is. És ami még ezenkívül érdekes: Napóleon halálát félre-
kezelt gyomorfekély vagy gyomorrák okozta.

17
Néhány kézmozdulat annyira érzékenyen érint bennünket, hogy mindenkép-
pen tudatosan is észleljük. Idetartozik a testi érintés minden fajtája, például egy
gyengéd simogatás. Egészen másként értékeljük, ha egy heves vita során a felet-
tesünk megigazítja a nyakkendőnket. Senki sem fogja kellemes érintésként meg-
élni ezt az egyértelmű támadást, és vagy belsőleg, vagy külsőleg is tiltakozni fog
ellene.
Szintén nem szorul hosszas magyarázatra, hogy mi mindent elárulhat egy kéz-
szorítás: a finom ujjak félnek az erőszakos, durva, satuszerű szorítástól. Nem érint
sokkal kellemesebben az érzéki, finom lelkek nedves-lágy kézfogása sem, amikor
üdvözléskor úgy érezzük, mintha langyos fürdőszivacsot fognánk meg.
Vannak olyan kezek is, amelyek csak felületesen teremtenek kapcsolatot. Ha
egyáltalán engedik, hogy hozzájuk érjünk, az ujjhegyek csak futólag érintik a ke-
zünket.
Ennek szöges ellentétét jelenti az a kéz, amely görcsösen szorítja az ujjainkat,
mintha zsákmányként akarná magához rántani, és nem szívesen engedi ki a szo-
rításból.
Ha tehát kedve támad felfedező útra indulni, akkor megfelelő mértékű köz-
vetlenséget, beleérzőképességet és megfontoltságot kívánok Önnek. Amikor úgy
érzi, hogy teljesen tanácstalanná válik valaminek az értelmezésében, bízza rá ma-
gát egyszerűen és ösztönösen az érzéseire, mert az első benyomás mindig helyes!

A gesztusok nyelve

• A tenyérelemzés a gesztusoknál kezdődik.


• A gesztusok megmutatják, hogy pillanatnyilag mi foglalkoztat bennünket.
• Aki az egyik kezét elrejti, az valamit titkol.
• A bal kéz az érzések területét jelképezi, a jobb kéz pedig a cselekvés területét.
• A kézszorítás ereje nagyon sok mindent elárul.
• Az első benyomás a legtöbbször helytálló.

2. A tenyér zónái: a világ, amelyben élünk

Aki ma felkeres egy tenyérelemzőt, gyakran csodálkozva állapítja meg: a tenyér-


elemzés lényegesen több, mint puszta jóslás a tenyér vonalaiból. Hiszen már a
kéz külső felülete és az ujjak is nagyon fontos szerepet játszanak. Igen, ezek jelen-
tik minden elemzés alapját. A kéz egyrészt harmonizál a testfelépítéssel, másrészt
pontos felvilágosítást ad a jelenlegi viselkedésmódunkról és a problémáinkról.

18
Már a kéz arányaiból is kiolvasható, hogy hol van a kérdező személyes súlypontja:
a testi-vitális, a lelki vagy a szellemi síkon (lásd 1.1. ábra).
Könnyen megvizsgálhatjuk ezt saját magunkon is. Nyújtsa ki az ujjait, és figyel-
je meg a jobb tenyerét. A tenyér melyik zónája tűnik fel leginkább? Talán a tenyér
alsó részén látható kiemelkedések? Ezeket a tenyérelemzésben a kéz dombjainak
nevezzük (később többet is megtudunk majd róluk). Vagy a tenyér középső része,
mert az ujjak alatt erőteljes dombok láthatók, és lejjebb élénk vonalrajzolatok?
Vagy inkább a különösen hosszú, vagy éppen bütykös ujjak ötlenek leginkább a
szemébe?

A régi hagyományok szerint a tenyér felülről (tehát az ujjak irányából) lefelé há-
rom zónára osztható, amelyek a szellemet, a lelket és a testet jelképezik. Az ujjakat
a gondolkodáshoz és érzékeléshez rendeljük hozzá.
A tenyér középső része az általánosan jellemző temperamentumnak, valamint
az élethez való hozzáállásnak a területe, a tenyér alsó része pedig az alapvető élet-
ösztönökre enged következtetni.
Bármelyik zóna kiemelkedően fontos lehet a nagysága, a formája vagy a rajzo-
lata miatt. Az egyik terület tehát különös jelentőséggel bír az Ön számára. Ha a
fenti szempontok szerint még egyszer megnézi a tenyerét, akkor megállapíthatja,
hogy melyik világban él Ön elsődlegesen:
Ha az ujjai erőteljesek, akkor az Ön világa a megfigyelés, az elképzelések és az
ideák területe. Nemigen lehet elhitetni Önnel semmit, mert sok mindent észre-
vesz és tud, és – a többiek mély sajnálatára – legtöbbször Ön tudja jobban a dol-
gokat. Általában még akkor sem követi mások tanácsait, ha ez előnyösebb lenne
Önnek. Hogy az intenzív gondolatvilág ne maradjon pusztán a fejben, remek ki-
egészítést jelentene a nagy hüvelykujj és a tenyér erőteljes alsó része, mert ezek
fokozzák a tetterőt.
Azoknál az embereknél, akik bátran szembenéznek az élet harcaival, és szíve-
sen megragadják a lehetőségeket, a tenyér középső része különösen erőteljes. Ha a
tenyér középső részén húsos, nem túlságosan kemény dombokat találunk, akkor
ez az ember mindemellett melegszívű is. Ha a dombok szerényebbek, viszont a te-
nyérnek ezen a részén számtalan vonal található, akkor ebből számos találkozásra
és eseményteli életre következtethetünk.
Ha a két fenti zóna kevésbé domináns, viszont az erőteljes hüvelykujjnak és a
kéz alsó élének a dombjai a tenyér alsó részét hangsúlyozzák, akkor ebben az em-
berben az ösztönös életerő uralkodik, és gyakran az ösztönös sugallatai, hangulata
vagy a változékony kedélyállapota alapján cselekszik.

19
A tenyér zónáinak jelentése

• az ujjak: a szellem területe – érzékelés és gondolkodás


• a tenyér középső része: a lélek területe – érzelmek, gyakorlatias életszemlélet
• a tenyér alsó része: az anyag területe – alapvető életösztön

A tenyér zónái

felismerés =
érzékelés + gondolkodás

érzelmek és gyakorlatias
életszemlélet

alapvető életösztön

1.1. ábra: A tenyér zónái

20
3. Lelkialkat és temperamentum

A kézformák összehasonlítása

Mindenki tudja, hogy a kézformák nagyon különbözőek (1.2. ábra). A kezdő szá-
mára elegendő, ha egyszerű, de komoly következtetések levonására alkalmas el-
lentétpárok szerint ítéli meg a kezet: nagy–kicsi, hosszú–rövid, széles–keskeny,
lapos–telt. Eközben természetesen azonnal szembesülünk az ilyen kategorizálá-
soknál mindig felmerülő problémával: ez a megközelítés sokszor nagyon leegy-
szerűsített, és ezért gyakran, de nem mindig vezet helyes következtetésekhez.
A kéz esetében például a tenyér és az ujjak méretének az aránya az előző fejezet-
ben elmondottak szerint sok mindent megváltoztat, és a tenyér vonalai is döntő
változásokhoz vezethetnek az elemzésben.
A nagy kéz, különösen, ha az ujjak is hosszúak, gyakran olyan emberekre jel-
lemző, akik szívesen hoznak mozgásba dolgokat az életben. Legtöbbször analiti-
kusan gondolkoznak, és pontosan terveznek. Cselekvés közben türelmesen fog-
lalkoznak a részletekkel is, de időnként szem elől tévesztik a teljes folyamatot.
Kis kéz rövidebb ujjakkal és hosszúkás formájú tenyérrel olyan embereknél fi-
gyelhető meg, akik elsősorban felülről tekintenek a világra, és legtöbbször ös-
szefüggésekben gondolkodnak. Általában a nagy egész iránt érdeklődnek, ezért
gyakran nagy terveket szőnek, és lendülettel kezdenek mindenbe. Az apróságokat
szívesen átengedik másoknak.
A hosszú kezű emberek mindenekelőtt az elképzeléseik és ideáik világában él-
nek. Nagy szerepet játszik az életükben az esztétika, az öntudat és a személyes fej-
lődés. A hosszú, keskeny ujjú kezek elutasítanak mindent, ami primitív, és inkább
a kultúra köreiben maradnak.
A széles kéz olyan emberekre jellemző, akik a gyakorlati, alkotó jellegű kihívá-
sokat keresik, amelyek az anyaggal vagy szociális folyamatokkal függenek össze
(az utóbbi esetben a kéz lágy, és kissé kerekded). A széles, nagy, robusztus lapátkéz
mindenekelőtt kétkezi munkát végző embereknél vagy vállalkozóknál figyelhető
meg.
A keskeny kéz többnyire nagyon érzékeny és ideges emberről tanúskodik, aki-
nek kevés az erőtartaléka. Ezeket a tulajdonságokat felerősíti a számtalan finom
vonallal behálózott tenyér. Ezeknek az embereknek feltétlenül elegendő gyakori-
ságú és hosszúságú, feltöltődésre szolgáló szünetre van szükségük, hogy ne égje-
nek ki teljesen.
A vastag kéz, amely emellett kemény és szilárd, olyan emberre enged következ-
tetni, akinek lényegesen több energiája van. Kevésbé érzékeny, és meglehetősen
goromba tud lenni másokkal szemben.

21
1.2. ábra: Széles és keskeny kéz

22
A különböző kézformák és a temperamentum

Nagyon sok tapasztalatra van szükségünk, ha ennél pontosabban is elemezni akar-


juk a kézformákat. Ezért a tenyérelemzők újra és újra megpróbáltak megfelelő
típusrendszert kidolgozni ehhez. A szász királyi orvosnak, Carl Gustav Carusnak
a rendszere például az elemekből indul ki, még akkor is, ha a kézről szóló, híressé
vált előadásában ezt nem említi szó szerint. Humanistaként rendkívül jól ismer-
te a régi görög temperamentum-tant, és egy négyelemű rendszert dolgozott ki,
amely a következő alapvető formákra osztja a sokféle formájú kezet (1.3. ábra):
A kezdetleges kéz a nehézkesség látszatát kelti. Ennek oka mindenekelőtt a vas-
tag, nagy és kemény tenyér. Az ujjak rövidek és erőteljesek, a hüvelykujj nagyon
erős. A tenyéren kevés határozott rajzolatú vonal található. Az élet- és a szívvonal
vöröses és erős, a fejvonal rövid és egyenes. A sorsvonal legtöbbször mély baráz-
daként húzódik felfelé, egészen a középső ujjig. Ennek alapján realista beállított-
ságú, anyagi érdeklődésű, földies jellemű emberre következtethetünk.
A kezdetleges kezet asztrológiai szemszögből a föld elemhez rendeljük. A ho-
roszkópban ezért az aszcendens, a Nap, a Vénusz vagy a 2. ház gyakran Bika-jel-
legű. Legtöbbször a Szaturnusz is domináns helyen áll.
A motorikus kéz egyértelmű szegletekkel és sarkokkal rendelkezik, és erőtel-
jes, feszült benyomást kelt. A hüvelykujj nagy, az ujjbegyek erőteljesek és fejlettek.
A széles ujjak legtöbbször spatulához vagy békaujjhoz hasonlóan az ujjvégek felé
tovább szélesednek. A tenyér vonalainak szerkezete a föld-jellegű kézhez hasonlít.
Sok esetben a kéztőtől kiindulva éles és mély vonalak vezetnek sugárirányban az
ujjak felé. Ez a kéz mozgékony és akaraterővel rendelkező emberre enged követ-
keztetni, aki szívesen tartózkodik a szabadban. Önállóan dolgozik, és legszíve-
sebben saját maga határozza meg a munkatempóját, amellyel a többiek nemigen
tudnak lépést tartani.
A motorikus kezet a tűz elemhez rendeljük, ezért a tulajdonos horoszkópjá-
ban elsősorban domináns Mars-helyzetre, ennek megfelelő fényszögekre, és/vagy
Kos-aszcendensre vagy Kos-Napra számíthatunk. Ha a hüvelykujj különösen erős,
akkor legtöbbször a Plútó is hangsúlyos szerepet kap.

23
Kézformák és temperamentum

lelki
levegő

érzékeny motorikus
víz tűz

kezdetleges
föld

1.3. ábra: Kézformák és temperamentum

24
Érzékeny kézzel legtöbbször nőknél találkozunk. A kéz kisebb, keskenyebb és
finomabb. Az érzékeny, finom és lágy bőr könnyen átengedi a külvilágból érke-
ző hatásokat, amelyekre a tulajdonos nagyon érzékenyen reagál. Ezt a kézformát
emellett ívszerűen húzódó vonalak és a Hold-domb felé kanyarodva lefelé ívelő
fejvonal jellemzik.
Az érzékeny kéz a víz elem tulajdonságait testesíti meg. Elsősorban nagy kéz
esetében a horoszkópban erőteljes Holdra és/vagy Rák-aszcendensre, illetve Rák-
Napra számíthatunk, kisebb és még nagyobb áteresztőképességű kéz esetén való-
színűleg inkább a Halak és a Neptunusz hangsúlyos.

A lelki (szellemi) kéz nem túlságosan széles és nagy. A keskeny tenyér mellett
azonnal feltűnnek a finom, karcsú és hosszú ujjak. A számtalan finom rajzolatú
vonal összetett vonaltérképet alkot, és eseményekben, illetve élményekben gazdag
életről tanúskodik. A kéz kifinomult, ideges felépítésre, valamint esztétikai irá-
nyultságú, szellemi gondolkodásmódra utal.
Ezt a kézformát asztrológiai szemszögből a levegő jegyéhez rendeljük, amely
a horoszkópban például Ikrek-aszcendens és/vagy Ikrek-Nap, valamint erőteljes
Merkúr alakjában tükröződhet vissza. Valószínűleg a Mérleg is fontos szerepet
játszik.

A fent bemutatott, alapvető kézformák ritkán fordulnak elő ilyen tiszta, egysze-
rű formában. Ahogy azonban már C. G. Jung is megfigyelte, a legtöbb embernél
az egyik kézforma különösen hangsúlyos, egy második kevésbe erőteljesen, de
szintén jelen van, míg a többi forma nemigen játszik szerepet. A tiszta, végletes
formák felismerése ezért sokat segíthet abban, hogy a megfelelő elemekhez ren-
delhessünk hozzá egy kezet.

Az elemek a tenyérben

Ha önmaga vagy mások tenyerén meg akarja állapítani, hogy mely elemek külö-
nösen hangsúlyosak, akkor ismét a jobb tenyeret kell vizsgálnia. Ezután ossza fel a
tenyeret a következő területekre, amelyek megfelelnek a négy elemnek (1.4. ábra).
A tenyér alsó részén helyezkedik el a föld területe. A karcsú, hosszú, felfelé nyú-
ló ujjak a levegőhöz tartoznak. Az erőteljes hüvelykujj a tűz elemet hangsúlyozza,
és a vele szemben található, telt tenyérél a víz elemet.
Ha a föld területe a tenyéren széles, és nehézkesen lefelé lóg, akkor a tulajdonos
gyakran nehezen lendül mozgásba. Nagy szerepet játszik az életében a tudatalatti
és az anyagi érdeklődés. Ha a telt és lágy tenyérél kifelé hajlik, nem okoz nehézsé-
get, hogy sok vízre következtessünk. Ilyen esetekben a tulajdonost érzékenység, és
érzékeny temperamentum jellemzi, ami legtöbbször élénk képzelőerővel és gya-
kori hangulatváltozásokkal párosul.
25
Minél karcsúbbak az ujjak, annál nagyobb szerepet játszik a levegő. Az ilyen
emberek erőssége a kifinomult érzékelés és az élénk értelem. Ezek a tulajdonságok
gyakran lelki beleérzőképességgel és esztétikai érzékkel párosulnak. A hangsúlyos
föld elemmel ellentétben a levegő érzékisége is érzékenyebb. Az ilyen emberek
azonnal reagálnak a szellemi és lelki kérdésekre, míg a mindennapok konkrét va-
lóságának a leküzdése problémát jelenthet a számukra. Kivétel, ha az erős és hos-
szú hüvelykujj elég tűzről gondoskodik a személyiségben.
A nagy hüvelykujj általánosságban erőteljes személyiségre utal. Ha kicsi és vé-
kony, akkor a tulajdonosnak általában nincs elég akaratereje, és könnyen befolyá-
solható. Ha a hüvelykujj ráadásul a csúcsa felé keskenyedik, akkor ez változékony
viselkedésre és kevésbé kitartó személyiségre mutat.

Kézformák és temperamentum
levegő
ujj

víz tűz
Hold-domb hüvelykujj

föld
kéztő
1.4. ábra: Kézformák és temperamentum

26
4. A bal és a jobb kéz

Az oldalak nyelve

Aki szeretne önmaga és mások tenyeréből olvasni, leggyakrabban a következő


kérdést teszi fel: Melyik kéz fontosabb, a bal vagy a jobb?
Amint már megtanultuk, mindig a kéz külső oldalánál kezdünk, de tüzetesebb
megfigyelés után már ott is feltűnik, hogy a két kéz alapformája valamennyire kü-
lönbözik egymástól. Néha nagyon kicsi a különbség, néha azonban meglehetősen
nagy. Ez utóbbi általában olyankor fordul elő, amikor a két szülő testfelépítése na-
gyon eltér egymástól. Gyakran még azt is meg tudjuk mondani az előttünk fekvő
kezek alapján, hogy miben különböznek egymástól a kérdező szülei. Mivel ma-
gyarázható ez?
A test két felének a titka már a régi alkimistákat is foglalkoztatta. Megállapí-
tották, hogy testünk bal oldala elsősorban a női természet minőségének és tulaj-
donságainak felel meg, a jobb oldala pedig a férfi természetnek (1.5. ábra). Jel-
képekben gondolkodó, valódi asztrológusokként a testünk bal oldalát a Holdhoz
rendelték, a jobb oldalát pedig a Naphoz. Miután a születési horoszkópban a Hold
többek között az anyát jelképezi, a Nap pedig az apát, így ebből egyértelmű követ-
keztetések vonhatók le a szüleinkkel kapcsolatban.
Híres szellemek, mint Goethe, hasonlóképpen gondolkodtak. Neki az volt a vé-
leménye, hogy a test bal oldala a lelkialkatnak és a női minőségnek felel meg, a
jobb oldalban pedig az intellektus feszültségét és a férfi akaraterőt vélte felfedezni.
A tenyérelemzés hagyománya még egy lépéssel továbbment, mert felfedezte, hogy
a bal tenyérből elsősorban a magunkkal hozott és a múltra vonatkozó informá-
ciók olvashatók ki. Ennek megfelelően a jobb tenyér azt mutatja meg, hogy mit
kezdtünk a magunkkal hozott és múltbeli adottságokkal, tehát a jelenlegi állapot-
ról és a jövőben várható eseményekről tudósít.
Ha ezt az értelmezési rendszert alkalmazzuk, akkor meglehetősen messzire ju-
tunk.

27
1.5. ábra: Az ember két oldala

Azzal, hogy a bal oldalt az anyához, a jobb oldalt pedig az apához rendeljük, ter-
mészetesen nemcsak magukra a szülőkre gondolunk. Lehetséges, hogy az adott
oldalhoz tartozó területen olyan befolyások is érvényesülnek, amelyek anyai vagy
apai elődök egész generációitól származnak. Ez teljesen érthetővé válik, ha végig-
gondoljuk, hogy a tenyérelemzés mindenekelőtt örökölt, testi ismérveket vizsgál.
Ezen a ponton tér el elsődlegesen a pszichológiától és az asztrológiától. Az elő-
dökhöz fűződő közvetlen kapcsolat egészen addig is elmehet, hogy például a bal
tenyér életvonalából kiolvashatjuk az anya életének fontos eseményeit és ezek idő-
pontját, a jobb oldal életvonalából pedig az apa életének az eseményeit. Ez talán
érdekes háttér-információt jelenthet családleképezéseknél is.

Tenyérelemzés közben összpontosítson tehát először a két kéz összehasonlítására.


Ilyenkor azonnal, kendőzetlenül kiderül, hogy hová fejlesztette az ember a magá-
val hozott adottságait és képességeit a szocializáció folyamán, és mire jutott a saját
erőfeszítése révén. Amint már említettük, a bal tenyér a múlttal és a magunkkal
hozott dolgokkal függ össze, míg a jobb tenyér a jelenlegi állapotot mutatja, és
ezenkívül mindazt, ami a jelenlegi fejlettségi szintünknek megfelelően ránk vár.

28
Az értelmezés másik síkja a maga teljességében vizsgálja a test két oldalát. A ké-
pen az androgün (nem nélküli) Merkúr látható, akinek a bal oldalán a női minő-
séghez tartozó jelképek állnak, a jobb oldalán pedig a férfi minőséghez tartozók.
Ez alátámasztja, hogy a bal tenyérből akár a test egész bal oldalára vonatkozó
következtetések is kiolvashatók, a jobb kéz pedig a test egész jobb oldalával kap-
csolatban áll.
Az agy esetében már bonyolultabb ez a kérdés. Modern, részletes vizsgálatok
megerősítették azt a tényt, hogy a kéz mindig a vele ellentétes agyféltekével áll
kapcsolatban: a bal kéz tehát a jobb agyféltekével, a jobb kéz pedig a bal agyfél-
tekével. Amit a múlt évszázad kutatói újra felfedeztek, meglepő módon teljesen
összhangban áll a régi hagyományokkal: az agy két féltekéje alapvetően különbö-
ző módon működik.

A jobb agyfélteke A bal agyfélteke


(bal kéz) gondolkodásmódja: (jobb kéz) gondolkodásmódja:
szintetizáló, teljességre összpontosító elemző, dualista
konkrét elvont
intuitív, képzeletgazdag racionális
minőségközpontú mennyiségközpontú
képszerű nyelvi
térbeli időbeli
mérlegelő, megfontoló következtető
képzeletközpontú cselekvésközpontú

Az agyműködéssel kapcsolatos következtetések mindenekelőtt a fejvonalból ol-


vashatók ki.
Egy másik hagyomány szerint a jobb tenyér elsősorban azokat a tulajdonságo-
kat mutatja meg, amelyek a nyilvánossággal és a hivatásunkkal függenek össze, és
a bal tenyér pedig azt, ahogy otthon és a magánéletben viselkedünk.

Azoknál az embereknél, akik nagyon erőteljesen összpontosítanak a fejlődésükre,


és az életük folyamán lényegesen megváltoztak, a két kéz általában nagyon külön-
böző. Minél aktívabban veszi valaki kézbe az életét, annál tisztábbá és világosabbá
válnak a vonalak a jobb kézen. A fokozódó összpontosítás hatására a vonalak szá-
ma is csökken. Ezért a bal tenyéren általában több vonal van, amelyek finomabbak
és rendezetlenebbek. Aki kényelmesebb életet él, annak a két tenyere általában
csak kevéssé tér el egymástól. Ilyenkor a két tenyér vonaltérképe nagyon hasonlít
egymáshoz.

Miután balkezeseknél a bal agyfélteke dominál, ezért sok jellemző keveredhet.


Még összetettebb a helyzet a két kezüket egyformán használók esetében. Kide-
29
rült, hogy náluk a fejlődés során áttevődhet a hangsúly a másik agyféltekére, még
akkor is, ha a szocializációs folyamat során nem kerül sor külső beavatkozásra.
Végső soron csak a mindenkori eset alapos és gondos elemzése vezethet értelmes
következtetésekhez. A gyakorlat igazolta, hogy egyszerűen a „bal kéz – jobb agy-
félteke” és „jobb kéz – bal agyfélteke” megközelítés hamis eredményre vezethet.

Végül szeretném még egyszer megjegyezni, hogy általában a jobb kéz a tudatosab-
ban használt kéz, ezért a 30. életévüket betöltött emberek esetében ez a fontosabb.
Ha elfáradunk, vagy erős feszültségben élünk, akkor a bal kéz jelentősége is fo-
kozódik, és dominánsabbá válhat, mint a jobb kéz. Már ebből az okból is mindig
mind a két kezet meg kell vizsgálnunk.

Amit a két kéz elárul

Bal oldal Jobb oldal


B A
anya apa
a test bal oldala a test jobb oldala
a jobb agyfélteke a bal agyfélteke
tudatalatti racionális, éber tudat
temperamentum, alkotó képzelet intellektus, akaraterő
múlt jelen, jövő
a 29. életév előtti időszak a 30. életév utáni időszak

Időugrás a bal kézről a jobb kézre

Napjainkban még az általános életritmusok legerősebb kritikusai is meg vannak


győződve arról, hogy a 40. életév lényegében minden ember életében fontos for-
dulópontot jelent. Ugyanez érvényes a 29. és a 30. életév fordulójára is, bár ezt
gyakran szem elől tévesztjük. Ez talán azzal magyarázható, hogy az embernek
harmincéves korában még meglehetősen kevés kötelezettsége van. A párkapcsolat
és a hivatás területén azonban ilyenkor is gyakran gyökeres változások figyelhetők
meg. A későbbi „kapuzárás előtti pánikkal” ellentétben azonban sokan 30 évesen
szakadnak el egyértelműen a családjuktól, amelybe beleszülettek, és ez az élmény
időnként külső konfliktusok mögé rejtőzik.
Tenyérelemzéskor már azzal is figyelembe vesszük ezt a rendkívül fontos for-
dulópontot, hogy fiatal emberek esetében a bal tenyeret elemezzük, és csak a 30.
életév betöltése után összpontosítunk a jobb tenyérre. A tenyér és a szülők örök-
30
lési vonalai közötti összefüggések értelmezésével először Ernst Issberner-Haldane
foglalkozott részletesebben.

A fenti változás asztrológiai szempontból a Szaturnusz második körbe való belé-


pésével magyarázható. Ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz, amely születésünk óta fo-
lyamatosan továbbhalad az égen, harminc év elteltével ismét visszatér ugyanarra a
helyre, ahol a születésünk pillanatában állt. Ekkor a sors bolygója újabb kört kezd
leírni, amely ismét csak körülbelül 30 évig tart. Miután a Szaturnusz földi élet-
utunk fontos jelölője, így a különösen kiemelkedő, hangsúlyos helyzete mindig
döntő fontosságú eseményeket jelez életünkben. Ez különösen érvényes a közvet-
len áthaladásokra és a konjunkciókra (együttállásokra). Ebben az összefüggésben
tehát elmondhatjuk, hogy az életünk első nagy szakasza 29-30 éves korunkban
véget ér. Ezután újabb szakasz kezdődik, amely általában lényegesen nagyobb ön-
állóságot hoz magával.

31