You are on page 1of 12

<Sf_\

EAAHNIKH AHMOK PATIA


nPnTOAIKEIO A0HNQN

Ap18µ6� 2197/2018
Ap18µ6c; 'EK8ta'lc; Kar68taric; AvaKorr�c;: 518547/1016/2017
TO noAYMEAEI nPQTOAIKEIO A0HNQN

LUyKpor�8riK£ aTT6 TOU<;; li1KaorE<;; navay1wrri KarmK£p6,


np6£0po npwTOOIKWV, HpaKAI') Kup1aKaKri, npwrnoiKri, Kai
navay1wrri TslOU�a, npwrnciiKri - E1oriyrir�, TOU<;; OTTOiouc; 6p10£ O

np6£opoc;; rnu Tp1µ£Aouc;; Luµ�ouAiou li1oiKrioric;; TOU npwrno1K£iou


A8rivwv, Kai aTT6 TO f""paµµarEa AoriµaKri 01Kovoµ6TTouAo.-
LUV£Opiao£ oriµ6ma OTO aKpom�p16 rnu rriv 10 Ma'i'ou 2017
y1a va 01Kao£1 rriv uTT68£ori µ£m�u:
TOY ANAKOnTONTOI: 0£ociwpou Tswprsri rnu navay1wrri
(A<t:>M 016310973), KOTOiKOU ASrivwv (oo6c; Aµ£piK�<;; ap. 23), o
OTTOioc; TTapaora8riK£ OTO lilKOOT�p10 010 TOU TTAriP£�ouoiou
01Krw6pou TOU /\£wvioa LTdµou.-
THI KA0HI H ANAKOnH: Avwvuµric; rpaTT£s lK�<;; nmpiac; µ£
Tr]V £TTwvuµia «TPAnEZA nEIPAIOL AE» (A<t:>M 094014298), TTOU
£cip£U£1 orriv AS�va (oo6c; Aµ£p1K�c; ap. 4) Km £KTTpoowTT£im1 v6µ1µa,
ri oTToia TTapaora8riK£ OTO Ll1Kaor�p10 016 TOU TTArJP£�ouoiou
01Kriy6pou rric;; Bd1ou Kup1aKou.-
0 avaKOTTTWV C/JTEi va yiVEI OEKT� 17 OTTO 21-3-2017 avaKOTT�
TOU, TTOU KOTOT£8l7KE an7v ypaµµaTEia TOU rmp6VTO� .6.1Kaar17piou µE
OU�OVTO ap18µ6 £K8EOl7� KOTd8£0fl<; 518547/1016/2017, 17 OUs�Tl70l7
Tr)� OTTOia� TTpoao1opiaT17K£ y1a Tr) OIKdOlµo TTOU avacptpETOI OTl7V
apx� Tl7� TTOpOUOO�, KOTCl Tl7V OTTOia Eyypd<pl7KE OTO TTIVClKIO.
Kara Tl7 OUs�Tl70� Tl7� urr68£0l7�, 01 TTAl7pE�OUOIOI OIKl7y6po1
TWV OIOOiKWV OVETTTU�OV TTpO<pOplKCl TOU� 1axup1aµo(J� TOU� KOi
s�Tl700V VO yivouv OEKTCl 6aa avacptpovm1 am TTpOKTIKCl KOi OTI�
tyypacpE� TTpOTClOEI<; TTOU KOT£8Eoav.-
A<l>OY ME/\ETHI:E TH JliKOrPA<l>IA
l:KE<l>0HKE I:VM<l>ONA ME TO NOMO
I) ME Tl7V UTT6 Kpfa17 OVOKOTT�, 0 avaKOTTTWV ½17TEi, y,a TO ,\6yo
TTOU EIOIKOTEpa EK8£TEI KOi OVOTTTUOOEI OE OUT�V, H)V OKUpwa17 Tl7�
uTT' ap18. 971/2017 01amy�� TTA17pwµ�� TOU .6.1Kaar� TOU MovoµEJ\ou�
npwTOOIKEIOU A817vwv, µE Tl7V orrofa 01max817KE va Karn(3dA£1 OTl7V
Ka8�� TO TTOOO TWV 1.864.130,79 EUpW, TTAEOV TOKWV KOi OIKOOTIKWV
E�6owv, y1a aTTair17017 TTOU TTl7YOsEI OTTO KOIVO oµoJ\oy1aK6 OClVEIO TO
orrofo £�towa£ 17 avwvuµ17 Ern1pia µ£ r17v Errwvuµia «MOYMINIO
0PAKHL AE» KOi Eyyu�817KE n1v arrorrJ\17pwµ� rou o avaK6TTrwv.
ETTiOl7� sl7TEi VO OKUpW8Ei TO UTT' ap18. 967/2017 TTpWTO OTT6ypacpo
EKT£AEor6 r17� fo1a� w� dvw 01amy�� TTA17pwµ��- ME TO TT£p1Ex6µ£vo
UTO, KOTCl TO µtpo� TTOU sl7T£iTm 17 OKUpWOl7 Tl7� QVOKOTTT6µEVl7�
1may�� rrJ\17pwµ��, 17 avaKoTT� E1adyEm1 rrapaOEKTW� Evwrr1ov TOU
TTap6vTO� .6.1Kaar17piou, TO OTTOiO Eivai Ka8' (J,\17 KOi KOTd TOTTO apµ6010
y1a r17v EKOiKaa� r17� (ap. 632 rrap. 1, 9, 14, 18 KnoJ\Ll) Kmd r17v
EIOIK� OIOOIKOOia TWV TTEPIOUOIOKWV 01acpopwv, KOi EXEi OOKl78Ei
EµTTp68Eaµa KOi v6µ1µa ((3,\. Tr)V UTT' ap18. 3806/7-3-2017 £K8EOl7
ETTiOOOl7� TOU OIKOOTIKOU ETTlµEAl']T� OTO E<pETEiO A817vwv IEWpyfou
TaouJ\ou, auµcpwva µE r17v orroia ri avaKoTTr6µEv17 01may� rrJ\17pwµ�<;
ETT106817KE OTOV avaK6TTTOVTO, OE auvouaaµ6 µE Tl7V UTT' ap18.
6196/24-3-2017 £K8EOrJ ETTIOOOI']<; TOU OIKOOTIKOU ETTlµEAl7T� OTO

.....,-- · ·---
�--· .. . ·---�
�_,.,,,-·--::>--···•"··•'" -· . ,. .:/
rti\. 3ri Tr]<; UTT' ap18. 2197/2018 OTTO(j)OUr]<; TOU noi\uµEi\ouc; npwroOIKEiou ASrivwv (EIOIK�
ll1ao1Kacria ntp1oumaKwv bta(j)opwv - Tµ�µa Eµrrop1K6)

E<p£T£io ASrivwv 1£wpyiou Kwor6nouAou, ouµcpwva µ£ rriv orroia ri


Kp1v6µ£Vfl OVOKOTT� £1TI068T7K£ OTr)V K08�<; OTI<; 24-3-2017, �TOI £VT6<;
15 £pyamµwv riµEpwv Kar' ap9po 623 nap. 2 KnoA.6.). nptn£1
£TToµtvwc;, va yiV£1 TUTTIKO 0£KT� KOi va £p£UVT78£i 1T£pOITEPW y1a va
Kp18£i av o A6yoc; rric; £ivrn v6µ1µoc; KOi �amµoc; (ap8po 633 § 1
KnoA.6.). Avr18trwc;, KOTO TO µtpoc; TTOU sflT£1TOI Tl OKUpWOfl TOU
TTPWTOU anoypacpou £KT£/\£0TOU Tfl<; avaKOTTT6µ£Vfl<; OIOTOY�<;
nAripwµ�<;, ri avaKorr� Eivrn anoppmrta we; v6µw a�amµri, Ka8w<;
0£V TTp0�/\£1T£TOI TO EVOIKO �o�Sriµa TrJ<; OVOKOTT�<; y1a TflV OKUpWOfl
arroypacpou. LrJµ£1wv£T01 6r1 ri tKooari arroypacpou, �TOI ri TT£p1acp�
TOU £KT£/\£0TOU T!T/\OU µ£ TOV £KT£/\£0T�p10 TUTTO, 0£ OUVIOTO TTpO�fl

£KTE/\£0fl<;, Ka8wc; ri £KTE/\£0fl OEV �£KIVO µ£ TflV EKOOOfl arroypacpou,


aAAa µ£ rriv £TTiooori avr1ypacpou TOU arroypacpou µ£ £mTOy�<; rrpoc;
£KTE/\£0fl (ap8po 924 KnoA.6.), 17 orroia £!VOi KOi fl TTPWTfl npa�ri
£KTE/\£0fl<; KOi OUVOTOI va OKUpW0£i KOTOTTIV OX£TIK�<; OVOKOTT�<; KOT'
ap8po 933 KnoA.6..-
M£ TOV µ6vo A6yo Tfl<; Kp1v6µ£VT7<; OVOKOTT�<; TOU, 0 avaKOTTTWV
1axupis£TOI OTI, KOTO TO 01aAaµ�av6µ£va OTflV airriori rrpoc; EKOOOfl
Tfl<; avaKOTTT6µ£Vfl<; 01aray�<; lTAflpWµ�<;, aAAa KOi OTflV io1a TflV
avaKOTTT6µ£Vfl OIOTOV� TT/\l7PWµ�<;, l'l Ka8�<; l'l OVOKOTT� 0£V
voµ1µ01TOIOUTOV OTl")V £K000fl TrJ<;, OIOTI, ouµcpwva µ£ TO IOTOplKO Tl")<;
we; avw airrioric; aAAa KOi Tfl<; avaKonr6µ£VI")<; 01aTOy�<; rrAripwµ�<;,
KOTO TO XPOVO lTOU Tl Ka8�<; ri OVOKOTT� KOTEOTI") £101K� 01aooxoc; Tl")<;
Cyprus Popular Bank, npwriv Marfin Egnatia Bank AE, �TOI ar1<; 26-
3-2013, rJ £1TIOIKI") OlTOITl")OI") 0£V av�K£ OTflV T£/\£UTOia (Cyprus
Popular Bank), aAAa orriv Emrpfa «SYNERGATIS PLC». Orr,
auyK£Kprµtva, ouµcpwva µ£ TO IOTOpouµ£va OTflV OVOKOTTT6µ£VI")
01amy� nAripwµ�<;, ri 01Ka1onapoxoc; rric; Ka9�<; ri avaKorr� £iX£
µ£TO�l�Cl0£I Tl")V £1T101Kfl OTTOITflOrJ OTl")V we; avw ava<p£p6µ£VI") £T01pia,
I") orroia avaµ£TO�i� OO£ Tl")V OlTO!Tl")Ofl OTl")V OPXIK� oav£iarp1a Cyprus
Popular Bank (npwriv Marfin) ar1<; 24-4-2013. Dr1, auv£rrwc;, ri
,1.
\

,,

£TTIOIKl7 aTTair17017 OEV av�KE OTO xapTO<pUAClKIO TWV OTTQIT�OEWV TTOU


µ£Taf31f3ctOTl7KOV OTl7V OVOKOTTTOUOa TOV Mapno TOU 2013. Dr1 �

TTEpairtpw, 17 TTpOOK0µ108£ioa OTTO Tl7V Ka8�<; 17 avaKOTT� KOTCl Tl7V


£KOOOl7 Tl7<; OVOKOTTT6µ£Vl7<; 01amy�<; TTA17pwµ�<; UTT' ap18. TTPWT.
133/24-4-2013 ouµf30017, oEv ouv1ora ouµf3ao17 avoµ£Tof3if30017<; r17<;
ETTIOIK008£ioa<; µ£ T'7V OVOKOTTT6µ£V'7 01may� TTA17pwµ�<; arroir17017<;,
oAAa ouµf3ao17 Mo17<; r17<; r17<; ouµ�ao17<; 01ax£1pio17<; µEm�u r17<; w<;
avw aAAooarr�<; Em1pio<; £161Kou oKorrou Kai r17<; Cyprus Popular
Bank, w<; 01ax£p1or� rwv r1r)\orro117µtvwv aTTrnr�oEwv. Kor6mv
TOUTWV s'lTEi T'7V OKUpW0'7 T'7<; OVOKOTTTOµEVl7<; OIOTOY�<; TTA'7pWµ�<;.
0 A6yo<; aur6<; r17<; Kp1v6µEv17<; ovaKorr�<;, 6TTw<; £Knµam1 arr6
TO rrap6v ll1KOOT�p10, f3ctAAEI TOOO Kara T'7<; TUTTIK�<; voµ1µorroi17017<;
T'7<; Ka8�<; 17 OVOKOTT� TTPO<; £KOOOl7 T'7<; avaKOTTT6µ£Vl7<; 01amy�<;
rrA17pwµ�<; KOi T'l<; tyypocp17<; aTT60£1�17<; r17<; EV A6yw voµ1µorroi17017<;,
600 KOi KOTCl Tr)<; OUOIOOTIK�<; voµ1µorroi17017<; T'7<; TEAEUTaia<;, �TOI
OTTOTEAEi KOi aµcp1of3�T'70'7 TOU av 'l Ka8�<; 'l avaKOTT� EiVOI rrpayµar1
cpopto<; T'7<; £TTIOIK008£ioo<; µ£ H]V avaKOTTT6µ£V'7 01amy� TTA17pwµ�<;
arroir17017<;. 0 A6yo<; aur6<; Eivai v6µ1µ0<;, or17p1½6µ£vo<; on<; 01ora�£1<;
TWV ap8pwv 623, 626 KnoAll, KOi rrpETTEI va E�ETQOTEi TTEpairtpw w<;
rrpo<; T'7V OUOIOOTIK� TOU f3001µ6r17ra.
Arr6 m tyypacpa TTOU TTpOOKOµiC:ouv KOi ETTIKOAOUVTOI voµiµw<;
01 01ao1Ko1 TTPOKUTTTOuv m aK6Aou8o rrpayµm1Ka TT£p1omr1Ka: ME r17v
arr6 26-2-2008 OTT6cpao17 T'7<; £KTQKT'7<; VEVIK�<; OUV£AEU0'7<; T'7<;
avwvuµ17<; £m1pia µ£ r17v Errwvuµio «A/\OYMINIO 0PAKHL AE» Kai
T'7V OTTO 12-3-2008 orr6cpao17 TOU OIOIK'7TIKOU ouµf3ou)\iou T'7<; io1a<;
avwvuµ17<; £m1pia<;, arrocpaoior17K£ Kai £yKpi817K£ 17 tK00017 oTT6
µtpou<; r17<; Ko1vou 0µ0Aoy1aKou oavEiou, Kara n<; 01ara�£1<; rou v.
2190/1920 KOi TOU V. 3156/2003, TTOOOU 2.000.000 EUpW, µ£ OKOTTO
rr1v KctAU4Jl7 TWV avayKWV Tr]<; £Talpia<; 0£ KE<pal\aio Kiv17017<; KOi TWV
VEVIKOTEpwv OIKOVOµIKWV Tl7<; avayKWV. npo<; TO OKOTT6 OUT6, OTI<; 31-
3-2008, uTToypacp17K£ µEm�u r17<; rrpoavacp£p8£ioa<; ovwvuµ17<;
d,\,\17 £VOTOOl7, ouµ1n:p1Aaµ[3avoµtv17<; Tl7<; EVOTQOl7<; Ols�OEW<;,
EU0uv6µEVO<; W<; aurncpEIMT17<;. Ev OUVEXEia, µE Tr)V arr6 19-8-2009 ,,
ouµ[3ao17 rrwJ\17017<; Kai µEm[3i[3acr17<; ETTIXElp17µaT1KWV QTTalT�OEWV -·
(Kar' dp8po 10 TOU V. 3156/2003), 17 orroia KampTiOTl7KE µErn�u T'7<;
0µ0Aoy1ouxou oavEiorp1a<; «MARFIN E1NATIA TPAnEZA AE», w<;
µ£Ta[31f3dsouoa<;, KOi Tl7<; aAAooarr�<; ETalpia<; EIOIKOU OKOTTOU
«SYNERGATIS PLC», w<; arroKrwcra<;, Kai Karaxwp�817KE v6µ1µa om
OIKEia [31[3Aia TOU dp8pou 3 TOU V. 2844/2000 TOU EVEXUpocpuAOKEiou
0EooaAoviK17<; (r6µo<; 4 ap18. 1 ), 17 w<; dvw 0µ0Aoy1ouxo<; oavEiorp1a
TpdTTEsa, µEra[3i[3aoE, µE OKOTT6 Tl7V TITAOTTOll70l7, OTl7V ETalpfa µE Tl7V
Errwvuµia «SYNERGATIS PLC», µETa�u dAAwv, Kai Tl<; arra1r�orn;
Tr)<; arr6 TO w<; dvw 0µ0Aoy1aK6 odvE10. nEpa1rtpw, on<; 28-9-201 O
urroypdcp17KE rrp608ETl7 rrpd�17 TpOTTOTTOi17017<; TOU W<; dvw arr6 31-3-
2008 rrpoypdµµarn<; 0µ0Aoy1aKou oavEiou, or17v orroia 17 «MARFIN
E1NATIA TPAnEZA AE» ouµ[3A�817KE rrMov w<; EKrrp6owrro<; r17<;
vta<; w<; dvw 01Ka1ouxou rwv arrrnr�crEwv EK rnu 0µ0Aoy10Kou
oavEiou, Era1pia<; «SYNERGATIS PLC», Kai µE r17v orroia (rrp6o0EHl
rrpd�17) ETTaVaKa8opicrTl7KE 17 01dpKEIQ TOU oavEiou arr6 5 OE 7 ET'7 KOi
cruµcpwv�817Kav VEE<; 17µEpoµ17viEc; arrorrA17pwµ�<; rwv EKdOTOTE
0µ0Aoy1wv. E�dAAou, arrooEiX817KE 6r1 17 Kurrp10K� Em1pia µE r17v
Errwvuµia «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» KaTEOTl7 arr6 1-4-

_.---:-:­
·:)EOP H 0 H KE
2011 Ka80A1K� OJdOOXO<; Tl7<; TpaTTEslK�<; avwvuµ17<; ETOlpia<; µE T'7V
ETTwvuµia «MARFIN E1NATIA TPAnEZA AE», Km6mv
0 1:\tHf\-!TH1

A
01acruvop1aK�<; ouyxwvwcr17<; rwv ouo Ern1p1wv Kai arropp6cp17017<; r17<;
TEAEUTaia<; arr6 Tl7V rrpwr17 ([3,\, ¢EK 1652/1-4-2011 TEUXO<; AE EnE),
�TOI UTTEIO�A8E om OIKalWµam KOi Tl7<; UTTOXPEWOEI<; Tl7<; apx1K�<;
0µ0Aoy1ouxou oavEicrrp,a<;, r6cro avacpop1Kd µE r1<; oxtcrE1<; r17<; µE r17v

~ffiJ EK06Tp1a ETOlpia, 600 Kai avacpop1Kd µE Tl<; OXEOEI<; T[l<; µE T[lV
aAAooarr� ETalpia «SYNERGATIS PLC». AKoAou8w<;, 17 «MARFIN
POPULAR BANK CO LTD» µ£Tovoµdor17KE OE «CYPRUS POPULAR
BANK PUBLIC LTD» ([3A. ¢EK 3527/23-5-2012 TEUXO<; AE EnE).

·,

---
.../

---�- · --
/"

�--· --
LEA. 7ri rric; UTT' ap18. 2197/2018 OTT6cpaoric; T OU noAuµEAouc; npwTOOIKEiou A8rivwv (EIOIK�
illOOIKOOia nEplOUOIOKWV li.tacpopwv - Tµ�µa EµTTop1K6)

� \ .­

V.
�i TtAoc;, ouvaµEI T'7<; OTTO 26-3-2013 cruµf3acr17c; TTW/\'70'7<; KOi
µEmf3if3acr17<;, TTOU KampriOT'7K£ µETO�U T'7<; «CYPRUS POPULAR
BANK PUBLIC LTD» Km r17<; Ka8r,c; 17 avaKoTT�, µEmf31f3acrr17Kav crrriv
T£/\EUTaia OTOIXEia TOU EVEPV'lTIKOU KOi TT08'7TIKOU TWV Epyamwv TOU
UTTOKOTOOT�µornc; OT'7V EAAaoa T'7<; ETalpioc; «CYPRUS POPULAR

PUBLIC co LTD», 010 EKXWP�OE:wc; TWV OIKOIWµCXTWV KOi ovooox�c;


rwv UTTOXPEWO£wv, oTTw<; aura p17ra TTpocro1opi�ovm1 crrriv EV Aoyw
cruµf30017, µETO�U TWV OTTOiwv KOi 01 OTTOIT�OEI<; T'7<; µETof31f3a�oucroc;
OTTO Ta TTCX0'7<; cpucrric; EAA'7VIKCX liCXVEIO, Ta OTTOio, cruµcpwvo µE TOU<;
opouc; T'7<; io1oc; cruµf30017<;, opiOT'7KOV we; «OAE<; 01 XOP'lV'lTIKE<;
OTTOIT�OEI<; (EiTE UTTO T'7 µopcp� XPEOypacpwv EiTE UTTO Cl/\/\'7 µopcp� KOi
cruµTTEp1Aoµf3ovoµtvwv TWV OTTOIT�OEWV OTTO xp17µ0TOOOTIK�
µicr8wcr17 KOi TTpOKTOp£U0'7 OTTOIT�OEWV, TTAEOV TWV cruvocpwv
oEoouAwµtvwv roKwv Km cruvocpwv E�ocrcpaAicrEwv), orrwc;
Koraypacpovm1 am f31f3Aio T'7<; TTW/\�Tp1oc; � OTTOIOOO�TTOTE OTTO Tl<;
8uymp1K£<; T'7V 15 Mopriou 2013, Ko8wc; KOi oAa m VOUTI/\IOKCX KOi
aAAo oavE10 rric; rrwA�rp1oc; � 0TT01ocro�TT0TE oTTo r1c; 8uymp1Kt<;, m
OTTOia TTpotpxovm1 OTTO KOi ruyxavouv OIOXEip1017c; OT'7V EAAaoo KOi
ETTi TOU TTOpOVTO<; QTTOTUTTWVOVTal OTO KuTTplOKO xaprncpuAaKIO
oovEiwv». H Ko8�<; ri ovaKoTT�, µE rriv we; avw 101or17ra r17c;, we;
EIOIK�<; OIOOOXOU TOU UTTOKOTOOTrJµOTO<; OT'7V EAAaoo T'7<; ETalpio<;
«CYPRUS POPULAR PUBLIC CO LTD», Kora8£crE TrJV orro
31-1-2017 OiT'70'7 T'7<;, OT'7V OTTOia, OUVCXµEI Tr)<; OTTOiO<;
EK008'7KE '7 OVOKOTTTOµEV'7 01omy� TTA17pwµ�<;- ATTo TO
KEiµEVO Tr)<; OVOKOTTTOµEV'7<; 01omy�<; TTAr]pWµ�<;. WOTOOO, OEV
TTpOKUTTTEI 'l TUTTIK� OIOOIKOOTIK� TTpOOTT08E0'7 T'7<; EVEPV'lTIK�<;
voµ1µ0TTOi'70'7<; T'7<; rnroucroc; - Ko8�<; 17 ovoKoTT�, our£ 'l tyypocp17
OTTOOEl�'l r17<; EV Aoyw voµ1µ0TToi17017c;. EtOIKOTEpO, OT'7V
OVOKOTTTOµEV'7 01omy� TTA17pwµ�<;, avocpoplKCX µE T'7V EVEPV'lTIK�
voµ1µ0TToi17017 T'7<; Ka8�<; 'l OVOKOTT�, IOTOpOUVTOI oAo TO avwrtpw I
OTT00£1X8tvm TTpoyµaTIKCX TTEplOTOTIKCX, Ko8wc; Km or1 ri ETTio1K17
(
oTToir17cr17 oTTo rri auµf3acr17 0µ0Aoy10Kou
oavEiou avoµErnl31l3aar17KE aTT6 rriv Em1pio «SYNERGAT IS PLC»
OTl7 «MARFIN E1NATIA TPAnEZA AE», ouvaµEI r17c; OTTO 10-4-2013
TTpa�17c; OTTEAw8tpwa17c; Km i\uaric; r17c; oTTo 19-8-2009 auµl3oa17c;
01axEip1017c; ETT1XE1p17µanKwv oTTam10Ewv, voµ1µa Komxwp17µtv17c; µE
op. TTPWT. 133/24-4-2013, am OIKEia l31l3i\io TOU EVEXUPO<pUAOKEiou
A817vwv, OTOV r6µo 7 KOi µE au�. ap18. 190, OTTWc; TOUTO TTpOKUTTTEI
TOOO OTTO Tl7V we; avw TTpa�17, 600 KOi OTTO TO µE ap18. 127/27-1-2017
0Kp1l3tc; <pWTOTUTTIK6 ovriypacpo TOU TTapapr�µaroc; r17c; i\iamc;
avoµEml3il30017c;, TTou EµTTEPIEXEI rriv Ev i\oyw auµl3aa17 oµo,>,.oy10Kou
oavEiou, µE op18. TTpwr. 132/24-4-2013, OTTO TO Kamxwp178tv am
l3El3AiO TOU EVEXUPOq>UAOKEiou OTOV roµo 7 KOi µE ap18. 189.
Avocptpovm1 OE ar17 01may� TTA17pwµ�c;, we; TTpoaK0µ108tvm
tyypacpo OTTOOEIKVUOVm Tl7V avaµErnl3il30017 r17c; aTTair17017c; o) 17 µE
op18. TTpwr. 133/24-4-2013 we; avw auµl30017 Km 13) TO uTT' ap18.
127/27-1-2017 we; avw OKp1l3tc; <pWTOTUTTIKO avriypacpo TOU
TTapopr�µoTOc; r17c; i\iamc; avaµEml3il3ocrric;. ETTia17c;, auµcpwvo TTavm
µE TO KEiµEVO r17c; avaKOTTT6µEv17c; 01omy�c; TTAl7pwµ�c; yiVETal
ETTiKAl70l7 r17c; ETTia17c; TTPOOK0µ1l;6µEv17c; OTTO 25-1-2016 l3El3oiwa17c;
r17c; K08�c; 17 OVOKOTT�, OTl7V OTTOia 17 TEAEUTaia ETTll3El30IWVEI OTI 17
--
� ETTiOIKl7 OTTOiTl70l7 OV�KEI one; OTTOIT�OEI<;, TTOU r17c; µEmf31l3aar17Kav
OTTO Tl7V rpaTTEl;a «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC LTD»,
0 E ri P H 0 H K E ouvaµE1 r17c; TTpoovaq>Ep8Eiaac; aTTo 26-3-2013 auµl30017c;. ME ourtc;
0 ElrHrHTHI
---,.,�""""'""-- rn; TTopaooxtc;, war6ao, r17c; avaKoTTroµEv17c; 01omy�c; TTA17pwµ�c;. 17
OVOKOTTTOUOO OEV Eµcpavil;ETOI we; cpoptac; r17c; ETTIOIKl7c; aTToir17aric; KOi
OEV voµ1µ0TTOIEim1 EVEPYl7T1Ka OTl7V EKOOOl7 r17c; OVOKOTTTOµEv17c;
01aray�c; TTA17pwµ�c;. E101K6TEpa, Kara m 010,>,.oµl3ov6µEvo ovwrtpw
OTO KEiµEVO r17c; OVOKOTTTOµEv17c; 01omy�c; TTA17pwµ�c;, Kara TO xpovo
ovoµ£Tal3il3aa17c; r17c; ETTi01K17c; aTTair17017c; OTl7V OIKOIOTTapoxo r17c;
K08�c; 17 OVOKOTT�, rpaTTEl;a «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC
LTD», �TOI crnc; 24-4-2013, EiXE �017 i\al3EI xwpa 17 EIOIK� OIOOOX� TWV
oTTrnr�crEwv r17c; TEAEumiac; aTT6 m «Ei\i\17v1Ka oavE10» TTpoc; r17v

�--
L£h. 91"] rric; urr' ap18. 2197/2018 arr6cpaoric; mu noAuµ£Aouc; npwroo1K£iou ASrivwv (E101K�
liiao1Kaoia n£plOUOl□KWV .t.iacpopwv - Tµ�µa Eµrrop1K6)

Ka9�<; 17 avaKoTT�, ouµcpwva µE rr1v aTTo 26-3-2013 OXETIK� ouµf3ao17.


L.UVETTW<;, rn 01Krnwµam EK rr1� £TTi01K17<; ouµf3ao17<; 0µ0Aoy1aKou
oavEiou OEV 1T£p1Aaµf3avornv am µ£mf31f3ao8Evm OTOIX£ia TOu
EVEPY17TIKOU KOi TOU TT08l7TIKOU Tl7<; «CYPRUS POPULAR BANK
PUBLIC LTD» 1rpo<; r17v Ka9�� 17 avaKoTT� Kara TO xpovo r17<;
µErnf3if3ao11<;, 01or1 17 £TTi01K17 aTTairr1017 Kara TOV io10 xpovo OEv av�K£
or17v rpdTTEsa «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC LTD», aAAa or17v
aAAOOaTT� Ern1pia EIOIKOU crKoTTou «SYNERGATIS PLC», or17v 01roia
£ixav EKXWP179Ei Aoyw r1rA01roi17a17<; ouvaµE1 r11<; 1rpoavacp£p8Eioa<;
aTTo 19-8-2009 ouµf3ao11<; TTWA17017<; Kai µEmf3if3ao17<;
ETTIXElp17µm1KWV OTTOIT�OEWV (Kar' dp9po 10 TOU V. 3156/2003).
L.UVETTW<;, Kara m 61aAaµf3avoµEva or17v avaK01TroµEv17 01may�
TTA17pwµ�<;, 17 Ka9�<; 17 avaKoTT� ouOETTOTE KmEor11 E101K� 01dooxo<;
r17<; «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC LTD» avacpop1Ka µE r11v
ETTiOIK11 a1rair17017, Ka9w<; 17 T£A£Umia OEV �rnv 01Krnouxo<; r17<;
a1rair17017<; aur�<; (i5£v av�K£ OTO xaprncpuAdK10 r17<;), Kara TO xpovo
r17<; E161K�<; 01aoox�<;. 'HT01, ra TTpayµar1Ka 1TEp1crmnKa TTou
10TOpouvrn1 orr1v avaKoTTr6µEv11 01arny� TTA17pwµ�<; OEv Ka81ornuv
Tl1V Ka9�<; 17 avaKOTT� OIKOIOUXO Tl7<; a1Tair17017<; EK Tl7<; ouµf3ao17<;
0µ0Aoy1aKou oavEiou Km £V£py17nKa voµ1µ0TT01ouµ£v17 or17v frooo17
61arny�<; TTA11pwµ�<; £� aur�<;. Ll7µ£1wv£rn1 6r1 TO y£yov6<; 6r1 17 Ka9�<;
17 avaKOlT� 1TpOOK6µ1cr£ Eyypacp6 Tl7<;, OTO OlTOIO 17 i61a £TT1f3£f30IWV£I
6r1 17 £1Ti61K17 aTTair17017 µ£rnl31l3dor17K£ µ£ r17v w<; dvw ouµf3ao17
acp£v6<; i5£v avrnp£i TO TTpoavacp£p9Ev y£yov6<; r11<; µ17 u1rap�11<; r17<;
a1Tair11011<; OTO TTp6crWTTO Tr]<; µ£mf31f3dsouoa<; £Talpia<; «CYPRUS
POPULAR BANK PUBLIC LTD», 11 01roia cpumKa O£v µ1ropouo£ va
£KXWP�0£1 �EV£<; a1rrnr�o£1<;, a<pETEpou, w<; 161wnK6 Eyypacpo, OEV EXEi
OTT00£1KTIK� ouvaµ17 CT£ f3dpo<; TOU avaKOlTTOVTO<; avacpop1Kd µ£ Tl7
voµ1µ01roi11011 r17<; Ka9�<; 11 avaKoTT� (l3A. ap9p6 445 KnoA6.).
LUVETTW<;, aTT6 rn 01aAaµl3av6µ£va or17v avaKOTTT6µ£v17 61arny�
lTAl7pWµ�<;, O<p£V6<; l7 Ka9�<; 17 OVaKOTT� 0£V £µcpavis£Tal W<; cpopEa<;
Tr]<; £TTfOIKrJ<; aTTafrricrri<; Kai OEv voµ1µ0TT01Efm1 £v£py17rIKa crrriv
EKOocrri Tr]<; avaKoTTroµ£Vr]<; 01arayri<; TT1'rwwµri<;, acpETtpou O£v
aTTOO£IKVUEm1 £yypacpw<; ri £V Myw EVEPVrJTIKll rr1<; voµ1µ0TToiricrri,
oTTw<; aTT01TEfm1 Kar' ap8pa 623 £TT. Kno,\Ll yIa rr1v tKBocrri 01aray11<;
TTAr]pwµri<;. L.'7µEIWVETal OTI TO yEyovo<; OTI OTl"]V TTapoucra OiKI"] '7
Ka8ri<; ri avaKOTTll TTpocrKoµf(EI Kai ETT1Ka1'Efm1 TTpOKE1µtvou va
OTT00£f�EI Tl"]V W<; avw £VEPVrJTIK� TrJ<; voµ1µ0TTOil']0'7 Tl"]V OTTO 23-7-
2013 TTpocr8£TrJ TTpa�ri crrri cruµcpwvfa TTWAl']OrJ<; Kai µ£m!3f!3acrri<; rri<;
26-3-2013, TTOU KOTapTfOTl']KE µETO�U Tr]<; fo1ac; KOi Tr]<; «CYPRUS
POPULAR BANK PUBLIC LTD», µE rriv oTTofa cruµcpwv£frai prirwc; ri
£KXWPrJOI'] KOi TWV £TTIOIKWV OTTOITrJOEWV OTTO Tl"]V EV ,\oyw rpdTTE�a
crrriv Ka8ri<; ri avaKOTTll, i5£v avaipEf TO avwrtpw cruµTTtpacrµa. TouTO,
010n acpEvoc; ri we; dvw TTpocr8£H] TTpa�ri OEv µTTopEf va 1crxucrE1
avaopoµ1Ka aTTo TO xpovo rr1<; apx1KT1<; aTTo 26-3-2013 cruµ!3acr17<;,
Ka8wc;, oTTw<; TTpoavacptp8rJKE Kara TO xpovo auro OEv µTTopoucrE va
,\a!3£1 xwpa EKXWPrJOI"] OTTOIT'70'7<;, Tr]V OTTOia<; OEV rirav OIKOIOUXO<; I']
µETa!31!3a(oucra rpaTTE(a, acp£Ttpou' 0£ Ka8£ TTEpfTTTWOI'], ETTP£TTE va
yfvETai £TTfKArJOrJ Kai TTpocrK0µ1crri r17<; w<; avw aTTo 23-7-2013
TTpocr8£T'7<; TTpd�17<; Kara Tr]V EKOOOI'] Tr]<; OVOKOTTTOµEVr]<; 01arayric;

----:-:--.:1
TTAr]pwµri<;, TTpOKElµtvou va OUVTPEXEI OTO TTPOOWTTO T'7<; Ka8ric; '7
EnPH0HKE avaKOTTll 17 TUTTIKll 01a01Kaar1Kri TTpOOTT08Ecr17 r17<; EVEPVrJTIKTl<;
; EliHrHTHI:
voµ1µ0TTOl'70r]<; KOi va OTTOOEIKVUETOI '7 aTTafrricrri Tr]<; £yypdcpwc;.
LUV£TTW<;, '7 avaKoTTroµEVrJ 01mayri TTA17pwµric; OEv tTTpETTE va
EK000£i KOi EIVOI OKupwrta Aoyw tAAEl4J'l<; OTO TTpOOWTTO Tr]<; Ka8ric;
Tr]<; TUTTIKll<; 01a01Kacrr1KT1<; TTpoOTT08£cr17<; Tr]<; EVEPVrJTIKTl<;
voµ1µ0TTof17cr17<; Kai Aoyw µ17 aTTOOE1�17<; Tr]<; aTTafrricrric; £� Eyypdcpwv.
ETTmAtov, '7 Ka8ric; '7 avaKOTT�, TTPOKElµtvou va OTTOOEf�EI Tl"]V
£TTOVEKXWP'70'7 rwv ETTf01Kwv aTTairricrEwv arro rriv £m1pfa
«SYNERGATIS PLC» TTpoc; Tl']V rpaTTE(a «CYPRUS POPULAR
BANK PUBLIC LTD», TTpocrK0µ1cr£, oTTw<; TTpoavacptp8rJKE, Kara rriv
£K000'7 Tr]<; OVOKOTTTOµEVr]<; 01may17<; TTA17pwµ11<; Tr]V OTTO 10-4-2013
LEA. 11 rJ Tr]<; UTT' ap18. 2197/2018 OTTO(j)OOrJ<; TOU no11uµEAOU<; npwTOOIKEiou ASrivwv (EIOIK�
t.1ao1Kaoia nEp1ouo1aKwv .t.ia<popwv - Tµ�µa Eµrrop1K6)

TTpa�17 am:M:u8tpwo17<; Km Auori<; T17<; aTTo 19-8-2009 ouµl3ao17<;


OIOX£ip1017<; ETTIXElp17µaT1KWV OTTOIT�OEWV, voµ1µa Kamxwp17µtv17 µ£
ap. TTPWT. 133/24-4-2013, om OIKEia l31l3Aia TOU EVEXUpocpuAaKEiou
A817vwv, OTOV Toµo 7 KOi µ£ au�. ap18. 190. ATTO ETTIOKOTTrJOrJ, oµw<;,
\ ,
TrJ<; EV Aoyw ouµl3ao17<;, OO<pW<; OTTOOEIKVUETOI OTI OEV TTpOKEITal y1a
ouµl3ao17 ETTOVEKXWPl70l7<; TWV TIT/\OTTOll7µEVWV OTTOIT�OEWV, µETa�U
TWV OTToiwv KOi 17 ETTIOIKl7, aAAa y1a ouµl3ao17 Auo17<; Tl7<; ouµl3acr17<;
OIOX£ip1017<; TWV OTTOIT�OEWV, Tl7V OTTOia (OIOXEip1017) £IX£ avaAal3£1 17
TpaTTEsa «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC LTD». LUVETTW<;, 17
Ka8�<; 17 avaKOTT� y1a Tl7V EKOOOl7 TrJ<; avaKOTTTOµEv17<; 01may�<;
TT/\rlPWµ�<; OEV TTpOOKOµIOE OUT£ TrJ ouµl3acr17 l3aOEI Tl7<; OTTOia<;
voµtµOTTOIOUVTOV l7 ETTIKO/\OU µEVl7 W<; OIKOIOTTClpOXO<; Tl7<;,
TTPOK£1µtvou va aTTOOEi�EI T17v uTTap�17 T17<; aTTaiT17017<;. Tourn
ETTll3El30iWVETOI KOi OTTO Tl7V TTpOOK0µ1soµEVl7 KOi ETTIKO/\OUµEVl7 OTTO
TrJV Ka8�<; l7 OVOKOTT� W<; ClVW OTTO 23-7-2013 TTp008ETl7 TTpCl�rJ
µETO�U Tl7<; io,a<; KOi Tl7<; «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC LTD»,
OTrJV oTToia 0117y17µaT1Kw<; avacp£p£m1 OTI 17 cruµl3acr17 µ£ T17v oTToia
£Aal3£ xwpa 17 ETTOVEKXWPl70l7 TWV OTTOIT�OEWV µEm�u aAAwv KOi OTTO
rn ETTio1Ko 0µ0Aoy1aKo oav£10 Eivrn 17 UTT' ap18. 132/24-4-2013, TTou
KQTOXWP�8l7KE om OIKEia l31l3Aia TOU EVEXUpocpuAaKEiou A817vwv OTOV
T6µo 7 Km µ£ ap18µ0 189. H cruµl3acr17 6µw<; auT�, 17 oTToia
OTTOOEIKVUEI Tl7V avaµEml3il3acr17 TWV OTTOIT�OEWV OTTO Tl7V ETTIOIKl7
cruµl3acr17 0µ0Aoy1aKOU OOVEiou OTl7V TpOTTEsa «CYPRUS POPULAR
BANK PUBLIC LTD», oEv TTpooKoµioTrJKE aTT6 T17v Ka8�<; 17 avaKoTT�
OUT£ Kma Tl7V £Koocr17 TrJ<; avaKOTTToµ�v17<; 01 �my_�<; TTA17pwµ�<;, OUT£

KOTa T17v TTapouoa oiK17 avaKoTT�<;. LUVETTw<;: a£ Ka8£ TTEpiTTTWOrJ, 17


K08�<; 17 avaKOTT� OEV OTTEOEl�E Eyypacpw<; OTI 01 ETTiOIKE<; OTTOIT�OEI<;
avaµETal31l3aoT17Kav crn7v TpdTTEsa «CYPRUS POPULAR BANK
PUBLIC LTD» KOi, cruvaK6Aou8a OTI 17 io,a, w<; EIOIK� 01aooxo<; Tl7<;
TEAEumia<;, EIVOI cpopta<; TWV EV Aoyw OTTOIT�OEWV, OUT£ KOTO Tl7V
£Koocr17 T17<; avaKoTTT6µ£v17<; 01may�<; TTA17pwµ�<;, ouTE crT17v TTapoucra
OiKf"). 'Hrn1 ri OVOKOTTTOUOO OEV OTT£0£1�£ OUT£ aTTOOEIKVUEI Eyypacpwc;
lTEpav rric; TUTTIK�<;, OUT£ Tr)V OUO'IOOTIK� EVEPVrJTIK� rric;
voµ1µorroir,or,. Kar6mv rnurwv, o Kp1v6µ£voc; A6yoc; avaKOTT�c;
TTPETTEI va yiv£1 i5£Kr6c; we; l3amµoc; KOi Kar' ouoiav, a1roppmrnµtvwv
rwv TTEpi rou avn8trou 1oxupIoµwv rr,c; Ka8�c; f"J avaKOTT�.
Kar' OKOAou8iav rwv avwrtpw, TTPETTEI ri tvOIKrJ avaKOTT� va
yiVEI EV µtpEI OEKT� we; l3amµr, KOi Kar' ouoiav KOi va OKUpW8£i ri
1Tpool3aAA6µEVrJ Ll1amy� nAf)pwµ17c;. TEAO<;, ri Ka8�c; ri avaKOlT�, ri
OlTOia rJTTCITOI, lTpElTEI va KaTOOIKaOTEi va TTArJPWOEI Tl") OIKaOTIK�
OOlTCIVrJ TOU OVOKOTTTOVTO<; (ap8po 176 TOU KnoMi), ouµcpwva µ£ TO
£101K6r£pa op1«:6µ£va 01amKT1K6.-
rlA TOYI: AOrovr AYTOYI:
AIKAZEI avnµwAia rwv 01aoiKwv.-
AnOPPlnTEI 6,TI Kpi8f")KE OlTOppllTTEO OTO OKETTTIKO rric;
TTapouaac;.-
AEXETAI Kara tva µtpoc; rr1v avaKoTT�.-
>E�PH0HKE AKYPQNEI Tf")V U1T1 ap,e. 971/2017 01may� lTArJpWµ�c; TOU
) EII:HfHTH£
Ll1Kaar� TOU MovoµEAouc; npwTOOIKEiou A8r,vwv.-
KATMIKAZEI Tf"JV Ka8�c; ri avaKoTT� va TTArJpWa£1 TO
OIKOOTIKCI £�000 TOU avaKOlTTOVTO<;, Ta OlTOIO opisEI OTO lTOOO TWV
OEKO XIAICIOWV (15.000,00) EUpW.-
Kpi8r]KE, a1Tocpaaiar17KE OTrJV A8�va OTI<; 9-1-2018.-
0 nPOEAPOr /1 rPAMMATEAI:

�:���z::ffl:::� ��µQmf:200� OTO

aKpoar�p16 TOU OTl7V A8�va one; 13-6-2018, xwpic; TrJV lTOpouaia TWV
01aoiKwv Kai rwv TTArJPE�ouoiwv 01Krw6pwv rnuc;.-
0 nPOEAPOI: (I rPAMMATEAI:

.. �· ::,__ •.

. ·: . -;-- � >-,
. ' JC
. :
.._ :- , ·_; , . .... er