You are on page 1of 5

Mata Pelajaran: Bidang pembelajaran: 8.

BAHAN Kelas: 4 PA Tarikh: 27/9/2018
Sains KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN Bilangan murid: 25/26 Hari: Khamis
Masa: 8.40-9.40 am
Standard Standard pembelajaran/ Kriteria kejayaan (KK): Bahan Bantu
kandungan: Murid boleh: Mengajar:
8.3 Menganalisa 8.3.1 mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca 1. Kertas mahjong
kesan pembuangan pencemaran,
bahan sisa industri 8.3.2 menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri,
terhadap alam 8.3.3 menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri EMK: Bahasa,
sekitar. dengan kemandirian hidupan, kreativiti
8.3.4 menyatakan dengan contoh kaedah pengawala pembuangan
sisa industri untuk menghindar pencemaran.
.
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi/Catatan
Aktiviti Pemula 1. Set induksi: Tarik perhatian murid dengan bertanyakan kesan (TP1)
(5 minit) pencemaran kepada hidupan. Merangsang murid
2. Guru memberitahu murid kriteria kejayaan/ murid membaca KK di dengan membuat
a. Tarik papan putih. penilaian berdasarkan
perhatian konsep sains mengikut
b. Menyatakan situasi.
Standard
Kandungan
c. Imbas Pdp

Aktiviti Utama 1. Murid mengumpul bahan pembentangan dan bahagikan tugas. (TP2)
(45 minit) 2. Murid laksanakan aktiviti dalam kumpulan dan berkongsi -Murid saling
pandangan: berkongsi pendapat
d. Penerangan  Kesan dan punca pencemaran sisa industri serta kepentingan dengan mencatat hasil
Konten mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam pelupasan sisa kerja dalam buku
e. Bimbingan industri. amali.
f. Praktik 3. Murid kongsikan dapatan dan memberi maklum balas melalui
g. Maklumbalas pembentangan.. Murid dibimbing oleh
5. Murid dibimbing terus dalam sesi perbincangan dan soal jawab. guru melalui soalan-
soalan.
Aktiviti Plenari
(10 minit) 1) Sebagai rumusan murid diberi tugasan menjawab soalan pratis
kendiri 8.3 dalam masa 10 minit.
h. Pentaksiran/
penilaian

Kerja susulan Pemulihan Pengukuhan/Pengayaan
i. Praktis Murid yang kurang menguasai konten perlu membuat nota Murid jawab soalan modul pratis
kendiri menggunakan peta pemikiran. A+ soalan objektif dan subjetif.

Kehadiran: Refleksi Keseluruhan:
EVIDENS

STANDARD 4 (PDPC)

NAMA GURU : SITI SUZANA BT SHANSURI

JAWATAN : PPP DG 41

TEMPAT BERTUGAS : SMK SUNGAI MANGGIS

TAHUN : 2018
Mata Pelajaran: Bidang pembelajaran: 8. BAHAN Kelas: 4 PA Tarikh: 27/9/2018
Sains KIMIA DALAM PERINDUSTRIAN Bilangan murid: 25/26 Hari: Khamis
Masa: 8.40-9.40 am
Standard Standard pembelajaran/ Kriteria kejayaan (KK): Bahan Bantu
kandungan: Murid boleh: Mengajar:
8.3 Menganalisa 8.3.1 mengenal pasti aktiviti perkilangan yang menjadi punca 1. Peta pemikiran-
kesan pembuangan pencemaran, tanya soalan
bahan sisa industri 8.3.2 menerangkan kesan pembuangan bahan sisa industri, 2. Kertas mahjong
terhadap alam 8.3.3 menghubungkaitkan kesan pembuangan bahan sisa industri 3. Helaian tambahan
sekitar. dengan kemandirian hidupan,
8.4 Menyedari 8.3.4 menyatakan dengan contoh kaedah pengawalan pembuangan
kepentingan sisa industri untuk menghindar pencemaran. EMK: Bahasa,
pemeliharaan dan 8.4.1 memerihalkan kesan pelupusan sisa buangan industri yang kreativiti dan inovasi
pemuliharaan alam tidak terkawal dan tidak teratur,
sekitar dari 8.4.2 menerangkan kepentingan mengamalkan sikap
pencemaran bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri.
sisa buangan industri
untuk kepentingan
manusia sejagat.
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi/Catatan
Aktiviti Pemula 1. Set induksi: Tarik perhatian murid dengan bertanyakan pendapat (TP1)
(5 minit) sebagai ahli pencinta alam sekitar untuk nyatakan kesan pencemaran Merangsang murid
kepada manusia dan alam sekitar. menganalisis gambar
j. Tarik 2. Guru memberitahu murid kriteria kejayaan/ murid membaca KK di dan membuat
perhatian papan putih. penilaian berdasarkan
k. Menyatakan 3. Guru terus rangsang murid imbas maklumat sedia ada berkaitan konsep sains mengikut
Standard kesan pembuangan bahan sisa industri yang berleluasa-rujuk gambar situasi.
Kandungan foto 8.9/ m/s 189.
l. Imbas Pdp Murid dibimbing oleh
guru melalui soalan-
soalan.
Aktiviti Utama 1. Murid mengumpul bahan pembentangan dan bahagikan tugas. (TP2)
(40 minit) 2. Murid laksanakan aktiviti ’Think-pair-share’ dalam berkongsi -Murid saling
pandangan: berkongsi pendapat
m. Penerangan  Kesan dan punca pencemaran sisa industri serta kepentingan dengan mencatat hasil
Konten mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam pelupasan sisa kerja dalam kertas
n. Bimbingan industri. mahjong dan buku
o. Praktik 3. Kemudian murid laksanakan aktiviti 8.5 (m/s 190 buku teks) secara nota.
p. Maklumbalas ’mine-n-combine’.
4. Murid kongsikan dapatan dan memberi maklum balas melalui
pembentangan..
5. Murid dibimbing terus dalam sesi perbincangan dan soal jawab.
Aktiviti Plenari
(5 minit) 1) Sebagai rumusan murid diberi tugasan daripada helaian tambahan
dan membentangkannya iaitu melakarkan pengubahsuaian sebuah
q. Pentaksiran/ alat yang dapat mengurangkan bau yang terhasil daripada sisa
penilaian makanan.

Kerja susulan Pemulihan Pengukuhan/Pengayaan
r. Praktis Murid yang kurang menguasai konten perlu membuat nota Pengukuhan: Murid jawab soalan
kendiri menggunakan peta konsep dengan merujuk m/s 194. praktis kendiri 8.3 & 8.4 dalam
buku latihan.
Pengayaan: Murid jawab soalan
modul pratis A+ soalan objektif
dan subjetif.

Kehadiran: Refleksi Keseluruhan:

Lampiran bergambar:
Sesi Penyoalan dan bagi pendapat Sesi Perbentangan kump.3

Sesi soal jawab dan pertanyaan Sesi rumusan dan kesimpulan
Lampiran tugas dan projek: