KOLEKSI SPM K1/BAB 4

BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR SPM 2004 1. Jadual di bawah menunjukkan keluaran, kos tetap dan jumlah kos bagi sebuah firma. Keluaran (unit) 0 1 2 Kos Tetap (RM) 80 80 80 Jumlah Kos (RM) 80 120 180 4. A. B. C. D. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Jadual di bawah menunjukkan pekali keanjalan harga penawaran bagi barang P dan barang Q. Barang P Q Pekali Keanjalan Harga Penawaran 4 0.5

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar berkaitan dengan firma itu? I II III IV Firma beroperasi dalam jangka pendek Firma tidak menggunakan input berubah apabila tiada keluaran. Firma hanya menggunakan input tetap dalam operasinya. Firma menanggung kos tetap yang sama walaupun jumlah keluaran meningkat. 5. A. B. C. D. 2. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah jenis pekali keanjalan bagi barang P dan barang Q? Barang P Anjal Tidak anjal Anjal Anjal satu Barang Q Anjal satu Anjal Tidak anjal Anjal

A B C D

Harga penawaran satu barang berubah daripada RM5 kepada RM6 menyebabkan kuantiti penawaran barang tersebut bertambah daripada 1 000 unit kepada 1 500 unit. Berapakah pekali keanjalan harga penawaran barang tersebut? A. B. C. D. 0.4 1.5 2.1 2.5

Apakah yang dimaksudkan dengan keluaran sut? A. Jumlah keluaran bagi setiap unit input berubah. B. Jumlah keluaran dikeluarkan apabila input berubah ditambah kepada input tetap. C. Perubahan dalam jumlah keluaran apabila berlaku perubahan dalam penggunaan satu unit input tepat. D. Perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah.

SPM 2005 1. Firma ialah organisasi yang A. Merancang untuk meminimumkan kos pengeluaran B. Merancang untuk mendapat keuntungan yang maksimum C. Menawarkan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. D. Menguruskan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.

3.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi peningkatan penawaran barang? I II III IV Penggunaan teknologi tinggi Jangkaan harga pada masa depan meningkat Cita rasa pengguna berubah Penambahan subsidi kepada pengeluar

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA]

1

KOLEKSI SPM K1/BAB 4

2.

Antara berikut, yang manakah kos tetap firma? A. B. C. D. Bil telefon Sewa kilang Upah pekerja Kos bahan mentah

SPM 2006 1. Antara yang berikut, yang manakah perbezaan antara pengeluaran jangka pendek dengan pengeluaran jangka panjang? Pengeluaran Jangka Pendek Terdapat input tetap dan input berubah Terdapat input berubah sahaja Terdapat input tetap sahaja Terdapat input berubah sahaja Pengeluaran Jangka Panjang Terdapat input berubah sahaja Terdapat input tetap dan input berubah Terdapat input berubah sahaja Terdapat input tetap sahaja

3.

Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penentu penawaran? I II III IV A. B. C. D. Harga faktor pengeluaran Harga barang lain matlamat pengeluar Promosi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A B C D

2.

4.

Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan peningkatan terhadap penawaran cakera padat? I II III IV A. B. C. D. Penurunan cukai jualan Kemajuan tingkat teknologi Matlamat firma untuk menguasai pasaran Penurunan harga cakera padat tersebut 3. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Kilang M telah mengeluarkan 180 pasang kasut sehari dengan 20 orang pekerja. Tambahan 2 orang pekerja menyebabkan pengeluaran kasut juga bertambah menjadi 210 pasang sehari. Berapakah keluaran sut bagi pekerja ke-22? A. B. C. D. 9 10 15 30

Berikut ialah kos yang ditanggung oleh seorang pengusaha dalam pengeluaran jangka pendek.

y y

Sewa kilang Pembelian mesin

5.

Keanjalan harga penawaran adalah anjal jika peratus perubahan A. dalam kuantiti ditawar melebihi peratus perubahan pendapatan B. dalam kuantiti ditawar melebihi peratus perubahan harga C. harga melebihi peratus perubahan dalam kuantiti ditawar D. pendapatan melebihi peratus perubahan kuantiti ditawar

Tentukan jenis kos tersebut. A. B. C. D. Kos sut Kos tetap Kos purata Kos berubah

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA]

2

KOLEKS S

K1 B B 4

Faktor yang menyebabkan pergerakan tersebut ialah peningkatan 2. A B C. D. 5. 


A. B. C. D.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Harga barang itu. Kos pengeluaran Tingkat teknologi Jangkaan harga masa depan.

Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara bilangan buruh dengan jumlah keluaran suatu barang. Bilangan buruh (orang) 0 1 2 3 4 Jumlah keluaran (unit) 3 9 18 26

Jadual di bawah menunjukkan peratus perubahan kuantiti ditawarkan dan peratus perubahan harga bagi barang X dan barang Y. Baran P ratus p rubahan uantiti 20 15 
 

X Y

P ratus p rubahan harga 10 15 


Penggunaan buruh yang ke berapakah keluaran sut paling tinggi? A. B. C. D. 3. 1 2 3 4

Apakah jenis keanjalan harga penawaran bagi barang X dan barang Y? Barang X Anjal Tidak anjal Anjal Tidak anjal Barang Y Tidak anjal Anjal 1 Anjal 1 Anjal

A. B. C. D.

Maklumat berikut berkaitan dengan rumus kos purata.

Kos purata

Apakah X dan Y? X Kos berubah Input berubah Kos sut Kos tetap Y Kos tetap Input tetap Jumlah kos Kos sut

A. B. C. D.

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA] 

§©

¨¨§ ¦§¦ 

§

¥

4

Rajah di bawah me s atu barang.

j

a n ke k penawaran

SPM 2007 1. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang firma? Matlamat utama memaksimumkan keuntungan. II Berbe a dari segi saiz dan modal. III Membekalkan faktor pengeluaran. IV Menggunakan barang dan perkhidmatan. I

=

X+Y Jumlah Output

¤

£

¢¡

 

3

KOLEKSI SPM K1/BAB 4

4.

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang jumlah kos pengeluaran jangka pendek? I II III IV Jumlah kos meningkat apabila input berubah bertambah. Jumlah kos ialah kos per unit bagi pelbagai tingkat pengeluaran. Jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah. Jumlah kos sama dengan kos tetap pada output sifar. I, II , dan III I, II, dan IV I, III, dan IV II, III, dan IV

2.

Maklumat berikut berkaitan dengan penentu penawaran ikan. Keadaan angin kencang dan laut bergelora di perairan pantai timur Semenanjung Malaysia dijangka berterusan. Apakah kesan ke atas pasaran ikan? I II III IV A. B. C. D. Permintaan bertambah Penawaran berkurang Harga meningkat lebihan penawaran berlaku I dan II I dan IV II dan III III dan IV

A. B. C. D. 5.

Apakah yang menyebabkan peningkatan penawaran bagi barangan elektronik di pasaran? 3. A. B. C. D. Kenaikan cukai barang elektronik Kenaikan upah buruh Peningkatan cita rasa Peningkatan teknologi

Maklumat berikut berkaitan dengan jenis keanjalan harga penawaran bagi Barang I, Barang II dan Barang III. Barang I Peratus perubahan harga yang kecil mengakibatkan peratus perubahan kuantiti yang besar. Peratus perubahan harga yang besar mengakibatkan peratus perubahan kuantiti yang kecil. Peratus perubahan harga sama dengan peratus perubahan kuantiti.

6.

Penawaran kasut bertambah daripada 150 pasang kepada 250 pasang apabila harga sepasang kasut meningkat daripada RM20 kepada RM30. Apakah pekali keanjalan harga penawaran kasut tersebut? A. B. C. D. 0.75 0.83 1.20 1.33

Barang II

Barang III

Tentukan jenis keanjalan harga penawaran bagi setiap barang tersebut. Anjal Barang I Barang II Barang III Barang I Anjal satu Barang II Barang I Barang II Barang III Tidak anjal Barang III Barang III Barang I Barang II

SPM 2008 1. Puan Zaidah memerlukan ikan, tepung, mesin pengisar dan pekerja untuk membuat keropok. Apakah input tetap yang terlibat dalam proses tersebut? A. B. C. D. Ikan, tepung dan mesin pengisar Pekerja dan mesin pengisar Ikan, tepung dan pekerja Mesin pengisar

A. B. C. D.

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA]

4

KOLEKS S

K1 B B 4

SPM 2009 1. Pernyataan manakah yang menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek? A. Input tetap berubah secara langsung dengan peningkatan output. B. Input tetap tidak berubah walaupun output meningkat. C. Input tetap dan input berubah tidak digunakan pada output sifar. D. Input tetap dan input berubah ditambah untuk meningkatkan ouput. 2. Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran barang Y. Jumlah Keluaran (unit) 40 45

C. Tetap sama dalam jangka panjang D. Wujud walaupun output sifar. 4. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti penanaman padi. Apakah input tetap yang terlibat dalam aktiviti tersebut?

Mesin (unit) 1 1

Buruh (orang) 10 15

5.

Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Pertiwi Sendirian Berhad. Semasa kegawatan ekonomi Syarikat Pertiwi Sendirian Berhad mengurangkan penawaran Barang X sebanyak 10% dan Barang Y sebanyak 5%. Berapakah nilai keanjalan harga penawaran bagi kedua-dua produk tersebut jika harga berubah 20%? Barang X 0.50 1.00 2.00 10.00 Barang Y 0.25 3.00 4.00 5.00

Berapakah keluaran sut apabila 15 orang buruh digunakan? A. B. C. D. 3. 0.5 unit 1.0 unit 3.0 unit 5.0 unit

Gambar di bawah menunjukkan satu input yang digunakan oleh seorang pengusaha dalam pengeluaran jangka pendek.

A. B. C. D.

Apakah ciri input tersebut? A. Berubah secara langsung dengan tingkat keluaran. B. Merupakan satu contoh input berubah

PANITIA EKONOMI ASAS SMK JELAI [FELDA]   

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful