You are on page 1of 2

RECTO Anexa nr.

3
la Instrucţiunea metodică privind intervenţia
Poliției în prevenirea şi combaterea cazurilor de
violenţă în familie, aprobată prin ordinul MAI nr.
_______ din ___ _______ 2017

ANTETUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE


ORDIN DE RESTRICŢIE DE URGENŢĂ nr. __________*

_____________________ ____________________
(localitatea) (data, luna, anul )

Ora ________

Subsemnatul _________________________________________________________________
(funcția, gradul, numele prenumele)
acţionînd în temeiul sesizării/comunicării cet.___________________, despre comiterea/bănuiala
rezonabilă de comitere a actelor de violență în familie, înregistrată în Registrul de evidenţă a
altor informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente (Registrul nr.2) cu nr. ______ din ________
Ordinul interdepartamental nr.121/254/286-0/95 din 18 iulie 2008 privind evidenţa unică a infracţiunilor, a
cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni.

AM CONSTATAT:
_________________________________________________________________
(descrierea succintă a circumstanțelor cazului, timpul comiterii actelor de violență, forma violenţei, numele victimelor, violenţa comisă în
prezența copiilor sau altor persoane, cu folosirea armei, etc.)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
În rezultatul evaluării riscurilor pentru integritatea fizică/psihologică a victimelor,
determinate de comportamentul agresorului se atestă o bănuiala rezonabilă de pericol iminent
__________________________________ de repetare/comitere a acţiunilor violente în privinţa
(nivelul de risc apreciat prin Chestionarul de evaluare a riscului)
________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(numele victimei/victimelor şi relaţiile cu agresorul)

- Potrivit art. 8 alin. (6) lit. f) din Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, organele de poliție, la nivel de structură specializată, dispune eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în
privinţa agresorului dacă, din circumstanţele stabilite la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, există o
bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de
repetare/comitere a acţiunilor violente.
- Potrivit art. 121 din Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în
caz de stabilire la locul faptei, ca urmare a evaluării riscurilor, a circumstanţelor din care rezultă o bănuială
rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comitere a
acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispună imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în
privinţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză.
- Ordinul de restricţie de urgenţă constituie o măsură provizorie de protecţie a victimei violenţei în familie,
aplicată de poliţie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din locuinţa familiei şi stabilirea unor
interdicţii prevăzute de lege, în vederea prevenirii repetării/comiterii acţiunilor violente, asigurînd astfel victimei şi
altor membri ai familiei siguranţă în locuinţa lor (art. 2 din Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea violenţei în familie).
- Potrivit alin. 131) art. 25 al Legii nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, în
realizarea atribuţiilor de serviciu, poliţistul este împuternicit să elibereze, în cazul violenţei în familie, ordinul de
restricţie de urgenţă în privinţa agresorului în condiţiile legii.
*
Notă: Ordinului de restricţie de urgenţă i se atribuie neîntârziat un număr, corespunzător ordinii de înregistrare în Registrul de evidenţă a
ordinelor de restricţie de urgenţă din cadrul Inspectoratului de poliție teritorial
VERSO

Conducându-mă de prevederile art. art. 2, 8 alin.(6) lit.f), g), 12, 121, 15, 152 ale Legii nr.45 din
01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, art. 25 alin 131) al Legii
nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, -

DISPUN:

1. Obligarea cet. ____________________________________________________________


(NPP agresorului, data, luna, anul naşterii, domiciliul, IDNP),
să părăsească imediat locuinţa comună __________________________________________
(localitatea, adresa)
unde domiciliază împreună cu victima/victimele şi să nu revină în această locuinţă pe
perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă.
2. Se interzice ____________________________________________________________
(numele agresorului)
în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă:
- contactul vizual şi orice alt contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt
mod cu ____________________________________________________;
(numele victimei/victimelor, relaţia cu agresorul)
- să se apropie de anumite locuri: locul de muncă, de studii, alte locuri determinate pe care
victima/victimele le frecventează;
- să păstreze şi să poarte armă.
3. Măsurile de restricţie stabilite în pct. 2 se aplică pentru un termen de ________ zile,
începînd cu ziua de _________, ora ______ şi pînă la ziua de ____________, ora______.
4. Ordinului de restricţie de urgenţă se pune în executare imediat.
5. Ordinul de restricție de urgență poate fi contestat în instanţa de judecată în condițiile de
contencios administrativ.
6. Depunerea cererii de contestare a ordinului de restricție de urgență, nu suspendă acţiunea
acestuia.
7. Ordinul de restricție de urgență este alcătuit în două exemplare, unul dintre care este
înmânat _____________________________________________________, contra semnătură.
(numele agresorului)

__________________________________________________________________
(funcția, gradul)

_______________________________ _______________________
(numele şi prenumele) (semnătura)

Mi-a fost înmânat un exemplar al ordinului de restricţie de urgenţă _______________________


____________________________________________________________________________
(numele agresorului, data, ora, semnătura,)

Mi s-a adus la cunoştinţă despre eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă, despre drepturile şi
obligaţiile care reies din aceasta ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
(numele victimei, data, ora, semnatura,)