You are on page 1of 6

APROBAT,

MANAGER,

FIŞA POSTULUI

I. Unitatea: BLOC OPERATOR V (UROLOGIE)

II. Denumirea postului: INFIRMIER

III. Cerinţe pentru ocuparea postului:


Scoală generală
IV. Relaţii:

a. Ierarhice,de subordonare: medic şef de secţie, medic coordonator Bloc


Operator, medici urologi ,asistenta şefă , asistentele instrumentare și
asistentele anasteziste din Bloc Operator V Urologie
b. De colaborare: cu personalul mediu sanitar din bloc operator, alte secţii şi
compartimente

V. Timp de lucru: 8 ore pe tură


Atribuţii:
- va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea
cărora se află;
- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a
le comenta;
- îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea
asistentului medical;
- poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care
va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a
aspectului estetic personal;
- poartă zilnic ecuson
- va efectua riguros curăţenie în toate spaţiile aferente şi răspunde de
starea de igienă a sălilor de operaţii, coridoarelor,
- curăţenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi
conform planului DDD din blocul operator;
- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în locurile
şi condiţiile stabilite, cu respectarea normelor în vigoare;
- colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă în
recipiente speciale şi asigură transportul în vederea neutralizării
- efectuează la cererea şi sub supravegherea asistentei instrumentare
inventarul intrărilor şi ieşirilor tampoanelor şi altro materiale folosite în operaţie,
consemnîndu-le în foaia de circuit a pacientului ( materialele vor fi numărate şi
orice neconcordanţă între intrări şi ieşiri va fi anunţată în timp util asistentei
instrumentare astfel încât să nu fie afectată în nici un fel procedura de sutură a
plăgii operatorii).

- răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de


protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;
- efectuează sau ajută la efectuarea toaletei parţiale a bolnavului imobilizat,
cu respectarea regulilor de igienă în caz de urgenţă (atunci când pacientul
este adus direct în blocul operator);
- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, în
condiţiile stabilite;
- ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice (ex.puncţii,
intervenţii chirurgicale, interventii endoscopice) şi asigură curăţirea
aparaturii imediat după utilizare;
- ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării; - ajută la
transportarea pacienţilor operaţi cu targa sau cu patul
- transportă lenjeria murdară în containere speciale la spălătorie şi o aduce
curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform
reglementărilor regulamentului de ordine interioară;
- pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, blocul operator pentru
dezinfecţie, ori de câte ori este necesar; - colectează materialele sanitare şi
instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi asigură
transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
- după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical,
pregăteşte cadavrul, inventariază eventualele obiecte personale şi ajută la
transportul acestuia, în caz de necesitate, la morgă;
- pregăteşte ori de câte ori este necesar, la indicaţia asistentului medical, a
salilor de operaţii pentru dezinfecţie, ocupându-se de paviment, pereţi, uşi,
ferestre, chiuvete;
- efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor
şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de
întreţinerea lor;
- ajută la manevrarea aparaturii în sălile de operaţii
- efectuează aerisirea periodică a încăperilor;
- asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are
în primire;
- respectă circuitele funcţionale (a deşeurilor, lenjeriei etc.);
-se ocupă de identificarea, conservarea, transportul cu documente
însoţitoare a pieselor operatorii către Laboratorul de Anatomie Patologică,
la indicaţia şi supravegherea asistentei instrumentare sau a medicului.
- duce piesele recoltate în timpul intervenţiilor chirurgicale, la laborator
respectând normele igienicosanitare în vigoare; - execută orice alte sarcini
primite de la asistentul medical cu care lucrează sau asistentul şef de
secţie.
- nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi
combaterea infecţiilor nosocomiale;
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind
normele de igienă şi protecţia muncii;
- asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are
în primire;
- primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de
curăţenie ce le are în grijă;
- efectuează curăţenia şi dezinfecţia, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care
ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor;
- colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă,
utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate
de depozitare, în vederea neutralizării;
-verifică funcţionalitatea meselor de operaţie, aparatelor de folosinţă zilnică
de tipul electrocauter, aspiratoarelor de secreţii, lămpilor scialitice, etc. Le
manevrează atent, corect şi eficient.
-va ajuta la imobilizarea/poziţionarea pacienţilor pe masa de operaţie, după
specificul fiecărei intervenţii chirurgicale, va fixa electrodul neutru al
electrocauterului pe tegumentul pacientului.
- la montarea electrodului neutru- de retur-(electrodul care se lipeşte de
membru aflat în proximitatea câmpului operator) este necesar a se respecta
următorii paşi:
- se verifică aparatul de electrochirurgie ( dacă este funcţional) şi setările,
- se verifică termenul de valabilitate al electrodului,
- se epilează regiunea unde se va aplica electrodul neutru,
- se şterge regiunea unde de se va aplica electrodul până se usucă bine
tegumentul,
- se aplică electrodul pe toată suprafaţa lui,
- se verifică continuitatea cablurilor (să nu fie răsucite),
- se întreabă medicul despre nivelul valorilor de intensitate la „tăiere” şi
„coagulare” şi se respectă indicaţia madicului,
- se porneşte intervenţia chirurgicală.
Postintervenţional se dezlipeşte electrodul şi se aruncă la deşeuri menajere. Se
păstrează cablul electrodului de neutru în proximitatea aparatului
electrochirurgie.
-va verifica funcţionarea aspiraţiei central, montând corect recipientele de
colectare: cu garnitură, fără pierdere de vid, fiind în permanenţă atent ca
secreţiile să nu inunde tubulatura din perete.
- pe perioada de timp necesară îndeplinirii unor sarcini de serviciu care impun
părăsirea locului de muncă va comunica unde pleacă, timpul absenţei şi numele
persoanei care îi ţine locul.
- nu va părăsi locul de muncă decât cu acordul medicului şef de secţie,
asistentei şefe de secţie sau a medicului de gardă. Pe perioada absenţei va
desemna înlocuitor . Numele înlocuitorului va fi comunicat persoanei căreia i-a
solicitat acordul, asistentei cu care lucrează în tură şi va fi scris în raportul de
gardă dacă părăseşte definitiv serviciul sau pe o perioadă mare de timp.
- declară imediat asistentei şefe orice înbolnăvire acută care o prezintă (stare
febrilă, infecţie acută respiratorie, digestivă, cutanată, boală venerică) precum şi
bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale.
- va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea cărora se
află;
- răspunde de calitatea activităţii desfăşurate, de respectarea normelor de etica
profesională.
-foloseşte raţional telefonul mobil personal în convorbiri scurte, la obiect
neostentative, cu voce joasă, în afara sălii de operaţie şi nu în prezenţa
pacientului.
-dat fiind specificul muncii în sala de operaţie, timpul de recreere se va lua în
intervalul dintre operaţii, atunci când este posibil, cu aprobarea prealabilă a
asistentei instrumentare sau asistentei şefe a Blocului Operator, fără ca vreun
pacient, un medic sau vreo asistentă să aştepte, lăsând un înlocuitor în sala de
operaţie.
Atribuţii conform legislaţiei în vigoare(pt.personalaul auxiliar)
1.Atribuţii conform OMS nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
a) Cunoaşte şi respectă utilizarea produselor biocide încadrate , conform
prevederilor în vigoare , în tipul I de produs utilizat prin:
– dezinfecţia igienică a mâinilor prin spălare,
– dezinfecţia igienică a mâinilor prin frecare,
– dezinfecţia pielii intacte.
b) Cunoaşte şi respectă utilizarea biocidelor încadrate , conform
prevederilor în vigoare , în tipul II de produs utilizate pentru:
– dezinfecţia suprafeţelor ,
– dezinfecţia dispozitivelor ( instrumente) medicale prin
imersie,
– dezinfecţia lenjeriei ( material moale ).
c) Cunoaşte şi respectă criteriile de utilizare şi păstrare corectă a
produselor dezinfectante.
d) Graficul de curăţare ( decontaminare ) şi dezinfecţie aflat pentru fiecare
încăpere din cadrul unităţii va fi completat şi semnat zilnic de persoana
care efectuează dezinfecţia , ora de efectuare; trebuie să cunoască în orice
moment denumirea dezinfectantului utilizat, data preparării soluţiei de lucru
şi timpul de acţiune, precum şi concentraţia de lucru.

2. Atribuţii conform OMS nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de


supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare:
a) Efectuează dezinfecţia lenjeriei bolnavilor cu potenţial infecţios.
b) Pregăteşte sala de operaţie pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de
dezinfecţie la efectuarea acesteia.
c) Respectă regulile de igienă personală în îngrijirea bolnavilor ( spălatul
mâinilor, portul echipamentului regulamentar).
d) Declară imediat asistentei şefe îmbolnăvirile pe care le prezintă
personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii familiei sale.

3.Atribuţii conform OMS nr. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor în


unităţile sanitare, atribuţiile infirmierei sunt:

4.Atributii conform OMS nr.1025/2000 privind manipularea lenjeriei:


a)Colectarea si ambalarea lenjeriei la locul de producere pentru a fi cît mai
putin manipulată şi scuturată;
b)Ambalarea lenjeriei necontaminate într-un ambalaj simplu;
c)Ambalarea lenjeriei contaminate în ambalaj dublu prevazut cu
pictograma ,,Pericol biologic’’;
d)Depozitarea intermediara a lenjeriei murdare în spaţii special destinate
acestui scop,unde pacientii si vizitatorii nu au acces;
e)Transportul lenjeriei murdare la spalatorie în orele stabilite conform ROI;
f)Depozitarea lenjeriei curate pe secţie în spatii special destinate şi
amenajate, ferite de praf, umezeala şi vectori.

5.Cunoaste şi respectă Legea 349/2002 , Ord. de Urgenţă nr.13/200 si


Decizia nr. 377/2015 privind interzicerea fumatului în unităţile sanitare

MEDIC COORDONATOR AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ


Bloc Operator V Urologie

Nume şi prenume....................................

Semnătura ...........................................

Data: