You are on page 1of 3

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ACŢIUNI

Între:
1. ____________________,
– denumit în continuare Acţionarul –

şi

2. ____________________,
– denumit în continuare Cumpărătorul,
Acţionarul şi Cumpărătorul denumiţi în continuare împreună Părţile.

Preambul
____________________
Având în vedere cele de mai sus, Părţile încheie prezentul Contract de
vânzare-cumpărare asupra acţiunilor deţinute de către Acţionar la Societate, în
următoarele condiţii:

Art. 1. Obiectul contractului
Acţionarul vinde Cumpărătorului în temeiul prezentului contract un număr
de ______ acţiuni, reprezentând ___% din capitalul social, deţinute la capitalul
social al Societăţii.

Art. 2. Preţul de vânzare al acţiunilor
(1) Preţul de vânzare care trebuie achitat de către Cumpărător Acţionarului
pentru acţiunile care constituie obiectul prezentului contract este în valoare
totală de ________ lei/Euro (denumit în continuare Preţul de vânzare).
(2) Preţul de vânzare menţionat la alin. (1) va fi achitat după cum urmează:
____________________ .

Art. 3. Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor
(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor se face la data
semnării prezentului contract. Înregistrarea drepturilor de proprietate ale
Cumpărătorului asupra acţiunilor în Registrul intern al acţionarilor Societăţii
trebuie să aibă loc până cel mai târziu la data de ________.
(2) Acţionarii se obligă prin prezenta să îndeplinească toate condiţiile de
formă şi de conţinut pentru înscrierea dreptului de proprietate al
Cumpărătorului în Registrul intern al acţionarilor Societăţii şi în Registrul
Comerţului.

1
Art. 4. Garanţiile Acţionarului
(1) În vederea vânzării acţiunilor, Acţionarul asigură îndeplinirea
următoarelor condiţii la data încheierii prezentului contract:
a) toate prevederile actului constitutiv al Societăţii, precum şi toate
prevederile legale cu privire la vânzarea acţiunilor care constituie obiectul
prezentului contract au fost respectate;
b) Acţionarul este proprietarul acţiunilor pe care le vinde în temeiul
prezentului contract. Prezentul contract nu contravine prevederilor Actului
Constitutiv al Societăţii, nu încalcă dispoziţii imperative ale legilor române sau
alte obligaţii contractuale sau legale ale Acţionarului sau ale Societăţii;
c) aporturile de capital au fost depuse conform legii şi nu au avut loc
rambursări de capital;
d) capitalul social al Societăţii, în cuantum de ____________ lei, există în
întregime în patrimoniul Societăţii şi nu există nici un fel de obligaţii de
completare a aporturilor de capital ale Acţionarului sau ale Acţionarilor
minoritari ai Societăţii în conformitate cu prevederile legale române;
e) acţiunile care constituie obiectul prezentului contract de vânzare-
cumpărare sunt libere de orice sarcini, de drepturi de preemţiune sau orice alt
fel de drepturi, cum ar fi drepturi de garanţie reală mobiliară în favoarea
Acţionarilor minoritari sau a terţilor. Nu există nici un fel de litigii sau procese
pe rolul instanţelor judecătoreşti cu privire la acţiunile ce reprezintă obiectul
prezentului contract, la care să participe acţionarii sau Societatea şi, de
asemenea, nu există nici un pericol că asemenea litigii sau procese s-ar putea
naşte în viitor;
f) până la data înregistrării dreptului de proprietate al Cumpărătorului
asupra acţiunilor care fac obiectul prezentului contract în Registrul intern al
acţionarilor Societăţii şi în Registrul Comerţului, Acţionarul nu va dispune în nici
un mod de aceste acţiuni;
g) Acţionarul nu va vinde către terţe persoane acţiunile menţionate la art. 1,
la un preţ mai mic, egal sau mai mare decât cel prevăzut la art. 2.
(2) În cazul în care una din garanţiile Acţionarului menţionate la art. 4 alin.
(1) se dovedeşte a fi sau a deveni în parte sau în totalitate neadevărată,
inexactă sau incompletă, Cumpărătorul este îndreptăţit să exercite unul sau mai
multe din următoarele drepturi:
a) diminuarea preţului de vânzare al acţiunilor menţionat la art. 2 din
prezentului contract;
b) denunţarea contractului potrivit art. 5;
c) despăgubiri;
d) orice alte drepturile care revin Cumpărătorului conform legii.

Art. 5. Rezoluţiunea contractului

2
(1) Cumpărătorul are dreptul de a denunţa prezentul contract, fără
respectarea vreunui termen de preaviz sau fără îndeplinirea oricăror alte
formalităţi prealabile:
a) în cazul în care sunt încălcate asigurările şi garanţiile prevăzute la art. 4
sau obligaţia Acţionarului prevăzută la articolul 3 alin. (2), respectiv
înregistrarea drepturilor de proprietate ale Cumpărătorului asupra acţiunilor nu
are loc în termen;
b) în cazul în care cererea pentru aprobarea înscrierii dreptului de
proprietate al Cumpărătorului asupra acţiunilor, care constituie obiectul
prezentului contract, în Registrul acţionarilor Societăţii sau în Registrul
Comerţului este respinsă şi nu există nici o cale de atac pentru remedierea
acestui fapt.
(2) În cazul în care Cumpărătorul denunţă prezentul contract potrivit art. 5
alin. (1), preţul de vânzare al acţiunilor trebuie restituit imediat de către
Acţionar, în măsura în care acesta a fost achitat. Mai mult, Acţionarul va
rambursa de îndată Cumpărătorului toate costurile ocazionate de încheierea,
respectiv aducerea la îndeplinire a prezentului contract, cum ar fi, dar fără a se
limita la: costurile ocazionate de onorariile pentru consultanţa juridică ş.a.

Art. 6. Forţa majoră
___________________________.

Art. 7. Dispoziţii finale
___________________________.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, __________, la ______________,
în ___ exemplare originale, din care ____ exemplare pentru fiecare parte
contractantă.

Acţionar, Cumpărător,
_____________ ____________

3