You are on page 1of 1

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 25

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 353

Ερωτήσεις περί ποιοτικού τουρισμού
ΠαναγιΩΤης
αλΕβανΤης*

Τι θα κάνουν οι υπο-
ψήφιοι για να ανα-
βαθμίσουν τις οργα-
νωμένες παραλίες,
να συντηρήσουν τις
κατεστραμμένες πι- Διαφήμιση της πιστοποίησης ISO οργανωμένων παραλιών από Το κόστος διάσωσης τουρίστα καλύπτεται από τους Eλληνες
ιταλικό ιστότοπο. φορολογούμενους.
νακίδες και να βελ-
τιώσουν την ασφά- η δυναμικότητα υποδο- γκράφιτι ή με τρύπες από Tο διεθνές πρότυπο για
τις παραλίες.
λεια των τουριστών; χής της παραλίας, οι δια- πυροβολισμούς. Πολλές
δικασίες συλλογής και είναι κρυμμένες πίσω από
ανακύκλωσης υγρών και πυκνή βλάστηση που τις μων της Περιφερειακής
ρίτη και τελευταία

Τ σειρά ερωτήσεων
προς (τους πολυ-
πληθείς) υποψήφιους Δη-
στερεών αποβλήτων, κα-
θώς και οι διαδικασίες
για συνδρομή σε άτομα
που έχουν χαθεί.
καθιστά «αόρατες» (πά-
σχουν από «χρόνια πικρο-
δαφνήτιδα» όπως μου είχε
πει κάποτε ο καθηγητής
Ενότητας), καθώς και τους
υποψήφιους Περιφερει-
άρχες και Αντιπεριφερει-
μάρχους και Περιφερει- άρχες. Με στόχο να απο-
Παράλληλα, ο Διεθνής Ορ- συγκοινωνιολογίας Κώ- τελέσουν μέρος της υγιούς
άρχες. Ερωτήσεις που
γανισμός Τυποποίησης στας Αμπακούμκιν). προεκλογικής αντιπαρά-
αφορούν πρωταρχικά τον
έχει δημοσιεύσει μέχρι Ερώτηση 11: τι σκοπεύετε να θεσης των υποψηφίων
ποιοτικό τουρισμό αλλά
σήμερα 26 τουλάχιστον κάνετε για να περιοριστεί στις επερχόμενες εκλογές
και τους ιθαγενείς.
διεθνή πρότυπα στον το- το φαινόμενο των κατε- της τοπικής και περιφε-
Διεθνής τυποποίηση. Ο
μέα του τουρισμού. Οι στραμμένων και «αόρατων» ρειακής αυτοδιοίκησης.
φίλος Βαγγέλης Βαρδά-
σχετικές ομάδες εργασίας πινακίδων που δυσκολεύει Με συγκεκριμένες, στοχο-
κας, πρώην διευθυντής
αφορούν θέματα όπως οι την κυκλοφορία των τουρι- θετημένες και κοστολογη-
Τυποποίησης στην Ευ-
υπηρεσίες καταδύσεων, ο στών και θέτει σε κίνδυνο μένες προτάσεις που να πε-
ρωπαϊκή Επιτροπή και
ιατρικός τουρισμός, ο του- οδηγούς και πεζούς που ριλαμβάνουν και σαφές χρο-
πρώην πρόεδρος του
ρισμός περιπέτειας, οι χρησιμοποιούν το οδικό δί- νοδιάγραμμα.
ΕΛΟΤ, μου επεσήμανε Σβυσμένη πινακίδα.
ναυλώσεις και οι λιμένες κτυο της Κρήτης; Περιμένω απαντήσεις στις
πριν από λίγο καιρό την
σκαφών αναψυχής (μαρί- Ασφάλεια. Ο αδικοχαμέ- 12 ερωτήσεις από τους επι-
ύπαρξη ενός διεθνούς
νες), ο εθελοντικός τουρι- νος Δημήτρης Βουρβαχά- κεφαλείς των συνδυασμών
προτύπου με απαιτήσεις
σμός, ο βιώσιμος τουρι- κης, διευθυντής του ΕΚΑΒ στη διεύθυνση
και συστάσεις για την λει-
σμός, ο τουρισμός για Κρήτης, σε μια ημερίδα panagiotis @ alevantis.co
τουργία (οργανωμένων)
ΑΜεΑ και τα παραδοσια- για τα τροχαία στο Τεχνι- m για να προχωρήσω σε
παραλιών (ISO 13009).
κά ξενοδοχεία και εστια- κό Επιμελητήριο, είχε πα- σχετική δημοσίευση.
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο
τόρια. ρουσιάσει μια μελέτη με Και μια επισήμανση.
βρήκα 2-3 αναφορές στο
Ερώτηση 10: σκοπεύετε να βάση την οποία «οι οδηγοί Φίλος αντιλήφτηκε υπο-
εν λόγω πρότυπο σε ελ-
επιβάλετε τις απαιτήσεις του από χώρες που οδηγούν ψήφιο δήμαρχο να κα-
ληνικές ιστοσελίδες, μια
διεθνούς προτύπου ISO αριστερά συμμετέχουν 2,5 πνίζει ανενόχλητος το
σχετική μελέτη του Δήμου
13009 σε όλες τις παραλίες φορές πιο συχνά σε ατυχή- πούρο του σε χανιώτικο
Αγίου Νικολάου και πο-
του χώρου ευθύνης σας επι- ματα από τους άλλους». Ποι- εστιατόριο. Αγνοώντας το
λυάριθμες σε κυπριακές.
διώκοντας να λάβετε και ος θα ενημερώσει του του- νόμο περί απαγόρευσης
Το πρότυπο διαπραγμα-
σχετική πιστοποίηση; ρίστες για τους κινδύνους του καπνίσματος σε κλει-
τεύεται θέματα όπως η
Πινακίδες. Οι διάφορες που διατρέχουν στο οδικό Οι πνιγμοί τουριστών είναι συνηθισμένο φαινόμενο στην Κρήτη.
στούς δημόσιους χώρους.
ασφάλεια, η πληροφόρηση
πινακίδες που συναντού- δίκτυο της Κρήτης; Σί- κτους. Έχουμε γράψει πα- εντάθηκε κατά την κο- Ελπίζουμε ότι οι καπνι-
και ενημέρωση, καθώς
με στην άκρη του δρόμου γουρα όχι τα γραφεία ενοι- λαιότερα ότι σε αντίστοι- λύμβηση. στές υποψήφιοι δεν θα
και η καθαριότητα και η
έχουν κάποια αποστολή. κίασης αυτοκινήτων αφού χες διασώσεις στο εξωτε- Ερώτηση 12: σκοπεύετε να αποτελούν κακά δημόσια
απομάκρυνση των απορ-
Με βάση τον Κώδικα Οδι- ο τουρίστας ενδέχεται να ρικό, οι διασωθέντες οφεί- αντιμετωπίσετε σοβαρά την παραδείγματα παρανο-
ριμμάτων. Σχεδιασμός που
κής Κυκλοφορίας μας προ- μην νοικιάσει τελικά αυ- λουν να καλύψουν το σχε- ενημέρωση των τουριστών μίας, τη στιγμή που θα ζη-
να προβλέπει προσαρμογή
ειδοποιούν για κάποιον τοκίνητο ή μηχανάκι! τικά υψηλό κόστος της για τους κινδύνους που τους τούν την ψήφο μας για να
στην κλιματική αλλαγή
κίνδυνο (π.χ. επικίνδυνη Παράλληλα, η ίδια η κρη- διάσωσης από τις υπηρε- απειλούν στην Κρήτη ώστε καταλάβουν υπεύθυνες θέ-
και μείωση των κινδύνων
στροφή). Μας υποχρεώ- τική φύση δημιουργεί σίες έκτακτης ανάγκης (βλ. να μειωθούν τα ατυχήματα σεις, ορκιζόμενοι να σέ-
από καταστροφές (πλημ-
νουν να τηρήσουμε κά- προβλήματα στους τουρί- Χ.Ν. 8/9/2015). στους δρόμους, στα βουνά βονται και να τηρούν το
μύρες, διάβρωση, καται-
ποιο κανόνα (π.χ. όριο τα- στες. Ξεκινούν για μια Τέλος, σημαντικό πρό- και στις παραλίες της Κρή- Σύνταγμα και τους νό-
γίδες).
χύτητας, απαγόρευση βόλτα στις μαδάρες. Χά- βλημα για τους τουρίστες της; μους.
Αναφέρεται σε αυτονόητα
στάθμευσης). Ή μας πλη- νονται ή αντιμετωπίζουν αποτελεί και ο πνιγμός Υπενθυμίζω ότι οι παρα-
ζητήματα όπως τουαλέ-
ροφορούν για κάποιον κάποιο ατύχημα και κι- στις παραλίες της Κρή- πάνω ερωτήσεις καθώς
τες, πόσιμο νερό, αποδυ- * Φυσικός, τέως στέλεχος
προορισμό ή κάποια το- νητοποιούν τις μονάδες της. Είτε επειδή τα θύμα- και όσες δημοσιεύτηκαν
τήρια, ερμάρια, σκιάδια, της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
ποθεσία. διάσωσης της Πυροσβε- τα έφαγαν και ήπιαν πριν στη στήλη αυτή στις 6
ναυαγοσώστες, ποιότητα πής. Οι απόψεις είναι προ-
Πλήθος δημοσιευμάτων στικής ή εθελοντικών ομά- βουτήξουν. Είτε επειδή και 13 Νοεμβρίου απευ-
νερού κολύμβησης, πρό- σωπικές και δεν εκφράζουν
μας ενημερώνουν ότι στην δων που στις περισσότε- αντιμετώπιζαν κάποιο θύνονται στους υποψή-
σβαση και χώροι στάθ- κατ’ ανάγκη την Ευρωπαϊ-
Κρήτη πολλές πινακίδες ρες περιπτώσεις κατα- πρόβλημα υγείας (π.χ. καρ- φιους Δημάρχους Χανίων
μευσης. Αλλά και λιγότερο κή Επιτροπή. http://alevan-
είναι γεμάτες με διαφημι- φθάνουν έγκαιρα για να διακό, αναπνευστικό) που (αλλά και των άλλων δή-
προφανή ζητήματα όπως tis.blogspot.com
στικά αυτοκόλλητα, με σώσουν τους απρόσε-