You are on page 1of 62

'"1

i
"1
r;iun,É{1€
rf*r* tt*l!:lirgiffi!l}Sj;t$$,*S: { Sg.r"q.4grfri
.l
t:
'j :

trlfrArfu,Tdlhtî@,ffi

ffi,YffiW4ffitrftIffif
ll{l'tr î A # îr fi, lll tfl

fr" :ITAP[)TTOIIOI:

,' rufr{lL 0 U [q I h: s$p


r',,,,,, ]tiliF#
$'ii
BIBAIOOEKtr
OAEH
aPxareNE^ÀENSNEIIrrPAateN
t

NAATTINOE
ET@TaHfvro>,

METAOPA'IE

rr),, ìit. FtYrr.A.tH

EN R@I{N}{IX .,I
EKAOTIKO: OIKO: TEOPTIOT OE=H
nPo^oro:
T{v xÀeiòu *gòg .xarcrvóqotv toù prttqoù roúrou lrfli òeureosuoúúîì( -'Èiii
orlpcoicg rl.crrurrzoù òrclóyou eúgíoxòpeveÌctòv dníloyov crt.òt.
ò rqyeirar,ó Kq-irov ó y4gcnò; qú)oi toú loxgótoug agòg cúrór,, 6i, a. *o_
.
.1o$rrog ex rou l\u)(arou, óro-u oi òúo oogrot(ri fi pd'),?,ov Èqrorrrcoi lìù-
$úò1goq xci Arovuoóò<oqog sÌXov xúp1 Éiíòerlrv'rig ré1vqg-torv,o-,ir_
rloev €1'úQÌlroQú€z tov rrqrìprcpév@T Toîa év'Ar94vcrg.oúroq roùt:!r_
.qquce, léyer. rlv dxpro-v
-ro.unigrq,qóv1orvòlri tilv Èproirx4v, rìi,Iti ouv_
19óvorg.òq rìvilgorog ó óroioE póvor év rfl iòíq. icuòù rt1i1' pl,e"", . jv
.til,r1ùrvrlv oogfurv,.Élézervet{v neq-rqgóvrloiv xàì Ol 6l.oug
ieuróe ro,ì:
'arloúóqouE xoì,,ti1v qr)"oooprav, 'EE 6ooi. ríi.i"ov l,éyovtcriÈvrcoOcr regì
rourou, ort ]cuqltogiro norryi; lró1ov (loyoypcioo;,
:ol.Anr?ao:
.orocdzc^oc) [rlroqo_
uct orl oi'Ò€Íor€ o [òrog n(reouorcio0l eìg òtxuor4pror,.
,ei*úleror nol.ir arrùavóg 6n rpóxeurar Íiqi rÀú, 'Iooxgúroui, uis iò{;e' i,ì-
youE di,-1,o9re toù óroíou oùy.i únc! dnnrrócr roroù'rcr ènrróicrrol-è"rr-
Sscerg i'rcr,vríorr
1-1;lptiooorpiog zcri r'óv qr?.ooógov, òuvaptevaléE1"ou *,i
,óòurxqrúroglri. úropLéroor xai.eig-ròv fll,<irovo uùròv xai rig iòv 'A,r,rr-
oùÉv1l xci roùq Meycgrzoi'E zai o'rovòr'1roreril,lov. Kci iiv rixóun ó úrrj.
ùedrg uiirll aepi urcrLvrygoùrgò; ròv 'Iooxqón1v òÈv eìvc,rrel,rior iiior-
.poc .òrórr rpriy;rarl".roi,l.oi.xgrrrxoi rilv érol,épqocv)rò pélcrov 'rirur
.o'l(ÙootìfioTrorr o lltcfoT ey€r8Tocivrrx€iFsvovÈnr$toeog toroúrou rr-
vòg e!òou;, Èz ri1;ir.roícq roù ÉòÍòeto ripo[g{ vc lorqíol dinc! òrd rcr.
ro-qrov iaìrzovr"ou o(')rQorro'ròr'rùv òrcqógov ril],ot ouxgcrrxriv o7o.
^ov fú)! úvftfo/v(t)v tou.
Ktri rotourorqóro3 irygnrire -ri1v rùqueordrql xai dl,q$ó6 riprororprí-
v€rov.ro,urîlv.c(arugov, erq nìv.òfiorov rcgouolúlel roù; òúo rio{pouc oo_
qrora-q Eri0úòr1por zai Arorruoóóoreol,r.óq riloqcríoug y€l,ororor;úE,.èrr"
òerxvr'ovru; lrerù reproorlg ù1òing xci rpu7"gótrlroE riìv òrul,extLxirv ixr,_
vlv, r'lrrc 1roìovórt nr1,yúiouoa èx ri1g.o1ol,r19 roù_loxgúror:q, únriórrì r,,_
oúvElv. rcrQ€2ln/rrdtv, og€r^opwlr LuQroE eig r4v éliòpcrorv tOù Zúvovo:.
.Ard^roúE òúo.roú-rouE.ègrorrxoùq of rcrgúbolor oul,l,oyropoi òèv eivci
{.Éov
po1ùqt:iov oiltog lrrnoÌrrlE yupvcorlx!6 roú nveúpdro;. xarrivtrlocv vù
erúof€/,ow dogaolrcru, ròv oxotuv i6ícg ré1vqg, ri16
,xct ^rúurou€. -óE
.eerorrx1q. coqn/.€orcrrol' òr ouy1eórog péoov. úlò rrìq yvoorrìc ouvùr,r_
xcqimò rrìg ótoía; òrerÉl,er tóre { 'A$rlvaix1 xorvorvía,- jú*ó},ou
1941,..
îrdpoù' reò Íomòe òÈ r]ocv rgoogropévor vtì é*n?rrltroun, no ,eé.ày'ouu
€Íg,dt I'{arrov xcri vcr .rgoncl,oùv roùg 1él,corng xci rrìE È.reugr1púcg'toù
rIiSoug.
Éleorvoi íiqturg roù òrai,óyou ii rerilouv pè rilv òrr),i1v
, .flqtilpart^oi
€xÒoXlv rov_Àé,!eúrr, íi raeéQ7,ovror olornq),óq xci ncgal,einouv toùq reprr>
,erdrr)touE prnE én'oiag nqooòroqropoug, ii perclerpúlovrsr xorqox€urlv peú-
d€o; orxcrro^oyouttÉvlq FÈv ùrù cròtxtl6
.rrvoq. ouvq0einq tqE y),óooqq,
c/!^oroudlq oFqig €r rlì îeox€rlrryll r€qlorcoei tó vó4pc, ii tivrrxc0rororìv
rdE òroeoeouc orì.Èoúloq r4c xr4trri1grfut.y1'píue, xci pè ci,rà xei dl,i,a
óFotcr ooeri
.rr;vcopúro. z.urc).tiyouv rì; oergar ouplegcolrúrov rigcvrrí-
drou ,roe&òoEorTroe.
ò'.
ó
MetaEù 6rr<ostóv óqòòv rcg<ròo!oLo^11óvtti'v ò'io roúttll óvòg6v
m;;;;l;ilúye, xtínr'iq'xcrùqàpÍoarxag zci pè novrlpriv Èr^tr4òeró-rqrcr'
'avrloÙer4v'- orto)g
cooróoetc. ai ó*oìcr elvcrr1ruooròrr6rl úv4zortv eig rov
;:;:-;1d; a- ioiuo,orrttg negi roù óòuv<itooóllov xgíoe1ovéxròg 16r' tiE
lli,îioiirt"s' ttó',-ìod ,iònn<itouÈÍúolg.t?ts.óvtlio1íc4 ii zci vevrxótepov
nl"oOnrio"é'.p""òoig -"r"i*1i0eftruóceuq. Tùq dnoqicq i'ot*òv ruÚtttE' rdi órotcE
ffi;;'iil;-tii o21oI!E'úreo-t{s1!1. oopasóq tai Èarorrlltor tz6q
rreÀi'dóròt òèr, ÈnrteÉretar,ù'pqdot'úcl. ó nÀóttut -ròv Ùéteutiq tò .otópc. roù
É;fiú;;; ;;i ;;i I,ú;oòóiou :rci' pè crirfv rsóac'v ÈleureLúte"
-lOorE l€ úXÓ[t?Ì1{tt fo
rùv òlòcoxclícrv tòv dvrrsniÀov rou. TsYovogo,tt
;;,;;;,)s 6úo égrorrxoùg yel.otonoroùq o'16pettr:rr1òfoovra; rinò tflc
rraPT'oAlFX:]l
ónìoo,iîg eic tdlv òtcl'erctrxúv' ]tci ei{ i}Lrxt'€w.t'n^t-dll ''{vrLdÙ€vouq'odaE
ì.i óil'ov èx rgo0éootoc ùrcrrvrypòv xcrd roù
"à0.Éin óòrw. eilev úxol,ou0rioq'zci ròv'b*oiorr Èv to] Xoqwtft òtorrrilcr
ópoúuv
.òruruaùi
- " *'iil;'.i;'6l"v
YÉoowa''
tìn òróLo1ov-èmxBcrei xupú<trgr ò .octogrxòv orotT-Eior
repto-
,ci liaoaeiit, tò otóppo xai { yvoròt;1coxgcrt::ti1 eìporveío^p-erc
olq òL[lorelvícrg' Ol lcgeppcllópevor òè tÍnégurtor x'{tr €ÚÙe]qÒÚ^oYor
iot >ó"oúióus- rgòE tòv iecrgd l(Àervícv,- òru ttÌlv ónoíov. rivalnrot'r
;i1 ;pfiút:ìy Érùrúpnv' tod únegtútou rilcr0oÚ, znùtbq dvtrti0ettm
rQòe ra x€To. ^oYoÍorxr^rxc olorvoparripcr<r , t6rv òúo,égtotuxóv., 6iòow
rcir
rú'vJv ,uì évtcow povc,òrxiv "iq d" eiiór'c' rixóuq òà É'lcrúqetcrf Èx -
cuvólou *<rlÎrlrervrxù évrú:toor6 pè peqrxag trcQùYQaqag'clt ofotcl ltr
luovtcu rirò loùv xai patgqpévov aQo'yllúftoltov' ^ ,-
"- ;ó. not.=i+,i o*o,iu ìin óroícrv rinrÉ1er ó òrúl'o1og eì9. tlv^1povo-
Lo",*tin'à*o"l'..ióicr" ìav nl*rtovtxór' èp1ó1, roÚto ;tóvov ioroq òÚvcrrau
;à' {iil";{ií'Èéó**. 6t, elvar nóvr<rrs cgolevéoregoE toú IVIévoroE''o.te- 6orr{
;.1;t:;;àti;"b;lir *pò crútot tòv lr[otà1óqur xnì:òv foqlícv'
fu*;;il;òi""ts'iàt' ttlú"tnoe , ó-Ípéitqì6 - !' Mtoscttqs . zctrrl'é1tr
rd r(€tofr2i.ùrorc.tol ort1erg1póróv, èf'óv úroòellt'r'úerar 6rt ó sóBúòry
poq elvtrr pepcríoE óozepog toÚ fIq<oro1ógou'
N AAT(2 N O:
ET@YAlitMO>

| Iiilî+,,
npomrA
| :lo'_'r^lJillo,
KlEtntAl
I
I xTt{'|nnoI

Kgítat.

[ocò6 {rcve, }ìoxpcÍt1, èxelvaEroú èou(r1toúoe5pa(í rou è10èg


efg rò Aúxer,ovI 'En).1oícoa y.iaxl
{0ela và od.Ellxoúoatpà {rav
tóoov aolùg ouvorotr,o;r,ò5 y,3pu oa;, zroú òèy fiptcópeoayù.xoúaa
t[tro.'ce xaQapú.'Avaar1x601xa, 6pu5 otà xóòw pou
1tA và iòó
toùldXorov xal poÚ ègúwpe nó6 èxelvoE,
no0 ou(1_
{tave l€voE
'toúoare' rcoùq
il:rave\ottróv ;
2oxgóz16
Ma 1rù ttotòv èput(6 Kpíaov
; 1latl òèv fitave éva,6,fir.ove
òúo.
Eg[xov
'Ercivo6
noO lé1o è^yùtèxtflryo rpkoq où1oerpà òe(rd oou.
àvúpeaa la€l1ave tò aa,tòl roù 'AlróXou. róaov, ù\\}eta,
poú 9d._
fì IIAATQNO>

.i7ìxeîó( èpeltilaroe, )orzpdtrl ! oAv và éX1 èrrdvo xúrot rìSt iòtw'


í).nia p.ètòv Etxó pou tòv Kpttó6oulo' èxeivo66pro6elvar ioLvò6
xal p"txpoxapqrévog Erà rìy fl[txíav tou, èvÓ eùròí elvar nléov
oalltarrcpivaq xaì àl{0ela ,ltpaúraroq xa\ "7,aptiwp.évoE véo;.
Zoxgótng t
'Exrivoq
no0 p.'èporrf.6. Kpírov, eivar é Eù0úar;p,og'rcì ó'
d\),oi noú Èxi{ìr,'coà,ptorepap'ou, é àòelgó6 tou ó ArovuoóEtopog''
elle xal aùtA; pépogel6 t{v ou(í1tr1orv.
tpkar
Aèv lvr,rpi(to oúte tàv évav oÚre tòv d,).lov.
2ax2ótqg
Elvac xa fttb6 g z.ivar ac. xd,icotot xdlvoÚ?"(| oLnd,{cv o o9rote[.
Kphar
Kat &rò noù, vdltrrpe xa).à ptórr1pa;xet" 1rc1ùelvdcf1 oacpidtrovl:
2axg<izt1s
''II 'dao
xata'1t011 toug. lépot, el"var,xar,ov èxaf ùrò ti; Xía,.
rììi't àr!1av xaì èpataotd.Sqaav elE toù6 Soupiou6' &irò èxef
è(opropévot, rptTupi(ouv noliù Xpévta rtbgc. xdt'aùtà èÒó rà
"Oaa Drà tiv oogía,vtt'.rv,roú èprrrrg(relvat }aop.aaia,Kpí-
p.é,pr1,
rov' ri7€oteòèv ú:rúpXegnoc và piTv rò flEeúpouv'èTò roùLÉp-
6roy ó€ tópa òèv elTa yvopíar,1r{ trgd.Tpaeivat o[ 7rd.\xPr-atd'
ara,í' a,lto[, &].{0ela, (e7.t'rp[(ouveiE 8la tà eiòr; tóv à1tivtov,
'Axapv&ve6
ó1l Unor6 èxalvot,af àDelgoí, r.oú Vóvavp'à tò oópe
tpav lxdvol va nrìep.aúv' èv npótor6 nal et6 aùrò tò xe9a)'d'Lov
6aepÉ1ouvèn' U).ou6, p' Éva elòoE nol toù; è[aoga).íie'*
1t'&yr16
Ítwoae rlyt víxry' lvorpí(ouv A1ìaà{ d,prcta zì1v ón).op,ap7tx!v
téXvr1v,xa\ìptropoúv ùxóp,r1xa,\và t1v DrDóoxowel3Lro'-ov rct'tq
nÀr7póo1' énena elvo;rrpóqc tcÍ,let'rgto).eprotal eig to'i; Drxa-
otrxoù6 &,yGwuE xcì dì.iou6 EròúoxouvvrÌ ópr).0ùv xu\ vù auvgé-
rouv ló10u6 alà tà èr,raotfipw, Nlé7g'cto0òe lornòv i1 ítavórr6
tópa ópÙ)Eniéov
torv nepttopí(eroalg c,ùtù póvov noo A.té.gepa,
ég1aoav ei6 rlv dxpdv rc)'ecór4to c4€ Eclfx?arrqtrrLr"l; tÉ1v1C
t't-t1191111'
"Fì 1
7,út. rL ltotr,v Eiis; t.i,; p,!,.y.r6roît e;.y.zv
ù.i.i1ori ùt.,,pr, ù.ztJ.-
),,.t-pyt,r,"v.tlopa -,ò èrsleV"yú.chpiv zat_zirò er; pefipi,v. ncù rà
tS.iSri,p.rc,ci,r),íov i;,),úr,n: z,aveì.:cit,,e
/,é?r và lr,,)t cr,w|rrry
ioco Tti,ipcì. iy,cLv ^it:ni t;1 xr.).e1,,".)y
pè rà i.i7:a y.zt.,ù. à.ye_
tze'.ti'.!,",ttxxtta y" rcù i,\)ù.ey eî.rii éta.i C\).0:, ei;e,|ippz aire
ìù.'í;tlelr..'b).yó).,,t;ót, a.1x;r6é pau li2i.:6v. è7,r:> czcròv và rc,);
zx?a.Ztiorttrlv î.n'not ytoo,Erór; rlù.Jy.c.ìî(x,. ri: ù,t^;ov y.3cvr:t tù.
zd4nlt tè,t rpt-n'cr,tt)./,.rrx. àpne,,cort-..,-.tel; z.jrò tò ei,ì,o;.
A,pítan
'A\r,ú.
f;oxp,irt1, Eè,,t gof,úaac dp .ile_iz oc.t. 1r-ì,xt; eíoat
;),é,.v rùi -,'ii.t:
:

Eaxgir4c

Ki,be dD,o, .gii,e p"o,t r.zì é7t,r i'.oei.qd, è:i:apxi1 ).óyo,t,


ricú pà.
ètgaggil'1se vù. pìi :poAaùpa,-'òrór,. xai eú&i ci
iòtor., àt t-té),y1;

'ìpd.r ;tpr"'1t,tpt,1tévc;
Eiplì(1 nìéoy eic -.ìp ilmíav^ .dtav èxeòóbri-
oey Éi( tì,v zùltép1elnv aùri( rilS ti; vlÉ. îii ( àprcrrxrì6, ?!où
róoot :"rlllvpit vù dp
1tú0o xel" è^{ót. rLg,1,x ii tcgorép.1ot òàt er.-
/ar d,xólt\ ùroxd,oti dùti1v r1v oogiav.,'h)va pcvov îipe^ffc. .ga_
bobpal. pí1xw4 rú),cv \o\q y:'poriLd.carxe), aùro,)6
roi; &.vt)púroo3,
óntrr5 tòv Kóvvov roú Mr,rpo(jiou, ròv xrttapror.i/,
iroú 1s,,,úì,(7,et
ùxépt1 xai rtbpd p"dîi1parq, ,órt
Vour.;.xÌg. ye6 f:iéror rù. r.atì,,.ú,
ol ovltpa0r6a( pou, xci èp"èva neprlù,oitv za\
ròv Kòtvoy "càv ,lé-
'youv ^lepovroòcòúcxd),r,v..vù,
pì1 ov1:.Li.i).otaòv tò iù.ov xd," p.è aù_
toù6 (évoug &tîptinavq, xaì ioroE, aroy.&ioy"ar.
à.trò góao tù. pip
ùxoúooll tà ÌAla, và pì1 be:liípo::v và pè Ae7.0oùv
'A),.).à ;-tagr,ry';v rtov.
È1ó, /,rtt< èxe.cú,ie?d. xo;i pepr,xoùE dliauE
1épavra; và
dpltrrvrat oa(í p.ou vù, x,aípvouv pa}ip,ute ù.r,ó
ròv Kóvyov. Erct
xe\ ró:pa 0à rpo,srei|'í1olo rù, r:d,?q.r;úpo peprxoù6
diiou;. xzì
îtpúra 7î.p6tra.èoévr. 4.r 0é).r;S và p' à"xoóoqÉ. T'oog
pú),tara òè,t
Bà y';tav d.a-Lr11:,o Dóttopa vù. x,it4upe pa(ì xaì tcù5 uíaúg oov. î,tótr
alp,at pÉíarog 6tt, Drà và rar)g é7.ouv èxeívouq,
0à ou.lxateveúoauv
v à p i 6 ò r E d E o u vx d l è p A E .
8 TIA.ATANOE

Kpíxot
Aàv pÀéntovà elvaclaOóìou aúorco],ovrl ryaypa, dv aùtò elva'u
lr'OLù'elvaL+llogíd'^rnv)
{ ènr0upla oou' &).ìù èl/11ttcé p,ouapóta
Dlà và lvorpí(or toùidllotov tí é1op'evxai vù p'ctOtopsv'

2onqfu4e

iD0óvelvA ép; ópelw v'ù,xoóif1q'Dtótt Aav0à fjpÍopoOoaú vù

rpogaalrilí nóE òèv 'r;oltqènpóoelo.,d'iì" àrrevavtla€ tor)g í1xowa


pè triv pelalutépav pov npoool{v xal òèv è}'rppóv4oa tlrcorE'0à
-rcpowwùfpa
lorcòv vA oo6 rri òt1110ó 6)'a *ataleÍÎó6 &rtò rùv
&p1iv ó6 tò téIos:
---"Etuxe
*a.tù. xa)'íy pou túX1v và rcógt'rparpóvoe ;rau èxei aoù
pè elAegel6 tò ónoòutrlprov xalelTa àrcoqaaíaqn]'éov và orlxt'r06r
,A g,l1t' &).).à pó14 orlÍóvolrdl' p'00 llvetat è[a9va tò ouí10ropé-
xal oè
vov lrou 6riltú,ov1tò òarpóvlov' \avaxdje,wpatì'olnòv nóì'rv
ldì p.nalvouv aùtoì o[ òúo &òe]'go{, ó Eri0úò1po6
)'tyo zrptyp,anr vú
xat ó Atovuoóòropo6, xal dl)'or, no)'ì'ol vÉot'1t'u(í,paOltaí rrov, na0ò;
xrirw ù'ttò
poO gafvetar xal a.goít ép.6qxav,{p1'oav và teptnatoÙv
tiv otelaopév1v tlv otoúv' Dèv 0à ellav &x6p't1xa,1t'4 òúo ! tpeÎ;
K).ecvía'g, aùtò6 no0 ooiu gd'vrtxe, xaì òàv
1r1po4 xol pnalver ó
no]'ú' xat d'nò níour tou éva
éaeq d,6txorró6 èpeld.rooe róoo
éva6 véo6'
n)'ifloE ègoloraí,peta(ù tÓv dÀÀrovxaì ó' Kqorano6,
,ìaòt{v llar.avtavr*clò nat últo ra}'ryxufl' oj ó}': Atrlà tórctoE
lcu'
el6 aùd1v t{v rllldav'
trd.p,igopoq,óro6 Dà oup6a{ver' ouvfi0o6
nóOrrrpatpó-
Móìr6 pA elAE&tò èxel noÚ èp6qzev ó Kìet'v{a6, và
yo6 frour òreu0úvetal&péooE rpòg tò pÉpo5 pou v'al xt'îerat r)'a':
'O AlovuoóAropo6
por, lrEra pegt,lru;ròraperl1ploe( ncrl oú'
t6re xq,l ó Eùòúhpogr 6tcrv tòv e!òcrv, èotapd't1oav rrpóta rcaì
xaqòv elq xu'pòv
xúrr d.pTraavvà lÉ1ouv petor[ú tov, èvQ ànè
: irapanoì'ou0oooa
lo tpegcrv ta p\51:,p,ar&trov npò6 f pd6- &ótr toù6
pà nollrlv tpocoplv' tÉtoE nllod(ouv lal nó0ovtal xc'l
è1ò
&pt-
aútoí, ó Eù0óòr1po6novt& el6 tòv vÉov xaì ó Asovuoóòropo5 'A9oÚ
ó xa0Évcr6'
i:cepd ltov'o[ d].]ot ènllpav 06olv 6nro6 útu1ev
ErSraHlIOl I
'úorcp'
lorróv àvty'1trÀa.(a, p'd\(îov roù€ 0epporépou; Tatpeaolt'oÚq,
ànò róa,.v xatpòv *oú elya vù toùg iòirt, èor,pagrlxa .npòE
'A1atrlé
tòv Kletvíav xaì" roú lé1o : p'ort, vù' oè r'zgovcctolul
ei6 ròv ltùOúEr7p"ov xai rÒv ArovuoóDopov, ùv0pti:rou; &)tr10lvà oo-
goù; ó1r eiE plxpà xa\ àoíip,awa tpú1p'ara, àlìà el5 tù. otrou-
às,tórare' à,.óv ^1vapíiow xarù. paîol 6).a ù' ltvo'cíipta úiE tro)'e-
prxr,g té7.vr1;róor-'y,p,etúierurv,i lvr,rpí(1 Évaí troú 0élel v& 1ív1
xt),òg otpavgóE, vÙ.òrocxriléva orparevp'u, va tò ro,pd:,d'aoq ei-:
'Extà;
p,úyrSt, xui và tò xaraor^l1cn èv yévet èpteryonóiegrov'
roúrau ì,pnapoúv xo;i và Er,Ad(ouvéva.vd'v\pwxov và únepaoníie-
izt ròv íavróv to'o évórctovtóv Dtxaotlpiwv, èù.vxavelq {0e}'e
ròv àòn"i,or,i.
'là.
)'óyw ltov gatvarat aúrÙ.è.tpor'a)'eoav tòv al"xtov r'd'lvòÚo
ù.òe),.p,irrèyúprcavou11póvorgxaì èr-úrrcl[ev ó Éva; tòv d]']'ov xaì
èyétraoav'xai é Uù{lúò1poEelce :
- Aèv t"a:,u"ycvop.e0a tléov, )oxpdîL Pè aùtc[, &)J.à tà
éy.op,evé:'sr.ptévovti6 rÚ.PePYa,
'}J1ù
tzzpaleva'|r'rpaxdi taú eir.z:
F)Ì etvat lornòv é(arpetLxil< 6rt1\aeísqt1 xvp|t' oa€ àva-
o7.óz'rp4, &.'ioisróoov or.ooòdfc rpó.yp'eta tà tleopoîte ntréov ti6
ró.pepya, xd" aú1' èlopxi(op"evvòcpd; rcrite x' èpd.q, rdiov eivar
ztnò rapa ù èg1r.vaa;.
-.- Opovoùpev6rt eilt'e$aeig 0éorv ra.pù xale d)').ovxaiúrepa
xal yprgapútepx vìt Etòó(<opev:,ì1vùpedp.
- fìeà xaì Kúpte ! r<a'ìè rí pd6 ).ére ! xai nó; è,w|St'e'ce uútÌSt
'Iì1ò
tip lavp.xatdv ù.vaxú).v'!'"v; eila &.xóp't1ùp iì'èav, bxw€ tò
'óu
é;;aya òà. xdi r.pò ò)'(yo,t, èxú.vo noi-r xupíar6 àcexptveoîel1o
i, òcì,aoxa)'ia rrl; ónÀopa1rfiLx"Ìg, 'xc'Lérot od-qouvrotoC'oa' òtórl
e'llopoitltz,t, brdv ìft'}erc èàó t1v npót1v gapúv, aùrò tò èrrrÍ1-
tilv àtctot'i,'
1:Àpa ei7.ere,"Avóp,o; rupa tp,i1p.art xdré1yere aùt{v
ltry rctú.),é^1ere, tò è),.eóg oa; ètrxalo6per òú:'r tinore óIryóte-
?,.v1 Ío;Qù ór; npò6 t)eoÙ3 rpÉ,xetlr.\éov vù.od.q xaì v,àc
ùtrorcív,tt1t'ar,
tù; i,et1Itlt v;t ruy-rtt trlg oullvtlptrl; oa6 Er' frad. alÍd. apttrúrepa.
rr) nAATSIN())
'A)J.ì :"ùt ei'tat
iEére íptt- t"x,.d.. ljvlrúEr,Jre xcri ,r) lit zro ól'a1e.
à\í,\'lew q'rrò itar [teE €iiirre v'a\" Vil tò tr.:piov"ew' 5).: i.a?d.-

xa),ú, rcapd.òalav, à.v rà g*"ia.).diot ttòv èna"1"lei.riirv cd: p'è tef)r


6rù v"trtht i í.'ri.t,Jtov,
- Nd slo,(r. p"or.td.rrf,vtricav' î€ieíar( péFta.tci, \trt4*t,. irt

tò rp&1pa è/.aL tr|roi ooÙ rò el.icap'ev.


-'î; rctaúrr1 reptrrtitoet. è^1it ral:l.d.7,rsra't pa.zzl'-i<tt èt''
"ù<
a$ró aa.qrò ùnóxv,pe nolù neatooóre7ov r-zpù. ròv p'é^1a'tila.at'
ì.id òLù.t1v Eúvapiv tau' zùrò p6vov aùc Íry-?lxd).G\ vù' p.oÚ ei-'
xfite à.xóytr1, ù't íy,ere axonòv ví èntòeí[ete *ùtí1t odi ril 6a-
'píav, ì1 ri rp,"rtîeoîa vù. x&Y'erc .;
- 'AtìÌ è86. Età và
\t' aúù dxpt6tr; {).eaper, )toxgdt1,
tilv ènrDeílopev xcì và ti,v àrD4(toptev eig 6oou6 0élouv và ri,v

pó0ouv.
-- lfIà ótc t).ot 6oor Dèvtì1v à7,ouv0à Oe).t'1oouv vA :ì;v ànc-
xríioauv, ryti o&6 tò àliuCupar' xal tpitra npótn è1ó' éxe*a 6
Kielríac aitói. xal xovtù 6' èpà: ó Ktlornroc ùn'èv-El xai6).ct
aùrol o[ d]''t'r't.r.aúplériete, xal toÙ ÈEet(eroù6'èpeoràEroÚ Kler-
vfou noú pdq ellav {Er; neptxunirbol' Elótr', lt?éîet Yù oo0einto,
ó Ktrjornto; xxr' &py.à-c elle xa0{or; ù.pxerù'p"uxpuù &nò tòv
Klervíav' ùt,r' èaerD! ó Eù0'úD1po5, éoo poc t'uprloÙoe.éotu6e
rpò6 rdz é;rnpó6,Ù.néxpvnretòv K).etvíav, noO èxó01r0 peta(')
tdrv òúo p.eq;à.nò toùg òg0alpoù; tcO Ktrloirirou' aùtòq f,pt'r:,
ènerDdEàv{Oele và ateptpat div OéavîoÚ ?íìou rou. eivst Eè
duy1póvo4 xul vioq griopeO/1€,èorixrb0lxe npiirtog xai i1l0e x'
èoú.}rite xovrd. paq' 8.pa tòv ElDavlotnòv raì o[ d].).or èprptifu-
azv tb ttupú,Aet1pdtou x' il0av x' èorór,}rpav1úpto pe6. xal c[
èpaoraì toO KÀetvíauxal o[ gí).ot toO Eù0uò{p,ouxaì toÚ Atovu-
ooDdr?ou.Aù'ra'i6lornòv 6).ou; è1tìttoùq é5etEeEie tèv Eù0ú01-
po,r xaì toú éi,e1eaóe []'or, eipe0a Etolpol và ErDal0tópevàrcò
aùróv. Ilpdypart òè naì ó Kr{ornlro6 àne6e6aít'-roe pè rpc-
llupiav pe1'ó).r,vtrTv ènr0upíavtou, xeì 6).ot of. diÀor ouví,voroav'
EI['IIHtrIO) 11

rù.qxzpaxi'í,a€t{ rt)v rpà6 to')q òvo àòeLqo,5q, Erà và p,iq ùnoxd-


).'t!ovt rù 1:.wrípn 11€ rél,v1i rt,rv.
ù.rev1tvopevogrpò; tòv Eu0úErlpovxaì ràv,
è^1t's
fii,n6 ).r.,.7ì11
IrawoóE,.tpcv:
- Fìl'iar.
Q,étrere,&vú^1xr,èv- ztavr.ò.iro,'nou vù. ixavortoeí1-
oere aùtoù; toù; vécu-<xzi rpò; Ttpuiàrx'iiv pou và xcipere tÌ;v
zriì'etiry' à.vapopiiw ité1atx étr Eèv etvs,ttópa z:oiù eúnolov và
";[w;trà Íf)e^{p.u.xx1' i'ttp aùroù tilv éx"caau,àiìà eir:Ì;re pou
cù.6nepaxz),ú airo:1tóvov èxefvov.troi èlvdt n).écv nenetopévoE
A"* rpéret vù. òcì,a1Ìii rÌp à,petìp:rap' úptóv, iiltftopúae vù xd.-
xei èxdí'tovroú Dèv ttvat à.xóprir,e-
rtur,"ìiozieèvúperov,i1 ènri.orl€
neroptév06,eite è,"órtA.p.tg$úi^),et àv íi ù"peù1 €Iv6lr,rpaTpa ltoùl
i,y.iropeivà,èì'a/,\Ti, eír.:"òtót"òèv rapai'67erúL Óv 6er'qelóle Ll
ztre)Jt1),óreporaùt1É òcàúov.ù'ct1 òúvdrat ),otnóv, o&g òpotúrt
vù. ù;lroòeil1 àrí.ar,; i1 ú7,vr1 oai r'ei eiE tòv aÚrtt axettóy"evov,
t1 ù"ped1xaì oel; Elo0e èxeîvot, noú xapù x&be
ir,r. xe\ àtòaexe:';o,;t
d).\ov uu),ú*pa i,pnogúse và qv àràcÍ[ets;
- \lú,lore, àniSt'w1aevó trot,nóòu?oq, ilpnap€c vù ù à.rco*
òeilr1 t*t eùrb 'í' ti.yyri pdq, Xt'lxÉúirrj.
- "flote èàv i.r^ùp'|et,JroiruoóDr,,rpa, xavel6 ei6 ròv xóa'p'ovnoi
vù.ì,px,opi; x,ù,úrep' ùr,ò ,re.6vù.r,porpÉ'lq toùg ùv0pónougelg tìv
'ptì^oocp[at >,.a\r.ipt xa)),uép^1ewv'c'i$ Apî,rtl(;
- - llpúyp,art, e'ità :rrcreúopev,)urxpd,rr,.
'lórc ),o,.ròt ùg^í1teterilv èríàer(rv tóv d,).ìorv Òr' eùeeró-

tepov xupóv, xq.i zùtò póvovod.; ítp.t rtbpa,vù xlperc:' neioere


alùv î,òvveapòvpíìov p.ag,'értrcpé.rervlt ènrEc0f;è8"éi'ax)'íipc,ueig
d,v pù,oaagíavxaì rÌiv xa)').cÉp7e'.xvriiE ùperi16 xal bà p.dEúno-
'pivd
y.peúnere*o;, xal 6iovq aùrcú6, à'"órt avp'àaíveróìor pag va
è\aqet'xòv àvù,lpÉpavnepì rao vtov xal' eivet pelé)'1 Íi
è7.trrpev
èrtrJupia p.aq vù.^1ívq0aov ìN'r'cPelxtlútepo6' àvopdíetar K).er-
tiai xe\ elval ulòq 'coú'Altó7.ov,Eyiotaq roú na)'xtai:,"A].xrÓrdàou
12 It^aTaNo)
xui lrpút\,oEè(riòeigcq roú orip'epwoúîlxr6rclDou.* Eivat à.xóp.1
véoi xa|"epo6oúgteba, 6rr, rpèr,ecvù. goîiirat xdveìc lt4vrora Dc'aù-
r{v r1v i,\txiav. pirn,,x pd< r,pù't6r7 xavel6 xaì ò<io11xú.nowv
d).ì1v òrcúfluvocv aiE tò rv€úp1 rov xal pd6 tòv 7ù.Ú'o4" òèv ip-
xopoúsere ).o1nòvvà èifJeis ei; xatal).rilotépev orrlpî1v' zaì àv
Eàv únripy.11t":Í,ore vù.odE èproòí(1, Doxtp,úoetetòv véov xotl"ouv-
Era).ey.0i;tepa(í tou ètr,\ rapovaíq. p,ort.
Aùrà roú e,ira èrúvlo xttlo aitro).'eleí, xai é Eù0úA1po6 dpé-
'tJgo;
oo; 1rè ùvbptir;ounoú è7.ec\úppoq xe'\ urenoí01olvei5 tòv
éauròvrou poù )'é1er:
- '4.).).à tircote òèv pa; àpaoòí(el, XóxpateE, ù.pxeì"póvov
và 0é).1 6 v6oqvò.ravrfiaq eig tà6 èpart{oer6 paE.
- 'A, 6oo ù,' uótó, éyvotu oov, elvat à.pxerù.ouv10rop,évo6'
Drórl aùroì ò06 oi 9fl.0t tou Eèv tòv ègrivouv o7.eòòvrcora &'nò
xovra, xuì. oulvà tòv èprrrtoúuzaì ouvDlaÀérovratp,aií rou' óote
èlrí(to vù à.roxptîi,1 pè 0,ippoExal Xopl-<òuoxotrlev.
'A)J.ù
nóE 0à {propéoor, Kpírrov,và ooú Drri110ó :.rbpaxa-
7tóg rù petà taúr,a 1 Arórc òèv eivat p,rxpòv ltPd.\Pd.v' à'vùtú6t1
xaveìg và xúp.1 nrcú'y èq11otv tóoov 0aupaoú6 oogíaE' úwre
.xaì è1ó, 6ntrr; o[ &oL'rfaJ,rpìv ènrtrr1g0art1e òlrn{oeoE, è1t'r
'Hp-
A.vdqwlv vcùènrxa).eo0ó rà; Moúoaq xa\ rÌp l[vlptoorlvlv.
ó EÙ0úòrlptogt1v
lroe loritòv xur' aúróv, vopí(r,r, ròv tpónov
óplliav :
- Aèv pr,oú).é1er6,K).elvia, noÌor eiv&,càrEÎvornoú pavOdvouv'
cí oogo\ i1 o[ àpa0er6;
Kaì ó véog,oàv òúoxo)'ovguotxA,noÚ lto rò èpór1pa, èxox'
xiv1ce, xai p.è npogavil à.topíav èorperfetà pléppató rcu npò;
èp,éva.

'Alx!6rdèou. 'O lAlxr6tdà19 cllc àtlo utot)5


ùt?I. trlctòg
.* Toù èvùó$ou 'Alrt6ldòou, 'A[úo1ov,
tày Kl6rv{ev, nctépa toù peloilou xli Tòv aatépc

coO Klrrvtou roórou ccpl rcO Ónolou *póx*tat Èv tQ àlcló19'


EISTAHMO) 13
'E1ò
pa tÒv elòa, roú rù" é7doe: Aú,ppoE,roú èiTd,)K).ewíd,.
xcll &,rtív,cqoeXropl6cuorolÌ1v ó,tr 600 'gaíveratrò òp0ótepov'loro5
a' aòtò vù p"yf èvuro),óporo6 ó9é).era ytù, aéva,.
'Ev
r(r prata[ù ópor6ó ArovuoóDopoEéoxu,.fev ò]'íyov xaì ptoú
elae ei6 tò arlri èv{r ó}.óx).1povrò rpóoanóv rou àp,elòia:
- Kaì poì.ara0ra oo0 *po).L^yo,l,wxpúrq, xó,q ó,r,cx,ai và
ù,ravtfioq ó véog 0,à aéoq é(or.
Kcr.ì évtp poú é).e1ev aùtà é vé45 èv t(r pteta(ù elle nÀéov
ùx,avrflot;1,óore Dèy ebpilxa xatpòv vù, roú ouor{oto xúl vù, trpo-
tou, &].1' &.rexpí91, ért pè6atd 9î oogol
aélq el6 rìy &.tr&.vtr'1o[v
elyat èxelnt roú pav?úvaw,
Korì ó Eù0úòqpo6ròv èp,ínrpe ;rit),w:
-'Y;r,tpTow pè6a;w àv9pwror, roùg ónalovE òvopó(erg DtAa-
oxóloug,i ó1r;
'O
K).ervía5à.níyv1oe xaragxrtx(og,
- llornòy oEèrèctoxa).oròèy elvar òtòúqxa),orèxeíyov rlorr
lLdy-
\dlawrónwq 6xt9apl.rlriEI ó ^lpappatrctÌ6 ipa.v pé6utx tròd,axa-
Lot xa,l lòrr-oi oou xal dÌItov naròctìly"oei"EF'èp"a\rp,a.í1
- Md).rota.
-'$").ù 'còvxatpòv zroù èpa,v0óvere, òèv èporpí(ete &xópri
"cù,npú^y1ta'ca,
ro0 èpcv0úvete I
-'ox,'
- Tóte ).olnóv,no0 òèv rà Èy,ropí{eta&,xóp1,í1oaalaaogoí i
-'OX,, pé6aw.
- "Qote &go0 òèv
{oao0e occ;,i'i,{oao0a àpol0e^cE;
-'Eyyoeitat xai
{pc,oO'e.
- 'EoeiEÀotaòyroÍ èp,avOctvele 'tù.rpú.1p"are,noú Dàvè1vto-
pf(ete, td èp.dv\&ve:eèvS riaeo0e d,pa0ei6.
'O
véo6 d';lcípt1ae xaragatw(oq pà zlíorv 116 xegù.i1<,
- "Qsre oî. A,p.a$afE K),ervícr,xal
elva,sèxeiyor,noú pavOd,vouv,
'{yt oí oogoi, xa0òr6èoù gpove76.
Mó).rEelrrev ab'cú, 6rwq Eva6yopòq eiE rò o1p.e1ovraú Er,òa-
oxú,)'ou,6\ot al à,xó)'ov0orèzelvortoù EùBuD{pou xaì roú Arovu-
T4 IIAATQNOX

caòópov èleppdyrpav el6 0opu6dròec6èneugr;pi*r; r"*'i 1éì.ot*6.


Kaì npìv &.xóp.y).ú6q ó véoq xaqòv vù, ttúp7, ""ai&, xclà riv
ù.vdnvoíiv rou ròv rcapútap1úvet,ó Lrcvuoóùtr,a; xaì tÒv èput'i :
-'A),1à Dèvpoú lé1er;, Kiervía, 6rd't ó î''.òú,ixq\ó; oa6 oaÉ
èpúv\ave xú'c,tn, àrò orr10ou6,roroi tò èpdvlì:.vov.r.í aocpoiìi oí
àpra0eî;;
- l)'. oogoi, ùttíyulaev é Klelvía;.
-- (lí oogal lor,nòv prav0civooyxat" lry1, aí d.4tdîú";."Oore Dèv
inípvpe-< otoorù ei6 tòv Eù0úò1pov.
'fóre
EA ii,sav xa,\ &v Ìpav 'tù, "16),or.axa\ ó \ópvf'o; én p.époug
rdrv 0zupaortiiv roú EùOuE{p,ovxa1" toù lrovuooàripou,ei; tor)g
',!ìpratg
órl,iov6 èttpoliver, xatir\r1Nw \ tóor1 r,ov oogía. ol d)J'or
Topi; ).é(r,,rvà ìé1orpev. Kzì. p,ó).lE pa;
èpz':rep.evèp6póv'c,r'6,ac
elòev:i; aùr{v rr)v xetúotaocv ó Eù0úa1poE,Dr&và p.ig Dóc1
rÒvvéav
à.xópr, p"eya)'vrépaviòéav tiií aagbí rov, &.pnú.\err,ú.),r.v
xai. ròv èpwtQ,òi.òut, Í|*aq oí lyupvaopévor y.apeurai,dlJ.1v otpo-
gi1 eiq t1v lòíav àpótrlolv :
- - Iliné pa6 ).ornòvulspz, èxúvat roit p,av\úvow, 1s.uv\ú.voov
/,tz';vttp|"iow i; óoa òèv ^yvt'rpíiouv
;
Kaì ó Ar,ovooóDorpo6 nd).r,vp.où'lrOupí(eror1ù.el3 rò aùti :
-.'- lia lEr,ig?
riÀlo aóirv aútó,}axptrri, où.vrò r,g6:ro.
- 'A).ià xel i1 trpónr1, pà' tòv A,íe, èp,írrpq iiro r.pú^(P'd'rL
àvrei:c úptóv.
-' "()io rércw èpot\1tuta, x&vo1s.'èp.ei6,
Íoù òèv {p.nopefxa-
reì; và rù, pyú).r1r,épa.
-- Kaì aùrò pé6w.aèfrgei":ró6 é1ete róoov xúpog peta(ù tóv
pafJryóv oa;.
'Itrv
toútoc6 ó Klervíag elyev ùroxpt}1i el6 ròv Eù0úòr1pov'lStr
ltzt\ivow 6oa Eèylvopl(ouv èv.ú,votnoú pdv\&vow.
Kaì ó Eù0úà1p,06 é[1xo).oú01oevà tòv à,pwrQ.xw,ù, ròv aùtòv
zlÓrov xaqì':,gxul. ngórcpov:
-- Aèv po0 ).éyat6,Kler,vía, ^ypri1:.p.aw;
TVoPI;er€rù'
-' îù propí(o.
EIEIAHMOI 15

- ìtì 6ìa;
- "0).c.
- '$.).à 6tav éva; àn411éÀ111
xtrtrt, òèv&n411élì.e.TP'ilL'
Itd.fd.;
- BeSaít'rg.
-* ''llateù.rayyÉ.)'\et xtrt noú Éoùtò lvorpí(erg, &9o0 tè pro-
p i ( e r ;ó i a :
lla.peòéy..Ar1xa'i aúró.
- "E. ró;; òàv pav0óvet6).otnàv èoù éxalva *oú aoú &;r.a-
'or10i(ouv, d,).).&pav0úverèxeîvoEao0 Aèvlvorpí(et 1pú1t4tarc;
-*'OX,, ù.ríyvpev, &).Ià è1ò pav0óvto,
- Ìfzv0cúvetg lotnòv èneiva toú yvopí(er6,ù.9o81vapílelc,t\a
:'ù. 1ptiy,p"ar,c..
'Hv xúobr1và oulzatorveúo1.
a1
-- Jèv ùn{vtloeE LocnÒvóp066.
Aàv eilev à"xóp,r1xa\èt xa),à taleróo1 ó Eù0úA1po6' xo.l &.1té-
stoE ruípvet ròv ló1ov, ó6 v& {to 6VdL?ú., ó Ar'ovuoóòtopo6 r.rì
o1p.aàeúelnd),cv tòv véov:
-'A, K).arvía, el:r,e,xpaorcaOetvà oè 1e)'úon ó Eù0úEr,1t'.;'
'ì,úrt, eiré pou, tò vù. pavltvl ltdvelgòèv olpaível vù. &ltox:'ù.'t,'t
ivócrv àxeívou raú rpú71tu'co6zcoúp,avOóver I
-- Mdhotc, ù.rcfivrr1aev
ó Kì'etv{cE"
elvf,i îl'Eorè A.X)'o)rca1ù,vù.v a-, ! ',,
- Ta Dèv,i lvorpl(1 tca'vÈ16
aléov aùtlv tilv 1v6olv;
-'OX, pé6aw.
- Tò và p{ ptopí(11 }.otnèv taveì6 9ù,ehtff,vù' 1t'ly é71, t '
'&r,aúîít6nlliv p6ocv' ! óXr;
- Md).lora.
-Ilorol
lornòv elval àxefvat no0 &,roxraúv xrit'.'. -/-. /""
noú tò Elouv {òr1, | rro0 Dèvrò èXouv;
-'Exeîvot noú Dèv tò éXouv.
- Aàv ópoló1tpeg 6u, xzì 6oot Aèv porp{(ouv eivq't àr,à èxeL'
vouenoD DèvElouv xdtr;
16 TIAATSNOT
)u1naréveuoev.
- "Qote óoor, elvar, &,rò èxahouq xaít &.r.oxroùv'
1t"dvlú.vouv,
:ltilr rt, xal óyr, &,x,òèxeívoaEnoO é/.auv.
- Beéaíur6.
- "Qora p,av\&vow, Klelvíc, èxelyotrcoúàèv
1vt'rpí(auv z.al
ó7t èxelvot ro0 lvrrrpí(ouv.
'Iphry cpopriv,
x:0ò5 eigrò rú),a4rd, Eratgtaiera é lìù0úEq-
p"aEvèt pí,ltq x.axúTnEtòy véoy' &).1ù è1ar èner,A{tòv elàa y"anu-
rovep,évo'tr),éov xa\ {Oela vdz zèv fexaopd.ot'r,àrà yà pr1 y,ú,or1
t5).rrr6
Ecó).ourò \à,ppoqrou, roú elxa àù. vù, tòv è1z"apEróot'r :
- Miu tcapa.leveúeoato Kìelvía, &nò aùrò rò eiDogtÌ1Scu-irtt1-
oeor6,ei6 "còórolov elou &,owíi0toto6' òrótr ioro6 Eèv ìtp.:lapli€ rù
èwoí1oq-ctcio€ €.Í.vtL é oxanòq róv gí).orv p,aq èòA p' aùrù ao!
xcívouv prèoéye' xúvou,t Er2).aElirò i}toy t51t xui al Kopúeane;
6rdv íncoAd,L\),ou,r eiE rilv re).et{v ro0 èyOpovrrpo(sèxúvav r.oú
icpór,ÈLrdlvù p,u{oouveí; r,ù. ltvadlgró tov' xai ùtef , za0ò; 0à
yvaryíir;1eioto6, &v éyje p.vrùi;1,ùpy(iow 1t"èxart Tapoùq xa1"ú)J.a
r,étotu ratyvíòta' é.rot xai aùroì tópa òèv xúvov't &),).o, rapù và.
7,opeúowxal và a1òo0v yúpr,roou dorereuópevor,Drà vù oè pu{-
oovy xanónw, Oayrd,oou zúpa ),onròv zal or) 6t xet" aùrà èàó
elvdl 7,ù.rcpoaíp,wtóv ooglorlxóv p,uofljpítrlv, Kal èv roútot-< i;nwq
rò épí(er ó llpóòcxaq,rpénet xuvelq và pófu triv ópO{v xa\ xl?iav
6npc"oíúvt6v ).é(et'rv,n?A1pd. àxpú6tq rÒ ónoiov {OeÌev và ool
Er,òdfouvol lévot' òrórr òèy {{eupeE, t5'cttò par$dtco rò \é^1ow ai
dv9ptlrot, xal 6rdv xave\gà,roxt( r'iv yvóol'r lvòE ttpdqp"arcqtìp
óraíav rpoyyoupévtrr5Dèv el1ev, dìIl tdlv lDíav ìéNw p.auy,etpí-
(ovtal èríori€ xul ór,av,à,gai; &,rrcxúp1i rrlv 1vóorv EvòEnpúig:,u-
ra6, oxé,xtero.cDl& pléoout{€ 1vóoeo6 "Ed,úr4q,rcepl aùroú toiu
t'òíou rpt^11taÍoí eke roúro elvar ÍpaEr6 eiîE íòéa' ouv1Oéo'cepov
p.ère}èWíeovril el6 rìvnepíoraorv aùtlv pd)J.ov rò pi1p.a: naad-
X,appfuca x,apù, tó:. pav,ùúva, pÈrcr1èLpíCoyrel6prrr6 àv[ovre
'Eoù
xa]. r,ò pat$úlúr. 6po6 òèv etyeqÍpaoé\q,órurg ocú rò d.né,-
Der(avaòroí, 6rc f lòía \éllq è.weouó{eratel6 àúo 6ìo6 Erólou
ETETAHMO) T7
èwgopettxùE r.ep.orú.aeq, xaì Dl' ène?vov noú lvopí(sr xal Dr'
èxeTyav ;coú Dèvptopí(er. Tò iàlov Dè ouvé61xai pè trjv Deurépav
èpórqow Éoú 60ú éxa,1tdv,èùv y,avÙúvrtrxave\q èxú.va noO lvrrrpí-
(er î1 àxelva ao0 òav ptopí(el. "Ola ).or,;ròvaior,ù,elvat nuryvíòw
éE npò6 tà na0' aùtò paOrlpata' xaì òt' aùtò ioXupío01và1ò 6u
èncn(av pa(í oou' xai tà òvop,cÍ(orx,atyvíù,a, Drótr xaì &v xavelE
t1Ìetre 1r,i6rtrro).ì.à térora xa\ ùv à.xóp,r1xai b).s. rà épú0ac'ie, òèv
0à èyvópr(e xa.\'úepov dlv il.r104 gúotv xal oùoíav tóv npayltri-
trrrv' tò roì,') 0óc fip,ropoúaavà òraoxeòó(11ptà toù6 àv0pócouE
xaì vrl roùE èlagvíiq pà aùriv tlv òr.nlr1v or,p.uoiavtóv lé[eov,
llnto6 ÉvaEnoú ooú pd(ec nóEt xal oè p[ytet &vú,axe]a,Ì1 6ar,r6
èxeîyornoú oocr rpcruoùvùrò ti,ba tò oxapvì,tzTvdrpav roú x(s
vù, xagble xal ne0aívouv íSorepaarù. yé)'acacip,aoè iòoùv (an).rrr-
pévo gapEù nlarù xatayrTg' óote 6),a alrù, noú €xap,av ó; rtírga
pè oéva vù,rù.nú.prtreérctyr.ù.naqvíòr :':.ipapéíata 0,i è)'01 xeì
'î1 oer,pùtóv onouòaiorvxai oo6agítv, xal 0à àlùdpu é^1òt1v
úrroXpéororv và roù6 rapdxa)'éaa vÙ.xParílloùvtlv úzróoleolvrcoù
pd,q éDtooav'Drórr rlneoXé0\6dl vù. pfrq Dtòú[ouvtlv té1v1v, p.è
r\v óno'lv vù. nporp€tiuvrat oî.d.vbpuzrocelq trlv xa,)').Épyewvriiq
d),),dcèvópr,oav,1toú gaíver,ar, nòg érpene v' à'pAíaow p"
A,per,i1e'
aùra( rùs &ar,eúr1ruEpra(í oou,"A6 elvu ).owóv, gíÀepou Eù0ú-
DrTpezal AròvuoóÒarpe'ètcaíla,'c,e 6oa èrxtlarc xat íour; và, ybúvq
'Eld,ra
a).éov, d,tgu eíq tò npoxeípevov xaì òròó(ete tòv véav,rós
npéner và xallrepy{oq tr)v &perÌiv xalùy oaqt*v.Ilpo11ou;1.évoE
0à od,Eèr0éoorèyò rà6 p).é,fergpou èa'aùtoú toù àvtrxerpévouxa'l
xarù. n€covtpónov ènt0up,tirvà tò rixoúotrrpayp.arcvópevovtò 14-
trlpa' &lÀà od6 napaxa).ó g,1 pà aeprle).4oete.èùv eúpÎ1re:rti;tà
ì,eytrrón),oixà xa\yù'oia,'fi èru0upíav' ù'xoÚaur'al v& ètitogsìr,0tó
r71€aagíat aq,<p.oúDíDertò \rippo; vù.aùrooleEtóor,rèpnpó; oa6'
'AveX0ite
),ornòvvàr p,èà,xoÚoere,oel6 xaì ol p,a01raí oz;. ltogìq
'A(tó1ou, pou:
vù lelrÍoeto, or) òé, u[à toú à'núv:'r',oé
--- 'A.pdr1e v& eipe0a eùtu1ei;1
óÀoro[ div0poaorànrt]upr'cúpev
àlÀà tí dppoa pà xappiav cnà
ìéio ; p,{zrto6à;1.éoro6-lpéour6
IIXóraro7 - Eúúú6qpo9
18 IIAAÎQNO)

i èúi,. np&i1t"zr; eivtt ùvòrr


èy-eivuqtù.; &vorloidq naú è:popo!.tpr,t
r.ov *zì- vù, xúvq xd.v'iÉ rérc'"uv èpavlctt' r,rì énoio; dvoprrrnoE
elva.t èxúvo; î!oú òàv 0éier vù elvar eùtup16 I
- Kave!6 píilpar"a,ellrev é K).elvia6.
-'Eorro iorróv' ù:goú xa}évz;èn',{Ju3"re1 vàelver eùruXy'1;,n6rg
0& lpnopoúoe và llvp 1r,77.aùv í10e\avù,n,"xti1q1ro)Jtà &.ya9,i;
i t ri*rg aùtr) { èpów;otg va elvar ù'xóy,r1xrò à,vórpr1xal &lrò
dv npót1v 1òúu elvat guvepàt nó; èior elvat tò T.?a'(p"d.,
"-Epervaoúpgtrrvo6.
- 'As èEerriorrrpev ópor;, ::ofa pere(ù d).tov tóv rpayp,t'rwv
ò'toytti\op,ev&ye\&; t1 eÍvar er,xù'ov xa.i. eùr,ó, xaì ààv aperd.ierat
xu.p,ptùnoi') peldirl aogír-òrù.vù. ù eup71xavel;i Drótr ó x*0é-
vc.q 8à. pù,qéie^1e,repaDeí1pato; y.úpr,v,6rr éva telòv Í?d.\$a-
elvat, vù eiqet x),airctac' Eèv elvcl ètot 1*- Baàutórurz, p"ortùtie-
xpi}ri.-'Extar6 \ {r1,.eir, ti eúp.opgtù,xai ai &.}'}.a"61s.oto.;t"
re}',tó'
rrire6 rog a6p.a:.o6,àèv Elvar xzi r-ú:.e.1. &1a0ú;--'Ep'er,ve oúpgo-
voE.-'A),ìir ùxop1 xai í1 eúiéve:a r.zt r2 Dúvcprq.a[t:prì xaì tà
&lcó>p,ma e7.;rì1v xarpiàx cov eivar gtrvepòv rrir; alvar ù7e0&.
Tò r*peòÉ10r7xai aùtó.'-[[orà elvartriportù' &'1a8ù'rcoú pd6 úiro-
\eírcovru &xóp,r1;rí vù. el,vatrÚ.7a íi aagpooóvri, fi ò';rarcoúv1
'ót
; r,apaòé7eoat è:ú, K),arvíc,
xal i, &.vòpeic- 0ù. tpo òpQòv vù'
xatevilop,ev xal eùtl perzÉù tóv ùya()i,tv, ìi 6y,t; òúu. ìpro'
goúte xavelq vù,r,ò &p.grc6rpíicrs'èoí óg,ogti 'gpavel;;'-Kalcrùtù
elvat &.yabà.,ltoit Anexpilr,. -"ll6ir'r iotnóv, riiià tÌ1v ao'g[av oè
*o,.ù. oetpù rtya vù, tilv póiop.ev ; eií tà &.^1aQú ; ì1 troù. ei"vact1
iòéa oou;- Ei; ù.&.yd\ú. -- Kútra(a prjar,r; Trapelei,lap.ev xav€-
véva'àiì.o, :r,aúvù ù.EiEn ròv xórov.- lfà poú gz{veta:,nó6 Eèv
rape\ei,lap.av.
'Ai).à
èyó, ù:gaú èaur]ioyia1rpt ò).íyov,-Ma ràv (4eóv,eltra.,
óll1o è)rec'|e vù.gíloapev è(c'r tò onouEucórepcvl--Kal rorò elval
a$té; p,' èpú'crlaev óKLew:.dE.-Ti1v eùtu7.íav,K),euía, cùtò tò
Edrpov vù, èntwy'y,úvrtrxaveíq eiq,óì,u -,ù,r,púyp,ar,a,*oú 6\ot olú'v-
lpt'txr.'.,xal oí yeqórepor,ùxóp,r1.0eopcúvtò rp6wv &,zr'0d r,ù,
ul0r'Jlllfl): 19
'À.ìriii;ra
à."ie0ú."-- ).é1erq, eirev ó K),srviaí. Kai àyó, oav vàr
d),8* ndllr ei( :òv iauróv y"o,t.'--'(D'íioéler,l;e, taú elru, KÀetvía,
rà yír,rp,al xx\ oí. òuo tanayé),acrorèprpòE ei6 aùtor)e toùg Eé-
!oui" - Ilorg aùró ; pè 1póqoe. --- Arótr àv(r íifu í1op.ev&vdgépr,1
"cì1veùruXíev,èxú,p.ap,ev
àvtrréprrrperuÍ') tri,v à,^iaf)ít:v útpa rú\w
\ó^yav repl. aùr1;. -Xai rí é1el và xúpr,1aùú;-Elvat ye).'oiov
vù.
è;',xtípTerzt xzvel; ei6 èxe1vo,roú é7et í1òr1ektr1, xat' và èncva-
òúo ,popè; rù. tòce-npúyp.a.ta.-Tí 0élel; và oir17; ;-'H
.\a,S,6tvr1
aag;.a, tcú &riptrtioz, elvat òípg d'\).a íi eùtu1{a' x' Éva nalòì
pîapÈf vù. rò xate),ú6r; aúró.
'.UtteÌvo;
r.apelevevtlr,' r,óoav elvan&xóp1 véo; xzl' &x|oítq' xa\
è1rìr rò xapediprpu xa"l.roú sbw:
-- Kaì nóg ; Dèv lvopí(erE rd1a, K).ervíat $v rllv pela).uré-
pdv &.xò xd0e &D,ov ènrruXíavei; .t{v aól.r1otvr1v é1ouv of È(
èrny1é),p.orrc;aù).1raí ; -- Tò lvtopi(to. -- Tò iàtov Dè xaì o[
ypupatrcr,at"aiE r1v 1pag1v xai rìyt tvúyvaorv rún ypapp.úrwv1
--- l3e6utótara.- Tí Eé; rirE rpòE to'); xliEúvougq; 0aìdoorTE
pt1;rr,u6 r:tir; únúp1ouvdÀ).ort:vàg no5 vi ro')í tcaia'!ryo,tv
vo1.riier,6
-[)il pé6eu,
èit;t't/éorepov ,*nò to')€ aogoù; xv6apví,ra;; --
---Xai àv èr,'í,^1a,.ve',ei6 tòv nó).epov,Dèv0à ènpotrpcùoeEvà oup-
pe,acotll:coù; xc'rAúvous xal rà; rúXa; d;; àxatparcíx; pè éva
acAòv pd)J,ovo\pd.rrilòv trxpù p,è éve àp"ab'i,;'- Kaì, pé6ata pè
'fo
ao?or,-- íòrov xat ).v avvé1dtvevà &otlevlolet tèY fJù épnc'
aie:\aao tòv éa,'tróvoou pdì).ov eig èva oogòv iarpòv r'apù' ei6 éva
'Xvap.qc5ù'tr;. -
ù.pe.(ti,;-- Arórr pé.6ucdrapaòé7eaatért' tià elle;
peia).w,épt; rrflavórrira; ènrru1ía,;,6vv éyr1e và xdpq6 pà éva
aoqòv rapù. pà 6vr àp*HÌi' i òXl; --- lfctìtota. - "fìote íi aogt"u
elvar èxeiv1 rau èlaoga).iiel r,avrr're tÌ1v èrttu1íav el; iòv iv0po.r-
rcv' Dtórr 1tèrì1t oo'gizv notè Aèv elvat Euvaròvvà téo1 naval6
ttà otégeter, úrò
xet)e èr'"/,eíp't\ot6
é(rrr r.aì pei{ rr1; xa{ ò.vú."1u.t1v
èntvy.ía;' òtórt ò,.rgoper"xù.àèv 0ù.i,to x)'éov oc'pía.
Té1.o6ndvlov èpeíveptev,ààv r,!e"rpo ritirg,oúptgovotill levt-
xó; ù r,pd,yyz elvat èior 6nor; rò eÌtizp.;v te\ bu' rxwuXo0 xal
20 tr^aTaNox
rÈú,y'core{,èztrtulía oup6aDí(erperà t{S aogiaq, Kal &go0 èoup-
gavfioapev eig aùró, tòv r)pór1oa èx véou roíav iDÉay0à elXe
tópa òr' èxeiva Íoú napaòéX01pev xa:i ù,p7ú,6.Arótl zrapeò6101-
pe,/, roú elxa, 6u 0A elpeOe eòtu1elE xal e$yapwtlpévot, av e?-
Xapev aolJ.à à.7a0d,- Mó).rota. - ltomóv, oè èprotó, 0à {pe0a
eùruxeî6 pè rà &1a0à rloú taííyopev, àv pdE ógd.oooav, { à,v
Dèvpagóge).oúoavel6 tlnorel-'Av p,fi6óge).0úoavpé6alc,-84
'óVloq
rirge),oCoav A.púya elE r,htorc, à,v ón).ó6 ròl el1ag,ev,Xrrrpi6
vù. xúp.wp,ev xap,p{av ypÌ1ot't aùútv ; d,v, rapdòeíTpaiaq yú.g*,
eXlapev ù,p9óvouqqogù.q xal òèv tà6 èrpóyapev, { zrotà xaì òèv
tù, èrív*1s,ev,eù, ì11trcopo{toupev
và alzroúpevót pd4 òga).00v tí-
îc:orei-"Appi6:arz,-'Etor rral 6\ot of :6y,iiraq &v elyav ó)d,
rca6 r,o() Tpetú(ovrar toú rcOeyòs òù, r,ò ènú^y^ye\p,ú rov, xai òèv
éxap,vo,vxapry.lav7.pflotv aùróv, $) ipav àpó 1e eùcu1et6óni6l6
xal y,óvovòt' dùró, Dlérl è1ouv fu).aò4 6\a,6aa rcphcetvù, éartr6.
telvítriÉ 1 dv, rapaòeíTpq.îoÉ ytipt.v, éva lulouplòq etXer 6la rA
èpyaloia roit roú ypeuilow,at rcl 6lr2u énío1E rìiv (u).rxív, Dèv
rù, elpyú.iero 6prr4, 0à é1trenerúya xdy4tíav ógé).elav à.xò :-.nó;
-Kapplav àno).útro6.-K ai ìvwcóv,àv éva6 d.v0pcrnoq elae
ùrer.gu
zr).0út1 xai ó),a èxelya .cù,d),t a &.yaîù. rcort àye,;lrépapev,
1opl6
6pt'r6 và r,ù, yprlo4torcocNl xe$ó\ov, f1 x.c,f1aqtpú ^1earjt6y rórr
A1a0dn 1tóvr18àt ég0ave àtà vù, -còv wip.n eùtuXrl ; - "OXr pÉ-
6an, 26xpareg,-[Ipércet'locnév, xa0ò6 gaíverar, òlè vù elvar
'évaE
eùtu1{e d,vîpur,oE, 6ar.póvov và elyar xtroy.o6 útrtov aùróy
rúw à.^yd06w,à,D.à xaì và ra, peraXer.pt(ewc npooért èlór dl-
'ì.to6
elq'iiaote òèv ro0 yprpr.peúecf1 t*óxtqotgrtov,--Aùtò el-
tar í7 ù,),í10ew.- Ilapaòé1eoar ),olròy .c,6gu,K),ecvta, é.ct t1 x.ct1-
o16nal ú Xpnoq zdtv à4a86tv à.pxo$v òù. vù. xúp,ow évu d.vlprl.-
"nov eórrl1'711 -'Eror p,oú gaíverau - 'AlJ.ù òge1.et &,pú"ge vù_
'xrlpvrl òp\ìy :7pÍ1oc't,ì1 elvar. - ,Op6iv
ùù.úgopav ù np&^11ta,;
pèF'aw.- IIoiù oloa.cù.àrlpt1oe6. énetòr) nolù
lerpótep oe eivaq
vcp{(ro, vù, v,tp,vq xavelq xaxÌy Xp{orv Évò5r,póqp.waq, rapù, vù.
1tì;t xú1tv4 y.aÙóiov. òcótt r,ò rp6:rov elvar xdxóv. èvó tò d)J.o

t:
ETSTAHMOI 2L

a,Lú),ú'lLartl Dèv Eivar cúte v.cr).Av aúw xct*ór' i ààv eivar ÉrorI
-"Eror pctlrota.-'A).).d,, òèv poO ).éyer,g.lrcúptret&X),onpd.yltu
rcoùyà òròÉox\l r,Ìiy xd.rèrTd,oíavxa,\ rty y,giiocv róv (ú).ov rapà
- "OXr pè6aw. - Kaì ei6 rt,v xdra-
{ (uicup1r,x1 èrLct^í1pr1 ;
oz-eufv èniori6 róv àpyaleírov rl olerrxi àrto:u1p1 eívat pí6aw
xni òròóoxErrò ép0óv.- Mct),rora.- Tò ?Erov].ornòv xaì
èxet'v^r1
òrà rrlv Xpiorv tóv à1aOdrvéxeívov xoú ù,vegépapsveiE 'c,ìy &,p-
XiJ, ral n).0úrou xai t{6 f.ryeíuq xa\ toú xdì).cu6, òàv eivat rl
èrnríip.r1 i1 óroía xe0o6riye:(,xaì òrDúoxecnó; và rù, p"eu.y,aqr
(ópreOadp0ó6,i r[r,are &]'],o rdr.yc-;-'H èncot{pri.-'O1t tror-
nòv póvov t{v ènruyíav, ùll.}.ù,xai rr]v xa).{v Xp1orv, xa9ùtqga[-
veta,., nupéaerrl éruorr1p,rieie toù; drv8pónouEelg óla óoa È1ouv
î1 ztpvouv. - )up.gorvó.- Kal p.òl rì1v &},í10ew tí tò ógeÌo6
&.nò il,e tà d).la rpú.^yp,av., tcoù Ì1y.tr,opei
vù, éyr1 ó d.vîpioroE,
òi1o6 rÌ;v gpóvrpw xzl rìy oogíav 1 tí 0à tòv ògeÀ{oouv 6oa
'óoa
xd\, &v éyr,1xal xai ùv xavq, 6tev Dèv éyr1 vo6v ; òàv eivar
rpoap.órcpov vù. é'y,y1ò)ttyúrcpa ànò tà d,ìla xaì vù, Èyq voúv 1
a6l ') napdxe).ó à(éraoe rò rpdrypa xar,' aúròv "còvr,pórcov'óoov
ólryrírepa xúp,vq xaveiE,òèv 0à rceptnhcrq xai ei6 é).r1ótepa
ogú),p,aw; xaì elg 6oov ó).ryórepa agú),p,atd aepr.nínt1, Eèv 0òc
eópíoxetar xaì eig ò),rlthtepov xaxi1v xxrrioraow l xai ei6 6oov
ólryórepov xdxì1v xerxoraocv eúpÍoxerar,Dèv 0ù alvd,t xaì ó).r-
- Kaì pé6dw' --Kal nóre 0ù xd'p'vr,1 xdve\q
ltbtepov Duorul{e l
ólt^1tórepa, 6r,s.velvacntorlòE fr n),oúoto6; - "Otav alvar,nttológ.
- K d \ . 6 t a v e i v z c& o O e v i 1{ €i o X u p ó g ; - ' A o 0 e v { e . - " O t a v à x 1
à.\t6p.xra xat. rt1s.tq,! 6rav òèv €Xn;- "Orav Dèv éXq.-'Erí-
6\E 6rtv elvac d,vDgeio-< 0ù.r.p&nn ò\tywrepa,
xal ù.venru^ygtévoE
- Aeció;. -- Aornòv xa\ òxvrigòEpftilov ! òpaot{pco6;
{ òerió; ;
- Mú).r,rre.- Kal &p1ò6 pilJ.ov \ Tp\Topoc I xal Évaqnoú è1er
&.p6).*,avpd,ilav :.l1vù.xaìy xaì tllv ópacw i1 ò(ezav;
Kai d,goúèpelvapevoúp,gtovorelg6\t, eÚtú,-Acà v,i ó:vcrxega-
'{)
).aróotupev),,awóv,ehca, Kler,vía, gaivotar nóg )'a àxù'vdrnoú
óvopdoap,eveis t{v àpX7ìvà.^1d0ú,òèv 0à eirfl 6tr lpnopoOv và
22 |I^AT9NOX

0eorpr,0oùvavrà.xeî' La.orù.xai éx gúoeor6ù.yet)cL,è{i.i}r rò xpdr,yl-re..


xarù. rù, .gdtrópève,,è7_ertir5ó6î;' èacv pèv eúpíoxovrn tiE tìp
èlavoíav ri6 ù1tzleíaq, et;tat 4eryórcpa àirò rù, ù-viíi.lera y.axú.,
òtc'll ragé7ow xtptooórepa p,éoa èvep1etagei6 ròv ù.vórpov,r.d,-
ro1o.r aùrtóv' èù,vó1trtqà(uicrlperoùvrìStg,oovr,ortt"zi r-iStaocpíd"y,
róre Elvar.rù. pe^1,xiú*ga ùyu\ú' za\' Éeurù, 5prt,r;F,èvé1.owxau-
p"fuv&.rù,úrul; àl[av o$re rà, pàv oúre :à Eé,-]loù ,pai.verar. 'dtr
é7et_< ùnó)ltro't ò".xztot, ónto; rà ié7eL;.
-lloioy elvat ),al'nèvrò cvpr,épto,p.ap.x; ù;' ó).a Loe eixc.-
y.evq ót ^(eyLrtr<ríxore àrò rà dìia àèv ù,ver ai:ne tz),i,v oúrc
xuxóv, èxrò; à.'t èlatpécr,6òúo p,óvoytcpú"11tara, r.ì,v .:,.giav, f
óraía eivat xa),òv xai ri,v ù1s"a.îetey,í1 ónofu elyar.xexcv,-,1ì?pal
o,5p,guvoq,
--'l6pa ).onòv ù; rpcTtrg^lio,,.lyev tz). ;epau,ercr è;elè-ì,i,).cr
oi d'l0puxct éyow tìSt è;rr8upiavxaì 0éìouv vù. y[vattv eùru1eî;.
eiaopevòè ótt Età.và yívtopev-iot,"ùrr,ttipénet và. i,r:ra7_erpr(tipe0a
rù. ;pa"i1tara, xai 'rtú.\toravà rri 1-leraTorptiiope\eòpHù:. zai i-,:t
rì,v òpl)ìy aúr,úv 7pip* xa\ rìy è.nsvy,íav énopér,,rE pàÉ rÌly
rzpiTet "ii èÍt6îittt'U npéret ioriròv xz\e evlJ?owcqèx ;tavùi -cpó-
rov xaL pè U).e6tou rà6 òwúpecqyù érrErrixn ;irr: yà ^;í.rq6ocv
rò òuvaròvaoqrîtepo; ! óXr;-Ilóìrora.
-- Àlè rilv rerr'i0rio',v énop,évr,rq
alri1, ól ro),ù rep,.coótepov
d'(i(er vè xapa)tri.6t1
xaveiq oogtdv àirò ròv narègt. to,t irt,ox óaa-
èip.orc y.pípana, xa9i'tq à.tibr1;à,nò:cùE èr,*pórou; 1.,u. àaò rc');
,4t}.ovqwv, naì tcù6 ù),),oui aai èxelvouqii.ot ioú tLpvctv tòv
àpaor'íp, &,;ràror)6 Eévo',r<.
&:rò roù-coup;io).íra( rou, pareT,etpl"-é-
pevoEpdirora xc(,ìA€ll6s!í zal lxea(ei tù. vù"rat 3el:.irico.rv rì1r
ao,ptav,àèy elyar xc.Bó),0'raiaTpòvoùre xapptícl èvr,pr,n'i,,
Xiervie-
Taptv èvòqrotoúrav 6xtírùúvù.xd.pvn xa|"ròv tm,pLrrp; à.xópr,xt;
tav àaùiov, ètri xa),oi èyyoeîtar runoll*, xaì ei6 lav 'opeorí,vrou
xai elEx,i1e à),),ov dv\puncv, ù.pxei vù.rò .xó:"y.vt,,
*zrò rì1v (rrrr1-
pù.vèn,$upbv vù.y[ry oagoq'ìi Eàyeloar:,.aìo') aùrÌ,i r'ì,_ciEéa;;
-',\ne'rcrvriag' óla a,,)rà noù )"é1euc
poit ,quivovrr,.ooorórarq.-
oc
u]'fiI.\llìto)
"l',i'r. z't'i.,eirat' ev ;ior,, -a.llrrwoet alvet 'i1 aogia rpa"Tltd.

;s,t-l yìt 'i,p;.r..r'i,,vù. l,Lì,x7,lli1xai" aù y,z.-,e"pc"{reL


ér,or p.óv^ti'rflq Éi;
u. xeg,illt" trìrv àviiprí:iolt zrà itv oipa'tÓv' ò'.r't itxor'etnerat vù'
àfereot,rrev za1. xittò tò {rl;'r,;rz, ei; rò irr.',ct òav éy,cpev à'xópri
'AD.à 'úrL
o'ttgt'ri,t'r,, a' ì,: r.t), oÚ, è1ri, It'repair,. Ta?'J.aé/.apq'L
.: ,.*. ^.t ,.: >,; -.,h.>
'iP'IvPct.'"J'J^/.\:''|.

I'e1r?,rrq'/..^?\r i:î\è, z)r"i,v ri.t ù'rúvu,ntvr-Oe.ll,d'o'.d | èLvé-


zpata.it i,osze =i'svit\ptbr,av,xx], èr.ap,e6 nci') xa)'ù.xofj p.èà"r'ílt).d-
'ìipr,opi1vù. òtòe1!î;1i1 oo'
isg ànò xirì; rÌp intpù.v àiércr,olr,ùt
:ì1ó7y i,titpz i,'t;,cl. à.ioù :iroteúecq 2':* elvzc òu'ixtòv vù òt'
7íx
ò2y,01,y"ot"cr," €i.rairò p;"'rot iipù^{p.c. roi rzpé.'tr.ec eiEtòv dv0po-
xxi, ri,v eJòet'p.oví0.v,
;ov r'ì,'t e)òozt,S,t,o','t 'ipaopeÍ; vù. pì, rzpu-

òey.1j,i ì'r.t e;,vzt à.vú^yxr,1tè zit|e rpóro't 'tù.":ip èitrErtirxorp:"v,xei


aù ó ii,rc: Eèv é7,er;eì.: rò,t voù'i ocu và rò xdpls ;--Ií7.o; di'Ìo,
)onpclrq, 'rat,pè ?),7.pau rà àuvatà p,út'.cr.z,
K arev8cuctzc p.é'to6 à.nòuÚrly rc v rì; òta.l,ef'a[ t':oLv,-'IEo')io r-
r,óv, elnx, Eù0úàr,pezzì ,ÀlovuoóEorpe, rè:.òtxóv pct rapaì'erypa,
;ù-i ànóvtoxrirr,r 0à ànr0upoúoavà elvel oi r,porpertxoì Drà tiv
à.pedptI,,';ot. t).tù i,tr,i'<xúraq ù.xurép'1aoro'r xai ',td.?dr?o'6"ri(-
pèvov' rripx Er,cto-<ù;;òToùE òúo ca; rJéÌer à"( xúpq tò iDrov,ùi)'à
p,è iìou6 roJ; tavova; rr1; réXv1;' i1, ùv à'.v 0é),ete aùtó, dnò
èxeÌ roù tò d.prpz èyw, ùvù,a1erevà òrDó(eteròv vér.iv,àv trpércq
p.ia, zroú i/pîopei v& tòv
vù. 1ta8t;ù.ae rù.qèarotl,pta<,ìi $rú,p'y.er
xa1t11èívîpar,or ètÚ.perot zaì, arituXfl, xat' rocù' elvat dJrí] òcórt,
xa0òrgoà6 é),eyd v.ei" ù.n' ù.p'y-i1€t avp1e.tvetvà é7,orp'evb)'ot 1t'dE
rì1v (r'tripoúga't èr.t\'tpirv vù' 1ívq airbq ó véog xaiòg xaì oo9ò6
dv$puno;.
'Agr,ù),ctròv ó)'r1vpou l'ìit tipolo'
el:r,a e?otú.,ouveT"6rrPur67.
Erù yù.iòc,t xutù" troî.ovrpónov 0òcòne)'.*pÓcivovroril( ou(r1r4-
1i;v
oetr; naì nrn; 0à ilpyliav òr.ù. 'tù. ndporp'!.now tòv K).srvíavei(
'cÌpt ú.oxrptt riií aa'gtal xaì d1{ ùperiis. 'Iòv }'oyov é)'a1etcpíroq
ó Jtawaóùot1cg.ó peyalútepcq ù"rò roùE Dúo&Eeìgoú6rrtal óÀot
rcpoort).íotp.ev ètdvo rou ù. 6't'èp'p.aú pd6 Pè tlv dEéavótt 0a
24 IL{ATQNOE

l,óyoug 0aupaoror)6 dnò rò arópa tou' xaì òàv


flxoúepev d;.r.éoto6
èlyipup.ev r,payls.artxtí:; lelzopévol' ù.ór,r.,eivat ii ù)'í10ew,p'ag
eine,Kpírav, rpú^yp,er,x\uv1túotz, noú àlíiet vù, rù. ù.xoitoqg xe\
oú' rócav "i1eavxaú),).1),u vù.rtp"nxwilaavv 'còvdv0purzrov ei5t1v
xalJ,tép1ewv r,ii; à,peri1í.
- EZn,épou, )r,rxpót1, xel 6).oc àoúq, roú xa0ò; ).é1eteètt-
0upeire vù. 1írr1 oogòg zùtòE é vi,oq,à,oteceúeo0eptè ryi'r& nao Ié-
1ere, i) rpayp,e.ux6; rò èrc0upslte pà óì.4 oag rù. oaîLdpe1
Kaì èpév* 1toúètrépaoeróre&,xò rìivlò€dv, nóE tlptnopeinpú1-
1t,xrt tù, èníarevazv, órt eiyaltev ètd0eolv vù &oterou0oúp'ev,ótav
roù6 napuxe),éoap,ev nporlyoupévrrr6vòcou("4r{oouvpràtòv veapòv
g?,ov ltzE, xai òt' e|nò íipy.coav xai èxetvot" vù' r,atiouv pa(í tou
xal và p,ì1onouòaroioloùv.r\ùtò poú èné,paae &nò tòv vo0v zal Et'
aùrò ècrEuoa vù. ròv òta6e6uuitoapè tòv Oetrxór,epov rpónov étl
orovòacoioyoúpev pà ó7,a pa; tù oorotct.
- llp óo eye ),onr óv, Elr,xpúry, è[1",t0).c
ú01oev é lrov uoóàorpo6'
g
ltipcaq à,re pvr,0i oà ).í1o, aÒr
ò * oú òtu6e6ar.6veq ró pa.-'Hleúp o
xa.),ùèxdívonoú ).é1ur,xaì òèv elvat gó6oq vÙ.rò A,pvrpt,t.-Kalà
vù."1l.vnoo9ò6 ó gíl'og oz;.*Aùrò
Lornóv' iéyere rcóg ènr.lJupeîre
-
àxpt6tòg. Kaì tópa, ad.E rcapaxe),ó,elvar oogòi é K)iervia6i)
Drórtòàv sivar xz0ó).cu
ó1r;-'O iòro; ).éiet nd4 Eàv elvet à'xó,pr1,
gevr,aop.évatò rarDí.-'Eoei; ).oraòvOé].stev& 1ívq aogó.<,xeivù,
.- llil).rora, aùrò 0é),opev.-"Qora 0é)'ersÀotnòv
p.r7vei,rarA4taèí1e
vù.^yív'r1
èxúva noi òàv eivac, xa,i-vù pÌlv eívec a)'éov èv'eì"vo
ttoú
elvat t6pu.
'Eyò
ènóvtoeig aùtò hapdtyîrya òlí^1ovxaì é Jrovuoóàopoq
'A9oÙ
èroge).0úpsvoEaiÉ rtl?.rpilí pou èoneuoevdp.éot'-r; vù"z!.r1:
),ornòvénr0upeîtevà pr)v sivat nléov ó K).or,viz; èteivo rioù eívat
i'spd, rútt và. ri;,, nz0tìr6 gaívetct, r(ig àar0up'eit:và p,!v eÌvzr
(trvraró;; Nó, p,& rtiv àlr10eLa,gíloc pròrgopù" xat èpe.cra[,iroit
rorv I
rpóc' d,a' 6)"a è:rr0up,oùvròv 0&vzrov uú à.yanr1p'évou
Mó).15 {;xouoe lrùtò ó Kry'1ormo3 d.vaQav àp.éoor; rù alp'erdt
rou xai ^1ep,àtoE ù.^yavúxtyocvtoú Àé1ec: Eéve p,outloúpre, &'v
EYOTA}IMO> 25
'Dèvritave xó,.rwq govòpòvèx p'é1ov;p'ou, 0'i ooù è)'e1a 6rò 'lc'
'lléppa cà
góL,t oou, nc'ú 'gavrítolt;r"eqvà paE dnoDóo1e tóroro
pé,vaxal" o' ar)raù; rr,'i-<d)').0u6, naÚ olve't xa\ vù' rò trép1 xavetc
'- Ktriorn:tet to0
I à4.xortu, ndr; 31dr ànr0upó ròv Aú.vatovaùroÙ !
I
ip'ropeí
tcíi.,q z'cvei6 và tfeuoOff;
I
\
ei.nevà iìùFÚEr/;r'rc,riupa,òéyeoat,
-Tò r,apaòlyoltxt pè6a,tu,àxtòE &v ellt'at rapt'gpav' - 'A)J"

brav xavel,; ,leÚòeiac, ).é1er cò r,PATPa rapì toú 6roíou trpóxev


- '4'otnóv,&90ú tò lé-
tar ó ìóyo;. i1 òàv cò )'é1er;- Tà ié1et.
yer, 0z 11; órt òèv ),è^1errinote d,)')'o, xapù' èxelvo tcoÚ 7'é7et'-
- '$.1à pé6ara 04. r''apaòe1.\i1e è'xdivoroó
Aùrà v' ù.xoÚerar. ,6s
).é1er,eivat ive xd'ttocor'pd.1p"a1t'rpr,otòvànò óla tà rÍ)']'a'-AAv
éy.l à.vripprptv.- "Qore àxelvoEnaÚ tò lé1el aùró, lé1et éva
noú Úrrlp'1.et,-Nai.-
1r?d.\p.d. A).1à èxeivoqnoÚlé1et' Eva rpd'1pn
noú úrdpy.er lé1ei tò rpa^'1p.avxóv, tò lil)q0rvóv' óote é Ato-
vuoóòtrpoq,ù":9aút'éier'éxeivo noÚ ílxó'pyet,ié1er èxeÌvo roÚ eÌ-
- Naít p&
rat, xr,;iénopévoqDàveine xavévx !Qt'p'a yrù' oiva'
èxdttaqnoù 'là },é1er aùró, Eù0úò1pe, ié1er rpd'ip'a noÙ Dèv
eivan.
Tóte é Eù0úò1po6,-"Otcnr).é1rrrp,ev, eírev,l''ta npd'11t'anoú Dèv
eivat, èwooúpev :;LnT a &X),o ntpù' nùi aùrò tò npdlp'a òèv
- Malrota, nÓ6 àèv - Kaì évu rpd'y1lu troÚ
itnúpy,et.
ittrtitpTet1
-
òàv úiópXet, xa,Jó).ovpéòaw xei Íou0evà DàvÓrctpler'' )úpgo-
vo6.-Kai ì111t'tcopei )'ornòv và àvep1\ar,1xuvelg rir'o'ce p'èùtcpd^y'
pqfid. irot, òàv útóp1ouv, ei-<tpónov óo:e và x&p't1 el6 ròv K)'et-
'vta.v,htrocogxai à.v eÍvd'-,xtrr rcoÚxa0ólou Dèv úaúpXel ;- Aàv
poú gaiverat òpéva toùlci1,6rov1 ùriiùr'qoev 6 Kt;íiacraras'-'AD'à
àvó;rcovtoÙ laoÚ, tíriote Eèv èvep^1oítv
oi pít\\?e;. ótav ópr,rtroúv 1
-'Evaploùv pé6w.u. -'Agoi )'otròv èvep1oOv,0à ar,1tr6i,qx&'
- "Qote ópeÀó olpaível èvep1ó xu\ xd-
ltvow xú.rc,- Ma\'r'ra-
Dàv).é1errpúy1t'ma noú òèv Órdp-
1.r.vor,-"0oror.-Kaveì6ìolnòv
rò v& )'€y7, xt'p"ve'' ípr1 xÚ'u tt, où Dè
1ouv, òrórr xal &*).ó( pà
'()rL
i,prialloeg elvtL &òúvarov vù, xÚ'y't1xevéve rgd'y1ta aoÚ òàv
í.ntú"pyetóora, oup,góvro;pè {v ép'o}'o1iavoou, xaveì6 ààv {pro-
26 ll^A'f o\())

pei vi. €:rt, ''1éy,Sa:a. t).',.t. 'i,ri).r,t:,


; . J ' - , , vn ò ì t , , z t : .
ià',
elre rpù,^;1tr.a àtr,Hriìt rai- ;.cù irzp'1.'",tt. - l{zi. 1ri iL'i J!4
Eù{JúEr1pe.ù.rí;trpe'i ó Ktr,,::n;c;' iot,r tù. ).!';'r, '; Jrov,.tooì.t:.
paitcpú.^iltxrx iirri) eiva,t.. òè'i rà. ).é.;er ÍJpo; txi. ì,;:t't: er.'ixt.
- lItir; i,éis16,.Krlcrii;e; i . c r i , = r , t e ' 1. , J , r , ' t ' r t ; i r , t ? o ; ' ) ; i p -
'Lo'tv dlliponq '\'nLp-
nf i ),{^;,3,t.tvù. rpc.' pxrx ,";tt; iitxt
'ta).r.i- '.,-a)"
/,au,t PLadll". à.;.ilttryie','. ci àv(tpttno'. ci r.) ).í'lo'tt
'l;,ì
rùr à.),í,ltsLav. ' . ì;ayé).t''.-v àzei-y',-i.=i y-xtù, ;rpa',,'Sait
àèv eivz,. zú-"c t xezcv. zq.i. tà. xziù. rpx.l1tctr,z Zèy tity.'- xztt rc
v,aióv ; - lld.).Lora,. . ,- Krì iriaotr ip -lJ.e,"ci,tt .a y-air,). iyltputxot
).è"1co'tr)t r,?,l"(ILo\t íitutl sì.vzt:- Nai. y. s7r,s7"1,p;.ir,r.- Kz-
xtoq ).on'"òv t,"";,"'.w, Krllot::;s. ,.i za).ci, ,a'y'|?ru-,.tù, tzxt, aicù
rà. ),èyovt orttE ei"var.. -- \zí. pù ràr Jiz. irey èz.et';oc. zxi ;rpò

ri'no'i p,ú),toit, itlti,oiv xz.ztita ì,rù. rr,ù1 tzzr,lt; ).yl1p,1i1iis:l7'


zzi
àr' aÙtó, àv 0éii;1Stù. 1È ùxr,is1,:, lli g'i.x7,ttii;za|. où't), 1:,'ìp t7.-
aat ù.tzò aatou:, ì"1ù. 'tt ltilt ópù,cî.t't y,a.i è,,' zciva xzxòv r,i z,a-
).oi. d.vll?utno,.:.òtort, ri,éret 'rù 'ìfte,:?Iti. ,.i v.'t),c,i òp.t).oiv re.ll.z
xs.xòv ì,s raJ'. /.dz.ai)i.
- .\cr::ày xzi ètìt rc'): pe^1d.ìcuc,éi.zr,e ràv ).ó1,"t ó Eù{túE1.
p,.Et ó*L|oi't psyùa y.et 1,.;t rc'); ieoro')g ieori : *-P,e6tlóittz,
Artiyvrioer 6 l{rí,onro;. zzi" ò,"ù, ro'); xpúoug xpÚe. xzi ),éycov
ritoq oí tó"10r ro* zai cl ópttteE tt'rv el?crr xpveq. - "4. d. àcú,
p),ézrr,r.Kqornîe, €l:iey i, Lotvocòop,'.. iipl,r6l; rà, reqú^;p.c:ra
y.eì ':ài ri6peq. - - XdHe i,D.o, pà rip à).^í,1err t è^1ìt ;trev*:ítq
oè àr,crrpò rù."t. \trtt'tsòòoge, ;t).).2 oè oup6ouieútu tît; aii,c't 'r-zi
t)é),u vù evtoí,a1í'rnt òèv rpér;er và ié1y1; èp,rcpl'guc',r zzt pè
tóari ùàrzvrpoÍ'rd, ÍòE è'yrìr è:ir0upti ìtv f)d.vartt àt{Joúicwv, zoú
ró'); èZú) u.a).irspz zzt ']r' =ù. pzttz p.r,'.t.
'E^1tb
xaíJtb; ir';r.c eî-òa vù, rù. 'yovrpaivou't ért'- *s;ziú:ov.
i1\il.rtoe Yù, 7:.;pi111ttîò îi?&!lr.d. ei; rò àoteícv xzi et*z ii. =è',
Ktllornrov:
"-- Mcù ,gs.íyeîq:., Krlor;lae, ór: àpei6 Òge},r,p.ev ii ì,e71lyevl-
'ó.rt
ù.xò ioùe (évouE pac é1olw rìtv eù1ra,pí6r'rtotv'ù p.1: ;,íècv,zzi
ETOIAH}ÍOI 27

và pìjv xa|)iipeîe và ouiryoúptevEr[ ràE ié(erE' Etótr, àv 1vt'rpí


(cw xed aùtòv ròv tpóro't vù,0avatóvouv tcr); &v0póro''r6,tilote
d,nò xaxo')g xaì àptatleîEv& toù; \uvaxúvow xe)'oùq xa,i oogoÚ-c,
:/.c.\Eúpil/,s')ei're eùroì pótc'" rav aire &îrò xevéva &))'ov é'px-
0crvaùtà ù $z'spgrcvp'iù eiî'oq ril< "/,'r,rcqr?api6xai ug ò)'é-
0pou, dóotevù.7.ù,oit't éva na)'wvîpwlav xat eiE tlv 0éorvtou và
'*z't ^Tvapiio"tv
Ír"?(,v61,r.ít'rr dv}g|lrrav riiíîi.1a'roÍiji--èúvr)'€\'"t,
aùrÌ,v ri1'r ré7vr,v, xai Aù.dp lvtopúiouv pé6ara,ù.9oú pdq rò
èw6eîrc;í<,saqv ir.1òò),t^yo,t,i,r,, túrìi eive,.ii vi.z té1v1 ttov lraÙ tÌ1v
ùvaxd).v'!av ;.itpzt"ovtz, vù-v"úvovvtoù; àv0pó:rc'tg ù'nò t'zxoJg
xtt,a'úi, à; tzù; rrTcT.igi,ott1Levaùtò irr,Ú Pi'€ irlroùv : &; {luoLú-.
ao,t ròv veapòv 7ít'ov 1tz;, ?\uvet' vù' p'&,<ròv lavt'xú1tow úv1pr':-
':oùg
;:ot p"è yvòtcw z.et' vo|tv, zai ùxópt, xai óio:tE Vaq èp&g
d),).o't;' xzt, îv a€'.;of vér'r poldaÌe, òé7oytz'-Liós, où.r dvUpt'r;c6
Trrrpìq.i(iav. tà 1::r"1, ù rs(pa1t'a Èlóvt'r pou' èról xaStìrqsipz'"
xai iL,*o;, \rcî'ú.^)'ol:,l'rnpc0úporqeli aùr;.v ròt v'ivò'ttr:vzxt" rc"?e'
Aíì,wùv íz,t:ó't ,|.a'teii it ?ì,ov 1tx; ràt JrovuoóAopo';'rir; "rà
ilro iiMí,òen u;ò t'ÌSt Kot'7.tòe-"A; pè oPci(1 xei, àv ri 9Li'n,
F,xva-
cù; pè ppdorr.i) à; pè xaprt ò,i"- e),)'o àtilìupeÎ' &'9xÚ"vù" p'è
't i1tr,1,i,t to
t7rn',', zz,i.ì;t't-z\' ;,ocxc,l-pL'
'l orc ó li zí,i'.;;irí)--Krri àitó, elnev.eiper apé0upo g, )tlz'pórr,,'
tit trzptì,ótl,,t ròr íz'nóv pou sii roù; [éveu; vù. p.è r'x1t'r'vvòrt''
0élouv, xat" ,:r. Và 7òú9ool ;ttt"1tt1, zx\- teVtaoórepov p'ú)'co:.aù'n'
6,tt 'yòépta'i', .uYifJúr€,?qó.vELVóror ei; ià télo; tà Eégp'zpou
vù xaruti"í,a1,;73 ei; ù'axct, d;trt; roù Mzpoúou, àilà ei; àpe-
dSr xa\ Zp,r,rq .- 1lrrroóî'w?a:. à;' ààtì, raÙ rLpaoe à'r'ò ritv iòiav
'tt,.
nó-< è0úptr,roa à.^i?te'!upa(í tau' Eàv èy.etÓptLqdixz''o't' ì;7ùt
Aèv ù6pí(to, à.)J" tù'G:E àvtriéyo xa), à.t"t'poi'tr't àxt';'va xcÚ ù'òi"'
'cau. 'I"i1t úvut'r'^1iav)'ottó't,
z0r( poó ùrLòttaet ,:lq to'); Ìó11oug
^ii ú6p".:siva"
xúp,"[ fou Jrcruoóò<*pe,ptilv ti;v òvopó(1;q $epn'
'ó't
ut; òtcr.r''tè.uqcpettLt r?ilp.a'
'Eaúvo ei< aùtà r(,i ^€^(î.ró Jlovuoóàt'.rpoq:- Kcrì ra?aòé'

yeacn ra'1u àoú, p,' d""rù' iroi ié'yerE,nrirg únag1e" ù"trtt''"'1"2' 1


"28 III"ATANOI

-'lò r:r,paòé7opat pé6e!"2,zat. p.è ó),a tù o,osrd pou


;rrÍ).rot*. i)
y,íira; rúy.z èsù à.pv;1o2,"
r,Ì,v útrxpi:t l1;, Arovuoóàtope --Lilrl'-
rív, è'iu oai ìé1o. rò; ror! 0èv Hì 'i,pn,,péoq:
vù p.ol tra-
àet"iyii,ér,.^iy-o'taz.:ò'3r, avbpioi:-.<'tù.à.vrù,é"yowó'évx; roú d.i-
'Ai/ltlera
lou. - iÉ;' di.ìà àE rc ózoúcoprev uitpe, &.-poohà.ooú
naor,u,scúcttrÌ1r eù1eveízpou tÒv Ktfiacxxov, và, àvrr),éyq r,pàg
èiqéyur,òv A,.oyxóòoryav. @ù, à.vù,ú1t"6aveE npdqp.xrL .tù. paú
Dtóoru; t1v ;aróòetirt aincú rr'ú t"oy"upíieox.i -* Be6a,,órera.
-.\é1e p.cv').o:iiót'àè'ti,propoú,p.ev'tù. xúpnpe'i ),oycv repiú),uv
r,í:tvr;gayp.ú.l.uvi-. ''Hp"ropc'lpev.'- "(hiai isnú.py.auv,
! ó;rorgAàv
íxrú.py.o,w 1--' "Oro; -,&órr
itriúpyo,t't. pé6e.,"a,
àv àvflupeioar,
Krriornri, ùr,aàet'qeltev xx\ rpov,,lovttévto;étr xavei6òèv iÉyer Éva
irí"ù-'fpai:où òèv ire.pTet l'èv eup!{h1xsriotè xayeìc vù, xú1:,vr1
ié1ov àrà 'rò rirort, -_ Kzi d íy.et vù.xú1s.ri;dtnevó Kríio;r:,ro6,
prl:rur; àr' aurò d:v,:),éyopavè).qtbrcgovàydr zaì oú; -- 'A).ìà 0à
à'tri,é^ xltiv t"pó.^ye,ù.v èxú"pve,psv xat,oí òúo ltaq ),oyov Í€pì ro5
tÙvuù r7ú'1p.xto;1i, à).é1apevà.netavría; ù, ainù. TpólTlLd.rd.;
"$à
-'Nù. aJtú. *- 'Aiìà pí6o; 0ù. :t.t"t).é^yap.ev, i)-cav oitre ó éveq
ciire ó i.L),o.<),éyu4:,evrò rpd."1p.xóicuEeivucl i) pfiD.ov, àvrotaúrq
ri:,.nrtitz'-. zavat.: trù rcù: ivo pz=- àèv Hà éxapve tóyov repi
x|rtoú toit rpúygs.xr,o;;- lèv ()ù.éxzpve. --'Aì).' a.pú,ye, órav
èiò pàv Àóyc,rÉvz Epa.yp.x. óiio; eira, où Dà ópriei; nepi d).iou
nVú'Sp.e*;, 1-t1nor;àvrr).éyop"evrúy,a úrc ; :ìi Eèy elyat p.a),]^av
à).r1bé;,$tr è1ò pàv ópricr xep\ èxeivov toú xpó"y1tzr,e6, or) òè
o!* x&v )"l.yovxdp,et; Íis?i aúroú ; xal èv uta'h,n neptrrtóoer
ró; bà i,zo òova-,òvvà &vrcÌélorpev;
lrni ó pr,èvlit{oc:rno6 ép.ecvevù,var,ù,ó.1yro;xaì àotóc1oev.
èiò àé. 1ti ù.nopitv p.aq xei" Saupcopròvòt' óoa iFouoa,-IIóC ).é-
'ì,pLiv1cx,;\covuoóòtopeéyw r.púy,pau axoúon à.ròr'a),-
Torí7 tàv ;
).c'); ra)" -*oi),ú"zc; vù. xepvauv Tpilow aórcú to0 ou),loyropoù xeì
rcúyrore ròv èf]zilpzaa' ò'.ó"a,xai ri o1oìr) r,art fI?uta\opa xaid).-
)"cr ù"xópr1ù.py.aóteprrgù,ócogocròv perelerpí(ovra 6ùXvú.'èVéyq.
nù,'/rd.p"tú èxivr,oe róv 9avp.uap.óv,xaipoú gabeta," 6rt xe\6\oui
ETETAHMOI 29
roù5 dì).ouE ùvarpérer xat" aùròv :,òviò,,cy'àlni[o ípro6 vdcp,è
DrDó{rr;éoù xa}.útepaù.róxd,.0ed.\\ov, roiov eivet rÒ àÀ110è6 napl
arjroù"u,\èy ilpnopeî xz.veiqvù.ek;i; '!e'5paur, aùrà eirzt rb tóy-
pa raù ou],).ayrrpoù' 6àv el',tat érac; d)J.' ii zar' àvie' xr;t èxei-
yce raú ép.r).sî0à.)\éy1 à.);i1\euv,i) Eàv 0ù. Òp"r,^+,:-Auròeivar,
ailpwpev ò '\toy,stóòu?oq.-0Éiouv vù" ei"rauyy.è e.i.nrt,órt eiyer
àAúyero',,xzveì.; và eirl '|eúpra,t*,^î1t;ropú, ';ù. é7.r;
ó'p"otq feuie?g
'f
Ecizah:;-- "O/.,,cúte euàaicòcEzaía:,p.r,uatr:i,'trr,cw, -- "Íìore
òè,'ttexú.17er oúre 'f e:ài,; ì'oíe,:íx '.*"1 )7r.-Oúrs àpúUera
xafló),.ov
Lrap,ivt't;. oúre àp.z{Jeîq ciy1pt':icar,'
Elótr ri ú\},o rapù. roi.trotà"v
ixiilpy,t, 00ù.i1a ii iy.ú"Hw", 'ù. ,p'i1t èy,";1
z.aveìE àp0ùe ?-F'iztirs?\
r(il xpe"yp,ú.ran '.-Bzî,a,,órxie" --"\i,),'aùrò àèr
liveral. eli;a èió.
--""L)y.lpépara,*-Tò ìàie16 èror aùró. lroyuolrEtope, &;rit'rq ELàvòi
^1[ve'car.),c^yoi ze]. vù- pdc érù:íf11q pà aù'c1v r'ìp trupaT"ola],î1is:t;
ìi naa^ytp.xttx6;tò r'.t''z!tet: Írìrc àà/ ltni,r7ec xeveìq àpatlrl6
',$.i' 'Aiià
eig tòv xóop"ct; -- ùtiò?,eclt pcr; o,) rò èvavríav,-
elyat Eu.retòvtù. "ii't'ii zJ-,e. xziù. tàt ).t"^,,ovoau. yà d,.vatgéa11xa-
vel; Évavd;t.),ot,ù.gcszanéve: òè.i ),è"1st ,leúp.zm:--"(11,ièv ei-
vat òvrercv, eiret ò I')i{}úir,pog,-,'A)./.à. p'i,;t,tq ,i,'ú è;i1rr1ox
èytlt, èrxvù,a6e't ó J',ot:tooDtopa6. và x'tar.péo^q,e tò't isTrsprotscv
y"c:.t
1 àtoit Etz rcù.1pa rcù Eèv |t;u?Iet, rdr; el'ler DuvzròvxaveìE
vù.rò irtrí,o11;-'9 Eù0ú?'r,gre, eirz è.1ti. Eàv è,ttoó ù"xópti xurù.
!3ú\ta q'ó),* eòtù tî ?aiz t z\ oogù.t pú^iy.zra' t at é1t,ri,qd.p7roe ùp"\)*
Dpò6 vù xer,e).xp.f"zvtt."lour6 0& ar,ú xúltw p.íe't èptírr,o* túxu-:
ò\[iov ù"vhpot, y,ai, oè iiapzte),6 tù, poi ,suprtt).ipt,6'xohaEe
),awóv : à:goó ;.èt slyat 7,vyxròy z.cvsì-cvà ànand.rec,oiirc vù"é'1,'r,1
rJ,reuàeíq
òoiaoie;- r,vre y;t eivar àpra01c.túie Lroltétut; xz'- vi
òtttrpdtlrl'r.2.'tévtcqù),1-r"z
òèv eÍta.t àwx:òy, irev v.a1t't71 xàtt t a
aùtò Eèviolu pi(eoUe;-,\ùrò à,x9tf,6: 9, lt,,ú ù,;r.í
ìt:r tae,--'Iào,iìor*
nòv uigd ^ii ùvcrpog i, è7,nr,ctq, r,"v 'it\ù.t vù.où.Exú.po: ù",pcîL
àè'r elyar òvvuròv tù, oiù):lo1:s,t. oúie ei; rà.c rpÍ[erE pz;" cijrc
ei6 to,); ),óyo.t; y"z;, oi|rz {.; r,àqaxé'ieccpa6. èosl;, là7.erz r.u'i.rtt
ù.9où alvat éio',,r[ 'iit,lteiz y,:e 't)t èriú"ieteii,;r ; i) î"à.t ltàe èí'e-
:ìO IiÀATQNO)

6x,.órl;ersnpò è),!:.av6rr eloUeei; (Jéocv


,ei"tep" i.rÒ ròv xú)èvz
và òrDd(ercùSt &.peiìy el6 6).oug èxeívcug noú ij0e).av vól t!'r
gra0ouv;
- Kai róoav ),ornòvxp'cvó\ypoi xaríyvioeE, Xt'txpdtri, einev
ó ArovuoóòorpoÉ,óore và èpleoer v& ;r.45è,rcxvatzy.5ú.v16 rópa
èxúva no(t eix,ap"evei6 tflv àpfiv ; xa'i ùv el.r,a rllnor,t népuor 0à
tò àv0up.1fietópa, pè aùrà ópog tioù ooú Ìé1r,r aùtÌ1v tÌJv orrl-
p{v Eèvr1[eúper6t{ và. xdLpli;;- Lró:*, elra à.yú. slvrc :rol') Dú-
oxc\x' v.di gootxd,t, ùgoo rù. ).éyouv dvgpttro,, róca't 6ag()L' îr.d.\
q.ùrà roi elneg rLpa re).eotuíx Èlvd,LóXL ò)'Liúr,epov ò'5axaiov,
xaL npalp,art Dèvi1{eúpo rí vù, xú1t"u'àtól;. rí lJO,et;vù, einr;6 pà
aùrà a; 6èv fileúgetg ú lr.A,xó,p71stT,o.r [torr ìé1erg, ltovuró-
àropel itc E1ìaDri àèv Ìlprzropó và &veqélut rÙ. èrt1e.?iiyarú
cau 1 òtóu,, eir.L1tav,rí d).lo èvvoeiaùt{ ii 'ppao'.;oov : óèv rlfeú'
per.grí ú,xúpVs p.ètàv ).ó1ov pou 1--"\r.pti:tò; aù;à ;où ).É;arE,
:ió; el'izr nol') Aúsxolov vù x&pn; rírorc' òút, è),4 và o' épt'r-
ty'1oor.-Ilpìv tù. poú à.xavri,crl; èait,,J:.:vucóòorpe ; IIar;, àèv0é-
),e4 vù ù.noxpc0t6).omóv;-- l{à elvac òivt'"av q.:n4 ;--Kzi péAe'.n
eívar.-Kaì yrA riotò ),óyo; ^ì, àretàÌ, Ìot'r; pi; i;).0;; )"òit tgú"1-
pet. ocgtitaro; elg tlv té7-v1vrtiiv )'óya'i r.ai -'./ft)pí:E!( rÌóts
T?éfie. vù"ù:coxpi.verz,,xave\; xz,i. rére ì'àv irpéne:; ítt" xzi,ttitax
òèv0\ ùnavdiols oùàà ).é[rv, à;terEÌ;ivtopí(er6 ioro; ijtr òèv r.gè-
'EEaxoì.ou{leiE
îer; - v& g).ucp1;, p),étr,"t,xzi ley.'ti; vù &.rco:r"p'"'
01ie' 1tù.é),a, xù,L pau, xú'p'e zi:'ò rl'ú oais )"i\r.:r xz'l. àrúvvpé
1tou,itgoít tò ópto).oieTgndr; slpat oogé;.-"4; ínxv.""!ntt Xor;év,
à-,lrtùeivat à.vú.7xr1,xa0tìr; qrívarar' èoù eioar f' x\p':';. ).ornÒvei.e
rù; ùa.rd^iri; oou, èpórz y,e,-*léie 1tot, àixú.v'trLi èvvoaú'tefvzt
-- "{.)lr. èxsiv,É?io5
boe. éy,ow t'yvy.í,v,\ èwac'5v v-di rù. ií'17u"7.'t',
é1y,ow,!vy.ì,v póvov,-Kaì ;-tf,rtoEr,.Earipar,;
t"zvtya io'1ov. xary4iav
gpúo*, raù và éy.y1;luy-í1v;-''Oy.r, p,Ì r4v àìí1i:t::zv' -[ltic i'ol-
ràv 1ri r',ptirr,o:; ;rpà i),"{1ou:r,í èvvoeTfi ggd'aq oov ; *-'lí
pzt.vi:x'".ù.ro iltx-
sùrò rò ).ó[ta;, x:r1.rtìr:
à)J.o, rxr1ù.4ù" ét"ur,t"a
xei"t.vpur,v'ij plnoE òà.i èxzp,e ).ú{loi, ù),ie eivz,. y.ti zùtà oto-
Ei'ilr'ÀHlt0: 3r

aró,i,laor'-)aire ntir; èvvcúv xd\ oi ),ó";oc; ri léyerg xa\, oú, í.xaya


),itro; i) 1'/,c: ì,.or,. &.v ilv É.xa1s.e,
oiàè où {tà pà èEeié1ir;;, pè 6),1v
oou rirv aoiiz,t, oúie tlà r)p.n,'pé,cr1;vù. xúp.1,; tíllore 1lè c.'irò Íoít
eirz' ùv òè èxtpu id,[ir,;, oùàè 'cé,rcna],tv flà é7,1e ò(xatcvt à,'gait
úne*i,p,,Ee.:'i,rc òiy eivz," Duyzròv xaveiE vt a-;xuÍsi,'zaì àèv ftà
eì.-i-c ?iAxs '"ó'rz. óv pè zùrà uio5 ),éyto, &vrptpopzt ei; rpú.y-
p.ara rlù è),e1:: ;épucc' àiià po0 gxívera'". ù,-r,v'.nóòupey.el llù-
0úDr1pe,i;,. a)rà.: ó ),o7o;pévet ni.vrote e\ ti; tti,stt ro,t, zs.iór,",
tror; z.aì etJ.o'.e, èrol ral ttírpa, èvò pírr,etxera';'i,.: y.ùi dì,\o,xt
'iòrc;.
r:in:ec épo: xai it xn\. eútÌ1 òè i, r,éy_vt, oe< ?"èy éy.eLei)pr,,
ù.2ópr, rpó;'.ov, íicie vù. p^ì1 ou1t6a'str,iaixó. à.v rat ei.tzt rcoov
rpd.yp.zr,. t)evptat'ì, ì;.ìt ri,v ),erro).o";iav a,<.
'Eró.yat
ei-<aixù. ìé1;r, rire xai. ó Krí)c,-rcîúí : --- Ai. píìor
ù.r>, to:s'" ()t',1pi1,"' :i, ùrò dp Xi.ov, :ìt zai. à.;i' ;!,7r"6]),),r'rs
1tt:
où.; ò.7écir.và :iclt: zzt ,.tù. cd.q ).é.Jo,w, bt'4tao,-a eitac ùi,í10e,"a
aù-'ù r,où ).é^;ett, zai. òèv cà; ;rél).er, 4).ii;u, vù. 1ii.?ap.,.\.iir,È,
luwoí |
'Aiià-
è1ò i,'coúp.zvo; prltor; tò T.?e.í!tc. xzta'trípq ei; ner-
púip,xa xei :ittci,.;, èrpo,t;îlftpa rú).tv tù.xtrer,paì|vu ròv liri,-
,J,.riîioyxz\ ro..s ti;z:- )ou ènzvap.1zvo ró).rv, Kr{orr,r,e, xai.
o€ya ai:rù roù È).e',,cr,
r?i.,t xat toú KlErvía' óu òèv "Jvwptie; &,xo1tr1
r"ip t)aup.aot'ì,v s,,?tx,: róy Eévtoy p,a;' Dèv 0é).ouv íp.or; và p&;
'd),/,à
rr1v èrtùeíio':t zi-< ù. ooAapú, lr.,.lLotrrc.Lròv llpt,néa, zòv
Ai^1i11i1v; ooi'.tt'i,v. z,eì pi,; ù,xz.roúv 1tà Z',2'pópo,l;.yar1reía;. "AE
pr.rpr,{Jrirpsv
).o:ri,v tai. r,peî; ròv lfevé),aor- ..zi à.i p,Ì, Esz-a),1{-
ctttp.et ù.rò ;i.to :t'tr. rpit v)t p.à; à:í{ouv iv ànc,:r1pr1v ttov
l*' di'i or,6tpút v,-: ó,!,.,1'ò1ót,. el,1ta1reirettp.éto; óv é7r,ttt
vit. pì.; rxt,.lqrúto:ty xú'"," tt rò è{aLpertr.riE titpai"cv. i;av dtral
y\ '1,,).2
àlr,ixt:.ir,tt t;,,Lòxtr,).o.y,í,or,lsv' &.)J,ù ignrp.,; ! và ro');
z í . p r u , t ' . v ; z . r x z . ) ' i , t z , . : . ) i c . , , t . , , c 1 t r , úò
; ,e 1 o e l ; . ò t - z t ù . 1 L ú " à
- qp.t g a v r -
'|.ìyrìr
oflcÌt't ;t;'. i'ì,v ).it,tlrt"i,'1 turt popií,v. p:í).r:r,r, t)Éit'r ;i).rv
;pol,"1c tta'tt": v). v"\; iit,^1^i,,tttinò xoíav 1:.r,gg^ì,ttoù: ízaroúrrr
tù. pot !r3';.2.t'"-rit/.i.)r'
r.ì" Í.,;J: rtúî. ltù. ù.vù.z;,qt ì,'i ),ó\av pav.
32 IIAATANO)
'óaav
&,nò exei zto6 tòv elTd \taxó,|r,1 npív, xa\ 0ù, r'pr'6v,o'Q^ítsa
iTpropó mLúrepd và è2teéo(!)xaì tÒ únólornov' ictrrE rotovror,pItnuq
xarcp9úsao vù n).oylorotlv àrógaoív torv, xai vù pè èief;oouv zai
pè lulr1Ooùvno0 plè róaav Évrovov npoor&Eetav(r,ró và onou-
òarotroydoropev, xaì onouòccù,o"yfioaov èri téìou6 xai uiroí,
'E).a
].orròv tbpu èoú, K).elvía, xaì 0úp1oé ltov r,oú eilapav
tg\atS róre tòv lóyov pc6' &v xalóE àyò èv0uptoúprat xú.irovèv.eT,
vopi(ro: ei1d,lleypeívn oúpgt'rvotei5 'cò ré).o-c,6tr. npi.nec')ù. èrt-
Ao0ópevei6 ti7v gù.oaogíav'Dèveivar étot 1-* lIó),rcta, ìtii,axpi9r1
'H
ó K).ervíag.- Dè gct'ooogía òèv eivac i1 à.ttox'ctiocE
èntoqp.r;e;
-Be6aítoe, - 'Allù
noía vù, efvat,ùpécye'rt èntarípri, zroú ùl[^
let rù ù.troxriloopev ; Eèv elvaí rúXu èxetvtl &tìù;. aoù tlà p,A6
òge).rioq ;- Aùt{ ù.xp$G:6.-'Av lornòv è1vopi(aper éla'pvu
và erlpíoxopov òrclrpé1ovte6 tr)v 11v, rù. p.égr1íiiov ir,'tpler te-
p$6órepoElpuoòE xezpuppévoE,aùtl ri póorE eà pd,6 tbgeì.o5oe
'u*ya - '4.).ià ei7,ap.evxrr"òei(t;izrgtv,
i- "Ioog, pa[ aní1vuiae.
6tr 0ù p-< rito lilt'r6 òró).ou àvtopeiègxai ò.v axtl:,1i, ytttPi.er.x.-
véya xanov xal 1topl6và oxóntopev ùy "1'7pt, r,0é).tpevr,iroxrípy1
6),oy ròv lpuoòv roú xóap.ou'óote_oúts àv r,(eúpapevvà pera-
pú)J.orpevtoù6 ].í0ouqei6 Xpuoóv, 0à eile xeylt|av ùiio.'t òi 'i,1:"ùq
aùrr) rl 1vóorg' òlótr &v Dèv 0à è1vorpí(ap,evtù. v"ep'tropevxa\
1p{orv orùtoù, rireDeí101 6r xa1:.p"íxv úgéioewv Eè'i Bdceile tò
îcc,a'(pd:i Eèv rò év0upeioac;-Ilolù xa),ù.rò èv0uptoùpar.-'-[)úte
),otzróv,re0ò6 gaívera,, xap,p.ie cil,lr7 ànrotlpri "iigt''copù"và pd6
ògeirio17 eiq úrorc, ohe i1 oixovol:"o),oytxi1,o'{xe i1 iarpn'i',
o6re w!0e dlÀ1, éùv al'rar ón).iogír.avìi vù, xú.pvri1tóve'v xúv",oy,.t
6p,uq xai và DrDóox1rìp X746tv èxeívou zroù xdtltvet'èàv eivar
éwt 1 - )úpgorvo6. - Kai ù.v à.xópr; :trc\p7e p.ie èrrcci1p,ri,r,oi>
to')6 àv0ptír:rovEàQatútov;, 7.ropì,;Zptorg
vù i11ncr'poúoevù. xó.p,vr,1
xal và toù6 Eròúon1ou11póvttrE trjv Xpi/6tv t^i1Éù"}a:taciu;, clòà
ànò arlr{v 0à eilapav xapp.tav tògé).etavouptqórto6 pè tÌ1v àp-
y,Ì1vnoÚ rupeòéa0rp.ev.-Iuppepi(opar àaoÌúrotE ri;v'iEéav oou.
-"Élore ),ocnóv,ópaie pou gíie, è7,opevùvú^1xrytànò píav toraú-
,1,:',
ETSTAHMOT

a\v èÍ16'títl!'rtt,i1 ór,oía và ouvòuctoqoulypóro.r6r"aì 'ràEi'\o ziu;


iDlór1rag: znivù'';varytiqvù,xú1:.vqx&rtrt,xa'Lvà.yvt:'ptí'Slriyty,pis
ory èxEiyouraú x&1tvet.-Er"vac npogdvéc, -Jèv pà; yperileral irr-
y.a\,yù.
aòv Erólou,xz0òE paívetal, vòreipe0arspíqtSS.otxúJdir,rr,i,.:.
1ívop.evxúloyot aùr16 tr7; ré1w1s'òrórlèòer1 té7,vr;rr,i',r.zr.t-:.t:,:í-
(etxat" í1 tèyty xoit petaXerpí(aratslyar óìoE òroActs';.r.,tptorù.;:,ct";-
pana,rxal, èviirnpóxeitar i.eplro() aùtoù d,vrrxetpé^tav.à,.u'.,gépo:tt
x';,
il,ox),r1ptav'òrótr,àèvEwgépow nptllpatr te).eio.,g
í, xtbepanorrptx'i,
té1v1 xaì f1 x9aptor,txì1 peta[ú rov 1*-Ile6atózara,--Oúrc veì. ^ìl
crùlonorlrrxiT pé6ala paq apeuí(erat reptoaórepo,t,èú:* rò iZt,-t
oup6aíver.xaì pè aùr4v.- Xúpgorvo6. - 'A).1ú, *gòE AeovI pr,?:{}ì:
útycr 0.v pú0trrpevtìy ),o1orcov1rtxìSt
réy'trtt" và elvar, lÉyec6,aùlr,
no6 xpèrcetv' ùlcoxrilaop,evDràvà 1lvopev eùtu1eîg;-lèv tòrr-
oterltrrè1ó, p,ofi fucexpí}qó Kletvla5,-Kai roù orr;pí(e6a'.,na?d-
xaÀó, èrà vù rò Àé1nc abró 1- Arótl p).éntoaùro')g tor)g ).a1:-
notori6, naú ouvgéîouvroù6 ló10u6, nòq Dèvipr;opcù'.rvà pere-
Xerpro0oúytoù6 lóyoug îolv, 7ro0rdpvouv oí iòtort arap&\),axr't
6no6 nal alxc9agororc\ tà òp1cva Íott xandcxevci(ouv' ilià' r:ì
èòó dllor elvcr oídv0ptororxoit lvopí(ouv xai i$r.cpou't vàpeta-
,,i
X€r.p[(oyrcrf,6aa xaneoxeúalq.v èxelva\1orpì6 và elvar eiE \Éow
Iòror,yA ouv0éoouvÉva ló1ov' elvar lornòv qave?óv,àtl xaì re;l
Ìélorv npoxerpévou,é)ù1 elvar r) téXv1 noO roù( xúprèt, xa\à\),t1
no0 roùg lLèra.xèrpí(è1d.t. - 'Apnerù :relottrì; poù gaívetar
1
ànóòer[lE no6 éàrrroeg,6tr Dèv elvar xal aùt! f1 té1vr1 rriv ),o1c-
îoróy èxeivtl, rî1g ónol;aqt1 Anóxctptq 0àripropoúoe vù' pd.gxti.rpl1
eùru1efÉ'xa.l p"o),ara6ra éyò ègavro(ópouv fió6 xrÍnou èà610ù
erSpíoxapev r{v ènroerlpriv, îoo (ry0ùpev tóo1v óp'r,v' Erétr, và
600 el7r6 r{v A.hi0ate,x&Be gopù' tto0 îúXT vA eùpe0rÉ pè aùto'):
toù6 ),o1croror16,poo xó.pvoov tlv èvtútooiv àv0pdr::ttrv 6o'{tni:.-
rtov, xal aùtt1 òè ri téXvri ttrrv poú ge{veta,r Oeía xai ú,}r,ì11'xeì
arirò òèv pènapc(eveúeròlótr &norelel,rpú.'yp"art pépo6rr,; tÉXvr,;
róv è(opxroróv, xcl òlí1óv p.óvovelvcl xannépa ònò cùrr,v' xai t'1
pèvré1v1 tóv è(opxtot6v lriteúer tA gelDraxal tù ogclúi'1tt xt'i'
fltuitatos - Eio,ú6qpo9
34 II^ATANOI

roùE6xopÍ:6,)( x,r.id,).\a guplt'axepù(oa xaì àoOeveiag, tÓv bè ìa*


yor,otiírt xar,an;pativelxaì ^irpeÚet,oÚror6
eicefv, \oî4 ùLv'a.6\ùEx't"\
to,)g Bou).eutàgxzi xabe elòcu; ouva0poíoetE tóv toiióv' 1 pri-
rctu; à7.:rgríxorcò.l,gopanxÌ1vtòédvàoú;-"01i, elp,atts)'síu6 oúp-
gtovoElraií oou.--Ilaù )'omfu. elra è1ó, và otpegópevniéovxaì
eîqrob,'t riy.vrp vù. ri.:ieu0uvtlópav 7-''Oaov Dc'èptévzEèv plétt't
ríro:e. port ùri,vviae.-'E^1tb ópor5 vopi[to nó6 ù eipiit"t'---Ilotù'
'11 aqatryltxìiré'1,vti
et"vc.t.
.;:iipt'nrioevó Kiervlaq.- 1toít?ai'terat
îilr ztrac rcap;txú.tleài)'r1v èxeivtl'ritÉèro,e; í, &róxrtpti(lùxú'pt;1
-- Xal
tòv d.,l)prttnoveJtt7.i,..-- Aèv rò rxgzòéyop,at à1t| aòtó.
òtaí, rarlaxa)'tí ; - ìIà ain'i, elvat ónÌt'rE éva lcuv{p óv[ìptiriorv'
- Li. ),omov;- Kú{)e "ruví1\c,1t'oúùnexpilr1, rí'iioe neptcaórcpov
òèt xúpvet rapù. vù.xuvll"i;4.xet vù. rú.vr,t rò lípa1ta' &9oÚ'é1t'a-<
r,.úaov't èv.eivorci.t r,w'tS1í1conv, Dèveivar aiE 0éotv vù.rò xÚ'v'ottv
paà!-òouv eiqro'j g
dr,o-,e, &).)'à' oí pèv rutt 17oi no;.6i'J7ap uÒl; rò ri.'r-
p.a1eípao;'oi òè ^ieapí*.px'. núit"v xa\' oí ìto'r?ovó1t.at xo'ioî p'atht-
ptLÍr.'/.o\, òtót za1.zis=o\-èniat$ e1"vatx,tvti^{aí, ò:'pcÙòèv xú.pv"'tv
aùra1. rù. '1ett',ti:p,'zù 's1-í1p.are,il)'ìt [rapyaln i'tòtt a,Ùzù'xz1-
-
ón).tiri próvorìt" ù.va,t?tozow èneròî1trotnòvòèv1vt:tgiio't't va y"pr;
ìt: ù.'ttza)'ú,leri rt'rv. rèr.;nagaòíòowt óooLraú)'a'
a,.1tr.trctí,6o,tt
'l.Laf,o't Ta')6ò'-a)'exrcxoitq,
&n' aùtoùc Eàveirar te).eito;&'tó"t6ot,ei6
ùù. vù. td.povt èxeita'-r'ì1 rgot"i,r-o'toav7,?itq','t'- "Eoto, oaqtó-
rote xa\- 6painu:a lii.etvía, érot ),cttrcòviè; v&var;--llleîaúrara,
p.o1 àrexpt1r,' xa\. r,i otpazt,"loi èr"larii, xatù' ràv iî""ov xc'l ùtra-
r.ap,p'íav
pú.).).axrovrpór,ov, òtav z-op',eúoo,tv 6r?d'-
nó).rv i) xo.'tévd.
roreaov)ù napaòíòou'ter; toù; ;c)l:tzoii'àr'rt (J'úro'.òèv {[eú-
portv l:ùq vù xúgrow pè aùr& xo:j èntpíelaq"v' ù.xplî'66 6nutqoi
xuvrl\oi :rai) î,rtiv()vr rà. òptúzrz :-ù,r;zpaDí'òrrov el6 lo'); òpltxo'
'1,)ùv è1.teÌqy.peraitipetla èxe ívriv tlv ré1v1v, noú
rpeíoùE. ).o'.ròv
'/toa- 'óad
elvar,el6 fJèotv xq.lvc. perzT,e'"piietx Y.&r6,6v'€,Dú.ie"
| ónoo'
òíinoteàr,oxr|.. ttl ii.olui,tv, rày.vt, póvov eI'tat xoÚbù. pd.-exapti
'i":iz',a
eit't'/,eI<td),\t1v v.ap,,ti:t"vióie r'rire: và (rlqoorpev &vtl'
r,iìa rtr?d,rfl'(rv"iIl,
EroraHMor 35
Lghot
Tí poú ).è6 èxú., àuxpó.ry.; ù.\í10ew rù elnav aùrù, àxaiyo tò
'îrd.ròúplov
i
Zaxptttle
Tí ; òàv rò nroraúecg.Kpíttov ;
Kgftav
'OXc,
pòcròv Oeóv,òèy rò ncoraúor'òr,ótl, àv npayparlxó6 rà
"elnevaùrd, ró:r ooú lé1o 5rr òèv É1ec à,vú"yxr1voúre tòy Eù0ú-
D1p,ovoúte zavéya dl),ov dv0ponov vù, nú,pr1òúaxd).oy.
8axgtttlc

Tóre, ),ornòv orò 0aó oot ! p{norE tpave ú'.7a ó Krrlor,nno6


.noo tù Elne aùtà xaì é1ò Dèvtò èv0upooprac I
Kgívor.
Ilor,òqKqornno6 I
2axEhqe
Toù).úpcrov, aùtò tò lvorpí(rrr xa)'d,, rcúq òèv {to oúte é Eù-
'0úòr1pogoúte ó ArovuoóòropoE noú tà elne' il.).ó, eù).011péve ptou
Kpírov, prinroElèg vù {rave ragòv xavéva d,nò tà ízréprcpa ówa
'ót
xo.i rù. ehre èxefvu rà ).ó1la 1 òúrc, rù. tpovoa, aÙrò toù).ct-
pé6atoE.
Xlorov aip,ctr&noÀritr,rg
Kqftw
Naí, p.à rlv &hiOercr,}uxpdnrl' xúroto trpó.y1tq.! f:r'uipÉ?ov
îyeúpa, lLoú gd,ívere, ró5 0à ipave, xa\ no),ù pri).rota ùnépre-
'Aì.).Ìé1e pou rúpa, èirpfoarè N.eVlLídv d).).1v téXv1v xa-
pov.
rótcw ; xai r{v eúp{xerc ènì t6lou6, { Dèv t{v eùprixete èneív1v
rroú è(1roúoete ;
Zoxgót4E

Ilocr pprixap,e,gi).e pou I xerevcíioap.ev A).ri0ele TeLoÍoir oàv


rà nalErà î!oú xuvrìyoúv toù6 xopuòaÀoú5'ncí0egopà Tro0 èÍr-
oreúape x64, vú I bù Qv nr,ciocu;re rléov t{v ènorrlprTv, èxeívr,
*úwa xal pà; ègeuyeànò péo' ù.r' rù, y6pta pfl;. Mò. t[ và xd-
0orpat tópa và, ooú tòc aolu).o1ó xal và ooú d rivacpépto 6Àa ;
ù),),ù ó'cav rélo6 àg0doapev ei6 rriv téXvIv ro0 {3aor'leúelv,ral
:J(I IIÀATANOX

èEetci(apev,&v elvar cùri1 noú tcapé7etxaì èlaoqal{(er r1v eu-


òarpovievei6 toù; &v0pónou;, tóte là elvat no0 elDapevróg èrcé'
oapev eig ).e6úprv0avnaí, èvriràvopi(apevnóE eúproxóp'eOa ài-ctò
elq 'cù' pa; xaì và
r€\oq, &va1xaa}ú,xapc và lupiotrrpev $íi1t'arú
'óoov
eúpe0dipev el6 rip ùp7-Ì1vtr;lv èpeuvóv pa6, róccv oorpat,
f1peOaxctl óte ène).i;g01p,evtÒ npÓtov îfig ou;liÎy'ioet,li'
Eghot

Kal n6e a&g av'tt67 aùtór )oxpirri ;


2oxpóxqg

8à oos tò Eitó' xdre\'ílfapev elg tò ouptépaap'u'ó:* i1 na-


taù paorìeúetv elvat tò iòwv npúyy'a'
ÀrtxÌ1 xaì fi :ci'1,vt1
Kgítar

Kal lotaóv ;
2oxg,irle
Ef6 aùtÌ1v rrTvré1vr7v,èoxé901pev,xulf1atpxrtgtxìixei é)'au
ai d).lar, napaòíòouv vù. xvlepv$ 6oa !0elov &'tcoxlrpn dí iòtut,
arórr.alvari1 ytóvr1 noÚ lvtrrpíier vù. xtylttr lpior'v aùtóv' Ilape-.
DÉ10r1pev l,orrcòv6tt aùr1 Bà elvat.rpoqave't6{ éalouip'ri no0 (1-
wúpev xo.l 11 alda tfls &lr1go0e eùDarpoví46t{6 roltteia; xal
*
órt, pè píav lé(tv, lard tòv otí1ov ro0 AloXrl).0u, aùtr) p'ów1
xt}rycat el6 tilv *púpvrlv v1e zróìetrr6pè tò a1Dó),tov el6 tàE Xed-
pa6 xal òteu0úverxe\xv6epvQ.tà r&x trpò6xorv{v fi),rov rbgélelav-
Kgíxov

Krl Eèvìpo r&ya ap0l tl lDéaoa5,}oxprÍt1 ;


5oxpót19

€.ù, rò xpívr1qpóvog oou, Kpitr,rv, dv €1nc tlv útopovlv vù'


ù.xoi.ta1q xal 4 èmixo\oú}1oe xatórrtv' DróÌt ètcflpapev nó).tv và
'Ela
à(eróoop.evr,ò i!'crpa x".i xd.r' aúròv tÒv rpónov: và iDoÚ-
pev, einapev, aùti1 f1 úavr1 roÚ paorleúelv, el6 t1v étoíav tà

*) Aiolúl' 'E*r,L èxl eri6z6 otl1" 9.


xal otiyt xPúlLta al6,:roltretcg lupvder tò óovtilct
--,
Xopl6 rd zLí, r* l),è?apri tou ó 0tBtoq
i1ì'r'll'lI{}lO) 37
lrúy;e :ni.'xr',,'na,-,xú4tver, xúxaro épirrv 1 i1 òèv xúpve," xq.vévt
;
AiLr.i; i).ìo tt,t N"ú+Nnt eiîrpev èpei6 pera(ú pe*-. Kri cù Eèv fJà
è).e1e:rà iàrov, Kpírr,rv;
Kghar
Bezr:trr;.
2axgózqs
ll,.,,r'i ).an)'t tlà à).ey;; ríó( 6ivar .còép'yovrli ; 6rr,rí È{a-
gva. iàt oi epo:,oitaa,ruai.ayEíyacrò èp^1ov, rà óti,aiavrapé1er 1
.lar,o,.zi1iiaoxr,,,ox rìSt ò,.xaroòooiz,tryií: èy-*,'óroa t1v èEaor,eÌ;
Z,iy {lx uci: ù.;avtoúoe;r1v úyreíav;
Kpítot
\li).',sra.
2axpétqg

llí ìí 1 7a".í, lòczí1aoD r,6/.vri,i1 ^yeup.yrxil.ei; tiv òuecr,òo-


aízv ir,i. rr,iav épTav r-à.1tvec 'ór;
; òèv +tx y.cù àra,zrzùoe;, è(ú.1et
.ù.zrò-'i,v 1î,v r{v Wcpttv Uot
}ou_"
ì[ct).rota.
8oxgótqe

-\otxóv, { paoù.rxr7 réyv1 èlaoxoúoa rìSt àr'.a,.oòoaíav.cr6,


'onou
èxeí rr)v è(aoxeî, rí xúp,vetI iour; và èàuozoisúeooò\íyov vù,
a.navdpqlq.
Kgítar
'l
ò 6pù.a16 x,pó.ypaa, àuxpúnn.
2oxBótqs
Kaì, f,g,el6'cóiùov, Kpírov' &).1' aùrò rcù)drTtotov rò lvrrrpí-
.(erg, dtr, ùy el.vat ll èÍtaîíilLri co0 (ryoúpev, r.péret xai. &,vti^y-
xrst vù.eivar tirpéll;-to;.
Kghot
'Avtltgt6óì.wq.

2oxgétqg
.lèv rpérsr ).ornòv yà y.d.; :r'apéyr,,xúnoto ùyeîc,t 1
Kpítor
'[vú^1xri
icd,oa.
38 TIAATONOX
2axEfuqe
'Allù tò ù,^1a0óv,rcapeòé101pevè'yò xaì ó K)'etvía-<,òèv eivac
d.)ù,a napù. p.[d.xúnotd. ènrod,p1.
Kgíxat

Naí, éror Poo eiae6.


Zaxo,ítqg
'A)J.ù ailopev eÚpti,bl ó)'a pèv rà ú)'Ìa r'oÚ0ù ìN'nc?Liroq'-
nolJ'd"'
pev vù 0etoPl6opevéPTa ri,-<nù.rrtt'iil-xaì totaÙra eivzt
xú1lv1i rt)'"vaiou6 ta')6 r''riir&i) và roù6
repaòel.^yltmcE7ér.pt't vd.
gepíav,và toùE èlaa a)'i\r; àzr ò r à-< or'
ú'aetE-*e)''z
no,g èy11tÌ1v àieu I
oÚre xa)'.&, à)"t" Ót érpeie và tor)s'
aùrà àèv eivat oúte xuxù.
eivar
x&p.q oogoù,<xai xdró';,ovEt4e à:rrotlprle , èùv ènpóxeno và
èxeívy xol 0à pa6 1to ògé).tpoE zcr'ì0òl pd'E éxay'vev €ùÎu7.èî6'
Kghar
r'pò òi\ou Lt érat rò ne'
Aùtò eÌvac roùld1torov po5 é)'e^1eE
liÓ6 npérer vrÌ elval.
?d.òe1gitv.er,a
2axgiutls
riv-
Ai ìornòv 'co/pa'! ré7vr1f1 paat)'tt'i1 xalt'vot apa 1e roù6
gpórou-<oogoù6xaì ,n^o5, ,
*or..,
Ti 0ù d1v 1PnóDr(e, Lr*Pir1;
Eaxpézqs
'Altrà toùs 'ó)'ov3 xui"
xú1tverapú. 7e za)'oÙ5 xaì eiEù'a;
aùtÌ; efvacîoú roùE p'atîúvet i"\a< ù'E ècrot1pc6, ttlv únoEr11+-
roroúa\, r1v [u).oupltndiv *aì tà6 dlìag ;
Kgícan

Aèi tò ntoteúr,r,ltonPút,i.
2axgóqs
Iloiav lorzòv rore èrcLcaíil1'rtv 1 xa) eiEti 0òr pa6 77pt1t'eÚq
aí3ir1 ; 7'tórt nptret 'tù' xítpvr1 dr'orc ù'rò è'xùva, noil àèv el-
1:'Ìp
vzr oú'ce v.a).à oÚre xuxd,, vù. pd'e lriip'vttrDè zotvrrrvoù6673 xap'-
pt;tq &)J,r6 èrcwrip\* rcupù, roÚ éautoÚ 14€. "AE eXnr'rp'ev ianàv
xul tí 0& pa6 '1prpt1rc'ÚtSv'i nópvurptev'
r6po., i,.oíe và elvar atotí1,
EroI,tHlIOt :,,g
fléiet6 và €a7icCpcv, 'ótc gù.
Kpírov, eivat p.ía ùiccríp.q, p.ètriv
éroidy 0ù. xàp,vupevrc'); ,Í).),cu; xa),aù; rivtlpóroug
;
I{phar
Kai fléean.
Zaxgézq<
'Aìià
siq ri. (ii,. eî.,lc xa).ci., xzi. ei-- .:,i
1pi; .!p.oL ît 0à ei:icù_
pe't zú)ttr eig,rò tù. zípto.:t zliou6 za),0ú6 x.ti oí &)J.ot
, èzewot
dllou-c xaì ciut zatiaE-if ; ei; rí ípc,rc Hà eÍvar xu).oi rcubevà:òèv
0à iàoùprev, ù:goJ òèv è;,ècpev xa,p.píev oqp.aoíav ei; a:)rà
ncù
Uetopoùvzar i,t; ég^1a ri,q ro/,,,rn,.i,;, xai- :.ctoutotpoîto( T,rreuteúo_
pey ')a ';,upí(r,rper àcapt"at; peoz eig ròv o..Jròy qeù;.o.t
túx),ot,
xaí. óroq t),e,1a;p:t. a;é7o1tst éE ia.,u, :i1 xc,.i
1:.at.caraàxóp1 ;e_
ptcoórcg,r,v îidrù" r.-i:. i;iò rò và eúpo;-tev ri,v èntor^í,p.r,v
èt"eivt,v
roù 0à yù.: zip.ri €ùr)7,eî; I
Kgízat
ìld: ròv iiei,v, )',tz?úvi, ;eprrja0ere. /,2úúlí,gúyq.ral. ei6
1re_
7&)t,v atrr,3íat
2utxgdTr^
llpu;yzrtw.bE, Kpi;t,r.;.
ère:i,-i, zai" è";ù rò é6iex.d;iió-c Ènéoz_
pev oiÉ tò ù7,téEoèot.'i;py.r:x rd).w và iz"ereútotoù6
"-ùrà [évou; ti6
ù,raaxoupou; xa\ ,iò:.èrtt.a).cù;rar. pè A)t,v r-ì,v Eúvaprv
rrl( g(ùyÌi6
ltov rist itc-i,\eúv roy. Arà và pàE orioouv, èyéva naì ròv vsapòv
g?,ov pai. ù.rò ziùyt úp rrirz.,ts!,av ro} ),ó7oo, tù. nú.pouv è.,cl
'ré).cu6
rò irpd.yltz ei; rù. ocí,epz, t.zi aolzpù. và ptà5
EròrÍEouv,
Taía eirql èzeivr, .ì, èxrcri,gtr,, troù é7op.ev à.vri.^1tt;t
àtà và èréi-
ot'r1reveùiuTeiq rò úro\otztov rt/S
;ùjtj6 pa€,
Kghar
i\i ),omov 1 xarcòéy,Ar, réicq é lìù0úar1po6 vù, txz,icrr,tí,a1,
rist
àrúup"tav oaq;
2axqúz4g
lltir6 óyt 'nel;i;ppoe pcilrordl
cpí e púu, pè éva ú906 zrolù
ronepí1pavové6
é(?16:
- 0éier6, Foù e?ne,)t_rxpctrrl,và ooú Erècí(toaùti1v
ri;v ènr_
.i{_} \Tilxo):
liì'iì r'alililtjl" .i 1

va)í:]].{,\. )',-t:t'itL;.a,.ve
và ::Íiirrr ór,.òri,rtrrcxrit x,",-ya:ipa(i oou
z,cì 1i:iì. p"i r;n J',atttóà1,:t;'ov aisii',. t),'t z^;zr,'r,p,évovlroù ?O,oy'
r.!"1: yr,' ),c'-;cv,v-zi o:i;. òàv húp7ll rgú.yparz 'rioú rù" Tvîn-
píie::. nzi ù),r.2 titit Eàvrà ^,,vtrrpíisri : K40e d)J.o, poù d,ae-
xp:l'r, t J'.,;t'ncòoî,o:.- Ilro: i.é',';r: : ei;:a è1rb' Aèvlvtopí-
'..,-),, -:---- ,
7^-^ A
ueié e!,r.,7 r.,!u!e ! - 'Arev*vría:, p.r.i d.ntx.pi\t,, ..--'[-óte lot-
'ó).2.
x>st t,;t 1.'ir,rail:r: à.ioJ ivr.rgi-:'i: xút. --' "'0),a p"rífu-
- '-. -: ,=. .' ^- .,i :- ; ' . - . i -i, x , ' t ' í \ t $ ? . a ^ t i ) ;e l a , P a v o v î , p a " { P , a , 7 d .
'l)
" tt't.,!ie,.; ?,ìia. - 0eà p.rt, àtér,1'air-, rioicv $ul*q. xti ttoio;
ù.'rex::1tl;o; [itFa,lî'ò: 'p.ù";à,nsxù,úp[lr, I py',r.or; ep& ^1e xui ó),at
ci ù.',^).o'-ivt)?t't:l.o'. tù- v'tr'>piiow i,),e, i', òèv {€eúpouv rírorct
-,1àv r, p;o ps'", vo txú, ù)J.z y.èv v ù-y v rtt p iioltt. ù\\a òè rà p,1 y v o-
7
'A)J.ù
piic,.tt u.a\.vù. er.ta'. cùT7"tóvai or'pc)" zzt" d.ao,pot.--- ri).0r,-
rót] ì.v ì,g.it"r,ct. -"Oiar là 1vr'rpiir,uv ù.u, ègocov yvopíqouv
ze\. ívz l.t\or r?ù".íIi.u.-*Joia và.7.ruò l"\:.ó.:1,.c,ti,ozrà p),énro,Aro-
v,n1òbtpg, rrìr; ó;lìeir: èrì :éiou: zi: tù" ,tr"6upú, xq.\ eiorlxoú-
att^rfav ré)..o: rú'nrt:v aí t;epaz).i,oerpat' ùt,í{le'.x loraòv rà ivor-
rlii:=i 2))-z ìoei. -"Ìp -c.ìppvp-
1 It),otpys,],y ;tge7,tiyp.e:r"; y_úprt,
coZi,lrxi,v: - \lù.nrd, p.où ùrszpitlr,. Iii,noc 1€eúpore xn\ vù.
pú;:tzt: írr,ì;i;txta; Nri. '^ór,rtoltev ù.xcp.r1 Nzt
1Jéî"a,"2xut vù.
rétc',;, ll1;:t,r; i'vt'rpi(ete xai rù. t!tr,n. iióor": eivur ó ù.ptîp.òq,
;c,-ryci:rprov y"ai róv zózxav ú1q d,p.1:.o'L; Kaì ps6eítrr;, ;roú eino.
i, tú1t i:roteúer; :ró; 0à. rò i"pv10ópev I
'l.rú..t<,t
ei; a-ùrà ),ap\à.iet ùv ),ó^iov ó K;í,onnoi xai iéye,.:
- -)rà {tsa rtr,:t.\toyuaóòatpe. òóoaú pa; píav ùróòetfw. noit vù rcl-

o;e úci,r ;ó; iéyet: t"i,v ;t)""i,heLav.-


,'Ií ùizó7,etEw0éierg -.lvopiisr6
;-
èsùró,sa àovae éy_e," ó Eù0úEr1po;, zaì ó Uù0úEr7po; noau. Élyeq
èoú: -lèv ooi à.pxtí roú i,xovoe-:Ert rù, yvapisopev óìa I toú
arexpi\t,, :A,ir,o!. tt aitr|., xc.i. ùr.av"iqai,e ziùp p,óvov n),éov
tirv icsó.v, àtù. vq. pd.- àroEeí(ere rrir: ).éysrs :.;,Stù.L"ll)etav, v,a\
àv ei;"r-,;: l-zf)éva;otE róoa òóvrta éy,et ó il,).a; xaì ppe9oúv oto-
aú1. ù.ir,i.t rà p.z=Ví,cos1tzv,
rcre r.ì^éov flà oi,: rcotEúoopev xzìei6
U,a ú:. à).:"a.
42 II^AT9I{OI
'.Exzi'tar,
èreùì1 é6),enavnòE tc'): *opóròeve,òèv &.rzvroùoav
ei< rò xegs tr i:où roù; èpurtoúoeé KtlornxoE. &,),ìà.yevrr,ò; àna-
'ór,t
veiay"6avov b).a.rù.ytlop[ _ioov'òúu ùrpoxt),úxrwi r\éov é Kú1-
orrro6 Eèv rigrlae úror,e noú tù. p;jv ror)E àpuú., r.ai tù. *),i,tt
yù,aa ùt-ópr1 rpú^yp"era,àv rà. 'yvwpíir'w' èzefvct òè p.è ùx),otrs
rov y evvatóv pa à.vrrperónl( av ór,aqù. ; èp ur'í1oe4, î,cd6eî,zt oúvt e;
bt rù. yvupíiou,/, óntucoi zanpot roù rLgrovt 1toto,"rriv àtrd.va
elE ròv oiàr,pov ;00 tor)E 'n),rpitbtet cúrrrr; iólre xzi è1t"èvaèri ré-
).ougprèd:Httoev\ ù.r'wrta p,ou và àct'rtÍ1orrràv Eù0úEr1po'i, éàv
^1v,"tgt(r1 xui" vù.y.opeú'q1
6 \to'tvcóòutoog. - l,IÍ).rcra. poi ù"rez1itlr1
èxdívoq, - "O1L óporqpé6era xai vù yepvyl rcù1-rre;p.éoaoè ort,-
p.*u pay,e[pta,zzi" tù. zúpvt,1:òt qo'1.à't ei; =-i,'tl1).r,'.ía.t;ioúeú-
ptoxero.t'\ zat p,èy,pt1 aùtoù roù a'tit,Lrí.,'r g\ivec ^î,íxav,'u6 -,ov1
-'lhrorc Eàveiyacr,'ú vù" pist tò "yttttpii^n. liat. tà .lvtopiiE-.eL).d,
rwpa povov,\ ù.tròrcd.',rz; 'A:rà ;iú.'nt, ltcit à.niStu,oe.-.iizi
6rav ;iqe6îe nztòtú, z.ei eù0'); rcl ^,,e,nr,0"i,teie rà. ^ì,-teúpatel),a;
-"Oicr à.n-ipv1oo"v xaì oi òúo ,Sai"..
'l'ò
rpù."1r,ttp.ai ègaíver,oúìo.c èrl'),oltizrLotevrot. ó eè Eù0ú-
&risu0utóp,evo; 'l!;;,;,
E1pro6 npà; àpé' tè rroreúecq,:roù €ir!s,
))axprirrl' -- ,lèv nloleúto ra,où.é'ie î?ù.\ttq.1v,ú ei;a. 6urpzy-
'-\l.).'
y.urt rpétret yà. e?o{ierù.ù or'goi. - àv 0élrr; vù p.cúù.tiev-
'cq.;,0ù.ooù a.noEeí(t'rrutq rapuì,é7.eazty,ctioù aùrà iic(t or"ú gc.i-
yoyrar róooy \av1to,arú. - "!Ji ò:.nev,pi0'r1v, aùiò; 6 è),e,'7,c; 9ù-
Ífo xo),ù eùyrlpt,:roE' ècò:*, èù.y ^illr.c'tt ti)Ert.pa oo.pò: 7opìq và
rò é1trreiàr1orv,ta'i ltoi aroòeij,i; èc') órr ó),a rù 1v,-opííar::zì
ùr,ò rú.tra, ú ro)'wry.órepov eúpr,1teH)t iiyropoùoz và eúproei6
ó),r1v1to'o r^ip iw^i1 1
--'Ltrd.yta, pov ),onòv, 'Epriru
1:.ezdt, tJù ooù èaa.rrrb.-tli-
oat ù,pú ye, \uxpxrri, ènr:ríp.ol rgú"1ytztoErwo;, i, òèv eiaetl.
---"E, eipac, -liai pè èzeivo rò rpd.'1p.a tioi oè zúpvet vù" eioar
ènror{pt,rv,pà aùrò rò iErovyvt'rpi(er6 ó,ir yvorpi{ecg,
i1 pè tínore
ril,lo ; lIè àzeîvotroú 1:"èxúp"vettù eiy.acèar,orl;porv'òc,'rt i.no-
9d'to ót èwoúq r'iSt ,fuX1v' i1 Eèv Oéìerqvù rr;',€aùró ;-. -\èv èv-
EIOIAI{MO) 4it
'c?érè.q.r,)toz.pdt1, và àptrrr{.<èvo oè èp.orioùv xa),rí' pù
;-lloi.}
'órav
ti 0é),ecgvù.r.úp.wI eiptat€rorpog.Z:rto; prè npoorà,ler.E' y.è
èpwr(e xútt rr, iroO Dèv xara),a6atva,ànaneÍ,E1to),ataùra yù.aro-
ei ;-(Davrd[eoat iry:.t:;
xpívop,at.7,opì; và oaù (r,rtó è;re51^1rjoer.;'
péeaw xiti ry.yra y"út fiéier và nii èxeì"toaoù oà àpror6r.-i{t-
),nre.--"E, eì.;z)tì, lonòv xcú gavr,ciiecat,'tù" à.ra.trQî" Nai,
pà àv 3o') èy1ii d).),orpù.yga ei; tàv ycùy ocv, Arev pà ègt-rrà--
x'à1tìr tò ri,pto ài),rti-c xzi ooi à.rotptlA oúp:gttvap' aùrò ;cJ
cpavrú.iop.at,t',ltiropeir,orè èc:t vù. oúpfr1: eii píaL.tàdúvr..r',oc
d.oy.srovp.ètò è.póv,1:.ú. 'E7ti
oov; ; pà q\úvet xai p.ènapaq|í-
ver a.ùtò èp.éta'ò7.t z.aì ècéva,ta0ù1qq)vera.. jàviiàira-
óptt'rE
xp,,9r;t).otnòvnpz^ip.zt'.,rg\v tù. zara).ú6o zz).ù {" p' èporoùv.
- Aàv 0à à.r.ozpt()f,ipé6a'.2ei; Lt" vopLieri x6tqo' èpuroitv.à,"0-,
òèv eî,oatò( dii,o repù, tù. giuzgli xtt" vù. p.ù; xivlií zòv ng.l.-
î,.ró. Ardy èèv iipéiret.
i',iòa ),onòv à.,,riróre niir: è0úp,tove.
xoú àirpoiod vù. i,,.evzg,"
rí(orrà ),.e';ópeva. Uota zórò_< ijgeie và pè ruiiÈr,; p.€oa úi :r;,;
ìé(er6, ricù ltoú èorrle yvptp où.t ppó71a. Kzì èvUupt10r;v"2. ùtt!.-
ròv p.ouano;,tòeozù,h 'pov ròv tióvvov, iroc yd.i"el,e'troap..),i
ottr-<
Supróveritd,vro.',l|tzv àèv ròv irexaú$. xt), ètier,z pè rzpar:si
ú; a'tetriòezrcvpeOloeto;.'A goú ).clnirrr,gro:tvj.v,.g a6tap.é,i
a; t ù.
ù.xo),ooA'í,ottrù. paÌ^i,1tzra toi Eit1,tè^itlto,,t.
éxgcvar,ú.c érpe;a tù.
incywpíput, 1-tlrarEpè y.apaxv,picylú6 òúarVoitovxa\"d.avp.:o!.oa
orov, xai èè't pè òey.t)f1p.a}r:nStrcu. Toù \é^1a ),otróv, -- "E,
zù,a, Evîúòr,pe. ù..1oúrò eitptoxylÉÈ.tocowaróv, ù; xú1s.u1tetza-,ù.
rilt è,nc9vp.íat
ocu' yyorpí(er( zúl!rcp' ù.rò p.é.tarar)6vópou; rÌ16
ou(1r1oeor6, Erórr àoù eiodt ècòaoy,aio5 ei.; xlLrÌ;t :iì1 :LV.tr,v.
àvtir à1tb eiptar óìo; òtù,ov ò-p7&pto5.élore èravatr.fre i:l ep7..i,6
tàE èpt'rtloer; oou.---{.clnóv,à.rd,vrrpé
1s.ovitú},w. Uoa yvwpJíe,.i.
rà, yvupL(eq òtù. p.écoutúrcorov rpa^ipato.",ì, ó7r1-\Iit;cra.
toú àtúStv,oa, òù, p.èaov rtt( +uXÌj(.-Nó rov pa; rú),n t. ò.r,,-
"LpheraLr,eptooórcpeùn' 'i,ru ròv èparcúv òèv oè i,pórt,sz à,J1.
p.éocvrivoq, àlì.'ón).óg, à.v yvuplirlq àrà péoou xútrotoonpú^1_
44 ll^.aT(]I{oI
paroÉ.---'l{ ù.rqcòeuci.e gq,rexll tiilv ri à*x,rj ', ;t.LrÍr,1t't
p"Q'J
iiepLatór,Èpd.ù.n' órrc Énpene'ouyT.rbpr,oé pt::' ::: i: :i;,:. tru r"no'
,1.rr ';';t'rpl-t'r
xpLvwpnt &;rióg ei5 rò èpanó:pewv : T'rr'Ìpi:i,r1::
npi1p.ar,'g. licri ":i7.r 1t:"xu:t :ò
lr,burc) Erà ;-técouxúnorov
íì'Lar pécov :navroÉ: i) rÍ).lote p.èvpà :o ait:t,, ù)'t'qt'z ;'è tÈ
qùaó1 'l'rd.r ll)'
dl'),o;-flúwr'te pè tò ivopí.t'r xúi'.:',' Ji'i rtú'
5IÉ itLiròr àr:i ré),ou; 'tù.;cccl|íw,t; ;.zt,r:ù. -2ú','1tr'.2 :i; tù.;
ùiizrrtpelí oou;--lI& èpoo'i,i)rtv'1. p'i,rt'r; 1ri; !.ixrx..i,tt,, ixe'.v"
rò t *ant'yote.-J'zv è73|ttt '1t;,r,i, ;,s', ìi rt=í.:;r:Ì:' i:ro: ';,;-tto:
'i.ìs"ov
èc')' ).é' e iomóv' rúvror. 1s"!tÒ pÉoov lvtopi.::;: ltúv-
roÍe, roÍ ù,xer.gt$rSt,ùgo|t el've"à'v,iixri vÙ. Ù.ia'.s!;cutltavè'*{vr'
ró órav.-i\ot1tòr Íó't1rÍè pà eurò tò 1tí'sov^lvrrr5iigl;.zt"i"ù.poi
1vt'rgiierg rúvto-ue,pigta; &iJ'o. p.!t rx lvorpíier; 1t'i x:::z rò pi'
ìi p.\ t"tà o)'zt "O)'z pà
6tr îtou lvtopíiec;, ri)J.r àà 1:.è,i,'t'],'o;
'oqc.
c.i.tr.ó. ;oú).ú'(.,.orov7vt'rpi(o.-'ttd.it rù" iite I izrz;érrpe ei;
ù,v eJrÌpt'ntptfio)'o\id:t.--'Acooúpro, ipoù eive" éisl, ro'. 6oo
rcùtró.yto'tov yvtogíla. - N): p1v &'roaipyl; {rorc àLv è7u
avolxry rù. aoú aò irltllr'r ot,t;'' pó'to't )'i"^12 l)ù
2to',t. "ì,propt'úae;
và èTvdrpiie6 ó)d, à.v Eèvi^;vtírprie;tò rrÍv;-Aura ttù.'itro1.?x-
raî,aí ;ty.trzvót,r,ov, ei.na. à^1ti. Kzi Lxú'tci'-ll.pcc{lzri tripz,
ei.rE,i.rt ooú ùpéaq, ù'?r"l-t ,Jr'i ópoaó1i1ce;r)'éo't Lt" ','vrtci"!er3
Ì, rù"v.-llpaTp?.îrv.óí. ù.,qcú òèv é'1,e'"xtppiav ot,lttt.xv '.í:
6oo yragifa, gaívs-'zr dtr ivopílo rò itev.-'"f!yot-';",'t,ct;ò!
aróp.'r1,ír xai Íúvrate ^lvropiier;p.à-ràpéoov naù i'rropiÍ::;. eire
'i"iw ^itt'tpiirli
v,ir.t t eite í;lorq àì).éor: 0é).er; và tr' ::i;,t.;: 1tè
'i':'" :'ù.
:pltú'ie;,--6s-c
t,4t'ù'óy,oei, r1)xoÍL'1v'rrpiier; tx\ c't";'1,--'+',t,:1
r,í.v:a' eivat ).o,.ròvgatepò't er" è^lvtipiis<v.z"i 2:xa.'t
i,t'"'t't rx7'i.
xe:- xarù. r'ì,v orlyp.i,t ti,i ";ew'íitrrit; oov, r.u.\.zeti ti,t ,rtr'Ípitv
r'ì,i a'ùJi,'letii acv ù.xó1s.ri, v.c.\" 11?i"rvÌ 1evvr,{ti: t' iî,to;' v"t't-
irptt 'tù' 'yit1, t ol7uvò; zxi" i1 1r,, èlvtiplie i r\ z:z'ttz. 'i;'.tt
ró.trcte i'rt*g,i-sr;. xai pù, ;è't Ata, xzi" rú.wore [ià.1vr'rp:*1,:tà
;iavil. èàv ro {Jíior àyó.
- - 'Ai;.' Èp,iiote vìt tè flei'íiotl;, toi) ei'rz. àvo:r;ipr,-:: l'i:i(l'l-
ETBTAHMO): {:
Er;pe,èàv r.gúyp.au ié11E tlv ù.),i1\ew.v'
tí vù ooù einrir í1:t,r.:
0àv tò napa.aroreúoyà è116 aù'c!v tiv Eúvapcv.àxrói "roùi.dy:
oroy à',tÈòrEeqv ovyxarúAéa$ rau xu\ ò &òe\gói oou aùrà::
JrovuoóErlrpa;'tórc íoutcpd).tora'aére pou UVoí',iù: î'tryzd
irl- Dr,órtxarù rù. dlla Dèvplénr,r ioq t)ù- i#*a7at,t:t 'tiL ci..:
ù"p,ptoîrpi1oa,&.v9p6rovqróaov ítrepguotxil-<aogia.c,írr ;1rìr. i:r '
"Xropi[r,rzù.itúv'ca, àgaù èoel6 elofle 7roùrò ii'1sre' i;ri,.:i r', . .
llìOúDrlpre,rjpr;roptìr vù ioy,uproOriraútó, r"apaàoíipeta-<"7,r?;.:t. :;'"
r,pù'ypa: i.':,-Li l'12901.ù.vùnptom;r elvar eÍtlxa,.,: è'fa ),L"1r.
llrt ), ì-i:'".
'l
tA ivrupíiro il ààvtò 'lvrrrpfio;-Tò lvorpiier,;, pou 4,nev,,?ir]r1.-,
'Civ
rrpùi1:lz;-"'Orr ailat d.ò*at oi ù'yaùoi,--'Bslxíotc, toi úr;-
xp|1ilp"eùrò v'à-xr,ú*at. il),ù, òèv oà iptrrró ,:rù-rr'riii.à r:ri
épe0a èi1.tb /"ti ai. ù.^i*$alà'ftpurat elvat dàtxot;--llcuiL;ri. à;ir,r-
îrftay ó lravuró0,:tpo.q.-"flcre énopévoge,tvd,," rpa\V6. xlu ìày rc
"1vorpí_CorÈ1ò a'iró.*-ÌId.a y.a).Qqtiiv únó0eb'rv, el:rsv ó l',;l1i;Zr;
p"oqxpòE ri,v ,lrovuoóDopov'róspa 0ù, cpuvilnó< Dàv'1vuc,í.:r r-zi
étor niìr6 elvar ènrory'lptovxai ùvenrcrt1gt"wv
oa 1'y,póvot;,
'0,trc,vuoóDorpcq
tóte èxoxxívr1ae,-'.\)ià cú, rli irlitìiir,i,:..
èv ooù VdtvErd.L zró6 lé1er otoorà ó AEelgó6 6ae, Írli ria rì'
yvropi(er;
'AÀìà
é).a6etòv ),óyav&pÉoar6é Jtovucdòopa;y.a-ìeirr"-- Il,ot:
èytb àDei.4ò; taO Eù0uD{prou I Kal ri1ù raú elxe'*-'.d,:rirí ;:r
tútpd, xaiL pou, aùrd. iur; và pè àtDó{1 é lNÒ0riàr,paE, Lt '1vt's-
pí(or n<ó6oí &.yaPoló.v9poiiotef,iatààmat, x*ì, ;-ri1 poù ,g()ed,c1i;
tò ópaÌov aùrò pdO1pa.--éeúyetg,Iuz"pdr1, si;rev4 .Irrvr;r-
Darpo6,xaì Dèv0é).et6'iù,àxoxpt9ffg,---IIoirigootxú, vtrJ ry::í,.i-""r:.;z-
èyó' eipar &.a9evioupoqxa1 à,nò ròy ze(leva r:ai'1.o:'pi:tiu, ll,::':e,
xarù nolù rceptaaórepav lóyov, rdr6 và pÌ1 geú"1o è1s.xpi;;, zt:" r':
toù€ àúo oa6 pa(i i òr6u ptîata Aèv lpnoptir và. í,7:ts r'ì1t \,5.tt.i, ,
'caú "Hpax).èovq,ó órcofog ..à rir y.ria-
ls,aiaraúrt òù i,lnr,ttpace
'gé;p1 ax1y.póvorE xal pè rf;v "{Dpav, rart Í1ra rslt:pío,;."7r-'tt
x,i.i. tr:
r'r1-lè(egútprovt.xúùt ,g*,*ù.r;r'ú lÌ1; ir.r;ire pta'i 'r.:-
r1v oc,gírx.;
gc.iÌtv xúù ),t';ev, *a),Lù,e dt,'t"ag eÌ; ri,v tiéorv li1; prú;, xai *è
46 IIAATSNOI

'còvKdgxívov, dl).ov aùrÒy rú.\w aogwrí1v, noo f1).0e xép' &.tcò


'rriv 0d),aooavxal trpò
V,txpoú.xa0ò6 poù ga[verac, ùre6úúo0r1,
'Hpax).íid
xui ó órofog èterDr7nc,prTvó1ler ròv ètor ànò ù. &,pt-
orepà pà ).óyw xal 1:.èòayxtp.aru, ròv iydl^yxaaevù. àicwu)'ea9î,1
'Iolóou'
rìSt paí1\ewvroú &ve{roú rou xal aùròg pèt xptl'yp,at
pou 'IólaoE
ròv è6aí$r1aevù.pxeú.' ó lDrxóg ópo5 ó [ó [Iarpod.'ii6*]
à.v ^i,paero
eiE po{0errÍv 1too,repnoórepov xzxòv go6oúp.clró6 0à
èna1rve.-'E).a ),or,nòvrópa, e|;n,evó Acovr.roóòorpo6. ù,ga6 1td.E
èy.o;sro"oeq àpxerù, p"èr,ù,rapap"ú0ra oou, &.rúvrrpé p,av a' a.i.nó:
'Io),aoq 'Hpax)'éou;
ó firo nepcooórepov &,ve,!tòE
roú napà Erxóg
oou : .'['ò p).ént'r,
ArovuoóDopépou, nóg tò xz),úrcpovnoú àXro
vù. xap.u alvar v& coít à,noxpr86t,Drótr, d,).).éorEEèv 0ù 0éoîg té-
ic; si; rà6 èpr,rdloer6 oou (eipal no),ù pé6aro5rcepltoritou) Drà và
pà àp,noDío1s rÌnò 90óvovv& pct0or&nò tòy E,30úòqpov èxeív1v,
it,v oogíav, rioú èr,póxec'c,ovà pè Dròd(r,1.-'Anctvqoé y"ou).onóv
-@à, ooú à.rav:'rpu, îoú eí&d., óu roú 'Hpax).éoug
{ro &ve:
'lròq é 'ló).ao6, lòmóq pou ópr.o6xu9ó).ov, bnroq otayt(ap.ar., òút
ààv ilro raré.paq rou é Ilatpod.ile, ó ù"òù,9ó-<;r.ou'rò pé1arov
'Igrr,),{e,
ei'tat ri'tq elye xú,ruq lltotov óvo1ta., é àDe).gògroo
'Hpax).é0u6.---'0
llarpoxì{6 Àorròv eirar é &De).9ó6oou ;--Naí,
roít ù.xíy"crpa, &nò rì1v aùd1v toú).riXtorov prpé,pa, óyt 6p"uq xal
ùrà úv iòtov Íarépa,-Elver Éroprévt'rExaì Dày elvat d.òe),góq
oolt.-"{)pntrútpnq ùòùrpóEpou Dèv eivar, òtórr ó netépa3 r,ou
èxe'-yoor'1roé Xa,r,pÉEqp"oE,
xal èp,íva 62iogpovíoxoq.-'A),1à îq-
réplr-<ipa é Xcr,péòripo6 j xal ó Zagpovíoxoq ènío16.-'Avapgt-
6ói.o;, roù ù.rexpí}rp, (t iva€Acxóqp,ov xal dÀÀoEDlzóErou.-'0
Xzrpéàripro6 ),.onròvilto &),Io r,pd.yp.a.&.xò :.òv rq.ré?s.;-"AD,o
pé6aw npd.^g1tu &trò r,òy na:'épd tòv Drv,ópou.--'Hro ì,olròv na-
répaq &goú ípo ù)0;a rpd.ylta d,aò tòv ra'cépa; î1 Ìlpttopef rorè
èqit vù"eíqat rò lEcovxp&ÍtLa 1tèrÌp r,érpa't 1-(Do6oÍt1txt, p& tilv
{ 'Ilr }.eyopévov pcvOdvopev óvi1
róv rd,rorépo 1ti1t11pîo0 lottpdtou6
Qattupétr1 el1ev ér toO rpórou ou(ú1ou t16 Xctpeàúpou xal &Àlov uióY,
tèv lirrpoxÀlv roiiov, lltopflrpcov dèelgév énopévo6 tai Zaxpú,rov;.
ETOTAHMO) 47

à)'itîeca, p^íiatt; ,51i tè),r'< xx\ aÚrò xartvrliaopey và p.ú; rò à.xo-


òei(X;' érooEr,nols òày oro7.ú.--o1-tat và. eipat rò iF',,ovr7d"ylta p"è
tìtv nèipav.---'Agcù iornov òèv eÍoet rò i,òtov: 0ù.nfr rolE eiozr
ìDJ,a rgd.^i1t"a.- "A).).o p.it).wra. - "Av ).ornòv eiaxc ù\).o
lt.pd"ytLd&t".òtist ÍéîWl1 òèy ei,oec r'érpe' r-ai, ùv eíoa,. d),)'a
1r?0."(p.q. &trò r,òv 1-?'raoy)Eèv eioac yp,)6ó-<. - lìe6aíore
.-'llropé-
vrrr; zai ó \,t,"pétr,p.oi òèv hù. eivet nxrépa-<, à"goú "i1rc,d,)J,o
zrpd."ilt a à.rò ùt raripa, *' Iho L ;ld..yeî,r.1,ndr; Eàv e1.vàrTrrt répaq.
- Keì &v 6 Xztpéìt,1to<eivacrarLpaq, rpocíttecev ó Itù$ú-
òr,1to-;,&.revavrte; rú),ev ó \aqpovíotcc. &goú ltù, ei.yar&\).o
1t.pd,^4\1.
ùrà rarépai, òèv 04 ,ir", iiar,a?z., [ioiz cú, \av.pd,rr1,
Dàv0à é7.r;,:naré9a.
'lote
xq.i 6 Krípm,tro; ò;axó'It <' --' -\),),ù. xa\. p!. ròv iil.xóv aai
';.èrcv
rzt6.ra, eice, àèv ovp)a.lve,.ri, I ààv ei'rzc xeì zùrò; d,),),o
r2d.^1iraù.rò ròv rw.ri.?a pru I -- Kt.(sil.r,v.ù.ríynr,oe'i ó Eù0úàr,-
pa;.-',Viù rórc \oncòv ei,yac ó iì,tot;-'O iàro; 1Lòr:"a.-Nù.
oo') ;ió. òèvBù.'cò èrce0up.,ùoa xa0ù.6r)' àlià òày pou ).éyec;,ILù-
0úEr,1re, èò'to; ltov p.óvovtiaúpz; elva,",^i1xaì. triry d)).av }.v(J?u-
nrr.rvl-Kaì róv d,).).ov,ànerS,t*r,'ri 0à {0aie; rú./.xi yù. e,i.yati,
'Eror
alrò; rarépag xai" vù, pÌ;v eìval : - ì:voyt,.\zè^1tb.eit;zv ó
Krlorrnog.- IIó6; 0élor; é 7.puoò< và p.iv eTvat7.p'.ttó6, ì1 6 d.'t-
tlpc'rnoEvù ltip eivac d.vbputio:--IIpóoele, iìù(Júò1pe,roit gírcsvét
KtíionuroE, pTrfiolqEèv oùyú.T'il.;t r.u1úi ),é^ie,.
iiraS,ocple..),wdt.1t
p.è).wúpt òtór'-,ù)í,\eta, f)ù i6o repetóEeErò îi?a^(Vq.1 àt ó :oa-
répa; ,sor.ti,u ndrépaE 6i.ov tór a.v{]ptírov,-lIà eivac...,'Aìiú,
e1"nerú.)ev é Kz'ipcrwoq, payor îùr àvtlptinov icarípe; elvn, 11
p1nor.-xal róy ínrt'rv zaì óitrrv 'rrùvdllorv (rirov;-"Olrr-r't, ù.re-
xpít)r;.--Mlntoq xal t1 tLrFé?dac,t tìi';.ònv; - BL6a,.x v-ai i, 1ws
-"épa 'ó).uv 't,r,nòv
1tov,-Kzì. tdrv &y.lvdr,r tiÉ l)a\aooe.q 0ù.eho.c
:r1prpèga oou.-l{aì i1 ò,-z'í,oo'.t,-Kal. o,) Exoltévn; etou'"
1tttr,épq
rí:feigòE p,è tor); no6ror); xei pi rà. oxv),,i,.x,,ur.zl pè tù \ou?ov-
vúvl:x.*"()trw6 zaì èoú.-llpo6érl òi éy.e,.q rarépa. xa\ ròv oy.ú).o.
-'Anaprít).axla xaì oú.-'Apécrtr: ./ìp?iopò,síno xal é.Acoyuol,-
48 fi,{,AlLgN0X

';à, xù ap'-t,a'1i,sr;: ze\ 5 i.F.,.oc.


ar,rpog,vù or nrípr,t,r y& ltcî:
Vítdryet
ùrar.pt{}t;Q"
Àé'yapr:u, cè aapzxa),6l,è7,er-< cxúiat-.}iai, xci aoiù
xal xovd,6lu;-làv r! púvva rouE)4r'c{ùr4.
r,axappt(iy"o"--'1.)1cr
-Ilaúpa-< ),otròv zúróy èèy elyar é oxúicE;---Bé6a;tz'ròyEíEaxal
pè rù. pcirla VODrioù ùvi$awe ri; oxúl.a pou.rAùrò6 ó czú),oqEèv
ebat òuó6 oou ;*-Mdirore, -- Àornò,r ó szú),ac cùiòg :ioCieival
xaú.paq, elver Drxóg r:ou, érr,pívu!: :Ílrréptr( Alxóg ocu, r,"aia,)
ò,; tfiv naure6trlv,
*,Ee).g
Xcrld,póoro6ènî1perÒv \é^1avó Jrovucélrr,rpo6, Drù và p'È;vròv
x?,t\àin;l xc,l nff rínate ó Ktliotttxoq xaì ros lÉ1er - itÉ pou
u-xó1q xal éva dlir' túrè,t rÒv enúì,o ròy lrîuíî+É ; iir*ì ó Kt:i-
oi;roEèyélaoe xùl'rúl elce'-''-Naí" pà tav {iadv' "1atì àÀv Jrrrcpó
è.réya.-..-"Qore xtua{6 ròv c'.rtipa oru ; - Aùtà6 ai (uìrè6 noú
raù àivur,0è i;rcrvenrÒ Síru ,;,àrìE èrptoye ó rarépa_<sr{(, írii
àèv i;fieúporri tc..r i1ìiie xu,i'i"i;v'1m lror or,rpà,rarid' rilià 6Èy
$.1r9rl,di}.er pé.Ean.llùii,Siriper nrir,;ncl.ià, i:ia0,Ì d"::i rìyt ao,píav
+:s1r.it-rìyt0à ùrrr';,..*unrvó nurt.pxc... :;t*y xouro6lùv, -'-_Mù Eèv
i.'g.r,txapy',ùv 4.valmiv ri.nò tà rcr').Ià ,iyaUd, KrrlornîÈ, o()'c€, èx€,f-
vr,( oÒreoú" --- rllre cù é Ìirl;, ìr,ùúúù4pe; -- Otrr' à1rì oùre
v"xvel6d,),1c6évil'-:rrrnoq'àté'rr ìÉ10 pat: oè xnpaxa),6:, Krípmnc
vopl(et6 6'u elyqt ztù,òy 6t'{va;ioù aivar rípprrroto;và.x,&prtrrptp-
*q.xor) 7 ooú ga!,ver,atnóg bàv eíyat xa).òy vù. rà xapr,1,èvtlr ÈXel
à.vdr.yxrlv
1 í1, Erav nvgaivll ei6 ròv nó).epov, và rliaivl pà 6rìa,
î) Dí1o4 6r.\a; ^ IIa fi'nÀap|6aw' &v xaì 9o6oúpar.ítc 0rìrpyd-
lr;6 nctkv à,nò ù1,t à:rúvrr1o{'r pou r"avévc dnò èxe?varù vóorrpó
auu 6vlLr.Epú,npata,*ffàù xpivry;,où póvo<oou xa)'úrepa" ùìià
'Ago0
ù.n&vvpé,pou. óprc),ó11oeqf'rt el,tut.xa),óvErà ràt úpp<a-
olov rÒ î?ú"pltd./"ovt
úrav úrd.p74 avd,yxrl vù, zò x,ú,prtr,
npénel Àcr*
nèv aùrò rò ne).òy tù" ú tr&93 aiE l5oat rò òuvatò'r peld,Lrrépcr
ttcoó'ctrya, xai vop[{al6 óTt Sà rÒy tì;ge}.oúoerepwaóre,. -tv, &v
èrpr6exavelq xai raú èErveyà ;rr1 piav éìóx).r1povrÍpz(cv èiie-
6ópovi * Xcrglq rap,plav dpgr6ol{av, Eù0r1D1pe, èù,vpéfiaraàxei-
yo: noD 0à tò è;rrvr"'i$r'! aóaa pclct).o6,locg ó àvDprài :la'; ei'",tr
Er0TÀHM0) "{rt
eiq rc,); ó,ù.go'.t;, - l(ai ù.gol ),c'.xù'i ei'tar v.a),ìtv ìt ici,"iaivn xz-
vo* riq ùv xó).epo't pè txi"a,0ù. é:r1erev apú. ';t 'rù. p,,pj, xa1"
àcav rà Duyatòv reprccorégx; i"s-*!.it.; ".'.xi. à,io's ei'ixt u.t-
t'cv ; - Kei pó6aw. àrat rpi;ttt. eine't í'""la:a,
Ktr,'rrrea;' i; pr.:l'"r;
èoù àèv rò rapa.Eéy.ao*1, Eù0úE1pe, v"z.)"ipcv{i,c" ít rpé;t'" tù. iit,'
piev tmlàa'" -- Neì étcr i.É";r,'.
\dt't^t) lLèiva ltltov tcp:i v.ai ptà
-'"Eror ìornò.,,ftà riiirir[eE ès') v.ri i"t l'r,r,:"vrÌ zù rè'i lli:a'
peur! ; y-?Tp.q.x"'òitìr àv{pli.e t!tì)i ,r,4Ì: :.i:.:)qaiì.''r: vartirilsre" atÙ
xz\' ;i '!t"ioe pd; àirsatìì, eqoù p.it'i";;te" elcile :r-aì F;ò/taxù't" t'',;
ón),-peTrplt'i,;,.,
liai ó p t è ' rl t , ù l r ú ì r , 1 . t c :; . $ ! r i r t Ì - " , ' i € i' ; ' i à r \ r o ' ; u E ó i a ? . i . i)?Lte
úv ),oyov ei;'t'i,'t tpct,^;a'4.ètrp ù.x:::ttr,siv ioL Ktrp:;rut xti
tòv i,pti:u,oe'*- ?d"';l€-\.r.riùr6 eivat tù'Òv vù:"'4,t,txa-
-\ol;;v oti
veìg r"o.i 7.p:tcov:-'l''L;:z',a"^ v.ai, ytii,ta-x v'ai. xc'i,Út, ù.:;í,tv,oet ó
- li;,i ?àv
Kiíp',aro;. igc'teÍ; i't'" ti. t"a,)'ù rVú^Jp"av.;pé;rel vi:
'Atz1.t7'-í"/t't't;'
tù, èy.ti r.a'Éi.: ::<'):,"t xxi ;rùvtr:e. i --- eiziE'2,
'- 3à'r óp.;).ó^;",',:,- îà ta': í;7,pooòq eì;ttt r?ù^i'!.u' ;r'c)';"t:-'1"
"r'. 't;t ràt é7.1i xu'rc\';
ilpù"lsSrpa ;t9i';gt','.. -*'Ji'i ;pener )'cnòv
r,úvr,,re v,ui;a',:,.1,, ."xi rcÒ itittruv pa\í tov; z'aì Dèv 0à i;tc

eùtryéorcria; àt |:ù sí./.eri'44 pÈv re)'awa 7?5or pélz eìE tÌ,v


y"o',i!av ro';, i'ix r.i)'a't',r;t :i: tò tgalir":l tov, t'et ;trò éva ata'
îii?a. Èl; tò ttttz::u pÉrr ; .-- haì tipu^ip.alrt'6ti, tìù0úà1pe' tci
eiicev é Kl",l;:;.r.,;. ì.i^y'."1';it1'. pe:e[') rtùv )v'rl0Óv èv'EÎvol 0st''-
poúy:,c; eùa:)1,é.i-,x.1"'-zz.l. itlpttrr;ct tpe^lxì,.urépa; ùlízEt roít é7'"vt

no:,l;-tyo,.tsi.z'tlLi:.r. :i; :;t r.gtvía, ù. iì'tv'ú tolv, Età và pl).1cor


x' è^yrìr,5crrr; ;'t': . :r.'t :...:^;rq or.úlav ròl iilaé?l' pcu' r'aì

èuelvo roi et';,J.i)ri:r:,, tlx-'ll\d'óadalpa'').v'aì ;ivo'.r'i g:.Loaù;ià i:,:'

ànry.puoopéva t,;;.tt"t tt';t, zx|. ti. ti'irc'..''/ V.é6d.rù' xpaviu ttrt'i^


èvtlr r.ù zpeitli e;.; ;i ;r"ép::t"lr,rv. --' lieì Eèr Etoù lé^,'e:; ;
etre.t é lÌùrjúà:,p;:' alrcì ci )aúì-l:;:r ,rou v.t\ at, ú\\ct f,vlt..tttx:'"

p).érc'.iv èrsÌva ii.,ù r,;r;roccù'; và pi.É;cu'i. i) rcÙ Eèv ì,ltxoVciv ;-*'h)xsivs rr:: 'i,prnpúv ,:àial*"-* htì èeJ tà {àlov ;- K' è1ùr
-
livtr.c't. Tà pr,i7,e î.'ù ?tírÌ]f!i lt i)-éi;rl; ; - l'ù p).ónt'r' -"Él-

.5 - jìtú$,1Il,q
filii;a,r' É.
50 TI,IATIJNOI

orc rù, poú-yap.xEi,rl,tcopoùvvù. p).érow, - Ka\, (txup,ú-otq. pú-


),rora, einsv ó lirípcrtrr"_<,- Kaì ú p).é;o,w;- 'Iinorc plé;ouv'
àcù ópro; ei.oatù"pxerù,&,or,úo;, ir,oúvù, voltt("q1E iotrr;. róg Eèv
'p\éro'tv'
ù).),ù.1tù.itst à),t,îaxv,llù0úD1pe, p,oi rgaiveratrò; àoù
ELx,vò; òvecpeúeoary-aj"ù,v eivat àutui,òy vù. épùt, z.aveì6
7o-rp;,;
,,i ) 1.," -i-r.-z ìa:, A-,
'fì;ióyto
ei; eùrò ó Awwoóòwpo;i,pónr,oeròv Krí,ociirov.-Kai
òiv ei.tu,.ùpú "ie ùlnatòv òlà tor); oronóyîdí vù. óy.),oúv;i'-"OioE
àú).oo ù7)'ivxroy.à.írílrrft?v ó Krilonroi,-Kzi àrà roù3 ),e),oúv-
-"Bror, ),omòv étav
t.z; è;ricr,:-tù. ocoroùv ;-'Axopr, à),,.ytlliepov,
ipù.r),-:òr.ù.),ígov;, lú\2. o".ì,epa,òèv óp.ù,ei1-òtù.
c,"lr;iiÍ:wrarpú.y-
pc.1a.;--1ía0i 47i.o, Et).e pg,,.),ù.,t rvy.yip.ú),toruvù.i;,epvú&.ruò
"t,vyru.q,'èxei èù.0ù.xoitt11; vù":pt:vúio,tv y-at,vù,axoú-
rà. oròep,,xù.
{c,.rv,àv ù. è"i^1íiqxclye,t; fir5p aùr| t1 ,popù..1ù,ucrr,xe;, ,pzi-
vetu,.,ùrcò úrep'òò.,.z.'ì,v 6o?!i.r, zù" òèv '.ztú),e.64 rò; òàv eire;
-'trarc' à).)"ù.ù16òzr.l!.po,t iúpe. tai
rò &)),o, tri,t; eivtt òwz"còv
irà rc'): ).ù,ù'nz; vù. xut;cù.t.
Kzi èvr1ri),e^ evainù. ó Kripr.iino;. èpa:tero r ó; èvérerrovó).a;
rot rù4 ò,tvdtp.ec< ò,.ù,vù,ù.p€or1ei; tàr èpt,rpévoyÍou,
- :\onóv, ròv i,pónr,oevó Eù0úà1p05,órav o,.lilfi_< àèv ouo-
'ótz
ri,.i ìt ztpú^ipztt ;-\Iú).nv., roú ù.rexptfui.- )rrong,6éro-
p.L'ta>;xai. 'cù.),a.\r'úyte,, à:jort li€î,aw xa\ tù. ),a),oúvrz re?ù,qp.-
f,ú.vovrx,. péoa si; ú:'il,aù. r,pdLyp.aw,-Ka.ìró;; eiret 6K:cís
o,.;to -., é),a ù. np/typ.arz àèvoronoúy;-"()y.t pé6aca, à.niùrr1ey
í, llútlvòr,1+o:.-" O).a ).otr,òvr ó"-eóVù.oúy, à.yarry"é p,ov; -, Exait x
v,ù),riytorov iroù ópù.o(tv,-lèv eiver c;úròroú oà àptotrir,eìney ó
l.,riptrr4, il.iú, à.v 7'\a iù. rpú.y1;xrzóp.ò,oút ort_ri:oùv;-Oúre
{
ti, évx oú* rc d)J.o, ù),),ù. xa\ rù. òúo yeii., ètieray,rrpe xal.

't')
Llrx'" 'ùaúrtiov o7.eòòv và rinoèog.l tò roîi u-e,.,sztct otyívta lÍyeu,
oitto>g ónte tx ècttf ]pr1lfi -î1èt xt tQt ùpgÒ.o1it, èri v-,i í,nr,1a; ùrF,,E@l 6r"ît-
.at-ierx| tò oó?,.6lLa' tò otyóvta Òr1)..eltzc xxi ù.rtzt,-xì,t éy:xòy xzì, oùèéte-
O.Jr n),rtgù\1t ,ór,
'tt
i

EIOTAHMOE 5t
eirey ó ArovuoóEropoE. xa\ eip.arpé6ato66rl òèy 0à fuqE và àyrl_
rúlriq rírxe el6 aùtiv r,ìy à.r,úvrr,ow,
'Allà
é Krtlotir.aq, xarà. rÌiv owíigeú.v .cov, èféox.aoearù.
yé\ora xai, - Eù0úòr7pte, elrev,6 &òe).gó5oau èrapgoréproeveig
aùtò toù ròv ì1pur,rpa, xat- n&.et,7&.0rpe,vr.xí101xe,
Kaì, é Kle rvía_<
eù7epto ríi}yxs rlnep6o).rxà xe\ è^y
é),aoe, Í pa,TfLd.
rò óroiov éxupe tòv Krí,onnov và. govaxó:ar,1xal vù, yívrtròéxa
gopè; róoog à.xA ùiv y,apúv rcu xaù. 'cì1v iDéav
;_rou6pto6 é
Kr,i,arnnoq, rctparéparoq xeOò; eivac, 0ù, rù. xpugótxouoeyaùrà
dr' aùroùgtoùE iAiou; xa\ égtzle rè p,varcxótouE.àrótr rilrlgr,vào'
a'itc tò eíòo;r{i oagía3 xavet-Eei( ròy zóop,oyDèvprropeîvà tor)g
r'apu6^1i1.
Tóte è1ò èaipúgrpa npòE tòv Kielvíay xq,iroú elru,_\cert,
gila ;-tou,ie).7; àrà rpalpara úaov oo6apù,xdi 6pafd;
Kaì àpéoo; ó ArovuoóAopo6,-1ll:r& ! xal eiòeE noté oou èoú,
p où eiire. \o:x púir,, z"avéva r pd,^y
gt"a
ópaîov ;-EíAa, rc6 àni,v.cr1a
e.,
r<,aì;o),),à p,ctlrora,ArovuoóEorpe,--Kaìaùtòc&.pdL ye iloav òcdga-
per.ù. ù,xò rò ótpeiov,I rò'íEro r'paTpa.pè aùró;
'-E1tìr
rà é7.eoe wgto),.ex:.l.xioE,p,r) lvropí(ovrag d vù. ùrav-
rloor ei6 aùrÌ1v r{v èp6vpu xai eha péoa pou nó6 zalà v& t{v
rd0trr roù èèv 1-Eepaxúì).w vù.pou6a0ó. éztoroD{notercú trí1v-
tr1oa, nóg elvat òwgoper,cxùàtrò aùrò rò iòcoyrò ópaiov. er)pí-
oxerar ópog ei6 rò xa0éva &rcòaúù, ptù, xanrtcaópar,ót1g.-'Eàv
iotcòv rúX1 xai" ooú eúpeOqxaì oévd éya p{rAr,0à r{ n6E eloal
póEr. zeì rúpa rnú èru1e và eîopioxup,ac x' à1tìl p,a(í oou, 0à :rf
nioEeioar AcovuoóEopo-<;-Lú^yxaoe tr) 1Ìóooa aou ya,l p,flp).aou2-
li+í, îoú elra èyó.-'Allà nóE i1p.x,opú,,érc,v í,vz r,p&^yp.arott
ebat òwgopercxòv ù,nò d,D.o npooe0i eig aùtó, vA 1ívetar aùtó
rò àtagogewxòvd,).ìoda' b,;t eitacl
- Aùtà A.T,a?el€1 roú eira, dncnecpópevo6 tópa xat èiò và
prpr.0ó r{v oagíav îoy, 7ro0 róoov ène0up,oúocr v& ànoxrfiou.
-IItóg vù tr.tiop6t,p.oú elne, xaì è1tì xai é).ot o[ d,vgptonol
1tìy
òi Eva rplypa roú Eèv ínúpy.et;*Ti lé1e6, ÀrovuoóDope
I tò
:rJ II^ATQNL)X

tit?qi{,'t èèv eì'rzi rirpai';v, xui r,ò ù6'/.rll.ùv ?"èr eivd.l d'oI.tìltov :
--I:ri" irìv prú ?ir.{'rtls.L àp,Éve,-Kcì òèv aoú Taivaw't ),,rrntr:
'lfcj.:: y.ù,ót"- ,\,"rnèv xz.i tò làrov òèv eivzr iètuv. xxt" rò òr.a'{.-
'i;prrtpsl ra:ia tà
p.":"xtr i,i1 si"';"1tV"ltqopatxóv; òúrt péî'z'.e Òèv
4'.2?o?':.t:t.ò't 'tù e,.vxt iòcav' è1tìr 1oú)'ú7.1q\o'/i,)è'r èníote 'rz crìr;
'ìpo òuvxrilt vù ù.$:jt6óù.11it i'a', er'tx'. à't'ici.=-
zzi" évx na,"ò|"t)ù.
:ttitt ri òtt'poptt:xov' à),),à: xau').ailaivrrr. .\l;v.,;ià{dpar ,16,i ?nà
.z,.iiùi'; xzi èv ^;vrio:l tò -apérptF.e: z'j:'.. Ì'-',t'. tc'tl iù. è.i.r.q.
à v r " ; ' i t r p i i t o " i J : ; z a t l ù ; o í 1 e ' / . v L " c oi r. L
', t ri r;:i.-- t / . / . s r i t i :' t Ù . ' i ' t r ' i '
rTiltt't eig ri;t i'trí),etxv rò xótlts 1i 1;r) i::n1','ar.iLxió;t*l, !:c'-
-'e)'e'.ó:t,:t.
z-ai oeì..: èiuonc-ira liy òtù'oiLx'ìyt úy.vtStyti i'),t,'t:ì,'t
- - l( zi :eúp.e:; ì.,,'.rt t . p,è'ìllrint p i r ti -=.'."'*'.t',i . --tt. ;t,"'t '..",t.v
-:i ,v
'tù xúpr,,; èv xpóruE roTov ìlrÚ"a?ú'te" 'ti. 'i,ù,'
7"x)'ze,lx,;t':'_'1'ì"'i
xéx,---lloio't vù. nepuy,eúri;-'lòv zepay.ír.. llc-.',.. t',. ; ' jl-r1 ::;tì
'tù. 'Jì'Lpv'11xe\ tù. xótrrr;1 eig rì r:réa; t.cti" vit'. ';èt.
ltrxpù xc1s.1:.i-;'"e.
'ì' vù, rù. '1,í'vr,1;--'Iòv p.ú.1e',pt'v,-*ti,:t),i )':'ti:,òv {,ìi ::i;ti1.
i?ótllt
èzei,'toi i;oi xúp.e,, 6rr,. ròv àr':.'ozpÚvet; -)iúir:re:.--'li"i y.i.';:'"2o't
i,é, taUùi ei.iiei, è.rt6apú')eLvù. /,óîi7'/,1 zs.i ',ù" ';i'!.:tty' r.:, it1t"i,ú-
'i'tFè: aùra. i, à7.r;-'AD.oiltavoI rò t\1t2).'"'1t,ct, '",.tJ';t.ct7-ti::,:"í

1re,-Eivzr, ),,'mòt Tavapòr f,ut àv zx'n;.: ziiiy, tit p,ú-^1er,r',.'t r.tt"


x ó , 1 1 1t - o 1 t p ú . r t uv . a i ' c ò v p p d . a 1 : i 1r ò t ' f , ' í , t t , , t t ù - n z y n t . : ' " : i v
1
t;t
ér,,î,tpúvec tà. xapvri rò iò,.o xz), èzettc; iloi ó|,')?t:'zai.'i,ar,1
:).v
nui rcù toÍevio\rbv xepap.éa xai" -.a') xúgn,i m)',"i.
7.ti:l,ta
- IIà tàv llooEròtbva I elna è1tìr ró;t' :rítpz. a).èr,v p' zinì,
è;éîeceq rì,v to),,'g6na ei-< tì1v oo'gtav aa;' à"pù';e +Jù.rì,v ù.ito-
tti,oo xal'-:"1r\troré, (i>ate vù. 7i'tr,1xai" ò*'í1 poo: -.Kaì" pr1;r,r;
tù.7.a, )utpú-vr. 0ù ù),t ^ivogLali. i)t ^;it1i àtxíi sov.-'Eù.v ":,,ù-
),,i'1.r,srr'vrò lelíFr,iq àoú, ntoreúor vai,-Kaì únotjéterc ).,'nov,iit,-
y.o),ov\tpet arì; Tvopilerg rù 7-v,aoou ;-''Av ò è v ) . è y 1 1 ;o ' i t l ; . , ' i e

a '\pe'"ú71,*2t,.6 tit,"r ' i 1ù p t ' . t c : ' . 2 : i i : é l . i : 1 : .


;piss, '6, ríi,r
t t t ' 1 1 ú , t i " , , t t ' . è t i 1 i , x t ; . r q 1 i ) 1 í \ ' t { i r ' ) r z r a ' . t i } t , ' 1 1 ) ì ,x, ; . ' , ' 1 itr-,-z

a l r \ a l , . ì i i ; t t : 1 7 . 7 . 6 i v ' . ' 1z:] . . + i t r t . , i t i ' i t r . z e : ! e ' t ; : t ' t I t ) x : ' z '

E
Flt'flì'lHit0)

i.).).o' èt.,:: z"r,; t!.vz'íi?!:,T.1 v:r. à.p7iir,4tsv t.ti ti; l,'t i,,.rUúàrr1r,;v
vz :;l'.a:rirtolre 'r.-- Nelríie:; ).alitòv ói,- èz:t.tx rù- ;ci','1'.1-tx eì.va,.
?)tit. r:o'-t.r:r,it r;i è'l.eti et; r-i,v xztoyi,t "rrt| y.a.i.prcpec; vìt :ù.
za1ti,; i,.:'. AJ'e'..:: raceàei^y1:,uro; 'yd.c:t. ;ò ft 1ì: y,zt" rì, x?,.^
òzrct. xr) Hù, p.îio.r'oùol<v;t t,ù. xoù.íior1; xei vù. rù. y.,tp[r5tr-rr.";"
yìt. tù {)r',r,.ú,rr,);6èé1t,ot.o0aà fjé).erE,vcpr,ifer; rtir; eivel ò,.y,ú ar,'t;
r.nì Èr,"EÌya.raú òèv flz pilcpoùce; yù, ì'r.xt-l:::ts xzt' tit;i: ùv rp|-
Tù.7,,'t i . l à .e i v r . r ò s ú c o ' . t. :
trai à1d,. èzcz,.òi1òè't ù.1tií'6ù.).a {nt /,it,rl ritcxi,- li;* è|.(c-r..r€
rú).'. t:c'i, 1tíst, a-c a):i: rà: !pbî.r:lt::'.:r.t. ì,t':t.x ,ti i;, a:y.-.:ti(i,
pià t i i p ' ù . ? y i t ' " e ? 2 ,è c r e , t o r - ' t A r o ú ù . n a v r í , o t n c : ' . r : x | l t x r t : y - r . r , :
'l'titpz"
èxEi.vz V.itot vopi;o àrxd p.o). t.r"ntt't ié'1: p.ou. itnz, òèv
-- 'Opto),o-
ùvo';ú'!eli èzeiya i..r'ú é7ow ,l'.ry_'í,v ; N*i. Í.,ú e;.rd..-
'év
yeli i.o,,r.òv p,óvov èy.úta :-ù. irirz aivrr ?^xú a,'u; r'oú l!Ío?et -î,
t ù i z t ú 1 t ' 7 1 -6<, 1 e i . r d p . zÍ ? a r i - ' O p t a i c i t ì i ,
lraì àió èorapú,rrpzt ò),í'iov ò J:ovuoíàr'rpog pè xú.rowro),it
eiptotlxilt èz.gp,xctt. où.v và. èrpòxero rú,7,:t vù xaret6úoq1 xdlt-
pù. pi.y&Lri atp;.d...'- LL^;i y.o::, ai;Ev i:-i t2t.,,,.t;.\tsxpúrl è/er€
òtxò co,t !ia. i:eipQtov ;
'811rì
ù;rói;isura Íoú {0eìe v& y.c.îd),iiiti pà tilv è;,rí;r1:ív rcu,
èx€,. lr,ot-t y"q.\.î?úTp,ú.îr ter,é).r1\e, xaì èIr;rcùcz y.ó,.trttzv à.r\\-
îi1sp,érrit ò'.èEcòat xa]. xa9its; ,lúpt ncaol:.é'i,; crù. i)íxt,tx il?Xcaa
vù rù. y:tpvis i,cà vì iegú1t0. - "O1t Eà'r Èy,,r. rrtú itxíytrqoa\ot-
'A).í10era
róv, Jta"t,nuùop€.'-- ; gd{verd;. irrriòv ritó; elc*r no}.')
'A.0r;vzxaq,
xx.xop.oLp.q..tllévoqàvBpono; xq.\"oúî,e xd.v àgoù Eèv
é7arg oúte ;ierprfrou; 0eoù; oúre òtxú.q oov iiucíeg oúro v.a'tà.va",tz-
),òv xaì ipeiov rpd:11s.a.=- A,úyxaoe rÌ; ^;'i.rirocósot xq.I.pri p).a-
aÍiV.A<.,lro';ucóaorpe, roú elrcz' 'p,ì1pè xpaxetpvll( Ètqt 'ÌEtx*'é1o
xzi pt,rpoù6 y,,at"ftuoíaq làrxó6 p,ou xd.\ ito.\?mùÉ v"q.i àxt' íIa aú:'ù
'A0r1vaiol, - '),ocr'óv
Í,ar) élaw v.ai r'í &)'\ac Kai :riúE 1 r'i d\\ot
'A1ryúat -
i,è.r È1ou-r ,\it. raq(pov ; Aèv ia d1o'.iv v"xfìó)"ouaùtà
tÒ éntivul.rov c,í "Irt-rreq, oúre AooL éyovv ttxocxi,or,l drè *ùt1v t{v
'A01vaîar' '.,\nól].tova
rcó).uv,oúre rlpei; c! iòcot aî. èlrprev &rcìdr;
b4 II,ìAT9NOX
'no.rp6)o,t)érecEri aùtòE Oerrrpeîtalxarip r,oit "IorvoE' ó ZeùE 'ó1taE
'óraE
òèv tcleftar xag' f11nvraq,(poq, &.).),ù.EpxercExa\ gprirgtoq,
'40rye
nal rf gpaqía,-Aò:.ò à.px{í, elrey ó ArovuoóEr,rpo6' è7.erg
'A'iról),,0-rva "EX*
lorzcóv, za0ò6 gaívera4 xal Líaxa|A1rpdrv.-
nptyp.a:.;-.- Aùroì, lornòy Eèy eiyac OeoìDrxoí oou;- 'Iòrroí
pou,
zrpóyovor,rcú à,ríyvpa èy,o, xa\ èeattótar,,- 'All'
hruoòtpi.cre
òrxoí oou' i) òèv tò ópo).ó1qoesnpò é).í1ou; - Naí, tò ópoló-
^1rpa.'t{ vù. wipa;- Arltoì Aè oi OeoìDàv elvar lral(6Sa; ùó*
'órc
ópoì.ó"11oa5 6oo. é1ouv tfuXlv eivar (Qa' I píprwE aùroì o[
0eol òèv é1ouv {uy,r1v1*'E1ouv, toí elna, --.Elvar ),awòv xq.l
(Qa. - I'Id).rora. - ltamóv, Èie^1eEóu èxdíve elyet -iùa òw.&oav,
xoi.t ìilntopef,Evà rà òóo176;vù, r,ù. noú,íio.t;l€xu.\"yù.ròt 0uorúo11€
oè 6r,otayOeòv0é).erg.- Naí, ú ,i:1toì"ó"yyoa, EùOúèripte. Elórr àèv,
p,o(t èrrrphrerat r\éov v' ùx,ooúpu ròv ló1ov pou, - "E),a rupa
).olròv ).é1ep,ov' &,goúlolupí(eoar 6T. elyat òrzógoou ó Zeùqxal-
ol &^),),or,
Seol,elvdtÉnopévtoE el6 u)v è(owíav oav vù"roù6 roulÍ1-
6?9, I vri toù6 òóoq6 i) 6,t dllo 0élelE và rcùÉ xúpTiq, ónw; xat
rù dD.cr (Qa;
'81ò
tóte, Kpftwv, óg xepcuvózr).Tlx.coÉ d,T,òaùtò tò érr7,eí-
ptpa, ép.ewadvauò05 xal ùvarco),ó17ro6.ó òè KaipLirîcoE10é).1oe
vèté)'0r1ei6 pol1\eú.vpov xal d,véxpale'-fIunndl,ó'Hpdn).er6 !+
ú 9avpaota \o"ytxfi t - Kal ó AlovuoóDurpo6.-Tí; ehev. ó'Hpa-
x).ii6 elvat. :llnral, \ ó tínwal tIIpaxÌ{e ; - Kal ó Kr^ílancna_<,
-'Q Oeé p.ov, elxe, rt go6epù,oog{a ! &,nooitpop.ar. zal è1ó. arirol
o't dv\purot alvat t xa:rap,ú.Xrpor.
Tórcòdt,,.à.yatrr1élLovKpltarv, xaveì6 òèv éy,ewe&rò toùr6napc-
xapévovq ro$ vù p.ly fnceperawÉaqtoù6 [évou6 xo,l -cì1vaogidv
rurv' à:nòrù, yt)'ow xal ù,7etpoxpo.c.filrd,-Ea
xal t4v Tapav ruv ò),í-
1ov Eler{e yà aúOouy' val p,èv èyeqoxpórow oÍ 0aupaotal to0

t'Ag{ro A4ezcigpacrot t{v 0zupaotrxlv èncgrhvqawra,oa*df, dt'Egó-


xkq' 6 Arovuoó6ropog èrie7Qlltoq tò nurnà[ ó6 óvopr, l,ú.pre,. aòÈvoúsrov
7a9wo),óyr1pa, rò ónoloy 0ézet xoll róv Ktlorn*ov è*tA6 pdX16, í*ò ùf,tag,
lìÌotlHiIoì cr)

Eù0uE1pcuxei rp[t, aè zu\e d.Tò èxeiva rù, vóarry.arcù é).s-


\ey' îore 6p.w9 xti ol xioveg eúrr'\ roú.\uzeiou ìè6 z' è1etpo-
xporoitaav&r'ò ù1t p.eJù,r,vrt'rv eù1apíor1orv. Keì èit) é ìàro;t
'úrL
úar1i1ro f; èrnìr1[i6 pcu, iúote ópo).ó11oa r,aré pou Eàvouv/,v-
rrpd róoor oc.;c')-<&v0pónouq, xai releít-r6 únoEouÌor0el6úrò
r'r1qoogí.eg torv 1o0d.v01vrì1 &vayxrlt và tor)6 ènròarlrleúoor
èr,uíyo,x r.aì è1xópra,-Eùtu1ei6 0vr;roí, toù6 elna, ú Oaupaot{
aùrri oeg \ íxxvóu1€v,i dnotalecóoe* róoov aÚ'nap'axaì eie òií-
yriv (:pav Eva róaov Eúoxo).ovép"1ov!ù)'^í18eta,rù')'ù. xa\'il'td
úpaÍu np&i1:.ace é1ecz*veìE v& 0eu;1.óo1, Eù0úà1pe xai Arovu-
oóòape, eiÉ toù6 ),.óyov6oaE' èxervoópro6tì [enepv{ Ó).e, roú
ún' ó'f rv oeg tor); ncìio'); dv0pónou6,
òèv ),c.pf'úyerev,q.1ó)'ou
roù6 oo6epoù6 rcgo;rúvrol xz\, èxelvovg;roi)roùg )'ayaptziovt ytù.
xau, &.),).ù.1tóvov rolg époíou-< oaE' Erótr è1ò pé6ara lvo,rpi(to
ralà róE ò).!:yocp"óvovdv0pt'rnor0à eúpíoxouveù7,apiot1orvei5
aù'roú6 oa6 toù6 ).ó7oug,àtp$AE èxelvrtrrcoúodE éporciiouv,èvqi
oi cÍÌìot éy,o,t téro:;v iòéev òt' aùtcú6, óote, eípar péparo6,ne;
ptooórepov0à, àvrpértovtat, &v èxpóxer.to và è(elé1(ouv dlìou6 pè
napù. vòcè[elé11orvtar oi iàtor. Kaì aùtò Eè
rèrote èx,,aetp'i11tanu,
àxópy I'gsv"v'letlteyú)tr,v èx p.épou; aaq xurzòexrtxó'crpa xaì eù-
yévewv' r,út-c, 6re't ),é1ercbt òèv ínap^1,ectí:tote oÚre rJtpú'ov,
'óu
oihe xa),óv, oúte ;^euxóv,oúte rÍnore r,éroto, xa\ tavé'va rp&.-
ypa Eèv EtcgéperÒ.nòéve dì).0. eivar f1 àl10eta, xeì pè ó)'a ox6
'cù,òíxaw rò xcl7dr9e xaì oeÎ;, ndtq púrrrcre tù. arópare tóv &v-
0pónrrrv' à.),),ù,ov17góvwg óy,r ltovov tóv rÍ),lov, àli,ì xal rù, ònú
oa6 tà orógate gaíveoOevù. pttcere' rpd.yp.a rò 6nc1oveivat
zro),ùÀenròvèx pépouEoeq, xei, ù.(atgú, ànò ràg ou(ry1oer6 oag
xtr. noí; 0à {to ltoiù gopttòv Er,}ctoùg d}'lou(. Tò Eè 0eupa-
atówpov ù.xópr1, efuet éu èoeîEé1e:e xur' eÚtòv ròv tgór,ov oi'
xovop.ípq ù. rpúyp,arz xaì róaov teyvrxà tù, rapouorafete, fóote
oè noir) ),íyov xaqò và tà pra0aívqórEoLooòifrorerÌv0pr,rno6'va,
rdrpa è[agvor èrpóoe(d ròv Kuiotnnov xaì eièa xóoo ypíliopu
lprépeoe vù oaE p.tpr,10i'elva.tue^(ú/,ovBé6aw nieovéxtr,pta tii6
,;r:' i l , 1, t T l J N i l I

i : i Ì i . j r , ; - ' r . : . : . . i . i : i 1 .... : : ì é ' ) . , , : t f i : i t . , ; , : ! l.à r ì . , ; 1 r ; i : r : : . . i : . . ; t . í ; , o i


iri1.,'r.'. ^./: ìa,'i .. :'.i: ,, y,\'rii) "tr'..ir;.J;',',,. ,;l&i' .:,;...t,1r,r: :vtiii;t.Oy
r,,tlirii:: .'' . . i i . j i - t . ' : - : t' .: / , * t . \ r ;à , y , t : j j t r e , o A : , . t : J i - t ; : o , l t e , 3Voù ,
".,;
à i : , : r . , r ' " : " . : ' r - ' . ' ,r,,t; , r L i . r ; ' i ; ; r , L r p ò e; i : ; : r , i i c i i q ù , * ) p ú n c l ; , à r é t l e i v a r
'ri";,vrpt ca;,
î-ir:'.,: ;:r y.ii :t.{ir"a.t r,r_;.::crrl;rip 7,6pì; xai
'tù. ad.q
.*.ri.'rl-.rr,,, ijr"' t.i::e, rì: v.n),inepov trcis éyerc Vù xúp,erc^ e1,-
;iJ.p:.1
,latj '5;., .t:i,it'inti:t), v:,-t- ,:,,rlfi,:t/r: trt'tL'/ p.?T7.1úcz; oí ùòe\goi' ì1
tt)""",; :' ..;':,,;'i, ii.,i xg:.t.,:,,"rx,.àplipò; ai; ^r.dvé,,|d,
èi),/"cr, póvov èpt-
;r:pi; rr; a:A:;'ttr lic)i llù x,ir,guo11 y.pilp.etn òLà. và. ad.; à.xo'5o1;
rà iri,"ti i,:"à.ì.ti;2,,éa'r iieúpara rò ovp.g€pov ia;t 0ù. aup,pou).eú-
oEî:. y.l:.i.:ai; i:.atlrlrdt; sz3. nor,è p.è x.zvévx &tJ.ov ivSparcov vù"
-"ò orcú,,tcov,
ItÌl +ulrirr';r'" rcxcù.,pi;;6'; pè c,i; i) pota(ri rol' òúrL
Eùl:lúi^r,1re , eivxt è,y.eivo y.oú xú,pyeL lro).úrrpoy ive rpdypa. ù
\i'epó. it.irst;, etv,zt rcey.?\r1vov, àv xaì. elyar. rò xx),úrcpov ùnò
'úi..2.
rù. rpú.;ytzrz, y.a{tù; rò \éye,. xa\ ó lttvàapo;. 'liifrre ópo;
rt't;x. òe;,.{lt,:s Fr:. ipérr xa,i :-òv K),er,víav, p.zîr6úi tz;.
ar:irrv )"o,.ròv à.rò rùrú, Kpírtov I xa,l. ]LútL ci),),a xoú eTra-
it';r.y_rt
p"ì,ai.par, Zy"èlrau ztipa xa)" où à,v 0éi"q; vìt r.úp1iq p.a-
1tt't.
Aí1p,aiu. ;.rc(i pe6 &trò roiq &,vOpórou5' aúro\ iinóoyavrar, 1616 Ì1pr-
r,cpoúv vù. àcòót(auvt1v téy.vriv rov eii ércotov xal àv eî"ve, gBú,-
ver và lriù; ni.rjpóo1' ààv èlar,poúv itd,lt"ltíd,v oúre òrúyotdv o(tte
i|,txi.av' xal, p.&),cora, rpa^1p,a rò 6r,oT,ov oL èvòwgéper Ípò rúy-
tlov. à,oLve tù, rò àxoúoq6, ù,a6e6atoúv nó6 oúre a.i y-prlp"aua:*xa,l
èrrletpíioaq Ìipnopoóv và èpaoDíoouv v"d,vévd,àLù. vù. r,apu\d.6r1
d.y"ónt-riy.zl aúxùd rÌSt oogtav.

Kg&av

Í\tvat 'i1 &,ií1beca, |)wxpú,rr1, nó6 à1tìr ù,yarús vù. ù,xo{ta xal p,è
súTap{orrptv pav rcawd, vù, pavbtva xúrr' go6oúp,al óprrrE nó6
òèv atp.ut 4,nò tor)6 6p.oi,,v6 pè ròv Er)0úò1pov, Aì.ìà à.rò è,xetvo,tg
ror)6 dì.iou;, noú é).oye; àù. xs,i oit, rnú xa),úrcpa 0ù eIy.av vòc èle-
),éy7wv"czr, Íapù. vù. {eìé1Xouv pè ièxriw
p,éoa. Bépare 0à {ro
"1e),otttt àx lttpovq pori ?4, 0é?!ro è1tìr vór ooú Eticto oop,Eau),aq, p,'
l . r ' ( 9 tl H l l { i \ ,

i,"x:; ró.t 7.,tl1i'.1.r,t ,1x1, J,yil2or;rai ,p.è n,,,.'i ' , , '


'".xr:lò'i ' '
to,;, '.i;;' :t:l.tt"t; îiùa Z'/-"t)'t ,1"" '

ò , . . 2t : ; . \ : r . t ; : i i p ' . 2 , ; : t " - .p o i . r ' ' i 1 e L ' - ' Ì : l t ' . r , ì ' , : : ' ' .

rr,'); :r,,): 'ir':;cis;: - " i ) 7 , r , ' i r . 1 6 ; ' 1 ' r i ì r ; .: .'::ì/l


riijil r i. ;,t', àl','ì,y: t 7.5 x | )r.iii,'r t'5'"irr,t :l::..-:':I ì: r'l
' t ù î t i ) ; 4 / - L " j ' ' , " : . ,r:1" 1 j ; ' ; : i i : :' -\:z:: :
Kaì. Zpor; úi.,2 tò'i tóra';
'i,7titttpa. llx 'ifto'tzS và t'):triú'i :i'ttlVtn7"1, íi"oi) Qio'
rò'v "
x\tò rò s'.2',; itìrv ió;r"'r' - Kzì
?oi}iîx.. o^í,ls.e|r'vr'i r?úro'. ei;
"ì,pti>vpa'*''li1Líva '"': ii't''; i;a"p;t
có; ocù è'pitr,tzv ècéve rÒv
îii'ric' ar'ò s'ixoÙ:
aí .t')rr{'.a*!a: ?n'-ttcit; nr;r1|'v"si-1s1'r"erti';
i , ì : , v 'r'o'ti i'iJ q('tL?;'rr17'
taù; ivftpri;t',u;. ro5 xuz'iivovlar pè
ei.: rpú.ip.u=z ó)'u,.: ò'.óio't )avù-tcz.)'óyo't.,\ltr; r,;" èr:|'t'u xÚ':ct's
'Oi:td.iò'1,r"rc.
zùro).efeì i, ù:',iv-'r,oi3 iau.- i'ù ei:ra àiri' àÈv

ì1'p,rop{'.iÌt à'2'tt,H\f. ò='- ti 1t!'too'pi'c' et'rz': évx a:at'c'i r?ù"ilLr"


- -Ti 6pzl,ot r?'t^{pd z-úlEoq" ^^c}'l\oú }'i;. aùic"lr,iLLve lrru : 3i'tìr

ooú ).é1trr x,-::; {;icti òàr à(íier' v'ai- )'v i','s"tv 1:'1")'''s:-ztri:';a ìv'el
và ilxoueg. tJzpptó ictó; gù' èvz1er,a'so'tvv'z''' ó iìtta: 7"Ù' i'a'1aat't-
6pòv rúù qr-'to't to't' t'èv ècÉíe xnló),c't a\ i'i,t &!"r'rct'nzliv
Tou! ,à tí0erar sií rip òtú1eo'-v àv0pónrtrv, roÚ ì'!v to't-: pí)'zc va
't'éit
).6"1ovt órt \ú'7r:. xat -*orl iitú.'tot:ua;'. ùrcà xuîe roi ro\;

r'a,?oroLú6rì ii --:t7.r1 v-21-c.;-ji'"i'. ltrw< a|fi L't..:12 zzr" î?"1f(c'4té-


eiòag'
voq, geopoùv?r'. à.ttò coÙ; xa'Ll.répou,<o'íi1'tt7t ei; aùlà ri'
xx)" aùl"ìt "i, g')'ocolíx
à.),),a, vù. co'r zó r1v Ù.7Ít0er;,,, Iipirov.
^1ù"o7"ott'a\
xù" àxet-vor;oi-s èr'.ì'tòovtdt o:i aùtiv elvet à'vt'l?toiiot
'81ò
otnE à.Éííer và to'i; )'zp'6tv';i xevei; úui' éiLv' VQ)'d-az'Úact
éxotoo'
.&oxpútr1, àèv eúpíoxo zó; è7ar òíxeLO'ì aijr'e ditròi. oitte
d)')'ù' vù' o"tirpil
Dí1rote d'LLog vù v-e'r,^1ayÌ; aùràg tà; o;auEci6'
eiEoug tcÙE àv0póroui' poÚ gaive-
xave\.; àr,p.oci1 p.è ditroú toú
rzt iióE èy,e', àíxttov và tò {é9.
ZaxEízt1g

lììval ::oi') r.epiop1ot, l(pítrov, aùtoi oi dv\pon;ar àv xal Dèv


58 IIAATQNO)

{(erlpto xa),à zalà d.xóp.y.c,tyù nó. rí ipave aùròg é dv0pono6,


noù oè ér).r1oíq.oexa\ ooù é,]la,).etòv é[rí{alpov rilE gt),ooogíaE
1
llto xavévaE pipug, ùnò à:ceívau5ttoú e1vd,L
ixavoì vA dyorvi(tov-
rat aùtox,pooa:rto; ei6 rù. ònaorilpcu,
i cÌnò àxeívou6, noo oré.^-
louv ror); roroúrou( èxeTrxal ouy0étouy ),.ó1avErnoo
roùg peta_
yeryi(ovrat oi píg,opeE;

KBítot

pà :r1v &.),ífiew. òró).ou Eèv eIvdl pú7rilp,


_"OXr, oí.ner*
oteúto yà éay1è1t"gavrc\i1notà èyónrov òtxaor1píou,
il,là lé1ouv
órr aùtù .cù.rpd:1pnra elvar,ùxp$C,sqf1 ènrczí1yr1
rou xel eÍvat
è(o1o6eig rò eIèó6rou xq,l ouy0éterpovdà!)ioù6
ldyou6.

2axgétqg

"4, rripe èvórpa. xai à,.'pt6úq


repì aùróv róv àv0pórov
èttpótetro r.aì èiò vù. aoú épù,iiao. Elvzr iaa
ioe àxeivcr, roú ó
flpoònoq'coù; xaríra,aoev ei6 tà rgcìvpa ú1s
gù,ooopiaí xaì tle
xolr;m^i6' aútot" óXt 'S.ovovntoreúauv of lDror
nó6 eivar cí oop,b-
teror pera(ù {,v àv\par,uv, ùi),ù, vop,liow
6.cr"xq.,i,
noliol ct)J.oc
toùE0etrpoùvóE roroúrou6,xai,ért xeve\6,cil.10;
napù oí gtioao_
got eivat tò p,óvov trpóoxc1ty",t,óote yà pÌ1v oul.rpepí(aryrac zai
ó),ot ievnú6 oí d.vÌpw-^ot aùr\v rilv lòéav.
ewluiovtan ),ottcov.
nó6 àv rTpnopoùoavvà àuoglplloouv toù;
gù.ooógo.t3óE àva-
liovq ntioriq Í?o6a7\E xdì èx.cLtiqe.l,-E)rórè ùvapgto6rp\rw-<
xat
xarù,rìSt il"éav ó\wv eiE aùroù6 Ocr, àpevevé aúg,zvoq ú6 oo,gía-<,
xal nrotaúouv 1tèvrpdypa:* óu eivac oog(orzror,
*).ià elg r,Ì;
lòcal;,épasou(rir{oar6, ùv r,ú7n xzi rù. gépow
arcvú, ioTvpiiovr,at
ótr roù6 xó6ouvi,ì1 gópa rcuE ivìpunot oày
tòy Eù0úE1pov.oo_
goi Ect eivac,é1ouv ó).a rouE rà òíxate yù
tò rcroreúouv. ó).íp1
gù.ooogía, il,í^yr1rù,rcni,, rò rcpd,.yp,a éXel ròv ),óyov rclt xer;
a,ùtòy tòv .c,pónovp,eúyer z"avelExal à,rò rà
òúc, 6aov Tpeui(e-
rdr,, xal é[ur daò toùg :u,vòúvou6 nal toù6 d1óvaE ù,no).ap,6tvet
toùg xapnoù6 rilE aogiaE rov.
ETOTAHi\{O> ò:t

I(pízav

"E v.a].ci'It g?r'vú4 àoÚ' )roxpút1, Er' aùtà 1;.oóiéyov't òtórt


énaol'úrore é )'òyaE ît'rv éXet v,úrowv àn(geocv,

2axgótqe

Ka\" tpú^1p.zit è7er, Kpírtov, ùì),à y,a0tìr<),é^;ec:zz:" oú, i:ii,i-


,qaoL'tp,a)J,a't rapù à).i,Aetay' è,.órtòèy g1.'tzteiitoi,ov t,t, rc't:
'órr
reíoqQ1 v.ai ci d.v1?u:nctv"a\ ò),a -,ù. àn,c. ro) eúptor.ov;l:, p.e-
re[r) àúo irpuytp.u-.tov xei" p.etè7ovty.ai Ò.r,òtù" èvc, ócz p,è'toú^1-
xe*ta,, anò xaxòv xa)"ù.iròxù,óv, ^1fiotracxù:\repz ).no ù ila
xxt. y,etoó*"epu
à.xò =ò d),),o' tca è,La|^yxet,traràrò E'jo v"ù,ú. rz
i*.t-
AT.JLT > \ . , \.e'.lo)l
Qey - . i , , , , , , , -îi?Oí-
^ ) - iOV
-) AùîCl 6y'0iiol j '(','/OvÍ41 /,eL?"f€,?t xJ.t"
-,ò y.a\étu
ù.r,ò rù, ò',.to òtù. ròy czor,òv rir,ù f,p^rqLt\Elec ro)y y.o-
'ì'
QL6rú' í,rsuòè o,t(zeiitevx )-nò ò'jo xaxu, rù. 6noîa àèv reí'rouv
rpò,c rò't atr,òv atc;ó't, eúptaxovr,ztpere(ù róv ò'ia, p.o^tcvaùtù.
0à eìyar xziúrepe. zzt" ù.r,òr,ù.òúaar,oryein71:tptcr4"rà;-'ò:.ù.i;rci.x
^i1 pù.ooogia
ltipoE y,eú1ovy. Kar' eisròv:'ò't rpónov ),r,'"nl'v,eùv
eiyacy.ziòv rpù-^ig.ate.i"í, ;o).trrz4 ànío1;, An.ù. tt xe\ep[a ,*,
npòg ri)J,.ovoxoróv; oE d.t\gano," airoi. 1teúy.ovteizz\. ànò rà,;
òito xat" elp',oxópevotirop.étlo; ei; rò péoov petz[r) róv òvo, rí-
noie àèy ).é^1ouv, òórt eivzt ll.?órè?at xai. .inò roii 'pù.ooópovE
'Eàv ì,è 'ii
xq.i &r,ò rcr); iio),rrrxoú;. gc\ooo'jíe elva.r xx),òv xut" i1
tro\trtxì1 xuxóv, eivzt xz).{rcpot p,èvànò roùE rcoìrrlxovg, y.ecgo-
'Eàv
tepor,Spur;ànò roù; p),ooó'joo;. xzxù" zzi, rù. àóot
Eè erst,r.t
xal f1 gù'.ooogíu zxi if ico),trn'íi, ró:r' p"óvov iot-rE 0à ellov òi-
'óy,u,E
xatov, ei.cxa.p.ltidv ù),),rStr,epíoraott.JÈv rroreúor óp,o-rE;otà
và ío1uproOoùv oiiîs órr xzt- tù. òvo eítac xa.xú, oúre ótt rò évd
elyat x,txòv xeì rò d,i).o xa),óv' zxl aúroi ixolté.vlu:, oî énoT,ot
peré1ouv xa\ à.nò rà, òúa, elvacttpóvrl xurtircpot tí; irpò6 èxeiva

* 'O o?.log ùyxÙò't *r.t tò é),xtat ù^7x0ót' rò xpú.p"a einxc XÉiPav Éaei'
vov, oúte cpò6 róorv ùyz$ót, ósg b oitaq, orore tpò6 goltlopóvt ó5 tò è-
Àatov. I. Mopaîr16.
60 TI.{.ATÉJNOX

îoù dfioîaiei tì,v à.liev xaì tr,: ,pinoooqte,i.aa\.1i,-:roi,.ttv.Ì,itxzl-


rpz'(pat.xó; elvar tpkoc, (r6oúv và 0etopoù'rtz'.4',c etvz"
è'rtì,;
rpúrct, IÌe4aio; z,psí; tpéner v& tou,- o,u'i/.rrrpúiF,sv zai. tù. piii
ù4xvextc51tzv àvavr:io'izu't òt' z;sri,v r1v &(itoav t:où íyo,:v. /t7,t
iltt't; r-x|.'ti. r,ci.t;lr.tipóue'l rep,.ctóreprstà.n' i.^:",a.l.t.'"cvt,,D.i.ù.
và 'rr,ù; àíòt'rpevrÌ,v àpr:pénouo*vbic*" òóv xpi.re' 'ti. ai1:.ete
eitf.t?ttuiyévor pà :rúu: à.t}plorov, roú í'|..er.vù. ltit'. 'tcapcvotaan
y,i-, -
i . r r , , = ì , í , n : r .. -
.t . t-;,r., v ì. , ' ) 7 7 . ' , . í p t ' t t t t | l ; ? d . ' ( $ a lui ià hniol
' J . ' i , ) . o i
:;si;;y:i'-::r: p.'a',/.tv :,.'t tLv t-tt. ='ì,v i.tt.1t'.t,

Egftav

'A),riflota
t"xi è^16. )usz7&:ri,'rJii.tt< ozf :c ).!','tt xúwora. eú'

picxclttt:i; p:iú),ry à.riapievòr,à.rcr)g uíoúi g.o':. ií 'tÙ. xú.ptt


xzi c 1:.àvveútepoq ei"var'ìv.zlttt rot,tt gttxoí;, i K.p'tr2l"s:11(6 psu
ópo; ÈglJzcs::ieov aa; iipzpov ilìr,xiw xa\ é7et ùvúyv.r]t ,ivllpó-
'II1ò
rcu. ó óroio; yù. d.vù.úF'^r,t
rÌ;t pép,gwatvtou, ),o'.nòvv.íQe
'ótt
:iopú.,roJ ouyErel€/.{jd)ynf,i oo';. pévo ne:reropLvo; ehar,
r.p},\z vù. gpovríi11 xqlÉi-c,:id.p',rtóv réxvt-r.rto,t. àtù.róoc. ú\)'d
:i:pú^ypd:2,rxpaòe'.yp,atoq y,úpw, òtù, ròv ^1ú1tcv,nó€ và tor)6
pr1,épx.&trò xe\)'iorr,v oixolévewv, Età tr)v
òócrr, vupr.geuóV.Evaí,
boov ei"vatòuvatòv riouolotépouE
rdr; và &ì)a %d-ltr,l
r.epr.ouoiav;
--và ùp.e).1 èè rì1v èxntíòeuorv aùtóv. "(Jtav 6pt4 1upí(or xal
piérr,r èxeivou;îoú éÍcúTTélÀovrec tlv p,ópgororvrE; veola{46,
1ti rpop.úiow, xal Atà yà ooú eiro tìiv à),l1\ent, oútE Éva òav
e$pioxts ànà aùrcùE tcoú vù. é7r7 rù. ùrattottp.eva npaoóvta' 6sore
àèv p).érro àtù. nofav ),ó1ovvù ò0{oor ròv vécv el; tì1v onouDlv
-+
v ' r rr rì^r.ar.-,ír:
Yt'\v 'v'v-t'
oxgót.g
"
'h1,"
ùyaxrpé pou Kpítorv. òàv lvtopí(et; òr,r"el; xó.Aa èr,ú^y*
yùi1t"x ci. à.'tt-xq'totxa.ì.oi &lúEtat ),óyov à,xore'i.oóv-uì1v n).etovo-
'!ryi'gta.v,à)'iyoc ùà e:l.Yc.Lt'i xz),o1.xdi ot d.Etotncio46 èxgp,rioeo6 ;
ié1e 1rau.i, yvltvaor';r.'ì, òèy ocO ga!.verar xui.òv rpd.yy,a, xer' +l
pr6cp:v.^i,èx!.ar;"< rt iprúptot /.s.i.fl 6r,gq,?(ùr',xì,úavrl;
2"a,1.
ETSTAHMO) l)t

Kgkan

Be6crírog xul vd.7.ù.rúvra )'ó1ov,


Zaxgtí:qe

Eèv 1't(7?a7rqal6
Tí oupScrivel6pr,ttrE; 6a ol neptaaórepot ùztÒ
é*eívou6 rcaú xa.reTívawzl pà aùtù,6 rà6 téXva6 elval xateléla-
oro. elg éor xtltvow,
*rr.^,
Naí, pà tòv Afa, &lrlOalccelvat cùtÒ zroú ).é-<.
2axgút1g

Aì).à prirur5lorcòv èr' aùtòv tÒv À.ó"1cvxei ó iùoe 0ù.d-na-


xqpÚEttre xui
6),a'cèr.ènay1é),y,a.ru 'còt uÍóv oou 0& àtorpé'|16
&rcòeilrt ;
Kgízov

Aèv 0à {ro xa0ó}.ou oootòv xal tíxarcv,


Eaxgótqs

llilv xtijtq; l^rl';lcóv,Kpirav, r,paTpc. aaO òèv trpérreu'Agrpé'


rou6 và roupeúovrai èzeívougztoú éta11$.Àovtatròv gù\óaoyo't,
eXte nalol elvat eíre xg;xoí' &),ì,'ù' èlrn,aae aùrò naO' 6alaò :uò'
trpd.y1tu,,tlv gùooogíav, p,è 6l1v oou tzTv rcpooryfiv' xat dv pèv
oa6 ga,fuawr rò ry641to. &vúltov ì,ó1ou, pè fr')'o.oov rù òtxarc ù.
&.*orpÉ*g6 &.tcò d*fivr 67t 1tóvovtà zratòró oou, illà xal xú\e
ivOponov èv 1éver È,tv 6pro6r{v eúpne rota{xrp, 6*otav rty gzv-
rt\opan è1ò 6tt elva.r,róe vù ènrEo0ffep,è 6).r1vooudlv èpr.nrot',-
oúvrp *al pè 6ì,c6 clou rA€ àuvúper.6el5 tilv ttalì.tépletav cùt!6r.
xal ó l&o6 rl'aì dùv Tuv{ttEtxal r6xvoq, toú }.é1et xal flrapoeltía-
'llt [tttrò 'ft'í,l,{gvov
trúv ?B'1io['ov lhryypnqrúrov,rrúlu
'Er6óctov Oé{r1,
ùn911{,eu l'vtr6 rruc0pò,i ryrù Al.lr.rlvu:ù
trpovrx&. frù npdr,lrl qropù nponqcpiitcv orrc,ctlpo'ilnr't
otò úl,fu1vrrrlúvcrTvoutrrò Kolvó, rl ùryuúrr illîurlwxrl
orét;rr1(lot,otl[u, prî,oooqlc, aoft1cr1, Epilllc, 6rxuvnròq
Hql rolnrròG l,{iTrr6) oè 6qFr,oufrTrrèg prrog,r4ró6t4e,
ú*ò toùS ifpt'utou6 tletagoour;È': toú rónou, rtr:rlv mò
o{rTii$or'I lurp{rù noù rfgpn, t[uî,rorrf4ruvo,cù yXrucornó
'() -Oprlpoe,
rq,i 61?e,yo. ol Tpcyrxol nr ó "Apr,ozogri.
'ftIgír6,oro6, riDouuuól8q6"
vr19,ó {, ó IIIúror,, ó Eevorflîrv,
Ò rÀfu':rît!tón,qg, ó (Dafirprto,;, ó r$tóqtrcrrtoÉ,ó .Ert.
r(r4ru(;, é llî,o6rap2goct, rt Aooxrevò6xl,n. rrgoo,púgr,ovtur
Kcl o'{!pspo,otlg r},olrrucÈg arù lwtagpúnrr1; tilirr llo},ultl,
Putro0i, Mopultffiq, Kov6uldlrq, Iloi0rórq, Ipunrilrl,
î'cvúypa, I[oMpq, [í.argrrúvr1, I(o(avr(rtx4 llúJrvul,r1,ll,ir-
1l|!pr1,Fouturpllirl, iZgppotl, Oú,u6e1,rptor;,'f'rrorcólrou?.ou,
Ilryoépou, K. Xgrqotoptlyonrrtrrc.crt 0nù c{r1Xpovr1osr4,ù
ùx6óoeoyfitp?rlourotnqg, ,tq6'lqo roù Ln[,rqe; 'ylwcur
'Hll,ú6rl
Trtì npéttl qopú, cuctqpenxú, crr';v

'O
6rólnXog afitòg ùrorelet cgo-
L:..
1,.
r L: | : 1 ':i ,\. r"'
., r,,r

"r óprlrr únl0enq Kol &rÍrcproq t&v


&pgrTvopróv, tdrv arpoluepdr' ouî,ilo?*úFdrv riro.ùrÍg
rEf:vóîntcq t'[g oxóyqg roiîróy TvdhrÈr$yróv oo(pr-
oîóv, 6It tóryo tdúv Snugcvóv t-'rrù qr1\,oeiorp(!úvî0)$.,
'(lprapf;vor
llau, tóv li:orydóv$cù pq@psùóvtov. érce
'Avtrr,r{!É'vr; 'frro-
urvrTpoÈ ùpopoùr' oròv raù s'rùy
npú'eq.
l,ll(ffm^liD@ftfll $EHlt AFXIIAI$ht lH,Ai\ltNOll IYf.
f['A(DlllÍlll,,lrAÌ{A'['Vninr,lllKlÈ,rlflt0 l'$ lll$tHlvlJlTl
f lll'F
PID !Sf lllSrtrlOY.
aoHr{al, ll^ilfinflTttM||ftlf fó
'!ÌcllAÀot'ilKí)'frlfllllfl{ dl

:{l&i