You are on page 1of 2

ROMANIA

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
PRE$EDINTE

Nr. 4697 din A2,o€,2017

AUTORIZATTE DE CONSTRUIRE

Nr. 29 din o2, oS, 2ol7

Ca urmare a cererii adresate der) COM\INEI MICLE;TI - reprezentat prin Agafilei Dorul
Inelu; - primar, cu sediul2) in judeJul Vaslui, comuna MicleEti, satulMicle;/1, sectorul -, cod

pogtal 737360 , strada -, nr. , bl. -, sc. , at. -, ap. -, telefon/fax 0235348135, e- mail

primar @primariamiclesti.ro, inregistratd la nr. 4697 din 02.05.2017.


in conformitate cu prevederilor Legii nr. 50 t 1-9gL, privind autonzarea executdrii lucrlrilor de

construclii, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA:

EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE pentru3) : Alimentare cu api in


satul Chircegti( trupurile Chirceqti Vale, Chirceqti Velni{a, Chirceqti Deal), comuna
Micleqti, jude(ul Vaslui.
- pe imobilul - teren qi / sau construclii -, situat in judelul Vaslui
comuna Micleqti, satul Chirceqti - tn intravilan Si extravilan, sectorul- , cod poqtal
737360, strada , flr.-, bl SC.-, et.- , ap
CarteaFunciarda) -, -
70863,70861,70862,70047 ,70835,70841 ,7093r,70940,70936,10939,70838,70942,70063,70825,70843,
70829,70830,70832,70858,70859,70851,70069,70834,70870,70868 ,70864,70837 ,70856,70871,70869,70
84 1,708 5 0, 7 08 57,7 0828,7 006 1,7 0849,7 0833, I O7 68,7 03 68.
Fiqa bunului imobil
sau nr. cadastral :

- Lucrdri in valoare de s)
: 2.546.117,00 lei

inbazadocumenta{iei tehnice - D.T. pentru attorizareaexecut6rii lucrdrilor de construire (D.T.A.C.),


nr.6): 01-56-01 din 2016, denumirea documentatiei - Alimentare cu apd in satul Chirceqti, comuna
MicleEti, judelul Vaslui., elaboratd de PFA ING. STELEA A CASU, cu sediul in judelul la;i, municipiul
1a;1, sectorul/satul -, cod poqtal -, strada C. Negri , m.62 , bl. C2 sc. C, et.l , ap. 27 , rcspectiv de - ,
arhitect/conductor arhitect cu drept de semndturd, inscris in Tabloul Nalional al Arhiteclilor cu nr. -, in
conformitate cu prevederile Legii nr. L84t2OOl privind organizareaqi exercitarea profesiei de arhitect,
republicat[ aflat in evidenta Filialei teritoriale -, a Ordinului Arhitec]ilor din Romdnia.
CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA ExECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:
A. Documentafie Tehnici - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. .) -vizatd, spre neschimbare - , impreun6 cu toate avizele
gi "acordurile obfinute, precum qi punctul de vedere/ actul administrativ al autorit6tii competente pentru proteclia
mediului, face parte integrantd din prezenta autorizafie.
Nerespectarea intocmai a documentaliei tehnice - D.T. vizatd spre neschimbare (inclusiv a ayizelor gi acordurilor
oblinute) - constituie infractiune sau contraventie, dupi caz,in temeiul prevederilor arl.24, alin. (1), respectiv art.
26, alin. (1) din nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrf,rilor de construcfii, licatd.
conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (151) din Legea nr.50/1991 $i cu respectarea legislafiei pentru
aplicarea Directivei Consiliului 85/337|CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice qi private asupra mediului, in situafia in care in timpul executlrii lucrbrilor qi numai in perioada de
valabilitate a aatoizafiei de construire survin modificdri de temd privind lucrdrile de construcfTi attoizate, care
conduc la necesitatea modificirii acestora. titularul are oblieatia de a solicita o noud attoizatie de construire.
B. Titularul autorizafiei este obligat:
1. Sd anunte data inceperii lucrdrilor autorizate, prin trimiterea inqtiinlErii conform formularului anexat autorizatiei
(formularul - model F.13) la autoritatea administratiei publice locale emitente a autorizafiei;
2. Sd anunle data inceperii lucr5rilor autorizate. prin trimiterea ingtiinldrii conform formularului anexat autorizaliei
(formularul - model F 14) la inspectoratul teritorial in construclii , impreund cu dovada achit6rii cotei legale de 0,17o din
valoarea autorizat6 a lucrdrilor de constructii qi instalalii aferente acestora;
3. Sd anunle data frnalizdrii lucririlor autorizate, prin trimiterea inqtiintdrii conform formularului anexat autorizaliei
(formularul - model F. 15) la inspectoratul teritorial in construclii , odat[ cu convoczuea comisiei de recep]ie;
4. SE pdstreze pe gantier, in perfectd stare, autorizatia de construire qi documentatia tehnicd - D.T.( D. T.A.C. +
D.T.O.E./D.T.A.D.) vizatd spre neschimbare, impreund cu Proiectul Tehnic - P. Th gi detaliile de execulie pentru rcalizarca a
lucrdrilor de construclii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toatd durata
executdrii lucr6rilor;
-+ In cazul in care, pe parcursul executdrii lucrf,rilor, se descoperl vestigii arheologice (fragmente de ziduri,
5.
ancadramente de goluri, fundalii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sd sisteze executarea
lucrdrilor, sd ia mdsuri de pazd qi de protecfie gi sd anunte imediat emitentul autoriza{iei, precum gi Direc{ia judelean5 pentru
culturd, culte gi paffimoniu :
6. Sd respecte conditiile impuse de utilizarea gi protejarea domeniului public, precum gi de proteclie a mediului,
potrivit normelor generale gi locale;
7. Sd transporte la _ materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rdmase in urma executadi lucrlrilor de
constructii;
8. SI desfiin{eze constructiile provizorii de gantier in termen de _ zlle de la terminarea efectivd a lucririlor;
9. La inceperea executiei lucrdrilor, sd monteze la loc vizibil ,, Panoul de identificare a investitiel" ( vezi Anexa nr. 8
la Normele metodologice);
l0.Lafinalizarea execuliei lucrdrilor, sd monteze ,,Pldcula de identificare a investifiei";
11. in situalia nefinalizdrii lucrdrilor in termenul prevdzut de autorizafie, sd solicite prelungirea valabiliEtrii acesteia,
cu cel pulin 15 zlle inaintea termenului de expirare a valabilitdlii autorizaliei de construire / desfiinlare (inclusiv durata de
executie a lucrdrilor);
12. SI prezinte ,, Certificatul de performanfd energeticl a clddirii" la efectuarea recepliei la terminarea lucr6rilor;
13. . SA solicite ,,Autorizafia de securitate la incendiu" dupd efectuarea receptiei la terminarea lucr[rilor sau inainte de
punerea ?n funcliune a cl[dirilor pentru care s-a obtinut ,,Avizul de securitate la incendiu";
14. Sd regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum gi celelalte obligatii de platd ce-i revin, potrivit
legii, ca urmare arcalizdrii investitiei;
15. Se declare construc{iile proprietate particulard rcalizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale
sau la unitdtile subordonate acestora, dupd terminarea lor completd pi nu mai tdrziu de 15 zile de la data expirdrii termenului de
valabilitate a autoriza\iei de construire / desfiinJare (inclusiv durata de execu{ie a lucr[rilor).
C. Durata de execufie a lucrlrilor este de 24 l:uni, calculatl de la data inceperii efective a lucrf,rilor (anunlat[ in
prealabil), situalie in care perioada de valabilitate aa:utoriza\iei se extinde pe intreaga duratd de execulie a lucrdrilor autorizate.
D. Termenul de valabilitate a autoriza{iei este de 24 luni de la data emiterii, interval de timp in care trebuie
incepute lucrf,rilor de executie attorizate.

PRE$E SECRETAR

CT $EF
F,\WYry/J
[i.,n.6*)
Taxa de autoriNi+J&Edffe de Scutit de taxi conform Legii nr. 22712015 - Codul Fiscal.
Prezentaautorizalie a fost transmisd solicitantului direct / p*+aeq{5la data deol-olf, 2017 insolita de (/ )