You are on page 1of 2
ROMANIA MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTORULUI 3 DAT. AUTORIZATIE De coNsTRUIRE ne. LoF ain BHD OFF Ca urmare a cererli adresate de SC. CATALIN CODREA RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 3, bdul 1Decembrie 1918 nr51, BL! 28, 6A, et.3, 09.11, Inegistats lan. 103264 én 142.2016 In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicatd, cu modificérile si completérile ulterioare, privind autortarea execu lucrrilor de construct aurontzeack executes ucrdlor de consture pent IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE, REGIM DE INALTIME S+P+4E ‘TMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE EXECUTIE Suman 5877 9S = 496 5 Ses = 231228 9; Stace a= SB 32.7 9 ce #1450 01 ~ CATEGORIA DE IMPORTANTA C - CLASA Ill DE IMPORTANTA - GRADUL Il DE REZISTENTA LA FOC — Imobilul teren situat in intravilanul municipiului Bucuresti, lot nr.2 cu nr. cad. 229033, in suprafat’ de 1.251 mp + cota parte de 18,63 %- reprezentand drum de acces, in suprafaa de 260 mp cu nr. cadastral 226102, se afla in proprietatea SC. CATALIN CODREA RESIDENCE SRL, conform Actului Notarial nr. 1818 din 26.10.2016 emis de N.P. Radulescu Veronica’ s-a dobandit prin conventie in cot actuald de 1/1. Prin Actul Notarial nr. 1817 din 26.10.2016 emis de N.P.,R&dulescu Veronica” se infiinfeazd CF 229033 2 imobilului cu nr. cad, 229033/ Bucuresti Sectorul 3, rezultat din dezmembrarea imobilului cu nr. cad. 228364, Terenul nu are Inscrieriprivitoare la sarin in cofermitete ev extraul de CF nr 8202 dn 15.02.2017 emis de Oficiul de Cadastru si Pubitate Imobitara Bucurest-Biroul de Cadastu si Publiate Imobilara Sector 3 Obiectul presenti Avtoriza de Construire este relzorea unui IMOBIL DE LOCUINTE COLECTIVE CU - Repimal de indhime S¢P4ae ~ orumul {Gora Figetln52,mpeejmuire tere i organzaresanter. crt se vor reaza In bara Certifatull de urbanism n_2725/21.11 2016, Dison nc 2708/14 12 2016 emise de Primirio Sector 3, ‘aaeler si acordurlor favorable, Avzul Comisiel Tehrice de Crculabie nr. 16277 din data de 22.02.2017 cu aeigurarea 9 36 lcuti de pareare in incint(realzate asf. 30 locr simple la sol locurl simple Ia subsol i cu condi realise accesull auto dn drum de serdtute existent, ‘conform declratilo:notariale Avizului ISU nr 4381978 dn 28.11.2016 31 TAC. CConfigurare: Subsol AD= 514,77mp: la subsol sunt amplasate 6 locuri de parcare (parca auto), boxe, ramp acces, hol + casi de scar, lft situa in mioculplenimetic al constructie; Parter Sc = 491,48 mp. hol+ casa de Sct, lif, 2 apart cu 3 camere.3 apart cu 2 camere, 1 garsonler Eta curent (HV) Se= 464,53mp.: holt casa scar, It, 2 apartcu 3 camere, 3 apart cu 2 camer, 1 gorsonir8 ‘oto! apartamente = 30 de unitétlocative, din core: 15 gpartamente cu 2comere s 10 apartamente eu 3 camere, 5 garsonleré. ‘Sitemulconstrutv- nrostructura: acer general stp perel structural din ba; -suprastractre: peri stractura scare de ba. cu stip, "tna plansee si sci dn b.. sicher erimetraleblocun eeramice de 25 cm. gosime. Einkae intrioae: le pardose pats natural/grese ‘ceramici/parchet in funcie de natura spatuuis risa elcopterzat la demic, fo perf: compartimentin din zidirie de cart # ips ‘carton, vopstorilavable/platr natural ceramics n funete de natura spatula plofoone: epscarton, tencsel si vopsitor val Finisale_exteriare: placare poreti si soclu cu termosistem (EFS100), pacaje din piatrS natural/aiuminiy/lemn, tencuie¥ decorative lovabil/impermesbile culoore alb/eri/maro.lnveltoare: sarpants din len cu Iveltoare cin tabla proflat, Tamplaralnterioas-exteroar ‘a interior us furirate, pervazur 3 captusel din len stratcat; - Ja enterlr: sl ferestre din profile PYC/AL- cu geam teemovolat lowe, afr si sortur din pv. Impreimulre cerenssore strada-transparent cu 0 inane de 220m din care 0.60 m sects opee, dblate de gard vu + Imprejmuiea care limite tere lita posterior vor Fi din material opaccuinatimea de 2,2 m Acesul cate lotelnr.2 se va face ase: - pe atura de est direct din Orumul Gua Putt pe laura de su din drumul Gora Putnel cu destnatia ram de acces ne ¢3d. 226202. Organizarea de execute: se v0 realza in incint, feb fectaren dameniu lucrlor, constructor est obigat sé adued amplasamentulla stare nial COMCE ALTE LUCRARI sunt WTERZSE. PROKECTANTUL $1 BENERCIARUL SUNT DIRECT RASPUNZATORI PENTRU EXACTTATEA $1 VERDICITATEA DATELOR 5! |NScRSURILORCUPRINSEIN DOCUMIENTATA CEA STAT LABAZA EMITERI PREZCNTI AUTORAT DE CONSTAUIAE Dac ntmpul enti apr seus cae nu a fost prevzvte I Ice ve fanart ime proiezanol pet ezoWars lr. Ls en sever pro elle ‘ehnice-eaitare ge dsb a gualr trl, eraser, 28 cas rfl lecce de eleorurci, cae de clare tiie seen taper income Lotte, excta ! ose install terete se sigur conform poet 6 alr Ge specaltate cael put eprom i posnts storia 3 lr In our, de respecres chore se fc rspunton bene, prota # events Merl Este obligato expuneres Pans de ientifeare ive, ‘conform modell Arex Ordinal MOR Mr. 39/2009. Confer HCG MB. 1OS/13.07 200 - cette benehcerl Werte: oy oben de 990 ‘nant de epee pe cle pubes, crtaenyspSaenmiloce de trampot sau alee, 2 enero seus nel, nd locecorespaetome sh stajnc ape desire ample inci one de asa organic err public, conform proiecull si avizeor anexate. Dupé terminarea Pentru imobilul-teren i/sau construct situat in ‘Municipiul Bucuresti, sector 3, Drumul GURA PUTNEI NR. 59-61 lot nr. 2 Cartea funciara/Ichelere sau nr. cadastral 229033 - luerdrin alearo 6.933.600 LEI; + in baza documentatci tehnice - D.T. pentru autorizarea execu luerirlor de construire (O.TAC. + DIT.O.E), nr. 28/2026, @ fost ‘laborats de BIA IONESCU SABIN GABRIEL, cu sediulin Bucuresti, sector 4 st.C.Bréncoveanu nr.101,b.C48, #C,843.ap.97, respective ANAMARIA.V.CINOU\ET - arhitect cu drept de semndtur’, inscris in Tabloul National al Arhitecflor cu ne. 4327 , in conformitate cu revederile Logi nr, 184/2001 prvind organizarea sl exerctarea profesiel de arhitect,republicati,aflat in evidenta Fill tertorale Bucurestia OAR, Fommulr P2- Red 68. €C, 2.112017 pagina 2 (CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI: A. Documentatla tehnic& - DT. (D.TAC. + D:.O.£. sau D:T.AD) - vizata spre neschimbsre, imoreun’ cu toate avizele $1 acordurile obtinute, precum si actul administratv al autortsti'competente pentru protectia mediulu, face parte integrant’ din prezentaautorizatic. ‘Nerespectarea infocmai a documentofiel-D.7. vieatS spre neschimbare [iclusivo avselo si acordurlor obfinate] constitule infractiune sou contraventie, dupé coz in temeiul prevederilor at. 24 ain. (2), respectiv ole art. 26 alin. (3) din Legea 1x. 50/1991 republicots, cu modifcérie si complete utencare, rivind autorizarea executin lcréilor de construct In conformitote cu prevederile or. 7 alin, (15)(25%) din Legeo nr. 50/1982 sicu respectarea legsftiei pentru oplicarea Directive! Consiiulvi 85/337/CEE (Directva 1A) prvind evaluareoefectelor anumitor po\ecte publie $i private osupro ‘medial, in stuatia in core in timpul executéri lucrélor s numalin perioada de valabilitate a Autoriztie de Constrvire survin modificéri de tem privindlucrdnle de construc autorizate, care conduc lo necesitoteo medical acestara, ntularal are abligotio dea solicito 0 nous Autorizosie de Construir. 8B. Thularu autorieayel este obizat. 1. 88 anunge data Inceperi lucrrlor autorizate, prin trimiterea ingtingail conform formularulul anexat autorzatei (formular rodel- F.17) a autortatea administrajei public locale emitent8 a autorzaiel, 2.88 anunte data inceperi ucrSrllorautorizate, prin trimitereaingtiingail conform formularulul anexat autorizatiel(formlar model- F.28) la Inspectoratul de Stat in Construct al Municpiului Bucurest,impreund cu dovada achitsri cotel legale de 0,19 din valoarea autorizatl a lucrSrilor de construct si insta aferente acestora; 3,58 anunte data finalizri lucrérlor autorizae, orn trimiterea instinSril conform formularulul anexat autorzatel(formular model- F.29) la Inspectoratul de Stat in Constructi al Municiniului Bucuresti, odat8 cu convocarea comisei de receptie: 4, 88 pastreze pe gantier - in perfect stare - Autorizatia de Construire si Documentatia TehricS -D.T. (D..AG+ D7.0.£/0.7.AD.) vieatd spre neschimbare, pe care le va prezenta le cererea organelor de control, potrvit ell, oe toaté durata executrilucrilot; 5. In cazul in care, pe parcursul executdri lucrilor, se descoperd vestiitarheologice(fragmente de ziduri, ancadramente de golur, funda, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, Inventar manetar, ceramic etc), 8 sisteze executareslucr3rior, sb la misuri de paz& s) de protectie si s8 anunte imediat emitentul autorzatje, precum I direclajudeteand pentru cuturé,culte s patrimony; 6. 88 respecte conditile Impuse de utlizarea gi protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediuul, ptrivit normelor generale gi locale; 7.sAtransporte la... (s€ complateazé de cétre emitent) materialele care nu se pot recupera sou valorifca, rimase in urrna executérilucirior de construc, 8, s&desfiingeze constructile provizori de santer In termen de... ie de laterminarea efectivl a lucrilor; 9. la inceperea execute! Iuerrlor, $8 monteze la loc vaibi “Panul de identificare 2 investiel* (vezi anexa nr. 8 la normele metodoogice 10a finaizarea execute lucralor, s&imonteze“Plscuta de identificare a investi"; 1. In stuatia nefinalzii lucrilor in termenul prevézut de autorzati,s8 solicite prelungirea valabltlacestla, cu cel putin 15 ile Inaintea termenuul de exprare a valbilti Autorizatil de Construre/Desfingarelincusiy durata de execute a lure); 12. si prezinte "Certiticatul de performants energetic a clédii" la efectuarea receptie la terminarea lucrérilor 13, 58 solcte "Autorzafia de securitate la incendiu dupS efectuarea receptie a terminarea lucrailor sau inainte de punerea in functiune acddinior pentru cares cbynut "Avicul de securtatelaincenc 14,38 reguarzeze tara de autorzere ce revine emitentul,precum scelealte obliga de plat ce evi, potrvt el ca urmare a realziri investi 15, 38 declare constructileproprietate particular realizate, in vederea impuneri, la organele financiare teyhoriale sau la uritatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tara de 15 zile de le data exprdritterpfenului de valabiitate a Autorizatei de Construire/Desintare(inclusv durata de execute a lurBrlr) Dutata de executieacrailoeste de. 24_ LUN, calculate a data nceperi efecve a luer3ilor(anunatifhprealabil,situatie in care perioada de valabiitéte autorzatici se extinde pe Intreaga duratd de executiealucrériior autoriate, “Termenu/deyaléblitate-a eutrizalel este de 12... LUNI de la data emiter, interval de timp th care execute autorizate, le Incepute lucrarlle de Intocmi Ing Casgnda Chiou fin ‘Taxa de avtoTait in valoae de 34668.50leta fost achitatécuorm. § ain 10-93.L01% Preznta autora fos ansmshsokancU ret / pwesoR Tada de locumentai thine, mpreun cael 5 scrdun bina wate pre nec in confrmitate cu preveere (gir. 50/1003 repabeat, co modfedieg complete tera, consis, ‘ ‘SE PRELUNGESTE VALABIUTATEA AUTORIZATIE| DE CONSTRUIRE / DASFINTARE Melsdatade peaitau aati Pawan, SECRETAR, ober Sorin Negots Mars as avwecr $8 ‘Stefan Dumitrasod~~ upd aceast dats, 2 nous preunges alain ete posi cota emis bn a conde el 9h Autoraie de Contr. Dat pretunge vlan z= ents tsa de ie cafarm charge TWansisssictanli ls data de = drecipre pags FomularF2-Red. 2x, €€. 2.112017 pivin 22