You are on page 1of 1

Ứng dụng giải pháp kết cấu rỗng xây dựng kè

chỉnh trị sông kiểu mỏ hàn


APPLICATION OF THE HOLLOW STRUCTURE FOR RIVER TRAINING IN
FORM OF GROIN
PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Đại học Hàng Hải Việt Nam
Tóm tắt: Kỹ thuật nền móng hiện nay cơ bản có hai loại: Móng nông, công trình
đặt trực tiếp trên nền thiên nhiên hoặc thông qua lớp đệm; công trình làm việc theo
nguyên lý trọng lực. Móng sâu, công trình đặt trên nền cọc cắm sâu vào trong đất,
công trình làm việc theo nguyên lý móng cọc. Giải pháp kết cấu rỗng, công trình cắm
vào đất như một cây cọc, song làm việc chủ yếu theo nguyên lý trọng lực. Giải pháp
kết cấu này sẽ có hiệu quả cao khi xây dựng trên nền địa chất yếu, vì xây dựng công
trình trên nền địa chất yếu không phải xử lý nền như đối với công trình trọng lực
truyền thống.
Từ khóa: Kết cấu rỗng; nguyên lý trọng lực, kè mỏ hàn.
Abstract: There are two kinds of foundation technologies at present, consist of
shallow and deep foundations. Shallow foundation means the work built directly on
natural base or base course, and its working mechanism is gravity ones. Deep
foundation means the work supported by deep driven pile system and it works
according to pile foundation mechanism. With the hollow structural solution, the
structure is driven into soil and works according to gravity mechanism. It is suitable
and effective if using this structural solution for soft soil area beacuse the foundation
need not to be treated as the conventional gravity works.
Key words: The hollow structure; gravity mechanism; groin.