You are on page 1of 4

Speţe

Speţa 1. Doamna Ursu este proprietara a 1/2 cotă - parte din casa de locuit. La propunerea
vecinei sale, Andronache Vera, a decis să cumpere cealaltă cotă-parte din casa de locuit, şi anume ½
cotă-parte.
Persoanele în cauză au încheiat contractul de vânzare-cumpărare a ½ cotă- parte din casa de
locuit şi au înregistrat transferul dreptului de proprietate. Doamna Ursu nu a fost în stare să achite
integral suma prevăzută în contract, dar i-a promis vânzătoarei că va plăti restul banilor în decurs de 2
ani. În situaţia creată, şi-a dat în chirie apartamentul în care locuia şi s-a stabilit cu traiul în casa de
locuit cumpărată. În plus a împrumutat de la Banca Socială suma de 10 000 lei şi a pus în gaj casa de
locuit.
Cerinţe:
1. Ce raporturi identificaţi în speţă?
2. Ce raporturi patrimoniale reglementate de dreptul civil identificaţi în speţă?
Clasificaţi-le.
3. Prin ce se deosebeşte exercitarea atributelor dreptului de proprietate: folosinţa,
posesiunea şi dispoziţia transferate în baza contractului de vânzare-cumpărare a
½ cotă-parte din casa de locuit, cu cele apărute în baza încheierii contractului
de închiriere a spaţiului locativ?

Speţa 2. După decesul d-lui Ceban, fiul său – Ion s-a adresat unui avocat solicitând o
consultaţie juridică, referitor la drepturile şi obligaţiile sale succesorale.
Astfel, s-a constatat că tatăl său avea în proprietate un apartament cu o odaie, lucruri
personale, mobilă şi un automobil. La fel, în Banca Socială pe numele lui era deschis un cont bancar,
pe care era depozitată suma de 6000 lei. Pentru luna în care a decedat, pensionarului nu i s-a plătit
pensia. De la editura „Arc”, în cutia poştală a depistat o scrisoare în care era vorba despre expirarea
termenului pentru prezentarea unei cărţi, pentru care d-l Ceban a primit o parte din onorariu, în sumă
de 3000 lei. În aceleaşi circumstanţe, vecinul i-a prezentat lui Ion o recipisă semnată de d-l Ceban, în
care se menţiona că ultimul a împrumutat de la vecin suma de 2500 lei şi se obligă să o întoarcă.
Cerinţe:
1. Ce raporturi reglementate de dreptul civil identificaţi în speţă? Identificaţi în speţă
drepturile ce se încadrează în categoria drepturilor patrimoniale şi pe cele care se
încadrează în categoria drepturilor personale nepatrimoniale? Enumeraţi principalele
deosebiri şi asemănări între aceste două categorii de drepturi?
2. Ce bunuri vor trece prin succesiune fiului persoanei decedate?
3. Ce drepturi şi obligaţii vor trece la succesor?

Speţa 3. În baza contractului încheiat cu editura revistei „Action”, d-l Ivanov a efectuat
traducerea din limba română în limba rusă a monografiei „Moldovenii din Ucraina”, autor Vasile Stati.
Până la publicarea în revistă, fără înştiinţarea d-lui Ivanov, monografia tradusă de ultimul a început să
fie publicată în revista „Cartea”, ce-i aparţine aceleiaşi Edituri ca şi revista „Action”. Numele
traducătorului nu a fost indicat. Totodată, d-lui Ivanov nu i s-a plătit onorariu.
Cerinţe:
1. Despre ce raporturi este vorba în speţă? Identificaţi-le în speţă.
2. Ce categorii de raporturi personale nepatrimoniale identificaţi în speţă? Caracterizaţi-le.
3. Referitor la ce valori au apărut aceste raporturi?
4. Cum va fi apărat dreptul d-lui Ivanov?

Speţa 4. Petru Ciobanu (şofer, angajat în baza unui contract de muncă la SRL „ Lăcrimioa-
ra”), în timp ce transporta un lot de marfă şi conducând pe autostrada Chişinău - Leuşeni, sub influenţa
băuturilor alcoolice, cu o viteză de peste 100 km/h, a pierdut controlul automobilului şi a lovit un alt
automobil, care venea din contrasens. Şoferul automobilului lovit s-a dovedit a fi cetăţeanul României
– Sorin Munteanu, care în urma accidentului a decedat pe loc. Ca rezultat, au rămas fără întreţinere doi
copii minori ai lui Munteanu şi soţia acestuia- invalid de gradul II.
Cerinţe:
1. Ce raporturi evidenţiaţi în speţă? Ce ramuri de drept le reglementează?
2. Cum pot fi calificate faptele produse din punct de vedere a dreptului civil?
3. Cine va răspunde pentru daunele cauzate?

Speţa 5. Vasile Parvan l-a chemat în judecată pe vecinul său – Ion Movilă, al cărui
apartament se află deasupra apartamentului său. În cererea sa, V. Parvan solicită instanţei evacuarea
acestuia din apartamentul ce-i aparţine cu drept de proprietate personală, pe motiv că în locuinţa
acestuia locuiesc 4 câini de rasă şi 6 pisici de care nimeni nu îngrijeşte şi mirosul este de nesuportat,
făcând imposibil traiul în aceeaşi clădire.
Cerinţe:
1. Este admisibilă acţiunea d-lui Parvan?
2. Ce principiu al dreptului civil poate invoca în apărarea sa Ion Movilă? Dezvăluiţi esenţa
principiului.
Speţa 6. Familia Arsene a depus o cerere de chemare în judecată împotriva vecinului lor –
Petru Movilă, cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii şi repararea prejudiciului moral cauzat.
În motivarea acţiunii, reclamanţii au indicat că vecinul lor P. Movilă terorizează sistematic
familia lor, prin faptul că îi numeşte cu cuvinte necenzurate, scrie plângeri, răspîndeşte informaţii ce
nu corespund realităţii, s-a adresat în judecată cu acţiuni neîntemeiate etc. Instanţele abilitate, care au
verificat informaţia răspândită şi plîngerile depuse, au constatat necorespunderea informaţiilor cu
realitatea.
Cerinţe:
1. Este admisibilă acţiunea familiei Arsene?
2. Ce principiu de drept civil este neglijat de către Petru Movilă ?
3. Ce va decide instanţa de judecată?

Speţa 7. Procurorul din Procuratura r-lui Căuşeni a depus o cerere de chemare în judecată
privind declararea nulităţii contractului încheiat între SRL „Romaniţa” şi SA „ Stabilitate”. Conform
prevederilor contractuale SA „ Stabilitate” a cumpărat de la SRL „Romaniţa” un magazin pe care în
conformitate cu acelaşi contract, l-a transmis SRL „Romaniţa” în locaţiune, iar echipamentul în
leasing. Procurorul îşi motivează cererea pe faptul că CCRM nu reglementează expres un asemenea
contract civil şi susţine că părţile la încheierea contractului au urmărit scopul eschivării de la achitarea
impozitelor.
Părţile în apărare au menţionat faptul că au dreptul de a încheia orice acte juridice ce nu
contravin legislaţiei.
Cerinţe:
1. Pregătiţi un proiect de hotărâre privind cauza dată.
2. Ce elemente ale metodei de reglementare a dreptului civil au folosit părţile?
3. Ce principiu al dreptului civil au aplicat părţile?
4. Dezvăluiţi esenţa acestui principiu.

Speţa 8. Domnul Negru a încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu SRL „Santo”, având


ca obiect un depozit. La biroul notarial, unde s-au deplasat pentru a încheia contractul în formă
autentică, părţile au declarat ca preţ al vînzării suma de 150 000 lei. După încheierea contractului, fiica
domnului Negru introduce o acţiune în justiţie prin care solicită instanţei să constate că actul încheiat
între părţi a fost simulat cu privire la preţ, pentru a eluda dispoziţiile legale privitoare la taxa de stat, în
realitate preţul fiind de 300 000 lei.
Cerinţe:
1. Care sunt problemele de drept civil ?
2. Care sunt raporturile juridice reglementate de dreptul civil, dar de alte ramuri de drept?
Argumentaţi răspunsul.
3. Care sunt consecinţele comportamentului părţilor la contract?

Speţa 9. Primarul din satul Dumitreşti a emis următoarea dispoziţie: de a ridica de la


locuitorii satului care au mai mult de un tractor celelalte tractoare, fără plată, pentru petrecerea
lucrărilor de arat, cu întoarcerea lor ulterioară.
Cerinţe:
1. Argumentaţi dacă în situaţia dată se încalcă vre-un principiu de drept civil?
2. Dezvăluiţi esenţa acestui principiu.
3. Care sunt mijloacele de apărare a drepturilor lezate în situaţia sus menţionată?