You are on page 1of 4

 c 

 c p c 

 

p . ΔϴϋΎϨμϟ΍ ΕΎηέϮϟ΍ ϲϓ ΎϴϠΤϣ ϊϨμΗ ϲϫ ϭ ΔϴϨϘΗ Ε΍ΪϴϘόΗ ϱ΃ Ϧϋ ΎϫΩΎόΘΑΎΑ ϭ ΔσΎδΒϟΎΑ ΕΎΨπϤϟ΍ ϩάϫ ΰϴϤΘΗ
· ϰΘΣ ϭ ( Ϣγ = ζϧ· · ) ζϧ· [ Ϧϣ ΃ΪΒΗ ϭ ΓήϴΒϛ Ε΍έ΍ΰϏ ϲτόΗ ΕΎΨπϤϟ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ
p . ήΘϣ [ ϕΎϤϋ΃ ϰΘΣ ΎϬϣ΍ΪΨΘγ΍ ϦϜϤϳ ΎϤϛ , ζϧ·
p : ϲϟΎΘϟ΍ ϞϜθϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ ϲϬϓ ΔΨπϤϟ΍ ϩάϫ ΕΎϧϮϜϣ Ϧϋ Ύϣ΃

p
p ·
ϥΎϨΛ· ( ß ) ΕΎϧΎϤϟϭέ ΙϼΛ ΪΟϮϳ ΓήϜΒϟ΍ ϩάϫ ΖΤΗ ϭ ϥ΍έϭΪϟ΍ έϮΤϣ ϚδϤΗ Γέ΍ϭΩ ΓήϜΑ Ϧϣ ϒϟ΄Θϳ ϭ
p . βϛΎόϤϟ΍ ϥ΍έϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔΨπϤϟ΍ ϊϨϤϟ ΔϠϣήϓ ιήϗ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ , ςϐο ΪΣ΍ϭ ϭ βΒϛ
ϭ΃ ϝΰϳΩ ϙήΤϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΟέΎΧ ϙήΤϣ ϦϴΑ ϭ ΎϬϨϴΑ ϞλϮϳ ( ρΎθϗ ) Δτγ΍ϮΑ ΔϛήΤϟ΍ Γέ΍ϭΪϟ΍ ΓήϜΒϟ΍ ϰϘϠΘΗ
p . ϲ΋ΎΑήϬϛ ϙήΤϣ
p . ˯ΎϤϟ΍ ΝϭήΨϟ ΔϫϮϓ ϰϠϋ ϱϮΤϳ ϪϧΈϓ Ϣγήϟ΍ ϲϓ ϥϮψΣϼΗ ΎϤϛ ϭ Ϛϟάϟ ΔϓΎοϹΎΑ
p [
ϲϏ΍ήΒΑ ΎϬπόΒΑ ςΑήΗ ϭ ήΘϣ [ ϮϬϓ ΎϬϟϮσ Ύϣ΃ ΔΨπϤϟ΍ ήτϗ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘΗ ΎϫέΎτϗ΃ ΔϴϧΪόϣ ΐϴΑΎϧ΃ Ϧϋ ΓέΎΒϋ ϲϫ ϭ
p . ΔΨπϤϟ΍ ωϮϨΑ ΩΪΤΘϳ Ύϫήτϗ ϭ ΎϫΩΪϋ ΫϻϮϓ
p " # !c
έϮΤϣ Ϟϛ ςΑήϳ ϭ ήΘϣ [ ϱ΃ ϞϴλϮΘϟ΍ ΏϮΒϧ΃ ϝϮσ ϊϣ ϖϓ΍ϮΘϣ έϮΤϣ Ϟϛ ϝϮσ ϥϮϜϳ ϭ ϲγΎϘϟ΍ ϡϭήϜϟ΍ Ϧϣ ϊϨμϳ ϭ
p . Φπϟ΍ ίΎϬΠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ έϮΤϤϠϟ ϝϮλϮϟ΍ ϰΘΣ ΍άϜϫ ϭ , ΔϘϓ΍ϮΘϣ Δϗΰϋ ϭ΃ ΔϟϮϣΎλ Δτγ΍ϮΑ ήΧϵΎΑ
p &'($%ü
Δότϗ ϱϮΘΤΗ Δϳή΋΍Ω ΔΤΘϓ ιήϘϟ΍ ΍άϫ ΰϛήϣ ϲϓ ϭ αΎΤϨϟ΍ Ϧϣ ϊϨμϳ ϭ ϑϮΠϣ ϱή΋΍Ω ιήϗ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϯϫ ϭ
p . ΐϴΑΎϧϷ΍ ΰϛήϣ ϲϓ ΎϬπόΑ ϊϣ ΓΰϛήϤΘϣ ϥ΍έϭΪϟ΍ έϭΎΤϣ ϞόΟ ΎϬΘϔϴχϭ ϭ ϙϮθΗϭΎϜϟ΍ Ϧϣ Δϴϧ΍Ϯτγ΍
p + * &)
ΐδΣ ΩΪΤΘϳ Ε΍ΪΣϮϟ΍ ϩάϫ ΩΪϋ ϭ , Φο ΔΣϭήϣ ϰϠϋ ΎϬϨϣ Ϟϛ ϱϮΘΤϳ ϲΘϟ΍ Ε΍ΪΣϮϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϧϋ ΓέΎΒϋ Ϯϫϭ
p . ΏϮϠτϤϟ΍ ϖϓΪΘϟ΍ ΓΪη ϭ ήΌΒϟ΍ ϖϤϋ
p .c- ,
ϡΪΨΘδΗ ΖϧΎϛ ΎϘΑΎγ ϭ ΐϴϛήΘϟ΍ ϭ Ϛϔϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϲϓ ΕΎόϓ΍ήϟ΍ ΎϴϟΎΣ ϡΪΨΘδΗ Ϛϟάϟ ΎϬϧίϭ ϞϘΜΑ ΕΎΨπϤϟ΍ ϩάϫ ΰϴϤΘΗ
ήΌΒϟ΍ ϕϮϓ ΎϬΘϴΒΜΗ ϭ ΎϬϠλ ϭ ϢΘϳ ΓήϴΒϛ ΓΪϤϋ΃ ΔόΑέ΃ ϭ΃ ΔΛϼΛ ΰϛήϣ ϲϓ ΎϬΘϴΒΜΗ ϢΘϳ ΚϴΣ Ϟγϼδϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϳϭΪϴϟ΍ ΕΎόϓ΍ήϟ΍
p.
p /0001023 ,
ϝϮΧΩ ϭ΃ ΎϬϠϳΪΒΗ ΐΠϳ Ϛϟάϟ ϭ ϥ΍έϭΪϟ΍ α΃έ ΕΎϧΎϤϟϭέ ϲϓ ϥϮϜϳ Ϟτόϟ΍  #(  c4% " # '
p . ΎϬϧ΍έϭΩ ϖϴόϳ ΎϤϣ Φπϟ΍ Ρϭ΍ήϣ ϲϓ ΔϴγΎϗ ˯Ύϴη΃ ϭ΃ ϰμΣ
ΪΣ΍ ϝΎμϔϧ΍ ϭ΃ ϦϴΑϮΒϧ΃ ϦϴΑ ϝΎμΗ΍ ΔϘτϨϣ ϲϓ ΏήδΗ ΙϭΪΣ ϥϮϜϳ Ϊϗ Ϟτόϟ΍ 
 +! % 5
 c
. ê
p . ϥ΍έϭΪϟ΍ έϮΤϣ Ϧϋ Ρϭ΍ήϤϟ΍
Εϼϔϧ΍ ϭ΃ ϥ΍έϭΪϟ΍ έϭΎΤϣ ΪΣ΃ ϲϓ ήδϛ ΙϭΪΣ ϲϓ ϥϮϜϳ Ϟτόϟ΍ ) 78 5! 6 * ( c
ê
p . Φπϟ΍ ίΎϬΟ ϲϓ ΎϫέϮΤϣ Ϧϋ ΔϳϮϠόϟ΍ Ρϭ΍ήϤϟ΍ ΪΣ΍
p
p c 
 9
ΕΎΨπϤϟ΍ ϩάϫ ΓέΪϗ ΕΩ΍Ωί΍ ΎϤϠϛ ϭ ϊγ΍ϭ ϝΎΠϣ ϦϤο ϭ ΔϋϮϨΘϣ Φο Ε΍έ΍ΰϐΑ ϭ ΓήϴΜϛ ϝΎϜη΄Α ΕΎΨπϤϟ΍ ϩάϫ ήϓϮΘΗ
p . ήΘϣ · ϕΎϤϋ΃ ϥϭΩ ϡΪΨΘδΗ ϲΘϟ΍ ϭ Γήϴϐμϟ΍ ΔδσΎϐϟ΍ ΕΎΨπϤϟ΍ Ϧϋ ΎϨϫ ϢϠϜΗ΄γ ϦϜϟ ˬ ΎϬϨϤΛ Ω΍Ωί΍
p . ΎϬΒϴϛήΗ ΔϟϮϬγ Ύ˱πϳ΃ ϭ ΎϬόϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ΔϟϮϬγ ϭ ΎϬΘσΎδΒϟ ϚϟΫ ϭ ϊγ΍Ϯϟ΍ ΎϫέΎθΘϧΎΑ ΕΎΨπϤϟ΍ ϩάϫ ΰϴϤΘΗ
p : ϦϴϤδϗ Ϧϣ ΔΨπϤϟ΍ ϩάϫ ϒϟ΄ΘΗ
p <;)':
·
p . + * &)[

p c c
=
ϝϭ΍ΪΟ ϖϓ ϭ ϚϟΫ ϢΘϳ ϭ Ϫϴϓ ϊοϮΘγ ϱάϟ΍ ϖϤόϟ΍ ΐδΣ ϭ ΎϬϨϣ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Γέ΍ΰϐϟ΍ ΐδΣ ΔδσΎϐϟ΍ ΔΨπϤϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϢΘϳ
ΎϤϧ΍ ϭ ΔΘΑΎΛ Φο Γέ΍ΰϏ ϚϠϤΗ ϻ ΓΪΣ΍Ϯϟ΍ ΔδσΎϐϟ΍ ΔΨπϤϟ΍ ϥ΃ ΚϴΣ ΔόϧΎμϟ΍ Δϛήθϟ΍ ΕΎΟϮϟΎΘϛ ϦϤο ΩήΗ ΔλΎΧ
: ϲϟΎΘϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍ Ϧϣ ϚϟΫ ΔψΣϼϣ ϦϜϤϳ ϭ , ήΌΒϟ΍ ϖϤϋ Ω΍Ωί΍ ΎϤϠϛ Γέ΍ΰϐϟ΍ ϩάϫ κϗΎϨΘΗ

p
ΖΤΒλ΃ ϰΘΣ ΞϳέΪΘϟΎΑ ΖπϔΨϧ΍ ϢΛ ήΘϣ ϖϤϋ ΪϨϋ c 
ΖϧΎϛ ΔΨπϤϟ΍ ϩάϬϟ Φπϟ΍ Γέ΍ΰϏ ϥ΃ φΣϼϧ ΚϴΣ
p . ήΘϣ ϖϤϋ ΪϨϋ ΔϣϭΪόϣ

p c A. ?@4>1-!=
ϞϴλϮΗ ΎϨϴϠόϓ Ϛϟάϟ ήΌΒϟ΍ Ϟϔγ΃ ϲϓ ΎϤϬΒϴϛήΗ ϢΘϳ ϭ ϦϴΑέϮΘϟΎΑ ϼ
˱ μΘϣ ϥϮϜϳ ΔδσΎϐϟ΍ ΔΨπϤϟ΍ ϙήΤϣ ϥΈϓ ϢϠόϧ ΎϤϛ
ϞΒϛ ϝϮσ ΓΩΎϳί ϥΈϓ ϢϠόϧ ΎϤϛ ϭ , ήϴΒϛ ϝϮσ ϭΫ ϞΒϛ ϡ΍ΪΨΘγ΍ ϲϨόϳ ΍άϫ ϭ ήΌΒϟ΍ Ϟϔγ΃ ϰϟ΍ ϱ΃ ϙήΤϤϟ΍ ϰϟ΍ ΔϳάϐΘϟ΍
ϡίϼϟ΍ ϲϤγϻ΍ ήΗϮΘϟ΍ ϰϘϠΘϳ ϻ ΔδσΎϐϟ΍ ϙήΤϣ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ϞΒϜϟ΍ ΔϳΎϬϧ ΪϨϋ ήΗϮΘϟ΍ ϭ΍ ΪϬΠϟ΍ ϲϓ ρϮΒϫ ΐΒδϳ ΔϳάϐΘϟ΍
p . ϙήΤϤϟ΍ ΍άϫ ϒϠΘϳ ΎϤϣ ϙήΤϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ ϕ΍ήΘΣ΍ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ΏϮΤδϤϟ΍ έΎϴΘϟ΍ ϲϓ ΓΩΎϳί ϰϟ΍ ϱΩΆϳ ΍άϫ ϭ Ϫϟ
ϚϠδϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ ΏΎδΣ ϭ ΐγΎϨϣ ϞϜθΑ ϡΪΨΘδϤϟ΍ ϞΑΎϜϟ΍ ϊτϘϣ ΓΩΎϳί ΎϨϴϠόϓ ΔϠϜθϤϟ΍ ϩάϫ ΐϨΠΘϧ ϰΘΣ ϭ Ϛϟάϟ
ϝϭ΍ΪΟ ˯ΎτϋΈΑ ΔδσΎϐϟ΍ ΕΎΨπϤϠϟ ΔόϨμϤϟ΍ ΕΎϛήθϟ΍ ϡϮϘΗ ΎϤϧ· ϭ ΔϴοΎϳέ ΕΎΑΎδΣ ϭ΍ ΔϳϮϠϬϓ ϰϟ΍ ΝΎΘΤϳ ϻ ΔϳάϐΘϟ΍
p. ϖϓ΍ϮϤϟ΍ ϖϤόϟ΍ ΐδΣ ΔϳάϐΘϟ΍ ϞΒϜϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϊτϘϤϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϦϜϤΘϧ ΔλΎΧ

p
p c
.(,
ϦϴϨΛϻ΍ ϥϮϜϳ ϭ ϦϴΑέϮΘϟΎΑ ήηΎΒϣ ϞϜθΑ ϝϮλϮϣ ϥϮϜϳ ϙήΤϤϟ΍ ϥ΄Α ΔϳΩϮϤόϟ΍ ΕΎΨπϤϟ΍ Ϧϋ ΕΎΨπϤϟ΍ ϩάϫ ϒϠΘΨΗ
p . ϥ΍έϭΩ έϭΎΤϤϟ ΎϨϫ ΔΟΎΤΑ ΎϨδϟ Ϛϟάϟ ήΌΒϟ΍ Ϟϔγ΃ ˯ΎϤϟ΍ ϦϤο
p . ΔϴϧΪόϣ ΐϴΑΎϧ΃ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ΎϬΒϴϛήΗ ϢΘϳ ΓήϴΒϜϟ΍ ΔϋΎτΘγϻ΍ ϭ Γέ΍ΰϐϟ΍ Ε΍Ϋ ΕΎΨπϤϟ΍
p : ϲϠϳ ΎϤϛ ΎϬΒϴϛήΗ ϢΘϴϓ Γήϴϐμϟ΍ ΕΎΨπϤϟ΍ Ύϣ΃
p . ΐγΎϨϣ ϞΒΤΑ κϔϘϟ΍ ςΑήϳ ϭ ϲϧΪόϣ κϔϗ ϦϤο ΔΨπϤϟ΍ ϊοϮΗ· Ú
p . ϲϜϴΘγϼΑ ΏϮΒϧ΃ ϰϟ· ΔΨπϤϟ΍ ΔϫϮϓ ϞϴλϮΗ ϢΘϳ· Ú
ϦϴΨδΗ ϢΘϳ ΚϴΣ ˬ ΔλΎΧ ΔϨϴΠϋ ΎϬϴϓ ϡΪΨΘδϧ ϥ΃ ΐΠϳ ϞλϮϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϭ ΔϳάϐΘϟ΍ ϞΒϛ ϰϟ· ΔΨπϤϟ΍ ϞϴλϮΗ ϢΘϳ· Ú
ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϖλϼϟΎΑ ϒϠΗ ΎϫΪόΑ ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΕϼλϮϟ΍ ϝϮΣ ΎϫΪη ϭ ΎϬϔϟ ϢΛ Ϧϣ ϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ϲϓ ΔϨϴΠόϟ΍ ϩάϫ
p . ΎϬϴϟ· ϪϟϮλ ϭ ϊϨϣ ϭ ˯ΎϤϟ΍ Ϧϋ ΕϼϴλϮΘϟ΍ ϝΰϋ ΔϨϴΠόϟ΍ ϩάϫ Δϔϴχϭ ϭ ϱΩΎόϟ΍
ˬ ϞΒΤϟ΍ ϡ΍ΪΨΘγΎΑ ϞϳΰϨΘϟ΍ ϢΘϳ ϭ ήΌΒϟ΍ ϰϟ· ϞΒΤϟΎΑ ρϮΑήϤϟ΍ ϲϧΪόϤϟ΍ κϔϘϟ΍ ϦϤο ΓΩϮΟϮϤϟ΍ ΔδσΎϐϟ΍ ϝ΍ΰϧ· ϢΘϳ· Ú
p . έάΣ ϞϜθΑ ϞΑΎϜϟ΍ ϞϳΰϨΗ ϢΘϳ ΎϤϛ
ϭ ϞΒΤϟ΍ ϰϠϋ ΔΨπϤϟ΍ ϞϘΛ ϥϮϜϳ ΚϴΤΑ ήΌΒϟ΍ ΔϫϮϓ ϰϟ· ϞΒΤϟ΍ ςΑήΑ ϡϮϘϧ ΐγΎϨϤϟ΍ ϖϤόϠϟ ΔΨπϤϟ΍ ϝϮλϭ ΪόΑ· Ú
p . ϞΑΎϜϟ΍ ϭ΃ ϲϜϴΘγϼΒϟ΍ ΏϮΒϧϷ΍ ϰϠϋ βϴϟ
p . Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϰϟ· ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϞΑΎϜϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϞϴλϮΗ ϢΘϳ· Ú

 c 
/12,
ϕ΍ήΘΣ΍ ϰϟ· ϱΩΆϴγ Ϟτϋ ϱ΃ ϥΈϓ % ΔΒδϨΑ ϭ ϲ΋ΎΑήϬϛ ϪΒΒγ ϥϮϜϳ ΕΎΨπϤϟ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ ϝΎτϋ΃ ΐϠϏ΃ ϥ·
p : ΕΎΒΒδϤϟ΍ ξόΑ Ωήγ΄γ ϭ ϲ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ϙήΤϤϟ΍ ΕΎϔϠϣ
ϱήδϗ ϊϨϣ ϝϮμΣ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ΎϬϧ΍έϭΩ ϊϨϣ ϰϟ· ϱΩΆϴγ ΔΨπϤϟ΍ Ρϭ΍ήϣ ϰϟ· ΔΒϠλ ϡΎδΟ΃ ϭ΃ ϰμΣ ϝϮΧΩ· F
ήϴΒϛ έΎϴΗ έϭήϣ ΐΒδΑ Δϳέ΍ήΣ ϰϟ· Δϴϧ΍έϭΩ Ϧϣ ϙήΤϤϠϟ ΔϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ ϝϮΤΘΗ ΎϫΪϨϋ ϭ ϥ΍έϭΪϟ΍ Ϧϋ ϙήΤϤϠϟ
p . ΕΎϔϠϤϟ΍ ϩάϫ ϕ΍ήΘΣ΍ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ϪΗΎϔϠϣ ϲϓ
ϙήΤϣ ϞόΠϳ ϦϳήϣϷ΍ ϼϛ ˬ ΔϜΒθϟ΍ έ΍Ϯσ΃ ΪΣ΃ ϲϓ ωΎτϘϧ΍ ϭ΃ ΔϜΒθϟ΍ ΪϬΟ ϭ΃ ήΗϮΗ ϲϓ ρϮΒϫ ϝϮμΣ· F
p . ΎϬϗ΍ήΘΣ΍ ϭ ΕΎϔϠϤϟ΍ ϦϴΨδΗ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ήΒϛ΃ έΎϴΗ ΐΤγ ϝϼΧ Ϧϣ ήΗϮΘϟ΍ ϲϓ κϘϨϟ΍ ξϳϮόΘΑ ϡϮϘϳ ΔΨπϤϟ΍
ϱΩΆϳ ,˯ΎϤϟ΍ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ΍ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔϠλϮϟ΍ ϰϟ· ϩΎϴϤϟ΍ ϝϮΧΩ ΐΒδΑ ήΌΒϟ΍ ϰϟ· ϲ΋ΎΑήϬϛ ΐϳήδΗ ϝϮμΣ· F
p . ΎϬϗ΍ήΘΣ΍ ϭ ϪΗΎϔϠϣ ϲϓ ήϴΒϛ έΎϴΗ έϭήϣ ϲϟΎΘϟΎΑ ϭ ϙήΤϤϟ΍ ϞΧΪϣ ϰϠϋ ΪϬΠϟ΍ ρϮΒϬϟ

 c!EcBCD!
΍άϫ ϞτόΗ ϥ΃ ΚϴΣ ( Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔΣϮϠϟ΍ ϦϤο ΩϮΟϮϣ ) ωϼϗϹ΍ ϒΜϜϣ κΤϓ ΎϨϴϠϋ ΐΠϳ ˯΍ήΟ· ϱ΄Α ϡΎϴϘϟ΍ ϞΒϗ
p . ωϼϗϹ΍ Ϧϣ ϙήΤϤϟ΍ ϊϨϤϳ ϒΜϜϤϟ΍

p c;)'cC@,
Ϣψόϣ ϥ΃ ϞΒϗ Ϧϣ ϢϜΗήΒΧ΃ ΎϤϛϭ ϦϜϟ ϭ ςϘϓ ( ϞϴϐθΗ ΡΎΘϔϣ + ϒΜϜϣ ) ϰϟ· ϞϤόΗ ϰΘΣ ΔδσΎϐϟ΍ ΔΨπϤϟ΍ ΝΎΘΤΗ Ύ˱ΒϟΎϏ
ΔϳΎϤΤϟ΍ ήλΎϨϋ ϊϴϤΟ ϞϤθΗ Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΔΣϮϟ ϢϴϤμΗ ΐΠϳ Ϛϟάϟ ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΏΎΒγϷ ΙΪΤΗ ΎϬϠτόΗ ϭ ΎϬϗ΍ήΘΣ΍ ΏΎΒγ΃
ΕΎΣϮϠϟ΍ ϩάϫ ϭ ΔϳέΎΠΗ ΕΎΣϮϟ ϥϮϜΗ ϱήΘθϤϠϟ ϊ΋ΎΒϟ΍ ΎϬϴτόϳ ϲΘϟ΍ ΕΎΣϮϠϟ΍ Ϣψόϣ ϥΈϓ ϒγϸϟ ϦϜϟ ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍
. ΔΌϳΩήϟ΍ ω΍ϮϧϷ΍ Ϧϣ ΎϬϠϛϭ ˬ ΖϟϮϓ ΔϋΎγ ϭ ϒΜϜϤϠϟ ΔϓΎοϹΎΑ ϞϤΤϟ΍ ΓΩΎϳί ΔϳΎϤΣ ΓΪΣϭ ϭ ϊσΎϗ ϰϠϋ ϱϮΘΤΗ
p
 c F
p : ϲϠϳ Ύϣ ϰϠϋ ΔΨπϤϟ΍ ΔΣϮϟ ϞϤθΗ ϥ΃ ΐΠϳ
p . ΓήϴϬη ΔϴϋϮϧ Ϧϣ ϲδϴσΎϨϐϣ ϱέ΍ήΣ ϊσΎϗ ϭ΃ ΪϴΟ (Ϟ͋Σή˴ ϣ˵ ) έϮΘϜΘϧϮϛ·
p . ϞϤΤϟ΍ ΓΩΎϳί ϊσΎϗ·
p .ήΗϮΘϟ΍ ϭ΍ έ΍ϮσϷ΍ ΔΒϗ΍ήϣ ΓΪΣϭ·
p . ˯ΎϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ΔΒϗ΍ήϣ ΓΪΣϭ·
. ήϴΒϣ΃ ΔϋΎγ + ΖϟϮϓ ΔϋΎγ·