You are on page 1of 2

ĐỀ THI MÔN: MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian: 90 phút


(Không tham khảo tài liệu)
---oOo---
Câu 1: (2đ)
a- Chia địa chỉ đường mạng 203.162.48.0/26 thành 6 subnets?
b- Chia địa chỉ đường mạng 182.16.64.0/255.255.252.0 thành 6 subnets?

Câu 2: (2đ)
Cho sơ đồ mạng như hình vẽ:
- Tự cấp địa chỉ IP cho các networks và mỗi card mạng trong routers.
- Hãy ghi ra nội dung routing table trong mỗi router, để đảm bảo tất cả network thông nhau?

LAN-1 LAN-2 LAN-3

R1 R2 R3

R4

LAN-4

Câu 3: (2đ)
a- Trình bày quá trình xử lý IP datagram trong router?
b- Trình bày đặc điểm của nghi thức RIP và OSPF.
Câu 4: (2đ)
Cho hệ thống mạng như hình vẽ:

LAN-2

SERVER2

LAN-1

R1 R2

SERVER1

Tự cấp địa chỉ IP cho mỗi card mạng.


Ghi ra các packet filter rule trên R1 thỏa mãn các điều kiện sau:
- Cấm không cho các máy trong LAN1 truy cập dịch vụ Mail và DNS trên SERVER2, ngoại trừ
máy SERVER1.

Câu 5: (2đ)
a- Trình bày các giải pháp kết nối các LANs ở xa nhau?
b- Trình bày đặc điểm của các thiết bị kết nối mạng: Hub, Switch, Router?