You are on page 1of 54

Bijak Suku Kata

Tadika Dan Prasekolah

umur
4, 5, 6
tahun

hu ma

su

Oleh : Noranin bt Abdullah 2013


Pra Pintar SK Pahit

Nama : …………………………. Kelas :……………


Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula vokal di bawah.

a i u e o

Tandatangan guru :
__________________
1 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ba bi bu be bo

Tandatangan guru :
__________________
2 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ca ci cu ce co

Tandatangan guru :
__________________
3 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

da di du de do

Tandatangan guru :
__________________
4 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

fa fi fu fe fo

Tandatangan guru :
__________________
5 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ga gi gu ge go

Tandatangan guru :
__________________
6 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ha hi hu he ho

Tandatangan guru :
__________________
7 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ja ji ju je jo

Tandatangan guru :
__________________
8 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ka ki ku ke ko

Tandatangan guru :
__________________
9 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

la li lu le lo

Tandatangan guru :
__________________
10 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ma mi mu me mo

Tandatangan guru :
__________________
11 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

na ni nu ne no

Tandatangan guru :
__________________
12 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

pa pi pu pe po

Tandatangan guru :
__________________
13 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

qa qi qu qe qo

Tandatangan guru :
__________________
14 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ra ri ru re ro

Tandatangan guru :
__________________
15 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

sa si su se so

Tandatangan guru :
__________________
16 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ta ti tu te to

Tandatangan guru :
__________________
17 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

va vi vu ve vo

Tandatangan guru :
__________________
18 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

wa wi wu we wo

Tandatangan guru :
__________________
19 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

xa xi xu xe xo

Tandatangan guru :
__________________
20 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

ya yi yu ye yo

Tandatangan guru :
__________________
21 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Salin semula suku kata di bawah.

za zi zu ze zo

Tandatangan guru :
__________________
22 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

bata bara

raga kaya
Tandatangan guru :
__________________
23 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

bapa lada

raja jala
Tandatangan guru :
__________________
24 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

dada naga

baca mata
Tandatangan guru :
__________________
25 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

papa mama

raya lada
Tandatangan guru :
__________________
26 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tulis suku kata awal bagi gambar di bawah.

___ ta ___ pa

___ ga ___ ja

___ la ___ ya
Tandatangan guru :
__________________
27 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tulis suku kata awal bagi gambar di bawah.

___ ga ___ da

___ ma ___ ca

___ ga ___ pa
Tandatangan guru :
__________________
28 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Suaikan suku kata menjadi perkataan dan tulis semulaperkataan.

1. ma ga

2. ra da

3. ja ta mata

4. da pa

5. pa la

Tandatangan guru :
__________________
29 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Suaikan suku kata menjadi perkataan dan tulis semulaperkataan.

1. ra ya

2. ba ma

3. ka ja raja

4. la ta

5. ma da

Tandatangan guru :
__________________
30 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

gigi pili

pipi cili
Tandatangan guru :
__________________
31 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tulis suku kata awal bagi gambar di bawah.

___ li ___ gi

___ pi ___ ti

___ di ___ li
Tandatangan guru :
__________________
32 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

gari jari

tali bayi
Tandatangan guru :
__________________
33 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

sari nasi

lari kaki
Tandatangan guru :
__________________
34 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tulis suku kata awalan atau akhiran bagi gambar di bawah.

___ ri ga___

___ si ti___

pi___ ___ ki
Tandatangan guru :
__________________
35 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tulis suku kata awalan atau akhiran bagi gambar di bawah.

ja___ ___li

___ ri ha___

ti___ ___ ma
Tandatangan guru :
__________________
36 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Suaikan suku kata menjadi perkataan dan tulis semulaperkataan.

1. ja ki

2. ka ma

3. li ri jari

4. ha ga

5. ti ti

Tandatangan guru :
__________________
37 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Suaikan suku kata menjadi perkataan dan tulis semulaperkataan.

1. ga si

2. la li

3. na ri gari

4. ta ri

5. ba yi

Tandatangan guru :
__________________
38 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

cucu puyu

guru bubu
Tandatangan guru :
__________________
39 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Pisahkan suku kata untuk perkataan di bawah.

1.
pasu pa + su

lagu +
2.

3. ratu +

4. labu +

5. baju +

Tandatangan guru :
__________________
40 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Padankan gambar dengan perkataan.

1. satu

2. batu

3. kayu

4. baju

5. paku

Tandatangan guru :
__________________
41 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Padankan gambar dengan perkataan.

1. ratu

2. dadu

3. kuda

4. labu

5. gula

Tandatangan guru :
__________________
42 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tuliskan suku kata pada tempat kososng di bawah.

1. t u__
b a __
batu

2. s a __ __
satu

3. s i __ __
siku

4. p a __ __
pasu

5. d a __ __
dadu

Tandatangan guru :
__________________
43 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tuliskan suku kata pada tempat kososng di bawah.

1. __
r __
a tu
ratu

2. __ __ k a
muka

3. __ __ d u
dadu

4. __ __ r i
sari

5. __ __ l i
tali

Tandatangan guru :
__________________
44 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

koko logo

foto yoyo
Tandatangan guru :
__________________
45 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Padankan gambar dengan perkataan yang betul.

1. lori

2. nota

3. roti

4.
topi

5.
sofa
Tandatangan guru :
__________________
46 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Padankan gambar dengan perkataan yang betul.

1. hati

2. roda

3. dadu

4.
siku

5.
koko
Tandatangan guru :
__________________
47 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

meja jeti

feri ceri
Tandatangan guru :
__________________
48 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Baca dan salin semula .

kera lega

kena peta
Tandatangan guru :
__________________
49 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Pisahkan suku kata untuk perkataan di bawah.

1.
beca be + ca

keju +
2.

3. feri +

4. ceri +

5. meja +

Tandatangan guru :
__________________
50 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Pisahkan suku kata untuk perkataan di bawah.

1.
kuda ku + da

jari +
2.

3. duri +

4. kera +

5. kota +

Tandatangan guru :
__________________
51 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Cantumkan dan salin semula suku kata menjadi perkataan.

1. i bu ibu

2. a ku

3. u bi

4. e la

5. u ri

6. a da

7. i tu

8. e mu
Tandatangan guru :
__________________
52 Tandatangan ibu bapa : ___________
Hari : _______________ Tarikh : _______________.

Tuliskan suku kata yang sesuai.

si pi tu ku bu

bi mu

a __

e __ i __

__
i si

u __ a __

i __

Tandatangan guru :
__________________
53 Tandatangan ibu bapa : ___________