You are on page 1of 6

,I

0
,-
•I
·- 3
°
<puMo rq<; un' C1p18µ6v \ v;;018 CITTO(j)OOEW<; TOU MovoµEAou<; npwro611<dou A0f)VWV
(Tµ�µa Yno0tocwv AvayKaonK1i<; EKrtAwq<;
,,,,..� --
E161Kt<; 8.iCIOIKaOiE<;)
...

.., _\•·1
l. ,:
;: .• �-
J

1
I.,.
. \
(. '
J '

oidoiKouc; tyypocpo OTTOOEIKVUETOI OTI µE H]V ETTiOIKl7 UTT op18µ6v -


1

61may� m\17pwµ�c; 0 OVOKOTTTWV we; TTpWTO(pEl/\£Tl7<; (µna r17c; E'('(U�Tp1ac;


- µr1 01a6iKOu) uTTOXpEwvovrn1 va
• • • •• • • '>

- . - •---~<·~ � .. -� ....__.._,_..,-.,.. •. . ,,- , ...�-.��

:<ma[3aAouv, aM17AEyyuwc; KOi £1<; 0A61<Aqpov EKooTOc;, or17v 1<08' �c; 11


OVOKOTT� TpOTTE(IK� ETOlpEfO TO TTOOO TWV 74.548,63 EUpW, EI/TOKW<; µE TO

OVWTOTO ETTITOKIO UTTEpl7µEpfoc;, �TOI TO ouµf30TIKO ETTITOKIO TTpOOOUs'7µ£VO

KOTCI 2,5% EKOTOOTIOiE<; µovOOE<;, TT/\EOV 01/0TOKIOµou OVQ E�aµ17vo ouµcpwva

µ£ TO V. 2601/1998 0£ ouv6uooµ6 µ£ TO OXETIKO ouµf3anK6 6po (UTT op18µ.


1

13), OTTO Tl7V 07-07-2017 ETTOµEVl7 17µtpo r17c; KmayyEAioc; r17c; oupf3aoqc; KOi
µEXPI H]V E�Ocpt\17017, K08W<; KOi TO TTOOO TWV 2.443 EUpW '(10 Tl7 OIKOOTIK�

60TTav17 EKoooqc; r17c; 61orny�c; our�c;. Oor6oo, or17 ouyKEKp1µtv17 61may�


m\qpwµ�c; OEV OVO<pEpOVTOI 01 KE<pO/\OIOTTOll7µ£VOI TOKOI KOTCI TTOOO optoµtvo,

TTpoc; tAEyxo TOU ouvv6µou Tl7<; OUVO/\IK�c; ETTIOIKl7c; OTTOiT17017c;, µE


OTTOTEM:oµa VO µ17v EiVOI OUVOT� l7 OVO'(KOOTIK� EKT£/\EOl7 '(10 Tl7V EIOTTPOSfl Tfl<;

ETTIOIK0(6µ£v17c; OTTOiT17017c;, E<p6oov 17 61may� TTAr]p<..uµ�c; we; EKTE/\WT6c;


TiTAoc;, [360£1 TOU OTToiou KIV�8l7KE 17 ET Tiµoxri EKTE/\EOTIK� OIOOIKOoio KOi
EK06817KE 17 TTpoof3aAA6µ£Vl7 TTPOsfl, EiVOI OKUpWTEC. Km6mv TOUTWV, E/1/\Ellj.JEI
v6µ1µou EKTE/\EOTOU TIT/\OU, 17 OVOKOTTT6µ£v17 KOTOOXET�pla £K8£0fl OKIVflTl7<;
TTEp1ouoiac; TTCIOXEI OKUp6r17rnc; KOi O OXETIK6c; Myoc; r17c; avaKOTT�c; TTpETm VO
'{1\/£1 OEKT6c; we; KOi OUOIOOTIKCI f3601µoc;.
K m' OKot\ou8io TWV avwrtpw, fl £1/0IKl7 01/0KOTT� TTpETTEI VO yiVEI OEKT�
we; f3601µt7 KOT ouoiov KOi VO OKUpw8£i 17 TTpoof30AA6µEVfl KOTOOXET�pla
1

EK8Eo17, EVW TTaptAKEI ri E�baori rwv Aomwv A6ywv avaKoTT�c;. H Ka8' �c; ri
OVOKOTT� Tpam:(o, TTOU rin�8f7KE OTfl OIKl7 TOUTfl ( ap8po 176 KnoA6), TTPETTEI
va KOTOOIKOOTEi OTflV TTA17pwµ� Tr]<; OIKOOTIK�c; OOTTavric; TOU OVOKOTTTOVTO<;,
KOTO TTOpooox� TOU OXETIKOU OIT�µm6c; TOU we; v6µ1µou KOi f36otµou, OTTWc;
opi(ETOI EIOIKOTEpo OTO OIOTOKTIKO rric; TTapouooc;.