RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 1 ARAS 1 Tema: Keluargaku Syurgaku i Tajuk: Keluargaku Bahagia -Ibu dan Ayah Pulang Kerja. ii 1.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Moral Muzik Kajian Tempatan Nilai: hormatmenghormati kasih Sayang kerjasama

SISTEM BAHASA

CATATAN

Mendengar & Bertutur Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i Menyebut perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul Menulis 9.0 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan.

Tatabahasa : kata nama am ayat tunggal Kosa Kata : intonasi situasi tentera gotong-royong nyaman sekeluarga anggerik Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat berdasarkan gambar.

KBT: TKP Verbal Linguistik Muzik BCB: Bacaan luncuran

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kesihatan Matematik Nilai: hormatmenghormati perpaduan kasih sayang KBT: TKP Interpesonal BCB B.luncuran

SISTEM BAHASA

CATATAN

Mendengar & Bertutur UNIT 1 1.2 ARAS 2 Aras 2 Tema: i Keluargaku Syurgaku Tajuk: Anak Tunggal Anak Angkat i 5.1 Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Membaca Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberi penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 ii Menyusun perkataan dan membina ayat majmuk. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Tatabahasa: simpulan bahasa kata nama khas ayat tunggal Kosa Kata: kakak ipar abang ipar anak saudara anak angkat, rumahtangga Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan dan ayat

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat berdasarkan gambar.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 1 ARAS 3 Tema: Keluargaku Syurgaku Tajuk: Ibu Mithali Ibuku Kisah Sang Kerbau Dengan Sang Buaya 5.2 Aras 3 i Menceritakan tentang gambar bersiri dengan menggunakan pelbagai jenis ayat dengan betul. Membaca Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan lancar. Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel, yang mudah, menarik, dan bermakna. Aras 3 i Menulis karangan berpandu 2.1

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Tatabahasa: Kata nama khas kata panggilan tanda baca kata seru Kosa Kata: mithali pendidik perihal kesah terhibur

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Melengkapkan karangan pendek.

Nilai: Hormatmenghormati

i

KBT: KB Menjana idea ICT

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

UNIT 2 ARAS 1 Tema: Seronoknya Bersekolah Tajuk: Mari ke Sekolah Aktiviti Soo Kee di Sekolah i i 1.2

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Menyebut perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul.

Tatabahasa: kata panggilan kata nama khas tanda baca Kosa Kata: menuntut ilmu berkibar ajaran ikutan Sebutan dan Intonasi Sebutan ayat

ILMU: Pendidikan Moral Kajian Tempatan Matematik Nilai: Kasih sayang Kenegaraaan Hormatmenghormati

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Susun ayat mengikut urutan.

Menulis
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 i Menulis perkataan, ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

KBT: KB Menjana idea Mencirikan BCB Bacaan luncuran

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 2 ARAS 2 Tema: Aras 2 Seronoknya Bersekolah Tajuk: Mengenali Guru 6.1 i i Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Kosa Kata: ceria, gigih, bin, binti, dialog 1.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar & Bertutur Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat ,sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

Tatabahasa: Kata namakhas, kata panggilan, kata adjektif

Ilmu: Pendidikan Moral, Matemati Nilai: Hormatmenghormati KBT: KB Menghubungkait BCB Mendengar dengan berkesan Kontekstual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Melengkapkan dialog.

Membaca Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i i Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat. ii Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Muzik Kajian Tempatan Nilai hormatmenghormati mematuhi peraturan berdisiplin

SISTEM BAHASA

CATATAN

Mendengar & Bertutur UNIT 2 .3 ARAS 3 Aras 3 Tema: Seronoknya Bersekolah i ii Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Tatabahasa: kata nama khas kata adjektif imbuhan Kosa Kata: sejahtera ceria mentari jemur jerami semalu

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat berdasarkan jadual.

Membaca Tajuk: Mengenali Peraturan Sekolah 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat Aras 3 i Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan. Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Aras 3 i Menulis karangan berpandu. KBT: KB menghubungkait Kontekstual

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 3 ARAS 1 Tema: Aras 1 Cita-cita Tajuk: Cita-citaku Setinggi Awan i ii Mengenal pasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Membaca 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan tajuk. Sebutan dan Intonasi. Sebutan perkataan dan ayat KBT: KB: Menjana idea KMD Konstruktivisme Kosa Kata: saintis pengurus penumpang bentuk maksud Nilai: menghargai masa tekun Berdikari 3.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

Mendengar & Bertutur Menyampaikan maklumat tentang sesuatui perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktue ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai

Tatabahasa: kata nama am imbuhan pinjaman ayat tunggal ayat majmuk.

Ilmu: Kajian Tempatan, sains

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat berdasarkan gambar.

i

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 3 ARAS 2 4.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

Mendengar Bertutur

Tema:
i

Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.
Aras 2 i 6.1 Menyatakan pendapat tentang topik yang dibincangkan.

Tatabahasa: Imbuhan awalan dan akhiran kata hubung, kata nama am Kosa Kata: Zaman menengah usahawan seragam Mencapai pakar Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan dan ayat

Ilmu: Kajian Tempatan,Sains

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat tunggal.

Cita-cita
Tajuk: Rajin dan Usaha Tangga Kejayaan

Membaca

Nilai: Bertanggungjawab, berdisiplin, mematuhi arahan

Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.
Aras 2 i i Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat.

Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i ii i Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ii Menyusun perkataan dan membina ayat majmuk.

KBT: KB: meramal KMD BCB Bacaan luncuran Kontekstual

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 3 ARAS 3 Tema: Cita-cita Tajuk: Usahawan Muda Pusat Peranginan Puan Esah Bercuti di Pulau Peranginan 8.2 6.1 i 1.2 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila..
Aras 3 Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Membaca Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Tatabahasa: Imbuhan terbitan tanda baca kata dasar Kosa Kata: berkursus pengalaman dirasmikan Pelancong peranginan batu karang

Ilmu: Kajian Tempatan Sains Nilai: Mencintai alam sekitar berhemah tinggi KBT: KB Mengumpul dan mengelas Kontekstual KMD

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat berdasarkan gambar.

. Aras 3
i Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. Menulis Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 4 ARAS 1 3.1 Tema: Aras 1 Badan Sihat Minda Cerdas Tajuk: Makanan Untuk Kesihatan Makanan Seimbang Rahsia Kesihatan Badan i i ii Mengenal pasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Membaca 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Merujuk kamus untuk meneliti ejaan yang betul. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan tajuk Kosa Kata: Berkhasiat, poster karbohidrat vitamin zat galian Seimbang tenaga Nilai: Menjaga Kesihatan kebersihan, berjimat-cermat bersyukur. KBT: KB: menyenaraikan. BCB: Merujuk kamus Konstruktivism

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa. Struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Tatabahasa Imbuhan awalan dan akhiran kata nama am

Ilmu: Kesihatan Moral Sains

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Menulis penjodoh bilangan yang sesuai.

i

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 4 ARAS 2 Tema: Aras 2 Badan Sihat minda Cerdas Tajuk: Beriadah Untuk Kesihatan 6.1 i Menyatakan pendapat tentang topik yang dibincangkan . Membaca Kosa Kata: Beriadah Berkhemah Bersilat keselamatan Nilai: menghargai alam sekitar menjaga kesihatan diri KBT: KB Menyenaraikan, menjana idea BCB mencatat nota. 4.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.

Tatabahasa: Imbuhan awalan kata dasar

Ilmu: Kajian Tempatan Kesihatan Moral

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat dengan perkataan yang diberi.

Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet..
Aras 2

i

Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat.

Menulis
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk . Aras 2 i Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

UNIT 4 4.1 ARAS 3 Tema:

Mendengar & Bertutur Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 i Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa, dan ayat yang jelas dan tepat. Membaca 5.2

Tatabahasa: imbuhan awalan ayat penyata Kosa Kata: sentuhan berjangkit serangga membiak mencegah

Ilmu: Matematik Kesihatan Sains Nilai: menjaga kebersihan menghargai alam sekitar KBT: KB: menghubung kait. BCB: mencatat nota Kontekstual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Susun perkataan untuk membentuk ayat.

Badan Sihat Minda Cerdas Tajuk: Mencegah Penyakit Utamakan kesihatan

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
i ii Aras 3 Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya yang betul. Memberikan penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Menulis Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i Aras 2 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.

8.2

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 5 ARAS 1 2.1 Tema: Aras 1 Hargai Nyawamu Tajuk: Keselamatan Diri Joseph Bermain Layang-layang 5.1 i Bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan pelbagai jenis ayat dengan betul. Kosa Kata: rekreasi terbuai-buai bertiup tersangkut ujarkan Nilai: tolong-menolong bersopan keselamatan diri . KBT: KB: menyenaraikan, menjana idea Kontesktual OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar & Bertutur Bercerita dengan menggunakan kata , frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Tatabahasa: imbuhan awalan kata nama am tanda baca

Ilmu: Moral Kesihatan Kajian Tempatan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Melengkapkan karangan dengan kata kerja.

Membaca
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Menyebut perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Memahami perkataan, frasa dan ayat .

i ii iii

Menulis
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan mengikut tajuk. Menulis ayat berdasarkan pemerhatian.

i ii

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 5 ARAS 2 Tema: Hargai Nyawamu Tajuk: Keselamatan di Rumah Pesanan Puan Uma i ii 1.2 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. Menjawab soalan secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.

Tatabahasa: Imbuhan awalan dan akhiran Kosa Kata: berpesan elak amal alas meja peti kecemasan

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai: menjaga keselamatan di rumah berhati-hati. KBT: KB mengelaskan, menyenaraikan ICT Penerokaan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Melengkapkan pesanan.

Membaca
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i Membaca teks unsur sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul.

Menulis
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 5 ARAS 3 Tema: Hargai Nyawamu Tajuk: Keselamatan Menaiki Bot Pengalaman Menaiki Bot 7.1 1.2 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara dengan bertatasusila. Aras 3 i Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Membaca Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 i Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan.

Tatabahasa: simpulan bahasa kata ganda tanda baca Kosa Kata: pengelaman,jeti muat jaket, kecut belayar pelancong

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai: menjaga alam sekitar menjaga keselamatan diri KBT: KB: menjana idea menghubung kait BCB: bacaan luncuran Kontekstual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Salin ayat dengan tanda baca yang betul.

Menulis
9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 i Mengambil imlak teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar & Bertutur UNIT 6 3.1 ARAS 1 Tema: Banyak Berjalan Luas Pengelaman Tajuk: Menawan Puncak Gunung Angsi i i ii Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.. Aras 1 Mengenal pasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat.. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca teks sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan lancar.

Tatabahasa: kata panggilan kata ganda frasa kata Kosa Kata: puncak kakanda adindau dara ekspedisi merujuki halangan

Ilmu: Kajian Tempatan Moral Nilai: bekerjasama menghargai alam sekitar bersopan KBT: KB: menjana idea menyenaraikan BCB: bacaan luncuran Kontekstual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Menulis jawapan dengan ayat yang betul.

Menulis
9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan.

16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur UNIT 6 4.1 ARAS 2 Tema: Banyak Berjalan Luas Pengalaman Tajuk: Kompleks sejarah Pasir salak Pahlawan Melayu i 10.1 i Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Aras 2

Tatabahasa: Kata nama khas Kosa Kata: kubu menara kompleks terowong pahlawan jasa

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kenegaraan KBT: KB: menghubung kait, mengelaskan BCB: bacaan luncuran Kontekstual

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat dengan perkataan.

Menyatakan pendapat tentang topik yang dibincangkan . Membaca

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 2 Membaca teks unsur sastera dan bukan sastera dengan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1

i ii

Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan mengikut tajuk. Menulis ayat berdasarkan pemerhatian.

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 6 ARAS 3 Tema: Aras 3 Banyak Berjalan Luas Pengalaman Tajuk: Sehari di Cameron Highland i ii i 5.2 Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Membaca Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.. Aras 3 Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberikan penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah , menarik dan bermakna. Aras 2 i Melengkapkan karangan dengan perkataan dengan frasa yang sesuai 3.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Tatabahasa: simpulan bahasa kata nama am Kosa Kata: lazat lereng dingin nyaman flora fauna bengkang-bengkok

Ilmu: Sains, Kajian Tempatan Nilai: menghargai alam sekitar bekerjasama KBT: KB: menjana idea BCB: bacaan luncuran Konstruktivisme

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Melengkapkan karangan dengan perkataan yang sesuai.

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 7 ARAS 1 Tema: Warisan Kita Tajuk: Dodol Rekod Dodol Terpanjang i 1.3 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 ii 2.1 Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas.

Tatabahasa: Kata ganda Kata nama am Kata majmuk Kosa Kata: kacau pekat dodol projek kawah Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan

Ilmu: Kajian Tempatan Pend. Moral Nilai: Kerjasama Bersatu padu KBT: KB: -menyusun urutan -menjana idea TKP -verbal linguistik Kontekstual Hubungkait

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Menyusun ayat menjadi satu perenggan.

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.
Aras 1 Bercerita tentang gambar bersiri dengan menggunakan pelbagai jenis ayat dengan betul. Membaca

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1

ii 7.1

Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1

i

Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Menulis Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. 8.1

i

20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 7 ARAS 2 Tema: Aras 2 Warisan Kita Tajuk: Permainan Rakyat Cari Cucu 3.1 i Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Kosa Kata: sakti batu seremban bongkok mengantuk kahwin Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan TKP Muzik BCB mendengar dengan cekap ICT penerokaan 2.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Tatabahasa: kata nama am ayat tunggal kata majmuk kata Hubung

Ilmu: Muzik PJK Nilai: hormatmenghormati jujur kerjasama

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat berdasarkan gambar.

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2

i

Memberikan penjelasan tentang maklumat yang disampaikan. Membaca

KBT: KB: menghubung kait

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2

i

Membaca teks unsur sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Menulis

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2

i

Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 7 ARAS 3 Tema: Warisan Kita Tajuk: Kompang Berbunyi Cara Membuat Kompang i i 3.1 2.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar & Bertutur Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menulis

Tatabahasa: Perkataan seerti Kata nama am Kata adjektif Kosa Kata: budiman cemerlang bestari kompang tradisional bingkai

Ilmu: Muzik Kajian Tempatan Nilai: Menghargai KBT: KB: menghubung kait menjana idea TKP Verbal linguistik BCB Bacaan akaliah

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

PENULISAN 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk Aras 2 i 9.1 Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan. Membina ayat berdasarkan perkataan.

22

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur UNIT 8 ARAS 1 Tema: Aras 1 Mari Bersukan Tajuk: Larian Muhibah Upacara Penyampaian Hadiah 6.1 ii Memberikan pandangan tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. Membaca Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i 7.1 Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. Menulis 8.2 i 10.1 i ii Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan tajuk. Menghasilkan pelbagai genre (prosan dan puisi), termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun.

Tatabahasa: kata nama khas aat tunggal Kosa Kata: iklan warganegara kategori juruacara laman web muhibah

Ilmu: PJK Nilai: semangat kesukanan tekun KBT: KB: menyelesaikan masalah menyusun mengikut keutamaan BCB perbincangan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Menyusun frasa membentuk ayat.

23

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
Aras 1 Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan mengikut tajuk. Menulis ayat berdasarkan pemerhatian.

24

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 8 ARAS 2 Tema: Mari Bersukan Tajuk: Sukan di Negara Kita Sukan Malaysia i 4.1 1.2 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2

Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: atlet dicungkil bakat SUKMA temasya Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan

Ilmu: PJK Kajian Tempatan Nilai: Semangat kesukanan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Membina ayat dengan perkataan yang diberi.

Menjawab soalan secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.
Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2

i

Menyatakan pendapat tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Membaca

KBT: KB: memberi pendapat membanding beza menyenaraikan BCB bacaan mekanis bacaan akaliah

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2

i

Membaca teks unsur sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Menulis

8.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2

i

Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk.

25

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Aras 1 i ii Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan mengikut tajuk. Menulis ayat berdasarkan pemerhatiaan.

26

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 8 ARAS 3 Tema: Aras 3 3.1

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Tatabahasa: kata adjektif perkataan seerti ayat penyata Kosa Kata: olahragawan olahragawati trofi, anugerah sijil Sebutan dan Intonasi sebutan perkataan intonasi ayat penyata

Ilmu: PJK Kajian Tempatan Nilai: Semangat kesukanan Menghargai Patriotisme KBT: KB: mengumpul dan mengelas mengecam BCB: membuat rujukan bacaan luncuran ICT penerokaan

Objktif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Melengkapkan ayat dengan kata adjektif.

Mari Bersukan
Tajuk: Tokoh Sukan Anugerah Sukan Negara

i 4.1

Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3

i

Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa dan ayat yang jelas dan tepat. Membaca

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3

i 6.1

Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya yang betul. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet . Aras 3 Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan.

i

27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 i 10.1 Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 i ii Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan mengikut tajuk. Menulis ayat berdasarkan pemerhatian.

28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 9 ARAS 1 TEMA : Aras 1 Negaraku i TAJUK : ii Jalur Gemilang di Mana-mana Jalur Gemilang Sejarah Jalur Gemilang iii Menulis Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk 8.1 Aras 1 Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik. i Aras 2 Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ii 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 i BCB: -mendengar dengan berkesan -bacaan luncuran 5.1 Memberikan pandangan tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. Membaca Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Memahami perkataan, frasa dan ayat. Mendengar pendapat dengan teliti untuk memahami tajuk perbualan. Kosa Kata: samudera sumpah berdaulat wajar warga wawasan diisytiharkan peristiwa dataran sempena Sebutan dan Intonasi intonasi ayat penyata Nilai: Patriotisme 4.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar & Bertutur Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Tatabahasa: Kata dasar Ayat penyata Tanda baca Ilmu: Muzik Kajian Tempatan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN

KBT: KB: -mereka cipta -mengecam -menjana idea

Mengimlak.

Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan mengikut tajuk.

29

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 9 ARAS 2 TEMA : 1.2

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 i

Tatabahasa: tanda baca nama Khas kata singkatan Kosa Kata: terasuh generasi menyusur canggih ERL elektronik Sebutan dan Intonasi intonasi ayat seruan

Ilmu: Kajian Tempatan Muzik Nilai: bersyukur menghargai patriotisme

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Negaraku
TAJUK :

Menjawab soalan secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.
Membaca

Kebanggaan Negaraku

5.1

Selamat Datang ke Malaysia.


i 8.2 i

Keranamu Malaysia

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca teks unsur sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Menulis Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

KBT: KB: memadankan melabel BCB: menulis nota, fakta, perenggan KONTEKSTUAL mengalami ICT penerokaan

PENULISAN
Salin perenggan dengan tanda baca yang betul.

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 9 ARAS 3 TEMA : Negaraku TAJUK : i 3.1 1.2 0BJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai.

Tatabahasa: Kata kerja Ayat penyata Ayat majmuk Kosa Kata: wira kental kembali faktor gamat krim Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan Intonasi ayat penyata

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: kebanggaan tabah cekal rajin KBT: KB: menganalisis menjana idea BCB perbincangan KONTEKSTUAL menghubung kait

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Kejayaan Warga Malaysia
Usia Tidak Menghalang Kejayaan Permainan kata kerja.

Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ii Memberikan penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

PENULISAN
Menyusun dan menyalin ayat dengan betul.

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 10 ARAS 3 TEMA: Dunia Tanpa Sempadan TAJUK: 1.3 Alat Komunikasi E-mel daripada Sahabat E-Kad Mencipta Kad Ucapan Alam Siber Permainan Siber i ii i 1.2

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. Aras 3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas, tepat, dan tersusun. Melakukan arahan serta pesanan dengan betul.

Tatabahasa: kata nama am kata majmuk kata singkatan ayat penyata imbuhan akhiran ‘_an’ Kosa Kata: ceria rakan siber animasi e-kad SMS komunikasi ungkapan internet undur senamrobik giliran lambung televideo sumur Cakera Sebutan dan Intonasi Intonasi pantun

Ilmu: Sains dan Teknologi Pend. Seni Matematik Nilai: berani mencuba rajin bersopan-santun KBT: KB: mereka cipta mengesan kecondongan BCB Bacaan luncuran Bacaan intensif Gaya pembelajaran VAK (visual, auditori,kinestatik) ICT Tutorial Penerokaan Aplikasi Pemudah komunikasi

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

4.1

Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun . Aras 3 Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa dan ayat yang jelas dan tepat.

PENULISAN Melengkapkan ucapan.

i

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
i 6.1 Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 i ii 10.1 Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Menyusun perkataan dan membina ayat majmuk. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 i Melengkapkan karangan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.

33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 11 ARAS 3 TEMA: Aras 3 Jimat Membawa Berkat TAJUK: Duit Syiling Saya Duit Syiling Satu Sen Kempen Satu Sen Wang di Bank Lebih Selamat Jadual Perbelanjaan i ii 7.1 i 4.1 i 2.1

OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan Matematik Ekonomi Nilai: berjimat-cermat menghargai bersyukur prihatin hormatmenghormati bersopan-santun KBT: KB: menganalisis menjana idea menilai metakognisis BCB mendengar dengan cekap bacaan luncuran TKP interpersonal intrapersonal logik matematik verbal linguistik KONTEKSTUAL menghubung kait

Mendengar & Bertutur Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Tatabahasa: Perkataan seerti Kata majmuk Ayat tanya Ayat majmuk Ayat penyata Kosa Kata: pelaburan berhemat wang saku anak yatim upah prihatin saham tambang disemai urusan kad kredit cek cangkerang kempen ATM Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan Intonasi ayat penyata, ayat tanya, dialog

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Melengkapkan karangan berdasarkan gambar.

Menyampaikan cerita dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Aras 3

i

Ii

Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa dan ayat yang jelas dan tepat.

Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya yang betul. ii Memberikan penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 i Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan. i

34

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
ICT-penerokaan 8.1 Menulis Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. ii 8.2 Aras 2 Menyusun perkataan dan membina ayat majmuk. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i 10.1 Aras 2 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. i Aras 2 Melengkapkan karangan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. i Aras 3 Menulis karangan berpandu.

35

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 12 ARAS 3 TEMA: Aras 3 Sudah Kuketahui TAJUK: 4.1 Buluh Pelbagai Guna Pokok Buluh Jasamu Dikenang Tokoh Kemerdekaan Kuiz Perdana Kuiz Antara Sekolah i Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Aras 3 Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa dan ayat yang jelas dan tepat. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i ii 6.1 Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya yang betul. Memberikan penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan Puisi - Pantun i Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kosa Kata: seruling lemang istimewa kraf tangan menanak angklung perabut serkap bubu biodata tokoh penjajah kuiz perdana nasional santan beras pulut paya Sebutan dan Intonasi Sebutan perkataan Intonasi ayat penyata Peribahasa Pepatah Penjodoh bilangan Nilai: Mencintai alam Patriotisme Menghormati dan menghargai tokoh KBT: KB: mencirikan menghubung kait membuat gambaran mental BCB perbincangan membuat rujukan TKP naturalis muzik ICT -penerokaan 3.1 OBJEKTIF / HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar & Bertutur Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Tatabahasa: Kata nama khas Kata tanya

Ilmu: Kajian Tempatan Muzik Matematik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
PENULISAN Menulis karangan “Aku Sebatang Buluh”.

36

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK(C/T) TAHUN DUA
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 i 10.1 i Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna . Aras 2 Melengkapkan karangan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. Aras 3 i Menulis karangan berpandu.

37

Related Interests