RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 1 1.1 Tema: Kekeluargaan Aras 1 Tajuk : Berekreasi Bersamasama Keluarga Menziarahi Saudara Riang Gembira Bersamasama Keluarga Kenangan Indah i. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang sesuai . Aras 2 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan. Peribahasa : buah fikiran bulat hati senang hati makan angin ambil hati anak buah ambil angin darah daging manis mulut OBJEKTIF/HASIL PEMBELJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar dan bertutur Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Tatabahasa : kata nama am kata nama khas ayat tanya ayat majmuk tanda baca kata panggilan ayat tunggal Kosa Kata : ceria, tenang, sukar, kenangan berekreasi, membentangkan, geluncur air

Ilmu: Kemahiran Hidup Moral Nilai: bekerja sama hormatmenghormati kasih sayang bersopan santun KBT: KB: mengelaskan menjana idea menyusun atur menghubung kait TKP : Verbal linguistik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan : 1.Membina lima ayat berdasar kan gambar. (Buku L & A M/s 2) 2.Mengisi tempat kosong dengan kata nama am dan kata nama khas untuk melengkapkan karangan. (Buku teks m/s4) 3. Menyusun ayat mengikut urutan cerita (Buku teks m/s 7)

1.2

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ii. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberi penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi, dan gaya penyampaian yang betul. ii. Memberi penjelasan tentang perkara yang dibaca.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termaksuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. Merujuk kepada kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA

UNITTEMA TAJUK ARAS

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Moral Kajian Tempatan Nilai: hormatmenghormati tolong- menolong bertolak ansur menghargai KBT: KB: menyusun atur menjana idea memadankan TKP : Verbal linguistik Natrulis BCB : bacaan mekanis

CATATAN

Mendengar & Bertutur UNIT 2 1.2 Tema : Aras 1 Sekolah Bestari Tajuk : Kelas Ceria Aras 2 Surat kepada Sahabat Pena Aktiviti Murid di sekolah Bestari Sekolahku E-mel daripada Joseph 3.1 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii. Memberi respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 3 i. Bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila

Tatabahasa : kata ganti nama diri kata kerja kata ganti nama tunjuk ayat tanya kata hubung ayat majmuk Kosa Kata : bestari ceria folio sahabat pena

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan : 1. Membina lima ayat berdasarkan gambar dengan perkataan yang dipetik daripada teks dialog (Buku teks m/s 12) Menyalin semula ayat yang di lengkapkan menjadi

Peribahasa : alah bisa tegal biasa pasang telinga

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Mengumpul maklumat berdasarkan bahan. ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai.

Sebutan dan intonasi : pantun

ICT

2.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
sebuah karangan cerita.(Buku L/A m/s 8) Menulis semula perkataan yang disebut oleh guru.

3. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi, dan gaya penyampaian yang betul. ii. Memberi penjelasan tentang perkara yang dibaca 6.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi, dan gaya penyampaian yang betul. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
topik.

Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai Aras 2 i. Membina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal menggunakan kata hubung. ii. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan.

9.1

Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i. Mengeja dan menulis perkataan dan frasa yang diperdengarkan.

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 3 Tema : Kecemerlang -an Tajuk : Aras 3 Murid Cemerlang Anak Rusa Yang Cerdik 3.1 Surat Daripada Sahabat Bakat Mohan Terserlah Tun Haji Abdul Razak bin Dato’ Hussien 5.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Mengumpul maklumat berdasarkan bahan ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai. Membaca Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 1.2

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.

Tatabahasa : kata seru kata berimbuhan ayat tanya kata adjektif kata kerja Kosa Kata : kecemerlangan membimbing terserlah gimnastik berjubah bunting Simpulan Bahasa : panjang akal terhutang budi menyerah diri

Ilmu: Moral Kajian tempatan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Menulis hasil perbincangan berkaitan nilai murni yang terdapat dalam gambar (Buku teks m/s 24) Menulis ayat yang disusun mengikut urutan dalam bentuk perenggan (Buku teks m/s 33)

KBT: KB: menyusun atur menjana idea BCB : bacaan mekanis

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 3. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. Merujuk kepada kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Menulis kata kerja transitif yang disebut oleh guru dengan ejaan yang betul (Buku teks m/s 34)

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Mendapatkan keterangan keseluruhan teks. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai.

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 4 Tema : Jaya Diri Aras 2 Tajuk : i. Mendengar dan memahami arahan serta pesanan. Rajin Berusaha Impian Masa Depan Jaguh Bola Sepak Kenali Tulisan Berangkai Pendeta Za’ba 1.4 Aras 3 i. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 Sistem ejaan : i. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. ii. Memohon kebenaran untuk mendapatkan sesuatu Aras 2 i. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang sesuai. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. 3. 2. sebutan perkataan BCB : mencari maklumat bacaan luncuran Kosa Kata : jaguh menjamah pendeta pejuang Girang gelanggang Sebutan dan intonasi : syair Nilai: yakin rajin berusaha jujur kemas 1.3

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Tatabahasa : perkataan seerti imbuhan awalan

Ilmu: Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kajian Tempatan ICT

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Membina ayat berdasarkan perkataan yang diberikan. (Buku Teks m/s 36) Menyalin semula ayat yang disusun mengikut urutan (Buku L/A m/s 39) Menjawab soalan mengikut

KBT: KB: menyusun atur

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
ii. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Mengumpul maklumat berdasarkan bahan ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai. Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. ii. Menyampaikan maklumat yang diperoleh dengan jelas. perenggan dan menulis semula jawapan menjadi sebuah karangan yang lengkap. (Buku L&A m/s 45)

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 ii. Memahami perkataan, frasa dan ayat yang dibaca.

Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 3 i. Menyatakan dan menjelaskan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Menulis

8.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 5 Tema : Masyarakat Malaysia Tajuk : Hidup Bermasyara -kat Budaya Hidup Masyarakat Malaysia 1.3

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. Mendengar dan memahami arahan serta pesanan. ii. Memberikan arahan dengan jelas. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 3.1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2

Tatabahasa : kata majmuk kata sendi nama perkataan seerti ayat perintah ayat pesanan Kosa Kata : rumah terbuka melodi pengantin ruang tamu bunga telur muhibah Sebutan dan intonasi : ayat perintah bersajak ayat silaan

Ilmu: Kemasyarakatan Moral

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Membina ayat meng gunakan kata majmuk yang dipetik daripada teks (Buku teks m/s 48) Menulis nilai murni yang terdapat dalam teks (Buku teks m/s 50) Membina ayat berdasarkan gambar dan

Nilai: bersopan santun menghormati patriotik hemah tinggi

Undangan ke Majlis Perkahwinan Amalan Muhibah Menziarahi Kawan Lama Masyarakat Malaysia

KBT: KB: memadankan menjana idea membuat keputusan TKP: Verbal linguistik Intra personal

3.2 5.1

i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 ii. Membentangkan makllumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

Peribahasa : seperti pinang dibelah dua buah tangan Sistem ejaan : kata terbitan

2.

5.2

Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan Aras 1

3.

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Membaca 6.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 7.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. menyalin ayat dalam bentuk perenggan. (Buku L&A m/s 58)

8.1

Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

8.2

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
Menulis

10.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

10.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai Aras 3 i. Menulis pelbagai genre dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat.

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 6 Tema : Alam sekitar Aras 3 Tajuk : i. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Indahnya Alam Ciptaan Tuhan Perkhemahan Pemimpin Muda Siew Chin dengan Orang Utan Permainya Bumiku Hutan Simpan Sepilok Pentingnya Hutan 5.1 3.2 Kosa Kata : berkicauan deruan terpelihara mencedok menoleh khazanah terbentang arkib Penjodoh bilangan -rumpun -ruas -kawan -helai -berkas -jambak Sebutan dan intonasi ayat tanya ayat penyata bernyanyi Sistem ejaan kata terbitan 1.3

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

Tatabahasa : imbuhan awalan imbuhan akhiran kata majmuk tanda baca perkataan seerti

Ilmu: Kajian Tempatan Ekologi Nilai: mencintai alam sekitar KBT: KB: menjana idea membuat keputusan TKP: Naturalis Inter personal ICT menghantar dan menerima e-mel.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Membina lima ayat berdasarkan gambar berpandukan petikan.(Buk u teks m/s 57) Menulis rangkai kata yang disebut oleh guru. Mengisi tempat kosong untuk melengkap kan laporan

3.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Mengumpul maklumat berdasarkan bahan Aras 3 ii. Membentangkan makllumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Membaca Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2.

2

16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 Membaca dan mengenali pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif Aras 2 i. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. dan menyalin semula laporan (Buku L&A m/s 68)

Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

Aras 3 i. Mengulas perkara yang manarik tentang bahan yang didengar, ditonton atau dibaca.

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA

UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 7 Tema : Kesihatan Tajuk : Kebersihan Asas Kesihatan 3.2 Makanan Bersih Kesihatan Terjamin Badan Sihat Otak Cerdas Amrita Murid Cerdas 4.1 Menjaga Kebersihan Rakyat Sihat Negara Maju Udara Bersih Rakyat Sihat Nasihat Rakan Kebersihan Tempat 3.1

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan Aras 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

Tatabahasa : kata adjektif ayat pasif dan aktif tanda baca Kosa Kata : tangkas ceria seimbang berkhasiat gerai bertakung membiak oksigen keropok berkarbonat pengawet Sebutan dan intonasi : berpantun Simpulan Bahasa : air muka ambil berat ikut jejak

Ilmu: Sains Pendidikan moral Nilai: kebersihan mental dan fizikal. kerjasama semangat bermasyarakat kerajinan KBT: KB: menjana idea membuat keputusan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Menulis ayat dengan menggunaka n perkataan yang diberi. Menulis karangan berpandu. (Cara-cara Menjaga Kesihatan Diri. Menulis nilai daripada petikan.

2.

2.

Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
Tinggal alasan yang munasabah. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul.

6.2

Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 1 i. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif.

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Mendapatkan keterangan keseluruhan teks. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menulis

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.

20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
Aras 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

10.1

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai

21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 8 Tema : Aktiviti di sekolah Tajuk : Minggu Bahasa 2.1 Program Minggu Bahasa Pertandingan Bercerita Bertemu Makhluk Asing Sesat di dalam Hutan Minda Kreatif Berbudi pada Tanah Akibat Degil 2.2 1.3

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. Mendengar dan memahami arahan serta pesanan. ii. Memberikan arahan dengan jelas. Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang betul.

Tatabahasa : kata ganda perkataan seerti imbuhan awalan imbuhan akhiran tanda baca Kosa Kata : atur cara ditampal program ensiklopedia berminat syarat pakaian seragam makhluk terketar-ketar planet terkebil-kebil sesat spesies rimba mengesan Simpulan Bahasa : ringan tulang mandi peluh besar hari titik peluh mata pencarian

Ilmu: Sains Geografi Ekonomi

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Menulis ayat yang disusun mengikut urutan dalam bentuk perenggan. (Buku L&A m/s 16) Menulis pengajaran yang terdapat dalam cerita. (Buku teks m/s24)

Nilai: berdikari kesyukuran baik hati kerjasama kerajinan kebebsan KBT: KB: menjelaskan. membanding

Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.

2.

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang

22

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 Membaca dan mengenali pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 i. Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif Aras 2 i. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif Aras 3 i. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Mendapatkan keterangan keseluruhan teks. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 3

betul dan memahami perkara yang dibaca.

3

Menulis karangan berpandu. (Buku L&A m/s 24)

23

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai

24

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 9 Tema : Pengangkut -an Tajuk : Aras 3 Pelbagai Pengangkut -an Perkhidmatan Ekspres Pelayaran Muhibbah Eko Pengangkut -an Kereta Kabel Langkawi 2.2 i. Bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 1.2

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.

Tatabahasa : Kata nama am kata seru perkataan seerti ayat majmuk Kosa Kata : eko pengangkutan stesen gerabak dicitra inspirasi internet flora fauna Sebutan dan intonasi : sebutan perkataan dan ayat syair

Ilmu: Moral Sains dan teknologi

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Menulis ayat berpandukan gambar. (Buku L/A m/s25 Mengisi tempat kosong dalam perenggan dengan perkataan yang sesuai . Menyalin semula petikan

Nilai: sopan santun menghargai kasih sayang KBT: KB: menjana idea mengelas Konstruktivisme: KMD TKP : Naturalis

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.

4.1

Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

2.

i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan

25

Aras 3

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
alasan yang munasabah 5.1 Membaca Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat karangan. (Buku L/A m/s 34

Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

26

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.

10.1

Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

11.1

Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 10 Tema : Kerjaya Tajuk : Kerjaya Pilihan Kerja Berpasukan Pereka Kasut Dunia Wartawan Juruterbang 1.2

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 3 i. 3.1 Bersoaljawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.

Tatabahasa : kata berimbuhan awalan kata berimbuhan akhiran kata adjektif kata bilangan Kosa Kata : menyelia kreatif kokpit trafik juruhebah konti destinasi Sebutan dan intonasi : sebutan perkataan dan ayat.

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: menghormati patriotisme berkeyakinan bercita-cita tinggi KBT: KB: menjana idea menyusun atur menghubung kait BCB : bacaan mekanis Konstruktisme

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Melengkapk an perenggan berdasarkan teks yang dibaca.(Buku L/A m/s 47) Menulis karangan berdasarkan rangka yang diberi (Buku L/A m/s 48). “Cita-cita Saya”

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Mengumpul maklumat berdasarkan bahan ii. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan ayat yang sesuai.

Juruhebah (Dekat di hati Pendengar)

3.2

Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan Aras 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan contoh yang sesuai. 2.

4.1

Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2

28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Mendapatkan keterangan keseluruhan teks. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.

29

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ii. Menyusun perkataan dan membina ayat tunggal. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai Aras 3 i. Menulis pelbagai genre dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur UNIT 11 2.2 Tema : Sains dan Teknologi Tajuk : Alat Ciptaan Sains Alat Kawalan Jauh 3.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan Aras 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Kebaikan Alat Ciptaan Sains Robot Ciptaan Faedah Internet 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur.

Tatabahasa : imbuhan awalan tanda baca Kosa Kata : faksimile digital pasport saintis naratif imaginatif khasiat Sebutan dan intonasi : sebutan perkataan bacaan ayat Penjodoh bilangan biji keping Sistem ejaan : ejaan kata pinjaman

Ilmu: Sains dan teknologi Pendidikan kesihatan Nilai: keselematan menghargai KBT: KB: membanding beza mengelas menyusun maklumat menjana idea BCB : bacaan luncuran

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan 1. Melengkapk an perenggan berdasarkan gambar. Menulis karangan berpandu. “Aku Sebuah Telefon Bimbit”

Kamera Digital

2.

Aras 3 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 Membaca dan mengenali pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 i. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 3 i. Menyatakan dan menjelaskan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan.

7.1

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 i. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai Aras 2 i. Mengenal pasti kata dan rangkai kata yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk.

33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

34

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
UNIT TEMA TAJUK ARAS UNIT 12 Tema : Jasamu dikenang Tajuk : Mengenang Jasa Pemimpin Pemimpin Bijak Malaysia Berjaya Buat Baik Dibalas Baik Tokoh Sukan Negara 5.1 Hargailah Jasa Mereka Tokoh Pilihan i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 ii. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton ii. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat Membaca Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Sebutan dan intonasi : melafaz pantun Simpulan Bahasa : bulat hati ambil berat berat hati hancur hati Kosa Kata : mengenang persaraan hulu berikhtiar mendongak bertenggek tokoh warga KBT: KB: mencari maklumat menjana idea BCB : bacaan mekanis KMD menjangka akibat 1.2

OBJEKTIF/HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar & Bertutur Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.

Tatabahasa : kata seerti kata adjektif tanda baca ayat tunggal ayat majmuk

Ilmu: Pendidikan moral Nilai: bersyukur menghargai patriotisme

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.
Penulisan. 1. Menulis pengajaran daripada cerita.(Buku teks m/s 62) Menulis Karangan berdasarkan isi yang diberi. “Guru Saya”(Buku teks m/s 68)

2.

35

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. Merujuk kepada kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Memberikan makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 3 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. ii. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan untuk membentuk perenggan

36

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/ T TAHUN TIGA
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah dan menarik dan bermakna. Aras 1 i. Melengkapkan karangan menggunakan perkataan yang sesuai Aras 2 i. Mengenal pasti kata dan rangkai kata yang sesuai dan berkaitan dengan tajuk. Aras 3 i. Menulis pelbagai genre dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful