RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat,sebutan,intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menerangkan makna perkataan, rangkai kata ,dan ayat.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 1 Tema : SAHABAT AKRAB Tajuk : . Jiran Baharu - Menziarahi Jiran . Hidup Saling Membantu . Mencari Harta Karun

Tatabahasa : . Kata nama am . Kata nama khas . Kata tunggal . Ayat tunggal Kosa kata : . riuh-rendah . anak sulung . harap-harap . gerbang maklumat . mengklik . portal . CD-ROM . dalam talian . pembayang . mentafsirkan . berlengah

Ilmu : . P.Moral . Kajian Tempatan . Teknologi maklumat . Ilmu membaca peta Nilai : . Semangat bermasyarakat . Toleransi dalam masyarakat Peraturan Sosiobudaya . Kesantunan berbahasa semasa berhubung dengan rakan-rakan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Biografi _ Keperihalan _ Cereka

i)

i) 1.2

iii) 1.4

i) ii)

Membaca 5.1 Membaaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca perkataan , frasa , dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan makna perkataan , rangkai kata,dan ayat.

i) ii)

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT
UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU Fokus Sampingan (FS) 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Aras 1 Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca. i) 8.1 i) 8.3 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Menulis perkataann dan ayat dengan menggunakan tulisaan berangkai yang kemas. Aras 1 Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 1 Membaca perkataan , frasa , dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan makna perkataan , rangkai kata,dan ayat. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 1 Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 3 Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

i)

i) ii) 9.1 i)

i)

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i) Aras 1 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan, dan tanda baca dalam teks.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 2 Tema : SEKOLAH GEMILANG Tajuk : . Pengakap Cemerlang - Pesan Buat Sahabat - Laporan Lawatan ke Taman-taman di SJK (C ) . Sekolah di DalamTaman -Sekolahku Rumahku . Murid yang Berjaya

Mendengar & Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi,dan nada yang sesuai. i) 1.2 Aras 3 Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan. Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukan. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 1 Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Mengecam dan menyebut mesej yang terdapat dalam bahan.

Tatabahasa : . Kata Ganti Nama Pertama,Kedua, Ketiga . Imbuhan Awalan . Ayat Tunggal . Ayat Majmuk Kosa kata : . kawad . cerdas . cergas . kudrat . minda . bersantai . pancuran air . herba . ketua pengarang . dorongan . bersepah-sepah . prestasi.

Ilmu : . P.Moral . Kajian Tempatan . Landskap . Persediaan untuk berjaya. Nilai : . Semangat bermasyarakatan . Menjaga kebersihaan dan keindahan persekitaran . Tanggunngjawab terhadap masyarakat Peraturan Sosiobudaya : . Kesantunan berbahasa semasa berhubung dengan rakan-rakan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Laporan _ Autobiografi

iii) 1.5

i) ii)

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

i)

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca lancar teks bukan sastera dan teks sastera iaitu sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.

Peribahasa : . Kejayaan tidak datang bergolek . Usaha Tangga Kejayaan

KBT: KB : . Mencirikan . Membuat urutan Kontekstual : . Hubung kait BCB : . Mendapatkan maklumat KMD

i) ii) 6.1

i)

Menulis 8.1 i) Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

8.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.

Sebutan dan Intonasi : . Melafazkan ayat tanya . Melafazkan pelbagai ayat

Tatabahasa : . Ayat Tanya . Kata kerja transitif . Kata bantu . Perluasan predikat ( frasa kerja ) Kosa kata : . traktor . sinopsis . glosari . bibliografi . kandungan . kampung contoh . anugerah . mencapai . diangkut . bahan buangan . kitar semula

i) i)

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 3 Tema : BUMI BERTUAH Tajuk : . Petani Jaya - Pantun Petani Jaya . Kampung Contoh . Hasil dan Bumi

Mendengar & Bertutur Tatabahasa : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 3 Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. . Ayat Tanya . Kata kerja transitif . Kata bantu . Perluasan predikat ( frasa kerja ) Kosa kata : . traktor . sinopsis . glosari . bibliografi . kandungan . kampung contoh . anugerah . mencapai . diangkut . bahan buangan . kitar semula

Ilmu : . Pertanian . Ekonomi . Hutan Nilai : . Kerajinan . Kebersihan dan keindahan persekitaran . Menghargai alam sekitar Peraturan Sosiobudaya : . Menggunakan laras bahasa yang sesuai semasa berbual . Menggunakan simpulan bahasa

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Cereka _ Fakta

i)

i)

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. i) i) 1.5 Aras 2 Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 2 Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

i)

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

8

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membaca 5.1 Membaaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Membaca petikaan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 Meneliti halaman kandungan dan synopsis untuk mendapatkan maklumat. Aras 3 Meneliti prakata , glosari , dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 HASIL PEMBELAJARAN Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan Fokus Utama ( FU) topik yang diberikan.
Fokus Sampingan (FS)

Peribahasa : . Nama baik . Dalam tangan . Titik peluh . Tulang belakang . Bumi bertuah Sebutan dan Intonasi : . Menyebut ayat

i) ii) 6.1

KBT : KB : . Mereka cipta . Membuat gambaran mental . Menyelesaikan masalah KMD : TKP : . Verbal-Linguistik BCB : . Merujuk pelbagai sumber.

i)

i) Menulis 8.1

i)
UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

9.1 i) 10.1

Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 1 Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 1 Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.

i) ii)

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

10

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. Bercerita menggunakan kata , frasa , ayat serta sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Menyampaikann cerita menggunakan diksi yang telah dipilih.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 4 Tema : MENUJU KE PUNCAK JAYA Tajuk :

Tatabahasa : . Kata kerja transitif . Kata hubung . Ayat songsang . Perluasan subjek dan predikat . Kata ganti nama . Ayat topik . Ayat huraian Kosa kata :

Ilmu : . Pekerjaan . Tokoh Seni Bina Nilai : . Kasih sayang terhadap keluarga . Kerajinan . Tanggungjawab terhadap masyarakat KBT : KB : . Mengumpul dan mengelaskan . Menyusun mengikut keutamaan . Membanding dan membezakan Kontekstual : Kontruktivisme :

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Keperihalan _ Biografi

i) 2.1

. Berusaha Demi Kejayaan . Tukang Masak . Hijjas Kasturi - Kepentingan mempunyai cita- cita i)

ii)

. liburan . gamat . palas . kelinci . muruku . menguli . tose . capati . chef . arkitek . pelan . rebung . berilhamkan

Aras 2 i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca perkataan ,frasa, dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan makna perkataan, rangkai kata, dan ayat.

i) ii)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

11

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca lancar bahan bukan sastera dan bahan sastera, iaitu pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menceritakan isi bahan yang dibaca. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

i) ii) 6.2 i) Menulis 8.1

Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 Membina ayat majmuk dengan kata hubung. Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

i) 8.3

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

12

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan Aras 1 Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai berdasarkan tajuk. Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

bermakna. sumber

i) ii)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

13

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata , isstilah , frasa , struktur ayat yang tepat , dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 Mengemukakan isi penting dengan jelas. Aras 2 Menyusun isi penting sesuatu topik. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. Aras 1 Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 5 Tema : TEKSTIL KEBANGGAAN KITA Tajuk :

Tatabahasa : . Kata adjektif . Kata penguat . Tanda baca . Ayat tunggal . Ayat majmuk . Kata penguat . Cakap pindah . Cakap ajuk . Simpulan bahasa Kosa kata : . dihebahkan . tradisional . berfikiran sempit . kain samping . flora . pua kumbu . warisan . raja sehari . terpaut hati . taklimat

Ilmu : . Seni dan budaya . Ekonomi Nilai : . Kesederhanaan . Kasih sayang . Cinta akan negara KBT : KB : . Menghubung kait . Menyusun mengikut keutamaan . Menganalisis KMD : BCB : . Merujuk pelbagai sumber TKP : . Muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Surat Tidak Rasmi _ Catatan

ii) . Cantik dan Menawannya Sari . Tanda Mata dari Sarawak . Songket Tenunan Melayu i) ii) 3.2

i)

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca.

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

14

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 Meneliti prakata , glosari , dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre Aras 2 Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Peribahasa : . ada akal . lepas tangan . cari jalan Sebutan dan Intonasi : . Membaca pelbagai jenis ayat

i) 6.2 i)

i) Menulis 8.1

Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberi. Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

i) 8.3

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

15

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 9.1 i) 10.2 i) Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

16

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 6 Tema :

Tatabahasa : 1.3 SENI MEMPERTAHAN KAN DIRI i) Tajuk : . Wushu . Silambam . Belajar Bersilat i) 1.5 Aras 2 Mendengar , menerima , dan melaksanakan pesanan dengan betul , cepat ,dan tersusun. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 3 Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. arahan serta ii) Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 Mendengar dan memahami arahan dan pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. . Kata sendi nama . Kata pemeri . Perluasan subjek dan prediket Kosa kata : . merangkul . jangkaan . menyumbang . mengulas . perangsang . silambam . warisan . serangan . bunga gerakan . silat olahraga Sebutan dan Intonasi : . Membaca tek

Ilmu : . Seni dan budaya . Ekonomi Nilai : . Kebersihan fizikal dan mental Peraturan Sosiobudaya : . Kesantunan berbahasa semasa menyatakan arahan dan pesanan. KBT : KB : . Menganalogi . Membuat keputusan. . Membuat ramalan TKP : . Kinestatik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta

i)

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.

i) ii)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

17

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 2 Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

i)

i) Menulis 8.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Menulis karangan prosa. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 1 Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap. Aras 2 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang lengkap.

i) 10.1

i) ii)

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

18

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. Aras 3 Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 7 Tema : CINTAILAH ALAM KITA

Tatabahasa : . Kata bilangan . Imbuhan akhiran . Ayat penyata . Penjodoh bilangan Sistem Ejaan : . Mengimlak dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Kosa kata : . nadi . toksid . pusat peranginan . sanjung tinggi . jerebu . asid . jarak penglihatan

Ilmu : . Alam sekitar Nilai : . Menyayangi alam sekitar. . Peka terhaadap isu alam sekitar KBT : KB : . Membanding dan membezakan . Mensistesis Pembelajaran kontekstual Pembelajaran kontruktivisme

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Autobiografi _ Fakta _Surat Tidak Rasmi

i) Tajuk : . Sungai Nadi Kehidupan - Sungai sebagai Sumber Rezeki . Cintai Alam yang Indah i) . Jerebu dan Hujan Asid 1.5 ii) 1.4

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

19

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa , dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Peribahasa : . bagai bulan jatuh ke riba . yang indah khabar daripada rupa . sambil menyelam minum air . buah mulut

i)

ii) 6.2 i) 6.3

i)

Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Menulis karangan prosa.

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

20

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Aras 2 Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan. Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan Aras 2 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang lengkap. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 3 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan penanda wacana dalam penulisan. bermakna.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

i) 9.1 i) 10.1

i) 10.2 i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

21

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. Aras 1 Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. Aras 2 Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras 3 Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 8 Tema : HARGAILAH KESIHATAN

Tatabahasa : . Kata tanya . Kata penegas . Ayat Tanya Peribahasa : . Simpulan bahasa Kosa kata : . bintik-bintik . parasit . perumah . resdung . mukus . penyedut hampa gas . organ deria . organ pernafasan . ilustrasi

Ilmu : . Sains perubatan Nilai : . Kebersihan fizikal dan mental KBT : KB : . Mengitlak . Menjana idea . Membuat inferenns Pembelajaran Kontruktivisme TKP : . Interpersonal BCB : . Merujuki kamus dan halaman kandungan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Bahagian C _ Fakta

i) Tajuk : . Aduh, Gatalnya Kepala . Penjagaan Hidung - Kepentigan hidung . Badan Cergas Minda Cerdas - Tanya Sama Hati i)

i)

Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca lancar teks bukan sastera dan teks sastera iaitu sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca.

i)

ii)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

22

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Merujuk kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 Meneliti isi kandungan dan sinopsis untuk mendapatkan maklumat. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

i)

i) 6.2 i) Menulis 8.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Membina ayat tunnggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

23

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Aras 2 i)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 Menulis karangan prosa. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sebuah karya. Aras 3 Mengulas perkara menarik dalam karya.

i) 11.1

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

24

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 9 Tema : MAKANAN BERKHASIAT HIDUP SIHAT Tajuk :

Tatabahasa : 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 1 Mengamati topik sesuatu isu untuk memberikan pandangan yang relevan. . Kata seru . Apitan Kosa kata : . dicelur . serat . kerdas . kacang kelisa . diabetes . sejat . jus . halwa . ulser . difteria

Ilmu : . Kesihatan . PJK Nilai : . Hemah tinggi . Patuh kepada peraturan dan undang-undang . Peka terhadap isu social KBT : KB : . Membuat keputusan . Membuat hipotesis . Menjana idea Pembelajaran Kontekstual BCB : . Membuat rujukan . Meringkaskan maklumat

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta _Membina ayat (Bahagian A)

i) ii)

. Sayur-sayuran . Susu - Susu dan Panduan kepada Pengguna . Buah-buahan i) i) 4.1

Membaca 5.2 Aras 3 i) Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

25

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) ii) 6.1 Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 Meneliti prakata , glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 Mengenal pasti kata , frasa , peribahasa, dan ayat yang digunakan dalam sesuatu genre Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Sebutan dan Intonasi : . Membaca teks pelbagai laras

i) 6.2 i) 6.3

i) Menulis 8.1

Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

26

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

tajuk. i) 9.1 i) Aras 3 Menulis karangan prosa. Mengambil imlak yang diperdengarkan. Aras 3 Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan Aras 1 Mengenal pasti maklumat daripada pelbagai berdasarkan tajuk. Menyusun isi mengikut perenggan menjadikan karangan yang lengkap. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

10.1

bermakna. sumber

i) ii) 10.2 i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

27

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 Memberitahu sesuatu berita secara ringkas dengan mengguakan bahasa yang betul. Aras 2 Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 10 Tema : WIRA NEGARA Tajuk : . Jaguh Olahraga . Menawan Puncak Dunia . Pejuang Tanah Air - Lawatan ke Muzium Polis

Tatabahasa : . Kata perintah . Kata terbitan dan apitan . Tanda sempang Kosa kata :

Ilmu : . Sejarah sukan . Geografi . Sejarah Nilai : . Cinta akan negara

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Biografi _ Laporan

i) 2.2

. pelari pecut . gergasi olahraga . semangat waja . saingan . jurusan . gamelan . sirih junjung . tragis . gugur . mengintip . penjenayah

i)

KBT : KB : . Membanding dan membezakan . Membuat kesimpulan . Menjana idea KMD TKP : . Interpersonal

i)

Membaca 6.2 i) 6.3 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 Membaca dan megecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

28

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Aras 3 i) Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat yang diberikan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Menghasilkan pelbagai genre (prosa an puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan Aras 3 Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan dan tanda baca dalam teks. ejaan perkataan, bermakna. berdasarkan topik

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

i) 8.2

i) 10.1

iii) 10.2 i)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

29

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 11 Tema : NIKMAT KEMERDEKAAN Tajuk : . Salam Merdeka - Sambutan Hari Kemerdekaan . Cemerlang, Gemilang , Terbilang. . Erti Kemerdekaan - Tanggal 31 Ogos

Tatabahasa : 2.1 Berceerita menggunakan kata , frasa , ayat serta sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 Mempersembahkan cerita dengan sebutan , intonasi , dan pennghayatan yang sesuai. Menyatakan ramalan kesudahaan cerita sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 2 Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. . Ayat suruhan dan ayat larangan Kosa kata : . pengisytiharaan . budiman . generasi . ditempa . tabik hormat . melafazkan . tsunami . dicuit . tanggal . warganegara . terlanjur Peribahasa . Bidalan

Ilmu : . Sejarah kemerdekaan Nilai : . Hormat dan setia kepada pemimpin , raja dan Negara . Cintakan negara Kewarganegaraan KBT : KB : . Menganalogi . Menilai . Menjana idea TKP : . Interpersonal . Muzik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Keperihalan _ Dialog

i) ii) 4.1

i) i)

Membaca 6.2 i) Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 Membaca dan megecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan.

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat. Aras 1 Menyatakan maklumat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks yang dibaca Aras 2 Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan bahann yang dibaca.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

i) i) Menulis 8.1

Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Membiina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisann teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Menulis karangan prosa. Mengambil imlak yang diperdengarkan. Aras 3 Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

i) 8.2

i) 9.1 i)

11.1

i)

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Bercerita menggunakan kata , frasa , ayat serta sebutan dan intonasi yang bik dan jelas. Aras 3 Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan menggunakan bahasa yang betul. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan jelas.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 12 Tema : DUNIA MAYA Tajuk :

Tatabahasa : . Kata hubung . Ayat majmuk gabungan . Kata ganda separa Penjodoh bilangan Kosa kata :

Ilmu : . Teknologi maklumat Nilai : . Patuh kepada peraturan dan undang-undang . Kesederhanaan . Berterima kasih KBT : KB : . Mengesan kecondongan pendapat . Mengkonsepsikan . Meramal Kemahiran Teknologi dan Maklumat

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta

i) . Kafe Siber . Laman Web Keluarga . Sahabat Siber 2.1

. kafe siber . mengundur diri . berunding . terpinga-pinga . jeriji . bergegas . sembang siber . dunia maya . koleksi . bersimpati

ii)

2.2

i)

Membaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 2 Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.

i)

i)

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat. Aras 3 Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

i) Menulis 8.3

Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisaan berangkai yang kemas. Aras 2 Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Menulis karangan prosa. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah ,menarik dan bermakna. Aras 3 Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

i) 8.2

i) 10.1

i)

33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 10.2 i) 11.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

i)

34

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata , istilah , frasa , struktur ayat yang betul , dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang sesuai. Aras 3 Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 13 Tema : BIJAK MENGIRA

Tatabahasa : . Kata arah . Kata ganda berentak Peribahasa . Pepatah Kosa kata : . salah faham . dekak-dekak . melelapkan . nota ringkas . tawar-menawar . pasar raya . kuselitkan . kalkulator . disudahkan . canggih . bengkel

Ilmu : . Matematik Nilai : . Kejujuran . Kasih sayang . Kerajinan KBT : KB : . Membuat urutan . Meramal . Membuat hipotesis TKP : . Logik-Matematik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Fakta

i) Tajuk : . Uniknya Sempoa . Kalkulator untuk Kak Long i) . Mari Belajar Mencongak - Cerita Sempoa dengan Kalkulator ii) 3.2 3.1

i)

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Menerangkan makna perkataan , rangkai kata , dan ayat.

i)

35

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar & Bertutur 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 Menyampaikan perkara-perkara penting tentang sesuatu peristiwa. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata , istilah , frasa , struktur ayat yang betul , dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. Mengemukakan idea , pandangan dan pendapat tentang sesuaatu perkara secara terperinci , tepat dan tersusun. Aras 2 Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan Aras 3 Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 14 Tema : ALAM SEMESTA

Tatabahasa : . Kata pembenar . Kata nafi . Kata majmuk . Kata majmuk keterangan Peribahasa . Kata hikmat Kosa kata : . mentari . busana . berbalam . fotosintesis . bulan penuh . graviti . celoteh . sfera . bakteria . atmosfera . berhijrah . memantau

Ilmu : . Sains Nilai : . Kepercayaan kepada Tuhan . Kejujuran . Tanggungjawab KBT : KB : . Menghubung kait . Membuat hipotesis . Menganalisis KMD

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan _ Autobiografi

i) Tajuk : . Sang Mentari . Aku Bulan di Langit Malam . Misi ke Marikh i) ii) 4.1 3.1

TKP : . Naturalis

i)

i)

36

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersurat. Aras 2 Menjelaskan maksud yang tersurat dan yang tersirat berdasarkan bahann yang dibaca. Aras 3 Membuat kesimpulan tentang maksud ayat yang tersurat dan tersirat berdasarkan teks bahan grafik. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Menulis karangan prosa.

Sebutan dan Intonasi : . Intonasi dan nada syair

i) 7.1

i)

i) Menulis 8.2

i)

37

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN EMPAT

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunnakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah , menarik , dan bermakna. Aras 3 Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 Menyatakan pendapat tentang yang menarik dalam bahan yang diitonton atau dibaca. Aras 3 Mengulas perkara menarik dalam karya.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

i) 10.1

i) 11.1

i)

i)

38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful