RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras I (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras I (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Sejarah Nilai Murni: 1. Baik hati 2. Hemah tinggi KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menyusun atur - mensintesis 2. Pembelajaran Kontekstual 3. Belajar Cara Belajar
Pautan Web http://www.mckk.edu.my/sejarah

CATATAN

UNIT 1 TEMA kenalanku TAJUK Sekolah Baharu, Kawan Baharu

Tatabahasa: Kata nama am - sekolah - kolej - bandar Kosa Kata: - baharu - memperkenalkan - menyiram - menanam - mencangkul Sebutan dan Intonasi: - Ayat tanya

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Aktiviti membersihkan taman sains Bhg.B: .Cereka: Ceritakan aktiviti gotongroyong di kawasan rumah kamu.

Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras I (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya. 2.2 Melaporkan perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentangkan hasil perbincangan tentang sesuatu topik. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan sebutan, intonasi yang betul serta gaya bahasa yang sesuai. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis: 9.1 Mengimlak berdasarkan teks yang dibaca atau diperdengarkan. Aras 2 (i) Mengimlak pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada sumber lisan berdasarkan tajuk.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1.Pendidikan Moral 2.Kajian Tempatan Nilai Murni: 1.Kasih sayang 2.Hemah tinggi KBT: 1.Kemahiran Berfikir. - menghubungkait - menganalisis - menjana idea - mengecam 2. Kecerdasan Pelbagai - verbal-lingustik

CATATAN

UNIT 1 TEMA Kenalanku TAJUK Kita Bersaudara

Tatabahasa: Kata nama khas - Taman Budi - Anjung Bacaan - Suzan Kosa Kata: - salasilah - moyang - bersaudara - sejahtera - kemesraan Sebutan dan Intonasi: - Ayat tanya tanpa kata tanya.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Bhg.C: -

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 (i) Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus-terang dalam perbualan. 4.1 Mengemukan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Memberikan pandangan yang releven mengenai sesuatu tajuk. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis: 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara kohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau di baca. Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. 10.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1.Pendidikan Moral 2.PJK Nilai Murni: 1.Berterima kasih 2.Toleransi dalam masyarakat 3. Kerajinan KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menghubungkait - menganalisis - menjana idea - mengecam 2. Kecerdasan Pelbagai - verbal-lingustik

CATATAN

UNIT 1 TEMA Kenalanku TAJUK Hari Keluarga

Tatabahasa: Kata ganti nama diri - mereka - beliau Kosa Kata: - latihan - kejayaan - teguran - menganjurkan - beramah mesra Sistem Ejaan: - Tanda baca - Ejaan - Kata terbitan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Aktiviti membersihkan kelas Bhg.B: . Bhg.C: -

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras I (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan k.tanya dan tanpa k.tanya. Aras I (iii) Memberikan jawapan yang sesuai kepada soalan yang dikemukakan Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca kuat teks teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan sebutan, intonasi yang betul serta gaya bahasa yang sesuai. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang diperdengar dan dibaca. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk graffik SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1.Pendidikan Moral 2.Kesihatan Nilai Murni: 1. Kerajinan 2. Semangat bermasyarakat KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gabungan mental - meramal 2. Pembelajaran Kontekstual CATATAN

UNIT 2 TEMA Aktiviti Sekolah TAJUK Pertandingan Syarahan

Tatabahasa: Frasa nama - tajuk syarahan - aktiviti persatuan Kosa Kata: - peta minda - memupuk - tersemai - berganding bahu - mengepam Sebutan dan Intonasi: - Syarahan - Peribahasa

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Pertandingan syarahan Bhg.B: -. Bhg.C: -

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Membuat ramalan permulaan atau kesudahan sesuatu cerita dengan sebutan dan intonasi yang baik. 3.2 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 1 (i) Mengemukakan pendapat dalam ucapan dengan menggunakan sebutan yag jelas. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun.. Aras 1 (i) Memberi pandangan yang relevan mengenai sesuatu topik. Membaca: 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menulis karangan prosa. 9.1 Mengimlak berdasarkan teks yang dibaca atau diperdengarkan. Aras 3 (i) Mengambil imlak petikan daripada teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul.. 10.2 Mengedit daan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1.Kajian Tempatan Nilai Murni: 1. hari keluarga 2. Semangat bermasyarakat KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - mengecam - meramal 2 Pembelajaran 3 Kontekstual

CATATAN

UNIT 2 TEMA Aktiviti Sekolah TAJUK Koir Sekolah

Tatabahasa: Kata adjektif - aman - cantik - gemilang - harum Kosa Kata: - gemilang - semerbak - pusaka - berdulat - patriotik

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B:cereka; Cerita kemalangan di jlalan raya Bhg.C: -

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Mengkategori maklumat tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Membaca: 6.1Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 7.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurst dan tersirat. Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang ddengar dan dibaca. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Aras 3(i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan 2. Pengetahuan Am Nilai Murni: 1. baik hati 2. berterima kasih 3. tenggngjawab terhadap masyarakat KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gambaran mental - mengecam - meramal - menilai 3. Belajar Cara Belajar 4. ICT - penerokaan

CATATAN

UNIT 2 TEMA Aktiviti Sekolah TAJUK Aduh, Sakitnya!

Tatabahasa: Imbuhan 1. ter- terpaksa - terbentuk 2. kata ganda - disangka-sangka - terlonjak-lonjak - kawan-kawan Kosa Kata: - merintih - tersungkur - menganduh - kecemasan - tergelincir

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Aktiviti di sekolah Bhg.B: -. Bhg.C: Kisah pasukan koir Suzan

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. Membaca: 5.1Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan ayat. 7.1Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurst dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersirat Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis: 8.2Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 8.3Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral Nilai Murni: 1. baik hati 2. berhemah tinggi 3. Kasih sayang KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gambaran mental - menghubung kait - menilai 2. Belajar Cara Belajar - perbincangan - merujuk 3. Pembelajaran Kontekstual

CATATAN

UNIT 3 TEMA Kempen Budi Bahasa TAJUK Pelancaran Kempen

Tatabahasa: Kata Majmuk 1. budi bahasa 2. gaya hidup Kosa Kata: - pelancaran - kempen - unggul - sepakat - ungkapan Cogan Kata / Ungkapan 1. Jiran sepakat membawa berkat 2. Orang berbudi kita berbahasa

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Kempen budi bahasa Bhg.B: -. Bhg.C: Kempen budi bahasa

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 1 (i) Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. Aras 1 (ii) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul 1.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang betul. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota dripada bahan yang ddengar dan dibaca. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. 11.2Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaiakan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Memahami teks untuk mendapatkan mesej dan nilai.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Pendidikan Muzik 3. Sastera Nilai Murni: 1. baik hati 2. berhemah tinggi 3. Kasih sayang 4. berterima kasih KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gambaran mental - menghubung kait 2. Belajar Cara Belajar - perbincangan - mencatat isi 3. Gaya Pembalajaran VAK-audia visual - linguistik - muzik - kinestatik 4. Pembelajaran Kontekstual

CATATAN

UNIT 3 TEMA Kempen Budi Bahasa TAJUK Budi Bahasa Budaya Kita

Tatabahasa: Kata kerja tak transitif 1. Berbual-bual 2. tidur 3. pulang 4. tersenyum Kosa Kata: - palas - bertanak - jambangan - suasa - juadah Sebutan dan intonasi 1. Pantun Peribahasa 1. Buah fikiran 2. Mengambil hati

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Bhg.C: Pantun Budi Baik Dikenang Juga

Cogan kata / Ungkapan
1. Orang berbudi kita berbahasa. 2.Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat dalam sesuatu bahan. Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh daripada sesuatu bahan. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Mempersembahkan idea yang menarik menggunakan bahasa yang indah. Membaca: 1.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. . Menulis: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Membina perenggan yang kohesi dengan ayat topik dan ayat huraian. 11.2Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaiakan oleh pihak lain. Aras 1(ii) Menyatakan pandangan tentang mesej yang terdapat dalam teks.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral Nilai Murni: 1. baik hati 2. berhemah tinggi 3. Kasih sayang 4. berterima kasih 5. kerajinan 6. kejujuran KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gambaran mental - menghubung kait - menilai - menjana idea 2. Belajar Cara Belajar - perbincangan 3. Teori Kecerdasan Pelbagai - verballinguistik - kinestatik - mengaplikasi

CATATAN

UNIT 3 TEMA Kempen Budi Bahasa TAJUK Generasi Berhemah

Tatabahasa: Kata kerja transitif 1. membaca 2. menepuk 3. membeli Kosa Kata: - generasi - sembuh - mulia - kajian - budaya Sebutan dan intonasi 1. Belon kata Peribahasa 1. Melentor buluh biarlah dari rebungnya Simpulan Bahasa 1. Buah tangan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Hadiah untuk jiran Bhg.B: Menulis sebuah sajak ”Anak Yang Baik” Bhg.C: Melawat jiran di hospital

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur: 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1(i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras1(i) Memilih maklumat yang sesuai tentang sesuat topik yang dibincangkan. 3.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 1(i) Memberi pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Membaca: 4.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 (i) Merujuk kepada untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yg diberikan 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara kohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau di baca. Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Sastera Nilai Murni: 1. baik hati 2. berhemah tinggi 3. Hormatmenghormati 4. Kebersihan KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat urutan - meramal - mengecam - menjana idea 3. Belajar Cara Belajar - Bacaan luncuran - perbincangan 4. Teori Kecerdasan Pelbagai - interpersonal 5. ICT - penerokaan

CATATAN

UNIT 4 TEMA Selamatkan Alam Sekitar TAJUK Hargai Alam

Tatabahasa: 1. Apitan a. meN …-kan - menghiburkan - menggunakan - mencemarkan b. meN…-I - mendekati - menemui 2. Kata Adjektif Kosa Kata: - terbilangi - bertandang - berkeladak - matang - polisterin Sebutan dan intonasi 1. Ayat permintaan 2. Pantun 3. Cerpen

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Tanaman salad hidroponik Bhg.B: -. Bhg.C: -

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 2 (i) Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 (i) Merujuk kepada untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota dripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2(i) Memahami teks untuk mendapatkan mesej dan nilai.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sains 2. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni: 1. Kebersihan fizikal dan mental 2. Menyayangi Alam Sekitar 3. Tanggungjawab terhadap masyarakat KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - mengumpul dan mengelas - menilai - menjana idea 4. Belajar Cara Belajar - Bacaan intensif - Mencatat nota - merujuk

CATATAN

UNIT 4 TEMA Selamatkan Alam Sekitar TAJUK Air, Udara dan Bunyi

Tatabahasa: Kata Adjektif - hitam - pedih - kabur - halus Kosa Kata: - sulfur monoksida - karbon monoksida - pelupusan - kitar semula - menyelenggara

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Akibat pencemaran alam Bhg.B: Bhg.C: Proses kitar semula

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 3 (i) Memberikan hujah yang bernas untuk membidas hujah lawan. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 1.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapt kewajaran ramalan. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 3 (i) Menulis karangan prosa. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni: 1. rasional 2. kasih sayang 3. peka terhadap alam sekitar 4. patuh kepada peraturan dan undang-undang KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menilai - menjana idea 2. Belajar Cara Belajar - Bacaan intensif - Perbincangan - Menulis hujah 3. Teori Kecerdasan Pelbagai - verballingusitik - interpersonal - intrapersonal 4. Pembeljaran Kontekstual menghubung kait CATATAN

UNIT 4 TEMA Selamatkan Alam Sekitar TAJUK Kesan Pencemaran

Tatabahasa: Kata Adjektif - Berbahaya - Serta merta Kosa Kata: - diteroka - penempatan - darurat - pembenihan - toksid

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Membersihkan sungai Bhg.B: Cerita Pengalaman Saya Ketika Jerebu Bhg.C:

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Memilih maklumat yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincang. Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang menyakinkan. Aras 1 (i) Membentang fakta tentang sesuatu topik dengan ulasaan yang menyakinkan. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 5.3 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Menulis: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. 9.1 Mengimlak berdasarkan teks yang dibacakan atau diperdengarkan. Aras 1 (i) Mengambil imlak perkataan dan rangkai kata dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kesihatan 2. Sastera 3. Sanis Nilai Murni: 1. kesyukuran KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - mengumpul - mengelas - mengecam - menjana idea 2. Belajar Cara Belajar - merukuk - mendengar dengan teliti - mencatat nota - Menulis fakta 3. Teori Kecerdasan Pelbagai - verballingusitik - interpersonal

CATATAN

UNIT 5 TEMA Hati Riang Hidup Sihat TAJUK Rahsia Hati

Tatabahasa: Kata berawalan a. pe… - perasaan Kosa Kata: - organ - tisu - pencernaan - urea - nitrogen Sebutan dan Intonasi 1.Pantun

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: makanan yang berkhasiat Bhg.B: -. Bhg.C: -

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 (i) Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperolehi daripada bahan yang dibaca. 1.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesuatu teks. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 2 (i) Menulis perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kesihatan 2. Sanis 3. Perubatan Nilai Murni: 1. kesyukuran 2. kasih sayang 3. baik hati 4. kebersihan mental dan fizikal 5. bertanggungjawab KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menghubung kait - mengecam - menjana idea 5. Belajar Cara Belajar - perbincangan - mencatat nota 6. Teori Kecerdasan Pelbagai - verballingusitik - interpersonal intrapersonal

CATATAN

UNIT 5 TEMA Hati Riang Hidup Sihat TAJUK Hatimu Hatiku Jua

Tatabahasa: 1. Perkataan seerti a. bengkak b. berjaya 2. Ayat tunggal 3. Ayat majmuk Kosa Kata: - Risiko - Pembedahan - Perkongsian - Penderitaan - bengkak

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A:Bhg.B:-. Bhg.C: -

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.1 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Mengkategorikan maklumat tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 3 (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang betul. 4.4 Menyatakan pilihan untuk mnerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 3 (i) Menolak dan menerima pandangan dengan meberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundinan. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan dan ayat dengan sebutan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kesihatan 2. Sanis 3. Kajian Tempatan Nilai Murni: 1. Kesederhanan 2. kasih sayang 3. kebersihan mental dan fizikal 4. bertanggungjawab KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - rasional - mengumpul dan mengelas - mengecam - menjana idea 4. Belajar Cara Belajar - perbincangan - mencatat 5. Teori Kecerdasan Pelbagai - verbal-lingusitik - interpersonal - intrapersonal

CATATAN

UNIT 5 TEMA Hati Riang Hidup Sihat TAJUK Gaya Hidup Sihat

Tatabahasa: 1. Kata Perintah a. usah b. harap Kosa Kata: - bijirin - seimbang - pemyumbang - lemak - obesiti

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: merawat pesakit Bhg.B: Keluaga Bahagia Bhg.C:

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama yang sesuai dalam situasi formal. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan seharian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan lanjut tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang menyakinkan. Aras 1 (i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun Aras 1 (i) Memberikan pandangan yang relevan mengenai sesuatu topik. Membaca: 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Memilih dan menulis yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kesihatan Nilai Murni: 1. Hormat dan setia kepada pemimpin 2. Kerajinan KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menghubung kait - menjana idea 2. Pembelajaran Kontekstual CATATAN

UNIT 6 TEMA Motivasi Diri TAJUK Idolaku

Tatabahasa: Kata bantu a. sudah b. telah c. pernah d. dapat e. mahu Kosa Kata: - janji temu - idola - ungul - sayu - pancing

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: -. Bhg.C: -

16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 1 (i) Menyatakan penerangan tentang sesuatu isi berkaitan perkara yang dibualkan. Aras 2 (i) Menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Mengelas maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Membaca: 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan maklumat. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dilihat. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang diperdengar dan dibaca. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan 2. Sastera Nilai Murni: 1. Peka terhadap isu sosial KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menganalisis - membuat gambaran mental - mengumpul dan mengelas 2. Belajar Cara Belajar

CATATAN

UNIT 6 TEMA Motivasi Diri TAJUK Pencetus Semangat

Tatabahasa: Kata sendi nama a. di b. dari c. dalam d. pada e. dengan Kosa Kata: - deklamasi - sasterawan - bersimpuh - karya - gelaran

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.3 Menyatakan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 (i) Mempersembahkan idea yang menarik menggunakan bahasa yang indah. Aras 2 (i) Menyampaikan idea yang bernas dalam ucapan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 Mengenal pasti pelbgai genre penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, farasa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. Aras 3 (i) Menyatakan cirri-ciri penulisan genre. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i) Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang diperdengar dan dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Mor al Nilai Murni: 1. Kerajinan 2. Harga diri 3. Kepercayaan kepada Tuhan KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menilai - menjana idea - mengumpul dan mengelas - mencirikan 2. Kecerdasan Pelbagai -. interpersonal

CATATAN

UNIT 6 TEMA Motivasi Diri TAJUK Menuju Kejayaan

Tatabahasa: Kata penguat - benar - paling - sangat Kosa Kata: - gigih - emosi - berkerut-kerut - rintangan - bersakit-sakit

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B:ucapan,cerita 1.ucapan tahniah 2.ahli sukan yang kamu minati Bhg.C: -

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat dalam sesuatu bahan. Aras 2 (i) Mengemukakan data yang diperoleh daripada sesuatu bahan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Memberikan pandangan yang relevan mengenai sesuatu topik. Membaca: 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 (i) Merujuk kepada untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.. 1.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapast dalam petikan yang dibaca.. 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara kohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau di baca. Aras 2 (i) Menyusun maklumat penting yang terdapat dalam bahan grafik.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sejarah 2. Kajian Tempatan 3. Muzik

CATATAN

UNIT 7 TEMA Sejarah Negara TAJUK Malaya

Tatabahasa: Kata bilangan - satu - sepuluh ribu - sebahagian besar - beribu-ribu Kosa Kata: - sepanduk - raksasa - kewarganegaran - berkabung - memulaukan Sebutan dan Intonasi - lagu

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

Nilai Murni: - Patriotisme - Tanggungjawab terhadap masyarakat - Cinta akan negara - Keamanan dan keharmonian KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menyusun mengikut keutamaan - menganalisis 3. Belajar Cara Belajar - merujuk 4. Kecerdasan Pelbagai - Interpersonal - Intrapersonal - muzik

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur:

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sejarah 2. Pengetahuan Am

CATATAN

UNIT 7 TEMA Sejarah Negara TAJUK Menjejaki Kemerdekaan

1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat dalam sesuatu bahan. Aras 2 (i) Membentagkan hasil perbincangan tentang sesuatu topik. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. Membaca: 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. Menulis:

Tatabahasa: Kata pemberi Kosa Kata: - kemerdekaan - penjajahan - ditandatangani - pertumpahan darah - pilihan raya

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: cerita Pengalamanku Menyambut Kemerdekaan . Bhg.C: -

Nilai Murni: - Patriotisme - Kebersihan fizikan dan mental - Kasih saying. KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menyusun mengikut keutamaan - menganalisis - menjana idea 2. Kontekstual - menghubung kait

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 3 (i) Menulis karangan prosa.
9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara kohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau di baca. Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul. Aras 2 (i) Menyusun maklumat penting yang terdapat dalam bahan grafik.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang diperdengar dan dibaca. Aras 3 (i) Mencatat isi daripada bahan yang dibaca.

20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur: 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Memberikan pandangan yang relevan mengenai sesuatu topik. Aras 3 (i) Mendengar dan menerima pendapat orang lain. Membaca: 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan kata dengan tepat. 8.5 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Menulis:

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sejarah 2. Pengetahuan Am

CATATAN

UNIT 7 TEMA Sejarah Negara TAJUK Malaysia Bumi Bertuah

Tatabahasa: Kata naïf - bukan - tidak Kosa Kata: - sumber asli - wawasan - pencakar langit - produk - manfaat

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B:Fakta. Kemajuan Negara Kita Bhg.C: Kisah Amira

Nilai Murni: - Toleransi dalam masyarakat. - Patuh kepada peraturan dan undang-undang. - Keamanan dan keharmonian. KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menganalisis - mengecam - menjana idea 2. Belajar Cara Belajar - bacaan intensif - bacaan luncuran - mendengar dengan berkesan

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan, ayat tunggal dan majmuk berdasarkan topik yang diberikan.
9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara kohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau di baca. Aras 3 (i) Mengolah maklumat secara koheran untuk tujuan tertentu.

21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Menyoal untuk mendapatkan pemjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yangdiperlukan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 (i) Memgemukakan data yang diperolehi daripada sesuatu bahan. Membaca: 6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Menulis:

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kemahiran Hid up 2. Matematik 3. Pendidikan kesihatan Nilai Murni: - Berhemah tinggi - Baik hati - Berterima kasih KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menganalisis - mengecam - menghubung kait 2. Teori Kecerdasan Pelbagai - interpersonal 3. Kajian Masa Depan - meramal dan menganalisis 4. Pemebelajaran Konstruktual

CATATAN

UNIT 8 TEMA Keistimewaan Setempat TAJUK Sup sarang Burung

Tatabahasa: 1. Ayat Penyata Kosa Kata: - pelanggan - khasiat - campuran - resepi - kukusan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: -. Bhg.C: Fakta Cara-cara memasak sup

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung.
9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan secara kohesi hasil daripada bahan yang diperdengar atau di baca. Aras 1 (i) Menyusun maklumat mengikut prosedur yang betul.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang diperdengar dan dibaca. Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

22

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur: 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistic yang sesuai umtuk mrnguatkan permintaan. Aras 2 (i) Menyatakan sebab untuk meyokong sesuatu permintaan. Membaca: 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 2 (i) Merujuk kepada ensikopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. 1.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan menperkukuhkan minat membaca. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Menulis:

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sains 2. Kajian Tempatan 3. Alam Sekitar Nilai Murni: - Tanggungjawab - Baik hati - Kasih Sayang - Menyayangi alam sekitar KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menilai - Mengenal pasti sebab akibat 2. Belajar Cara Belajar - membuat rujukan 3. Kecerdasan Pelbagai - naturalis menganalisis 4. Pemebelajaran Masteri - Projek

CATATAN

UNIT 8 TEMA Keistimewaan Setempat TAJUK Kelip-Kelip di Kampung Kuantan

Tatabahasa: Penjodoh Bilangan - pasang - orang - ekor - kawan Kosa Kata: - pulpa - pupae - menetas - organ - pucat

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: Kelip-kelip yang Berjasa

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang diperdengar dan dibaca. Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea utama yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.
11.2 Memberi komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Memahami teks untuk mendapatkan mesej dan nilai.

23

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur: 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistic yang sesuai umtuk mrnguatkan permintaan. Aras 1 (ii) Menyatakan permintaan dengan jelas dan tepat. Aras 3 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai dan menyatakan permintaan untuk menyakinkan pihak lain. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan berdasarkan perbincangan tentang sesuatu. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menulis:

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sejarah Nilai Murni: - Cinta akan negara KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - mengecam - menyusun atur 2. Kecerdasan Pelbagai

CATATAN

UNIT 8 TEMA Keistimewaan Setempat TAJUK Menara Condong

Tatabahasa: - Frasa sendi nama a. pada tahun b. memorial kepada Neol Danison. c. seperti lapan tingkat. Kosa Kata: - menara - pengkaji - mercu - membahayakan - warisan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal.. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

24

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur:

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan Nilai Murni: - Menyayangi alam sekitar - Cinta akan negara KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - Mengecam - Membuat gambaran mental 2. Pembelajaran Kontekstual

CATATAN

UNIT 9 TEMA Malaysia Terbilang TAJUK Menara Kita

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. 4.2 Mengemukan komen yang sesuai berdasarkan permerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen.
Membaca:

Tatabahasa: Simpulan Bahasa - rambang mata - bertikam lidah Kosa Kata: - seni bina - mercu tanda - nyaman - canggih - santai

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

6.3 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.
Menulis:

8.2 Membaca dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2(i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (i) Menenliti tentang perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

25

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan Nilai Murni: - Kejujuran - Kasih saying terhadap keluarga - Kepercayaan kepada Tuhan. KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - Menghubungkaitkan 2. Pembelajaran Kontekstual

CATATAN

UNIT 9 TEMA Malaysia Terbilang TAJUK Mutiara Sabah

transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 (i) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan dalam urusan. Aras 3 (i) Menggunakan bahasa yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa.
Membaca:

Tatabahasa: Perumpamaan - bagai kucing kehilangan anak. - Bagai telur dihujung tanduk. Kosa Kata: - Mutiara - Cenderamata - Tiram - Matang - sepadan Sebutan dan intonasi Syair

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Bhg.C: -

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan ayat. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. 1.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan
Menulis:

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis perenggan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

26

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur:

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan Nilai Murni: - Kejujuran - Berterima kasih - Patuh kepada peraturan dan undang-undang KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - Menyelesaikan masalah 2. Belajar Cara Belajar

CATATAN

UNIT 9 TEMA Malaysia Terbilang TAJUK Petroleum Nasional

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 (i) Mengemukakan soalan pelbagai aras dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.
Aras 3 (i) Menggunakan bahasa yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Membaca:

Tatabahasa: Ayat perintah - Tolong beritahu - Sila datang Kosa Kata: - Cari gali - Menapis - Petroleum - Samudera - sentosa Sebutan dan intonasi Ayat perintah

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: Mercu Tanda Negara

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.
Menulis:

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan topic yang diberikan. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur:

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sastera Nilai Murni: - Berhemah tinggi Peraturan Sosiobudaya - Kesantunan bahasa KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - meramal 2. Belajar Cara Belajar - perbincangan 3. Kajian Masa Depan - meramal

CATATAN

UNIT 10 TEMA Kebudayaan Malaysia TAJUK Bertuahnya Kita!

1.5 Memberikan pemjelasan tentang sesuatu yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 1 (i) Menyatakan penerangan tentang sesuatu isi berkaitan perkara yang dibualkan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang menyakinkan. Aras 1 (i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topic dengan ulasan yang wajar. Aras 3 (i) Mengembangkan idea berdasarkan permerhatian dengan memberikan penjelasan.
Membaca:

Tatabahasa: Awalan ber- Berwarna-warni - Berjaya - bertemu Kosa Kata: - kebudayaan - kesyukuran - karut - rentak - dikir barat Sebutan dan intonasi Pantun

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasaa, ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Menulis: 10.1 Memghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.

28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS)
Mendengar dan bertutur:

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral

CATATAN

UNIT 10 TEMA Kebudayaan Malaysia TAJUK Warisan Kita

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang tepat tentang sesuatu perkara yang dibualkan. Aras 2 (ii) Menjawab untuk menerangkan sesuatu perkara yang dikemukakan. 1.6 Memberikan penjelasan tentang sesuatu yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentag sesuatu peristiwa. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita tentang isu semasa yang didengar atau dibaca. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Menjelaskan maklumat daripada pemerhatian untuk memberikan teguran yang positif.
Membaca:

Tatabahasa: Apitan akhiran –an - warisan - sulaman Kosa Kata: - warisan - kerongsang - sulaman - kompleks - peranakan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

Nilai Murni: - Berhemah tinggi - Kesederhanaan Peraturan Sosiobudaya - Kesantunan bahasa KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - meramal 2. Belajar Cara Belajar - merujuk kamus 3. Kajian Masa Depan 4. Pembelajaran Kontekstual

8.6 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Menulis: 10.1 Memghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) mengenal pasti dan membetulkan kesilapan pembendaharan kata dan kesilapan struktur ayat.

29

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (ii) Menjawab untuk menerangkan sesuatu perkara yang dikemukakan. 1.5 Memberi penjelasan tentang sesuatu yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang menyakinkan. Aras 2 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penerangan yang jelas. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Membaca: 1.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan tekks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan 2. Pendidikan Moral CATATAN

UNIT 10 TEMA Kebudayaan Malaysia TAJUK Citra Kita

Tatabahasa: Kata sendi nama - di - daripada - pada - oleh - kepada Kosa Kata: - citra - setiakawan - peranginan - tradisional - kabadi

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Kebudayaan Malaysia Bhg.B: Keistimewaan Negara. Bhg.C: Menjaga Ibu yang Sakit

Nilai Murni: - Berhemah tinggi - Tanggungjawab terhadap masyarakat - Bersopan santun KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - Membuat kesimpulan - menghubungkaitkan 2. Pembelajaran Kontekstual

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Mendengar dan memerima arahan untuk dilaksanakan mengikut keutamaan. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (i) Mengemukakan alas an untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Menulis: 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kemahiran Hidup 2. Pendidikan Kesihatan 3. Geografi 4. Pertanian Nilai Murni: - Kerajinan - Rasional KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gambaran 2. Belajar cara belajar - mendengar dengan berkesan.

CATATAN

UNIT 11 TEMA Kegiatan Ekonomi TAJUK Lada Hitam di Sarawak

Tatabahasa: Awalan di- ditebang Kata sendi nama ‘di’ - di ladang Kosa Kata: - perencah - lanar - rempah ratus - tapak semaian - pengawit

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Mendengar dan memerima arahan untuk dilaksanakan mengikut keutamaan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Mengkategorikan maklumat tentang sesuatu topic yang dibincangkan. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alas an yang sesuai secara sopan. Aras 2 (i) Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas. Membaca: 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Menulis: 10.1 Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 (i) menulis karangan berdasarkan tajuk yang
diberikan.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kemahiran Hidup Nilai Murni: - Berdikari KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Mengumpul dan mengelas - Membuat gambaran

CATATAN

UNIT 11 TEMA Kegiatan Ekonomi TAJUK Projek Kraf Tangan

Tatabahasa: Awalan meN - membiak - membesar - mendapat Kosa Kata: - potensi - industri - angklung - rebung - sanggul

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Fakta. Kegunaan Buluh Bhg.C:

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 3 (i) Menggunakan bahasa yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita tentang isu semasa yang didengar atau dibaca. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secata terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Mendengar dan menerima dan pendapat orang lain secara rasional dan memberi respons. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. Menulis: 8.3 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Membina perenggan yang kohesi dengan ayat topik dan ayat huraian.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Matematik 2. Pertanian Nilai Murni: - Hemah tinggi Peraturan Sosiobudaya - Kesantunan bahasa a. peribahasa KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea 2. Belajar cara belajar - mencatat. 3. Teori Kecerdasan Pelbagai a. logikMatematik

CATATAN

UNIT 11 TEMA Kegiatan Ekonomi TAJUK Lembah Buah

Tatabahasa: Kata penegas - Memang - Juga - pun Kosa Kata: - vitamin - menyembur - eksport - cantuman - pembekal

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C:

33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Membaca: 6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan menperkukuh minat membaca. Aras 1 (i) Memilih bahan ilmu dan bahan sastera yang sesuai untuk dibaca. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Menulis: 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disimpankan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sastera 2. Pendidikan Moral Nilai Murni: - Hormatmenghormati - Kasih saying - Kejujuran - Kerajinan - Bertanggungjawab KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea 2. Belajar cara belajar - perbincangan - merujuk

CATATAN

UNIT 12 TEMA Cerita Rakyat TAJUK Cerita Binatang

Tatabahasa: 1. Ayat aktif - menghina 2. Ayat pasif - disuruh Kosa Kata: - Mengelupur - Jerat - Tenggala - Belukar - rotan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Catatan Sepanjang Bercuti Bhg.C: Kisah Salleh

34

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Membuat ramalan permulaan atau kesudahan cerita dengan sebutan serta intonasi yang baik. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan menperkukuh minat membaca. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Menulis: 10.1 Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada sumber lisan berdasarkan tajuk. Aras 1(ii) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disimpankan oleh pihak lain. Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sastera 2. Pendidikan Moral 3. Kajian Tempatan Nilai Murni: - Kesetiaan - Kasih sayang - Keberanian - Bertanggungjawab KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - Meramal - Menilai - Menyusun ikut urutan 2. Belajar cara belajar - mencatat - merujuk 3. Kecerdasan Pelbagai - verbal-linguistik - intrapersonal - interpersonal 4. Pembelajaran Kontekstual - menghubung kait CATATAN

UNIT 12 TEMA Cerita Rakyat TAJUK Cerita Asal Usul

Tatabahasa: 1. Kata Nama Arah - sisi - selatan - utara - barat Kosa Kata: - Pemeluk - Melentur - Berpuaka - Selendang - Coretan Sebutan dan Intonasi - ayat seruan Peribahasa 1. Simpulan bahasa - bau-bau bacang - berpeluk tubuh

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

35

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. 8.5 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 3 (i) Menulis karangan prosa 10.1 Menghasilkan pelbagai genre termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 3 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan aspek pertautan idea dalam penulisan yang dihasilkan.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sastera Nilai Murni: - Kesetiaan - Kasih sayang - Keberanian - Kejujuran - Kerajinan KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - Meramal - Menilai - Mengklasifikasi - mengecam 2. Belajar cara belajar - mencatat - perbincangan 3. Kecerdasan Pelbagai - verbal-linguistik - intrapersonal - interpersonal

CATATAN

UNIT 12 TEMA Cerita Rakyat TAJUK Cerita Jenaka

Tatabahasa: 1. Kata Ganda a. Kata ganda Penuh - anak-anak - angan-angan 2. Penanda Wacana - malahan Kosa Kata: - Pelepah - Menggelar - Karung - Memyorok - Pendayung

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Cerita Rakyat Bhg.C: -

36

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Memilih maklumat yang sesuai tentang sesuatu topic dibincangkan. Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. Membaca: 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 (ii) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan menperkukuh minat membaca. Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i) Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (i) Meniliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sains 2. Sastera Nilai Murni: - Cinta akan Negara - Tanggungjawab terhadap masyarakat KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - Mengenal pasti idea utama/ sokongan 2. Belajar cara belajar

CATATAN

UNIT 13 TEMA Alam Sains TAJUK Angkasa Raya

Tatabahasa: 1. Kata Hubung - setelah - yang - sekiranya - kerana - serta 3. Penanda Wacana - malahan Kosa Kata: - Fenomena - Angkasa - Atmosfera - Angkasawan - satelit

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

37

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang tepat tentang sesuatu perkara yang dibualkan. (ii) Menjawab untuk menerangkan sesuatu perkara yang dikemukakan. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alas an yang sesuai secara sopan. Aras 2 (i) Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas. Membaca: 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada pelbagai bahan yang dibaca. Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sains Nilai Murni: - Harga diri - Tanggungjawab terhadap masyarakat. KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea - meramal 2. Belajar cara belajar

CATATAN

UNIT 13 TEMA Alam Sains TAJUK Penemuan Sains

Tatabahasa: 1. Imbuhan pinjaman awalan - maha - pra - tata - anti Kosa Kata: - silinder - mikrosokp - stetoskop - electron - komunikasi

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

38

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 (i) Mengemukakan soalan pelbagai aras dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Mengelas maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan. Membaca: 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan menperkukuh minat membaca. Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci. Menulis: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Mengulas perkara yang menarik dalam karya. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sains 2. Sastera Nilai Murni: - Kesederhanaan. KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat kesimpulan 2. Konstruktivisme CATATAN

UNIT 13 TEMA Alam Sains TAJUK Elektrik Oh Elektrik !

Tatabahasa: Antonim Kosa Kata: - eksperimen - penebat - renjatan - membentak

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B:-. Bhg.C: Fakta Kepentingan Ciptaan Sains kepada Manusia

39

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, sitilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 2 (i) Menyokong sesuatu tajuk dengan memgemukakan hujah yang bernas. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (i) Meneliti permohonan untuk membuat pilihan. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, farasa dan ayat yang mengamdungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan ayat. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. ICT Nilai Murni: - Kasih sayang. KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Menjana idea CATATAN

UNIT 14 TEMA Dunia Di Hujung Jari TAJUK http://www. karyanet. com.my

Tatabahasa: Frasa kerja Kosa Kata: - Karya - Sembang - Rangkaian - Karyawan - akses

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Fakta Kebaikan dan keburukan internet. Bhg.C: -

40

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentang hasil perbincangan tentang sesuatu topik. 3.3 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alas an yang menyakinkan. Aras 2 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penerangan yang jelas. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. 1.6 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang releven daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Menulis: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. ICT 2. Matematik Nilai Murni: - Perkembangan diri - Kebersihan fizikal dan mental - Harga diri - Hemah tinggi KBT: 1. Kemahiran Berfikir -menjana idea 2. Kajian Masa Depan - Mengumpul - Menganalisis maklumat - Lojikmatematik 4. ICT - tutorial CATATAN

UNIT 14 TEMA Dunia Di Hujung Jari TAJUK Jauh Tetapi Dekat

Tatabahasa: Imbuhan apitan - mwN…-kan - beR…-kan - di----kan Kosa Kata: - perbankan - e-mel - portal - komunikasi - mesej

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

41

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan berdasarkan perbincangan tentang sesuatu isu. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang menyakinkan. Aras 3 (i) Mengembangkan idea berdasarkan permerhatian dengan memberikan penjelasan. Membaca: 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang releven. 1.7 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Menulis: 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam tells. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 14 TEMA Dunia Di Hujung Jari TAJUK Bagaimanakah Caranya?

Tatabahasa: Frasa adjektif Kosa Kata: - Virus - Data - Cakera keras - Perisian - Bermoral

Ilmu: 1. ICT 2. Pengetahuan Am Nilai Murni: - Berterima kasih - Kejujuran - Kasih sayang - Tanggungjawab terhadap keluarga. KBT: 1. Kemahiran Berfikir - menjana idea - Mengec am - mengan alisis 2. Kajian Masa Depan - meramal 3. Belajar Cara Belajar - bacaan luncuran - bacaan intensif

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A:Bhg.B: 1.Kepentinga n Komputer 2.Surat rasmi Memohon Sumbangan Komputer 3.Cara-cara Menggunkan Komputer .Bhg.C: -

42

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, farasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Memilih maklumat yang sesuai tentang sesuatu topik dibincangkan. Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. 4.2 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alas an yang sesuai secara sopan. Aras 1 (i) Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. Aras 1 (ii) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Membaca: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 6.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Menulis: 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam tells. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 15 TEMA Isu Sosial TAJUK Program Sekolah Selamat

Tatabahasa: Kata bilangan pecahan - separuh - sepertiga Kosa Kata: - gegala - nakal - kaunseling - aduan - murni Peribahasa - pilih kasih - atas pagar - hangat-hangat tahi ayam

Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Keselamatan Nilai Murni: - Baik Hati - Berhemah tinggi - Peka terhadap isu semasa Kewarganegaraan - Unsur Patriotisme - Patuh kepada Peraturan dan Undang-undang KBT: 1. Kemahiran Berfikir - menjana idea - Mengecam - Meramal - Memilih - Menyenaraikan 2. Belajar Cara Belajar - bacaan luncuran - bacaan imbasan - berbincang - mencatat - merujuk

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

43

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan memggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Membentangka hasil perbincangan tentang sesuatu topik. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intosnasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan format yang terdapat dalam pelbagai genre. Menulis: 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (ii) Membina Draf karangan yang lengkap.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 15 TEMA Isu Sosial TAJUK Semangat Patriotik

Tatabahasa: Kata penguat bebas - amat - sangat - sungguh Kosa Kata: - bakti - patriotik - tabah - berdaulat - durjana Sebutan dan Intonasi - sajak - pantun Peribahasa - Mengambil berat

Ilmu: 1. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2. Sastera Nilai Murni: - Kebersihan fizikal dan mental - Kepercayaan kepada Tuhan - Keberanian - Kasih sayang Kewarganegaraan - Cinta akan Negara - Menghargai khazanah negara KBT: 1. Kemahiran Berfikir - menjana idea - Mengecam - Meramal - Memilih - Membanding dan membeza 2. Belajar Cara Belajar - mencatat - berbincangmembentang 3. Verbal-lingusitik - melafazkan pantun dan sajak.

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: Cara-cara Menunjukkan Semangat Cinta akan Negara Bhg.C: -

44

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.2 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, farasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Memilih maklumat yang sesuai tentang sesuatu topik dibincangkan. Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alas an yang sesuai secara sopan. Aras 1 (i) Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. Aras 1 (ii) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Membaca: 6.4 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 6.7 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Menulis: 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam tells. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

UNIT 15 TEMA Isu Sosial TAJUK Program Sekolah Selamat

Tatabahasa: Kata bilangan pecahan - separuh - sepertiga Kosa Kata: - gegala - nakal - kaunseling - aduan - murni Peribahasa - pilih kasih - atas pagar - hangat-hangat tahi ayam

Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Keselamatan Nilai Murni: - Baik Hati - Berhemah tinggi - Peka terhadap isu semasa Kewarganegaraan - Unsur Patriotisme - Patuh kepada Peraturan dan Undang-undang KBT: 1. Kemahiran Berfikir - menjana idea - Mengecam - Meramal - Memilih - Menyenaraikan 2. Belajar Cara Belajar - bacaan luncuran - bacaan imbasan - berbincang - mencatat - merujuk

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A:Bhg.B: . Bhg.C: -

45

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 3.3 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, farasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Memilih maklumat yang sesuai tentang sesuatu topik dibincangkan. Aras 1 (ii) Mengemukakan maklumat dengan jelas dan tersusun. 4.4 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alas an yang sesuai secara sopan. Aras 1 (i) Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. Aras 1 (ii) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Membaca: 6.5 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 6.8 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Menulis: 11.2 Memberikan komen dan pandangan tentang tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam tells. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 15 TEMA Isu Sosial TAJUK Program Sekolah Selamat

Tatabahasa: Kata bilangan pecahan - separuh - sepertiga Kosa Kata: - gegala - nakal - kaunseling - aduan - murni Peribahasa - pilih kasih - atas pagar - hangat-hangat tahi ayam

Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Keselamatan Nilai Murni: - Baik Hati - Berhemah tinggi - Peka terhadap isu semasa Kewarganegaraan - Unsur Patriotisme - Patuh kepada Peraturan dan Undang-undang KBT: 1. Kemahiran Berfikir - menjana idea - Mengecam - Meramal - Memilih - Menyenaraikan 2. Belajar Cara Belajar - bacaan luncuran - bacaan imbasan - berbincang - mencatat - merujuk

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: . Bhg.C: -

46

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan memggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan berdasarkan perbincangan tentang sesuatu isu. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (ii) Mengemukakan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Menyaring maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan ayat. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang releven Menulis: 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Membina perenggan yang kohesi dengan ayat topik dan ayat huraian. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

UNIT 15 TEMA Isu Sosial TAJUK Utamakan Kebersihan

Tatabahasa: Apitan ke…-an - kebersihan Kosa Kata: - Berdarah - Kes - Kealpaan - Berwaspada - Membasmi Sebutan dan Intonasi - sajak Peribahasa - ambil ringan

Ilmu: 1. Pend. Alam Sekitar 2. Pend. Kesihatan 3. Pend. Seni Nilai Murni: - Kebersihan fizikal dan mental - Kerajinan - Menyayangi alam sekitar - Patuh kepada peraturan dan undangundang. Kewarganegaraan - Cinta akan Negara - Menghargai keindahan dan keharmonian Negara. KBT: 1. Kemahiran Berfikir - menjana idea - menyenarai - menilai - menghubungkait - menganalisis 2. Belajar Cara Belajar - mencatat - berbincang - merujuk

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan Bhg.A: Bhg.B: -. Cara-cara Kita Menunjukkan Semangat Patriotik Bhg.C: -

47

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful