RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik Aras 2 (i) Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1(ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras I (i) Bercerita secara spontan mengenai ssesuatu perkara dengan nada , intonasi dan gaya yang sesuai. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan intonasi yang betul. Aras 2(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Kemasyarakatan 3. PJK 4. Kesusasteraan Nilai Murni: 1. Kesyukuran 2. Kesederhanaan 3. Kebersihan 4. Bertanggungjawab 5. Berhemah Peraturan Sosiobudaya: Bersopan apabila berhubung dengan seseorang KBT: 1. Membuat ramalan 2. Membuat kategori 3. Membuat keputusan . CATATAN

UNIT 1 TEMA: BERGAYA KE SEKOLAH ( Gurindam Rajin ke Sekolah ) TAJUK BAHAGIAN A 1. Semangat Yuk Sing 2. Mari Bercerita 3. Sepotong Roti Seteguk Air 4. Menulis Cerita BAHAGIAN B 1. Navin Cergas dan Cerdas. 2. Navin Murid Cemerlang. 3. Temasya Sukan Sekolah Navin

Tatabahasa: - Kata nama am - Kata nama khas - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Kata ganti nama diri - Penanda wacana Kosa Kata: - ruyung - sagu - Yang Berhormat - Ortopedik - olahragawan - pegangan - keredaan - tokoh - cerdas - cergas - gigih - azam - bergaya

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penilaian 1 B Autobiografi

Sebutan dan Intonasi: - Laras Gurindam - Laras dialog - Laras cerpen - Laras syair

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul , ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. Aras 3 (i) Mengenai pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatan minat membaca. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat. 8.5 Mengenai pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 1 (i) Mnegemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengenai pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan. Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

BAHAGIAN C 1. Koreena yang Berdedikasi 2. Puteri Koreena 3. Catatan Harian Koreena.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (I) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik yang dibincangkan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras I (i) Bercerita secara spontan mengenai ssesuatu perkara dengan nada , intonasi dan gaya yang sesuai. Aras 1(ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 (i) Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang baik. Aras 3 (i) Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Memahamai perkataan , rangkai kata dan ayat yang dibaca. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna,sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. Aras 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Kajian Tempatan Nilai Murni: 1. Bertanggungjawab 2. Bangga 3. Kebersihan fizikal dan mental 4. Kerjasama 5. Kerajian Peraturan Sosiobudaya: Bersopan apabila berhubung dengan seseorang KBT: * KB 1. Menyelesaikan masalah 2. Membanding dan membezakan 3. Membuat inferens * Kajian masa depan * Kemahiran teknologi Maklumat dan Komunikasi * Belajar cara

CATATAN

UNIT 2 TEMA: SEKOLAH SELESA MURID CERIA ( Halaman rangsangan ) TAJUK BAHAGIAN A 1. Indahnya Sekolahku. BAHAGIAN B 1. Berkebun di Sekolah BAHAGIAN C 1. Berbudi Kepada Sekolah.

Tatabahasa: - Kata kerja Tak Transitif - Kata kerja Transitif - Kata Bantu - Simpulan bahasa Kosa Kata: - lannskap - mural - vandalisme - srikandi - serbat - selasih - disasarkan - wakaf - bunga kekwa - bunga teratai - bungai mawar - pancuran - bermotivasi - batas - khasiat - cereka - projektor - karya - penaja -

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Penilaian 2

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
untuk mendapatkan maklumat. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1(i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum daripada aspek tema dan persoalan,watak dan perwatakan,nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera. Sebutan dan Intonasi: - Laras Syarahan - Laras Pantun - Laras Pengumuman belajar

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN UNIT 3 TEMA: Seronoknya Belajar. ( Halaman rangsangan) TAJUK BAHAGIAN A 1. Sains dan Kehidupan. 2. Ilham daripada Alam 3.Persembahan Bayangbayang HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. (ii) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang baik. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik. (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. Aras 2 (i) menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. (ii) Menyusun dan meyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara. (ii) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggaldan ayat majmuk dengan intonasi yang betul. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu - Sains - Komunikasi - Matematik CATATAN

Tatabahasa - Kata adjektif - Kata penguat

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Penilaian 3 - Fakta - Berita

Kosa Kata - slaid - gerigi - kalimat - darjat - sukatan - genggaman - lampu suluh - ekopelancongan - perisian - sengketa - mahasiswa - cemerlang

Nilai Murni - Berdikari - Kesyukuran - Kebanggaan - Kerajinan KBT * KB - Mengkategorikan - Membanding dan Membezakan - Menganalisis - Mensintesis * Kinestetik *Pembelajaran Kontekstual * Kecerdasan Pelbagai - Logik - Matematik - Ruang

BAHAGIAN B 1. Fasih Berbahasa Malaysia. 2. Bahasa Bangsa

Sebutan dan Intonasi - Laras sajak - Laras berita

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

BAHAGIAN C 1. Pintar Matematik 2. Bengkel Pintar Matematik

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul. (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Aras 3 (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teksyang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdsarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Menggunakan pelbagai jenis ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (I) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik yang dibincangkan. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (iii) melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturanperaturan tertentu. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsur paralinguistik secara meyakinkan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan. Aras 2 (i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 (i) Memberi komen dan cadangan balas,yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenai pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kemasyarakatan 2. Kemahiran Hidup CATATAN

UNIT 4 TEMA: Kemahiran Diri (Halaman rangsangan) TAJUK BAHAGIAN A 1. Seni Pertukangan 2. Pengukir Kayu Terbilang 3. Tukang Besi yang Berjaya

Tatabahasa: - Peluasan subjek - Pelusan predikat Kosa Kata: - karya - koleksi - ilustrasi - kimpalan - tajak - terpinga-pinga - bingung - kata pembesar - lensa kamera - tercegat - pahat - kikir - pupus - merungut-rungut - tercegat - lut cahaya - digital Sebutan dan Intonasi: - Laras Pantun -

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan.

Nilai Murni: 1. Rasional 2. Kerajinan 3. Kasih Sayang 4. Keberanian KBT: * KB - Mengecam - Merumus - Meringkaskan * Belajar cara Belajar * Kecerdasan Pelbagai - Verbal Lingguistik - Kinestetik

Penulisan A Penialain 4 B -SK Rasmi C Penilaian 4

BAHAGIAN B 1. Bakat Terpendam 2. Pesta Kuih Tradisional 3. Tukang Jahit Segera

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
Aras 1 (i) Membaca dan mengenai pasti isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 (i) Membaca dan mengenai pasti idea yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. 6..5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Membaca dan menumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Menulis: 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengenai pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengenai pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktruk ayat. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

BAHAGIAN C 1. Jurugambar Muda 2. Belum Cuba, Belum Tahu 3. Catatan Seorang Jurugambar

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 2.2 Melaporkan sesuatu dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 1 (i) Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam pertandingan. Aras 1 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat . Aras 2 (i) Mempengarahui pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk. Aras 3 (i) Menerima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan. Membaca: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan . Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, prasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 3 (i) Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Alam Semesta Nilai Murni: 1. Cinta alam sekitar 2. Prihatin KBT: 1. Menjanaide 2. Merumus 3. Menciri 4. Membanding dan membezakan 5. Kesimpulan 6. Kemahiran ICT CATATAN

UNIT 5 TEMA: Mesra Alam Hidup Bahagia ( Halaman rangsangan ) TAJUK BAHAGIAN A 1. Hidup Mesra Alam

Tatabahasa: - kata ganda penuh - kata ganda berentak - kata ganda separa Kosa Kata: - panel - kompas - kerakusan - laba - ihsan - belantara - realiti - pewaris - berbahang - solar - briged - notis - warisan -ozon - metana - atmosfera

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B - Fakta C Peniaian 5

BAHAGIAN B 1. Kelab Briged Penyelamat Sungai BAHAGIAN C 1. Selamatkan Bumi Kita

Sebutan dan Intonasi: - Laras surat - Laras dialog - Laras iklan - Laras berita - Laras sajak - Laras syarahan

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 1 (ii) Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdsarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis: 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1(i) Mengenai pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan. Aras 2 (i) Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya secara kreatif dan kritis. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan.

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatuperkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud diksi, frasa,ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Aras 2 (i) Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci. Aras 3 (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan untuk memberikan maklum balas. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan penggunaan perkataan yang tepat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kemahiran Hidup 2.Sains Nilai Murni: 1. Cinta akan negara KBT: 1.Menjana idea 2. Banding beza 3. Kesimpulan 4. Pembelajaran kontekstual CATATAN

UNIT 6 TEMA: Kami Anak Malaysia ( Halaman rangsangan ) TAJUK BAHAGIAN A 1. Bahasa Jiwa Bangsa BAHAGIAN B 1.Hayatilah Rukun Negara

Tatabahasa: - Kata sendi nama - Ayat tunggal - Ayat majmuk Kosa Kata: - melamabangkan - jati diri - menyiarkan - menghayati - menguatkuasakan - berarak - atlet - berkumandang - podium - jiwa - lintasan - pelosok - mengalas - hinggap -

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Penilaian 6 - Dialog - SKT Rasmi

BAHAGIAN C 1. Lagu Kebangsaan

Sebutan dan Intonasi: - Ayat tunggal - Ayat majmuk - Nyanyian

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasaekan bahan grafik. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap. Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat indah dan menarik. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Aras 2 (1) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasaekan bahan grafik.

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap. Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat indah dan menarik.

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (i) Menggunakan perkataan ayat dan paralinguistic yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. Aras 3 (i) Merayu dan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1(i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidematan yang diperlukan. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam pertandingan. Aras 1 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat . Aras 2 (i) Mempengarahui pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk.
Membaca: 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan 2.Muzik 3.PJK Nilai Murni: 1. Semangat kemasyarakatan 2. Kerjasama KBT: 1. Membanding beza 2. Mencirikan 3. KMD 4. TKP - verbal linguistic - muzik 5. Pemebelajaran kontekstual

CATATAN

UNIT 7 TEMA: Seni Tradisi Kebanggaan Kita TAJUK BAHAGIAN A 1. Indahnya Seri Tari Kita BAHAGIAN B 1. Alat Muzik Tradisonal Kita

Tatabahasa: - Kata hubung - Kata Tanya - Kata seru - Ayat tunggal - Ayat majmuk Kosa Kata: - kepercayaan - upacara - kuasa ghaib - akrobatik - paluan - maracas - leper -- tradisional - pemujaan - seruling - serunai - asyik - menunding

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan A Layan-layang

BAHAGIAN C 1. Permainan Tradisional Kita

Sebutan dan Intonasi - Ayat tunggal - Ayat majmuk

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Aras 2(i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (1) Menulis ayat dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 3 (1) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan Aras 1(i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi. Aras 2 (i) Mengkiassifikasikan maklumat berdasarkan topic yang dikemukakan mengikut keutamaan. Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alansan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenai pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (I) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik yang dibincangkan. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Memberikan arahan serta menyampaikanpesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. 1 (ii) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan. Aras 2 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 (ii) Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi dan gaya yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Memberi komen dan cadangan balas,yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Sains 2. Kemahiran Hidup Nilai Murni: 1. Prihatin 2. Baik hati 3. Menghargai pertolongan KBT: 1. Belajar cara belajar 2. KMD CATATAN

UNIT 8 TEMA: Perubatan Tradisional TAJUK BAHAGIAN A 1. Akupuntur BAHAGIAN B 1. Ayurveda BAHAGIAN C 1. Refleksologi

Tatabahasa: - Kata majmuk - Ayat majmuk - Imbuhan pinjaman Kosa Kata: - akupuntur - murung - gelisah - bergegas - tabib - ayurveda - prakata - shirodhara - refleksologi - kronik - mempromosikan - mengurut - rombongan - bawasir

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B - Dialog - Laporan

16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras2 (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca. 6.4 Membaca pantas secara luncuran mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1(ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku. Aras 3 (i) Membaca synopsis, bibilografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengenai pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan. Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. Aras 3(i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aeas3 (i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 1 (i) Menyatakan maksud peryataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan. Aras 3 (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita maklumat yang diberikan. Aras 1 (i) Menyusun maklumat daripada [elbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajran ramalan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Moral 2. Sains 3. Kajian Tempatan (sejarah) Nilai Murni: 1. Kerajinan 2. Hemah tinggi 3. Baik hati 4. Jujur 5. Tolong-menolong 6. Keberanian 7. Berterima kasih KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - menyusun atur - mensintesis - menghubungkait - menganalisis - menjana idea - mengecam 2. Pembelajaran Kontekstual 3. Belajar Cara Belajar .4. Kecerdasan Pelbagai - verbal-lingustik CATATAN

UNIT 9 TEMA Mari Bercerita TAJUK BAHAGIAN A 1.Cerita Pendek 2.Kereta Aquada 3.Siapakah Pencuri? 4.Sediakan Payung Sebelum Hujan BAHAGIAN B 1.Cerita Lagenda 2.Sesal Bayagong 3.Si Gagak yang Gagah

Tatabahasa: Ayat Penyata Ayat Perintah Partikel - Memberikan penekanan kepada sesuatru ayat. i. lah ii. kah iii. tah Kata hubung berpasangan. - makin…makin -sungguhpun… namun - entah…entah Kosa Kata: - membrek - meredah - menekan - melilau - meneliti - suspek - bersyarah - tersengih - menghirup - Lenguh - Hinggap - Menghirup - Serambi - Hulubalang - Bubu - Kendi - Ajaib

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Penilaian 9 Sambung / akhiri Cerita

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

4.Puteri Saadong BAHAGIAN C 1.Cerita Teladan 2.Kapak Besi kapak Emas 3.Melanggar Amanat

7.3 Membca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. Aras 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca. Aras 2 (i) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang dibaca. Aras 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat 9.3 Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (i) Memberikan komen tentang yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis.

-

Terpelanting Mengayunkan Cemburu Melontarkan Amanat Dasar

Sistem Ejaan:

20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras I (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 1 (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi, sebutan dan gaya yang bersahaja. (ii) Membidas dengan alsan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa. Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan unsure paralinguistik secara menyakinkan. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secar terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang menyakinkan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1.Matematik 2.Sains 3.Kemahiran Hidup Nilai Murni: 1. Keberanian 2. Bertatasusila. 3. Mencintai alam sekitar 4. Kebersihan 5. Bantumembantu 6. berdikari 7. kerajinan 8. tanggungjawab terhadap masyarakat CATATAN

UNIT 10 TEMA Pertanian Moden TAJUK BAHAGIAN A 1.Peternak Jaya 2.Ladang Infoternak

Tatabahasa: Kata arah - Kata bilangan - Imbuhan - Akronim Kosa Kata: - Menternak - Reban - Agensi - Anugerah - penginapan - Menyemai - Landskap - Giat - Halaman - Angkuh - Konsep - Peladang - Kacuk - Resepi - Kukus - Ragi

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Penilaian 10 -Biografi

BAHAGIAN B 1.Alam Nan Hijau 2.Kempen Bumi Hijau 3.Landskap Indah Hasilnya Enak 4.Labu yang Angkuh

KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gabungan mental - Meramal - Mengecam - Menjana Idea - Membuat gambaran mental - Menilai

21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
Membaca: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. Aras 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis: 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 2 (i) Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

BAHAGIAN C 1.Era Bioteknologi 2.Juakim Peladang Bioteknologi 3.Tapai Pulut

2. Pembelajaran Kontekstual 3. Belajar Cara Belajar 4. ICT - penerokaan

Pautan web http:// rssb.com.my

22

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras (i) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 3 (ii) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesaui untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan perkhidmatan yang diperlukan. (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Aras 2 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan. 1.1 Meyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Matematik 2. Sains 3. Pendidikan Moral Nilai Murni: 1. kerjasama 2. rasional 3 Keberanian 4 Kerajinan 5 Patriotisme 6 berterima baik hati 7 berhemah tinggi 8 Kasih sayang 9. berterima kasih KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gambaran mental - menghubung kait - menilai - meramal 1. Belajar Cara Belajar - perbincangan - merujuk 2. Pembelajaran Kontekstual 3 Teori Kecerdasan Pelbagai - verbal-linguistik - kinestatik CATATAN

UNIT 11 TEMA Perindustrian Malaysia TAJUK BAHAGIAN A 1.Wah, Enaknya! 2.Cara Membuat Keropok BAHAGIAN B 1.Amboi, Uniknya! 2.Gerai Batik Malaysia BAHAGIAN C 1.Oh, Hebatnya!

Tatabahasa: Ayat tunggal Ayat Tanya biasa Ayat Tanya songsang Ayat penyata. Kosa Kata: - Mutu - Kos - Mencipta - Label - Gaul - Adunan - Gigih - Corak - Idola - Proses - Import - Kualiti - Ansuran - Nasional

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B SK Rasmi

23

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

Membaca: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. Aras 3 (i) Memberikan pandangan tentang cirri-ciri genre. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberi. Aras 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk, Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran dan kohesi.

Pautan Web http://malaysiana.pnm. my./04/0402batik.htm

KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat gambaran mental - menghubung kait - menilai - menjana idea 4. Belajar Cara Belajar - perbincangan 5. Pembelajaran Kontekstual - mengaplikasi

24

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. (ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. (iii) Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah. Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. Aras 3 (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 (i) Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Pendidikan Muzik 2. Muzik 3. Kajian Tempatan 1. Pendidikan Jasmani Nilai Murni: 1. Baik hati 2. Kasih -sayang 3. Hormatmenghormati 4. Patriotisme 5. Kesyukuran 6. Menghormati rakan 7. Keberanian kerajinan 8. kasih sayang 9. patriotisme tolongmenolong KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - Membuat urutan - meramal - mengecam - menjana idea - mengumpul dan mengelas - menilai - menjana idea - menyelesaikan masalah

CATATAN

UNIT 12 TEMA Jasamu Dikenang TAJUK BAHAGIAN A 1.Sudirman Haji Arshad.

Tatabahasa: 1. kata tanya dan tanpa kata tanya Kata kerja berimbuhan Kata Adjektif Berimbuhan Kosa Kata: - palang - cemburu - bidang - patriotik - kreativiti - idola - dipersembahkan - taridra - memuja - sulung - ceburi - arena - ratu

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Ucapan

2.Sudirrman Dalam Kenangan. BAHAGIAN B 1.Khatijah Awang 2.Persembahan Makyung

BAHAGIAN C 1.Marina Chin

2.Ratu Trek Negara

3.Sukan yang Saya Minati

25

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

6.1 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Aras 2 (i) Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan supaya menjadi ayat yang gramatis. Aras 3 (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan yang koheran.

2. Belajar Cara Belajar - Bacaan luncuran - Perbincangan - Bacaan intensif - Mencatat nota - merujuk - Bacaan intensif 3. Teori Kecerdasan Pelbagai - interpersonal 4. ICT - penerokaan 5. Teori Kecerdasan Pelbagai - verbal-lingusitik - interpersonal - intrapersonal 4. Pembeljaran Kontekstual - menghubung kait

26

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 (i) Menghubungkait isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran dan kohesi. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.

27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (i) Mengemukakan solan tanpa kata tanya. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. 1.7 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 (i) Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Membaca: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (ii) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. (ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

UNIT/TEMA/BAHAGIAN UNIT 13 TEMA Cendekiawan Dunia TAJUK BAHAGIAN A 1.Ilmuwan Agung 2.Ilmuwan Agung Dunia 3.Hadiah Istimewa BAHAGIAN B 1.Perintis Dunia Perubatan 2.Pengenalan

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: 1. Kajian Tempatan 2. Sejarah 3. Sains Nilai Murni: 1. kesyukuran 2. kebebasan 3. kerajinan 4. keberanian 5. berhemah tinggi 6. Kesederhanan 7. kasih sayang 8. kebersihan mental dan fizikal 9. bertanggungjawab KBT: 1. Kemahiran Berfikir. - mengumpul - mengelas - mengecam - menjana idea - Menghubung kait 4. Belajar Cara Belajar - merukuk - mendengar dengan teliti - mencatat nota - Menulis fakta 5. Teori Kecerdasan Pelbagai

CATATAN

Tatabahasa: Kata Pemeri Kata penegas Kata Nafi Kosa Kata: - Pencipta - Graviti - Konsep - Pendoman - Undang - Mencegah - Bakteria - Merebak - Karya - Ensiklopedia - Tokoh - Terbilang - Aktiviti - Fakta - Sinopsis - Otomatik - Mencuci - Kesulitan Sebutan dan Intonasi

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Cerita C Penilaian 13

BAHAGIAN C 1.Pencipta Berjasa 2.Kereta Idaman

28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuhkan minat membaca. Aras 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca. Menulis: 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat membuat catatan. Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks..
Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. Aras 3 (i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea

- verbal-lingusitik - interpersonal - verbal-lingusitik - interpersonal - intrapersonal Pautan Web http://zamangemilang. wordpress.com/2007/ 05/22/louis-pasteurpelopor-pemvaksinan

dalam penulisan.

29

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (i) Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. Aras 3 (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang secara berhemah. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 1 (i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional. Aras 2 (i) Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk atau perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit. Aras 3 (i) Mengemukakan soaln untuk mematahkan hujah lawan denganm sopan. Membaca: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata, dan ayat yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: - Sains danTeknologi - Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nilai Murni: - Kesyukuran - Baik hati - Rasional - Bertanggungjawab - Kasih sayang CATATAN

UNIT 14 TEMA Era Teknologi Maklumat dan Komunikasi TAJUK BAHAGIAN A 1.Kamus Elektronik 2.Pameran Komputer

Tatabahasa: - Tanda Baca - Ayat pasif - Ayat aktif transitif Kosa Kata: - Rapi - Hujah - Faedah pamer - Menyeluk - Canggih - Mesra - Informasi - Ringan - Arif - Cuai Sebutan dan Intonasi - Laras cerpen - Laras dialog - Laras perbahasan - Laras rencana - Laras berita

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Autobiografi

KBT: * KB - Merumus - Mencirikan * Belajar cara belajar * Kemahiran Teknologi dan Komunkasi

BAHAGIAN B 1.Kad Pintar 2.Sejenak di Jabatan Pendaftaran Negara.

BAHAGIAN C 1.Telefon Bimbit

Pautan Web http://ms.wikipedia.org/ wiki/telefon

30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

6.1

Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (ii) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat mengenai sesuatu topik.

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (ii) Menyatakan andaian secara ringkas. Menulis: 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (ii) Menghubungkan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan kata, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyurnaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca. Aras 2 (i) Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada aspek penggunaan perkataan, ayat, penanda wacana, nilai dan pengajaran. Aras 3 (i) Merumuskan perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritis. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 2 (i) Meghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera.

32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
UNIT/TEMA/BAHAGIAN HASIL PEMBELAJARAN Fokus Utama ( FU) Fokus Sampingan (FS) Mendengar dan bertutur: 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 1 (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. Membaca: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 (i) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan. SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: - Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan - Sains dan Teknologi Nilai Murni: - Pengorbanan - Tolong-menolong - Keikhlasan - Patriotisme - Keberanian - Yakin diri - Kegigihan - Kesabaran KBT: * KB - Membuat kesimpulan - Menyenaraikan *Kontekstual - Menjelaskan * Kecerdasan pelbagai * Belajar cara belajar CATATAN

UNIT 15 TEMA Malaysiaku Gemilang TAJUK BAHAGIAN A 1.Malaysia di Mata Dunia 2.Sukarelawan Malaysia 3. Di wilayah Perang Ini BAHAGIAN B 1.Angkasawan Negara 2.Cabaran sebelum Menjadi Angkasawan Negara 3.Misi Angkasawan Negara BAHAGIAN C 1.Kejayaan kita Kebanggan Kita 2.Nur Amalina Mencatat Sejarah 3.Kejayaan Tsuan Seng

Tatabahasa: - Ayat susunan biasa - Ayat majmuk gabungan - Ayat susunan songsang Kosa Kata: - Pusat - Menyaksikan - Kesedaran - Komunikasi - Asas - Akademik - Ekspedisi - Skrin - Penyelidikan

Objektif keseluruhan unit, rujuk buku teks. Untuk membina objektif harian, rujuk Fokus utama dan Fokus sampingan yang dipilih untuk p&p pada hari berkenaan. Penulisan B Peribahasa

Sebutan Intonasi - Laras cerpen - Laras puisi - Laras rencana - Laras cerpen

33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SJK C/T TAHUN 6
Menulis: 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan kata, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera. Aras 2 (i) Meghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera. Aras 3 (i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.

34

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful