You are on page 1of 2

BẢNG TÍNH TRỌNG LƯỢNG HH KHO SĐ

(Tính trên 1 thùng hàng)


Quy
Tên hàng hóa T.Lượng(kg)-vỏ trắng T.Lượng(kg)-vỏ đen
cách
Chocopie 20P 8 6.48
Chocopie 12P 8 3.90 3.80
Chocopie 6P 16 3.98 3.94
Chocopie 2P 48 4.50
Custard 20P 8 4.90
Custas 12P 8 3.50
Custas 6P 16 3.38
Custas 2P 48 3.98
Fresh pie 12P 8 3.52
Goute 20P 4 5.60
Goute to - 8h 8 3.28 3.26
Goute 4P- 16h 16 3.30 3.42
Goute 1P 32 2.70
Kẹo Almond 14 1.84
Diget 6p 8 3.70
Diget 1p 8 3.32
Boy 40g 30 2.48
O' star 32g 96 4.82
Swing 32g 96 5.00
Tuni 30g 96 4.80
O' star 58g 72 6.06
Swing 58g 72 6.13
Xylitol100 12 3.10
Gum 12 3.48
Wow 12 2.80
Khoai tây YO 25g 96 4.20
Khoai tây YO 45g 72 4.60
Xylitol 10 100 2.05
Xylitol36 12 2.20
Xylitol21 24 2.00
Xylitol50 24 2.24
O' star 32g 84 4.42
Swing 32g 84 4.44
O' star 58g 60 5.26
Swing 58g 60 5.28
Khoai tây YO 25g 84 3.86
Khoai tây YO 28g 84 4.16
Khoai tây YO 43g 60 4.34
Tuni 27g 96 4.32
Tuni 35g 84 4.74
Boy 23g 60 2.64
Quà tết 4 6.80
Boy 36g 30 2.35
Boy 20g(105) 105 3.10
Boy 20g(84) 84 2.50
Pingo 28g 84 3.10
Con chip 28g 84 4.05
O'star 28 84 4.08
Swing 28 84 4.05
Toni 32g 84 4.65
O'star 52 60 4.75
Swing 52 60 4.78
Khoai tây YO 40g 60 4.05
Xylitol 8 100 1.75
Xylitol 33 12 2.15
Xylitol 130 12 2.75
Mr.O 23g 210 7.00
Mr.O 23g 105 3.50
Mr.O 45g 30 2.62
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015