You are on page 1of 1

Organizačná štruktúra KP SR Príloha č.

1
Prezident
Slovenskej republiky
Vojenská kancelária
prezidenta SR (VOK)

Čestná stráž
prezidenta SR
Vedúci
Kancelárie prezidenta SR
(VKP)
Sekretariát Sekretariát Oddelenie
prezidenta vedúceho vnútorného
republiky kancelárie auditu
(SKP) (SVK) (oVA)

Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor Odbor
zahraničnej vnútornej protokolu komunikácie legislatívy ekonomiky bezpečnosti informačných Osobný úrad
politiky politiky (OPK) (OKK) a milostí a správy a archívu technológií (OOÚ)
(OZP) (OVP) (OLM) (OES) (OBA) (OIT)

Oddelenie Oddelenie Tlačové Oddelenie Oddelenie Oddelenie
bezpečnostnej regionálnej oddelenie legislatívy verejného bezpečnosti
politiky politiky (oTL) (oLG) obstarávania a ochrany
(oBP) (oRP) (oVO) (oBO)

Oddelenie Oddelenie Oddelenie Oddelenie
pre styk milostí rozpočtu archívu
s verejnosťou (oML) a financovania a registratúry
(oSV) (oRF) (oAR)

Oddelenie
správy
a budov
(oSB)