You are on page 1of 1

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 25

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 354

Περί των εξορύξεων πετρελαίου
από τη Μέση Ανατολή ή πε-
ΠαναγιΩτης
αλεβαντης* τρελαϊκά προϊόντα για τελική
χρήση από τους καταναλωτές.
Μερικά από αυτά μπορούν
Τα δεξαμενόπλοια που να μεταφέρουν πολλές δεκά-
διασχίζουν τις Κρητικές δες χιλιάδες τόνους ακατέρ-
θάλασσες απειλούν τις γαστου πετρελαίου ή παρα-
ακτές μας όσο και οι εν- γώγων του (π.χ. όσα έχουν πε-
ράσει από τη διώρυγα του
δεχόμενες υπεράκτιες
Σουέζ μπορούν να μεταφέ-
εξορύξεις υδρογοναν- ρουν μέχρι 160.000 τόνους).
θράκων. Ευτυχώς μπο- Αρκετά ξεφορτώνουν στην
ρούμε να λάβουμε μέτρα Κρήτη τροφοδοτώντας δεξα-
πρόληψης και πρόβλε- μενές καυσίμων όπως για
παράδειγμα στον Άγιο Ονού-
ψης …
φριο στα Χανιά, απέναντι
από τους Καλούς Λιμένες στα
ολλά έχουν ακουστεί νότια του Ηρακλείου και στα

Π και γραφεί για τις πε-
ριβαλλοντικές επι-
πτώσεις από τις ενδεχόμενες
Λινοπεράματα. Εγκαταστά-
σεις που επιπλέον υπάγονται
στις ρυθμίσεις της οδηγίας Σε-
Δεξαμενόπλοια (κόκκινα) και εμπορικά πλοία (πράσινα) την Κυριακή γύρω από την Κρήτη και πυκνότητα κυκλοφορίας το 2017.

εξορύξεις υδρογονανθράκων βέζο για τα βιομηχανικά ατυ-
στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. χήματα.
Από τη μια οι δικαιολογημένες Τα πιθανά θαλάσσια ατυχή-
ενστάσεις των οικολόγων για ματα κοντά σε αυτές τις εγκα-
τις πράγματι καταστρεπτικές ταστάσεις θα έχουν επιπτώ-
συνέπειες από ένα ατύχημα σεις παρόμοιες με εκείνες
στις εξέδρες άντλησης ανοι- των ατυχημάτων σε εξέδρες
κτής θάλασσας με βάση την άντλησης πετρελαίου. Ένα τέ-
διεθνή εμπειρία από παρόμοια τοιο ατύχημα με μικρό σχε-
Ενα από τα τεράστια δεξαμενόπλοια που κυκλοφορούν Εντοπισμός εκπλυμάτων φορτίου πετρελαιοφόρων νότια της Κύπρου
ατυχήματα στο παρελθόν. τικά δεξαμενόπλοιο (το Αγία στη γειτονιά μας. με τη βοήθεια δορυφόρου (πηγή - EMSA).
Από την άλλη, οι υποστηρι- Ζώνη ΙΙ με φορτίο μόλις 3.000
κτές της εκμετάλλευσης του τόνους) δημιούργησε πέρσι προβλέψεις έτσι ώστε να ενι- ματα και διατάξεις άντλησης,
ελληνικού ορυκτού πλούτου τεράστια προβλήματα στον σχυθεί η ασφάλεια των εργα- χημικά διασκορπιστικά, επι-
που θεωρούν, και σωστά, ότι Σαρωνικό κόλπο. σιών στην ανοικτή θάλασσα, τόπου καύση, βιοαποκατά-
η εκμετάλλευση των ορυκτών Πέρα όμως από τα πιθανά οι επιχειρήσεις έρευνας και σταση (με τη χρήση μικρο-
μας πόρων θα συμβάλλει στην ατυχήματα, ορισμένα δεξα- διάσωσης, η αντιμετώπιση οργανισμών) και τέλος με τη
οικονομική ανάκαμψη της μενόπλοια συμβάλλουν στην πετρελαιοκηλίδων, η παρα- χρήση υλικών ρόφησης (που
χώρας. Με την προϋπόθεση ρύπανση της θάλασσας ελευ- κολούθηση της ποιότητας του απορροφούν το πετρέλαιο και
να τηρηθούν οι προδιαγραφές θερώνοντας εκπλύματα φορ- νερού, η εκτίμηση των περι- απωθούν το νερό).
και τα μέτρα ασφαλείας και τίου, καθαρίζοντας δηλαδή βαλλοντικών επιπτώσεων (π.χ. Όσον αφορά τέλος τους κιν-
πρόληψης που προβλέπονται τις άδειες δεξαμενές τους στο της διάβρωσης των ακτών) δύνους λόγω της σεισμικό-
από το δίκαιο της Ευρωπαϊ- ανοικτό πέλαγος. Δημιουρ- και τέλος η κατάρτιση σενα- τητας στην περιοχή εξόρυξης,
κής Ένωσης και τη διεθνή γούν έτσι πετρελαιοκηλί- ρίων όσον αφορά τις επι- να υπενθυμίσουμε ότι από τη
καλή πρακτική. δες που φτάνουν κάποια στιγ- πτώσεις της κλιματικής αλ- στήλη αυτή έχουμε αναφέρει
Ωστόσο, αυτός ο διάλογος θα μή και στις ακτές μας. Ευτυ- λαγής. τις σχετικές προτάσεις της
πρέπει να λάβει υπόψη του χώς αυτές οι λειτουργικές Άλλα μοντέλα αφορούν την Αμερικανικής Ακαδημίας Επι-
και μερικά ακόμη στοιχεία, διαρροές εντοπίζονται δορυ- Υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες εξέδρες άντλησης πετρελαίου και συμπεριφορά των πετρελαιο- στημών για την πρόληψη της
όπως αυτά που αναφέρθηκαν φορικά με εργαλεία που δια- φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο (πηγή - G. Zodiatis). κηλίδων που θα προκύψουν πιθανότητας πρόκλησης σει-
στην ημερίδα για την Επι- θέτει ο Ευρωπαϊκός Οργανι- σε περίπτωση ατυχήματος σμικότητας από ενεργειακές
χειρησιακή Ωκεανογραφία σμός για την Ασφάλεια στη ατύχημα, το οποίο αν είναι με- λικής Μεσογείου. Υπάρχει (π.χ. διαρροή στη βάση της τεχνολογίες (βλ. Χ.Ν.
που οργάνωσε πριν λίγες μέ- Θάλασσα (EMSA). Κι επειδή γάλο σίγουρα θα επηρεάσει ήδη ερευνητική εμπειρία εξέδρας άντλησης) σε συν- 12/11/2013).
ρες το Εργαστήριο Παράκτιας οι παραβάτες αντιμετωπίζουν και την Κρήτη. όσον αφορά την αξιοποίηση δυασμό με τις φυσικοχημικές Συμπέρασμα. Το μόνο λο-
και Θαλάσσιας Έρευνας, του σοβαρές κυρώσεις το φαινό- Πρόληψη και πρόβλεψη. δορυφορικών δεδομένων για διεργασίες μετασχηματισμού γικό επιχείρημα που ίσως να
Ινστιτούτου Υπολογιστικών μενο σταδιακά περιορίζεται. Ευτυχώς, υπάρχει σήμερα την κατασκευή μοντέλων που που περιορίζουν την ρύπαν- δικαιολογεί την αντίθεση στην
Μαθηματικών, του Ιδρύματος Τέλος, μπορεί μεν η ελληνι- εκτεταμένη εμπειρία στον το- προβλέπουν τα θαλάσσια ρεύ- ση. Οι διεργασίες αυτές εξαρ- εξόρυξη υδρογονανθράκων,
Τεχνολογίας και Έρευνας κή ειδησεογραφία να επικε- μέα της ασφάλειας της υπε- ματα, την αλατότητα, την θερ- τώνται από την σύνθεση του αφορά τις επιπτώσεις του πα-
(ΙΤΕ) στο Ηράκλειο. ντρώνεται στις έρευνες υδρο- ράκτιας εξόρυξης υδρογο- μοκρασία του αέρα, την ατμο- πετρελαίου και είναι αρχικά η ραγόμενου διοξειδίου του άν-
Πετρέλαιο. Αν συμβουλευ- γονανθράκων στην Ελλάδα νανθράκων. Επιπλέον, η Ευ- σφαιρική πίεση, την ταχύτη- εξάπλωση, η εξάτμιση, η δια- θρακα στην κλιματική αλλαγή.
τεί κάποιος το διαδικτυακό και την Κύπρο, αλλά θα πρέ- ρωπαϊκή Ενωση έχει θεσπίσει τα του ανέμου και το ύψος σπορά, η γαλακτωματοποίη- Ωστόσο, ακόμη και η προώ-
σύστημα marinetraffic.com πει να γνωρίζουμε πως ήδη νομοθεσία (οδηγία των κυμάτων. ση, η διάλυση και η μετακί- θηση των ανανεώσιμων πη-
για την παρακολούθηση πλοί- λειτουργούν υπεράκτιες εξέ- 2013/30/ΕΕ, Νόμος Οι παραπάνω προβλέψεις νηση. γών ενέργειας αντιμετωπίζει
ων σε πραγματικό χρόνο θα δρες άντλησης πετρελαίου 4409/2016) για την ασφάλεια συνδυάζονται με πραγματικές Σε επόμενο στάδιο ακολου- συχνά ισχυρές αντιδράσεις …
διαπιστώσει ότι γύρω από και φυσικού αερίου στην Αί- των υπεράκτιων εργασιών μετρήσεις από παράκτιους θούν η φωτοοξείδωση, η κα-
τις ακτές της Κρήτης κυκλο- γυπτο και τη Λιβύη. Μάλιστα, πετρελαίου και φυσικού αε- σταθμούς και πλωτήρες για να ταβύθιση και η βιοδιάσπαση, * Φυσικός, τέως στέλεχος της
φορούν καθημερινά πολυά- με βάση τα προγράμματα εξε- ρίου. διορθωθούν και να ρυθμι- διεργασίες που καθορίζουν Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι από-
ριθμα εμπορικά πλοία. Όλα ρεύνησης προβλέπεται να λει- Παράλληλα, το Εργαστήριο στούν τα μοντέλα ώστε να δί- την τελική τύχη του πετρε- ψεις είναι προσωπικές και δεν εκ-
μεταφέρουν πετρέλαιο για τις τουργήσουν και αρκετές ακό- Παράκτιας και Θαλάσσιας νουν πιο αξιόπιστα αποτελέ- λαίου στο θαλάσσιο περιβάλ- φράζουν κατ’ ανάγκη την Ευ-
μηχανές τους. Μερικά από μη σε άλλα σημεία της Ανα- Έρευνας του ΙΤΕ σχεδιάζει να σματα. Με βάση τα διορθω- λον. Ταυτόχρονα, υπάρχει δυ- ρωπαϊκή Επιτροπή. http://ale-
αυτά είναι δεξαμενόπλοια τολικής Μεσογείου. Όλες αυ- επεκτείνει τις δραστηριότητες μένα αυτά μοντέλα είναι δυ- νατότητα και ανθρώπινης vantis.blogspot.com
που μεταφέρουν πετρέλαιο τές κινδυνεύουν από κάποιο μοντελοποίησης της Ανατο- νατόν να γίνουν καλύτερες παρέμβασης με πλωτά φράγ-