You are on page 1of 2

DANH SÁCH HS ĐI XE ĐẠP LỚP 6C – NĂM HỌC 2018 - 2019

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH XĐ THƯỜNG XĐ ĐIỆN GHI CHÚ


1 Rah Lan Sơn b 11/07/2007 Nam X Xe cũ
2 Ra Lan Bít 15/01/2006 Nam X Xe cũ
3 Ra Lan H' Buên 27/06/2007 Nữ X Xe cũ
4 Siu Chun 03/01/2007 Nam X Xe cũ
5 Kpă Dinh 29/07/2007 Nữ X Xe cũ
6 Rah Lan H' Đan 11/02/2007 Nữ X Xe cũ
7 Siu H' Đin 27/06/2007 Nữ Đi chung với chị
8 Rah Lan H' Đinh 17/03/2007 Nữ Đi chung
9 Siu Hao 05/12/2006 Nam X Xe cũ
10 Siu H' Hnin 03/12/2007 Nữ X Xe cũ
11 Rah Lan Huyền 30/03/2007 Nữ Đi bộ
12 Siu Huyền 05/12/2006 Nam X Xe cũ
13 Siu Khiên 23/04/2007 Nam X Xe cũ
14 Rah Lan H' Lan 26/09/2007 Nữ X Xe cũ
15 Rah Lan Ưm 25/12/2007 Nữ X Xe cũ
16 Kpă Lêm 06/09/2007 Nữ Đi bộ
17 Rơ Mah Lim 23/06/2006 Nam X Xe cũ
18 Siu Luên 09/07/2007 Nam X Xe cũ
19 KPă H' Luyên 17/05/2007 Nữ X Xe cũ
20 Rah Lan Luyêụ 03/02/2007 Nam X Xe cũ
21 Rah Lan H' Miên 11/12/2006 Nữ Đi chung Yúp
22 Rah Lan Ngan 12/07/2005 Nam Đi bộ
23 Rah Lan Ngin 26/01/2007 Nam X Xe cũ
24 Rah Lan Nhật 20/07/2007 Nam X Xe mới
25 Rah Lan H' Nhi 13/01/2007 Nữ X Xe cũ
26 Siu H' Nhi 27/01/2007 Nữ X Xe cũ
27 Siu H' Nhuên 08/07/2007 Nữ X Xe cũ
28 Rah Lan H' Phiên 31/10/2007 Nữ X Xe cũ
29 Siu H' Piun 04/08/2007 Nữ Đi chung Đan
30 Đinh Quân 05/05/2007 Nam X Xe cũ
31 Rah Lan H' Ríp 15/02/2007 Nữ X Xe cũ
32 Siu Thăm 09/05/2007 Nữ X Xe mới
33 Kpă Thâm 27/06/2007 Nam X Xe cũ
34 Siu H' Yiêm 23/12/2007 Nữ X Xe mới
35 Siu H' Yim 13/06/2007 Nữ Đi chung
36 Siu Yin 23/10/2007 Nữ X Xe cũ
37 Rah Lan H' Yúp 18/12/2005 Nữ X Xe cũ