You are on page 1of 22

VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJA

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

I. GIMNAZIJOS PRISISTATYMAS

1.1. Vizija
Gimnazija - kurianti savitą ugdymą, pasielkiant medijų raštingumą, puoselėjanti tradicijas ir gerbianti kitokį požiūrį
Misija
Teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, įgyvendina Lietuvos Respublikos bei Vilniaus miesto savivaldybės deleguotas funkcijas, numato
švietimo plėtotės strategines kryptis;
Užtikrina optimaliausius mokinių pasiekimus, pasitelkdama medijų raštingumo ugdymą;
Siekia mokinio asmeninės brandos, skatina aktyvų pilietiškumą ir savanorystę.

2017-2018 mokslo metų veiklos pristatymas ir analizė


1.2. Gimnazijos duomenys:
1.2.1. 2017 rugsėjo 1 dieną mokėsi 408 mokiniai..
1.2.2. Klasių komplektų skaičius – 16:
3 paralelės 1-ųjų gimnazijos klasių,
4 paralelės 2-ųjų gimnazijos klasių,
4 paralelės 3-ųjų gimnazijos klasių,
5 paralelės 4-ųjų gimnazijos klasių.
1.2.3. Gimnazijoje dirba 42 mokytojai, iš jų 2 ekspertai, 22 metodininkai, 15 vyr. mokytojų, 4 neformaliojo ugdymo vadovai Gimnazijoje dirba 2
psichologės (po 0,5 etato), socialinis pedagogas, bibliotekininkė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ( du kartus per savaitę).

1.2.4. Gimnazijos vadovai:


2
Nuo 2018 m. vasario 23 dienos, laimėjusi Vilnius m. savivaldybės skelbtą konkursą, gimnazijai ėmė vadovauti buvusi gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja neformaliajam švietimui Jolita Marcinkevičienė; 2 direktoriaus pavaduotojai ugdymui – Sigitas Kavoliūnas ir Violeta Urbanavičienė;
direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Stasė Kliučinskienė.

1.3. Materialinė bazė. Gimnazijos materialiniai ištekliai palaikomi ir atnaujinami. Mokinio krepšelio lėšos panaudotos pagal numatytas sąmatas. Nors visus
mokslo metus ugdymo proceso finansavimui buvo taikomas taupymo rėžimas, pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio fondas išliko deficitinis.2017-2018
m. mokslo metais ženkli steigėjo skirta finansinė parama leido įsigyti prekių ir atlikti įvairių remonto darbų. Steigėjo skirtos lėšos aplinkai: 21800,00 eur
prekėms, 8700,00 eur – paslaugoms sumokėti ir 12200,00 eur avariniams remonto darbams atlikti. Iš 2 GPM buvo gauta1800 eur, 2 laimėtų projektų „
Ateinu į Salamą“ ir „ Geras ryšys“ suma – 3500 eur. 2017-2018 m.m. atlikti gimnazijos infrastruktūros gerinimo darbai: III senojo pastato aukšte
suremontuoti 5 kabinetai, nupirktos lentos, spintos ir lentynos; suremontuoti sporto salės merginų ir vaikinų persirengimo kambariai; sutvarkytas
budinčiosios postas; nupirkti baldai ir įrengtas „ Gero ryšio“ kabinetas; naujai sumontuotos gimnazijos kiemo 7 vaizdo stebėjimo kameros; pastato fasadas
nuvalytas nuo graffiti, sutvarkyti trijų įėjimų į gimnaziją laiptai; pilkojoje salėje įrengtas terariumas; įsigyta kompiuterinės technikos ir programavimo
įrangos už 8000 eur, nupirkti 4 televizoriai, 4 daugiafunkciniai spausdintuvai, 3 projektoriai; sportinio inventoriaus, tinklinio ir futbolo mokinių komandų
aprangos įsigyta už 2095 eur .

1.4. Svarbiausi gimnazijos 2017-2018 m. m. mokinių mokymosi ir kiti pasiekimai:


Mokinių mokymosi pasiekimai 2017-2018 m. m. išlieka tik vidutiniški: pažangumas – 78,83 procento. Net 65 mokiniai metiniame turėjo
neigiamus įvertinimus. Palyginimui – 2016 – 2017 m . m. – pažangumas 84,47 procento, nepatenkinamus pažymius metiniame turėjo 72 mokiniai. Kiek
aukštesni šiais mokslo metais nei pernai pirmokų rezultatai – atpatinkamai 30 nepažangių, o šiais metais – 20. Tiek šiais, tiek praėjusiais metais geriausi
pasiekimai – abiturientų klasėse: atpatinkamai 97, 2 ir 95,33 procento. Galima daryti išvadą, kad išleidžiamųjų klasių mokiniai padeda atsakingiau žiūrėti į
savo pasiekimus, būsimųjų brandos egzaminų pasiruošimą. Viena iš neišspręstų problemų – didelis skaičius pamokų, praleistų be pateisinamos priežasties.
Nelankomumas turėjo tiesioginės įtakos pažangumui, ypač antrose klasėse: 2016 – 2017 m. m. nepažangūs buvo 6 mokiniai, o 2017 – 2018 m. m. net 27
mokiniai. Šių paralelių (išskyrus universitetinę klasę) dėl įvairių priežasčių lankomumas itin parastas. Geriausia lankė ir aukščiausi pasiekimai –
universitetinėse klasėse II a klasėje per metus praleistų pamokų vienam mokiniui – 10,43, o I a - 11,62 pamokos. Kita neišspręsta problema – vėlavimas į
pamokas: pvz., 4 A klasė pavėlavo net 355 kartus, 3 b – 289, 2d – 246. Rengiant „ Lankomumo, vertinimo ir pažangos fiksavimo tvarkos“ papildymus, į tai
reikia atkreipti ypatingą dėmesį.
3
Ryškesni kiti mokinių pasiekimai,
1. 4 A klasės mokinys Paulius Grauželis Vilniaus miesto tarpmokyklinio kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkurse užėmė III-ąją vietą.
2. Talentų konkurse „ MŪŪ-Z (IK) A Salomėjos Nėries gimnazijos muzikos grupė
„ Dėdė elektra ir Alex dainuoja dalykus“ užėmė III-ąją vietą.
3. Kalbų Kengūroje ir vertimų konkurse „Tavo žvilgsnis 2018“ dalyvavo 25 Salomėjos Nėries gimnazijos mokiniai:
Sidabrinės Kengūros diplomu savo amžiaus grupėje (rusų kalba) apdovanoti
Greta Steneliūnaitė, 2b klasė ir Orest Pankiv, 2a klasė.
Oranžinės Kengūros diplomais apdovanoti (anglų kalba)
Edgaras Pūkas,1a klasė; Donatas Mockevičius, 2d klasė; Greta Chmieliauskaitė, 2d klasė.
4. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas šiais metais pagerbė ir apdovanojo Padėkos raštais ilgiausiai mokinius konkursui rengusias anglų kalbos
mokytoją Margaritą Gylienę ir rusų kalbos mokytoją Aleksandrą Vilkuotienę.
5. Vilniaus merginų salės futbolo „LADY GOLO“ varžybose gimnazijos komanda užėmė II-ąją vietą.
6. Vilniaus miesto teatrų festivalyje „ Vaidenis“ Salomėjos Nėries gimnazijos teatro grupė, vadovaujama būrelio vadovo Ryčio Kopūsto, parodė
spektaklį „ Vizitas“ , kuriam scenarijų parašė 3 c klasės mokinė Justina Zdanavičiūtė.
7. Kita teatro grupė, vadovaujama teatro būrelio vadovo Aleksandro Špilevoj, su spektaklio „ Neišmoktos pamokos“ fragmentu dalyvavo meninio
skaitymo konkurse Vilniuje ir buvo pakviesti į respublikinį turą Elektrėnuose. Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse 4a klasės mokinė Kamilė
Maskvytytė užėmė III- ąją vietą;
8. Lietuvos mokinių biologijos olimpiados Vilniuje miesto etape 4d klasės mokinė Melita Virpštaitė užėmė III- ąją vietą;

Netradicinė, kultūrinė pažintinė veikla padėjo siekti išsikeltų 2017-2018 mokslo metams uždavinius.
2017 – 2018 m. m. gimnazijoje buvo organizuota daugybė edukacinių, pažintinių, kultūrinių veiklų. Didelė jų dalis – kūrybiniai darbai, meninės
instaliacijos, piešinių parodos, literatūrinės popietės, interaktyvūs protmūšiai. Kaip ir buvo iš anksto numatyta gimnazijos veiklos plano III –oje dalyje „
Puoselėti Tėvynės meilės jausmus ir ryžtą dirbti gimtojo krašto labui“, didelė dalis jų buvo skirta Lietuvos Valstybės šimtmečiui tema „Pažink, švęsk,
kurk“. Šios veiklos padėjo puikiai įgyvendinti užsibrėžtą tikslą.
4
2017 m – 218 m. m. dalyvavo Valstybės šimtmečio renginiuose: Vilniaus 695 metų gimtadienio šventėje, Lietuvos archyvo edukacinėje programoje
„ Nepriklausomybės akto signatarai“, beveik visos klasės apsilankė Valstybės pažinimo muziejuje, LR Trispalvės šimtmečio gimtadienyje, įsiamžino
100- mečio varpe Katedros aikštėje ir kt.
Surengtos stacionarios ir virtualios parodos gimnazijos erdvėse, skirtose Lietuvos istorijai. Viena didžiausių – fotomenininko Kornelijaus Driskio „
Partizanai“. Mokytojų ir mokinių parengta „ Kultūra, gamta, įvykiai“, dailės darbų paroda „Tautinis kostiumas“ ir pan.
Gražiausi posmai apie Lietuvą, žinomiausių šalies poetų ir prozininkų , savos mokinių kūrybos skaitymai vyko literatūrinėje popietėje -
konferencijoje „ Dovanoju Lietuvai“.
Integruotos lietuvių, istorijos, muzikos, technologijų pamokos „ Kada žmogus pasijunta didis“ ( V. Kudirka).
Orientacinės varžytuvės ir jų pristatymai istorijos, pilietiškumo pamokose.
Integruota gimtosios kalbos, istorijos, šokio, muzikos pamoka „Pareiga gimtajai kalbai“ .
Įrengta Nepriklausomybės stotelė prieš gimnaziją.
Akcija „ Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13 aukoms pagerbti.
Anglų ir rusų kalbos integruotas renginys „ Lietuvos miestai prieš 100 metų ir šiandien“, kurio metu labai išsamiai užsienio kalbomis pristatyti
įvairūs Lietuvos regionai, jų žemėlapiai, piešiniai, pateiktos nuotraukos, autentiški pasakojimai.
2018 m. sausio mėn. Laisvės gynėjų dienai mokytojų entuziastų ir kelių mokinių dėka buvo sukurta įspūdinga meninė projekcija „ Istorija savyje“.
Gimnazijos palėpėje, kur sovietmečiu buvo įrengti karinio parengimo kabinetai ir šaudykla, atvykusios nedidelės grupės mokinių su mokytojais
stebėjo dideliame ekrane svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius, gėrėjosi šalies peizažu, stebėjo svarbius šalies žmones.
Vasario 16 dienos proga pagal jauno gimnazijos teatro būrelio vadovo, režisieriaus Aleksej Špilevoj sukurtą scenarijų buvo pastatytas miniatiūrų
spektaklis apie asmenybes, turėjusiais didelės reikšmės Lietuvai. Spektaklis kelia klausimą – iš kur atsiranda tautos didvyriai, kokių sąlygų reikia, kad
jie gimtų, ar šiandien yra vietos didvyriškumui.
Gimnazistai su mokytojais dalyvavo Jaunimo eisenoje nuo senosios Lietuvos valstybės centro – Šventaragio slėnio iki daktaro J. Basanavičiaus bei
savanorių kapų Rasose.
Vyko tradicinis baigusiųjų gimnaziją auklėtinių krepšinio turnyras „ Salama 2018“, skirtas valstybės šimtmečiui. Vykstantis daugiau nei 25 –erius
metus, šis alumnų renginys, inicijuojamas kūno kultūros mokytojo eksperto K.Kuprio, nė kiek nepraranda susidomėjimo ir aktualumo.
5
Kovo mėnesį įvykusios Vilniaus miesto mokinių kūrybinės dirbtuvės „ Žemės menas: idėja šimtmečiui“ buvo inicijuotos Vilniaus miesto
technologijų metodinės tarybos ir gimnazijos technologijų mokytojų. Šalia gimnazijos, ant pievutės, iš gamtinių medžiagų buvo pasiūlyta įvairių
idėjų, kaip įamžinti Lietuvos valstybingumo šimtmetį.
Gimnazijoje vyko Žemės dienai skirtų filmukų konkursas „ Žeme, aš įkvėpsiu Tave į savo širdį...“ Mokinių sumontuotuose kadruose matyti jauno
žmogaus susirūpinimas ateitimi, aplinkos ekologija.

2017 – 2018 m. m. veiklos plane buvo numatytas svarbus uždavinys – tinkamos pamokos atmosferos, gerų mokinių, mokytojų mokinių tarpusavio
santykių užtikrinimas. Todėl daug dėmesio buvo skirta pozityviai emocinei, socialinei ugdymosi aplinkai užtikrint. Šį uždavinį pavyko įgyvendinti
tik iš dalies: bendruomenės tarpusavio santykiai pagerėjo. Užkrečiamų ligų ir toksinių medžiagų vartojimo prevencijai kasmet skiriamas
ypatingas dėmesys Narkotinių medžiagų, alkoholio vartojimo atvejų neužfiksuota, tačiau dalis mokinių ir toliau rūko

Gimnazijos pagalbos vaikui specialistai kovo mėnesį inicijavo Vilniaus miesto mokyklų konferenciją – kūrybines dirbtuves „ Aš žiūriu ir matau, aš
girdžiu ir žinau, aš darau ir suprantu“. 8 mokyklų vaikai pristatė savo emocinę patirtį, išgyvenimus, nuoskaudas. Visi mokėsi gyventi be patyčių,
smurto, pamatyti šalia kenčiantį draugą.
Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto psichologine –pedagogine tarnyba organizuotas projektas mieste – „Darni šeima – pradžių pradžia“, skirtas
Tarptautinei šeimos dienai, sulaukė didelio vilniečių dėmesio ir palaikymo. Prie Vilniaus miesto savivaldybės vykęs renginys mokinių lūpomis teigė,
kad laimingas ir pilnavertis žmogus gali užaugti tik šeimoje.
Visus metus vyko į pilietiškumą, etiką, psichologiją integruotos pamokos toksinių medžiagų vartojimo prevencijos tema „ Priklausomybė – tai vidinė
emigracija“, kurias vedė kunigas Kęstutis Dvareckas. Kitiems užsiėmimams ta pačia tema 1- 3 klasėse buvo pakviesti priklausomybės ligų
gydytojai.
Gimnazijos mokiniai kartu su pagalbos vaikui specialistais pavasarį vykdė akciją „ Obuolys vietoj cigaretės“.
Gimnazijoje įvyko policijos ir kinologų su šunimi prevencinis reidas, kurio metu buvo tikrinama, ar mokiniai nesinešioja draudžiamų medžiagų į
mokyklą. Narkotinių medžiagų nerasta, bet cigarečių konfiskuota iš 22 tikrintų klasių mokinių. Šie mokiniai nubausti administracine tvarka;
Gimnazijos sveikatos priežiūros specialistės suburta mokytojų komanda į kūno kultūros pamokas integravo temą „Rūkymas - mada ar
priklausomybė“.
6
Lytinių ligų profilaktikai 2 – 3 klasių mokiniai buvo supažindinti su asmens higiena, lytiškumo samprata. Paskaitas vedė gydytojai. Visų I-III
gimnazijos klasių merginos ir vaikinai atskirai dalyvavo Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuro surengtoje konferencijoje „ Būti moterim“, „ Būti
vyru“.
Emociniam mokinių saugumui stiprinti „ Krizių centro“ specialistai 1 ir 2 klasių mokiniams vedė paskaitas - seminarus apie galimybę ir būdus
išvengti krizinių situacijų, o joms atsitikus, kompetentingai spręsti.

Siekiant išsikelto tikslo – „asmeninės mokinio brandos ir pažangos, atsižvelgiant į individualias galimybes“, buvo stengiamasi paskatinti
skirtingų gebėjimų mokinius patirti atradimo džiaugsmą. Siekdami optimalios sėkmės gimnazijos mokytojai, ugdymui išnaudojo edukacines
erdves apie gimnaziją, kvietėsi į pamokas įdomios patirties turinčius žmones, alumnus, integravo pamokas, vadovavo projektiniams darbams.
Dauguma pedagogų pamokose stengėsi skirti įvairaus sunkumo užduotis, nevienodų pasiekimų turintiems mokiniams. Tačiau nevisada ugdytiniai
buvo mokomi pamatyti savo pažangą ar, atvirkščiai, regresą. Todėl šią tikslo dalį pavyko įgyvendinti iš dalies: ne visada pavyko vertinimą sieti su
individualia pažanga ir pasiekimais; nebuvo sukurta – individuali pažangos stebėjimo sistema. Kiekvienas mokytojas darė taip, kaip išmanė ir
suvokė geriausia.
Mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemos sukūrimas išlieka vienu svarbiausiu kitų mokslo metų veiklos uždaviniu .

Chemijos pamokos vyko VGTU laboratorijoje, diena - kūrybinėse dirbtuvėse VGTU Kūrybinių industrijų fakultete, Radvilų rūmuose, V.Krėvės, V.
M.Putino muziejuose bute, Senamiesčio gatvelėse, Užupio „respublikoje“, Šiuolaikinio meno centre, Vilniaus universitete, Bernardinų sode ir t.t.
Kelis praktinius užsiėmimus mokytojams vedė alumnė, teisės mokslų daktarė, Viešosios teisės instituto direktorė Agnė Gregolavičiūtė tema
„ Mediacija kaip taikus ginčo sprendimo būdas“.
PIN diena mokykloje – tęstiniai asociacijos LATGA edukaciniai renginiai. Juose gimnazijos alumnai kino režisierė Giedrė Žičkutė, muzikantas,
kompozitorius Vytautas Bikus, LATGA atstovas Paulius Sartatavičius pristatė savo požiūrį į galimybę mokykloje siekti profesinių ambicijų, patarė
mokiniams, kokių kompetencijų dar gimnazijoje privalu įgyti. Gimnazistai plačiau sužinojo apie LATGA.

Gimnazijoje toliau vyksta mokinių mainų programa

Kovo mėnesį Salomėjos Nėries gimnazijos mokinių delegacija, vokiečių kalbos mokytoja Irina Voitiuk, vadovaujami gimnazijos direktorės Jolitos
Marcinkevičienės, vyko į mainų programą Vokietijoje, Kerpeno miesto mokykloje. 2017 m. rudenį vilniečiai priėmė svečius iš Vokietijos savo
7
šeimose, kartu vedėsi į pamokas gimnazijoje, aprodė sostinę, keliavo po Lietuvą. Seniai prasidėjusi draugystė kasmet vis stiprėja, suteikdama
galimybę pažinti vieniems kitų švietimo sistemą, kultūrą, papročius, pasisemti naujų idėjų ir sumanymų.

Projektinė veikla gimnazijoje


2017 – 2018 m. m. visi 2 –ųjų ir pirmą kartą visi 3 –ųjų klasių mokiniai privalėjo parengti pasirinkto dalyko projektinį darbą ir jį pristatyti komisijai .
Šie darbai ne tik skatino mokinius papildomai domėtis įvairiais klausimais, atskleisti savo turimas žinias, gebėjimus, bet ir suteikė galimybę išbandyti
savo jėgas ateityje renkantis Brandos darbą. Projektiniams darbams vadovavę mokytojai įgijo temų formulavimo, veiklos planavimo ir konsultavimo
patirties.
Rugsėjo – gruodžio mėnesiais vyko Bendradarbiavimo ir pažangos projektas „ Geras ryšys. Ryšys tikrai geras“. Jo partneriai - Antano Vienuolio
progimnazijos 8 klasės, Salomėjos Nėries gimnazijos I-os klasės mokiniai, Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktoriai, scenaristas, režisierius,
viešoji įstaiga „Meno Alchemija“. Projekto tikslas – ugdyti komunikacinius jaunuolių įgūdžius skaitant tekstus, juos kuriant, klausantis. Intensyvaus
mokymosi tridieniuose mokiniai turėjo progos mokytis skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo pagrindų. Projekto pabaigoje buvo surengta
kūrybinių darbų paroda „Materializuota ir vizualizuota teksto prasmė“, dedikuota Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms. Abiejų
mokyklų mokiniai pagamino raides, kuriomis buvo materializuoti Vydūno žodžiai: „Norėdami suvokti Tėvynę, turime išmokti susikaupti savyje“.
Gimnazija didžiuojasi dalyvaudama ilgamečiame 5 Lietuvos mokyklų, susijusių su Salomėjos Nėries vardu, projekte. Ši pavasarį visos mokyklos
susirinko į edukacinę programą Vilkaviškyje, kur pasodino baltąją alyvą poetės kūrybos ir mokyklų bendradarbiavimo įprasminimui;
Pirmą kartą 2017 m. rugpjūčio 28 - 31 d. buvo organizuota dieninė – pažintinė stovykla būsimiesiems ir esamiems pirmokams „ Ateinu į Salamą“.
Naujokams buvo suteikta galimybė neformalioje aplinkoje susipažinti su gimnazija, jos mokiniais ir mokytojais, geriau pažinti Vilnių.
VGK visus metus du kartus per savaitę rengė posėdžius, kurių metu bendravo su blogai lankančiais mokyklą, nepažangiais ar linkusiais nusižengti
mokiniais, jų tėvais ar globėjais, mokytojais. Su problemų turinčiais vaikais atskirai dirbo psichologės, konsultavo jų tėvus, teikė rekomendacijas dėl
tolesnio ugdymosi. Nuolatos buvo palaikomas grįžtamasis ryšys su aptariamu mokiniu, kuris po numatyto laiko privalėjo parodyti savo pasiekimus.
Apie 75 procentai į posėdžius iškviestų mokinių pagerino savo lankomumo ir mokymosi rezultatus.
Kelinti metai iš eilės VGK rengia kalėdinį padėkos rytmetį geriausiai lankantiems pamokas, padariusiems didžiausią pažangą ar gerų pasiekimų
turintiems mokiniams. Be padėkos raštų, atminimo dovanėlių, jų pavardės skelbiamos internetinėje gimnazijos svetainėje.
8
Ypatingas dėmesys - patyčių, smurto, tolerancijos temoms, kurių įgyvendinimas gerai įvertintas. Tai liudija NMVA 2017 – 2018 m. m. apklausos
rezultatai. Iš 5 galimų aukščiausios skalės vertinimų tėvai 3,2 balo skyrė teiginiams, kad vaikai mokomi tolerancijos, pagalb os kitam, iš jų
nesišaipoma; mokiniai tai įvertino 2,9 balo.
2017- 2018 m. m. pirmokų adaptacijos tyrimas parodė, kad 70 procentų mokinių teigia, kad gimnazijoje iš jų niekas nesityčiojo, kad gali reikštis kaip
asmenybės, nebijančios būti išjuoktos. Čia galima turėti savo aprangos stilių, savo nuomonę, ją drąsiai reikšti. Mokytojai draugiški, linkę ateiti į
pagalbą.
Trečiųjų klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus miesto ir Madrido Municipalinės policijos prevencinėje edukacinėje programoje apie saugumą aplinkoje.
Karjeros centras organizavo mokiniams „ Keturis karjeros planavimo žingsnius“ 2- 3 klasių mokiniams, kvietėsi profesinių centrų, kolegijų,
universitetų atstovus papasakoti apie mokymosi ir studijų sąlygas, studijų programas, atliko profesinio tinkamumo testus.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ


Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės

1 2 3 4 5
Dalies mokinių bendrosios Per mažai vykdoma Aptariant ir vertinant Nėra individualios mokinio
ir dalykinės kompetencijos prasmingos dalykinės mokinių įvairius pažangos stebėjimo ir
1. Rezultatai atitinka jo amžiaus grupei veiklos pamokoje atsiskaitomuosius darbus, fiksavimo tvarkos
keliamus reikalavimus bendraujant ir mokytojas privalėtų juos
- Asmenybės branda bendradarbiaujant sieti su mokinio daroma Dėl didelio mokinių
Pasiekimai ir pažanga pažanga skaičiaus klasėje
Gimnazijos mokytojai Mokiniai retai mokytojas neturės
konsultuoja mokinius po informuojami apie Mokytojui reikėtų su galimybės individualizuoti
pamokų, tikrina asmeninę pažangą, mokiniais aptarti jų abiejų kiekvieno mokinio
savarankiškai ir neaptariama jų mokymosi lūkesčius, numatyti būdus, pažangos, numatyti
individualiai atliekamas sėkmė, spragos, kaip mokiniai galėtų siekti spragų šalinimo būdų
užduotis nenumatoma, kaip tobulinti aukštesnių rezultatų
mokymą Ne visiems mokytojams šis
Mokiniai dalyvauja Mokytojui siūloma skatinti mokinių tarpusavio
projektuose, Mokiniai retai kada padeda mokymosi socialumą, bendradarbiavimas yra
popamokiniuose vieni kitiems mokytis savarankiškumą sudarant priimtinas kaip mokymo
renginiuose, akcijose, pamokoje tam palankias sąlygas (si) būdas
pagal galimybę pamokoje Kritusi mokinių mokymosi
konkursuose, laimi prizinių Per mažai gimnazijos motyvacija dažnai
9
vietų mokinių pasinaudoja Tobulinti mokinių neskatina jų asmeninių
konsultacijomis kaip savivaldumą mokantis, ambicijų
galimybe sekti aukštesnių ugdant jų savarankiškumą,
rezultatų savianalizę
Socialinė mokinių veikla Mokslo metų pradžioje Ne visi mokiniai vertina
gana formali, neskatinanti aptarti būsimą socialinę savanorystę, darbą be
pilietiškumo, savanorystės veiklą su mokiniais, atlygio
idėjos išklausyti jų siūlymų šiuo
klausimu

Organizuoti pilietiškumo
akcijas gimnazijoje,
Vilniaus mieste, kurių
metu dalyviai pajustų savo
įdėto darbo reikšmę
Siekdami įgyvendinti Ne visi mokytojai per Racionaliau išnaudoti Ir administracija, ir
ugdymo tikslus, mokytojai mokslo metus peržiūri ir mokytojų susirinkimus mokytojai dažnai
atsakingiau žiūri į mokinių keičia mokymo turinį, pirmadieniais šiais nesilaiko vienodų
asmeninę patirtį, planus, tempą pagal realius klausimais, tartis padedant reikalavimų ir susitarimų
galimybes, gebėjimus mokinių gebėjimus vieni kitiems, dalintis savo
patirtimi Mokinio krepšelyje tam
2. Ugdymas (is) ir mokinių Stengiamasi kartu aptarti Trūksta planingumo ir Iš anksto planuoti pinigų neskirta
patirtys iškilusias problemas, nuoseklumo, kad būtų paralelių klasių mokinių
individualią mokinio ar atlikta kiekvienos klasės elgesio ir ugdymosi Neretai tėvai nebeturi
klasės pažangą išsami ugdymosi analizė pasiekimų aptarimus įtakos savo vaikams.
pirmadieniais Spec. tarnybos (policija,
Sukurta pagalbos vaikui Netaikomi kitokie vaiko teisių apsaugos
teikimo tvarka, kilus mokymosi būdai ir metodai Mokytojams, ruošiantiems skyriai, pedagoginė
psichologinėms ar gabesnių mokinių ugdymui mokinius konkursams, psichologinė tarnyba) turi
socialinėms problemoms olimpiadoms, skirti per daug veiklos, kad laiku
Pagalbos vaikui papildomas valandas galėtų pagelbėti
specialistai, kiti pedagogai
dažnai nepajėgūs patys Glaudesnis
išspręsti įsisenėjusių bendradarbiavimas su
nelankomumo, emocinių, tėvais, spec. tarnybomis
psichologinių problemų,
kylančių iš šeimos ir Tėvams privalomi
aplinkos mokymai dėl e. dienyno
10
naudojimosi ir
įsipareigojimas nuolat
stebėti vaiko ugdymąsi,
lankomuma
Visi 2-3 klasių mokiniai Ne iki galo buvo aptarti Iš anksto apibrėžti aiškius Kai kurių dalykų
atliko projektinius darbus projektinių darbų vertinimo projektinių darbų vertinimo mokytojams labai padidės
kriterijai, konsultacijų kriterijus, pažymio vertę, darbo apimtis
skaičius, pristatymo tvarka pristatymo tvarką

Visi kabinetai aprūpinti Ne visi mokytojai Ugdymo procese siūloma Nesilaikoma bendrųjų
techninėmis priemonėmis, pamokose sėkmingai mažinti arba visai susitarimų
internetu panaudoja išmaniąsias nenaudoti popierinių
technologijas pratybų. Mokiniai dar sunkiau įgis
Dažnai išnaudojamos Trūksta priemonių gamtos Vietoj šalia gimnazijos rašymo įgūdžių
pamokoms edukacinės mokslams esančios apleistos
senamiesčio erdvės, Gimnazija neturi stadiono, valstybinės žemės galima Lėšų stygius ir kiti
kultūros objektai, kur būtų bėgimo takai, įrengti puikų stadioną ne savivaldybės planai gali šį
gimnazijos kiemas šuolio į aukštį ir tolį tik gimnazijos, bet ir sumanymą padaryti
aikštelės ir pan. senamiesčio bendruomenės neįgyvendinamą
Gimnazijos bendruomenė reikmėms
didžiuojasi kultūrine, Gimnazijos vidaus erdvės Be paramos iš šalies
geografine mokyklos seniai neremontuotos, nėra Suremontuoti priestato gimnazija nepajėgi atlikti
3.Ugdymo(si)aplinkos pastato vieta, išorės poilsio ir ramybės zonų erdves, pritaikant jas šių darbų
jaukumu, tvarkingumu, mokiniams bei mokinių ir mokytojų
naujai įsigytomis vaizdo mokytojams poilsiui Sunku laimėti projekto
stebėjimo kameromis finansavimą
Trūksta stacionarių Bendruomenės saugumui Vis mažiau galinčių
Gimnazija turi gražią šiuolaikinių stendų užtikrinti reikalinga tvora paremti
netipinio projekto Aktų mokinių darbų
salęsu balkonu ekspozicijoms Rengti projektą arba
suburti bendruomenę
Nėra galimybės užtamsinti ieškoti rėmėjų lengvai
langų, scena neturi valdomam langų
tinkamo apšvietimas užtemdymui, scenos
apšvietimui sutvarkyti.
11
12
Gimnazijos vizija Nors ir pripažindami Stiprinti gimnazijos Susiskaldęs, abejojantis
orientuota į naują medijų pokyčių būtinybę, dalis savivaldos institucijų ateities gimnazijos vizija
raštingumo kryptį, paremtą mokytojų yra vaidmenį, priimant kolektyvas sunkiau sieks
Vilniaus miesto, Valstybės indiferentiška naujai strateginius ir kasdienės užsibrėžtų tikslų
pažangos 2030 strategijas, krypčiai veiklos gerinimo
ES strateginės švietimo ir sprendimus, Pedagogų bendruomenės
mokymo programa 2020 Gimnazijos vadovai per dažnos diskusijos, patirties nepasitikėjimas vieni kitais
mažai imasi tiesioginių šiuo klausimu sklaida skaldys kolektyvą, neburs
Visi pedagoginės veiksmų strategijai kurti ir naujoms paieškoms ir
bendruomenės nariai įgyvendinti Mokytojai turėtų labiau iniciatyvoms
dalyvauja priimant pasitikėti formaliais
taktinius sprendimus Tėvai tik formaliai lyderiais kaip partneriais, Dažnai tėvai privalo
įsitraukia į gimnazijos patarėjais rūpintis savo darbo
Gimnazijoje skatinama veiklą, nenoriai arba visai reikalais.
4. Lyderystė ir vadyba
bendruomenės lyderystė: nedalyvauja vaikų Vadovams rekomenduotina Susiformavusi nuostata,
-Veiklos planavimas ir
visiems suteikiama ugdyme (si), tuo daugiau pasitikėti kad ugdymas - mokyklos
organizavimas
galimybė rodyti iniciatyvą, neskatindami mokinio neformalių lyderių reikalas
- Mokymasis ir
laisvai diskutuoti, mąstyti, pažangos, nestiprindami jo teikiamomis idėjomis,
veikimas komandomis
veikti socialumo ir psichinės bei gimnazijos ateities siekiais Reiklumas sau, pozityvus
- Asmeninis
fizinės sveikatos. profesionalumas – ne
meistriškumas
Mokinių bendruomenė Ieškoti efektyvesnių kiekvienam žmogui duotos
saugi, nepritarianti Nedidelė dalis mokytojų bendradarbiavimo būdų su savybės
patyčioms, o aplinka vangiai planuoja savo tėvais, primenant jų Vis didėjantis pedagogų
demokratiška,svetinga asmeninį meistriškumą, per pareigas ir įtraukiant juos į amžiaus vidurkis
mažai dėmesio kreipia į gimnazijos veiklas,
Informacija mokiniams ir emocinius ryšius su pamokas, projektus
tėvams teikiama laiku, mokiniu
informatyvi, asmeniška Siūlyti keisti požiūrį į
šiuolaikinį ugdymą,
mokytis iš kolegų, lankyti
Mokytojai gerbia kursus, seminarus
mokinius, laikosi
pedagoginės etikos, siekia
dirbti geriau
13
2018 /2019 M.M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslo įgyvendinimo
Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi vykdytojai
vertinimo kriterijai
1 2 3 4 5 6 7
1. Užtikrinti mokytojų 1. 1.Mokytojams
gebėjimą planuoti ir organizuojami seminarai, 500,0 eur Projekto „Mokyklų
1.Pasitelkiant įgyvendinti medijų paskaitos , mokymai bendrųjų medijų ir
sistemingą raštingumo informacinio raštingumo
informacinį ir kompetencijas 1.2. Rengiamos 1000,0eur ugdymas“ Mokytojai įgis
medijų raštingumo metodinės priemonės vadovė Onutė įgūdžių, naujų
ugdymą, siekti 2018 m. Baumilienė metodų tikslingai
mokymosi kokybės 1.3.Rengiami detalieji spalio – planuoti ir vykdyti
planai, nurodysiantys, lapkričio dalyko mokymą (si),
kaip į dalyko pamokas mėn. įtraukiant medijų ir
integruoti medijas ir IT informacinio
raštingumo
1.4. Pagal detaliuosius kompetencijų
planus vedamos ir ugdymą
tobulinamos pamokos Gruodžio
mėn.
2.1.Parengiami mokymų
ir kūrybinių dirbtuvių
planai, skirti mokinių
informacinio ir medijų 900,0eur
raštingumo
kompetencijoms kelti, ir
jie pradedami įgyvendinti
2.Numatyti konkrečias
mokinių medijų 2.2.Kuriama ir išbandoma 2018 m. Projekto „ Erazmus +
raštingumo ugdymo programa Mokinio projekto“ vadovė Lina
veiklas „Medijos ir visuomenė“ krepšelio Stasiūnaitė
lėšos
2.3. I- II klasėse įvedama
1 savaitinė pamoka Gimnazijos administracija
„Medijos ir visuomenė“
14

2.4. III- IV - ųjų klasių


mokiniai gali rinktis 2 val.
per savaitę Filmų kūrimo
pamoką
2018- 2020 Bendra Mokiniai įgis medijų
2.5. Įsigyjama modernios m. projekto Dir. pavaduotoja ūkio raštingumo
įrangos filmų kūrimui vertė- reikalams Stasė kompetencijų: gebės
135000,0 Kliučinskienė, projekto naudotis tinkama ir
2.6.Kuriama nauja eur vadovė Lina .Stasiūnaitė saugia informacija,
gimnazijos internetinė kritiškai vertins
svetainė, kurioje medijų turinį,
talpinama aktualiausia aktyviai įsitrauks į
medžiaga, dalinamasi saviraišką, patys kurs
gerąja patirtimi su kitomis turinį
mokyklomis
2. Stiprinti
emocinį, 2.7. Įrengiamas naujas
psichologinį, fizinį šiuolaikinėmis IT
gimnazijos aprūpintas kabinetas Visus Žmogišk.
bendruomenės mokslo Ištekliai
saugumą 1.Sukurti palankias 1.1.Pamokoje naudoti metus Dalyko mokytojas Padidės mokinio
sąlygas , įgalinančias skirtingo sudėtingumo savivertė,
mokinius patirti sėkmę užduotis pagal skirtingus pasitikėjimas savo
mokinių gebėjimus jėgomis, noras siekti
2019 m. Pedagogas, atsakingas už aukštesnių rezultatų
1.2. Projektiniai II pusmetis MK lėšos projektinius darbus
kūrybiniai 2-ųjų klasių
mokinių darbai
Pedagogas, atsakingas už
1.3.3-ųjų klasių – projektinius darbus
projektiniai tiriamieji
darbai Visus Žmogišk.
mokslo ištekliai
1.4. Metodo „ Mokinys metus Mokytojų metodinė
mokiniui“ platesnis taryba
15

taikymas

Pagerės mokinių
Visus akademiniai
mokslo rodikliai, pagilės
1.5.Neformalusis metus Dir. pavaduotojas, bendrosios
ugdymas integruojamas į kuruojantis neformalųjį kompetencijos
bendrųjų kompetencijų
ugdymą, akademinių 2018 m.
pasiekimų gerinimą rugsėjo
mėn. Mokiniai jaus
GMT vadovas atliekamų darbų
svarbą ir prasmę ,
1.6. Įtraukti pačius jausis reikalingi,
mokinius į socialinės svarbūs visuomenei
pilietinės prasmingos
veiklos organizavimą

2.1. Atnaujinti 2018 m. Direktorės įsakymu Atnaujintas aprašas


„ Lankomumo, vertinimo rugpjūčio MK lėšos sudaryta darbo grupė atitiks dabartinės
2. Parengti klasių, grupių ir pažangos fiksavimo mėn. gimnazijos situacijos
akademinių pasiekimų aprašą“ mokinių ir mokytojų
dinamikos, elgesio, lūkesčius
lankomumo stebėjimo 2.2.Iš anksto sudaryti ir Rugsėjo Dir. pavaduotojas,
sistemą paskelbti stebėsimų klasių mėn. Vaiko gerovės komisijos Nuolatinis dėmesys
tvarkaraščius pirmininkas akademinių
pasiekimų
2.3. Mokslo metų Rugsėjo dinamikai, mokinių
pradžioje aptarti su mėn. Žmogišk. Dalykų mokytojai. elgesio ir
mokiniais jų pačių ištekliai klasių auklėtojai lankomumo
lūkesčius stebėjimas suteiks
galimybę laiku
Pagal padėti mokiniui
2.4.Įtraukti tėvus į klasių Administracija,
mokinių pasiekimų aptarimo klasių auklėtojai
svarstymus datas
16

Tėvų dalyvavimas
2.5.Įpareigoti mokinių Visus Administracija, vaiko mokykliniame
tėvus nuolat stebėti mokslo klasių auklėtojai gyvenime įpareigos
sūnaus ar dukros e. metus nepraleidinėti
dienyną, aptarti rezultatus pamokų, siekti
aukštesnių rezultatų

3.1. Bendrų reikalų Visus Administracija


svarstymas , jų mokslo
sprendimas neformalioje metus Mokytojų metodinė Bendra veikla,
aplinkoje, fokus grupėse taryba interesai, draugiški ir
pagarbūs pedagogų
3. Skatinti gimnazijos Profesinė sąjunga bendruomenės
bendruomenės grupių 3.2. Mokytojų aktyvus Žmogišk. santykiai suteiks
bendradarbiavimą, dalyvavimas kuriant naują ištekliai pasitikėjimo ,
susitarimų laikymosi , gimnazijos kryptį, Visus Darbo taryba savivertės ir
bendrų siekių kultūrą dalyvavimas mokymuose mokslo tikėjimo, kad einama
ir kitoje veikloje metus teisingu keliu

3.3. Naujų
bendradarbiavimo formų
paieška

4.1.Modernizuojamos
gimnazijos fojė, sporto Projekto
salės, skaityklos, “ Vilniaus
bibliotekos , koridorių Salomėjos Bus užtikrintos
erdves Nėries sąlygos mokinių
Projekto gimnazijos kūrybiškumui,
4.2. Įrengiamas pabaiga – efektyvumo Gimnazijos direktorė kokybiškam
integruotas menų (šokio, 2019 m. didinimo“ Jolita Marcinkevičienė ugdymui, galimybė
teatro, muzikos) kabinetas liepos lėšos - mokiniams dirbti
mėn. 355 986 eur grupėmis ir
4. Sukurti mokiniams ir individualiai,
mokytojams 4.3. Atnaujinami vykdyti projektinę
kūrybiškumą nusidėvėję baldai bei veiklą
skatinančias darbo ir nefunkcionali įranga
poilsio erdve
17

1 2 3 4 5 6 7
1.1.Įvedus etatinį Nuo 2018
apmokėjimą atsiras metų MK lėšos Darbuotojams
galimybė konkrečiam rugsėjo 1 sudaromos sąlygos
pedagogui daugiau laiko dienos Administracija atsiskleisti įvairiose
skirti bendruomenės jų gebėjimus,
reikalams pomėgius
atitinkančiose
situacijose
1.2. Dalykų metodinėse
grupėse didesnis dėmesys Per visus MK lėšos Dalykų metodinių grupių Išryškės, bus
skiriamas lyderystės mokslo pirmininkai pastebėti nauji
3. Gimnazijos 1. Skatinti kiekvieno
gebėjimų ugdymu i (si) metus lyderiai
vadybą grįsti pedagogo, pagalbos
pasidalytąja vaikui specialisto
1.3. Administracija
lyderyste asmeninę iniciatyvą
pastebi kiekvieno Nuolatos, Patalpų Administracija Bus įdiegtas
asmeninę iniciatyvą ir kai gerai nuomos, 2 grįžtamojo ryšio ir
padėkoja žodžiu, raštu, atliekama procentų atlygio ciklas
dovanėlėmis, piniginėmis veikla lėšos
premijomis, išvykomis.

1.4. Siūloma mokytojams Per visus Žmogišk.


dalyvauti konferencijose, mokslo ištekliai Administracija, metodinė Išaugs mokytojo
projektuose, dalintis metus taryba pasitikėjimas savimi,
gerąja patirtimi mieste, savivertė
respublikoje
2.1. Savivaldos
institucijos aktyviai
dalyvauja , priimant MK lėšos Savivaldos institucijų
strateginius ir kasdienės pirmininkai Sėkmingai dirbs
veiklos gerinimo gimnazija, kai
2.Skatinti komandinį
sprendimus rūpestingai ir
darbą
atsakingai dalinsis
2.2 Administracija lyderyste
pateikia siūlymus Direktorė ir pavaduotojai
formaliems lyderiams , Per visus Žmogišk. ugdymui
kviečia juos pačius burti mokslo Ištekliai Lyderiu taps vis
18
darbo grupes metus kitas asmuo,
priklausomai nuo
2.3. Įtraukiami visi sprendžiamo
pedagoginės klausimo, ir
bendruomenės nariai į konkrečiu atveju –
svarbiausių gimnazijos nuo kompetencijos
reikalų svarstymą

2.4. Paremiama GMT Patalpų Kuruojantis GMT Mokinių taryba


iniciatyva ir skiriama nuomos , 2 dalyvaus kaip lygia
lėšų jų renginiams, procentų teisė partnerė
akcijoms, kitiems lėšos gimnazijos veikloje
sumanymams

3.1 Pristatomos MK lėšos Metodinės tarybos Darbuotojams


asmeninės idėjos pirmininkas užbrėžiamos aiškios
įgyvendinimas atsakomybės ribos,
Metodinėje taryboje Patalpų kurių laikydamiesi
nuomos, 2 gali imtis iniciatyvos
3.2. Ruošiami procentų ir spręsti iškilusias
netradicinių pamokų, Per visus PVM lėšos problemas
projektų, ekskursijų mokslo
stendai ar kitokia metus
3.Didinti atsakomybę už medžiaga Kiekvienas pedagogas,
prisiimtas veiklas atlikęs veiklą
3.3. Aprašoma veikla
internetinėje svetainėje
Komandos nariai ne
3.4. Atsiskaitoma už Žmogišk. tik atliks tam tikros
darbo grupių nuveiktus ištekliai srities lyderių
darbus posėdžiuose, funkciją, bet ir taps
pirmadienio ar kituose žemesnės grandies
susirinkimuose atstovais kitose
srityse
19

3.5. Mokslo metų gale Visi gimnazijos


pildomi savianalizės pedagogai
lapai 2019 m.
gegužės
3.6. Dalyvaujama mėn.
asmeniniame pokalbyje
su kuruojančiu
pavaduotoju ar direktore

4.1.Supažindinami Mokinių tėvai bus


4.Plėtoti mokytojų, tėvų mokinių tėvai su 2 kartus Adminintracija informuoti apie
ir mokinių gimnazijos veiklos per metus gimnazijoje esančias
bendradarbiavimą, planais, reikalavimais, tvarkas,
palaikant ir skatinant išklausoma jų pastabų, reikalavimus,
mokinio pažangą pageidavimų susitikime mokinių ugdymosi
su administracija galimybes
4.1. Organizuojamas 2018
klasių tėvų pirmininkų spalio
posėdis su administracija mėn. Žmogišk. Administracija
ištekliai
Klasių auklėtojai Aktyvesnis tėvų
4.2.Į klasių pažangos dalyvavimas
dinamikos, elgesio, gimnazijos gyvenime
lankomumo susirinkimus Kartą per
metus padės spręsti
kviečiami klasių mokymosi,
mokinių tėvai nelankomumo,
Klasių auklėtojai, rūkymo problemas
4.3. Įtraukiami tėvai į
gimnazijos renginius, Visus administracija
projektus, kitas veiklas mokslo
metus

______________________________
20

Visos mokyklos lankomumo ataskaita pagal laikotarpį: 2017-09-04 - 2018-06-15

Tenka
Tenka
Pateisintos Pateisintos Pateisintos Pateisintos vienam
Mok. Praleistos Pateisintos Pateisintos Pavėluota į vienam
Klasė tėvų dėl tėvų dėl kt. dėl varžybų, direktoriaus Nepateisintos mok.
Skaičius pamokos dėl ligos kitos pamokas mokiniui
ligos priežasčių olimpiadų įsakymu praleistų
nepateisintų
pam.

IA (U) 26 2876 1236 1338 0 0 0 0 302 120 11,62 110,62


IB 21 2591 793 1286 0 0 0 0 512 90 24,38 123,38
IC 24 4012 1342 1539 0 0 0 0 1131 233 47,13 167,17
Viso: 71 9479 3371 4163 0 0 0 0 1945 443 27,39 133,51
IIA (U) 30 3541 1202 2022 0 0 4 0 313 156 10,43 118,03
IIB 27 3112 974 1489 0 0 0 0 649 119 24,04 115,26
IIC 20 6097 2556 2351 0 0 0 0 1190 247 59,5 304,85
IID 26 5288 1393 2975 0 0 0 0 920 246 35,38 203,38
Viso: 103 18038 6125 8837 0 0 4 0 3072 768 29,83 175,13
IIIA 27 4696 1248 2061 0 0 0 0 1387 413 51,37 173,93
IIIB 29 5863 1972 2764 30 3 0 0 1094 289 37,72 202,17
IIIC 23 2781 750 1150 0 0 0 0 881 124 38,3 120,91
IIID 18 3628 1412 946 182 0 0 0 1088 157 60,44 201,56
Viso: 97 16968 5382 6921 212 3 0 0 4450 983 45,88 174,93
IVE 29 2956 640 1619 0 0 0 0 697 107 24,03 101,93
IVB 21 3828 1263 1560 0 0 0 122 883 130 42,05 182,29
IVC 15 2642 484 1118 135 87 0 0 818 163 54,53 176,13
IVD 16 3004 979 1443 0 0 0 0 582 50 36,38 187,75
IV A 26 4292 931 1719 0 0 0 0 1642 355 63,15 165,08
Viso: 107 16722 4297 7459 135 87 0 122 4622 805 43,2 156,28
Viso
mokykloje: 378 61207 19175 27380 347 90 4 122 14089 2999 37,27 161,92
21

Mokyklos pažangumas
2017-2018 m.m.
Mokyklos pavadinimas: Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Perkelta į Pasiliko
Mok. Išvykę Baigė
Klasė Pažangumas Vidurkis aukštesnę kartoti
Skaičius mokiniai nepatenkinamai
klasę kursą
9 klasė 71 71,83 0 0 0 9 20
1-4 klasės 71 71,83 0 0 0 9 20
10 klasė 103 73,79 7,16 0 0 11 27
9-10 klasės 103 73,79 7,16 0 0 11 27
11 klasė 97 84,54 6,94 0 0 6 15
12 klasė 107 97,2 6,87 0 0 4 3
11-12 klasės 204 90,87 6,91 0 0 10 18
Iš viso
378 78,83 4,69 0 0 30 65
mokykloje:

Šių mokslo metų bendras mokyklos pažangumas procentais: 78,83


Praėjusiųjų mokslo metų mokyklos pažangumas procentais:
22

Mokyklos pažangumas
2016-2017 m.m.
Mokyklos pavadinimas: Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Perkelta į Pasiliko
Mok. Išvykę Baigė
Klasė Pažangumas Vidurkis aukštesnę kartoti
Skaičius mokiniai nepatenkinamai
klasę kursą
9 klasė 119 74,79 6,96 0 0 1 30
10 klasė 90 93,33 7,18 0 0 4 6
9-10 klasės 209 84,06 7,07 0 0 5 36
11 klasė 116 74,14 6,85 0 0 12 30
12 klasė 136 95,59 6,68 0 0 6 6
11-12 klasės 252 84,87 6,77 0 0 18 36
Iš viso
461 84,47 6,92 0 0 23 72
mokykloje:

Šių mokslo metų bendras mokyklos pažangumas procentais: 84,47


Praėjusiųjų mokslo metų mokyklos pažangumas procentais: