You are on page 1of 1

LIBERTAS – međunarodno sveučilište, smjer: Turistički i hotelski menadžment – Zagreb

Student______________________

Ispitna pitanja iz II kolokvija „MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE“

1. Navedi definiciju TD prema UNWTO i napiši u par rečenica kritički osvrt na istu.
2. Navedi osnovne grupe definicija TD u globalnom smislu i poveži ih sa modelima upravljanja.
3. U čemu su specifičnosti i najvažnije pogodnosti tzv. „mrežnog upravljanja TD?
4. Navedi elemente turističke destinacije i rangiraj važnost pojedinih elemenata u slučaju
destinacije u nastajanju.
5. Koji su kvalitativni ciljevi razvoja TD?
6. Koje stavke spadaju u prednosti a koje u prilike u situacijskoj analizi TD (ukratko obrazloži)?
7. Zašto je važan Destinacijski menadžment plan (DMP)?
8. Tko su ključni sudionici u razvoju Destinacijskog menadžment plana (DMP) i nivoe
angažmana za balans njihovog interesa?
9. Opiši razvojne faze DMP sa terminskim odrednicama
10. Koje su najvažnije stavke u misiji i zadaći lokalne DMO (TZ) u Hrvatskoj?
11. Napiši kritički osvrt na upravljanje TD u Hrvatskoj i što bi trebalo poboljšati?
12. Navedi najvažnija tijela upravljanja destinacijom kod nas i njihove osnovne funkcije
13. Navedi izvore financiranja i TZ u primorskim i kontinentalnim destinacijama te okvirnu
raspodjele prihoda TZ kako na gradskom regionalnom (županijskom) nivou tako
14. Navedi posebnosti misije RMO u odnosu na druge nivoe upravljanja TD.
15. Opiši situacijsku analizu za JPP u turizmu
16. Opiši upravljačku strukturu turizma Barcelone