You are on page 1of 14
anasencin AveaETIKON weETHON $so. snemod “0 10 EIPHNOAIKEIO BEEEARONIKHE EYTKPOTHOHKE ané tm 4a.) [I eroticy noo plot and uy Heaps tow Tonos ee vost a rC—L Cadi 030, pa tens sg en TOY ATOYNTCE: C—O SE = 0: a «on; apaotéOnxe jet tov MAnpefodooy Sunydpov vou [Toa] Romybuton (eM 7AE8 TOTS, TON KAS’ GN HAITHEH: 1) ‘Trg. ovéwnns tpanetuci trplg ye my enema EONTKH TPAMIEZA THE EMAAAOE A», now epee ou Adve (086s Ato, ap. 86), be AOM: 054014201, 05 vine exnpoaonct, noel Bey mpoctiiars 2) Tre ioymg woemtone mpeg cpompia PATEZA BUROBANK EROASIAS ABs, nov sbi oxy Aja fs OBova5, ap. 8, He ABM: 084014250 / a ee 3) Ths avovuping tpanegucrig eraipeiag We noma -TPAMIEZA TIEIPAIDE. A, now cbpes oxy AO (0605 Anepicis, op. 4), ne APM: 094014298, 5 syn Lempomerch, 1 crate smponsirr Sie we saps 51) Ea 4) Ths avavupng tpanegieng erarpeiag pe tv foeyjia »APPOTIKH TPAMBZA THE EAAAAOE A.B. YO EIGIKH EKKAGAPIEH nou cBprier ony ADva (ofos A. Mrooyriov, np 100-111), ne ABM: 800721689, 95 vdumpe #xnpoaaneita, n onoia Bev napaaéénke. 5) Ts avowning weanchicis etarpeiag ye my enowla “AN@A TPATIEZA A.B, nov eBpeber anny ABiva (0065 RaBiov, ap. 40), pe ABM: 094014249, og wna exnpoanetea, n onola Bev napamdnxe. 6) Tov N.I.A., ye my enowyia «ENIAIOE @OPEAS KOINONIKHE — AD@ANEHE: (EKA), as vouma exnpoountitar, os o1ovei KoBoAKo Bra66xoU tou NILA, He ‘uv enavyjia HIAPYMA KOINQNIKON AEDAAIZEON-ENIAIO TAMEIO AD@AAIEHE MIEOQTON: (LK.A~ ETA.M), nov eGpever ornv A@rva [066g Apepueris, ap. 12), pe AOM: 997072577, as vonma exnpooarcir, 10 oneio Ropatiinxe bra ng rAnpefodotas xnybpou tou [TTT cre 7) Ths avovupng rpaneiucrg erayeiag pe ty enowpia sHELLENIC POST CREDIT», nov eBpedes oxqy ABiva (20° 20H Aciis OFoH}, ne ABM: 094907311, os wine exnpoaanettar, n onoia Bev napaota@nxe. © andy Grd va yive Bex M HE aPIeHD éxBeons xarddcons 6xoypdqo) TTT oir 100, Tov anevOdverar oto ArKacuipio wt, yia doovg Miyous enwadeicar of avid. Fa uy oubhnon ing napartave altnons opioinne Sucdoqios apxixg 18-09-2018 Kat, Kordmiw 2o| 34sef2.01R S¥FOMS. PERMA NOU aveppesar OMY apen wns apovoas, Kaid mv onoia 1 undOean ex@aviOnee ov acted ing M9 1 omrlo EXOEHIA Kar OF BidbUOX napAOrGORKAY OOS Rooavayéprven OF mnpegobo1e EunvBpO Lov apaotabevtow Sradixov, Kavd 1m ovtiiinon nov axohodOnoe, avéntufay Kar powpopiNe WUE LOXUPIONOVE LOUs Ka YinNoAY va yivOU avTOH Sexo, KaGdg Kar doa avagépovter axa éyyPapA ONE dyALa rovs, A@OY MEAETHEE TH AIKOTPAG@IA EKE®@HKE KATA 0 NOMO And us vn’ apiOp. 9345/13-09-2018, 3346/ 13-09-2018 Kor 3344/13-09-2018 ex®locg emibdocav rou BixacnKob enmednu) tov NparoSucclov @eooadovixns TT HERI ar ug un’ opr0, 8792 B/25-09-2018 xa 8804 1B/26-09-2018 exOtocig embdoeav 10 BixaoNKOL empcAnti ov Tipotoémciov AOnov | pooxopizer Kat emxadcitar o anv, npoxdmeet 6x aKprBrt emxupapeva avtiypapa ing KpwwonEVnE aienong je KAihon MOS ovyinon ya tH BixGom0 Mov avagéperar OMY apxA Ing napodoas em6OnKe voa Kar eHMPsBEGHA aug npAIN, Sebtepn, rétaptr, néwren Kai éBGon tov xa8" ov 7 aitnon, Qax6o0, ot wehevtaies Gev napacdSnKay Katd mH napodoa Buxdoyp0 Kar mV expdvnON Ing UN6BEONs aNd 10 oxeLKd Aetna wat yo wo Abyo avEd npénet va BucadBosy epiipiny, xapig va ovvaiyetat and uy epnpobrxia tous wexynpIe opodoyiag tov NpaynauKxéy nepiorauxdy ing aitnons, dnas npoKiMe too fané 1 6xd1afy tov ApOpov 699 KTTOAA, 600 Ka anid un Busta tov 4p0pou 696 nap. 1 tov iGiow Katinxa (PA. TI. TGippas, Aopadtouxa Mérpa, ex6. 6, oF. 50)