You are on page 1of 17

SERVICIUL VAMAL

ORDIN
cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute
peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice
şi a unor formulare tipizate

nr. 56-O din 21.02.2008

Monitorul Oficial nr.74-75/211 din 11.04.2008

***
APROBAT ÎNREGISTRAT
Directorul general Ministrul justiţiei
al Serviciului Vamal al Republicii Moldova
al Republicii Moldova
Feodosia FURCULIŢA Vitalie PÎRLOG
nr.56-O din 21.02.2008 nr.564 din 24.03.2008

Întru executarea prevederilor art.116 al Codului vamal al Republicii Moldova (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), ale Legii nr.1569-XV din 20
decembrie 2002 “Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoane fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.185, art.1416),
ORDON:
1. Se aprobă:
1) Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii
Moldova de către persoane fizice (anexa nr.1);
2) Formularul tipizat DV-6 al declaraţiei vamale (anexa nr.2);
3) Norme de completare a declaraţiei vamale DV-6 (anexa nr.3);
4) Formularul tipizat TV-14 (anexa nr.4);
5) Norme de completare a formularului tipizat TV-14 (anexa nr.5);
6) Formularul tipizat TV-28 (anexa nr.6);
7) Formularul tipizat TV-20 (anexa nr.7);
8) Formularul tipizat TV-25 (anexa nr.8);
9) Formularul tipizat TV-26 (anexa nr.9);
10) Norme de completare a formularelor de strictă gestiune ale Serviciului Vamal (anexa
nr.10).
2. Se permite utilizarea provizorie a formularelor tipizate TV-14, TV-20, TV-25, TV-26 şi
TV-28 de model vechi pînă la utilizarea lor deplină.
3. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina direcţiei proceduri
vamale.

Anexa nr.1
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008

REGULAMENTUL
privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală
a Republicii Moldova de către persoane fizice

I. CONTROLUL VAMAL
1. Bunurile trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova
sînt supuse controlului vamal. Excepţiile de la această regulă sînt stabilite de legislaţia în
vigoare.
2. În timpul efectuării controlului vamal se interzice pricinuirea daunelor nejustificate
persoanei, precum şi bunurilor acesteia trecute peste frontiera vamală. Pentru efectuarea
controlului vamal pot fi folosite mijloace tehnice de control, care nu prezintă pericol pentru viaţa
şi sănătatea oamenilor, animalelor, plantelor şi care nu deteriorează obiectele supuse controlului.
3. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală se
efectuează de către colaboratorul vamal în atribuţia căruia intră exercitarea acestui control.
4. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală
începe cu stabilirea scopului trecerii acestor bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova,
luîndu-se ca bază paşapoartele, vizele şi alte documente de identitate ale persoanelor,
documentele asupra bunurilor trecute peste frontiera vamală, precum şi lămuririle persoanelor.
5. Despre cazurile apariţiei situaţiilor de conflict în timpul efectuării controlului vamal al
bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală a Republicii Moldova se
întocmeşte un raport către şeful biroului vamal.
6. În timpul efectuării controlului vamal deschiderea şi împachetarea bagajelor care conţin
bunuri se efectuează la indicaţia colaboratorului vamal de către persoanele ce traversează
frontiera vamală a Republicii Moldova.
7. Controlul vamal al bunurilor trecute de către persoane fizice peste frontiera vamală se
efectuează după sistemul coridorului ales, care la rîndul lui poate fi “roşu” sau “verde”.
Bunurile trecute prin coridorul “verde” se supun controlului vamal selectiv (după caz).
Bunurile şi mărfurile trecute prin coridorul “roşu” sînt supuse controlului vamal în mod
obligatoriu.
În procesul efectuării controlului vamal trebuie să se excludă, după posibilitate, accesul
persoanelor neautorizate la bunurile respective.
În timpul efectuării controlului vamal se folosesc, de regulă, forme de control suficiente
pentru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor internaţionale la care
aceasta este parte.
8. Controlul corporal, ca forma exclusivă a controlului vamal, se efectuează în strictă
conformitate cu prevederile Codului vamal şi altor acte normative.
9. Instituţia vamală este în drept de a efectua controlul vamal repetat al bunurilor trecute
peste frontiera vamală şi după punerea acestora în circulaţie liberă.
10. Persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova sînt
obligate:
1) să se oprească în locurile de control vamal, să intre şi să părăsească locul de control
vamal numai cu autorizarea colaboratorului vamal;
2) să prezinte la cererea organului vamal bunurile transportate;
3) să prezinte organului vamal documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii;
4) să plătească obligaţiile vamale, în cazurile prevăzute de legislaţie;
5) să efectueze alte cerinţe legale ale autorităţilor vamale.

II. DECLARAREA VERBALĂ
11. Persoanele fizice care trec bunuri peste frontiera vamală a Republicii Moldova au
dreptul de a declara verbal organului vamal următoarele bunuri:
1) obiecte de uz personal, precum şi mărfuri indicate în anexa la Legea nr.1569-XV din 20
decembrie 2002 “Cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova de către persoane fizice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.185-189, art.1416), în continuare - Legea;
2) bunuri, introduse în ţară, altele decît cele prevăzute la alineatul 1), a căror valoare nu
depăşeşte suma de 200 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
3) mărfurile ce se scot din ţară a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 1000 euro şi
care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
4) valorile valutare, specificate în art.31 alin.(1) lit.d) al Legii, bijuteriile din metale şi
pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor) cu condiţia că
bijuteriile menţionate nu sînt omogene.
12. Pentru bunurile declarate verbal nu se cere prezentarea documentelor justificative, cu
excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
13. La cerinţa colaboratorului vamal persoana care trece bunuri în cantităţi mai mari decît
cele prevăzute în cazurile nominalizate în punctele 11, 12 este obligată să depună declaraţie în
scris.

III. DECLARAREA SCRISĂ
14. La cerinţa colaboratorului vamal sau la decizia persoanei, care trece bunuri peste
frontiera vamală, acestea sînt declarate organului vamal în scris.
Sînt supuse obligatoriu declarării în scris:
1) valorile valutare specificate în art.31 alin.(2) al Legii;
2) armele, cartuşele, materialele explozive sau derivatele lor;
3) substanţele narcotice şi psihotrope;
4) obiectele de artă şi anticariat;
5) substanţele radioactive;
6) substanţele otrăvitoare, cu efect puternic;
7) obiecte ale florei şi faunei, părţile/derivatele lor sau produsele obţinute din ele;
8) mărfurile admise /scoase temporar;
9) mijloacele de transport (plasate în regimurile vamale de import, de admitere temporară
sau de tranzit).
Bunurile introduse/scoase în/din Republica Moldova prin poşta internaţională sau drept
bagaj neînsoţit se declară în scris conform modului stabilit.
15. Alegerea coridorului “roşu” de trecere înseamnă intenţia persoanei care trece bunuri
peste frontiera vamală de a le declara în scris.
16. Declaraţia vamală se completează de către persoane fizice rezidente sau nerezidente,
care au atins vîrsta de 16 ani. Depunerea declaraţiei vamale pentru bunurile persoanelor, care nu
au atins această vîrstă, se efectuează de către persoanele care le însoţesc.
17. Declaraţia vamală trebuie să fie întocmită în limba de stat sau într-o altă limbă de
circulaţie internaţională. Declaraţia vamală se întocmeşte într-un singur exemplar pe un formular
tipizat (anexa nr.2).
Declaraţia vamală se completează cu respectarea instrucţiunilor de completare (anexa nr.3).
18. La introducerea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) în teritoriul
vamal al Republicii Moldova declaraţia vamală se depune organului vamal de frontieră.
La scoaterea bunurilor (inclusiv prin intermediul bagajelor neînsoţite) din teritoriul vamal
al Republicii Moldova persoanele fizice pot depune declaraţia vamală atît organului vamal din
interiorul ţării (în orele de program), cît şi la organele vamale de frontieră.
19. Pentru ca o declaraţie vamală să fie acceptată aceasta trebuie să corespundă
următoarelor cerinţe:
1) să fie întocmită conform cerinţelor indicate în p.17;
2) bunurile trebuie să fie prezentate pentru control organului vamal respectiv. Se consideră
ca prezentate bunurile aflate în locul stabilit de organele vamale;
3) concomitent cu depunerea declaraţiei vamale sînt prezentate documentele necesare;
4) organul vamal trebuie să fie abilitat pentru efectuarea operaţiunii solicitate.
20. Acceptarea declaraţiei vamale se efectuează prin aplicarea ştampilei personale a
colaboratorului vamal împuternicit.
21. La transportarea peste frontiera vamală a bunurilor sub destinaţiile vamale: admitere
temporară, export temporar sau tranzit declaraţia validată de către colaboratorul vamal se
eliberează persoanei fizice pentru trecerea liberă a acestora conform legislaţiei în vigoare.
22. Datele şi informaţiile, indicate în declaraţia vamală a persoanei fizice cu autorizarea
organului vamal competent, pot fi rectificate şi completate.
Rectificările şi completările informaţiei ce se conţine în declaraţia vamală pot fi efectuate
numai pînă la:
1) acceptarea declaraţiei vamale;
2) începutul controlului vamal al bunurilor şi persoanei fizice;
3) stabilirea de către autorităţile vamale a contravenţiei vamale sau altor încălcări ale
regulilor vamale.
Rectificările se efectuează de declarant prin tăierea cu o linie a datelor greşite şi înscrierea
datelor corecte. Completările se efectuează prin adăugirea informaţiilor necesare în declaraţia
vamală. Orice rectificări, completări sau schimbări în declaraţia vamală sînt validate de către
colaboratorul vamal prin aplicarea ştampilei personale în locul efectuării modificării sau
completării.

IV. CALCULUL ŞI PLATA OBLIGAŢIILOR VAMALE
23. În cazul în care persoanele fizice declară bunuri pentru trecerea cărora legislaţia în
vigoare prevede plata obligaţiilor vamale, organul vamal efectuează calculul şi verifică plata
acestora.
Persoanele fizice care nu practică activitatea de întreprinzător plătesc obligaţiile vamale la
momentul traversării frontierei vamale.
24. Calcularea obligaţiilor vamale şi perfectarea formularului tipizat TV-14 (anexa nr.4) se
efectuează conform modului stabilit (anexa nr.5).

V. PARTICULARITĂŢILE CONTROLULUI ŞI DECLARĂRII
UNOR CATEGORII DE BUNURI ŞI MĂRFURI
25. Persoanele fizice au dreptul să treacă peste frontiera vamală bunurile limitate spre
introducere/scoatere în/din teritoriul Republicii Moldova numai în modul şi condiţiile prevăzute
de legislaţia în vigoare. În cazul în care persoana fizică care trece frontiera vamală are asupra sa
bunuri limitate spre trecere, acestea se predau spre păstrare organului vamal.
Pentru bunurile predate în aceste condiţii se eliberează formularul tipizat TV-20 conform
modului stabilit (anexa nr.7).
Bunurile predate spre păstrare organului vamal nu se plasează sub nici o destinaţie vamală.
Modul şi termenul de păstrare a acestor bunuri este stabilit de legislaţia în vigoare.
26. Controlul vamal al bagajelor neînsoţite se efectuează numai în prezenţa unui
reprezentat împuternicit legal al posesorului bagajului. Trecerea acestora peste frontiera vamală
fără reprezentatul legal al posesorului nu se admite.
Reprezentantul posesorului bagajului neînsoţit poate fi oricare persoană fizică cu
capacitatea juridică deplină şi care dispune de actul, ce confirmă dreptul său de a reprezenta acest
bagaj.
27. Pentru valută străină, precum şi pentru hîrtiile de valoare, metalele preţioase, pietrele
scumpe şi articolele de bijuterie din metale preţioase şi din pietre scumpe, introduse cu depăşirea
normelor stabilite de legislaţia în vigoare şi declarate în scris, persoanei fizice i se eliberează
formularul tipizat TV-28 (anexa nr.6).
28. Introducerea/scoaterea mijloacelor de transport în/din Republica Moldova este
reglementată de prevederile art.20, 1841 ale Codului vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială); art.6(4), art.10 ale
Legii, punctele 12, 13, 14, 15 ale “Regulamentului cu privire la modul de introducere şi scoatere
a bunurilor de pe teritoriul Moldovei de persoane fizice” (Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 30
septembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.211-214, art.1234) şi altor
acte normative.
Pentru mijloacele de transport importate se eliberează adeverinţa TV-25, pentru cele
admise temporar - autorizaţia TV-26 (anexa nr.8, 9).
29. Transportarea sicrielor cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate peste frontiera
vamală se realizează în conformitate cu prevederile “Acordului cu privire la transferul corpurilor
persoanelor decedate”, încheiat la Strasbourg la 26 octombrie 1973 şi ratificat de Republica
Moldova prin Legea 1451-XV din 8 noiembrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2002, nr.161, art.1258). Transportarea peste frontiera vamală a urnelor cu cenuşa corpurilor
persoanelor decedate se va efectua în condiţii similare cu cele ale transportării sicrielor.
În cazul scoaterii din Republica Moldova a sicrielor cu corpurile sau osemintele
persoanelor decedate este necesar de prezentat “Permisul mortuar”, eliberat de către Ministerul
Sănătăţii.
În cazul introducerii în Republica Moldova a sicrielor cu corpurile sau osemintele
persoanelor decedate este necesar de prezentat organului vamal “Permisul mortuar” sau
certificatul care confirmă decesul şi lipsa în sicrie (urne) a altor obiecte.
Corpurile persoanelor decedate trebuie să se afle în sicrie metalice ermetic închise,
împachetate în cutii de lemn. Sicriele cu corpurile sau osemintele persoanelor decedate, a urnelor
cu cenuşa persoanelor decedate trebuie să fie sigilate de instituţiile emitente ale actelor
corespunzătoare.
30. În cazul transportării peste frontiera vamală a animalelor vii, produselor în stare
proaspătă, a plantelor şi materialului săditor, care sînt supuse controlului obligatoriu veterinar
sau fitosanitar se prezintă organului vamal autorizaţiile corespunzătoare.
La introducerea/scoaterea sau tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova a plantelor şi/sau
animalelor din flora şi fauna sălbatică, a părţilor/derivatelor acestora sau produselor din ele se
prezintă Acordul de mediu pentru import/export sau alt document, eliberat de către organele
responsabile din statul importator/exportator, care confirmă legalitatea operaţiunii iar pentru
speciile de plante sau animale, reglementate de Convenţia privind comerţul internaţional cu
specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES), Washington, 3 martie 1973, la
care Republica Moldova este parte (Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.133-136 art.949), se prezintă Permisul/Certificatul
CITES, eliberat de către organul de gestiune CITES al statului exportator/importator. În
conformitate cu art.2 al Legii nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000, în calitate de organ de
gestiune CITES în Republica Moldova este desemnat Ministerul Ecologiei şi Resurselor
Naturale.
31. Introducerea/scoaterea armelor de foc şi muniţiilor aferente este reglementată de
prevederile legislaţiei în vigoare.

Anexa nr.2
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
Formular tipizat DV-6
DECLARAŢIE VAMALĂ

Se completează de persoanele, care au atins vârsta de 16 ani

Răspunsul la întrebări se marchează în chenarul respectiv prin semnul [X]

Se păstrează pe parcursul întregii perioade de intrare/ieşire în/din Republica Moldova şi se
prezintă organelor vamale la intrarea/ieşirea cetăţeanului în/din Republica Moldova. În caz de
pierdere sau deteriorare nu se restabileşte
intrare ieşire tranzit

1. Date despre persoană
_____________________________/______________________________/___________________
______________
numele prenumele patronimicul

_____________________________/______________________________/Seria______
nr.____________________
Ţara unde locuieşte permanent cetăţenia paşaportul

_______________________________________________________/_______________________
______________
din care ţară vine (se indică ţara de unde a pornit) (scopul călătoriei)
ţara unde pleacă (ţara de destinaţie)

Cu mine sînt copii minori în număr de _____________
Da Nu

2. Informaţie despre bagaj

2.1. Bagaj însoţit 2.2. Bagaj neînsoţit
inclusiv cel de mână Da Nu (conform Da Nu
documentelor)

Numărul de locuri Numărul de locuri
________________________ ________________________

3.* Informaţie despre posesia mărfii
Asupra mea şi în bagajul meu sînt mărfuri şi alte obiecte, care urmează a fi declarate în
mod obligatoriu, deplasarea lor peste frontiera vamală a Republicii Moldova se efectuează în
baza permisiunii documentare a organelor de competenţă.
_________
* Pentru controlul vamal lista detaliată a mărfurilor, specificate în punctele 3.2-3.12 (în
cazul posedării lor) se indică pe partea verso a declaraţiei în punctul 4.

3.1. Suma valutei naţionale a Republicii Moldova şi altei valute în
numerar, a valorilor valutare, numărul obiectelor din metale preţioase sub
orice formă şi în orice stare. Da Nu

Denumirea valutei, valorilor sau Suma/cantitatea
obiectelor în cifre cu litere
3.2. Orice arme, cartuşe, 3.8. Obiecte ale florei şi faunei,
materiale explozive Da Nu componente ale lor sau produse obţinute Da Nu
din ele

3.3. Substanţe narcotice şi 3.9. Mărfuri pentru necesităţi personale
psihotropice Da Nu Da Nu

3.4. Obiecte de artă şi anticariat 3.10. Mărfuri destinate activităţii
Da Nu comerciale sau de producţie Da Nu
3.5. Producţie poligrafică sau alţi 3.11. Mărfuri admise/scoase
purtători de informaţie Da Nu temporar Da Nu
3.6. Substanţe otrăvitoare şi cu 3.12 Mijloace de transport
efect puternic Da Nu Da Nu

3.7. Substanţe radioactive
Da Nu

4. Informaţie despre marfă
4.1. Lista mărfurilor, specificate în subpunctele 3.2-3.11.

Nr. Denumirea şi particularităţile distinctive ale obiectelor, numărul Cantitatea Valoarea în valuta
şi data eliberării documentului de permitere şi instanţa care l-a cu în litere naţională sau în EURO
eliberat cifre

Valoarea totală

4.2. Date despre mijlocul de transport
_______________________________________________________________________________________
_____

Tip, model __________________________ Anul fabricării _________ Capacitatea motorului
(cm3)____________

Caroseria nr.___________________________________ Motor
nr._______________________________________

Regimul vamal:

Import Reimport Admitere temporară

Export Reexport Tranzit

_______________________________________________________________________________________
_____
Sînt la curent că anunţarea în declaraţie a datelor incorecte atrage după sine responsabilitatea
conform prevederilor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

"____"______________________200___ Semnătura ______________________

Notă de serviciu:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
L.Ş.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Anexa nr.3
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
NORME
de completare a declaraţiei vamale DV-6
Declaraţia vamală DV-6 se completează în conformitate cu prezenta anexă.
1. Declaraţia vamală DV-6 (în continuare “declaraţie”) se utilizează la controlul vamal al
mărfurilor şi obiectelor ce aparţin persoanelor fizice.
2. Declaraţia se completează într-un singur exemplar de către proprietarul bunurilor sau
de către persoana împuternicită la fiecare trecere a frontierei vamale, la fiecare trimitere cît şi
la primirea bagajului neînsoţit. Pînă la prezentarea mărfurilor şi obiectelor pentru controlul
vamal declaraţia se semnează de către proprietarul mărfurilor sau persoana împuternicită.
3. Completarea declaraţiei este prevăzută doar pentru persoanele ce au atins vîrsta de
16 ani. Informaţia despre mărfurile persoanelor, care n-au atins vîrsta dată, se indică în
declaraţia persoanelor mature care le însoţesc.
4. În declaraţie trebuie să fie completate toate rubricile şi la toate întrebările să fie date
răspunsuri prin înscrierea în fiecare chenar “Da” sau “Nu” a semnului “X”. În cazul cînd
informaţia nu încape în formularul declaraţiei, se permite continuarea completării altui
formular, în care sînt specificate datele din punctul 1, spaţiul şi punctele rămase se taie printr-
o linie.
5. La capitolul 1 “Date despre persoană” se indică datele din paşaport sau alte
documente, ce confirmă identitatea persoanei. În rubrica “în număr de ”se indică numărul
persoanelor, care nu au atins vîrsta de 16 ani, care sînt însoţite de persoana matură.
6. La capitolul 2 “Informaţie despre bagaj” se indică date despre prezenţa sau absenţa
bagajului însoţit sau neînsoţit:
1) în rubrica 2.1 se indică prezenţa sau absenţa bagajului însoţit, inclusiv cel de mînă.
În cazul prezenţei bagajului însoţit, în rubrica dată se indică cantitatea lui;
2) în rubrica 2.2 se indică prezenţa sau absenţa bagajului neînsoţit. În cazul prezenţei
bagajului neînsoţit în rubrica dată se indică cantitatea lui (în cifre).
7. La capitolul 3 “Informaţie despre posesia mărfii” se indică date despre mărfuri
supuse declarării în formă scrisă obligatoriu în conformitate cu legislaţia în vigoare:
1) în rubrica 3.1 se indică existenţa sau inexistenţa valutei naţionale a Republicii
Moldova sau a altei valute străine, hîrtiilor de valoare, obiectelor preţioase (pietre şi metale
preţioase), care la momentul introducerii/scoaterii în/din Republica Moldova, depăşesc limitele
stabilite de legislaţia în vigoare.
În cazul răspunsului pozitiv (“Da”) se completează tabelul rubricii date, în care se indică
denumirea valutei, hîrtiilor de valoare, obiectelor preţioase (pietre şi metale preţioase);
suma/cantitatea lor, care se indică în cifre şi cu litere.
2) în rubrica 3.2. se indică prezenţa oricăror tipuri de armament şi muniţii, materialelor
explozive, componentelor sau derivatelor acestora;
3) în rubrica 3.3. se indică prezenţa substanţelor narcotice (substanţe de provenienţă
sintetică sau provenienţă naturală, preparate, plante, incluse în lista substanţelor narcotice,
psihotrope şi precursorilor acestora, puse în circulaţie limitată, în conformitate cu legislaţia
RM, acte internaţionale la care Republica Moldova este parte), substanţelor psihotrope
(substanţe sintetice sau de provenienţă naturală, preparate din acestea, materiale naturale,
incluse în lista substanţelor narcotice şi psihotrope şi precursorilor acestora, introducerea
cărora în Republica Moldova este controlată, conform legislaţiei în vigoare);
4) în rubrica 3.4. se indică obiectele de artă şi anticariat - obiecte, care în conformitate
cu legislaţia în vigoare, sînt atribuite la categoria obiectelor de artă şi anume: bunuri istorice,
inclusiv cele legate de importante evenimente istorice din viaţa poporului, dezvoltarea
societăţii şi statului, istoria ştiinţei şi tehnicii, inclusiv a vieţii şi activităţii oamenilor iluştri
(politici, savanţi, maeştri în cultură, artă etc.); obiecte şi fragmente ale acestora, obţinute în
rezultatul săpăturilor arheologice; bunurile de artă, inclusiv: picturi şi desene lucrate manual
pe orice bază şi orice material; originalul sculpturilor din orice material, inclusiv reliefele;
originalele compoziţiilor de artă şi montările din orice tip de material; obiectele de cult, inclusiv
icoane, gravuri, estampe, litografii etc.; obiecte decorative, de artizanat, inclusiv obiectele din
sticlă, ceramică, lemn, metal, os etc.; obiecte şi părţi arhitecturale, parţi ale monumentelor
istorice, artistice etc.; cărţi vechi, ediţii de cărţi ce prezintă interes deosebit (istoric, artistic,
ştiinţific şi literar), separat sau în colecţii; manuscrise rare şi documente istorice; arhive
(inclusiv foto-, fono-, cinema-, video-), instrumente muzicale rare şi unicale; timbre poştale şi
alte materiale filatelistice, separat sau în colecţii; monede vechi, ordine, medalii, ştampile şi
alte obiecte de colecţionare; colecţii şi mostre a speciilor de floră şi faună, obiecte ce prezintă
valoare pentru ramurile ştiinţei; alte obiecte, inclusiv copiile acestora, ce au valoare istorică,
culturală, de artă, ştiinţifică şi ocrotite de stat drept monumente de artă, cultură şi istorie;
5) în rubrica 3.5 se indică producţia poligrafică sau alţi purtători de informaţie;
6) în rubrica 3.6 se indică substanţe otrăvitoare şi cu efect puternic, medicamente;
7) în rubrica 3.7 se indică substanţe radioactive;
8) în rubrica 3.8 se indică obiecte ale florei şi faunei componente ale lor sau produse
obţinute din ele, cu excepţia produselor alimentare;
9) în rubrica 3.9 se indică obiectele pentru necesităţi personale, nedestinate activităţii
comerciale sau de producţie;
10) în rubrica 3.10 se indică mărfuri destinate activităţii comerciale;
11) în rubrica 3.11 se indică mărfuri admise temporar, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare;
12) în rubrica 3.12 se indică mijloacele de transport (plasate în regimul vamal de
import, admitere temporară, tranzit).
Rubricile 3.2. - 3.12 se completează în mod obligatoriu cu un răspuns afirmativ sau
negativ.
8. În cazul răspunsului afirmativ la capitolul 4 se indică datele despre bunurile şi
mărfurile declarate în punctele 3.2 - 3.12, precum şi mărfurile şi obiectele, care conform
legislaţiei în vigoare se declară în scris.
Rubrica 4.1. se completează în cazul prezenţei bunurilor şi mărfurilor declarate în
punctele 3.2 - 3.11, cu indicarea semnelor distinctive ale obiectelor (materialul din care sînt
confecţionate, culoarea, forma, marca etc.), numărul şi data eliberării documentului de
permitere şi instanţei, care l-a eliberat (dacă prezentarea acestor documente este obligatorie),
cantităţii şi valorii lor.
Rubrica 4.2. se completează în cazul trecerii peste frontiera vamală a mijlocului de
transport: cu indicarea tipului, modelului, anului fabricării, capacităţii motorului (cm 3),
numărului caroseriei, numărului motorului. În continuare, se indică regimul vamal sub care se
plasează mijlocul de transport.
Persoana care a completat declaraţia indică data şi semnează în rubricile respective.
Rubrica “Notă de serviciu” se completează de către colaboratorul vamal.
În rubrica dată se indică alte date necesare organelor vamale.
În rubrica “L.Ş.“ se aplică ştampila personală a colaboratorului vamal, care a perfectat
declaraţia vamală.

Notă:
În cazul pierderii, declaraţia nu se restabileşte şi posesorul acesteia pierde dreptul de
deplasare liberă a mărfurilor, obiectelor indicate în ea peste frontiera vamală.

Anexa nr.4
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
Formularul tipizat TV-14

Serviciul Vamal Formular tipizat TV-14
al Republicii Moldova Aprobat prin Hotărîrea
Biroul vamal Guvernului Republicii Moldova
__________________ Nr.294 din 17 martie 1998

CHITANŢA seria AA nr.000000
de percepere a obligaţiilor vamale de la persoane fizice

1. Numele posesorului mărfii _________________________________________ paşaport nr.
_______________
2. Domiciliul
________________________________________________________________________________
3. Ţara unde pleacă (de unde vine)
_______________________________________________cod ___________
4. Tipul declaraţiei (1-export; 2-import; 3-tranzit)
____________________________________cod____________
5. Tipul transportului (rutier, ferov., avia, naval)
_____________________________________cod ____________
6. Inspector vamal ________________________________________________________
___cod ____________

Descrierea mărfii

Nr. Codul Denumirea Unitatea Cantitatea Greutatea Valoarea Suma Total
marfă mărfii de (kg) mărfii în Taxa p/u TV ACCIZ TVA
măsură vamă proceduri
vamale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

Semnătura posesorului mărfii _____________________________________ data _________
ora________
Semnătura şi ştampila inspectorului vamal ___________________________data _________
ora________

Anexa nr.5
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
NORMELE
de completare a formularului tipizat TV-14
1. Prezentele Norme stabilesc procedura completării şi utilizării formularului tipizat TV-
14, aprobat ca formular de strictă evidenţă, în baza Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie
1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288).
2. Evidenţa, eliberarea, păstrarea şi circulaţia formularelor tipizate noi se va efectua în
strictă conformitate cu “Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea şi utilizarea formularelor
tipizate de documente primare cu regim special”, aprobat conform anexei nr.2 la Hotărîrea
Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.
3. Formularul tipizat TV-14 se completează personal de către inspectorul vamal de
serviciu împuternicit.
4. Formularul tipizat TV-14 se completează în 3 exemplare la momentul vămuirii:
1) în cazul perfectării electronice prin introducerea nemijlocită a informaţiei în sistemul
informaţional “Asycuda World”;
2) în cazul imposibilităţii completării în mod electronic se va perfecta manual, deplin şi
citabil, utilizînd hîrtie indigo, cerneală violetă sau albastră, înscrierile fiind complete şi clare. În
cazul lipsei datelor, rubrica respectivă se completează cu semnul “Z”. Introducerea informaţiei
în modulul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda World” se va efectua imediat la
momentul apariţiei posibilităţii tehnice.
5. Ştampila personală a inspectorului vamal se aplică corect, inscripţiile fiind clare.
6. Punctele 1, 2, 3, 5 şi rubricile 3, 4, 5, 6, 7 se completează nemijlocit în prezenţa
posesorului mărfii sau a persoanei împuternicite legal.
7. După finisarea procedurii de completare exemplarele formularului tipizat TV-14 se
distribuie în următorul mod:
1) exemplarul unu se anexează la actele primare de contabilitate;
2) exemplarul doi autentificat prin ştampila biroului vamal se eliberează posesorului
mărfii (persoanei fizice) după achitarea plăţilor vamale;
3) exemplarul trei va rămîne la organul vamal emitent.
8. După utilizarea completă a tuturor exemplarelor formularului tipizat TV-14 setul se
transmite prin borderou sau registru stabilit prin ordinul biroului vamal în secţia economie şi
control financiar pentru control şi păstrare în decursul a 5 ani.

Anexa nr.6
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
Formularul tipizat TV-28

Biroul Vamal Forma TV-28
Таможня Aprobat prin Hotărîrea
Customs house Guvernului Republicii Moldova
__________________ Nr.294 din 17 martie 1998

CERTIFICAT nr.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
CERTIFICATE

Eliberat cetăţeanului
________________________________________________________________________
Выдано гражданину
It is given out to the citizen
Paşaport nr.
_________________________________________________________________________________
Паспорт №
Passport No
Pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede),
documente de plată (cecuri, acreditive), metale preţioase (aur, argint, platină, alte metale),
pietre scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), articole din bijuterie din
metale preţioase şi din pietre scumpe.
Для ввезенной в Республику Молдова иностранной валюты (банкноты, монеты),
платёжных документов (чеки, аккредитивы), драгоценных металлов (золото, серебро, платина,
другие металлы), драгоценных камней (алмазы, бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры,
жемчуг), ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов.
For foreign currency (banknotes, coins), securities in foreign currency, documents (cheques,
letters of credit), precious metals in any form and state, natural precious stones, pearls, jewelry and
other personal items made of precious metals, precious stones, pearls as well as including scrap,
introduced in the Republic of Moldova.

Denumirea valorilor Cantitatea sau suma (cu cifre şi litere)
Наименование ценностей Количество или сумма (цифрами и прописью)
The name of values The sum / Quantity

Colaboratorul vamal şt.p
_______________ л.п.
L.Ş. Сотрудник таможни s/p
M.П. Customs officer
S.P.
Posesorul
_________________________
Владелец
Owner

Anexa nr.7
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
Formularul tipizat TV-20

Serviciul Vamal Forma TV-20
al Republicii Moldova Aprobat prin Hotărîrea
Guvernului Republicii Moldova
Biroul vamal __________ Nr.294 din 17 martie 1998
CHITANŢA seria nr.00000
pentru bunurile primite spre păstrare

Eliberată la ”____”_____________ ” 20____
cetăţeanului ________________________________ _________________________
paşaportul _________________________________

la intrarea în Republica Moldova în (se indică adresa)
_____________________________________________
la ieşire din Republica Moldova în (se indică ţara)
________________________________________________

Denumirea bunurilor primite spre Cantitatea Cantitatea bunurilor autorizate de
păstrare (un. de măsură) organele
(se indică caracteristicile generale) vamale, similare cu cele reţinute

Termen de păstrare ____________________

Colaborator vamal _____________________
Posesor _____________________________

L.Ş.

Anexa nr.8
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
Formularul tipizat TV-25

Biroul Vamal Republica Moldova
Таможня Республика Молдова
”___”_____________ 200__

ADEVERINŢA nr.
УДОСТОВЕРЕНИЕ

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul şi marca
___________________________________________________________________________
Вид и марка
Caroserie nr.
_______________________________________________________________________________
Кузов №

Posesor
____________________________________________________________________________________
Владелец

Domiciliul
__________________________________________________________________________________
Mесто жительства

Paşaport nr.
________________________________________________________________________________
Паспорт №

Colaboratorul vamal şt.p
L.Ş. _______________ л.п.
M.П. Сотрудник таможни

Primit
____________________________
Получил

Anexa nr.9
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
Formularul tipizat TV-26

Biroul Vamal Republica Moldova
Таможня Республика Молдова
Customs house Republic of Moldova

AUTORIZAŢIE Nr. ___
РАЗРЕШЕНИЕ
AUTHORIZATION
____ _______________200__

pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova
На регистрацию временно ввезенного в Республику Молдова транспортного средства
For registration of the mean of transport temporary introduced into the Republic of Moldova

Modelul şi marca
___________________________________________________________________________
Вид и заводская марка
Model and type

Caroserie nr.
_______________________________________________________________________________
Кузов №
Chassis Nr.

Posesor
____________________________________________________________________________________
Владелец
Owner

Adresa
____________________________________________________________________________________
_
Адрес
Address

Buletinul de identitate (paşaport)
_____________________________________________________________
Удостоверение личности (паспорт)
Identity card (passport)

Termenul scoaterii din Republica Moldova
_____________________________________________________
Срок вывоза из Республики Молдова
Exit period from the Republic of Moldova

Data eliberării autorizaţiei
___________________________________________________________________
Дата выдачи разрешения
Authorization issuing date

Declaraţia vamală nr._______
_________________________________________________________________
Таможенная декларация №
Customs declaration nr.

Colaboratorul vamal şt.p
L.Ş. _______________ л.п.
M.П. Сотрудник таможни s/p
S.P. Customs officer

Primit
____________________________
Получил
Received

Anexa nr.10
la Ordinul directorului general
al Serviciului Vamal
nr.56-O din 21 februarie 2008
NORME
de completare a formularelor tipizate de strictă evidenţă

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezentele Norme stabilesc procedura şi modul de perfectare a formularelor tipizate
TV-20, TV-25, TV-26 şi TV-28, aprobate ca formulare de strictă evidenţă prin Hotărîrea
Guvernului RM nr.294 din 17 martie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,
nr.30-33, art.288).
2. Formularele tipizate indicate în pct.1 sînt documente primare cu regim special de
evidenţă, eliberarea, păstrarea şi utilizarea cărora se efectuează în strictă concordanţă cu
legislaţia în vigoare.
3. Formularele tipizate TV-25, TV-26 şi TV-28 se imprimă în două exemplare, formularul
tipizat TV-20 se imprimă în trei exemplare, în seturi a cîte 25 de file. Fiecare exemplar se
numerotează în mod tipografic.
Exemplarul care se eliberează persoanei fizice în mod obligator va fi autentificat cu
ştampila organului vamal emitent.
4. Formularele tipizat indicate în p.1 se completează personal de către colaboratorul
vamal împuternicit în mod electronic sau manual în cazurile imposibilităţii completării în mod
electronic. Introducerea informaţiei în modulul respectiv al sistemului informaţional “Asycuda
World” se va efectua imediat la momentul apariţiei posibilităţii tehnice. Completarea primului
exemplar se efectuează cu cerneală albastră, completarea celorlalte exemplare - prin hîrtie de
indigo de culoare albastră sau violetă. Semnătura colaboratorului vamal şi ştampila personală
se aplică pe fiecare exemplar în original.
5. Completarea rubricilor care conţin date despre persoană se efectuează în prezenţa
persoanei respective şi în baza documentelor respective prezentate.
6. Formularele indicate în pct.1 sînt semnate personal în rubrica respectivă de către
persoana fizică cărei i se eliberează. În cazul în care această persoană nu este aptă să
semneze personal sau refuză semnarea, colaboratorul vamal împuternicit face inscripţia
respectivă şi aplică ştampila personală în prezenţa unui martor.
7. În documentele indicate în pct.1 nu se admit corectări sau ştersături neautorizate.
Orice corectare se efectuează prin tăierea informaţiei greşite şi introducerea datelor corecte.
Fiecare corectare se autentifică prin semnătură şi ştampila personală a colaboratorului vamal
împuternicit.

II. FORMULARUL TIPIZAT (TV-20)
8. Se eliberează pentru bunurile trecute peste frontiera vamală în cantităţi mai mari,
decît limita maximă permisă de legislaţia în vigoare, de asemenea pentru mărfurile interzise
sau condiţionate la intrarea în Republica Moldova a persoanelor fizice, care le-au predat spre
păstrare organului vamal, li se eliberează formularul tipizat TV-20 (cu condiţia declarării în
modul stabilit);
9. În rubricile corespunzătoare se indică date complete despre persoană (cetăţenia,
numele şi prenumele, numărul şi seria paşaportului sau altui document, care confirmă
identitatea persoanei, domiciliu (viză de reşedinţă);
10. În rubricile corespunzătoare se indică date despre bunurile predate spre păstrare:
1) denumirea obiectelor primite spre păstrare cu indicarea particularităţilor lor generale;
2) cantitatea bunurilor în unitatea de măsură corespunzătoare;
3) cantitatea bunurilor permise trecerii, omogene cu cele primite spre păstrare.
11. Bunurile luate spre păstrare se depozitează de către biroul vamal respectiv în
condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.972 din 11 septembrie
2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.112-113, art.1021) pentru aprobarea
“Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate,
fără stăpîn, sechestrate, uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte,
a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor”.
12. După completarea corectă a formularului tipizat acesta se semnează în rubricile
respective de către colaboratorul vamal şi de către persoana fizică care a predat bunurile spre
păstrare.
13. Formularul tipizat TV-20 se întocmeşte în trei exemplare:
1) primul exemplar se transmite persoanei fizice, care a predat bunurile spre păstrare;
2) al doilea exemplar însoţeşte bunurile luate la păstrare la depozitul organului vamal;
3) exemplarul al treilea rămîne în setul formularului tipizat.
Proprietarul bunurilor sau persoana abilitată cu drepturi legale în baza formularului
tipizat TV-20 (exemplarul 1) poate primi bunurile de la organul vamal în termenele stabilite
spre păstrare numai după îndeplinirea cerinţelor necesare punerii în circulaţie liberă a lor pe
teritoriul Republicii Moldova sau scoaterea lor peste frontiera vamală.
În cazul eliberării se încasează plăţile vamale pentru păstrarea bunurilor în mărimea
stabilită de legislaţie.
După restituirea bunurilor persoanei fizice exemplarul unu se restituie organului vamal.

III. FORMULARUL TIPIZAT (TV-25)
14. Se eliberează pentru mijloacele de transport importate în Republica Moldova,
conform destinaţiei vamale “import” şi a prevederilor legislaţiei în vigoare, cu condiţia
declarării şi achitării plăţilor vamale corespunzătoare. Pentru eliberarea formularului tipizat
TV-25 este necesar de a prezenta: paşaportul tehnic cu inscripţia radierii din circulaţie a
mijlocului de transport, actul ce confirmă legalitatea procurării mijlocului de transport (actul de
vînzare/cumpărare, factura, actul de donaţie şi altele), formularul tipizat TV-14.
15. Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-25 cu
semnarea şi aplicarea ştampilei personale.
16. Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-25 se eliberează persoanei după semnarea
ambelor exemplare.
17. Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.

IV. FORMULARUL TIPIZAT (TV-26)
18. Pentru înregistrarea de către Direcţia Principală Înregistrare a Transporturilor şi
Calificare a Conducătorilor Auto a Ministerului Dezvoltării Informaţionale a mijloacelor de
transport introduse temporar în Republica Moldova se eliberează formularul tipizat TV-26.
19. Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-26.
20. Rubrica “Declaraţia vamală” se completează în cazul introducerii temporare a
mijloacelor de transport de către persoane juridice.
21. După achitarea drepturilor de import conform legislaţiei în vigoare persoanei i se
eliberează exemplarul 1 al formularului tipizat TV-26 după semnarea ambelor exemplare.
22. Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.

V. FORMULARUL TIPIZAT (TV-28)
23. Formularul tipizat TV-28 se eliberează persoanelor fizice care trec frontiera vamală
pentru legiferarea valutei străine introduse în Republica Moldova (bancnote, monede),
documentelor de plată (cecuri, acreditive), metalelor preţioase (aur, argint, platină, alte
metale), pietrelor scumpe (diamante, briliante, rubine, smaralde, safir, perle), articolelor din
bijuterie din metale preţioase şi din pietre scumpe, de asemenea deşeurile acestora, după
anunţarea persoanei, care transportă bunurile menţionate, declaraţiei vamale DV-6,
completată în modul stabilit.
24. Colaboratorul vamal completează toate rubricile formularului tipizat TV-28.
25. Colaboratorul vamal este obligat să verifice valuta sau valorile declarate, după
verificarea cărora, semnează formularul tipizat şi aplică ştampila personală. Proprietarul
confirmă primirea formularului tipizat TV-28 prin semnătura personală.
26. Exemplarul 1 al formularului tipizat TV-28 se înmînează persoanei fizice care
introduce valuta sau obiectele de preţ în Republica Moldova şi se restituie organului vamal la
scoaterea acestora.
27. Exemplarul 2 rămîne la organul vamal emitent.