You are on page 1of 1

¦Àü§È¡÷ ¬º¢Ã¢Â÷ ºí¸õ

§ÁÀ£øÎ §¾¡ð¼ò ¾Á¢úôÀûÇ¢


13300 ¾¡§ºì ÌS§¸¡÷, À¢É¡íÌ
E-mail: pbd2049@jpnpp.edu.my No Tel: 04-5737392

1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN DIUTAMAKAN ”


Ruj. Kami :
Tarikh :20.2.2017
«ýÒ¨¼Â£÷,
¦Àü§È¡÷¸§Ç/ À¡Ð¸¡ÅÄ÷¸§Ç,

38-¬õ ¬ñÎ ¦À¡Ðì Üð¼ «¨ÆôÀ¢¾ú


Žì¸õ. 38-¬õ ¬ñÎ ¦À¡Ðì Üð¼õ ¸£úìÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀðÎûÇÀÊ ¿¨¼¦ÀÚõ ±ýÀ¨¾ò ¦¾Ã¢Å¢òÐì
¦¸¡û¸¢§È¡õ.

¾¢¸¾¢ : 03.03.2017
§¿Ãõ : மம¨Ä 6.00 Á½¢
¸¢Æ¨Á : மமமமமமமமமமமமம
þ¼õ : ÀûÇ¢ Áñ¼Àõ

¿¢¸ú×
1. þ¨È Žì¸õ
2. ÅçÅüҨà - ¦ºÂÄ¡Ç÷
3. ¬§Ä¡º¸÷ ¯¨Ã - ¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢¨Â ¾¢ÕÁ¾¢ ம.மமமமம
4. ¾¨Ä¨ÁԨà - ¾¨ÄÅ÷ ¾¢Õ மமமமமம
5. ¸¼ó¾ ¬ñÎ ¦À¡Ðì Ü𼠫Ȣ쨸¨Â Å¡º¢òÐ ²üÚ즸¡ûÇø
6. 2016-2017 ¬õ ¬ñÊü¸¡É ºí¸ ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç Å¡º¢òÐ ²üÚ즸¡ûÇø
7. 2016 ¬õ ¬ñÊý ÅÃ× ¦ºÄ× ¸½ì¸È¢ì¨¸¨Â Å¡º¢òÐ ²üÚ즸¡ûÇø
8. ¾£÷Á¡Éí¸û
9. ¦À¡Ð
10. 2017/18 ¬õ ¬ñÊü¸¡É Ò¾¢Â ¦ºÂĨÅò §¾÷×
11. ¯ð¸½ì¸¡öÅ¡Ç÷¸û §¾÷×
12. ¿ýÈ¢Ô¨Ã

¾¡í¸û þìÜð¼ò¾¢ø ¾ÅÈ¡Ð ¸ÄóÐ Üð¼õ ¦ºùÅ§É ¿¨¼¦ÀÈ ´òШÆôÒ ¿øÌÁ¡Ú «ýÒ¼ý
§¸ðÎ즸¡û¸¢§È¡õ. மமமம மமமமமமம மமமமம மமமமமமம மமமமமம மமமமமமமம
மமமமம மமமமமம மமமமமம.

þì¸ñ,

--------------------------------
(மமமமமமம மமமமமமமமம )
¦ºÂÄ¡Ç÷