You are on page 1of 18

Dodatku č. 5, kde dodávateľ jednostranne oznámil MZ SR čiastočné prerušenie zmluvy.

Na
tento list reagovalo MZ SR listom zo dií.a 8.7.2014 oslovením štatutárnych zástupcov
dodávateľa o bližšiu špecifikáciu, ktorých činností sa predmetné predmetne prerušenie týka.
Dodávateľ odpovedal 18.7.2014. Na otázku vyšetrovateľa, či vie uviesť z akého dôvodu došlo
k oneskoreniu podpisu dohody o integračnom zámere s projektom eID uviedol, že hlavným
dôvodom bola penetrácia elD, ktorá bola v tom čas ak si dobre pamätá plánovaná na 15
rokov, čo sa javilo ako veľmi nevyhovujúce a prebiehali doplňujúce rokovania s MV SR.
Dohoda sa podpísala až po jeho odchode z MZ SR. Na otázku vyšetrovateľa prečo sa
uzatvárali dodatky - predlžoval termín na dodania služieb bez toho, aby si podmienilo MZ SR
udelenie komplexnej licencie na predmet dodávaného diela, ktoré nebude viazané na
záverečnú akceptáciu diela ako celku uviedol, že takýto postup je nereálny. Žiadny dodávateľ
by neodovzdal komplexnú licenciu nedokončeného diela. V takomto v prípade neovereného
a neakceptovateľného diela by mohol hroziť masívny únik veľmi citlivých údajov,
zdravotných záznamov občanov, čo je neprístupné. Kebyže MZ SR by dostalo komplexnú
licenciu muselo by zabezpečiť prevádzkovanie neovereného systému. Na otázku
vyšetrovateľa či vie uviesť dôvod, pre ktorý došlo k posunu časového rámca realizácie
projektu uviedol, že hlavným dôvodom bolo po nástupe novej vlády v roku 201 Opozastavenie
projektu a nenaplnenie pmtnerských dohôd - memoranda uzatvoreného medzi MF SR A MZ
SR o zriadení Datacentra.

Svedok Mgr. J. . . O - · vo svojej výpovedi uviedol, že jeho pracovnoprávny


vzťah v NCZI začal 1.1.2009 a trvá dodnes, asi s 20 mesačnou prestávkou. Prestávka jeho
pôsobenia na NZCI bola od 9.12.2010 do 18.4.2012. Po návrate zastával funkciu
projektového manažéra až do februára 2015. V súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa sekcie
registrov NZCI. Ako projektový manažér preberal a bol zodpovedný· za preberací

Bf.„
a akceptačný protokol v jednotlivých častiach projektu . V roku 2015 však celkové dielo od
dodávateľa prevzal a akceptoval Ing. a Ing. ~ . .
š.IU •·
~ ~.. ..
Ďalej uviedol, že ako
projektový manažér kontroloval len funkcionalitu vykoná.ných prác, ale za akú cenu boli
vykonané práce nevie, nemal k týmto informáciám prístup. K stavu projektu uviedol, že do
9 .12 .201 O prebehla fáza tvorby štúdia uskutočniteľnosti , vysoko úrovňová procesná analýza ,
legislatívny rámec, normatívny rámec, vybudovanie projektovej kancelárie, budovanie
jednotlivých dom~n a služieb projektu. Po jeho návrate po 18.4.2012 sa projekt nachádzal vo
fáze ~}fa testov~nia a prípravy beta testovania. Negatívom bolo zistenie, že mnohé služby
neboli vyvinuté (tzv. kategórie „B") napr. doména eAlokácie (eObjednávanie), nefungujúce
externé závislosti napr. UPVS, infraštruktúra (HW). Následne v ďalších rokoch bol tento
nesúlad odstránený doprogramovaním chýbajúcich služieb a funkcionality . Projekt ESZ -
RFa RS z tohto pohľadu vníma ako dokončenie spomínaných nevinutých častí projektu. Na
otázku vyšetrovateľa aké by boli následky pokiaľ by po uplynutí účinnosti Dodatku č. 4 k
ZoD 1 pokračoval na projekte iný dodávateľ uviedol, že jeho skúsenosti s tak veľkým
projektom hovoria, že toto rozhodnutie by malo na projekt fatálne následky, nehovoriac
o obrovskej časovej strate z dôvodu oboznámenia sa nového dodávateľa s celou
problematikou projektu ESZ a ďalej by mohli nastať problémy s riešením vád diela. Otázka
vyšetrovateľa, či vie uviesť dôvod, pre ktorý došlo k posunu časového rámca realizácie
projektu uviedol, že projekt tak ako bol zadefinovaný cez 59 služieb v žiadosti o NFP 1, bol
takého veľkého rozsahu, že jeho realizácia sa neskôr ukázala ako problematická, z pohľadu
dnešného poznania by dnes navrhoval projekt rozdeliť do menších parciálnych častí
a implementovať ich postupne.

Svedok RNDR. 1•
P•li la vo svojej výpovedi uviedol, že do NCZI nastúpil asi
v marci 2011 ako projektový manažér na projekt ESZ s tým, že keď tam nastúpil boli

- 1o -
vykonané nejaké dohody medzi dodávateľom a odberateľom. Bol členom RY ako nominant
NCZI. Na tejto pozícii pracoval asi rok. Jeho úlohou bolo koordinovať prace na projekte
spolu s projektovým manažérom zo strany dodávateľa, a to s p. HIM••, ktorý bol nominant
spoločnosti N• . Z počutia vie, že minister M - chcel zrušiť projekt, nakoľko bol toho
názoru, že tento projekt nemá hodnotu 40 mil. Eur. Predpokladá, že v tom období boli
vykonané nejaké dohody medzi dodávateľmi MF SR a MZ SR. On nebol účastný na týchto
dohodách. Dodatok sa uzatvoril z dôvodu, že inak by bol projekt ESZ zrušený. Počas jeho
pôsobenia sa projekt realizoval riadne, stanovené míľniky sa dodržiavali. Zo strany
dodávateľa zaregistroval jeden podstatný problém týkajúci sa architektúry riešenia. Jednalo
sa o to, aby bol systém odolný voči výpadku niektorých častí, teda funkcionalitu záložného
systému a jeho nabehnutia v prípade výpadku hlavného systému bez prerušenia služby
pacientom. Tento problém vyriešili asi za dva alebo tri mesiace. Na iné podstatné problémy
sa nepamätá. Na otázku vyšetrovateľa z akého dôvodu došlo k uzatvoreniu dodatku č. 2
k ZoDl, ktorým došlo k vyradeniu HW a SW vybavenia aplikačných a databázových
serverov úložiska dát a infraštruktúry a nahradenia novými položkami pre nový subsystém
I&A (identifikácia a autentizácia) uviedol, že to súviselo s po1iálom UPYS, ktorý nefungoval.

Svedok Mgr. P „ Č,_ uviedol, že na MF SR so pracoval od roku 2007 a asi od


roku 201 O. Bol vedúci oddelenia prípravy a monitorovania projektov. Jedným z projektov bol
aj ESZ. Úlohou oddelenia bolo zabezpečiť hodnotiaci a schvaľovací proces, posúdiť projekt
z formálnej stránky, odbornú stránku projektu posudzovali odbornL .hodnotitelia - externí
pracovníci. Na vysvetlenie uviedol, že projekt hodnotil jeden externý hodnotiteľ a druhy
hodnotiteľ bol interný zamestnanec zo sekcie informatizácie. Ich oddelenie malo na starosti
schvaľovací proces projektu. Asi do roku 2013 boli na MF SR dve oddelenia, a to oddelenie
prípravy projektov a druhé bolo oddelenie monitorovania projektov. Ďalej uviedol, že bol
vedúcim oddelenia prípravy projektov. Čo sa týka procesu prijímania zmien, resp. dodatkov
k zmluvám postup bol nasledovný. Y RY projektu sa dohodla nejaká zmena RY následne MF
predložilo návrh na zmenu, ktorého prílohou bola zápisnica z rokovania RY. Potom MF SR
ako sprostredkovateľský orgán posúdil návrh z vecnej stránky, konkrétne to posudzovala
programová kancelária, zárovei1 o stanovisko požiadali Úrad vlády SR ako riadiaci orgán,
ktorý posudzoval jednak samotný návrh zmeny projektu takisto aj návrh dodatku
k dodávateľskej zmluve, a to či je okrem iného v súlade zákonom o verejnom obstarávaní.
Úrad vlády SR posudzoval zmeny len v prípade, keď bol na projekte zmena medzi položkami
rozpočtu viac ako 15 %. Na otázku vyšetrovateľa z akého dôvodu došlo k uzatvoreniu
Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku uzatvorenej 25 .11.2009 (ďalej
len „NFP 1"), ktorým bola zrušená podmienka vyplývajúca zo všeobecných zmluvných
podmienok ukončení aktivít projektu do 18 mesiacov oproti pôvodnému termínu ukončenia
nahradená znením , že túto lehotu možno predÍžiť uviedol, že hlavným dôvodom bolo, že sa
neúmerne predlžoval proces verejného obstarávania pri projekte ES,4., Aj z týchto dôvodov
nebolo možne ukončiť projekt v predpokladanom termíne, navyše p~Ójekt bol pozastavený
nástupom novej vlády v r. 201 O alebo r. 2011. Z uvedeného dôvodu bola vynechaná aj lehota
18 mesiacov stanovená v pôvodnej zmluve. Na otázku vyšetrovateľa z akého dôvodu došlo
k uzatvoreniu Dodatku č . 2 k ZoD 1, ktorým došlo k vyradeniu HW a SW vybavenia
aplikačných a databázových serverov úložiska dát a infraštruktúry a nahradenia novými
položkami pre nový subsystém I&A (identifikácia a autentizácia), uviedol, že na RV si
odsúhlasili zmenu, ktorú MZ SR schválilo MF SR a aj Úrad vlády SR. Dôvody sú uvedené
v zápise RY. Konkrétne sa nevie po odbornej stránke vyjadriť k týmto zmenám. Ich
oddelenie monitorovania projektov v tom čase zabezpečovalo, resp. dohliadalo, aby bol
zabezpečený korektný proces uzatvárania zmlúv a dodatkov k NFP, a to z formálneho
hľadiska. Oddelenie v podstate skompletizovalo stanoviska odborných útvarov a potom sa to

- 11 -
predložilo generálnemu riaditeľovi pre informatizáciu, ďalej štátnemu tajomníkovi na
nakoniec ministrovi na podpis. Na otázku vyšetrovateľa, či vie uviesť z akého dôvodu došlo
k oneskoreniu podpjsu . dohody o integračnom zámere s projektom eID uviedol, že
predpokladá z dôvodu · 'požadovanej f,unk.čnosti eID, ktorú nevedelo MV SR zabezpečiť
podľa požiadaviek MZ SR. MZ SR malb požiadavku pokryť celú populácilÍ SR , kým eID sa
vydáva len od 15 rokov, čiže ľudia do 15 rokov a ani cudzinci by neboli podchytený
systémom ESZ.

Svedok Ing. JM o• uviedol, že na NKÚ SR pracuje ako kontrolór. V rámci jeho


pracovnej činnosti, resp. pracovného zaradenia vykonal v čase od 6.10.2015 do 18.12.2015
kontrolu Projektu ESZ 1 a ESZ 2, o ktorej bol vyhotovený protokol dňa 18.12.2015 - Protokol
o výsledku kontroly Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, č . Z-
012396/2015/1030/GJA. V uvedenom protokole sú uvedené všetky skutočnosti, ktoré boli
zistené ako porušenia interných a všeobecno - záväzných predpisov. Vzhľadom na odstup
času od ukončenia kontroly, a iné kontroly, ktoré už od toho času vykonal si nepamätá na
obsah protokolu. Pamätám si na pochybenia týkajúcich sa dodatkov k zmluvám o dielo
a k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Konkrétne dodatkami
k uvedeným zmluvám bol zmenený predmet podpory fina.Ilčnél:;i.q príspevku a vopred
stanovený a dohodnutý termín realizácie projektu. Ďalej uviedol, ž~ všetky skutočnosti sú
uvedené v protokole.

Svedok Ing. M „ K - vo svojej výpovedi uviedol, že DataCentre (DC) pracuje


od mája 2012 na pozícii riaditeľa. V čase podpisu Deklarácie o spolupráci pri realizácii
Programu implementácie v SR zo dňa 11.10.2011 nebol zamestnaný v DC a ani na MF SR.
O tejto deklarácii sa z titulu svoje funkcie dozvedel až v septembri 2012. Následne sa
uskutočnilo dňa 11.9.2012 stretnutie so zástupcami NCZI, aby prehodnotili a vysvetlili si
jednotlivé body deklarácie. Bolo potrebné si jednotlivé úlohy vyplývajúce z Deklarácie
upresniť, konkretizovať, nakoľko jednotlivé body Deklarácie boli zadefinované pomerne
široko a neurčito. Spolupráca sa zadefinovala do roviny zabezpečenia priestoru pre
prevádzkovanie projektu eHealth. Vzhľadom na to, že v priestoroch DC nebol dostatok
priestoru na uloženie HW , bod č. 4, čl. 1. Deklarácie nemohol byť splnený. Na predmetnom
stretnutí od zástupcov NCZI zaznela informácia, že musia vrátiť zapožičaný HW do
30.9.2012, o aký HW sa jednalo nevie. DC sa snažilo v rámci naplnenia bodu 2, čl. I.
zabezpečiť priestory v iných dátových sálach v rámci i mimo rezortu, čo sa však nepodarilo.
Na stretnutí 13.11.2012 NCZI oznámili , že sa nepodarilo zohnať vhodnú dátovú sálu pre ich
potreby. Potom 4.11.2013 NCZI oznámili, že od 1.4.2014 budú mať pre nich dostatočnú
priestorovú kapacitu dátovej sály, nakoľko získali novú budovu s dostatočnou plochou
dátových sál.

Svedok Ing. Ea Ml,. . . . vo svojej výpovedi uviedol, že na MF SR pracuje od


1.2.2005 . V roku 2011 pracoval na pozícii vedúci oddelenia projektového riadenia, odbor
informatiky. Tento odbor bol zaradený pod vedúceho služobného úradu. Odbor mal na
starosti projektové riadenie informačných systémov zabezpečujúcich riadenie verejných
financií. Odbor informatiky neriešil aktivity súvislosti s projektom eHealth, predmetné
aktivity riešila Sekcia informatizácie spoločnosti. Až v roku 2012 ich odbor bol zaradený pod
Sekciu informatizácie spoločnosti. V roku 2013 bolo MF SR oslovené so žiadosťou od MZ
SR o zabezpečenie HW SW infraštruktúry. Následne ich odbor zrealizoval obstarávanie
spolupráci s MV SR, kedy 10.1.2014 prebehla elektronická aukcia predmetnej žiadosti
a 14.4.2014 bola zmluva po kontrole na Úrade vlády SR podpísaná. K Deklarácii o spolupráci
pri realizácii Programu implementácie eHealth v SR zo dňa 11.10.2011 , resp. okolnostiam jej

- 12 -
podpisu sa nevedel vyjadriť nakoľko y ton) čase tO patrilo 'do kompetencie iného
organizačného útvaru. Na otázku vyšetrovateľa, či vie uviesť z akého dôvodu nebol dodaný
HW a nebolo vytvorené dátové centrum eHealth v priestoroch DataCentra v zmysle
Deklarácie uviedol, že k týmto dôvodom sa neviem vyjadriť , nakoľko ako už uviedol, v tom
čase pracoval na odbore , ktorý nemal kompetencie v tejto oblasti .

Svedok M„ M. . . uviedol, že na MF SR pracoval v období od februára 2011 do


konca marca 2012. Zastával funkciu generálneho riaditeľa sekcie Informatizácie spoločnosti.
Jeho úlohou bolo prioritne riadiť a koordinovať projekty informatizácie. V súvislosti
s projektom ESZ bolo jeho úlohou taktiež riadiť a koordinovať uvedený projekt tak, ako pri
najmenej 20 ďalších projektoch. Po jeho nástupe do funkcie boli všetky projekty pozastavené
a bol vykonaný audit. V prípade ESZ bol v júni 201 O pozastavený projekt a po vykonaní
kontroly sa rozhodlo o preplánovaní projektu, t.j . zmenili sa lehoty realizácie diela,
naplánovali sa nové termíny ukončenia prác. Projekt sa spustil opäť v marci alebo v apríli
2011. Medzi najväčšie rizika, ktoré boli zistené po kontrole, bolo že projekt z časového
hľadiska bol naplánovaný príliš „ ambiciózne". Ako príklad uviedol, že projekt plánoval
zapojiť tisícky lekárov do systému elektronického zdravotníctva do troch rokov od spustenia
prác na projekte, t.j . od roku 2010. Z tohto dôvodu MZ SR zmenilo termíny dokončenia
jednotlivých míľnikov(prác). Následne muselo MZ SR zmeniť s dodávateľmi
prostredníctvom dodatkov aj Zmluvu o dielo z roku 201 O. K Deklarácii o spolupráci pri
realizácii Programu implementácie eHealth v SR zo dňa 11.10.2011 uviedol , že deklaráciou
sa snažilo MF SR a MZ SR efektívnejšie využiť verejné zdroje. Išlo o centralizáciu HW
prostriedkov a tým ich efektívnejšie využitie. MZ SR malo platiť za poskytovaný HW
potrebný k projektu ESZ. Do jeho konca pôsobenia, t.j. do marca 2012 MZ SR nepožiadalo
o zabezpečenie HW. Na otázku vyšetrovateľa, či vie uviesť dôvod, pre ktorý došlo k posunu
časového rámca realizácie projektu uviedol, že dôvodom bolo pozastavenie projektu ESZ
a meškanie projektov, ktoré súviseli s projektom ESZ, konkrétne to boli projekty UPVS
a eID. Za projekt UPVS bol zodpovedný Úrad vlády SR a za eID MV SR. Aj z tohto dôvodu
meškali aj iné projekty informatizácii, napr. projekt Kataster nehnuteľnosti.

Svedok - poškodený Ing. K. . . . Č- vo svojej výpovedi uviedla , že na Úrade


vlády SR pracuje ako vedúca oddelenia riadenia Operačného programu informatizácia
spoločnosti sekcie operačných programov. Úrad vlády SR v rámci projektu ESZ ako riadiaci
orgán pre OPIS splnomocnil MF SR ako sprostredkovateľský orgán a delegoval právomoci
formou zmluvy o delegovaní právomoci, okrem iného na podpisovanie zmlúv o poskytnutí
NFP a dodatkov. Toto delegovanie právomoci bolo realizované na základe uznesenia vlády
z roku 2006 a v súlade s kompetenčným zákonom. Čo sa týka zmluvy o dielo a jej dodatkov
Úrad vlády SR ich odsúhlasoval v rámci kontroly verejného obstarávania, ktorej vykonanie je
podmienkou na financovanie projektu z eurofondov. V prípade , že predmetom dodatku
nebolo verejné obstarávanie, nebol potrebný súhlas Úradu vlády SR ako riadiaceho orgánu,
súhlas v takýchto prípadoch udeľovalo MF SR. K procesu uzatvorenia Dodatku č. 2 k ZoDl,
ktorým došlo k vyradeniu HW a SW vybavenia aplikačných a databázových serverov
úložiska dát a infraštruktúry a nahradenia novými položkami pre nový subsystém I&A
(identifikácia a autentizácia) uviedla, že dodatok Úrad vlády SR schválil v rámci kontroly
verejného obstarávania dňa 26.10.2011 formou záznamu z administratívnej kontroly
verejného obstarávania. Následným auditom orgánom auditu na MF SR boli zistené
nedostatky v procese verejného obstarávania. K procesu uzatvorenia Dodatku č. 5 k ZoDl,
ktorým bola zmenená doba a miesto plnenia uviedla, že v tomto prípade súhlas s uzatvorením
Dodatku č. 5 udeľovalo MF SR.

- 13 -
Svedok Ing. MJ111111 ~ vo svojej výpovedi uviedol, v predmetnom čase bol
~ .
predsedom predstavenstva spoločnosti Nl.PPRJll- a.s. Uvedená spoločnosť bola
nadnárodná a on bol jej zamestnancom. Co sa týka projektu ESZ ich spoločnosť sa uchádzala
len jeden z projektov celého programu ako ESZ - elektronické služby občana. O zákazku sa
uchádzali na základe vyhláseného verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo MZ SR. Na základe
víťazstva v tomto verejnom obstarávaní podpísali zmluvu na tento projekt ako jeden
z projektov celého programu, vtedy nazývaného eHealth. Na zák~ade ,J:>gdpísanej zmluvy
vznikli projektové tímy na strane MZ SR ako aj na strane konzorcíii:''Všetky. rozhodnutia boli
prijímané na RV, tvoreného zástupcami MZ SR a dodávateľom. Zmluva bola podpísaná na
základe verejného obstarávania a dodatky sa podpisovali na základe rozhodnutí RV.
K dôvodom neukončeniu projektu v stanovenej lehote uviedol, že jednalo sa o neposkytnutie
súčinnosti MZ SR a tretích strán, nepripravenosti na spustenie celého programu. Na otázku
vyšetrovateľa z akého dôvodu došlo k uzatvoreniu Dodatku č . 2 k ZoD 1, ktorým došlo
k vyradeniu HW a SW vybavenia aplikačných a databázových serverov úložiska dát
a infraštruktúry a nahradenia novými položkami pre nový subsystém I&A (identifikácia
a autentizácia) uviedol, že podľa jeho informácii bola to požiadavka MF SR a následne táto
požiadavka bola odsúhlasená v RV. Na základe tejto skutočnosti bol podpísaný predmetný
dodatok, tento dodatok nepodpisoval, ale podpísali ho dvaja členovia predstavenstva.
K dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 5 k ZoD 1, ktorý bol uzatvorený 81 dní po účinnosti
a platnosti Dodatku č. 4 a čiastočnému prerušeniu realizácie zmluvy uviedol, že k dôvodom
sa už vzhľadom na odstup času nevie vyjadriť, avšak uvedené dôvody musia byt' uvedené
v zápisoch z RV. K dôvodom prerušeniu realizácie zmluvy došlo z dôvodu neposkytnutia
súčinnosti na strane objednávateľa. Konkrétne dôvody sú uvedené v zápise z RV.

Zo zadováženého spisového materiálu okrem vyššie uvedených skutočností vyplýva, že


projekt bol MF SR ako sprostredkovateľským organom pod riadiacim orgánom OPIS (SORO)
pozastavený v roku 201 O po nástupe nového vedenia ministerstva financií SR a boli určené
podmienky pre jeho prípadné pokračovanie. Minister zdravotníctva SR následne pozastavil
projekt realizácie ESZ z dôvodu uskutočnenia analýzy a možnosti riešenia podmienok
ministerstva financií pre ďalšie pokračovanie v projekte. V júli 2011 akceptoval minister
financií SR upravený návrh realizácie projektu ESZ ."1·:,následne
· .
boli opätovne začaté práce na
úprave prípravnej dokumentácie k realizácii projektu. RV požiadal SORO o riešenie situácie
ktorá vznikla pozastavením projektu realizovaného prostredníctvom NASES (Národná
agentúra pre sieťové a elektronické služby), a ktorý mal riešiť problematiku vstupu údajov do
projektu ESZ a najmä ich bezpečnosť. Uvedená problematika bola riešená v spolupráci so
SORO a následne upravená v dodatkoch k Zmluve o poskytnutí NFP 1 a ZoDl. Ďalej bolo
zistené , že akákoľvek zmena v projekte ESZ sa uskutoči1ovala na základe žiadosti o zmenu
v projekte spolu s príslušnými návrhmi ktoré predkladalo MZ SR na riadiace orgány OPIS t. j.
Úrad vlády SR ako riadiaci orgán (RO OPIS) a MF SR ako (SORO) na schválenie pred
podpisom príslušných dokumentov (dodatkov k zmluvám) a po ich kladnom stanovisku
následne ku kontrole po ich podpise. Pri posudzovaní dokumentácie súvisiacej so žiadosťami
o zmenu v projekte ESZ bolo zistené, že prevažná väčšina sa vzťahovala k termínu ukončenia
projektu z dôvodu neukončenia projektov tretích strán na ktorých údajová základi1a bola
potrebná pre naplnenie údajov z registrov ktoré boli predmetom ich zberu a následného
poskytnutia pre projekt ESZ. RV projektu vr. 2013 -2014 posudzoval možné dôsledky
prerušenia projektu ESZ a nefunkčných externých závislostiach na termíny jeho ukončenia.
Išlo najmä o nedostupnosť elektronického identifikačného predmetu pre občana (eID, ePP),
problematika integrácie s Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS), nenaplnenie
Memoranda medzi MZ SR a MF SR, zabezpečenie dostupnosti číselníkov a referenčných dát
z Jednotnej referenčnej údajovej základne (JRÚZ), integrácia IS PZS s NZIS a ďalšie.

- 14 -
K problematike prijal viacero návrhov ktoré boli následne predmetom rokovaní zástupcov
MZ SR s dotknutými stranami a boli premietnuté do prípravy návrhov zmien v projekte.

IW
u••u-
Z Deklarácie o spolupráci pri realizácii Programu implementácie eHealth v SR vyplýva,
že MZ SR v zast. ministrom MUDr. Il'ttllllli a MF SR zast. ministrom Ing.
MIHI• v súlade so závermi auditu Národného projektu Elektronické služby
zdravotníctva dňa 10.11 .2011 sa dohodli na spolupráci pri budovaní dátového centra pre
eHealt v priestoroch dátového centra -DataCentrum. Strany sa v čl. 1. okrem iného dohodli
na spolupráci pri zabezpečovaní infraštruktúry pre potreby dátového centra a na realizovaní
krokov, ktorých cieľom bude zabezpečovanie infraštruktúrnych potrieb programu
implementácie eHealth DC MF SR pre prevádzkovateľa eHealth dlhodobo a odplatne .

Z obsahu zmluvy ZoDl vyplýva, že Dodatok č. 2 podpísal dňa 27.10.2011 v mene


objednávateľa MZ SR minister MUDr. I . ~· Dodatok č. 5 dňa 19.9.2014 podpísala
v mene objednávateľa ministerka JUDr. ~ Z.IJIJ• . Orgánom riadenia realizácie
predmetu plnenia zmluvy bol RV, ktorý mal štyroch členov menovaných objednávateľom
a štyroch menovaných dodávateľom. Ak rozhodnutie RV znamenalo zmenu zmluvy, zmluvné
strany sa zaviazali uzatvoriť s týmto rozhodnutím RV dodatok k zmluve.

Z obsahu Zmluvy o NFP 1 vyplýva, že Dodatok č. 4 podpísala dňa 19.11.2012 v mene


prijímateľa MZ SR ministerka JUDr. Z-. Zilllllttfľl. Podľa bodu 6.4. predmetnej zmluvy
osobami oprávnenými konať v mene prijímateľa bol štatutárny orgán a v prípade udelenia
plnej moci aj zástupca.

Z protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č.


14459-70000/2013-0K/9 zo dňa 22.8.2014 vyplýva, že MZ SR pri uzatváraní Dodatku č. 2
ZoD l tým, že zmenil predmet zákazky postupoval v rozpore s § 9 ods. 3 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní ako aj z jedným princípov verejného obstarávania ustanovenom § 9
ods. 4, a to s princípom transparentnosti, rovnakého zaobchádzania so záujemcami alebo
uchádzačmi a princípu nediskriminácie.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii


ústrednej štátnej správy ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpoveR·~..m.~nister.
. • . . ii

Podľa § 35 ods. 1 Zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii


ústrednej štátnej správy ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické
osoby. V prípade ministerstiev teda ide o právnické osoby, ale v podstate aj o určitý vnútorný
útvar štátu, ktorého právna subjektivita sa odvodzuje od zákonov, ktorými boli zriadené. Ako
štátna rozpočtová organizácia je ministerstvo napojené svojimi príjmami a výdavkami na
štátny rozpočet a teda samostatne hospodári a nakladá s majetkom štátu, teda s majetkom
Slovenskej republiky. Príjmy ministerstva sa tak považujú za príjmy štátu a výdavky
ministerstva sa považujú za výdavky štátu.

Podľa § 19 ods. 6 Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy


verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení
vyplývajúcich z osobitných predpisov. Subjekt verejnej správy je povinný pri používaní
verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.

- 15 -
Podľa § 30 ods. 2 Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov za hospodárenie s verejnými prostriedkami
zodpovedá štatutárny orgán subjektu verejnej správy.

Pod ľa § 237 ods.1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona sa obzvlášť závažného zločinu
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku dopustí ten, kto inému -spôsobí veľkého
rozsahu škodu tým, že poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovei1ú
povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo
zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok.

Na naplnenie subjektívnej stránky trestného emu porušovania povinnosti pri správe


cudzieho majetku sa vyžaduje úmyselné zavinenie. Páchateľ musí vedieť, že porušuje svoju
zákonnú povinnosť alebo povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy pri správe alebo opatrovaní
cudzieho majetku, a súčasne je aspoň uzrozumený. i so spôsobením škody na spravovanom
alebo opatrovanom majetku. Zpohl'adu objek~í~ŕiej stránky sa musí jednať o také konanie,
ktoré je objektívne spôsobilé spôsobiť Škodu .na cudzom majetku a to bez ohľadu na to či sa
páchateľ konaním sám obohatil alebo nie .

Na vyvodenie trestnej zodpovednosti za uvedený trestný čin sa vyžaduje, aby páchateľ ,


ktorý má povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok koná v rozpore s konkrétnym
obsahom všeobecne záväzného právqeho pr~dpisu,,yrávoplatného rozsudku alebo zmluvy,
i • . .....: .
.~

ktoré páchateľa zaväzujú k okruhu a rozsahu určitých neopomenuteľných aktivít. Takýmito


konaniami môže byt' nedôsledné uplatňovanie sankčných prostriedkov voči zmluvnej strane,
nevymáhanie jej zmluvných povinností, uzatváranie nevýhodných zmlúv ku škode
spravovaného majetku, zadÍženie tohto majetku a pod.

Z hľadiska vyvodenia trestnej zodpovednosti bolo v posudzovanom prípade podstatné


posúdiť, čiv príčinnej súvislosti s uzatvorením dodatkov č. 4 k Zmluve o NFP 1 , č . 2 a č. 5 k
ZoD 1 došlo k omeškaniu dokončenia diela, resp. nedosiahnutiu predpokladanej hodnoty diela
vo výške 124,4 mil. Eur k 31.12.2015.

V posudzovanom prípade z výsluchov svedkov ako aj z listinných dôkazov vyplýva, že


Dodatok č.4 k Zmluve o NFP 1 podpísala dňa 19.11.2012 v mene prijímateľa MZ SR
ministerka JUDr. ZW z••aW, a to na základe súhlasného stanoviska MF SR a Úradu
vlády SR, ktorý listom zo dňa 14.11.2012 oznámil MF SR, že s predloženým návrhom
Dodatku č. 4 k predmetnej zmluve súhlasí. Uvedeným dodatkom okrem iného bol predlžený
termín finančného plnenia pre jednotlivé aktivity projektu, pričom termín bol viazaný na
ukončenie programovacieho obdobia OPIS , t.j. 31.12.2015. Týmto dodatkom podľa názoru
NKÚ SR bolo umožnené stranám neobmedzene posúvať ukončenie realizáciu aktivít projektu
a ich jednotlivých časí a zárovei1 bol zrušený nástroj, nútiaci prijímateľa k ukončeniu
realizácie projektu tak, aby boli aktivity projektu k dispozícií v prijateľnom čase.
S uvedeným názorom nemožno súhlasiť, nakoľko pre termín ukončenia projektu - diela boli
podstatne jednotlivé zmluvy o diela ZoD 1 a ZoD2, v ktorých okrem termínov dokončenia
diela boli stanovene aj prípadne sankcie za omeškanie pri plnení diela, pričom každá zmena
týkajúca sa diela podliehala suhlasu MF SR alebo Úradu vlády SR. Je pravda, že okrem
predlženia lehoty bol zmenený aj predmet poskytnutia príspevku, a to v dôsledku
uzatvorenia aj Dodatku č. 2 k ZoDl. V tejto súvislosti treba uviesť, že Dodatok č. 2 k ZoDl
bol podpísaný z dôvodu nefunkčnosti Ústredného portálu verejnej správy, na ktorý sa mal
projekt ESZ integrovať. RV uvedomujúc si tuto skutočnosť riešil po podpísaní Memoranda
medzi MF SR a MZ SR zo di1a 10.11.2011 tak, že rozhodol o „vyi1atí" HW a SW a nahradil

- 16 -
v mene MZ SR minister MUDr. - u••f ;
ho novými položkami pre subsystém I&A. Dodatok č. 2 k ZoDl podpísal dňa 27.11.2011
pričom pred podpisom dodatku bol MZ SR
prostredníctvom MF SR doručený súhlas s podpisom predmetného dodatku a vyjadrenie
Úradu vlády SR zo dňa 26.10.2011, že návrh dodatku nemení predmet zákazky a ani hodnotu
zákazky podľa odsúhlaseného verejného obstarávania a je v súlade so schváleným verejným
obstarávaním a s uzatvorenou ZoDl. Až následne vykonané kontroly Úradu vlády SR (v
r.2013) a Úradu pre verejné obstarávanie (v r.2014) konštatovali, že MZ SR postupoval pri
uzatváraní dodatku v rozpore s § 9 ods. 3 písm. a) a § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
z dôvodu, že podstatným spôsobom zmenil pôvodný predmet zákazky. Úrad vlády SR
zároveň výdavky na subsystém l&A posúdil ako neoprávnené. Samotná skutočnosť, že bolo
konštatované porušenie zákona o verejnom obstarávaní a výdavky označené ako neoprávnené
neznamená, že za uvedené konanie možno vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť . Posúdením
vyššie opísaných okolnosti prípadu pri uzatvorení Dodatku č.2 k ZoD 1 a charakterom
vynaložených neoprávnených výdavkov som dospel k názoru, že v danom prípade toto
konanie nemá trestnoprávny rozmer. V tejto súvislosti treba uviesť, že neoprávnené výdavky
boli použité výlučne na realizáciu diela a v tom čase ako už bolo uvedené z dôvodu
pozastavenia projektu ÚPVS, pričom bez zabezpečenia I&A by nebolo možne v realizovať
dielo v plánovanom rozsahu, dodržať prace v stanovenej lehote a dosiahnuť jeho funkčnosť.
Za takejto situácii nemožno považovať konanie ministra alebo členov RV uzatvoriť Dodatok
č. 2 k ZoD 1 za konanie, v dôsledku, ktorého nastal následok spočívajúci v neukončení diela
v stanovenej dobe, príp. iný následok predpokladaný skutkovou podstatou niektorého
trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona. Vzhľadom na vyššie uvedené
skutočnosti som toho názoru, že v danom prípade absentuje aj zavinenie (obligatórna zložka
subjektívnej stránky) spočívajúce v uzrozumení osoby svojim konaním spôsobiť na cudzom
majetku škodu, a to vo forme úmyslu alebo forme nedbanlivosti. Pre trestnú zodpovednosť
totiž nestačí spôsobenie následku, pokiaľ toto konanie osoby nebolo zavinené . Znamená to,
že jednou z podmienok trestnej zodpovednosti páchateľa je jeho zavinenie úmyselné alebo
nedbanlivostné. Zavinením je zároveň vyjadrená i individuálna trestná zodpovednosť, a teda
že každý zodpovedá zasadne iba zato, čo svojim konaním sám zavinil.

K dodatku č. 5 k ZoDl, ktorý bol uzavretý 81 dní po účinnosti Dodatku č. 4 ZoDl je


treba uviesť, že dodávatelia spoločnosti N•UlltJJlt••·, a.s. a~ s.r.o. dňa 23.6.2014
písomne oznámili MZ SR, že v súlade s bodom 7.2. Prílohy č. 1 k ZoDl čiastočne prerušujú
realizáciu zmluvy. Dôvodom uvedeného kroku dodávateľovi bol návrh Dodatku č . 5 k ZoDl ,
v ktorom bol upravený len časový harmonogram bez úpravy ceny diela. Zároveň dodávatelia
požiadali o rokovanie ohľadne vzniknutej situácie. Následne dňa 12.8.2014 na zasadnutí RV
za prítomnosti zástupcov MF SR a Úradu vlády SR, bolo rozhodnuté o zmene - aktualizovaní
harmonogramu projektu, pričom nedošlo k zmene predmetu zákazky ani ceny diela.
Dôvodom zmeny harmonogramu projektu bol posun integračných prác s eID z dôvodu
oneskorenia vývojových prác v časti prítomnosť a šifrovanie na strane tretích subjektov,
oneskorená dodávka HW a SW zo strany MF SR. Uzatvorenie dodatku môže vyvolávať určite
pochybnosti o jeho platnosti, resp. zmluvy avšak o otázke platnosti určitého právneho úkonu
v rámci obchodnoprávnych vzťahoch nie je oprávnený rozhodovať orgán činný v trestnom
konaní. Úlohou organov činných v trestnom konaní je posúdiť, či určité konanie napÍňa znaky
niektorej skutkovej podstaty trestného činu a to bez ohľadu, či právny úkon zakladajúci
podozrenie z trestného činu je platný alebo neplatný v zmysle civilných právnych noriem.
V danom prípade samotné uzatvorenie dodatku s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti
spôsobené tretími stranami a okolnosti podpísania dodatku absentuje príčinná súvislosť
medzi konaním a vznikom škody (následkom) ako aj úmysel spôsobiť škodu na cudzom
majetku.

- 17 -
Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočn9stí
'·~-

nedokončenie diela v predpokladanom
~~
7" • •'
f

termíne bolo spôsobene z dôvodu že, neboli zo strany tretích strán splnené predpoklady na
jeho ukončenie v stanovenej dobe, spoc1vajuce v nedostupnosti elektronického
identifikačného predmetu pre občana (eID, ePP), integrácie so systémom ÚPVS, nedodaní
HW a SW v primeranej lehote, ako aj pozastavenie prác na projekte v roku 2010 z.dôvodu
vykonávania auditu . Za vyššie uvedených skutkových okolnosti nemožno potom tvrdiť, že
nedokončenie diela bolo spôsobené uzatvorením dodatkov a práve v príčinnej súvislosti s
týmito konaniami (uzatvorením dodatkov) došlo ku škode spočívajúcej v nedosiahnutí
stanovenej čistej hodnoty diela k 31.12.2015. O vzťah príčinnej súvislosti ide totiž iba vtedy,
ak je medzi protiprávnym konaním a vznikom škody vzťah príčiny a následku. Ak bola
príčinou vzniku škody iná skutočnosť, zodpovednosť za škodu nevznikne. Otázka príčinnej
súvislosti nie je otázkou právnou, ide o skutkovú otázku, ktorá môže byt' riešená len v
konkrétnych súvislostiach.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti som dospel k názoru, že posudzovanom


prípade nebola naplnená objektívna stránka a ani subjektívna stránka obzvlášť závažného
zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa§ 237 ods. 1, ods. 4 písm.
a) Trestného zákona, príp. iného trestného činu uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona,
a preto som rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť, ktorú je možné podať


u vyšetrovateľa PZ do 3 pracovných dní od oznámenia alebo doručenia
uznesenia. Sťažnosť m á odkladný účinok.

- 18 -