You are on page 1of 22

OLEH : HJH ROSIZAN BT MOHD YUSOF

PANEL PERUNDING MATA PELAJARAN P. MORAL
NEGERI JOHOR
SMK TENGKU ARIS BENDAHARA KLUANG
FORMAT PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN MORAL SPM KERTAS 1225/1

• Ujian Bertulis (jawapan ditulis di atas kertas soalan)
• Kognitif KBAT
• Jenis item : Subjektif
 Bhg A - Struktur
 Bhg B - Esei
• Jumlah Markah : 100
• Masa : 2 1/2 jam (150 minit)
• Konstruk : Pengetahuan,
Kefahaman dan Kemahiran
Pengagihan Masa Untuk Menjawab Soalan:
Bahagian Peruntukan Masa Jumlah Masa

A: Struktur 8 soalan x 10 minit untuk setiap 80 minit
soalan

B: Esei 2 soalan x 20 minit untuk setiap 40 minit
soalan

1 soalan tambahan x 20 minit 20 Minit

Semak Jawapan 10 minit

Jumlah 150 minit
Perkataan Penting
Dalam Soalan
(Kata Tugas)
Ramalkan
Cadangkan
Berikan
Jelaskan
Mengapakah?
Huraikan
Bagaimanakah?
Terangkan
Wajarkah?
Bincangkan
Patutkah?
Nyatakan
Perkataan Kunci Soalan
Nilai  Sebab
Maksud nilai  Kepentingan
Cara  Faedah
Langkah  Peranan
Tindakan  Aktiviti
 Kesan  Faktor
Akibat  Hujah
Alasan  Rumusan
BAHAGIAN A
SOALAN STRUKTUR
BENTUK-BENTUK SOALAN STRUKTUR

Nyatakan / Berikan nilai / sebab / kesan /
langkah mengatasi / cara

Terangkan maksud nilai

Huraikan nilai/ alasan/ hujah/ sebab / kesan /
langkah mengatasi / cara / tindakan ….

Namakan Badan / Agensi / Akta …

Wajar / tidak wajar / setuju / tidak
setuju
CARA MENJAWAB

Semak markah

Beri jawapan berdasarkan kata
tugas dan markah
CONTOH SOALAN
1. Nyatakan 2 nilai yang perlu ada pada remaja
di atas. (2m)

contoh jawapan : ( Nilai) 2N
i. harga diri .
ii. Hemah tinggi.

Cara tanda : N1
N1
2. Soalan “Huraikan / Jelaskan / Terangkan (yang
memerlukan nilai)
Contoh soalan:
Jelaskan satu nilai yang diamalkan oleh Jane. (2
markah)

Contoh jawapan : (Watak + Nilai)
(Watak + Penerangan)
1N1H
Jane mengamalkan nilai harga diri. (N1) Dia
menjaga maruah dirinya dengan menjauhi
pergaulan bebas. (H1)
3. Soalan “Huraikan / Jelaskan / Terangkan (yang
memerlukan nilai)

Contoh soalan:
Jelaskan dua nilai yang diamalkan oleh Jane. (4
markah)
Contoh jawapan : (2N 2H)
Jane mengamalkan nilai harga diri. (N) Dia
menjaga maruah dirinya dengan menjauhi
pergaulan bebas.(H) Jane mengamalkan nilai
rasional (N). Dia boleh berfikir kesan negatif
melibatkan diri dalam gejala sosial.(H)
Cara tulis jawapan huraian bagi soalan nilai
Nilai Watak Kata kunci + Isu /
Mengapa?
Bertanggung- Kerajaan memikul tugas (kk) dengan
jawab. membina rumah kos rendah untuk
rakyat miskin

ATAU

membina rumah kos rendah untuk
rakyat miskin supaya semua rakyat
mampu memiliki rumah sendiri
(mengapa?)
4. Soalan “nyatakan nilai yang diamalkan…”

Contoh: Nyatakan nilai yang berkaitan situasi di atas
(2 m) - bilangan nilai tidak dinyatakan
Contoh jawapan:
Bertanggungjawab (N)
Rasional (N)
Atau:
Dia mengamalkan nilai bertanggungjawab. (N)
Dia memikul tugas sebagai pengawas dengan baik supaya
keadaan disiplin murid terjaga. (H)
5. Soalan “wajar / boleh / setuju… Beri hujah / alasan
berdasarkan nilai murni…”

Contoh: bolehkah kejadian tersebut dielakkan daripada
berulang? Beri hujah anda berdasarkan nilai-nilai murni. (4m)
- bilangan nilai tidak dinyatakan markah N : 1

Contoh jawapan: ( 1J 1N 2H ) - N hanya 1 sahaja
Boleh elak(J). Kita perlu mengamalkan nilai bertanggungjawab
(N). Kita memikul tugas menjaga alam sekitar agar banjir
tidak berulang. (H) Kita mengurus pembuang sampah dengan
teratur supaya longkang tidak tersumbat (H)
6. Soalan “wajar / boleh / setuju… Beri hujah /
alasan…” - tanpa nilai

Contoh: Wajarkah tindakan Ann? Kemukakan tiga
alasan anda (4m)

Contoh jawapan: ( 1J 3H )
Tidak wajar (J). Ann perlu memikul
tanggungjawab menjaga ibunya (H). Dia perlu
menyayangi ibunya tanpa menghantar ke rumah
orang-orang tua (H). Dia perlu menyara ibunya
yang telah tua dengan menjaganya (H)
7. Soalan “Huraikan dua kesan / tindakan
/ langkah …” (tanpa nilai)
 Contoh soalan :
Huraikan dua kesan penebangan hutan secara berleluasa
kepada manusia. (4m)

 Contoh jawapan (2F2H) :
i. Flora dan fauna akan terjejas (F). Banyak haiwan
dan tumbuhan akan mati (H).
ii.Hakisan tanah akan berlaku (F). Tanah mudah
terhakis kerana tiada perlindungan daripada
akar pokok (H).
BAHAGIAN B
SOALAN ESEI
SOALAN BERBENTUK KBAT

Berbentuk penyataan perasaan
Setuju/ tidak setuju
Wajar/ tidak wajar
Huraikan hujah/ alasan/ tindakan/ kepentingan/
sebab/ dll.
Ramalkan
Bagaimanakah?
BENTUK-BENTUK SOALAN ESEI

• Terangkan lima cara / langkah / sebab…
• Wajarkah tindakan …
Huraikan tiga alasan anda.
• Setuju / tidak setuju.. Huraikan tiga alasan anda
• Bagaimanakah… berdasarkan nilai-nilai murni
• Beri pendapat anda… berdasarkan tiga nilai
murni
Ciri-ciri Jawapan Esei Cemerlang

• Penguasaan idea yang betul dan tepat
berkaitan isu
• Cemerlang menganalisis idea / fakta di tahap
tinggi
• Mengaplikasikan kepada konteks baru
• Pemahaman yang jelas, tepat dan terperinci
• Mengemukakan idea tersirat
• Membuat generalisasi
Pemarkahan Bagi Esei (KBAT) Jawapan Calon
Esei Yang Esei Yang Tidak Jumlah markah
Bertanyakan Nilai Bertanyakan Nilai

3N+7H 3N+7H 10 m

2N+8H 2N+8H 10 m

1N+9H 1N+9H 10 m

9H 10 H 10 m

*huraian atas huraian atau contoh boleh
diterima dan diberi markah.