You are on page 1of 3
  


 

 
    
  
!∀ #∃ %&&  #% ∋ ∀∀#(!%)%&& &&∃!%
(∗∗#∃ )#+ (&(

  

, −−%.(+ (&(


 !∀ ∀#

%! ∀%∀%/%.(∃ %!∋(!
%01%#)%&/%!∀0−!#& 2
∀%%∃3∃.(1%!∗ 1#
∗#∃∋4

 5(−#%!%#∃!67!)%#
∃8(∗∗%!3#%&&%%/! 
%!& /∃

1

˘` ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ˇ ˘
IR = ˇ ˇ - - ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯
ÈÈ ÈÈ ĹĹ ÈÈ ˘
A - ve Ma - ri - a gra -ti -a ple - - - - - - - na

I R ¯` ˘ ˘ ˇ ÈÈ
˘ ˘ ¯ ˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ¯ ˘
\ 9
5
˘ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ
I = < ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ( ˇ
˚
ŁŁ ˇ - ˇ ˇ ¯ ¯
9 ŁŁ
Do - mi - nus te - - - - - - - cum

I ¯ ˇ ˘ ˘ ˘ ˘ ¯ ˘` ˇ
6ˇ ˇ ˘ ˇ > ˘ ¯

9
I = ˘ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ 4ˇ ˘ ˝ ˇ 4ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
>
¨
ÈÈ ÈÈ ˘
9 ĹĹ ÈÈ
Spi - ri - tus san - - - - ctus su -per - ve - - - ni - et in

I ˇ ˇ ¯ ¯ ¯ ˘ ˇ ˇ ˇ ˘
˘ ˘\ ˘ ˘ ÈÈ ˘
\ \ ˘

13
ÈÈ ˇ` ÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˘
I ˇ ˇ ˇ ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ
ˇ ˇ Ł ˇ
˘ > - ŁŁ Ł >
te et vir - - tus al - tis - - - - si -mi ob -

I ˘ ¯ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¯ ˘
\ ˘ ˘ ˇ ˇ ˘4 3
˘

17
I ˘ ˘` ˇ ˇ ˇ ¯ = < ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ˇ` ˇ ˘ ˇ` ˇ( ˘
¯ -
um-bra - vit ti - - - bi quod e - nim ex te na - - - sce - - -

I 2˘ ˇ ¯ ˇ ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ¯
˘ ˘ ˇ ˘` ¯ ˘ ¯
\
A

22
I `ˇ ŁŁ ˇ ÈÈ ˇ ˘` `˘ ĹĹ
ˇ( ˘ ˇ( ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ
ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ < ˘ ˇ ˘
tur San - - - - - - ctum vo-ca - bi - tur fi - li - us De -

I ÈÈ ˘`
¯ ¯ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ˇ ˘ ˇ ˘
< \6 ˘` >
5
2
26
I ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ = = < ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ˇ` ˇ(ˇ ˇ ˇ ˇ ¯
ĹĹ ÈÈ : ˘ : ĽĽ
- - - - i Quo - mo -do fi - et i - - -

I ˇ ÈÈ ˇ ˇ ˘
ˇ ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˘ ¯ ˘ ˘ ˘ ˘ ¯
¨
ˇ ˇ ˘ : ˘ ? ¯
\ \ \ \
6

31
˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ÈÈ
ˇ ˘
˚
I ¯ < ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˘
ÈÈ > - ĹĹ
stud quo - ni -am vi - - ro non co - - - gno - - - sco

I ˘` ˘ ˘ ˘ ˘ ÈÈ ˘
ˇ ¯
ˇ ˘` ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ˘ ˇ ˇ
6 5 5 \6

35 ÔÔ
I < ˇ ˇ `ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ `˘
ÈÈ ˘ ˝ ˇ ˇ ˘ `ˇ ˇ `ˇ ˇ
- ÈÈ ˇ ˇ ¯ ˘ - -
et re - spon - - - - - - dens An - ge-lus di - -

I ¯ `˘ ˇ ˝ ˇ ˇ ˘ ¯ ¯
B ˘ ˘ ¯ ¯
5
: \6 D

I ˘
39

ˇ` ˇ ( ˇ` ˇ ˘ `ˇ ˇ `ˇ ˇ `˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯ ˘ = < > ˇ ˘ ˘
- - - ÈÈ ˘ ˇ ˇ 9
- xit e - - - - i non e - rit im-pos - si -
ÈÈ ÈÈ
I ˘` ˇ ˇ ˘ `˘ ˇ ˇ ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ˘ ˇ ˘
6˘ ¯ \ ˘ ˇ \
9
43

44
I 6ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘
˚ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇ
ˇ ˘ ˇ 4˘ ˇ ÈÈ ˘ = < ˘
> ŁŁ :
- bi - le non e - rit im -pos - si - - - - bi - le a -

I 6ˇ ˇ ˘ ¨ ˘ ˘ ˘ ˘ ˇ ˇ ˘ ˘ ¯
˘ ¯ ¯ @
5 \6 \ 6

48
˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃ ÃÃ
I ˇ ˇ ÈÈ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˘
¨
6 ˇ ˇ ˘ ˘ ˘ ÈÈ ÃÃ ÃÃ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯
ˇ ˇ ˇ
ĹĹ e
- - pud De - - - um om - - - - - - ne ver -bum.

I ˘ ˘ ˘ ˘ ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ¯
˘ ˘ ˘ ˇ ˇ ˇ e
\ \ \
6