You are on page 1of 156

!çë øùéé úëøá !

çë øùéé úëøá
áåùçä åðãéãéì ìåãâ çë øùé
ìåãâ çë øùé à"èéìù âøáãìåâ ìàøùé 'ø â"äøä
íáì úáãðî åôúúùäù íéáøä íéôúåùä ìëì íéøôñä úøãñ øáçî
(íé÷ìç 'â) "âåøòú ìéàë"
äæ ïåøëæ õáå÷ úàöåäá úåáøä úåàöåäá òééñì ìåãâä åòåéñå äáøä åúøæò ìò
äæ ïåøëæ õáå÷ úàöåäá
íäì ãåîòú úåôúåùä úåëæù ïåöø éäé
íéáøä ìù äøåúä ãåîéì úåëæù ïåöø éäé
åëæéå íãòá áåè õéìîé ò"éæ ïøîù åëæéù íéðéðòä ìëá äçìöäå äëøá äàìä úåàøì åì ãåîòú
åìà íéîéá ìîò åéìòù ã"çá èøôáå
 íäéðéðò ìëá äçìöäå äëøá òôùì äáåøî äëøáá
'úåðåéìâ õáå÷' úëøòî

ãçåéî òöáî
!?ùåáéâ úáù !?úåëøá òáù úáù !?äåöî øá úáù
íéçøåàì éùë "úåðåéìâ õáå÷" åðéîæä
!?÷øá éðá êøã øáåò !?÷øá éðáá äðåúç ùé
ãçåéîá ìæåî øéçîá
!?íòô éãî øéòì øéòî íéòñåð úøçà äàøú éàãåá úáùä
úåðåéìâ õáå÷á íéðééòîå íéãîåì íìåëùë
íéöá÷ä úøáòäá òåéñì íëì íé÷å÷æ åðà '³ž©ž¢¥› ®šž°' ³¤±«§ šž±§ ¤±šš
072-2587402 øôñîá òîùåú äù÷áä

,053-3145900 'ñîì åðôé òééñì íéðéðåòîäå
:òåéñá ì"åé
,4 ë"çàå 5 ùé÷äì ïúéð úëøòîì òåá÷ íåùéøì
.ø .ò úåãäéä éëøò úøãçäì åîùú úåãúé

õáå÷ä â"ò úåùã÷äì
,úñðëä éúáá "ñåìô íéøãð"å "úåìéä÷" éøéùëîá íåøúìå íìùìóéãò
ã÷åî çåúôì íéðéðåòîä åà ,úåðåéìâ õáå÷ ùåôéçáå 'úåôñåð úåôå÷' ïöçì ìò õåçìì ùé
íäéøåâî øåæéàá äöôä :ïåôìèá åà
õáå÷ä éðéðò ìëáå 486 -äçåìù 03-7630585 ñåìô íéøãð
053-3145900:'ñîì úåðôì ïúéð 4311 -äçåìù 073-2757000 úåìéä÷

077-2092005 :ñ÷ô 745 :óéðñ 17-ìéúðëøî ÷ðáì äøáòäá åà
úåðåéìâ õáå÷ ù"ò 71262 :ïåáùç 'ñî
k.gilyonot@gmail.com :ìééîá åà

ìééîá õáå÷ä úìá÷ì à"èéìù íéáåùçä íéãîåìäå íéàøå÷ä ìëì
äù÷á çåìùì ïúéð äðùä úåúáùî úçàá íëéøé÷é úà íéöá÷ä â"ò åùéã÷ä
'úåðåéìâ õáå÷' úëøòîì ìåãâä íéáøä éåëéæá íéôúåù úåéäì åëæúå 
kovetz+subscribe@googlegroups.com .äøéãàäìå äøåú ìéãâäì

¡¦³ ©Ÿ£« ¢"£ žŸ°´ 'š ²š š"£
¡²± ©Ÿ£« Ÿ"¥ š³´ £¥ 'š ²š ¡"£
´±Ÿ¡  Ÿ¨´ 'œ ¦ž±£Ÿ 'š ²š ž"¥
 ±¦›  Ÿ¨´ '£ £Ÿ±® '› ²š '›
«¡ª£®  Ÿ¨´  "£ ²Ÿ¥ -š²±£Ÿ '› ²š '¢
´Ÿ¢¨  Ÿ¨´ "¥ Ÿ° '› ²š  "¢
£¬«¨ ›š '› ž²® - £ª£¨³ '› ²š œ"¥
§£²› ›š '¢ ¬£² ´ ©«£ª 'š
©ª¡´šŸ ›š  "¢ ¦Ÿœž ´›³-¬²Ÿ°¨ ©«£ª '¡
›±¬ ›š œ"¥ ¡«®ž œ¡ ©«£ª Ÿ"¢ ³œ£Ÿ ´›¢ ' 
žš² ›š '¦ §£³Ÿ± ©«£ª ¢"¥ £¡£Ÿ ´›¢ "£
§£¢®Ÿ³ ¦Ÿ¦š '  ²Ÿ¨š ²££š 'Ÿ ´Ÿ¨³ ´›¢ š"¥
š°´ £¥ ¦Ÿ¦š "£ ²ž› ²££š œ"£ š²šŸ ´›¢ ¡"¥
šŸ›´ £¥ ¦Ÿ¦š š"¥ £´Ÿ±Ÿ¡› ²££š '¥ š› ¢›³ 'Ÿ
žª³ž ³š² - §£›°ª ¦Ÿ¦š ¡"¥ ²›¨› ²££š  "¥ ¡¦³› ¢›³ œ"£
¥"Ÿ£ - ž›Ÿ³ ´›³ - ¤¦£Ÿ £²³´ 'Ÿ ´Ÿ¬Ÿ›³ž œ¡ - š³ª ©Ÿ£« 'ž Ÿ²´£ ¢›³ '¥
´Ÿ¥Ÿ«ž œ¡ - Ÿª£ šž £²³´ œ"£ ¤´Ÿ¦¬ž› ©Ÿ£«›"£ §£¢®³¨ ¢›³  "¥
ž¨Ÿ²´ 'š ²š '
ƒ—…‚ƒŽ‡‡‡Š
ƒ˜‡‡ŽŒ~ŽŒ
Š•ƒ”„ŒŽ‡†—Š‡~–€‚–ŒŠ—
~†‡Š—ˆ‡Š–‘ƒ‡–‚
>‹‰ŽŒŠƒ€–~–ƒ‡
ƒŽ‡~ƒ—‡Ž˜…Œ—Š€–Š
‡Ž‡Š‚ƒ‚‡‚—Œ…‚‚
ƒ‡Š—–Œ˜‡˜‡—‡‡–‡…Œ

‡‡†—Ž–ƒ‚ŒƒŠ€
~†‡Š—‡‡†—Ž–ƒƒ‡”<–€‚–‚˜
‚’‡…‚—Œ˜Š…ŽŠŠƒ‰—~–

Š~–—‡Œ~Ž˜‡‹‡•‚Šƒ‰„‡—ƒ”–‡‚‡
‚~–‡‚ƒ‚–ƒ˜‚‡Ž~Š
˜Œ—Ž‡ƒŠ‡Š
Œ…Žƒ‡–…‚–‚
Š„‡ƒŠ•‡‡–

‡–~‡˜–ƒ˜‚ˆƒŽ‡…‚‡—~–ƒ‡”ƒŠ…Œ
ƒŽ––ŒŠŽƒŠ–ƒ—•
~‡„ŒŽ‡†—Š‡~–€‚

ƒŠ‰‰ŠŽ 
˜Œ—Ž‡ƒŠ‡Š ‚”Ž˜
Š’~••‡
– 
ƒ—ƒ‚‡ ˆƒŽ‡…‚—‡~ƒŽ‡‹–˜Ž
Š„€–Ž„ƒ– ~†‡Š—~„‡‰–Œ–‚
‚”Ž˜
~†‡Š—ŒŽ‡†—‚—Œ‡–Šƒ€‚ƒ~€‚ƒŽ‡–
‹‡Š—ƒ–‡:‚‡–~‚ŒŠ—˜–†˜‡—‡‡—~–Œ
‚€‚Ž‚Š‰ŠƒŠ‹—ƒ‡–Ž–…—ŒƒƒŽ–Š”~Šƒ€Š‚‰„‚—Œ–€‚ƒŽ–‚Ž‚
ƒŽ–Š—‚–ƒ˜‡—ƒ‡…‚˜‰‡–Š‡…˜Œ‚‚‡‚—‹€‚ŒƒƒŽ–ŒŒ——‚ƒƒ
ƒ˜‡Š ˜ƒ˜—Š –„ƒ… ‚‡‚—‰ ~†‡Š— •‡”‡ƒŠƒ ‡ƒŠ‚ Œ–€‚ Š”~ ŒŠ—‰‰ƒ
–‡‚ ‡Šƒ€ ˜ƒƒ~ ˜ƒŽƒ–‰‡„Œ ƒ ~‡Œƒ ‘‡ƒŒ ƒŽ– ‚‡‚ Œ–€‚ ‡–Œ –’Œƒ

ƒ‰ƒ•‡–
‚–ƒ˜Š‹–•Šƒ–˜ƒŽ—ƒ˜…’—Œ‡Ž‹–—•‚˜~–ƒŒ—ŠƒŽ–Š—…‡Š—‚‡‚‰ƒ
—–‡Šƒ
˜ƒ‚—Š•–‡ŽŠ‹‡Š—ƒ–‡ŒƒŒƒ‡‹ƒ‡‡‡ŒƒŽ‚‡‚˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž—‹‡–—ƒ
ƒ˜”‹‡—•Œƒ
‚–‹‡Š~ƒ—‚˜~ƒ‡Ž’Š~‡‚ŠƒƒŽ–˜‡
˜ƒ—‡€’ƒ‹‡Žƒ—‹‡–Š~–—‡“–~‰ƒŠƒ…˜ƒŒ‚Š‰ƒŽ–˜~‚ƒ‡Š‰ƒ
–ƒ‡…ˆ–”Ž‚‡‚ƒ‡’ŒƒŽŒ—–—~Š‰~‡Ž‹~ƒ‚~–‡‚ƒ‚–ƒ˜‚‡Šƒ€‹˜ƒƒ—…
•ƒ‡˜~ƒŽ–ŒŠ‡•Œ–€‚—‡ƒŒŠ˜~„ƒ–’‡–—~Œ†Œ~‰~‡ŽƒŠƒ€
˜ƒ–€Œƒ˜’ƒ˜~Š˜ƒ€‚Ž‚ƒ˜ƒƒ–’Š•‡–˜‡Š•ƒŒ—‡’‰ƒ‹‡–‚
Š~–—‡
–€‚–‚ƒŽ‡ƒ˜‰Ž‹‡–‚Œ‚–‚ƒ&‹•ƒ•ƒ‹˜‡ƒ‚‰‹‡–~Š~
$~†‡Š—–—~
Š~–—‡‡Šƒ€˜ƒ€‚Ž‚‡‰ƒ‡–‰€ƒ–˜Š‡~‰
Šƒ˜Œ‰‚Œ–€‚˜‰—‡’‰ƒ
‚—…Œ ‹‚‡—Œ Š‰ ƒ—‡…ƒ ˜ƒƒ”Œ –ƒ‡‚ƒ •ƒ•ƒ ‚–ƒ˜ ‹˜€‡ ‡–ƒ’‡ƒ
‡–ƒ~Œƒ ‡Šƒ€ ‡ Š~–—‡ ˜‡ ˆƒŽ‡…Š ƒŒ ƒ‡ ƒ‡‚ ‚‰Š‚‚ ‡‚ ’ ‚Š‡…˜
Š‡•—~†‡Š—–Œ–ƒŒ~~‡˜ƒ‡ƒŽŒ„‚‹‡–’ƒŒ‚‹‚‡—Œ‰ƒŠ~–—‡
Š”„ €‡Š„ ‚…Œ— –€‚ Šƒ€‚ ƒ~€‚ —Œ †–’ƒ –‚ –ƒ ‡Šƒ€Œ ‹ƒ–
‘Š‡ŒŠ ~‰‡~ ~˜‡–€ ~˜‰Š‚ ~Š~ ˜ƒ‡—Œ ‡–ƒ’‡ ‹˜ ‹Ž‡~ •‡– ~–
Š‰‚— ~–•‡Œ ‚Ž‰‚ ‚—ƒ ‹~‚— ‚—Œ Š‰ ˜ƒ‡‚Šƒ ‚Žƒ‰Ž ‚€‚Ž‚Š ‹‚Œ
ƒ‡†‚ƒƒ„„Ž‹‡—Ž~—‹‡—Œ‚Œ‰ƒ‚Œ‰ŒƒŽ‡–‰ƒ–—ƒ‡‚ƒ‡‚’‡ƒ~–
‚Œ‰ ‚„ Šƒ‡— €ƒ–˜ Š‡~‰ ƒŠ ƒ~–•— ‹‡—Œ ‡ ‹‚‡—Œ ƒ–’—ƒ ‹‚‡‰–
˜ƒ–Œ~ƒ‹‡Ž‡Ž’†ƒ•ŠŠ––ƒ˜Ž€ƒ–˜Š‡~‰Š—ŠƒŒ‚~†‡Š—–‚˜‰ƒ‹‡Ž—
˜Šƒ˜‚„Œ
‡‚‡~Œ˜Œƒ~†‡Š—–Œ–ƒŒ~~‡’ŒƒŒ—Ž—˜ƒ–ƒ‚‡Šƒ€Š
‚ŒƒŠŒ‹‡—Ž~˜ƒƒ”Œ‰ƒ‡‚‡~Š—‹‚—ŒŠ‹Š˜~‹‡Œ—Šƒ‹‡Ž‡ŒŠ‚Šƒ€
 
ƒ‰ƒ‡—Œƒ‡€‡‡˜Œƒ–Œ~‡ƒ˜ƒ~‡‰–˜‰ŠŠƒŠ˜—‡ƒ

•ƒŠ…Š˜‡Ž‰‡‚ 
‡„ŠƒƒŒ‹‡‡…
–ƒ‡ŒŠ˜Š–Œ~~–€‚—€‡Š„‚…Œ—
–‡’ŒƒŒ”Œ—~ƒ‚—Š”„–ƒŒ~~Œ‡˜Œ— 
–ƒ†‚Œƒ˜ƒ‡~–‹•–•ƒŠ…ŠŠƒ‰‡‚˜~–ƒ†‚~Œ–‚Œƒ˜ƒ‡~–‡Š~–Œ~Œ–‚•ƒŠ…ŠŠƒ‰‡‚˜~
~Š‹‡–…~Šƒ‹‡‡…
–Š•–‚„˜~–Œ~~ƒ‚—‚—€‚ƒŠŠ‰•ƒŠ…ŠŠƒ‰‡~Š‚˜~ˆŠ‡~ƒ

‚‡—‡‚—~–Š˜ƒ‰…Š 
”Œ~‡˜‡‡‚—‰
„‡Žƒ’˜‡—‡‚ƒ—˜‡Œ‡˜–—˜‡˜–ƒŒ‚ƒ˜…‡—Š–ƒŒ~~~€—˜˜Ž— 
–‚Œ‡Š~–•‡–ŒƒŠ‡…˜‚—‡Ž’Š€–ƒ˜‡–˜Š‡’˜ƒŒ‚‡Ž’Š‡˜Œƒ‚‡Œ‡~ŠŠ~‚˜Ž— 
ƒ—–€ 
–ƒ& ‚‡—‡‚ ‡—~–Š •– —–• ~Šƒ ƒŒ— ƒ‡Š ‚‰…‡ ~Š— ’ƒ~ ‹ƒ—— ‡Š –Œ~ƒ –ƒŒ~~
$–Œ€–ƒŒ~~—‚~–—ƒŒ—ŠŠ’˜Œ~ƒ‚—ƒŒ”˜~‚—‡‚‚~–Ž‰—

1
~‡Œ—~˜‡ 
‘‰˜˜Šƒ˜ƒ~ƒŽ‰—‹‡…~ŠŠ‡—Ž~ƒ˜ƒ‡‚—–ƒŒ~~˜~Šƒ~—Š‚”–ƒ–ƒŒ~~Š–‡€~…~‹’ 
ƒ—…~Œƒ€–~‚„—ƒŠ–Œ~–ƒŒ~~ƒƒ—…‚„‹~‚–ƒŒ~~˜~Šƒ~—Š‚”ƒ–~ƒ‚‹‚Š—ƒ€–~Š 
Šƒ~—Šˆ‡—Œ‚Š‚”–~ƒ‚—ƒ‡‰˜ƒŠ’˜‚~”‡–‡—‚ƒ˜Ž‰˜‡˜ƒŽŠŒ–˜ƒ‡‘‰‹‚Š˜˜Šƒ—…ƒ 
‘‰‚˜~˜˜Š‹~‚•’˜Œ~ƒ‚ƒƒ‡~ŽŠ~ŒŠƒ€‹ƒ‰˜˜Š‚”ƒ–~ƒ‚ƒ–†’Žƒ‡~ƒ–ƒŒ~~˜~ 
~‡Œ—~˜‡‚‡‚ƒ…~‘~Š–Œ~~Š˜~„‚˜ƒ†Š˜‚˜~ƒ˜Ž‰˜‡˜ƒŽŠƒ~‹‡…~ŠŠƒ€–~Š
‰–ŒƒŠ–ƒŒ~~Š

‡…~”‡ƒƒ…ŠŽ‰Ž 
Œ„‚Š‰ƒ‡Žˆ—–‚Š—ƒ‡˜ƒ‡‹‡Ž‡Œ‹Œ”‹‡„…ƒ~—‹‡Œ‰…‚Œ‰ƒ‡‚‚•‡–Œ~ŠŽ–ƒŒ~~‰ 
‚Œ‰Š‡•‰€‡–ƒ—ƒ‚‡Š~
–ƒ–ƒŒ~~Š—˜ƒ—€–˜‚ƒˆ–‚˜~‡–ƒ‚Š‹—‹‡Ž–‹ƒ–‡ƒŠ•Š•Š 
–ƒŒ~~ ˜~ ƒ–•Œ ƒ…Š ‚”ƒ– ~ƒ‚— †‡Š…‚ ‡ƒƒ— ƒ‚‡Š~ 
– ‰Šƒ ‡–~ ‹‡ƒ—… ‹‡—Ž~Œ ‹‡Žƒ’Š† 
ƒ‚—‡ŒŠ –Œ~ƒ ~”‡ ‰…~ƒ ‹‡Ž‡ –~ –… –ƒŒ~~ ‹ –‡ƒ Š –ƒŒ~~ ‹ —€’‡‚Š —•‡ƒ
‡…~”‡ƒ–ƒŒ~~˜~ƒ…ŠŽ‰Ž‚‡—‡—~–‚Š—‡…‡˜~”‡—

‚—‡ƒ‡~–‡ƒ”– 
‚–‚Š˜‰ŠŠ‚‡Žƒ‹•˜—‚Š‚‰‡–”~‡‚‰Šƒ‚–—‚†ƒ…Œ˜”•ƒ‡–ƒ‚—ŠŠ€‚‰Ž˜—‡
–ˆ–~Š 
~ƒ‚ƒ˜–…~‚†‡—‹~’ƒ–‚Š‡
”˜Ž‡Œ—‡—Œ—‰…~ƒ‚–‚‹•˜‚~ŠƒŠƒ…ŠŽ‰€ƒ‹‡~’ƒ– 
˜~Š~—ƒ~’ƒ–ƒ˜ƒ~Š“‡ŠŒ‚Š‚”–~Šƒ˜‡~–—•Œ„‚Š‰‚‡‚—‡ƒƒ—ƒ‚‡Š~
–ƒ…‡Š”‚ŠŠƒ‰‡‡Šƒ~ 

–Š‚Ž‡~ƒ‚‚ŒŠ~——‰ƒ ‚Šƒ€˜‡’‰‚~”ƒ‚‚‡‚~Š‚„‰€—ŠŠ€ ‚„Š“‡ŠŒ‚–ƒŒ~~ƒ–ƒŒ~~ 
‹•˜‚‰~ƒ‚Š‡
”ŠŽˆ–~‚ƒƒ‚‡Š~
–Š–‹ƒ—–ŒƒŠˆ‡–”~Š~ƒ‚—–ƒŒ~~ƒŠ–Œ~‡ƒƒ—ƒ‚‡Š~ 
ƒ‚‡‚Ž‹‡—ƒ…‚Œ‰Š—‚’ƒ•˜‡–…~ƒ“–~‹‡Š‡€–˜‚˜~ˆ‡—Œ‚ƒ“–~Š–„…ƒ˜‡˜ƒŒ—Œ‚–ƒ” 
˜ƒ‰„ƒŠ—‡ƒ‘‡˜…ƒ~ŒƒŠ—‡‚„‚ˆ–~Šƒ˜ƒ‡‚ƒ‹’ƒƒŠ~–ƒ•~Š‚Š‡
”Œ~’ƒ–‚—“…Š‹’ 
‚‡‚ƒŠ—–ƒ˜‚ƒ~’ƒ–Š–ƒ˜‡Œ„‚ƒƒ˜ƒ‰„˜~Š”ŽŠ†‡Š…‚‰Š‹Ž‡…‚’ƒ•‚‹Œ‚…ŒƒŒ~’ƒ–Š•Š 
~Š~ƒ‚‚’ƒ–ƒŒ~~‹“‡˜‚Š‡Š‚—ƒ~Š~ƒ‚–‹ƒ——‚„Šƒ’•ŽƒŠ‹ƒ~˜’ƒ3:00‚— 
–Œ~–ƒŒ~~ƒ‚„Š‡—•–‡ŽŠŽƒ–ƒŒ~~˜~Šƒ~—Š‹‡–‚”1:00‚—†‡Š…‚‰Š‹ƒŠ‰Š~— 
Š‡— ƒ‡Š‡~ ƒŽ‡Œ„‚Š ƒ‡Š‡~ –—•˜Œ~Š ‚Š‡
” ~’ƒ–‚ ‡–‚ƒ ƒŠ –Œ~ ‚…ŒƒŒ‚ ~’ƒ–Š ‡ ~Š— ƒŠ 
ƒŠ–Œ~–ƒŒ~~—„~Œ—ƒ…‚–Œ€Ž—‹ƒ‡‚Ž‚ƒ—ƒ…ƒ‚‰…‡—–ƒŒ~~ƒŠ–Œ~–˜ƒ‡ƒ‹•˜‚Š
ƒ˜ƒ~‡Œ„‚Š‚Š‡
”Œ~’ƒ–‚–—•˜‚

Š~–—‡ŠŠ‰Š—– 
€ƒŽ ˜ƒŠ~— ‚Œ‰ Šƒ~—Š ‚”–ƒ „Š ‡… ~ƒ‚— ‹ƒ‡‚ Š— ‚‡ŽŒƒ– Š— – –ƒŒ~~Š ‡€‚ …~ ‹ƒ‡ 
–ƒŒ~‚—~ƒ‚‚–‚–Œ~„ŠŒ‡–‚˜~Š~ƒ—~Š~ƒ‚‚ŒŠ‡†—ŽƒƒŠ•…”‡
–ƒ˜ƒ~Š~—‚‡ƒ–Š
–ƒŒ~~˜~Šƒ~—Šˆ‡–”Š~–—‡ŠŠ‰Š€ƒŽ—˜ƒŠ~—Š~ƒ˜ƒ~Šƒ~—Š„ŠŠˆ‡‡——˜ƒŠ~——ƒŠ–Œ~

–‚‡ 
~˜Š‚–Œ~ƒ~~˜~‚˜~–~‡‚‹ƒ~˜’ƒ‡Œ~‹‚–‡ƒ‚—~‚˜Šƒ˜‡‚–”…‡˜•…‡—‹’ 
–ƒŒ~~ƒ˜…~‚‡’
‡’~˜‰ŠŠ‡˜Šƒ‰‡~Šƒ‡˜Š’Ž~~Œ„ƒ˜ƒ~ƒˆŠ—‡‚’‡ƒ~‡–ƒƒ…Š‡‚„‡~
–‚‡‚˜~ƒŽŒŒ‡–ƒ‡—–Š’‡†Š‚Š€‹ƒ˜ƒ~…•Š

Š˜ƒ‰Š‡˜ 
Š˜ƒ‰‚‡‚–‰~ƒ‚‹~–‚ƒ˜ƒ~Š~—•‡–Œ–‚ŠŠ~–—‡“–~‚Žƒ—~–‹’–ƒŒ~~‡€‚—‰
Š˜ƒ‰Š–ƒŒ~~‹˜‰ŠŠƒ‡Ž˜~…Š—ƒ‡–Œ

2
ƒ˜…’—Œ‡Ž‹ 
–ƒŒ~~Š—ƒ˜–‡•˜~—’‡…~ƒ‚ƒ ŒŽ‡†— ‡Ž~•‡ƒŠƒ~–•—ƒ‡~”Œƒ“–~‚‡‚–ƒŒ~~Š 
~Š…~”Œ~ƒ‚‡Š—‚ƒ”Œ–‚Š—Œ„‚‡€‚—‰ƒ‡ŽƒŠ‡…‡ƒ‚‡‚‡‚~ƒ‚—ŠŠ€‚”–~Š–ƒŒ~~Š~ 
‹ƒ‡‚ŽŒ„‚ƒŠ…Š—ƒƒ˜‡~‡–Š‚”–~Š‡Ž—”Œƒ‚ŽŒ„‚…ƒŠ—Š‚”–‘~‰Šƒ‚ƒ”Œ–Š~ƒ‡—‚”– 
‚ƒ”Œ–‚‡–…~‡€‚‚„—Š…—–ƒŒ~~Š˜‰Œ˜‰ƒƒ‡Š‡~‚ƒ”Œ–‚˜–…ŒŠ‡€‚‚„ƒ‚ƒ”Œ–‚ 
ƒŽŠ‚ƒ”Œ–‚—~ƒ‚‰…~‚–‚‚‡‚‚„—˜ƒ–‡Š18‚Ž˜Œ…Š—ƒ‚ŽŒ„‚ƒŠ…Š——…Œ—~Œ~ƒ‚ƒ 
‚ƒ”Œ–Š–’‚Ž•‡—~€–—–€‚‡…~Š–Œ~–ƒŒ~~ƒ‹‡Š—ƒ–‡ŒŠ~€–—„~ƒ–ƒŒ~~Š‚ŽŒ„‚…Š—ƒ 
ƒ˜ƒ~ƒ&‚„Š‰˜‡‰~ƒ‚‚„‡Šƒ~ƒŠ‰˜‡~Š‹˜—ƒ•–’—ƒ‡‰‚ƒ˜‚–’ƒŒ‰–’‚Ž•‡—ƒ 
…†ŒŠƒ˜ƒ~‡Ž‰‚ƒ˜—–Œƒ—~ƒ‚‹’ƒŒ‰~Š–‰~ƒ‚—ƒŠ—~~Š‡€‡—‡Ž~•‡–Œ~‚ƒ”Œ–
$ƒ‡Š‡~…‡˜‚–˜ƒ‡–‰–ƒŒ~~„~Œƒ
ƒ‰ƒ–—‰‚‹‚Ž•~ƒ‚Š‰‚—ƒŠ‚~–‚ƒ

‹‡Ž•„‚˜~‡‡…Œ 
‡€‚~ƒ‚—‰–’‡–ƒŒ~~ƒ92~ƒ‚ƒ‚‡—‡‚—~–‡‡†—…’–€‚—‹ƒ•ŒŽŠ‡ƒŠ•‚‡‚–ƒŒ~~ 
‹‡Ž•„‚˜~‡‡…Œ–ƒŒ~~ƒ‹‡–‡—‚˜~‡–‹‡‡Ž‚˜~‡‡…ŒŠŠ‚ƒ˜‰—‡‡†—–‚ƒŠ–Œ~‹—Š 
‚„˜~‚—‡~ƒ‚‰€—Šƒ‰‡~ƒ‚‹~‚–~–Œ~ƒ‘‡ƒ‚–ƒŒ~~ƒŒ‚„‰Š˜~”ŠŠƒ‰‡ƒŠ‡€‡ƒ‚‡‹~ 
‡‡…Œ‚„ƒ‡ŽŒŒ†•–˜ƒ‡‡”…ƒ‚Ž—•–‚‡—‡—~–‚—‡˜‡~Š‡Ž~ƒŠ–Œ~‡‡†—–‚—‡Š–Œ~~~ƒ
‹Šƒ‰˜~

‚—˜ƒ—…‚–~Œ 
‚‡‚–ƒŒ~~ƒŽ—‡–ƒŒ~~ƒ‡˜‡‡‚‹——–’Ž˜‡ƒŠ‚‡‚•‡Š€ƒŒ—Š—ƒ˜‡‡ŽƒŒ‚‡‚–ƒŒ~~ 
ƒ‡˜ƒ•Š–„ƒ…‹ƒ~˜’ƒ˜ƒ‡’‚Œ‰ƒ’~”ƒ‡–ƒŒ~~˜ƒŠ‡’˜‚‹—‚‡‚—Š‚~Šƒ˜‡Œ˜~”Šˆ‡–” 
‡Š˜Ž~Š~ƒ‚ƒ‡Š—˜‡~Š‚„‡–‚˜‡˜ƒ–ƒ~‚Š‰˜~–€‹~•ƒŠ‚”ƒ–~ƒ‚—–Œ~‚ŒŠƒ‚ƒŠ~—
˜ƒ–‡—‹ƒ•Œ˜ƒ‡Ž‡~—ƒŠ‡’~—‘‡ƒ‚–ƒŒ~~ƒ~”ŒŽ‡Ž~—‰~Š~—Œ˜—‚Š

‚–ƒ…—‚’ƒ… 
ƒ˜Š…•Š•‡–Š—‚–€‡ƒŠŽ”•‡Š‚‡–~–>€‚—€‡Š„‚…Œ—–>€‚Œ‡˜Œ—–ƒŒ~~‡Š–’‡ 
‚–• Š ‚’ƒ… ‚Š ƒ—ƒ ‚Š‰‚ ‚–†’Ž ‚’ƒ…‚ ‡Ž’Š ‹‡Œ‡ ‚Œ‰ƒ ˜…Š ~ƒƒ~’ –‡~Œ •‡ –>€‚ ˜~ 
‹‡Š€Œƒ ˜ƒŠ‰Š ˜ƒ–— ‡–‡˜Œ ƒ”– ‹~ ~ ‘‡ Ž— Œ‡ –ƒ‡ ƒ— –~ƒŒ‰ —’Ž ˜Œ€ ‹ƒ—Œ 
‹‡—ƒƒ—’Ž˜Œ€‹ƒ—ŒƒŽƒ–~ƒ•Ž’ƒ˜ŒŠ—ƒ…˜’Œ‡Šƒ˜ƒƒ”ƒŒŠƒ•ƒƒ‡‡Ž˜ƒŽƒ‹‡Ž˜…‡Ž’
205
Œ‚Šƒ€—ƒŽ‡˜ƒ– —’ŽŠ‰ƒ~ƒ~‡‚~Š—‹‡–‹‚‡Šƒ˜ƒ˜ƒŠ‰ƒ‹‡Ž˜…Š˜ƒ’ƒ… 
Œ— ŒŒ ‰ ˜ƒ—Š ƒ€‚Ž ~Š ƒ—‰— …‚ ‹— ~˜‡~ ‹— ˆ—— ’~ ‰ ƒ—— ~ƒ‚ —ƒ‡…‚ƒ
˜~„ƒ—‰—€‡Š„‚…Œ—–€‚Œ–ƒŒ~~ 
‚‡‚‡‰•‡–Š—‚–Š~ƒƒ~’Œ‡–€‚˜~ƒŽ‡Œ—˜ƒ‡‚˜…~‚˜‡‡‚ƒ„—Œ——–ƒŒ~~–Œ~ƒ
‹ƒ•‚–‚Š—˜…ƒŒ‰—…Ž

‚—Œ‡–Œ~‚Š—ƒ‡ 
‚—Œ‡–Œ~‚‡—‡‚‹—‡Ž‚–•‡—–ƒŒ~~–Œ~–ƒŒ~~˜‡‹‡‡•˜‚—‚‡—‡Šƒ‡‚Ž‰ 
‹‚—‹‡‡ŒŠ˜Š–‡…‚Š‡ƒ~–‚‡‚‚„˜~ƒ‚—Œ‡–Œ~‚Š—ƒ˜ƒ‡•—Šƒ€ƒ‚–ƒ˜ƒ˜‡€‡Šƒ€Š~ƒ‚ 
ƒ‡‚ ˜ƒ‡—‡ ‡—~– –Œ~ƒ ‘‡ƒ‚ƒ ‚–ƒ˜ ‚Œƒ”‚ ‚‡€‡‚ Š— ‚„‚ ˜Š—Š— ˜~ ˆ‡—Œ‚Š ‹‡ŽŽƒ‰˜Œ 
‡”‡–Œ–~—‡ƒŠ‚Œƒ‡~‚„‚–ƒ˜‚˜‡€‡˜…ƒ‡Œ‚ƒ˜ŠŒˆ~–˜ƒ‡‹‡Šƒ€ƒŠ‡’~‡Šƒ~ƒ‚–‚
ƒ–ƒ‚–ƒ˜‚
‚Œ•‚‚„˜~˜‰‚—Œ‡–Œ~‚Š‹‡–ƒ’‡—‡‹——“–~‚˜‰–
Š‚Œ•‚˜~€~ˆ–‰ƒ

3
Š’•‹‡‡…Š~–—‡–>€‚ƒŽ˜… 
ƒŠ–Œ~ƒƒ˜‡Š–ƒŒ~~˜~Š’•‹‡‡…Š~–—‡–>€‚ƒŽ˜…‡Œ„‚•‡–‹…ƒ–‡–>€‚Š—ƒ˜ƒ‚—Œ„ 
˜——‚~–ƒ˜ƒ”–~‚‡ŒŠ—˜…~‚–‡‡‚‡‚~ƒ‚‹’—‚‡ƒ–˜ƒ‚‡‚”Œ˜~–~˜Š‚—•— 
 ‹‡Œ‚Œ ˜ƒ˜—Š ~Š ‹€‚ŽŒ— ƒ–Œ~ƒ ‡ƒ€Š ‹‡‰…Œƒ ‹…‡Œ‚ –~ƒƒ~Œ‚ ˜…˜ —~‚ ˜~ ‹‡•‡ŠŒ 
ƒ•‡Š‡‹‚—~Šƒ˜ƒ˜—Š‡‰ƒŒ”Š‡—•‡ŠŒ‡ƒ€‚—•–‚„€‚ŽŒ‚Š‰—ƒ‡~Š‹‚—‚˜ƒ—‡ƒ€‚—
„~˜ƒ”–~‡Œƒ‡‚ˆ‰‡‰

ƒŽŠ•Ž 
‚ƒ•˜…˜’‚‚——ƒ‡‰ƒŠƒ’Š–‚~”‡~Šˆ~•Ž‚‡‚‡——‡~ƒ„…‚Œ–ƒŒ~~—•‡‡˜ŠƒŽ—‰ 
ƒ‚‡Š~–€‚ƒŠ–Œ~ƒŽŠ•Ž‰—Œ—Š~
„ŒƒŠ˜‡—‡…‡€—Œ‚‚‡‚—–”‡Ž—ƒƒ‚‡Š~–€‚Œ—•‡ 
˜ƒ‡‚ƒ~ƒŠŠ‰ƒ‡˜‡–‚Œ„Š‹ƒ•Œ~ŠŒŒƒŠ~”Œ‡‹~•––‚”Œ~‚‡—‡‚˜~ƒ„ŠŠƒ‰‡ƒŽ‡~— 
‹‡‰Œ ‹~ –ƒŒ~~ ƒ˜ƒ~ Š~— —–Œ‚ ˜‡ ‹ƒ‡‚ Š‰ —ƒ‡ ‚‡‚ ‹— ‹‡Œ–‚Œ ‚‡‚— ˆ— Œ>~–€‚ƒ 
ˆ—Œ>~–€‚—‡ƒ—–Œ‚˜‡~”ŒŽ~ƒ‚‚~Šƒ˜ƒ‡‚ˆ‰Š‹‡‰‚ƒƒ‚‡Š~–€‚Š—ƒŒƒ•Œ˜~~ŠŒŠ
˜‡–‚Œ„ƒ‚‡Š~–€‚Š—ƒŒƒ•Œ‚‡—‡ 
–„…—‰ƒ˜‡–‚Œ„˜’–ƒŒ~~–~—Ž‰Š‹‡Šƒ…˜‡‹‡Œ‡8˜ƒ‡‚Š˜ƒŠƒ‡Š‹‡Ž˜ƒŽƒ‡‚Œ„ƒ˜ƒ~ 
~–’‰~Šƒ˜’˜‡–‚˜~‚—~•ƒ‹~‚~˜ƒ…‡‹‡‡ŒŠ˜‚ƒŠ~—~–’‰Š–ƒŒ~~‰…~
–˜ƒ‡Šƒ€•†‹‡Š—‚ŠŠƒ‰‡~ƒ‚‚ƒ”Œ–~–ƒŽ~Š—–ƒŒ~~–Œ~‹”Œƒ”Œ–˜ƒ‡˜ƒ—Š‡‰ 
‡Š”~‹€—ƒŒ‰‚ƒ”Œ–˜‡ŒŠŠ‰˜ƒ—Š‡˜—…~Š‚Š‡…˜–ƒŒ~~Š–Œ~‡Š—‚ƒ”Œ–‚‡Ž’Š‰Šƒ 
‡ƒ‚‚ƒ”Œ–˜ƒ•
Œ——‡~˜‡~‚ƒ”Œ‡–ŽŠ——ƒ…~ƒ‚—ƒ‡‰ŒŠ~‚‡Œ‹ƒ—ƒ—~Š 
—–€‚ƒŽŠ”~‹€‚—‰…~ƒ‚‡Œ‚—ƒ‰Š‚ƒ”Œ–‚—‡‰—‹‡–ƒ…Š–Œ~—‰‚ƒ”Œ˜ƒ
‹‡Ž‚‡˜ƒŽ—Š~Š—‡‰

—‡~ƒ„…‚˜–‡†’Š‹ƒŠ… 
‚‡‚—–ƒŒ~~‹Š…˜ƒ‡Œƒ~˜’—‡~ƒ„…‚–†’Žƒ‡—˜ƒ—…ƒ†—ƒ•˜——‡Œ~‡Š‚–’‡ 
˜‡Ž˜‚—
~‹ƒ‡ƒ‹ƒŠ…˜‡Ž˜‹”˜—Š—–•ƒƒ‘–—Ž—‚–ƒ˜–’‚~ƒ–—~–’‰„~–€
˜‡Ž˜‹€‡ƒ–—‚‡‚‚‡ƒƒŠ‚‹ƒ‡ˆ‰ƒƒ˜‡Ž˜Š

–ƒŒ‚ƒŒ‡Š‡Ž 
‡‡†—Ž‡ƒŠ‡–€‚…‡€—Œ‚ƒ—•‚‰—˜“‡•
„‡Žƒ’ŠŠƒ‰‚—~–Š‚ŽŒ˜Ž—˜—–ƒŒ~~‡Š–’‡ 
ƒ‡‚‡‚‚„‰—––‰‹‡‡•‚‡‚ƒŠ‡~—–ƒŒ~~ƒ‡—‚ƒ˜ƒ‡—‡€ƒ‚Ž‰ŠŠƒ‰–ƒŒ‚–˜~•„…Š
—…–€‡‚Ž‚ŠŠ‡…˜‚Šƒ…ƒ‰‡~Š~ƒŠƒƒ•„…Š 
~‡‚˜…ƒƒ–‚‚‚ƒ„>‡–€‚Š—ƒ‡‡ŒŠ˜Œ‡–‚‹˜~…‡€—Œ‚ƒŠ–Œ~‹‚‡Ž‡„~‚…˜’˜‚—‚…‡—ƒ 
>‡–€‚ƒŽŠ—ƒ˜‡—‡˜~–‚‡–—~‰—‹‰ŠƒŠ~
ƒ‰ƒ–ƒŒ‚ƒŒ‡Š‡‰Œƒ˜Œ‚‡‚~Š–‚— 
Š‰ƒ‡‡Ž~—‚‡‚‡‹ƒŠ—˜‚ƒ‚‡—‡–ƒŒƒŒŠ‡ƒ‚‡—‡…‡€—Œ‰‚‰Š‘–†”~—‡Ž—•‡‹‡Š—ƒ–‡
„>‡–€‚‹ƒŒ‡Š–Š

Š~–—‡“–~˜–ƒ˜ŠŠƒ‰Š 
–ƒ‡—ŠŽ‰‡Š˜‰„‡–€‚Œ—•‡ƒ‹‡Š—ƒ–‡Š‚Š‚—˜˜Ž—‡‚Š—Š~–—‡“–~Š–ƒŒ~~‚Š—‰ 
‡Š”~ƒŒŠŠŠƒ‰‡ˆŽ‡~‚ƒ˜‰˜‡‡…˜Žƒˆ˜ƒ~ƒŽ–’‡—–ƒƒ—ƒ~~~‰ˆŠ‡~—ƒ‡‰„‡–€‚ƒŠ–Œ~ 
‚„Š—…~Š—–Œ~ƒŠŠƒ‰‹‡•‚Š„‡–€‚Š—ƒ˜‹~‚–ƒŒ~~Š~—ƒŠŠƒ‰~‰‡Š‡~‡‡‡‰ 
„‡–€‚Œ…‡Š—‡€‚‹‡Œ‡–’Œ‡–…~ƒŠ~–—‡“–~˜–ƒ˜ŠŠƒ‰ŠŽ‰Ž‹—ƒ˜’Š–ƒŒ~~–„…ˆ‰ƒ‡‡ 
~ƒ‡—ƒ$165
Œ…•‡–Œ–‚–’‚~–ƒƒ—˜‘–ƒ…˜Š‡…˜‚„‚‡‚&ŠŠƒ‰…ƒ˜’Š†‡Š…‚— 
ƒŠ”~ŒŠ‡—Š~–—‡“–~˜–ƒ˜ŠŠƒ‰—~–“~••…”‡–>€‚‹‹‰‡–‰—ƒ‡‰–ƒŒ~~–Œ~‰~ŠŠƒ‰Š

4
‹—ƒŒŠŠ–~—Žˆ‰ƒ‡Œƒ„Šƒ‹ƒ•Š‡ƒ~–„‡~

‚‰–‹‡—•Œˆ‡~ 
‹‡˜€‚ƒŠŒ‹—…–~˜‚„‡–€‚ƒŠ—€ƒ‡ŒŠƒ~$„‡–€‚Š—ƒŽ&–‡~Œ‡–Š˜ƒ‰–—‚‡‚—‰ 
˜ƒ’ƒ–˜~ŠŒ‚‡‚—ƒ–~‚ƒ‡‰Š„‡–€‚ƒ˜‚ƒƒŒƒŠ—‚Œ–‚˜~‡~Š~—ƒ„‡–€‚˜~–•Š‡~
‡Š—”Œ‚‚„:ƒŠ‚~–‚ƒ

ƒ˜–‡†’Š–” 
–ƒŠƒ~‚Œ…ƒŽŒ–ƒŒ~~‡~Šƒ–ƒŒ~~Š—–…‡˜‡‡‚–Œ†~Œ–ƒŒ~‚Š—ƒ˜–‡†’˜ 
–Œ†~Œ–ƒŒ~‚‡‰˜ƒ~–Š…‰ƒŽ“‡ƒƒ—ƒ–…‚‡‚–—~‰‡‰–Œ~„~ƒŠƒ€‹~Š—ƒ˜ƒ•Š˜‚ 
ƒŠ‚˜‡‡‚—ƒ˜ƒŒ‰•‡”ƒƒ~€Š—ƒ˜ƒ•Š˜‚Š…Ž~Žƒƒ–…–ƒŒ~~—‡ˆ‰ƒ‚Šƒ‰‚–ƒ˜‚Š‰˜~ƒ‡
ƒ–•Œƒ–‡‰‚Š˜ƒ‰„‚

‚—Œ–>€‚˜Œ‰… 
Œ–€‚Š—ƒ‡˜ƒŠŒ˜ƒƒ~Œ„‡Œ–‡—‰ƒ˜‡‡€ƒŒ‡˜Š‚˜‡‡‚‚—Œ–>€Š–ƒŒ~~Š—ƒ˜”–‚ 
‡–ƒ ‹‡—–Œ ŠŠƒ‰ ‚–ƒ˜‚ ‡–… Š‰ ‚•ƒŒ‚ƒ ‚Œƒ”‚ ƒ˜ƒ~‡•ƒ ƒ˜‡‡ ŠŒ— –ƒŒ~~ –Œ~ 
~–•Ž—‚Œ‹‡~‡•—‹˜ƒ~Œ‹€Œ‡—Ž~‹‡~—‹’‡ŒŒ„Œ‹€‹‡Žƒ–…~‡–ƒ‹‡•ƒ’‚ 
˜ƒ~”Œ˜‚ƒƒ˜Œ‰…Šƒ€Š˜ƒŠ’˜‚‡~ŠŒ‹Šƒ‰ƒ‚—Œ–>€‚‹‹‚‡Ž‡Žƒ•ƒ
‹‡•‡‡ƒŒ‹‡Œ 

ŒƒŠ—‡ŒŠ—‚Œ–~Š~–‚Œ–‰ƒ„—‡Œ‰~ŒŠ‚‡‡Š—‚Œ–~Š‚„Š‰ƒ‹‡Žƒ—‚‹‡~—ƒŽ‚Š‰ 
‹‡•ƒ˜Œ~‹‚—Œ„‹‚Œ–˜ƒ‡‚–‚‚„†Šƒ—~ƒ‚ƒ‚„‡Ž—ŒŒ˜‰•ƒƒ‚˜‚„~—ƒŽ
~Š~ƒ‚ƒ‚„‡Ž‚˜ 
ƒŒ……ƒ—Š~—‡ŒŠ‰—‡~ƒ˜Š‰•ƒ˜Œ~‹‚—‚–ƒ˜‡–ƒ•Š—ƒŽƒ•~‰Œƒ
‚˜‚„‚„‡Ž~ƒ‚ŒƒŠƒŠ‡~‰–ƒŒ‚‡Ž‚„€–ƒ•——‹~~”ŒƒƒŒŠ˜‡–
‚’ƒ–‡~˜ƒ‚‡Š‰Š‚–‡‰‚ƒ…ƒ–ƒƒ˜Œ‰…Œ‡’—‚—~Š’~Š‰Šƒ

–Š‡ƒ‡”–>€‚ 
‚‡Ž‚ ˜ –˜ ˜Ž— ‚ƒƒ•Œ‚ ˜‡‡ŽŠ ~ –’‰ ƒ—‡‚ ˜Œ•‚ €~ –Š‡ ƒ‡”  –>€‚ ‡€Œ‚
Šƒ€–ƒ’‡—ˆ‡–”‚ƒ•Œ‚”Œ—Œ—‡—˜˜Ž—ˆ–‹‡Œ‡Šƒ‹‡Ž–‚Œ˜~–•Ž‚ 
˜‡‡Ž‡ŽŠŠƒ€Šƒ•–ŠŠ‡…˜‚ƒ•ƒ—‚”Œ~ŒŽ–ƒ‚Ž‡€‚‡‚—ƒ‡‰Œƒ~–’‰ŠŽƒ 
–>€‚–~—Ž‚Š‡Šƒ—…‚‚ƒ•Œ‚˜‡‡ŽŠƒŒ–˜ƒ‡ŽŠƒŽŽƒ‹‡—Ž~‚ƒ‡ƒ’~˜‚—‚ƒ•Œ‚
–ƒŒ~~Š”~ƒŠŠƒ‡”

~–’‰ƒ—‡Ž‡‚—Œ‡– 
ƒ~– –€‚ Š— ƒ‡€& •Ž‡Œ –‡Œ ‚‡‚— ‡Ž‡ ‚—Œ ‡– ‚‡‚ ~ –’‰ ‹‡–•‡‚ ‹‡ƒ‚‡‚Œ …~
ƒ~Œ••Œ‚‡‚ƒ–‡†…ƒ—‚‡‚~ƒ‚$‡•„ƒ–€ 
‚Œ‡’Šƒ‹‡‡†–‰‡’ŠŠ‰ƒ~ƒ•Š‡…—ƒŽ‡‡‚Ž”˜’ƒ•˜‹‡Ž—˜ƒ~“–~‚€‚Ž‡—˜˜Ž—ˆ–
‚Œƒ‡‚‘ƒƒ–—‹€‡—’ƒ…•ƒ—‚‡‚~Š 
~Š‰Š…~‘~„~–‡‰‚~Š‡‰‚†‡…—‘~ŠˆŒ~Šƒ˜ƒ‡‚ˆ~‘ƒ˜ƒŽ•Š‚”‡•‹ŽŒ~Š‡•„‡–€‚ 
˜~…Š—>‡–€‚‰Š~–’‰‡~—‡~Ž˜Œ•Œ–ƒŒ~~Š—ƒ‡‡>‡–€‚ƒŽ‚„ŒŠƒ‰~Š‚~ 
Š‰~‚„Œƒƒ…ŠŒƒ‚†‡…—‚Šƒ…•‡’…‡ƒ‡Ž‡‚—Œ‡–~–’‰†…ƒ—Š‡Œ‡~‹‚‰Š‚ƒ„ƒƒ˜—~
‹—‚†‡…—‚ŠˆŒƒ‹‡Š—ƒ–‡‹‡—Ž~–‡‰‚–‰„‡–€‚—‹‡Ž—‚Œ‰–‚ˆ—ŒŽˆ‰„‡–€‚

5 
‹~‡~Š~ƒ‚ƒ‚~’‚—Š~‡‚ƒ˜ƒ’ƒƒŠ”~†ƒ…—Š>‡–€‚˜—~˜‡Ž–‚‚‡€‚—‚Žƒ—~–‚‹’ƒ 
‚–—‰‚—~ƒ„€~˜Š~ƒŠ‚–Œ~ƒ‹—‚˜‡‡‚–Œ˜˜‡Ž–‚ƒ‹—ˆ–‡”‡‰•’˜‚ƒ–—ƒ~‚~’‚„
$ƒŒ~ŠŠ~‚‡Œ‡•‡–˜‡—‡—~–—ƒ‚‡‹‚–~–>€‚‚Ž–’‡ˆ‰&ˆ–ŠŠƒ‰‡‚˜~ 
˜‰‡˜…‹‚Š˜ƒŽƒ”‚…~~–Œ€‹˜ƒ~ŒŠŒƒ‹˜ƒ~‘ƒ~‚‡‚ƒ~–’‰‹‡Š‡‚”Œ~‰‚—Œ‡–Š
‡˜ƒŠ‡ƒŠ”~‡˜ŒŠ‡Ž~‹€ƒ‚–ƒ˜Š–•Œƒ‚€ƒ

–ƒ˜‚˜~€ŠŠ~Š 

’ƒ–’Š—˜‡†–’‚~’–Œ–ƒ˜ƒŠ–ƒˆ‰‹—Šƒ‡Ž‡Šƒ’‡†–ƒŠ–ƒŒ~~••„Ž˜ƒ–‹‡Ž—‡Ž’Š 
…‰ƒŽ‚Ž‚ƒƒ‡–ƒ•ŒŒ…~‚ƒƒŠŒ~ƒ‚—‰‚~’–ŒŠ‚‡—‡‚—~–‡€‚‚ƒ‡‚‚—‡~Š˜ 
…~Šƒ’Š†‹‡–‚‘‰‡˜‹‚‡Ž’ŠƒŽ‰Ž~’ƒ–‚˜~–ƒ‚–—~‹‡–Žƒ‡”•†ƒ–’‚Œ‰‹Ž—‡‡‰˜ƒ~–Šƒ–ƒ•Œ 
‚…˜’Ž˜ƒ–ƒ’˜ƒ•ˆƒ˜‰~ƒ‡˜Œ‚Š“Š~‡~Š‚‡—‡‚—~–—ˆ‰Š€~‡——•‡ƒ–ƒ‡”‚‡Ž•Œ
‹Šƒ‰‡Ž’ŠŽ‰‚Š‚‡—‡‚—~–˜~‡Œ„‚ƒ‰˜–‚ƒ~’ƒ–‚–…˜Š 
‘‰‡˜ƒƒ–ƒ˜‡Ž’ŠŽ‰Ž—ƒ—…‡–—~‰
‚ŠƒŠ‡…~ƒ‚—ƒ–Œƒ~‚„‚‚—Œ‚Š~Œ‡’•‚–ƒŒ~~ 
‚˜Œ‡‰ƒŠ‡ƒ‚ŠŒ‚˜‡‡‚‡ŒŠ—ƒ‡ƒŠ––˜‚–—~‰“ƒ…‡˜ŒŒ~ƒ‚‡‰~’ƒ–‚‡”‡‰––‡
ƒ‡Š~ƒ‚~ƒ‡‹‡~‚‹‡Šƒ’‡†

—˜‚– 
•‡–ŒƒŽ…–—‰‡Š–’‡ˆ‰ƒ—˜˜Ž—ƒŒ‚‡‚—‚—Œ‚˜~‚‚ŠŠ„‡~Œ‹‡Œ’‚Œ‰‡˜Œ— 
Š~˜ƒ…’ƒŽ‡‡‚—~‡‚˜Œ~‚‚Š‡’˜‹‡ƒ‚‡‡ŽŒ•ƒ‡ƒŽ‡‡‚‚Ž—‚—~–—˜˜Ž—ƒ“‡ƒƒ—ŠƒŽ‰Š‚ 
‡ŽŒŠ‡–‡—‡€‚Š~–—‡Š~€Šƒ‡€‚—‰—ƒƒ—’‡…ƒ—˜ŠƒŽ€‚—…~ƒƒ…~ƒƒŽ’~
Š„–—•‡„‡~‡–ƒŒŠƒ—‡‰–Œ‡–Š”„•‡‡”ƒŠƒ‚—Œ‡–ƒ†‚ƒ‡–ƒ–ƒŒ~~ŠŒƒ‡‚‡ŽŒ 

Š‡’ 
ƒŒ‰•ƒ˜~ƒ‚—–‡€Œ‚‡‚‡~ƒ‚ŠƒŒ•ƒ˜‚‡‚~ƒ‚•ƒ˜Š˜ƒ‡‚ŠƒŽ•‡”Šƒ‚—Œ‡– 
ƒ—ƒƒ—‚‡Ž~ƒ‚Šƒ•‹ƒ—~”‡~ŠŠ~ƒ•˜ŠŠ…‚ƒ˜ƒ‡•˜‚Šˆ–‡~ƒ‚‚Ž—‚˜ƒ~ƒ–ƒŽ‡‰ 
ƒ~‡‚–„~Š‹ƒŠ‰ƒ˜ƒŠƒ€ƒ˜ƒ”‡‡Ž‡ŒŠ‰ƒ‹ƒŽ‡‚‡ƒƒ–Œ~‹‡Œˆƒ’—Šƒ‡Ž„~Š‡ƒ‚~Š‹ƒ~ŒŠ~
Š‡ƒ‚~Š–‹ƒ—ƒƒ‡Ž‹‚‹€ƒ•‡„‡~‡–ƒ‡Œ…ŠƒŒŠƒ—‡‰–Œ‡–Š 
‡~ƒ‡Ž~ƒ‡Ž‹‡–…~—„~‰—Š‰Šƒ€‰‰‚…ŒƒŒ~Š‡Ž~‡Œ˜ 
‡Š–Œ~–ƒŒ~~ƒ–ƒŒ~~Š‹€ƒ~‡‚

‡˜…Š”‚~Š 
˜ƒ…’ŠƒŽ~”‡‡—‚ƒ•Œ‡Ž~ 
~†˜‚–ƒŒ~~ƒ…‡Š”‚—‚Œ˜”••˜ƒ‚—Œ‡–‚‡Ž‘ƒ’‰
‡Šƒ~
‹ƒ‡˜ƒ——˜˜ƒ‡•˜—˜•˜Š—‡‚˜~ 
‚˜ƒ~‘ƒ‰~‡‰‚’ƒ‚Š‡‡–Œ‚—~–‡•ƒ˜‡~—‚Ž—Š‰
Œ€‚‡–˜~—ƒ…ƒ~–„~’‰
˜ƒ–ƒ–”˜ƒ–”ƒŽŒŒ‚‡‚ƒ—Œ‡–Š†‡‚ƒ†Š—Š‚Š‚Ž—

‹‡~–ƒŽ‹‡Œ‡ 
ƒ‡‰ƒŠƒ€‡‚‡‚‚‡—‡Š˜‡‚‡•…–Œ‚ƒ‚‡—‡‹‡~–ƒŽ‹‡Œ‡‹‡ŠŠ’˜ŒƒŽ‡‡‚~–’‰ƒŽ–€—‰ 
ˆ‰ƒ‹ƒ‡‚ˆ—Œ‹—ƒ‡‚‡—‚…’—ŒŠ‚‡—‡‚‡Š‡”–…–‡‡~„~‹‡Š‡˜Š’ƒ†Œ‚˜‡‚‡Œ‡~—
˜ƒ‡•˜‚˜~‰ƒ‚Š‡’˜‚Œ‹‡•Š…ƒŒ—Š~ƒŠ‚Šƒ‰‡‚˜‡‚‡Œ‡~‹’Š‹’Œ 
‹—˜ƒŠ‡’˜‚˜~‚‡…ƒ~Œ~‡‚—–‰ƒ„‡Ž~„
‡Žƒ’˜‡—‡˜ŠŠ’˜Œ‚˜‡‚~‡‚•–‡Ž‚„‡–…~ 
‡–…~‚–ƒ‹‡—Ž‚˜–„‹ƒ•Œ‚˜‡‡Ž•‡Ž˜~–Š‡~Š‚–‡‰„Œ‚˜‡‚‚Ž—‚—~–ŠˆƒŒ‹’Š‰
–‡—‡–‚ŠŠ’˜‚˜ƒŽƒ–…~‹‡Ž—‚„ 
…‡‰ƒ‡ƒ‚–Š–ƒ„…Œƒ˜ƒ…‡Šƒ—‡—†•—‡–ƒ„…ŒƒŠ‚‡‚‡~‹‡–ƒ„…ŒƒŽŠƒ‡‚~Š‹‡Š‡ƒŽ‡‡‚—‰ 
Š•Š…ƒƒ˜‡~•Š…ƒ–ƒ‡‚Œ•Š…‹‡ŠŠ’˜ŒƒŽ‡‡‚ƒ˜ƒ–—’~‚‡‚~Š–‰–ƒ„…Œ‹‡Š‡Š˜ƒŽ•ŠŠ~
‚’

6 
–ƒ‚‡‚‹‡˜ŒŠ–Ž‚ƒ‹‡‡…Š…~–Žƒ‹‡˜ŒŠ…~–Ž•‡Š‚Š‚‡‚Š•ƒ”„–ƒŒ~~Š—ƒ€‚ŽŒ–ƒ’‡‰‹ƒ‡ 
‡ƒ–•Œ…~Š‰Š–’Ž–Ž•‡Š‚Š‹‡Š—ƒ–‡‡Ž†–’‹‡€‚ƒŽ‚‹˜ƒ~‰~Šƒƒ˜—~‡–ƒ‚ƒŠ„ƒ‡–ƒ‚
–†’Ž—‚…’—Œ‚
~–’‰ƒŽ–€—‰‹€€‚Žˆ‰…†Œ˜‡…‡ŽŒ‚‡‚~ƒ‚˜ƒ–Ž‚˜~

•‡–Œ…–€‚–Œ 
‡ƒŠ‚‹‡‡…‡–Šƒ˜‰–Œƒ…Œ~Ž˜‡•—‘ƒŒ‹–’˜‚–—~‰‚Ž——Œ…ƒ‹‡–—‡Ž’Š‡Ž–ƒ‰„ 
‹‡–‚Š˜ƒ€—‚ƒŠƒ‡‚~Š~ƒ–•Š‹‡‡–—~‰ƒ‹—ƒ˜‰—‚ŒŠ‰˜~~–•ƒŠ€–‚‰~Š—‡~•‡–Œ
–‡‚ƒ–’‚Œ–…–•‡‚‡Š–Œ~ƒ~†˜‚ˆ~‹Œ”Š—‰‹‡ƒ˜‰‚ 
–ƒŒ 
ƒŽŠ•‡ŽŒ˜ƒ…’˜ƒŽƒ~€‚Š—‹ƒ…˜‚Š~~Œƒ‰Ž‚„ƒ‹‡‡…‡–Š—˜ƒŽƒ~€‚Š
‘ƒŒ
ƒ˜‰ 
"•‡–Œ‡ƒŠ‚‹‡‡…‡–Š—˜ƒŽƒ~€Š‡€‚ŠŠƒ‰‡‡Ž~‡‰ƒƒŒ”Š–‚–‚Œ‹~‚~‡–•‚‡–…~‡‰
Š‰—‚ 
•Š…ŠƒŠ—˜ƒ‡Œƒ–˜‚˜ƒ‡Œ‚ƒƒŠ—ƒ†Š‚˜ƒƒ~‚‡˜‰‚~‡‚˜Šƒ˜‚˜~~‡‚Š‚Šƒ‰‡—‚‡˜‰‚ƒ
ƒ‡—‰‹€ƒƒŽ–ƒ‹€‹~Š‰‡–…‚Šƒ‡–†‚Š…ƒ‰‚˜~—‡‚„‚ 
‡–—‚„‹’–Œ~Š”„‹‡‡…“’…‚‡‰ƒŠ–’‡Š”„•‡–Œ€‡Š„‚…Œ—‡–ƒ–‡‰–Œ~ƒˆ‡—Œ‚‡~ 
—‡—˜~„ˆ~–ƒ‚ƒ~€‡˜‡‡‚‡Ž~‹€ƒŠŠ‚˜ƒŽƒ–—‡‰‚˜~ƒ‡‚‡Š‹~‡‰ƒ~Ž•Œ‡ŽŽ‡~–ƒ‚ƒ~€‹‡‡… 
‡~˜Žƒƒ‰‚˜‡‡‚ƒ„ƒƒ˜ƒŒ‰~Š‡Ž~ƒŒƒŠƒ‰‡‡Ž~‹€‚„‡‰ƒ~Ž•Œ‡Ž~‚„…~Š‰ŠƒŠ‹ƒ•ŒƒŠ 
Š‰—…ƒ–—Šƒ–~˜Š‡~—ƒ†Š‚Š—‹ƒ…˜–•‡•Œ˜‚Š—‡‡‰–’‚Œ–…–•‡‚
ƒŒ”ŠƒŒŠŠŠƒ‰‡…~ 
ŠŒ—…–€‚–ŒŠ—ƒ‡~”~”Œ‹‡Žƒ~€‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜‹˜ƒ~Š‡”Œƒ‡‡”Œ‹€‚‡‚Š”„Œ‰‚‡~
‹‡‡…‡–Š—‹‡…~ŠŒ‚ƒ‹ƒ…–‚–ƒ‚†‚ƒ‡Š˜~˜—–Š‹€ƒ‰„‹‡‰ƒ–‚˜ƒŽƒ–—‡‰‚ 
‹‡’ƒ~‚ƒ‹‡••„Ž‚‹‡‰–”Ž‚Š‰˜~ƒ˜‡•‡„…‚~ƒ‚‹‡…‚ƒ‹‡Œ…–‚—‡~ƒŠ‚ƒ~€‚‡‚‹‡‡…‡– 
‚‡‚Šƒ‰‡~Š…–€‚–Œ‚–„Š•‡‹—‡ƒŠ‚‹‡‡…‡–˜‡Š•‡Š‚‡~‰‚‡Š‡~‰~Œ—ƒ‡Š‰‚
–†”Œ‹~—˜ƒ~–Š 
‡~ŒŠ”„•‡”‡ƒƒŠƒ‚—Œ‡–•‡”ƒ‡…Šƒ€‚ƒ~€‚‡~Š—ƒ–ƒƒ‡‡Š—‚‡ƒŠ‚˜’‚ 
’ƒ˜‚‡‚‡ƒ‚‡Š‰—ƒ‡–†’Ž‚˜~–‡‰‚—‡Œ‡‰–Œ~ƒ ‹‡–‚‡ Šƒ€‚Š‚Š—ƒ„‚‚ƒ•Ž‚Š 
~Š~˜ƒŽƒ–…~‚ƒŠŠ‚‹‡Ž—•–~Šƒƒ˜ƒ~‡–—ŒŒƒŠ‚Šƒ‚‡‚‡ƒ‚‡Š‰Š—–”‚ƒŠ‹ƒ•ŒƒŠ”~ 
˜ƒŒ‡Žƒ‚–•ƒ—‡€–‚‚–‚ƒŽŒŒ‹‡–€ƒŒ‹‡—Ž~—‡Ž–ƒ‰„€‡‰–‡”ƒ˜ƒ‡‚ƒŠ‡’~ˆ‰‚‡‚ƒ‡Œ‡Š‰ 
‚—Œ
–ŠƒŠ—‡—ˆ‰–‡‰‚…~Š‰—~Š~‹‚‡Š‡’—‚Š…ƒ‡Œƒ‚—Œ‚——‡Š‹€ƒ˜‡˜ƒ‡‚Š 
‚Œ˜Œ~–ŒƒŠ–—’~ƒ‡Šƒ˜ƒ‡–‚˜‚~ƒ†ƒŠƒ‰…ƒŠƒ‰—‹~‚‡‚‚—Œ
–ŠƒŠ”~‹ƒ•Œ
‹ƒ•ŒƒŠ”~’ƒ˜‡ƒ‚‡Š‰Š—ƒŠ—‹‰…‹‡~–ƒ•Š„…— 
‡‡…‡Œ‹‡Œ—‹—ŠƒŠƒ‰—‹~‚‡‚—ƒ‚—Œ
–Š—
˜‰ŠŽ”‚
‚–†’Ž‚Š—˜ƒ–˜ƒŠŒƒ‡‡”‰…~
˜ƒ‡€Ž‹˜Œ~‚Š‡ƒ’‡…~ŠŠ…‡ƒ‚–ƒ˜‡Š˜Œ~‚—•Œ‚Šƒ€ 
‚‡˜ƒ‡ƒ•‡–„~‚‡‚~Š…–€‚–Œ‡‰ƒ˜ƒ~‚~–~ŠŠ~…–€‚–ŒŠ—ƒ˜ƒ•Š˜‚‡Ž’ŠŠƒŽ‡~
ƒ‰ƒ˜…ƒŽŒ‹—ƒ‚—–ƒƒˆ‰–…~–†’Žƒ•Ž‡Œ„~‚‚—ƒ‚‡ƒ–Š…–‚Œ…ŠŒ‚˜Š‡…˜‡‰ 
‹Œ–‚ ƒ—… Š ‚‡—ƒ• ‹–’ ‚Žƒ‰˜ƒ ‚‡ŒƒŽƒ–†~ – ‡ ƒŠ ‚‡‚— ‹‡Š‡‰—Œ‚ …~ ƒ˜— 
˜~ƒ‡’‚•ƒ”~Š‹Œ–‚—…‡‰ƒ‚ŠŠƒ€—–Šƒ•‚Œ–’˜‚‚‡—ƒ•‚—ƒ…‚—ƒ‡•˜ƒ‰Š‚ 
‚‡‚‡ƒŠ‚…–€‚–ŒŠ„…‹‰…‚Š—‚–ƒ˜Š•‡†—‰‹Œ–‚Š—ƒ’‚˜ƒ~”ƒ‚‚˜…~ƒ˜‡‡—ƒ• 
‡Š—~~Š‹‡–‚˜~–ŒƒŠ‚”–Š”„€‡Š„‚…Œ—‡–~—ƒŽ˜ƒ‰ƒ–~˜ƒ‰–Œ‚‡—ƒ•‚Š“ƒ–‡˜ 
‡–‹’Š‰‹‡‡˜—‡”…ƒ‚—ˆ—Œƒ—‹’˜ƒƒ—‚–—‹‡˜—ˆ—Œ‡‰ƒŽŠ–Œ~‡~ƒ 
‡Ž—‚ƒ——~–‡˜„…~ƒ—~–‚‹ƒ‡…–€‚–Œƒ–Š—˜ƒ‰–Œ‚˜~ƒ‡Ž„ƒ~‚”–‚€‡Š„‚…Œ— 
Š‰˜~–‡‚€‡Š„‚…Œ—‡–ƒ‰‚‡Ž’Œ•–‡˜—•‚–‰˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Œ’ƒ˜ƒ…’ƒ‰…~˜ƒ…’
„…
Š‡‰—Œ
‚Š—ƒ˜‡‡—ƒ•˜Š’ƒŽ”‡‰‹‡…Œ—Œ‚‹‡–‚ƒŠ‹‡–‡‚Žƒ‡‚ƒˆŠ‚Œ‚ 
‡Ž’Š‹‡–ƒ—–Œ~—ƒ‡––•‡˜~ƒƒŒƒ‡‹ƒ‡‡‡Œƒ‡—ƒ‡…Š‰˜~‚–”•˜ƒ‰‚‡‚…–€‚–Œ

7 
ƒ‡‚‹‚ˆƒ€~†ƒ~–•Ž—ƒŠŠ‚˜ƒ–…Œƒ‹‡ŽŒƒ‡~ŠŒ‚ƒ–~‚˜~–‰ƒ„‡‰–Œ~Š”„‡~‹‡‡ŒŠ˜ 
ƒ‡‰‹˜ƒ~‡’‚~ŠŠ•ƒ”„„‡–€‚–Œƒ‡˜‰‹‡‡…‡–Š~–—‡ƒ~€–Œ‡—ƒ‡…–ƒ”‡•‹‡ƒ˜‰ 
‡ŒŠ‚—ƒ–‡‡Ž‡˜ƒ——…ƒ˜ƒ•’ƒŠƒ‡‚—ƒ‡‰ƒ …–€‚–Œ‡‡Š‹‡–Šƒ’Š…ƒ‡Œƒƒ‡~Š— 
‚‡•’Œˆ‰ƒŒ‹‚—ƒ‡‰ƒ‹‚ƒ€ŽŠ‡Š‡”ƒ–~‹˜ƒ~–‡~—‚ƒ‹‚€Ž~Š•ƒ‡‹‡‰‡‡—‹‚ 
Š…ƒ’ƒ‚~ŠƒŠŠ‚‹‡ŽŒƒ‡‚Š—Šƒ€‚ƒ– ‹Œ”Šƒ…•Š‹‡—Ž~—˜ƒ–…Œ‹‡ŒŠŽƒ‡‚‚‡•’Š 
‚Œ…ŠŒ‚ƒƒŒŠŽƒƒŠ€Š€˜‚–~—‚Š‰…–€‚‡„Ž€~–•Ž‚–’ƒ’ƒ‚‹‚Œ†••Š…•–ƒ‡~Š
Š‰‚˜~‚˜Š‡‰˜‡ŒŠƒ‚ 
~Š~ ‹‡–…~ƒ ƒŠ~‰ ˜ƒ–…Œƒ ‹‡ŽŒƒ‡Œ ~Š ’ƒ‚ ‹Œ–‚ Š ‡ƒŠ‚ ‹‡‡… ƒŽ‡– ‡—ƒ‡… –’‚ Š~ 
ƒ‡Šˆƒ‰‡„–…~ˆƒ‰‡„ƒ—ƒƒ—˜‰—‚ŒŠ–…–€‚–Œ—˜…ƒ‡Œ˜–…Œ„‡–€‚–ŒŠ‚˜‡‡‚— 
Šƒ’Š˜ƒ‡Œ‚˜‡‡‚~‡‚ƒ„‚—ƒ•˜–…Œ‚Œ•‚…–€‚–Œ‡Ž‹‡Ž‡‡”Œ—ƒŒ‰
ƒ‰ƒƒ‡Š–…~
ƒŒ”…–€‚–Œ‡‡ 
ƒ˜‰—‚Œ˜~‹‡Ž‡Œ‹~‚˜ƒ~–Š‡‡ŽƒŒ‚‡‚–’‚˜’‚‡Ž’Š„‡–€‚–ŒƒŒƒŒ‰‚‹†Œ‚Ž‚ƒ 
‚–ƒ˜Š•‡†—‚˜~ƒŒŠŠ„‡‰–ƒ…„~‚‡‚—ƒŽŠ‚‹‡ƒ˜‰‚ˆ~Š•‡†—‚˜~˜ƒŽ‚‡‚ƒ˜–…Œ 
–ŒƒŠ‹‡ƒ‡ƒ‡‚‹‚‹~ƒ‘ƒŽ‚–ƒ˜Š•‡†—‹ƒ‡Š‰‹‡ŒƒŠƒ‡‚‹‚ƒŠ”„‡~„~~˜ƒ–…‚‹…‡ 
~ƒ‚–ŒƒŠ‹‡ƒ‡ƒ‡‚~Š‹‚‹~—–Œƒ~~Š‚„ƒ”–—‚‡‚~ƒ‚€ƒ‚‰‹‡–‚˜~„‡–€‚–ŒŠƒŠ 
ˆ—Œˆ‰–ŒƒŠ‹‡ƒ‡ƒ‹‡Ž‡Œ‹‚‹~‚˜Š‚”–~ƒ‚˜~„Š‰Š~Š•‡†—‚˜~‡’Œ‚‡‚~Š 
–Œ„‡–€‚–Œˆ‰–…~ƒ‡ƒŠ‚‹‡‡…ƒŽ‡–‡—ƒ‡…–’‚Š‰˜~„‡–€‚–Œ‡Ž’ƒ–„…ƒƒŒŠ‹‚‚’ƒ•˜
ƒ’Š˜–…Œ‚˜~ 
‹‡‡…ƒŽ‡–‡—ƒ‡…–’‚‡ŽƒŒ—Šƒ‚‰ƒ–~˜ƒ‡‚Š‹’‡˜‡‰„ŒŽ‡†—‚—Œ‡–ƒ~€‚ˆ‡—ŒŒ€~ 
‡˜Ž‡‡Ž˜‚–—~‰‚„‚‡‚Š•ƒ”„–—ƒ‡‡–„‡–€‚–ŒŠ—ƒŽŠƒ€‚ƒ~€‚‡’Œ‹‡’ƒŽ‹‡†–’‡ƒŠ‚
‹‡–ƒ’‡‰‚‹ƒ‡˜ƒ˜ƒ‰Š‚ƒ–’‹‡‡…‡–Š—‚–ƒ˜Š•‡†—˜ƒƒ~ƒ‡’Œ 
˜–…Œ‚˜ƒ~‚Œ‰‡’ˆƒ–~‚‡‚‚–ƒ˜Š•‡†—‚~˜Š‡Œ~–•‡‡‰–ƒ‚‡Šƒ€Œ…~Œ‡˜Œ—‡‰ 
†••Š…•––‡˜ƒ‚ƒ‹‡–‚ƒ–˜~–”•Š–ƒ‚‡‚„‡–€‚–ŒŠ~‚’‚Š‡ƒ‚…–€‚–Œ— 
Š•‡†—‚Š—ƒŽ‰ƒ˜ƒƒŠƒ€—~–Œ‚‡‚ˆ‰‡‰–Œ~ƒ‹‡–‚˜~ˆ–’Š•ƒ”„‡ƒŠ‚–—ƒ‡‡–Šƒ€‚ƒ~€‚
–…—‹‡–Š‡~ƒ‡Œ˜Œƒ„~Œ˜–…Œ 
˜‰‚ƒ˜‰‚˜‡‡‚—˜‰‰ƒ„Œ‚˜–…Œ‚Œ’ƒ‚‡ƒŠ‚‹‡‡…ƒŽ‡–‡—ƒ‡…–’‚—ŠŽ‰‹€‡Š–’‡„~ƒ 
˜‰‹‡ƒ˜‰ƒ‡‚‹‚—‚–ƒ˜ˆ~Š•‡†—‚—ƒŠ—Œ“ƒ…Š~–—‡ŠŠ‰Š‚’‚‹—Š‚‡Š–—…–€‚‡ 
‹~‚ƒŠ~‚—ƒŠ—Š•’‚‡‚Š•ƒ”„„‡–€‚–Œƒ‡~Šƒ˜–…Œ‚˜ƒ~…‡‹‡‰ƒ–‰ƒ‡‚Š~–…~‡
‹‡’‚Š‡–‰‚–Š—ƒ’ƒƒ‹‡’‚Š 
‹—ƒ~‰‹‡Š~ƒ—ƒ…˜‡Š~‹‡Ž‰Ž‚‡•’Š‚‡•’Œ:Š”„–—ƒ‡‡–‡Š–Œ~:–€ƒŒ‚–Œ~Œ 
Š•–ˆ~˜ƒ‡ƒ†—˜ƒ‡—ƒ•‚ƒ–‡ƒŠ‚‹‡‡…ƒŽ‡–‡—ƒ‡…–’‚Š‹‚ŠƒŠ—˜ƒŠ~—ƒ˜ƒ‡—ƒ•˜ƒ–‚
‰ ƒŠ~Š~Š•‡†—
€Š‡”‚Š~‡Œ–—ƒ‡‡–ƒ ˜ƒƒ†˜ƒŠ~——‡ƒŠ~ˆ~Š•‡†—
€ 
—‡‚—Œ‡–ƒ~€‚:‚•‡–Œ~–‰‚‡‚—„‡–€‚–ŒŠ—ƒ‡…~Š‡‰˜ƒ‡‡ƒ‡€‚‚’‚‚”Œ~ 
‚Œ‰Œˆ~…–€‚–Œ‡‡Š‚’‚Š˜ƒ‡Œ~‡‚‹€‡‰ƒ–Œ~—…–€‚–Œ‡˜‰˜’ƒŽ˜–…Œ 
‚—ŒŠƒ–ƒ~‚~–~ƒ‚—ƒŒ‰–’‚˜’‚ˆ‡—Œ‚ƒƒ„˜–…ŒŠ‡˜Œ‚~Š•‡–Œ–‚–Œ˜ƒ‡ 
‡—ƒ‡…–’‚‰‚ŽŽ‡~Š~~‡”Œ~ƒ~Œ•~Š…–€‚‡—ƒ‡…–’‹‡Œ‡Š‚’Ž˜–…Œ‚
ƒŠ‚Œƒ‡~—‹Œ–‚Š‡ƒŠ‚‹‡‡…ƒŽ‡– 
˜~˜˜Š~‡ŒŠ•ƒ”„‚‡—‡‚—~––Œ‡‰ƒ–Œ~‹Œ–‚Š‡ƒŠ‚‹‡‡…ƒŽ‡––’‚Š˜ƒ–‚‡Ž
–’‚ŠŠ~–—‡‡Šƒ€˜ƒ–‚Š‰˜~“•Œ‚–’˜’‚Šƒ‡˜ƒ–‚ 
‡–Š˜ƒ–‚–’ƒ‡’‡—‚”–~Š‡~–’‚‡ŽŠƒŠ–’‡ƒ‡~Š…˜Ž‰Ž–—~‰‚Š‡…˜‰~ 
ƒŽ‡–‡—ƒ‡…Šƒ€‚–’‚Š˜ƒ‡—ƒ•ƒ˜–ƒ•‡Šƒ‰‡‰ƒŠƒ‰—–’“•Š‡ƒ~–~Š‡‰–ƒ‚‡‚ƒ‹‡‡… 
˜ƒ–‚ƒŠ~‰‚~ˆƒ‡…–Œ~ƒ‡‡ƒ–ƒ~Š~”‡–’‚–—~‰‰…~Š~ƒ‡˜ƒ–‚˜~˜Ž~Šƒ‡ƒŠ‚‹‡‡… 
—‡—‚Œ‚„‹~ƒƒ‡Š‹‡˜ƒ‰—˜ƒ–‚Š‰Œ–˜ƒ‡Šƒ€ƒŒ”–’‚‡–‚…–€‚‡–˜ŒƒŠŠŠ‰‹‚‚Œ 
Š~ŠƒŠ”Ž†‚Š˜‰—‚Œ•–ƒŠ—˜ƒ–‚˜~–Œˆ~ƒŠ—˜ƒ–‚–ƒŒŠ‹‡‰‚~ƒ‚–’

8
~Š‚„ƒŒ”‡ƒŠ‚‹‡‡…ƒŽ‡–‡—ƒ‡…–’‚ 
‡–‚ƒ‡–ƒ‚‡‰•Ž‡Œ‚‡‚…–€‚–Œ“‡ŽŒ•˜–‡‡ŠƒŽŠ”„‚‡—‡‚—~––Œ‡~–—~‰–ƒŒ~‰ 
‚˜‡‡‚—ƒ‡‰ –”ŒŠ‚‰’‚Ž•‡––‡‚‚Žƒ—~–‚‹Šƒ‚˜Œ…ŠŒ˜Š‡…˜—~Š~•‡–ƒ––ƒ€˜‚ 
ƒŠ€‚‡—‡‚—~–˜…’—Œƒ•Ž‡ŒŠˆŠ‚‹‡‡…‡––‡‚Œ‚‡—ƒ˜Š‰˜~ƒ–‡‚ƒ ‚‚ƒ€–˜ƒ‡–‡
ŠƒŽ~ƒ‚‹—ƒ“‡ŽŒ•Œ‚˜‡‡‚ƒŒ~˜…’—Œ—ƒ‡‰“‡ŽŒ•Š 
Š‰–’‡‰~ƒ‹‡‡…‡–˜~‚~–~ƒ‚ƒ…–€‚–Œ‹…‡ƒ˜…’—Œ‹‹—‚‡‚•‡”‡ƒƒŠƒ‚—Œ‡–Š~ 
‡–‚—‹‡Ž—
€Œ˜ƒ…’Š‡„~‚‡‚‚—Œ‡–~ƒ‚—ˆ‰Šƒ˜ƒ~…—Œ‚‡‚‡~‡Œ˜ƒ„~Œ‹‡–‡Ž‡Œ 
ƒŒ‰‹‡‡˜ƒ‰‡~‹‡––‰„~ƒ‚ƒŠ‡€˜ƒ–ŒŠƒ…–˜~–†’Ž‹‡‡…‡–ƒƒ–˜‚Ž—‚—~–ŠƒŽ~ƒ‚ 
ƒ–‰‡„‚‚Š‡‰~‚˜–…‚Œ˜~”Š~Š—ƒ˜’•‚ƒ˜—~‰„‡„ƒ‚Š~Š—…–€‚–ŒŠ—ƒ˜’•‚ 
‚‡’—‚…–€‚–Œ–ƒŒ~~Š—‚„ƒ„˜Š‰Š˜‡‚‡‚——ƒ•‚˜–…‚~–Ž‰‹€ƒ…‚‡‚‚—Œ‡–Š—
‹‡‡˜‰Š‚‹‡†–’‡†–’–‰„~ƒ‚—ˆ‰Š‰ 
˜ƒ†‡—‚Š‰‡‡˜~”ŠŠ˜—‚ƒƒ~Œ‚–‚˜—˜ƒ‰Š‚——ƒ…ƒ~–‡‚‡‚…–€‚–Œ‡‰–Œ~Š”„‡~ 
˜—Š€ƒŽ‚„—‰Š~‹˜ƒŒ‰‡’•‚~ŠŠƒ…‚˜ƒŒ‡ƒ‚‰Š‚‚Œƒ…Ž—˜ƒƒŠ‡’~˜—˜ƒ‰Š‚—‡—
–Š‰——ƒ…‚‡‚ƒŒ”ŠŠ~–‡Œ…‚~Š‹‡–…~Š‹ŽŒ~ƒ~˜‡‡–ƒ~‹‡Ž‡‡Ž–‡Œ…Œ‚‡‚ 
Š‚~˜‡‡—‹ƒ—Œ——…‡‰˜—~‰„‡„‚~Š…–€‚—Š”„€‡Š„‚…Œ—–€‚˜~ŒŒ—‡‰–’‡ƒ 
~‰‚˜~‡–•‚~Š…Šƒ—‚Œ•ƒ…–‚‡‚~‰‚‹~Š~ƒ‡Š—‡…Šƒ—‚‡ŠŒƒ‚‡‚~‰‚‹~ƒ 
‚‡‚~Šƒ˜‡‡ŽŒŠ~ƒ˜ƒŠ‡ˆ‰ƒ‡…‚—‚—Œ‡–ŒŒ—‹€ƒˆ‰–‡Œ…‚ƒŒ”Š•–‹Šƒ~ƒŒ”
–‡Œ…‚Š——ƒ…‚‡‚ƒŒ”Š•–Š‚ƒ~„‡~˜Œ~‚‡’Š‡‰ƒ–ƒƒ—‡—ƒŠ‡’~ŽƒŒ

ƒ‡~‹—Š~ƒ–•Š 
‹ƒ‡‚‡‚‚„‹ƒ‡—‹‡‡…“’…‚Š—ƒŒ—Š~ƒ–•Š‡~‰—‡Š–Œ~–ƒŒ~‡ŠŠƒŽŠƒŠ~‰ˆ‡–~˜ 
‚˜~—ˆ‡~~–•˜‚‰‰‹~‡Š–Œ~„~ –—~Š~–—‡ Š~–—‡‡ƒ–•‹ƒ•‚‡Ž–‰—ƒŠ‡˜‡Žƒ˜–‡†’
‚”ƒ– 
‡–…~ƒ
‡”…ƒŽ 
˜‡–Š‡˜~–•‡Ž~‚”ƒ–‚˜~—‚Œ‚—˜‡Š‚Žƒ"‡”…ƒŽ~ƒ–•Šƒ˜ƒ~‡˜Š~— 
~Š~ƒ‡~‹—Š‡˜~–•—‚Ž‚Ž—‡Ž’Œ~Š‡Š‚ƒ‚—…ƒ†‡Ž~…ƒ‰–—‡‡‡Š–Œ~ƒ—€‡Ž–ƒŒ~˜‡–‚
‰ƒ˜ƒ~…Œ—Š‡˜Žƒƒ‰˜‚‡Ž~—ƒ‡‡‰

˜†ƒŒ‚Ž‡— 
€–Š‹•ƒ‚—‡Œ‹~•–ƒ—ƒ‡ƒ˜ƒ~˜ƒ~–Š–‡Ž‚‡‚ƒ‚Š‡Š‹‡‡˜—•–—ƒ‡‚‡‚–ƒŒ~~‡˜ƒ–…
˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž—‚9Œ“ƒ…˜€Š’ƒŒ‚Ž•„€‚Žˆ‰ƒƒ˜ƒ~ƒ~–‚Ž‡—‚”Œ~

–—‡~ 
ƒ˜—• ƒ—’Žƒ ~ –’‰ ˜‡—‡Œ ƒ ‡~ Š— ƒ‡ŒŠ˜ –Š• ‹‚–~ –€‚ Š~ ‚Ž’ ‚–~Œ ˆ–~ 
‡~•‡–Œ~‚ˆ–~‚…†——‰˜ƒ—Šƒ‡Š‚ŒŠ~—‡ƒ˜ƒ~–ƒŽ˜ƒ–”ƒ•—~ƒ‚—–’‡ƒ‡~Š~Ž‰‡‡— 
˜ƒ–‹‡Ž—‡ƒ—Ž~ƒ‚˜‡—~–Š…–—ŒŒŠ—˜ƒ–ƒ–”˜ƒ–”–ƒŒ‰~—––˜‚ƒ‡˜ƒ–”˜Œ‡—–˜~ 
‚ŽŒ~ƒ‚—•‹ƒ—ƒ‹–ƒ’ŠŠ‡…˜‚ŠŠ‰ƒ‡”‡‰ƒ‡ƒŽŽ‡~~ƒ‚ƒ•Ž˜ƒƒ…ƒŠ—‡˜‡Ž—‹‡Š‡ƒŠ‡~ƒ 
ƒ—‡Š~˜ƒ†Šƒ‚˜ƒ–”‚•–‚ƒŠ~ƒ‚~–ƒŽ‚‚Š…Œ‚˜~ƒŠ”~ƒŠ‡€˜‡—‡Š—…‡Š”Œ~Š˜ƒ—Š 
~ƒ‚‚Œƒ˜ƒ~Š~—ƒ–ƒŒ~~Š~ŽŽ‰‡‚~Ž~ƒ€‡ƒ–”ƒ–Œƒ—’Ž˜~ƒ‡ƒŽ‡~~ƒ‚ƒ‚Ž‚‰ƒ‚Ž‚‰˜ƒ– 
—€‡ŽƒŠ—‡•‡˜ƒ‚‡ŽŒ–ƒŒ~~‹ŠŠ’˜Œ–Š•‹‚–~–€‚—ƒ‡‰ˆ–~‚—•‡˜ƒ—Š‡Š‡”Œ
‹˜‡‡ƒƒ‚‰‹‡––’‡ƒ‚Š‡’˜‚–…~Šƒ‡Š~ 
˜…ƒ‡Œƒ‚~Š’ƒŒ‚–ƒ”–ƒŽ‡‰€ŽŠƒ‡‚‡‚—…~‹~‹‡ŽƒŒ•~ƒŒ—Š—Œ‡’Š‡—‚‡~ 
ƒ~‡‡——•‡ƒ”ƒ˜ŽˆŠŒ‚‚‡‚—˜Œ‡~Š‰ˆŠŒ‚Šƒ~Œ‡…—‡~‚‚‡‚ˆ‰‹ƒ—Œƒ‚Ž‡Œ 
˜ƒƒŒ—ˆŠŒŠƒ‡€‚‹’‡ŒƒˆŠŒ‚Š—ƒ˜ƒ”‚–ƒ‚€’€ŽŠŠ…‚ˆ~‚Ž‚ƒ~ƒ‚‚€ŽŒ‚˜~ƒ‡Ž’Š

9 
‡€‚—‰Š~‚„Š’†~‡Ž~‡Œ–Œ~ˆŠŒ‚
ƒ‰ƒ‚Žƒ•~ƒ‚—ƒ~–‰˜—Œ~ƒ‚—ƒ€‰€ŽŒ‚Š˜ƒƒ†~Š 
~˜‡~‚Ž‚ƒ€ŽŒ‚ŠŒ——˜ƒ–‚Š‰…‰—ƒ–‡—‚–—•ŽƒˆŠŒ‚—’Ž‚’‰Žƒ–ƒŽ‡‰€‡Žƒ€ŽŒ‚ 
ƒ…‡–‚~ƒ‚‰ƒ‡˜ƒŽŠ‰ŠƒŠŠ…ƒŒ—ƒŽ~Š—ƒ–ƒ‰„ƒ
‡’~–—‡Œ~‚Žƒ‚Š‰˜—
Œ 
Š~–—‡‹‡Ž€ŽŒ—ƒ€‡Ž‚˜~ƒ~Œ…Œ‚•‚—ƒ‡‰–Œƒ~ƒ—–Œ‚ˆ‡—ŒŒŠ~–—‡‹Š‚•‚Š— 
˜~ƒ‡Ž’Š‹‡Ž€ŽŒ—‰˜~„Š‰€ƒ–†•‹‚‡Š––ƒ˜Œ‚Š‡Š…‹~‹€—‡–‚ˆ–Œ~–‚‡Œ—~‚‡Œ~ 
ƒŠ–ƒŒ~ƒˆŠ‹˜~†…Š‰Š–‡Œƒˆ‰Š˜‡—‚€Ž˜Œ‚Œ‡ŽƒŠƒ•–—‡~‹‡–Œƒ~ƒ~ƒ‚‚ƒ€‡Ž‚ 
ƒ€‡Ž‚˜~‚ƒ~‚•‚~‰ƒ˜‰—‚Œ‚„Š~‚Š~‹‡–‚€—‚Š‰ƒŠ‡~—‘~Š—ˆ–~ƒ˜ƒ~Š
‹‡–ƒ€†•‚–‚Š–’‰Š‡‰–—‡~˜–‡Œ~—‡ƒ‚„‚

ƒ–˜’Ž˜ƒ‡‚Š‰‚—ƒŠ–Œ~ƒ–Š•~–€‚Š~ˆ–~‚’Š†‹‡Ž—
€–…~Š

‚Š‡’˜‚…ƒ‰ 
˜‡Ž˜
Œ€‚‡–Œƒ‡Ž’Š‡˜~–•ƒƒ‡”Š‡˜‡‚—‹‡Šƒ…˜‡–ƒŒ~~„’—ƒ~–—~‰‚Ž—‹‡—ƒŠ—‰‡Ž’Š 
–ƒ ˜‡~– ‹~ ƒ—Š‚ ŠŠ ƒ–˜‡ ‡~ƒ —…Š ~ƒŠ —…Ž‚ ˆ—‡ ‹~ ‡˜‰ ‡~Œ ‡Œ~ ‡– –Œ~ƒ
 ~ … 
ƒ‰Š‡:˜Ž•˜‡~Œ–ƒ‡~—˜ƒ—‡…Š‡—…ƒŠŠ‡—:–†ŒƒŠ†‡–ƒ‚ŠŒ˜—…Ž‰‡‰˜—Œ‹‡Œ—‚— 
—…ƒŠƒŽ‡~ƒ—ƒ…ŠŠƒŠ–—’~—‡Œƒƒ—Š‚ŠŠƒ–˜‡‡~ƒƒ–ƒ‡Š‡€‡‡˜‰—ƒ…ŠŠƒ‡—‡ŒŠ”~ 
–Œ~Ž—‚Š‡’˜ƒ‡Š‚–‡ƒ–ƒ—‡…Š”~ˆŠ‡"‚‡˜Ž•˜‡~Œ:‚ŽŽ~Šƒ—…Š‹~ƒ"ƒŠ—‡‚~Ž‚‚Œ 
‚Ž–‹~—˜Š~ƒ‚„‚‹‚ŠŠ’˜˜Š~‚˜~ƒ–Œ~Ž—‚Š‡’˜~Š~‚‡€’‡~ƒ‡€’Œ‚‡Šƒ”‡ƒ 
‰‹~~Š~˜Œ—Ž‹~Š—ƒ˜Š‡’˜‡~ 
‡Œ~‡––Œ~
Œ€‚˜–Œƒ~ˆ—Œ‚ƒ
‡€’˜Š~ƒ‚Š’˜ƒ

‹‡’‰Š~ƒŽŠ~—Ž–Œ~Ž—ƒ’‰ƒ—’Ž‹‡—Œ 

~ƒ‚ƒ‚…Š”‚Š‚~ƒ’–Š‚ƒ—‡Š•ƒ•„‹~–—~‰‚Š‡’˜ƒ‡~‰ƒ˜‰"~‰ƒ˜‰‚Œ–ƒŒ~~–Œ~ƒ 
‚ŽŽ~Š‹~ƒ—…ƒŠŠˆŠ‡—ƒƒƒ‚Ž‡—ŠŠ’˜‚ŠŒŠƒ…‡~Š—ƒ—•ƒŒƒ‡‚ŠƒƒŽ‡~ƒŠŠ’˜Œ 
ƒŽŠ˜ƒ–ƒ‚ŠŠ„…˜Žƒƒ‰~‡‚ƒ„‹’‹ƒ—‚Š‡’˜Œ‹‡‡˜ƒ’–‚Šƒ—~‡‡˜‚Š‹~ŠƒŠ‡~‡…ŠˆŠ‡— 
‚Š‡’˜ƒ’‰ƒ—’Ž‹‡—‡—~–Œ€‚ˆ—Œ‚‚ƒ˜‰‚‚€–Š‡€‡—‚Š‡’˜ˆŠƒ‚ƒ‘‡ƒŒ~‚‡—‚„
˜Œ—Ž‡~ƒƒƒ˜Š‡’˜~‚˜„~—

‚~‰‚ 
Œ–€‚~Œ•‡…–‚ƒ‹‡–ƒŒ…‹‡–ƒ‡‚—‰•–‹˜ƒ~‚‰‡‚ƒ–ƒŒ~~Š”~–‡Ž–‚‡‚—ŒŒ‚~‰‚ 
•‡Š‚‹‡Ž†•‚‹‡Š‡‚…~~’—–‰„ƒ–ƒŒ~~‚‰‚—˜ƒ–‡Ž‹‡Œ’‹˜ƒ~‡€Šƒ‡–˜~ŒŽ‡†— 
~Š–‚‹—ƒ–Š~‚•„…~Š˜…~‚‰Œƒ˜ƒ~‚‰‡‚ƒƒ‡‰–Š–ƒŒ~~ƒ˜ƒ~…•Š˜ƒ†˜—ŠŒ—…
˜—‚‡Ž‡ŽŠ‰–˜ƒ‡–Œ—ŽŒ„‚Š‰„~Œƒƒ~Œ†•Š‡‚‡‚—˜ƒ–ŒŠƒŽŒŒ– 

‚•„…‚Œ”ƒ~Š‚‰Œ‚
Š—†~’~–•Ž—‚Œ‡‚—Š‰‚‰ŒŠ•ŒŠ‡Š‰‚‡‚‹’‡‡Œ—–’‡ƒƒ 
‡ ‚‡–Œ ƒ€‰ ˜ƒŒ‡ƒŒ ˜ƒ‡ƒ€‚Ž˜‚ €Ž‰ ‚„ ‚‡‚ —Žƒ —…Ž ‚„— ‡— ‡‰ •– ‡~‰˜— ‡‰  
…ƒ‰‡ƒŠŽ‰Ž~Š~ƒ‚—‹‚Š–ƒŒ~~–Œ~‚‰Œ•”‚‡‚~Š—‚Ž†‹‡˜‡Š‹‡Š‡‚ƒ~—‰ƒ‹‡Š‡‚
ˆ…‡Ž‡ƒˆŽ–‡”Œ‹€˜ƒ‡‚Š‚Šƒ‰‡‚‰Œƒ$‚˜Œ”ƒ‚—Š…‚‰Œ–ƒŒ~‰&‚‰Œ‚‹‚Š‚‡€Œƒ

’€ 
‚‡‚—‡•”ƒ‡ƒŠƒ‡‚–ƒ’‡‚˜~–Œ~ƒ•…”’€~ƒ‚—ƒ‡Š‹‡–Œƒ~—Œ—–ƒŒ~~˜ƒŽŒ„‚ 
‚‡‚—"ƒŠ—˜—€Žƒ‚‚‡‚‚Œ˜—‰Šƒ
ƒ‰ƒ˜ƒ’ƒŠ‰ƒ~‚‡‚Šƒ…‹ƒ‡ƒƒ”–~Šƒ€‚–‡—‚—…Ž 
‹ƒ‡Š‰Š‰ƒ~–Œ–Œ~‡Ž~ –—ƒ˜ƒ’ƒŠ‰~ƒ—‚Š‰—ƒ‡‰—ƒ‡…‚‡‚~Š‘ƒ‡‰ †ƒ’Œƒ•Š‰ƒ~ 
‹‡…ƒ’˜ –ƒŒ~~ Š— ƒ˜Š‡‰~ –•‡ Šƒ€ ‡‰‚ –‡—‚Œ –˜ƒ‡ Š‰ƒ~ ‡Ž~ "’€ ~–•Ž ‡Ž~ ‡‰ƒ †ƒ’Œƒ•
 ‹‡Š—ƒŒ‚

10
ƒ‡ŽƒŒŠƒ…†‚…ƒ‰ 
‡ƒŠ•‡’Œ‚‹Œ–‚‹‚–~‡–Š—ƒ–’˜~ƒ~‡”ƒ‚‰—˜‚Ž—‹‡—‡Œ…Œ–˜ƒ‡‡Ž’Š—‡Žƒ–‰„
–ƒ‡…‚Šƒ~Œ…Œ—ƒƒŽ–Šƒ‚ƒ~‡‚ƒ˜‡–‚‚’—‚Œ‹ƒ€–˜
‚ 
~‰ƒ•‡˜Žƒ‹Œ–‚ƒ‡~‹—‹‚–~‡–‹—˜‰—‚ŒŒ–ƒŒ~~˜ƒŠ’˜‚˜~–‰ƒ„‡Ž~‹ƒ‡‚ƒ 

‚—–Œ~‡ƒ“ƒ…Šƒ‚’—‚Œ‚Š˜‡
‚…†ƒƒ‚~–˜—‡Œƒ…†‚•–’‹Œ–‚‹‚–~‡–Š„ƒ 
˜—‡‰–ƒŽƒ…†˜~~ƒ‚‚Šƒ˜ƒŠ–˜Š~~’–Œ‚ƒ“…ƒŒ‚˜‡ŒŒ‚ƒ‚‡…Œ‚——ƒ–Œ‚ƒŽ–’Œ‚~ƒ‚ 
Š—ƒ…‰•–‡ƒ~Šƒ˜ƒ€Ž˜‚‡Žƒ‹‡~’ƒ–‚˜‰–‚•–‚Š…Œ˜Šƒƒ‡˜ƒ‡ƒƒ‡”Œ~Œ•–‹‡‰Ž 
‡Ž‹‡”Œ~‹‡ƒŠ˜‹‚ƒ 
‡‹‡Š‚˜ ƒ‡˜ƒŒ„ŒŠ‰‹‡•Š~‡~–Œ~Ž‹‚‡Š—‹‡—–‚‹‚‹‚‹ƒ–—

ƒ€ƒ„‰~˜ƒ•˜ƒ‘ƒŠ… 
‹~…†‡–—~–€‚–ƒ–~
‚–Œ~‚‰
‚„‡‚‡Œ–‡ ~‡Ž‚–Œ~—•ƒ’‚˜~~‡‚ƒ‡–ˆ—Œ‚ƒ
ƒŠ–ƒ†‡
‚Œƒƒ–„–—‹—ƒ 
–ƒ†‡‹‡Š‡Œ‚‡ŠƒŠ‡‰‡–~Œ~~‡–~‰•‡˜~Š„ƒ‹Œ–‚ƒ‡~ƒŠ–Œ~—‚Œ˜~‹‚–~‡–~‡‚ƒ 
‚ŠŠ‚—‡~‚ƒƒ‡~Š…†ƒ‚‡‰‹Šƒ‰†Œ‰ƒŠ‡’~ƒ‹~‚‡Žƒ–ƒ„‚ŠŠ•‹‡ŠƒŠ‰ƒ‡‚ƒŠ 
~Šƒ‚Š˜‡
‚‡ŠŠƒŽƒ…†‹”Œ”Œ—‡ŒŠ•–ƒˆ~˜€ƒŽ‚ŠŠ•‚ƒŠ‡~ƒ‚Œƒ‰ƒƒ’˜ƒ—Š‘˜ƒ—‚ƒ
—‡
ƒ€ƒ‹‡Š‡€–‹‡”Œ~—Œ˜—Œƒ~‹~‡Ž–„Ž•–ƒ‚Š˜‡
‚ƒ˜ƒ‡Œ‡Ž’…†ƒ—‡ŒŠ

˜ƒŽƒ‡„‚˜Š• 
˜ƒŒƒ•ŒŠ‹‡—Ž~‡Œ‚Š‡ŠŠ‰‚‡‚—˜ƒƒƒ˜‚ŠŠ‡…˜‚‚Š‚ƒ‹‡Š—ƒ–‡Œ…~‹ƒŠ”~‡˜Ž‰Ž‹’ 
˜~‹‡~ƒ–~Šƒ
ƒ‰ƒ‹‡…ƒ˜Ž––‰ƒ~Œƒ€’ƒŠŠƒŽ‚˜ƒ‚‡—‡—~–‚€Ž˜ƒƒ˜‰‹—–Š 
ˆŠ‡~ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~‡Œ‚Š‡…Œ—•Š~ƒŠŽ‚Š—Žƒ‚„—~Ž•ŒŠ‡€‚ƒ‹‡—ƒ…‚—ƒ‘ƒ‚ 
ƒ—~–•Š… ‚—ƒ•‡–—‚˜~ƒŠ~‡–•‚ƒˆŠ‚ƒŒ‡Ž~‚Œ‰ˆŠ‡‡…‡Ž~ƒ†‚˜–‰‚‚Œ‰€—ƒŒ 
ˆŠŠ‰—‡Ž‡‹~ƒ˜ƒ~†…ƒ˜ƒŽƒ‰—Š‰Œƒƒ‡—’Š‰ŠƒŠ‡–‡Œƒ‡˜ƒŒŠ–‡Œ‚Š‰‡‰
ƒ–—
‚Š‡Œ‚ƒŒ~ƒŠŒ‚„˜~‡…‚‡‚ƒŽ‡–ƒˆŠ—•Œ‚˜~‹‡‡…‡‰ˆ–”‡—‡Œ—’…ŠˆŠ‚‡‚ 
‡ŠƒŠ–Œ~ƒƒŽ‡–ƒŠŠ…Œ‘‰‡˜ƒ‚Š‡…Œ—•ƒ…–‰ƒŒ‡”Œ‡Ž~Š~‚‡—‡—~–‚”Œ‚„–Œ~‚Š‚ƒ
‹‡–…~Š~ŠŠ~˜ƒƒ†ƒŠ~‰‚—˜

ƒŒ‡Š‚”Œ~Š‰‚ 
‚ƒ€ ‡Šƒ~ ‚Œƒ… ‹‡’•ƒŒ ‹‡Ž‡‡Ž‚ ‹—ƒ …~ ‹~ ˜‡ ƒŽ‰~˜‚ ƒ•‡•ŒŠ ‡~ ‹ ‡˜Ž— ˜ 
ƒŠ‚Ž~Œƒ‹‡Ž’Š‚Œƒ…‚ŠŒ“’•–ƒ…‹‡~ƒ–‚Š‡Š‹ƒ~˜’ƒ
ƒ‰ƒ‹‡ƒ—˜~–‡‡Ž’Œ–†Œ—Š— 
ƒ˜ƒ~–Š•–—•Œƒ‡€‚‚‡—‡‚—~–—Œ—ƒ‚Œ‰–‰ƒ„‡ŽŽ‡~‹—Œ‹ƒ”•…–Œ–€—–’‡–ƒ…‚ƒ 
–ƒ…‚ƒŒƒŠ‚Š‡Š‚Š‰‚‡—‡‚—~–˜~˜ƒ~–Šƒ•ƒ…–ŒƒŒŠƒŠƒŽ˜Ž‚‡ƒ”–ƒ˜Žƒƒ‰—ƒ~–—‰ƒŒƒŠ 
Š’˜‚— ‚—Œ 
–Š –ƒ…‚ –Œ~ ‚’ƒ˜‚ ‚—Š Ž ‚‡—‡‚ —~–—‰ ˜–…ŒŠƒ Š‰˜‚ƒ Œƒ Œ 
Š‚—•‚ƒ˜‰Š‡‰•‡’‚ƒŒ‡Š‚”Œ~—‚~–—‚‡—‡—~–‚Š‚Š~—ƒŠ—‡Š~ƒŒ‡Š‚Œ 
”Œ~ •‡’Œ— ‚„ ˆ‡~ƒ – ‚„‡~ ƒ –Š ‡‰ ƒŒ‡Š‚ ”Œ~ •‡’‚ Œ„ –…~ƒ ‚Š –’
–ƒ…‚‚Œ˜ˆ‰"ƒŒ‡Š‚ 
~ƒ‚‚—‡—‚ŒŠ‰~Š‡ŒŒŒƒŠƒ—ƒ‡Œ„‚Š‰~Œ†ƒ—’~ƒ‚‚‡—‡—~–‚ˆŠ–‡~‡Ž~ƒŠ‡˜—‚ 
ƒŒ‡Š‚”Œ~ƒ—‡ŠˆŠƒ‚~ƒ‚ƒŒ‡Š‚”Œ~Š‰ƒ~~ƒ‚ƒŒ‡Š‚”Œ~ŠŠ’˜Œ~ƒ‚ƒŒ‡Š‚”Œ~
ƒŒ‡Š‚”Œ~~ƒ‚˜ƒ—Š…–‰ƒŒ—–ƒ‡Š‰‹€~Š‡ŒŒƒ

Œ~Ž 
~Šƒ—•‡—‚ŒƒƒŠ~——‚Œƒ‡~Š”~Š~
ƒ‰ƒ‹˜ƒ~ƒŠ~——˜ƒŠ~—‹‡–’Œ‹‡Œ’Š‹‡Ž–‚–‚ 
~Š‚‡—ƒ‚Ž•„˜Š‹€ƒ‹‡Ž—‚Š‰ƒŠ”~–Œ—
ƒ‰‹‡Ž—‚ˆ—ŒƒŠ~——‹‡Ž‡Ž‡’Š~ƒ‹‡–…~Š–’‡
‚Šƒ€˜ƒ–‡‚„‚„‹€ƒ˜Šƒ˜‹‚‚‡‚—‹‡–•–‹‡–…~Š‹‡–ƒŽŒŒ~‡”ƒ‚Šƒ…‡Š”‚

11
•…‚ˆƒ˜Œ‚–ƒ˜ 
‹‡‡ŒŠ˜‚‚–ƒ˜Š—˜ƒŠƒ€‚˜ƒŠŒ‚ƒŠ~—:•…‚ˆƒ˜Œ‚Œ—Š‚–ƒ˜ŒŠƒ˜ŠƒŒƒ„~Œ‡~ 
:˜Œ~
‚˜~ƒ‚‹~‡Š‹‡—ƒ‡‹‚—ˆ‰ƒ–‡‰‚ƒ˜ƒ–…–‰“‡ƒƒ—ƒ˜ƒ‡‚ƒƒ‡Š~ƒ–—•Ž— 
–ŒŠƒ–Œ~—‚ƒ‡ƒ‚“’…~ •ƒ”Œƒ–”‡Œ‡ƒ€ƒ–‡Œ‡”ŒŠ‰ƒ˜Š‰ƒ‡‡…—ƒ—Œ~‡‚
‚˜–ƒ˜ƒ 
–Œ~–Œ‘~‡˜ŒŠ—‚–ƒ˜ƒ„“‡ƒƒ—˜‰—‚–ƒ˜‡—ƒ‡…Š—˜–…Œƒ„‡~Šƒ‡Ž’Šƒ‡”‚ƒ
 "‘~‡˜ŒŠ—‚–ƒ˜‚‡‚~Š‡˜Œƒ‚–‡Ž‚’˜†‡Š’ 
‚’ƒ•˜––ƒ€˜‚–ƒŒ~‚Žƒ˜…‚‡–…~—ƒ‡‰‡‰‡Š–Œ~‹‡Š—ƒ–‡€ƒ˜‡—ƒ˜‹ƒ‡‰–€ŽŠ–~‘ƒ‡–‚ 
‚‡‚Šƒ‰‡ˆ‰ƒƒŽ€ƒŠ˜‡‚˜–•‚–‡…ƒ‡Œ–‰—‡–”‡ƒ—–Ž‰~ƒ‚“‡ƒƒ—ƒŽ€ƒŠ˜–‡‡‚‰ƒ–~~Š 
‚’ƒ•˜‚˜ƒ~Š‰ƒŒ‡˜ŒŠƒ‡˜‡‰„‰~ƒ‹ƒ‡Š‰~˜ƒ–…˜ƒ—‚Œ‰–ƒŒ~‹…‡ƒŒŠŠ˜ƒ‰„Š
‚…Œ—–Œ~:ƒŽ€ƒŠ––ƒ€˜‚‡–ƒ‡–ƒŒ— 
–’‰–‡ƒ–•Š…ƒ‡Œ‹‡Œ’‚Œ‰‡€‚~†‡Š—–€ŽŠ–~‘ƒ‡
–—ƒ•‚“–~Š‚Š–Œ–—~‰‰…~
~ 
…˜’ŒƒŠƒ—ƒ‡ƒ‡˜~”Œƒ~–’‰…ƒ‡Œ‡˜€‚…˜ƒ–“‡•‹ƒ‡‚„‚‡‚˜…~‹’‡Š–’‡ƒ 
˜ƒ‡…‡ŽŠ‡•ƒ‹•„~ƒ‡‡…‚—˜ƒŽŠ‡˜Ž˜Œ‚…”–‡ƒ~ƒ˜ŽŽƒ”…ƒ–†Œ‚—Ž—‰‡‚˜‡‚
—‡ƒ‡Š~‰‚Š˜—Š‡Š‡”‚ƒ“‡ƒƒ—Š—‹‡ƒ†‚‹‡Œ‡‚Œƒ‡ŒŠ˜‰ 
‡˜—•˜‚ƒŠ—~‰‚Š~•ƒƒ˜—Š:‡“‡~‚~ƒ‚‚Œ‹ƒ—ŒŠ~‡–ƒ‡–ƒŒ~‰Š˜—Š‡˜Ž~‡Œ 
‡–ƒŒŠ~–…~~‰~‡‚Š‚Œ‡Ž’Ž‰~‡˜–Œ~ƒ~‰Š˜—ŠŠ€ƒŒ‡˜‡‡‚~Š‡‰‡˜—‡‡˜‚~Šƒ
~‡Œ‡–ƒ 
ŠŒŒ…ƒŽŠƒ—‡Š‡”‚~ƒ‚…ƒ‡Œ‡˜€‚ƒ‡Š~~—ƒŽ‡˜‡~–ŠŠ…‚–‰ƒŽ–—˜ƒ•‚Œ‰‡–…~ 
˜—Š‚”ƒ–‡ŽŽ‡~‡‰‚Š‡˜„Œ–‡˜~–•Š‚…Œ—ƒƒ…–‚Œ‚‡€‚˜‡Ž–‚„~ƒ~‰‚Š˜—Šƒˆ–‚ 
˜—Š‡Š˜˜Š‘ƒŽ~‰‚‡‚~Š˜‡‡‰†‡‚‡˜Ž‚ƒ‡˜Ž…‚„~ƒ‚˜‡‚ƒŽŽ‰Ž‡–ƒ‡–ƒŒ~‰Š 
~‰‚~ƒ‚˜‡‚…˜’‡–ƒ‡–ƒŒ—‡ƒ‡Š~‰‚ƒ‹‚‡Šƒ—‡‹‡Š‡‚—‹‡„ƒ’˜‡„€–~‚Œ‰ƒ‡‚ƒ‡Š
ƒ~‰Š—~——•‡–‚ƒŒ‡˜Ž‚„~‡ƒ~‡…‡‚ 
Š—•‚ƒŒ‡ŒŠ˜Šƒ•ŒƒŠƒ€•‡”‚‡‚–€ŽŠ–~‚‡–~‹‡‡…‡–~ƒ‚~Š‚–€ŽŠ–~‘ƒ‡
–Š—ƒƒ 
‚‚—–Œ†Œ‡–‚–—~‰ ˜ƒ‚ƒ€˜ƒ€–ŒŠƒ‡‰‡€‚~~Šƒ˜–‡•…ƒ‰Œ“‡ƒƒ—Œ‚‡—‡‚—~– 
ƒ‡ŠŠ‰˜‚‡–‚‚Ž‡‰—Š‚‰–Œ˜ƒ‡‚Š‚—•‚‚ƒ˜‰‚‡‚ƒƒŠ†‡ƒ•ƒŠ˜Ž‚‡–~‹‡‡…
–“‡ƒƒ— 
ŒŽ‡†—–‚‡‰–’‡~‚ƒ~–Œ€ŒƒŠ‡Œ‹ƒƒ–‡Œ‡‡Ž˜‚–ƒŒ~‚‹‡–‰ƒŒ~Š‹‡€—ƒŒ‹•‡”–ƒ… 
‹‡‡…
–Š—Š†‡ƒ•‚~ƒ‚‹‚Œ…~ˆ~Š†‡ƒ•‚Œ‰–Œ—Š”„˜Œ~‡–Œ~‚‡‰ƒ‹‡–’Œƒ–~ƒ‚ 

‚ƒ
‚Š—“‡’—‚ƒ‡‰ƒƒŠ—‚Š‡’˜Š‰
‚ƒ‚‡‚~ƒ‚ ˜ƒ…ƒ‡Œ˜ƒ€—‚Š‚‰–—•‡—‚‡–~ 

ƒ‰ƒ
‡€Œ 

“…–ƒ 

—•
‚‚~–Ž‚‡‚”‡‰–~˜ŠŠ•Ž:~†‡Š—ƒŽ‡Š–’‡ˆ‰–‚Š‡Š‚‡‚ƒŠ— 
Š~–—‡˜~”‹‡–Œƒ~
‚”Œ~‡”ƒŒ
ƒ
‚”…– 
‡Ž’Š
‡€Œ 
‘ƒŠ‹‡‡€Œ–—~‰‚–ƒŠ‡…‚€‚‚˜–‡Œ~ 
‹‡–—˜ƒ…’Š‹‡–”ŒŒŠ~–—‡˜~”–—‚‡‚Š”„~~
‚ƒ
‚Š—‚€’‚‚‡‚‚„‚•–’‚‹‡–”ŒŒ 
ƒ€‡Ž‚—‡”…ˆ—ƒŒŒŒ„•–’‚Š–„ƒ…‚‡‚‡„Š~ƒƒŒ‹‡‡…
–ŒŠƒ•Œ‚ƒ‡†ƒ—’ƒ€‡Ž˜ƒ• 
‡Ž—ƒ‰Š‚…Œ——€‡Ž„~ƒ–—ƒ~Œƒ—‚‡‚ƒ•ƒ’‡‡‡ŠŠƒ‰‡‰‡€Œ‚‡‚—‡–…~•‡˜‚‡~†‡Š‚

‚”Œ~‡”ƒŒ 

‚”…– 
:‚”Œ˜Š‡‰~Šƒ 
˜ƒŠ—ƒŒƒ”‡‡–…~‚„‚–‡—˜~”Œ‚Œ~~‚‚‡Œ˜‹’ƒ˜ƒ~Š~—‡‰~†‡Š—‚‡Š–’‡
"‚„—ƒ•‚Š‡ŠƒŽŠ——ƒ•‚ 
‹‡Žƒ€‡Ž‡Š–…~ŠƒŒ””Œƒ€‡Ž‚‹–‹ƒ—‡Š‡~‹ƒŠ‰‡Œ~Š‚˜~ƒŠ‡—‚‚‡–~‹‡‡…
– 
‡Š‚‚ƒ—‡˜‡‡‚—‚~ƒ—‹Šƒ‚˜Œ…ŠŒ‡Œ‡ƒ–—‹‡Œ‡‚˜~‡Š–‡‰„Œ‚„‚ƒ€‡Ž‚†ƒ—’‹‡–…~ 
ŒƒŠƒŒƒŠ‚„‚–ƒ…‚ƒŠ‰–ƒ…ƒ‹ƒ–‡˜ƒŠ€‡…ƒŠ—‹‡–ƒ‚‚”ŒŒ‚‡‡ƒŠ‡~—ƒŒŠ€•‡”–ƒ… 
–—‡Ž~ƒ:‚„‚•‡˜‚ƒ€‡ŽŒƒŠ‚‡‚~–Œ€‚˜~Œ—˜‚Š‡Šƒ‹Œƒ‡“‡ƒƒ—˜ƒŠ€‚–ƒ˜‚€ƒ‚: 
~ŠŠ‹ƒ˜‡‚–ƒ…‚Š—‚‡”~ƒ†‡‚˜~‡Œ”Š–‡‰„Œ‡Ž~ƒ€‡Ž‚‹‡˜‹‡–”ŒŒŠ~–—‡˜~”‚˜~ 
‹‚‚‹‡Œ‡‚˜~—ƒ…‡Š‚‡‡…Œƒ€‡Ž‚
~ƒ‚ˆ‡–~—ƒ•ƒ~˜‡‡–ƒ~ 
ŠŒ–ƒŒŠƒƒŠ‡~—‹ƒŠ‰ 
˜‡˜‡Œ~‚ƒŠ—”ŒŠ‹Œƒ–˜‚Š‘‡ƒŒ‡Ž~ˆ‰ƒ‚–ƒ˜˜ƒ•‡Š—˜ƒ’ƒ”–‚‹‡Ž—‚ƒ‹‡—ƒ…‚

12 
‚—˜ƒƒ”Œ:‚”Œ˜Š‡‰~Š‹€‡ƒ~–‰ˆ‰–…~‡Œ˜—€Š:—’Ž‚˜ƒŒƒ”˜˜~Š•Œ‡Ž~‚•‚‡Ž’Š
~˜‡‡–ƒ~

˜ƒ‡Ž˜ƒ˜ƒŒƒ” 
ƒ‚–ƒ~‰Šƒ‹”‚‡‚‡—‡Œ…ƒ‡Ž—˜ƒ…’Š‹‡˜‡Ž˜‹”~~‡˜ƒŠ‡„~Œƒ‡˜Ž…‚—„~Œƒ–•‡ 
–•ƒƒ‹‡–‚”˜Š‡‰~Š—‚‡‚˜‡‡‚~Š—ˆ‰ ˜†Š…ƒŒ‚Œ‰‚Šƒ—~–‚Ž‚Œ~€–—
–ƒ~€‚ –˜ƒ‡ 
‚”–~Š—ŠŠ€•–~Š ‚Œƒ~Œƒ˜‡~…•Š~Š‚‡—‡ŠˆŠ‚–—~‰–•ƒ‚–•ŒŠ‰ƒ—‚˜ƒŒ‡ƒ– 
“‚˜ƒ–‡’†Œ…•Š‡Šƒ~ ‹‡Š‡ŠƒŽ˜Ž‚‡‚–‰—‚ŒƒŠ‰ƒ~˜‡‚‡‚~Š†Œ‰˜Œ~—~Š~Šƒ‰~Š
 ‹‡—Ž
‡–ƒŠ~Š‡‰‡Šƒ~ •‡˜‹‡Œ˜:~–’‰ƒ…–ˆŠƒ‚‚‡‚~~ 
‹–ƒŒŠ—•‡˜—‡‚Œ˜ƒŠ€Š‚’”ƒ…ƒ†‡Š…‚‹‚˜…~‹’‡‰‡Š–Œ~‹‚‚‹‡Œ‡‚Œ‚‡—‡‚Œ‡ŒŠ˜ 
‚‡ƒ€“‚‡–’ƒ‚‡‚ƒƒ…˜’‹‚‚‡Ž—‹’‡†ƒŠ…Š•‡–‚‡‚•‡˜‚ƒƒ…˜’‹‚‚‡—‡‚—~–‹–ƒ
‹ƒ‡‚Š‰Šƒ˜ƒ‚˜‡‚‚„— 
‚Œ‰‹‡–‚”‹‡Œ’‚Œ‰‡‰˜ƒ––’Œ‚‡‚Š„‡Ž‡‚—Œ–‚–‡‚Š—ƒ—ƒ~–’‰Œ•‡˜ƒ—ƒ˜
–Œ‡–…~ƒ•Šƒ—•‡‹‰ƒ˜~ƒ‚ƒ‹‡–‡”‹‡‡ŒŠ˜ 
‹……ƒ—Œ‚ŒŒ„Š‚˜‡‚—‚‡‚‹‡–‚”‹•ƒŒ–•ƒ‚Œ‹ƒ‡‚˜ƒ—ƒ–‚‡—‡‚‡‚‡–‚~~
‚‡—‡Š—ƒ˜‡Ž–‚ 
•Ž‹‡˜ƒ˜“‚‡‚˜ƒ–‡‰—ƒƒŽ––ƒ€˜‚—˜‡‚–”…–—Œ‡Ž‡‡Ž‹‚Šƒ€‚‡‚˜‡‚–ƒŒ~Š 
‹‡Š‡ƒ‹‡˜ƒ˜ƒŽŒŒ‹‡Š’ƒŽ‡‰ƒ˜…ƒŽŒ˜~–ƒ†“‚‡‰‹’ƒŽŠ–Œ~–ƒŒ~˜ƒ–‡’‚–‚‹‹‡Œ‡Œ 
~Š~ƒŠ——ŒŒ~Š“‚—ƒŠ‡’~ƒ˜ƒ–—Œƒ˜ƒŒƒ–˜˜—–’‚~ŠŠ‹‡Š‰ƒ~ƒ‹˜ƒ~‹‡Š†ƒŽƒ‹‡~–ƒ„~‚Œ 
‡ƒŽ”‚—‚ƒ–Œ•–’~–Œ€‚˜~–‡‰„‚˜Œ‡ƒŒ˜ƒŠƒ˜ƒ—–ƒŠ˜ƒŽ—ƒ‡‰Š~‚–‡‚ŠŠ— 
‹‡˜ƒ˜‚Š—‡–’‚Šƒ•ƒ˜ƒ‡‚Š‹ƒ‡Š‰Šƒ‰‡ƒŽ‡~‡‰Žƒ~˜‚ƒ˜ƒŒ‚ŠŠŠƒ…Œ‚‡‚‡†•ŠŽ‚Š‰‹‡–Œƒ~ 
ˆ~“‚Š—–•’‚‚Š‡ƒ‡‹~‚ƒ€‰‹‡’ƒŽ‹‡––Œ~—‚ŒƒŒ‰ƒ‡Š‚—•Œ‚„ƒƒŠ‰~‡‹‡Š‡‚—
‹‡Ž‡‚‡†–’˜~–‰ƒ„‡ŽŽ‡~ 
Š•Š˜ƒ–—’~‚˜‡‡‚ƒ
…˜’Œ‡Œ 
Š—•ƒ…‚Š…–‰~–’‰˜~ƒŽ„–—~‰ƒ˜ƒ–‡‰—‚‡‚˜‡‚ 
‡‰–ƒ‚‡‚–ŒŠ~‘‰‚‡Šƒ˜Šƒ‚–‡‚Š˜Œ‡ƒŒ˜ƒŠ–‡‡Š‚Ž˜‡Ž‡‰‘‰‚–‚˜‡‚Š 
‚‡Š~Ž‰Ž‰˜ŽŒŠ~Šƒ‹‡‡•‚‡‚~Š•ƒ…‚˜‡‚ŠŒ‚–‡‚˜~Š‡•–—~‰—ƒ‡‰–—ƒ‡‚Œ‚„‡~
•–‡Ž––ƒ€˜‚Š–ƒ‚†ƒ–’˜Š•~ŠŠ˜‡‚˜~„~ƒ‚ƒ

‡Œ˜‡€ŽŠ
‡˜‡ƒƒ‡— 

–—Œ‚
Š˜—€–Ž‚ƒ˜…‡—˜~ŒŽ‡‡†—Œ–€‚…˜ƒ’"Œ‰‚Š•ƒ”„~~ŠƒŒ—Š‹‡”ƒ–‹˜~‚Œ 
Š‰ƒ‰‡˜‚…‡–‚‚˜‡‡‚—˜‡„‰–Œ‚ƒ•Ž‚˜ƒ~‹‡‡Šƒ…ƒ˜’ŠŠ‰ƒŽ‡Œ˜ƒ‡Š–’Žƒ–Ž—‚Œ‰ 
ˆ—Œƒ~–ƒ˜~‡…—‡ƒ‚‡Š~‰‹‡–ŒƒŽ~‡Œ˜‡€ŽŠ
‡˜‡ƒƒ‡—˜ƒŒ~‡Š‹‡‰ƒ–~‚ƒ‡‡…ˆŠ‚Œ 
‚Œ—Žƒ„‡~‡‚Šƒ†ƒŠ•ŠŠŠ‰–—’~‹‡Ž——Š—ƒ‚~Œ‡Ž’Šƒ—–’Ž—‚ŒŒ‡˜ƒ—–~ƒ‹‡–— 
ƒŠ
Š‡˜Š‹‡Œ—ƒ‰ŠŒ–‹ƒ—Š•ƒ”„~~˜~‡‡Ž~Š‹ŠƒŒ"~‰‹‡•˜ŒƒŽ~˜…ƒ‡Œ 
ƒ‰˜ƒ–‚Š‡‰ƒ ˜ƒ—Š –—’~ ˆ‡~‚—Š‰ƒ˜ Š‰ —…ƒ ‚ƒ€Š˜ƒŽƒ˜Žƒ‡˜ƒ—…Œƒ‡‚ ‡Œ˜
"‹Šƒ‹‡Œ— 
‹‡Œ‡ Œƒ—ƒ ‚~ƒ– ‡Ž~ ƒ‡~Š ƒ–•‚  Š— ‚—ƒ…˜ ƒŽŠ –Œƒ~ƒ ƒ‡– ˜~ …Œ ŒŽ‡‡†— Œ–€‚ 
ŠƒŒ——˜‡–‡Ž‹Ž‡~—ƒŠ~‰‘~‹Ž—‡—‰˜‡‡ƒŠ˜‡ƒƒ”•Š‰Œ‹‡ƒ‚‡˜ƒ–Š‹‡Žƒ–…~‚ 
ƒŠ~‹‡Œ‡˜ƒŒ—Ž—˜ƒŒ‡’Œ‚˜ƒ‡ƒ‚ŠƒŒ‹‡ŒŒƒ˜—Œ‹‡Œƒ‚:‡ƒ‚‡‚‹Šƒ‚€‡‚ŽŒŠ—ƒ˜–‡†’ 
‡Ž—†ƒŠ”~ƒ‡‚—‚Šƒ€‚‚ƒƒŽ‚Šƒ‚–‡Ž‚˜ƒ†—’‚ŠŠ•ƒ”„~~Š—ƒ‡–ƒ•Œƒƒ‡‡ŒŠ˜‡’Œ 
‹‡Œ—‹—ŠƒŽ‡~—ƒ‚—ŒŠ—ƒŽŽŠ‰Œ˜ƒ†ŠŒ‡‚‚ƒ‚…‡–‚‚„‚‹Šƒ‚‡Š‚Š‰Š‚‡Š‚ƒ„ƒ‚—ŒŒ 
–~ƒ˜‚Š•…ƒ”‡Œ˜‚‡‚—˜ƒ–ŒŠŠ~–—‡ŠŠ‰Š—‹€‡‚ŽŒ‰‚ŠŒ‚‹ƒ–ƒ˜ƒ‡‚‹€…ƒ–‚˜ƒŠ’— 
‹‡…•ƒŠ—˜ƒ…Žƒƒ–‡ˆ‰Š‰ƒŽŠ—–ƒ‚—‚~–Ž‰ 
˜ƒ…”ƒ–Œ~‚Šƒ€‚‡ŽŠ‰Š—–‰ƒŠƒ•‡‚—

€‡‚ŽŒŠƒ˜ƒ~‹‡‰’ƒ‚ƒ‡ŽƒŒ‰†ƒ—’‹~

13 
‡Ž…–‰ƒŒŠ~‹‚‡Ž„ƒ~Š‹‡‡€Œ‚‹‡–‚Œ‹˜ƒŠ’˜‚˜~ƒ‹˜ƒ~‡‚Š–—’~‰~—–Œƒ~˜Œ~‚˜~ 
‹‡——‡Ž’Š–‰Š•ƒ”„~~Š”~˜ƒ‡…Šƒ˜ƒ~–Š‡˜‡‰„ƒŠŠ‚‹‡–ƒ’‡‚Š‰˜~—‡ŠŠ–—~˜~–ŒƒŠ 
ƒ‡‚•‡–‚–‡‡—ŒŒƒ˜ƒŠ‡–‰~Š~‹‡ŽƒŒ—ƒ~‹‡—˜Š‡€–ƒ‚Šƒ€‚‡‚Ž~Š~ƒ‚‚Ž—‹‡—ƒ 
ƒ–˜ƒŽ—‹‡ƒ‡ŽŠ•ƒ”„~~Šƒ‡‚˜ƒ~Š’ŽŠƒ˜ƒŠƒ€Šƒ‡—ƒ~–ƒ‹‚‡Ž‡˜~ƒƒŽ˜Ž—‹‡ƒ†ƒ‹‡– 
‡Œ˜‹‡Ž———ƒ—Œ…‰†•Š‡ƒ˜ƒ‡‚–‰‡‰ƒŽŠƒ–’‡—‚‡Ž—‚‹Šƒ‚˜Œ…ŠŒ–…~Š‚†‡Š’Š 
–˜ƒ‡•‡ŒŒƒŒ‡Š•—‡Œ˜ƒƒ‡˜ƒŒ~–~Š“ƒ…Œ‹‡”Š†‡‚~Š˜ƒŠ’—ƒŒ‹‡‡Ž‡‹ˆŠ‚˜‚
ˆ‰Œ‹Š˜‚Š‘‡‚~~Š~‚—Š…ƒ˜‡‡~–‡‰‹‡‡’•—Œ‡‰–‚Šƒ‡Š—~~Šƒ–Œ~——Š‡€ˆ‰Œ
‹ƒ‡‰ƒŠ‹‡~˜Œ‚‡‚~Š–’Œ‘~˜–…~‹‡‡’•—Œ—Š~ŠƒŠ„ŒŠ—˜ƒ…”–Œ~ƒ‡Œ‡ƒ– 
ŒŽ‡‡†—Œ–€‚ƒŽŠ–Œƒ~˜Š‰—–Š•ƒ”„~~Š—˜†Š…ƒŒ‚˜ƒ•‡‚Š‹‡†‡ŒƒŽ~‹~ 
‡’Š~Š—•…–ŒƒŽŒŒ‹‡•ƒ…–ƒŽ~‚Œ‰ƒŽ˜ƒ~–…’ƒ‚˜Œ‡~ƒŽ‡ŠŠƒ’‡˜˜Œ†ƒŒ‚—€‚ 
ƒŽŠ‚Ž˜‡Ž—‰‹‡Ž—‚–‚ˆ‰Š‰ƒŽ–•ˆŠ‚˜‚ƒƒŽ‰ƒ˜ƒ˜‚ƒŒ”~ƒ‚—Œ„˜~„Š‰–ƒ˜ƒŽ— 
ƒ‡˜ƒ€–‹ƒ–Œ‹€ ƒ˜ƒŒ‰— ~–ƒŽƒ —ƒ• —‡~Œ — ƒŽ‡Œ~ ˜ƒ~ŠŒŠ ‹‡Œ—‚ Œ ‚Œƒ”ƒ ‚Šƒ€ ˜ƒ‰„ 
ƒ‡–ƒ‡‡—‹‡–ƒ•Œ‡Ž„ƒ~~†˜‚‚Žƒ–…~Š‘~ƒ‚Š‡Š…ƒŠ—‡—
‹‡~†…‚
Œ——ƒ…‡Œ˜‚‡‚˜ƒ€—Ž‚
‚„‚‹Šƒ‹‡‡…˜ƒŽ—‚~Œ˜ƒ•ŽŠŠ•~Š‡–‚—‹‡~†…‚ŠŠ€ƒ‡Š~‹‡~ 
‚Ž"
‹‰Š•‡”Œ‚Œ–‚ƒ‰ 
~’ƒ–‚ƒ˜ƒ~Š~—ƒ˜†‡ŒŠ•„ƒ‚ƒ~’ƒ–ƒŠ•ƒ”„~~—Š…Ž—‰‹’ 
‹‡Œ‡‚…~—‰‚Ž—‹‡–—‰‡Ž’Š‚–•Œ‹€‚‡‚–˜ƒ‡~Šƒ˜ƒ…’~Š
‹‡~†…‚ 
˜ƒ†—’~~ƒŠ 
‹‡‡…‡–ƒ~€‚–Œ~†…Š‡Š—‹€‘˜ƒ—Œ‰ŽƒŽ‡‚—‰Ž‚ƒ‡‰ŽŒ…~‹‡ƒ‡ƒŠ•ƒ”„~~–Œ~ 
†‡‚~~˜~–‡‰‚—‡•‡‡Ž•…–€‚ƒŠ–Œ~Šƒ€‚ƒŽ•„Š‚ƒ‚˜~–’‡ƒˆŠ‚~†‡Š—‡•‡‡Ž• 
~Š‚Ž—‹‡—Œ…–‰‡ƒ‡ƒ–Œƒ~ƒ–‰‚ƒ—˜‚—ƒ‡‡Š–‚~‡–—ˆŠ 
ƒƒŠŒƒ‹‡Ž—˜ƒ– 
‡~‡‡Š–‚~‡–Š~Š’–‚~–˜ 
˜ƒ…”ƒŠ–Œ~ƒ‘‡ƒ‚‡•‡‡Ž•…–€‚
—…ƒ‚—Œ–ƒŒ 
‹‡——ƒ…‹Ž‡~˜~„˜ƒ–ŒŠƒ:˜ƒ–‡—‡‹‡—Ž~‚–~—Š˜ƒ–‡‚Œ——ƒ…~ƒ‚˜~„˜ƒ–ŒŠƒ:˜ƒ–‡
 
ŠŠ‰‚Œ

‚Ž‡—˜ƒ—–~ 
—~– –Œ Š— Šƒ€‚ ƒŽ ‹ ……ƒ—Š ‹‡‰ƒ„ ƒŽ~ ‹‚ ‹‡…ƒ‡Œ‚ ‹‡€–‚ ˜~ ‹‡Š”ŽŒ ƒŽ~
ƒŽ–Š—ƒŒƒ‡–Šƒ—~–‡Š‰‰ƒ‡’ŒƒŒ—ŠŠ•ƒ”„‚‡—‡‚ 
—‡Š•ƒ”„~~‚‡‚—ŒŒ˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž—‚‚Œ‡ŽŒŽ‡‡†—Œ–€‚ƒŽŠ–Œƒ~‚Š‡Š‚‹Š‡…˜Ž 
‡ƒ…‡ŠƒƒŽ‡~—‘ƒ…ƒ‚—ŒƒŽŒŒ‹‡‰‡–”ƒŽ‡‡‚‹~‡‰ƒ†‚‡‚‚„ƒŽŠ–˜ƒ‡~Š‹‡‡˜—‰‚Š‡ŠŠ‰ 
‚Š‹~ƒ•Œ„‡Œ˜ƒ‡‚~ŠƒŠ~‹‡‡˜—ƒ˜~–ŠŠ‰ƒŽƒ––ƒ˜Œ–‰~ƒ‚‹‡‡˜—ˆƒ˜—ƒŽ‡ 
‹‡‰—Œ‚‡‚:˜…~‚—ƒ—‡Š‰—Ž‹~ƒ‹‡‡˜—‚—––ƒ˜Œ‚‡‚:‚–—‹‡˜—‚—ƒƒ”‡Š 
‹‡‡˜—‚—‰ƒƒ—‡Š‘‡ƒŒŠ•ƒ”„~~‚‡‚‹‡‡–‚”‚–…~˜ƒ—–•ƒ˜ƒŽ’Š—Š—‚—‹ƒ• 
•–ƒˆ~˜ƒ—•ƒŒƒ‡‚‚ŒŒ‡‚˜ƒ—–~—Š‰ƒŠ~‚Ž‡—˜ƒ—–~ŠŒ–—~‰˜—˜ƒŒ‚ƒ˜—€–‚‡’Š
˜ƒ•Œƒƒ‡‚–ƒ˜‚ƒŒ‡ŠŠ 
Š‰ ‚–ƒ˜ ‡—ƒ‡… —…Œ ˜ƒ˜ƒ–… ‹ ŒƒŠƒ ƒŽƒ†‡• —ƒ‡ Š•ƒ”„ ~~ ‚‡‚ ‹ƒ‡‚ ˜ƒ— ˆ—Œ 
ƒ‡˜ƒ–‚‰ƒƒŽƒ‡–ƒŠ—ƒ‡—ƒ‡…˜~–‡‡Ž˜ƒŽƒ‡Š‡€Š‚–‚~Œ˜ƒ‰‚‡‚‹€~ƒ‚‚–ƒ˜‚˜ƒƒ”•Œ 
–‡Œƒ•˜Œ‚‡‚—‹‡–‚ƒ‡˜‰Š–ƒƒ—ƒ‡ƒ˜ƒ~ƒŽ‡~–˜ƒ–‹‡Œ’ƒ—ƒ~–Œ€ŒŠ—‚ŒŠ 
Š•ƒ”„~~‚‰„‹‡Ž—‚ˆ—Œ‚’‚Š‹‡‡ƒ~–ƒ‹‡Žƒ‰Ž‹‡–‚˜~~”Œ—ƒ—ƒƒ—“’—Œƒ‘‡ƒŒ 
‡‡—‹‡ƒ˜‰‹‡–‹‡—ƒ‡…ƒ–˜ƒŽƒƒ—‚Šƒ‚–ƒ˜‚Š‹‡–’‹‡—ƒŠ—Šƒ–•ƒ‡‡…‡’‚Š
•‡‹•Š…ŠƒŠ~–—‡‹”‡’‚ŠƒŒŠƒ„…ƒ‚‡~ƒƒ’‚—‰ŒŠ˜ƒŠ‚Šƒ‰„~Š 
ƒ˜ƒ‡…‚˜‡‚‚–ƒ˜‚—~Š~‚Š‡Š‚Š‰ƒ‹ƒ‡‚Š‰ŒŠƒ—‡—Šƒ„~Šƒ˜’˜Ž‡˜Š‚˜‡‚ƒ˜Œ˜‚ 
~”‡ƒ‡Ž˜ƒŽƒ˜…Š•–‹‡ƒ–‡~Šƒ~˜ƒŽƒ˜…Š~”‡~Šƒ†Œ‰Š•ƒ”„~~ƒ‡˜ƒ…ƒ‰˜~•Ž‡‚ŽŒŒ•–ƒ—ŒŒ 
ƒŒ‡‡•˜‚˜ƒƒ—‚Œ‰Š‰ƒ‚ŠƒŽƒŒ˜ƒ…Œ—‚ƒ–˜‚—‰˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž—‚Žƒ˜…‚ƒ–‘˜˜—‚ƒ 
‚˜‡‚–„ƒ…‚’ƒ…Š‡€‚‚Š‡…˜‚–ƒ˜‚ƒŒ‡ŠŠ€–Š‰Š”ŽŒ‚‡‚‡‰‹‡–‚ƒ‡~”~”Š—‡~ƒ—‡Ž˜ƒ…Œ—
ƒƒŒŠ˜Šƒƒ˜‡Š—ƒ‹‡Ž˜ƒ…Œ‚ƒ˜…‚‹ƒ•–Š‚…Œ—‚‹Šƒ~Š—‚—‰–…~ŠƒƒŒŠŠ 
ƒ’‰‹—“‡ƒƒ—‚Œ…ŠŒ‚˜’ƒ•˜ƒ˜ƒ–…‡Œ‡‚–ƒ˜‚Šƒ€‚ƒ˜‡€‡Š‹’ƒŽŠ–’‡‹€~~

14 
‡‰ˆƒ˜Š”„•‡
”‡‡ƒŠƒŒ–€‚ƒ‡‡‹‹˜ƒ~ƒ…Š“Š~Ž~ƒ‚ƒ~Œ‹‡‰˜ƒ–ƒ•ƒ…Š‹‚‡Š 
ƒ–…‡–˜~ˆ‡—ŒŒ‚„ƒ…˜ƒ’‚„~Œ•~˜‰Œ
ƒ˜‚Š‹‚‡Ž—‹‡–„ƒ…ƒ‡‚˜‰–’Œ‚‚‰~ŠŒ‚
˜ƒ’ƒ”–˜ƒ—ƒ‹‡‰ƒ–~‹‡Œ‡ˆ—Œ‚‰‰

"Šƒ€‚‹‰‡~˜‡˜—‚˜ƒƒ˜ƒ~–Žƒ‡‚ˆ‡~ 
~~Š˜ƒƒ‡‚˜ƒ–‡Œ„‚Š‰˜~‹‡–—ƒŽ‡‡‚‡ƒ‚‡˜‡Š‰ƒŒ‰‚Š~—‚˜~‡ŒƒŽ‡~ŒŽ‡‡†—Œ–€‚ 
‹‡– ‹‡–ƒ… —€’ ‹— “‡‡ƒƒ— ‰Œ–…~Šƒ •‡– ƒ˜ƒŠ‡ ˜’ƒ•˜Œ –‰„— ‹‡Žƒ€‡Ž ‚Œ‰ ƒ‡‚ Š•ƒ”„ 
‹‡Žƒ€‡Ž‹‚ŒŒŠŠ•ƒ”„~~‹‡‡‡…‹‡–ƒ…‹€‹‚Œƒ‚‡”‡Š€Œƒ~†‡ŠŒ‹‡Žƒ—˜ƒŒƒ•ŒŒƒ’~˜‚— 
ƒ—‚˜—–’Š‚–ƒ˜‡–‹€‚ƒƒŠŒ‚˜‡‚‚ƒ‚—ƒŒ‰˜—‚˜ƒ‹–Œ„Œ‚‡‚ƒ‹‡Žƒ— 
‘‰‡˜ƒƒŒŠ˜Š–„ƒ…~~˜~ƒŽ‡~–‡Œ˜‚ƒ‚–…~ŠŒ„‚ƒ‡Ž‚‡’Š‹’Š‰˜ƒ‡€ƒƒ˜ƒ‰Š‚‡–ƒ–‡ƒ
…~€–„„Š‡Š‡Œƒ

˜…~‚”‡…Œ…’‚€… 
ƒ† ‹ƒ‡ •’ ~ŠŠ ~‡‚ Šƒ€‚ ƒ‡~ ˜”‡…Œ ~†‡Š— ŒŽ‡‡†— Œ–€‚ –ƒ –˜ƒ‡ ‚ŠŽ‚ ‚’ƒ•˜‚ 
˜ƒŠ‡ŠŠ‚‡Ž‰~‹‡Š—ƒ–‡•‚‡ŒŽ‡‡†—Œ–€‚Š—ƒ˜‡—Œ‡—˜ƒ–‹‡Ž—ˆ—Œ…’Š—ƒ—~– 
‚–Œ˜˜–Œ˜‡Ž•”‚˜‡Ž–‚Š—‚˜–‡†’ˆ—ŒŽ‚„€‚ƒŽƒŽ˜‡ƒŽ–ˆ–—–‚ƒƒ‚‡‡ƒƒ–– 
ˆƒ–Š•–‡ŽŠƒŽ–Š~~ƒŠŠ…‚ŒŽ‡‡†—Œ–€‚ƒ‹‡Š—ƒ–‡Š~ƒŠƒŽ–•’„~—˜ƒ‡—ƒ… 
‚Œ‡Ž’—ƒ•‚Œ˜ƒ‡ƒ‚—Œ‡–Š”~‹‡–ƒŒ—‹‡–‚†Œ5—‡~ƒ„…ƒ…–ƒŒ…‡–‚˜~
„’~Šƒ‡~Š‰–— 
Š”~…’‚˜ƒ–Œƒ…ƒ‡˜ƒ€‚Ž‚Š–ƒŒƒŠƒ€‚ƒ‡~Š—ƒŒŠƒŠ–‚ƒ”ƒŽ‡Ž’…˜ƒ’ŒŽ‡‡†—Œ–€‚ 
ƒŽ‡~–ˆ‰Š–Œˆƒ–…Šƒ—ƒ˜‰—‚Œ~ƒ‚Š~Œ—ƒ‡Œ‡„‚‡‚~ŠƒŽŒŒ–ƒ–‚–‚Š•ƒ”„~~ 
‚€‚Ž‚‰~Š~˜†Š…ƒŒ‚Š•–ƒ˜ƒ‡‚~ŠƒŠ~Š~˜ƒŽƒ—˜ƒ–Œƒ…‹’Š‹’ŒƒŒ”Š€‚Ž—˜ƒ– 
~Š–‰‚‡–…~Š‹‡Ž—ƒ˜Œ‡ƒŒ‚’ƒ•˜‹‚Š˜—‚—˜ƒŽƒ—˜ƒ€‚Ž‚˜ƒ‡‚ŠƒŠ‰‡ˆ‰‚˜—Š‚ƒ† 
ƒŽŒŒŽŒ‡‚Š–—’~—‚Œ˜ƒ…’—‚Œ‰‘‡‡Œ˜—~ƒ‚˜ƒ–Š•ƒ”„~~–„ƒ…ƒ‡ŠŠŠ‰‚ˆ‰‡’•‚
ƒ‡˜ƒ…–ƒ~Š‰‹‡˜˜—ƒŒ‚„†ƒ•‡…ƒ—Œ‚„‡–‚‡’ƒ— 
‡‡… ˜‡Œ ‚~ ‚ ‡Œ~ ‚‡ƒ–— ‡‡Ž Šƒ€‚ ƒ‡~ ˜€‚Ž‚ ˜~ ŒŽ‡‡†— Œ–€‚ ‡‡”Œ ~Œ€ƒ‰ 
˜‡– ‚~—‰ ‚‡ƒ–— 
•~–‡€
‡‡Ž ~Œ ƒ–‡Œ…‚ ‹‡‡…‚ €‚ŽŒ‰ –ƒ€ ‹‡ƒ†Ž ‚‡—–ƒ—— 
ˆ~…–‰ƒŒ~Š—‚ŒŒŽŒ‡‚Š‘‡—‚—‡€‚˜ƒ~ˆƒ˜Œƒ„‚€‚Ž‚~~“Œ‡~Š•ƒ”„~~‹‡~ƒ—‡Ž‚ 
‚—‚ˆ–ƒ”‰‚‡ƒ–—ƒŠ‰~‚‡Š‡‡—•ŒƒŠ‹‚‡Ž—–—~‰…Ž—˜˜Ž—˜ƒ‡ˆ‰ƒ–Ž˜Š•~ŠŠ 
~Š—ƒ‡~”~”ˆ‡~Œ‡‡–ƒ‚–ƒ‹‚ƒ–—‚Ž—‚˜ƒ~—‹‚‡Š‡ƒ”Œƒ‹‡Š‰‹˜ƒ~‡˜‡‹‡‡ƒ”Œƒ

• 
ŠŠ‰‚„Œƒ—~Šƒ‹˜‡‡Š‡—˜‹˜~ƒ~‡‚ƒŽ…Šƒ—ŠƒŠƒ~ƒ‚‡ƒ–—Šƒ‡’•‚ 
‹‡–˜Œ‹Ž‡~—‹‡–ƒŒ‰€‚Ž‹~‚…’‚‡Œ‡Š•ƒ”„‚‡—‡‚—~––ŒŠ—ƒ˜€‚Ž‚–…~ƒŽ–•…–—~‰ 
Œ–€‚ƒŽŠ–Œƒ~~•‡‡…’‚˜‡‚~Šƒ˜’•‚‚–•‡Œ‚Š~—‚‚’Ž˜‚‹‚‡Š‰~Œ‹‡–…~‹ 
‡Œ˜ƒ…ŠŒ–—‚˜~ƒ˜‡Š“ƒ…Œƒ–”ƒ‡—‹‡Š‰~Œƒ‡’Š‡Ž‰Œ‚‡‚~Š‚Ž—‚˜ƒŒ‡Š‰‡–‚ŒŽ‡‡†— 
‡†–’•‡Œ‡‡—‰–˜ƒ‡ŽƒŒ•‹‡Ž—‹ŽŒ~‡Œ”–ƒ”‡‡Œ‹‡Ž—‚ƒ–‚—Ž‡‡‚‹€ƒ‹•˜ƒŽ—‰Š 
ˆ~ ‚–‡Œ— ‡€ Š ‚–‡Œ— 
–Œƒ–’
‚ –ƒ ˜Œ”Œƒ”Œ ˜ƒŒ‰ –”‡‡— –…ƒ ~–‡ ‡ƒ‚‡Œ ‹‡Š—ƒ–‡ 
‡Ž‰‚–‰ƒ‚˜~ƒŠƒ‰ƒ‡ŠˆŒƒ~ƒ‚—…~‡ƒ‚‡Œ†ƒ…‡‡‚Ž•‹‡Ž—‚˜ƒ–Šƒ–”‡‡ˆ—Œ‚
Š‡ƒ‚‡ƒ˜ƒ~Œ‰ƒŒ‡‡˜‡‡Ž•Š–ƒ’ƒ€˜ƒ—‡Š…‹ˆ—Œ‚ƒƒŒ”

ƒƒŒ‚’•‹†~Š 
‚•—Œ‚˜~‹†~ŠŠ•ƒ”„~~‡–‚‚‚‡Œ˜ƒŽ‡ŽŽ…’‚‡Œ‡‚’•‚˜ƒ—‚‡‚ƒŽ–‹~‚ƒŽ––‡—‰ 
‚–ƒ˜‚~ƒ’˜ƒ–„€Š—Š‡—˜‹‡‡–‚”ƒ–ƒ–•ƒ‹…Š‡–ƒ–‡’ƒŠ…˜‡‡Š~‡‚ƒŒƒ‡•Š‰ƒƒŒ‚„‚ 
‚ƒ”Œ˜ƒƒ‹€ƒ˜ƒ–…˜ƒŽ—„~Œ‹‡–…~Š”~Š•ƒ”„~~~ŠƒƒŒ˜~„ŠŒƒ˜ƒ~˜Œ‡‡•Œ 
‚Œ‡‡•˜‚—
‡…‡—ƒ—~–‚‡ŽŠ˜‡–‚˜ƒ˜…~‹’‡Ž–ƒ‰„ƒ‡Ž’Š‹‡—€ƒŒ‚‹‡Š‰~Œ‚Œ‹†~Š 
ƒƒ˜‡ŒƒŒ˜—‚‡Š‰~Œ˜~~‡‚ƒŽ˜”‡…Œ˜ƒ—Š‡€‚‡~—ƒƒ‡‰Œƒ‹‡Š—ƒ–‡—ƒ•˜—

15
‹‡–…~˜ƒŒƒ•ŒŠ‰~‡—ŠŠ‰‡Š–ƒ‰„~Š˜~„ŠŒ‹Šƒ~ƒŠ—ƒ‡Š‡—˜Œ˜‡–‚˜ƒƒŽ˜~ 
‚Ž—‡‰–‚˜‡˜~‡‡”ŒŒŽ‡‡†—Œ–€‚‹‡€˜Š‡‰~Œ~‡‚…’‚‡Œ‡ƒŽ–Š—˜’ƒŽ˜ƒ–„Ž˜‚ 
‹Š‰~ŠŒŽŒŽƒ†–‡’‹‹‡€‚‹‡”…ƒ–—‚ƒŒ—„~‚‰Š‚˜‚ƒ“‡‡ƒƒ—––ƒ€˜‚ƒ‡~ƒ—‡ŽŠ‚Žƒ—~–‚ 
‚Ž—ˆ‰Œ–„Ž˜‚Š„~‹€†‡Š…‚ƒƒ‡–ƒ–‚‡‚~Š~—ƒŽ‚ƒ~‰Šƒ~‰Š˜ƒƒŒ—ƒ‡‚‚‡–…~Š—‚Ž— 
ƒ–˜‚‡–‚—–Œ~ƒŽ–ˆ~——…~ŠŠ‹‡–ƒ‚Œ‹‡€ƒ‡‚~‰Š~–—‡“–~ƒ––ƒ€˜‚–‰˜‡—‡Š—‚ 
ƒ†‡Œ˜—ƒ‡’Š€–ƒŒ‚‡‚—‡’‰˜~„ˆ‰ˆ‡—Œ‚Š~Š—ƒŒ„~‹‡€~ŠŠ‹€˜ƒŒƒ•‚‹‡‡˜Ž—
ŽŒ‡‚Š‘‡ŽŒ‡‚Š–—’~—‚ŒŒ˜ƒ…’—‚Œ‰

"˜ƒ~‚ƒ€‚Ž—‚ŒŒ–˜ƒ‡˜ƒ–Œƒ…˜’ƒ‚–‚Œƒ 
‹€ˆ‰Š–Œƒ‡€˜ƒƒ‡”ƒ•Š‰Šƒ—ƒ˜‰—‚Œ~‡‚‚–ƒ–‚‚€‚Ž‚‚—‡˜‡~–Š•ƒ”„~~Š”~ 
˜–‡Œ—ƒ‡˜‡~ƒŽ‡~—‡Œ‡‰~ƒ‚–‚‚˜‡‡Œ˜‚†Š…‚‰‚„‚‡‚~Š–ƒ‡‚˜’ƒ˜‹’€‚Ž‹~ 
ƒ‚ƒ––ƒ‡ƒŠ~ƒ‹‡—ƒ…Œ‹‡•ƒ•˜ƒ•˜‚‚˜ƒŒ‹‡•ƒ„‡…Š•ƒ•„‚•ŒƒŠ‰Š‚’ƒ–”‚‚‰Š‚‚ 
ƒ—•ƒ‚‡‚ƒƒŒˆ‰Š•ƒ•„‚‡‚~ŠŠ•ƒ”„~~‹Šƒ~˜ƒŒŠ—‚˜–‚†‚‰Š‚‚–ƒŒ—Š 
‹ …’‚ ‡Œ‡ ˜— ‹˜‡~ ‹‡ƒŒ˜Œ‹‡–…~—‹‡‡—•‚ ˜~ ‡˜‡~– ~Š ‹€ Š•ƒ”„~~ Š”~ ‹ƒ˜ 
‚‡‚—‚„‚‹Šƒ˜‡’Š‰‚–~‡—ƒ•ˆ–‚„‚~–~Š~ƒ‚‹‡Š‰~Œ˜€—‚‹‡‡—•‚ƒ˜ƒ–Œƒ…‚Š‰
~ŒŠƒ€•ƒ’‡ƒŠ‡—‚‡‚ƒŽŒŒ•…–Š…‡Š”Œ

‚Œ–‚~ŠŠ…ƒ˜‡Ž 
ƒ‚˜‡‡‚—
Š‚Š†‡Š—…ƒŒ 
˜Žƒ‰˜˜Œ”ƒŠ–—•‚ˆ~…’‚€…Š˜ƒŽƒ–‰„‚‹‹‡‰‡—ŒŒƒŽ~ 
Š•ƒ”„~~…’Š—ƒ—~–ƒ†‹ƒ‡‡~”ƒŒ—‚Ž—‚˜‡‚„ƒŠ‰ƒ–•‚Œ‡’ƒŠ•ƒ”„Šƒ€‚ƒŽ– 
˜‡Ž—Šƒ’‚•‡˜ƒ—Šƒ”–ƒ‹‡Š—ƒ–‡
•”‡–— 
‹‡Šƒ…‚˜‡Šƒ˜~ƒŽ‰Š‚ƒ†—‡€–‚~Šƒ~Œ—Š…Ž 
˜ƒ”Œ~˜Š–ƒŽ‡”‚‡•’˜‚Œ‡Ž’ƒ’ƒ€Š˜‡–ƒŽ‡”ƒ–‡…‚‚•‡‚˜–€Œƒ•Šƒ~Š——…• 
‚—Ž~Š‚„Šƒ’‡†˜ƒ—•˜Œ‚˜ƒ‡~ƒ’–‚˜ƒ~”ƒ˜‚˜ƒŠ•˜Œˆ‰ƒ‘ƒ€‚ˆƒ˜—…–˜Œ‚˜~‚ŒŠ”Œ 
ƒŽ‡~—–Œ~ƒ‘•ƒ˜–˜‡ŠŠ‰‚Œ–‚ˆ–ƒ”—‡—~~Š‡˜–Œ~—‰Š~˜‡ŠŠ‰‚Œ–‚~ŠŠ‹’‘~
˜‡ŠŠ‰‚Œ–‚‡‡ŽƒŒ 
‡—‚ƒ‹‡Šƒ…‚˜‡‹‡€–‹˜ƒ~ŒŒŽ‡‡†—Œ–€‚–‰„Ž‚Œ–‚‚”ƒ–ƒŽ‡~‚ŒŠ~~˜~‡˜Š~— 
ƒ~Š‚Š—~˜‡‡–ƒ~‚–‡——…~‰—‡ƒƒ–‰‡„‚‡–‡~‡‚Šƒ…ƒŒŠ•‡„‚Š‚Šƒ‰‡˜‡ŠŠ‰‚Œ–‚‡‰‡Š 
”˜˜~Š‹~—~Œ——…~’ƒ–‚‚–ƒ˜‚Œ–‹ƒ—…ƒ‰—Š–ƒ~
‹‡–‚˜~…‰—˜’ˆŠ–Œ—‡‚ 

~~Š~‚Ž‡•˜~Š~”˜‚•‡‚ƒ‹‡~‰‚˜Œ…ŒŠƒ’‡†‚ˆŠ‚Œ„ƒ„‡Š•ƒ”„~~—‰˜‡‚Œ–‚
‡†Š…‚‚ƒŽƒ”–~ƒ‚ˆ‰—~’ƒ–‚˜~Ž‰—ƒ—•˜‚Š•ƒ”„ 
~Š‘~–‹ƒ—ƒ‡Ž’ŠƒŽ‡~–~Šƒ‚–…Š•ƒ”„~~‡–…~ƒŽ•‚•‡‚‚‰–~ˆ–˜ƒ•‹‡–—
ƒ~ƒŠŒƒ‹Šƒ‚Š‰Œ…‰—ƒƒŒ‡Š•Œ˜‚‚‰Š‚Œ˜Œ‡ƒŒ‚ƒ•Ž‹Š—ƒŒ„ƒ‰‡–•–~‰Š—Š•Œ‡ 
…‡Š”‚—~‰ƒŽ‡~–‡–‚—"…ƒ˜‡Ž˜‡ŠŠ‰‚Œ–‚ˆ–ƒ”‡~‰~‹~‚——ƒ~˜‚—–…~Šƒ˜ƒ~‡˜Š~— 
—‡~‚Š—ƒ˜†Š…‚‡ƒŠ˜Š‰‚—„~ƒŽŠ‡—‚Š•ƒ”„~~‚Œ–‚~ŠŠ˜‡Ž–ƒ…‚‚•‡‚˜~–ƒŠ 
ƒ˜ƒ~ƒŽ‡~–~Šƒ†Œ‰ŠŠ‰‚Œ–‚~ŠŠ‹€Šƒ’‡†ƒŒŠŠ‰ƒ‡‰~‚Œ–‚“’…ƒŽ‡~—†‡Š…‡‹~‡‰ 
„ƒƒŒ”Š†Šƒ—‚‡‚‡Œ˜˜ƒŽƒ–…~‚ƒ‡˜ƒŽ—†–’ƒ‡Œ˜ƒ•Š…˜ŽŒƒ‡‚—‹‡–‚ƒ‡–ƒ‡‡Š…Ž~Ž 
‚‡‚—ƒ~ƒ‡~†…Š‚ƒ—˜‚—~Š‡‡—ˆ‰Š•–ƒ‡‚ƒŽŒŒƒŽŒ——˜ƒ‡…‡‚˜ƒ…Ž~‚–—~‰‚–ƒ€ƒ
‚˜‡Œ‚‹ƒ‡Š˜ƒ‡ƒ‰„ƒ‡‡~—ˆ‰Š–Œ 
˜‡~–‡—‡~‚ƒ~’ƒ–Š”~ƒ‡Ž‡—ŠŠƒ’‡†–ƒŠ–ƒŒ~‚‡‚ƒŽ–—‰‹€‚‡‚ˆ‰—‘‡ƒŒŒŽ‡‡†—Œ–€‚ 
‹‡‰‚~ŠƒŽ–Š~‹ƒ•Œ‚˜~‹‡–‚Š…–‰ƒŒ‚‡‚ˆ‰ˆ–ƒ”Šƒ—‚˜~–ƒ•Š—•‡~’ƒ–‚Š„‚‰ 
‚–—‚˜–‡•‚‡‚ˆ‰ƒŠŠ‰—ƒ—…Š‚Œ‡~ƒŠƒ’‡†‚Œ„Š‰ƒŒƒ•ŒŒ„ƒ„‡~Š—ƒ–Œ~’ƒ~ƒ‹ƒ—
–‡‡Œ‚Šƒ’‡†ŠŠ‰—‡€–Œ~Šƒ‡Š…~Šƒ‚–ƒ˜‚ƒŒ‡Šƒ‡˜ƒ—…Œ•Œ˜Œ~ƒ‚—‰‚Œ–‚~ŠŠƒ‡Š 
‚‡‚—~’ƒ–‚˜~ƒ•‡„‚‡Œƒ‚„…‹‡„‹‡~‰‹‹‡Œ‡‚…~Š•ƒ”„~~––ƒ˜‚‚’ƒ•˜‡Ž’Š 
”‡‰ ~~ ˜~ Š~—ƒ ~’ƒ–‚ ‡€‚—‰ –‡ “…Š‚ƒ ‹‡~‰‚ ƒ’Š… ‡‰‚ƒ ‡‰‚~ Š~ –‡Š “ƒ…Œ •ƒ‡ 
“…Š—‡€–‚—ƒŠ‡—‚~~ƒ‚‡‚‚Œ~’ƒ–‚Š~—–Š‰‚
ˆƒ–—‚ƒƒŠ—ƒŠ‡—‚—‡€–Œ~ƒ‚

16 
˜ƒŒ‡Œ˜ƒ˜ƒ†—’~~‡—‚
‚ƒ—˜‡˜‡— 
~’ƒ–‚ ‡‡Ž˜‚ 
"‹‡~‰‚ ƒ’Š… ”‡‰ƒ
‚„… •„…
‹‚‡ŠƒŠ‹‡Šƒ‰‡—‚~ƒ’–‡–’‹ƒ—‡~ƒŠ~‰‹‡†Ž‡‡”’Š—ƒŽ‡Ž’‡‡”Œ~’ƒ–‚—‰

‹‡Œ—ƒ‰˜ƒ–‚Š
"–˜ƒ‡ƒŠ”~’˜—‹‡ƒŒ–Š‡”‚ŠŠ‰ƒŽ‹~‚ 
˜ƒ‡‚Šˆ‡–”‚‡‚Š‰‚ƒŠ”~‡‰~•ƒƒ‹‡ƒŒƒ‚—ŒŠ‡”‚Š–—’~—‡Š‚~–Ž~ŠŒŽ‡‡†—Œ–€‚ 
—~–‰—Œ‡—Š•ƒ”„~~—‰˜ƒŽ‡’‡Šƒ€‡ƒ˜ƒ–—’~ŠŠ‹‡•ƒ•‚ƒ‹‡†–’‚Š‰‹‘ƒ‚‹Š—ƒŒ 
Š—
‹‡‡…“’…
‚–Œ˜ŠƒŠ‡‚‹ƒ‡„—˜ŠƒŠ~‰–ƒŒ˜…‡—–Œ~–’‰
‹‡‡…“’… 
˜‡—‡ 
‚–˜ƒŽˆ‰ƒ˜‰‚‡€Š‚˜ƒ~‚Š‚ƒƒ„‚…‡—…‰Ž—‡ŒŠ˜‚‡‚~–’‰‚‡—‡‚‚~–•ŽƒŒ—
‹‡ŒŠƒ˜ƒ–ƒŠ‚…‡—‚ 

‹‡‡…“’…
‚–ŒŠ—ƒŒ—˜~˜~—ƒŽ‚‚‡—‡‹‡ŒƒŠƒŽ~ƒ˜ƒ‡‚—„~ƒ˜…‡—‹‡–ƒ…Š–Œ~~~ 
•ƒ‚‡‚—‹‡ƒŒƒ‚—Œ—‡Š~–—‡Šƒ€ƒ•‡”Š‰Š~ŠƒŠ‡‚‚ŠŠ—ƒ‡˜ƒ‰‡Š‚ƒƒ‡—Œ•ƒŠƒŽ‡Š 
Š‰‚ƒŠ”~‡‰‹‡ƒŒƒ‚—ŒŠ—‚„‰€—ƒŒ‡~
‹‡‡…“’…
‚–ŒŠ”~Š~•Œ˜‚Š–—’~ƒ‡Šƒ–˜ƒ‡ƒ
Ž–ƒ~˜‡‡–ƒ~˜ƒƒ”Œ€‡–˜‚Šƒ‰‚–ƒ˜‚Š‰–˜ƒ‡˜‡Ž†–’‚˜ƒŽ••‹Š—ƒŒ‚‡‚ 
~~–Œ~‰Š
‹‡‡…“’…
‚–ŒŒ…~–˜ƒ…’‚Š‰Š•„…˜‚Š‹‡”ƒ–ƒŽ~‡–‚˜~„˜ƒ–ŒŠŠ~ 
ƒ‡‡Š~Š–—~Š‰˜~‚—
‹‡‡…“’…
‚–Œ—ˆ‰ŒƒŒŠŠ‹‡‰‡–”‹‡—Ž~—ƒ‚—ŒŠ–‡—Š•ƒ”„ 
ƒ‡Š€–˜~˜˜‰Œ‚‡‚ƒŠƒŒ‡—ƒ•ƒ‡˜ƒ…ƒ‰ƒ‹‡—˜Š‡€Œ‚ŠŒŠ‚‡‚—‰‹€–—~‰‹‡Œ—ƒ‰˜ƒ–‚Š 
‹‡˜Š—‹‡—ƒŠ…‚ƒ‡˜ƒ…ƒ‰Š†‡‚~Š‹’‘~‚–ƒ˜Š‹–•Šƒ‹‡ƒ‚‡•„…Š‡‰‚~ƒ’•‚‚‡ƒ–‡…–
ƒ‡Ž‡€ŽŒ‹‡Œ—ƒ‰•–~Š~‚Ž‰‡‡Š~ƒŠŠ‰‡‘~ƒŠ~‰˜ƒŒ
32–‡”ˆ–~ƒ˜ƒ‡‚„—˜˜Ž—Š•ƒ”„~~–Œ~ƒŠ~‹‡–ƒŽŠ–Œƒ~ƒˆ‡—ŒŒŒŽ‡‡†—Œ–€‚ 
Š—‚Ž‡…‚˜~ƒŽ‡~–„~ƒ
‹‡‡…“’…
‚–ŒŠ—€Š’ƒŒ‚ƒŠ‡€Š‡€‚Š‚‰„~~˜ƒ–‹‡Ž—ƒ’Š…‚Ž‚ƒ‹‡Ž— 
“–~‹‡Œ—ƒ‰˜ƒ–‚Š‹‡Šƒ‰‡‚‹‡–‹ƒ‡Ž’Šƒ‡€‚—‰…~€–Š…Ž~Š—
‹‡‡•Œ‚~Žƒ—–ƒ‚~Ž 

–˜ƒ‡˜ƒ•ƒ…–˜ƒ”–~Š‹˜‚Š~‰‚ŒŽƒ‹•ƒŠ‡€‡Œƒ–ŒŒŠ˜‡…–—ƒ–’‚‡ƒ‚‡‚‹Šƒƒ~Š~–—‡ 
˜ƒ–‚Š ˜‡˜‡Œ~‚ƒ ˜‡Œ‡Ž’‚ ƒ˜Š~—Œ ‚˜‡‚ ˜…~ ˆ~ ‹–ƒ’Œ‰ƒ ƒ‡‰ ‡–Œ€Š ƒ‚ƒ—‡˜‚— ˜ƒŒ
‹‡–‚˜~˜ƒ‰„Šƒ‹‡Œ—ƒ‰ 
‡Œ‡ƒƒ˜‡‡ƒƒŠ‚Œ‹€—–ŒƒŠ˜‡Ž‹‡Œ—ƒ‰˜ƒ–‚ŒŠƒ‡Œ‡Š‰ƒ—’Ž˜~–ŒŠ•ƒ”„~~ƒ˜ƒ‡‚ 
–‡˜ƒ‚—‚†‡†–Œ‚‚~ƒƒ”‚––—~‰ƒ˜ƒ•Š˜‚‡–…~‹€‹‡Œ—ƒ‰˜ƒ–‚Šˆ‡—Œ‚Š‚‰„
‚—
‚ 
ƒ‚Œ‡˜‡Œ~—’Žƒ—…Šƒ‚ƒ—˜˜ƒ––ƒ˜‚ŠŠ˜‡ƒƒ”•Š‰‹‡–‹‡ƒ‚‡Š‚Œ–€‹‡ƒ˜‰ƒ‡–…~ 
˜ƒ~–Šƒ~—˜ƒƒ”Œƒ‚–ƒ˜‹‡–Œƒ—‹Ž‡~—‹‡ƒ‚‡‹€
‚—
‚‡Œ‡ƒŽ‡Š~ƒ‡€‚Š’˜‚ƒ‚Œƒ–•‡‚ 
ƒ…‡Š”‚~Š‹‚‡ƒ‚‡‚‹Šƒ‚Š‰˜~Š•ƒ”„~~€‡‚Ž‚ƒŽŒŒ——ƒ‡Œ‚ƒ•ƒ…‚˜‡‚˜~‹‚‡Ž‡ƒŒ 
‡ŒŠ‰‹Š”~‡–‚"‚–‡‰ ‚‰‚€‚Ž‚‡•’˜‡Œƒ–ŒŒ‹€˜ƒŠ’—ƒ˜ƒ†—’ƒ„‰˜ƒ‡…Š˜‡Žˆ‡~ ‡‚Š
–—ƒ‡ƒŠ‡€Œ‚ƒ‰‚˜~Š•Š—–ƒ–‰‚Ž†•‚––—Š•Œ— 
‡ƒ‚‡Š‰Š‹ƒ…–~ƒŒ~Ž‚ƒ–‚‡‚˜Œ~‡‰˜ƒ–‹‡Ž—Š~–—‡ŠŠ‰˜~€‡‚Ž‚Š‰~‚‰„Š•ƒ”„~~ 
Š—˜ƒ—•ƒ˜ƒ–”‚–‚ˆ‰Š‰ Š‡‰‚—•Ž‚ƒŠ‹ƒ•ŒƒŠ”~~”Œ~Š—‡ƒ‚‡‚‡‚~Š~ƒ‚–—~ 
ƒ–—‹‡–•Œ‡’Š~Š–’ŠŠƒ‰‡Š•ƒ”„~~Š—ƒ‡˜ƒŒ~–~ˆƒ˜ƒ˜‚Š‚‰„—‡Œ•–‹‡ƒ‚‡ 
‹‡‡ƒ~–ˆƒŽ‡…ƒ‚–ƒ˜˜ƒƒŒŠ˜ƒŠ‡ƒ‹‡Š‡‡Ž‰‚Šƒ‹‡Œ—ƒ‰˜ƒ–‚Š‹‡€ƒŽ‚ƒŒƒ‡‹ƒ‡–ƒŠ”~
‚ŠŒŠ—‚‡ŠŒ’…ƒ‰‘‡ƒ‚Šƒ‚•‚Š…ƒ–˜…Ž˜ƒ—Š”‡‰ƒŒƒ‡–Š‰

˜‡˜‡Œ~…ƒ–˜ƒŠ’— 
ƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽŠ‹‡–’˜~ƒŒ‚~‡—ƒ•‚‚ƒ‡‚Š~—‹‡Œ‡‡ŒƒŽ~˜—€–Ž‚‚…‡—‚˜~ 
‹‡Ž’‚•‚‹–‡—‡‡…‡‚˜ƒ‡‚Š‚‰„—–…~Š‚ƒƒŽ˜ƒ‡…Š…‡Š”‚”‡‰ƒŽ–‚—ŒŠ— 
‰˜‡ˆ‡~˜Š‹‡—•ŒƒŽ~‹€ˆ‰"‹~‚Š‰‡Ž’Šƒ˜ŠŒ‡ƒ–‡‰‚~Š‡‰ƒ‹‡Ž’Š~
"Š˜‡…–Š‰‡Ž’Š‚—ƒ–’ƒ˜ƒ”Œ—‚~–—–…~Šƒ‹‡ƒ†‹Šƒ‚—–Š•ƒ”„ƒŽ–—

17 
~~Š—ƒ‡’Œ‡˜Œ——‚Œ‹‰Š–’ŠŠ‰ƒ~Š~ŒŽ‡‡†—Œ–€‚‡—Œˆ‰Š‚–ƒ–‚ƒ—˜‡Š‡~ 
~ƒ„…‚ ƒŠ ‚Ž "–ƒ‚ Šƒ€ ƒŽ‡‚— ƒ‡ ~ƒ‚ ‹~ 
—‡~ ƒ„…
‚ –Œ ˜~ ‹’ Š~—— ‡ƒ‚‡ Š Š•ƒ”„ 
‡Ž~—ƒŠ~Œ˜ƒ‚ƒ€–˜ƒ‡‚–‚˜ƒ€–Š‡€‚ŠŠƒ‰‡‡˜‡‡‚‡Š—‡—˜ƒŽƒ–—‰‚ƒ˜ƒ…ƒ‰‚‡’Š 
…ƒ–˜ƒŠ’— 

‡‰–†ƒ‡Œ˜~ƒ˜Œ~‚˜~ƒ‡‡Ž~‡–‚–ƒ‚Šƒ€‡Ž~—‹‡–Œƒ~—ˆ‰Œ‡Š—‡‚Œ‰~˜‰‚~”ŒŽ
–ƒ‚€‡‚ŽŒƒŠƒ€ƒ˜ƒ‡‚˜ƒ–ŒŠŠ•ƒ”„~~Š—ƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽ˜~–‡‚Š‚Šƒ‰‡—‚ƒ—˜‚‡‚ƒ„ 
‡Œ‡‹…ŽŠƒ‡€‚ƒŽŠ–Œ~~†‡Š—‡•‡‡Ž•…–€‚–Œƒ‡–˜~‹‡Š—Œ~†‡Š—ŒŽ‡‡†—Œ–€‚ 
”Ž~€‡Œ~†–~’†—‡Ž•Œ–~
‡‹‡ƒ†‹‡– 
ƒ˜~ƒƒ”˜‰‰~Š•ƒ”„~~—
‚—
‚ 
‹‚—˜Œ~‡•‡”—‡€–‚Šƒ‡ƒ…‡–‚—ƒ……‡ŽŠ~–—‡ŠŠ‰ ‹Šƒ‚Š‰˜~˜ƒŒ–Š–—’~‡~ †Šƒƒ 
—•‡ƒ ˜‰ Š•ƒ”„ ~~— ‘~ Š— ~†‡Š— ‡•‡‡Ž• …–€‚ ƒŽŠ –Œ~ ˆ‰Š ‘ƒŽ –ƒ‚ ‡Šƒ€ ‰~ 
‡‰Šƒ€‚ƒ…ƒ‰˜~ƒ‹‡ƒ†‚ƒ‡—Œ˜~‹–’Šˆ‡—Œ‚ŠƒŽ‡Šƒ…—ƒ–‡~Šƒƒ‚ƒ‡’‡~Š—ƒ˜~ƒƒ” 
ƒ‰—ŠŠ•ƒ”„~~‡€‚—‰‚˜‰Šƒ
‹˜ƒŒ‹ƒ‡‹Œ”˜~‹‡–‡‰Œ‹‡•‡”‚‡~ 
—–Œƒ—Š—‡
Šƒ€‚ƒ…—‹‡€‡Š’Œƒ‹‡–’ŒƒŽ~—‹‡‰ŒƒƒŒ”˜~–‡‰Œƒƒ‡–‰‹‡Œƒ–Œ‡„Ž€ 
…–€‚ –Œ ~†…Š‡ ‡Š Š•ƒ”„ ~~ ‡ ‚˜‡‡‚— ‚–‡Ž‚ƒ ‚Šƒ€‚ ‚–•‚ ˜~ ‹€ ˜~„ ‡‡”~ 
–˜ƒ‡‹‡€‡Š’Œ‹‡‡ƒ†‡‚„Š‚„ƒ~†˜‚ƒ‹‡Œ’‚Œ‰‹‚‡Ž‡ˆ˜—‚Šƒ‰„—~†‡Š—‡•‡‡Ž• 
‹‡Œ’ ‚Œ‰ –‡~ Š•ƒ”„ ~~ ˜~ –•Š ‡€‚ ~†‡Š— ‡•‡‡Ž• …–€‚ –Œ—‰ ˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž— 
ƒ‚–Š—‡~ƒ†‡‚‚„”Š‚„…ƒ–‚‡•Ž‡Ž—ƒ—‡ˆ‰ƒƒ‡’Œ‚€‚~‡”ƒ‚Šƒ–Š…‰‚‡‚~Š~~Š— 
ƒ–‡‹‚ˆ‡~—…Œ‹’Š‰ƒ˜ƒ~–ŠŠƒ—Œƒ‡‚–Œ‚„…Œ‚„‚‡‚‚Œƒ~Œƒ–‡~Šƒ˜ƒ‰—ƒŒŒ
‚•‡˜— 
ŒŽ‡‡†— Œ–€‚ Š— ƒ‡˜ƒŽƒ–‰„ ˜~ ‡‡Š ~‡”Œ‚— ƒ‡‚ –Ž’€ Š‡ŽŒ ‹…ŽŒ –‚ –•‡‚ ‡‡‡Š …‰ –—‡‡ 
ƒ—˜…’
‡Ž–ƒ˜–—Œ‚
ƒŒ–ƒ’ƒŠ•ƒ”„ƒŽ–Š—ƒŠ‡”…’‚€…‡Œ‡Œ~†‡Š—

‚–‚Š•ƒ”„ƒŽ–—‹‡–‚‹‡’ƒ€‡‚˜‰ŒŠ˜•˜–Œ‚””‚
‚–‚ƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽ‹Š†Š 
Š‹‰‡’ŒƒŒ—ŠŠ‰ƒŽ‚Œ‹‡–‚‹‡’ƒ€‡‚ƒ˜ƒ—‡–’‚‡‡…Š‹‡–‹‡–ƒ’‡‹‡Œƒ—ƒŽ~
"ˆ‰ 
‡—‡Œ…ƒ‡Ž—‡Œ‡ƒ—Š‰‚Ž˜Œ‚‡‚˜ƒ–‹‡Ž—ˆ—Œƒ‡Œ‡Š‰‘€˜‚ƒ‚Ž˜‚‰~Š•ƒ”„~~ 
‹ƒ‡‰—‡—‹‡Š‰~Œ‚ƒ–Œ–„Ž˜‚ƒ•ƒ˜Œ‚•—Œƒ‡’Š‡Ž‰‚~Š‹ŠƒŒ‹‡–…~‹‡Œ‡‹€‘‡ƒ‚‹‡Œ’Šƒ 
ˆ’‚‚„‚€—ƒŒ‚—Šƒ‰~Š~ŠƒŒ”˜~Š‡€–‚†ƒ—’~ƒ‚Šƒ‰~Š~Š‚˜‡‚ƒŠ”~†‚ˆ–—–ƒŠ‰Š 
Š€–˜‚—ƒŽ…Šƒ—ŠƒŠ—‹‡ƒ•‹‡Š‰~ŒŠ—ƒ•‹ƒ‡–‚„‚‡‚ƒ˜ƒ‡Œ”Œ•Š…Šƒ‡Ž—†ŠƒŠ”~ 
‚”– 
–ŒƒŠ…‰—‡‹~‹€—˜ƒ…”~†˜‚‹’†‡–’˜‚˜~‘‡Š…‚Šˆ–ƒ”‚~–~Šƒ‹‡Ž—˜ƒ–—‹‚‡Š~ 
ƒ„Œ‚˜‰–ˆ–ŠŠ‡€–ƒŽ‡~‡‰ˆ–Šƒ–ƒ„…Šˆ–†”‡~Š—‰˜‡‡˜—˜ƒŠ—ƒ„Œ‚˜‰–
ƒŽ”‡Š…‚ƒ 
†ƒ’Œƒ•˜Š‡‰~Š—Œ‚‡‚ƒ„‚‡Œƒ‡…‚˜Œ…Œ‚ƒŠƒ‡‡˜~Š†ƒŽ‚‡‚˜—•–Šƒ…‚˜ƒŒ‡ 
‹~—˜ƒ‰–‚˜~Œ˜~‹‡Š—‚Šƒ˜ƒ’ƒŽ˜ƒ‰–‡˜—ˆ–ŠŠ‰ƒ‡—‡‰Šƒ…‚˜ƒŒ‡ƒ‡˜ƒ…ƒ–~‹‡…ƒ’˜
‹ƒ‡Š‰ˆ–Šˆ‡–” 
˜˜ƒƒ…‡’ Š : ˜ƒ˜—Š–ƒŒ~‚‡‚—‰‹€ƒ‡’Š‚•—Œ‡Ž‰‚~Šƒ†Œ‰—‚‡‡˜—‚‡€Š‰ƒŒ‰ 
˜ƒ˜—Šƒ‡Š—ƒŠ–‡‰„‚Š‹‡‰‡–”ƒ‡‚‹‡‡–‚”‚‡–…~˜ƒƒ‰‡˜—ƒ‹‡‡–‚”‚‡Ž’Š˜ƒƒ‰‡˜—:‹‡~’ƒ–‚ 
˜ƒ–—‡…ˆ‰˜ƒŽ’˜‚ŠƒƒƒŒ‡ŠŒ•‡’‚ŠƒŠ‹ƒ–€˜‚‡‡˜—‚—‚”–~Š‡‰‚‡‚ƒŠ”~‚‡‡˜—‚†ƒ‡Œ
‚‡˜—‡Š‹€–˜‚ƒ˜ƒ’ƒ”–‹‡Ž— 
‚‡‚Š•ƒ”„ƒ‡~‡‰ƒŽŠ–’ŒŒŽ‡‡†—Œ–€‚ƒŽ–Š—‹‡’ƒ€‡‚ŠƒŽ˜…‡—ˆ‡–~‚Š‹‡—•ŒƒŽ~—‰ 
~~Š‹‡–‰ƒŒ‚‹‡–ƒ’‡‚…~Š‰ƒŠ‰Œ˜~„Š†Œ‚‡‚ƒ
’€ 
–~ƒ˜‚˜~ƒŠƒ•‡‚—ƒŠ~Š•…ƒ” 
‚Žƒ‰Ž‚ƒŒ—‚‹~‚ƒ˜ƒ~Šƒ~—Šƒ~—‰“‡‡ƒƒ—ƒ˜ƒ–…‡Œ‡ƒ˜†‡ŒŠ‚Š~Š‹‡Ž—ˆ—Œ—Š•ƒ”„ 
Š‚Š~Š‰Šƒ„Ž†—–ƒ‡~Š———…‹~‡‰˜ƒŽ’€Š—€‚ƒŽ‚„‚‡‚~Š—Šƒ†‡ƒ˜ƒ†—’‡—Œ‚‡‚ 
~Š—‘‡‚~ƒ‚‚Šƒ€‚ƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽŠ†Œƒ‹‡„Œ‚‡‚ƒ˜ƒ—‡–’ƒƒ‡’ƒ€‡Š˜ƒƒŒ—‚Š‰˜~‚†‡Œ‚
˜†Š…ƒŒ˜ƒ‡ƒƒŽƒ•‡ŠƒŽ‡ƒ–~—‡‡‹‡–‚—‡‰ˆ‰Šƒ–‡

18 
‚˜Š’ŒŠ‚‡Ž—‡•”ƒ‡ƒ‚‡‚ƒŒ—ƒ–‡—‡ƒ‚‡––ƒ€˜‚‚‡ƒ–—ƒ‚—‡ŒŠŠ•ƒ”„~~–’‡‹’ 
~Š$‹‚‚‹‡Œ‡&‹‡Š‡€–‹‡—Ž~—‚Œ–—˜ŽŒ‹ƒ‡Š‰Šƒ‰~ŠƒŒ”Š‚—–‚‹‡‰ŽŠ‚‡‚—ŠŠ€ 
˜ƒŒ‡‹‡Š‰ƒ~ƒ‡‚‹‡—Ž~‹˜ƒ~‚‡ƒ–‚––——˜ƒ‡Ž‚Šƒ€˜Œ…Œ‹Œ”Š˜ƒ—–‚Š‹‡Š€ƒŒƒ‡‚ 
ƒ‰Š‹‡€ƒ~‹˜ƒ‡…‡‰‚Œƒ„–—˜ŽŒ‹‡—‰ƒ–ƒ‡‚˜—ƒ‰Š•–ƒ‹‡Š‡€–ƒ‹‡†ƒ—’‹‡Š‰~ŒŠƒ…‚ 
~Š—ƒ—…Š‰~Œ˜—‚˜~€ŽŠ—•‡—‰–—˜ŽŒŠ‰~‹ƒ‡Š‰—–‡—‚‡•”ƒ‡ƒƒŠ‡~ƒ˜—˜ƒ
†ƒ’Œƒ•˜—˜ƒŠƒ‰~Š‡’•Œ‚‡‚ƒ—‚”Œ~Š‰~ 
ˆŒ”Š–~˜ 
‚Œƒ„‚ƒ˜Š‡‰~†‡–’˜Š‡‡Ž˜‚Š—•‡—‡ƒ‚‡Š–Œ~ƒƒ–ƒ’‡˜~‹‡‡Š•ƒ”„~~ 
ƒŽ–&‹ƒ‡Š‰†ƒ’Œƒ•Š‰ƒ~‡Ž~ƒŠ‡~ƒ˜—•–†ƒ’Œƒ•Šƒ‰~ŠƒŒ”Š‚—–ŒŠƒ€‚–‡—‚‡•”ƒ‡ƒ— 
‚˜~‡Š‡€˜"‹‡’ƒ€‡~–•Ž‚„‡‰ƒ$‡ƒŽ‡—~ŠŠ‹‡Ž—˜ƒ–—ˆ—Œƒ•Š‰~Œ‹‡…ƒ˜’˜’ŠŠ‰ƒ~‚‡‚
˜‡Ž˜ƒƒŽ‡‘Ž‡‚˜ƒƒŒ—‚Š‰˜~Š†‡‚‰‰ 
"ƒ‰Ž‚„‘€˜Œ‡Ž~—‡Š‹‡–Œƒ~—‚Œ‹~

$~†‡Š—~‚‚—Œ‘ƒ‡
–…‚–‚Š…ƒ‰–—‡&

19
~†‡Š—ŒŽ‡†—~€–—‡–Šƒ€‚ƒ~€‚ƒŽ
Š•ƒ”„€‚‰—––ŒŠ—ƒ–ƒ~Œ‚€ƒŽ‡†ƒ•‡Š
†—˜ƒŠ‰:”~‡˜ƒŽƒ‡Š€“ƒ•
˜ƒ…–ƒ~˜ƒƒŒ—~–~†‡Š—~€–—‡–Šƒ€‚ƒ~€‚Š•ƒ”„–ŒŠ—ƒŽŠƒŽ‡Ž’
Š•ƒ”„€‚‰—––Œƒ‡~Šƒ–‰„ƒ’‚‡–ŒƒŽŠ–ƒŒŠ˜ƒ~‡—‚—•‚–ƒ˜
–Œ~—‚Œ†•ŠŠ‚—–‚˜~„‹‡’‚Š~Š—‚ƒ”Œ~ƒ‚ƒ‡~˜~ƒƒ”‡’Š—‚Žƒ
Š‡€‚Š‡‰‹‡Žƒ—˜ƒŒƒ•Œ‚Ž—‚ˆ—Œ–Œ—˜ƒ…‡—‚ˆƒ˜‚‚ŠŠ„ƒ‡~‹—
.1‚–‡~‚Šƒ‚–ƒ˜
‡–•‡ƒ ‚‚ŠŠ„ ƒ‡~ ‹— —–€‚ –‡‰„‚— ‚Œ ˜~ •– ƒŽ~‚ ‡‰ —‡€‚Š ƒ—…
–…~‹ƒ•Œ‹‡–‡—ƒ…~‹ƒ•Œ‹‡‡Ž‚–ƒ˜‡–ƒƒ~ƒ‚~Š‚…‡—‚

‚–ƒ˜‡ŽŠ”~–˜ƒ‡‡ƒ”Œ–ƒ‡‚~†… 
˜ŠŠ—‹‡–ƒ‡~ƒ–—‚–ƒ˜‡ŽŠ”~‡ƒ”Œ~Š~Œ˜Œ‚ƒ—˜˜ƒ—Š‚ŒŠ‹‡Š~ƒ—‹‡Œ’Š
‡„Œ~Š’‰ƒŽ€~Šƒ…”–~Šƒ‚Š‡Š…˜—Ž~Š…~‘~ƒ—ŒŒ 
‚’–ƒ‡–ƒ—•—‚ŒŠ‰‹‚‚–ƒ˜‡ŽŠ”~‡ƒ”Œ—˜ƒ–‡‚–•‡—–Œƒ~‚‡‚‚‚Š„‡–ƒŒ‡~Š~
‚„Š‚–’‰Š‚‰„Žˆ‡~˜Šˆ‡–”ƒ‚Žƒƒ‰‡Š—‡–•ƒ˜ƒ‰–ƒ~–‚—Šƒ˜ƒŽ”‡Šƒ‹‡Š†‹‡–ƒ€‰
…—˜ŠƒŠ~„‡•–‡Ž‡‰–Œ˜–~’˜˜‡—‡

Š„€——…Œ‡–ƒŒ‡~˜ƒ–‡‚„ 
•‡„‚Š~Šƒ—~––˜ƒ€–‚–‚‚„—‡ƒƒ‡ŠŠ†ƒŒ—‚Œƒ‡…~Š‰~Šƒ–‡…Š‹~‡—‹‡Ž‡Ž 
‹‡Ž—–~ƒ‚~Œ‡…ƒ‹‡Œ‡˜ƒ‰‡–~Š‚‰„Š„‡–ƒŒ‡~—‹‡ƒ‡‹Šƒ‰~ƒ‚—Š‰Š„€ƒŠ‡’~ƒŠƒ„€Š~Šƒ 
•˜Š˜ƒ–—’~ƒŠ‡~ƒŠ„€‹’Š—‰Ž—–†”‚‡Œ˜ƒ‡˜ƒŽ—‚~ŒŠ‰Š——’Žƒ—…‚—ƒ‚‡‚—‰ƒ 
ƒŽ~€ƒŠ–‡“‡ƒƒ—˜Ž‡Œ‚‡‚‹‡Ž——Œ…ƒ‹‡ŽƒŒ—‡Ž’Šˆ––ŒƒŠ‰‹Šƒ‚˜Œ…ŠŒ‡Ž’Š‡‰‚„˜~ 
‚‡‚‡‰˜ƒ—–ƒ˜ƒ~Šƒ~—Š‡Š‡ƒ€Š—–”…Œ…–’‘†•Š‹‡—‡—‡Šƒ˜‰‡Š‚‡‰ˆƒ˜ƒƒ…–ˆŠ‚ƒ
‚—ƒ—‚ŒŠ‹—~Šƒ˜ƒ—…Œƒ’˜ 
‚„–’Œ‚„ƒ‚„ƒ…–ŠˆŠ‡—‘‰ƒŠ˜Ž„~˜~„‚–‡ŠƒŽ—–Œ~—…~ƒ‡Š~~˜ƒ–‹‡Ž—–ƒ‰ƒ 
–~—Žƒ‹‡‡•~Š˜ƒ–‹‡Ž—–‰˜‡‚Š~‹‡‡•‹ŽŒ~ƒ…–‚—––˜‚„~ƒ…–’‚–ƒ‡ƒ€Š‹Š—‡ƒ‚„ƒ
‹‡‡…~ƒ‚‹~ƒ‡ƒ€‚ƒ˜ƒ~ˆŠ‚‰‡‚Š˜Š–—’~‡~ƒ‚‡Ž…—–€Œ•–‹— 
‹‡ŽƒŒ—‡Ž’Š˜ƒ†‘†•Ž—…–’‡ƒ€Š‹‡ŒŠ—Œˆ‡~ 
–~ƒ‚~Œ•‡”‡ƒ‚‡‡–†‚—‚Œ‚„‰ƒ
Š„€ƒƒ‡–~—‡~Š—
‹‡Ž——Œ…ƒ
…—˜ŠƒŠ~ƒ‰‡~Š˜‡ŽŠ~ƒ…–
Šƒ€‚˜Ž‰‚˜‡ 
‡ŠŠ’˜Œ‡Ž’

˜ƒ~‚Ž—Œ‚˜~—‡…Œ‚ƒ˜‡ 
Š~~ƒŒ‚~ƒ‚–ƒ„ƒ–’‡Š•–†Š‚Œƒ~‚‹Šƒ‚ƒ–ƒ„ƒ–’Š‚Œƒ‚„‚‹Šƒ‚ 
˜ƒ~‚Ž—Œ–Œ~Ž 
Žƒ‰˜‚Šˆ‡–”‡Š•–†Š‹‡Ž‰Ž—‹ƒ•
‡Š•–†ŠŽ‰‡˜—‡‰–ƒ„ƒ–’ˆŒ”•˜‚ 
‚~Ž‚‡Š•–†‚
‚„‚‹Šƒ‚‡‡…˜~–‡€‚Š‡‰‚„‚Š—Œ˜–…ƒ‚Ž—Œ‚‰ƒŒ˜ƒ‡‚Šƒ†‡‚ 
Š‰‚
–ƒ„ƒ–’ 
ƒŒ‰~ƒ‚‚„‚‹Šƒ‚Š‰—ˆ‰Š˜‡—…ƒŒ~Œ€ƒ~ƒ‚‚„‚˜‡‚ƒ~–Š‰‚—‡’‰‡‰‡ŽŒƒ 
‹~‡–…~‹‡’‚—Š”„‡†—Ž‡ƒŠŠ~•„…‡‡–”‚€‚…‡€—Œ‚Œ‡˜Œ—‡˜ƒ–…†ƒ—’ƒ‡~–~‰

~†‡Š—€–€‡Žƒ‚‡–‚ƒ‰ŽŠ
˜ƒŽƒ‡Š€“ƒ• 
˜‰–Œ˜ƒ˜ 1

20 
‡€ƒ‡Ž—ƒŠ‚‡‚—–‡—‹~ƒ…‡—ƒƒ‡’‚~Š‹ŠƒŒƒŠƒ‡‚—‹‡‡Ž…ƒ–‹‡–•–‹‡–‡‰„Œ–†’Ž— 
‚‡”‚~ƒ‚–•‡‚‡˜‡Œ~…—‹ƒ—‚„Œ‡~—‹‡ƒ‡‹Šƒ‰‡‰‹‡~Ž‹‡˜ƒŠƒ‡‚—ƒ~–~ƒ’Œƒ†ƒ~
~‚‹ŠƒŠ 
‚—ƒ~ƒ‚‚Œ‚„‚‹Šƒ‡…~ƒ‚‚ŒŠ~~ƒ‚‚ŒŠ‚–†Œ‚˜~Œ„‚Š‰‡Œ˜—‡€–‚Š”„–ƒŒ~–Œ
–ƒ„ƒ–’ƒ˜ƒ~‹‡‡•—Œ~Šƒ‚•”Šƒ˜ƒ~‹‡Ž˜ƒŽ–˜ƒ‡Œ‘‰—‡‹~ 
…—˜‡…‡ƒ•—–5—‡~ƒ„…:Šƒ€‚˜‡–•Šƒ~—‚ƒ—˜‹‡–„ƒ…‹‡–‡”Š

ˆ…ƒ–‹‡Ž—‡’ 
ˆŠ‚—~‚ŒŠ~——‡Š~Š~–Œ~ƒ‚‡Š~ƒ‹–‰‡‚‡ƒ
†

 ‹‡‰ŠŒƒ˜‰—~†‡Š——–€‚–’‡ 
…•Š‡˜~‚~–˜‹~Šƒ~—Š˜‡—•‚–Œ~‡ƒ‡Š~ˆ…ƒ–‹‡Ž—‡’~Ž‡‚‡ƒ—‡Š~–Œ~‡ƒˆŒŒ…•Š~‹–† 
˜ƒ‰„ŠŠƒ‰‡•Š˜Œ•‡”‚—‚—…‰ƒŽ˜ƒ‡‚Š‚‰ƒ„—‡Œ–~ƒŒƒ‚‡‚‡~Š‡~‹~ƒ‰ˆŠ‡‚‡ˆ˜~Œ
‚„‡Ž‚˜~ˆ–ƒ~–~ƒŒ~”•‘—‡ƒ
’•‚ƒ„
‡ƒƒ…ƒ–Œ‹‡Ž—‡’Š•Š 
Š‡•‡Ž•Š~–—‡•‡‡––€‚–ŒƒŽ•„Š—‚Œ—Ž˜~‡”‡˜—…‰ƒŽ‚‡‚–—~‰—ƒ–’‡ƒ& 
˜Š‡~ŠŒŽ‡†—‡Š‚ƒ‚‡–‚~–€‚–Œƒ‡~Š—‚Œ—Ž˜~‡”‡˜—‰ƒ‚‚ŠŠ„•‡˜ƒŠ‡‚•‚ 
‹‡Ž—‡’~Ž‡‚‡ƒ 
‚„‚•ƒ’‚Š‹€Œ„‚Š‰—…ŒŒ•ƒŒ–”ƒŒ‰
‡‚—’~‚‚ŠŠ„–…—‚
$‚„Š‚‰„‡—
‚Š~Ž…˜‚ƒŠŽ‰•‚ƒ„„ƒ˜‰—‚Œƒ
‡Š~ˆ…ƒ–
‹‡Œ‡‚Š‰‹Š—ŠƒƒŠƒ
˜‡ƒŽƒ”–˜ƒ—Š‚‰„Ž—ƒ”–‡‚‡ƒ
Š•ƒ”„–Œ˜Œ—Ž‡ƒŠ‡Š
ƒ–ƒ—‡ 
ƒ–‰„‚–’ˆƒ˜Œ

~‡–’‡–‚—Œ 
˜ƒ~Œ–~–Š‰ƒŒŠŠ‡Œ˜ˆ‡–”‚‡‚—‡ŒŠ˜~‡–’–Š‚‡‚—–’ƒŒ
Ž‘ ‡ƒ–‡
Œ€ƒ 
Š~—ƒ‡ŒƒŽ‡~‡‡‹‡Œ’˜ƒ~Œ–~‡–…~‹€—~‡–’–‚~–˜…~‹’ƒ‡‚~ƒ‚—‹‡Œ’ 
ˆ‡–”~ƒ‚‹ƒ‡‚—Œ——€–‚Œ‡‰ƒŠ–Œ~ƒ‹‡Œ’˜ƒ~Œ
‡–…~‹€‡ŒƒŽ‡~‹ƒ‡‚—‚‡‚‚Œƒ˜ƒ~ 
ˆŠƒ‚–‰~ƒ‚‚Ž‚——…€–Š‰‡‰ƒŒ‡Š„‰ƒ–Œ
‡‚~Šƒƒ˜˜~…‡‚„~Œ‚ƒ”Œ–‚„‡~Š˜‰ŠŠ 
–~ƒƒ˜ƒ~Œ‡Šƒ–„…ƒ‹’ƒˆ˜ƒ~ŒŠ~ƒ„‰–˜˜ƒ‡—‰–Œ~ƒƒ‡€–‚ƒ~‡–’–˜~„Œ— 
‚‰„‡‹~ƒ–‰—‘‡Œ~ƒ‚‚Œ‚„‡–‰‚ƒŠƒ•˜‚~”‡ƒ‚Œƒ”˜ƒ–‡ŒŠ—‚—Œ‚„
‡‚ƒ‹‡Œ’˜ƒ~Œ 
~ƒ‚ƒ‰„‡—‘‡Œ~ƒ‚—‚Žƒ~‚‹Šƒ‡‡…Šƒ–ƒŠ‰ƒ~ƒ‚ƒ‰„‡—ƒ~‚Ž—˜ƒ~Œ–~ƒ‹‡Œ‡ˆ‡–~‚Š
‚„˜~‹€ƒ‚„˜~‹€ƒŠƒŽ˜‚•‚–Œ~~‚‹ŠƒŠƒ–ƒŠ‰ƒ

‹‡‡…‚ƒ‚„~Š‚‡‰…ƒ‡Œ–‰—‡~‡ŒŠ˜Š 
‹ƒ”•—…‚„‰‚Š‡€—–‰—‡€Œ~Š‡ŒŠ˜Š‹~‚–‰—‡€Œ~‡–’–Š•–‚ŒŠŠ~ƒ—‹Šƒ‚‚Ž‚ƒ 
Œ‰‚‡–ƒŒ‡~‹—“–˜Š‡˜Œ—ƒ‹‡Œ’˜ƒ~Œ–~ƒƒ‹‡Œ’˜ƒ~Œ–~ƒŒŠŠƒ˜—ŠƒŒ‡ŠŠ 
ƒŠ—‹‡‡…‚Š‰‚„ƒƒŽ‡Œ‡ˆ–ƒ~ƒƒŽ‡‡…‹‚‡‰‚„˜~…–‰ƒŒ~ƒ‚‡–‚‡‰~˜ƒ–ˆ‰Š‰‚„‡~‡ŒŠ˜‚Š”~— 
‚–‚ˆ‰Š‰–‡‚Šˆ–†”‡~Šƒ‹‡–…~‹‹€ƒŒŠŠŠ‰‡‡–‚~‡–’
–Š~‹‡‡…ƒŠ‡~‡‡~Š‹~ƒ
‚–ƒ˜Š‚Œƒ”˜ƒ–‡ŒŠ‚~–‚‚„ƒŠ”~ƒ‹‡Œ’ 
–Œ~ƒ‡’ˆƒ˜Š‚’ƒ–˜˜‡Šƒ”–ƒ‹‡~’ƒ–ƒ~ƒ˜ƒŒŠˆŠƒ‚ƒƒ†—‡€–‚~Š‹~—‚Œƒ–‚‚ŒŠŠ—Œ 
–ƒŒ€‚†ƒ—‚„‹~
‡‚‡‡~ƒ„ƒ„‘Š~‡–‰—‡ŠƒŽ˜‡‹~~Š~‚’‚˜~…ƒ˜’Š‹‡‰Œ~Š‡Ž~‚Šƒ…‚ 
Š…ƒ‡Œ–‰—˜‡Šˆ‡–”~Š‡ŒŠ˜Š‰Šƒ‚„ƒŠ‹Š—Š‹‡‰‡–”‡‰ƒƒ‡‡…˜~Š‡”‚Š‹‡‰Šƒ‚‡–‚ƒ
‹‡Œ’˜ƒ~Œ‚ŽƒŒ—ƒŒ—Šƒ–ƒ„…Š‹‡‰‚— 
…—˜‚–ƒ˜˜Œ–ƒ—~
–‹ƒŠ— 
‹‡–‡”Š‚‡—‡‚…‡—ˆƒ˜Œ

21
Šƒ€—…Œ‚‡‚
‚–‚‡ŒƒŠ‚‡‚ŒŠ—–Š‰ƒŠƒ€—…Œ‚‡‚Š•ƒ”„‡~ƒ‡‰ 

˜Š‡~–’‚Œ…ƒ•ŠŒ‡‡–…~Œ‡—‚‡—‡—~–Š—–’Š”„‡†—Ž‡~Š~ƒŒ—–€‚ƒŠ‚~–‚‹’ƒ& 
–ƒ‡—˜ƒ—Š–—’~†•†•Š‰Œƒ‚–”•ŠŠ‰ˆ–˜‰Ž–…—‚˜Š‡~‡‰ƒŒ—˜~‡‡”Š‡Š–…—‚
$–’‹‡ŒƒŠ—–•‡‚ƒƒŠ˜’‰~~Š—–Œ~ƒ‹Š— 
†—˜‡–—˜‚‰ƒ–ƒ—‡ƒ–‰„‚–’˜~”ƒ‚Š€–Š‚…Œ—‹‚–ƒ˜˜ƒ…–ƒ~‡ŠŠƒ‰˜—–‡—‹ƒ‡–Œ~Ž

ˆƒŽ‡…˜‡—‡~~Œ€ƒ
–•‡‚‚„˜‡—‡~~Œ€ƒ—–Œƒ~‚‡‚‡Œ˜‡~ 

–ƒ‡—‡€Œ‚˜~‡‰‚Š…ƒ‡Œ–‚–”‡—‡‹‡‡ŒŠ˜Š—‡Š–Œ~~ƒ‚–ƒ‡—‡€Œ˜ƒ‡‚Š‡˜Š…˜‚—‰ 
‚„‡~–Œ~~ƒ‚ƒŠ‡~‰ˆ‡‡…Šˆ‡–”„‡€–‚Š‚ŽŒ‡ŒŠ˜‚‹~:˜ƒ—Šˆ‡–”‚Œƒƒ‰ƒ˜ƒ~˜ƒ~–Š 
€‡Š‡ˆ‡‡…‡‹~Š~‚„˜~‚—‡ƒ—~ƒ‚–…Œ…”‡Ž‡ŒŠ˜‚„~‰‡~ƒ‚‹~‡–‚‡‰‚ƒ†‚…‡
‚„˜~˜ƒ—ŠƒŠ~Œ‡–‰
†—˜ƒ—……–~˜ƒƒ…–‚–ƒ˜‡Ž‚–ƒ˜ƒŒŠ˜Š—‹‡ŒŠŒ‚˜ƒƒ”Š‹‡‰Ž…ŒŠ˜ƒ—ˆƒ˜Œ

‚‡—‡˜ƒ~‡•ƒŒ‡Š 
ŠŒ ‡–…~ –‰ ‹‡—˜ƒŒ ‹‡–ƒ…‚ "‹‡–‚” ‡–…~ ˜ƒ~‡•‚ ‡ƒŒ‡Š ˜~ ƒŠ ‡‰ ‹‡—ƒ ‚Œ ‚Š~—

˜ƒ~‰‚‡‹‡Š’ƒŽ 
˜ƒ~‡•‚‡ƒŒ‡Šƒ‹‡…Ž~Š†Œ‰‹‡–‚”–•ƒ‚–ƒ˜‚ 

–ƒ…Š–€˜~Š‚„˜~ˆƒ’‚Š—‚Š‰ƒŒ‡ŠŠ—‚Šƒ€‚‚ŠŒ‚Š‹‡–ƒ…‚˜~––ƒŠˆ‡–”—–€‚
•—…–˜ƒ‡ƒŠ˜‡‚„‚ŽŒŒ‡”…ƒ~˜‰Œ‚Š‰˜~–ƒŒ€Š–€˜~—‡€–‡— 

‹‡—–’Œ–ƒŒŠ‹‡Š‡…˜Œ‹‚ƒ†‡~Œ‹‡Ž‰ƒŒ‹‡‡€Œ—‹‡–ƒ‡—‡‡€Œ‚‡‚Œ•Š…‹‡Œ’‚–‚ 
•—…ƒŠ‡~~Š‡ŒŒƒƒ‡–ƒ‡—Œ——‹‡—–’Œ‚‡ƒ‡–Œ‘‡‡–‰ƒ~–Œ€‚˜~ƒ‡‡—ƒ•–ƒ…‚ƒ
•–’ƒ˜ŠƒƒŒŠŠ–€˜~ƒ•—…ƒŠ
‡‚‡•’‚‚–‚‹˜ƒ~‡•ƒŒŠ‡‹~‡—•‚Š 

Š‰˜~–Œƒ~‚‡‚ƒ˜ƒ~‡•‹‡–ƒ‡—–ƒŒ‚‡‚—˜Œ‡ƒŒ‚‡—‡ƒ~ŒŒŠ–ƒ‡—‡€Œ‹’‚‡‚ 
‹‡~˜Œ~Š‚„‚‡—‡‚Œƒ˜ƒ~~‡”ƒ‚Š‚–ƒ‚‚‚ŠŠ„‡–ƒŒ‡~˜ƒ~‡•‚‡ƒŒ‡ŠƒŠ‚‡‚—
ŒƒŠ‚
‹‡–ƒ…Š

–‡…Œ—‚‡—‡–ƒ…
"—‡Ž‚Šƒ~‹Š˜‚Š‹~‚‚‡—‡˜‡–…—˜Š‡’˜‹‡–‡…Œ—‹‡–ƒ…‹‹‡—ƒ‚Œ‚Š~— 

‡‰‚‡—‡˜ƒŠ‡’˜–‡…Œ‹~‚‡—‡‚Œ–ƒ…•ƒ–„Š~Š‹‡Œ’‚–‚–Œ~‚‚ŠŠ„‡–ƒŒ‡~—–€‚ 
‚Ž‡—˜ƒ—–˜ƒ‡ƒŠ‰ƒ~–˜ƒ‡Š•ƒ•„‚Š‡€‚Š‡€–ƒ…‹‡–…~Œ–˜ƒ‡‚Ž‡—Š•ƒ•„†ƒ—’~ƒ‚—‰˜‡
ƒ˜‡~‚Ž‚Ž—~˜ƒ–…ƒŠ‡~‡‰‹ƒ•Š•—…ƒŠ‡~—‹€‰˜‡ƒ 

‡Š˜ƒ–•’‚€‚Ž˜‡~Š—‡‰–‡…‚~ƒ‚‚ŒŠ“–˜Šˆ‡–”ƒ‡”Œ~ƒ‚–ƒ…‚˜~–†ƒ’~Š‚„‹ŽŒ~ 
ƒ‹‡’„ƒŽ‹~Š~‹‡•‡’Œ‹Ž‡~‹~‹€ƒŠ—‹‡”ƒ–‡˜‚˜~Š•Š‚‰‡–”‚‡—‡‚˜Š‚Ž‚Š~˜ƒŠƒ€
‹ƒ‡‚ƒ˜ƒ~Š‰ŒŠ‡~Šƒ–Œ–ƒŒŒ‚‡‚‡–‰•„…
…—˜‡Ž‰‹‡‡…“’…—ƒŒ‹‡‰Ž…Œ˜ƒ~Œ‡Ž’
ˆƒŽ‡…˜ƒƒ‡ 
ˆƒ˜Œ

22


~†‡Š—Š•ƒŠ~–—‡‡–ƒ~€‚˜ƒŒ‡—–
‹‡–ƒ‡—‚‡–†Žƒ•…Œƒƒ‡Š—–Œ˜‡˜‡—‡‡—~–Œ

Š‡~–€‚ –ŒŒ ƒ‡˜ƒŒ‡—– –”ƒ~ ƒŽ‡Š ~‡”Œ‚— ~†‡Š— Š•ƒ ‡–€‚ ˜ŠŒŠ ‰—‡

‚ ˜‡ ~– ~–€ ‡ ƒ˜‰Ž— —–‡Šƒ ‚–ƒ˜Š ‹‡––ƒŒ‚ ‹‡–•‡ ‹‡– ‹‚— Š”„
~–ƒ‚Žƒ~’ƒ€˜ƒ~‡–‹‡–Š‚–ƒ˜‚˜”–‚ˆ—Œ‚ƒŠƒŒ˜Š”„ƒŽ–Š—ƒ˜ƒ‰„
~Š~˜ƒ†˜ƒŠ˜Š‡~‰ƒ‹‡–‚…ƒŽŒ†ŒƒŽŽ‡—‹‡˜Š‚‰‡–ˆ–ƒ”Š&~‡ŠŒ
$˜‰–Œ
ƒ~€‚–‚ƒ‰‹‡–ƒ‡—‚–†Žƒ•:‡–€‚Š—–’ŠƒŽ–˜Œ‰‚~‰~‡Žƒ
…”ŽƒŽ‡Œ‡˜ƒŒ‡Ž‚ƒ‚‡–ƒ~•…”‡˜‰–˜‡—‡Œ–~†‡Š—Š•ƒŠ~–—‡
–
˜‰ŒŠ‹‡–ƒ‡—‚–†Žƒ•–’‚˜’‚Š€–Š‹‡ŠŒ‚Œ‰ƒ˜‰Š–Š
‹‡—…‹‡–’Š‚Œ‰‚ƒ˜‰ŠŒŽŒŽ‡Ž~ƒ‡‰ƒŒŠŠƒƒŒŠŠƒ˜‡€‡ƒƒŠŒ‡–’
Š —‡ƒ˜ ‡’—‚Šƒ …•Š ‘‡ƒ‚Š ~‡Œ— ~˜‡ ‚‰„‡— ˆ–Š ~Š~ ~ ‡Ž~‡~ƒ
‡’Œƒƒ‡’Œ‚–ƒ˜‚—ƒŒ˜~Šƒ˜‚˜…–‚ŒŠŠƒƒŒŠŠ‚‰„‡‹€‹‡Žƒ€‚‹‡‡ŒŠ˜
‡‡Š‚ƒ‚‡–‚~ƒ”‡•–‡Ž‚–ƒ˜‡ŠŒ
‰Š˜ƒ‰‚‚—˜ŠƒŠ~„‡Š–ƒ~…”ƒ‡
ŒŽ‡†— 
‹‚ –ƒ‡—ŠŽ‰‚Š“ƒ‡•‚Œ‹‡–ƒ…Š‡~‰‹~ƒ‡˜Š~—~ŽŒ‡‚Š—:‚~–
’•—Š‡Š~ 
Œ„ƒ‹‚Š—‡‹‡–ƒ‡—Œ‹‡Š˜Œ‹‡–ƒ…:‚Ž ƒŒŠŠŠ˜ƒŽŠ‡~‰‹~‹‡•’˜Œ•–‹‡”ƒ– 
‹‡–—‰ƒŒ—ƒ
–ƒŠ–
–
‡Š~…‡Ž
‡‚ƒƒŠ”~‹‡Ž—‚–‚ƒŒ—•‡–Œ–‚Š—ƒ‡ŽŠƒŒŠŠ
‚‡—‡‡—~–ƒ‹‡Œ–‹Œ”ƒ‡‚—‰‘~‹‚‡~Š”~‹‡–ƒ—‚Ž—
‹‡–ƒ–~Œƒ‡‚•‡–Œ–‚Š—ƒ‡–ƒ——–’‡ƒ‘‡ƒ‚ƒ 
‡˜Œ—~Šƒ•‡Œƒ‡–ƒ—‚Žƒ•‡–Œ–‚˜~ƒŒ”Œ—~ƒ‚‹~Š”„Š~–€‚˜~‡˜Š~—
‹‡–ƒ—‡˜Œ—Š~
‰€Ž‰‚Š‹‡Šƒ‰‡‹‚‚Ž‹‡–~—Ž‚˜~—‡Š…Œ‚„—‡Ž—‚”‚Š 
‚Œ –ƒ– ƒ‡— –•‡‚ •’‚‚ ~ƒ‚ –•‡‚ ~Š ƒŒŠŠ ‹‡‰Šƒ‚— ‚ƒ–Œ 
–’ ƒŒ‡Š Š –‡ 
ŠŽ‰~ƒ‚–•‡‚Š~•‡’‚Šƒ†‹ŽŒ~‹‡ŒƒŠ— 
–…~ƒ—’ƒ…˜”•˜…•Š–—’~‹~ƒ‡˜Š~—:€—˜‚–—‡‡…’•—Š‡Š€ 
‹‡‡ŒŠ˜‚–ƒŠ‰‚–ƒŒŠˆ‡–”—ƒ~‡Œ”Š˜”•ƒ˜‰Š‡‰–ƒ‡—‚–Œ~‡ 
‚—ŽƒŠƒ€‡ƒŠ‡
‡‚
„‡ƒŽƒ’Œ–‚‹‡–…~–ƒŠ‰‚ƒ–‡•’‚—ƒŠ~‰—‡–Œ~ƒ 
Šƒ€ Š‰ ƒ‡Š~ …Š—ƒ –‡€Š ‡€‚ ‹’— 
„‡ƒŽƒ’Œ –‚ –’‡ ––ƒŽ—Š ‰…~ 
‹‡ŒƒŠ~Š‡‡…Œ‡~ƒ–ƒ‡—‹‡–Œƒ~~Š—‰ŠŠ‰ˆ–—–Œ~ ƒŽŒŒŠƒ”‡Ž‡—ƒ•ƒ 
€‡‡†—‰‰‚—ƒ~Š–‰—‡€–‚—‰ƒŠŒŠ„‡–€‚ƒŽ‡–—–’‡ƒƒ†‰‰ 
‚Ž~˜ƒ–……•‡ŠŠƒ‰‡‚‡‚~Š‡‰ƒ–~Š•
‡—‡
–˜Š~—Šƒ –ƒ‡—–ŒƒŠŠ…‚

-1- 
€–Ž„ƒ–ˆƒ–
–Š—ƒ •—–ŠŽŒ
–…˜‹—‚‡‚•–„‡–€‚‹ƒŒŠŠ‡ƒ~–—‡Œ
‡‚~Š‡‰ƒŽ‡–
ƒŒƒŒŠŠŠƒ‰‡
‡‚~ƒ‚ƒ:~ƒ‚ƒ„‡–€‚–‡…ƒ…Š‹‡~ƒ‡‚ƒ Š”„ 
–‚ŒŒ~–‡•’‚Šƒ‹‡–…~Š€ƒ~Š–—~ŒƒŒ”ƒŒŠŠ‘‡~ŒŠ‡~ƒ—‘~—–Œ~ƒƒ
ƒ—…‚–‚‡~ƒ‚„ƒƒŽŒŒ‚–ƒ˜‚‹Šƒƒ–—‹ƒ•Œ‹‡•‚
„‡ƒŽƒ’Œ 
ƒŠ—‡‰~:ƒŒŠŠ‚‰ƒ„‹~Š‰Œƒ~Š‡‰:–…~Š”~ƒ†‰‰ƒŒŠ‡~Š‹~:–Œ~‚Š~—‚‘ƒ€Šƒ 
ƒ‡‚‡—‡‰•–~Šƒ–˜ƒ‡ƒ—…–~ƒ‚€‡‡†—‹‡—ƒ‹‡–ƒ…‚‹‡–ƒ—‚‡‹~‘‡ƒ‚ƒ‡Ž†‡‚
‡ƒ~–‰˜ƒƒ”Œƒ‚–ƒ˜‡–Œƒ—‹‡ƒ‚‡ƒ‡‚‡—‡‰~Š~€‚‰—– 
‡‰˜ƒŠƒ‡ƒ‡‚‹‡—Ž‚—–—’~ˆ––‡‚ƒ—Œƒ…‰~˜‡~ƒŠŠ˜ƒƒ—Š‚ƒ‚Œ:ƒŽ‡––Œ~ 
~Š‚ƒ‡‰˜‚ŒŠ‚Ž•Š~‚Š–Œ~—‚Ž…–~Š—‡„‡’Šƒ‡—‡~‡Ž‚~‡‚˜‚Š‡Ž‡…~ƒ”ŒŠ
–~ƒŒŠŽ‚Šƒ‹‡Š‡~Š‚”
ƒ~‰Šƒ‹‡Ž–—ŒˆŠƒ†‡‰Ž~ 
ƒŽ‡~—‡–•Œ–ƒ†’˜…~˜‡~~‚„‡–€‚˜~Š~——ƒŽ‡–ƒŠ–’‡—ŒŽ‡‡–€
‡—‡
––’‡‚ 
ƒŒ‰˜ƒ…’ŠŠ„…Œ„ƒ~–•~Š‚ŒŠ
ƒ~‰Šƒ~ƒ–•Šˆ‡–”‹‡Žƒƒ‰Œ‡~‚~Š—ƒŽ‡ŽŒ„‰~ƒ‡‰ŠŠƒ‰‡ 
‡—ƒ•‚Œ‚Ž‚Ž„‡–€‚ƒ—–•‚„‡~‰Š~‚Žƒ‰‡—…‰€‹ƒ‡‚‹‡~–ƒ•—‚Œ~Š‚‹ƒ‡‚‹‡~–ƒ•—
‚Ž~Šƒ‚ƒ†
‡—ƒ•ƒŒ—˜ƒ~ƒ‹‚Š–Œ~ƒƒ‡ŽŠ~–•ƒ 
Š~ƒŒ—
–ˆ~ “ƒ–‡˜ƒŒ—Šƒ˜Š‡Œ~‡˜~~Šƒ‚…ŽŒ‡Ž’Š
‡‚ˆ~~ƒ„…‚ƒŽ‡–˜~Š~—Œ„–…~Šƒ 
‹ƒ’Š
~Š‰
‡‚—Œƒ˜Š•ƒ—•˜Žƒ‰—‹’~ƒ„…‚–Œ~—Œ’“–‡˜ Š”„Š–Œ—
– ŒŽ‡–€
‹‡~–ƒ•ƒŽ~—‚Œ‚Žƒ‰ƒŠ‡~Š„…˜€–‹ƒ’Š‰~ƒƒ˜€– 
‚ƒ—˜‚Ž ‡˜‡‡‚ Š˜ƒ…ƒ‡Œ˜ƒ~–ƒ‚—‡‹~ƒŽ‡–˜~‡˜Š~— €ƒŠ‰…– ˜Žƒ˜…ƒ 
ƒŠ‚—•:‚–‚~†…~Š—‡Œ ˆƒ‡… ‘‡ƒ‚ƒ†ƒ—’~Š~Œ‚Žƒ˜~„‹‡—ƒˆ‡~ƒ‡˜Š~—ƒ~†
‚ƒ—˜˜ƒ—Š
˜ƒ†‡—‚Š‰Š‹‡~”ƒ‡˜ƒ•——ƒ~—Œ…‚Žƒ‹‡‚:ƒ…‡–…‡Š˜ƒ‰…Š‚Œ‰ƒ‡˜Š~— 
~˜ƒ–…‚
‡‚‡Œ˜‚Œ‡~˜Œ~˜ƒ–…~”Œ~Š—–ƒ…Š‡˜Š~—:€ ‚‰ƒŽ… —‡ƒ
’ 
—Š‡Š„ 
Š‰ƒ–…Š‡ŒŠ˜‡~ƒ‚‹~—’ŽŒŒ‰~ƒ–‡…Œ–˜ƒ‡ƒ‡ŒŠ˜Œ
‰~Š‚ƒŽ‡––Œ~ƒƒŽŒŒ˜ƒ…’
˜Šƒ˜•‡’‚Š–—’~‚–•Œ 
‰…~ƒ˜ƒ•‹‡–~‰ƒ€‡ŽƒŒ”Š€‡Žƒ—…ƒ
‡—ƒ•ƒŽ‡–˜~‹’Š~—“Ž–ƒŠ
‡–~‘ƒ‡
––’‡…

ƒ‰ƒ‚Œ‡Š—‚ƒ—˜„’˜‰ƒƒ—…‚— 
ŠŠƒ‰‹Ž—‡‚‡—‡‹‡‰–~‚‹…‡‡Š–Œ~ƒ
„‡Žƒ’ŠŠƒ‰Œ ‹‡˜—€Ž € ƒ”
’•—Š‡Š† 
ƒŠ‡˜–Œ~ƒ‹‚Œ…~‘~–‡‰Œ‡ŽŽ‡~ˆ~ƒ–‡‰‹‡‰–~˜ƒ~Œ‚ŽƒŒ—‰
„‡Žƒ’ 
˜ƒ‡Ž—Œ•–†Œ‰–Œƒ~‡ŽŽ‡~‡Š–Œ~ƒ‹‡–ƒ—‹‚Š–Œƒ~~Š‚‚‡—‡—~–‚ 
‹‚Š˜ƒŽŠŠƒ‰‚—~–~ƒ‚‚‡—‡—~–‚—–‚‹”ƒŠ‡˜–Œ~‹‚Œ‚Œ‰Š
ƒŠ~‚‹‡–‚Œƒ•…”‡‹‡Œ—‡Š–Œ~ƒ‚–‚ 
‚Š•Š•˜‚‹‡Ž—‡Ž’Š—‡ƒ‚‡–‡‰Œ—:ƒŽ‡––’‡:€‹‡—ƒ•
’•—Š‡Š‡ 
‚Ž—‹‡–~ˆ—Œ ‹ŽŒŽ•– ‚†ŒŠƒ—‡ŠˆŠ‚~Š:–”ƒ–Œ:„~Œƒƒ˜
~Š—˜ƒŒ‚ƒ—˜ƒ–„…
‡Ž:ƒ‡‰ŽŠ‰Š~‚‚–„…~Šƒ˜‹ŽŒ~‚Ž‚ƒ

-2- 
~ƒ‚ –ƒŒ –‚”‡Š ‚Šƒ€ ~‡‚ ‚–ƒ˜ –‡€‚ Š”„ ‡–€‚ : –ƒŒ‚ ƒŒ‡Š Š : ƒŽ‡– –Œ~ ƒƒ~‡ 
ƒŒ‡Š‹‡ƒ•——‰˜ƒ‡‚Š‚‰‡–”‚–ƒ˜‰ƒ ‡~”…Š‚Šƒ€‡~ ˜ƒŒŠ—ˆ‡–”‚Šƒ€–‚”‡Š‚~ƒ’–
‚~ƒ’–˜Ž‡…‡‰‡’—Œ˜”•‹€:–ƒŒ–‚”‡‚€Ž–„ƒ„~ƒ
ƒ‰ƒ˜ƒ‚Š˜‚ƒ 
‡‰ ‚Š…Ž—‡Ž’Š‚~ƒ’–…•‡Šˆ‡‡—~Š‰~‚~ƒ’–~ƒ‚–ƒŒ—ƒ‡‰„†•‡–Œ…–€‚‰~ 
”~‰~ƒ ‹‡~‡–~Š‚ƒŽ…Ž~ƒ…–€‚‘‡ƒ‚ƒ~‡–‚˜—‡ŒŠ–ƒŒˆ‡‡—~Š‹€‰~ƒ "‚Š…‡~Š— 
‰˜‡ƒ ˜‡Ž…ƒ–˜Ž‡…Œ ‹‡ƒ€‹‡Šƒ…ƒ‡‚~Š‚ƒ‹‡~‡–ƒ‡‚‡
„ƒŠ~ƒ
‡‰ƒ„‚Œ†ƒŽ‡–ˆ~ –ƒŒ 

Ž‰~ ƒŒ”Š‡ƒ‰˜‚~Š~Š‚ ‹‡~‡–ƒŽ…Ž~…–€‚–Œ~ˆ‡~‰~‹‚Š–‰–„ƒ‚‡‚~Š–ƒŒ—
–ƒŒ–ƒ„‡~Š:˜Œ~‹‡‰‡–”—ƒ~Šƒ–ƒŒ”~:–ƒŒ–ƒ„‡—ƒŠ~Š—’ŽŒŒ‚˜‡‚…–€‚˜Žƒ‰ 
ƒ‚‡Œ‹”Š…‡ƒƒ‡~–‡Š‡
‚ˆ~ŠŒ‚Žƒ:
’‚Š~˜‡~‚„ƒ„Œƒ’‘ƒ‹Œ–ƒŽ‡––Œ~ƒ‡ 
‚Šƒ€‡‡…‡•–ˆ~~ƒ†…ŠŒ‹‡–Œƒ—‹‚:‡Š‡’˜˜‡”‡”‚„ƒ„Œ˜ƒ”ŒŒ‹‡~–Ž‚‹‡‰~ŠŒ‚
‚ˆ~ŠŒ

ƒ‰ƒƒ‡Ž’Š‚…’†˜‡”‡”‚~˜‡~
Œ€ƒŒ‰‚„Š‹‡‰ƒ„ 
‚–ƒ‡— ƒŠ –Œ~ƒ ~ƒ„…‚ ƒŽ‡–Š ~ƒ ‹‡–ƒ…Š —–‡ ƒ‡’– 
‡‚ ƒ‡” ˜–~’˜— –’‡ Š‡Œ–€‚ ‰~
—–‡~Œ•ƒ„‡…‹‚‡Š–‰‡Ž:Š‡Œ–€‚–Œ~:„…~Š‰~ƒ–ƒ‡‚˜‡”‡”˜ƒ”Œ••Š‹‡–ƒ…Š 
‚—Œ 
– Š— ƒŽ ‹ƒŠ— 
– ƒŠ –’‡— € ˆ˜ƒŠ‚ 
’ •— Ž„ƒ~ ‡‰–Œ ‹‡‡… 
– ‡Š –’‡€‡ 
–’‡ƒ˜ƒ–‡”‹‡–Š–’‡—ƒ‚ƒ—•ƒŽ˜…–~˜‚—‰ƒ ƒ€‚‚ ‡Žƒ–‡‹—‡ƒ‚‡—‡— 
Ž‰Ž ~ƒ„…‚ ƒŽ‡– –†’Ž ƒ— •— Š‡Š Š”„ —Š~–€‚ ƒŽ‡– Š”~ ~ –’‰ ŒŠ ~Š’Ž – 
—‡€–Œ‡ŽŽ‚‡‰ˆ‰—ƒ…‡Ž~ŒŠ–†’Ž~ƒ„…‚—‡Š‚~–Ž:‹‡–ƒ…Š–Œ~ƒŒ‚‡ŠŠ”„Š‡~–€‚ 
‹~ –†’Ž ~Œ˜Œ— ‡˜Ž‚ƒ "‚—ƒ• ‚–…— ‹‡—‡€–Œ ‹‰Ž‡~ ‹~‚ ‹Šƒ ‚—ƒ• ‚–…—
~ƒ„…‚ƒŽ‡–ƒ‚„~Œ˜ŒƒŠƒ€ 
ˆ‰Š˜ƒ‡ƒ‡‚‚‡Ž‚Š†Š‚”–~ŒŠ”„—Š~–€‚‚–~Š‚‡Ž‚Š‡ƒ†”~
––’‡‡ 
ƒ‚~–‡ƒƒ—
‡Š~–€‚˜Šƒ˜‚–‚~”‡‰…~ƒ‹‡‡•Š‡Ž~ˆ‡–” –ƒ€Œ‡–Š ‡˜…†‚:Š–Œ~ˆ~
ƒŠ‡—‚–~Š‰ˆ’‚‹—–˜‚‰‰ƒ 
‚’‡ŒƒŠ–‡…Œ„‚ˆƒ˜—
…‚˜‰ –‡…Š‡Š:ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—€•
’•—Š‡Šƒ†
ŒŠ‡—ƒ‡Š“ƒ…ŠŠ‹~‚ƒƒŒŠŠ‚”ƒ–ƒŽ‡~˜–€Œ‡~—‹‡ŽŒ„‚‡ƒŠ‡~ƒ~Œ 
Œ–:‡˜‡Ž‚‡—‡Œ–ƒ~ŠŠƒ‰ˆ–~–˜ƒ‡ŒƒŠ‡Œˆ‰‹‡–€ƒŒ‚‹€~ƒ‚•–~ŠƒŽ‡–‚Žƒ 
˜~‡‡Š€‡—‰‡~‰~Š“ƒ…ŠŠˆ~‡‡…ŒƒŠ—‡–˜ƒ‡‚–‚"˜”•:ƒŠ–Œ~–˜ƒ‡˜”•‚‡—‡
ƒŒ‡Š‚ˆ– 
ŒƒŠ‚˜~—‰ƒŠ‡˜–Œ~–—ŒƒŠ—‡•ƒ„‡…—•ƒˆ–~ƒ‡Š~Ž‰Žƒ—‚ƒŽ‡–„~‡Š–’‡„† 
ƒ„‰‹˜…Ž‚•Š˜ƒ—Š‚‰ƒ„—‚„Š˜ƒ‡‚Š‚‰‡–”˜…Ž‚Œ‰‚•Š‚Œƒ”…ƒ–˜…Ž‚—ƒ‚˜~
–—ŒŠ‹ƒ•Œƒ—‡‹~‚‚Œƒ”‚…Œ—

–ƒ‡˜‡Ž˜Š 
•—‹ƒ”Š‚”ƒ–ƒ’Š†ˆ–Š~—
~Š”„ƒŽ‡–Š”~‡–—˜
ƒ‡˜‡‡‚„‡ 
‹ƒ”Š‚ŒŠƒŽ‡–‚Ž‹ƒ‡‚Š‰ƒ~‚…ŽŒ‚€Š’ƒ~˜ƒ”…‡~‰‹~‚‚ƒ— 
ƒŽ‡–Š‡˜”‚‹ƒ”Š„‰‚”ƒ–˜ƒ–”‡~‡ŒŠ:–Œ~‚–”~ƒ‚‚Š—‡ƒŠƒ–Œ~

-3- 
‹~‚ˆ–~‚‚ŽŠƒ‰‡~ƒ‚‹~‚Š~—‚–ƒ‡˜‡Ž˜ƒ†‡~ƒ:‚Ž–ƒ‡˜‡Ž˜ƒŠ–ŒƒŠ‡Šƒ~: 

‡‚‡–ƒ‡˜‡Ž˜
‡‚‡‹~Š‰~‡~Š~ƒ‚‹~‚•Š—‡‚ŒƒŽ‡––Œ~–ƒ‡˜‡Ž˜Š‰ƒ~:ƒ—…‚„

ƒ‰ƒ–‚Š–‡~Š‚–‚‚•Š 
~Šƒ Š~€‹‡‡Œ“—‚—‹‡€‚ƒŽ˜ƒ‡—‡ ~‹‡–‚Œ‰ƒŽ‡––Œ~˜‡—~–
’•—Š‡Š…‡ 
‚„Š˜ƒ”‚Œ‰—’…ŒŽ—Œ‹ŽŒ~ ‚Š‡’˜Š‚Šƒ~€ˆƒŒŠ Œ~˜ƒŽŠƒ‰–†”‡~Š—‡‰ Š~–—‡ 
–ƒ~–”ƒ‡ŒŒ—Š–ƒ’Š—‡—‡‚ŽƒŠ‰‚–ŒƒŠ‡Ž‚‚Œ:ƒ‡˜Š~—ƒ—‚–‰„ƒ‚ƒ„‚”ˆ~ 
ˆƒŒ‡‡ƒ ƒŒŠ‡~‰‰€ƒŽ—ƒƒ†ƒ~€‚ƒŽˆ‰ƒƒŒŠ‡Ž—‡ˆ–‚˜Š‡’˜ Š~–—‡Š~€ 
•– Š‡–‚Œ‹— ƒ–Œ~Ž—Œ‹ŽŒ~—‡•˜Š‡…˜ŒƒŒŠƒ€‚Ž˜ƒ‡—‡ € ˆ–‚˜Š‡’˜‡ŽŠ
 ‹Š•ƒŒ‰‚~–Ž‰ƒ€‚Ž˜ƒ‡—‡ –—‡~Œ 
Šˆ–Šˆ–‚˜Š‡’˜€‚ƒŽ‹€ƒ‚‰ƒŠ“ƒ…˜ƒ˜—Š~Š€‚ƒŽ
~~†‡Š—„Œ
€‚‡Š~—Ž†‡ 
˜†‡—Š~–Œƒ…~‡‚‚˜–…Š‚‰ƒŒƒŽ‡–‚Žƒ˜ƒ‰ƒ€‚Ž‡ˆ‡~‚˜–…Š‚‰ƒŒ
‡‚˜—‡‰ƒ‚—Œ 
‰~~ŒŠ~–Œƒ…•–‡~ƒ:‚‰ƒŠ“ƒ…˜ƒ˜—Š~Š~ƒ‡…:‡‚–•‡Œ‰Š€–ƒŽ†ƒ–Œ‹–‚Œ
 ‚‰ƒ‚Œ‹‡–ƒ†’‹‡‰–‡‰Šƒ‚
ƒ~‰ŠŠ‡‡ƒ ƒ‚—ŒŠˆ–Š‘‡ 
ˆ~‡ŽƒŠ‡…ƒƒ–‡‡—
…–‚–‡‚‰‡‚Š~—˜ƒŒ‡Œ…ˆ–‡ƒ‡ŽŠ—‚Žƒ˜…‚‡Ž’ŠƒŽŽ‰Ž‰
‹ƒ•ŒŠ‰Š˜ƒŠŒ—‡–Œ~ƒƒŒƒŽŠ~—ƒ‘‡‚Žƒ•‘‡‡Šƒ~‰~ƒŽŠ~—Ž–…˜Ž‚„ 
~ŠƒŽ‡–‚Ž‹‡”ƒ–‹‡Ž˜ƒ…Œ‚‹‡Š—ƒ–‡‹‡–…
Š—‚–‡˜ƒŽ•Š‹~Š~—:ƒŽ‡–ŠŽ‰Ž
~~‰ 
~Š‡’—‡‹~ƒ~
‡…‡˜ƒŒŠ‚”ƒ–‚ƒ~˜‡Œ‡˜ƒ‡…Š‚”ƒ–‚~˜‡~‡Œ˜
Œ–‚‡—‡‡~‰
‹‡Œ‡˜ƒ‰‡–~Š‚‰„‡„‡ƒƒ‡Š‹‡Œ…–Œ‹‡—Ž~ƒ‡‚‡ 
‚Š…Ž—~–€‚‡ŒŠ˜Š–’‡‰—‡~ƒ–Œ~—Žƒƒ–‰—‹ƒŽ‚€Š–Š‡~‰‹~ƒŽ‡–Š~—Ž‰ 
—‡ˆ‰˜Œ~Š‰‚Š~ƒƒ–•Š~–€‚~‚Œ‰…˜‡—~––~ƒŒ‰~–€‚Œ‹ƒŽ‡‚€‡—ŽƒŠŒ——‰ 
‹˜—‡~‡
„ƒŠ~ƒ
‡‚ ‡ƒŠ
‡–~
–…ƒŽ —~––˜‰Œ–’‡ƒ„‚ƒ‹‡–ƒ‡‹‡Š~‹~Š•‡Œ
~– 
‹ƒŠ…~ƒ‡—‡~Ž˜ˆ~‹‡‰‚ƒ–ƒŒŠ‡—…–€‚Œ—•‡‹‡ŽƒŠƒ‡‚~Š‚‡—‡ˆŒƒ˜
‡‚–—‡ƒ
—Š…–˜ƒ‡ƒ~Š•–˜ƒ‡ˆ~—‡‚Ž—ƒ…‡–…~Š‹ƒŽ‚‡€—‡‹~~~—‹ƒŠ…–ƒ‡——•‡—ƒ~ 
‚ŠŽ‚˜Œ~‚‹ŠƒŠ~ƒ˜‚Œ‹‚˜–‡†’‡Ž’Šƒ˜Š~—~–€‚Š—ƒŒ~—:ƒŽ‡–„~–Œ~€‰ 
‚Š—ƒ—~–‚†‡‡”–~‡ ‹‡•‡”Š—Œ~~‡‚—‚Š–Œ~~Šƒ ‹‡Š‡‹‚ŽŒŠ~‹‡Ž—˜‡‡‚—–Œ~˜ 
˜~…ƒŒƒ ‹˜~–•Š ‚–•Œ ˜~”ƒ‡ ‚˜ƒ~ ‚~ƒ–— ~–€‚ –Œ~ ‹‚–~ 
– ƒ‡…~ƒ~–€‚ ‚–•Š ƒ‰Š‚ 
…Œ—Š ˜ƒƒ–• ‹‡˜‡Š ~ƒŽ— ‡~‰ ‰~ ƒ‡…~ ƒŠ –Œ~ ƒŠ~‰ ‹‡ŽŠ ‚˜‰„— ‚…Œ— ƒ–Œ ‹‡’‰
•„‡‚–‰‚„‡ŠŒŒ‚…Œ—~Œ~‚—‘~~–€‚ƒŠ‚Ž ~Œ~‚ 
ƒ–‡‚‡‚—‘~•‡–ƒŒ†
‡‚—:Š”„‡–Š‚‡‚:~~–•ŠˆŠƒ‚
‡…~Š…–€‚—:ƒ–’‡ƒ 
˜~•‡’Œƒ–‡‰‚~Š‹‚…–€‚‚Ž‹‡‰Šƒ‚ƒ‡…~~Š‚ˆŠƒ‚~Š‚ŒŠƒ‚ƒŠ~— ~—–ƒŒ†Ž…–€€‚
–•Š˜—€Š…’Œ‡Ž~ƒ†–˜ƒ‡ƒ‡˜–‰‚‡Ž~~~‚ 
–ŒƒŠŠƒ‰‡ˆ~‡‚–ƒ…Š~——‚ŒƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:~
’•—Š‡Š‰ 
ŠŠ’˜‚Šˆ‡–”~Š~ƒ‚ƒŽ‡–‚Ž‚‚Š—ƒ‡˜ƒ–”Š‰˜~ƒŠ‡~~Š‚‹‡Š‡‚˜
—•Šˆ‡–”——‡€–‚Š•–ˆ‡–”‚‚˜ƒŠ‡’˜–Œ~‡—•‡’Œ 
‡•”ƒ†ƒ’ •”–€‚—ƒ‡ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:‹‡†’—Œ
’•—Š‡Š‚‰ 
‚Ž‹—‡ƒŠ‡”‚ŠŠƒ‰‡—‹ƒ•ƒŠ…Š—~–€‚ƒŽ‡–—‚ƒ‡••ƒŒ‚Š‚Š

-4- 
ƒŠ‡”‚Š~Š‡~—–ˆ‡~~–€‚‰ƒŠ”Ž‚Š~Š‡~—–ˆ‡~Š”Ž‚ŠŠƒ‰‡‹~
ƒ~‰Šƒ—‚ƒ‡•Š˜ƒŒŠ‚”ƒ–— 
‹‡†‡Šƒ‡‚ˆ–ƒ‚’ƒ…Šƒ‰Š‚—‡…‚‚ƒ‚‡
–ƒ‡ŒŠ˜Š–ƒ’‡
€
‡ •Œ~ƒŒ—ƒŽ‡–‚Žƒ 
˜~ƒ˜‡~:‡…‚‚ƒ‚‡
–Š~ƒ‡€‚—‰ƒƒŠ”‡Žƒ‡…‚‚ƒ‚‡
–ŒƒŒŠ—‹—ƒ–Œ~ƒŽƒ•‡’
‡‚ƒ 
‹—Œƒ–„…—‚ƒ‚ˆ‰ƒ‹‰Žƒ•‡˜
‡‚‡‚„ƒƒ€–‚˜ƒ€–‚˜‹ƒŒ‹—ˆ–ƒ–„…˜‰ƒ‚ƒ‹‰•Š…
–˜ƒŒ—Œ—Œ~–€‰~‹‡—–’Œ—‚‡˜‚‚˜‡‚‚ŒŠ‡ƒ‹Šƒ‰ƒ€–‚Žƒ 
‹–’:ƒŽ‡–Š‰Ž‡ƒ‚‡‡€‚—’–—~–‡’—ˆƒ–
–ŒŒ————•‹‡–’~
––’‡ƒ‰ 
‚˜„‚ƒ˜ƒ–”‚–‚ƒŠ—‡—–Œ~‚Š‡…Œ—•Š˜ƒ‡‰~ƒŽ‡–€Ž‹‡Š‡ƒƒ•—’‘–ƒ… 
ˆŠ–ŒƒŠ‚€–‡ŽŽ‡~‹ŽŒ~‡˜ƒŽƒƒŠ‡Š–’Œ‚„‡‰‚„Œ‚”ƒ–Œ‡Ž~~‡’•‹ƒ—‡Š‡~ƒŽ‡–Š~
~‡’•‹ƒ—‡Š‡~Š~…‰–—‡‡ 
ƒ–‡Šƒ€…˜
‡‚~•–€‚ƒŽ‡–Š—ƒ–€‡~~‡•
–€‚ …˜Š—‚‡’•Š ƒŽ‡––’‡„‰ 
–Œ~‡—ƒ”–‚ƒ—˜—ƒŒƒ•ŒŠŽ‚~–‚‚Žƒ˜ƒŠ~—Š˜ƒŽŠŠƒ‰‡‚‡‚~Š–‰ƒ˜ƒŽ•„ƒ–
‡‚ 
˜ƒŽŠ‹‡‡‡…˜ƒŠ~—–Œ~‡’•‚–‚‚—––Œ~ƒ–‡”’‚~Œ–Š•–ˆ‡‡—‚„:–‡‚—– 
ƒŒƒ•Œ
‡‚‡ŠŽ‚~–‚—ƒ‡Š~ŒƒŒŒ–ƒ–‚–†’Ž–”•„…~Š–Š•–ˆ‡‡—‚„‚—–Š~ 
~‡–…~‘ƒŠ‡’‚~Š ƒ˜‡’•ŠŠ€ ƒ‡’‚Š‡Š˜ƒŽƒŽŽ‡~ƒ‡Ž’ƒ˜~ƒ‚–Œ~ƒ‡’‚ŠŒŽ
‚‡’•Š—‚…ƒ‰ŠŽ‚~–‚‹€–†’Ž‹ƒ‡ 
–‰‹‰Š—‡:ƒŽ‡––Œ~ƒ‚ƒ†‚Ž—Š‚‰–‡˜—•ƒ €‚‹ ƒŽ‡–Š‡˜Ž‰Ž:ŠƒŠ~ˆ„…‰ 
‚‡—‡—~–‚‹~:ƒŠ‡˜–Œ~ƒ‚’ƒ˜–—˜Œ‚˜Šƒ…˜‚—–—‚Ž—Š‰~Š‚‡‰–‚~ƒ†ƒ€~
–Œƒ~‚•‚–Œƒ~‡Ž~~Š‚Žƒ
‡‚‡ˆ‰„~–Œƒ~ 
~ƒ„…‚:‚Žƒ
~Š€–Š‚‡Œ ‚‡—‡‚…ƒŽŒƒ~‚‡Œ–‚ŒŠŠ’˜‚Š‘‡‹~‚‡˜Š~— 
–Œ~Š‚”—‡˜Œ~Š~‚‡—‡‘‡‰~‚Žƒ‰‚~‡‚‚Š‡’˜–•‡‚—‚Žƒ‚Œƒ‚Š~—Š~—Ž 
ƒ—‰…~ƒ‚Š‡’˜•‡’‚Šƒ…ƒŽŠƒ˜—ŠŠ‰ƒ˜‹‡’‡‡˜Œ—‰‰…~–•‡‚‚„‚‡Œ˜ƒ~˜‰–
•’‚~Š‚„ˆ‡—Œ‚ŠƒƒŒŠ 
„~:—ƒ•ƒƒ‰–•–‡–Œ“—~‰‡~ƒŽ‡–‚Žƒ‡–Œ“—‰ŠŠ’˜‚Š–—’~‹~‚‡˜Š~—ƒ
 ‚…†‚‡‰ ˆ‡Š€–Š ƒŒŠŠ‰ƒ˜–‰‚–
‹ƒ‡ŠŠ‰ƒƒŒŠ–—’~ 
‚Ž–Š‚ƒ•Žƒ„‡~Š‹‡Š~ƒ—ƒŽ~‡Œ˜ƒ˜ƒ‡•˜‡Ž’Š‚—–‰ •– –Œ‡ŽŽ‚:‡˜Š~—ƒ 
Š‡—•—ŠŠ…Š–˜ƒŒ‹~‚:‘‡ƒ‚ƒ~Œ‚–‚‚„‡Š‡—†Œ‚„‚—–‹‰Š‡—:ƒŽ‡– 
Š—˜ƒ•–—‰~~–ƒŽ‚„˜—ŠƒŠ‡…~Š‚ƒ‰—‡~ƒ‚—–ƒ~˜ƒ•–—ƒ
‡…‡‡ƒ‚‡— 
‹‡ƒ—…‚Œ‰Œ„‚˜~–•‡‡Šˆ‡–”
ƒ‰ƒ‚–ƒ˜ƒŒŠŠ–—’~‚ƒ—˜˜ƒ—Š–—’~…”Žƒ‚„‡ƒ‚‡
˜ƒ‡•˜‡Ž’Š–Š‚ŒŠ‚ƒ—˜‚ƒŽŠ‡•‚„˜ƒ•–— 
‡‰ Š‰ƒ~‚…‡Ž‚ƒ‚ƒƒ„Œ˜‡Ž–‚‚–‡‚–~Š‚Žƒ—~–ŠƒŽ‡–Ž—‰‡ƒ†”~
–‡Š–’‡†‰ 
‹ƒ†‹‡ƒ‚‡—‡—‹ƒ•ŒŠƒŽ‡ŽŽ‚‚Ž‚ƒŽ‡––Œ~ƒ
ƒ‰ƒ‹‡€‰ƒ …ƒ‡Œˆ‡–” 
‹——˜Œ~‚‹ŠƒŠƒŠ‡~ƒ‹‡…–ƒ†ƒ‹‡Žƒ‰ŒŒŒƒ‹‡€‘~ƒŠ‰ƒ~‡Š˜‡Šƒ”–‡—
‡‰‚Š‹‡…–ƒ†ƒŽŽ‡~‹ƒŠ‰ƒŽŠ˜‡~Š…~‘~ 
‚Ž‚ ”~– 
–Š —€–‚ ƒŽ‡– –Œ~ 
~Š Š€– ˜†‡—’ 
‡‚—‰ ”~ 
– –’‡ƒƒ 
‘Š~˜ƒ~Œ—˜‰‚—Ž—ƒ…–…~Šƒƒ‡ŠŒ–‰Š—‚ƒ…‚„
‡‚‚Š‡…˜ 
ƒ–—’~ˆ~‚Šƒ€‡‚ƒ…‚Žƒ
‡‚”Œ‚‚Œ‹‡Š~ƒ—ƒ‡‚—ƒ…‰‡Ž’Š‚Ž‚ƒ 
ƒ—‡€–‚~Š–˜ƒ‡‚–‚˜ƒ~Œ—˜‰
‡‚—~˜Š‡Œ‡~Š€‡~—ƒ…–…~Š–˜‚Š

-5- 
‹ŠƒŠ~ƒŽ—‰‰˜‡‰~~–ƒŽ‰‰~Šˆ~‚ƒ…˜”•—‡——‡€–Œ
~Š‰ƒŽ‡”ŒŠƒ—…Ž‰~ˆ‰
˜‡•Ž‚ƒ…‹ƒ~˜’‚Š€Ž˜Œ~‚ 
ƒŽ‡…‚—ƒ‡Šˆ–ŠŠ‰‡—‡‰—…‹‡Ž“‡ŒŠ
Š‡Š ‚–—•Š‡’•ŒƒŽ‡–”~
––’‡ƒƒ 
ƒŽ‡‡…‚—–ŒƒŠ~~–‰‹‡ŽƒŠ‰~‹~—‚†‡——‡—–Ž‡~‡
–Š~ƒ •’‚˜”•~‰‡~‡–’Š‡‰ 
"“‡•‚ Š‰ ‹‡Ž Šƒ‰~Š ~Š –Ž‡ ~‡ 

– ƒŠ~—ƒ ‹‡Ž Š‰ƒ~ ~Š ‰~ ƒŽ‡– ‚Ž ‹‡Ž “‡Œ Š
 ƒŠ~˜ƒŠ~—‚„‡~–Œƒ~‰ ‚ŠŒ…ƒŽ–ƒ‡ŠŠ‰˜‚ƒ 
€ƒ–˜~‚Š~—Š–‡ƒ~†‡Š—~…ƒŠ”~
‡‚:ƒŽ‡––’‡ €‚‹ ‚—˜Œ‚ƒ…ƒŽŽ‰ŽŠ 
ƒ‡…˜•„…ƒˆ‡Ž’Š–…‡–‚~˜ƒ‡–Š‡˜–˜Š‡‚ƒ”Œ‚Œ„‹ƒ•Šƒ’–‰
‡‚‹~ƒ‡‡~ƒŠ’Ž 
ƒ‰–—‰ƒ—~–†ƒ‡‚—ŒŠƒŠ‹€€ƒŽ
‡‚—:ƒŽ‡–‘‡ƒ‚ƒ€ƒ–˜~‚Š—ƒ–•‡Œ‚•„…€Ž‰‚ƒ”Œ 
Ž‚’‰‰~ƒ—Š…‰‰
‡‚—‚~–Ž‰ƒ˜…ƒ‡Œ‚ƒŽ˜~Š“•ƒ‚Š’Žƒ€ƒ–˜~
~Š†Ž‹‡€ƒ–˜~‚Š

ƒ‰ƒƒ‰–‡—‚ŒŠŠŽ‰•’––ƒ˜‚‰~ƒ—Š˜Ž–‰ƒŠ‡~‰—…Ž——Š…‰‰
‡‚‹ƒ•–‰ 
~‰˜ƒƒ”Œƒ‡…˜•„…‡~–—’~ ~˜ƒŽ†
„†ƒ–ƒ•‡‰…~ƒŽ‡Š”~
‡‚“‡Š–•‡‰–Œ
– 

ƒ~ •’ ‡–Œ~ ‰Œ‚– •’Œ Š‡ƒ ‹~ •ƒŠ‡… –ƒ‚†ƒ ~Œ†Š ‡Œ ~Šƒ ‹~ ‡ƒŽ‡— ‚„ ‡~ 
~Œ—•–~Š~”Œ–…ƒŽ‡~“•ƒ
ƒ~‰Š 
„
ƒ—˜~•–€‡ƒƒ‡…˜•„…‹ƒ—Œ~Šƒ~–Œƒ…Š
Š‡ƒƒŒ”“•ƒ•–Š’ƒŽŽ‚’‰ƒ‡Š~ŒŠ’ƒŽ€‚‰‰~ƒ€ƒ–˜~‚Œ•Š…ƒŒˆ—ŒŽ 
Š†Š†Š–˜ƒŒ‹~‚ƒ‰‡Š‚~ŠˆŠ‡ŠŠƒ‰‡ƒŽŽ‡~ €‹‡˜‡‡‚ €‚ŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~—ƒ~Š 
~†‡Š—•Ž–€‚ƒŽ‡–‡Š–Œ~‰ƒ ~†‡•‚•ƒŒ‰‡–—ƒ‡ŠˆŠ‡Š~~ƒ‡‰:‚Žƒ•—ƒ‰‡Š‚‚ 
–Œ~ƒ—ƒŠŒ‚„‡~‹~‚‡˜Š~—ƒ ‹ŠˆŠ‡Š~~‹ƒ—Œ‹‡‡’•—Œ–˜‡‚‚‹€ƒ‚„—‘‡ƒ‚ƒ 
‚‡‚‡‹~„’Š‰…~ƒŽŠ~—ƒ ‚~‡Ž‚‚–ƒ
…–Œ ‡•Ž’†
–‚‹—
‡‚ƒ ‚Žƒ—Œ—ƒŠŒ‚„‡~
 •—–ƒ~‚‡‚‡ƒ„ŠˆŠ‡ŠŠƒ‰‡—:ˆƒŒŽ–’Œ‹‹‡‡’•—Œ 
–—‚ „~Œ ‹‡—… 
 –‰ 
‡‚ ‹‡‡• ‹ ˆŽ‚ ‡‡ ‚ŒŠ ƒŽ‡– ‡ŽŠ~— ‚ ƒŠ‰ ƒŽŽ‰ŽŠ 
˜‰ŠŠ‚Ž˜‡‚–‚‹~‡Š–Œ~˜‡”~:‹‡‡•~Š˜‰ŠŠ‡Š–Œ~‡‡‚–‚‹~ƒŠ–Œ~ƒ˜‰–‡˜—•ƒ 
ˆƒ–ƒ‡ –—~ Š‰‰ ‹‡‡• ~ŠŠ ˆŠƒ‚ ‡ŽŽ‚— ‡˜‡Š‡€ ˜’Šƒ ‡˜‡‡Ž ƒ–…Œ ƒŽ~”‡— –…~Š ‹‡‡• ~ŠŠ 
~Š~–Š~Š‹”ƒ–Š‡Š‚—•~Œ–Œ~–‡‹~Š~—‚‡—‡‚‰ƒŽ…˜ƒŒŠƒŽŒ„‚‰…~ 
‚Œ‰˜ƒ•‚Œ‰˜”•‡˜– ‹‡Žƒ’~Š’‚€Ž ‡‚–Ž‰ —‡ƒ
’ ƒ–…~‚—”ƒŒ‘‡ƒ‚ƒ‡‰‚ŠŠ 
:
~
†‘‹‡„…ƒ~ †~Šƒ~–‚ŒƒŒŠŠ•’‚‚Šƒ‡˜Š~—‰…~ ‹‡Œ‡‚Œ‰:‚„˜~‡˜Ž‰‚ 
‰~‡˜Š~—‚~Š‚ƒ‰‡—Œ‚‹‡Ž‡Œ~Š—
ƒ˜ƒŒŠ—‰ƒ˜’€ƒŒŠ‹’:–Œ~ ”Œ~:˜ƒƒ˜‰
ƒ„‚†‡—‹†ƒŠ‡•‹’ƒŒ‰ƒŒŠŠ‚—•:ƒŽ‡–‚ŽƒŒŠŠˆ‡~ 
…–ƒŒ‚‡‚—˜…ƒ‡Œ‚…—ŒƒŠ‚˜‡‚—‡ƒ€‹—
‡‚ Œ•30‰ •‡–ŠˆƒŒ–’‰‚‡‚—ƒ–’‡€Š 
~Œ–—ƒ
‡‚˜ƒŠ€Š‚”–~Š–‚Œ~’–˜Œƒ‹‡–—‡‡Œƒ‡‚„~ƒ~Œˆ‰–˜Œ‹ƒ•Œ‚
‡‚ƒ–—Š 
‚–‚~’–Œ
‡‚ƒƒ‚~‡”ƒ‚ƒ‡†ƒŠ„150ƒŠ˜Žƒ‡ƒ€‚˜~–‰‡——‡ƒ‚‡
‡‚Š 
‰‡‚‚…—ŒŠ—˜ƒ‡…‚–‚ƒŠƒ‡‚–—‹ƒŠ”~
‡‚—Š~–€‚Š—ƒ–•‹‡ƒ‚‡
$‹‡–—‚Š‰˜~~’–‡—&‡ƒ€‚„‰‹‡…•ƒŠ 
‚˜ƒŠ”~
‡‚˜Ž‰Ž—ƒ†ƒŠ–Œ~:Š”„~ƒ„…‚–ŒŠŽ‰ŽƒŽ‡–—ƒ–’‡Š 
–ƒ„…Š‚”ƒ–‡ƒ‚‡‚˜ –•ƒ‡ –•‚Ž•‡ƒ‚‡ƒ‹‡–’Š‚•‡
–‚–ƒ˜‡ 
ˆ‡—Œ‚ –ƒ„…Š ~~ : ƒ— ƒŠ ‚Ž ‡ƒ‚‡‚ …‰ƒ˜‚ –ƒ„…Š ~~ ~ƒ„…‚ ƒŠ •’

-6- 
ˆ‡—Œ‚ŠŠƒ‰‡ƒŽ‡~‡˜–Œ~‡Ž~—‰Š—˜ƒ‡€Ž–‰—‡‹‡Œ’
€‡–…~:~ƒ„…‚–Œ~…‰ƒ˜‚Š
‚˜~•ƒ’˜‚˜•ƒ’Š 
~ŒŠ„‡–ƒ„Š …˜‚„‡~Šˆ‡–”—‘~—:ƒŽ‡–Œ‚€‚Ž‚ŒŠ—~†‡Š—Š€‡–‡Š–’‡‚Š 
ˆ‡–”ƒŽ‡–—˜‡‚‡ŽƒŽ‡‚‹’—Š€‡––’ƒƒŒ–‡Œ„‡‹~~Š~ƒŠ‚–ƒ•ƒŽ‡~ŒŒ ~ƒ‚
ƒŠ~–•~—‡Ž~‡ŒƒŠ‹˜~–•–Œ~ƒƒŽ‡–‡’•‚‰…~ƒƒŠƒ~–•ƒƒŠ 
ƒ–‡Œ—‹‡ƒŒ‹~Š˜ƒƒŠ‚Š‹~ƒ‡‡ƒŠ~—‹‡Ž—‡Ž’Š—ƒ–’‡‡Ž‡ƒ—Œ—
––†’Ž:‚†—ƒŠ 
‡‡…‹~‡Ž‡ƒ—Œ—
–—…ƒŠ
‡‚~Š–‡„…‚~Š„…~Šƒ‚ƒŠ‚„’ƒ–—‡~ƒ‚ƒŠ‚Ž–—‡~ƒ‚‹~ 
˜ƒƒŠŠ—…Š~‚Œ’Š‹Š—Š—…
ƒ‰ƒ‚Œ–€~Š‹€Ž‚’‰ƒ–ˆŽ‡~ƒŠƒ–Œ~–‡‰‡—… 
‚˜~ƒŠ–Œ~Š”„—Š~–€‚Š~—‹‡–—ƒ‚~Œ–…~Š‹‡Š‡‚…:Œ„‚–‚Š˜ƒƒŠŠ—…ˆ~
 ‡–Œ€Š~‡–ƒ‚‡‚ ƒ…‚‹Š—Š–Œ€ƒ˜–‡†’‡Ž’Š‹‡‡ƒ—ˆ‡‡…‚~ƒŠ‚‚‚„–ƒ„…˜–‡” 
‡~ƒƒ‡…‚Žƒ–ƒ‡—‚‡Ž’Š–ƒŒƒŒŠŠ‡~‰‹~ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:‚‚ƒ”˜
’•—Š‡Š„Š 
‡„…ŒŠ‡˜——…‡‰˜~„‡˜‡—~Š‚Žƒ–ƒ‡—‚‡Ž’Š‰€‚Ž‹€‚‡—‡—~–‚‹~‚:ƒ‡˜Š~—ƒ‡~‰ 
ˆ‰˜ƒ—Š‡Š–Œƒ~‚‡——~–‚„‰ƒ:‡˜Š~—ƒŠƒ•Œ~Š–˜ƒ—Š‡˜‡”–~Š‹€ƒ~–ƒ‚‡‰ 
: ‚Ž : ƒŒŠŠ ‚Œ ƒ‡˜Š~—ˆ‰€ƒ‚ŽŠ ‡~‰ ‚…Œ—˜~„ ‹‡Š•Œ‹‡–ƒ…‚‹‰Š”~ ‹~ : ‚Žƒ
—–‡‚–‚—‡“ƒ‡~Š’ƒ~‹‡•‡”˜ƒ…–~ 
˜‡‚–‡•Š‹‡ƒ˜‰
‡‚–„…—‰‚–~ŠƒŽ‡–Ž—‰ …‹‡–ƒ’Š‡Š –~‡ƒ–—–‡Š–’‡…Š 
‡˜–‚ƒ‡˜–†”‚‚–‚‰‰–‡‚ƒ•…Œ˜~Š–Œ~•ƒ…ŒŠ˜‡‚‡ŽƒŠ‡…˜‚ƒ…‘ƒ–‡…‡–
•ƒ…Œ~ˆ‡~ƒ•‡˜˜”•‡Š—‡—‚˜ƒ‡Š•‡„‡~Š‚‡Žƒ‰‚—ŠŠ’˜‚Š 
‹~‚‹‡•‡”˜ƒ–•Šƒ‡…–ƒŽŠ‹‡€‚ƒŽ—‡ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:‚–Œ
’•—Š†Š 
‰ƒ ‡Ž‹ƒ—‡~Š•‹˜ˆ~ ‹‡•‡”˜ƒ–•˜~”ŒŽ‚Ž‡‰—‚—–Œ~~ƒ„…‚‚Žƒ‰€ƒ‚ŽŠ‡ƒ~–
‚„€‚ŽŒŠ‹ƒ•Œ—‡—–Œƒ~‡ƒ‚ ‚Šƒ…
‡‚—‰‡—––•ŠŠŠ’˜‚Š…Š—„‡–€‚ƒŽ‡– 
‚Žƒˆ–Š…ƒ‡Œ…‰—‡‰~ƒ•Ž‹ƒ‡‚
‡‚ƒŽ–~Š‚‡˜–Œ~ƒƒŽ‡–Š‡˜€‚ ‹‡Œ‡‚Œ‰–…~Š Œ 
–ƒ•ŒŠŠ‰‡~‚Žƒ‰‹‡€‚ƒŽ‹‡–’‚—ƒŠ‡˜–Œ~ƒˆ–Š…‰ƒŠ—‡•Ž—–ƒ•Œ‹ƒ—‚„Š‡~:
 –ƒ•Œ‚„Š‡~—Š”„“‡Š–•‚ŒŠ—
–ŒŒ—~ƒ‚‰ƒ 
‡–˜‡Ž˜‚—Œ‚
‡—‡‚…‡— Š”„—Š~–€‚ƒŽ‡–‹— ‚˜ƒƒ— ‡†—Ž‡ƒŠ‡–†Œ 
ƒŽ‡––ƒŒŒ—‡–~•ƒ˜Œ~‚ŒŠŠ‡
ƒ‰ƒ‡‚–‚—Ž ‹‡‰~ŠŒ‚˜~ Œ—‡–
ƒ‰ƒ~’Š‡~ƒ 
˜‚~ƒŠ‚˜‡‚—~”ŒŽ‚–ƒ˜‚˜~‡–‚~—‚‚~
ƒ‰ƒˆ–ƒ‰Š‚…–ƒ‡–
—‚——–Œ‚’: 
‡€‚— ƒ‡˜ƒ—Š‰–‰Œ—‚„ ‚–ƒ˜–ƒ‡–•‚—‚–•‚‚˜ƒ‰„—ƒŽŽŠƒ ˜…ƒ‡Œ‚–ƒ˜

˜‡‚ƒ–‰„„‡ƒ‚Ž–’‡~—”ŒŠ 
—Œ…ƒ‹‡‡’Š~˜˜ŠƒŠ~–—‡‡Šƒ€ŠŠŠƒ‰…ƒ˜’Š‚”ƒ–:•‡Š€ƒŒ—
––—•˜‚Ž 
–˜ƒ‡‚Š‰Š‘‰‚Šƒ—…‡ƒŠ€‡~Š‚‰‰ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~—ƒ…Š–Šƒ˜ƒ~Œ
Šƒ€Šƒ–—’~ˆ‰—ƒ…Š–Šƒ‘Š~

-7-
‹~ƒ~ƒ‡‰ 
˜~…•ƒŠ—ƒ…‹’‹–•Š~ƒ~—‡Ž˜—•‡~†‡Š˜‡Œ~:ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:…Š—•—Š‡Š~Ž 
‚—‹‡–„ƒ…ƒ‚—‹‡~”ŒŽ‚—‹‡ƒŽ–‚Š‰‚ŒŠ:ƒŽ‡–‚ŽƒŒ—Šˆ‡–”‹~‚–‚Š‰ 
‚„‚—‡”…ƒŒ~˜~–•Š‹ƒ‡Š‰ˆŠƒ‚
‡‚~ƒ„…‚ƒŒ—Šˆ‡–”˜—•Œ~Œ~‹~‘‡ƒ‚‰…~ 
‚Œ— Šƒ€—ƒ‡… ~ƒ„…‚ŒŒ——ƒŽ‡–ŒŒ—~†‡Š—Œ–€‚ƒ—ƒ…Š˜ƒ—
€Œ–˜ƒ‡˜”•‚‡‚ 
‹ƒ‡‚Š‰~‡~ƒŒ~˜~ƒŠƒ€~–ƒŒ—–‡‰„‚ƒ‡~˜~~ƒ~˜~~Œ‡‰—‡Ž’Œ~ƒ‚~ƒ„…‚—Ž— 
‚–ƒ”Š‚‡‚ƒ‡~˜~‡‰—‡Ž’Œƒ˜ƒŠ€Š‚‰„—•‡–Œ…–€‚ƒŽ‡–Š–Œ~‰ƒŠŽ‰ƒ‚–•Š
˜€Š’ƒŒ 

‡‚—‡–‚˜ƒ‰„ƒŒ‡Šˆ–‚Š•ƒ‹‡‡…
–‚—Ž—–Œ~—•‡–Œ…–€‚ŠƒŽ‡––’‡ƒŽ 
‹‚Š…•Š‡–ˆ‡–”ƒŒŠ‡—‹‡ŽŠ†
‡…•Š‚–ƒ˜•‡„…‚Š‚”ƒ–—–‡—
‡‚•”ƒŠ‚ŠŽŒ
–ƒŠ 
Œ—‡ƒˆŠ‡—…–€‚ƒŽŠ–Œ~•”ƒŠ–
‡‚—Š‚‡‚˜~„Œ——‰‡ŠŽŒ
–‹Šƒƒ~€
‡‚—‡– 
–Œ~–
”€ƒ–‚–ƒ—Šƒ~—Š‹—ƒŠ‡…˜‚„~Œƒ–ƒ
”€ƒ–‚–‡”‰€
‡‚—ƒ‡‡‹ˆŠ‚ƒ‹‡–ƒ—‚ 
‹˜~‚Œ‹‡”•—–ƒ—‚ƒŒ——‚‚‚‹—ƒ–Œ~ƒ
ƒ–‡‚„‰‡~–Œƒ~…–€‚ƒ—–ƒ’Œ
ƒ–‡ƒ‚„ 
…–€‚–‡‚ƒƒŒ‡Šˆ–‚Š•—:…–€‚‡Ž~ƒŽŒŒ‹‚Šƒ…‡Ž˜Š~‡ŠŽŒ
–ƒ–ƒ—‹‡‡–’Œ
‡ŠŽŒ
–ƒŒ‰‡–ƒŠ‚‡‚~Š‡‰…–€‚‰~”‡~ŠƒŒ”‡ŠŽŒ
–‚ŒŠ 
˜ƒ‰„—‡‹~ƒŽŠ~—ƒˆ–‡ƒ•—„Š‚‰–‡˜—•~†‡Š—‹…‡:‚‹‡†’ƒ—
’•—Š‡Š€Ž
‚•’Ž‚„˜ƒ‰„ƒ‚–˜‡ƒ—Š…–Œ‹‡~ƒ–~ŒŠƒ€‡Žƒ‚„‡Ž—Š–˜ƒƒŠ:ƒŽ‡–‚Ž‚„Š˜…ƒ‡Œ 

„ƒŒŠ˜–•‡‚‚„:ƒŽ‡–‚Ž€ŠŠƒ~‚Š‡„€ƒŽ‡Ž‹€ƒŒŠŠ‹~Šƒ„€‚ŠƒŠ—‡–‡˜Š~—Ž
Ž†Œ‚‚„‡‰–•‡ 
–Šˆ‡–”˜ƒ‡—‡‡Ž‹:ƒŽ‡–‚Ž˜ƒ‡•˜‡Ž’Š‚––Š‚Œ‡˜Š~—:‚‹‡”Ž
‹ƒ‡‚Ž 
ˆ~–ƒ‡˜‡Ž˜”~:ƒŽ‡–‚Ž–ƒ‡˜‡Ž˜‹~‚:‡˜Š~—–ƒ‡‚Š–ƒŒ—Š–ƒ‡‚‡ŽŠ
‚–‚‰‰†’†’Š~Š‹‡†ƒ’†’†ŒŠ–ƒ‡‚Š–ƒŒ—Š 
˜ƒƒ…‚–‚ƒŠ—‡˜‰ƒ‹‡Ž—‚Š‰‹‡’‰—Œƒ…˜‡Š€‚ƒŽ—
~ŠƒŽ‡–‡˜Š~—:ƒŒ‚ƒ…ƒŽ 
—Œƒ…‚˜ƒŽ~Šƒˆƒ…ˆŽ‚‚Œ•Ž’‹ƒ—–‡—:ƒŽ‡–‚Ž–—Œ˜‡Š•‡’Œ—Š”„ƒ‡~ƒŠ†
 –—Œ•–‚˜ 
ƒŽ‡–‚Ž˜ƒƒ…–˜ƒ‡–‡„…‚ŠŠ‰ƒ~ˆ‰‰~ƒ‚Ž–’Š‚Šƒ€~ƒ‚~Š‚—Œƒ…˜‡~ƒ‚‹~Š~:‡˜–Œ~ 
˜ƒ–‡—~•ƒ˜ƒ‡‚Š‡‡…~Š˜ƒ–‡—Š‚Šƒ€ƒ‚ƒ”Œ‚‹ƒ—Œ~Š~‚Šƒ€ŠŠ€‹‡Ž˜ƒŽ~Š‚•”:
‹‡–’˜ƒ–‡—‚ƒ•Ž
‡‚—–Œ~–Š’‡†‚—ƒŒ‰‘‰ 
ˆ~ƒ—‡˜‡Ž˜ƒŒ‡˜Š‡…˜ˆŠƒ‚ˆ‡~ƒŽ‡–‡ŽŠ~—ƒˆŠˆŠ
’•—Š‡Š„Ž 
˜”•˜‡ŠƒŽ‡–‡Š‚Ž˜ƒ—Š‚Œ—Š…‹‡—Š…Š‡ƒ”Œ‹‡ƒ†‹‡ƒ†‚–•‡‚
‹‡—Š…Š‹€ 
˜‡Ž‰˜‡ƒ~–‚Œ‹~ƒ‡˜Š~—‡–—˜
ƒŠ”„—Š~–€‚ƒŽ‡–Š”~‡˜‡‡‚…Ž 
~ƒ‚
–‚Žƒ‚‡—‡‹ƒ•Œ‹‡Š—ƒ–‡~†‡Š—Š€‡–‹‰ƒ‡ŠŠ’˜‚Š
‚‡—‡Š~Œ–…‡~Š‚„‹~‹—ŠŠ’˜‚Š‡~‰Šƒ€•‡”~ƒ‚~Œ–•‡

-8-
‚ƒ•Œ‚Š‡† 
Š‚Š~——‡‚‹‡Šƒ†Š‚”–‚ƒ•Œ
‡‚~Š†ƒ–
‡Ž˜Ž‹’
‡‚—~†‡Š—Š€‡––’‡†Ž 
—‡—‚—Œ˜–ƒ˜ƒ–‰„‚‰—Œ’‰˜”•Šˆ‡–”‹ƒ—Œ–‡˜‚Š—…~”ƒ‡—‰˜‡ŠŒ–‰‹‡Œ‚Šƒ†Š† 
‹‡‰‚~Šƒ‚„–˜‡‚Š—Š~–€‚˜~Š~—ƒ €ŽŠ~Š ƒ‡Š‚ƒ•Œ‚Š—‹‡Œ‚ƒ–~—‡—•—‡Ž 

‡‚—‰˜–Ž‰Š†‰ƒ ˜”• —‡˜Ž—~Œ˜ƒ…’‚‰‡…ƒ‹‡Š†‰~—Š€‡––’‡ƒ‰‰
‚„’ƒ~
‡–†

˜ƒ’‡~— 
ƒŽŒŒ–‡”–…ƒŠ~—–‡”–ƒ…—Š~–€‚ƒŽ‡–
‡‚—‰ ƒ~”‡ƒ•— ~†‡Š—Š€‡––’‡ 
–ŒƒŠƒŠ
‡‚
ƒ~‰Š~†‡Š—Š€‡––Œ~ƒ‚Ž‡‰—Š‚‰–Œ˜ƒ‡‚Š:ƒŠ‚Ž‹Šƒ‹~‚˜‡Š‰˜‡‚Œ 
–…~”˜ƒ‡Ž…ƒ–ƒ”Šˆ‡–”—‘~‰~‚Ž‡‰—Š‚‰–Œ:‡ŒŠ~
—˜Š‚–ƒ˜˜ƒ‡‚ŠƒŠ
‚ŠŒ‚ƒ–‡”‚Šˆ‡–”˜ƒ’‡~—Š~” 
Š—‹‡ŽƒŒ—‚˜Šƒ‚‹ƒ‡Š‚…’—Œ‚Š‰‹‡—ƒ——€’ŒŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:ƒ‚‰ƒŽ…‡‚Š—~ 
‚„‰—€’Œˆ‡–”‚Œ:‡Œ‡Š–Œ~ƒ ‹‡—ŽŠ‹‡—Ž~‡‚”‡…Œ‡ŽŠƒ~—Š‡˜‡”– 
‡…‡—‹‡–ƒ‚‚ 
‚ƒ†‚‚~ƒ‚‚:‡Š–Œ~ƒ‚•Š‚~ƒ‚~‰—‡—ƒŠ‡˜–Œ~ƒƒŒŠŠƒ˜—Š~ƒ‚–•‡‚~Š‚ 
˜ƒ‡Ž—Œ…‡ƒŒŠŠƒ‚…’—Œ‚‡Ž‘~˜‚Š–—’~—‘‡ƒ‚ƒ‹ƒŠ‰‡~‚„Œ“ƒ…ƒŒŠŠ~‡‚–˜ƒ‡ 
Š‡€Š‡€‚—‰‚ƒ‚——ƒŽ‡”ŒŠ•ƒ”„……‚Š”~•–ƒ‚–’Š•–ƒŽ‡”Œ˜Šƒ‚‹ƒ‡—:‘‡ƒ‚ƒƒ 

’Š‡€Š‡€‚—‰‰~‹‡Œ‡˜ƒ‰‡–~Š‚‰„~ŠƒƒŽƒ—Š–Œ——ƒ–Œ~ƒ‹ƒ•˜ƒŒ‡‹~———…‡‰‹‡ŽƒŒ—
„‚ƒ–‰‚—‰ƒ‡ŽŽ‡~–‰–‡”ƒŽ–Œ~ 
Š‰~ƒŽ‡–Š”„‡‡†—Ž‡ƒŠ‡––’‡‹—:˜ƒƒ—ŠˆƒŒƒ–‡‡~‘ƒ ‚•‡–Œ~Š‚‡Ž 
‰~˜ƒ…’‚–‚ŒƒŠ‡Ž~‚‡Ž:ƒŽ‡––‡‚‚‡Ž‚Š‰ˆ—Œ ‡”…‰ ‡Œ˜Œ˜ƒ…’‚˜—ƒ
‚–‚‰‰Šƒ‰~‡Š‡€Œ~Š 

‡‚
ƒ‰ƒ‚Š…Œ‹‡Šƒ…˜ƒ–”‹˜ƒ…’—Œ‚Œ‰‹ƒ•ƒ‡€‚‚”–‡—‡—‹ƒ‡ •ŽŽ‰
‡‚ƒƒ•‡Š 

•˜Š‡Š‚~–Ž˜ƒ–”‚–‚~‰‡˜‡~––Œ~ƒ‰ƒ—ƒ–‡‰…~‹Œ‚‰ƒŽ‡–ƒ˜ƒ‡‰‚–‚ 
•— Š•Š —‡ ‚ŽƒŠ ˜ƒ˜ ˜— ƒ–…~‚ €– •— ~ –‡—‡ –ƒŒ –Œƒ~ ~Š ‰ ‹‡– 
€ƒ~Š—‡ƒ‡‰ƒ‚–‡’‰—‡—†ŠŒ‡~Š‹‡‡ƒ€‡–’Šƒ…‡ƒŒ‡Š‹‡ŒƒŠ ‚‡•—‚‹ƒ•‚—‡”…
ƒŽŠ—Œ‹‡–’Š 
ˆ~
‡—–ƒŒ€•–‡Œ‚‡—‡ŒƒŠ‡ŽŽ‚‹‡‡˜Ž—–‰‹Šƒ‰‡ŽƒŠ‚‰ƒ‚‡—‡–ƒ…‡€‚ƒ•‡‰Œ
‚„
ƒ˜‹€‡˜ƒŒ‡Š•–ƒ•—
‡‚˜‹~‚ƒŽ‡–Š~‡Œ‡ŽŽ‡~
ƒ˜ 
‹ƒ‡‚‹‡…Œƒ”ŠŠ–€‚–Œ~Š”„–—‡–€Žƒ~–€‚‹ƒŽ‡–……ƒ—‡ŽƒŒ 
‹‡Š€‹ƒ‡‚‚–~‹ƒ‡‚ƒŒ‰‹’ƒ…Œ”ŠŠŠ~ƒ—‡Ž~ƒŽ‡–‚Ž–‰ 
–…—‚Œ˜ƒ‰–Œ‹‡—…Œ‹ƒ‡‚…‚”•‚
ƒ•Šƒ‡‰‹~…Œ—
‡‚–ƒ…‹’
‹ƒ‡‚‹‡Š€…˜Šƒ€ŠŠ~‚Œ˜‚‚ƒ„‹ƒ‡‚

-9-
……‚Œ–˜ƒ‡ƒ•‡–Œ…–€‚Œ–˜ƒ‡‘~–ƒ‚Šƒ€Šƒ‡
‡‚…Œ—–ƒ~‚ƒŽ‡––Œ~€ 
Š”~
‡‚—~†‡Š—Š€‡–‡Š–’‡ƒ—˜˜ƒƒ—‚
€‹‡–”Œ‚‡‚Œ…ŠŒ‚‚’ƒ•˜ 
Œ
‡‚:—Š~–€‚–Œ~ ƒŠ†‡——‡ ~ŽŒŠ—‹‡ŽŒ„‚‡˜~Š†Š‡”‚ŠŠ”„—Š~–€‚ƒŽ‡– 
‚Žƒƒ‡€‡‹‡Šƒ€‚~Š‚:Š€‡–Š~ Š”„Š‡Œ–‚‡ƒ‹—ƒ–Œ~‰ƒ ˆŠ‡~Šˆ~‰‡ƒ~–‚ 
Šƒ€‚ ~ƒ‚ : —Š–€‚ ‚Žƒ ‹‡Šƒ€‚ Š‰ Š~ Š€  ‡– –Œ~ƒŠƒ€ ‰€ –‚”‡‚ Š~–€‚ 
‡Œ ‚ƒ–Œ ‚‰–‚ ‹‡~ƒ–— Š”„ ~—‡–€‚ ƒŽ‡– ‹ ˜‰Œ ƒ˜‰ ‚—ŒŠ ‹Šƒ—Œ –€ƒŒ‚
 Œ„‚˜~ƒ‰‡—Œ‡— 
—ƒ‡‰ ~‹…ŽŒŠ—„‚‡ ‚„‚Œ„‚˜~—‰–‚”‡‚ ‚Ž—‡Ž’Š —Š~–€‚‹—Š€‡–‚
‚Œ…ŠŒ 
‹‡Š—ƒ–‡~•ƒ‚”ƒ–—‹‡–ƒ…—‡ˆ~‚–‡˜‡Š‚ƒ”–—
~Š:ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—ƒ~ŽŒƒ 
‹‡‰‡—–ƒ…Š˜ƒ‰…Š‡~‰:ƒŽ‡–‚Ž ˜ƒŽ‡…‚–~—Œ~Š~˜‡’‰‚Ž‡…Œ~Š –‚‡~‰‹~‚

„‡Žƒ’ŠŠƒ‰ƒŒ‰ŠŠƒ‰‹‡Š—ƒ–‡‡~:–‡‚ƒ–ƒ€Š 
Š‰ƒ˜
‡Š~ˆƒŒ‚Œ~˜~‚Š‡…˜‰Š‚‰‡–”˜–…~•ƒŒ‡Žˆ~‰‚Ž‰€Š”„Š‡Œ–€‚‡ƒ
ˆ‡–”—‚Œ‚˜ƒ~Šƒ~—Š 
Œ‚ƒ…ƒ‡Œ˜
‰‡ŽŽ‚‚ŒŠ‡Ž…‡‰ƒ‚
~Œ‚ƒ…˜ƒ‡…˜‡˜‰ŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:„Œ‚ƒ…„ 
:‚ŽƒŒ‚ƒ…
‰~ƒ„…‚ƒ
‰~Š–Š’‡†‚ƒŽ‡–Š‡˜–Œ~ƒ–˜ƒŒ—~‰ƒ˜‰Š‚ƒ”Œ~‡‚~Š‚ƒ~Š 
ƒ‡˜Š~—ƒ~Šƒ~Œ‚ƒ…‡Š‡’˜…‡Ž‚Š‰ƒŒ‚ƒ…ƒ˜‰Š~Šƒ~Œ‚ƒ…ƒ˜‰ŠƒŽŠ—˜ƒ–‡‚ƒ„—
‡˜˜‰~Š‡Œ‡Œ—‡Š‚ŒŽ:Š‚„‚Žƒ˜ƒ‰‡‚–‹~‚ 
‹~‚‹‡Ž‡Œ‹Šƒ‰~Š
ƒ˜‹€‡—–
Œ€‹ƒ‡ŠƒŒ‡”…ŒŠŠˆ‡–”—–Œ~—‚ŒƒŠ‡˜–’‡…
‚Ž—‚~Œ‡Ž’Š—–ƒŠƒ†
‡‚‚„ƒŽ‡–‚Žƒ‰€ƒ‚ŽŠƒ‰Ž

‚–ƒ˜˜‚~ 
‰‡‚Š~—ˆ–‡ƒƒŽ‡–˜‰–Š•Š ƒŠ‰~‡ ‡ƒ–‡~‚–…~‡Ž‡†ƒŒ‹‡˜Ž‰Ž„ƒŠ‰† 
 ˜ƒ• ‹‡—‡Œ…‰ …•Š 
ƒ‰ƒ ˜ƒ–Œ€ …˜’ƒ “–˜Š ˜ƒŽŠƒ ƒ—…Š Š‡…˜‚ 
‡—ƒ• ƒ‡˜Š~— ‹‡„…ƒ~ 
„’Šƒ
ƒ‰ƒ˜Œ~–‚—’~
~
‡†‡€
ƒ˜‡’Š‚˜‡‚
ƒ•‚ ‡Š–
„
– ˜ƒ‡•~˜ƒ–…‡€‚— 

ŠŠ”ƒƒ—•˜Ž•—ƒ~—–‚Œˆ~‡—–—ƒ
ƒ‰ƒŠ„€—ƒ–‡…ƒ‡—Š‡ŽŒ

Š˜ƒƒ—~
ŠŽ‰ƒŠŒ‡Ž‡~Šˆ~ ‡†‡€ƒŽ~‚ “–˜Š‚‡Ž
ƒ˜’
‡˜

ƒ•Ž“‡”˜…˜–ƒŠ 
–ƒŒŒ‡˜Œ——‚ŒŠ—ƒ—…Š‹~‚ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:„‡…‡ƒ•—Š‡Š 
ƒ—Œ ‡ŽŠ‚‡Ž‰˜ƒ‡Ž~ ƒ•Ž“‡”˜…˜•—–ƒ…~ŠŠ”„~„—–€‚ 
ˆƒ˜‹€—ƒ…Ž‰~—‘‡ƒ‚ˆ~—ƒ…Š—‡ƒ†ƒ—’—ƒŽ‡–‹‡‰‚ƒ‚•‡Ž‡‚•’‚ 
‡˜Œ— ‡˜Œ— ~†‡Š— “‡Š–• Ž–€‚Œƒ ‹‡Ž‰—Š ‹” ƒ‡ŠŒ —‡—‰ ‡Ž‚

-10- 
ˆ–‹€ƒ–‡ƒ~‚Œ‹€—‰˜‡—ƒŽ‡–„–Œ~ƒ –~‡–’‡~„’Šƒ ‹‡‰ŒƒŽ‡~‹†Œ•––˜ƒŒ—
‚•‡Ž‡—‡—ƒŽ‡”Œ~Š˜ƒ†Š‚ 
–Œ~ƒ –”Šƒ•‡
–Š”~ ‹‡Š~‹ƒ…‡Ž–•‡Š”„–Ž„~ƒ—–€‚~†‡Š—€–€–Š‡„Œ
–Œ~ 
~Š‚
ƒ~‰Šƒ
ƒ‰ƒ——Š‹”‹‡•ƒƒ‡‚ƒ–ƒ‡”‚‹‹‡•ƒ‚Š‰~˜‡~Œ’˜ƒ~
‡Ž˜Œ:ƒŠ 
‚Œ—Š~‚Œ—Š~Š—ˆƒ˜Œ
‡–Œ~‹‡––~—‰—Š”„—–€‚–~‡ƒ——Šƒ˜ƒ—Šˆ‡–”–Š‰ 
–Œ~Š”„—Š~–€‚ƒŽ‡–‡€‚‰…~ˆ–‡~„Š‚Œ—Š‹Š‡…˜‚Š‹‡‡‡…–ƒ‡”‚‹•ƒ‡
‚Œ—Š~Š—Š~‚Œ—Šˆƒ˜Œ˜ƒ‡‚Š~Š—–‚„‡Šˆ‡–”–ƒ‡”‚‹‡•ƒ–…~–ƒ~‡ 
ƒŽ–Œ~ƒ…‡†‚Š‡Ž~Šƒ‰‡ˆ‡~–Œ~ƒ…‡†‡‡‚–—‚ƒ—‡Š‚‰–ƒŽ—•„‡Ž‹–ƒ•‡ 
…‡†‚ŠŠ‰ƒ~‰…~ƒ•‡”‡Ž~—‡Š–ƒ„€Š‹˜~‹‡‰‡–”‹ƒ•ƒŽ‡––Œ~ƒ‹‡‡•Œ‚•‚ƒ–„ƒ€•‡”
…‡†‚ƒƒŽ‡–ˆ–‡„~ƒ•‡”~ƒ‚‡‚–—‹‡–„ƒ€ƒŽ~‰~ƒŽ–Œ~ƒ 
‰~–Œ~ƒ‡•‡„Ž‹‡—Ž
Œ‹€
„‡Žƒ’ŠŠƒ‰ƒŒŠ——•‡:~†‡Š—‡~
–‡Ž‹„’Œ‚ƒ…€

ƒ‰ƒƒ–Œ€‡~Š‹‡Ž—‚–‚–ƒ„…ŒŠ‰
‡‚‡ 
‡‡ƒ~ƒ†‡‡ ˜ƒ†‡——‡‚Žƒƒ‰”~˜ƒƒ”ŒŒŠƒŽ‡–ƒŽŠ
•‚:„‡˜ƒ•…–‚
’•—Š‡Š 
ƒŽ‡‚ƒ‚ƒ”Œ‚–‰—‡’Œ˜ƒŽƒ—~–‚Š~‚ƒ˜~˜‡~~Š‚
•ƒ…‡˜~”Š~Š—‡ƒ‰Œ‹~‘~ – 
~‚ƒ˜–—’~‡Šƒ–Œ~ƒ ‚„ŒŠƒ€~‚ƒ˜ˆŠ‡~…‡˜~”Š‚”ƒ–ƒŽ‡~—‰~Š‚‰~ƒ‚ƒ”ŒƒŠ‡~ 
‚ƒ”Œ‚ƒ—˜ƒ—Šˆ–†”‡~‚ƒ˜ƒŽ‡”Œ~Š
‡~–‚ƒ‚ƒ”Œ‚‘ƒ€~Šˆ~‚ƒ”Œ‚–‰—•–‡’Œ
 ‚ƒ”Œ~‰‡Šˆ…–‰Š–‰—~‰‡Š‹~‡‰‹‡‰‚~ŠƒŽ‡–ˆ~ Š”„ƒ~–€‚ƒ 
ƒ‡Šƒ‡‡–Œ–‡ ‹ƒ•˜”•
‡‚— ‚’ƒ–‡~ŠŒ‚Š „˜ƒƒ— Š”„‡‡†—Ž‡ƒŠ‡––’‡‚ 
‹€ƒ‚‡Š~Š~
ƒ‰ƒŒ—‹‚Š‰ƒ–‡˜—€Š‚”–~ŠŠ‚‡~‡ŽŠ—–’‚‹‡Œ—ƒ‰Š–†
”ŽŒƒ 
‹ƒ•~–Ž—~Š–’‚–‡~‰ˆ~‡‚ƒ—‚‡‹ƒ•~–Ž ‹Š ƒ˜~‚‡’•‚Š‡ƒ‹‡Œ—ƒ‰ 
ƒ‰
‡˜‹——Œ—‚˜…˜—…–ƒŽ‡~—‡~ƒ‰~‹‡Œ—ƒ‰˜‡Š‰˜‚‚~‡–‚Š‰ƒŽ‡––~‡
—‚‡‹ƒ•~ƒ–Šˆ–”ƒ‚‰‹‡Œ—ƒ‰
‡‚~ŠƒŒ”Š
‡‚‹Š–’‚–ƒ‡Œ‹‡Œ— 
Š–’‡‚—–‹ƒ•Œ –Š’~Ž•
€–€‚Š— ‚–ƒ˜‡–—‚‡—‡‚Š‰‡Ž’Š–‡–†
”ŽŒ:ƒ 
:€–‡‚–~˜–ŠŒ‡˜——…‡Œ‡˜—…:‡‡†—ŽƒŠ–‡‚ƒ~Š’˜‚
ƒ‰ƒ…–€‚ƒ~ƒ„…‚ 
~Š‰‚‡—‡‚€Žƒ‚—Œ—ƒ~‹‡–ƒ’‡•„…Š‚”–‹~˜ƒƒ”˜•ƒŠ…Œ‚‡‚—–Œ~:–Š’~Ž• 
ƒŽ‡–Š—‚‰Š‚ƒ˜’•‚Œ:•ƒ„‡…~”‡–†”
ŽŒŠ‰‚‡‚—‡–…~ŠŽ‰ƒŽ‡–ƒŠ–‡‚—ƒ–
–ƒ‡—‚Š‰Œ–˜ƒ‡: 
‡˜‰–—˜Œ~—ƒ…ˆŽ‚ƒŽ‡–Š~—–‡ƒ‚–ƒ˜Š‚‰–‡•‡˜ƒ–…~ –†
”ŽŒ ˆ–~ƒ~–ƒ…~ 
‚Ž
ƒ‰ƒ˜˜~~Ž–‚ƒ‹ƒ•ƒŽŠŠ’˜‚~Š‚ƒ–ƒ…‚Š~—–ƒ„˜~Š‚‰–‘~ˆŠ‚„Š–ƒ„˜ 
‚–ƒ˜‹†Š‚–ƒ˜Š~Š‚Š‡’˜‚ ŠŠŠ’˜‡‡‚–—‰~ ‚‰–Œ‡Ž~—‚Š‡’˜ ~ƒŽ‡– 
‡˜‰Š‚ƒŒ‡Š‹†
‡‚‹Šƒ‰Š~Š‹‡–ƒ…Š~–’‰‡‚–‡˜‡‡‚—‰ˆŠ–’~ 
‹‡Œ~‡”ƒ‚Šƒ–~–ƒ’…ŠƒŒ‰~ƒ‚ƒŒ‡Š‹†‹‚Š–Œ~~ƒ„…‚ƒŽ‡–Š‹Œ 
Š•‡‚Œ˜‚ŒŠ—‰
~Š‰˜ƒ…’
~ƒ–˜ƒ‡–’ƒ…
~–ƒ’…Š‚Œ‰•–‚Š~—‚
—•ŠŠƒ‰‡‚–ƒ˜‹†Š‚‰–’‰‹† 
‚ƒ•ŒŠƒŽ——–€ŒŠ‡‚–Ž‰‡——•—‡—‡–€ŠŽ‡‡—–‚—‡–†
”ŽŒ„ 
–ŒƒŠ•–Šƒ‰‡‡Ž~‘‰‘ƒ~Š‹‡~‹‡—Ž~‡Œ˜
‚‹—‹‡~‚‹‡‰ƒ––Œ~ƒ 
~Š‡Œ‡ŒŒ‚ƒ•Œ‚”ƒ–˜…ƒ‡Œ‚‰–—• ‘‰‚‹—‹‡~‚‹‡‰ƒ–

-11- 
–†Œ50‚–…ƒƒ‡Žƒ~”Œ~Š–†Œ25ƒ‡€‚:
~‚–…ƒƒ‡Ž‹ƒ‚˜‡Œƒ–’…‘ƒ ‹‡Œ—€
 ‹‡Œƒ~”Œ–†ŒŠƒ‡€‚‚–…ƒƒ‡Žƒ~”Œ~Š •ƒŒ~Œ 
~–€—‡‰•„ƒ…•—‚”––Œ~‹~•’‚‰Š‚‚Š~—ƒŽ‡–ƒ˜ƒ~Š~——‡‡†—Ž‡ƒŠ‡––’‡… 
‚ƒŠŒƒ•—˜ƒƒ
€˜’ƒ—‹‡Œ’
•–Š‰ƒ~—ƒ‡‰ƒŠ”~‡‚ˆ~‡‚ƒ—‚Š‰Š—~Ž—‡Š
‚Ž—‹‡—‚Žƒ‡‚–ˆ‰€‚ƒŽ‹‡Ž—‚Œ‰—‡–ƒŠ~—ƒ‚‰ŠŒ 
ƒŠ –Œ~— : ~†‡Š— Š€  ‡– ‡Š –’‡ ˜ƒ~‡– ˜•Š „ „ƒŒ˜ …‚‡ ƒ—‚ 
‡‚ ƒŽ‡– † 
‹€ ‰…~ƒ ‚ƒ—˜ ˜ƒ—Š Š‡— ‹ƒ• ˜ƒ‡ 
 ŠŠ€ …‚‡Š ‡˜~ ƒŽ‡– –Œƒ~— ‡‡†—ŽƒŠ ‡– 
‚Žƒƒ˜‡Š–ƒ„…ŠŠƒ‰‡‚˜ƒŠ—ƒ•‡˜‚‚—–‰—‡‚–Š–Œ~˜Š€‡–ƒŠ–Œ~ƒ––…˜—‚Š
 …‚‡Œ‡Œ~”‡~Š‡‡—‘~~Œ–’˜—‚–…ŒŠ‰ƒŒ ‚˜‡‚–ƒ„…~–…Œ‰~:ƒŽ‡– 
–‰…–ƒ~‚ƒ~ƒ’˜Œ„‚Š‰ƒŠ˜Žƒ……‚Š”~‹‡Œ‡‚Œ‰…–ƒ~
‡‚ ~……‚Š‹‡–ƒ’‡
–’‡’ 
~ƒ’˜‚–‚Š‰ƒ~‡Ž~‹€Š‰~˜……‚Š~ƒ‚–‚Šƒ‰~ŠŠƒ‰‡ƒŽ‡‡~—–Œ~ƒ~ƒ’˜•–‰‰Š‰‡~Š

‚ŠƒŠ…‚˜~ŠƒŠ…‰‡Š
‡‚~Š˜–…~ 
–ŒƒŒ—•~Š‚—‡€‚˜‡Ž–‚ƒ……‚Š”~‹’–•‡—Š”„–€‡–€‡Š„‚…Œ—
€‚‹—–’‡ 
…–ƒ~Š‡—ƒŽ‚Ž‡Œˆ~ ‡‡—•~Š~‡‚Š‚„‰ƒ•ƒŠ‚ŒŠƒŽ‡‡‚ƒ "—•~Š……‚ 
—‡ƒ‹‡‰ƒ–~‹‡ŽŒ‡—‡•Š˜‰˜ƒ‰‡ŽŽ…ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:„‹‡†’ƒ—
’•—Š‡Š~’ 
‹‚Œ“”•Šƒ~ ‹†‡Œ—‚Š‹~‚˜ƒ~–Š‚”ƒ–~Š –ƒ‡”‚‹‡‰ƒ–~‚˜~—‹‡Žƒ†‹‡–…~‹‡–”• 
‹€ƒ‹‡–”•‹€—‡—ƒ‡‰˜‡Ž—ƒ‹–ƒ‹€‡~‰‰~ƒ‹‡‰ƒ–~‚‹€ƒ~–‡—‹‡‡…‡—‡˜‡—~–ƒŽ‡–‚Žƒ
‡~‰~Š‹‡‰ƒ–~‹‡ŽŒ‡•–ƒ˜‰ŠŽ‚~Š~~…~‡Ž‚Œ~…~‡Ž‚Œƒ€Œ:‹‡‰ƒ–~ 
†–‡’ƒƒ–‡…Š‹~‡Š‚Žƒ˜ƒ‡•˜‹ƒ•–Š‚ŒŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~—…‚–‡Ž’Š’
Š”„Š‡Œ–‚‡ƒ‹€‚„Šƒƒƒ‰˜Žƒ ‡Ž—Š€–’Šƒ–˜ƒƒŠ˜Š–•‡ƒŽ‡– 
‹‡Ž‡—‚—•—–ƒ—Šƒ’‡†ŒƒŽ‡––„…˜”•ƒŽ‡‰‡…ƒƒ—~–†ƒ‡‡~”ƒŒƒŽ‰Ž:…Œ‚ƒ…€’ 
ƒ‚—Œ…•Šƒ ~Œ•„…~‰
‡‚—–Œ~ƒ ‹‡~‰ƒ–Œ‹ƒ•‚‚Š‡Š‚Š‰—‡~Š—ƒ–’‡‰…~ 
Š‰ ‹ €… –ƒ•‡Š …’ ƒŽ˜ƒ~ Š‡• ‹ƒ• ˆ~ 
‚ ˆ– –ƒ—‚ ŒŠŠ —‡‡˜‚ ‡Œƒ ‹‡~‰ €Ž
‹‡~‰ƒŠ~‰ƒ‡‚ƒ—‡~Š—ˆ~‹‡Ž’–ƒ~‡˜‚ 
„ƒ’ƒƒŽ‡„~‚
’ ‹…Ž˜‡‚–ƒ˜ƒ˜‰—•ƒ’ƒ˜ƒ~~‡Œ‹‡Š‡‚˜‚‚‚Š~—ƒ‚ƒŽƒŠ~—ƒ’ 

ƒ‰ƒ‚Ž—
Œ‡Š€Šƒ€Œƒ‡˜ƒŒ”ƒ‡‚—‚ƒ‚‡~˜‡~‚Š~—ƒŽ‡––‡„…‚ƒ
ƒ‰ƒ‰ƒŽ‡”Œ—‚Žƒ •—Š— 
‡Ž‡Œ‡…‰—˜‹‡Š—ƒ–‡ˆ…‰—~‹~‚‚–Œ~ˆ‡~‰~
ƒ‰ƒ˜Œ‡‡•˜Œ‡~Ž˜ŠƒŠ‡’~‹‰…˜ŠŠ•‡‰
”ƒƒ„‚ŠŠ•‚Œ‡‡•˜Ž—ƒŽ‡”Œ~Šƒ‡‰–‰„~~Š‹~‡‰…Š‡Žƒ—Š•˜ 
ƒ‡ƒŒŠŠˆ‡–”—‹ƒŒ‡Ž‡Œ‚ƒ‚ŒƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:‚–—‡‡…
’•—Š‡Š‚’ 
‹’ƒ—ƒ…‘ŒŠ‹’—~ƒ„…‚Š‹‡–Œƒ~‹‡ŠŠ‰‡~ƒŽ‡–‚Žƒƒ— 
–ƒ…‚Žƒ–ƒ‡”Š‹—ƒ˜‰Š–—’~‚Œ„‰ˆ~ƒŽŠ~—ƒ‹ƒ‡‘‹‡—ƒŠ— 
‡˜Š~—ƒ Ž‚’‰’‚‰Š ƒ—‹‡’‡Ž—ƒŒŠŠˆ‡–”:‡ŠŒ–ƒŽ ˆ–~ƒ~ 
ƒ‡~‡‚‚Žƒ‰‚—†ƒƒ•–˜ƒ‡‹‡—ƒ—ƒ‡ƒ‚ŒƒŽ‡–‚Žƒ˜ƒ~‡•ƒ~ƒ‡ 
“ƒ…~•–€ƒ‡Ž’‹€‹‡~ƒ–—ƒŽ‡‡‚ƒ‡ƒŽ‡–‘‡ƒ‚ƒ‹‡’‡Ž—:…‡˜ƒ~‡•ƒ

ƒ‰ƒ~—–‹‡Žƒ—~–‚Œ

-12- 
‚‰ƒŽ…–…~
~
ƒ‘ƒŠ‡…˜‚˜ƒ~‚–~
’‹‡ŒƒŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:…—€‡ƒ•—Š‡Šƒ’ 
‚Ž†ƒŒ–—~Œ•–˜ƒ‡‚„‡‰
ƒ‰ƒ‡˜…—Š‰ 

†‘Š€ŠŠƒ~†ƒŒ‰…~ƒŒŠŠ‹~‚ 
”—‡‹ŽŒ~–˜Šƒ‡ƒ†‚‡–‚~ƒ‚†‡ŒŠŠ‰ƒ•‡„Œ‹Š—Œ‚Œ‰•‚„†‡Œ‹€ƒŽ‡– 

’•—Š‡Š‰…~‹ŽŒ~˜ƒ—Š‡”ˆ‰ƒ˜ƒ—•˜ƒ‡€ƒŠ~‡‰ ‹‡€ŠŒ‚~Š‹~ †‡Œ€ŠŠ 
‹˜‡—~~~˜ƒ…‡‚ŽŽƒ‡€~–‚ƒ–ŠƒŽ€Šˆ~†‡ŒŒ•Š…ƒŽŒŠ—‡˜–’‡ƒ‡˜Ž‰Ž~

‡Š~…‡Ž‡‚ˆ~˜‡–ƒ‡„†ƒŒ‚Œ 
˜‡‡‚‹~‚Š‡~–€‚ƒŠ~—ƒŠ”„—Š~–‚ƒŽ‡–Š”~~†‡Š—Š€‡––•‡…~
’•—„’ 
’‰ ‘–ƒ…‹‡–”•‡——‡Œ‡ ‡€‚ŠŒ„Œ‡ŽŽ‚—Š€‡–‚Žƒ~‰˜‡‡‚~ŠŒ„ŒŠƒ… 
‹‡‡€Œ:‡€‚Š‹‡”ƒ–‹~ —‡‡~ Š‡~–€‚Š~
ƒ‰ƒ–ƒ—ƒ~…Ž
‡‚–Ž‰‚Š‡˜Šƒ‰‡~Šƒ‡˜‡‡Ž
 Šƒ€ƒŒ‡Š~ƒ‚ƒ 
–€ƒŒ—‘~Šƒ€…˜˜~”ŠŠƒ‰‡–ƒ…Š‰Œ–Œ~Š‡~–€‚ ‡†—ŽƒŠ‡–Œ‡˜Œ— ƒ–‡ƒƒ…’
Š~–—‡ŠŠ‰Š‚–ƒ˜‚–ƒŒ
‡‚~ƒ‚‘ƒŠƒ•„…ŠŠ‚‡‡ŒŠ˜—†•
‡‚„‡–‡ŽƒŽ‡ƒ~—Š…–ƒ˜ 
‡‚–
‡‚—‡”Ž‚~”‡‚„Œƒ—Š…
‡‚ˆ~‚Œ˜‚ŒŠ–‰—‹€—‡”Ž‚Š–’‡ƒ–‡‰„‚ƒƒ†’
ƒ‡‡ŒŠ˜ƒ‡‚–ƒ‚‡Šƒ€Š‰ƒ‹‡Ž—˜ƒ–—‡
„Š~ƒƒ 
˜’ƒ•˜ : …–€‚ Š –Œ~ Š‚‡‚— Š”„ –€‚ €‡Š„ ‚…Œ— 
–€‚Œ Œ—— Š‡~–€‚ –’‡ ƒƒ” 

–Š‡Œ~Œ‡Ž~–Œ~ƒ~†‡Š—•‡
”ƒŠƒŒ–€Š˜~„–’‡
~ƒ~–˜~•‹‡‡‡…‡‡Œƒ‡‰ƒ‡—
–ƒ’‡‚„‰ƒŽŒ—~ŠƒŽ~ˆ~Š”„‡Š–‚~ 
˜–ƒ‰—Œ –’Š•Œ—
~•’~‡Œ—‚Ž•
‡—‡–˜—ƒŽ‡–ƒŽŠ‚~–‚:…’Œ‚ƒ…~” 
‰~–Œ~ƒ
ƒ‰ƒ‹‡˜˜•~Šˆ~‹‡‡•Œ‚–ƒ˜‚ƒŒ‡Š—ƒŽ‡‡‚ƒ ‚–ƒ˜Š‹‡˜˜ƒƒ•„‡‹‡‡•Œƒ~ 
˜–ŒŒ“ƒ…˜ƒ•—Œ…’‚‰ŠŒŠ‡—‚”—‡‰~ˆ~‹‡˜˜ƒ‡•‹‡‡•Œ~ŠŠŠƒ‰ˆ–~
ƒ•’ƒ~ŠŠƒ‰‚ 
–Œ~ˆƒ‡—ŠŠ~—
––˜ƒ‡‹‡ƒ–•‚ƒŽ‡–‡–ƒ•ŒŒ…~‚‡‚:Š”„‡‡†—ŽƒŠ•…”‡
–‡Š–’‡” 
‡—Ž~ƒƒ˜‡~Š~‰–˜ƒ‡‡Š~Ž‰˜Š~1"ƒ‰ƒŽ‡––Œ~–Šƒ~ƒŽŠ‰‰ƒ‰Œ‚„‡~
ƒ~‰Š 
–‡•ƒŒ‡Ž–ƒ˜~Š~ …˜˜‚Ž‡~—‘~ƒŽ‡––Œ~ƒƒ‚ƒ—˜‚—‡—–Œ~ƒ–…Ž~ƒ‚‚ƒ‰
ƒŠ~‰‹‡˜~•ƒ˜ƒŽ‚–‚—‡ŒŒ ‚–ƒ˜ 
Š’˜‚ƒŠ”„~•–€‚ƒŽ‡–Š—•˜‰˜ƒ–‚‹…‡
Œ€‹ƒƒ•‡ŠŒ‡ƒ‚‡Ž‰Ž:ŠŽ‚Œƒ€” 
‚”ƒ–‡˜‡‡‚‡Ž~ˆ‡~Œˆ~‹‡–Šƒ‡’Š~˜ƒ~Œ‚„–ƒ‡Š‹Š—Š‹‡Ž‰ƒŒ‡ƒ‚‡ƒ˜ƒ~ƒŠ~—ƒƒŽ‡– 
˜~–‡~—˜:ƒŽ‡–‚Ž˜ƒ—Š‚ŒŠ~ƒ—‡ŽŽ‚ƒ~•–‰€‚
‡˜‰
Œ€ƒŒŠŠ‡Œ”Š–‡~—‚Š 
–‡‚‚–ƒ˜‚–‚•‡„…‚Š–—’~Šƒ€‚‰‹ƒ‰‹~Š‚ƒ‡‡—†Ž‡ƒŠ•…”‡
–ƒŠ~—ˆŒ”Š
Œ€‚ 
—–‡ƒ‡‚‹‡‡’Œ‚—‹ƒ—Œ~Š~~•–€‚
‡˜‰ŠŠ€~Š‚ƒŒŠŠƒ
Ž€‚–‡~—‚Š‡˜–Œ~ƒŽ‡– 
…Œ”ƒ„‰
Œ€ƒŒŠŠŒ ‹‡ŽŒƒ–‹‡–:ƒ’‹‡ƒ‚:‹‡‡’Œ‹ƒ‡‚‡Œ
‚ƒŒŠŠƒ
Œ€‚–‡~—‚Š‡~‰‰Š~•–€‚ 
Š–’Š‚Ž‰‚‰Š—•Š:Š”„—Š~–€‚ƒŽ‡–Š‡˜Ž‰Ž:…ƒ‡” 
‡˜˜Ž—–ŒƒŠ‡€‚ŽŒ–Œ~ƒ‚Š‡…˜–‡ƒˆ‡–~˜ƒ˜‰Œ‚‹—•–˜ƒŽ—Š • 
…ƒƒ– ƒ‚„— –Œ~ƒ ~ƒ† ‡˜ŠŒ— ‡˜–Œ~ƒ ˜Œƒ•‚ ‚Œ‰‚‚ ‡’‚Š ˜ƒ—– 
‹€‹‚”ƒ
ƒ‰ƒ‹‚ƒ–‰—‹‡Š•Œƒ‹‡ŠŒƒŽ~–ƒ‡”–Œ~—‚Œ–‡‰„‚ƒŠƒ€ 
–‡‰—ƒ~Š•‡ƒŠ˜
ƒ~‰ŠƒŠŒ‚Š~Š–‰—‚—……‚
‡˜ƒ‡ƒ –‰—‹‡Š•Œ

-13- 
‡‡ˆ~ƒŽŠ—–‰—‚˜ŒƒŠ’~‰ƒ~‰ƒ‚„ˆ~‹‡Š•—‚Œ‰‹‡Š•Œ‹‚ƒŽ‡––~‡ƒ ŠŽƒ‹ƒ‡ 
–Œ~ƒŒ‡–’Š~–—‡
–‹—
‡‚ƒƒ‡‚˜Š~Šƒ~–‡’—ƒ
–‰Ž‚ƒ—•‡ƒ‚Œ‰‚‚ƒ‰˜‡Š–‡ 
˜Ž„~ƒƒŠ˜‡Šˆ‡–”—•Œ…˜‡ƒ‚‡ƒ–‡…Š‹~‡~‰—‡ˆ‡–”~Šƒ~ˆ–”‰‡‚–ƒŽ‡–Š
 ƒŽ‡–
‡˜ƒŽ˜ƒƒŽ ƒŽ‡– 
‹Žƒ—Š ƒŽ‡— ~Š ˆ‡~Œ ˜ƒ‡…‡ ~†‡Š— „–€‚ ~‡‚— ‚Š~— ƒŽ‡–Š ‡˜–Œ~ † –‡‡~‚” 
‚~Œƒ†‡–—†ŒƒŽ‡–‚Žƒ—ƒŠ‚‹‡Ž—Œ‹‡–ƒ‡—‰‰–…‡˜~„–˜Œˆ‡~‹—ƒŠŒƒ 
~Š‚:–ŒƒŠ‡Ž’‡˜„‚ƒ‚ƒ~˜‚ƒ~€‰‰˜‡‡˜ƒ‡Œˆ~‚ŠŒ‡Š‹‡ƒ‚‡—‡˜ƒŒ‚Žƒ‰‚
‰‹ƒ‡Š‰‹‡—Œ~Š‚‚Žƒ ‚~Œƒ†‡–—†Œ†—’‚ƒ‚Žƒ‰‚ƒ‚„— Šƒ€—ƒ‡…–Œƒ~‡‚–‚ 
ƒ—•Š–—’~‚Œ‰‡‚–:ƒŽ‡–Šƒ–Œ~‹‡Œƒ˜‡ƒ‚ŽŒŠ~–ƒŽ‰Ž‡–—‡–‚†ŠƒŠ~ƒ” 
‚•”—•‡—‡Ž‹~Š‹‡…Šƒ—•‚ƒ„ƒ‡˜ƒŠ‡ŠŠ—~–€‚˜~‹‚Šƒ‡€˜‹‚Š‚Ž–ƒ‡”‚Œ 
‚Ž~ƒ‚‚‚—Ž—‚ŒŠ‰—‰˜‡‡‡‰‚Š‡Šƒ„ƒ ˜ƒŽ‚˜~ ˜ƒƒŒŒƒŠ‡”‚Š‹‡Œ’ƒƒ–ƒƒ–ƒ~ƒ‚
˜‡Š~Šƒ‡Ž˜ƒ…Š–—’~ˆ‡~‰~ƒŠ‡”‚Šƒƒ–‡…˜~˜ƒ‰„Š‡‰ 
‚ŒŠ— 
– –‡ Š”„ ‡‡†—Ž‡ƒŠ •…”‡ –€‚ ~Š…‚Š ƒŽ‡‡Š ‚”Œ ˜Œ•‚ —˜ ƒ—…–Œ „” 
—‡~Š‚Šƒ~—Š‹ƒ‡‚—€Ž–Š~Š–Œ~‡‚–‚…‚‡‹—–Š‹~‹‡”ƒ‡‚—–Œ~‡‡†—Ž‡ƒŠ 
–Œ~‰ƒ ˜”•‡…–‚ƒƒŠ‹‡•‡„Œ‹‡Žƒ‰Ž~Š—‹‡––†’Ž‚Š‹‡–Œƒ~‹~:ƒŽ‡––Œ~’‚‡Ž 
~Š‰ƒƒ†‚„‡~‹‡Œ‡„€Œ—–Œ~ƒ‚‡—‡˜‡—˜ƒ––ƒ˜‚–Šƒ—•ŠƒŽ—€Ž—‰ƒŽ‡–ƒŽŠ 
Š’~ƒŽ‡–˜~Š~—–Š‚—ŒŠ˜ƒ—Š‚Œ
ƒ‰ƒ‚Œ˜‚•ƒ„‡…•––‡‚~–ˆ‰ƒŠŠ‰ƒ–‡‰„‚
‰—‡~ƒ‚„Š‰‚—•ƒŠ
‡‚—‰‹‡—Ž~Š‚–‚–„—‰ƒ†‹~
‡‚— 
‡Š–„ƒ
‡‚•…”‡
–~†˜‚Š”„ƒŠŠŒ‡–‚˜‡‡ƒŠŒƒ–„…‰ƒ‡‡~”ƒŒƒŽ‡–—–ƒ’‡~‡‚…” 
ƒ˜ƒ~ƒŽƒ‡~ŠƒŠ~‹‡Œ‡—ˆŒŒ—•Œ‡Ž~—–
ƒ‰ƒ‹‡Ž‡Œ
 ˜ƒ‰ƒŠ‰ƒ‡‡—ƒŠŠ‚‹‡Œ‡~Œ
‚–‚‡Š–„~ƒ‚—‡~ƒ‰–Œ~ƒ‚„–ƒ’‡ƒ‰Ž‹~ƒŽ‡–˜~Š~—ƒ 

‡‚ ‚–
~‹ƒ‡˜ƒ––ƒ˜‚–Š‚ŒŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~— ‚–‡Ž’Š˜— †‡ƒ”Ž•—†” 
Š•––Š—‡‚‡—‡‡Ž‹:‚Žƒ
‹ƒ‡˜ƒ‡•˜‡Ž’Š–Š–—’~ƒŽ‡–‡”‚ƒ˜—Š…—‚– 
‚‡ŽŒ–„…ƒ~~ƒ‚‹~ ‰…~‹‡‡Œƒ‡ƒŽŽ— ‡~–ƒ~ŽŠ‡ƒŠ‚‡Ž‚Šƒƒ‡˜Š~—ƒ‚–ƒ˜
‡Ž‚„—‡‡~ƒ—ƒ•‹ƒ•Œƒ‚„‚Žƒƒ„ 
–ƒ… ‡€‚ Š”„ ‡‡†—Ž‡ƒŠ •…”‡ 
–€‚ ‹— ŠŽ‚ ‚”Œ ˜Œ•‚ ‡‡†—Ž‡ƒŠ ‚ŒŠ— 
–€‚ –’‡• 
‚Ž•‡†‚ƒ~–‚‹~‚ƒŽ‡–˜~Š~—‡Š‡–’˜Š~…ƒ˜’–Š‡Š˜•…”‡
–Š–Œ~ƒŽ‡–Š 

–ŠƒŽ‡––Œ~~Œƒ†ƒ‚—Œ‚„˜”•‡‚–Š~‡~‡Šƒ~‚„‰–—ƒ‚„Š~‚„‚Œƒ‡‡ŽŽ‡~ƒŽ‡– 
˜”•ƒŠƒ~‡‡—‰ƒŒ~Š•‡‡†‚ƒ~~Š‡‚–‚–‡~‡Ž~–ƒ…‚–Œ~‡ŽŒŒ‚”ƒ–~ƒ‚‚Œ•…”‡ 
–Œ~‡
~‹~‰ƒ‰Ž•ƒ˜Œ~ƒ‚—ƒŽ‡–‚ŽƒŒŠŠ‡Žƒ…‡–‰‡‚ŒŠ‚–ƒ˜‚ƒ~~Š‡Ž~‹ƒ†Š 
—‚ƒ‚’‹‡”’ƒŠ—‡—‰˜‡–•—~Š~ƒ‚ƒŽ‡–Š~–•—~ƒ‚–ƒ…‚‚ŽƒŠ–Œ—— 
ƒ‡‰ƒ‚’Šƒ‡Ž–‚—Š‚’‹‡”’ˆŠ—‡—‰˜‡‡ˆ~ˆ–‡‰Œ‡ŽŽ‡~ƒŠ‘–ƒ—
‹‡”’‚~’–Šˆ‡–”‚–ƒ˜˜ƒ•‡˜Œƒ‹†ˆŠ‡~‰ƒ 
‹~ „~ƒŒŠ— ‚„
’ŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~——˜˜ƒŒ—
’•—Š‡Š~• 

–—‚—Ž‚ŒƒŽ‡–‚Žƒ
ƒ‰ƒ˜ƒƒ€‰‡”–˜ƒ•ƒ‚˜ƒ‡€ƒ€ŠŠ‡~‰ 
Š‰ƒ –‰ƒŒŠŠ€ŠŠƒ˜–…~ˆ–˜‰ŠŠ‚ŒŠ—‚˜~ˆ‰–‡‡—~
 Š”„Š‡Œ–€‚ƒŽ‡–„~‡Š–Œ~

-14- 
†ƒ‡ƒ˜—~…Œ—Š‚ƒ”Œ—‡Š~ƒ—ˆ–~Š”„ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—:—˜~–•‡ƒ
’ 
—Š‡Š• 
‡~ƒŽ‡–‚ŽŠ‡‡†Š‡ƒ~–ƒˆ‡–”‹~‚‚ŒŠ‡‡†‡—‚”ƒ–ƒ˜—~‡Žƒ”–€‚‰Š‚~˜‡~Œ‚ƒ…ƒ 
‹‡€‚Š‘‰~‡”ƒ‚Šˆ‡–”~Š‚ƒƒ‡˜Š~—‚–ƒ˜Šƒ†‡‡–•‚Šˆ‡–”Šƒ‡†‡‰‡Žƒ”‡€Œ
‡~–
‹‡€Œ‚‡~–‡~‰~‹ƒŠ‰~Š~ƒ‚‘‰‚Ž 
˜ƒƒ—Œƒ•–’‚˜Š‡…˜Œ‰‡‚Œ‡Š…ƒŽ—‡“‡•Œ„‹‡ŒƒŠ‚ŒƒŽ‡–ƒŽŠ~—:—˜’Œ‚ƒ…€• 

ƒ‰ƒ
ƒ˜ƒ‹—–‚ŠŠƒŒˆ‡–”—˜ƒ—•˜”•˜ƒ‡€ƒŒ€‡†—‹‡—ƒ‹‡–ƒ…–‡‚
€‰• 
ˆ‡–”–ƒ…˜ƒŽŠˆ~‚˜ƒ‡—…‹‡ƒŒ‡”‹‡—’…Œ‹—–Š‚Œ—’…Šˆ‡–”—˜ƒŠ•˜ƒ‡€ƒ 

€‰•Š‡…˜‚Š‡ƒ~–‚Œ
‡‚‰ŠŠƒŒŠ‚–‚‡~
ƒ‰ƒ—ƒŒ—Œ‡Ž•–
Žƒ
’—‡–˜ƒ—•‚˜ƒ‡€ƒ‚ 
Šƒ~—Šˆ‡–”’–‚–Œ~ƒ‹‡Š~ƒ—‚˜‰~‡˜–Œ~ƒ–Œƒ~ƒŽ‡~Šƒ~—Š‹‡~~Š—Œ„Š‰ˆ~
ƒŠ–ŒƒŠ”~ 
~Š‡Œ –•‡—Š‡Š‡~–€‚ƒŽ‡–ƒ~—‡––€‚ƒŽ‡–˜~ƒŠ~—~†‡Š—ƒ„Š~–—‡”~
–€‚–’‡• 

‰~–€‚~Š‚˜ƒ‰‚Š‹~‚ƒŠ˜ƒ—Š‚Œ ŠŽ‚”~
–
‡ –‚Š~—Œ‚ƒ…ƒŠ~—˜ƒ”—Œ 
ƒŽ‡–‘‡ƒ‚ƒƒŽ‡–ƒŠ˜‰‡‡—~Š˜ƒ‰Œ˜‡Šƒ„‚€‚Ž‚ ~—–€‚‰ ‚Ž‹…–~ŠŠ‡‰˜•–—Š˜–€~
"„ˆ‡‡—‹~‚~‚ˆ—Žƒ‚„‡~
’ƒ†‡˜‡~Š—Š —˜Š‡–ƒ˜ƒ‰‡‚‡˜ƒ~–’‡ƒŠ‡~–€‚ 
Šƒ‰‡—ƒ~˜Œ~‚–ŒƒŠˆ‡–”‹~‚ƒ–‡‚ŽƒŽ–~Œ‚…Ž‚—•ŒŠ~ƒ—ˆ–~ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—ƒ‚• 
˜Œ~‚–ŒƒŠ‡~‰ˆ~‚„Š•‚Š€‚ƒŽ‹Šƒ‚‘‡ƒ‚ƒ˜Œ~‚–ŒƒŠ‡~‰ƒŽ‡–‚Ž˜Œ~‚Œ˜ƒŽ—Š 
˜‰ŽŠ‰‚‡–‚‘‡ƒ‚ƒ‡Š~–ƒ•ƒ—‰…~ƒ ˜Œ~‚–ŒƒŠ‡ƒ~–ŒŒˆ~‡’‡–—Œ—ŒƒŽ‡‡‚ƒ
"˜Œ~‚–Œ~‡~Š‹~•–‚Ž–’‹‡Œ—ŒƒŠ˜‰Ž—–˜Œ‡‰ƒ‹‡Œ—‹~Š 
‡–‚–‹–‡— 
‡–‡‚‡Š ‹‡‰–~ŠŽ‰‚‡Š€ƒŽŠ”„ƒŽ‡–ŠƒŽ‰Ž—˜~ŽŒ
€ƒ• 
€‚ŽŒ~ƒ‚ˆ‰‰~˜Œ~‡€Œ‡ŒŠƒ‡‡Œ‚„€Ž‡Ž~˜ƒ‡”•†ƒ–’‚—ƒ‡ŽŽ‡~ƒŽ‡––Œ~ –—~ 

‡‚— ƒ‚‡Š~ ‚„ ˜Œ~ ‹‡Œ—Œ ‚”–~ ˜Œ~ …‡Š—‚ —–Œ ~‡‚ ~–•‡—~ŒŠ ƒ‚„ ˆ~ ‹Šƒ‚ 
~ƒ‚ƒ‚‡Š~ˆ~ŠŒ‰‡’ƒŒƒ‚‡Š~ˆ‰Šƒ‚•‚ƒ‰‡Š—‚ƒ•—ƒŠƒ‰—~ƒ‡Š~ƒ–Œ~—ƒŠ~Œ
‡‚ˆ~ŠŒ
˜Œ~‚—Œ~ƒŠ…–’˜Œ~ 
–‡ ‚‡•”†ƒ–’ ~ŠŠ : ‚Ž… ˜…~ ‚–—Œ ƒŠ‡’~ ‡~ ‚Ž˜‚ Š‰ŽŒ Š„ ~‡–ƒŠ 
–‚ ‹—–’‡ 
˜ƒ•…ƒ‡‚—ƒ‹‡Š—ƒ–‡‹ƒŠ‰~”‡~Š˜ƒ…–
‡‚~˜——–‡ƒ‚–ƒ˜Šƒ€‰ƒ˜ƒ‡ŽƒŠ€—
—–‡ƒŠ€ 
‹‚‹~ˆ~‡ŒŠ˜‡~ƒ—‡ŽŠ‰ŠˆŠ‡Š‡€‚ŽŒ‹ƒ‡‚ƒŽ‡–˜~‡˜Š~——˜•
’•—Š‡Š„• 
ƒ„‚ŽƒŽ‡–—…~ƒ~~Š‹~€’‡˜…‚–—•‰‰—‡—ŒŒƒŒ‰—‡€–Œ
~Š‰–‡Š“ƒ…Œ 
‡‰ƒ –˜ƒ‡~Š‹~ ‹‡Š‡‘Š~˜ƒ…’Š‰~‹‡—Ž‘Š~ƒŠƒ‡‚ˆŠŒ‚‚ŒŠ—‘‡ƒ‚ƒ
‡˜Œƒ… 
‹‚‹‡–ƒ…‚˜~…ƒŠ—Š–—’~‚Ž€’‡˜…‚–ƒ…‚„‰Š~‡˜Š~—""~ƒ~‰‡~ƒ—‡ŽŠˆŠ‚
†„Œ˜–‡Œ~Š˜ƒ…‡Š—
‚ƒŒ„‹‚Š—‡‡Œ˜ƒ‰Š‡ 
–‡‡…ŒŠŠ‡ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—€…–ƒ•‡~—˜˜ƒ‰ƒ
~†ƒ‡‡~”ƒŒ…• 
–…~˜‡––‡…‚Œ—ƒ•‡ƒŒ‡Š–˜ƒ‡ƒŒŠ—ƒ‡‰‚’—‚‡~Š—‘~—‡‡~ 
†Š•~Š—‡‡~‚˜’—ˆ‡~Œƒ‹‡–…‚‡Ž—–‚ƒ˜ƒ~—ƒ•‡ƒŒ‡Š‚Ž— 
–‡…ˆ‡~Œ ‚’—‚ƒ†Š•~Š—‹‡Š‡ƒ—‡ ˜‡–ƒ—–„ƒ…
‡‚ŒŠŒ‚ 
˜ƒŽŠƒ‡ƒŽ‡~—–Œ~Š”„Š‡Œ–€‚‡ƒ‹‡‡Ž–ƒŒ–˜ƒ‡‹‡˜Œ‹‡~˜‡– 
˜‡––‡…Š–‡„…‚Š‚ŽƒŽ‡– ~†‡Š—•Ž–€‚˜~Š~—~— ƒ„‰‚Š~—Š

-15- 
ƒ—…Š‡ŠƒŒ‡Š‚~‹‡Š‰ƒ~~Šƒ˜—‡ŠŠ…Œ~Š‡–‚‹‚‚Ž‹‡‡Ž–ƒŒ‹‡˜‹‚—‚Š~—Šƒ
–˜ƒ‡ 
Š—‚ŽƒŠŒ˜ƒ‡–Šƒ~–ƒ…–‚Œ˜~”ƒ‡Šƒ•˜‹ƒ‡Š‰ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—~~–‡ƒ
’•—Š‡Š†• 
‡‚–‚‹~‚Œƒ—‡Œ‡˜Š~—Œƒ—:ŒƒŠ—‡ŒƒŽ‡–‚ŽŒƒ—ƒŽ‡~
~‘~‹~˜Šƒ˜‚‚Œ‚–ƒ˜
Œƒ——~–•Ž‚„:ƒŒŠŠƒ—…‚Œ‰‡Œ—‡Œ:‚ŽŒƒŠŠ—Œ‡Œƒ—ƒŽ‡~—‡Œƒ ˆ‡‡… Œƒ— 
‚‰ƒŽ…ŠŠ‚–ŒƒŠ‹~ƒŽ‡–˜~‡˜Š~— “’•˜~ŠŒ‰‚‡–ƒŒ‡~Š‚— ~—˜‚‰ƒŽ…‡• 
‰ƒ ƒƒŒ…‡—ƒ~‡…‚–ŒƒŠ~˜‡~‹‡•ƒ’‚–‚ˆ~ Š~‚ –Œ~‡~Š—–~ƒŒŽ—Œ 
Š‰•—‡‡ƒ‡’Šƒƒ–…~‚•ƒ’‚~ƒ‚Ž—Œ‚ƒŽ‡–‚Ž –ŒƒŠ‡€‚ƒŽ—–Š‡„Š‰‡Œ–€‚‚‡Š–Œ~ 
–’‡ Š•ƒ”„……‚˜–‡†’‡–…~ Š”„Œ–€‚˜‰—…˜Š‚”–‚~ŠŒ˜‰Œ—‡–’‡ƒ– 
Š‰……‚‚Ž‹‡Žƒ—~–‡‡–‰‚Š…•ƒŠˆ‡~……‚˜~‹’Š~—•‡–Œ…–€‚ƒŽ‡–ƒ 
‹ƒ…‡Ž ƒŽ‡–‡Š—‡‡–‰‚ŠŠƒ‰‡‡Ž~ˆ‰ƒ‹‡Œ’ƒŠƒ‡
‡€ƒ‚˜~ŒƒŠ‡ŽŽ‚˜ƒ‰‡Ž~—Ž 
‹‡Œ’
ƒŠƒŒŠ~Œ˜Œ‹Œ”‹‡Žƒ—~–‚‹€~Š‚ƒŠ~—ƒ~†‡Š—Œ€–‡”–‡~Œ–€‚ ‹‡Š~ 
˜Œ~ƒŒŠ—–Œƒ~‡ŒƒŽ‡–‚Ž‡–‰Œˆ‡~‡˜‰~‰~‹‡Œ’
•‡Šƒ~……‚Œ˜ƒ…’~Š’‚‰Š
 ˆ‰‰˜‡‡‹‡Ž—~–Š‹€‰~ƒ‹‡~–ƒŒ~Šƒ‡‚—~…
‡†Œ˜—‡~ƒŽ‡”Œƒ ‹‡Œ’ƒ†‡Šƒ~‹‡Œ’
ƒŠ 
ƒ‚„‚Ž “”•Š~Š •„ƒ€ŽŠ~Š‡Ž—‡‹~ƒŽ‡–˜~ƒŠ~—~—˜‚ƒ”˜
’•—Š‡Š~‡• 
~Š‚‡˜Š~—ƒ
ƒ‰ƒ–ƒ~~Š‚‚Žƒ‰Œ‚‰Š‚˜ƒŠ~—‚Œ‰—‡–‡‚ƒ •„ƒ€ŽŠ~Š ƒ†–
•„ƒ€ŽŠ~Š‡Ž—‡~ŠƒŽ‡–‚Žƒ˜”•–Š•–~Š~…Š€˜‚Š–ƒŒ~Š 
ƒ‡€‚‚ƒ‘ƒ‡–— ˜‡Ž˜
Œ€ Š„…ƒŽ‡”ŒƒŽ‡–˜~‡˜Š~—~–‡ƒ
’•—Š‡Š‡• 
€ƒ‚ŽŠ‡~‰~Šƒ~Š˜ƒŽ•’ƒŽ‡–‚Ž‚—ŒŠ‰€ƒ‚ŽŠ‡ƒ~–‹~‚˜–‡‰Œ‡Š–•’Ž‹‡—‡—Š‡€Š
–‚‡
‡‚‡~Š—Ž‚‰ƒŽ‡‚ •ƒ˜—Š•ƒ˜—Š–˜ƒ‡—‚Œ‰ˆ‰ 
~ƒ–•Š ~Š ƒŽ—… ‚…Ž  ˜ Š— ˜— ƒ„… ˜— ‘ƒ–’ƒ~Š €ƒŽ ƒŽŠ~—  –‡‡~€‡• 
‹~ƒŽŠ~——ƒ‡•˜ƒ—Šˆ–ƒ”‡~—ƒŽ‡–‚Ž ‚–ƒ˜Š
‡Š•– —ƒ‡•˜ƒ—Š~Š‰ƒ‹‡Ž˜ƒ…ŒŠ
ƒ†:ƒ—˜~Šƒ†ƒ—˜ƒ†
‡‚‡ƒ—˜—‚ŒƒŽ‡–‚Ž€‚ŽŒ‹‡Ž—Œ~Š‰‚Š‡…˜‰Š 
—‚ ƒ— Š‡…˜‚Š ‹~‚ ƒ—– ˜–€Œ 
— ‹‡‡ ~†‡Š— ‚ŒŠ— ‹ ƒŽŠ~— :  ƒ‡‡• 
„€ƒ„€‹‚‡Ž—˜~ƒŒŠŠ‡~‰Š”„ƒŽ‡–‚Ž˜ƒ‰Š‚ƒŒ‡Š‚‰Š‚‡Ž•Š‘–†”‚Šƒ~ ‚–„…
‹‚‡Ž—ƒŒŠŠ˜ƒ~–ŠŒŒƒŽ‡–‚Ž˜ƒ–€Œ‡˜—Š‘–†”‚Š~~ƒŽŠ~—ƒ 
‡‡~Š~ƒ‚ƒŽ‡–‚Žˆ–‹ƒ‡Š‘‹’ƒŒŠ—ƒŒ‰ƒŒŠŠ‚”ƒ– –ƒ…‡˜Š~—„ƒŒ˜ƒ†•
˜ƒŽŠ‚”–~Šƒ—ƒ‡~‰‰‹ƒ‡ŠƒŒ‹~‚‡˜Š~—ƒ‹ƒŠ‰ 
‹ƒ•Œ‹‡…~ƒŽ†—‚ŒŠ€ƒŠ‰
~‰Š”„–ƒŒ~~Š—†‡‡”–~‡ŠˆƒŒ‡˜Š~—€ƒŠ‰„†• 
 ‚–ƒ˜Šƒ†
‡‚‡~Š—˜‡–
~Š‰ŒŠ‡‹‡’~˜Œ‹‡–˜ƒ‡Ž—ŒƒŒ‡Š
ˆŠŒ˜–‚‹ƒ–ƒŽ‡–‚Ž ‹‡~— 
‹‡–ƒ…—‡‚ƒ—˜‡ŠŠƒŽ‡…~˜‡—‡ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—€—€‡ƒ•—Š‡Š„‡• 
ˆ~ ƒ‚ƒ—•‡ ƒ— ‚— ‹‡‰–~ ‹Œ ƒŒ‡Š— ‹‡—•Œ ‚ƒ—˜ ƒ–„…— 
Š‰~Š‚ƒŽ‡–‚Ž‹•„…Š•–‚ƒ—˜ƒ–„…–‰~Š‚‚–ƒ˜Šƒ†‡——ƒ… 
~ƒ‚ŒŠŠŠ‰˜Œ~‰~‚Šƒ€‚ŠŒŒŒƒ‚–ƒ˜Šƒ†‡
ƒ~‰Š~ƒ‚ŒŠŠ
‚–ƒ˜Šƒ†‡~Š

-16- 
‡†‡€ ~–ƒ‡Ž‡€Š’
‡€ƒ‚‡—‡‚˜ƒŒŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~— ˆ– €˜ƒŒ—
’•—Š‡Š…‡• 

‡€ƒŠ€ŠŠ~‚—Š…
‡‚‹‡—Š…Š‡ŽƒŽ‡
‡‚:‹‡ŽƒŽ‡Š‡ƒ”Œ‡‚ ‹‡Žƒ”ŒŠ‚Š•~Š
‡€ƒ

… 
‹€ƒŒŠŠ–—’~—–Œƒ~‡ƒ‚ Œ„‚ˆ—ŒƒŽ‡‡ƒ‹‚:Š”„ƒŽ‡–‚Ž–‚Œ‹ŒƒŠŠƒ~ƒŠ~‰
 ˜ƒ—•˜ƒ‡€ƒ 
€ƒ–˜~ŠŠŠ’˜‚Š€‚ŽŒƒ~‡Ž—‡ƒ‡‰ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—†—ƒ†€…Š—
’•—Š‡Š†‡• 
ƒ„~Š‚‡˜Š~—ŠŠ’˜‚Š–ƒ~ƒŽ‡–‚ŠŠ’˜‚Š–˜ƒŒ•—Š~—‚Ž—‚‹€‹~‚†—ƒ† 
ƒ†€ƒ–˜~ŠŠŠ’˜‚Š ‚„‰€‚ŽŒ„ƒ˜‰‰‡‚ƒ˜ƒ‡Ž…ƒ–~Š‚„:ƒŽ‡–‚Ž˜ƒ‡Ž…ƒ–Š‚—•
 †—

‚ŠƒŠ‡…Œ–‚„‚Š:ƒŽ‡–‚Ž˜ƒ‡•˜‡Ž’Š–Š‚Œ ƒ— 
~
‡ ƒŽŠ~—‚––‰• 

’‹‡ŒƒŠƒ‡˜Š~—˜ƒŒ‡Œ…ƒŽ‡–ˆ‡–ƒ‡ŠŒ‡‡ƒŽ‡Œ˜~–•Šˆ–˜‚Š‡˜~~ŽŒ~‰• 
ˆ‡–”‹‡—•‹€ŒŒˆ~‡•‡„Ž‹‡—Ž‘‡‹‡ŽŒŠ˜ƒ‡‚Š—ƒ‰Ž‚Ž€Ž‡‚–—‹‡–Œƒ~†…—Ž‡Œ˜ 
Š~ƒ‡~Š‹~‚Ž•ŒƒŠ˜”•ƒ~†—’•–ƒŒŠŠ‹~ƒ‡˜Š~—Š‰‚ƒ‡—–Œƒ~……‚‡Š
‹ƒŠ‰–~—‡ 
ƒ‰Ž‚Ž‰‰‚…‡Š”‚…–’˜˜‡—‡Š‡~–€‚ƒŽ‡–Šƒ–Œ~ ~ŽŒ Ž„ƒ~Œ…–‡Š–’‡€‰• 
ŠŒŠ‰˜~‡•—‚‹‡†’—‹€‹‡–ƒ…ƒ‡‚‚‡—‡‚˜Š‡…˜
‡‚Š”„ŒŠ‹ƒ…Ž–€‚‚‡‚‡‚Žˆ~
‰‰ƒ…‡Š”‚‰ƒŠ—‚–ƒ˜‚ 
‚•—‚˜…ƒ‡Œˆ‡–”ŒŒ
ƒ‰ƒ
–•‡
––„‡~
– ˜ƒ‡ƒ˜ƒŠ˜Š—‡—‘~—ˆŒŠŠ
‚‡‚~‡‚‚–ƒ˜‚ŠŒŠ—

~†‡Š—–Ž–€‚ƒŽ–‡ŒŠ˜˜ƒŒ‡—– 
ƒŽŠ~—ƒ:“ŽŠŠ’˜Œ‡Ž~–…ŒŒƒ‚„–Œ~“ŽŠŠ’˜‚Š‡Ž—‡—ƒŽŒŠ—‰ƒ‚‰Š‚‡ŒŒŠ
~–ƒ…~ 
‹‡ŒƒŠ
ƒ‹Š”„—†‡ƒ‚—Œ
–~ƒ„…ŠŠƒ‰ŠˆŠ˜–ŽŠ—Šƒ€——…ƒ‚„—–Œ~ƒ~†‡Š—‡‚–Š
“ŽŠŠ’˜˜–‡˜˜—‹‡‡˜ŽƒˆŠƒ–‡˜‡ 
•ŒƒŠ ––ƒŠ ƒ‡ ŠŠƒŒŒƒ –‚– ‡”Œ ‹‡Š ‘†ƒ•ƒ ˆ– ˆŠ‚Œ ‡‚– 
‡‚ ‚‡—‡Š ‡˜Ž‰Ž—‰ 
‚Š•—˜ƒ†‘†•—ƒŠ~——–ƒ…~—
~Š–’‡—‡˜Œ—ƒ
~‹’‚„Œ•‡’‚ƒ‚—…Œ‚
ƒŠ€–‚Œ‡Œ‡’‚ƒ‡‚–„„Žƒ‡ƒƒ‰ŒƒŽ‡~ƒ~•˜Œ‚„‹~ 
ƒŽ…Šƒ—Š‰ƒƒŒ”–ŒƒŽ‡~
ƒ‰ƒŠƒ•Œ–‚
‡’~ƒƒŠ—ƒŽ‡~—“’…˜€Š~Š—‡’•Œ‡‚–€ 
’‡† €Ž— ‡˜‡~– ~’ƒ ƒ‡”’… •– ~ƒ‚ ƒŒ‡Š‚ Œ„ ƒ‡ —Œ—ŒŠ ‚ƒ~— ‘~ƒ 
ƒ‰ƒ ‹‡’‡‡† 
‡‚ 
Œ–€‚—ƒ‡ƒ‚–ƒ‡—‚–…~‡Œƒ:‹–„€Ž—ƒŒ‰‡˜~„‡„‚ƒ„„Ž–‰„Ž—‰ƒ 
Œ„ ~Œ ƒ‡–†‚ ‚„— ‚~–Ž‰& ˜~”Š ƒ–‚Œ‡— —•Œ ‡‚–ƒ ‚Šƒ… •‡
”ƒƒ~Š
$–ƒ‡—‚ 
–ƒ‡—‚‡–…~ƒŽ
‡‚‡‚–ƒƒƒƒ‚‹‡…~ŠŠŠ‚’‡~—ƒŒŠ‰
‡‚‚Š‡…˜ 
Š—†Šƒ†~ƒ‚—~Œ––Œ˜Žƒ–„…—‡˜–~—Ž~’ƒ˜ƒ’‡~Š—”ƒŒ

-17- 
–Œ~~’ƒƒŠ—ŽƒŒ‚ƒ‚„ƒˆŠ‡Šˆ‡—Œ‚‰’~ƒˆ‡—Œ‚Šˆ‰~~‹‡‰Œ~—Œ‰ƒ‰ƒ‰ƒ‰
Š•Š–—’~—‚Œ‰Šƒ€‚„Š—‡Š~ƒ‰‚ƒ~‡Ž~•ƒ…”‡Š 

–‚Šƒ~–‚Š$‚Ž†•‚‡—‡&Œ—˜ƒ‰…Š€‚ŽŒ‚‡ŒŠŠ”„Š‡Œ–€ŠŠ~—
~‡ŒŠ˜‚ 
ŒŽ‡†—
–‚‹‡Ž~‚Ž—:40‰‚„ƒŠ–Œ~ƒŠ‡Œ–€‚‘”•˜Žƒ$‹‚‡Ž‡Œƒ—~–Š‹‡‰…Œƒ‡‚&ŒŽ‡†— 
Š‚ƒ—˜‡Œƒ—˜˜ƒ–…˜ƒŽ‡Ž‡––ƒŠ‚”ƒ–‚˜~ƒŠŠ‰ƒ‰Š—‡Ž‚„‡~ƒŽ‡Ž‡
‡‚~Š‹ŠƒŒƒ
‚„ˆŽƒƒ 
~ƒ„…‚—Š~ƒ~†‡Š—•…–€‚‡Ž—€’~’ƒ˜ƒ˜—‡Š‡ŠŒ–ŠŒƒŠ‡˜‡‡‚‚‡—‡‡˜ƒ‡‚—ƒ 
‰…~:‚’ƒ•˜‡˜‡—ˆ‰ƒ˜—Š‡Šˆ‡ƒŒ‡Š’–ƒ„…˜ƒ•ƒŠ‚:–Ž‚–ƒ~Š‡‡…‡ƒŒŠŠ‡~—Š 
ƒŒŠŠ‘‡‚„–‡Œ…ŒƒŽ‡~—ƒ†„‡–€Š–Œ~ƒ‚„–‡Œ…‚•‡–Œ…–€‚—Š~ƒ‡‚–Š‡˜Š~— 
$ƒ•Š…’Ž‹ƒ‡‰ƒ&
„‡ƒŽƒ’—‡‚‚”ƒ~—˜–~‚Š—‡‚‡˜‰‚~–‘‡ƒ‚ƒ:•—Š‡Š†‡‚ 
ƒƒ‡‰‘~‡Žƒƒ€Š‰Š•‚ƒ˜˜Œ~—ƒŠ‚Žƒ•˜’ˆ‡–”—Œ‚„‰‰–‡Œ…‚‚ŒŠ……‚ŠŠ~——
‚„‡˜Š•‚„~Œ‰˜ƒ—Š‘‡—
‰‰Š•˜’‹‡—ŠŠ•‡Ž~ƒ‚— 
‚˜‡‚ ‡‚– ˜~ …•‡— ‡Œ ‰Œ –…~Š ƒ‡Ž ‚‡‚ : ƒ— ‹‡Œ’ 3 ‡~€ ‹‡–ƒ‡—‚ ƒŠ‡…˜‚—‰„ 
‚‡—‡‚‘‰ŒƒƒŒ”Š˜ƒŒƒŠ
‡‚~Š—‚~–Ž‰&’ƒ~‹ƒ—˜‡ŽƒŒ‹‡‰‚~ŠƒŠ€–ˆŠ‚‹‡Œ’Šƒ 
ƒŒ— 
–‚ ‚‡—‡ ŠŠ’˜Œ ‰— 
‡‚ƒ : ˜ƒ…ƒ–ƒ ‹—€ Šƒ€ –” ‚„ 
‡‚ƒ $˜‡ŽƒŒŠ …•‡Š ‹‡‰‚ ~Š 
…Œ—‚Š‚ƒƒŽ…•‡—ƒŽŒŒƒ—•ƒƒ†ƒ†˜’ƒ—ƒ‡’
‡‚ƒ—~–‡ƒ‚–ƒ˜~ŠŒƒŠƒ‰
‡‚—Š”„ˆ‡ŠŒ‡‡‚ 
ƒŒ‡Šƒ•—‚˜~—‚~–Ž‚„‡‚–ƒŠ~—‹‡Œ’‹’ƒŒŽ—‰ƒ˜‡‚–‹…ƒ—Š˜ƒŽŒ„‚Š 
Š‡—ƒ˜Ž—ŒŒ•‡’‚—“–˜‡‹‡Œ—Š~‡——‰ƒŠ‚Žƒ‡‚–Š…•‡Š˜ƒ‰„~ƒ‚~Š~‡~ƒƒ—‚Žƒ 
~Š‚„‡€˜‚˜~ƒ–‚„‰‹‡–‡‰Œ‹Ž‡~—–Œ~‡ƒŒŽ‡†—
–‚‚Ž‡ƒ–‚‡Œƒ˜ƒ~ƒŠ~—‡ƒ
~–…•‡Š 
~Š——•Œ‡Ž~‰Š‚„Œ˜ƒŠƒ€˜ƒ–”ˆŠ‚‡‚‡ƒ‚„
‡˜ƒŠ•‡~Š‡Šƒ~ƒ–‚„—‡˜—…‡Ž~‡Š—•
ˆƒŒ‡Š”Œ~–˜ƒ‡~˜ 
~Š–‡~ƒ–’ˆƒ˜Œ~Š~•ƒ’Š~Š—‚Š•~Š
‡‚
~–—Š”„€‡Š„‚…Œ—
–ŒŒ——–Œ~… 
Š–ƒŠ~Š‡‰˜‰‚Œ•’ƒ‚’Š‰ƒŽ‚Š‰‹ƒ—
~‘
‰ƒ‹‡–’–ƒ…Œ
‡‚—‰‚Š~— 
‚—Œ‚˜~Š~–‚
‡‚‡Œ‡˜Œ—~Š‚„‚Žƒ€Œ’‚Š„~–’ŒŒŠ’”–—
~–Œ~ƒƒ˜Š•
ƒ‡’Œ‡˜Œ— 
‡Š‚–ƒ‡~Š‚–ƒ‚—ˆ‡–~‚ …ƒ~ƒ——‡– 
‚–Š~—Ž‚‹Š~ƒ—‚–€Œ’‚‡‡”Š—‡&
$†‡‚—‡‹‡–‚Ž‡~Šƒ‚–ƒŒ—‡Ž’Šƒ˜ƒ˜‡—ƒ†‚–ƒŒ‚‹—‘‡ƒ‚ƒ‹‡–’‡‡Š 
‚Œ…ŠŒƒ~Žƒƒ–…~‹ƒ‡~†‡Š‚€‡–‚‚~‡€Š‡€‚—ƒŠ‡~‰ƒ‡‚—‚Šƒ€‚…€—‚‹‡~ƒ–—–Œ~† 
ƒ˜ƒ~‰‡—‹‡ŽŒ–€‚—Š~—•‡–Œ
~ƒŠ”~
‡‚—–’‡ƒƒ†ŠŒŽƒƒ–…~‚€–‹ƒ—Œƒ~”‡‹‡–…~ƒ 

‡‚ƒ~Š‰–~—ƒ~ƒ‚ƒƒ––…—ƒ–‡…˜~ƒ‹—‚‡‚~ƒ‚ƒ‹‡ƒ‚‡‹‡‡ƒ—~Š‰‹—
‡‚ƒ‚Œ…ŠŒ‚‡Ž’Š 
~Š‰–~—Ž~ƒ‚ƒ‚Œ…ŠŒƒ€–‚ƒ–‡…˜~‘ƒŠƒ––…˜—Œ~Š~ƒ‚‚ŒŠ–ƒ—
‚Œ…ŠŒ‘ƒ‡‡…$ˆƒ˜Œ&‹‡‡ƒ—27ƒ‹–~—Žƒ‚Œ…ŠŒ‚‘ƒ 
‹‡ƒ‚‡ƒ„Ž‰—~‹˜’–”‚Œ…ŠŒ‡‚—‰ƒŠ~—
~‡
„Š~ƒƒŒ…–€‚‹—‹‡–Œƒ~ƒ 

‰…–€‚‚ŽƒŒ—‡‚•‚‡Œ˜~ƒŠ”Ž˜‹‚Š—‚Ž‡Œ—‹‡ŠŠ’˜Œ”Š‰Œ 
‹ƒ–Œ
~ƒ‹ƒ–Šƒ’”Œ˜ƒŽ
~‚Ž‡’‚Š‡Œ˜ƒƒ”Œƒˆ–‹‡Œ‹—‚ˆ– 
‚•‚~Š~‚„ˆ‡~ƒ‹‡‡€Œ‹‚‡Ž—ƒƒŠ—ƒƒ‡‰Š…ƒ–
‡‚‡—ŠŠ’˜Œ~‰ƒƒ’”Š

-18- 
Š‰Š‡”‚Š‚”‚•‚Š—‡‰ƒŒ‰ƒ‚‰ƒ’‚…ƒ–Šˆ–Š’Œ‚•‚
‡Ž—Šƒˆ‰ƒ„
‡Žƒ~Š…ƒ–Šˆ–‚—ƒ
‚Ž‡ŒŠ‰Š—‹‡ƒ‚‡ 
˜Œ…ŒƒŒ”ƒŒŠŠ•‡’ŒƒŽ‡~—–Œ~ƒ‹‡—•~†‡Š—‡‚–‹‡˜ŒŠ†Œ—˜‡–—˜ƒŠƒŠ~‡ 
‹‡’‚ ‡Š ~‡‚ƒ ‹‡’ ‚Œ‰ ƒŽŒŠƒ ~†‡Š— –€‚ 
‡…Œ ƒŠ –ŒƒŠ Š‰ƒ~ ‹~ ˆ~ ˜ƒ‡—‡ ‹‡–ƒ‡—‚ 

‚~Šƒ:‚Šƒ€‚…ŽŒ˜ƒ˜—‹‡ŒƒŠƒŽ‡‚ƒ:‹‚‡Š–ƒ~—
†‘‹‡…„ŠƒŠ—‹‡Ž—‡‚ 
”Œ~‹‡—Ž~‹‡~‡Š–Œ~–„…—‰ƒƒŒ–Š~”‡ƒ
‡…‡—–‡‡Ž—Œ–€‚‡€‚~’‹‡—Ž~†ƒŒ‰ 
‡€‚˜‰Š~‹‡‡ƒƒŒ‡Š‚”Œ~Ž‰‡Š‹‚ŒƒŽŒŠ‹~†‡Š…‚Šƒ‡ƒŽ‡~ƒˆŠƒ‚ƒ–ƒ€‚„ƒƒŒ‡Š
‘‡‚–ƒ˜‚ƒ‰‚—‚—‡~‚ƒ‚—‡~‚…˜ 
‚‚‡Œ˜‡ŠŠ~—ƒ˜ƒ~‚~–—‰ƒŒ—˜†Š—˜˜ƒŽ—‡–’Š‚‹‡–‹‡—…ƒ‡ŠŠŠ’˜‚‡‡€~‡ 
‡˜‡~– ~Š ‹ŠƒŒƒ 
ƒ‰ƒ –ƒ‡ ‡Š —‡€Œ ‹‡Œ’Š ~ƒ‚ƒ ‚Š‡’˜ Š —ƒ‡ ‡Ž~ ‡–‚ ŒŽ‡†— –‚ ‚„
‚‡—‡—~–‰€‚Ž˜Œ— 
˜ƒŠ‡Œ~’ŒƒŠ
‡‚ƒ–ƒŒŠ‹‡–ƒ‡—‚‡–…~˜ƒ‡•–~—Ž
‡‚‚‡—‡‚Š—˜ƒŽƒ—~–‚‹‡Ž—‡
˜‡–Œ„‡€‚—ƒŠ–‡‚Šˆ‡–”
‡‚‹‡Œ’ŠŠƒ€„ƒ‰‡–‹‡–—‡ 
–…ƒ~Œ–˜ƒ‡‰…~‹‡Ž—‚Œ‰‚„‡˜˜‰ƒƒŽ˜ƒ…‡’ŒŠ”„†–ƒ€ŽŠ—–€‚–Œ~—–ƒ‡—Šƒ‡˜Š~—€‡ 
‹–•‡—ƒ˜‰Šƒ–„ƒ–‡~—‚~Š‹‚‡Ž—ƒƒ‡‰‚Šƒ€‚ƒƒ”Œ—Š~ƒ•‡ƒŒƒŽ‡~‡Šƒ~ƒ‡’‚Šˆ‡~
ƒ–ƒ‡—‡’ƒ˜‰Ž‹‡–‚ 
‹‡ƒ•–‹‡…ƒ’˜˜–‰ƒŒ‚—~‚~–—……‚‹‚—Œ‡Š‚Žƒ˜ƒ–„…˜ƒ—Š‡˜‡”––ƒ…‡˜‡‡‚—‰‡ 
‡~‰—……‚–Œ~ƒ$–ƒ’‡‚˜ƒŒ‡Žƒ˜ƒ‰‡–~–’‡ƒ&—‡‚–Œ€Ž——…„€–~˜…˜ƒ’~Š—€ƒŽƒ 
‡Ž~‚Ž‚‚—…‚~˜‰Œ‚ƒŒŠŠ‡‰˜ƒ–„…˜”•‡’‚Š‡‰‰ƒŒ‰ƒ—……ƒ˜’Š‡‰
~•ƒ–„Š

~‚‹’ƒŒ‰—…ŒŒƒŠ‡Ž~˜‰ƒ15ƒ~10‹’‡Šƒ~•Š‚‹‡–ƒ‡—–Œƒ~ 

ƒ˜‚Š‰‚’Š
~Œ„‡ƒ•ŒŠ—
~Š–’‡ƒ•ƒŠ‡…˜‚—‡Ž’Š„–€‚‹‡˜Ž‰Žƒ†
‹‡Ž’˜Šƒ~’˜Šƒ~
~Œ„Š‰‚~~‡‚ŠŠ~‹‡‡ƒ 
Š~ƒŒ—–•Š”~ŠŠ’˜‚ŠŽ‰‡ŠƒŽ—•‡ˆ–Ž—˜˜Ž—ˆ–•ƒ‡Š‹‡Š—ƒ–‡ŠƒŒƒŽŽ„† 
‘‡ƒ‚ƒ:‚ƒƒ—~ŠƒƒŽ‡ŠƒŽ‡˜Œ‡ƒ˜”•‰˜Ž—‰˜‡—‚Žƒ:‹‡•Ž~ŠƒŒ„~ƒŽˆ‰—ƒŽ–Œ~ƒ~‡Ž‚ 
–•Š–•‡ŠŠ’˜Žƒ˜’”ŠŽ—Š”„~ƒ„…‚Š–’‡ƒ:ŠŠ‰ƒŽ˜ƒ~–‡‰ŒƒŽ‡~~‡Ž‚Š~ƒŒ— 
‹‡‰ŒƒŽ~—ƒŽ˜ƒ~ƒ—‡Ž‡—ƒŽ‡Š“‡ŠŒ‡~ƒ‚‚Žƒ˜…Š–…~Ž‹~Š~ƒ˜Ž—Œ‚–‚‚Žƒ—
‡‚—‡‚
‹‡—Ž~ 
˜”•…•~—‚–‚‡ŒƒŠ—‡—Š~ƒŠƒ…ŒƒŠƒ…Š——‡—Šƒ‡Š‚~–‚ƒƒ˜‡Š’–‡˜~‹’„‡
–‚Š‡Š‡—ŠƒŠƒ‰~Š€ƒ‚Ž~—‡~‰ƒ 
‹~2‚Ž•˜‹‡Ž—Š•‡’‡‹~–Œ~ƒ‘‰‹ƒ‰‡Š˜Ž‚Œ—Š“ƒ’‡Ž~”‡—‰…‡ 

~‚Ž•~‹~ƒ‡˜Š~—ƒ
~ƒ‚Ž•~‘‰ƒ‡Š‡Œ„‡‚•‚—‰ƒ
~‚Ž•˜~Š 
–ƒ˜Šˆ‡‡—‹~‚„ƒŽŠ’Š’ƒ˜—ŠŠ~ƒ–‡˜~ƒ‚—Šƒ…Šƒ~˜—ŠƒŽ…•‡‹~
—ƒ•Œƒ

-19- 
Š‡Œƒ‡Š‡ƒŠ˜—~†~†ŒŠƒ~‰ƒ—ƒ‚~–ƒ‡‚–Š~~’—Š”„‡‡†—Ž‡ƒŠ•…”‡
–‡Š–’‡†‡
–•‰‰ƒŠ
‡‚‡—‡ŠƒŒŠŠŠ‰ƒ‡ƒ‹Œ…˜‚ŠŠƒ‰‡~ƒ‚ˆ‰ƒƒŠ–•—Š~ƒ:‹—€ 
–~—˜ƒ‰Šƒ
~‚Ž‡’‡’’ƒ†”Œ‡~‚ŒŠŠ~—ƒŒ‚‡ŠŽ‰Ž
‡‚–ƒ‡—‚–…~Š‚‡—‡‚˜Š‡…˜‰
ƒ•‚ƒŒƒ•ŒƒŒŠŠƒŠ…Ž~‰—Š~—‡–†•Š~ 
ŒŠ•Ž–’–ƒ†„Œƒ—€‡ŽƒŒŽ‡–€Š
–Œ—
–Š—ƒŽŠ—‚Žƒ˜…˜…Œ—Š‡ƒƒ‡~
––’‡~‰ 
—–€‚Šƒ–’‡—‰ƒ†„Œ˜Žƒƒ˜‡Š‡€‚˜–…ŒŠƒ—–€‚Š~…–‡†~ƒ‚‡~ƒƒ—–Œ~ƒ˜Ž~Šƒ” 
ˆ‰—
~ƒ„…˜‡Œ~—’–‡ 
‘‡ƒ‚ƒ‚–~…–‡†ƒƒŠ‚—•
‡‚˜Œ~–Œ~ƒ—Œ~†„ŒƒŠ˜Ž~Š‚ŒŠ
‡‰‚Š~Š—–‚„‡Šƒ~…–‡†ƒ‡—ƒ•—‡‡ŒŠŽƒ˜‚Š€ƒ‚ŽŠƒ˜‡Š€˜Ž—‡Œ€‚ƒŽ
‡‚ 
‹Šƒ‚ˆ‰‡‚„˜~†ƒ–…Š–—’~—–Œ~ƒˆ—Œ~–€‚ŠƒŠ~—ƒ‹Šƒ~–ƒ~ƒ‡Š
‰ƒ˜‡ƒŠ‚ƒ 
…˜ 
‡‚— ƒ˜‡ƒŠ‚Š ƒ‡Š ‚”ƒ–— …–€‚ –Œ~ –‡Š‚Œ —– ˜‡ƒƒŠ‚— –’‡ƒ ‹Šƒ€ ‹Šƒ ‡Œ ƒŽ‡~ 
ƒƒ‡‰Š~…–€‚‰–•‡‚Ž‚~—‡—‚ƒ‚Š~—‚…–€‚ƒƒ‹…Šƒ‡Œ‡Š‰‡–‚—ƒŽŒŒƒŽŒƒ€Š’ƒŒ 
ƒ˜‡‹ƒ‡ƒ˜ƒ~ƒ˜Ž…–€‚ƒƒŠ‹‡‰‚…–€‚—ƒ–Œ~‡—‚‚‡Œ˜~˜Š‡Œ‚„‡…ŒƒŽ‡~‹Šƒ‚— 
ƒ‚ƒ~–—‘~ƒ‡…‡—ƒ‡Ž—~Š’˜Žˆ—Œ~–€‚ƒ‚‡ƒŠ‚ŠŽ~ŠŠ~‹ƒŠ‰‡ŒƒŽ‡~‹Šƒ€‹ŠƒŽƒŠ˜Žƒ 
–‡‰‚~ƒ‚ƒ~ŒŠ
‡–Œ~ƒ˜ƒŠ€˜ƒ•Žƒ‚„—˜ƒ~–Šƒƒ‡‰–ŠƒŒŠƒ…‡Š”‚~Š—Œ„•–
•‚˜~~‡–
‡‚—Œ„‚„ 
‚–—‡~–ƒŠ
‡‚Š~‰Ž‚
‡‚“–’Š~–—‡
–‡~ƒƒ–Œ~~†‡Š—Š‡~–€‚Š‚„ƒ–’‡—‰ƒ
ƒ˜~Œ—…˜Œƒƒ…Œ
‡‚…–€‚ƒ…ƒ‡Œ 
‰ƒ‹‡‡‡…~Œ—•’ŒŒ‚ƒ…‡Š‡’˜…‡Ž‚Š‚”ƒ–—Š~ƒ„–€‚Š~Š•Ž‡’
‡~–—„–€‚–’‡‰ 
‹ƒ‡Š‰‡‡~‡Š‡’˜—‡˜–Œ~‹‡Š—ƒ–‡Š‡˜~—‰—„‡–€‚Š~ƒ:˜ƒŽ—Š‡Ž‚—•
‡‚ƒŠƒ…ƒ€‚Ž 
‡˜‡~–‚‰…~ƒ‹‡Ž~ƒŽ‡Š•Šƒ”–ƒ‹‡Œ‡

~‚—
~
~‹ƒ‡Œ•’Ž‡~ƒ‹‡…‡ŽŒ—Œ„‚~ƒ‚–•‡‚ƒ 
‚…Žƒ:Œ‚ƒ…‹ƒ•Œ˜ƒ—‚Œ‰ƒŒ‚ƒ…–…~…‡Ž˜‰~ƒ‹‡Œ‡‡‡~$—‡&˜ƒ…ŽŒ~•‰‰—
ƒ˜ 

‡‚Œ‚ƒ…–…~Š‰ƒ‡Š‡’˜ƒ…‡Ž‚~Š—•—…‡Š‡’˜Œ„–˜ƒ‡…‡ŽŒ
‡‚
~‹ƒ‡ƒ
ƒ‹ƒ‡„‡–€‚ƒ 
–Œ~Œ•‚Š—Š‡Š‡’˜˜…Ž‚
ĥ
‡‚~&…‡Ž‚~Š—‹‡Œ‡‚€Ž‰‹ƒ‡Š‰‚—ƒ—ˆ—Œ‘‡ƒŒ
$–„‡ƒ–•
–‚Œƒ’ƒ 
‹‡Š‡‚˜•–~Š~˜ƒ‡Ž—Œ
‡’~‡~Šƒ~”‚Œ–†’‡Š‚‰–ƒŽŒŒŠ•ŠˆŠ‚—–ŠŽŠ–’‡€‰
‚†ƒ—’‚ŽƒŒ~‰•„…ƒ…ƒ‰
‡‚‚Œ‰ƒ 
ƒŠ–”˜‰ƒ‹ƒ‡‚Š‰Šƒ’ƒƒ˜•
‡‚ƒ˜ƒ~‡–ƒ‹‡—…‚Œ‰‚†‡ŒŠ•˜ƒ–Œ‚Šƒ…
‡‚—
~‰ 
‹‡‡…‚Š‰‡–‚—˜ƒŽŒ„‚ƒŠ—‡‹€ƒ‚„Šƒ•„…‡ƒ”Œ‹€‚ŽƒŒ~ŠƒŒŠŠŠ˜—‡—–Œ‚Žƒ‚—‡‚Œƒ 
‚—…ŒƒŒ„•‡‹~•–ƒ˜Œ~‡Œ~ŒƒŽ‡~˜Œ~ƒ‡Œ~Œ~ƒ‚——ƒ…‹~ 
Œ—~ƒ‚‚‹~‚ƒƒ‡‡…‡Œ‡Š‰Š‡Ž•ƒŠ
‡‚‡ƒ•ƒŠŠ˜—‡—‚„Œƒ†ˆŠ‡~‰~ƒ
†‚Šƒ—ƒ…ƒ‚ŽƒŒ~Š‹‡–Œ‚‹‡‡€Œ‚Œ
~~ƒ‚‹ƒ‡‰ƒƒŠ
~†‡Š—ƒŽ‡–ƒŒŒƒŽ—˜‹‡~–ƒŽ‹‡Œ‡˜ƒ€‚Ž‚ƒ˜ƒƒ‚‰ 
˜ƒ…‡— Œƒ— ‚Ž— Š‰— ~†‡Š— –ŒŠ Š~—— 
‡…‡— ƒ„ƒ•‡ —–‚ –’‡ 
‚”‚ ‚Œƒ ˜Œ~ ––ƒ˜Œ ~Šƒ ƒ—’Ž ‡Ž• ˜ƒ‡‚Š ƒŠ Š‡ƒŒ ƒŽ‡~ƒ ˜ƒƒ––˜‚ƒ

-20- 
ŠŠ’˜‚ƒŒŠ‹~ƒ˜Ž‡—‹ƒ•˜ƒ•‚Œ‰–ƒ„…‡—–Œ~‰…~ƒˆ‰~ƒ‚‹Šƒ‰Š”~‚”ƒ’Ž
‡‚„ƒŠ–Œ~ƒ
˜ƒ•5ˆ‚Œ‚Šƒ€˜ƒ‡•‚—Žƒ•˜Š—‡‚Œƒ‹ƒ‡‚€‚Ž˜‚ˆ‡~ƒ‡ƒ~–‰ 
~†‡Š—ˆ—
––‰‚„ƒŒŠ‡—ƒ˜‰Š‚”–~Š—…Œ’Ž—–ƒŒŠ˜‰Œ‚Š‹ƒ˜…‡—ƒ~—‰ƒ 
~ŠƒŠ†‡~ƒ~‰ƒ…‰ƒ‚„~Š~‚„–ƒ˜‰Š‚”–Š~~ƒ‚ƒ…ƒ‰˜˜‘ƒ‡‚Œƒ–„ƒŽ‡~ƒ‹‡•ƒ”‹Šƒ‰ƒ
—‡‹ƒ‡Š
˜~–‡Žƒ˜‚Šƒ
‰—ƒ‚„ƒ„Œ–
‰‰ƒ 
ˆ‡–”~ƒ‚—Š~ƒ˜ƒ–…~˜ƒŠ•‚–‚€Ž‰˜ŠŠƒ‰—‚Š•‚ƒ‚Œ–ŒŠƒŠ~—
~—Œ…––’‡ƒƒ‰ 
~˜–…ŒŠŠ~ƒ$–˜Š~ŠƒŠ˜ƒŽŠ‰ƒŒƒŽ‡~‚ŒŠ—‡~‚ƒ˜ƒ~ŽƒŠ˜Ž‹‡˜Ž‡ƒ&–…ŒŠƒ~‡—ƒƒ—…Š 
‡Œ‚„Š~‡
„Š~ƒƒŠŒ…–€‚˜”‰˜Œ~‚–ƒ˜Šƒƒ‡ŠŠ•ŠƒŒƒ•‡Œ–•‹ƒ‡Š‰ƒ—…‡— 
‚˜~‡Œ‡Ž’Šƒ—…Š‹ƒ•‚•‡”…‰‚‚—‡ŠŠ’˜Œ—‡Ž’Š‹’Š‰—–ƒ—‡ƒ$‚ŒŠ†$‚—•
–„ƒ‚—‡Œ‹‹˜~ŠƒƒŒ–˜–ƒ‡Š‰ƒ‚•‚‚ŒŒ‡Ž’Š
‡‚˜‚Š‡’˜‚~Š‡ŒŒƒŠŠ’˜Œ 
–‚–‚ŠŒ—‹ƒ•‚•‡”…ƒ—…‡–ƒ…Š‰—‹€ƒƒŒ‡Š•ƒ„‡…‹‡–ƒ…‚Œ‚Ž—˜‘–ƒ…—•‡‰ƒ
–Š‰ƒŽŒŒ—ƒ‚•‚ 
ƒ—‡•Š…
‹€ƒ—‡–Š‰‹’—˜ƒ–„…Š:ƒ˜‡ƒ‡‚‹‡–ƒ‡—‚Žƒ‰‚–ƒ‡—–‡„‰ 
Š„‡~ 
–— –’‡ ƒ –…ƒ~Œ –˜ƒ‡ Š‡€Š 
‡‚Ž ‰…~ƒ ‚ƒƒ”Œ – ‹ƒ• —‹‡–Œƒ€ ƒ‡‚— –Œ~ ~ƒ„…‚ƒ 
‹ƒ‡‚ƒ–ƒ‡…–‡…—‡Ž’Š
ƒ–‡‚Š‹‡Œ’˜ƒ~Œ
€–„…
ƒ–‡‚‹ƒŽ–‡…—$‘‡–…Š‡„‡~
–&–‡Œ‡ŽƒŠ 
‚Œ•‚Š~‚Œ•‚‚‡Š‡–~˜–ƒ€’Ž‹ƒ‡‚—–’‡ƒ‹‡–ƒ‡…–…Œƒ‹‡’‚Œ‰˜”•ŒƒŠ~‰ 
ƒ‡Ž’ŠŒŠƒƒ‡Ž’Šƒ‡ŒŠ˜~
‡‚—–ƒ‚Ž‡€
‡‚—‰ƒ˜ƒŽ•„˜Š~€~—‚ƒŽ‡–Š—ƒ‰–
‡‚Š‰—
‰‹— 
•–ƒŠƒŒ˜~ŒŠ—‚ŒŠ–„ƒ…
‡‚—
•ŒŠ
Œ€‡’
•–˜Š~Š–Œƒ€
‡‚~€~—‚ƒ˜‰Œ˜Š‡…˜ 
—‚‹‡Œ’‘Š~–„…—ƒ‡Šƒ–Œ~ƒ‹‡Žƒ—~––~—ƒƒ—ƒ‹Œ–Š’Š’ŠƒƒŒŠŠŠ‡…˜Œ
‡‚‰…~
‹‡Œ’
‡–ƒ„…Šƒ‡†‡‚ƒŒŠŠ—~–˜‰Œ~–•‰…~ƒƒ‡‡…‡Œ‡
‹ƒ‡Š‰
~‚—‹Š‡…˜‚ŠŠ~ƒ‹ƒ‡–ƒ„…Š‡–ƒŒ„‚Œ‰ƒ‡˜Š~—˜ƒ’•‚ƒ 
–ƒŒ‹ƒ•Œ~ƒ‚–ƒ‡—‚—Š~ƒ–ƒŒ‡˜ŒŠ~——‡Ž—‹ƒ‡‚„‘–ƒ…‚–ƒ‡—‚—–Œ~…‰ 

‰—ƒŠ‚Žƒ$‚„ŒŠƒ€–ƒŒ–’ˆŠ‡~—ƒŠ…ƒ•„Š€‹~Œ‚˜‡Œ~Š‚–ƒ˜‚˜‡€‡˜ƒ~–Š—ƒƒ‡‰& 
ƒ•——‡Œ•–ƒ‚~–‡–’‹ƒ‡Š‰˜ƒ~–Šˆ‡–”~‰ƒ–ƒŒ‹ƒ•Œ‡ƒ‚€~ƒŒŠŠƒ—~–˜‰…– 
‡–’‹ƒ‡Š‰ŒƒŠ~ƒ‚‚’~ƒ‚–ƒ˜Œ„‚Š‰ƒ•—~†‡Š—ˆ—
–‚ƒ˜–…~‚~ƒ‚‚–ƒ˜‹ƒ‡‚Š‰
‚~–‡ 
ƒ~–•‡˜‡‡Ž‚‹€—‡~‰Š~ƒ˜‡‚…•‡—ƒŠŠ‡~—‚ƒ‹‡–…
ƒ
’ƒŒŠŠ–Œ~˜–’‡†‰
˜ƒ––ƒ˜‚ƒ‚Šƒ€˜Šƒ˜~‡‡‚„ 
‹‡– 
‰ ˆŠŒ‡Š~ ‹ƒŽ Š~ƒ •ƒ„‡… ˆ‡–” ƒŒ” ~ƒ‚— ‚…‡— –ŒƒŠ ~Œ ‚—•— Š~— –’‡ƒ 
‹’ƒ –Œƒ~ ŽŠ ‡Ž˜…”Ž ƒŠ ‚Žƒ –Œƒ~‚ ŠŠ ‚Š‡…˜ ‹‡Ž‰Ž Š‚Œ ‹‡~”ƒ‡‚ 
—‡‡˜Œ‡Ž~—˜Œ~‚Š~‹‡ƒ…‡ƒ˜Žƒƒ‰‡Š—‡—ƒ—…—ƒ‡‚ƒˆ—ƒ…–Œƒ~‡˜‡‡‚
‚Š˜‚ŠŠƒ‰‡‡Ž~ˆ—ƒ…•–ƒ‚…‡—‚–ŒƒŠ 
ˆ‰ƒŒ‡‚–‚
‡‚‹‡Œ’
—ƒ˜—~Š‚–Œ~‚˜‡Ž–‚—–‡ƒŠ
––’‡Š 

‡‚$ƒŽŒŒŒ——”–Š~‰ƒ&
~‹’~ƒŒ…ŽŠƒŠ‰‡~Šƒ~Œ“ƒ”–ƒ–ƒ—ƒ 
ƒŠ‚–…~Œƒ$‹‡’~Ž‚Š‰~Š‡ŒŒƒ&ƒ‡Ž’‹•~ƒ„…‚‚’‡~Š‡€‚—‰ƒ‚’‡~
‡„~ƒ„…‚–Œ˜–‡†’
‹’ƒ‚„‚ƒ‰‚

-21- 
‘‰‡ŠŠ~–‚„–Œ~ƒƒ‹‡Ž…Œ‡˜ƒ‡—‡Š‚Œ—–‡…‚Š‚”–—ˆ–~Š‡˜Š~—Š
ƒ†~Š‚„ƒD100˜‡Š‚”ƒ–~ƒ‚Š~‹ƒŠ‰ƒŽ‡~‚„D15˜˜Š‡‰ 
‡–ƒŒ„Œ‹ƒ‰‹ƒ‡Š‰–ŒƒŠ€‚Ž—‚Œ–‡˜‚ƒ‹‡–Ž‚–˜‚ƒŠ‚—Ž——•‡†Ž—˜~”‡ƒ•—”ƒŒ€Š 
–Œ~~Š—Š†–…˜Œ~ƒ‚ƒ‚Žƒƒ‰‡Š–Œƒ~~ƒ‚—~”ƒ‡ƒ•‡’ŒƒŽ‡~$‹‡Žƒ’‚&˜ƒ–†‚ƒ–Œƒ‡—‰ƒ 
ƒ˜ƒ~ƒŠ~—‰…~ƒƒŠ–˜ƒ‚ŠŠ‰–ƒŽ
‡‚~Š‚Žƒƒ‰ƒ–Œƒ~ŠŠ‰ƒ‡~Š—ƒ‡
‡‚‹~ƒŽŠ‚„‚—ƒ‡ŽŽ‚
Š‡ƒŒƒŽ‡~‚Žƒƒ‰~ŠŠ~‚Žƒ
‡‡‹‡Š‡‚˜‚˜~ˆ‡–”ƒƒ 
–‰~‡‚—‚–Œ~ƒƒ•‡˜~‡‚‚’‡~‚˜ƒ~Š~—ƒ˜‡†‡†ƒ~‚ŽƒŒ—˜‚Š‡ƒŠ”~
‡‚—–’‡ƒŠ 
‚ŒŠ‚˜ƒ~Š~—ƒ$‚Š—~€–Šƒ‡€‡—‚–‚ƒ‹‚Š—‡‡—ƒŠ~Š‰—‚–Œ~‹ƒ‡ƒŒƒ&‘ƒ 
~ƒ‚‹‡”ƒ‹‡Ž~Š€Š€˜Ž—‡Œƒ…‰ƒ—‹~ŠŠ€˜Ž—‡Œ•–—‚–Œ~ƒ‹~‹˜Œ–˜ƒ‡˜–‰ƒ„~‡‚ 
‹ƒ‡‚•–‚„Œƒ‡~Š‹’‚ŒŠ‚Š~—ƒ—ƒ‹‡Ž~ƒ‹‡”‰~ƒ‚‚„‚Šƒ…‘ƒ€ƒ‹‡Šƒ€‹‡–ƒ‡‚„ƒ–‰ƒ„ 
‹‡†‡†ƒ~‚‹‡Š‡‚˜~†Œ‰ƒ‡–—–‡˜ƒ‚‚•‚‹‡•ƒ‡‡~—ƒ‡—‰ƒ‹‡•ƒ‡
‡‚‹’—ƒŠ‚˜Žƒ
‹‡–ƒ‡ƒ‹‡•ƒŽ‹‡–‚ƒ 
~–€‚‡’”‹–…ŠŽ‰Ž—‡†‡†ƒ~Š‡‚˜~‚‡Ž—–’‡ƒ–†Ž‡ƒƒ‚‡Š~Š~–—‡‡–& 
ƒŒ‰ƒ–…‚Œ…–Š‡‚‡
„ƒŠ~ƒƒ…–ƒ’‚—ƒ’•––’ƒ˜ƒ~‹‹’ƒŽ‰Ž—‰‰…~ƒŠ„ 
˜•’Ž:˜‡Œ–~‚–—‚–‡ƒŠ‚–Œ~—‹€ƒ ……‚Š”~ƒ~ ‹Š•—‹‡–ƒ‡‚Œ
~Š–’ƒŒ—
$“ƒ…Š‚~”‡ƒ:~– 
‘‡ ‚„‡~ —…ƒ 
 ˜ƒ–ƒ€ ŠŠŒ‡ ‡ŒŒ ‚…‡—‚ Š— ˜ƒ~…ƒŽ 
 ‚~–— –…~Š …Š—‡ƒ •—”ƒŒ ‚Š 
‹‡—Ž~ Š”~ •–ƒ ‹‡–’ ‹‡~ƒ–— ‚Œ ~Šƒ ––ƒŒ ’ ‹‡Œƒ—— ‚Œ •– ‰— –Œ~ ‡’‚Š 
~–ƒŽ
‡‚—–—‚—–‚ƒ‡’ŒŒƒ—
‡‚—‡Œƒ––ƒŒ–‚—‹‡–’‹€–~—Ž‡
„Š~ƒƒ…–€‚‰‹‡Šƒ€
–~—Ž~Š‹ƒŠ‰‹‡†ƒ—’‹‡—Ž~ŒŠ~–’‚ˆƒ˜Œ‰€˜”•–~—ŽŒŒƒ‹ƒ‡~ƒ 
˜ƒ––ƒ˜‚–Œ
‡‚~Š……‚Ž‚~–Œ‚Žƒ—–‡“‡’‚Š‚‰„–’‹€—‚‰„……‚—
~–Œ~ƒ 

‰~Šƒ‡–’‰ƒƒ‡–Œ‹‡—€–˜Œ‰‰ƒ‡‚~Š‹‡‡ŒŠ˜‚‰ƒ~˜ƒ…‡Ž–Œ
‡‚~Š~˜ƒ‚Š˜‚ƒ 
‹‡—‡–Œ‚~–‡‡–’‚˜~‚~~Šƒ–€~Š‰ƒƒŠ‡–Œ€Š
‡‚—‚Œ•–ƒ˜ƒ‚Š‹‡”ƒ…‹‡–ƒ 
‡~Š—‡—‚Œ‹‡–Œ‹~–Š‚—•~ƒ‚˜Œ~ƒ——Š~Š—˜”•—‡‚„ˆƒ˜‹‡‚Š˜Œƒ
˜ƒ––ƒ˜‚‚Š†–ƒ‡”‚ƒ–’Ž—ƒƒ‡‰ƒ‹Šƒ‰‹~Š~‚…‰‡~ˆ~˜ƒ––ƒ˜‚Š‰~ƒ‚ 
–‹‡Š†‹‡–ƒ‡‡Šƒ€‰ƒŒ”Š•„…˜‚Šƒ––ƒ˜‚ŠƒŠ~‹‡Œ‡Š˜—Œ
‡‚~‰‹~ˆ~ 
‚ƒ—˜‚…˜’Œ‚„—––ƒ˜~‡Ž~‹€‹‡––ƒ˜Œ‹Šƒ‰—ƒŒ‰•–~Šƒ‚‡€‡‚Žƒƒ‰‚Š‡’˜ƒ˜ƒ…‡Šƒ 
˜‡—‚ƒ ˆƒ–~ Œ„Š ‹‡Œ—– –~—Ž 
‡‚ƒ „ƒ –˜‡ ˜ƒ––ƒ˜‚‚ ‚Ž•Žƒ –~—Ž
‡‚ Š‚ Š †‡Š—‚ ~ƒ‚ƒ
–ƒŒ€‡Ž•ŠƒŠ~‹‡Œ‡Œ‹‡•ƒ„‡…‚˜~˜ƒŽ•Šƒ†Œƒ‚ƒ—˜ŠƒŽ–„‡ƒƒŽ––ƒ‡

-22-
‹‡…~‹‡–
Š‰Š‚~ƒ‚‡–~ƒŽƒŠ”„ƒŽ–‡‡ŒŠ˜Œ˜ƒŽƒ–‰‡„ƒ˜ƒŒ‡—––”ƒ~‚„ƒŽ~‚
Š”„ƒŽ–Š—ƒ˜Œ—Ž‡ƒŠ‡ŠƒŠ~‹‡–•‡‹‡–~‡‚Šƒ…–†—ƒŠ~
‹ƒ”ƒ–~ƒ‚—…Š—Ž‚–Œƒ…‚Š‰˜~~‡‚ŠƒŽ…Š”‚~Š—ƒŽ˜ƒŠ”Ž˜‚‡Ž~‰ƒ
ƒŽƒ”–‡’‰…~ƒ…~Š‰‹~‡”ƒ‚Šƒ‰„‡—
‚˜‡‡ƒŠƒ€–’‚„Šˆ–”Žƒ

~†‡Š—Œ‹‡‡…‡–ƒ~€‚
Š~ƒŒŠ˜‚–~˜‡—‡—~–

Š~ ƒŒŠ˜‚ –~ ˜‡—‡ —~– ~†‡Š— Œ ‹‡‡… ‡– ƒ~€‚ ‡Œ—‚— ‹‡–
Š‡’—‚ŠƒŽ–Š—Šƒ€‚ƒ…ƒ‰Š–ƒ~‹‡‰’ƒ—Š”„ƒŽ–Š—ƒ‡‡ŒŠ˜‡Šƒ€Œ
ƒ‡ƒ
‚„ŠƒŒ–€—˜ƒƒ•Ž‡˜—ŠƒŒŽ‚Œƒ”‚’—‚‚˜‡‡‚ƒŠ—˜ƒ–ƒ’‹‡Š‡ŒŠ—‚‰„Š”„–Œ 
–”•†’—Œƒ‰Ž‚€––ŒƒŠƒ˜Œ‰…‡‡Œ˜~ƒ‚–Š‰‚Œƒ”‚ƒ˜ƒ…•’Š˜ƒƒ‚˜‡—~–
ƒ‰Ž‚–ƒ~‡‡Ž‚Š‰˜~‡Œ‚—•‡ƒŒƒ 
–…~–ƒ…‹‚††•ƒ„‡~ƒŠ‚˜‡‡‚—‹‡–…‚…~–’‡—‚–•Œ‚‡‚‚‡—‡ƒŠ”~‡˜ŒŠ–—~‰ 
˜ƒŠ—Š˜—‚˜~‚”–‚‚‰ƒ–~‚ˆ–‚Š‰ˆ—Œƒƒ˜‡Šƒ‰–Š”„ƒŽ–Š‚ƒƒŠŽ‚…ŽŒ˜Š‡’˜–…~Šƒ 
ƒ˜‡ŠˆƒŒƒ‡€‚–—~‰•–ƒ‡–Š‰Š‚ŒŒ‡—•‚ƒŽ–ƒŠ‡~ƒ˜ƒƒŠŽ‚˜ƒŽ†‚Š‰˜~ƒ‹‡–‚ 
‚‡–Œ‚‚„–”•†’—Œ—ƒ‡Š~ŒƒŒ–ƒ‹ƒŒ„‡~˜ƒŠ‡–Œ~ƒƒ‡…ŠŠ˜ƒŠ•ƒ†”ƒƒ‡Š~‚Ž’Ž
…‰—Ž‡˜Š–ƒ‡—€~ˆ–Š‡•–ƒ…‚ƒ‡˜Œ~‚ƒŠƒ€˜~Š‡•–Š‰‰ƒ˜Œ‚Ž•ƒ–˜‚‚Šƒ‰ 
Š‰Š‚•‡˜—‡„~‚~ƒ‚‹Š—‚–ƒ˜Š•‡†—ƒ‡Ž’‡˜‡”–‚ƒƒ‰–ƒ‡Š~‡˜‡ƒƒŠŽ–‡”–Ž–ƒ˜‹’ 
†’—Œˆ‰ˆ’‡‚‚‹€–ŒƒŠ–—’~Š~~Œ‚’‡–Œ~~ƒ‚Š‰‚–ŒƒŠ‡˜Œ‡‡–—~‰•–ƒ‡‡–
…–‰ƒŒ˜ƒ‡‚Šˆ‡–”‚–ƒ˜Š•‡†——‡‡˜ƒŒ”–‡…‚–”• 
—–Œ‚˜‡‡˜~’Œƒ‚‡‚~ƒ‚‚Š‡’˜‚Œ„‚‡—‡‚Š‰Š‡’—‚Š‚‡‚Šƒ‰‡Š‚ƒŽ˜‘~ 
‚‡Œ‚˜Š‡’˜˜ƒ‚Š‡’˜‡ƒ~–‚ƒ‰‚“–’Ž—‚‡—‡‚’ƒ•˜‚˜‡‡‚‰–ƒŒ—~–ŠŠ’˜Œƒ 
ˆ–ƒ”‚‡‚—ˆ‰‡‡Šƒ‡€‚‹‡–‚‚~–Ž‚‡’‰ŠŠ’˜‚ŠƒŒ‡‡–‰—‹‡–ƒ…‚Œ‹‡–ƒ‡‹‡Œ—Žƒ‡‚ 
‡ŠŒ—…‹–„ƒŒ‰‚„‚‡‚‰–ƒŒ‚ƒ—~–˜~†Œ‘•ƒ„ƒ‚ƒ~–ŠŠ’˜‚—”Œ~˜…~‹’ƒ‡€‚Š
ˆ‰Š‹‡–‚ƒ‡€‚—‚„Œ–”‹‡–ƒ…Š‚‡‚—–‰ƒ„‡Ž~ƒ˜†Š…ƒŒ‚ŒŒ‚––˜—‚‡Œƒ–‡ƒƒ~–— 
˜…~‚Œ€ƒƒ˜ƒ~‡”Œ‹”ŠŠ€ƒ‡–Š‚˜‡‡‚—‚Œƒ”‚‚’—‚‚~‡‚–˜ƒ‡~Š’ƒŒ‚–‚‹Šƒ~ 
‡€‚~ƒ‚Šƒ…‡ŽŠƒŠ—˜ƒŒ‚˜~„~Š…‚–Œƒ˜’–”‡˜‡‡‚—‚’ƒ•˜‡Ž–ƒ‰„˜ƒ–‡Ž‡Œ‚„Š 
‡ƒŒ‡Š˜~ƒ„Š‹‚Œ˜ƒ‹‚‡Ž’–‡–Œƒ—ŒŒ‹‡•ƒ…–‹‚‡Ž‡‹‡’Š~ƒŽ‰˜‚‹—ƒ˜’–”Š 
‚–ƒ˜Š‹‚‡Ž˜~—‡•‚ŠƒŠƒ…‡ƒŒ‡Š‹ƒ—~ŠŠ—ƒ•‚˜–‚†Š˜ƒŽ†•˜ƒ‡—‡…ƒ˜’Šƒ”•Œ‚ 
‹‚‡Ž˜~…ƒŠ—ŠƒŠ…‚‹‡—Ž~ƒ˜ƒŽ†•˜ƒ‡—‡ƒ…˜’Ž˜’–”‚‰’‚Œ‚ŠŠƒ…˜‚ƒ‡–˜ƒ•ƒ
˜ƒ‡—‡Š 
ƒŒ‡ŠŠƒŽ˜~…Š—‡~Š‹~—•’ƒŒ‚„–‚Œ‰‡Œ˜’–”‹‡‡…‚˜ƒ~‡”Œ˜~–‡‰Œ—‡Œ 
˜ƒ~‡”Œ‚ƒ‡~ƒ‚‹‡‡…–ƒŒ˜ƒ‡‚Šˆ–ƒ”‚ƒ”•Œ˜—‡‰–ƒ‚Š‰—‚‚‹‡˜’–”‚Š”~ƒ”•Œ

-1- 
‹‡Š‡Œ‚Œ‰ƒƒ‡ŠƒŒ—~ŠƒŠ‡’~—‹‡•ƒ…–‹‚‡Ž‡Š•ƒ”„–Œ˜~ƒ~–~Š‹ŠƒŒ—‹‡—Ž~‚Ž‚ƒ 
–‡‚Š–—’~ˆ‡~‚–ƒ˜Š‹‚‡Ž˜~—‡•‚Š‹‚Š—˜ƒ~‡”Œ‚˜~ƒ‰’‚ƒŽŒŒƒŒ——˜ƒ–ƒ’
"‚„‰ 
Šƒ’Š~~‚‹ŠƒŠƒŒ”˜~‡‰‚ŠŠ‡—‚„‚‹Šƒ‡…~ƒ‚—ƒ‡‡ƒ‚‡Š‰—‚„Š–‚‚ 
ƒ‡‰–”ƒ•—‹~ƒ˜ƒ…’‡Œƒ–˜ƒ‡‡Œ‚„‚‹ŠƒŠ˜ƒ‰‡‡—ˆƒ˜ŒƒŠ—‹‡‡…‚˜‰–Œ˜~‡…‹~
ƒ‡˜ƒŽƒ”–ƒ 
~”ŒŽ‚‡‚ƒ~‰‡…~ƒ‚ŠŠ‰ƒ€Ž~Š‚„‚‹Šƒ‚~‚‹Šƒ‚‚‡‚‚„‚‹Šƒ~‰–ŒŠ~ 
˜ƒ~‡”Œ‚…”Ž‚‹Šƒ˜~‡—…ƒŒ’ƒ~‡…~ƒ‚‹Šƒ‚‡Š‚Š‰Œ˜†Š…ƒŒ‚ƒ˜ƒ—‡–’˜Œ~‚‹Šƒ
ƒ–ƒ˜ƒŒ—Œ‡–…ƒ‡‚‚„‚‹Šƒ‚‡Ž‡‡ŽŠ‰ƒ˜ƒƒ”Œƒ‚–ƒ˜‚˜‡‡‚ƒŠ”~‚‡…‡‚˜‡˜Œ~‚ 
Š‰—’ƒ˜‹ƒ~˜’~ƒ‚‹‡‡…‚˜ƒ‰–Œ˜~ƒŠ”~„„Œ‚„ƒ‡Ž‡ŠƒŒƒ„‰˜ƒ~‡”Œ—€ƒ’‹~–—~‰ 
‹ƒŠ‰‚„‡~…”Ž‡‡…Š—†Œ‹‡‰–”Šƒ‡Ž‡—…Ž—‚ŒŠ‰ƒƒŠ—˜ƒŽƒ—…‚Š‰ƒŠ—˜ƒŽƒ”–‚ 
‚Œƒ—ŒŒƒ‡~ƒ‡‡…ƒ˜ƒ~•‡Œ—‚ŒŠ‰——ƒ…ƒŒ”—‡€–‚…~Š‰Š”„–Œ˜~ƒ~–—‰
ƒ†ƒ—’‰Š‚ƒ‚„ƒ†ƒŠ‚~–Ž— 
…”ŽŠ—‹Šƒƒ‚—ƒ•‚Ž‡–•‚—‚—ƒ…‰‚ƒ‚Ž†•‚ƒ˜ƒŒŠƒŒƒŒ˜’–”‡ƒ‚‡—‹‡€–‹˜ƒ~ 
‚Š†‚Š‰—‚ƒ‚Ž–’‹‚„‚‹Šƒ–ƒŒ˜ƒ‡‚Š…–‰ƒŒ‹~—‹‚Š—‹‡‡…‚˜‰–ŒŠ‰„~ 
ƒŠ~˜ƒ~ƒ–‹‚‡Ž‡—‚Œ——ƒ…ƒ—‡€–‚‹‚ƒ‹‚Š‹‡‡—…ƒŒƒ‡‚‹Šƒ‚Š—Š‚‚ƒ–•—‚˜…~ 
ˆ–‚˜~‹‚Šƒ~–‚ƒƒ‡’ŒƒŒ——‹‡†ƒŒ‚‹‡–ƒ‡‚ƒ~„~˜ƒ‡…Šˆ‡–”ˆ‰—‹‡‡˜Œ~‚‹‡‡…‚
‚–ƒ˜Š‹‚‡Ž˜~—‡•‚Š‹‡‡…‚˜ƒ~‡”ŒŠ‰˜~‹Š”~ƒŽ‡—ƒ‚Žƒ‰Ž‚ 
‹Šƒ‚‡‡…Š—‚—€–‚˜—ƒŠƒ‰—‹ƒ‡Š—‚—€–‚‚„˜~—‡€–‚ƒ‡˜ƒŒ~
‚‡‚—‡ŒŠ‰˜Œ~ƒ
~‚ 
‡Ž’Œ ‡†ƒŠ…Š ƒ„„‚ ˜ƒƒƒ”Œƒ ‚–ƒ˜Œ ‹‡•ƒ…– ‹‡—Ž~ ƒŠ‡’~ ƒ˜~ƒƒ” ‚ŠŠƒ…— ƒ„„‚ –—’ ƒ‚„ 
˜ƒŽ‰‚ƒ ˜ƒ†ƒ—’‚ ‹‡Š‡Œ‚ ‹ ‚—ƒ•‚ ƒ˜~ƒƒ” ‚~ ‹ƒ~˜’ƒ ‹ŒŠƒ ‹‚‡‡… ‹‡ƒ•— ‹‡—Ž~— 
‹‡–‚Š‰”‡‰–Š‰Š—ƒ‰Ž‚ˆ–‚ƒ‚Œƒ—‡€–‚‹Šƒ‰‹ƒ~˜’‚Œ~‚˜~‹Šƒ‰Š‚‡–‚ƒ 
˜~—ƒ…ƒ—‡€–‚‹Šƒ‰—ŒŒ‹‚‡~—‹‡–‹‡Š‚‹‚‹‚‡Š~‹‡’~ƒ—‹‚—ƒ‹˜ƒ~‹‡•‡Œ— 
–Œ‡…ƒ—‡˜Œ~‚‹ŠƒŠ‹‡‡…ƒŽ~ƒ—‹Šƒ‚‡•…–Œ‚˜~‚„‚‹Šƒ‚Š—˜ƒ‡Š‚ƒ–•—‚
Š”„ 
‚‰„‚˜~ƒ˜–‡†’–…~‘~˜‰˜ƒ~–Š‚‰„Ž‚—•’‡~ƒ‹‡–‚‡ƒ‰‡„Šƒ‡‡…˜~–ŒŠ”„–Œ 
ƒ„‡~Š‡•~Š‡Œ‡–‚ƒ˜Œ~‚–ƒ~‹‡€–Š˜ƒ…’Š‹‚‡Ž’‘—…Žƒƒ‰„‹‡–—‹ƒ—Œ‹‡–‚˜~‚‰‡„ƒ 
…†Šƒ‚„Œ‹Œƒ–˜‚ŠƒŠ‰ƒ‡‹‡–ƒ‚~ƒƒ”‚‚Œ—Ž–—~‰‚„‚‹Šƒ‚‡Ž‡‡ŽŠ‰˜ƒ‡~ŒŠ—‚—€–‚ 
…ƒŽŒ‹‚Š˜‡‡~Š‹‚‡Ž’Š˜’Š•‡„‚—˜Œ~‚–ƒ~Š—•„‚ƒ˜ƒ~—‹‡•ƒ…–‚Œ‹‡–‹€‹Ž—‡
‚ŒŠ—‚ƒ—˜ƒ—Šƒ‰„‡ƒ˜ƒ‰„—‹‡Š–•Ž˜˜Œ~‚ƒ

˜ƒ‡•Ž 
‡–‰‚ƒ˜Œ‡ƒŒ‚–—ŒŠ‹‰…‡ŒŠ˜‚„‡~Š—‡ƒŽ‡Œ˜ƒƒ~Š”„ƒŽ–‹ƒŠ‹’Ž‰Ž–—~‰ ] 
‚‡‚ Šƒ‰‡ ƒŽ– Š— ƒŒ— —ƒŒ‡—‚— ƒŒ‰ Šƒ’Š ƒ~‡”ƒ‚Š Š˜—‚Š ‡ƒ~–ƒ ƒ† –‚— ƒŽ– 
•‡”~ƒ‚‚‡—‡‚—~–‡–‚ƒ 
–Œ~ƒŠ”„–ŒŠ~†‡Š—‹‡‡…–€‚‚Ž’‰Šƒ‡‡Ž‚–‚Šƒ’Š 
‹‡–˜‡Œ—ƒ‰–‰Š”„–Œƒ
"ƒŒ—‹‡–‚˜~–ŒƒŠ‚—–Œ‚‡—‡—~–‚‡Šƒ~‰‹~ 
‹‡€––’Œ–…~Š‹ŽŒ~–Œ~ƒ–„…"•‡”‡Ž~‡‰ƒ•‡”‡Ž~‡‰ƒ˜ƒ‰ŠŠ‡…˜Œ‚‡‚—ƒŠ~‰

-2- 
Š‰‹ŠƒŒ‡Œ–~‡ƒ
•‡”‡Ž~˜Œ~‡Šƒ~ 
Š‚„ƒ–Œƒ~~†‡Š—‹‡‡…–€‚Š~‚Ž’ƒ–”
‡Š—‹‡Š‡‚–ƒ‹~‘~Œ–‹ƒ—‡˜—•‡~Š‡‡…‡Œ‡

”ŒŠ‰‚’•‚ 
‰Šƒ‚–‰‚‡Œƒ‘‰‡˜ˆ‡–”‚—‘ƒ…–ƒ~Œ‚‡—‡–‡~‹…ƒ–‡˜‡—‡˜ƒ—~–‚‡‰—˜ ] 
ƒƒ‡‰ŒŽ‰‡‚Š–—’~˜‚~Šƒ‹‡Ž‡˜ŒŒ‹‡—Ž~‚~–‡€‚–—~‰‹ŽŒ~Š”„–Œ˜‡ŠŽƒ‹• 
ˆ‰—ŒƒŽŠƒŒ~ŠƒŽ‡˜Œ‚ƒ‘ƒ…†‡”‡Ž’~…ƒ˜‡Ž–ƒŠ•ƒ•„~ƒ‚—––˜‚ƒ˜•ŠŠ‡•–Œ— 
—~––Œ~ƒ~”‡~†‡Š—‡Š–„–€‚ƒŽ–Š—ƒŽ˜…ƒ˜Š‚‚…˜’Ž˜’Šˆ~˜ƒ”ƒ~Œ
~Š’Š‡‚‡ƒŽ‰‡‡—~‰‚‰…ŒŒ‹‡‡…‡–‹~—–Œƒ~‚‡—‡‚ 
—ŒŒƒ‚†‡Œ‚…ƒ–ŠˆŒŽŠ”„–Œ˜~‚~–Ž‰Ž–—~‰—~†‡Š—‹‡‡…‡–ƒ~€‚–’Œƒ 
—‡‚Š~Šƒ‡–Œ€Š‰—‡‚Š~Š—ƒ˜’•‚ˆ‡—Œ‚‚„ƒ”ŒƒŠ‡’~‹ŽŒ~ƒ‡ƒ~‰ŒŠ˜’˜Œ
…ƒ–ˆ–ƒ~‡—‚ƒƒ‡–ƒ‡‡˜ƒ–ŒŠ„ƒ‰‡–‡—•‚ƒ‡Š‚†‡Œ‚ŠˆŒ‡‚ŠƒŠ‚–ƒ‚ƒ

‚–ƒ˜‹ƒ•Œ˜’—‚ 
‚‡—‡‚—~–Š~‰Š”„–Œ„~–Œ~ƒ‹…ƒ–‡‚‡—‡ŠƒŠ‰Ž˜‚—‚–‡‡‚‡ŽŒƒ‡‚—‹’‚˜‡‡‚ ] 
‚Š‡‚•‚‡–‚ƒ"‚–‡‡‚Š—ˆ–ƒ”‚„‚‡—‡‚—‹‡Ž‡Œ‹‚‡~ƒŒ~†‡Š—Œ‹‡‡…‡–ƒ~€‚ 
ƒ‚„–‰‹‡ŒƒŠƒ‹‡—ƒ‡—‚–ƒ˜‡Ž‚–—•–—‡‹~‡–‚‘‡ƒ‚ƒ‹‰Š‹‡•ƒ•„‹ƒ•Œ‚Š‰ƒ
‡†ƒŠ…Š–…~‹ƒ•Œ

ƒ‰˜~–‡ 
~”‡Ž—˜˜Ž—˜‡Œ‡Ž’‚ƒ˜ƒŠ~†•ˆ–…‹‡–Œ—ƒ˜€‚Ž‚˜ƒŽ—˜‡—~–Œ~–ƒŽ–ƒ’ ] 
Š˜‚˜Œ‚Š‹‡Šƒ€‚ƒ‡˜ƒŒ˜ƒ–ˆƒ˜Œƒ—~–‚‚~–Ž‚‡’‰‚‡‚—‚ŒŠ~Š”„–Œ 
—~–‰„~‚‡‰—~†‡Š—‹‡‡…‡–ƒ~€‚…—‚Š‡‚•‚Š‰~Š‡ŒŒƒ‹…ƒ–‡˜‡—‡‚„‚˜‰„‚Š‡˜ 
ƒ‰Š˜ƒ‰ƒ–~˜ƒ–ƒ—ƒ˜—‡€‹ƒ•Œ—‚–ƒ˜‚‡ŽŠ‰ƒ‡Ž’Šƒ”Žƒ˜€‚‹‚‡—‡‚ 
ƒŒ”ŠŠŒŠŒŒƒ‡˜Œ—ƒ‡Ž„ƒ~˜~‡˜‡†‡‚˜ƒ—…–Œƒ‡˜’—ƒ˜‡Žƒ‰Œ—ƒ‡~ƒ‚—‡˜‡~–‚–ƒ˜‚ 
‡˜~Š’˜‚ ˜‡Žƒ‰Œ‚ Œ ~”‡ –—~‰ ƒ‰‚ ‹ ‚‡‚‡ ‚Œ ƒ‰‚ ‹ ‚‡‚‡ ‚Œ ‚–ƒ …’ 
‚‡‚˜~‡˜Ž‚ƒ‡˜ŽŽƒ˜‚–—~‰Š‡—‚Œ‚†ƒ†~Š†~Šƒ–—‡ƒ”ƒŽ‡~~ƒ‚—˜ƒ~–Š 
ƒ‡˜‰Šƒ‚ƒƒ‡˜„…~ˆ‰—Œƒ‡—…–˜Œ‚˜~‚Ž‡~–˜ŠŠ˜ƒŒƒ”‹‡‡Ž‡”†ƒ—’~ƒ‚
Œ‚‡‡‰‰ƒ˜Š

ƒŽ–Š—ƒ‡˜ƒŒƒŒ~‡ŠŠƒŒ€‰ 
Š‰—~Š’–ƒ~–‹Šƒ‰“ƒ…˜ƒ”–~‹‡ƒ‡‚˜ƒŒŠŽŠ”„—ƒ•‚•„‚ƒŽ––—~‰ ] 
†Œ‰—Š”„ƒ‡ŠƒŠ‡~ƒ‹ƒ•ŒŠ‹ƒ•ŒŒ˜ƒ‡Ž‚“Œ~ŒŒƒ–•‹‡Žƒ…‚ƒ‹‡~‡–‚‹‡–‡”‚ 
ƒ—€‡Ž‚–~ŠŽ—‚Žƒ—~–‚‚‡Ž—ˆ‰‡‰‡ƒŽ‡—Š‰‚~–Ž‚‡‚~Š—‡~ŠƒŠ‰~~Š 
~ƒ‚ ‘~ ˜—€Š ‹‡Š‡‡‚ —~–Š ƒ‡”‚ –—~‰ ‹ŽŒ~ ‚‰– —•Š ƒ†Œ‚ ˜ƒƒ”ƒ ‹‡Š‡‡‚ ƒ‡Š~ 
…~Š~—€‡Ž‚˜‡…Ž‚‡Ž’Š‚Š‡Š‚––—~‰‹ŽŒ~ƒŠ~‰‹‡–‡‡ŽƒŒƒŽŽ‡~—ƒ–Œƒ~– 
‹‡—Ž~‹‰Šƒ‰‹˜~ƒ~–˜–Œ~ƒ‚Ž˜—‚‚Œƒ‚Š~—ƒ‚‰–—•ŠƒŒ—€‡‡——•‡ƒ‹‡ƒƒŠŒ‚ 
‡˜‡~–ƒ‚Š‡Š‚Š‰~‰‡˜‰Š‚„~ƒ‡Ž~ƒ‹˜Ž—‡‹‰Šƒ‰‚‡†‚ˆ—Œ‹˜††ƒŒ˜‚ƒ‹‡–‡”

-3- 
ˆ~ŠŒŒƒ‹~~Šƒˆ~ŠŒƒ‚„‰‹~ƒƒŒŠ˜‡–’‡‡Œƒ„ƒ„Š‡ŠŒ„‚Š‰—ƒ‡‚„‚•„‚˜~
‚‰–‚”ƒ–‡Ž~ 
Œ‡ƒŠ—‡—‹‡Šƒ€‚‹‡‡€Ž‚…~˜‡‚‚——‡–…~–•ƒ—–‰ƒ„‡Ž~˜’–”Š‡€‚–—~‰‹€ƒ 
ƒ–…Š‹~‡Š”„–ŒŠ—˜ƒ–‡‚„‚Œ˜ƒŠ’˜‚‚Š‚–‡ƒŠ”~‚‚—Š”„–Œ—‚‰„ƒƒ˜‡ 
‚Š‚Š‡’˜Š–‡–Œ–—~‰˜‰ƒ‹‡‰ŠŒ‚ˆ–‰‹‡”Œ‹˜ƒ‰ŠŒ˜†‡Œƒ–ƒ‡‰‚—–’‡ƒ 
‰—Ž~Š–Œ—–˜Œ–˜ƒ‡—‚Œ‹ŽŒ~ƒ‡‚—‡’‰•ƒ‡‹‡”Œ‚˜~–‡ƒ…–†—‚~–ƒ–…Š 
˜ƒ…‡—ƒ‹‡–ƒ‡—˜ƒ‡ŽŠ—‹Š—‹ƒ‡‡–…~‚„‚‡‚ƒ‚Š‡Š‚Š‰ƒƒŒ‡Š•~Š~ŠŠ‰ƒ—‡Š 
˜ƒ–˜ƒ—Š—‚‰ƒ–~ˆ–˜‰–Ž˜–…ŒŠ–—~ƒ˜ƒŠ‡‚•‚‡Ž–ƒ˜ƒ‡—‡‡—~–‹˜ƒ—‡€’ 
˜‡Šƒ‰—~‡”…‚‡‚‹ƒ‡ƒ˜ƒ~ƒŠ‰~ŒŠ‰ƒ˜ƒ—‡€’ƒ˜ƒ…‡—‹‡–ƒ‡—ˆ‡—Œ‚‹—‚Š•~Š 
—‡€–Œ ‚Šƒ€ ‚‡Ž ƒ„‡~ ƒŽ— ‹~ Š‰ ‡–‚ ˜ƒŽŽƒ˜‚ ˆ‡–”Œ— – ‚„ ˜Œ~ƒ Š… ƒ‰ƒ
˜ƒ—‡—˜ 
‘~ƒƒŒƒ•ŒŒ•˜Ž˜Œ‹~–—~‰ƒƒŒƒ•ŒŠ–ƒ‡…ƒ˜ƒ‰‡‡——‡‹~Š‰Š—~ƒ‚–ƒ~‡‚‹ŽŒ~ 
~ƒ‚ƒ——…‹ƒ•ŒŠ~~ƒ‚–—~‰ƒ•ƒ˜‡Žƒ‚„˜~„Š‰Š•ƒ‡–~ƒ‡Š~ƒ–ƒ‡…—‹ƒ•Œ‚„‹~
‹~‚Š~Œ‹‡—•Œ‚…Ž‚‚ƒ‚–‡•‚ˆ–‚‡Šƒ†Š†ƒ‚Œ˜‡Œ–…˜Œ 
–…~Œƒ‚~‡–Š‚Œ•—‚–ƒ˜‚~‡‚ƒ†‚‡ŠŠ‰Œƒ‚~‡–‚˜ƒ~‡”ŒŒ•’ƒŒ—–ƒŽ—‡Š~ 
‡Œ‚—‡’‰ƒ‚–ƒ˜‚‹”Š’ƒ˜ƒŽ‡~—–ƒ‚„‚~‡–‚‡ŠŠ‰Œ~ƒ‚‹ƒ•ŒŠ—€—ƒŒ‚Š‰— 
‚–ƒ˜‚~ƒ‚—ƒ–~‚‚‡Œ‚ŒƒŽ‡~ƒ–~‹ƒ•Œ‡–‚—‹‡‡Ž‡‚ŠƒŒƒ„‰˜ƒ~‡”Œƒ…‚•‚ƒŽŠ 
‡Œƒ ƒŒƒ•Œ ‹Šƒ‚ ‡~ƒ ‹Šƒ Š— ƒŒƒ•Œ ‚•‚— …‚’Ž‚ ‚„Š „Œ– –‰ƒ ‹ƒ•Œ ’ƒ˜ ƒŽ‡~
ƒŒƒ•Œ‹Šƒ‚‡~ƒ‚••ƒƒ‚‡–‚‚–ƒ˜•ƒ— 
ŠƒŒ€‰•–ŠŠ‰ƒŒƒ•ŒŠ–ƒ…Œ~ƒ‚‡~‡‰‘ƒ‡ŠƒŽŠ‡—ƒ•Š‰‚‡‚~ŠŠ”„—ƒ•‚•„Š‰Šƒ 
‹ƒ•ŒŠ–ƒ‡…ƒŠ”~‚‡‚~Šƒ˜‡—‡—‰‘~˜Œ~ƒƒŽ…‡
‡’Šƒ‡
‡’ŠƒŒ~‡Š

•ƒƒŠƒ‰‚‡‚—

~†‡Š—Š€ƒ’ŠŽƒ„‘ƒ‡‡–€‚–‚˜ƒŒ‡—–
‹‡ŽŠƒ–‡•‹‡–‚‡ƒ‰‡„˜ƒ–‹‡Ž—•~†‡Š—Š€ƒ’ŠŽƒ„‘ƒ‡‡–€‚–‚
˜‡–• ‹‡‡… „ƒŒ ˜‡—‡ ‰Œ…~Šƒ ƒ’” 
‹‡‰–
Š‚ŽŒ‰ ‹‡Œ—— ‹‚‡~Š
‚–ƒ˜“‡–‚Šƒ‹‡–‚˜~˜ƒ‰„ŠŠ…‚‚ƒŽ˜‚ƒ–ƒ‡‚…‰ƒŽŒŒŠ†‡Ž—Œƒ~˜~
Š‡• ‹‚‡Š 
‚ ˜ƒ ‡Ž‡Ž Š ‘ƒ‡ …‡— ‹‡~Š’Ž‚ ƒ‡–’ ˜– ˆ– –ƒŒƒ
‚–ƒ˜‚ –— –Œ ~†…Š‡ƒ ~‡„ ƒŽ– –Œ ‹—~–ƒ Š~–—‡ ‡Šƒ€Œ ‚‰–˜‰Œ
•Š… ‹‡Œ— ˜~–‡Š ƒ~Œ •„…‡ ‚„ƒ ‹‡Œ— ˜~–‡ ~ŠŒ –’‚ ˜‰— ~†‡Š—
‚Ž—˜ƒƒ—˜Œƒƒ‡˜ƒŽƒ–‰„Œ‹Š—•–’…‡‡˜Žƒ–•˜~”Š‚„‡˜‚‡‡–
‚’•—‚‚~–ƒ‚‚‰Š‚†–’‚ƒŠŠ‰‚‡Ž‡ŽŒ‹‡–‹‡Ž‡Žƒ‡˜ƒŠ~—Š~‡„–Œ
•–’‚ˆƒ˜Œ†••Š…Š‚Šƒƒ

‡‡‚˜‡Š~‡Ž~‡‚ 
˜‰—Š~ƒ‚‡‡‚˜‡Š~‡Ž~‡‚ƒ‡Ž‰‡„‡‰ƒƒ†ƒ–ƒƒ…Šƒ€Š‹ƒ–Œ‡•ƒŠ~Š‘‰~
‚‹•~‚Œ 
‚–ƒ˜‚~”‡‹—Œ~‡„‚‚ŠŠ•ƒ”„Š‡~–€‚–ŒŠ~–—‡Š—–ƒ~Œƒ–Š—ƒ˜‡˜ƒ‡’Š˜Š˜˜‡„€‚ 
‡ŽŠ‡•ƒƒ…‡Š~‚†‡‚—ƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽ‹—ƒ˜ƒŠ€‹ƒ•Œƒ‹Šƒ‹ƒ•Œƒ‹ƒ•ŒŠ‰Š‚~–ƒ‚ƒ˜–ƒŒ

-4- 
‚—€–‚‚˜~–~˜Š˜‡Ž~Š‡˜ƒŒ†ƒ–’Šƒ‡˜ƒ•’†ƒ—’Šƒ‡Š‚†Ž…ƒ…˜ƒƒŽ‹‡Ž’–ƒ~Œ 
~‚‹Šƒ‡Œ˜ƒŒŒƒ–ƒ˜ƒŠ˜‚˜—ƒ…˜‹‡•ŽŠƒ€‚‹~‚‹‡•ƒŠ~‚—‡~Š”˜ƒ‡‚Š˜‡~Š‡‚ 
—ƒ–’‚ ˜~ ƒ–~ƒ˜ ’ ˜ƒ—‡–’‚ –— ˜ƒŠ‚ ˜ƒ…‚ Š Š— ƒ‡– ‹‚ ‹‡Œ‡~˜Œ ‚Œ‰ƒ 
ƒ‡–‡ƒ…‰ƒ‡ƒ‚~ƒ–‚‚~–‡~‡„–ŒŠ–ƒ–‡ƒ—ƒ…ƒ~–˜…~Š˜…~‹—ˆ–ƒ~ƒ‡–Š‰–—~ 
‚Šƒ€ƒ˜ƒƒŽƒ‚–ƒ˜Œ‰…ƒ~Œ‚Š’—ƒ—’Žƒƒ~Œ…–ƒŠƒŠƒŠ~ƒƒ‡Ž’ƒ˜Š‚”—ƒ–’‚
‚…Œ—ƒ˜–…ˆ„ƒ‡ƒ”–•”–ƒ˜Œ~‚Š‚ƒ”Œ—Œ•ƒ˜Œƒ‚~Œ…Œˆ– 
ƒ‰‚˜~–‡Šƒ€‘~Šƒ˜‡~‡„–Œ‚–—‚—˜ƒŒ‡Ž‚˜—€–‚ƒ–‰„ƒ‹‡ƒ€€ŠŠ‰ŒŽ
‚~–‡ƒ…’Š‰‡Œ‚ƒ‡Š˜…Œ—ƒƒ‡Ž’–—~ƒ˜Š‚”ƒŽŒŒ‹ƒ”‚˜ƒŒŒƒ–‚ƒ 
ƒ‡˜ƒƒ‡Š˜‡‚˜ƒ‡‚‚Š~Š‰ 
‚„‚Šƒ€‚˜‡‚‡~Š‰ƒƒ…ƒƒ—…ƒ~–ˆ‰ƒƒŽ‡ƒƒ…ƒƒŽ—…ƒŽ‡~–‚„Š‰ 
„ƒ~Œ—ŒŠ~ƒŠ‚˜~„Š‰‚˜~–‡‡–—~˜–—ŒƒŒƒ~‡„ƒŽ––Œƒƒ‡Žƒ‰ŒŠ˜‡„€‚˜‰—Šƒ

ƒŽ—’Ž‚~

 

Š~–ƒ‡‡Œ˜ƒ˜ƒ…ƒ‚…Œ—–˜ƒŒ‡Žƒ˜‡Š‹‡Šƒ‚Š‰˜~‡Œ˜Š‡•ˆ‰
‚…Œ—ƒ˜–…

–—•ƒ„‡…‚ƒ–Œ‚˜~ŒŠŒƒŒƒŠƒ˜Œ~‚˜ƒ•Ž
—…
‡„Ž
†‡‚Š‡˜~‰Šƒ
‡„Ž
‚‡Š–Œ€Ž—ƒŠ‡˜–Œ~‡‡–ƒ•‡Œ…~–Š~Œ€ƒ 
˜ƒ‡Žƒ‰Œ—‡‹ƒ‡‚‹‡ƒƒ‡‚‹’ƒ†~Š‚„
‡„Ž 
”Œ…Š•Š˜~—˜–Œ~‚–—‹’‡Š–Œ~ 
‹‡—ƒ‹‡—Ž~—‚Œ‚„Š~‡ƒƒ‡ƒ~‹‡’‡Š…Œƒ‡‚‹~‡„Ž‹‡Ž˜ƒŽ˜‡Žƒ‰ŒŠƒ˜‹‡Ž˜ƒŽƒ‡‚ƒŠ 
‚„˜ƒƒ~˜˜‚˜ƒ~‹‡Š‡‰~Œ‚„‹ƒ•Œƒ˜ƒƒ”Œƒ‚–ƒ˜‚„‚Š—Š‰ƒ~‚ƒ‹‡Œ—‚Œ‚‡€Œ‚Œ—Ž‚
‡„Ž‹ƒ•Œ˜ƒ†Œ‡Ž‰‚ŠƒŒ‰

 

‹‡‡… „ƒŒ ‚‡—‡‚ ‡‡ŒŠ˜ ˜~ ‚„ •„…Š ˜ŽŒ Š ‹‡Œ’‚ …~ ˆ‰ƒƒ”– ˜— ƒ‡‚ ˜ƒ—‚
ƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽƒƒ˜ƒŠ€‹ƒ–˜–‰‡Žƒ‡˜ƒƒ—˜Œ
ƒ˜ƒ—‡–’ 
Šƒ€Š‹–ƒ’–‰–—~˜~ƒŠ~ƒ—Š‡‡Ž’‡˜„‚ 
‚‡—‡‚‡Š—‡—ƒ–Œ~ƒ–•ƒ˜…ƒ–~Š‰ƒ~‚‡—‡—~–‚‚Œ•ƒŠƒ‰Š‚‹‡–ƒ…‚—‹‡–’Œ
‹…Š˜ƒ–’‹‚‡‡ƒ€Š‰ƒ~‡–‚ƒ˜ƒ‡‡ƒ€“ 
~ŠŒ ‚‡‚ Š‡—‚ Š‰ƒ ‹‡˜ƒ˜ ‚–‚ ƒŽŒŒ ƒŠ’Žƒ ‹‡˜ƒ˜ Š— Šƒ€ “ ‚‡‚ ‚‡—‡‚ ‡Š –Œ~ƒ •…”
‹‡˜ƒ˜‹’‘~‡˜Š‰~~ŠŠ~‹‡˜ƒ˜
"‚‡‡ƒ€‹‹…Š˜ƒ–’Š‰ƒ~‚‡‚‡–‚—ƒ–Œ~
‹˜ƒ~Šƒ‰~Š–ƒ~‚‡‚‹‡Šƒ˜‹~ŠŒ‚‡‚˜ƒ‡‡ƒ€‚˜ƒ‡‡ƒ€Š‰ƒ~~Š‡Ž~•…”ƒ— 
Ž” ‡†–‰ ‹‡Š•Œ— ‚–Œ~ƒ ˜— ‹‡Š‰ƒ~ ‚Œ ƒŠ~—ƒ ˜‡Ž–Š ƒ‰Š‚ ‹‡–ƒ…‚— ‹‡–’Œ
"–—€Ž‰…~ƒ‹‡€€Ž‰…~˜Š—Œ…~ƒ˜Ž€†Œ…~‹‡Š‡”…‹‡Žƒ•ƒ

‚…ƒŽŒ”~ŠƒŽŒ”~ŠƒŽŒ”~Š‚Š~…ƒƒ–ˆ‰Š‰ƒŠ‰~~Š—ƒ‰Ž‚„•…”‡‚– 
‚Œ–Œ~‡–‚ƒ‹‡—ƒ…‚Œ‰–ƒ•
”˜Ž‰…~ƒ˜–ƒ‰—ŒƒŠ‡•~Š‚‰ƒ–~‚’ƒ•˜—‹‡–’Œƒ 
Š‡— ‚„ ‚‡—‡ ‹‡Š•Œ— ‚Œƒ ‹Ž‡… ŒŠŠ ˆ‡–” ‚•‡Œƒ ‹Ž‡… ‹˜~ ‘~ ‹Ž‡… ‡Ž~
"•
”ˆ–ƒ”‡~ƒŠ~‹‡—ƒ…–‰ƒ–—˜‰Š~˜ƒ‡…Š
„~‹‡•
”Š—–‚„‰‚‡‚~Š‹‡•
”‹‡Ž˜ƒŽ‚‡‚~Šƒ~Œ•…ƒ”ƒ—‡–‚

-5-
 

˜~ƒ‡’˜‰Š~—Ž–—~Š~–—‡Š—‹‚‡~‚‡‚–ƒ‚€‡‚ŽŒ–ƒ‚–ƒ~ŒƒŠƒ€ƒ˜ƒ‡‚‹…‡ 
‡…‡ƒ‡…‡Š‰Š‚~‡Š’Œ˜ƒ‡–…~•Žƒ‡‚˜~~—ƒŽ‚Œƒ~‰ŠŠƒ‚ŠŠŒƒ…‚~‰Š~–—‡‹~—Œ 
ƒ‡Š‡‡… ˜~ ˆ‡–Œ‚ ~‡”Œ‰ ‚Ž‡’‚ ˜~ †‡—ƒŒ‚ †‡Ž–•‰ ‚–ƒ˜ ƒ ˆ–~ Š‰ Š~–—‡Œ —‡~ Š‰ 
Š‰ƒŠ~–—‡“–~‚‡—‡Š‰ƒƒŒŠ‰‚Š‡‚•Š‰ƒ–ƒ‡”Š‰ƒŒ‰—Š~—ŽƒŒ˜~Š‡ƒŒ‚€‡‚ŽŒ‰ 
ƒ~‚„‚–‰‚‡‚Ž‚~Š’ƒƒ‡„…Šƒ‡‚Š~–—‡‡Ž•ƒ„‡…Š‹‡•ƒ…–‚ƒ‹‡ƒ–•‚ƒ‡˜ƒŒ‚Šƒ€‹ƒ•Œ
ƒ‚ƒŒ‰Œ—Ž‚ 

Š•
‹‡‡…Š˜‡—‡—~–‰—Œ—Œ‚~†‡Š—ƒŒƒŠ~Œ–€‚Š—ƒŽ—–‡‡‡‡Š…— 
‚ŠŠƒ…˜‚—‚‰’‚Œ‚Šƒ€˜~‚‚ŠŠ•ƒ”„‚’‡‡–”‚€‚…‡€—Œ‚–Œ–ƒŒ‡Ž’–~‡˜—˜’–” 
—ƒ‡…Š‰ƒ‡~‚„–‡‰Š”„…‡€—Œ‚–Œ‚ŽŽ˜’–”ƒŽ––ŒŠ—ƒ‡–ƒƒ–ƒ•‡˜ƒ• 
‹Œƒ˜—‚Š—‡‚„Œˆ~‹‡Œƒ—‚Š‰Š–‡‰‹—ƒ–ƒ—‡—‡~ƒƒ‹‡‡…‹‡•ƒŠ~‡–ƒ‡–Š‰‡–‚— 
˜ŽŒŠƒ˜ƒ~‡–ƒƒŒ”–‡•’Œ—Š~–—‡‹ŠƒŠ—‡—˜ƒ‡–…~‚ƒ˜ƒ–‡Œ‚Šƒ€ŒŠ’˜‚Šƒ 
‹~‡‰Š”„…‡€—Œ‚–ƒŒ~†˜‚˜–…~˜ƒŽŒ„‚&‹‡…‡Žƒ‹‡•ƒ…–˜ƒŒƒ•Œ‘~•„…Šƒ––ƒŠ 
Š‰‡‰˜ƒ~ƒ–‹Šƒ‰‡Ž‡~ƒŠ‚ƒ–ƒ‚~—ŒŠ†ƒŒ‡ŒŠ•ƒŠƒŽ‡Š–ƒ‚Šƒ€ƒ‚‡Œ˜ŠƒŽŽƒ”–
$ŒŽ‡‡†—–‚–ŒŠ—ƒ‡’˜‰Š–ƒ‚~—Œ 
ƒ‚ƒ–—Š‚Š‹‡–~ƒ˜Œ‚ƒ‡ŒŒ…~Œƒ–„…‚‡‚ˆ‰‹‡–‚‡ƒ‰‡„Š˜ƒ‰„Š—•‡ƒ–„…˜ƒ–‹‡Œ’
‹‡–‚‡ƒ‰‡„‚–‚ƒŠ‚‰„~—‡˜ƒ~ƒ‰–˜—•‡‡‰‹‡Ž‡Ž‚–‚ƒŠ‚‰„‡—ƒ‚ƒ‰–‡ƒ‡Ž˜‡ŠŠ

 

ƒ‰Œ‡˜—•‡ƒ
‹‡‰– 
ƒ€–~‡˜ƒ…’—ŒŠ˜ƒ~”–‚‹ƒ‡‹‡‡•˜‚
˜ƒ~Œ”
‚‹ƒ‡…—˜–‡‡~ 
‚Šƒ€‚ƒŽ˜…Œ—Š‹ƒ”•ƒ„‡…Š~‡‡ƒ–‡‰‹—ƒ–˜‡ƒ–ƒ•‡‡~ƒ‡‰‚„‹ƒ‡‘˜˜—‚Š~‡„–Œ 
‡’—‚ƒ‚Œƒ”˜ƒŒŒƒ–ƒ•ƒ„‡…~‡‚ƒ–ƒ•‡—ƒŒ‰
‚–˜~~‡‚Šƒ‘˜˜—‚Š‡‚–ƒŽ––Œ–˜Ž

‚—ƒ‡•ƒŒŒ‚‚‡‚ƒ~ŒŠƒ€‹‡’˜˜—Œ‚Œƒ~Œ‚–‚Š 
ˆ–ƒ~Š‰Šƒ—Œ—Š—•‡~‡„–ŒŠ—ƒƒ‰Šƒ–€Œ~”‡~†‡Š—~–‡”…ƒ~‡…ƒ‡––ƒŒ~‚ 
…˜’Š”„–Œ‡–Š‹ƒ•Šƒ•Œ–‚˜~ƒŠ•‡„…‚ƒŒ‚…‡—‚Œ„Š‰ƒƒŒƒ•ŒŠƒŒ”ˆ‰ƒ–ƒ•‡
ƒ‡––˜‡‡ƒ‚Šƒ€˜ƒ—€–˜‚‹‡•‚ƒ 
‚Š‡• ~‡‚ ‚‡–‚Ž ƒŽ– Š— ƒŠ€– ‘‰ ‚‰–— ‚—Œ ‹ƒ‡‚ ‚‡–‚Ž ˜~ ˜’’ƒ~ ‚–‡˜‡ ‚—ƒ• 
ƒŠ‡’~—‹—ƒ–‚—ƒ–‡‚Œ•‡”˜~‡”‡Š„…–Œ~ƒ~ŒŠŒ–‚—•˜‚–‡‚˜ƒ‡… 
‡‰•‡”ƒ–Œ~Š„…‡–‰‚’—‚—‡‚—ƒ•—‡–‰‡ŽƒŠ—‹—ƒ–‚‡‡–‡‚Œ~”‡•‡”‚— 
†–’‚ŠƒŠŠ‰‚Š‡’—Œ‡†Œƒƒ†~ƒ‚‡‰ƒ†~–•Ž•‡”‚ƒŽ–ƒŠ‰~‡ƒ‡ŠŠŒ‡–’‡‰ƒ† 
Š‰—~–‹‡‰–—~–‹‡…~ŠŠ—~–ŒƒˆŒƒ˜ƒ–„ƒƒ‡—•Œƒ‡„~ŒƒŠ‚˜•”Œƒ— 
ˆƒŽ‡…‚Š—–’‚‡˜Š‰˜ƒŠƒ€‚ƒ˜ƒŽ†•‚˜ƒ‡—‡‚Š‰…‚ƒ‚•”‚‡Žƒ€–~ƒ‚–ƒ˜‚˜ƒƒŒ 
˜Œ€ƒ~–”~ƒ‚ƒƒ—’Ž‚•Ž—‹~Š‰‚ƒ—˜–„ƒ…—‡ŒŠ‰‚—Œ˜ƒ‡˜ŽŠ—‡Œ”‚
•ƒ„‡…ƒƒ‡Š•ŒƒŽ–Š—ƒŽƒŒŠ‡€Œ—’Ž 
‚„‚—ƒ…‚—ŠŒ~ƒƒŽ–Š‡€‚—‹‡‰–~˜ƒ–—ƒƒŠƒ€ŠŠƒ‰•‡„…Œ—Œ~Ž‹~‡Š–’‡ 
‹—‚‡‚ƒ‹—‚‡‚—‹ƒ‰‚Š‰˜~ƒŠ~‡”ƒ‚ƒƒ˜–‡€Œ˜~ƒŽ–ƒŠ…˜’‹‡‰–~Š‹Š—Šˆ‡~ƒŠ‡~ 
‹ƒ‰ƒŠ–…‚‡‚ƒ‚‡—‡…ƒ˜’ŠŒ—ƒ—…‚‡—‡—~––’‡ˆ‰—ƒ–‚‹ƒ‰‚˜~•ƒ‡ 
–Œ~ƒ‹‡–Šƒ‡’Š~˜ƒ–—‹—ƒ‡‚‚˜~ƒ˜ƒ~…•‡˜‡—‡Š‘‰‡˜Ž‰‚ŠŒ~ƒŽ–‡Ž’Š~‰Ž
‚–ƒ˜‡ƒ‡–Š—˜ƒ–˜ƒ–—ˆ‰–˜ƒ‡ˆŠ˜ƒŽ‡˜‡‡‚–˜ƒ‡‡Š‚‡‚‹~

-6- 
ƒ‡’˜‰Šƒ˜ƒ~~—ƒŽ‹‚Š‰—–ƒ‚Šƒ€‚„–ƒ‚€‡‚ŽŒ‚„ƒŽƒ–ƒŽ‡~‚„Šƒ€‚ƒŽ–ƒ‚„ 
ƒŽ–Š—ƒŒ—‚„Š~–—‡ƒŽ–Š—ƒ˜—ƒ•‹ƒ‡‚ƒŽ—•˜‚ƒŽŠƒ‰ƒƒ‡‡ŒŠ˜‹‡~–•ŽƒŽŠƒ‰ƒŽ~ 
~‡„ ~–‡”…ƒ~ •‡ ‡– –Œ –Œƒ~ Š~–—‡ ŠŠ‰ ‚„ ƒŽ–  ‡Š –‚~ ƒŽ– ŒŽ‡‡†— ‚ƒ‚‡)
Š~–—‡Š‰~ƒ‚ƒŽ–‡‰˜ƒŒŠƒ–~˜~„Œ–‰ƒ˜ƒ–‡’–—
‡€‚„Š~–—‡—

 

ƒ–ƒ•‡˜~ƒ‰–‡•„…Šƒ–•Š‹’‚ƒƒ’”•ƒ„‡…ŒŠƒŽ˜—•Š–˜Žƒ—†—˜ƒ‡ 
ƒ‰–ƒ‹‡‰––€ƒ~ƒ‚‹—˜‡˜–…‚˜ƒŠ‡’„‰–‡†ƒŠ…Š‡ŽƒŠ‡…‡~ƒ‚—†–ƒ~‡Š‡…˜‚ 
ƒŽ‰Ž—‰ƒ~†‡Š—~–‡”…ƒ~ƒ‡–ƒŠ‚‰‡…–‰‹‡ƒŽ‡‰‚‹Šƒ~…˜’Š‡€‚–—~‰Ž‰‚˜~ƒŽ€–~ 
‹‡’˜˜—Œ‚ Š‰ –• ‚Šƒ€ ‚’ƒŽ˜Šƒ ˆ’‚ŒŠ ‹–€ ƒ–ƒ•‡— ƒŒ‰ ‹‡•…— ‚‡•–‚ ˜ƒ—€–˜‚‚ 
–Œ~ƒ–ƒ•‡‚ŠƒŠ‚ƒ‚˜ƒ—€–˜‚ƒ–ƒŒ€‡ŽƒŠ‡…~ƒ‚—‚‡Š‚ŽŒŠ”„–ŒŠ—€‡ŽƒŽ‡‰‚–…~Š
‚‡˜‡˜‚˜ƒŠ‡’‚˜~Š‡€‚Š‡ŽƒŒ— 
•‡”‚…ƒŽŒ‚‹‡Š‡’‚‡Žƒ—~–Œƒ‰‹‡Ž‰’‚Œ‚—~–‹‡•‚ƒ˜ƒ~ƒ–‡•Š—‚‡–•‡‰Œ…~Š

‚—‡•‡ƒ‡–ƒ‚Šƒ€‚’—‚‚˜‡‚‹—‹€Š„“‰–‡~Œ‡– 
‹—–•‡~Š—‹‡Ž—˜ƒ–—–…~Šƒ–‡Œ‡—–‚–•‚…ŽŒŠŠ’˜‚ŠŽ–ƒ•‡‚‹ƒ˜–…~Š 
‡–€ƒ˜‹‡–ƒ…Š‹‡‡…„ƒŒ˜‡—‡–•Š ~˜~ ˜‡–•ˆ– –ƒ‡—‡˜—•‡‚Š‡’˜‚‹ƒ‡ 
‚ƒ‚ƒƒ˜ƒ’‡‡ƒƒ˜—Šƒ…Šƒ€˜~ƒ‡ƒƒŠŒƒŽ‡‡”‹ŽŒ~ƒ‰
†–ƒ~ 
ƒ‰‡˜‚‡–€ƒ‹€‹—Œ‹‡–—ƒ‰‡˜ 
‚’Œ‚ƒŒ—‚‚–‡Œ•„…Šƒ~ƒŠ†‡Š…‚‚—…ŒŠ—€––…~Šˆ~ƒ‡’ŠŠ‰~Œ–~~Š— 
~€‚ •‰ ‹—~–ƒ ‹ƒ•Œ‚ ‡Ž–ƒ ‡—ƒ˜Œ ‹‡– ‹‡–ƒ •‚‡—‡‚ ‡Ž ƒ‰‡… –‰ ƒŽ€‚—‰ƒ „ƒ~Š
Šƒ€ƒ‹ƒ”•ƒ„‡…Šƒ‡‚ƒ‡–ƒƒ–ƒ•‡ƒŒ‰ƒ•ƒ„‡…‡–~—ŽŠ”„–Œ~†‡Š—~ƒƒ•~Œ 
ƒ–•ŒŠ–Œ~ƒ˜‡Šƒ–„…‡‰˜ƒ—‹˜ƒ~Š‰˜ƒƒ’˜ƒ‡˜ƒ—…Œƒ‡‚‚Œ‹‡ŒŠƒŽ~”ŒŽ€~&
$˜ƒ–‹‡Ž—ƒŠ‚—•‚˜‡‚—‹‡‡…
–‚‡—ƒ•ƒŠ‚—‡‡˜‚ˆ–‚‡‰ƒŒƒ˜‡’Š…‡—Œ‰
…~‡ƒ‚‡Š‡•„…Š‡‰‚ƒ—Š‰‚‡—‚˜ƒ…ƒ‰‚‡ŽŒ‡˜Š~—ƒƒ˜‡Š‡˜Ž‰Žƒ—‰–…~Š

 

–—~ƒ‹‡Žƒ—‹‡Ž‡‡Ž~‡„ƒŽ––Œ˜‡‡‡–ƒ•‡‡˜Š~——˜ƒŠ~—ˆƒ˜Œ•Š…‹‚Š‚Š‹‡–‚
ƒƒ†ƒƒ…ƒ–‹‚‡Š‡Š‚Žƒ‡˜‡‰„ 
~†‡Š—–‡‡Ž—‚ƒ‚‡‚—Œ‡–ƒ~€‚‚‚ƒ‡˜ƒ‡Œ•–—~ƒ˜‡Œ~ŽŠ‚ƒ˜‚Š‰~~Š‡Š‡Œƒ 
Š‚Š˜ƒ—‚Š‰Š–ƒŠƒ…Š‡€‚ƒƒ‡˜ƒ•‡’—ƒ–’Š“‡ŠŒ‰ŒŠ‚˜ƒ‰„ƒ‡ƒ†–—~
‹Š—Œƒ–‰—‚•‚ƒŠ‹Š—‡‡…˜Œ‚Š•˜~”˜~Šƒ…—‡‰ 
˜ƒ‡Œƒ—~–‡ƒ‚–ƒ˜•ƒ„‡…–—‡‚ƒ˜Œ~‚ˆ–˜‡—‚˜ƒ‡‰–ƒ‡‰–˜‰ŠŠ‚‰„Ž—ƒ”–‡‚‡ƒ
~ƒŽ•”…‡—Œ˜~‡ƒ–’‡Ž‰ƒ—ƒŽŽ–‡ƒƒ”‡•‡~‡Ž‚‡–‚–‚Œ‹‡‡ƒ•‡ƒƒ–…Š‹~‡—

 

‡€‚ŠŠƒ‰‡‹~—³š²²´¥ž–’ƒ˜‰—~‡‚ƒ‹‡–‚‡ƒ‰‡„Š—‚ŠŒ–‡‚‡—‡—~–‚ 
‚‰„Œ‚Š‰— ~„’ ~Œƒ‡
Œ€‚‡–~‡‚ƒ‹‡–‚‚‰„Œ—‡Œ˜€–Š‡€‡~Šƒˆ~ŠŒŠ—‚€–Š 
‹€ 
ƒ‡Š ~˜ ~Š— ‚–‡‚ ˜~ ƒ‡Ž’Œ ‚…Œ ‚•‚
‡—–’ƒ ƒ‡ Š ~ ~†… ‡~ ‹‡–‚ ˜~
‹‡‰~ŠŒŒ–˜ƒ‡‹‡–‚‚‰„ŒŠ—˜ƒŠ€—‹‡~ƒ–˜ƒŠ‚˜ƒƒ…

-7-
‹‡–‚‡‰„Œ‹Šƒ‰—ƒŽ‡‰„‚„‚–ƒ—
‹‡–‚˜~‰…~ƒƒŒ”˜~‚‰„‡‹ƒ•ƒŒ”˜~~Šƒ‹‡–‚˜~‚‰„Œ—‚‡‚–Œ 
‡ƒ…Œ—13…~‹‡Š‡‡Ž—ƒŠ—‡ƒ…~•–‘–†”‚ŠŠƒ‰‡ƒ‡Š~‘ƒŽ—‚Ž†•‚‰ƒƒŠ—‡—‹~—
"‘‡‚Š‡Œ˜~~~‚Š‚„ƒˆƒŽ‡…‡Œ•–‡‡…—‡Ž—‚ˆ‡~Œ~˜‡‡–ƒ~Œ 
ˆƒŽ‡…˜ƒƒ”Œ—‡—‚‡~–—‡˜˜‡€Š‚–~ƒˆƒŽ‡…‡ƒ‡Š‡~—‚‡~–‡~Šƒ€‚Š‡‚Š‹€–Œ
‹‚‡Ž—‹‡‡•Œ~ƒ‚Šƒ€‚‰~ƒ‚ƒ”Œ––…~Š‹€ 
‚Œ~Š‚„—
‡’~•‚„Œ‚—ƒ–ƒ‡—‡€Œ‚ƒ˜ƒ~ƒŠ‡‰ƒ–ƒ‡—‚Š~—Š~ƒ——‡ŒŠ˜—
ˆ‰˜ƒ—Šƒ‰Ž‹~‚‡ƒ‰˜‚‡ŒŠ˜‚— 
‚Ž‡Ž’ƒ†——–•‡–~…~–—˜–Œƒ~„†
Œ€‚–•—Š~ŠŠ~ƒ†–‚„ƒŠ˜ 
ƒ‡ˆ‡–”†—‚‹€—‹‡~ƒ– ‹‡Š€–‚˜~ƒŠˆ—Ž ‚‡–‰Šˆ—Žƒ†—~ƒƒŽƒƒ‰˜Ž‹‡Œ—‹—Š
†—‚˜~ƒƒŠ—˜ƒŠ€‚Š‰‹•‡–~…~
–‹€ƒ‡ˆ‡–”ƒ†––Œƒ~…~‹~ 
˜ƒŠ‡’˜ƒ—Š‡”•˜‚˜~‡•—‚Š‘‡‹~‚Š€ƒŒ‡”•˜‹‚Š—‡ƒƒ–‡•ŠŠƒ’—ƒŒƒŽ—‡— 

Œ ‡”•˜‚ ˜~ ‡•—‚Šƒ •Œ˜‚Š ‘‡ ƒ~ –˜ƒ‡ƒ –˜ƒ‡ ƒ–•˜‡— ‡ƒ‰‡ —‡— ‹‡–ƒ… ˜ƒ–—Š
"ˆ’‚Œ‹Š”~Š…–‰—‹‡–ƒ…Š—‹”Œƒ”Œ 
‚ƒ—‚ƒ…‡Š”‚~Šƒ‹‡Š‡‰—Œ‚ƒ‡Š‡’—‚Šƒ‡ŽŠ‡‚‡‚—‰‹‡‡…“’…‚:‘‡˜ƒ‰‡~–Œ
‹‡Š‡‘Š~‹‡—‡Œ…Œ–˜ƒ‡…~……‡•—‚Š 
„‰—ƒ~‹—ƒŠ‚—•—ƒ‡‰Œƒ˜ƒ~~‡”ƒ‚ŠŠ˜—‚Š‡Ž—‡‹~‚~Š‰~”ŒŽ—‡ŽƒŠ‡…‡ƒ‚‡—
"˜ƒ–‡˜ƒ…’–ƒ~Š‰
‹—–~—‡—„~˜ƒŠŽŠ‰ƒ~~Š~Š‰–Œ
"~Š‰ŠƒŽ‰‡‹‡ŽƒŠ‡…‚Š‰—˜ƒŠ˜—‚˜ƒ—Šˆ‡–”ˆ‰‹~—
~Š‰‚‰‡‹‚–Œ
"‡‡Œ~‰—‡"‡ŽƒŠ‡…Š‚–‡–‡‰—‚Š–˜ƒŒ— 
˜~„Š‰‚~&‚–‡‡Š‹Šƒ—˜ƒ–‡‚Š‰˜~~ƒ†…Š–—’~‚–‡‚‡ƒŠ˜~Š‚–‡–Œ
$ŠŠ‰ˆ–‚„Š——…
"ƒ—Ž—˜ƒ•ƒŽ‡˜‹‚—ƒŽŽŒ„‹‡ŽƒŠ‡…‚Š–ŒƒŠ–—’~‹~‚—
‰—~Œ˜Œ–Œ
"‚—Ž—•ƒŽ‡˜‹€~ƒ‚‹~‚ Š‡ Š~–—‡‡–‰ƒŒ…~ŠƒŠ~——
•‡„‚Šƒ˜Žƒƒ‰‚ƒ—‚~ƒ‚–Œ
‚ƒ—˜–ƒ„…‡—–—’~— 
‹‡Ž ƒƒ— ‚–Œ~ƒ Šƒ• ˜ ‚~”‡— Š„… ƒŽ‡”Œ ‚–ƒ˜‚ ˜~ –ƒ•Š ‹‡”ƒ–— ‹‡—–‚ Š –Œ
–…~Œ“ƒ…‹‡ƒ—
"˜—‚˜~ƒ‡Š‹‡ŠŠ…Œ
‡’~—‰˜‡ƒ‡ƒ‚‡~ƒ‚‡–‚ƒŒ—…Œ‡ƒ‡Š–Œƒ~‡–‚—
‡’‚~Š‰–Œƒ~‚‹ƒ•ŒŠ‰Œ–Œ

-8- 
ƒ€‡—‚—‰ƒ–…Š‡‰…~•˜˜…~‹’—‹ƒ—Œ—‚˜Œƒ–˜Š‡’ƒŽ•˜—˜–Œƒ~~Œƒ‡
Œ€‚—
"‚…‡”–‡‰‡–Š–—’~ˆ‡~ƒ‚ƒ”Œ˜ƒ—ŠˆŠ‚~ƒ‚‡–‚
•ƒ
‚Œ—Š~Š—‚ƒ”Œ‚˜~‚—~ƒ‚–Œ 
‹ƒ•ŒŠŽ‚‡‚ƒ‚”ƒŽ‚ƒ‚~–ƒŒ‚˜~‹‡•–ƒ„ƒ‡‚‹‡Ž‚‰‚‹‡‡Ž‚–‚‰‰ƒ‡‚•Œ‚‡‡–‚ƒ—
"‚Œ—Š~Š—ƒ—‚„ˆ‡~‰~ƒ‹‡…†Œ‚˜‡‚~–Ž~Šƒ„—‚ 
‹€†‚„—ƒ—…ƒƒŠ€–˜‚‹ƒ‡Š‰–‡—Œ‚‹€†‚„—‹‡—ƒ…ƒ‹‡Š€–˜Œ–Š‰Š–Œ 
‹‡ŒŠ—Œ~Š˜…~‹’—†‚„—‹‡—ƒ…ƒ‹‡Š€–˜ŒƒŒ‚„Šƒ‰~Š‹‡‰–~Š—‡—‚Œ‹ƒ‡‚
q
†~Š‚„—‹‡—‡€–Œƒ ŠŠƒ‰ 
˜’ƒ•ƒ€‰‚•”˜’ƒ•‡•’‚Š‘‡‹~‚ˆ–†”‡—‚„˜~‡•’‚Š‚”ƒ–ƒ‘‰ƒŠ—‡—‹~—
"…Œ€‘‡ƒ~–‡‚ 
—‡‰…~ƒ–‡„…‚Š‹‚Š‚‡‚‡‚’‡~Œ‹‡ƒ‡~Šƒ‹‡ƒƒŠ‹‡—Ž~ƒ†‚„‡Œ˜~Š…Œ€‡•’‚Š˜
‹‡–‡—Š‡ƒ‹‡‡ŽŠ‡~ƒ‚…Œ€‚’Šƒ‚’Š˜ƒŠŒ—‡ƒ†–~ƒ‚…Œ€‚‡Œ˜~Š˜ƒƒ…
"—ƒ€‡~ŠŠ—ƒ~Š‚„—‡‹~‚ƒ…‚˜‡–’˜~—•Œ…Œ€‚Š—‰— 
‹~ƒ ˆ‡—Œ‡— „~ ‹‡–…~ ‹‡…Œ€ Š€Š€Š ˆ‡—Œ‡— Š ˆŒ ~ƒ‚ ‚ƒŠ ~ƒ‚—‰‹~ ˆ—’Ž ‚ŒŒ ˜
Š„€~ƒ‚„~–‡„…‚ŠƒŠ‚‡‚‡‚’‡~Œ‡~Š‚ƒŠ—‰
ƒŠ‡~‚„‹~‹€ˆ‡~Œƒ˜ƒŠ˜—‚–ƒ˜‹‡Š‡‚ƒ˜‡…ˆ–ƒ”Šˆƒ…Šˆ‡–”‹~Š~ƒ——ˆ–~—
˜ƒŠ˜—‚Š200100‹‡‰ƒ‡—Š‡€ŠˆƒŒ‡€Œ—‰˜ 
‚ŒŠ—‹‡‡Ž—‡Ž’‚ƒŒ–Œ‡‡…˜‚—‡Ž’ŠƒƒŠ—˜Šˆƒ‡—–ƒ‰Ž‹ƒ‰…‡†‚ˆ–~—
"‚„–˜‡‚”—‡‹~‚‹ƒŠ‰ƒŽ‡~‡‡…˜Œ— 
–Œ~Ž‚„Š‹€ƒƒŠ‡~‹~‹€‡‡…˜‚ŠŠƒ‰‡‹~‹‡‰ƒ‡—— ‡‚ Ž…Š~‡–‹—Šƒ•Œ˜
–ƒ~—‡~ƒ˜ƒŽ”‡Šƒ„‰ˆ’‡‚Š˜ƒ—ŠŠ~–ƒ’‡Ž~ƒ‡ŠƒƒŠ 
‡’‰Œ‹Š—ŠŠƒ‰‡—ƒ~‚„Š‡—‘‰˜ƒƒŠŠ‹~‚‚„Š‘‰€–‰ƒŠ‡~ƒ–ƒ†–Ž€ƒŠ‡~—‹~—
"–—Œ 
‹Š—Š–ƒ~—˜ƒ†‡—‚‡’Šƒ–—ŒŒ…•‡—‘‡–—ŒŒ˜ƒƒ”Œ˜ƒ—Š‹‡–‡˜Œ—ƒŠ~‡’Š–Œ
ˆ—ƒ…—‡—˜ƒ—Š‚Œ‡~–—ŒŒ˜ƒƒ”Œ 
ˆ‡~Œƒ˜—–—‰ŠŒ—…‡Š’ƒŒ~Š‡‡‡˜Žƒ‰—‚Ž‰‚‚—‚—…‚Žƒ‰—–€—…~— 
‚ƒ†ˆ‰Š‰~Š‹—‚–‡ƒ~‚—‚“ƒ•ƒ‚‡Š~ˆ~–ƒ†–Ž€‡Š’ƒŒ—‹‡—ƒ˜‚
~˜‡‡ŽŒ—‡
"ŠŠ’˜‚Š‘‡‰‡‚‚Š‡’˜‚”Œ~‹‡–Œ—
‡ŽŒ‡Š˜‡ŠŠ’˜‚Š–~—‚Š‘‡‡Šƒ~ƒƒ†~Š‚„ƒƒ†~Š‚„–Œ 
Œ…–ƒ 
‚‡‚ƒ‡‡…—ƒ‡‰—ƒŠ~—ƒŒƒŠ‹‚–~‡–Š”„ƒ–…˜‡—‡…‡€—Œ‚Š—ƒ˜…’—Œ— 
ƒ‡˜ƒŠƒ˜Œ–’ƒ~‡”ƒ‡—‹‡—•Œƒ‡‡ŒŠ˜Œ‚–‚ƒ ƒ‚ƒ‡’‡~Š—‚ƒ‡”‹€ ‹ƒ–’ŒŠƒ
ƒ‰‚
ƒ‡‡…‹‚ŒŠ—‹‡–•„…Š–—’~‹~‚•„…Šƒ––ƒŠŠƒ‰‡—‹‡–Œƒ~—ƒ‡˜ƒ€‚Ž‚ƒ 
‚”ƒ– ~ƒ‚ ˜ƒ––ƒ˜‚Šƒ •ƒ„‡…Š ‹ƒ–€Š Šƒ‰‡— ‚Œ Š‰ 
ƒ‰‚ Œ …–ƒ
~Š –‰ ~ƒ‚ ƒ‡—‰ –Œ
‚„˜~—•Œƒ
"‹‡–‡Œƒ‡Ž’˜ƒ…ŒŠˆ‡–”‹~‚–‚€Ž‰‚„—ƒ‡–‡ƒ‡—‚~…Œ‚„‡~‚——…~—

-9-
˜•ƒŠ…Œ–˜ƒ‡ƒ‚„Œ~”‡~Š—–‚„‚Šˆ‡–”•––Œ 
ƒŒ‰ƒ …˜ ‚„‡ ‹’— ŠŠ€ ‚„— ‰˜‡— ‡Œ ~Š ~ƒ‚ƒ ƒŠ ˆŠƒ‚ ~Š ‚ŒŠ Š~ƒ— ‹~ ‹‡Œ’Š 
‚„Š–ƒ„‡~Š‚Š‡…Œ‹€‹‡Œ’Šƒƒ˜‰ŒŠ‚~ƒ’–‡~…˜‚„Œ‚—˜–Œƒ~†‡•˜—
Œ€‚—
ƒƒ‰ƒ˜‚•‚— 
…€Žƒ–ƒ—~˜–…ŒŠŠ…Œ‡ƒŠ‚˜‡‚—˜ƒ–ŒŠƒƒ˜ƒ~‚„‡”•‚—‡ƒŠ‚˜‡‚Š”~‚—Œ‚‡‚
ƒ˜ƒ~€–‚ƒ–”•Š
"Š‹€‚„˜ƒ„Š‹~‚ƒ˜‰ŒŠ‚~ƒ’–‡~…˜‚„Œ‚—
ƒ†–‚„‡~ˆ~ƒ‡~Š…~‘~—~Š~Œ˜Œ–Œ
"ƒ˜‰ŒŠ‚~ƒ’–‚‡‚‡…˜‚‰Œ—ˆ’‡‚Š‹~‚—
‚„Š‚‡~–‡~‡Šƒ~–Œ

ƒ‰ƒ–ƒ‡—˜‡Œ—‡‹€–—’~Š€–ƒ–‡Ž’Š‡•‚Š—
‚„‹‡~”ƒ‡~Š‚—–ƒŒ—Šƒƒ˜ƒ~‰Šˆ‡–”–Œ 
‹‡…–ƒ~ƒ‡Š~ƒ‡€‚—‹~‚Ž‡‰—‚‡Ž’˜Š•Œ–˜ƒ‡‹‡…–ƒ~˜Ž‰‚‚Šƒ€ƒŽ‡~‹‚–~Œ‹‡ŒƒŠ—
"ŠŠ’˜‚Š‹ƒ•Œ‹‚‡Š~‚Ž’˜‡‹~‚‚‡•—‚†Œƒƒ‚…ŽŒ‡Ž’Š 
‚Š‡’˜~’ƒ–Š˜‰ŠŠ‹ƒ•Œ‹‡…–ƒ~ŠˆŠ‡~ƒ‚„~‹‡…–ƒ~ƒ‡Š~ƒ‡€‚ƒŠ‘•˜‚—‡…~Š‹~–Œ
˜ƒ‡…ŠŠ‡—‚„‚Š‡’˜‚Ž‡‰—‚‡Ž’˜Š•~Š‚„ 
‡–…~Œƒ‚‰Šƒ‚‰–Š‹~‚‚~–Œ˜ƒ‡…‚Œ‰‡ƒŠ˜–‚‹‡Ž‚‰˜‰–—ƒ—ƒ
Œ€–~ƒŒ— 
‚~–Œ——…Ž‹€‚„‹‡Ž‚‰˜‰–˜—ŒƒŠ—‡Œ‹~‚‚‰–‚ŠŠ‰ƒŽ‡~ƒŽ~ƒŽ‡~‹~‹‡Ž‚‰‚
"ƒ‡Š‚‡…‚‰–‚‡~— 
‚‰–‚ŠŠ‰ƒŽ‡~ƒ‚‰–‚ƒ˜ƒ~‡‡ŽŒ~Š—‚„‚~–Œ~ƒ‚ŒƒŠ~ƒ‚‹~—ˆ‰~ƒ‚~Œ˜Œ–Œ
ƒ… 
‚„–~Š~˜‡˜Œ~‹‡…–ƒ~˜Ž‰‚‹˜‡‹‡—Ž~…–~Š‹‚Œ‹‡—•Œ‹‡Œ’‡‡Œ—‚…’—Œ 
˜‡‚‡ŽƒƒŽ–†’—ˆƒ–‚…Ž~˜†Š’Ž˜‡‚˜~‹‡„ƒ‹‡…–ƒ~‚—‰‹‡Œ’Šƒ˜ƒ…ƒ‰‹‚Œ—–ƒ 
ƒ’‚ƒ–‰—~”‡ƒ‚„ƒ~ŒŠƒ~ƒ‡–Š—ƒ’ƒƒ‚—•‚ƒ”Œ‚„‹‡…–ƒ~˜Ž‰‚‚ƒ”Œ—‹‡ŒƒŠ
‚ƒ”Œ‚Š–˜ƒƒ‡—‹~‚˜ƒ–˜ƒ”Œ‚Ž‚‰ƒ
.––~—‚Šˆ‡–”~ƒ‚‚ƒŠ—‹‡Š‡‚Š—ˆƒŽ‡…‚Š‡—–Œ
"˜ƒ‡’–‰—Š•‡‹~‚‰–ƒ˜ƒ~‹‡‡ŒƒŠŠ’˜‚Š‹‡Š€–˜‰ŠŠŠƒ‰‡~Š—‹~—
Š€–ˆŠƒ‚‚‡‚—‚Œ‰‡’Š‹‡‡—…Œ–Œ 
‹€ƒ “• ‡~Š ˜ƒ–‡Œ ‹‡Š’†Œ ˜ƒ‡…~‚ƒ ‹‡…~‚ ‹‡~’ƒ–‚ ˜ƒƒ”‚ Š‰ƒ ‹‡Šƒ… ˜‡ Šƒ… ‡˜‡‡‚—
"ƒŠ~‚˜ƒ‡Œ‚‹‚Š‡€Œ‚’‡~Œ˜ƒ–‡Œ‹‡Š’†Œ—‹‡–‹‡~’ƒ–˜ƒ~–Š–—’~“–~
˜ƒƒ†˜ƒ‡ŒŒ‡€Œ~Š‚„‹‚Š—‹—Š‹Œ”Š€~ƒ†ƒ—’‹‚–Œ 
—‡•–ŒƒŠ–…~Š–˜ƒƒŠŠ–ƒ~„~—‡•‚˜~‡Ž—Š…•ƒŠ…~—‹ƒ•Œ‚—˜‰‚‰–•Œ— 
ƒŠ—ƒŽ‡~—––˜ƒŒ—ƒŒ‰‚„‰~ƒƒ˜Œ—Ž‡ƒŠ‡ŠŠ‡ƒŒ—‡•‚‡–‚—ƒ‡~ƒ‰‹ƒ—Œƒ‡~Š
"ˆ‰€ƒ‚ŽŠƒ‰Ž‹~‚

-10- 
‚Œ—Ž‡ƒŠ‡—‡‡~ƒ–˜ƒƒŒ—‡ƒ‚Œ—ŽŠ…ƒ–˜…Žƒ‚Œ—Ž‡ƒŠ‡~ƒ‚—‡•‚‡ŽŠ‰‡–‚–Œ
—‡•‹€‚„–ƒ˜‡ƒ…ƒ–˜…Žƒ
"‚–ƒ˜‚˜~‡–•‡–…~——‡•‚˜~–Œ~‡‚Ž—‚ˆƒ˜Š~—‡Ž—‡‹~‚—
ƒŠˆ‡‡—‚„‡–‚‚„ŠƒŠ–˜ƒƒ‡~–ƒ•Š‚—‚ŒŠ–Œ 
‹~‚–•˜ƒƒƒ‡˜ƒ˜’—‚„‚‹Šƒƒ‡’Œ‚ƒŒ—–‹‡–Œƒ~—‹‰…‡ŒŠ˜Š‰Š„…ƒ˜‰—
"‹‰…‚‡–˜‰‚€•‡˜Œ—‰‹€‚„ 
–Œ~Ž ‚„ Š ~Š— ˜ƒ…” ˆ– ‘‡ƒ‚ƒ ‚’ ‹‡–Œƒ~— ƒŒ‰ ˜‰‚ € ‡‚~ƒ‚ –˜Œ –Œ
‹˜‰‡’Œ~Šƒ‹‚‡’Œƒ
"‹‡‡…–‡—‚†Š•‚‹‡Œƒ——€‚‰‹€‚„–•˜ƒƒƒ‡˜ƒ˜’—‹~‚—
–•‚—Ž‚Œƒ‡~Š‡Ž~ ˆƒ‡… –Œ 
‚„‹”Œ‹˜~Š‚„–•‚˜ƒƒƒ‡˜ƒ˜’——‡Ž‚Š‰—‚†Š•‚‡€Š‡‚~ƒ‚—–˜Œ 
‚„‡~‹‡–Œƒ~—‹’Š‰—ƒ~Œ‚Šƒ€˜‡Ž…ƒ–‚~Ž‚‡‚ƒ„—Š„…˜Žƒ‰~Š~˜ƒƒƒ‡˜ƒ˜’—— 
‹‡Œ—Žƒ˜ƒŒ—‡–—~‡‚—‚–ƒ”Š‰‚„‰Šƒ˜”•Œ‡…Š—…Ž~ƒ‚—‡–‚ƒ‡’Œ‚–ƒ˜–
‹Šƒ 
‚ŒŒ –‰— –˜ƒ‡ ƒŠ —‡ ‡… …˜ ‹— ‹‡–Œƒ~—‰ Š~ –†’Ž‚ ‹— ‹‡–Œƒ~—‰ ‚„ Š‰ ‹ŽŒ~ 
Š—‚ŠŒ‚„—–•˜ƒƒƒ‡˜ƒ˜’—‚ŠŒ‚˜~•–—‡˜Œ~ƒ‚—‰˜Œ—‰‰…~‹‡–Œƒ~— 
‹‡–‚ Š‰ ‚„ Š‰ƒ ‚–ƒ˜ “‡–Œƒ ŒŠŒ Š— –‰—‚ ˜~ ƒŠ —‡ ‡… ~ƒ‚—‰Š~ ˜”•Œ ‹‡‡…
˜ƒŒ‡—–…~Š~”‡‚„‹~–˜ƒ‡‚ŠŒ‚„Š—‡‹‡‡…ƒƒ‚„˜~~‡”ƒŒ‹~‚‹~—ƒ˜‰‹‡–’
"ƒ…†ƒ–…‚„‹‡Š—Œ…ƒ†‡ƒ~‹‡‡……ƒ†‡‡~ƒ’–…ƒ†‡˜ƒ—Š‹~‚—
ƒ…†ƒ–…‚„‡~–‰‹Šƒ‚ˆ–‚„‹~–Œ
"‹Šƒ‚ˆ–Š—…Ž‚„‹ƒ‡‚— 
…ƒ†‡Š…‡‹€‚Ž—…‰ƒŒ~Š‚~&ƒ…†‡ƒ–‡…‚„‡~ƒ‰‹‡—ƒ‚–‚–‰˜ƒ‡‚‰–Œ
$‹‡‡…
"~’ƒ–Š˜‰ŠŠ˜ƒŠ˜—‚Š—–€‚‚Œ— 
ƒŒ”Š–Œƒ~~ƒ‚—~Š~ƒŒ”Œ~’–˜‡—ŽŠˆƒŒŠ~Šƒ~’ƒ–Š˜‰ŠŠˆ‡–”‚Šƒ…—‹~–Œ 
ƒŒ”‚Œ–Œ˜Œ~ƒ~’ƒ–Š˜‰ŠŠ˜ƒŠ˜—‚‚˜ƒ…˜~„Š‰~Š~‚•‚‚„Š‰‚—ƒ‡‡Ž~
‚~ƒ’–‚‚„–•‡‚——ƒ…— 
‚–ƒ”ƒ„‰‚—‡”…˜ƒ–Ž‚ƒ•Š‡—ˆ‡‡—~Š—‚•„……ƒ–‹——‡ƒ“ƒ…‚‰ƒŽ…˜ƒ–Ž•‡ŠŒ—‡Œ—
…ƒ–‚–”˜ƒ‚‡‰ƒŽ…‚˜‡˜~–ƒ€Š‚•Š‚‚–…~—‡Œ—ƒ˜—~Š~
"‚•Š‚‚€‚‰‡Ž‚Œ‹~‚ 
“ƒ…Š‚Žƒ’—˜Šƒ~ƒŠ…€Ž‰‹‡Ž’•‡Š‚Šˆ‡–”ƒ‚‡‚„‚ƒ”Œ‚—ƒ‚•Š‚—ƒ‡‰–Œ
‹—˜†Šƒ—…ƒ–‚‡~—‹ƒ•Œ

-11-
~†‡Š—€––Š‡„‹Žƒ‡‰–Œ
–€‚–‚ƒ‡ŒŠ˜˜ƒŒ‡—–
ƒ‚‡Œ˜Š‚‰„˜~Š‹ŠƒŠ 
~†‡Š—‡Š–~„–€‚ƒŽ‡–˜…–’‡‚Š‡’˜‡Ž‡ŽŠˆ˜Š‚˜‡’~ŠŒ‡–’‚˜~”ƒ‚ŒŒ 
‚Šƒ€‚˜ƒ”–~ŒŠ”„
„‡Žƒ’Œ–‚–Œ–„…ƒŽ‡–Š—ƒ˜‹ƒ‡ƒ–‡~‹ƒ‡—•‡ƒ~€˜‡—‡—~– 
‚…Œ—‚‘ƒ‡€‚—‘~Šƒ‡ƒ–‡~‚˜…Œ—Š˜ƒƒ„Œ‚‹…‡‡€‚ƒ˜˜~–‡~ƒŽ‡–—Œ——‰ƒ 
ƒŽ„ƒ~—…Šƒ„–€‚Š
„‡Žƒ’Œ–‚—€‡Ž‰Œ…~Šƒƒ˜—–Š–„…˜…‚ƒ—…Œ‚…Œ—‚˜~ƒŠ‡…˜‚

ƒ‚‡Œ˜Š‚‰„˜~Š‹ŠƒŠˆ~‹‡–—ƒ‚~Œƒ˜‡~‚‡…˜‚˜~ 

ƒ˜‰Š ˜ ‚Žƒ˜…‚ –…~Š ‚Žƒ—~–‚ ‚Ž— ‹‡Œ‡‚ …~— ‘ƒŽ –ƒ’‡ „–€‚–’‡ ŒŒ ƒ˜ƒ~ƒ 
–‚–Œƒ˜ƒ~Š~—‰–Š–•˜‚—‰ƒŠ„Ž–‚…Œ—–‚
„‡Žƒ’Œ–‚Š—ƒ€‚ŽƒŠ–’”ƒ…– 
–…ƒŽ—‡—ƒŠ‡—‚ƒ‹—ƒ˜ƒ~~”Œ~Šƒƒ˜‡—’‡…—ƒ‡‰ƒ‡Œ…˜‰~”ŒŽ‰‡‚ƒ‡~ƒ‚‹~‚Š”„
ƒŽ‡–˜~‹—~”Œƒ
„‡Žƒ’Œ–‚‹—ŠŽƒƒŽŒ„Œ‚–‚ƒŽ‡–‚‚ƒ—ƒ—
„‡Žƒ’•—‡–ƒ„‡~ 
‹ƒ—Œƒ‡Œ…˜~—’…Š‰‰Š˜—‚~ƒ‚—ƒŠ–Œ~„–€‚˜~ƒ—–‚–Œ—€’—‰‹‡Œ‡–’Œ–…~Šƒ
‡–‰‚Š‡‰ƒŽ‡–Š—˜Šƒ•‡—‚˜~ˆ‡–”‚‡‚ƒ‹‡ƒŒ~—ƒŽ‚—•˜ƒ†Š˜‚ƒŠ‚‡‚—

Šƒ•Š•‚„˜ƒŽ—Š 
ƒ‡‰ƒ‚ƒ”Œ–Š‡€Š‡€Œ‚ƒŽ˜ƒƒ~Š”„ƒŽ‡–˜~Šƒ~—Š‡Ž—•‡
‚ƒ‰‡—‡—ƒ˜Œ‡ŒŠ—ƒ–‡ˆ–~ 
ƒ‡~ €‚ŽŒŒ ˜ƒŽ—Š ‚ —•Œ ‚–”• ‚’‡Š… ‹‡—ƒŠ ƒ‡–… Š‰ƒ ‹‡~†‡Š ˜ƒƒŒ ˆŽ…˜Œ ~ƒ‚— 
‹ €ƒ‚ŽŠ ƒ‡Š ”‡‰ ˆ–~‚ Š~ƒ—ƒ ‚–”• ‚’‡Š… —ƒŠŠƒ ˜— ŠŒ‡‡–†—ƒ ‚‰ƒ–~ ‚’‡Š… —ƒŠ‚ 
‚‰ƒ–~‚’‡Š…—Š‡€–‰‹~—•Œ‡Žƒ‚–”•‚’‡Š…—ƒŠŠƒŽŠ–—’~‡—Š”„ƒŽ‡–ƒŠ‚–ƒ‚ƒƒŽ 
‚’‡Š…‹ˆŠ‡‡‚Š‡…˜‰ŠŒ—‘‡ˆ‰Šƒ‚‡–‡ƒŠƒ•Š•Š–‚—…‡‚–”•‚’‡Š…Š‘‡Š…‡ˆ—Œ‚ƒ 
‡Œ ˆ~ ‹‡Ž„~‚ ‡Ž’Š ˜ƒ‰ƒ–~ ˜ƒ~’ ‹ ˜‰ŠŠ ƒ‡… ‡~— Š”„ ˆ— –‚ –Œ –Œ~ ”ƒ‡‰ƒ ‚–”• 
•‡’‚Š‚”–ƒ˜—‚†ƒ’•—Š—–ƒ…Š–Œ~‰ƒŠƒ•Š•Š—…Ž‚„•‡’‚ƒˆ‰˜‰ŠŠŠ‡…˜‚—
 •‡’‡„~ƒ‡ƒŽ‡—Š—Œ„‚„~Š‡ŒŒ„~—‚Žƒ˜…‚Œ„Š‚‰…‡~Š~Šƒ•Š•‰ƒŠ—…‡‚„•‡’‡~Š—

"…”Ž~Š‚”ƒ–‚˜~‹~‚ 
—‡ƒ–…~–‡……•’Œ˜ƒ‡‚ŠƒŠ‹‡‡”Œ—ƒŽ‡–˜~Šƒ~—Š~
‚‚˜‡‰—ƒ‚‡–ƒ~˜˜ŒŠŒ 
‹Š—–‡‡…Š‚‡‚‡‚„…•’Œ‚‡‚‡~ƒ‚‹~ƒ‹‡‡ŒŠ˜‹‡—ƒŠ—•–ŒŠŒ~ƒ‚‹ƒ‡‰—ˆ‰‚’‚ 
‚˜~‹~‚˜ƒ’ƒ˜˜”•
‡’~ƒ‡—–~–Œ€ŒŠŒ‚˜~
‚‚˜‡‰‡–‚ƒŠ~—ƒŠ”„ƒŽ‡–ƒ‡Š~Š’˜‚
"‹Š—–‡‡…Š…•’Œ˜ƒ‡‚ŠŠ‡—…”Ž~Š‚”ƒ–

†‚ŠŒ‹‚‹‡‰–~ 
ƒ˜Šƒ‰‡‡’‰Œ–˜ƒ‡‹‡Šƒ€‘‰‡Œƒ‰ƒ‡Š‡˜Žƒ˜…Š‡‡…˜‚Š~ƒ‚Šƒ‰‡‹~‚Š~—ƒƒŽ‡–ŠŽ‰Žˆ–~ 
•ƒ‡ƒ„‚Š~—ƒ˜ƒ~Š~—ƒƒŽ‡–Š‘ƒŽ‹~Ž‰Ž‹‡Œ‡–’Œ–…~Š—~Š~Šƒ‰‡~ƒ‚—ƒŽ‡–ƒŠ‚Ž 
Š~——ƒ—~–‚—–Œ~‹‡…‰ƒŽ‚˜~‡Š’Šƒ~Š—ƒŽ‡–ƒŠ‡—‚ƒƒ˜Šƒ‰‡‡’‰Œ–˜ƒ‡‡‡…˜‚ŠŠ‰ƒ‡‹~‚ 
‡–‡Œ‚–ƒ˜Šƒƒ‡ŠŠ•Œ‚Š‰ 
Š„…~ƒ‡Š—Œ‚‡Š‰ƒ~Œ~ƒ‚ƒ‚–ƒ˜ƒŠƒ‰Š‰ƒ•——ˆ–~‚‡‚

-12- 
‡€‡ŒŽ–’˜Œƒƒ˜Ž–’Šƒ‡Ž—‚ˆ~†‚ˆ–‰~Š—~‡‚ƒ˜‡~‚€‚Ž‚‚ƒ
“–~ˆ–ŠƒƒŽŒŒ
"‹Š—‡‰‡‚Œ‰~ƒ‚„‹ƒ‰ƒ˜‰~ŠŒŒ€‡—‚ŠŠƒ‰‡ƒŽ‡~ƒƒ‡’‰

"‚—Œ‡–Š•ƒŠ…Š‡ƒ~–‡Ž~‡‰ƒ 
ƒ‡‚ŠƒŽ‡–•Šƒ…ƒ‹‡––’‚…˜’Ž~Œ•~Š
–…—‚˜Š‡~ 
Š—˜ƒŽƒ—~–‚˜ƒ~”ƒ‚ 
‚„ †• ƒŽ‡– †‡Œ—‚ ‰Œ…~Š— ˜ƒ~”ƒ‚ƒ 
•‡„Œ‚ ƒŒŒ
‡Ž Š”„ •‡–Œ –‚ Š— ‹–ƒ’Œ‚
•‡–Œ–‚‹˜•ƒŠ…Œ–’…ƒ˜’Š‡ƒ~–„‡~—ƒ‡‰‚„˜~†‡Œ—‚—ƒ–Œƒ~ƒ–’Œ 
Š—˜‡––ƒ‡~Š€ƒŽŠ”„‡‡†—Ž‡‡’‚—Œ‡–‹ƒŠ—‡—‚Šƒ€˜•ƒŠ…ŒŠƒŽ‡––‡‡Žƒ˜ƒ~ƒ 
ƒ–’ƒŽ‡–•Šƒ…ƒ˜‡‡––ƒ‡~‚„‡~—‚—Œ‡–Š—ƒ˜‡†–’‹~Š—˜ƒŠ~ŠŠ˜ƒ–… 
˜~˜‰~ŠƒŒƒŽ‡–˜~ƒŠ~——‰ƒ‹‡•ƒ’‚Œ…~‹—‚—Œ‡–˜†‡—˜~~‡Œƒ‘•ƒ˜‰
"
‚—Œ‡–Š•ƒŠ…Š‡ƒ~–‡Ž~‡‰ƒ 
ƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽ–Œ~—–ƒ’Œ‚‹—‚

Š~ƒŒ—‡–‚‰„‚Œ 
‚–ƒ˜“‡–Œ‚˜ƒ‡‚ŠŠ”„‡•ƒ„ƒ–Š~ƒŒ—‡–ƒ~€‚
„‡Žƒ’˜‡—‡—~–‚‰„ƒŒƒŽ‡–Œ‡˜Œ— 
˜ƒ‡€ƒ‡•—Œ‚‡‚~ƒ‚‹ƒ‡‚ƒ–—‚‡—‡‚‡ŽŒŠƒ˜–ƒ˜Š‰˜~–‡•’‚~ƒ‚—ƒ‡‰–ƒŠƒ€‡‰‚ 
‡•Š…Š‰‚–‚‡…–‚Šƒ•‡Œ‚ŠŠ‰‡~ƒ‚‚Œƒ”‚ƒ˜ƒŽƒ~€‚„Œ„—‘~Š‚‡—‡˜ƒŒŠŽ‚
‚–ƒ˜‚

‹‡Œƒ‰‹ŠƒŒ—•‡~Š 
‹‡–ƒ‡—‚ Š— ‹‡ƒ•‚ ƒ‡’˜˜—ŒŒƒ ˜ƒ‡’Š˜ ˜˜ Š‚ŽŒ ~†‡Š— ƒŽƒ–‚~ ‘ƒ‡ –‚ ‡Š … 
—~–‹ŠƒŒ‚~–~Š~ƒ‚‚„‰–Š~˜Œ~‡•‡”Š”~˜ƒ–ƒ˜‚~ƒ‚—ƒ˜‡ƒŽ‡––Œ— 
‘–ƒ…‚‡Œ‡‹‡Œ…‹‡Œ~Šƒ‹‡†‚ƒŠ‚“‡•‚‡Œ‡‹‡–•‹‡Œ~Š‹‡Œƒ‰—•‡~Š‹ŠƒŒ‚‡—‡‚ 
~ƒ‚—
ƒ~Œ”Š 
—…Ž‚„‹~ƒ‡ƒŽŽ‡~—–Œƒ~‚‡‚~ƒ‚‚˜ƒ—~Š‡‚–‚‚ŒŠƒ˜ƒ~ƒŽŠ~——‰ƒ‹‡–•‚
‚‡˜—‚Šˆ–ŠŠƒ‰‡

‚„‚˜‡‹‡~‡”ƒŒ~Š†Œ‰Š‰ƒ~Š 
ƒŠ‡˜–Œ~ƒ–‹ƒ‰ƒŠ‚˜Š‚Š‡’˜‡–ƒ~‡Šˆ˜Š‚˜‡’~ŠŒ‡–’‚˜~”ƒ‚—Š”„ƒŽ‡–‡Š–Œ~ 
–ƒ‰Œ~—‹ƒ~˜’‚Œ 
ƒŽ‡–‡Š‡—‚–’‚˜~”ƒ‚Š‰ŠƒŒ‡Œ‚˜~€‡—‚Š…~€–Šƒ‰‡ƒŽ‡–‡–‚ 
~Š†Œ‰Š‰ƒ~Š‡‰ŠŒ—…ƒ‹‡Œ‚„‡Š—˜ƒ~”ƒ‚‚Š‰‘‰Š•ƒ•„‡Ž‡~ŠŠ‰ƒ‘‰ƒ„‚‚ƒ”Œ‚˜~

‚„‚˜‡‹‡~‡”ƒŒ

"˜‡‚˜~˜”•“’—Š˜‡Ž~ŠƒŒ 
Š—ƒ˜‡‚~–ŒŒ‡ƒ‚‡ƒ˜ƒ~„„‚ƒƒŽ‡–Š—ƒ˜‡Š
‚ƒ‰‡—‡—ƒ˜Œ‚Œ…~‹‡˜Ž‰Ž‹’ 
‚–‡—‡‚–ƒ”ƒŽ‡–˜~‰Šƒ~—ŠŒ˜–Ž—ƒ‡‰ƒ˜‡‚˜~˜”•“’—Š˜‡Ž~ŠƒŒ‡ŽŠ~—ƒƒŽ‡– 
Š‚„ƒŽ‡–ƒŠ‡—‚ƒ
‚„‚‹ŠƒŠ‚‡—‡‚—~–Š—ƒ…‡‚Œ 
ƒŽ‡–˜~Š~—ƒ‡’‡•ƒ‡–˜~…˜’ 
‚—‚’‡"˜ƒƒŒ‚‡–…~˜ƒƒ”Œ‹‡‡•Ž‡˜Œ‡‰ƒ˜ƒƒ”Œ‹‡‡•Š‹‡Šƒ‰‡ƒŽ‡‡‚~Š‚„‚‹Šƒ~ŠŠ‚„‚‹Šƒ 

ƒ†ŒŒƒ†Œ•ƒ…–‚Œ‰‡‚‹‡–‚˜~‡ƒ‚‡ƒ˜ƒ~Œ——‰ƒ
~‚‹Šƒ‚‡‡…Š‰Œ‚„‚‹Šƒ˜…~
‚ƒ–‡‚ƒ˜€–˜Œ…Œ~‡‚˜‡‚”ŒŠƒ˜Š~—Š‰ƒ‚‡—‡‚—~–Š—

-13-
‹ƒ”‚˜~–~ˆ‡~ 
˜‡Ž–‚‚‰‡‡…‹ƒ”‚˜~–~ˆ‡~‚˜‡Ž•”‚˜‡Ž–‚˜~Š~—~ƒ‚…~‹ƒ‡—‰Ž‚‡Š–’‡ 
~ƒ‚—‹ƒ‡–˜Œ~ƒ‚ˆ‡~˜Š~ƒ—‡Ž~"‹ƒ”Š—‹ƒ‡–˜Œ~ƒ‚ˆ‡~ˆŠ—‚Š~—‚˜~„‚–Œ~ƒ
‹”~ƒ‚—‰‚„ƒŠ—Š•‡‰‚‹ƒ‡‚Šƒ‰~Šˆ‡–”

ƒŽ‡–ƒ‚–ƒ˜‚‡ŽŠ—ˆ–‚ 
‡‰‚‚‡—‡‚˜~‚”ƒ––ƒ…Š‰ƒ‚–ƒ˜‡Ž‹‡Ž˜…‹‡”ƒ–‹‡†ƒ—’‚
‡’~‚‹ƒ‡‚—ƒŽ‡–‡Š–Œ~ 
‚˜‡‚‚Š‰—‚‚‡‰‚–ƒ˜˜…•Šƒ‡„‚‡‚‚~ƒ—‚‡Ž’Šˆ~ƒ†‡‰‚–Ž‡Œ‚˜~‚”ƒ–˜Š‰ƒ‚ƒ† 
„~Š‰‰ƒ‚Œƒ‡~‚‚~ƒ—‚˜~–Š~–—‡‹—‹ƒ—Œ˜~„ŠƒŽ‡‰„ƒŽ‡–ƒƒŒƒ‚„ƒ~ƒŠŒ„~
‚Š‚–ƒ˜‚‡ŽŠ—‹‰–—ŠƒŒ€˜‚•‚ƒŠ˜Ž

‡~ƒ‚‡‡~Œ‡‰… 
Š”„“‡Š~ƒŒ—Š~’–‡–ƒ~€‚ƒŠ~–•‹’—~†‡Š—‡Š–
Œ–‚Š”„ƒŽ‡–Š—ƒ‰ŽŒ‡˜Œ—
–’‡ˆ‰ƒŠ”„ƒŽ‡–Šƒ€‚ˆŠˆŠ–’Š‹‡’Œ–ƒ’‡‡Š—‡ƒŠ–Œ~ƒ–‡Œ˜‡—‡—~– 
‹~‚ ‡ŽŠ~—ƒ ~ƒ ‹‡Ž— 9 ƒŽŒŒ ‚–‡” ‹ —€’‚Š Œ 37  –€ƒŒ –ƒ… ‚‡—‡‚Œ ‡‡ŒŠ˜ 
ƒŠ‡˜–Œ~ƒ‹˜—‡€’ˆŠ‚Œ‰ƒ˜ƒ~Š~—˜˜‰ƒ—Œ‚—‚–•ŒƒŠ‡€˜~Š€Šƒˆ‡ŒŽ‚Š~ƒ‚Šƒ‰‡
ƒŠ‡€˜~†ŒŠ€Šƒ‰˜ƒ—Š~ƒ‚Šƒ‰‡‡˜Š— 
‚‡—‡‚—~––ŒŠŽ‰~—ƒŠ‡˜–Œ~–ƒ…‚˜—‡€’‹ƒ•ƒŠ‡€‚Š‡˜‚‡‚—ƒ‡‰ˆ~ 
˜ƒ‡–‰~‡‚…~ƒ–…–Œ‡Š‚Žƒ‡˜Š~—ƒ–ŒŠ‡˜‡Š—‰ƒ‰ƒ˜ƒ~Š~—~ƒ Š”„ ~†‡Š— 
ƒ˜ƒ~Š~—˜~‡‚˜Œ~‹~‡–‚‘‡ƒ‚ƒ"–•—‹€~ƒ‚—ƒ‡Š‡€˜~‡‚—‡~‰‹~‚–€ƒŒ~ƒ‚—ƒ‡Š 
~‡‚—ƒ‡‰~Š~—…ŒŠ‡€‚˜~‚•~‡‚‡~ƒƒ‡–‚—ƒ˜ƒ~˜ƒ‡‚Ž‡~~‡‚—ŠŠ€~Š‚„ƒŠ‡€Š 
‡‰~‡‚‚˜Š~—Š‰‡˜‡Œ~‚‹Š‡€Œ‹‡Ž—Œƒ˜Œ~‹‡–Œƒ~~Š˜ƒ–‹‡Œ’‚„‚Š‡€‚‡Ž—˜ƒ‡
‡˜‡Œ~‚ƒŠ‡€˜~‚Š–Œ~ƒƒŠ‡€Š˜‰ƒ—Œ‚ƒ˜ƒ~‚Š~—ƒ—€’Ž—‰‰~ƒ˜Œ~–ƒ~ƒ‚‹~‚ƒŽ…ƒŠ 
˜~‚‡˜Œ~—‚Š‰‚ƒŠ‚–’‡‡ƒ–‡~‚˜’ƒ•˜ˆŠ‚ŒƒŒƒ†—ˆƒ‡—‚–€Ž–Š—ƒ’ƒƒ
˜Œ~–ƒ~ƒ‚‹~‚ƒŽ…ƒŠ‡‰‚˜‡‚‚˜Š~—˜–†ŒŠ‰ƒ‹˜—‡€’‡Ž’Š‘~ƒŠ‡€ 
Š’˜Œ‡Ž~ˆ~ˆŠ—‡˜‚˜‡‡~–ŒŠ’˜Œ‡~ƒ‚˜~Š”„–Œ‰ŽŠ“‡Š~ƒŒ—––€‚‘‡ƒ‚ƒ 
~•ƒƒ—…ŒŠ‡€‚˜~•ƒ˜~‡‚—‡˜Š‡˜Š‚~Š„‰ƒ—…ŒŠ˜ƒ‰˜ƒ–‹‡Ž—‡Ž~—
—…ŒƒŠ‡€˜~•ƒ˜~‡‚—„—…—…Œ‚~–Ž”‡‰ƒ‡‡—ƒ•— Š”„ ~†‡Š—–Œˆ 
‹˜ƒ~Š~ƒ—Š”„“‡Š~ƒŒ—––€‚‚‡‚Š”„Š‡~–€‚–Œ‹‹‡”‡˜Œ‹‡–ƒ…ƒ‡‚—‰—ƒ‡˜Œ—ƒ
–˜ƒ‡‹‡‰…Œ~ƒ‚–ŒŠ—‚ƒ—˜Š‰Œ—–Œƒ~‚‡‚ƒ‡‚–‹‚Š‚Ž‚Œ

‚—‡ƒ‡’Œ~”ƒ‡‚Š‰‰ 
‚‡‚—‹‡‡ƒŒ†•‡ƒ–’‚–‡˜‡‡Ž•‡€Š“‡‡˜‚ŠƒŽ‡–ŠŽ‰Ž—~†‡Š—–†‰—•‡‡–‡Ž˜ƒ…Œ–’‡ 
‹‡–Œƒ~—‚ŒŠ‚Š‡‡’ƒ‚‹ƒ‰‚———…—‡—‚˜‡‚˜ƒŠ~—‚Œ˜…~ƒ‹‡–‹‡Žƒ‰‡ƒˆƒ–‰ 
–…~Š—ŠŽ‚–’‡ƒ‚ƒƒ—‡–‚‚„–Šƒ‘Š~‹‡—‡Œ…ƒ‚Š‡‚„‹~‹€—ƒŽ‡–ƒŠ‡—‚ƒ‹ƒ‡‰ 
–Šƒ‘Š~‹‡—‡Œ…ƒ•ƒ‡–‡…Œ‚–•‡‡˜‚–ƒŒ‚†•‡ƒ–’‚˜~˜ƒŽŠƒ–Œ€—‰‹‡Ž—–’Œ

-14- 
‚–’‚‚–€Š‹‡ƒ–•—˜ƒŒƒ•Œ˜ƒŽ•Š˜ƒ——…ŠƒŽ‡–…‡‡˜‚‚…‡—‚˜ƒ~&‹‡•‡”Š—‹‚‡–
$—ƒ—…Š”‡~ƒ‰ƒŒ‚„‹ƒ•ŒŠ‰ƒ‹‡–Š‚‰ƒŒ“–~‚Š‰‡–‚—–Œ~ƒ‰ƒŒ‚„———…Œ
ƒ‰ƒ

ƒŽŒ˜~Š‡‰
‚‡… 

ƒŠ‰~Š‡‰ƒŽŒ˜~Š‡‰
‡…–Œ~‹‡–‚˜~ƒŽ‡–Œ——‰ƒƒ‡‰ŽŒ…~Š…—ƒŽ‡–Š‡˜–Œ~ 
‡…–‡—‚˜~˜—Š‡Š‹‡–—~†‡Š—‡•Ž‡„ƒ–€•…”‡‡–‰—‚Š—˜‡—‚€––’‡ƒƒ‡Œ…–
Œƒ—ƒ…–‚Š‰—ƒŽŒ˜~Š‡‰
‚

ˆ—ƒ…ƒƒˆ—ƒ… 
‚‰ƒ‚ƒ ‚‰ƒ ˜ƒ– ˜ƒ–ƒŽŒ ƒ‡…‡— ‹‡‰Ž‚ ƒŽ‡•˜‚ ƒ‡Š ‚—• ‚˜‡‚ ‚‡~–‚—‰ ˜ƒŽƒ–…~‚ ‹‡Ž— 
–ƒ~ƒƒ–ƒ~‹‡~ƒ–‹˜~ƒŽŠ–Œ~ƒ˜ƒ–ƒŽŒ–Œ†‡‚˜ƒ‰ƒƒ‡Š~ƒŽ~—‰ƒ˜ƒ–•‡–ƒ~‚–‡~‚ 
ˆ—ƒ…ƒƒˆ—ƒ…ƒƒˆ—ƒ…‚‡‚‡–•‹‡ƒ‡‹˜~ˆ‡—Œ‚ƒ˜ƒ–ƒ~‚Š‰˜~–’—–ƒ~ƒƒ
Šƒ†‡Š—˜ƒ~‰ƒ‡‚ƒŽ˜ƒŽ‡–‚—–ƒ~‚‡‚‡‡‚–Šˆ~ˆ—ƒ…‚‡‚‡‹‡–…~Š‡Šƒ~—ƒŠ‡˜–Œ~—‰ƒ

—’‡†‚„‰ 
˜~˜Ž~ƒ‚‡–‚—‡—‚—’‡†‚ŒŠ‡˜Š~—Šƒ—’‡†‚„‰‚‡‚ƒ‡–ƒ€—’‡†‚„‰ƒŽ‡–‡Š–Œ~‹’ 
‡~˜ƒŽƒ—~–‚Š‚‚ƒ˜‰†–…˜‚~ƒ‚‰Œ…~Šˆ~ƒ‡€Œ˜ƒ‡—‡‚‡Ž˜~–˜’—ƒ—~–‚•ƒ…‚
Š‰‚Š•Š•~ƒ‚ƒ˜–„…ˆ~ƒŠ˜ƒ‡‚ŠŠ‰‡–‰—‚„‡~˜Š–—’~

–’‰‡~Š‚„—ƒŒ‹‹‡~‡”ƒŒ–‰‹~ 

‹ ˜Œ‡€
˜…•Š ~ ‹‡Œ’‚ …~— ‡~ƒ’– …~‰ —Œ—Œ‚ 
‡…‡— Š’Ž„ƒ–ƒ ‚—Œ ‡– –’‡ 
‹~‡”ƒ‚Š˜’ƒŽ‚–‡•˜ƒ—Š—•‡ƒ•‡’Œ‚„‡~—‚~–‹‚˜~~‡”ƒ‚—–…~ŠƒŠ”„ƒŽ‡–Œ 
–‚ƒŠ–Œ~•Ž‚ƒ˜ƒ~Œƒ‚Š‡…˜~‡”ƒ‚—‡‚ƒ˜ƒ~Œ~‡”ƒ‡—–Œ~ƒƒŽ‡––‡ƒ‚‡Ž—‚‡‚Œ‘ƒŽ 
‚—‡—ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~‰’~ƒ‹‡Šƒ€‹‡~‰ˆƒ–‰‚‡‚‡‚„•Ž‚ƒ˜ƒ~Œ‹‚˜~~‡”ƒ‡‹~—Š’Ž„ƒ–
ˆ‰‚—ƒ‚–‡–ƒŠ‚˜‡‚~Šƒ‰ 

Œ€~‡‡—ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~ƒ•Ž‚ƒ˜ƒ~ƒ‡‚ƒ˜ƒ~~•ƒƒ‚”–‚Œ‡Ž’ŒƒŽ‡–ƒŽ‡ŒŠ‡Š~—‰Œ…~Šƒ 
‹—
Œ€–~ƒŒƒ
‚Šƒ‹‰–’‰Œ‘ƒ•‡Ž‚‹ 
‹—~˜‡~—„‘‹—
Œ€‚‡–˜~ƒŠ‚~–‚ƒ‡Šƒ… 
‚Žƒ—~–‚‹’‚Œ~’–˜Ž~Š‡‡–—~‰•Ž‚ƒ˜ƒ~Œ‹‡‡Œ’‹‚~”ƒ‡—‡˜Œ•–~‡‚‚–’‰‚Š‰— 
‹‰‡Š–’‰‡—…‡ƒ–‚Š~ŠƒŒ‹‡‡Œ’‹~‡”ƒ‚Šˆ‡–”‡Ž~–‰‹~ 
ƒŽ‡––Œ~ƒŠƒ€–”‚„—‡—
Š‡‚Œ""
‚Šƒ

"…Œ—‚˜~‚ŒŠ 
‚„‡~ƒŽ‡–ƒ˜ƒ~Š~—…Œ—ƒŠ‚ƒ”~ƒ‚—ƒ‰Ž‡…‚ƒ‡–Œ‡Ž’Šƒ–…ŒƒŽ‡–~”‡‚Ž—Šƒ–•‡Ž’Š
‚–ƒ˜‚˜ƒ•‡˜ŒƒŠ—‡—‡Œ•–‚„…Œ—‹~"…Œ—‰‰‚˜~—‹ƒ‡‚˜”–‡˜‹Œ–

-15-
ŠŠ’˜Œ‡Ž~‡–‚ 

‚–ƒ˜˜ƒ…–ƒ~ 
ƒ˜‡—‡–ƒ‹‡‡Ž‚Œ—•Š~Š—ƒ€‚ŽŒŠƒŽ‡–˜~Š~—Š”„‡‡†—Ž‡ƒŠ•…”‡–‚ 
~Š‡Ž~‡‰ƒ 
–Œ~ƒƒŽ‡–‚ŽŽŠ‚ŽŒ‚Š—ƒ’˜‰Š‹‡Š’ƒŽ˜ƒ~”ƒ‚‚Š‰ƒ‚‡—‡‚˜~‹‡•‚~ƒ‚‡–‚ƒ

ŠŠ’˜Œ‡Ž~‡–‚–„ƒ

–ƒ‡—‚”Œ~‹‡~”ƒ‡~Š‚~–Œ‚„‰‹‡~ƒ–—‰ 
–’‰˜‡—‡Š”„–ŒƒŽ‡–Š—ƒ‡‡ŒŠ˜Œƒ‚’‡…–‡‚‡Ž–Œ~†‡Š—–Š‚Š~ƒŒ—‡–€‚–‚‡Š–’‡
~ 
‹‰˜Š‚Œ‡‡ŒŠ˜˜~‡˜Š~—–ƒ‡—‚”Œ~…~‹ƒ‡ƒ‡~Œ”‚ˆƒŽ‡…‚Š—˜˜‡˜Œ‡Š–
‚˜‡‰Š“ƒ…ŒŠ~‹‡…–ƒƒ‡‚—‹‡‡ŒŠ˜‚ƒ‡—‚ƒ"–ƒ‡—‚”Œ~‹–Ž‡˜‡‡‚‹~‚˜‡‰‚–ƒ•‚‡‚ 
‹’—‰~–’‰˜‡—‡‡˜‡‡‚—‰–ƒ‡—‚”Œ~‚–•‚„—‰‚‡‚‚Œ‹‰Š–’~ƒƒ~ƒ‹‚Š–Œ~ƒ 
‚Œƒ~ŒƒŽ~Šƒƒ„~Š‹‡‡ŒŠ˜‚˜~„˜ƒ–ŒŠˆ~
ƒ˜‚ƒŒ‡Š”Œ~Š”„‡‚––Œ‹–Ž˜…~ 
„…~—‚ƒ•Ž‚˜ƒ~
ƒ˜‚˜~‡–•—~–‚˜~‹‡–‚Š‡Šˆ‡—Œ‚‡‚–––ƒ˜‚—‰–”•Œ„–…~Šƒ
‹ƒ•Œ‚ 
ˆ—Œ‚Š —~– ƒ‰ ƒŽ˜Œ‚ ƒŽ…Ž~ƒ ‹‡…–ƒ ‹˜‡‡‚ ‹˜~ ˜Œ~ ƒŒ ƒ‡‡ŒŠ˜Š –Š‚ –‚ ‚—•‚ƒ
"–ƒ‡—‚ 
„~ƒ–•ƒ˜ƒŽ’Š—Œ…–Œ—Œ‹‡—ƒ~–’‰‚‡—‡‚‡ŽŠ‰ƒŽ‡‡‚‡—‡—Š‡ŠŠ‰—–‡‚ƒ 
ƒ‡Šƒƒ…–‚‚”•‹•ƒŒŒ‚‡‚—Š”„‡‚––ŒŠ—ƒ˜‡‡Š‹‡‰Šƒ‚ƒŽ‡‡‚"”‡‰ƒ
––ƒƒ~˜‚Š 
ƒŽ~”‡ 
ƒŽ‡~–ƒ•’ƒ~ƒŠ”„–ŒŠ—ƒ˜‡ˆƒ˜Š‹‡†‡Œƒ‹—‹‡ŒƒƒŽ‡‡‚ƒ‹‡”–’Œ‹‚—–ƒ…‚˜‡‚ 
‚„‰‹‡~ƒ–—‰ƒ‡Ž’ŠˆƒŽŠƒ€–ƒ~ƒ‹‡–’Š—˜ƒŒ–ƒŠ~Œ—ŒƒƒŽ‡Œ‡Œ—‰ƒ˜–ƒ˜ƒ•—–Œ˜~
–ƒ‡—‚”Œ~‹‡~”ƒ‡~Š‹–Ž–‚—‰‹€˜ƒŠ†–…Ž—‹‡’Œ‚~–Œ

‚‰ƒ–~Š‚’‡Š…‚˜~‚‰’‚ƒ˜‡Ž–‚‚’‡ƒ‚ 
‚’‡Š…Š ‘‡Š…‚Š ~ƒ„…‚ ƒŠ ‚–ƒ‚ ~ –’‰ ˜‡—‡ —~–Š ‚ŽŒ˜Ž ~ƒ‚ –—~‰— Š”„ –Œ ‡Š –’‡ 
˜~–ƒ‚˜~‹‡‡•Š‡‰ˆ~‚—…‚’‡Š…˜ƒŽ•Šƒ˜‰ŠŠƒ˜Š‚Š~Š‚–‚˜ƒ‡Ž‚˜Œ…Œƒ‚‰ƒ–~
‚‰ƒ–~‚’‡Š…Š‚˜—Ž~‡‚ˆ‰ƒ‚’‡Š…Š‚’‡ƒ‚ƒ‚˜Ž•ƒ‚˜‡Ž–‚‚‰Š‚~ƒ„…‚

"‹ƒ‡‚—‡
‚~–‡Œ‚ƒ—˜ 
‹~‚
"
‚‚~Œ‚ƒ—˜ 
ƒŽ‡–ƒˆ‡‡—‹~‚Š”„ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—‹‡~–ƒŽ‚‹‡Œ‡‚˜’ƒ•˜
"‹ƒ‡‚—‡‚~–‡Œ‚ƒ—˜‹~‚–Œ~ƒƒŽ‡–ˆ‡‡…

ƒ‡’ƒ‡ˆŠŒ 
˜…~ ‹’ ~‚ ‹Šƒ ‡Œ ƒŒ‡Š ‡‚–‚ ‹ ˜— ‹‡–Œ ‹‡‰–~ ˜”ƒ• ƒŽ‡‡‚ ˜ƒ– ‹‡Ž— 
—~–‚
ƒŠ ‡˜–Œ~ "‡Œ ‡˜ƒ~ Š~— ~ƒ‚ƒ 
ƒ‡’ƒ‡ ˆŠŒ
‡‚–Š ‡˜–Œ~ ‹• ƒ˜ƒ~ ‡˜‡~– Œ„‚ –Œ€Ž—‰

Ž–‡‰ŠŒ~Œ 
Š„…‡–ƒŽ‡Šƒ•„…—‡˜—‚ƒˆŒŠ"ˆŠŒ 
–Œ~ƒƒŽ‡–‡€‚
‚‡—‡

-16-
‚˜‡Œ‚‹ƒ‡ƒŠ–‡‰„‡ 
‹ƒ‡Š˜ƒ––Š‚Žƒ–…~ŠŠ‡…˜‚ƒŽ‡–—~†‡Š—‡•‡Ž•…–€‚–ŒŠƒ–’‡‹‡Ž—–’Œ‡Ž’Š 
~ƒ‚ŒŽ‡‡†—–‚˜~–‡‰Œ‡Ž~—„~Œ–Œ~ƒ…–€‚‹˜ƒ~‡€–‚‚‡‚‡‚Œ…–€‚˜~ƒŠ~—ƒ‚˜‡Œ‚
—…~Š‚„‚˜‡Œ‚‹ƒ‡Š–Œ

‹‡•ƒŠ~˜–‡•˜~„‰‹‡ƒ‚‡—‡—‰
…˜’˜‚Šƒˆ‡—Œ‚Šˆ‡‡—”‡‰‚Š~—ƒ„‡~ 
‹‡€…‚…~—ƒŒŠ˜‚–ƒ~Œ˜‡—‡—~–~†‡Š—•ƒ••…”‡‹‚–~‡–ƒ~€‚–’‡~Š’ƒŒ‚—Œ 
‡˜Š~—ƒƒ‡˜ƒƒŒŠ‹‡ŠŠƒ‰ƒƒƒ‘‡ƒŒ˜‚Š‰—ƒŽ‡–ƒ‹‡ŠŠƒ‰‚‡—~–‡Šƒ€Œ…~ƒ˜‡ŠŽ‰Ž 
Š‚„ˆŒƒ~ƒ‚—‡—‚ƒ‚–‚‰‰ƒŒ”Š…•ƒŠ~ƒ‚”‡‰ƒ˜ƒƒŒ‚˜•„…‚Š—ƒ‚‚Œƒ˜ƒ~ 
‡Œ‡˜–—‹‡Ž—‚…~—‚„‡Ž~Š’ƒŒ‚—Œ–’‡ƒƒ‡˜ƒ‰–‚‡’Š•ƒ‡ƒ”ƒŠ”„ƒŽ‡––Œ 
ƒŽ‡–ƒŠ‚–ƒ‚ƒŠ”„ƒŽ‡–Š‰Ž‰Žƒ‹‡‰–~Š˜ƒ€ŠŒ•Š…Š‡‰–Šƒ‘Š~250ƒŠ–…‚‡‚‚ƒ—˜ 
…~‹ƒ‡Š‡—ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~‚ƒ—˜‡Œ‡˜–—ƒŽ~‹‡~”ŒŽ‡–‚—–Œ~ƒ•„‚—‰ƒŠƒ…Š‡—
ƒ–„‚‡‚‡
‚ƒŠ 
‡‰Š~–—‡“–~Œƒ~Œ‹‡–ƒ‚Œ‹‡€ƒ–˜~‚—ƒŠ—ƒŒ‡…•Š~ƒ‚—–’ŒƒŠŠƒ‰—~–ƒ˜ƒ~ˆ‡—ŒŒƒ 
‡ŽŠ‡€‚—‰ƒŠ~–—‡“–~—‚–ƒ˜‚‡ŠŒ˜ƒ†Š‹‡‡Ž‚Š˜~…ƒ˜’Š…‡Š”‡~ƒ‚ˆ‰‡‡Šƒ~ 
ŠŠŠ‰ƒŒ—Š–‡–‡€ƒ˜ƒ~ˆ~–Šƒ‘Š~250‹‡€ƒ–˜~‚…~˜~˜ƒŽ•ŠƒŠ‡”‚ƒ—~–‚ 
…~—ƒ„‚•‡˜~‹Šƒ‰Š‡”Œ~ƒ‚–—~‰‡ŽŠ‡ŽŒŠ€Š€˜‚Šˆ‡—Œ‚ˆ‰ƒƒ„‡Œ‚”‚
—ƒ–‚‹ƒ‰‚Œ˜‡”…Œ•ƒ‡‚„—–Šƒ‘Š~125‹‡€ƒ–˜~‚…~˜~˜ƒŽ•Š‹‡‰‚‹‡‡Ž‚Œ 
‹ƒ‰‚Œ˜‡”…Œ•–‘ƒ~Š…‡Š”‚~ƒ‚—ƒŠ–’‡ƒ‹‡–ƒ’‡‰‚‹ƒ‡–…~ŠƒŽ‡–ŠŠŠƒ‰—~–ƒ˜ƒ~–„…ƒ 
‡–‚‚‡—‡‚—~–ƒŠ–Œ~‹‡‡Œƒ‡ŠŽ~ƒ‚—ƒŠ‡—‚ƒ"˜ŽŒ„‚Œ‰ŠƒŽ‡–ƒ˜ƒ~Š~——ƒ–‚ 
•‡ƒŒŒ—‡~ƒ‚‚˜Œ—ƒŽ‡–Š–Œ~ƒ“Œƒ~ŠŠƒ‰—~–ƒ˜ƒ~–„~ƒ"Š…~‹ƒ‡ŠƒŽŠˆŠ‡˜–Œ~ 
ƒ˜ƒ~~Š’˜‚Šƒ…Š‡ƒƒ—‡—ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~"˜‰˜ƒ—Šƒ‡Š‚Œ~ƒ‚Š~ƒ——~Š~ƒŽ‡–‡–Š 
–ƒ„…˜ƒŠ˜…~‚—‘ƒ~˜–•ƒ~”˜ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~
˜ƒ‰ƒ–ƒ‡—‰ 
Š~—ƒŠŠƒ‰—~– 
250€ƒ–˜~‚˜~˜’ƒŽ‹’ƒŠ‡”‚ƒƒ—~–‚‡Ž‚ƒ˜ƒ~Š‡€‚ƒŠŠƒ‰‚—~–Žƒƒ—~–‚ƒ†Œ 
–‰‚—ˆƒ˜ƒ–Šƒ‘Š~125‹ƒ‰‚–~—˜~ƒŠ˜Žƒ"ˆŠ–…‚Œ‰‡Ž‚ƒ˜ƒ~Š~—–Šƒ‘Š~ 
‡Ž‡Œ…~–ƒ’‡•–ƒ‚„—~†‡Š—•ƒ•‡~–€‚Š–Œ~ƒŠŠƒ‰—~–ƒ˜ƒ~‹‡‡ƒŠƒ…ƒ‡Ž‡Ž˜~‹‡‡ 
ˆ‡—Œ‚Šˆ‡‡—”‡‰‚Š~—ƒ„‡~ƒ‡ŠˆƒŒŠ–—’~—‹‡•ƒŠ~˜–‡•˜~„‰‹‡ƒ‚‡—‡—‰ƒ‹‡–
…˜’˜‚Šƒ

‚ŠŒŠ•–‚
”~ 

‹˜‡ ˜~ ‹‡„ƒ ‹‡—Ž~ “‡•‚ ˜ƒŒ‡ ‚Ž— Š‰ ”‡‰ ‚‡Œ˜ –Œ~ƒ Š”„ –Œ ƒŽ‡– –„… ‚Ž— Š‰ 
“–~‚˜ƒƒ”•Š‰˜ƒŠ€‹Œ”Š‹‡—’…Œƒ‹—‹‚Šƒ†ƒ‹‡‰‡–”‹‚—‚ŒŠ‰ƒ‹‚Š—‡—‡†‚ 
ˆ–ƒ”‹‡—‡€–Œ‹‡—Ž~‡—‚ƒ"‰‹‡—ƒ‹‡—Ž~ƒŒ‰~–Œ˜~‡˜Š~—ƒ‚„Š‹‡ŒŠ—Œƒƒ 
‚Œƒ 
‡˜Š~——‰ƒŽ~Š‹’‘~~ƒ‚—‘‡ƒ‚ƒ‡˜‡Œ~ˆ–ƒ”˜Œ~„‡~ƒ‹‡ƒŽ
‹Šƒ‰— 
ŠŠ€ƒŽŠ

‚ŠŒŠ•–‚
”~ 
‡—‚ƒ–Œˆ‡‡…
‚
”~‹

-17-
~†‡Š—–‡‡Ž—‚ƒ‚‡‚—Œ
–€‚–‚ƒ‡ŒŠ˜Œ’‚
‚–ƒ˜˜ƒ…–~˜ƒƒŒ‡—‚—Œ‡–Œ~‚Ž†•‚‡—‡ 
‹‡~ŠƒŒ‚‚–ƒ˜‡Ž‹‡–•‡‚‹‡‡ŒŠ˜‚ƒ‹‡Ž–‚˜ƒƒ”Š‰ƒ—ƒ‚‡
–ƒ~€‚‚‡—‡‚—~–ƒŽ‡‡‡˜ƒ—–
‚—Œ‡–Œ~‚—~ŒŠƒ€‹—˜~–•Ž‚‡—‡‚—‹˜‡‰„‹˜~‹‰‡–—~„’Œ 
‹ŽŒ~‚—Œ‡–Œ~‚Š–ŒŠ‚Œƒ”ƒ†‚˜–‰‚—‡€–‚ƒ‡‡…‡Œ‡Š‰˜Œ~Š•ƒ”„‚‡—‡—~–‚–Œ 
‹‡–ƒ‡—‡˜—•–‹‡–ƒ‡—ƒŽŒŒŒ—~Š†Œ‰ƒ˜ƒ‡‚‚—Œ‡–Œ~‚Š—‡ŒŠ˜~Š~ƒ‚—–Œ~~ƒ‚ 
‚ŒŠ‹‰Š–‡‚Š‚Ž~†Œƒƒ&–Œ~~ƒ‚ˆ‰‚Š‡Œ‡‚~ŠƒƒŽŒŒŒ—~ƒ‚˜ƒŒ‡Š‹‡‡ŠŠ‰ 
‚‡‚‚‡—‡—~–‚‡ŒŠ˜‰—‡€–‚‚‡—‡—~–‚‚—ŒŠŠ~$—ƒ…‡Ž~—‚Œ‚Š‡Œ‡‚~Š—–Œ~ 
~Š‡Ž~ ƒŒ‡ŠŠ•„…ƒ˜ƒ~‡Ž‰‚‚—Œ‡–Œ~‚——‡€–‚~ƒ‚ƒ‹—ŠŽ‰Ž—‰‡ŽŒƒŒ‰‚–—‹‡˜—‰
 ‚„˜~–‡€‚Šˆ‡~ƒ‡ 

––ŒŠ”~‰‹€ŒŠ‚‡—‡—~–‚—‹‡ƒ‡‹˜~‡‡ŽŒ–—‡‚Š‡Œ‡‚~Š—–Œ~—‚Œ‡€Šƒ 
—~–‚ƒ˜ƒ—–~‡ŠŠ‰–ƒ‡—–Œƒ~‚‡‚ƒƒ~ŒŠƒ€‡ƒŠ‡‚‡‚–‚~
–•”Š•Š”„–Š†ƒ•–‚~ 
Š”„Š€‡—ƒ‚‡
–‚‡‚‚„~Œ˜Œƒ˜ƒ~‹˜–‰‚~Š‹˜~ƒ‡Š—‡—–…ƒŠ‚‡‚—–’‡‚‡—‡ 
Š‰‹‡–ƒ‡—‚˜~˜ƒ‰ƒ—ƒ‡„~‚‡‚~ƒ‚ƒ‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜‚–‚‡Œ‚ƒ‚—–Œ‰…~ƒŠ‚˜‡‚— 
–Œ~‚‡—‡—~–‚ƒ‚ŒŠ—˜–…Œ‡ŠŠ‰–ƒ‡—Š‰–‚~
–Š—–ƒ‡—‚Œ‚ŒŠ—˜–…Œ‹’ 
‡˜Ž‚~Š‡Ž~ƒ‡‚~ƒ‚‹‡~ƒ–‹˜~–Œƒ~‚‡‚‡Œ˜‚‰‰ƒ–‚~
–Š—–ƒ‡—‚Œ‹ƒŠ‰‡˜Ž‚~Š‡Ž~ 
’ƒ˜‚‡‚~‡—ƒ•–Œƒ~‚‡‚ƒ–‚~
–—‰–Œ~ƒ†’—Œ†Š’‚‡—‡—~–‚˜…~‹’ˆ~–‹ƒ— 
‚Œƒ—…ŠŠ‡…˜Œ‚‡‚~ƒ‚ˆ‡—ŒŒƒ–‚~
–—‚ŒŠŠ‰Œ—~Š–‰~ƒ‚‰…~ƒ‚‡—ƒ•‚‡˜ƒ~ 
†ƒ—’~ƒ‚‹ƒŠ‰‡‚~Š—–Œƒ~—‰†—’‚‚Œ–‰‹‡ƒ‡ƒŽ…Ž~~Š‡ŒŒ˜~„‚~‡—ƒ•‚Š“ƒ–‡˜‚
~‡—ƒ•ƒ•—‚‡‚ 
‹˜~‚„ƒ‚„ƒ~‡—ƒ•‚ƒ˜ƒ~‡–†‚‚—•–‚„‡~‚‡‚—‰‹‡Œ’‚–‚‚‡—‡—~–‚Š”~ƒŽ‡~–ˆ‰ƒ
“–˜ŠŠ•ˆ‰Š‰‚‡‚~Š–‰ƒŠ‚—•‚‡‚—–“–˜ŠŠ•ˆ‰Š‰~Š‹‡”ƒ–‡˜—‹‡ƒ‡ 
˜ƒ‰‡‡—ƒŽŠ‡~Œ„‚‡€‚—‚”–‚•‚ˆ‰‚~–ƒŽ‚‚‡~‚‡–…~‚–ƒ˜‡Ž‚ƒŽŠ€ƒŽ—‚Œ’‰ 
‹‡Š‰‚˜~ƒŽŠ‡~‡Šƒ~‹Šƒ•ŽŠŠ…•‡–ŠŠ…–”ƒŽ—”Œ‚€–‰—–ƒ–Š~‹‡Œ—˜ƒŽƒ—…Š 
~†‡Š—‡•‡Ž•‹‡‡…
–ƒ~€‚‚–ƒ˜‚–—–Œ—‹‡ƒ‡‹˜~Š~–—‡‡Šƒ€Š~‚„˜~—‡€–‚Š 
–…Š~•ƒ‡ƒ—Š‚˜~–‰ƒ„~Š‡Ž~‹Šƒ‚€–‰—‚–ƒ˜˜ƒ…–~‡„‰–Œ‚’‚~‡–•‚Š–Œ~ 
‚‡—‡—~–‚ƒ‚Ž—‹‡—‚‡—‡—~–‚˜~–‡‰Œ~ƒ‚—–Œƒ~~ƒ‚‹Šƒƒ„‚‚–ƒ˜‚Š‰˜~ƒ‡—‰ 
‚‰‰–Œƒ~‚–ƒ˜‚–—–Œ‹~‚Ž‡—~Šƒ“‡•‚~Š…~€–ƒŠ‡’~‚–ƒ˜‚Œ‹ŠƒŠƒ˜…‡‚~Š 
‡Ž~ €–‰ˆ‡–~‚Š‹ƒ•Œ‚~‰~Š ƒŠ—‚Š‡Œƒ‚Š‡ŒŠ‰‡—…‚‚‡—‡—~–‚—‚Œ‰‹‡ƒ‡ƒŽ…Ž~ 
‚‡—‡—~–‚—‹‡ƒ‡‹˜~—ƒ•‚…ƒ–‹‡‡…
–Š—‡—‹‡‡Œ’~Šƒ‹’~Š‚‡—‡—~–‚Œ‡˜Œ— 
‚–‡˜~Š‚„—‹‡ƒ‡‹˜~Š~‚‡—‡—~–‚Š‹€‚„˜~–Œ~‹‡‡…
–‹ŽŒ~&˜ƒ”‡ŠŒ–Œ~~Š 
—~–‚ƒ‚‡—‡—~–‚˜~–‡‰Œ~ƒ‚‚Ž—‹‡——–Œƒ~‹‡‡…
–’‰Š~$‚„‹€ƒ‚„‹€˜ƒ‡‚ŠŠƒ‰‡ 
ƒ„…‚—‘‡ƒŒ~ƒ‚‚ŽŒ~Ž˜ƒƒŽŒŒŠƒ€ƒŽŠ‡Œ„~…~€–ƒŠ‡’~‚–ƒ˜‚Œƒ˜…‡‚~Š‚‡—‡
–Ž‚Œƒ–Œ~Ž‚ŒƒŠƒ€‡˜ƒƒ~–‹Šƒ‰–Š’‡‡†‚ƒ—‡~ 
Š‰‚ Š— ƒ‡‚ ‚„ ‚–ƒ˜‚ ƒŒ‡Š ‚–ƒ˜ ‚„ Š‰‚ Š— ƒ‡‚— ˜Š ‹‡‰‡–” ƒŽ…Ž~— ‚Œ –•‡‚ƒ 
‡Šƒ€ƒ~”‡—‡‰˜ƒ‡—‡‚Š‰˜~‹‡•‚Š”„‚‡—‡—~–‚ƒŽ‡–—‚–†Œ‚‡‚ƒ„ƒƒŽŠ—‡•’˜‚‚„— 
˜ƒ—–‹‡Œ’‚Œ‰‚„˜~–Œ~——ƒ…‡Ž~ƒ‹‡Œ’‚Œ‰—–ƒ’ŒƒŽŒŒ‚„˜~‡˜Œ—‡Ž~‚–ƒ˜
‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜‡Šƒ€Š~–—‡‡Šƒ€ƒŠ€‡—˜ƒŒƒ•Œ‚‡‚‡—˜ƒ~–Š‹‡‰‡–”—‚–ƒ˜˜ƒ…–~

-18- 
˜”•‡€‚Š•–Šƒ‰‡‡Ž~‡€‚ŠŠƒ‰‡~Š‡Ž~‹‰…‡ŒŠ˜Š—˜ƒ‚Œ‚‚„‚Œ‹‰…‡ŒŠ˜‚„‚Œƒ 
‹‡‡…
–—‚Œ‹ƒ•ƒŽ–‰„‚—‚Œ‚„ƒ—~–‚–‚‚‡—‡—~–‚Š”~ƒŒ—Šƒ˜ƒ~–ŠƒŽ‡‰„—‹‡€—ƒŒ 
‚–ƒ˜‡Š˜ƒŒ~–~ˆŠ‚ŒƒŽ‡~…˜‹˜—–Œƒ~
ƒ˜‚~‰‘‚†ƒ—–ƒ’Œ
ƒ˜‚„ƒ–Œ~ 
ƒŒ‡Š~Šƒ—…ŠŠƒ‰‡~Š~ƒ‚‡‰‚ŒŠ‹‡’Žƒ†Œ‚˜ƒ~ƒŒ˜‰ŠŠ–ƒ~‹‰…‡ŒŠ˜—~–Œ€ƒ˜‰ƒ 
Š‰—˜–Œƒ~˜~„‚–ƒ˜‚ƒŒ‡Š‡Š˜ƒŒ~–~ˆŠ‚ŒƒŽ‡~‹‰…‡ŒŠ˜‹˜—‹‡–Œƒ~
ƒ˜‹~ƒ 
~ƒ‚—~ŒŠƒ€•‚„‡~ƒŠ—‡—‹~˜ƒŠ‚‡’Š~‘Š~Š‡‚ŠƒŒ‰ƒƒŒ‡Šƒ•—~ƒ‚Œ„‚ 
—ƒ…Œ„‚Š‰‚ŒŒ‡˜ƒ—–~ƒ‹‡–—‡–‚„~‹‡Žƒ‡ŠŒ•–ƒŠ‡’~ƒ‹‡–~Š‡ŒƒŽŒŒ…‡ƒƒ–‚ŠŠƒ‰‡ 
Š‰‚„Šƒ—…Šˆ‡–”ƒ‡‚˜~ƒŠ‡€‡~Š…~‘~ƒ‚’˜ƒ—Š‚Œ‚’˜ƒ—Š–—’~‚Œ—ƒ…ƒ 
–‚„–˜ƒ‡—‚Œ…‡ƒ–‚Š–—’~ˆ‡~—ƒ…~ƒ‚‚ŒŒ„‚Š‰—‡~ƒ‚—‰‹€ƒŠ‰ƒ~~ƒ‚—‰‹€ƒŒ„‚ 
‚–ƒ˜ƒ‚–ƒ˜ƒ‚–ƒ˜‚„Œ„‚Š‰ƒŠ—‚’‡~—‚Š‰ƒŠ—‚–†Œ‚Š‰‡–‚‹‰…‡ŒŠ˜‚ƒ‚–ƒ~‰Š†ƒ—’ 
ˆ–ˆ˜‰Šƒˆ˜‡ˆ˜—Œ„‚Š‰~Š‡ŒŒ„~‚–ƒ˜˜Š–˜ƒ‡—‚Œ‚–ƒ˜‡‚Š–˜ƒ‡—‚Œ
˜–…~˜ƒ~‡”Œ‡~ˆŒƒ•ƒˆ‰—ƒ 
–…~–‹ƒ—˜ƒ~‡”Œ‚„‰‚‡‚~Š‚–ƒ˜Œ“ƒ…ƒ˜ƒ~‡ŽŒ—–…~–‡~—ƒŽ‡~–‚‡—‡—~–‚Š”~
ƒŒ‡ŠŒ“ƒ… 
‹‡Œ’‚–‚‚‡—‡—~–‚‚„˜~‹‡ƒ‡‹~ƒ‡~Š‡Ž~ƒ–…~‹ƒ•ŒŠƒŒ˜~‚„˜~‡˜–Œ~‡Ž~ 
‹ƒ–ƒ‡”‚Šƒ‹‡Š—‡‚–ƒ˜Šƒ†‡‚–‚ˆ‰Š‰—‡˜—ŽŽ‚ŒŠ~ŒŠƒ€–”—ŒŒŽƒ~˜‚ 
‹‰Š–Œƒ~‡Ž~—Žƒ—‡€–‚—ŒŒ~ƒ‚–ƒ‡”ŠƒŒ”˜~‹–˜‚‡—‡—~–‚—Š‚•˜Š•‹‡‡…‡‚
~‰—ŒŒ‹‡Œ’‚Œ‰–Œ~ƒŽŠˆ~‹‡–‚„˜~–Œƒ~‚‡‚~Š‡Šƒ~˜ƒŒ‡‰ 
~–ƒŽ–’ƒ‹˜…—‡–’ƒ‹˜…ƒ˜‰—‚Œƒ‹‡‡•˜‚—…’Œ~ƒ‚—–Œ~‚‡—‡—~–‚ˆ‰‡‰ 
•‡”‚‡‰–ŒŠ˜–Œƒ~‚Š‡€Œ~–Œ€‚—‹‡ƒ‡‹Šƒ‰‡–‚‚„˜~–Œƒ~‚‡‚˜…‚~ŠŒŠ~— 
‚‡‚Ž—€–‡–‚Ž˜”•ŒƒŽŒŒƒ—–‡’—ƒ‡…~ƒ–•–†—’‚‚Œƒ‡…~Š‰Š‡ƒ”–ƒ•ƒ’‚Š 
–•‡ƒƒ…‚–•‚Œƒ‡–‚Ž‚‡—~–Œ‚‡‚‡‰–Œ‡–‚†—’‚‚Œ–’ƒ‹˜…‚Š~ƒ—˜ƒ‰ŠŒŠƒ–• 
–’ƒ‹˜…‚–Œƒ~"‚Ž†‚‚ŒƒˆŠ‡ƒ‚—‡Œ—‹‡‡‡…ƒ—’Ž…ƒ•‡’‚„˜ƒ—’Ž˜Š”‚‚„‡–‚~‡—ƒ•‚ 
‚„˜~‡€‚ŠŠŠ‰ˆ‡‡—~Š‚„˜~–Œƒ~‚‡‚–’ƒ‹˜…‚~ŠŒŠ~‡˜–Œ~—ƒŒ‰ƒ ~Œ~–ƒŽ– 
ƒ˜ƒ~‡Œ‹—‚‚‡—~–‚ƒ‡‚‹‚—‡–‚Ž‚‡—~–˜~Š~–—‡‡Šƒ€…•‚•‚—–Œƒ~~ƒ‚ 
•‡”‚‡‰–Œ—…‚•‚ƒ˜ƒ—’Ž˜Š”‚•˜‚Šˆ–†”‡—‚„Œ–”˜ƒ…’‡‰‚ƒŠ‚‡‚‡—…~ 
˜Š”‚‚„˜ƒ—’Ž˜Š”‚‚„˜ƒ—’Ž˜Š”‚•˜‚Šˆ–†”‡—‚Œ‹‡–…~Œ–†”‡˜ƒ…’ƒ‚—Œ~ƒ‚ 
‚„—‚~–Ž‰~–ƒŽ–”‡Š–Œ~‚‡—‡—~–‚„~ƒ–…‚•‚‰Š–†”Œ˜ƒ…’˜”•Š~–—‡ŠŠ‰ 
‹ƒ—‡‡…~Š˜Š‚˜~–€ƒ‹‡‡…
–ƒŽ–Œ€ƒ˜Š‚˜~–€ƒ‡—‡Š~–‚–Œƒ~~ƒ‚‡Š”~†—’‚ 
‚‡‚—–”‚‹‰Š–Œƒ~‡Ž~–†”‚ˆ‰Š‰‚–ƒ˜Šƒ†‡‚Œ‰‹‡–‚Š‰‹•˜‚Š‡‡…‡Ž~ƒ–
‚„ƒŒŠ‚—•‚‡‚ƒŠ—‹‡‡Ž‡˜ƒ~–Š 
˜‡Š‹‡–—‡Œ‡€Œ–’‚„‚Œ~Œ˜Œ‹‡ƒ‡‹Šƒ‰ ‹‡–—‡Œ‡€Œ‡˜~”Œƒ‡Ž‡˜~–‡~‚‚•‚ 
Š~€‡
–€‚–‚•–‡ŽŒ–•‡…~ˆ–~—‡ƒ ‚–ƒ˜ƒ˜‡~ŒƒŠ‚‡‚—ˆ~ŠŒ‚‡‚‚„‡€Œ‚‡‚‘ƒ‡ 
‚‡—‡—~–‚ƒ–ƒŒ‡–‡€Œ‚Œ‘ƒ‡˜‡‚Œ‹‡–”•‹‡–†ƒ•‡Š‹’~‡”ƒ‚~ƒ‚~†‡Š—‹‡Š•— 
’‰ ƒŒ”‹‡–—‡Œ‡€Œ‚–’˜~‹€ƒ ‚„˜~ŒŠ‚–‚‚‡—‡—~–‚ƒ‚„‹ƒ˜ƒ~ƒ~Œ 
Š~ ‘ƒ‡ ˜‡Š –Œƒ~ ‡€Œ‚ ‚‰‰ –ƒ‡” ‡‰–” •ƒ ‚˜~— –†”˜ Š~ƒ ‘ƒ‡ ˜‡Š –Œƒ~ ‡€Œ‚ 
‚Œ‹‡Ž‡Œ~ŠƒŽ…Ž~ ‚ŠŒŠ‚Žƒ‚‰‡€‚—Ž—‹—‰‡‰$–ƒ‡”‚ŠƒŠ’Ž‘ƒ‡˜‡‚Š&–†”˜ 
~Š †Ž~˜’Ž”Œƒ˜Žƒ˜‰‚—Žˆ‰‚–ƒ˜ƒŒŠ˜Œ ‡~ƒƒ‹‡‚ƒ€‹‡–‚„–Œƒ~~ƒ‚‚‰‰Š~‚„— 
‚‡‚‚Œ…Ž‚’‡†ƒ‚‡—‡—~–Š‚„˜~‚~–Œ‡˜‡‡‚„~–ƒ‡”‡‰–”•ƒ—‡ŒŒ ‚Œ‡—–‚˜~–‰ƒ„
‡Š‚„‚—Žƒ‚–„€Ž‚ŒŠ‡˜—ŽŽ‚ŒŠ–Œƒ~ƒ–„ƒ…‚‡‚‹’ƒ‹‡Œ‡‚Œ‰‡–…~ƒ‚„ŒƒŠ

-19- 
ƒŽ‡‰„ ‚‡—‡—~–‚Š”~ƒŽ—‡—‰ƒƒŠ”~‚‡‚—‚—•‡‰‚–‚‚‡‚‚„‚–ƒ˜Šƒ†‡‚‡—‡—~–‚Š”~ 
—~–‚—˜ƒ—ƒ‡‚‹‡ƒ‡‹˜~‹‡Œ’‚–‚‚‡‚ ˜~„‚˜ƒ‰„‚˜~ƒŽŠ˜ŽƒŽ‡Š‹…‡–‚•‚˜”• 
‹‡Œ’Š‚‡‚—‰‹€Š~‹‡‰‚~ƒ‚—Œ„…•Š‚„‹€‹‡—Ž~‡Œ—–’ƒ~Š•Œ‚‡‚‚‡—‡ 
~Œ‹‡–‹‡Œ’Š‹‡’ƒ…~Œ‹‡–‹‡~‹‡ƒ‡‹˜~ƒŒ‡Š‚”Œ~–ƒ‡—‚”Œ~ƒ‡€‚ 
‚Ž—Œ~Š‹‡Ž•‹‡Ž–‚„‹~‹—‚‡‚—‡Œ‹Š~ƒ—‚‹–Œ‚‡‚‚‡—‡—~–‚ƒ‹‡‰ƒŒ 
—ƒ‡‡˜‡‡‚‡Ž~ŠŠ‰ˆ–Š~Œ—”‹‡—ƒ‡ƒ‡‚‹‚ –ƒ‡‚‡‰ˆƒ˜ƒŠ‡’~‹‡Œ’Šƒ‚‡‚‡‚„—‡Œ 
ƒŽ‡Š~ƒ˜Œ‚‡‚~ƒ‚–Œ‚‡‚‚‡—‡—~–‚—‡‰ˆƒ˜‹‡Œ’Š ‹‡‰–~‚Œ‰ƒƒ‡Œ‡” 
~‡€ƒƒ‡—‰~”ŒŽŠŠ‰~ƒ‚—˜‡~–‚˜~‚ƒ‚‡ƒŽŠ‰˜˜‡Šƒ…
ƒ˜Š‰˜˜–Œƒ~ƒ 
–Œ~ƒ‚—ˆŠ‚~–Ž‚‡‚—‘~Šƒ˜‡~–Šˆ‡–”—ƒ‚—‡Œ‚„‡~‚Œ——‡€~ˆ–•–ƒ‹‡ŒƒŠ— 
‚~~Š‚‡—‡—~–‚‡‰˜ƒ—Š†‡Œ‚‡—‡—~–‚‚„Š~–—•‡~~Š‹‡Š~ƒ—‚‹~ŠŒ„ƒ‰‡– 
Š‰‡~ƒ‚—‚ŒŠ‰˜~–‡˜Œ–‡˜Œ‡Œ˜‚‡‚‚‡—‡—~–‚ƒ˜ƒŠ€˜~‹‡~–Œ—‹‡–˜ƒ—Š 
˜ƒ–’‚‚ƒŠ~‚‹‡—Ž~‚ƒ~”‡—€––Œ€Ž—€––ƒ–—‚ŒŠ~~ŠŠŠ‰‚„—ƒŠ—˜ƒŠ€‚˜~ 
ŠŠ‰ˆ–‹‡ƒ‡‹˜~—ŒŒ~‡€ƒ‚ˆƒ˜–‰‚‡‚‚‡—‡—~–‚‚„Š~–•‚‡—‡—~–‚—ˆ‡~ 
Š~ƒ—~ƒ‚‹‡–Œƒ€—‰„~–…~~—ƒŽŠŽ‰Žƒ‚—–˜ƒ•–—ŠƒŒ‡Š‚”Œ~•‡’Œ‹~—‰ 
–Œƒ~‡Ž~˜ƒ~‡”Œ‚„‰‚‡‚~Š‚‡—‡—~–‚Š”~ˆ~Š~ƒ—
ƒ˜‚Œ
ƒ˜‚~ƒ‡—‰ƒŽ„…~‚’‡~ 
‚‡‚‹~–Œ€•–‚‡—‡—~–‚‡Œ˜–‚„‰‚‡‚~Š‚Ž—‹‡–—Œ–˜ƒ‡‹‰Š‡€‚ŠŠƒ‰‡‡Ž~‹‰Š 
~ƒ‚
ƒ˜”Œ~‚‡‚˜~„‚~‡—ƒ•‚ŠƒŠ‚‡‚—“ƒ–‡˜‚˜~ˆ‡—ŒŒ~ƒ‚„~~‡—ƒ•”Œ~‹ƒ• 
‚–‚‚‡‚˜ƒ~–ŠƒŽ‡‰„—‚Œ‚„—…ƒŒ—ŒŒƒŽ‡~–‚„ƒ~‡€ƒ‚ˆƒ˜~”ŒŽ~ƒ‚
ƒ˜‚”Œ~–‰
‚–ƒ˜‚„Š‰‚Š—Šƒ€‡‰‚ƒ‡‚–ƒ–—‚Œ’‰Š~‹‡ƒ‡~ŠƒŽ…Ž~—‹‡– 
ƒŒ”—‰ŠŠƒ€‹~ ‚–~Œ~†‡Š—•Ž‡ŒƒŽŒ–ƒŒ~‚•‰Œ’‚Š—‚†Š•‚–•ƒ‚‡˜Œ— 
Š— ˜ƒ–…~ ‹‡Ž’ ‚„Š —‡ Šƒ€ ‹— ‹‡–Œƒ~ †ƒ—’ ‚–€‚ –Œ~ƒ ƒŠ”~ …–~˜‚ ‚‡—‡ —~–‚ 

ƒ‰ƒ‚–‚†ƒ˜ƒ‡…˜ƒ„‡–„ƒ˜ƒ–‡‚„‡‡Š‚~‡Œ‚–ƒ˜—‹‡–—‡˜Š‡Œ–’‚˜~ƒ~–‚‡—‡—~–‚ 
‚Œƒ‡~ƒ‚–Š†ƒ•–‚~
–Š—‡ŒŠ˜Šƒ€‹~~ƒ‚—ƒ…ƒ‡Šƒ~– –‚‡’Š–‚Š‰–‰ƒ„~Š 
˜Š‡Œ‚’‚~–~ƒ‚‚‡—‡—~–‚˜~‚~–—‰~ƒ‚ƒ‹‡–—‡˜Š‡Œ‚˜~‡…~ƒ‚‹‡–—‡˜Š‡Œ‚„ 
—‡—Šƒ€‡‰‚…‰‚‚„ƒ˜ƒŠƒ€‡‰‚˜ƒ€–Š‹‡‡€Œ‚–ƒ˜‚Œ‚–ƒ˜‚ŒŠ‰‚‡€Œ‚’‡~Œ‡…‹‡–—‡
‚–ƒ˜‚Œ•–‚„‹‡~ƒ–—‹‡–‡Ž‡ŒŠ‰ƒ‚–ƒ˜‚ŒŠ‰‚—‡—˜ƒ€–‚Š‰ƒ‹~Š 
‹‡—ƒ…‹˜~–Œ~~ƒ„…‚—–Œ~‚Ž—‚‘ƒŠ•ƒ”„ˆ—–‚–Œ˜~‡’‚‚‡—‡‚—~–—‰ 
~ƒ‚—–Œ~‚‡—‡—~–‚ ‚Ž—‹‡ŽƒŒ—‹‡—‚–ƒ˜ŠŒ……‚"–ƒ‚€‡‚ŽŒŠƒŽ‹‡‡…“’…‚—
–ƒ‚˜~€‡‚Ž‚~ƒ‚‚„‡–…~•– ‹‡ŽƒŒ—ƒ~‹‡——‡~ƒ„…‚Š—†’—Œ‚‚‡‚ˆ‡~•ƒ‡–‰ƒ„~Š 
‚‡‚‹‡Œ’ŠƒŠ—…ƒŽ‚‹…~Š‰„~˜ƒ‰–‹‡”ƒ–‹‡ƒ‡‹˜~‚‡—‡—~–Šƒ~‹‡Œ’‚–‚ƒ 
‚Ž‚‡—‡—~–‚‚ŒƒŽ–ƒ‚Šƒ€‚‡‚‡‡Š—‚—‚‰–‚”ƒ–‡Ž~‚‡—‡—~–‚Š‡‹~~‡€Œ 
‚Œ‡ƒŠ˜‡‰"‚‰–~Š‚„‚ŒŠ‚‰–~Š‚„–ƒ‚Šƒ€–Œ~‚‡—‡—~–‚"‹‡—ƒ…‹˜~‚Œ‚„Š 
•–ƒ„‚‰–‚„‡~‚‡‚‡~ƒ‚Šƒ€—‰‚‡‚‡‚Œ„~–ƒ‚Šƒ€~ƒ‚„~ƒŽ‹‡—‰Š—–ƒ‚‡‚‡‹~–ƒ‚
Šƒ€•‡”‚‡‚‡—‚‰–‚„…˜‚‡‚‡— 
ƒ„‰˜–…Ž‚‡—‡‹‡ŒƒŠ‹˜~—‹˜‡‰„‹—‚ˆƒ–—˜Š‹‡‰‡–”ƒŽ…Ž~—ƒŽŠƒ‰Š—ƒ‡‚„~ 
˜ƒ…ƒ‰‚˜~‚—‡—‚‡—‡ƒ„ƒŠ~–—‡‡–…Žƒ—…ƒ–•‡˜ƒƒ”‹‹‡ƒ—…‚Š~‰˜ƒ‡—‡‡—~–‹ 
˜ƒŠ‡’˜‚˜~ƒ˜ƒ…ƒ‰‚–‚‚„‡•—‚~ƒ‚—‚‰–Š—ƒ•ƒ•‡”–‰„‚‡—‡—~–‚Š—‹‡‡•Ž‚ 
Š†–’ƒ˜ƒ‡—‡‚ŠŠŠ’˜ŒŠŠ’˜Œ~ƒ‚——–ƒ’Œ–Œ~‚‡—‡—~–‚‚„˜ƒŠ‡’˜‚–•‡‚ƒŠ— 
˜Ž‡…˜…ƒ‡Œ‹‰Š—‚ƒ…‚„~‚Š~‚‹‡Šƒ€‚‹‡Š‰‚˜~‹‰Š—‡„~‚–ƒ˜ƒŠ€‡—‹‡‡ŒŠ˜‚ 
—‡‚–ƒ˜Š˜ƒ‰„Š‡‰‹ŽŒ~ƒ—~–‚ƒ‡‚‚„ƒŠƒ€‚ŠŠ…‚˜~˜ƒ~ŠŒŠƒ‚‡—‡—~–‚Š—‹‡Ž
–Šˆ‡–”~Š‚Œ”‚–ƒ˜‚„–ƒ–‚„‚Œ˜‚Š„…‹‡~ƒ–—‹‡–‚Œ‰

-20- 
‹~ƒ‚Œ‰…~‡‚‹—‚˜~–‡ƒ‡‹‡—ƒ•‚Š„…ƒ˜‰—ƒŒ‰ƒ‹‡Œ—˜~–‡Š—•Š…‚˜~—‡Š~ 
‚„~–Œ€~Š’Ž†—’–Œ~~ƒ‚
„‡Žƒ’ŠŠƒ‰‚—––Œ~‹’‚‡—‡—~–‚ƒ‚Œ‰…‡~‚~–‡‡~ 
˜ƒƒ—‡ƒ…ˆ˜˜ŽƒŒ~‚‡‚ƒƒ˜‰~Š‘˜—~–Œ€‚„Š‹‡‰ƒ„—‡~ƒŠ‚~Œ‡‡…Œƒ~Š’Ž 
~Š‡~‚„‚Œ~Š~Š‡~‡~ƒ–”ƒ~~‡‚‹—‚˜~–‡‹~˜–Œƒ~
Œ€‚ƒ–”ƒ~~‡‚
‚˜~–‡˜ƒ˜Œ‰…
"‚’~–Œ€ƒ˜‰‚Œ~Š 
~˜‰ŒƒŒŠŠ–Œ€ƒ~—ƒŒŠŠ–Œ€…~—‰~–ƒŽƒ‡~–Œ€‚’ƒ˜‰—–Œ~‚‡—‡—~–‚„~ 
‡~‹‡Œ—˜~–‡Š—‚€–‹€˜‡Š‹~‚‚–ƒ˜˜ŒŠ€‡‡†—˜‡—˜‡Š˜‚‹~ˆŒ”˜~ƒ…˜
‹‡Œ—˜~–‡‹‚—Ž‹~~•ƒƒ‚„‚–ƒ˜Š˜ƒ‰„Š‡‰˜ŒŠ—‚–ƒ˜‚Š‰–…„~~Š‹~ƒ 
˜ƒ‡‡ƒ…~Š‚„ƒŒ‡Š‡‰‹‡Œ—˜~–‡˜”•ƒ—…Šˆ‡–”‚–ƒ˜‹‡ŒƒŠ—‡Ž’Š—‹‡‡…‚—’Žƒ˜‰ 
Œ‚–ƒ˜Š‰‚‚„ƒƒ˜‡~–Œ‚•‚—ƒŠ‡~‰‚„—‹‡‡…‚—’Žƒ˜‰ƒ
‚˜–ƒ˜‹‡‡…˜–ƒ˜‚„~Š~ 
–˜ƒ‡~Š’Ž–‚„‚–ƒ˜‚–ƒ˜‚˜‰–‡ŠƒŒŠŠ–ƒ~ƒ˜ƒ‡•Ž~Š‹‡‡‡ƒŒŠŠ–ƒ~—‹‡‡Œ—‚
‹‡‡Œ—˜~–‡ƒŒ‡Š‚‹ƒ•ƒ—…Šˆ‡–”—‹—˜ƒ‰‰Šƒ–˜ƒ‡‹Œƒ–Œƒ 
•‡–~‡‡€‡”Ž‡‡Ž—‡‡~–Œ~‹‡—˜‡Ž‹‡Š‡‚~–—–Œ~–„…—‰„‡–’‚‡‚—–†ŽŠŠ~–—‡
–ƒ 
‚„‹…‡Šƒ€Šƒ‚–ƒ˜ƒŒŠŠˆ‡–”‹~‡Š–Œ~‚‡—‡—~–‚‹‡—˜‡Ž‹‡Š‡‚„‚Œƒ–Ž‡• 
‹Œƒ–Š‚‰‡–”‚–ƒ˜‚‡‰Š‚‚‚Œ„~—Œ…Š‡Š—˜ƒ‡ƒ†—‚ƒ˜ƒ~‡‡ŽŒ‹‡—˜‹~‹~ƒ 
–‚„‚–ƒ˜‚—‹‡ƒ‡—‰‚–ƒ˜Šƒ€Š‹‡‰ƒ„ˆ‡~‹‡—Œ‚Š‰Šƒ˜ŒŒƒ–Œƒƒ˜Š€Œ‹~‚˜~ 
‡Ž’Š˜”•ƒ—…Šˆ‡–”‰Šƒ˜–…~Š‰‚„~ƒ
‚˜–ƒ˜‚„——‡€–‚Šƒ‚–ƒ˜‚˜~‡‚Š‚”ƒ–‡Ž~ƒ‡Ž‡”–
‹‡‡Œ—˜~–‡‚„ 
–Š‡ŠƒŒŠŠ–‚Š—‚Žƒ—~–‚‚—–˜ƒ…’Š—“‡‡Œ‚‡‚‹‡Œ’ƒŒ‚‚‡—‡—~–‚ƒ
‡–Œ€Š–…~ƒŒ‡Š‚„ˆ‰‡ƒ‹‡Š†‹‡– 
‹—€Š‚Š—ŒŽ‚–ƒ˜ƒ‚–ƒ˜‚„‡…•Š‡…•Š–†Œ‰‘ƒ–‡‡Š—Œ•ƒ’‚Šƒ~€ƒ˜‰—–ƒ—‡ƒ 
‹‡”ƒ•Š—‚—‚‡‚‡‹~ƒ‚—‹‡ƒ†‹‡–…Œƒ”‹—€–ƒ‡—‰—‹—‰~ƒ‚Š—Œ‚—ƒ~€‚–Œƒ~ 
‡˜Œ„~˜ƒƒ†˜ƒ‡ŒƒŠ—‡‹~‹~—‹—€ƒŒ‰‚„‚–ƒ˜ŒƒŠ‹~—‰~Š‡ŒŒˆ‰‹‡”ƒ•Š€‡ 
–˜ƒ‡‚‡‚ŽŠƒ€~ƒ‚—‰„~˜ƒƒ–€˜ƒ‡ŒƒŠ—‡‹~ƒ–˜ƒ‡ˆ‰„Œƒ˜ƒ‡Œ–˜ƒ‡‚Šƒ‚–ƒ˜–˜ƒ‡ŒƒŠ—
˜…—ƒŒ 
‡ƒ‚‡Š–Œ~ƒ–’‡‡~ƒ„…‚ƒ–…Œ‚„‡~Š—–’~ƒ„…Š~‡‚ƒ‚—‡Œ‹’—–’‡‚‡—‡—~–‚ƒ 
ƒŠ—‡—–Œ~ƒŠ—˜ƒ–‚˜~‚~–•–‚„‡Œ‡~Šƒƒ˜ƒ~–‡‰‚~Š—‘~ƒ˜ƒŒƒ•˜ƒ‡Œ—‡‚„‚ 
–Ž‡
„~Šƒƒ‹‡‡…
–—ƒŒ‰ƒ˜ƒŒƒ•˜ƒ‡ŒŒƒŽ‚„‡‰˜ƒ–—‡‡~‚–ƒ˜ŒƒŠ~ƒ‚—‘~ƒ˜ƒŒƒ•˜ƒ‡Œ 
ˆ‰„Œ‹~‹~‚–—‡~–Š‹‡‰ƒ„ƒ‚–—‡~–~Š~ƒ…˜—Ž~ŠŠ~–—‡‡Šƒ€Š‰˜‰Œ˜ƒ‰

ƒ‰ƒ˜ƒƒ~€˜ƒ‡‚Š~Šƒ—•˜ƒ‡‚Š~Šƒ‡–„‰~˜ƒ‡‚Š~Šƒƒ†˜ƒ‡‚Š—’…Œ‹~ƒƒ‡˜ƒ‡Œ˜~ 
‚„ŠƒŠˆ‡–”Š~ˆ~ŠŒ˜ƒ‡‚ŠŠƒ‰‡~Š‹~‚„Š‹‡‡€Œ…~€–—‹‡–~Š‚„‹ŽŒ~ƒ 
‚‡—‡—~–‚ƒ‰Š‰ƒ‰‚˜‡ŒŠƒŠ‚Ž—‹‡–—ƒŠ…•Š—–Œ~ƒŒ”‚‡—‡—~–‚ƒ 
ƒŠ‚–ƒ•—˜ƒŽƒ‡Ž‚ŠƒŠˆ‡–”‹‡‡…‚Š‰ƒ–‚„‰‡~ƒ‡Ž~ƒ‚——ƒ…‹~—‡Š–Œ~‹’ 
‚”ƒ–—‰Š~˜ƒŽ•ƒ˜Œ~ŠƒŠ—˜ƒ‡Œ‚—…~‹€—‘‡ƒ‚ƒ‚—–ƒ~€‚˜~~‡‚‚‡—‡—~–‚ƒ
ƒ˜ƒ~˜‰‰„Œ–‰ƒƒŠ˜–„ƒ‚–ƒ˜‚ƒ‡˜ƒ‡Œ˜~˜ƒ‰„Š 
Š”„‡Š‘ƒ‡
–‹—Šƒ€•‡”…~‚‡‚‚„Œ‚Ž‚Ž‚‡—‡—~–‚ƒ‚‡—‡—~–Š‡˜–’‡—–ƒ’‡—‡ƒ 
‚‡Š“–~‚‹Š˜ƒŽ‚˜~‚Œ–Œƒ~ˆ‰–…~‚‡‚˜—‚‡ŠƒŠ‹‡Ž˜ƒŽƒ‡‚‹~—Šƒ€ƒ‡Ž‚‡‚ƒ 
‚Š‡Šƒ—‡‹’—–’‡ƒƒ˜ƒŒ‰‡~—ƒ‡ŽƒŠƒ€ƒ~€—ŒŒ‚‡‚ƒŠ•ƒ”„…‡€—Œ‚Š”~–‡ŒŒŠƒ 
‹‚Šƒ€‚~–Œ€‚˜~—•‡ƒƒŠ€Ž‰Ž‹ƒ~˜’ƒŠƒ€•~Œ—‡€‚‡‚ƒƒŒŠƒƒ—‡ƒŠƒ…‚‡—‡

-21- 
~–Œ€‚˜~—’…Šƒ”–‹Šƒ‰Š~˜~„‚~–Œ€‚˜~~•ƒ‚”ƒ–ƒŠ€‚‚ŒŠƒ‚Œ˜‹Šƒ‰ƒ“˜‰‡–‰‚ 
‹‚Š–‡„…‚„~ƒ‹ƒ•‡—ƒŠ˜ƒ‰Œ‚Œ‰˜Žƒ“ƒ…Š~”‡ƒ
Œ€‚˜~…•ŠƒŠ€‚ƒŒŠ‡ƒŠ€‚—–•‡‚
~–Œ€‚˜~ˆ‡–”‚‡‚‚„Š‡—~–Œ€‚˜~ 
‡ŒŠ~‹ƒŠ‰‚–ƒ˜‚‹‚—ƒ~Šƒ“‡–‚Š‡‰
Œ€‚˜~…•ƒŠ—‹~—‡—~ƒ‚Š—ŒŽ‚—–Œ~ƒ 
Šƒ€‹~~ƒ‚—ƒ~—˜Šˆ‡–”‹~ƒ‚–ƒ˜‚ƒŒ‡Š‡Š€ƒ‚Ž˜—Œ~ƒ‚˜ƒŽ•ƒ˜ŒƒŠ—˜ƒ‡Œ‚—
Šƒ€ŠƒŠ—ƒ”–‚‚Œ‰ƒ‡ƒŠ˜‚„ƒ‚Œ‚~ƒ‚—ƒ~ 
ƒŽ‚ ~Š— ‹‡– —‡ ƒŽ‚ ‰— ‹‡– —‡ ‹‡€—Ž ‹‡– ‹‡Œƒ—ƒ –†’Ž ‚‡—‡ —~–‚ ‚—ŒŠƒ 
˜ƒ‡…ŠŠ‰ƒ˜‚˜~‡ƒ–‡~~†‡Š—‡Š–~„
–ƒ~€‚‚‡—‡—~–‚Š—ƒŽ˜…Š–Œ~––
„‡ƒŽƒ’‚ƒ 
‚Œ•ƒ‡‡ƒ‹‡––‡˜‚Š…•‡’‚‡‚‚‡—‡—~–‚ƒƒ˜ƒ~–‡‰‚ŠŠ‡…˜˜~Šƒ‚Ž—120ƒ˜‡~
–‡˜Œ‚‡‚Š‰‚ƒƒ—…‡— 
˜ƒŠƒ€˜ƒ‡˜ƒ~‹–‚ƒ„˜ƒŽ•Š‡ŽŒŒ—•‡‚‡—‡—~–‚–‡˜‚Š…‡Š”Œ‚‡‚‡Œ˜—…~–‚‡‚ƒ 
‡˜‡‡‚ŒƒŠ~ƒ‚‡˜Œ‡˜‡~Šƒ‚ƒ–•‚–ƒ…~Œ–‰‚‰‡–‰‚—Œƒ—Œ–‚ƒ„‚—‡˜‡~–Œ„‚ˆ—Œ‚ƒ 
˜‡—~–‚˜Š‚˜~‡Š‚…˜’‡”–‚˜…~‹’ˆ~˜ƒ—•‡’Œ‚‡—‡—~–‚Š”~Š‰‚ˆ 
‚’‡~•ƒ‡‚Œ——˜‡ƒ„‚Œ‡˜‡~–ƒƒ–~–’‚„‡~‹—ƒ‹ƒ•Œ‚Œ“’ƒ•‚‡—‡—~–‚—‚~ƒ–‡Ž~ƒ 
‡Ž’ŠŠ˜—Œ‚‡‚ƒ‡Œ˜ƒ–•ƒ‡Š•ƒ‡‚Œ—‚‡‚–‚ƒ„‚–’†ƒ—’‚‡‚‚„‡˜‡~–~”ŒŽ–’‚— 
ŒƒŠ—ƒ~–‡—‚”–~Š—‹‡–’‚Š‰Œ…Šƒ—‚Š–’‹ƒ—‚‡‚‡~Š—‡€‚Šˆ‡–”ƒ‚—‡Œ—ƒ‡—
˜‡‚Š•‡–’‚Œ‰ƒ‚‡‚‚‡—‡—~–Šƒ‹˜ƒ~ 
‡Ž~Š~†‡ƒ‹‡‡…
–Š—–’—‡‹‡‡…“‡–’–’ƒ–~‚ŠŒŠ‚‡—‡—~–Š—‡‡‡ŽŒ‚—Œ‹˜ƒ 
‚”–~Š‚‡—‡—~–‚ƒŠ‡~‰–Œ~‚‡—‡—~–‚ˆ~‚„Š–‡‚‡—‡—~–‚˜ƒŽŒ„‚‚„‡~–‰ƒ„~Š 
—~–‚—‡–…~ƒ–’‚„‰˜‡—‡—ƒ†‚„–Œ~‚‡—‡—~–‚„~‚Œ—ƒ˜‰—‚Œƒ‡~ƒ‚—–ŒƒŠ 
‹—Š‡€‚—‡˜‡~–ƒ‹‡–’˜ƒŽ…‡˜–‰…~‹‡Œ‡‚Œ‰˜‡–’‚˜~—‡—ƒ†—–Œ~‚‡—‡ 
‹~‡˜–Œ~‘‰‚–‚‚Š‚„‚„˜~‡˜‡Ž•„~ ‚„˜~~ƒ”ŒŠ˜”•–‡Ž‚„ ‹‡‡…“‡–’–’‚ 
–ƒ‡—Š‡˜‰—Œ‚ƒ˜‡‚„˜~‚‡‚‡~Š‡Š—‚ŒŠ„~˜‡‚‡‚‡—ƒ†—–’‚„—–Œ~‚‡—‡—~–‚ 
‡Ž~—‚~ƒ–‚‡—‡—~–‚„~–…Š‚‰‰Ž‰Ž‡Ž~——ˆ–‹‡‡–‚”‚‡–…~‚‡‚‚„–ƒ‡—Š‡˜€‚ƒ 
‡˜–Œ~ Šƒ€–’‚„‰‚‡‚‚„ "‚„‚–’‚‚„‚Œ‡˜ƒ~Š~ƒ—‚‡—‡—~–‚„~‡–’‚„‡~•‡„…Œ 
ƒ†–‚„—–Œ~‚‡—‡—~–‚‡˜–Œ~"‚„˜~ˆ‡–”‚˜~‚Œ‡˜ƒ~Š~ƒ—~ƒ‚„~‹‡‡…“‡–’ƒŠ 
‚Œ‰ƒ‚~ŒƒŠ‡˜–Œ~ˆŠ‚Š‚„‚Œ‰‚‡—‡—~–‚‡˜ƒ~Š~ƒ—‚„˜~‡Š‚‡‚‡—‡˜‡”–„~˜‡—‡—
‚„˜~‡Š–ƒ‰ŒŠ‰ƒŒ‚˜~‡Š˜Žƒ‘‰‚˜~‡‰‚Œ~‡”ƒ‚~ƒ‚‹‡Š•— 
—~–‚˜ƒ–ƒ—‚Œ‰ŒŠŽ~‡Š–Œ~~ƒ‚„~˜”•—‡€–‚~ƒ‚ƒŠ—˜ƒŠ€‚‹‚‡—‡—~–‚Š~ 
‚Œ‰ƒƒ‚‰–Œ‚„‚Œ–‡‚~ƒ‚˜ƒŽƒ—~–‚˜ƒ–ƒ—‚Œ‰‚—–ˆ–ŒŠƒ‡˜‡~—‡‚‡—‡ 
–—’~‚Œ–…~Š—–ƒ’‡–ƒ”‡•‚Š‰‹‚‡—‡—~–‚•‡’Œ‡ƒ—–Œ~ƒ‹‡‡ƒ‚Š•‹‡€—ƒŒ
‚„‚–ƒ’‡‚ŒƒŒŠŠ 
–‡˜‚†ƒ—’—‹‡–Š—‚–˜‚‚‚„‚‡—‡—~–‚Š—…ƒ‰‚–€ƒŒ‚–Œ~Œ‹˜–Œƒ~‡Ž~ 
‚‡‚‚‡—‡—~–‚…~–‡€‚Š‡˜‡”–—‚Œ’‰Š~ƒŠ—‚€‚Ž‚‹‡–‚–‚—‡Š~‚„˜~ 
‚Ž†•‚‡—‡‹€ ˆ—ƒ…˜—‡~”ƒŒ˜ƒ…‡—–Œƒ~‚‡‚—‚’ƒ•˜‚‡‚˜ƒ‚ƒ€~Œ˜ƒ…‡—–Œƒ~ 
€‹‡Ž—–ƒ~—‡—‰–ƒ‡”–ŒƒŠŠƒ‰‡~Š~ƒ‚~–ƒ‡”~˜Œ‡~ƒŠ—‡—–Œ~~ƒ‚ˆ—ƒ…–Œ~~ƒ‚ 
Š—‹‡Œ‡Š—‹‡ƒŒŠ–„ƒ…‚‡‚‚„˜~ƒŒ—Š~‡Š’Œ‚‡‚‹˜ƒ ˆ—ƒ…–Œƒ~‚‡‚~ƒ‚‹‡Ž— 
Š~ƒ—‚‡‚‚„‡–…~ƒ‚Š‡Œ‚Š‡Œ~—–‚Œ‹‡Œ’Šƒ
ƒ˜‹€‹‡Œ’Šƒ‡—–‚˜~‚„‡–…~~–Œ€ 
ƒ‡—‰Ž‰Ž~Šƒ† ‡Šƒ~–—’~ƒ—Š–Œƒ~‚‡‚ƒ“ƒ–‡˜–Œƒ~‚‡‚‚„‡–…~ƒ˜ƒ•„…˜ƒ‡—ƒ•‚Œ‰ 
‹‡‚ƒ€‹‡–ƒŽ–‡–Œƒ~‚‡‚~ƒ‚†’—Œ‚„‰‹‹‡‡Œ‚‡‚~ƒ‚˜ƒ…‡—‚–‚’‰Š~ ‚„Š

-22- 
‡€‚Š‚’‡~—ƒŽŠ‚‡‚˜‹~‚„Š‡€‚Š‘~—Ž—˜ƒ…’‚Š‰ŠŠ~ŠŠ‰‚„Š‹‡‰‡‡—ƒŽ…Ž~ˆ‡~~Œ
˜”•‚ŠŽ„~‹‡‚ƒ€‹‡–Š 
‚Œƒ•Š‡€Œ~ƒ‚„~‚ŽŒ~ƒ‚‹~˜ƒŒƒ•‚~ŒŠ—‡ŽŠ’†Š‚”ƒ–…~‹~–Œ~‚‡—‡—~–‚ 
‹‡Œƒ—ƒŽ…Ž~—‚Œ‰„~‚†ŒŠ–~—‡‡Œ˜„~˜ƒŠŠŠ‡…˜Œ~Š‹~‹‡—ƒŠ—‚Œƒ•Š‡€Œ‹‡–— 
˜ƒ€–Š‡€‚Š–—’~—˜ƒ~–ŠƒŽ‡–ƒƒŽŠ˜Ž‚•‚—ƒŽŠ—–ƒ‚‡‚—˜ƒ‡•Ž˜ƒ€–‚„‡~‹‡~ƒ–ƒ 
ƒ‚—ŒŠ‘~—Ž‘~—ŽŠ~ˆ‰Š‰‚‰„Ž~Š‹~‹€Š~‡~ƒŠ‚‚–~‚‰„‡—‡Œƒ‡~Š‡Ž~‚Š~‚ 
‚‡‚‡—ƒŽŠ‡—˜ƒ‰„–•‡ƒƒ˜Œ—Ž‡ƒŠ‡Š‚‡—‡—~–‚Š‡—˜ƒ‰„‚‡‚‡‚„—‡~ƒƒ‚Š~‚˜ƒ€–
‚–‚Šƒ€Š˜”•Šƒ€Š‚‰„Žƒ‚—ŒƒŽŠ 
˜ƒ‡Œƒ ‹‡‡Œ— ˜~–‡ ‚–‚ ‹ ‹‡Šƒ€ ‹‡•‡” ‹‡Šƒ€ ‹‡Œ‰… ‡‡ŒŠ˜ ƒŠ€‡ ‹Šƒ‰— –ƒ„‡ ‚•‚ƒ 
˜‡‡…˜Š‚–‚Œ‚‰„Žƒ‹‡Œƒ–ŒŒƒŽ‡Š‘‡•—ŒƒŒƒ—‚‡—‡—~–‚Š—‚Šƒ€‚ƒ˜’‡~—‰˜ƒƒ†
Œ~ƒŽ‡Œ‡‚–‚ŒƒŽ•”…‡—Œ˜~‡Šƒ‹‡˜Œ‚

~†‡Š—€–‡Žƒ‚‚‡Š€
–€‚–‚ƒ‰Ž˜ƒŒ‡—–
‚‡~–ƒ~‚~–‡—……–’‡–Œ˜‰•‡”–’‚ˆƒ˜Œ 
‡‰ƒƒŽ‡––Œ~‚‰—ŒŽ~Š—˜Žƒ†‚–ƒ…‚ƒ‹‡Œ’‚–~ƒ—€’Ž–‰—ˆƒ‡—–ƒŽ‡–ŠƒŠ~—
ƒŒ˜…˜˜—"—‡€–˜‰–…~–ƒ… 
‚Œ‹‡Š~ƒ—‹Šƒ‰˜‡–…
’—ŒŒ‹‡Š‡‚—‚•‡–Œ~ƒ’–—Ž—~–ƒŽ––‡~ ‚—˜‡Ž‡ 
˜—–‚‡•—‚–…~‹‡Œ’Š‹‡ƒŽƒ‰–…~Š‰Š—‡Šƒ…—‡Ž—ƒ…ƒŽ‡–‡—‚"•„…˜‚Š 
ƒŠ•‡—ˆ‰Šˆ‰Š˜–ƒ•‡–˜ƒ‡—‡—‡Ž’Œƒ†–˜ƒ‡˜‡–ƒ‡”‚–ƒ…˜‚Š—”Œ‚Š~–—‡“–~~‰
‚‡•—‚‹ƒ•‚—‡”…˜ƒ…’‚Š‰Š˜—‹Œ”Š 
‚~–ƒ •ƒ ‚– ˜ƒ–‡Œ ‹‡Ž— ‚Œ‰ ŠŠƒ‰ •‡„…Œ— …~ —‡— ƒŽ‡–Š ƒŠ~— ‚—˜ ‡Ž ‡ 
‹——‡‹ŽŒ~—–…~‹ƒ•ŒŠŠƒ‰•‡„…‚ŠƒŽƒ”–ˆ‰Šˆ‡–”—ƒŒ‰‹‡–‚˜~‹‡–Œƒ—~Š‹‡‰–~— 
ˆ‡—Œ‡—"ƒ†‹‡ŒƒŠ‹‡~”ŒŽ‹‡‰–~—Œ„‹~‚ƒŽ‡–Š~—ƒ•’ƒ~~ŠŠ~•‡„…Œ—…~
–…~‹ƒ•Œ
‡‚‡‚Œ˜Š–—’~‡‰ƒ‚„ŠŠƒ‰•‡„…‚Š 
˜Žƒ†˜Š‚ŽŒ‚‹‡‡ƒ—Š‚…Š—Žƒ‹‡ƒ†~Š‹‡†–‚Š‰˜‚‚–ƒ…Š‹‡–Ž‡Œ‚…~ŒƒŠ~— 
ƒ†‚ ˜~ ˜ƒ~–Š ˆ‡–” ƒŽ‡– ‡—‚ ‚–‡„…‚ŠŒ ˜——ƒ… ˜‡Ž€‚ ‚–‡„…‚Šƒ ‡Ž Š’†Š ‹‡Šƒ‰‡—
‚–‡„…‚Šƒ 
‚Š–ŒƒŠƒŽ‡–‡—‚ƒ—–€˜Ž‚‡–ƒ‚‚ŒŠ˜Š~ƒ——‚–—–~Š‡€˜Š‡—‚Š‚ŒƒŽ‡–ŠƒŠ~—
ƒ†‚Š
‡‚‡ƒ˜…˜˜Š€˜— 
‚Š”~ ƒ…–~˜‚ ‹‡–ƒ’ ‚Ž˜…ƒ ‚~ƒ—Ž‚ ‚˜ Š ˜•ƒ”ƒ —’Ž ˜–Œƒ ‚Šƒ… ~Œ~ Š ƒŽ‡–Š ƒŠ~— 
ƒŽ‡–‡—‚"˜ƒ—Š‚Œ–‚Š‡Š~Œ~‚Š”~ƒ—…–~˜‚Š‹‚Œ‹‡—•Œ‹‚‡Š‚•”~Œ~‚ƒ
‚‡–†’~ŽŒ…–Žƒ~‹‡Šƒ‰‡~Š‹~‡Ž—”Œ˜•ƒ”~Œ~‚—‚Šƒ€–˜ƒ‡‚ƒ”Œ…~”Œ 
ƒŽ‡–‡—‚‹ƒ”˜‡Ž˜–ƒ‡˜‡Ž˜‹‡ƒ—‚‡Œ‡˜ƒ—Š‘‡‚ŒƒŽ‡–ŠƒŠ~— „—˜˜†‰
–ƒ‡˜‡Ž˜‘‡ 
‡—‚ƒŠ•‡Œ—–—‡‹~ƒŽ‡–ŠƒŠ~—‚Šƒ’ƒ€‹ƒ…ƒ†—…~ŠƒŽ‡– „—˜˜†‰Š‡Š
˜ƒ–‡‚‰ƒŽ‡–

-23- 
ƒŽ‡–‡—‚"–‚„‡~ƒ‡‡ŠƒƒŠ‡—ƒ‚—Œ˜ƒ—Šˆ‡–”‹~‚‹‡Œ’‚Œ‰ƒŽ‡–Š~—Ž „—˜
‚ƒ—˜˜ƒ—Š‰ 
‹ƒ‡‡†‡‚˜•‡˜ƒ—Š–—’~‹~‚Š…–Š‹ƒŒ‹Š‡ƒŠŠƒŽ—Š~—ˆ–~ ‚—˜†
$‹ƒ”Šˆ‡–”~Š•ƒŽ‡˜‚&˜ƒ—ŠŠƒ‰‡—ƒŽ‡–‡—‚~‚—˜
‚–’‰Š‹‡~‰‚—ƒŽ‡––Œ~‹‡Š€–‚ƒŽ‡–Šƒ~‰ 
–•‡Š€––‰ƒŽ‡–‡€‚†–€ƒ‡€ƒ‚„‡~ƒ˜~‡–ˆ–ƒ”ŠŠ‰~‡ƒŽ‡–—‡~‰—ƒ–—ƒ‡‚ ‚—˜
‡˜Š‰~~Š——…–‡˜ƒ~Š‡‰~‚Š‹‡”ƒ–‹˜~ƒ 
~Š˜ƒ‡ƒ†—‚„—ƒŽ‡–‡€‚Šƒ€ƒ‰ƒ‚‰ƒ–~‚’‡Š…‚”ƒ–~Š‚–ƒ…‚—ˆƒ‡—–ƒŽ‡–Š‡˜Š~—
‹‡€ŠŠ‰˜‚Š 
Š‰ƒ –Ž‡Œ ƒ–˜‚ ~Š— ˜ƒŽ ‡˜— ƒ‡‚— ~˜ –’ ˜‡ ‚–ƒŒ ƒ˜—~— ‡Ž €”–Œ ‡˜Œ— 
•‡’Œ‡~—‹ƒ•Œ‡~—–‚~–•Ž‚ŒƒŽ‡––Œ~ƒŽ‡–Š‹‡Žƒ’‰‡‚ŠŠ‡ƒ‚~Šƒ——˜ƒŠ˜—‚ 
‡Š‚ŽŒŒ …~Š ‚Ž’ ƒŽ‡– ‘ƒŠ ‚—ŒŠ ‹ƒ•Œ 
‡‚‡ƒ –Ž‡Œ ƒ…‡Ž‡ƒ ‡˜‡Œ ˜ƒ~‰ ƒŠ†‡— ˜ƒ~‰ 
’ƒ~‹ƒ—ˆ‡‡—~Šƒˆ‡‡——‚ŒŠ‰‚—–‰—Š‚ŽŒ‚ƒŠ‡—‚˜ƒŽ‚Š•‡—ƒŽŒŒ—•‡ƒ–Ž‡Œ‚ 
…Š—‚Š˜ƒ…˜’Œ‚…‡ŽŒ‡Ž~‹Š•Šˆ‡–”—–ƒƒŽ‡–‹~–Ž‡Œ‚‡ŽŠ‰Š‡–’‡‚„—‹Š•Š 
‡–Š–…ŽŠ‚ŽŒ‚"‹ƒ•˜–•ƒ–…Œ—…ƒ†‚˜~ƒŠ~—ƒ‹‡–‚Œ—ƒŽ‡–ŠŠƒ‰Š–…Œ–„ƒ…ƒ 
‚–†’˜‚—‹ƒ‡—–Ž‡Œ˜Š‚ŽŒ‚˜‡‚—~Š~ƒŠŠ•Š…ƒ‚Š‡Š…ƒ˜Žƒƒ‰‡~—ƒŽ‡–ƒŠ–‡‚ƒŽ‡– 
‚Š—ƒ‡‚‚„—‰˜‡Š~‹‡Œ—˜ƒŽƒ—…‹‡ƒ‡ƒŽ~‡~‚ŒŠ–•ƒ‚Œ•~Š–Ž‡Œ‚˜~Š‚ŽŠŒ 
ˆŠ—ƒ‡‚‡Šƒ~ŠŠƒ‰Š–ƒ„…Šˆ‡•’˜—ˆŠ‡ŽŒ‰~‚–†’Ž‹Šƒ~‰‚ƒ‡–Œ€Ž—€–ƒ‹‡Œ—Œ 
‡Œ~‡˜ƒŠ–Œ~ƒŠŽ‚ŠŠ‚ŽŒ‚‡Œ–—•˜‚‹‡–‚Œ—ŒŠˆŒƒ‡•˜ƒ‰„‚„ƒŠ~–—‡˜ƒŽˆŽ…Š 
–Ž‡ŒŠ‡Œƒ~ƒ‡—‚–•‚Œ–‡‡–‰‡Ž~ƒŠ–Œ~˜ƒŠ‡‚‚„‰‚–•‚ŒƒŠ~—–Ž‡ŒŠ˜ƒŽ‚˜~
‚–ƒ˜Š—‹‡’‡~Œ‹‡˜ƒŒ‡•‚ƒ‹‚‡–…~ƒ•‚—ŠŽ‚–’‡ 
‡Ž’Œ–‚Œ——…ƒ‚Šƒ€–˜ƒ‡‚–‡Š˜ƒ–—’~‹—‚‰„—‹‡‰––‡––ƒ€˜Œ—…˜Œ‡˜Œ— 
‡—‚ ˜ƒ†—’ƒ ˜ƒ‡Ž” ƒ‡… ~Š~ ‚…ƒƒ– ‡‡…Š ƒŠ€–˜‚ ~Š ‹‡Š‡‚ ƒ‡—‰ ‹‡–€— ‚–‡— –— 
‹‡–˜‡‹—‚—‡~Šƒ†ƒ—’˜‡
‡‚‡—•–‚Šƒ€–˜ƒ‡‚–‡––ƒ€˜‚Š–ƒŠŠƒ‰‡—ƒŽ‡–ƒŠ 
‰~ƒ˜‡–‹ƒ—ƒ—‡~Š—˜ƒŽƒ—~–‚‹‡Ž——Š——…‚˜‡–ƒ€ŠƒŽ‰‡—–…~Š‰ƒ‹‡…ƒ‡Œ 
˜ƒ‰„ƒ–Œ€Ž‚‡‚~Š–‚ƒ‚„ƒ‚„–˜ƒ—Šˆ‡–”—‚~–Ž‚‡‚ƒŽ‰Ž—‚ƒ–•‚‚’ƒ•˜˜Œ~
‹‚Š‚Œ–‹ƒ—˜ƒ—Š~Š˜ƒŽƒ—~–‚‹‡Ž——Š—ƒŽ‡–Š—ƒ˜” 
ƒŽ‡–Š…ƒ‡Œ–…‹—
‡‚‡‹‡‰–‹˜‡—ƒ’ŽŠƒŽ‡–Š‰ƒ‡‹‡ŽŒ„‚‡—ƒŽ‡–Š‡”‚ŠŽ‚…˜ 
~˜–ƒ’‹Ž‡Œ–Œ‡~Š~…–‚‡˜–‚‡Š‚–Œ~
~‚‡ƒ–‡
Œ€‚~‡”ƒ‚–‚ƒŽ‡–Œ——‰ 
—‡Š‡‰‡–~–•~ƒ‚—‹‡Œ‡
‡‰‡–~‡Œƒ‡ 
‡—–’ƒ~ƒ†‹ƒŽ‡Žƒ‡Ž‡†•ƒ‡‰‡–~‡Œƒ‡ƒ˜~~˜—‚‚Š–Œ~
‚–‚—‡Žƒ
~ƒ†‹ƒŽ‡Žƒ 
˜ƒ”Œƒ‚–ƒ˜•ƒŠ‡Ž‡†•ƒ 
ƒŽ‡–Š‚Ž’ƒŠ–”ˆƒ‡—‚ˆ‡—Œ‚Š‹~‚~Œ•’˜Žƒƒ˜Šˆƒ‡—”Œ~‚‡‚—…~Œ‡˜Œ— 
ƒ‡Ž’Š…†—ƒƒŽ‡–Š‚Ž’Š”„ƒŽ‡–ŠŠ~—‡—‡–‰‚ŠƒŠ‚—•—–Œ~ƒ‚Š~—‚Œ—~†‡Š—•…–€‚ 
‘ƒŠƒŠ‰˜‚ƒ‹‡Š‡‚˜–’‹‡Œ’—Š—…˜’ƒ‚Š~—‚‡†–’Š‰Š†‡‚ƒ–•…ƒŽ‡–ƒ‡˜ƒ•’˜~
ƒ„‚ƒ—˜ƒŠ‡—‚—–‚‚Š€‡~Š—ƒŽ‡–ƒ—•ƒ–…~ˆƒ‡—Š‡˜Œ‡ƒ‚„ˆƒ‡—ƒ„‡—ƒŠ–Œ~ 
ƒŽ‡–‰‡‚Œƒ‡Ž‡~Š’Š‚‡‚ƒ‡Ž‰–˜‚‰‚˜~ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~ƒŽ‡–Š—€‡Ž—‹’‚‡‚—…~Œ‡˜Œ—
ƒ‡’‰˜~~—ŽƒƒŽ‡–‹˜Ž‰‚˜‡ŠŠ’˜‚—‹’‚‡‚˜ƒ–‹‡Ž—‡Ž’Š"‚‰~ƒ‚—‡ 
—•‡—…~‹’‚‡‚–Š~Œ€ƒ‹‡Ž’ƒ~‡Ž‡ŒŠ‰–”‡‚˜Œ…ŠŒ‡ŽƒŽ‡–~†˜Œ‚‡‚˜ƒ– 
‰‰ƒŽ‡–˜Žƒƒ‰‚‡‚—–‚‚~–Ž‚~&ˆŠ—–‚”‡‚˜~–ƒ‰Œ˜—ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~‚–‡˜–‡‰ŒŠ‚‰–

-24- 
˜Œ…ŠŒƒ
‚˜ƒ–•‡‹—~–˜~ƒ‡•—‡—
ƒ‰ƒ˜ƒ–‡˜–‡‰Œ~—ƒŽ‹‡•ƒ‹‡—Ž~‚–‚
$‹~‚Š—ƒ‡•’˜–•‡‚„—–”‡‚ 
‘ƒ–’ƒ~ ˜…Œ— 
’—Œ —‡ƒ $‚–ƒ˜ Š— ‚Ž‡–& Š~‡Œ–‰ ‚‡—‡ ŒƒŠ— –ƒ… –ƒ ƒŽ‡–Š ‡˜Š~— 
ˆ‰ŠŠ‰˜‡—ƒ†~~‚ƒ‚‡—‡‚Œ‡’‚ŠƒŠŠ…ƒŒ„‘ƒ–‰‚„———ƒ…–ƒ…‚ƒ‹‡•’ƒ~
•„Ž‡~Šƒ‡~Š—ƒŽ‡–‡—‚˜‡˜…’—Œ‚…Œ—Š‡€‚~Š—‚Žƒ—Œ 
ˆƒ‡—‚”ƒ–ƒ†–˜ƒ‡ƒƒ†–˜ƒ‡ˆƒ‡—‚”ƒ–‹~ƒŽ‡––Œ~–€ƒŒ–ƒ…ƒŽ‡–ŠŽ‰Ž ‚—˜~
ƒ
"–…~˜ŠŠ˜–‚ŒŠ$˜ƒ…”&ƒŠ~—ƒŽ‡––Š‰Šƒ’Šˆ‡–”~Š‹Šƒ‹‡‡•~Š— 
–‰”‚…~˜ƒ‰ƒ–—–€ƒŒ–ƒ…Š‹’–Œ~—~†‡Š—•…–€‚‡–ƒŽ‡–‡Ž’–‡‰„‚…~&
$‹‡–‚Œ‚Ž‚ŽƒŽ‡–ƒ–ƒ‚Œ‡‰‚€ƒ–˜~‚˜~‹‡—’…Œ~Š 
‚Ž•Ž–‰Š‡‚ˆ‰‚‰‡—Œ“’…‹‡Žƒ•—ƒŒ‰ƒ˜ƒ~˜Š•–‰—–…~ŠŠ‡–‡‡…Š‚ŽŒŠ–Œ~ƒŽ‡– 
ˆ‡Š‡‚˜Š•—‡Ž’Š&ƒ•–„Šƒ‡—‰˜‡Ž~ŠŠ‰‚‹ƒŒ˜‚Šˆ‡–”ƒƒ—‡—ƒ‡˜ƒ‡‹‚‰‡—Œ
ƒŒƒŒ˜‚Šˆ‡–”–‰‰Œ–…~ŠŠ~$ƒŠ•Š‹~†‡Š…‚Š–‚ 
‚ƒ—‡—ƒ‡‰ƒ‡’ƒ˜Ž†ƒ‚…ŽŒ–…~ŠƒŠ€–‚‰Šƒ‰~Š‚”–~ŠƒŽ‡– —˜~‚—˜– 
Š~ ƒŽ‡– ‡—‚ ˜ƒ…ƒ–~‚ ‡ ‚Šƒ€ ‚•’‚ —‡ Š~ ƒ˜ƒ~ ƒŠ~— ‡Š‡—˜ ‡Ž—Œ ——ƒ… ˜•’Œ

‡
‡‚~&‚…ŽŒ–…~Š‹‚‡Ž— 
‡Ž—‚„—‚Ž†ƒŠ‰~Š~‡Œƒ–„€‹‚Œ~…ƒ’˜ƒŠ€–‰‚…ŽŒ–…~ŠƒŠ—‡€—˜~‚—˜–
Š‰~ƒƒŠ~ƒ’˜ƒŠ——‡Š‡—˜ 

„‡Žƒ’ ŠŠƒ‰ ƒŒŠŠ ƒ˜Œ‰‚ Š•Š ƒŽ‡–Š ~†‡Š— —•–ƒ ‡” –‚ Ž‰Ž ƒ—˜ ŠƒŠ~ Œ„ ‡Ž’Š 
‹ŽŒ~
‘Œ–‡—ƒ•‚ƒŽ‡–‚ŒŠ„~ƒŽ‡–Š~—
‚‘ŒŠ‡…˜‚Š‹‡”ƒ–‹‡‰–~–Œ~ƒ
˜ƒ…ŽŒ 

ƒŠ‡…˜‡—€‡‡†—–˜ƒ‡ƒ—‡ˆ‰—‹‡–ƒƒƒŒ‡Š€‡‡†—˜ƒ—ŠŠŠƒ‰Š‹‡~‹‡‰–~ƒ˜ƒ‡‚–Œ~‰…~

‚‘Œ 
–˜ƒ‡—~”‡ƒŠŠƒ‰Š~—Œƒ—˜ƒ–ƒ‰ƒ~˜ƒ‰–˜‰ŒƒŒŠŠ‹~‚ŠŠƒ‰ƒ‡Ž‚‡‚—‹’‚‡‚ 
‘~ƒŽ‡–‚–ƒ‚˜ƒ–ƒ‰ƒŒŠŠ‚”–—Šƒ€–ƒ‡”‚‡‚‹€Š~˜ƒ–ƒ‰–—~Œ˜ƒ‰–ƒŒŠŠ‹‡”ƒ– 
˜‰Œ‚„˜ƒ‰–ƒ˜ƒ–ƒ‰ƒŒŠŠ‚”ƒ–—Šƒ€–ƒ‡”—‡—ƒ‡‰Š~˜ƒ‰–ƒŒŠŠ‹‡”ƒ–‹‡‰–~–˜ƒ‡—
˜ƒ–ƒ‰ƒŒŠ‡—ˆ‰Š‚—• 
–ƒ‚†‡ƒ‚‡ˆƒŽ‡…Š‹‡Š‡‹ƒ—–Šƒ‹‡•ƒ…–ƒ–‡•‡Ž˜ƒ–Šƒ’~†‡Š—–‚ƒ„‡–ƒ~–‚ €—˜ 
•˜‚Šƒ& ‚–‚ ‚–ƒ˜ ƒŒŠŠƒ Š~–—‡ ‡Šƒ€Š ˜ƒŒ‚Š ‚”ƒ– ~ƒ‚ ‹€— ƒ‡’ ƒ˜Ž† ƒŽ‡–Š Ž‰Ž 
˜~‚Ž‡——‚˜‡Œ‡‡…–‡——––ƒ—Œ‚‡ƒŠŠ„…ƒŽ‡”Œ—ƒŒ‰ƒŽ‡–ƒŠ–‡‚$ƒ–‡•‚‡Ž˜ƒ…’ 
~–•Ž‚•…—Œ~Œ€ƒƒŽ‡–~‡‚ƒ&‹Šƒ~‰ƒ‡•’˜‚Œƒ‡~Š‹~ˆ‰ˆ‡–”—‚ŒŒƒ‡•’˜ 
–ƒ‰‚Š–ƒŒ—Š•–ƒ‡•’˜ƒ–ƒ‰‚Š‚‰ŒƒŽ‡~—‘~–ƒ—~–•Žƒ‡•’˜—‹~—‡Š€––ƒ‰
$ƒŠ—‡•’˜‚ƒ…~Š‰ƒŒƒ•Œ˜~–ƒ‡~Š— 
‡ƒ‡‰Š‚~’‚‹˜‰ŠŠ~Š—ƒ€‚Ž‹Š”~‹~‚ƒŽ‡–ŠŠ~——~†‡Š—‡Š–„–€‚ƒŽ‡–˜…–’‡ 
‹~Šƒ‚—~–Šƒ‰‹‚‰Š‚˜‡Ž–‚‚ŒŠƒŠ~—‰~ˆ‰Šƒ‡’•‚~Š—ƒŽ‡–‡—‚—~–‚ 
‚˜‡‚ƒ„‚~’ƒŠƒ…ŒŒ‚~’‚Šƒ…Š—…~‹ƒ‡‚~’‹‚‰Š‚‚Š…˜—˜Œ~‚ƒŽ‡–‡—‚‚~’‚ 
‚–Œ~$~–’‰ƒ‡‚—&˜ƒŽ‰—‚˜…~Š~–—‡“–~~‰‚€—‚Š„~‚˜‡‚—‚Š‡€–‚~’Œ‚’‡–˜ƒ‡ 
–Œ~Ž‡Šƒ~ƒŽ‡–Š‚Š~—‚~’‚~Ž•Œƒ„‚Ž‰——‚˜~–˜‡Ž–‚‚~’˜~„‰€–’Œ~Š‡Š‡Š‚Š 
˜‰ŠŠ‡˜•’‚‚Š‚–Œ~ƒ‚Ž‰—‚Š”~‚•’–ƒŽ‡–‡—‚‚~’‹‹‡‰Šƒ‚~ŠƒŽ…Ž~‹ƒ‡‚Œ— 
‚‡‚‚„ƒ‚Ž‰—Š‚~’‚˜~‚~‡‚ƒ‚~’‚˜~˜~‡…•˜‡Šƒ~‚ˆ–ƒ”‡Š‡~—‚~’—‡ƒ‚~’‚‹
‚~’‚‹˜‰ŠŠ‚•‡’‚—

-25- 
˜ƒ~–Š ‚~–•ƒ ‚ ˜‡Ž–‚ Š”~ ‚•’ƒ ‹‡’‡ƒ ‹‡—… ‹‡†‡‚– ‚Š‡• ˜ƒŽ‰—‚ ˜…~— ‹’ ‚‡‚ 
˜‡Ž–‚ ˜~ ‰Ž‚ Š~— ‹‡’‡‚ƒ ‹‡—…‚ ‹‡†‡‚–‚Œ ‚Œ—–˜‚ƒ ‚Š’˜‚ ~Œ ˜‡Ž–‚ƒ ‹‡†‡‚–‚ 
‡Œ”Š‹ŽŒ~"‚’‡–˜ƒ~–Š‚Ž‚‡~Š‡Ž~—‚ŒŠ˜‡Ž–‚‡—‚‹‡’‡‹‡†‡‚–Œ˜‡Ž‚Ž‰‰˜~‡˜ŒŒ
‹‡’‡‹‡–˜ƒ~–Š˜‡Ž‚Ž‡Ž~‹‡–…~Š”~Š~‹‡†‡‚–ƒŠ~‰‚‰‡–”‡Ž‡~ 
Ž‰‚ŠŠƒ‰‡‚„–—ƒ•‚Š~–‚~~ƒ‡˜~„‚–—–Œ‚Š~–€‚‡–ƒ‡–Œ~ƒŽ‡– 
‰ƒ‡•–~—ƒŽ‡––Œ~–˜ŒŠ~‚Ž—‚˜ƒŒ‡Š‰‘~~Š~–ƒ’‡‰‹ƒ‡•–~Š‹‡—•‚—•Š 
˜—Š‚‡‚‘‡‚‰‚–‚~‰~‹‡Ž’Šƒ‡Ž’ŠŽ‰Ž—Šƒ€‚‰Œ–˜ƒ‡‹‡Ž‡Ž’Œ~‡‚‚–•‡ƒ˜‰‡–‚—
‹‡Ž’Šƒ‹‡Ž’Š‚Ž—‚ˆ—ŒŽ‰‚Š–—~Œ‚„‚Œ„ƒŒŠŠƒ

~†‡Š—Š”–ƒ~‚—Œƒ‚‡Š~
–€‚–‚ƒ‡ŒŠ˜
ƒ‡”˜–~’˜˜‡—‡Œ–


„‡Žƒ’ŠŠƒ‰‡‰–~ŠŠ•ƒ”„–…—‚˜Š‡~‚–ŒŠƒ€‚ƒŽ‡–Š’‚
ƒ‡ŒŠ˜‡ƒ˜–‡†’Š‹‡—ƒŠ— 
ƒ‡”˜–~’˜˜‡—‡‹‡Ž—‚Œ‰‡Ž’ŠŠ”„ƒŽ‡––Œ~—–Œ~Œˆ–˜‡
‚˜–„…˜’ŽƒŽ‡–…˜’ 
˜—‹‚‡•‡ŠŒ‡~‹‡Œ‰…ƒ–Œ~—‹‡ŽŒ—ƒ˜ƒŠ‡˜’––Œ~

~‰‘ ˜—~–Œ€ƒ˜‰ 
‚Š•ƒ•„‡~‚˜‰–•–~Œ†‡~Œ‚‡Œ–‡‡––Œ~˜—‡Šƒ…‡‚‰ƒŽ…‹‚‡•‡ŠŒ 
‚Š•~Šƒ‚‡Œ–‡‡–‚Œ—Œ‡‡~‚‡Œ•Ž–‚ƒ–Œ~~–Œ€‚˜–’Œ‚–ƒ~Š—Œ˜—‚Š–ƒ~ƒ 
‚‡Œ•Ž–‚ƒ–Œ~‡–~˜~‡‰‚„˜~Š‡•~Š~ƒ‚ƒ‚‡Œ–‡‡–‹—˜~„‚~–Œ‡Œ‚˜~ƒŠƒ–Œ~ 
˜~„‚~–Œ‡Œ‚˜~Š‡•‰~ƒ‚ƒŽ…ƒ‡‡–‹—‚„˜~ƒŠƒ–Œ~‘ƒ‚Š‡•ƒŽ…ƒ‡‡–‚Œ—Œ‡‡~ 
~˜Œ—‚Š•Œ‡˜‡‡‚‚‰ƒ„‡˜‡‡‚‹~~–•‡Œ~˜Œ—Š‚‡˜–‡Œ€‡~‰„‡~ƒŒ”Š–Œ~‡‡~–Œ~
‚‡‡Ž—‚‹’•–~Šƒ‚„˜~‡˜Œ——‚Žƒ—~–‚‹’–‰˜~„‚ 
˜–Œƒ~ "ƒ‡—‰ ƒ~ ‹ƒ•Œ Œ•’Ž‚ ‚Œ ‚„ ˜~ ˜Œ— –‰ ‘ƒ ‘ƒ ‚–Œ€~ƒ‚ƒ ~–Œ€‚ ˜Š~ƒ— 
˜Œ…Œ‘‡‚‡‚‚„„~‚Žƒ—~–‚‹’–‰‚„˜~Š•Œ‡˜‡‡‚‹~~˜ƒ•Ž‡~–€ŠŒ•’Ž~–Œ€‚ 
‚Žƒ—~–‚ ‹’ –‰ Œ— ~ƒ‚ ‚Œ” ~–Œ‡Œ‚ ˜~ ‡–‚ ‚Š~—‚ ˜Š~—Ž ~‰ƒ ~˜ƒ•Ž‡ ~–€‚ 
~–‡€ ‹€ ~‰ —‡ –‡’— ‰~ƒ ƒŠ”~ ‚—… ‚Ž‡~ ~Š‚ ‚Š‡•— ˜‰ Š~ ‚Š‡• ~Š „~ ‹ŽŒ~ƒ 
ƒ˜ƒ–‡”Œ—ƒŒŠ—‹‡–~Š‚„~˜ƒ•Ž‡~–€‹—‡—––~ƒŒ‚‡’ƒŽ‡––~‡ƒ~˜ƒ•Ž‡ 
~–‡€~–•Ž—€—ƒŒ‚˜~—‡„~˜ƒ–„…‹‡—ƒ—‰•––‡”ƒ˜ƒ‡‚‹‚‡Š–„…~ƒ‚—‹‡–~Š~ 
‚‰ƒ„‡˜‡‡‚ƒŠ‡~‹—‡—–—–‡’—ƒ‚„ƒ~˜ƒ•Ž‡Œ—~ƒ‚—‹‡–~Š‚„~˜ƒ•Ž‡~–€~˜ƒ•Ž‡ 
‚„‚‡‚„~‹‚‡Š–„ƒ…ƒ„~‹‡–‚Š•Œ‡˜‡‡‚ƒŠ‡~–Œ~ƒ‡‡~–†”Ž‚„Šƒ‚–ƒ€‡˜‡‡‚‚ŒƒŠŠ
~˜ƒ•Ž‡~–€˜ŠŒ 
‹˜ƒ‡‚ ƒŒ—— •‡’Œ ~Š ~˜ƒ•Ž‡ ~–€‚ ‚„ ‹‡–„ƒ… –˜ƒ‡— ‚Œ‰— ‹‡–‡” ‹‡–ƒ…Š „–‡„ ˆ‰ƒ 
ƒŽ‡–Š‡˜Ž‰Ž˜…~‹’ƒƒŒŠ˜Š–„ƒ…–‰‚‡‚~ƒ‚‹‡‡•Œ‚~Žƒ—–ƒ‚~Ž‚‡‚‰~ƒ‹‡–‡” 
Š‡€Œ‚ŠŒŠ„~‚‡‚ƒ~Œ•~–„ƒ…~Œ•~ŒƒŠ~ƒ‚—ƒŽ‡~–ƒ‹‡‡–‚”‡–…~˜—ƒ‚—‡Œ‹ 
‚‡‚‚„~Œ•~Š~’ƒŠƒ‰—‚˜~‡—‘~—ƒ˜”‡…Œ‚‡‚—‡ŒŠ‰Šƒ‡‚‡‚‚„ƒ‹‡ŽƒŒ— 
‹‡—ƒ‡…‚ƒ‹‡Žƒ—~–‚ƒ˜ƒ’ƒ˜‚Š‰‹ˆƒ’‚ƒ–—‡—ŒŒ‚‡‚‚„~Œ•~ƒŠ”~–˜ƒ‡…ƒ‡Œƒ‚—Œ 
~Š~Œ~ˆ~ŽŠ~—ƒ•Š–„ƒ…ƒ˜ƒ~–Š‹Œƒ˜—‚‡˜‡~Ž‰Ž—‚„…ƒ‡Œ’ƒ~–…—‚˜Š‡~ 
„~‚‡‚~ƒ‚ƒ…‰—~‡Ž~–ƒ„…~~Š‡Ž~‹~–Œ~ƒ˜ƒ†‡—’ƒŽ‡–‡—‚ƒ˜–…~˜‰Œ~Š‡Œ"~Œ•

-26- 
–„…ƒ—‡~ƒ‚‚„Š‰‹ƒ–’‚„Š‡’‚ƒ‚„Š–„…~ƒ‚—˜ƒ–ŒŠ–„…ƒ—‡ƒ‹‡ŽƒŒ—Š‡€ŠŒ
~Œ•~ƒ— 
†Œ‰—˜ƒ’ƒ•˜ƒ‡‚‹‡–‡”‹‚—‰–ƒ„…ŠŠ‰—‹‚Š—‡—‹‡Š‡‚‡–—~–Œ~‹‡Š‡Š…Œ‡–…~‹’ 
…‡‚Šƒ—•‡ƒ—~–Œƒ•Š‡Š–‡‡…‡€‚˜…~‹’…‚Š˜˜Œ‹‡Š‡˜ƒ”ƒ•ƒ~‹ƒ‡Š‰ 
‡Š‚—•˜ƒ‡ƒ‰„‚”ƒ–‡Ž~‡‰"‹‡Š‡‚˜~…ƒ‡Ž~ƒŒ‡–‚ˆ‰–Œ~ƒƒŽ‡–ˆ‡‡…˜Ž€–Š€–‚Œ 
‹‡ŒŠ—‹‡‡ƒ—‹‡ŒƒŠ‹‡‡ŒŠ˜‚ƒ…Œƒ•‚—ƒ‡Ž~‚Œ„~˜ƒ‡ƒ‰„‚”ƒ–‡Ž~ƒ‡Œ”~ƒ–•Š 
‡Ž~—‹‡• ‡Š—†’—‡€‚‚„ƒ‹‡‡ƒ—‚Š‰‹‚Š—‚–„…˜ƒ‰„ƒ•Š…‡Š—‡—~”ŒŽƒ‚Œ˜‚ 
˜ƒŽƒ—…‚Š‰‡˜Œ…Œƒ–„…~Š‹‚"…‡ƒƒ–~‚Œ„~€–Š€–‚Œ‹‡~‹‚‹~Š~ ˜ƒƒ”Œ…‡ƒƒ–Œ 
~–‡€Œ•’~Šƒ‡Š‚—•‚˜‡‡‚‚‡~–‚—˜ƒ’ƒ•˜‹€ˆ‡~ƒŽ‡~–˜Œ~ƒ‚’‚ƒ~‚ƒƒ”Œ…ƒƒ–ƒ‡‚ 
ƒ‘‡ƒ‚Š“’…‚‡‚Š€–ƒ‚—ƒ˜€–‡’‰ƒŽ‡~———…ƒ˜€–‡’Š—ƒ‡‰‰’~ƒ‡Œ˜ƒŒ‡Šƒ•—ƒ
˜ƒ‡ƒ‰„ƒƒ 
Š‰‚•‡‡‡—–Š‰ƒ~–Œ€Š‰–‚Œ~–•Š–‚„‰‚‡‚~Šƒ‚Ž‚ƒƒ‡Šƒ€ƒ‡‚‡‚ƒŒ‡Š‚ˆ– 
‚‡‚~Šƒ‡—–‚Š‡ŒŠ‰~Œ••Œƒ˜ƒ–‚‚–‚–‡Œ‚‡‚—Œƒ…–ƒ‡—‰ƒƒ‡˜ƒŽŽƒ˜‚
–ƒ‡—‚˜—‚‡‚~Š‹ƒ––’’ƒŒ‹ƒ‡‚—‚Œ&‹‡”ƒ–‡˜“–˜Šƒ‰–‚‡‚~Š—‡‡Š–‚ŒŒ 
˜–ƒ” Š~ –’ ‘ƒ ~”‡ƒ ‹‡”ƒ–‡˜ –Œ~—  ˜ƒŠ~—‚ Š ƒ‡Ž’Š ƒŽ ‹‡Ž—‚ ˆ—Œ— ‚ŒŒ ~Š~ 
‚‡—‡—~–‚ƒ‡˜ƒ‡—ƒ•˜~“–˜Œ~ŠƒŽ‡–ƒŒŠ~—ƒ–ƒ‡—Š…–ƒ~Œ„‚‹’˜ƒ–‚‚‡‚–ƒ‡—‚ 
–Œƒ~‚‡‚~ƒ‚‹~‚‡€‡ƒŠŒ‚‡‚–Š‰ƒŠ”~—ƒ˜Žƒƒ‰‡˜Ž‚‹‡”ƒ–‡˜Š—Š•~Š‡Ž~ƒ‡—‚
Žƒ˜‚Šƒ•‡Œ‚Š‚‡‚–ƒ‡—‚˜–†ŒƒŠ‡~ƒ‹‡”ƒ–‡˜‚Š‚‡€‡ƒŠŒ‚–‚‡•—Œ‚‡‚‹‡”ƒ–‡˜ 
‹’‘~Šƒ€ƒ‡‚‡‚‚„‹€–ƒ‡—‚‡ŒƒŠ‹‡‰–~‚˜–ƒ…‹~˜‰Œ–„ƒ…‚‡‚—‰‚–„…‹€ 
–ƒ„…ŠŒ„—‡˜Œ~‡˜Œ‚Š~—‚˜Š~—Ž‚Žƒ—~–‹’‚„ƒŠ‡~‰Šƒ€ƒ‡‚‡‚‚„ƒ–‚Œ‚‡‚~Š‚„ 
‡~—‡€‚Šˆ‡–”"ƒŒŠ‚Œ…ƒ‰—Š~Š~–‡€–ƒ„…Š–—’~˜Œ~‡˜Œƒ‡‹‡ŒƒŠ‚–„…‹€‹~ 
ˆ‡–”‚Ž–ƒ„…Š‡˜Œ‹’ƒ˜ƒ~ƒŠ~—–„ƒ…‚‡‚—‹‡Œ’‚–‚ƒŽ‡~–˜Œ~‚„Š‹€Œ„—‡‚–‡–
˜ƒ–‡‚Œ˜ƒ–„…Š‹€Œ„~ƒ”ŒŠŒ„‚Œ‘ƒ†…Š 
˜ƒŠ~—‚‡—‡˜‡~–ƒ‚Š~—Šƒ~—Š‹’‹—‡˜‡‡‚‹‡–‚”Š‚•Š•ŠŠ‡…˜‚—˜ƒŽƒ—~–‚‹‡Ž—
ŒƒŠ‚‡‚Œ„‚Š‰ƒ‡‰ˆƒ˜‚Žƒ‚‡‚—~–‚˜~‹‡–‚~ŠƒŠ‡’~‚‚–ƒ‡ˆƒ–…Šƒ—ŒŠƒ—‡ 
ŠŠƒ‰‚ƒ‚–…~–•ƒ˜—ŒƒŠ‚‡‚–‡”ˆ–~‚‡‚—‰—ƒŽ‡•ƒŠ€‹‚–~‡–‡Š–’‡ 
‚‡‚˜ƒ˜‰Œ–„ƒ…—‚~–Ž‚‡‚ƒŒ‡Š‚˜–ƒ”ŒŠƒ‹——‡–‰ƒŽ‡–‹—Š‡€‚—‰‡Œ˜ƒ~ƒ„… 
˜—˜ƒ˜‰Œ‚Š–ƒ„…Š–ƒŠ‚‡‚—‚~–Ž‘ƒƒ‘ƒ‘’Œ‚‡‚Œ„‡Œƒ~–Œ€‹—ƒ‡ 
‡€‚˜—˜ƒŠ‡Š˜‡ŒŠ–‰—˜ƒ–…ƒ~Œ–˜ƒ‡‹‡Ž—˜‡ŠŒ„‚‹’—ƒŽ‡–‰Ž‡Š–’‡‹€ 
˜ƒ„‡–„‹‡–„ƒ…—‹‡ŽŒ„‚˜~—‡—‚~–Ž‰„~˜ƒ‰–˜‰ŒŠ–„ƒ…—‚~–~ƒ‚‹€ƒ‚Š‡Š2‹—
Šƒ€ƒ‡‚„Š‡€–‰ƒŒ‡Š‚‡Œ˜—˜ƒ–ŒŠ 
‡Œ†•——‡~ƒ‚ˆ–‚Š‰˜ƒƒ…–‚‡—‡‚—––ƒŒŠŽ—‰–‡Š“ƒ…Œ‚‡Ž˜—‹’ 
˜~–‰ƒ„ƒ‚—‡Œ‹~‚ƒ˜‡‡ƒƒŠ‡ŽŠŠ~—ƒ‚–ƒ…~‚Ž’~ƒ‚”Œ~Š~…Ž‡Šƒ~ƒ—…ŠŠƒ‰‡–‡‰Œ~Š— 
ƒ–‡‰ŒƒŽŽ‡~Š‹€––˜‚„~ƒ—Š‚ˆ—Œ‚ŠŠ~—ƒ’‡€‚ŠŠ‡…˜‚~ƒ‚‡ŽƒŠ’‘‡—–Š—ƒ—Š‚ 
ƒ‡Ž‡ƒ‰—˜€Š’ƒŒ‚ƒ˜ƒŽ•„˜‹’~†˜‚ƒŒ”~ƒ‚—ˆ‰‡‰˜ƒ˜‰Œ–„ƒ…–‰~ƒ‚— 
~”Œ~Šƒ—’‡…‰Ž‚ƒ
ƒ˜~”ŒŽ‘‚„‡~ƒ‰ŽŠ‡‡”ƒ˜ƒ’ƒ˜‚„‡~–Œ~‚’ŠŒƒŠ‚‡‚ƒ~ƒ–•Š 
~—ƒŒ‰‚Ž‚ƒŠ–Œ~ƒ
ƒ˜‚˜~‰Ž‚~”Œ‹‡‡˜Ž‡ƒ–‰ƒ„~Š–‰‡Ž~…Ž~‡‚ŠŠ‡…˜‚‚Š‡…˜ 
‚„‚Ž—Œ‚ŠŒŠ‡ƒ†‡‚„‰˜ƒ’ƒ˜Š‰ƒ‡—–Š‰‡˜‡‹’–Œ~ƒ…Ž~˜‚Š‘‡ƒ‚~ƒ‚Š~–Œ~ 
˜ƒ•Œ‚•ƒŒ‚‡‡~Š~‹Š•Š~Š˜ƒ’ƒ˜Š‰ƒ‡—–Š‰ƒ‡—ƒŒ”Š‡€‚ŠŠƒ‰‡‡Œ‚‚Œ
‡‚Š‡ŠƒŒŠŠ€—ƒŒƒŠ”~‚‡‚~Š˜ƒ•ŒƒŠ”~‚‡‚Š‰‚ƒ

-27- 
˜ƒ~Œ ˜~–‚ ‚˜~ ‹‡•ƒ’ ‹‡–‰ƒŒ— Œ—ƒ ‚–ƒ˜ ˜ƒ…–ƒ~ ‚‡—‡ ‚–ƒ˜˜…Œ— ‹’ ‚‡‚ 
‡Œ~Š~ƒ‚—–Œ~~ƒ‚‚„Š–‡~ƒ‚ƒ‚‡—‡‚Œ‹‡‡ŒŠ˜Š—–ƒ‡—Š—‚–ƒ…‚‡‚‚Š‡Š‹‡’ 
‡‚Š‡Š–‚Œ‚„˜~ŒŠ‡~ƒ‚"‚„˜~ŒŠ‡~ƒ‚ˆ‡~ƒŒŠŠ~–Œ€‡’˜ƒ~ŒƒŒ”Š…•ƒŠ–ƒ… 
‚„‚ˆŠ‚Œ‚‹ƒ‡‚Šˆ‡–”‹‡ŒƒŠ—„…~~ƒ‚‚„Œ„…~~Š~ƒ‚‡‚Š‡ŠƒŒŠŠ‚ƒƒ—‚„‚Œ 
‘‡•Œ‚„—‚Œ‰‚„†’—ŒŠ‡‰Œ‚Œ‰˜ƒ’ƒ˜Š‰ƒ‡—–Š‰‡—ƒŒ”Š‡€‚ŠŠ‰‡‡‚Š‹‡‡‡…— 
ƒŒ”Š‡€‚ŠŠƒ‰‡~ƒ‚‹~‚ŒƒŠ~ƒ‚—~–Œ€‚„‡~~–Œ€ƒ‡—‰ŒƒŠ—ƒŽ˜~Œ…~Š‰ƒ—…‡
„…ƒ~~ƒ‚—˜‰Œ˜ƒ’ƒ˜Š‰ƒ‡—–Š‰ƒ‡~ƒ‚— 
 ƒ‡ ~Š— ‹‡€—ƒŒ ~Œ ‹‡Šƒ€ ‹‡ŠŠƒ‰ ˜Œ•‚ Š~–—‡ ‚–ƒ˜ ˜ƒ–‚Š ˜ƒ–ƒ”Žƒ ˜ƒŠƒ€ Š’ 
‘–†”‚ŠŠŠƒ‰—~–˜—•Š‰Š‚ŽŽ‚‡‚ƒ‹‡’ƒŽ‹‡–‹‡ŠŠƒ‰Š—˜•„…‚˜ƒ’˜˜—‚‰ƒ‚‰ 
‡—~– ƒŠ”~ ‹‡~ ƒ‡‚ —ƒ… —~– – Š‰ƒ ƒ ‘‡ƒ‚Š ˜ƒ–—’~ ‚‡‚ ~Š—  ‚‰‡Œ˜‚ ˜Š•Š 
‚„ˆ–ƒ”Šƒ…~Š‰Š˜ƒŽ‚Œ‰–‰„ƒ…~ƒ…~Š‰Š•Š‡…‡—‡~’ƒ~~ƒ‚ƒ‚‰‡Œ˜‚Š•Š‹‡ŠŠƒ‰‚ 
–‰——‡‡Œ‰‚ƒŠ‚‡‚—‹–’˜‚—ƒŒ‰‹‡‰–~•‡„…‚ŠŠ‡—ƒŠ—~‚‹Šƒ‚Œ˜˜Š‰ƒŒ‚‡‚ 
~ƒ‚‹’‘‰‚˜~ˆ‡–”~ƒ‚‡‰ƒ‘‰‚‹‚—‚Œƒ˜ƒ—‡~”…˜ƒ—Š‹‡‡Ž‹ƒŠƒ„ 
ƒ‰ŽŠ•—300‡Šƒ~—ƒ—…‚—‡Š‚Šƒ–‰‚Œ–Œ~~ƒ‚‘‰ŠŠ‰ˆ‡–”~Š~ƒ‚—ƒ—…‚— 
˜ƒ~”ƒ‚ƒŠ‡~‹~ƒ˜ƒŠ‡’˜Šƒ‹‡–ƒ‡—Š‡€Œ—–ƒ‡”‚–ƒ‚„ƒŠŠ€~Š–‰‚„ˆ~ŠŒ—…˜ƒ~”ƒ‚ 
˜~˜ƒŽ‚‡‚‹‡‰–~‚˜•„…‚Š‡—"ƒŠƒ„–‰——‡‹‡Œ‰‚˜ƒ—Šˆ‡–”~ƒ‚‚ŒŠ‡—†Œ‰
‹‡ŠŠƒ‰•‡„…‚Š‹‡ŠŠƒ‰Š‚„ 
˜ƒ‰„Š—–ƒ–‡’‹ƒ—Š–˜‡ƒƒ~Š—ƒŽ‡–Š”~~ƒ‚–˜ƒ‡Š~–‚‹””Œ˜ƒŠ€–ƒ’‡ƒ‚„‚Ž‚ƒ 
˜ƒ’˜ƒ—˜ƒ—Š“’…~Š‘~ƒŠ•–ƒ‡‚‘~‚–…‡~Š—€~‚——‚ƒ”ŒŠ‰ƒ‚ƒŠƒŠ‚‡‚‡— 
‚†ƒ–’‡‚•Š‚ƒŒ‘˜˜—‚Š—•‡—ƒ˜‡—‡—ƒ‰ŽŠ‚‰ƒŽ…‹’‡Š–’‡—ƒŒ‰‚ƒ”Œ 
‡Š‡ƒƒˆ‡~—ƒ•—€–‡Š–Œ~ƒƒŽ‡–‘‡ƒ‚ƒƒŒ”•‡Š‡ƒŒ—‚Ž•‡—‘‰ƒŠ˜Žƒ–‡ƒŽ‡–ˆ~ 
‚ƒ”Œ‚˜ƒŒ‡Š—‚…Œ—Œƒ–‚Žƒ‡Ž’ƒ ‘˜ƒ—‡Š˜ƒŒ‡Š—‚ƒ”Œ‚Š‰˜~‚”ƒ–‡Ž~ ‚ƒ”Œ”Ž~€ 
Š‡— ‹‡‰–~ ˜•„…‚ Š‡— ‚–ƒ˜ ƒ•Š…Œ ˜˜Š ‰ƒŒ ~ƒ‚ ‹‡ŠŠƒ‰‚ ˜•„…‚ ˆ–ƒ”Š ~‰ ƒŠ‡~ƒ
Š~–—‡‚–ƒ˜‚–˜‡— 
‚Œ‰ ‚„ ~†˜‚  € ‹‡—ƒ‡ ‚’ ‹‡—ƒ‡— ‹‡‰–~— —‡€–‚ ~ƒ‚ 
„‡Žƒ’ ŠŠƒ‰ ~‰ †–’ƒ 
–Œ~~ƒ‚„~ˆ‰Šƒ˜~–Šƒ~ƒ‹‡‰–~‚˜Ž–’‚—•˜”•‚‡‚—‚’ƒ•˜‹’‚‡‚—‹‡Œ’ 
ˆ‰„…~~Š~~ŒŠƒ˜–‡Œ~‚„‚‡‚~Šƒ‚„˜~–Œ~—–—ƒ~ŒƒŽ–•ƒ‡Ž’€‹‡~”ŒŽ‹˜~ 
˜ƒ‡‚Š~ƒ‡—ŠŠƒ‰ƒ—…ˆ–~Š—•Š˜…~‚‡—‡Œ˜…Š—Œƒ‡Š~ƒ~‹’—‚—ŒŠ‚‰Š‚‹€ 
‹‡~‹˜~‹~€~”ŒŽ~ƒ‚„~ŠŠƒ‰~”ŒŽƒ‡—‰~ƒ‚ƒ~–˜:ˆƒ‡…‹‚Š–Œ~‹˜‡—‡Œ– 
˜Œ~‹~‚€~–•Ž—‚€–‚˜ƒ~ŠŒƒ˜Œ~‚„‹~‚•ƒŠ‹‡‰‡–”–…~‹ƒ•ŒƒŠ‡”‚Š 
~Šƒ–Œ~~ƒ‚ˆ‰€‚˜~ƒ„‡—‚ŒŠ„~~Š‹~‹‰‡Š~~ƒŠŠ‡—€‚˜~ƒ„Š‚ƒƒ— 
€ƒ€‚„~‰—„…~‡‰‹‡‰‚Š–‚‡Œ~Š‰’~ƒ–€ƒŒˆ–~~Š~–‡”ˆ–~–ƒŒ‚‡‚
—‡€–‚Šˆ‡–”ˆ–~—˜…ƒ‡Œ˜ƒŒŒƒ–~ƒ‚ 
ƒŽ‡–‡Ž’Šƒ–Œ~ƒ–…ƒ~Œ‹‡‡€Œƒ‡‚—–‚˜Š‡…˜ƒ‡’–˜”•‚‡‚—ˆ–‚Ž—15‡Ž’Š‚’ƒ•˜‚‡‚ 
‚’‡~Š~‚Ž†‚„ƒ‰Žˆ‰–Œ~~ƒ‚„~•‡–ƒ–‚˜Š‡…˜‚„‰ƒ—…ŠŠƒ‰—Š˜–ƒ•‡ 
‹ƒ•Œ‚„ŠŠƒ‰‚—ƒŠ—‡ƒ†‡‚‚‡‚ˆ‰–˜ƒ‡‚‚ƒ€‚‚–ƒ”:ƒŒ‡Š‹‡…ŽƒŒ‚’‡~"ƒŒ‡Š‹‡…ŽƒŒ
ˆ‡‡——‚ƒ€–˜ƒ‡‚’ƒ~ƒŒ‡Š‹‡…ŽƒŒ— 
ƒ˜ƒ~Š~—~ƒ‚ƒŽŠ•Ž˜ƒ‡‚Šƒ—•‡ŠŠƒ‰‚Œˆ–~‹’—~ƒŠŒƒ–…~˜‡~Š—€~ˆ‡~Œ‹ŽŒ~ 
Š‡…˜‡‡˜Œƒƒ~ƒ‡ŠŠƒ‰‚ŒˆŠ—‹‡–…‹‡‰–~‚‹‚‡‚‡‚ŒƒŽ‡–ƒŠ–Œ~–Œ~‚—‚„‡~ 
‹~—ƒ—…‚—~ƒ‚„~10Š‚–—‚‡‚‡‚„ƒ~ƒ‡—„~Š‡…˜Œ‚„‹~"‹‚Š”~–‚

-28- 
ƒƒ‰˜‚~Š~ƒ‚—ƒŒ‰–ŠŒ„˜ƒ‡‚ŠƒŠ‰ƒ‡‹‡‰–~‚—‚„‰’ƒ~˜ƒ—Šˆ‡–”–•ƒ‚—ƒ~ƒ‚
–ƒ…‡~‚–‰‡Ž‚‡‚‡~Š—Š~9‹ƒ‡ƒ˜ƒ~~ƒŠƒ‰–†”‡—‡Ž’Š‚—‡— 
ƒ—•‡—
„‡Žƒ’Œ–‚˜–‡†’–…~–‚˜Š‡…˜˜ƒ–‚†––ƒ‡—‚ŠŠƒ‰ƒŽ‹€ˆ‰‹ƒ—Œƒ 
ƒŒŠƒ‡”…ƒ—˜—˜‚—˜ƒ–‚†˜ƒ‡Ž—Œ–ƒ‡—ƒŽ‡–•ƒ–‚˜Š‡…˜•ƒ„‡…˜ƒ—Š 
~˜—‚ƒ‡’–‹–ƒ€‚„–ƒ‡——ƒŽŽƒŠ˜‚—‹‡‰–~„~ƒ‡‚ƒ&Œ‚‡ŠˆƒŒ‚–…ƒŒƒ‡‹ƒ‡‡Œ 
ˆ—ŒƒŒŠƒ$–ƒ‡—‚˜Œ…Œ‡”…ƒ—˜•–‹‡Ž‰Ž—–ƒ‡”—‡˜‰ƒ—˜‚—Š‡…˜‚–‚ 
‚‡‚ƒŒ‡Š‚ƒŒ‰ƒ˜ƒ–‚†ƒ—ƒŠ‡…˜‚ƒŒ‡‡—‰ƒ‹‡–„–Š‰‰…~ƒ˜ƒ–‚†–Š‰˜ƒ–‹‡Ž— 
–Œ~Ž˜ƒ–…ƒ~Œ‚‹‡Ž—ƒ$–…—‚˜Š‡~–’’Žƒ˜ƒ–‚†–ƒ‡—ƒ‡…˜~˜‰ƒŽ‡–ƒ&ƒ‡
‡‡–‹ƒ‡ƒ—˜…~•––ƒ‡—‚ 
‚–ƒ˜‚Š‰˜‡‡ƒ‡…Š––ƒƒ–ŠŠƒ‰—~‡€ƒ‚ƒŒ‡Š˜ƒ‡•—‚˜~~Œ…‡——˜ƒ–ŒŠ‚Ž‚ƒ 
—‚˜~–Œ€~Š‡‡—“‡‡˜‚Š~~ƒ‚‚‡—‡–ƒ‡—‡€Œ˜ƒ‡‚ŠƒŠƒ‡”‚—ˆ–~~ƒ‚ƒ‚ 
"ƒ‡—‚˜~˜–Œ€~Šƒƒ—…‚„‰ˆ–~ƒŠ–‡‚ƒƒŽ‡–‚Œ˜"ŠŠƒ‰‚˜~ƒ„Š‹~‚ƒ‡ 
ˆ‡~ ˜ƒŠ’˜‚ –~‡˜ ‘~ ‹’ƒ ƒŒ‡Š ‹‡ƒ•— ŠŠƒ‰— Š …‡— …~ ”Œ ‚Š~— Š~ƒ— ‡Ž~ƒ 
‚„ƒ‚Š‡Š‚”Œ~ƒ‹ƒ‡‚Š‰‚‡€ƒ‹‡ƒ–†‹~ƒ‚‡€ƒ‹‡ƒ–†‹‡‰–~–…ƒ~Œ‚Š‡Š‚”Œ~— 
‹~ƒ‚Žƒ‡Š‚€–‚„—„…~ƒƒŒ‡Š‹‡ƒ•—‚„€Ž‰‡‰–•ƒ–ƒ…‡~Š—ƒ–‡…‚Š‚’‰ŒƒŠ‡’~ 
ˆ–~Š‚Ž†—‡ˆ‡~‹‡„…ƒ~—‚‡€ƒ‚˜~ƒ˜‰Œ‚˜~‹‡ŒƒŠ‹ƒ‡‚Š‰ƒƒŒ‡Š‹‡ƒ•—‹~‰ 
‹ƒ•ŒƒŽ–Œ~—ƒŒ‰–ŒƒŠˆ‡–”‚~–Ž‰Š~"–˜Œ‚„ˆ‡~ƒ‡—‚˜~–Œ€~Š‚ŒŠƒ—…
‹‡’ƒŽ‹‡–‰‹€‘ƒ†…ŠŒ„—‡‚~–Ž‰— 
„~‹ƒ‡‚—ƒ‚‡‚—‰ƒƒ‡‹€•’‚‹€‹—ƒŒŠ—‹‡Ž‡ƒ”ŒŠ—ŠŠƒ‰•‡„…‚—‡ƒ‚‡‹’‚‡‚ 
ˆƒ–ƒŽƒŽ‡–ƒŠ–Œ~‹‡Œƒ‡‚…~—‡ƒ‚‡ƒ˜ƒ~–’‡ŠŠƒ‰‚˜~•„…Šƒ‡Š~‡€Œ‚‡‚‚‡—‡—~–‚ 
"ˆƒ–…Šƒ—‚‡•Š…
‹‚ŒŠ~•’‚‹€ƒƒ‡‹€—‹‡ŒƒŠ…ƒ‡Œƒ‚—Œ‚’—‡˜Œ~
‚ 
ˆƒ˜˜–€Œˆ‡~Œƒ"ˆƒ–…Šƒ—‚‡•Š…
ƒ‡‹‚‡˜Œ‹‡‰–~‚‹‚‡‚‡‚Œƒ˜ƒ~Š~—~ƒ‚ˆ‰ 
†’—Œ—ƒ…ƒŒŠŠ‚–ƒ…‹‡•‚Š–—’~‹~Šƒ~—Š‡ŽŒŒƒ—•‹’‹‡‰‚~Š~ƒ‚~‰ŠŠƒ‰‚ 
ƒŽƒ‡ƒŒŠŠƒŽŠŠƒ‰‚ŠŠƒ‰‚Š—˜–€Œ‚˜~ƒŽ—‡—‹‡‰‚~Š~ƒ‚’ƒ~‹ƒ—‹‡‰‚~Šƒ 
‚„‰‹‡–‚˜~ƒ•ŠŠ~‚„Šƒ‡€‡‚‡€ƒ‚ˆƒ˜Œ–ŒƒŠˆ‡–”"ˆƒ–…Šƒ—‚‡•Š…
ƒ‡‡˜Œ„~
‹‡‰‚~Š~ƒ‚‚„"’ƒ~ 
‚‡—‡—~–‚ŠŠƒ‰˜ŒŠŽ‚‚‡€ƒ‚ŠƒŒ‡Šƒ˜~–Š˜—Š‰˜ƒ‡•ƒŠ‚‡‚—ˆ–~‚‡‚ 
ƒ‡Š‰Šƒ‹‡”‚Š‰ƒŒ‚‡‚ˆ–~‚‡”‚—‚–‚ƒ‚Š~—Š‰~Š~ƒ˜ƒ~Œ——•–~Š 
˜‡Œ—Š—‚–ƒ˜‚‡Ž‡‡Ž•Œ‡‡Ž•†—’ƒ~–„~‹‡–‚…ƒ~‡€ƒ‚˜~ƒ˜~—‡…‡”‚—“ƒ–‡˜ƒ 
‚—…‚Ž‚ƒƒ‚—Œƒƒ~–‚’–‚‡Ž’Š‡ŒŠ˜‚„„ƒ~‚˜‡Œ—‹‡Ž‡Œ˜ƒ†—’„ƒ~‚ 
Œƒ—ƒŠ—‚Š~—‚˜~Œƒ—‡ŒŠ˜‚˜~Œƒ—~ƒ‚—ƒ‡–‚‡ŒŠ˜Š–Œ‹€‚„„ƒ~‚˜‡Œ— 
Ž‰Žƒ—~–‹ƒ‡˜–…ŒŠŠƒ„~Šƒƒ˜~—…Œˆ‰~”ƒ‡ˆ‡–‡’Šƒ‡–••Œ‚ƒ—˜‚˜~ 
‚‡€ƒ†—’‚’–Œ~‡ŽƒŠ’‚’‚~"‚‡€ƒ„…ƒ~‚˜~‚’‡~ƒŠ–Œ~~ƒ‚ƒŠŠƒ‰‚Œ‚‡—‡—~–Š‰Ž
ƒŠ–Œ~–‡”ˆ–~—†—’‚ŠƒŠ–„…ƒ 
ƒŠ‹‡–Œƒ~˜ƒŒ‡Š—‚‡‚–Š‰~Š~ƒ…Š‚Žƒƒ‰‚‚˜‡‚ƒ„~ŠŠ~‹‡‰–~‹Œƒ–Œ‚„—‚ŒŒ“ƒ…
˜Œ~‚˜‡Œ˜ƒŒ‡Š—ƒ‚„ƒ‘ƒ‚‚„˜~ŒŠ‚„˜~Œ—~ƒ‚†–~ƒƒ 
—…‚‹‚‡–’˜~—‡€‚Š‹‡–’‡–…Œƒ‡Š~‹‡~ƒ‡‚—‹‡‰–~‚‹Œƒ–Šƒ‰–‚‡‚‹€‹ŽŒ~ƒ 
Š–ƒƒ–’‚…˜ƒ’ƒ…‰–—‡‡˜‰–‚ƒŒƒˆ‡‡…˜Œ‡Œ‚‡‚—~†˜Œ‚‡‚‚„…ƒ‡Œ…‡ƒŠ‚‡‚ 
‹—‚˜‡Š–•ƒ…ƒ–’‚‹—Š‰˜Œ‚‡‚‹‡Œ’Šƒ
‰ƒ‚Œ•‚‚ƒ˜ƒŒ‰‚‚ƒƒ—~–‚ƒŒ‚

-29- 
‚„—–’‚˜~Š‡•—ˆ‡–~˜‚˜~ƒŠ‡’~ƒ5~ƒ„…ƒŠ—˜ƒ˜‰‚˜~ƒŠ—‹—‚˜~‹‡Ž’˜ƒ‰ƒ
ˆ‡–~˜ƒŒ”Š‡‡”Œ—~Œƒ—…ƒ‚—ŒŠ‡•~ƒ‚—‚~–Ž‚‡‚ 
‚Œ‰Š•Œ‡Ž~‹ƒ‡Š‰‹—‚ˆƒ–‚…Œ—ƒ‡–ƒ•ŒŠ–Œ~–‡”ˆ–~Œ—…–’Š‡•—–…~Š‹’
ƒŽ‡–ƒ‚–ƒ˜‚‡ƒ‡–Š‚…Œ—‚–‰‡Ž‚‡‚ƒ‹‡—…‹‡–’ 
‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜ƒ‡‚‡—–ƒŠ‰‚—ƒ‚•‚ƒ~–˜~Š’Ž––’ƒŠ~‡‚—…~–…ŒŠ–Œ~‹’ 
Š‡—ƒ‹‡Ž–‚–‚ˆ‡–”‚‡‚Š~–—‡‹ƒ˜ƒ–‡‡‚–‚‚‡‚$‚~ƒ—Š‚Ž‰Œ‚‡‚ˆ‰&‚Œ…ŠŒ‚‡Ž’Š 
ƒ—‡‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜ƒŠ€ˆ‰‡ƒˆ‰‡—~”ŒŽ˜ŠŠ‡—‹‡Ž—‚–‚ƒŒŠŠˆ‡–”–˜ƒ‡‚Š 
‚–‚ˆ‰Š‰ˆ–ƒ”‡~ƒ˜ƒ~‡”Œ‚‚Ž˜—Ž‚Œ…ŠŒ‚‡–…~Š~–—‡“–~~‰Š~ƒŠ€ƒ‚–‚ƒŒŠƒ 
Š‡—‡–‚ƒ‹‡–’–…Š˜ƒ–—’~‚‡‚‡—‚—‚—‚•‚‚Œ˜ƒ–‡‡‚–‚‰‰‡~‡‰‹‡Ž– 
‚–‚†‡‚‹‡ŒƒŠ‹‡–’‡–…Œ—ƒ—~”ŒŽ‹‡Ž—‚–‚ƒŒ‡Šƒ•—˜ƒ‡‚Šˆ‡–”–’–…Š 
–ƒŒ‡„‚•‚—‹‡–’–ƒ‡…—‡—‘ƒŽ‚†Œ‚˜~‚~–~ƒ‚ˆ‰‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜‹‡Š€ƒ‹‡Ž—
‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜ƒŠ€‡—‡”Œ˜‡‰‡‚‚„ƒŽŠ— 
˜Œ~~ƒ‚‚—ƒ˜~„‰–Œ‚‡‚‚Š‡…˜ƒŠŠƒ‰ƒŒ—‡€‚Š—•Šƒ~—‡˜‡~–‹‡Œ’‚Œ‰ 
‡Ž’–ŠŠƒ‰‡~Š~ƒ‚ƒ‡ƒ~–~Š~ƒ‚—‹‡~–ƒŽ‹‡‡ƒ†‡—ŒŒ–Œ~~ƒ‚ƒ‹‡‰–~‚‡Ž’–Š—‡‡˜‚ 
˜~—‡˜‡~–‹‡Œ’‚Œ‰‹‡‰‚—Œ„…•Šƒ€‡Šƒƒ€•…‚ˆƒ˜Œ‚Š‡Šƒ‹ƒ‡‹‡ŒƒŠ—‹‡‰–~ 
‚–Œ~Š ‹~ ‚…‡— ‚„‡~ Š •’˜‚ ‹’ …ƒ‡Œ ’ƒ~ ‡‰Œ ~ƒ‚ ŠŠƒ‰ –Œƒ~ ~ƒ‚— ‹‡ƒŒ—‚ 
‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜‹‡‰–~‡Ž’Š‹‡–Œ‡‰•ƒŒ–˜ƒ‡ƒƒ‚—Œ‡€‚Šˆ‡–”ŠŠƒ‰—ˆŠŒŽƒ—ƒŠŠƒ‰
–’ƒ‡‡‰Œ~‡~Š–Š‚—ƒ˜—€–‚—ŒŒƒŠ‚‡‚ 
—~–‚Š—˜ƒ…Œ‚˜~‡˜—€’ƒŽ‡–ŠƒŠ–Œ~…ƒ˜’’ƒ~ƒ˜~–Œ‚‡‚—–ƒ•Œ‹’—–‰ƒ„‡Ž~ 
ˆ‰‚‡—‡—~–‚Š—˜ƒ…Œ˜ƒ‡‚Š˜‡‰„—‚…Œ—ƒ–Œƒ…–ƒ•–Šˆ‡–”‚˜~ƒŠ‡˜–Œ~ƒ‚‡—‡ 
ƒ•–Šˆ‡–”‡Ž~‡Šƒ~ƒ•–Šˆ‡–”‡Œƒ‡‡Œ˜ƒŠ’—˜~„‰ƒ‚ƒƒŽƒŠ–Œ~ƒ‡”–‚ƒŽ‡––’‡~ƒ‚ 
‹‡Œ—ƒ‡€‡‚Œƒ˜Œ~‚Œ‚Š~—‚‹ƒŠ‰ƒŽ‡~‚„‹Šƒ~‰‹‡‡—…Œ—‚Œ‡‰˜ƒ…Œƒ˜~‡˜‡‚Ž— 
“ƒ’‡— ˜ƒ—Š ‹~‚ ‚„‰ ƒŽ€ ˜ƒŠ~— Šƒ~—Š ƒ~— ‡˜‡~– ‹‡Œ’ ‚Œ‰ ‡‡ŽŒ ~Œ – —‡ 
‡€Œ~Š‡‰ƒ‚—~‚Š—‚‰ŠŒŒ‚‚„…†Œ‚–Œ~ƒ‘‡ƒ‚ƒ‰‚˜‡‡‚ƒ–‡’Š‚ƒ—˜‚ƒ…†Œ 
‹ƒ–ŒŒˆ‡~ƒŽ‡~––˜‚Šˆ‡~‡—˜ƒƒ…‹˜ƒ‡ƒ‡‚‡~Š—’ƒ~ƒŒ‰"ƒ‰Œ…†Œ‚Š 
—ƒ‡Œ‚ƒ…†Œ‹–—ƒ~Œƒƒ•Š……Œ——~ƒ‚ƒ‡‰–”˜~‡‚ƒ‹Š–‡ƒ˜—ƒ•ƒƒ˜ƒ—‡–’ƒƒ˜€’
—……†Œ˜ƒ—ŠŠ~ƒ—Š‡—‚
Š
ƒ‡~— 
‡Ž~–‡ŒŒƒŠ‡Ž~ˆ‰ƒŠ–Œ~–‡ŒŒƒŠ—ˆ–~ƒ‡Š~~‡–Œ€Šˆƒ’‚ƒƒ‡‰˜ƒ~–ƒ‚‡˜‡~–ˆ‡~Œƒ 
Š‰‚‡—‡—~–‚ƒŠ–Œ~–…~ŠŠƒ‰Š–ƒŠ‹~•’˜Œ‡Ž~ƒ˜‡Š‰ƒ~‡~Š~‚”ƒ–Œƒƒ†ŒƒŠ 
"Šƒ‰‡‡Ž~—Œ„Š‰~–•Ž‚ŒŠƒ~—Š‡˜~‚„Š‡—ˆ–~‚ƒŠ–Œ~–‡Œ–~—‡˜Šƒ‰‡‚˜~—Œ„ 
‡Š‚‡‚‡„~ƒŽ–‚–ƒ—‡~‚Œ„~‰"—‡~ƒ’˜‰ƒŠ–Œ~"—‡‹…Šˆ‰‚‡—‡—~–‚ƒŠ–Œ~„~
˜ƒƒ—˜‡€ƒƒŠ~‰ƒƒ–‚–ƒ— 
‹‡•ƒ…‹‡”Œ–‹ƒ——…˜‚Šˆ‡–”~Š—‹‡Š‡‚Œ‹‡~–ƒŽ‹‡–˜ƒŒƒ˜ƒŠ~—‡˜Œ—‰‹€ 
”Œ‚Š~—‚˜Š~—Ž‚’ƒƒŒ‡Š‚Š—€‡‡†—‚˜~ƒ„‡—‹‡‰‚~Š~ƒ‚˜Ž~Š~ƒ‚~Œ~Œ 
˜~„‚‚Š~—ƒŠ‡~ƒ‰—……†Œˆ‡–”‚Œ˜Š˜–Š‡~ƒ‚‹‚—’Ž˜~‡Œ~ƒ‚…~ 
"‚„–ƒ~‡‚‚Œ–…~ƒ†ŠŠƒ‰Š‚‚ƒ€‚Œ–ŠŠƒ‰ƒ„‡—‹‡‰‚~Š~ƒ‚˜‡Šƒ‰~Š‚Œ‡~—‰ 
ˆ–~‰˜‡~Š˜ƒ…Ž‚‹ƒ—‚„‡~‹‰…‡ŒŠ˜˜€–Œ˜–Š—„…~~ƒ‚—‚„–ƒ~‡‚——ƒ…‡Ž~ 
~Š – ‹ƒ— ˜~„‚ ‚€–‚ Š –˜ƒƒŠƒ ‹‰… ‡ŒŠ˜ ˜€–Š ‡€‚Š Šƒ‰‡— ‚‡Š Š— ”Œ ~”ŒŽ—
‚„‚–‚˜~•‡”Œ

-30- 
~ƒ‚‚Œ–‰ƒ„~Š‡Ž~Š‚ŽŒ‡Šƒ~“–~Š“ƒ…˜ƒ‡‚ŠƒŠƒ‡”‚—…~ŒŠŒ‹’‚‡‚–ƒ’‡–’~‡Ž~ƒ 
"‹‡ŒƒŠ‹‚‚’‡~‰ƒŠ–Œ~"‹‡Ž†•‹‡Š‡ƒˆŠ—‡ƒ˜ƒ~Š~—~ƒ‚„~Šƒ…Š–ƒŠ‹~Šƒ~—Š~ 
˜…‡Ž–‡~‡‚—ƒ„‡~–ƒŒ~Šƒ†–‡‡…—‡‹—‹€ƒŠ–Œƒ~~ƒ‚„~–—’~‡~„~ƒŽ‚~–‡‡… 
~Š‹‡—Ž~‡ƒ‡ƒ~ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~–‡‡…‹—ƒŒŠ‡"‚‡‚‚Œ„~Š~–—‡‹~ƒ–‡–ƒŒŠƒ… 
~ƒ‚–Œ~~ƒ‚ˆ‰$–˜ƒ‡Šƒ€…˜ŠŠ‡€–…˜‡–ŒƒŠ‰&…˜––€‡Š…˜‡Š‡‚Š‹‡ƒ‡ 
‡ŒŠ˜–˜ƒ‡˜”•˜ƒ‡‚Š˜ƒ–—’~‚’—‡—ƒ‡‰„…~~ƒ‚„~Šƒ…Œƒ†–˜ƒ‡‚„–‡‡…Š‰‡~—„…~ 
˜–Œƒ~˜~„‹—ŠƒŽŠ~Š‚‡–‰‚„‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜–˜ƒ‡˜”•ƒŠ€‡‹‡Š‡‚‚’–~—‡‡‹~‹‰…
‹‰…‡ŒŠ˜––€€—ƒŒ—‡ƒ‹‰…‡ŒŠ˜€—ƒŒ—‡— 
‚„‡’ŠƒŒ~Œ“–~ƒ‹‡Œ—‚„—„…ƒ~~ƒ‚‚€–~ƒ‚—‚„‡~ƒƒ~~ŒŠ‚ŠŒƒ~Š‚„ƒ 
˜~‡’‚Š•‡”Œ~Š–‹ƒ——˜ƒ‚ƒ€˜ƒ€–ƒŒ‡Šƒ•—~ƒ‚—‚–ƒ˜‹ƒ•ŒŒƒŠ—…~—
˜~„‚‚€–‚ 
ƒ‡–‹ƒŒ‡Š……ƒ——‰‹’–Œ~~Œ‚Šƒ€‚‡€‡ƒ‡—ƒ•—ŒŒ‚‡‚ƒŒ‡ŠŠ‰ƒ”Œ~ƒ‚ 
˜˜‰
„‡Žƒ’ŠŠƒ‰‡‰–~Œ˜ƒ‡…–’ ‘ƒ‡‡ŒŠ—‚˜~ŠŠƒ‰ƒŒƒŠ˜˜ƒ‡Š€–Œ‡‰–Œ 
•‡
”˜ƒ–ƒ…‹‡˜ƒ‰ƒ‹‡—ƒ‡‹‡‰–~‚–Œ~ƒ~†˜‚‰…~‹—˜‰~ƒ‚—‚ŒŠƒŠ–„…ˆ‰ƒˆ‰ 
…~”Œ˜~„‹‡Ž‡Œˆ‡~–Œ~~ƒ‚ˆ‰‡—ƒ•‚„‰‚„Š•‡†—Š‰‡Š‚–ƒ˜Š•‡†—‹‚Š~”ƒ‡•
” 
˜Œ~‚—ƒ’‡…—–~ƒŒ‡Ž‚Š~‚Šƒ€‚‡€‡ƒŠ…•ƒŠ‚–ƒ˜Š•‡†—Š‰ˆ‡~Œƒ~Š’Ž‡ƒŠ‡ƒƒ~€ 
ƒŽŒŒ ‡˜Ž‚— †–’ƒ ‹‡Šƒ€ ‹‡”Œ~Œ —ŒŒ – ‡—ƒ• ƒŠ ‚Š – Š‰— ƒ˜ƒ~ ƒ~‡‚ •ƒ•‚ƒ 
–—’ ƒ‚„ƒ ˜ƒŽƒ€ ‚ –‡˜‚Š  ‚Žƒ‰Ž ~‡‚ —‚ Š ƒ‡–’ ˜‰— ‚– Š‰— ˜…~ ˜ƒŽŒ„‚ 
‚Œ~ŒŠ‘‡ŽŠƒŠ‡’~ƒ‚‰Š‚‹ƒ—–’‚ŒƒŒŠŠ‡~—‚–ƒ˜‚Šƒ–’—~–‡’‚—‚–‚„~‚
ƒ‡–’–~—‡’‚~Š— 
˜ƒŠ‡Š—‡~Š~ƒ‚—ˆ‡~€‡‡˜‚~ƒ‚—ˆ‡~‚‚–ƒ‡Š‚Œ•‚˜ƒ‰ˆ—‚ˆ—‚˜Œ•‚ƒ—Š—‡ 
‡˜€‡˜ƒ‡€‡‚Œ‰ƒ‚–‚˜ƒ…–†‡˜…–†‹‡Œ˜ƒ˜Œ~‡‰ 

‹—ƒ˜‰˜‰~ƒ‚—‡—ƒ‡…Š‰Š 
‹‡”Š‰Š‡˜–„…ƒ
ƒ‰ƒ˜ƒ–‹‡Ž—‡’’Š‚ŒƒŽ˜ƒ‡Ž‡Š‚Ž—‡˜˜Ž~Š–…~•‹ƒ—‡˜•~Š 
~Š‡˜”‡…Œ‡Œ‡˜~‚‡‚~Š—‡Œ
ƒ‰ƒ˜…~ƒ‹‡Œ’‚~Œ‹~‡‰‹‡˜—ƒ˜…~‹’~Š‹‡”‡”ƒ 
ŠŠ‰‚‡˜Œ‚‡‰‹‡•ƒ’‚ƒƒŒŠ˜‚‹‡—ƒ’‡…‡Š‚˜‡‚—‚~Š˜‚Šƒ€ŒƒŠ–’ƒ‡‡‰‡Œ~‡ 
‚„—‹‚Š”~ˆ‡‡—~Š‚–ƒ˜—ƒ‡…‚„‚Œ‹‡Ž‡Œ‹‚‹‡Šƒ€–˜ƒ‡‹‡—Ž~—‚Œ‰—‹‡~ƒ–ˆ—

ƒ‡–ƒ 
–˜‡—ƒ‡‚ƒ˜ƒŽƒ—…‚Š‰‚„–‡—ƒ•‹‚Š…•ƒŠ‚„‚–ƒ˜Š—‚˜‡Œ~Šƒƒ‰Š‚ƒ…’‚Š•‚‡‚‡
‚—•–˜ƒ‡‚„—‹‡~ƒ–‹‡Šƒ€–˜ƒ‡—‚Œ‰Š~†ƒ—’–˜ƒ‡‚~–Ž‚„ƒŽŠ˜ƒ‡€ƒ‚Š‰‹ 
Ž‰Ž~ƒ‚‚Š‡Š‹’‚Ž†•‚‡—‡‡ŒŠ˜ƒ˜ƒ‡‚‹‡Ž—˜ƒ–—‡Ž’ŠŠ‚‰‹ƒ…Ž‡–‡Š–’‡ 
Šƒ‚…Šƒ—ŒŠƒ—‡‚‡—‡—~–‚„~–…ƒŽ—‡ƒ˜‡‹‡Š‡‚‡‚ƒ„~ƒ‚Š~—Šƒ~—ŠƒŽ‡–Š 
‚‡‚~ƒ‚‡ƒ–‡
Œ€ƒŒ‡Š‹—€‡‡˜Œ~ƒ‚—ˆ‡~‚„‚‚~–Œ‚ƒ‡Ž‡†ƒ–…‹ƒ‡‚˜Š‚‡Š 
ˆ‡–”‚‡‚~ŠƒŠŠƒ‰—~–‚‡‚~ƒ‚—‡Ž’Šƒ‚‡‚‚„ƒ‡ƒ–‡„~ŒŠ~ƒ‚‚–ƒ˜‚ƒ‡Œ—˜ƒŒ‚~–Ž 
Šƒ€˜~ƒ‡Ž‡†ƒ–…‚„‚‚~–Œ‚‹ƒ‡‚—‚‡€‡˜~„‰ƒŒ‡Š‹—ŠŒŠ~ƒ‚‡ƒ–‡–ƒ‡—‡€‚Š
„~‚~–~ƒ‚—‚–ƒ˜‚˜‡‡ 
‘ ˜—~˜‡~‹ƒ‡‚•–‚Š€˜Ž~‡Œ—Œƒ‡˜‰~ƒ‚ƒ‡’Ž~Š—ƒŽ‡–Œ~Š’Ž–‹‡‡Žƒ 
ˆ‡–…~Œ–‚ŽŒ—˜ˆ‡Ž„ƒ~ƒ‚‡Š–Œ~~‚‹Šƒƒ‚„‡~–Œ–„Š~‡–‚Ž‡Œ~ ~€Ž• 
‡–…~Œ‡—––Œƒ~ˆ‡–…~Œ‚„‚Œˆ‡–…~Œ–‚ŽŒ—˜ˆ‡Ž„ƒ~‡—–’ƒƒƒ‰Šˆ–‚‚„–Œ~Š 
~ƒ‚—…†ƒŒ–‚„‰Œ—˜‹~‚ƒ‰Š‚„‚ˆŠ‚—ˆ–‚‚„ƒ–Œ~‡—Œ—˜˜ƒŒ˜—‰ˆ˜†‡Œ 
~‚‹Šƒ~ƒ‚„~‡ƒ~–˜Œ~~ƒ‚ƒ•‡”~ƒ‚‹~ˆ—’Ž‚ŒŒ‚‡—‡—~–‚Š~—~‚‹Šƒ 
ƒ‡€‡‹~~‚‹Šƒ‡ƒŠ˜‚„‚Œ—~–Œ€‚~–Ž‚’ƒ–Œ~‡—‚Œ–ƒ„‡‚„‚Œ•‡”~Š~ƒ‚‹~ƒ

-31- 
Š~‡–Œ€Š‹Š—~Š‡~ƒ‚—‹‡–ƒŠ—‡˜Œ~—–ŒƒŠˆ‡–”ˆ…–ƒ‰Š“–‡˜ƒ‚„‚–‚˜~ 
˜ƒ‡‚ŠƒŠ‹–ƒ€ƒŒ”‚„‚„˜ƒ•˜‰ŠŠ‹‡––ƒ˜ŒƒƒŠ—˜ƒŠŒ‚…—‹‡–Œ‹‡—Ž~—‚„‹” 
‚~‹Œ”Š‹‡—ƒ…‹‡—Ž~ƒ˜ƒŠŒ‹‡Œƒ——‚„‡‡Š‹‡–‚‚‰„Œ‚„‡‰"‚ŒŠ~‚‹Šƒ 
‚„˜ƒŠ˜‚Š‹‚Š‹–ƒ€ƒŒ”‚„ƒŽ‡Š~€ƒŽ‰—ƒ‚—ŒƒŠ—˜ƒ€–~Š‹~ƒŽ…Ž~‹€“Œ~Š–—’~
~‚‹ŠƒŠƒ˜ƒ~ˆ’ƒ‚ 
˜ƒ––ƒ˜‚‚ƒ‹Šƒ‚Š‰ƒ‡~ƒ–…~‚—ƒ…ƒ‡Šƒ–Œ~Ž—‹‡’‚‚˜ƒ~ŒŠ~˜‡‡‹”‚„ƒ 
ƒ˜…’—ŒŠ—‘~ƒ‹‡†ƒ—’ƒ‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜‚‡Šƒ€Œ–ƒ‡”‚‡•Š…Š‰ƒ˜ƒŒ‰Œ—Ž~Š—‚Œƒ”‚ 
– ‚„‰ —‡— ‡—– ŒŠ ~ƒ‚— ‚’ ‹‡~ƒ– ˜~„‚ ‚ƒ•Ž‚ ˜~ Š~ ƒ‡’‚Š ~Š— ƒ˜~ƒƒ” ˜‰
~‚‹Šƒ˜ƒ‡‚ŠƒŠ‹–ƒ€ƒŒ”‚„„~‚„Œ‹‡ŒƒŠ—~ŽŠ—˜ƒŠŒŠ‹‡–Œ— 
‹€ƒƒŠ‡—‹€˜ƒ‰„‚‡‚‡‚„‡‡Šƒ‹Œƒ–˜‚Š–˜ƒ‡˜”•Šƒ‰‡~ƒ‚—‚ƒ•Ž…~Š‰—–ƒ„‡‚•‚
ƒŽŠ‡—

~>†‡Š—‡Š–‘ƒ‡<–€>‚–‚ƒ‰Ž˜ƒŒ‡—–
‹‡Œ—~–ƒŒ 
–˜ƒ‡Ž€‚–ƒ˜‚–‡Œ…‚‚Œ‡Ž’Œ„>‡–˜~ƒ‡‡ŒŠ˜ƒŠ~— † •>~˜‡~~‚ŠƒŽ–Š~— 
˜ƒ‰–<•‚ƒ<ƒ‰ƒƒŽƒ•ƒ‰Šƒ‰‚ƒ‚~Š‚„ƒƒŽƒ•ƒ‰Šƒ‰‚Ž—‚‚„‚Š–Œ~Š„€Œ 
~–ƒŒ~‚˜—ƒ”–‡‚‡‹‚Š–Œ~ƒŽ‰–ƒŽ‡–ƒŠƒ–Œ~ƒ–•Šƒ‡‡ŒŠ˜ƒŽ‰Ž„>‡–‚Š…—‰~˜‡~ …‰ 
‚–‡–ƒ‹~—‰ƒ˜‡~ƒŠƒ‹‚Š–Œ~~‰ƒ‡‡ŒŠ˜ƒŠƒ–Œ~‹ƒ–—~–ƒŒ‰‹‰‡Š‹‡Œ— 
‚Œ‰>~‹‡Œ—~–ƒŒŒ…’Œ~Šƒ‹ƒ–—Œ…’Œ‹~Š‰<Œ€–~ƒŒ‹~‡Ž~–‡~Š—–Œƒ~
ƒƒ–‡Œ…‚‚ŒŠƒ–˜ƒ‡Ž€Š‚‡˜‚ 
‡Ž˜•~‚Š’˜ƒ~‡—ƒ•‹‡–ƒ‡—“ƒ•~ƒŒ‹‡‡…<–ŠŠ~—Ž…Š~<–ƒ˜ƒ‡‚ƒƒ>•‡Š—‡‡Š–Œ~ 
…>–€‚‡—‚ƒƒ>•˜ƒ—Š‡‰˜ƒ~‡•Š‹‡‰‡–”‡~Œ~<ƒ•‹Ž‚ƒ‚–ƒ˜‡–…‡•‚˜~—ˆ‡Ž•„…ƒŒ 
ˆ‡–”~‰–‡’ƒ>•Š‡~—˜–ƒŠ‡‰Š~‚–ƒ˜‡–…‡•˜ƒ‡‚Šˆ‡–”~Šƒ>•˜ƒ—ŠŠ‡—Ž>‚~— 
˜~–‰Œ—ƒ‡—Š‚Œ˜‹Šƒ‚‡Š—ƒ>•‚Š~‰–‡’—‡~Œ—‡Š‡€˜‰>~‚–ƒ˜‡–…‡•˜ƒ‡‚Š 
<‡’~‚Š‡’˜‚–ƒ˜‹‡Šƒ€‡‰‚‹‡–‚˜~‹‡–‰ƒŒ‡–‚ˆ‰‹‡—ƒ~ŠƒŽ~<‡‰ƒ‹‡—‡„Ž–ƒ‚–ƒ‰‚ 
‹‡–Š‡—‚–ƒ˜‹‡Š†Œ‹‡—‡„ŽŒ˜ƒ…’‚„˜~‹‡–‰ƒŒƒŽ~–ƒ‰‚Œƒ—…–˜ƒ‡‚–ƒ˜—
ˆ‰‚ŒŠ— 
‚‡‚—‹‡Œ’Š~~‡–†ƒ~Š•—<ƒ˜Š–„ƒ…ƒ˜ƒ~ƒŽŒ—‹‡Œ’‚–‚ƒ˜Ž—Œ––ƒ˜Œ‚‡‚—‰ƒŽ– 
„†ƒ‡’‚–Œ~––ƒ˜Ž—‰‹’ƒ~–„~‚Œ‡—’Ž‚~Œ”ƒ€‰–Œ„ˆ––ƒŒ‡–ƒŒ”––ƒŒ 
‚—ƒ–>‚”‡‚—~Š~–’–ƒŒ~†–‡„‡~~‡Š–Œ~ƒ‚‡Š€‹ƒ”Š˜ƒ…‡Š~ƒŒ‚‹~‡~Ž
‚–‡…ƒŠ‚‡‚‡~Š––ƒ˜‡ƒ‚„Žƒ˜‡‹~‡‰ƒ––ƒ˜‡~Š—

‚’”ƒ… 
˜‡~–Ž‚˜‡‚…„Œ‚€>——~‚˜>‡—‚‡Ž’Š‡ƒ”–‚‡‚ƒ–•‡–•‚—‹~•>‚ƒ„~˜‡~~‡‚ 
–€Š‰—Œ>—ƒŽ––Œ~Š‰˜ƒŒ˜‡~–Ž‚˜‡‚—~‚‹ƒ•ŒŠ—ƒŽƒ”–‚—~Š—‰ƒ‚‡–~˜ƒŒ 
‚ŒŠ‡Š˜ƒ‡Ž˜—Œ…ƒ‹‡ŽƒŒ—‚Ž˜‚<‡—‡<–—‹˜‡~‚–‡—•–’~‡‚ƒ‹‡~Œ†‹‡Ž‡Œ–~—Œ

-32- 
Š‰‚Š~•ƒ‚Œ˜†>Œƒ‚–‡—‹‡–Œƒ~—‹‡~Œ†‹‡Ž‡Œ‚–‚—‡‡–‚>”ƒ‚–‡—‡€‚Š‹‡‰ƒ„‹‡Š‰ 
‹‡–Œƒ~—‹‡–ƒ˜ƒ’ƒ—‡—<‡’~‹‡–…~‚Š‰Œƒ–€–˜ƒ‡~ƒ‚‹‡Ž’„Š‰‚—ƒ‡‰ƒŽ–‡—‚ƒ
ƒ–€–˜ƒ‡‚’”ƒ…‚‡‰‚‡—‡<–Š‚—•‚‡‚~Š‚„‚–‡—

‚–ƒ˜˜Š•‚„˜… 
Œ>—ƒŽ––Œ~‚–ƒ˜˜Œ‚‡‚—‚Œ‡Œ‚„‚Š‰ƒ˜…‡€‚ŽŒ˜>–„>˜˜ƒ~†•“>—˜‡Š‚~–‚
‚–ƒ˜˜ƒŽŠ‚„˜‡˜ƒŽŠ‚–ƒ˜˜Š•ƒ—ƒ–‡’˜…—

‹‡Œ‰…ƒ‰ 
~ƒ‚Ž–Œ~‰ƒ˜>‰ Ž–‡Š‡ŒŠ‰‚>‰ƒ–’‚˜‡‚>ƒ†‡ ˜ƒ‰–<Œ€‡>—–‡Ž~–‚ 
‹‡Œ‰…Šƒ•ƒŒ—Šˆ‡–”—‹†‚‡>—––~ƒŒƒŽ–•‡‡<ƒ‰ƒƒ‚‡‡–•‡Š‚ƒŠ…~~ƒ‚Ž––ƒ~
‹ƒ‰‹ƒ—Œ‚„ 
‚‡‚—<˜‰˜‰–‰‡~‡Œ‚>‹—‡>—–ƒ˜~–‡Šˆ–‰‡Œ‚‡‚Š>‡–~˜‡~ „ ˜ƒƒ˜‰‡Ž~–‚ƒ 
Š‡—~ŒŠ<‡’ ‚–ƒ˜‚ƒ‰‡Ž’Œ‚‡‚‚„‡>—–Š‡ŽŒƒŽ–Š~—ƒ‚–ƒ˜‚˜~‰Šƒ—’Ž‰Œ
‚–ƒ˜‚˜~‰Š‡‰‚Ž‰ŠƒŒ”‚‡Ž‰‚Š>‡–‡>—––~ƒŒ’>‰ ˜>˜

˜Œ~ 
˜ƒƒŒ—‚ƒ–—~ƒ‚ŠŠ‰‚Š~ƒŠƒ‡‡~—‡Š–Œ~ƒ~>ƒ„…‚‹—‚ƒŒ—˜ƒƒ~ƒŽ–˜~‡˜Š~— 
€‰ Œ><Œ€~˜‡~‡–‚‡–•—Œ‡—Ž‡~ƒ–—‚‡~–‡Š—‡‘‡ƒŒƒ˜ƒ‡—ŒŠ‡Œ~‚Š‡~ƒ˜ƒŽƒ‰Ž~Š 
~‡–ƒ’˜‰Œ‡Š‡Œ˜Š˜~Š~ƒ–ƒ‡‚Ž—Œ~Š—ƒŽ‡‡‚…>˜ƒ‡˜ƒ‡†‚‡~‹‡‡—…Œ…>˜Š— 
‹ƒ‡‚—…‰ƒŒ‡˜ƒ‡†‚‡~‹‡–‡„…Œ~Šƒ‚„‡ŽŠ…>˜‡‡~‹ƒ‡‚—~•˜‡’ƒ˜‰ƒ~Ž‡’—ƒ~ƒ 
–—’~ƒ‹˜‚‡–‡Œ~ŠƒŒŒ‡Ž‡ŽŠ~‹‡Ž‡Ž–~—‚„Š‰–‡‚—~Š~&‹–ƒ‡‹‡Ž—Œ‹‡—Ž~
$‹‡Ž–•—Š‹‡—Ž~‹˜‹‡‡—…Œ~Š‚„ 
ƒ€ƒ„ ˆ‡‚‡ ~–€ ~ƒ‚‚ †Œ Œ> <Œ€ ‡>~ ˜ƒŽƒ‰Ž ~Š ˜ƒƒŒ— ƒ‡‚— <Œ€ –‰ ƒŽ‡”Œ –Œ~ ƒ 
<ƒŒ‹—~˜‡~ƒ~–Œ‡Œ‚–Œ~‡Œ‡–Œ~~‰‡~<‹—~˜‡~ƒ‚—Œ‚Š‰—>‡ƒ‡<ƒ‰ƒ‡Œ—Œƒ—~ 
˜‡ƒ‡‚<Œ€‚Œ„‹€‡–‚‹>‚Š–Œ~ƒ‚—–ƒŒ‚Š‰˜~—‡…‰‚‚—Œ‚Š‚‡‚—Ž–Œ~ƒ‚‚
˜ƒŽƒ‰Ž~Š˜ƒƒŒ——–Œ

‚ƒ—˜ 
‹‡–•‡‹‡Ž‡Ž’–‡~—Œ‚‡‚‡Ž•‡Œƒ‹‡–‚˜~„>‰––ƒŒƒ‚ƒ—˜•˜‚Š‚–Œ‚‡‚ƒŽ– 
˜~‚’‡~ƒ‚ƒ<‡˜‰‹‡Š‡‚˜˜ƒ–”•˜ƒƒ•Ž‚Œ‰~ƒ~’>‰‹Š—–’ˆ‡–”‚„‡Žƒ˜‰Šƒ‡Ž
ƒ˜ƒ’Šˆ‡–”ƒ‡—~ƒ‚‚–‡Š‚Ž‡Œ~Œ—ƒ–‡Œƒ‡’ˆ‡‡—‚Œ>”ƒƒ‡˜ƒŽƒŠ‰ŒŠ~–—‡ 
˜ƒ—Š‡Š…Š‡——•Šˆ‡‡—>”:‹˜ƒŽƒŠ‰Š…Š‡ƒ‘ƒŒ‹ƒ•˜—‹‡–Œƒ~—ˆ–—‡Œ
‚ƒ—˜

-33-
~†…‚–Œƒ… 
–‰—Ž~†ƒ…~‚‡~Š—‚ŽƒŠƒŒ—‚Žƒ—~†ƒ…˜…ŽŒ~‚˜—~ƒ‚‡ƒŒ—–>~~˜‡~ ƒ ˜ƒ…ŽŒ 
Š‚~~†…˜…ŽŒ‡–‚€€ƒ—~‰–ƒŒ‚Ž‚ƒ<ƒ‰ƒ–ƒ‚ŒƒŽ–•~‚‡~Š—‚Žƒ†‚Ž‡~‚Œ‡Ž’Œƒ
–ƒ‚ŒƒŽ–•~‚‡—‚”ƒ–~Š‚>•‚‰>’~ƒ€€ƒ—‚

~†‡Š—‡Š–‹‚–~
–€‚–‚ƒ‰Ž˜ƒŒ‡—–
—‡‹‡–‚Œ•Š…Š—‡‡”Š—‡~~‰‹ƒŽŒ—–‚‚ŠŠ„„ƒŒŒ‹‡–”•‹‡–
‹‡Œ†‚Œ‰Œ‡˜–”‡•ˆ~ˆ—Œ‚ 
•‡’‚~Šƒ‹‡–ŽŒ–…—‚˜Š‡~ƒ–ƒ‡…˜~ƒ’Š~‡‚‰Œ…~ŠƒƒŽ‡–‚Š…Ž—˜˜Ž—˜Œ~ 
‹ŽŒ~Š‚Š‰˜‰Ž‚—‚Œ•‚˜‰ƒ~ƒ‚‹‡–’‚—–…~–’‚˜’‚‹ƒ•‚Œ•‚ƒ˜‰Š 
‚„‡–’—–‚‡ƒ‡ŽŠ‡”‚‡ŠŠŒ€‡‰ƒ…ƒ–ƒ‡˜‡Š…Ž˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž—‡‰‘‡ƒ‚Šƒ‡—‰‚„‡˜~ 
€˜~„•‡‚ŠƒŽ‡–‡‰ŽƒŠ…‚ƒ˜ƒ–‡‡Ž€˜~„ƒŒŠ‡”ƒ‰Šƒ€‚ƒ…Šˆ–˜‡ƒŠ‚ƒ˜‰—Œ—‡ 
–•—‚„‡Šƒ~–Œ~—˜ƒ‡‚•‡’‚Š—•‡ƒŽ‡–—‚–Œ~ƒ‚˜‡Ž–‚‚~˜ƒ•‚Œ‰–…~ƒ‹‡–’‚
‚Œ•‚‚•‡‚Š~Š‰Š‚~ƒ‚–ƒ˜‚„——…ˆ‰Š‰~Š–’‚~‡”ƒ‚—‰ 
ŠŒ‰~ƒ‹‡Œ†‚Œ‰ƒ‚Œ‰Œ‹‡—Ž~Œ˜ƒŽŒ…ƒŠ—ŒŠ•ŠŒ†ŒŒ‚‡‚‹‡–ƒ’ƒŽ‡–ƒ–‡…Š‹~‡ 
‚‡‚ ‹‡‰ƒŒ‚ ‹‡Ž‡Ž‚ ‡–‡‡Œ ‹€ ‹‡Ž‰—‚Œ ˆ~ ‡Œ –‡„…Œƒ ˜ƒŽŒ …ƒŠ—Œ‚ ‚‡€Œ ‚‡‚ ŠŠ‰ ˆ–ƒ 
ƒ~•„Ž‹‚Š‹–€Ž‚Ž—‚ˆ—Œ—‰˜‡‹‡Ž‰—‹‚—ƒ‡‰–Œ~ƒ‹‡–…~‹‡–‡—‚Šƒ˜…•ŠŠ˜—Œ
˜ƒŽŒ„‚‚ƒ„ƒ‹‡‡’Š‡ƒ~–‰Š
ƒ‰ƒ‹‡—–ƒ€‰‡ŽŒŒ–” 
‹‡Œ—‹—Š‚—ƒ~ƒ‚—ƒ–Œ~ƒŽ‡–Šƒ‚ƒ–‡‰‚—‰ƒ~ŒŠƒ€‚•”‡~€ƒŽ‡–ŠŽ‰Ž‚•”‡~€ 
~Š‹~‚Šƒ~—Šˆ‡—Œ‚ƒˆ‰‰~—‡—‚ƒ‚•”‚Œ‚~Ž‚˜ƒ†‹ƒ—ˆŠ‡~‹~‚ƒŽ‡–ƒ˜ƒ~Š~— 
Š ‹‡•
” ƒŠ ƒ…Š— ‹‡Œ–ƒ˜‚Œ•Š… ƒ‡Š‡ ˜‡…—‰—‹~ ƒ˜ƒ~ ‚Ž ‹ƒŠ‰‹ŠƒŒ ‚„ –ƒ ˜Š‡•
‹‡Œ—‹—Š‡–Œ€Š„‡~‰~ƒŽ‡–‡€‚‹‡ƒ‰Œ‹‡Œƒ‰ 
‚Œ‰ƒ‹‡–Œƒ~—‚ŒŽƒ˜‚Š‡ŠŒ‚’‚Œ‹‡Š‡Œ~‡”ƒŒ‹˜~Šƒƒ–ƒ‡–‚„‡ŠŠ‡€–‚‡‚ƒŽ‡––ƒ‡ 
ƒŽ‡––Œ~˜Š‚Žƒ˜…‹‡—ƒƒŽ~ƒŠƒ–Œ~—‰Š—ŒŠƒ˜ƒ…Œ—‡Ž’Šƒ‡Š~ƒ~‹‡—Ž~—‡˜…‰ƒŽ‹‡Œ’
‚‰–~Š‚„ƒ†Š„Œ‡‰ƒƒŽ‡–‡€‚‚‰–‹‡”ƒ–ƒŽ~‚‡—‡—~–‚‹‡–Œƒ~ƒ‡‚‹‡—Ž~‹˜ƒ~
ƒ†Š„Œ 

–ƒ”‘‰˜”•…‡Ž‚Šƒ‹‡Š‡˜ƒŽƒ˜…Š˜ƒŠ˜—‚˜ƒ—Šˆ‡–”‹~‚Šƒ~—Š‡Žƒ…Š—˜ƒŠ˜—‚ 
‚€–Œˆ‰Š‰~ŠƒŽ~Š~‹ƒŠ‰˜ƒ—Šˆ‡–”ƒŽ‡~„~ˆ‡–”—ƒŒ‰ƒ…†‹‡€Œ…~‹~–Œ~ˆ‰
˜‰–‚˜~‘ƒ…ŠƒŒ‰‚„‚—ŒŠŠ~–—’~‹~ƒ‚—Œ˜ƒ—Šˆ‡–”„~ƒ„ 
Š•—Œ‚Š€ƒŒ‚‡‚“–~Šƒ˜€ƒ„ƒƒŽ‡–ƒŠ—‰—‚˜‡Ž–‚‚Œ~‹—‚‡˜–ƒŒ‡Œ~‡Š‚–’‡–ƒ˜‡ƒ 
ƒ€~‡‰Œ…~Šƒ“‡‡ƒ—‹‡–‚Œ•Š…–‡~—‚Š‹‡‰‡–”ƒ‡‚‰Šƒ‚‡Ž~‹Œ~‡‚ŠƒŠ‰‡—‹‡”’…‚Š— 
~‡‚ŠƒŠ‰ƒ‡—‡‰‹‚ŒƒŠ‚‡‚—‹‡–’‚Œ•Š…ŠƒŽ‡––˜‡ƒ‰Šƒ˜~„‹‚Š…ƒŠ—Š‹—Œ‹‡‡‡ 
ˆŽ˜‹˜ƒ~‚Œ‡Šƒ˜ƒ‡ŒŠ˜Š‚–‚‚‡’—‚Šƒ…—ƒ‡‰—&˜‡Ž–‚‹‚‚—Œ˜—‚—‹‡–’ 
~‡‚ŠƒƒŽƒ”–˜ƒ—ŠƒŽ‡–…‡Š”‚‰’~ˆ‰Š~ƒ—‚Œ‡‰‚~Š˜‡Ž–‚—ƒŠ‡’~ƒ$˜ƒ‚‡‚‡–•‡ƒ 
‚‡‚‚—‚‡Ž~‚‘ƒŠƒ&˜‡Ž–‚‹‚‚—Œ˜—‚—ƒƒ—–Œ‰ƒ‹‡‰ƒ‹‡‹‡‰–‰ˆŽ‚–ƒ
$ƒ‡‰“”’ƒ‚ŠŽ‚…ƒŠ—Œ‚ 
‚„~–€‚‡–‹‡ƒ‡ƒ&‹‡–…~–ƒ‹‡‰ƒ‡—˜ƒŠ˜—‚Š—‡Ž—‡‹~‚Šƒ~—Šƒ…Š—‹‡€ƒƒ‡„
˜ƒŠ˜—‚˜ƒ—Š~Š—–Œ~Ž~Š‚ƒ”Œƒ˜ƒƒ”Œ‚Š‰‰‚ƒ”Œ‚„‚Žƒ$ŠŒ‰~ƒ

-34- 
‚‰Š‚ƒ˜‰—ƒŒ‰‹’–ƒ—ƒŽ‡–‚‡‚‹‡‡Ž–’”‚˜~‡——‹ƒ‡„„ƒ€‚‡‚—–…~˜ƒŒƒ•‹‡Ž—‡… 
’–ƒ—Š•‡’‚ƒŒˆ‰ŠƒŠ~—ƒ‡–ƒ•ŒŒ…~‹’–ƒ—Š•‡’‚˜ƒ–…ƒ~Œ‚‹‡Ž—ƒ‹’–ƒ—‡… 
‚„Š—‚~–Œ‚‚Š‡–’‚ŠŠ‡…˜‚ƒ˜ƒ‡‚ƒ‚—~‚ƒ—…Š~Š‚„’–ƒ—‡…ƒ˜‰—‚ŒƒŽ‡–‚Ž
 …‡–‚—ƒ…‚Š‚‡‚~Š—ƒ‡‰…‡–‚‚Š‡–’‚~Š—‡‡”Š—‡ ‡˜•’‚ 
‹‹€ƒ‹‡Œ’–—˜ƒ…’Šƒ–˜ƒ‡—‚Œ‰–ƒ„…Šˆ‡–”‹‡ŒƒŠ—–Š‰ƒŽ‡––Œ~ƒŒ‡Š‹† 
‹‡‡˜— ‚Œ Š ˆŒ˜‚Š ~Šƒ ‚„ ˜Šƒ˜‚ ‚– ‚Œ ‹‡~ƒ– ‰…~ ‚–„…‚Œ ‹‡Ž‚Ž ~Š ‚Š…˜‚ 
‚~–ƒ ‚Ž’‡˜~Š~Œ—‚Ž—~‚Ž’~—‰Š–Œ~˜Š~Š„…ƒ–Œ~–‰‡–‚‰–Œƒ~‚ƒ‹‡ŽŒ„‚‡–ƒ„…Š
‡‚•‚Š–ŒŠƒŽ‡–Š—ƒ’‚ 
‡Š–ƒ•~–Š—ƒ‡~˜~ƒŽ‡–ƒ‚~–…~‹ƒ‡ƒ’‰†…ƒ—‚‡‚ƒ‡~—•~–‡Š–’‡‹‡Œ—˜~–‡ 
Š‰˜‚Š‹‡–…‚–•‹€‹‡Œ‡‹˜ƒ~“ƒ’Ž‚‡‚‚„–ƒ ‡ŽƒŠ‡…ƒ˜‡Š—˜ƒ–˜ƒ‰Š‰˜Œƒ•ƒ‡• 
~ŠƒŠ~˜ƒ–˜ƒ‰‚~‡–•‚‡–ƒŒ‚„‹‡Œ—˜~–‡‚Œ‰ƒ‡˜‡‡‚‹~ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~ ƒ—~–‚ƒŒ
ˆ‰ŒŠ…„~Œƒ~–ƒ•˜‡‡‚ 
‡—‚ƒŠ˜ƒŽ•Š‚Œƒ‡˜Š~—‡˜‰Š‚—‰‚Žƒ—~–‚‹’ƒ‚’‡‰ƒŠ˜ƒŽ•Š‡˜‰Š‚‹‡Œ’‚Œ‰‚’‡‰
—~–‚ƒ–˜~‚‰˜—Šƒ€‚’‡‰‚”ƒ–— 
€~‚˜~–——‡–…~…~–‡‡”~ƒƒ…‰Š‰‚–ƒ˜‚ƒŒ‡ŠŠ–’Š–—’~‚–‚‚–ƒ˜ƒŒ‡Š 
‹‡Ž‡Ž’ ˜–ƒ‚Œ ~–Œ€ —•Œ ‚‡‚ ƒ—‡Š ˆŠƒ‚ ‚‡‚—‰ ‚Š‡Š Š‰ƒ ƒŒ ‹‡–ƒ‡‚ ƒ„ ‚’ƒ•˜ ‹‡‡‰–‡‚ 
–‰—‡Š‚ŒŽ‚‡‚—‰ƒƒ˜—•‡’‡†‡€
Œ€ƒŠ‡˜~‚ƒ‹–Ž—‡Ž’Šƒ˜†‡Œ‚ƒŒŠŠ‚”ƒ–— 
‡ŽŒŒ˜~„‘†…ƒ‡–~‰–€˜‚‡Œ‡–’‹‰—Š…Ž~Š—ƒ‡‰
Œ€‚˜~ƒŽŒŒ‡˜…•Š‹ŽŒŽŒ 
‡Ž~——‡€–‚—ˆ‡~ƒ
Œ€‚˜…•Š‡˜‡Žƒƒ‡Ž‡˜~˜”•‹”ƒ—‡Š‚~–Ž‚‡‚ƒ—‚—‚˜‡”…Œ‡–…~ 
‡˜…Š”‚ƒ‡–Œ€Š‹–Ž–Œ„–…~—
Œ€‚˜~‡Š–‡~—˜—•‡ƒ–€˜Žƒ—
Œ€‚˜~ƒŽŒŒ…•ƒŠ
‡–Œ€Š—‡‡—‡Ž’ŠƒŽŒŒ˜…•ŠŠ‰ƒ~~Š—‡˜‡–‰‹‡–…~˜ƒŠ‡ŠƒƒŠ˜…•Š 
–†—‹—Š‚ƒŒŠ”~Š‚ƒŒ˜ƒ‡‚ŠŒŠ~–’‰ƒ˜ƒ‡‚ƒŽ‡–—‚˜‡Ž–‚‡Š‚–’‡‚Š‡Œ
‚‡‚„—‰˜‡ƒ–†‡~•’~ƒ‚—ƒ‡‰ƒŽ‡–‚Š–‡‚ƒƒŒŠŠ•‡’‚‚’ƒ•˜‡–…~ƒ 
ƒ~€‚–ƒŒ~~…—ƒ˜ƒ~–ƒŽˆ‰Šƒ—ŽŽƒƒƒ€’—Š‚Š‡…Œ—•Š‹‡~ƒ‡‚‹‡Œ’‚–‚‚Œ•Ž 
‡˜Œ†~Š‹ŠƒŒ—ƒŒ”ŠƒŽ‡–‡‚‚Š‡…Œ˜—•‡–…~ƒŽŒŒƒ~”‡—‰‹‡Œ’‚…~~†‡Š—
—ŽŽ~ƒ‚‚—‚~ƒ–—‰‚Œ•Ž‹~Š—‡‚~Ž‚‚Œ‡Œ‡ŽŽ‡~ƒ‚Œ•Ž‹† 
‚~ƒ‚˜ƒ˜ƒ—Š‹~‚Šƒ~—Š…Š—Šƒ€‡~ƒ’–Žƒ˜—~Š‚—‡—…˜ˆ–~‚~ƒ‚˜ƒ 
‹˜‡Ž‚„‡~‹ƒ‡‚Š~‹‡‡Ž‚…’—Œ‡Ž‹‡Ž‡Œ„Œƒ‡‚—‚Šƒ€‚ƒ”Œ‚„‚‡‚‹’ƒŽ‡–‡—‚ 
‘‰ ˜‡— ‡~‰ ‚„ –Œ~ƒ ‚•”Š ˜‡ ‹~‚ ƒ‡˜Š~—ƒ ‚„ ‡Ž‚ ‚Œ ƒ†’†’‡ƒ ‹‡ƒ–•‚ ƒ’~˜‡—
‚•”Š 
‹~‚Šƒ~—Šƒ…Š—
ƒ‰ƒ~–‡~”Œ‹‡Œƒ‡~‚—•‡Žƒ…†‡”Œ‚‡‚—˜˜Ž—˜Š‡…˜‚–”˜ 
“ƒ–’˜ ƒ… ‹~— ˜ƒŠ˜—‚ ‡Œ ˜~„ ‚—‡ ‚–„ ‚Ž‡Œ ˜ƒ…–„~ ˜ƒ—Š ˜ƒ–—’~ ƒŠ —‡— ‹~ 
˜ƒŒ‡˜ƒŒŠƒ‡Š–„€Ž—‡Œ"ƒ…†‡ƒŠ‡~‚Œ‡—‚…ƒ–Š‰‡‚ŠƒŠ‚‡‚‡•‚~‡—ƒ‡€Ž‰‚Œ…ŠŒ
‹ƒ•ŒŠ‰ 
ƒ‡‡‹…‡˜ƒ‡‚Š~–’‰Š˜—Š˜…~‹’‡€‚Š”„“‡ƒ”–’Ž–€‚—ƒŽ‡–‡Š…—‚~‡Š’ 
ˆ—ŒƒŒ‡ŠŽ–€‚ƒ~—–ƒ–‡ƒ–‡Œ˜‡—‡…‡ƒŒŠ—Šƒ…Œƒ‹‡‡ƒ‡‚—‡•ŽŠ–ƒ~~—– 
Ž–€‚— ‡˜—€–‚ ƒŽ‡– ‡Š –Œ~ƒ ƒ• ‹‚ ‹‡~—ƒŽ ƒŽ‡– ˜~ –Š ƒ—€‡Ž ‹‡Œ’ ‚–‚ƒ ˜—‚ 
˜–€Œ‡Š†Œ‰ƒ˜Œ–ƒ’Œ‚‡—‡‡˜ŒŠ~Š—ƒŠ‡’~‡˜…Œ”ˆ‡~~Š’˜Œƒ‡˜ƒ~•ƒŠƒ‰‡‰
~–ƒŽ‡ƒŠ‡‚‡‚Ž–€‚—‘‡ƒ‚ƒŠ‡˜…Œ”ƒ

-35- 
‡–‚‘‡ƒ‚ƒ–Ž‡Š‡€˜ˆ~—Œƒ…–Œƒ~~–€‚‡—‚ƒ—Œƒ…ƒ~–—Œ˜˜Š‹~‚ƒŠ~—‚•”

ƒ‰ƒ‚•”‚Œ‡ŽŒ‹~‡~Š„…ƒ–Œ~ 
‚‡…˜—~˜—‡ƒ˜—~Š—…‰—ƒ˜ƒŒ—
ƒ˜Š~–•—–’‡ƒ„Ž‰—~‡ŽŒˆ–~Ž‰Ž‹—˜~‡–• 
ˆ‡–”—‹€ƒ‹—‡ƒŽ‡—˜ƒ—Šˆ‡–”ƒ‡ƒ~–„‡~‡Šƒ~—“…ŠŽ˜”•ƒ~–•—˜ƒŒ—‚Œ…~‹—‰†‡ƒ~Š 
‹‡~–ƒ•—‚Š‡…˜‰Šˆ‰‹‡—ƒ‹‡–’‚ƒŽ‡––Œ~˜ƒ—Š‚ŒƒŽ‡–˜~Š~—~˜‚˜~‡‡’Š 
–‚‡‚‡Š‰‚—ˆ–‡ƒ€ƒ~Š‚Œ‡~ƒ‹‡‡…‹‡—Ž~‹—Š‹‡~–ƒ•—‚„Œ‹‡˜Œ~Š‹‚ƒ‡…‹~— 
‡Ž~~–€‚–Œ~ƒ•‚ƒ–Š‡€‚Š–—’~”‡‰ƒ˜‰ƒ–’~‡”ƒ‚—‹~‚‡‚ƒŽ‡–‡Š–Œ~•‚ƒ– 
‚„Š‡€‚~Š~ƒ‚ƒŒ‚„Š‡€‚Š–—’~—˜ƒ‰‹~‰~ƒ•‚ƒ–ƒŠ‚‡‚~Šƒ–…Œ‚˜~‡˜–‰‚ 
~Šƒ•‚ƒ–˜ƒ‰Š…Œ–‚ƒŽ‡–‚Žƒ‡€‚Š”‡‰˜ƒ‰‹‡–—‡˜Š‡ŒŠ…Œ–‚‡–‚ƒ‡˜Š~—ƒ
‡€ŒƒŠ‚‡‚‡–‚—•‚ƒ–‚‡‚ƒŒ”Š…Œ–Š—‡~ƒ‹ŽŒ~ŠŠ‰ 
ƒ€‚Ž—‹‡€‚ŽŒ‡Ž‡ŒŠ‰ƒŽ‡–Š–Œƒ~‚‡‚‹‡˜Š‡‡…˜‡Œ~—ƒŽ‡–‡–ƒ•ŒŒ…~˜‡‹ƒŠ— 
‚Šƒ€~ƒ‚‚Š‚–…~‡Œ˜‡Š†‚Šƒ’‡•—‹‡–Œƒ~—ƒŽ‡–Š–Œ~•—”ƒŒ~’ƒ‹‡‡…‚Š”~ 
‹‡Š‰‚˜~‘ƒ†—˜ƒˆŠ—‹‡Šƒƒ–—‚˜~Š’•˜ˆ–ƒ‚ƒ†–˜ƒ‡‚Šƒ€‡Š—‡ƒŽ‡–ƒŠ‚Ž˜‡‹ƒŠ—Š
˜—‹‚ƒ—Œ˜—‚— 
‘˜—Œ‚‡‚‹‡˜Šƒ
ƒ‰ƒ—–‡ƒ~ƒŒ‡Š–‚–‚Œ‚‡‚‹–Ž—‚†‡Œ‰——‰ƒŽ‡–Š—ƒ‰–‚–ƒ˜ 
Š‰‹‡—ƒ‹‡‰~ŠŒ‚‚Œ‡ŽŠ~—ƒ–•˜‚Š‡ŠŒ‡…~–‹‡Ž—
€‡Ž’Š‹‡…‰ƒŽ‚˜~ƒ‡˜ƒ—…Œ 
†ƒ—’—‚~–Ž‚‡‚&˜ƒ—Š‹‚Š—‡‚Œ„~‚–ƒ˜‚˜~ƒŠ‡•~Š‹‚‡–‚"‚–ƒ˜‹‡ŒƒŠ‹‚‹~‚‹ƒ‡‚
$‚–ƒ˜‚˜~‹‚Š‡~ƒ—ƒ‡‰‹~‡Ž‰‹‡–—ƒ~Œ‹Ž‡~—ƒŽ‡–Š

~†‡Š—ƒ—ŒŠ„–‡~
–€‚–‚ƒ‡ŒŠ˜˜ƒŒ‡—–
‹‡–ƒ–Œ~Ž—‹‡–ˆƒ˜Œ 
ƒŽ‡‡‚‹‡Œƒ˜‡—ˆ‡~ƒŽ‡~–‚Œ‡Œ˜‚Ž—ƒŽ‡Š––‰—–…~Š˜‰ƒ‚Ž—‚‡Œ‡‹ƒ‡ŠƒŽ~‹‡–•˜Œ 
‡Œ‡‡„Šƒ€‚ ƒŽ‡–Š”~ –‰‡Žƒ†Š Šƒ€‚ ƒŽƒ–…ƒŒƒ€… Š‰ €– Š‰ƒ ”Œ Š‰— ~ ‡~ƒ 
‡–ƒ…˜~––ƒŠƒ–Š˜ƒ‡—‡‚–‚Š‡€Œ‚‡‚ƒ‚–ƒ˜‚ƒŒ‡Š˜ƒ•„…˜‚Š—Œ„ŠƒŠ”ƒŽ‚‰ƒŽ…‚ 
ƒ~”‡—‡‰ƒ‚–ƒ˜‚ƒŒ‡Š•„…˜‚Š‚„ŒƒŒŠ‡ƒ‚‰ƒŽ…‚‡Œ‡ƒ‡‚—‹‡‡Ž˜ƒŽŽƒ˜‚Š
•‚˜ƒ‡—‡‚ 
˜ƒŠ˜‚Š ˆ‡~ ˜ƒ”ƒ ‹‡‰– —’…Š ~Š~ 
‰ƒ ˜ƒ‡Ž€’ƒ ˜Š‡‰~ƒ ˜ƒ€‡€… ‹ •– ~Š ƒŠ~‚ ‹‡Œ‡‚Œ
ƒ‡—‰ƒ‡‚—ƒŒ‰–~—‚Š~Šƒ‹Œƒ–˜‚Šƒ
‹‡‡…‚ˆ–‡”‚—˜ƒƒ‡‚ƒ‡‚‚Œƒ‡‰–˜ƒ”•†ŒŽƒ˜Žƒ 
Š•–Š‰˜‡~Š‹~‚—–ŒƒŠ‰ƒ–‡…Š‹~‡Š—‹‡Ž‡Ž‚‡‚‹‡‡ŒŠ˜Š‡”‚—Šƒ€‚ƒ‡‚ 
‹€˜ƒ–‡—‡˜ƒ–‚˜–——˜ƒ–‹‡Œ’–‡‰„Œ‚‡‚ƒƒ‡–‡…˜ƒ†Š‹€~Š~ƒŠ—˜ƒ…ƒŽ‚ 
‹~‡—‹‡–‹‚˜ƒŽƒ—~–‚˜ƒ–‡‚ƒ–‡…Š‹~‡—‹‡–Œ‹€ƒ‹ƒ•ŒŠ‹~‡—‹‡–Œ 
‡—˜ƒƒ”Œ‚Š—~‡‚˜ƒ~‡”Œ‚‚—ŒŠƒƒ–‡…Š‹~‡—‹‡–‹‚˜ƒŽƒ–…~‚˜ƒ–‡‚ƒ‹ƒ•ŒŠ 
–˜ƒ‡“’…‚•‚— ~Œ~’‚~’
Œ —~–‚‡–˜~~‡Œ
‡‚ƒ–˜ƒ‡––ƒŠ—‡ƒ–‡…Š‹~ 
ƒ–‡…Š‹~‡—˜ƒ–‡Š—ƒ˜‰ƒƒŽƒ•Š‹~‡—˜ƒƒ”ŒŒ˜ƒ‡–‚ƒ”–‹‚‚—‡—˜ƒƒ”Œ
‹ƒ•ŒŠ‹~‡—˜ƒ–‡Š–—~Œ–˜ƒ‡‹‡—ŽŽ 
‹~‡—‹‡––•‡‹‚—–‚ƒ—Š˜ƒ‰Š‚Š……ƒ‡–’˜~–‡…Š„……‚ƒ‡‰—ƒŽ‡––’‡ƒ 
‚‡—‡ƒŒŠŠ‡€‚—‰— ~–‡’—
‡ƒ†
‡Š~
–‡~–˜‡—‡‡‡ŒŠ˜‡Žƒ—~–Œ…~ƒŽ–Š–’‡ƒ–‡…Š

-36- 
‡~–‡ƒ‚‡
‡‚— 90‰–‰
‡‚‚—Œ‚‡Š–’‡—Œ„ƒ‹‡–ƒ…20‚‡—‡
‡‚~Š‡‡‡~– 
‚”–‡—Š‚Š‡‰—‰‰ƒ ˜ƒ‡ƒ†—~‡‚‚Ž—Š‚Š‚‡‚ƒ–‡’—˜Š—‡ƒ ƒ–‡…Š‡—Š‚Š‚”–— 
~”Š‡‡€˜‚Š…~Š‰Š
‡‚‹‚‡ŽŒ„~Š‚ƒ‡—Š‚Šƒ ~ŽŠ‡ƒŒ‚•ƒ…–‚Ž‡~‡~– ~ŽŠ‡ƒŠ˜‰ŠŠ 
–†’‚Š‡‰˜ƒŠ˜—‚~‰‚—ƒ
‡‚‰‹‡‡ƒ€‚‹‡Š‡‡…‚–•˜ƒ‡…Š‡ƒ‚‡Š‡‡…Š‚—•~Œƒ‡ƒ–‚ 
‡~–Œ~”‡‡ƒ‚‡ƒ˜ƒ~ƒƒ†~Š‰…~ƒŠ
‡‚~”‚Œ•Œ…˜‚—…~Š‹‡Ž‡—ŠŒ
‡‚‹~ƒ~”‚Œ 
‚˜Š~Šƒ‡—Š‚Š~ŠƒŽŒ‚Šƒ‡Š~Ž…˜‚ƒ—•‡ƒŒ•‚Œ‰ƒ‡–…~‘–……‚ƒ‡—Š‚Š~ŽŠ‡ƒŠ˜‰ŠŠ 
Š—ƒ’ƒ‹ŽŒ~•‡’‚ƒ‡Š‡’—‚ŠŠƒ‰‡~Š—‚~–—‰ƒ‡—Š‚Š~Š‘•ƒ˜Š‰–‡—‡~‚—ƒ‡ 
˜~–…Š……‚˜~ƒ~‡‚—‹‡–•Œ‚…~
‡‚‚„‚—Œ‚—ŒŠŠ~‡—Š‚~Šƒ€–Ž‡ƒ‚‡‚–
……ƒ–’ 
ˆ–ƒ&—•˜‚Šƒƒ˜ŠƒŒŠ~Šƒ–˜ƒ‡—‚Œ‰–˜ƒƒŠ…~Š‰Š—‡—‚Œ‰––ƒŠ‚–Œ
‡‚‰ƒ 
ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~ƒ˜‡‹ƒŠ—Š‚‰–—•‡ƒƒ‚~Œƒ‡Š~Ž‰Ž~’—‡’‰‰–Œ~˜‡
ƒŠ—‹€€~ 
†–’ƒƒ˜Š‰‰ƒŒŠ~Š–ƒ˜‡ƒƒ‚„ƒƒ‚—Œ˜ƒ—Šˆ‡–”˜‡
ƒŠ—ŠŠ~˜˜ŠŠƒ‰‡‡Ž~‚‰– 
‚‡Œ‡~ƒ–ƒ˜‡ƒ‡•–ƒ‹‡€’Ž‡Œ‹‚–Š‰‰~€–‡˜ƒ…Ž‹‚—‹‡—‡€–Œ—ƒŠ~‰–ƒŒ—‰ 
Š–˜‡ƒƒ–Š‰—ˆ‡~‚„˜‡—‡~~Œ€ƒƒŽ~–‚ˆ‰ƒ$‡˜‡Œ~˜‡
ƒŠ—€‡—‚ŠŠ‰ƒ‡ƒƒ‰ƒƒ˜Š
€’Ž—‡€–‡~ŠƒŠ‡’~ƒƒŽŒŒ€’‡~Š‡Ž—‚‚Š‡Š…—ƒƒ†‡Ž—Š‚‡‚‡—–•‡‚ƒŠ—˜ƒ…ƒŽ‚ 
‹‡ƒŒ‡ŽŒŠŠ’˜‚Š‚Ž—‚‡Œ‡Œ…~˜ƒŠ‡€–ƒŠ‚‡‚ƒ–‡…ƒ‰–‚„Ž—ˆ‡~˜ƒƒ‚Œ‰‡‡”Žƒ 
ŠŠ’˜‚Š‘‡Œ~ƒ‚‚Ž—‚—‡~€Šƒ‡ƒ‚ƒ‚„‚‡ŽŒŠŠ’˜‚Š˜‰ŠŠ~Œ‚—•ƒŠ‚‡‚˜…~‚Ž—ƒ 
‹‡—Ž~Š–Œ~–‰—ƒŠ–Œ~ƒƒ‡Š~Ž‰Ž‡~€‚‚Ž—‡‡ŒƒŠ€–‚‰ƒŠ—‡ŽŒŠŠ’˜‚Š‡€‡~Šƒ˜‡ 
‡~€ƒ˜ƒ~˜~–‡~—‚Š‰˜‡~Š—‹‡–ƒ•ŒŠ–‡‚˜‡ƒ‡€Œ‡Ž~‰‹~Š~‡€Œ~ƒ‚‚Ž—‚‹€—
‹—ŠŠ’˜‚Š‡€‚~Š‡„–Œ—ƒ~–‡—‹‡ŠŠ’˜Œ‚ŠƒŒ‹‡Ž~Š”Œ 
—ƒ€’ŠŒŽŒŽƒŽ‡–—˜ƒ‡—‡~‹—‘˜˜—‚Š–ƒŒ~
‡‚—ƒŽ‡‰‚„‡~Šƒ˜ƒ~ƒŽ‡Œ„‚—‰
‡‚–‚ƒ˜ƒ~ 
ˆŠƒ‚ƒŽ‡~—–Œ~ƒ‚„Š€Ž˜Œ~ƒ‚——–’˜‡‡€Œ~Š~ƒ‚—„‡—ƒŠ‡€‚Šƒ‡Ž—‰ƒˆŠ‚~Š‰ƒ 
‚ŒƒƒŽ‡‰‚Šƒ˜‚Œ—–’Š~~ˆŠƒ‚~Š~ƒ‚—‚„ƒ‡ŽƒŠ’ƒ˜ƒ~˜~—ƒ€’Š‚”ƒ–~Š~ƒ‚—ŠŠ€ 
—…ƒŽ‡~~ƒ‚—˜ƒ‡‚ŠŠƒ‰‡‡–‚—‘˜˜—‚ŠŒŽŒŽ~Š˜ƒ‡‚–‚˜ƒ‡‚ŠŠƒ‰‡ƒ˜ƒ‡‚‹~‚Šƒ˜
˜–…~‚‡Š‰ƒ~ƒ† 
‹€~ŠŒ‚ƒŒ—~ŽŠ~–ƒ•‚‡‚‡Œ˜‰ƒƒ–‡…Š‹—˜ƒŽ‰Š~Šƒ‡Ž—ƒ€’Š~Š–‚„Ž‹€ˆ‰ƒ 
„‡’•Œ~Š‹~ƒ˜ƒ~—–ƒ–‡‡—‚–•Œ•ˆ ‚‡‚‚‡…‹—ƒŠ~ƒ–•Š‹‡Š‡€–ƒ‡‚‹Šƒ‰‹~
 ‚‡…‹——Œ˜—Œ‚‡‚‚‡…‹—ƒŠ‹‡~–ƒ•— 
‡Œ‡Ž~ŠŒ‚ƒŒ—ƒŠ~–ƒ•‚‡‚ƒŽ‡–Š~‡ nŽ‹— Š—Œˆ–ƒŽ…Ž~ƒŠ~–•Ž ƒ‰Œ‡ƒ‚‡‚‡‚
j 
Šƒ‰‡~ƒ‚‚ŒƒƒŠ—˜ƒŠ‡‚‹—‹‡—Œ˜—Œ‡‡—ƒŠ‡–’Œ‚„ƒ˜ƒ‡‚—Š~—ƒ‡ƒ‚‡ƒ˜ƒ~Ž‰Ž‹‡Œ‡Š
ƒŠ—˜ƒŠ‡‚‹—ƒŠ~ƒ–•Šƒ•‡’‡—‹ƒ–€Š‡‰˜ƒ—Š 
˜—…~‹ƒ‡
‡‚—ƒŒ‰‡Ž—‚Š—ƒ‡‰–”˜ƒŽŽƒ˜‚‚‚„ƒŠ”~
‡‚—ƒ–…Š‹~‡‘ƒŽ– 
–Œ~ƒ–‰˜Š‰~‹~‚ƒŽ‡–ƒ˜ƒ~Š~—–~ƒ‚—ƒ‡Š‚~–ƒŽ‡–ƒ‹‡Š—ƒ–‡Œ‡ƒ‚‡ƒ‡Š~Ž‰Ž‹‡–‚” 
Šƒ‰‡ƒ‘‰ƒŠ—‡—ƒŽ‡–Š‰Ž‚–Œ~ƒ‚‡ŽŒ…ŠƒŠ˜ƒŽ•Šƒ‰Ž˜~‡Œ…Š—ƒƒ‡‰Œ‘‰~‡”ƒ‚ƒŠ—
‚‡Š–˜ƒƒ~—‚ŒŠƒ‡Š—‚ƒ”Œ‚‚„ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~ƒŽ‡–Š—ƒ’‰Š•ƒ•„ƒŽ‡~ƒƒ’‰˜ƒŽ•Š 
ƒŠ–”ƒ‚Š€ƒ˜…’—Œ—‹~—‡—‹‡Ž‰—‡•Š—~—ƒŽ‚‚„ƒ––ƒŒ
‡‚—˜’ƒŽ‚ƒ•Ž—‡‚„ƒ 
ƒ‡Š‡˜~‡‰—‚Š‘ƒŽ‹ƒ•ŒƒŠ
‡‚‡—‡‰–…ƒ‘‡ƒ‚Šƒƒ˜‡˜~‡…–‚Šˆ–ƒ”‚Œƒƒ˜‡ 
~”ŒŽ‡Ž—‚ƒ–Œ~”ŒŽ~ƒ‚~Š‚ƒŠ˜‰’‡~‚Œ"‚ŒŠƒ‚…–‚Š€Ž˜Œ—‹~‚„‡~~”ŒŽ‡Œ˜ƒ 
ƒŠ˜’‰‡~‚Œƒ‹‡‰ŒƒŽ‡~~ƒ‚„‰Š~€Ž˜‚Š‚‡‹ƒ—ƒŠ‡~ƒƒ˜ƒ~‚~ƒ–ƒŽ‡~ƒ…–„Œƒ~ƒ’”
"‹‡Š‡‚˜~‡‰—‚Š˜ƒŒ~
ƒƒŠ—‰—Š
‡‚‡‹~

-37- 
ƒŽ‡~ƒ˜‚ƒŠ~‹‡Ž‡Ž‚–ƒ˜‡Š‹‡‡€Œ—‹‡—Ž~Š—‹‡–•Œ‚ƒ–—‡‚Œ…~‡‡Œ‡˜Œ—ƒ 
‚ŒŠƒ€Ž˜Œ˜Œ~~ƒ‚‚ŒŠ‚–ƒ˜‡Š‹‡‡€Œ–Š—ƒ’ƒƒ‹‚‡Ž‡‚‡–ŒŠ…‚—‚Œ•–ƒ•ƒ”
ƒ„‚‚ƒ†‚˜~˜˜ŠŠƒ‰‡ƒŽ‡~ 
‡Ž—‚‡Šƒ~—‚„—…˜‚~Šƒ‹~Š‹‡Ž’~—Ž~Š‚‰Š‚Šƒ€‡Ž‚—Ž—–
‡‚–—~‰‚„˜ŒƒŠƒ
€’‡ 
–—~‹‡Œ‡ƒŠ‡’~ƒ‹ƒ‡Š‰‹‡‡’Œ—˜ƒ‡ƒŠ‚‹‡’‚‚‚„‹ƒ‡‰‹‡Š„Šƒ„ŒŒ~Œ—‹‡–‚Œ…~ 
–Œƒ~ƒ’‚–ƒ~—‹ƒ‡~ƒ‚‹ƒ‡‚—–‡‰„Œ~‰—‡…‡‚Š‚ƒ‡’‚Š~Š—‚‰Š‚—–ƒ’Œ•’Ž 
~Š—‚ŒŒ“ƒ…&~Œ„––ƒŒ
‡‚ƒ–†’Ž‚Š’‚‡––ŠŠ‡…˜Œ‡Œƒ˜ƒ––ƒ˜‚‚‡–•– 
‚—Œ
‡‚ƒ$˜Œ~‚‹Šƒ‚‡˜˜ŒŠ‹ƒ–€Š‹‡Šƒ‰‡ƒ˜Œ‚Š~Œ‹‡€‡Š’Œƒ˜ƒ‡‚‹‡’‚‚~ 
˜Š‡…˜ƒ …~ …˜ ‡’‚Š ŒŽ ‹ƒ•Œƒ ƒ‡–‰ŒŒ …~ Š— ‚‡ƒŠ‚ ƒŽ‡– ‘˜˜—‚ ‡Ž …–— 
‡– •– –Œƒ~ ‰ ’‚ –ƒ~— ƒ— •’Ž‰ƒ ‡Ž …– ‹ƒ‡‚ ‹‡~”ŒŽƒ ˜ƒ‡‚— ‹‡•‚ ƒ‡– 
ƒŽ‡–‚Ž’’‚‡–Š‡…˜Œ—ƒŽ‡–Œ—–—~‰‡Œ–†’Ž‚˜~‡’‚ŠŠ‡…˜‚ƒ˜ƒ––ƒ˜‚‚ 
Šƒ‰‡~Š‡Ž~–Œ~ƒ‚‡ƒŠ‚–˜ƒ‡‰˜‚Š~Šƒ‹ƒ•Œ‚Œƒ‡ŠƒŠ‚–ƒ‚ƒ~†‡Š—†–€Ž„ƒ–•…”‡–‚Š
‚‰Š‚Šƒ€‡Ž‹‡€‚Ž˜Œ—‹ƒ•Œ˜ƒ‡‚Š
‡„Šƒ€‚ƒŽ‡–Š‚Œ—Ž‡ƒŠŠƒƒŽŠ˜Šƒ˜Š‹‡–ƒŒ~‚‹‡–‚
‡‚‡—
˜‡

~†‡Š—“—ƒŠƒ‚‡Š~‡‰–Œ€‚–‚ 
Š”„ŒŽ‡‡†—Š‡~–€‚–ŒŠŒ—ƒ‚~–—‹‡–‚Œ—–Œ~‹‡‡ƒŠ‚˜Š…Ž‡–~†‡Š—‡ƒƒŒ‡–€‚ 
˜ƒ‡‚Š …~ ‹ƒ‡ ‚”ƒ– ‚‡‚ ƒ˜€– ‡’ Š ~ƒ‚ ƒ‡˜ƒ€‚Ž‚Œ …~ – …~ ‹ƒ‡Š •„…˜‚Š ‚”ƒ– ‚‡‚ 
‚„ƒŽƒ–˜ƒ…’Šƒ~ƒŽ‡–ƒˆ~ƒ~Œ˜ƒ‚ƒ€˜ƒ€–‚—‚ƒƒŽƒ~‚Œ˜‚˜ƒ—‡–’Š—‚Œ–‚˜ƒ~ 
‹ƒ‡ˆ‰€ƒ‚ŽŠ‹ƒ~˜’–—’~‡~–ŒŒ…–„Œ•ƒ…–‰ƒŠ~˜ƒ€–Œ‹‡•ƒ…–ƒŽ~—‰‡—Œ‰‰‚~–Ž~Š
˜…~‚—~Š‘~ƒ…~ 
~†…Š‡—…ƒŒ~‰–‡‰„‚—ƒŒ‰ƒŠ”„‡‚––ŒŠ—‚~–ƒŽ‚ƒ˜Œ˜‚Š‚–‚‹‡–’Œ~Œ€ƒŠƒ 
Š‡€–ƒŒ‡Š‰…~ˆ‡—ŒŒ~Š~‚Ž‡—‚ƒ–…˜~ˆ‰–…~
‹‡Š—Œ 
~Šƒ‚Ž‡—‡Š˜ƒŠ‡Š€ŠŒ‚‡‚— 
‹‡–‰„Ž‹ƒ~˜’†Œ–Š‹‡”ƒ–ƒ–”Œ~ƒ‡’–—‡—‰‹’‹~ˆ~‚„Š‹‡‰‡‡—ƒŽŽ‡~—ƒŒ‰ 
Š‹‡—Œ‡˜Œ—•„…˜‚Š~–•Ž‚„”Œ~‹‡–”ƒ‘~ƒ~‹‡–Œ~ŠƒƒŽŒ——ƒŠŠ‚‹‡–ƒ’‡
‹‡–‚…ƒ–ƒƒƒ‡‰•„…˜Œ‡˜€–‡Ž~‘~ƒ‹ƒ–‡Œ—~”ŒŽ—‹~ 
‡Š–Œ~ƒ
~ƒ‚‚Šƒ”Šˆ˜Žƒƒ‰‹~‚ 
Š~—‡‚–ƒ‹‡‡ƒŒ‹~Š‚‚Š„ƒŽ–‹–‡ƒ‚—‡Œ—ƒ–’‡ 
–‡‡Œ˜—‹ƒ—Œ‚‡‚~Š‚„‡~ƒ‚„‚…ƒŽˆ~‹—‚‡‚˜Œ~‚Œƒ‡‡Ž‡~ƒŽ–‡–‡‰ŒŒ…~ 
‹—‚‡‚•ƒ‡‚Œ–ƒ–~Š—‘~—‡‡ŽŒ‚—Œ…‰ƒŽ‡˜‡‡‚‡Œ”ƒƒ„‰‚–ƒ”~Š‹ŠƒŠƒƒ‰ 
‹Ž‡~—˜ƒŒƒ”‹ƒ”Šƒ~Œƒ”–‚ƒƒ”Œ–Œ˜ƒ…’—ƒ‡Š‡—‡ƒ‚‡‚‡‚˜ƒŽ—–’‡Š—‡‹‡–‚…ƒ–‡’Š 
—…— ~Š~ ƒŒƒ”‡—‚‡ ‚˜‡‡‚~Š ˜‡—‡~ ƒŠ ‹ƒ”Š ‹‚Š –ƒ~ƒ •‡„Œ ‘~— ‰˜‡ƒ ‹‚ ‹‡‡‡ƒ…Œ 
‚Š‡’˜‚–…~Šƒ‡‚–Š—ƒ˜‡‡–ŒŠŠ’˜‚ŠƒŽ‰Ž–ƒ„‡~ƒ–—‰–ƒ~˜‡˜‰Š‚‚Ž‡…Œ‡Š~— 
‹~‚ ‹ƒ”Š ‹‡”ƒ– ƒ~Œ ‹‡Š‡‚— ƒ˜‡~ ƒ–‡ ‹‡—Ž~‚ ƒ–— ‡’‰ ˜‡– ƒŒ‰ ~~‚ ƒŠ –’‡ 
…‰ƒŽ‡˜‡‡‚—‡Ž~‹€ƒ~ƒ‚‹€—‡‡‡ƒŠ‚Ž–‚˜‡–Š~——‘~‚Ž‚ƒ‚Ž‰ƒ„—ƒ~‹‚Š–—’~Š 
‚Œ‹ƒ”Š‹‚Š˜–Œ~—ƒ‚‹‡–‚…ƒ–ƒ‚–ƒ”‚Œˆ~—‡‡‡‡–ƒƒŽŽ‡~‰—‚Ž‚ŒƒŽ‚~Š‹— 
‹‡Š‡‚‡Ž’‡€‡–‚—ƒ‰‡‚˜~…•Šƒƒƒ‰Š€~~Š~‚—‘~—‚„‚‡‚—‚Œ‚~–Ž‰ˆŠ˜’‰‡~ 
~~‰—‡——‡…˜…~‚Œ‡—Ž–‚ƒŒƒ”‡—ƒŠ˜’‰‡~‚‡‚˜Œ~~Š—‹ƒ—Œ‹‡•ƒ”‹‚ƒ‚†—

-38- 
‰Šƒ~ƒ‚~Šƒ‹‡•ƒ”‹‚—‚ƒ—˜‚˜~‹‡Š‡‚‡Ž’–Œƒ~—ƒƒ‰Š~Š‚„ƒƒ‡Š‡‹…ƒ‰‡ƒ~”ŒŽ— 
–‡‚Šˆ–‚˜~~”Œ‡ƒ‚ƒ—˜‚˜~Œ—‡~~‚ˆ‰ƒ~Š‹‡Š‡‚ƒ‡Œ~~‚—‰˜‡——‡‡‡‚Ž 
–Šˆ‡~ˆ–‚˜~~”Œ‡Œƒ˜’‰‡~‚‡‚~ŠƒŠ—˜ƒ–ŒŠ~‚Š—ƒƒ‰Š€~”‡‰~‡Š’Œ‹‡Š‡Š 
‡†‡‚Šˆ‡~—ƒ…Œ„‚Š‰‹~—‰—‚…‡‰ƒŒ˜ƒ~‡”Œ‚ˆ~‹‡Œ‰…ƒ‹‡‡Žƒ–—‰ƒŠ~‰ƒŽŽ‡~—ƒŒ‰˜~„
ˆ–‚˜~‹‡~”ƒŒƒ‹‡’—’˜—ŒŒ„‚‹ 
ˆ~ƒ˜€–‹‡„…ƒ~ƒŽŽ‡~—‘~ƒ–‡…Š‹~‡˜€Š’ƒŒ‚ƒ˜ƒ–‡‚„Š‹‡–ƒ’‡‚˜~‹‡Œƒ——‰ƒ 
ƒ—Š‚‚”•Š˜ƒŒƒ–‰˜ƒ’‡–…‚‚ƒ€˜‚˜ƒŠ‡Œƒƒ‚—ŒƒŽŠ–Œ~ƒ‚—‡Œ—‚–ƒ•‹’—‰’‰ 
‹€‹‡–Œ~Šƒ‹‡–”ƒƒ‹Šƒ‹~‹ƒ—ƒ€’Š~Š—–‚„Ž‚Œ‰‡‚–Š—ƒ˜ƒŒ‹‡–‰„Ž‹ƒ~˜’ƒ
ƒ‡‰–‚”•˜‰ŠŠ~–•Ž‚„ 
‹‡—Ž~‡Ž‡ŒŠ‰ŠŽ‰‡‚Š‰ƒŒ‚‡‚ƒ‹‡–‚–‚ƒŠƒƒƒ‰Š–˜‡ƒƒŒ”~ƒ‚—–ƒ˜‡ƒ‚‡‡Ž‰ƒ 
ƒ˜—~Šƒ‡Ž’ŠŽƒ~˜‚—ˆ–~ƒ˜ƒ~Š–ƒ’‡‚‹–ƒ’Œ–˜ƒƒŠˆ‡–”—‚–‚–Œ‚‡‚‹€ƒ–˜‡ƒ•–ƒ 
‡Š‚—•Š~–„ƒ…ˆ–~‚ƒ–˜ƒƒŠˆ‡–”—ƒŠ‚Žƒˆ‡–”~Š—‚Œ‚—ƒƒ˜ƒ—Šˆ‡–”—‚Œ‚—ƒ~Š— 
‡‚–ƒƒŠ—~ƒ‚—‹‡Œ’‚Œ‰–…~Šˆ‰ƒ–˜ƒƒŠˆ‡–”‡ƒ‚‡ƒ—‚Žƒ‡‚–ƒ
ƒ‰ƒ‚—ƒ~Šƒ‚—ƒ~‡‚ƒ 
~‡‚Š~–˜ƒƒŠˆ‡–”—‹‡Œ’–—–‰‚Š‡˜–Œ~ƒ‡‡Ž~–‚ˆ–~‚“–’˜Œ–˜ƒƒŠˆ‡–”—–„ƒ… 
‹‚‡€Œ‚—~‚–—~‰‹~ˆ~~Š—ƒ~–˜ƒƒ˜ƒ˜—~—ƒ~ˆ–~‚Š—ƒ‰–ˆŠ‡—‡Œ‚Ž‰ƒŒ~Š 
‹‡–‰„Ž†ƒ‡Œ˜ƒ•”ƒŒ•Š…ƒ˜ƒ•”ƒŒ~Š$ƒ€Ž‚ƒŽ†‚—‚Š˜Ž‚Š&•Š…—˜ƒŽ†ŠŠ— 
ƒŽ‡”–—ƒŒ‰‚‹‡…‡†Œ~Š‹‡Žƒ‹~‘~ƒ~‹‡–‡„…Œ~Šƒ‹‡•’~˜Œƒ–˜ƒƒŠƒŽŠ‡”‚Šƒ€‹~—
ƒ‡‰–˜ƒ”•ƒŽ‰Š‚ƒƒŽ•„…˜‚–‰‚‹”‚Œ—~‚—

‹‡‡Ž‡‚˜–‡Œ— 
‹~‚ƒ‡‚„~‡Šƒ~–Ž—‡’‰‹‡”‚‹‡‰–ƒ~‚’‡…Ž~—‚ƒƒŽ–ƒ€Š‹~‚‡˜†Š˜‚‡ƒ–‡~–…~Š 
˜ƒ”‡–’‚—‡–—~˜•‚ƒŒ˜‡ŽƒŠ‡…–‡–ƒ€Šˆ‡~Œƒ‰Žƒƒ—…ŠŠƒ‰ƒŽƒƒ‚‡‚‹—‚’‡…–ƒ€Š 
‚‡‚~Šƒ—…‚‡‚„~‹‡‰–—ŠŠƒ‰‚ˆ‡~Œˆ~‘‡‹‡‡Ž‡‚˜–‡Œ—˜Ž‡…Œ—‹‡‰––ƒ€Šƒ~
…Š”ƒŒ‚‡‚‡ƒƒŒ‡Š‚‚Œ‰‡Š–ƒ– 
€‡”Œ‚˜~–ŒƒŠ‰ƒŒ‡ŠŠ•‡„Œ‹€‚„˜ƒ”‡–’˜ƒ~–Š‡Š‡—‚Š‡~–€‚‡Ž’Š‹‡”‚˜~‡˜€”‚—‰ 
ƒŒ”ƒŒ‡Š‚‹€—˜Œ~‚ˆ~‹‡–…~‹‡–•„Ž‚‡‚‡—•–ƒƒ†‚‡‚‡ƒŒ‡Š‚‚’‡…—ƒŠ‡~‰˜~„ 
‡ŽƒŠ‡…‹ƒ•Œ–ƒ€Š‹~‚Š~——‹~Œ‡˜Œ——‹ƒ—Œ˜‡ŠŠ‰‚~–ƒ‚ƒ„‹~ƒ‡‡Ž‡~&ƒ†˜ƒ…’‚‡‚‡
$‹ƒ•ŒŠ‰~”ŒŽ–‚–”‡‚ƒŠ‡—‚‡‚–ƒ 
‹‡–‚Œ‰ƒŠ•‡„Œ‹€Š~‚„•–ƒŽ‡~•„Ž‚ƒ‡Ž‡˜~–Œƒ—ƒŽ‡~—‡Œ—‚„‡‡ŽŠŠ‹‡—Šˆ‡–”ƒ

~†‡Š—–~Š•—‹‚–~
–€‚–‚˜ƒŒ‡—–
~‡„ƒŽ–˜–ƒ˜Œ„Š~„Œ‹‡~ŠŒ‚ƒ‡˜ƒ–”ƒ~ŒƒŽŠ…Š—~†‡Š—‹‚–~
–€‚–‚
~‰~‡Žƒ…’€…˜~–•Š‹–ƒ’‡‚‡~ƒ…’‡Ž‡Ž‹ƒ–ƒ–ƒŒƒ‚–ƒ˜‡–
‰—‡ƒƒ˜Œ‡—–Œ†Œ 
‚‡‚‡—ˆ‡–”–‚–~Šƒ†Š†ƒ~˜ƒ—–Š˜ƒ—–Œ‚~”ƒ‚–ƒ‡~Š‡‡…˜‚ŠŠ‡—˜—Š‡‡• 
ˆ‡‡—~ƒ‚—~Š~–ƒ‡—ƒ—‡—“’…€…‡Ž‚•’˜‚Š—‡ƒ
Š
‹ƒ•Œ€‚…Ž‚ƒ‚–‡•

-39- 
–ƒ‡—‚‡ŠŠƒ‚‡–ƒ‡—˜˜‰Œ‡˜ƒ˜‰˜…‡Ž‚–‡Š—‹‡‚ƒŠƒŠ‚‰ƒƒŽ‡Ž—ƒ˜…‡Ž‚–‡Š
–ƒ‡—~‰‡~˜‚Œ—ƒ‡‰
‹ƒ•Œ€Œ‚…Ž‚ƒ‚–‡•—…‡~Š‡‰‚~Œ‡ŽŽ‚‰~‚ƒ”ŒŠˆ–”Ž‚ 
ƒ‡~˜…‡Ž‚–‡Š—~ƒ‚—ƒ‡‰ƒ‚ƒ”Œ‚‹ƒ‡•Š‡—–ƒ‡—ˆ‡–”ŠƒŠ‡‰ŠŠ‰‚ŒƒƒŽ‡~—‡Ž‡—‚ƒ 
“’…‚’ƒ˜—‹ƒ•Œ‚˜ƒ~‡”ŒŠ‹‡Š‰˜Œ
‹ƒ•Œ€‚…Ž‚‰~—ŒƒŽ‡~—‡Œ‰~ƒ‚‡–‚–ƒ‡— 
~Š~˜ƒ~‡”Œ~‰‡~ŠƒŠ‰~—Œ
€…Ž“’…‚˜ƒ~‡”Œ‰~
Š—‹ƒ•Œ’ƒ˜~ƒ‚‡–‚ƒ 
–—‰‚‡‚‡—–ŒƒŠˆ‡‡—~Šƒ–ƒ‡—–…‰~‚’‡–—ŠŒƒ‚„ŠƒŠ—ƒ‡‰ƒ˜ƒ~‡”Œ‚˜~‹–ƒ€‚ƒ”Œ‚
‹‡…’†
€‚ƒ‹‡…’†
Š—…†—’ƒ˜ŠƒŠ‚—‹ƒ—Œ‚ƒ”ŒŠ 
~––•‚Œ~–ƒ‡‡~ƒŒŠ…—˜ƒŒƒŠ…~‡‚–‹ ƒŽ‘ ‚~ƒ–‚•–’‚—Œ‚Š‡˜Š~— 
‚Ž‰~Š‚ƒŠ–’Š——…~Š‚ŒŠ‡Ž—‚‡–…~…~~‡‚–Š—ƒ‡˜ƒŒƒŠ…ƒŒ‡‡•˜Ž—‚~–—‡–…~
˜‡ŽŠ†•‚—~ƒŽ‡”Œ—ƒŒ‰‡‡Œ—…‡ŒŠ‡–˜–‰ 
‚Š~‰˜ƒ—ŠŠ€ƒŒ——–‚„‰~‡‚–—‡Œ~‚~Š~ƒ‚ƒ˜ƒ—–Šƒ€‚Œ‰‡~Š~–‡Ž‡—‚ƒ 
ƒŠŠ•‡„~ƒ‡’~”ƒŒ‡ƒŠ˜Š‰‚—‚~–—‰…~•–ƒ‹‡Œ—Œƒ‡Š–„€Žˆ‰—…ƒ†‚‡‚~Š~‹‡—Œ 
ˆŠ‚~–ƒŠŠ•—‰…~‹€ƒ‡Š‡’˜‚Œ‡‡–‚—‚ƒ‡ƒ‚‡ƒŠ€ƒ˜—–‚˜‡‚~Š—‚~–Ž‹—
Œ€‚˜‡€ƒŒƒ‚~&‚Žƒ—Œ‚˜‡Œ˜ƒŒ‡—
$•ƒƒƒ~†…Š–’‰Š˜ƒŠ€Š 

‚ƒ‡–‹~‚‹‚‡˜—Šˆ‡‡—‹‡Œ‚—‰‡‚‚‡‚‡‚Œ  Œ‚–ƒ†’ƒ–˜•ƒŠ…ŒŠ‡˜Š~— 
‰•ƒ’Š‡~ƒ—‰~ƒ–‰‚‰Š‚–‰ƒ‚–‰—‡Ž‡—‚ƒ
ƒ‰ƒ‹‚‡˜—ƒ˜ƒŒ‡—†ƒŒ—‚–ƒ†’Š
‚‡‚‡—’ƒ~Š‰‚–ƒ†’ 
‚†ƒ‚~–—‚‡~–‚‹”~ƒ‚‡‡‚ŒƒŒ”–‡„‡‚Šƒ•Š•‚†ƒ‚~ƒ–‚‹~‚‡˜Š~—‡–Œ‡–…~ 
‡”ƒ‹‡–Œ‚‹‡Œ‡‚Š•Š•˜Ž—‚†ƒ‚~–‹~•–ƒ~‚–‡—‰~‡‚—‘ƒŠƒŽ—‹€‚‚—…Ž— 
‹‡—ƒ—Šƒƒ‡Ž‚‚—Œ~Š~–ƒ‡‰‚‚—Œ~ŠƒŽ‡‡‚‚Šƒ•Š•—–~ƒŒ‚†ƒ‡—–‚Ž‚‚Š~—‚ 
‚‡ŒˆŠƒ‚Š‰‚—–˜Œˆ‡~Œˆ~•ƒŠ‡…‡~‰~ƒƒƒ‚—~––—‚Š€ŒƒŠ…‚Š–—ƒ•—‚Š 
ƒ‚„—‚–‡Š‹–ƒ€‡‡‚
‡„…‰~‚—ƒ‡‡‚–‚‚—ƒ˜ƒŠ‡‚–‚‚†ƒ
Œ€–~ƒŒ‰‚‡Œ€Ž‰
‡‡‚Œ•…–˜‡—‚‡Œ€Ž‰‚‡Œ‚ 
‹‡•ƒ—Œ„‚Š‰~”ŒŽ‡‰ƒƒ˜‡Š–Œ~ƒƒŒ”–‡„‚Šˆ‡–”‘ƒŠ‚–‡—‰˜~”ŒŽ‹~‹€—‡Ž‡—‚ƒ 
‹—ƒ–ƒŠ–~—Žƒ‚—Œ‚‘ƒ‡˜ŒŒ~Šƒ‚–„˜~”ŒŽ‚‚†ƒ‚~ƒ–ƒ‹—–ƒ~ƒ‚~Š~‚˜ƒ~
ƒŒ”–‡„‚Šˆ‡–”‰Šƒ‚†ƒ~‡‚—
‡‚‚Ž˜—‡‹~‚‚–‡—‰~‡‚—ƒ‡Ž‡‚~ƒ–ƒ‘ƒ‚–~—Ž‰‹~ƒ„‡’Š‡˜Š~—ƒ
ŠŽ‰ƒ‡‡‚ŒƒŒ”–‡„‚‚Šˆ‡–”‹ŠƒŠƒ–‹‡Œ‰…ƒ•Š‡…~Š—‡Ž‡—‚ƒ

‡˜‡~–—˜ƒ€‚Ž‚ƒ˜ƒƒ‚Œ‰ 
‡˜–‰„‚‹‡Œ’‚˜…~ƒ•—‚Šƒ€‚…ŽŒ–…~ƒŒ‡Š‡‚–‚‹–Œ‡˜‡‡‚‚‰ƒ–~‚’ƒ•˜ƒ‡˜‡‰„ 
~Š—‡‡~‚•„…‡‚–‚‡€‚Š…–—‚–‡ƒ‚ŠŠ˜‚‡”–‚—‚ƒ‡~‚Š~—‚‡‰ˆƒ˜ 
“ƒ…Š‡Ž~‡”ƒ‚Šƒ‚–ƒ•‚Œ˜ƒ~–Š˜‡‚‡ŽŒ
~~“ƒ…ŒŒ—ŽŠƒ•‚—ƒ‡‰ƒ˜‡Ž–~‡‚‚—~Š‰
ƒŒ‡Š–Š‡˜‰—Œ‚ƒ$‹ƒŠ‰–‡~~Š–Œƒ~Šƒ‰‡‰—ƒŠ—˜‡Ž‡’ƒ~‚‚ƒŽ˜‚‹&ƒ‡–‚Š†‡‡‚–‚ƒ

 

‹‡~Ž˜‚‹‡•‡”‚„‚ƒƒ‡Œ‡Š‰‚–ƒ˜ŠŒ‹~‹~‚˜–‡†’˜—–Œ~…‚’Ž‹‡–ƒ‡—‚…~ 
ƒ~ƒŒŠƒŠ•Š˜Ž—Œ„—~–€‚Œƒ‡ƒ‡•Ž‚—Ž‹ƒ•Œ‚ƒƒ˜ƒƒŠŠ‹‡~‹‚ŠŒ—‹‡~–ƒŒ~‚ƒ

-40- 
‹‡‰ƒ„‹‡ƒŠŒ‚„~ƒ‹ƒ•Œ‚ƒ–‚‡†‹‡•‡”‚‡‰‹ƒ•Œ‹—‚‡‚~Š‚~Œƒ†‚˜ƒ…ƒ‰Šƒƒ˜ƒƒŠŠ‹‡~Ž˜‚Š‰ 
ƒ‡‰ƒ&Šƒ€‹~˜ƒƒŠŠ‡Ž—‡‰Šƒ‚ƒ‡‡…Š‡–~˜‰—~ƒ‰„—‚Œ‡Ž‚ƒ‚„ƒ~‡Œ—~˜‡‡Š 
–‡‰„‚~ƒ„…‚–ŒŠ’‚ˆ–—‰‰Œ–…~Šƒ~–’‰Œƒ–‡‡—Ž~ƒ‡Šƒ~Š’˜‚ƒ‚‡ƒƒŠŠ†•‚ƒŽ˜~‡‚–‚…•Š~ƒ„…‚–Œ˜ƒ•Š˜‚
$ŠŽ‚‡Ž‚˜~ƒ‡–ˆƒ˜

~†‡Š—‚ƒ‡Š…‚—Œ
–€‚–‚˜ƒŒ‡—–
ƒƒƒŽ–ŠŠ‡~‡˜’—
ƒ:‚—Œ‡’Ž…Œ

˜ƒ€‚Ž‚ƒ˜ƒƒ 
–—~ƒŠ•ƒ”„–ƒŒŠ”~˜ƒ~–Š‡˜‡‰„–—~Šƒ€‚‹‡‚Œ‚’‡†‰˜ƒ€‚Ž‚ƒ˜ƒƒ‚„‡~~‰~‡Œ‡ŽŽ‚ 
—€–ƒ‚‡‡Ž‡Œ~ƒ‚~Œ•„…˜‡‹ŽŒ~‹~ƒ˜ƒ…–~–—‡‡Šƒ˜ƒŠ‚•„…Š‡‰—‡‹‚˜ƒŽŽƒ˜‚
Š•ƒ”„–ƒŒ‚–ƒ‚†‚ƒ˜Œ—Ž‡ƒŠ‡Šƒƒ˜ƒ‰„Š‚„‚‡‚ƒˆ–˜‡
‚˜ƒŠ…~—ƒ•

‹Šƒ‰Œ‚Šƒ€‚ƒŽ 
„ Š„ƒŽ‡˜ƒ––Œ~Œ‰‚˜ƒƒ‰˜‡Š‚ƒ†‚‡Œ~‡‚‚ƒŽŠ„ƒ ‚ƒŽˆ– “ƒ‡~Š’–’˜‰ 
‹ƒŠ—‚ƒ…~ƒ‚‚~‚‡–…~˜ƒ~ƒŒ‚‡˜ƒ–ƒ˜ƒƒ†‚˜ƒ‡Œƒ‚–ƒ˜‚~~‡‚ƒ‹Šƒ‰Œ‚Šƒ€‚ƒŽ

‰ 
ƒŽ‡~ƒ‚‰Žƒ–—ŽŠƒ†ƒ‚–—Ž…ƒ–ƒ…ƒ–ƒƒ‡˜ƒ‡ŒŠ–‡ŒƒŠŠ‰ƒ‰ƒŽ‡~ƒ‹~Š‰‹˜ƒ–ƒ 
‚Ž‚‰ƒƒŒ”Š‚ƒ†•‡„…ŒƒŽ‡~ƒƒ‰Œƒ…ƒŽ‡~ƒ‚Šƒ€—•ŒƒŽ‡~ƒƒ‰‚Œ…–ƒƒ–Š‡’•Œ 
Š‰—ƒŠ‰‚˜ƒ~‡”Œ‚—•‚˜ƒ†ƒ‚…—‡’Šƒ˜Œ~‚ƒŽ‚Œ˜ƒ––€Ž‚˜ƒ–—‡ƒ˜ƒƒ†˜ƒ‡Œ
ƒ‡– 
–—~˜ƒ~‡”Œ‚˜–•‡ƒ‚–ƒ‚†‚ƒŽ‹Šƒ‰Œ‚Šƒ€‚‚ƒŽ…˜—Ž–—~Š•ƒ”„–ƒŒƒ˜ƒŒ‚˜‡‚ƒ„‰ 
‹‡—Œ‚‡‚—ˆ~‡‚ƒƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽŠƒ€˜~—ƒ…—‡€–‚‡Œƒ‘‰‡˜‚Œ‡Ž’—ƒ•‚Š~~ƒŠ‚‰„—‡ŒŠ‰
‹‡‡–‡—‰ƒ–Œ‰ƒŒ” 
ƒ‚‡Š~‡–ƒ~€‚Šƒ‡–ˆƒ˜–’‡Š•ƒ”„–ƒŒŒƒŒ—ŠƒŽ‡‰„—‚–ƒ˜‡–‹‡…‡—‚…~˜…˜ 
‡…‚Š Š‰‡— ƒ˜Žƒƒ‰— ‡ŽŒƒŒ‰ ‚’‡–† ‚—€–‚ ƒŠ ‚‡‚— ƒ‚‡Š~ ‡ ˜ƒ— …Œ ‚‚Š„ –Šƒ€– 
–Œ~~‡‚‚˜‹—…‰Ž—~†‡Š—~–‡’—ˆƒ––€‚˜~„ƒŒ—‰ƒ ƒ~Š‹~~‡‚‚’‡–†‹~‚Œ‚ 
–…~ƒ‘‰‚˜~Š•Š‚~~Šƒ‚•”Š‘‰ƒŠƒ~‡‚˜…~‹’—Š•ƒ”„–ƒŒŠ”~‚~–˜~„‰ 
ƒŠ~‰—˜ƒ—€–‚‹Ž—‡Š•ƒ”„–ƒŒŠ‹€—–ŒƒŠ‚”–ƒŽ‡‡‚ƒ ‹‡Œ–ƒ’–‚Œ~‚„‘‰‡‰––ƒ‚Œ„ 
~ƒ‚—‰ƒ…‡—ˆ‡—Œ‚ƒŽ‚‡‚‡Šƒ~ƒ‡~Šƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽ–Œ~ƒ‚ŽŽŠ•ƒ”„–ƒŒ˜~„Œ——Œƒ 
‚‰„— ˜ƒ– ‹‡Œ’ Š•ƒ”„ –ƒŒ Š”~ ‚‡‚ ‰ ‰~— ƒ‡‰ ˆ~ –’ƒ— ˜’ƒŒ‚ƒ ˜ƒ~‚ Œ ‹Š˜Œ

ƒ€ƒƒ‡~–‡Š
‚ƒ~–•ƒ‹‡‡•˜Ž— 
–Œ~‡—~†‡Š—ƒ‰Žƒ—•‡ƒ‹‡–‡”Š‚‡—‡Œ‹‡–ƒ…‚‡Œ•ƒ˜~ƒ—ƒ•‚ƒ~Žƒ–…˜ƒ‡‚Š‡˜‡‰„~’ƒ 
‹‚•ƒ„‡…‡–‹‰Š‡€‡‡Ž~‡‰ƒ‚‚‡Œ˜ƒ‚~–ƒŽ‚ƒŽ–Œ~Š•ƒ”„–ƒŒˆ~•ƒ„‡…‡–‹‚‡Ž’Š 
ƒ‡€–—††–‚˜~–‡‚ŠŠ‰ƒ‡—ƒŒŠƒ•‚~ƒ‚‚‡~ƒŠ†—ƒ‡‡Ž~•ƒ„‡…‡–‡Š‡€‚Š‹‡‰‡–” 
€–Š‰–—~ƒ—ƒ•ƒŠ~–—‡ƒ~€‡’Œ‚–‚†ƒ‚—ƒ•‹‡~”ƒ‡‚‹‡–‚‹‡–Œ—ŒŠ‹‡…‰ƒŽ‚
˜ƒ‡ƒ•‡•ŠƒŠ”~—ƒ…Œ‚‡‚€–ƒ

-41- 
ƒ‡~Š‡Ž~‡Š‡Š–Œ~ƒ‡ŒŠ—ƒ–‡ƒŒŠ˜–ƒ•Œ‹‡‡ƒŒ–Š—‡‹~ƒ—•‡’Œ‡˜Š~—~’ƒ 
‚‡Š‡–‡‚Žƒ‹‡‡ƒŠ€ƒ‡‚˜~„‚‚–ƒ˜‚‡–Š‰‰—Žƒ˜ŒŠ~–ƒŽ~ƒ‚ƒ‡ŒŠ—ƒ–‡‰—Š‰Œ ƒ‡‡—ƒ•
–‰‡‡Œ˜˜ƒ~–ŠƒŽ‡‰„–—~‰ƒ‡‡Œ
‡˜‡‰…ŽŒ~Œ‰ƒ 

~‚‰‘ ‚”‡‚‡€ƒŒ–˜~Š–‡‚ƒ˜‡ŽƒŠ’‚‡€ƒŠ•ƒ”„–ƒŒ‹‡˜–~’‡Ž–ƒ‰„ƒ 
Š…‚ƒ~–Œ€‚Š•ƒ”„–ƒŒ‡Ž’Šƒ~‡‚ƒ‚„Œ‹—‡~—–Œ~ƒ‘ƒ–’–‘‚ƒ˜ƒ~—’‡…‹‡…‰ƒŽ‚…~ƒ 
~”ŒŽ~Šƒ ‹—ƒŽ‡~ƒ—’‡…—ŠŽ‚–Œ~—‘‚ƒ˜ƒ~Œ“ƒ…‚ŒƒŒ‰ƒ ‘–…~‘–Œ„ˆ—Œ–ƒŠ 
‚‡‚~‰ƒ~”ŒŽ~‰‰~ƒŠ•ƒ”„–ƒŒƒŠ‡‡”—‘‚ƒ˜ƒ~ƒ—‡‡ŠƒŽ‡ŠŠ~ƒŽ˜ŽŒ„–…~ƒ– 
‡~—–Œ~—…~ƒ˜ƒ~Š—‡‡ŠŠ•ƒ”„–ƒŒ‚”–~Š—–—’~ƒ~‡€ƒ‡~‚ƒŠ•ƒ”„–ƒŒŠ‚„ƒŽ~–‚ƒ 
‡‡—~–Œ€‚‡’–~—ŒŠ‹€ˆ‰‡‰ˆƒ˜—Œ„ƒ‹ƒ•Œ‚—’…Œ‰ƒŒ”‚—‰Šƒ‚„Œ‹—
 ‚ƒ‡Œ”‚ƒƒ‰Œ‡‡Œ~Šƒ‚‡Š˜’‰~‚‡‚~Š‚Œ‰Ž‡„…ƒ ‹‚ 
ƒ‰Ž˜Œ~‚Ž‚ƒƒ‡~Šƒ–Œ~ƒŽ‡—‚‚—ŒŠ˜ƒŠ~—ƒ—•‡’ŒŠƒ~—ŠƒŽ‡‰„—‹‡Œ’‚Œ‰ 
˜ƒ–‹‡Œ’‡Š”~––ƒ‚ƒ„Œ‚–‡˜‡ˆ~‹‡–˜–—‹–ƒ’Œ‰ƒ‚ƒ—˜ƒ‚„‹€ƒ‡~Š—–‚ 
‹‡”‹‡–…~˜ƒŒƒ•Œ‚‡’ƒ€ƒ‚‡~ˆ‡–~‚–‰ƒ‡ƒŽ‡~—‡—‚ƒƒ‚ƒŽŠ~——˜ƒŠ~—‚Œ‚„‡~— 
‚–~ ‚~–Ž‚ ‡’‰ƒ ƒ‡ ƒŽ‡~— ‡—‚ ‰ ‡’ Š ‘~ƒ –ŽŒ –Žƒ —ƒ’‡…Œ —ƒ’‡… –Œ€ ‹‡” ‡‡”ƒ 
‹Šƒ‚ˆ–ƒŠ‡~ƒ‚—ŒŠƒ˜‚„‡–‰‚Š‚~~Šƒ‡”Š‰ŒƒŠƒ‰‡Ž‚˜~‘‡•‚–‰—˜Œ…Œ 
–‚ ‹Š”~ –‰ƒ‚ ~Š— ’~ ‡–‚ ~Ž ˜Œ•Œ ƒ ƒ‰‡–~‚ƒ ƒ•— ‹‡‡ƒŒ – ‹‡Š~—Ž—‰— 
‹ŽŒ~ˆ–‚„‰ƒˆ‰–Œ~‡ŽƒŠ’ƒ‰˜‰‡ŽƒŠ’ƒ‚‰ƒ–~‚Š~—ƒ„‡‰Š~ƒ—‚Šƒ–Œ~‡ŒŒ‚—ŒŠ 
‘‰‡˜‰Šƒ‚„Œƒ‡—Š~ƒ—‚Š˜ƒ~–‚Š‡Ž‹ƒ—‚‡‚~Š‚–ƒ‚†‚‚ƒŽ‚ƒŒŠ•ƒ”„–ƒŒŠ”~
‡‡Œ~Šƒ˜ƒƒ‡ƒŽ‡~—ƒ–Œ~‚†ƒ—’‚~Ž•Œ‡—‚‡Œƒ 
~ŒŠ~——ƒ•‚ƒ~Žƒ˜‡ƒ‡Œ‡ƒ–Š•ƒ”„–ƒŒƒ–ƒ‡—~’‡˜ƒ‡‚‡Š”~‹ƒ—–‡ŽŠ‡ŽŒƒ& 
~ŠŠ•ƒ”„–ƒŒ——…—‡ŽƒŠ’ƒƒ–ƒ‡—ˆ‡—Œ‚ƒ‚Š~—‚Š…‡‡˜‚~ŠŠ•ƒ”„–ƒŒƒ‚Š~—~ƒ‚ 
‚ŒŠ~ƒ—‚˜~Š•ƒ”„–ƒŒƒŠ–Œ~‡Œƒ‘‰‡˜ƒŠƒ€Šƒ•‚Š~—‚˜ƒ~ŠŠ~—ƒ–„…‚Š~—‚ŠŒ—
$‘‡~ŠƒŠ~ƒ—~ƒ‚— 
‹•„…‡— Œ Š•ƒ”„ –ƒŒ ‡Ž’Š ‚†‡Œ—‚ ˜Ž— —‚ ˜Ž— ‹‡~Š•… ˜”ƒ• ƒ‡€‚ ~’ ‡˜‡~– 
˜ƒ‡…‡—‡~—‡~ƒ‡Ž’Šƒ–—‰‰Œ–…~ƒ‹‰–‡ƒ‹‡–‹‚‡Ž’Š~—ŽŠ•ƒ”„–ƒŒ‹ŽŒ~ƒ‹‰–‡ƒ 
˜ƒŠƒ•‡Šƒ•„Š‚Šƒ”Š”‚‚‡‚ƒŠ•ƒ”„–ƒŒ‹ƒ–‡‡Œ‹‡~Š•…‚…~Šƒ’Š†‚Š”Š”ˆ–˜‚Š 
‹–Šˆ‰ˆ‡—Œ‚ƒƒ’Š†‚˜ƒ‰Šƒ‡ŠŠ~˜—~Š‡~Š•…ƒ˜ƒ~ƒ‚–ƒ˜‚ƒ‰Œˆ’‡‚‡—…–ƒ‡–‡— 
˜ƒ–ŒŠ˜…Žƒ‹‡Ž’˜–~‚ƒŒ–Šˆ‡—ŒŒŠ•ƒ”„–ƒŒˆ~‡‚˜ƒ~–Š‚‡‚~‡Š’Œ‚ŒƒŠ•ƒ”„–ƒŒ 
Œ‹~Š‘~‡–’Œ‚„‰—––—~ƒ‹—‚—Ž—‚–ƒ˜‚ƒ‰Œˆ’‡‚‚ƒ•–‚‡‚—Šƒ€‚—–‚
‡Ž–˜ˆ˜ƒƒŽƒ‰‡’Š‘~ƒ‚–ƒ—‚ 
Š~—‡~–‰ƒ—~–‘ƒ€ƒŒ–‡–—~‚Ž‡†Ž€–~Œ–ƒ…Š•ƒ”„–ƒŒ‡Ž’Š‡€‚—‡Ž–ƒ‰„˜~„‰ƒ 
‚„‡~‚„—‡—Š•ƒ”„–ƒŒŠ–‰Ž‡Œ‚‡‚~Š‰‡’Š‘~ƒƒ—ƒ•ƒŠ~–—‡ƒ~€Š~–Œ‰~Šƒƒ‚–
–’~ƒ–’‡‰Ž~ƒ„‚Ž‡…ƒ˜ƒŒ‡Š—˜~—ƒ…—€–ƒ‚ƒƒŠ”~ƒ‰˜ƒ˜‡…’ 
‚‡Œ•~˜~‚Š‡’˜‚–…~~’‡˜‡~–ƒƒ˜‡‚Š‡’˜‚–…~—‡•–ŒƒŠ‚‡‚Š•ƒ”„–ƒŒŠ—ƒ‰– 
‚Š‡’˜Š~ƒŠ‚”–~Š—–Œ~ƒ‹‡–•‡ƒ‹‡–…Œ~†…Š‡—“Ž‡–ƒŠ~‡–€‚ƒ‡ŒŠ˜Š•ƒ”„–ƒŒ 
ƒ‡~˜–‡†’ŠŠ~‚˜Ž—‚„‚‡‚ —‡•‚˜~Š•ƒ”„–ƒŒŠ…•‡Š~Š—‡‰Š•ƒ”„–ƒŒƒ˜‡ 
Š˜‡‚Š‡Ž~‡‰ƒ‚‚‡Œ˜ƒ‚Œ‡ŽŠ•ƒ”„–ƒŒƒŠ–Œ~‡Œƒ Š„“Ž‡–ƒŠ—–‚‹‡Š’‚– 
ƒŠ—ƒ˜‡‚‡‚~‰–ƒŒ‚‡–‚—Š•ƒ”„–ƒŒƒ˜ƒŽ˜ƒƒŽŠŠƒ€‡~—Žƒ˜ŒŠ~Š’Ž~ƒ‚ƒ—‡•‚
†‡‚•ƒƒ

-42-
‚–ƒ‚†
‚˜~–‡ 
‹€‚Œƒ
ƒ‰ƒˆŒŒ~Š’ƒŒƒ‚Œƒ~Œƒ˜‰Šˆ‡‡—~Š—‚ŒƒŒ‰Š•ƒ”„–ƒŒ‚–ƒ‚†‚ƒ˜~–‡˜ƒƒ~ 
‡€ŽŠ
‚‡˜‡ƒ—
‡—’ŽŠ•ƒ”„–ƒŒ‹‡‡•ˆ~‡‚—ƒ…‹‚Š‰ƒ~––—~˜Šƒ„‡˜ƒƒ‰—‡~~Šƒ˜Šƒ˜Š 
‚–ƒ˜Šƒ€ŠŠ‰~ƒ‚‡Œ˜‡€ŽŠ
‚‡˜‡ƒ—Š„ƒ
~‘‡ 
~Œ‡…ƒ~ƒ—Š„~Œ–—Œ‰ƒ‡Œ˜ 
ƒ˜‡ƒŠ~ƒ‚ƒƒ‡•ƒƒ‡˜ƒƒŽ˜ƒ‹~‚˜‡—‡‡~‡‰‹‡‚Š~‚‡Ž’Š‹‡‰Šƒ‚–—~‹‡•‡”‚˜ƒŠŒƒ 
ƒ˜‡‡—Ž~‹~ƒ‚ƒƒŽƒ”–‰ƒ‡’˜…–‚ƒƒ–ƒ‡~ŠƒŠƒ€ˆŠŒ‡Ž’Š~ƒ‚ƒƒ‡•ƒƒ‡˜ƒƒŽ˜ƒƒ˜‡—‡‰ 
–—~~ƒ‚ˆƒ–—ƒ•‚Šƒ€‚ˆŠŒ‚—ƒ‡ŠŠ~‹~‚‹‡—‡—‰‰—Š‰ˆŠŒ‚—ƒŒƒ–ƒ‡‰ƒ‡ƒ–•ƒ 
ƒŽ~–~~Š‡Ž~ƒ‹‡–˜Œ—‡~–˜‡‹~–Œ~Ž—ƒŒ‰ƒ‡—Œ‚~ƒ–ƒƒ‡ŠŒƒƒƒ‰“–~‚Š‰~ŠŒ 
•–’€…‹‡‰ƒŽ‚–ƒŒ ‡Œ˜ƒŽŒŒƒ˜—ƒˆ–˜‡‹—‚…’‚Ž‰‚‚ƒ‚~–‡‚ƒ‡Š~‡€‡‡Œ
‚‹~Ž
ƒ‡–Š‰—ƒ‰ Ž 
‰ƒ˜Š„ƒƒ—~–•Š…ˆ˜Š‚˜‡’~ŠŒ‡ƒ–’Šƒ˜Œ•‚Š•ƒ”„–ƒŒ••…–—~‹‡–‚‹‡~–ƒŽ‚Œƒ 
˜ƒ—€–‚‹‡–‚„‡~‹‡Œ’‚Œ‰ƒ—‡‚Ž‚ƒ—˜‡ƒ˜Š‚˜‚’~†Šƒ—‡€–‚ŠƒŒ—ƒŒ‰~ƒ‚–’‚ 
‹‡Œ’Š•–‹ŽŒ~
‚˜Š‚˜Š—˜ƒ—ƒ•˜ƒ—…Œ~ŠŒˆ‰~ƒ‚˜ƒ‰‚—ƒ—…Š˜‡Ž–—~˜ƒ–ƒ‚† 
Š‡ƒ‚ŠŠƒ‰‡‚„—‰˜‡ƒ˜ƒ––ƒ˜‚Š—€–‹ƒ–€ŠŠƒ‰‡‡Šƒ~ƒ—‡~Š˜ƒ—…Œ˜ƒ–‡‰–ƒƒ‘Šƒ…
ƒ—•‡–Š‰—ƒ•‚Š‰‡˜ƒƒ‰Šƒ‡‡Š 
~˜Š‡Œ‚~–‡ƒ†~‚‚‡Œ˜ƒŠ–Œ~ƒŠ•ƒ”„–ƒŒ‚ŽŽƒ‹‡Œ—˜~–‡Š‚‰–‡ŽƒŠ’ƒ—•‡—‡˜‡~–~’ 
–Œ~ ~’— ‡˜‡~– ƒ ˜‡‡Œ˜ ‚ƒ ˜Šƒ„ ‹‡Œ— ‡~–‡ ‹‡‡‚Ž ‡~ ‚‰–Œ –Œ~Š ~‡‚ ~˜–†ƒ„ 
ˆƒ‡…Š•ƒ”„–ƒŒƒŠ–Œ~ƒ‹‡Œ—˜~–‡˜”•˜ƒ…’‚Š‰Š—‡…~Š‰Š‡–‚Š•ƒ”„–ƒŒŠ~ƒ‚~Œ 
‚‰„~—‚‰–Š•ƒ”„–ƒŒŒ‡˜—•ŠƒŠ~‡Œ‡‹ƒ•Œ~’‡Ž–ƒ‰„ƒ˜‡„‰˜”•‚„‚Œ‰‚Š~—ƒ 
‚Ž—‚—~–˜~—‡€–˜—‡~ƒƒŠ‚ŠƒŠ~˜~—‡€–˜—‚‚‡Œ˜Š•ƒ”„–ƒŒ‡Š–Œ~ƒŠƒŠ~˜~—‡€–‚Š
‚„•ƒƒ

ƒ‚‡’‚˜‡‚˜Œ~˜–ƒ˜ 
‚‚‡‚ƒŠ…‡Œ‡Š‰ƒ…‡—ƒƒ€‡—Š‰–—~ƒ‚—ƒ•‚ƒŽ‡˜–ƒ˜Š•ƒ”„–ƒŒŠ—ƒ˜ƒ•‘•ƒ˜˜~‚Ž˜‡‡Œ 
‡•‡Ž•…–€‚‚–ƒ˜‚–—–Œ–ƒŒ
‡Š‡‚‚–—~‰ƒ˜‚…‡‚~Šƒ‚Œƒ”ƒ‚~–ƒŽ˜ƒ• 
ƒŠ‹~ƒƒŒŠ˜ƒ•—Š•ƒ”„–ƒŒ˜~ƒŽ‡~–‚Œ‡Ž’—ƒ•‚Š~Ž‰‚ŠƒŽ‡‰„—‹’Š‰ƒ~†‡Š— 
ƒ‚~ƒ–‚Š‰—ƒŽŽ…˜‹‡€–ŠƒŒ”‹‡‡•—’ƒ~‚„~”ƒ‡‰ƒ–ƒ‡—˜–‡Œƒ~~˜ƒ–…‹~ƒ 
‚–ƒŒ€˜‡Š‰˜‚„‚‹Šƒ‚‡Ž‡ŽŠ‰˜Š‚‚ƒŒ„‚Šƒ”‡Žƒ‚–ƒ˜‚ŠŒŠ‹ƒ”•ƒ„‡…ˆ‰ŒŠ•Œ‚‡‚
˜ƒŒ‡Š—‚˜‡Š‰˜˜‡—‚˜ƒ‹‡–…~‹‡€—ƒŒŠƒŠƒ‰–ƒ‚‡ŽŠ‰˜~Š•ƒ”„–ƒŒ‹Œƒ–ˆ‰ƒ 
Š•ƒ”„–ƒŒ‹‚Š–Œ~ƒ•ƒ„‡…‡–‹‚‡Ž’Š–Œ~‡—ƒ‚ƒ—•‡ƒ‚Ž†•‚‡—‡Œ‹‡–ƒ…ƒ‡Ž’Šƒ~—‡Ž–ƒ‰„ 
‡–ƒ‚‡‰–‡– ~‚~’ ‚~’‡ŒŠ—ƒ–‡Œ‚„~‡‚ƒŠ‰‚~‡‚ƒ–•‡‚~‡‚‚–ƒ˜‚—˜Šˆ‡–” 
Š‰
‡’~–Œ~…ƒ‚–ƒ˜Š—…~–Š‚ƒ—ƒŽ‡~ƒŠƒ‰‹Šƒ‚Š‰ƒŠ‡’~–Œ~…‡Œƒ…–’‰~‡‡… 
…ƒ~‚‰–Œ~…~–Œ‡„‡ƒ‡‡–ƒ~Œƒ…Ž˜‡–‚–ƒ˜‚Œ
~–Š˜ƒƒ—Ž‡~‚–ƒ˜Š—‚‡˜ƒƒ”Œ 
‚ƒƒ—‡~Š‚‡”’…Š‰ƒ–Œƒ~…~ƒ˜‰~…~
–‹—‡–Œ–~~‡–‡‡ƒ~~~‡–~‚‰–Œ~ 
‚–ƒ˜‡–ƒŠ~ˆ‡”’…˜ƒ‡Š€–Œƒ˜ƒƒ†‹‡Ž~ƒŠ~‹‡”’…‚ƒƒ—‡~Šˆ‡”’…Š‰ƒ–Œƒ~…~ƒ˜‰ƒ 
–ƒ…—ƒ•—€–‹‚Š–Œ~ƒŠ•ƒ”„–ƒŒ‘‡ƒ‚ƒ†‡‚—ƒ‰
‚‹~Ž‡˜”’…‚Š~‡‰‡˜‰ 
˜ƒ€~ƒŠ‡~ƒ˜ƒ~‹‡Ž–’Œƒ‡–ƒ‚‚Œƒ~Œƒ˜ƒ~‡‡ŽŠˆ‡–”~Šƒ‚–ƒ˜ƒŒŠŠ•–ƒ‡Š—˜Šˆ‡–” 
–”‡‚‹ŽŒ~‹ƒŠ‰‡~–ƒ…ŠŠ~‚Ž–’˜ƒ€~—‡‹‡Ž˜…˜Œ—‰ƒŒŠŠ•–~ƒ‚ˆ‡–”‰‹~‚Ž–’

-43- 
—‡ƒ‚–ƒ˜‚ƒŒ‡ŠŒƒ‡–’‚Š ‹‡Œ’‚Œ‰ƒ‚Œ‰Š•ƒ”„–ƒŒ„–„…ƒ ˜ƒƒŒ‚˜~ƒŠ‚—ƒ–‚
ˆ‰Š
‚‹–„‡—‚‰–‡–‹‡‡ƒ‚„•„…˜‚Š 
‡˜–’ƒƒŽŒ‡‚Šƒ€ƒ–”‡ƒ–‡…ŒŠƒ€‚Š‰ ~Ž‘ ‚‰ƒŠ„…~~‚Š•ƒ”„–ƒŒŠ‡˜Š~— 
‚–ƒ~‰Šƒ
ƒ‰ƒ
ƒ‰ƒƒ‡—‚ƒƒŠ—–‚–”‡˜~ƒŠ‚‡‚‡—ƒ‡ŒŠ˜ƒ—•‡—Š„~–€‚ƒŽ‡–‚ƒ‡‚~ƒ‚ 
Š•ƒ”„–ƒŒ‡Š–Œ~ƒ‹Š”~Šƒ€‚–‚”‡‚ƒ‚Œƒ€–ƒ€–Š‰‹ƒŒ‡Š‹‡ƒ•—Š~–—‡‡Šƒ€~Š‚
~ –‚–”‡‚ ~ƒ‚‡ŒƒŒ‡Š‚Œ…~€–‹‡•‡’Œ—‰ 
‹‡~”ƒ‡‰Œ–…~ƒ‹‡Ž—‚„‡~‚‹‡ŒƒŠ–—~‚‡—‡Œ‹‡–ƒ…˜”ƒ•ƒ‡Ž’Šƒ~—‡˜‡~–˜–…~‹’ƒ 
‹‡—‚„‚‹Šƒ‡…‹~Œ„‚Œ‰Š„‹‡‡…“’…‚–Œ
‡Œ—ŒŠ•ƒ”„–ƒŒ‹‚Š–Œ~ƒ‚ƒŠ 
‡~…”ŽŠ‡—ƒŠ‡~ƒ‹‡Ž—————Œ…ˆ—Œƒ”•ŒŒƒŠ~ƒ‚‚„–ƒƒ‚Ž—‹‡—˜‹‡ŽƒŒ—
‚–‚ƒŒŠ‡—‹‰–‡ƒ‚‚Œ˜~‚—ŒƒŠ~ƒ‚Œ„‚Œ‰‘ƒ 
ƒŒ~ ‹Šƒ~ ˜‡ŽƒŠ’ ‚‡—‡ ‹‡Œ‡ ƒ— ‚„Œ ~”ŒŽ‚ •„…˜Œ –ƒ… Š•ƒ”„ –ƒŒ ‡Ž’Š ƒ€‡”‚ ‡˜‡~– 
–Œ~ƒˆ‰‚”ƒ–‚Ž‡~ƒŒ~ƒŒŠ•ƒ”„–ƒŒŠ~—ƒ‚„Š‚‰–ˆ–”Žƒ‚‡—‡ƒŒŠŠˆ‡—Œ‡—˜–Œ 
‡‰ƒƒ†~Š‚Œƒ†~Š‚Œ‚‚‡Œ˜ƒ†‚ŠŠ•ƒ”„–ƒŒƒŠ–Œ~ƒƒ†~Š‚„—˜–Œƒ~ƒŒ~—–ƒ…‚
‚‡—‡ŠˆŠ‡—–Œ~ƒ‹‡‡ƒƒŠ€‚‡‚‡—ƒ†–˜ƒ‡ 
Œ‡Š˜~„ƒ‡ƒ~–‚‹Œƒ•Œ‹‡–‚˜~Š•ƒ”„–ƒŒ‡Œ‚—‚ŒŠŒ‰—‘ƒŽƒ–‚„…ŽƒŒƒ 
‡˜Š~—‡Ž–ƒ‰„˜~„‰ƒ~‚˜–—~ƒ˜ƒ~‚˜‚–ƒ˜•ƒŠ‚‰ƒ„ƒŽ‡~—‡ŒŠ—ƒ˜–€‚˜~˜ 
ƒ~Œƒ†‚Ž—‚Ž†•‚‡—‡Š~—–ƒ…Š—~Œ~Š–ŒƒŠ–˜ƒŒ‹~‡ŽƒŠ’‹—Š•ƒ”„–ƒŒŠ~’ 
ƒ‚—˜~Šˆ‰ŒŒ—˜—‰—‡’Šƒ‚Š–ŒƒŠ—Š•ƒ”„–ƒŒ‡Š–Œ~ƒ‚—ƒ•‡Ž’Œˆ‰ŒŽŒ‚Š—‡—ƒ~
ƒ–ƒ—~Š‚ƒƒŠ€ 
ƒŠ•„…˜Ž~ƒ‚ƒ
‚‡~–‡Œ‹Ž‡~ƒ‡–ƒ‚–—~‡‰–—–•‡ˆ–~˜ƒƒ~Š•ƒ”„–ƒŒŠ‡˜–’~’ƒ 
ˆ‰‡‰‚Ž–’‹‡‡—•ƒŠ—‡‚˜—~•~‚Œ˜‚ƒ‚‡•—ŠŠƒ‰‚€ƒ‚‹‡Ž—‚„‡~ˆ—Œƒ 
‡–‚„‡~Š•ƒ”„–ƒŒŒ‡˜—•ƒ…ƒ‡–‚Ž–’ƒŠ‚‡‚‡—Š•ƒ”„–ƒŒƒ‰–‡ƒƒŠ˜~”Š—…— 
~•‡…~˜‡‡–ƒ~‡–€ƒƒ‚Ž…ƒ‡
–ƒ~’Š‡~
~~‰ ˜‡Ž˜~˜‡~~‚ƒ˜ƒ~–‚Š‡Š–Œ~ƒƒŠ–ŒƒŠ•ƒ„‡… 
‡˜ƒ~ƒŠ„~ƒ‡~ˆ‚‡‚‡~Š‡‰’~‡—’Ž‹‡‡•Žƒ~•‡‡ŽƒŠ„‡Žƒ‹ƒ•‡Ž‡–Œ~~ƒ†~˜Š‡Œƒ‚Š 
‚‡–…Š…–Œ~Ž…ƒ‡‡–‚‡Œ—˜–—‚‡‰~ŠŒ‡–˜ƒ˜~~˜’‡–‡‰–‰~•ƒƒ‚~‡–~ƒ€‡˜ƒ˜ 
ƒ‚Ž‡•—ˆ‡~ƒ‚Š–Œ~‚—‡‡…‡•ƒƒ~‚‹Šƒ‡‡…‡…‡ŽŒ—ƒ‚Ž‡Š†•Žƒ~ƒ€‡~‚ƒ‚‡‡Š‡—‡Ž 
Œ—~’Š‡~ŠŽ…ƒ‡‡–‚‡Š–Œ~Œ—~Š~’Š‡~Œ—Ž…ƒ‡‡–~˜—‚‡Š~Œ‡‡•…ƒ‚~‰‡~ 
‚‡Š–Œ~~˜—‚‡Š~Œ‡‡•‡‡ŠŒ—Œ—~Š~’Š‡~ƒ~Ž~‡Œ—Œ–Œ~~Š‚‡Š–Œ~‡‡Œ–Œ 
~˜~–‚~Š~’Š‡~–‚Ž…ƒ‡
–“–~‚–•Œƒ‡~Š…‡~Š‡‰‡~—’Ž‡•ƒ~ƒ–‚‡~Ž…ƒ‡‡– 
‡Œ‡Œ‚–‚—‘~–—~Š•ƒ”„–ƒŒŒŠƒ€ƒŽŠ‡Œƒ†‡‚•ƒƒ
Œ€~Šƒ‰—ƒ‰Ž…ƒ‡
–ˆ‡ŠŒ~’Š‡~ 
‚„Š‰‹‚„Œ‹–ƒ’Œƒƒ‡‰ƒƒŽ~ƒŽ‡–ƒ˜‚Š˜ƒŠ‚Š~~—’ƒ~‚Ž–’‚•…ƒƒ‡‚ƒ‡‡… 
ˆ˜Š‚˜‡’~ŠŒ‡ƒ–’Š•ƒ”„–ƒŒ—Œƒ ‹‡ƒ——ƒŒ~ƒ‡Š‚˜‡‚ƒ‚–ƒ˜Š—‚Š‚~Œ—Œ~Š
 —‡–ƒ~’Š‡~~ƒ‡~‚ ~‡ƒŒ… 
–~—Š‰ŠŠƒ†‡‘‡ƒ‚ƒŽ–Š‡—‚—‡˜‡~–˜ƒŠ˜‚Š‚”‡Š•ƒ”„–ƒŒŒ—•‡—‡ŽƒŠ’Š 
‚Œ˜‚Š‡€‚Š‚”‡‚ƒ‚ŒŠ•ƒ”„–ƒŒŠ~—Ž‡˜‰˜‰Œ‡˜‡~–‚„~”ƒ‡‰ƒƒŒŠŠŒ“ƒ…˜ƒ”‡‚ 
ƒ˜‰–‡˜—•—~’ƒƒŒŠŠ•—…–˜ƒ‡‹‡Š•Œ–˜ƒ‡‹‡ŒƒŠ—‚Œ•Š„ƒ‡—‚ƒ‚–ƒ˜˜ƒ•‡˜Œƒ 
–Œ~ƒ‚ŽŽ‡~ƒ‡˜—‚—Œƒ‚–ƒ˜‚˜~Š•Š‚”ƒ–˜Œ~‚˜~‡ŽŠ~—‚–ƒ˜‚˜Š•Š˜ƒ‰„Š
ŒŠ˜ƒ—˜„~‡Š 
ƒ—•‡—…~Šƒ‚–‡…‚„Š—‡Š•ƒ”„–ƒŒƒŠ–Œ~ƒ‚–ƒ˜Š‚‰–ƒ—•‡~ƒ‚~Œ‡˜‡~–ƒ 
–Œ~‡˜‡~–‹€˜~ŠŒŠ˜~Š‹~˜ŒŠ˜‹~Š•ƒ”„–ƒŒ–Œ~ƒƒŒ‡Š‚…Š”‚Š‚‰–

-44- 
”‚ƒ˜ƒ–‹‡Œ’Š•ƒ”„–ƒŒ–Œ~—ƒŽ‡~–‚Ž‚‰ƒ‚Ž‚‰ƒ…~‹ƒ‡˜ƒ‡‚Š–—’~‡~ŒŠ‡ŽƒŠ’Š
–ƒŒ€Š‡„ˆ‡~ƒ‚—Œ‚~Š~–•‡—–Œ‚~Š—‹‡–‚Œ‚Šƒ‚ŠŠ‰ƒ‹‚—‚ƒƒ—‚

‚Š‡’˜‚ƒŒ 
ŠŠ’˜‚Š ‚‰„ –—~ Š‰ƒ Š~–—‡ ˜‡ ‚Š‡’˜‚ ƒŒ Š•ƒ”„ –ƒŒ ˜ƒ‡‚ Š ƒ˜‰Š –˜ƒŒŠ ˆ~ ‚Ž‚ 
‚ŽƒŒ‰ŠŠ’˜ŒŠ•ƒ”„–ƒŒ˜~ƒ˜ƒ~–‚Š‡’˜‚˜ƒ•„…˜‚ƒ‹Œƒ–˜‚˜…~‹’ƒŠƒƒ˜”‡…Œ
‚‡–~Œ‚‡Œ•~‰‚Žƒƒ‰ƒ˜ƒ•‡˜ƒŒ 

~
Š ˜ƒ‰–ƒ—•ƒ—Š‚„ƒŠ•ƒ”„–ƒŒ˜‰
†ƒŒ‚Š‡’˜‹‡Žƒ‡ ˆ˜Š‚˜‡’~ŠŒ‡ƒ–’ƒ 
—ƒ…—ŠŠ’˜Œ‚ƒ‹‡—•‚—•ƒ—•Œ‚ƒ‹‡Š—ƒ–‡ŠŠ~–—‡“–~ˆ–‡ƒ‰Šˆ‡–”ŠŠ’˜Œ‚—~˜‡~ 
~ƒ‚‚„‡‚–ƒ~‰Šƒƒ‡~†…ˆŠ‰ƒŠŒ~ƒ‚—‰‹—Ž‰‚Š—ƒ‡~Šˆ‡~‹‡—•‚—•~”ŒŽƒŠ‡~‰ 
ˆ‡–”—‚–ƒ˜‚Œ‚„—Œ—Œ €‚~’‚Š‡’˜
Š‚ ‹Œ–Š~˜ƒŠ‡’˜‚˜ƒŠƒ‹—ˆ–‹ƒ—Œ 
‚Ž—Œ ‘‰ 
‡ƒ —•Œ‚ ‹ƒ•Œ …‰Ž ƒŒ‡— ƒ~ ƒ‡Š ƒ˜Žƒƒ‰ ‹~ –ƒ– ~Šƒ —•Œ‚ …‰Ž ŠŠ’˜‚Š 
ƒŽ‡–‰‰ƒƒ…‰ŽŠŠ’˜‚Š–ŒƒŠ‰ƒ—•Œƒ‚ƒ˜–ƒ˜ƒ‚
ƒ‰ƒŽ‡–Œ~Œ‰ŒŠ‹Œ–‚— 
‚ƒ‡—‡ƒ‚Š‡’˜ƒ‚„Š—‚ƒƒ‡‰~”ŒŽ—–’Ž—ˆ‡~ƒ—
‚‚ƒ”Œ ƒŠ–—~Œ‚ 
~Š~‹‡Ž‚‰Š•–~Š~‡‚ƒ„‚ƒƒ—•Œ‚ƒƒƒŒƒŠŠ’˜Œ—‰~”ŒŽ—•Œ˜ƒ‡‚Šˆ‡–”
Š‰—•Œ
‚˜ƒƒƒ˜‰Œƒ—‚„—€–˜‡~Šˆ‡~ƒ—•ŒƒŠˆ‡–”—‹~Š‰Š 
—ƒ•‚Š~‹‡Ž‰Žƒ‡‚Š~–—‡‡’Š~˜ƒ–ƒ†–’‚ƒŠŠ‰‚–ƒƒ‡˜ƒŠ‡’˜Š•ƒ”„–ƒŒ–‡˜‚ 
˜Œ‡~ Š‰ ˜ƒ~–Š ‚‡‚ ~‡Š’Œ ‚Œƒ ‹‡Œ…–ƒ ‚ƒ—‡ – •’‚Šƒ ‹ –‡˜‚Š ƒ—•Š ‚Œ‡Ž’ 
‡~Œ‡…–~‰ƒ—…Œ‹’Š‰…Ž~Ž‚‡‚Š…–‡ŽƒŒŠ~ƒ‡ŽƒŠ’Š—‚–”˜ƒƒ~Š•ƒ”„–ƒŒŠƒ–Œ~—
‚…Š”‚ƒ‚ƒ—‡Š‚Š‡’˜–‡˜Œ‚‡‚

‹‡–‚‡ƒ‰‡„ 
Š‡€‘~ƒ˜ƒƒ”Œƒ‚–ƒ˜‹‡–‚˜~˜ƒ‰„Š‹Šƒ‚‡…–‹ƒ•ŒŠ‰Šƒ‡Š€–˜~˜˜‡‰Š•ƒ”„–ƒŒ 
˜‚‡Œ‚Š‚‰„‰~ƒ—ŒŒŠ——’Ž˜ƒ–‡Œˆƒ˜Œ˜~„Š‰ƒ‹‡ŒŠƒŠ‚‡‚~Š—––˜ƒ‡€Š’ƒŒ
‚Š‡˜Š 
–ƒŒ‡Ž’Š˜—‚‹ƒ‡ƒ‡‡ŒŠ˜˜~‚‡–†‹‡–‡”Š‡–~†‡Š—…—~–€‚–‚~‡‚~’‡Žƒ–‰„ 
‚‡—‡ —~–‰ —Œ—Œ ~ƒ‚ ˆ~‡‚ ƒ˜ƒ~ ‹‡Š~ƒ—— Š•ƒ”„ –ƒŒŠ –Œ~ ˆ–˜‚Š ƒ–— –…~ƒ Š•ƒ”„ 
“‡–‚Š‚Ž‡†Ž€–~ŠƒŽŠ•ƒ”„–ƒŒ˜~‹‡~ƒ–—‰‹ŽŒ~ˆ~˜ƒ–‡Œƒ˜ƒ–‹‡Ž—ˆ—Œ‚‡–† 
€‚–‚–Œ~ƒƒ‰Ž–Œ~ƒŠ•ƒ”„–ƒŒˆ‡‡…ƒ‚—•~Š–‰–‹ƒ——’Ž˜ƒ–‡Œ˜‚•„…Šƒ‚–ƒ˜ 
˜ƒ…ƒ‰ ˆ‡–”—‰ Š•ƒ”„ –ƒŒ ƒ‡—‚ ˆ‰ Šƒ ‚„Š ˜ƒ…ƒ‰ ‹‡‰‡–” ‡–‚ƒ Š•ƒ”„ –ƒŒŠ ~†‡Š— —~– 
•‡„…Œ‚†ƒŒ–€~‡‚–—~Š•ƒ”„–ƒŒƒ˜ƒ—˜Žƒ˜‚Š—‡‚Œ‰ƒ˜ƒŽ~ƒ‚ˆƒ–—ƒ•‚ 
˜ƒ—Šˆ…‰–—~Š‰‚ŽŒ‡‚–†’‚Š‡–ƒ…‚˜~~Šƒ–ƒŒ€Š‚‰~ŠŒ‚ˆ‡Š~Š–Œ~Š‚ƒ–Œ‚˜~ 
‹‡•‡”˜ƒ…–~–ƒŒ—Šƒ‹‡ƒ†ˆ–ˆŠ‡Š˜‡—‚ƒŽ‰„‡—~ƒƒ–~‚‡ƒˆ~‚‡
‚~–Œ‡Œƒ‚—
–‡‰~‹Š—ŠƒŠƒ

-45-
‹‡ƒŽŒ—€Œ‡’Œ–ƒ‡—‡‡€ŒŠ˜ƒ~Š’Ž˜ƒ”
Š•ƒ”„ŒŽ‡‡†—Š‡~–€‚‡’ŒƒŒ——

‚Ž‰‚ 
‹‡Œ’ ‹‡Œƒ—‚ ˜Ž‚Š ‹‡~˜‡— …ƒŽ‹€ ~Š~ ‘‚ ˜Ž‚ ˜~ •– ~Š ‚Ž‰‚ ŠƒŠ‰Š ˆ‡–” ~ 
Š•‡Š‰~Œ—‡‰~Œ€ƒŠ‹‡Œƒ—Š˜ƒ–‰ƒŒ‹Ž‡~…˜‚ƒ˜ƒ‡—‡‚‡ŽŠ˜ƒ–‰ƒŒ‚˜ƒ~…ƒŽ—‡˜ƒ– 
~Š~‹‡Œƒ—‚Œ•Š…Š”~‚‡ƒ€—‚–ƒ”˜ŽƒŒ–—‰‚‚Š‡Œ‚‚•—Œ€Œ‡–—‰‚ˆ‡–”‚~Œƒ†
‚~Œƒ†Š•Š‡ƒ~–ŠŠ‰~Œ‚ˆ’‚ŽŠ‰~Œ‹‡Œ˜‡€Ž‡–Œ~‡ 
ˆ‡~‡‰Œ„~ƒ˜ŽƒŒ~‡€ƒ‚—–…~Š‚Š‡…˜Œ–ƒ‡—‚˜Ž‰‚—~ƒ‚‚Ž‰‚ƒ—…‚ŠŠ‰‚ 
 ~—˜‡‰
’—‡–‚–—–Œ
‡ –ƒ‡—Šƒ–‡‚Š 

Œ€~‡€ƒ~Œ€ƒŠ‹~˜‚ˆ–‚ŠƒŠƒ~—Š‹‡Š€–—˜ƒŠ~—‚€ƒ˜~˜ƒ’”Šƒ‡‚ƒŽŒ—€Œ € 
‡€Œ…–”Œ‹‡–†ƒŒ—‹‡Œƒ—‹Ž—‡‚†…—‡Ž’Š~”‡—–ƒ‚‡ˆ˜ƒ…‚Ž
Œ€‚—‡Šƒ… 
‹‡—ƒ‡‹‡Œ’Šƒ~‹ƒ•Œ‚˜~‹‡Œ‡–Œ‹ƒ•—“–˜Š–˜Š~Š…‡Š”‡‚Š~—‚Œ˜’ƒŒƒŽ‡~—–ƒ‡— 
–…~–ƒ˜ƒ~‡–†Œ‹‡Œƒ—‚Œ~‰ƒ‰Ž‡ƒ€‡‚•ƒ’‚˜~˜Š‹‡‡‡…—ˆŽ˜‹‡Ž‡–ƒ‡—
.–ƒ‡—‚˜Ž‰‚˜—ˆ‰Šˆ–‚Šƒ—…ƒ 
‡€ƒƒ—‚—‡‹~˜Š—~–Œƒ—‰Š—˜ƒŠ‰˜‚—€Œ‚˜~ˆ‡–”Œ•’‚Š—ƒ‰ŽƒŽ‰˜ 
.˜ƒŠ•ƒ—‚˜~–ƒŠˆ‡~˜Š‡‰˜~„ƒ
ƒ‰ƒŠƒ€ƒ~†•ƒŒƒ~‚‰ƒ 
‰Ž•Š…•–’‚˜Š‡…˜‡Ž’Š˜ƒ‡Ž—Œ‚Š–ƒŠ“ŠŒƒŒ‹‡–€ƒŒ‹‡~—ƒŽ‹‡•ƒ‚‹‡•–’ ‚
‹Œ–ƒ~ƒ—‡‡Š“ŠŒƒŒ–˜ƒ‡ƒ˜ƒ—–ƒ’Œ˜ƒ‡Ž—Œ‹‚Š~—˜—˜ƒŠ~—‚Œ 
ƒ‡Ž–•‡•Œ˜‚Šƒ‘–ƒŒƒ‡Š—‡„‰–Œ–‡”ƒ•ŠˆŠŒƒŒƒŒŠŠŒ„‚–‚‡~—–ƒ‡— ƒ
‚„‚ 
Œƒ——‰ƒ€‰Š–ƒŽ‡”˜ƒ‡‚Š~Š˜ƒ–‡‚„ˆ‡–”‹‡–—‡Œ‡€Œ—–ƒŒ‚‡ŠŒ…~‹’–Œ~ „ 
–ƒŒ–ƒ—…ŠŒ„‚ƒŠ‡~‹‡Œ’Š„~ƒ‹‡Œƒ—Š–ƒŒŠ‚Œ‡Š—‡ƒ‡—‰—ƒ…‡Œ–ƒŒ–
ƒŒ”˜Šƒ˜Š‚„ 
~‰Š—‡—‘‡Šƒ€–ƒ‡”–…‚„‰–Œ‹‡Ž’Š~‹‡Ž’–ƒ‡”ŠƒŒ”~‚‡—‡ƒ”––ƒ‡—‡€Œ …
ƒ˜ƒ~ƒ~–‡‹Šƒ‰—–Ž†ƒŒ‡—€Œ‚—‡ƒ”–‹‡Œ’Šƒ‹‡Ž’†Œƒ˜ƒ~ƒ~–‡‹Šƒ‰—‡‰‚€ƒŒ

–ƒ‡—Š‚‡Ž‰ 
–—•‚•‡„…Œ‚„‚‡…ƒ‚‚~‡–•Œƒ‹‡Œƒ—Š‹‡Ž’–‡~Œƒˆƒ‡…‹–ƒ‡—ŠŽ‰Ž—–ƒ‡—‡€Œ ~
‹‰‡Š ‹ƒŠ— –ŒƒŠ ƒ—… ‰ƒŒ‰ ˜„‰ƒ–Œ –˜ƒ‡ ‚—•‚‚ ‹€ ~Š‡ŒŒƒ —€ŒŠ –ƒ‡— ‹‡ŒƒŠ‚ Š—
–ƒ‡—Š–•Œ‚„ƒ—……–ƒ~‡€‚—‹‡Ž‡„~Œ‚Š˜Œƒ—˜˜~‹€–ƒ”‡Šƒ–ƒ‡—Š‹‡—…‹‡’–†”ŒŠ 
‡‰–ƒ‡”‚‡Ž’ƒ€‡”‚Š‹€ƒ˜‡Šƒ‚Œ…‹‰‡Š‹ƒŠ—˜–‡Œ~–ƒ‡——…‡ŒŠ˜Š•Šƒ—… 
.
ƒ‰ƒ~–Œ€Š‹ƒ•ŒŠƒŠ€ƒ~Š‚ƒ†‚—€–‚–ƒ”‡Š

-46-
–ƒ‡—Š‚Œ•‚ 
‹‡”ƒ–‡˜ –~ ~‡€ƒ —‡— —~–Œ ‡ƒ‚Š ˜Šƒ˜ —‡ ‚‡—ƒ• “–˜Š ‹‡Ž’ƒ~ ‚Œ‰ƒ ‚Œ‰ —‡—‰ ~
–ƒŒ‚‡—ƒ•‚„‡~Š‹‡ŒƒŠ‚Š—˜ƒ~”Œ˜‚Š–„ƒ‚„–:~–Œ€‚ƒŒ‡Š‡‰ˆƒ˜–ƒ’Šƒ 
‹ƒŠ‡—Œ–’Ž˜ƒ‡‡‚Šƒ~Œ‚–”•‚Œ•‚‡‰‚Š“ŠŒƒŒ˜ƒ‡‡‚–‚Š‚‡ƒŽ—~‡€ƒ 
~‡€ƒ 
˜~Š‡…˜Œ—‡Ž’Šƒ•ƒ’‚ŒŠ‡…˜‚Š~•ƒ‡ƒ”–˜ƒ—–ƒ‹‡ƒŒ‡Š‚–‚—‡—~–Œ€˜ƒ‡€ƒ € 
—‡‡Š‚ŽŒŠ‚•‚ƒƒ†ƒ—’‡•ƒ’‚˜~–‡‚Š˜‡Ž~Š—ˆ‡~Š‚•Š‚~–Œ—‰‰…~•–ƒ–ƒ‡—‚
–˜ƒ‡•‡ŒŒ’ƒ~‚Šƒ’‘˜—ŒŠ‚•‚„~ƒ~‡€ƒ‚˜~Š‡…˜Œ~ƒ‚

–ƒ‡—‚˜Š‡…˜ 
Š‹‡‡Œ’–ƒ„…Š‘–†”‡~Š—‡‰‹‡–…~ŒŠ˜ƒ’”Š‡‰–ƒ‡—‚˜Š‡…˜–…~Š‚”ƒ–—€Œ‚‹~ ~ 
‹~Œ„‚‡‚‡—ˆ‡–”–ƒ‡—‚‹ƒ‡‹€Š˜ƒ•‚Œ‰Š—–ƒ…‡~Š‡…˜‡‹‡–…~ŒŠ~–Œ€‚–‚ 
—•Œ~ƒ‚Œ„‚–Œ€Ž—ŠŠ€—–ƒ‡”Š–Œ~‡Œ„‚–Œ€Ž—‚~ƒ–~ƒ‚ƒˆ‡–~‚Š‚”ƒ–—€Œ‚—‚–ƒ•
Š‚•‚˜~„‡€–Œ‡~„~ƒ—•Œ‰‚~–Ž—–ƒ‡”‡€–ŒƒŒ”‚„ƒ‡Ž‚‡‚Š‡‰Œ„˜”•ƒƒ‰‡–~‡—

–ƒ‡—‚ˆŠ‚Œ 
‹ƒ‡‰—~–Œ€‚˜ƒ‡€ƒ—–ƒ‡—‚‡‡€ŒŠ‚ƒ—…‚€‚Ž‚ƒŽŒ—Š”„ŒŽ‡‡†—Š‡~–€‚–Œ‡’Œ ~ 
‡€Œ‚ˆ‡–” ‚…’—Œ‚˜–‚†‡Ž‡ƒ€‰ ~Šƒ•ŠŒ—Œ˜ƒ‡‚ŠŠƒ‰‡~–Œ€‚ƒŒ‡Šƒ~–Œƒ…Š‹‡†•ƒŽ
.‚‰Š‚Š‚Ž‡~ƒ„
Œ€‚˜‡€ƒ——‡€‚Š–ƒ‡—‚ 
‚ƒ…~‡—ƒ•ƒ~‚‡~–—‡ƒ’ƒ—ƒ‡ƒ~•ƒ‡ƒ~~‡—ƒ•‡~ƒ‚‹‚Œ‚‡~–‚——˜~–Œ€‹Ž—‡ 
Ž‰‚Š ƒŽ‡Š ˆ‰ ‹—Šƒ ƒŽ˜‡‡€ƒ‚‡~– ˆ‡–”— ~—ƒŽ‚ ‚Œ —˜‚ ‡Ž’Š —‡€‚Š–ƒ‡— ‡€Œ‚ Š
ƒŽ˜‡‡€ƒŠ‰…~–ƒ„…Šƒ—ƒ–’Ž~—ƒŽŠ 
˜ƒ‡—ƒ•‹‡—•Œ‚~Šƒ–ƒ~‡ƒ–‚‹‡’‡ƒŒ—ƒŠ~˜~–ƒ…Š‘‡
ƒ˜ƒ~‹‡—–’Œ˜–‡Œ~ €
˜ƒ‡‡Œ
‚–ƒ˜‚˜~‹–ƒ€”‡‡Œ—€Œ‚‚‡€’‡ŽŠ—‡Ž’Œ‹‡ŒƒŠ‚ƒ‰ƒ~Œƒ~Œ–‚„‚Š 
˜ƒ‰Šƒ~€„Œ•‡Š‚Šƒ€‰‹‡~—ƒŽ˜ƒ–‰‚Œ•Œ…˜‚Š—€ŒŠ“ŠŒƒŒ ‚ 
‹‡ŒƒŠ‚ ŠŠ‰Š ‚€‡”‚Š ‡ƒ”– „~ƒ ˜Ž‡‡ŽŒ ‚Š~—‚ ‹‡Œ’Š –ƒ‡— ‹‡Š~ƒ—— ‚Š~—Š –—• ƒ 

––ŒƒŠƒ‚Š~—‚˜~–’—Š–‡—‚‡€ŒŠ˜ƒŽŒ„‚„~—‡—~Š~‚ƒ†‰‰~Š‚Š~—‚‹‡Œ’Šƒ 
–‡‰„‚Š‡ŠŠ‰’ƒ~‡ƒ”–‹‡˜‡˜ƒ‡•Šƒ˜ƒ~˜•„…Œ—Š˜Œƒ—˜Š~ƒ—Š—‡„~ƒƒ†Š~—ƒŒ—
Š~ƒ—‚Š—ƒŒ— 
––ƒŒ„‡ƒ˜ƒ•ƒŒƒ˜ƒ’‡‰‰˜ƒ–‹Ž—‡ƒ„~‡€ƒ–ŒƒŠ—€Œ‚Šƒ‰‡‚—•~‡€ƒ‹‡Œ’Š „ 
–‡‚Š–—’~‹ƒ•ŒŠ‰~Šƒ„‰‚•ƒŒ~––ŒƒŠ–—’~˜ƒ—•˜ƒ‡€ƒ‹‡Œ’Šƒ‹‡Œƒ—‚˜~
.…˜‹‡—ƒ‡~‰—~Š~ 
˜‡€ƒ•ƒ‹~—Š—ŒŠ˜‡Š‡Š—ˆ–~Šƒ‹‡Œƒ—‚Š˜‡ƒ‡…ˆ––ƒ‡—–Šƒ—… … 
˜Ž€‚˜~Š—ŒŠ‹~•‡
––Œƒ~‚˜~‚ŒŒƒ—Š–ƒ‡—–Œ~‡~Š—
‚ƒ
‹Š—Œ…†—Ž€

-47- 
‚„˜ŒƒŠƒ‡ŠŠ‰–‡~Š~•‡
–—€Œ‚€’–‰„~ƒ‹Š—Šˆ–†”˜—‡Œ‡~ƒ‚˜~˜…†ƒ
‹‡ŒƒŠ‚˜~–‡‰„‡—‡ƒ‡…–
‹˜ƒ~––ƒŒ‚„‡ƒ‘‚˜~‹‡‰’ƒ‚ƒŽ~—€Œ‚‡€‡—‡ƒ”–‘‚˜~‹‡‰’ƒ‚—‰ † 
Š ‡’—‡— –ƒŒ – –ŒƒŠ —€ŒŠ ‚~Š’Ž ˜ƒŽŒ„‚ ‚„ —‡ ‚€~ ‡– ~–Œ€ —‡—‰ ‡
Š•˜Œ‚„„~ƒ~–Œ€‚ˆƒ˜‡Ž‰Œ~ƒ‚–ƒŒ–‚˜~ƒ‹‡Ž‡„~Œ‚Š—˜ƒ€‚Ž˜‚‚

–ƒ‡—‚‘ƒ 
"~–Œ€‚‚’‡ƒ‚‚Œ"‚Ž—Œƒ˜‰‚Œ‹‡†’—Œ‚—Š—–ƒ‡—‚‘ƒ‹‰Š˜‡Ž—ƒ‡Ž‚Œ ~
ŒƒŒ‚Š‰ŠŽ‰‚Š‡Š‚Œƒ‰ƒƒ‡Ž~‡€ƒŒƒŒ‚–…~Š—…˜‚‚Œƒ

–ƒ‡—‚‡–…~
‚–‰—Šˆƒ–‡~—‚ƒ”Œ‚„‹‡Œ’Š‡€‚~Š‡ŽƒŠ’ƒŒ‡Ž˜‚Š–—•˜‚Š–—’~‹~ ~ 
˜~–‰–Œ~—‡–…~‹€‘‚Š–ƒ„…‡—‡ƒ”––ƒ‡—‚˜~–Œƒ~ƒ‘‚˜~‡‰Œ—–ƒ‡—‡€Œƒ€‰ 
ƒ–‰‡„‹—ŠƒŒ‡Š‚„„~—˜…ƒ‡Œ˜Šƒ˜ƒŠ‚‡‚‡„~ƒ–ƒ‡—‚

~†‡Š—‹‡Œƒ—‚…~Œ˜ƒŒ‡—–
ƒ‡‚‹‡…‰ƒŽ‚…~Œ‹˜‡Œ—Š‘‰˜ƒŒ—–Ž—‹‡Ž‡Ž‚Œ‰
˜ƒƒ~˜ƒ–‰„ŠƒƒŒ—Š–—~Šƒ€‚ƒŽ‡–˜Œ—Ž‡ƒŠ‡Š‹‡–‚ƒŠ~ƒ‡‚‡—~ƒƒ–~‚‡
‚”Ž˜—’Ž 
—‡‡ŽƒŠ’—ƒ‚—Œ‚„ŒˆŠ
‡‚‡‡‰ƒŠ…Œ˜~Š—…‡ƒƒ–˜‚Œ–Œ~ƒ—˜˜Ž—‚–Š—‡Ž—Š‡Š ] 
–’‡ƒƒ‡Š~‡€‚‹~—–’‡ƒƒ‚—Œ‚„ŒˆŠ~”‡‡‡‰ƒ‚Šƒ…‚Ž—ƒ
‡‚‡ƒ~—ƒ…ƒ‹ƒŽ‡‚€ 
ƒ–’‚˜ƒ‚ƒ‚Œƒ˜—~ŠƒŠŠƒ‰‚Œ‡–ƒ†‡’ŠƒŠ‹–€ƒƒ~ŒƒŠ–”‡Œ
‡‚—…~‚„‡~
‡‚—ƒŠ 
~Š—…‡ƒƒ–˜‚ŒƒŠ‡˜‡Žƒ‡Š–‚‚—•ƒƒŠŠ…Œ‡ƒƒŠ…Š‡—˜‰ŒƒŠ…Š—‹‡~–ƒŽ‹‡Œ‡‚ 
‡Šƒ~—‡Š–Œ~ƒŠŽ‰ƒŠ‡˜–Œ~Šƒ…ŒŠƒŠ‚—•‡’‚—˜ƒ‡Ž…ƒ–‚Š—‡Š–Œ~ƒ
ƒ‰ŠŠ…Œ˜
Š…Œ˜~Š—‹ƒŠ‰‚„Œ‚Š~”‡~Š—‚Š–‡‡—ƒ‡˜—‚Šƒ…ŒŠ‹‡‰˜~Šƒ˜—~ 
ƒŒ‰ƒƒ‡ŠŠ†ƒŒ—‚Œ‚—ƒ—
‡’~ƒˆ–‚‚„‡‰‚~ƒƒŠ‚–‡„…Œ—‚ƒŠŠ…‰–—‡‡–ŒƒŠ–—’~ ] 
˜Œ~ƒ–’—ƒŠ˜ƒƒ‚Šˆ‡–”ƒ–’‡—‡~ƒƒŠ‚‡‰˜ƒƒ”Œ‡—ƒ—
‡’~‰—‡‹‚Š
ƒ~—‹‡Ž‚‰ 
~Š~‡—‚Š~Šƒ–‚ŠƒŽƒƒ‰˜Ž~Šƒ‡—‚Š‰‡‚Œ‹‚Š
‡‚‡—‹‡—ƒ…‡‰˜ƒ~ƒƒŠ‚‹‡…•ƒŠ‹‡—Ž~ 
–ƒ~…‰–—‡Š~‚ƒ˜–ŒƒŠ‚ƒŠŠ–˜ƒŒ—~„—–€‚•’~‡‚‹‡–‚‹‡Š€Š€˜Œˆ‰‘ƒ—
‚‰–‚„‡‰–ŒƒŠ 
–—’~ƒ‚—‰‡~ƒ—‚–”˜ƒŽ‚•‚–Œ~˜ƒŽƒ˜…‚˜ƒ~”ƒ‚‹”Œ‚Šƒ‡Ž’ƒŽŽƒ~˜‚—‰ ]
ƒ„Œ‚‡‰‚–”Š~‡‡ƒ„‚–”ƒŽ•˜‡‹~ƒ‚ƒŒŠ 
‰Šƒ“ƒ–’Š‚Œ…ŠŒ‚‚Š‰‡~Š‹‡‡…–„ƒ‹‡‡…
–ƒ–ˆƒ–
–ƒŒ—
–—Œ„Š‰—–Œ~~ƒ„…‚ ] 
~ƒ„…‚–Œ~ƒƒƒŽ‡ŠŠ’Ž…’ƒƒ‚—ŒˆŠƒ‚—ƒ—‡€–‚‹Šƒ‰ƒ–†’Ž—‰˜Œ~ƒ‚˜‡—~–ƒ–†’Ž 
‚Š”‚Š‚Š‡’˜~—ƒŽ
‡‚‚–ƒŒ…‰‰‚Œ…ŠŒ
‡‚‡‚„—ƒ‡
‡‚ƒŠ‡~—Š–Œ—
–Š—ƒ˜—~Š

-48- 
‘ƒ–‡”ƒ‡‚ŒƒŠƒ‰‹Šƒ‚˜~–ƒ†’Š‡Ž~Šƒ‰‡–Œ~‡—–—‚Œ‚‰ƒ
‡~~‡„ƒŽ‡–—–‡’ƒ 
‚Ž‚Ž~Š—‡’Š‹†‚…–‚‹—
‰ƒƒ’ƒƒƒ˜‡‡–ŒƒŠƒ‰‹Šƒ‚˜~–†ƒ’
‡‚ƒ‚‡„ƒ‹˜ƒ‡
‹Šƒ‚Œ‚Ž‚Ž~Š~ƒ‚‹‡–ƒ‡~‰ƒŒ‡ƒ‚‡‚‡‚~ƒ‚ƒ‹‡Š‡ƒŠƒ‡‚~Š~ƒ„…‚‚Ž‚ƒ‹Šƒ‚Œ 

Š‚ …‰˜—‡~ƒ ƒ• ‡~ €‚‰ Š‰ƒ ~Ž‡ Š~ƒŒ—‰ƒ ~–ƒ‡~ –‰ ƒ~ ‚‰ 
Š‚ ~‚ •’˜‚ ] 

Š‚‹ƒ•ŒŠ‰—~‡Œ—Œ˜ƒ‰„‹‚Š‚˜‡‚—ƒ~‚†ƒŽ˜‚ˆ‰‡‰˜ƒ˜Œ—‚Š‰‹˜ƒŒ‰ 
•Žˆ‰—ƒ~˜ƒ~‡‰ƒŽ—~”ŒŽ‡‰
‡‚ˆ‰
‡‚—‚—Œ‡~
ƒŠ‰ ‹˜ƒŽ˜ƒƒŽ˜Œ…Œ‚:‹˜ƒŒ‰
 ‹˜ƒŒ‰
Š‚Œ‰—ƒ~”Œƒƒ‰Š‚—~Šƒ†Š…ƒ‚ƒ~ 
~Š~ƒ‚‡‰‰’–‰ƒ„~Š…€Ž—–ƒ—‚Ž—‹‡–—ŒŠŒ—ŒŠŒ‚ŒŠ‹‡…‰ƒŽ‚…~Š–Œ~ ]
‚˜‡‰ŒŠŠƒ†—’–‡‚ŠŠƒ‰‡–‚„‰ˆ‡~‰~ƒ†—’ƒ‡ 
‹‡„ƒ…~‹‡—‡Œ…‚•”ƒ’‡ƒ‡‚–~—‹‡Š~ƒ—Š–Œ~‡Š‰Š‰‚”Œ‚ƒ–˜Ž—Œ„ƒ‡‰ ] 
”Œ‚‡‡ƒ„ƒ…~50ƒŽ˜Ž—‹‡–Œƒ~—ƒŠ~Š˜ƒŽŠ‚Œ~†‡Š—‹‡…‰ƒŽ‚
~Š~—ƒƒŠ”Ž‡‚„˜ƒ‰„ƒ 
‡~—‹‡…ƒ†‹‚˜‡‡–ƒ~Š„€Š—˜…~‚†ƒ–’˜ƒ”–…Ž–Œ~ƒ~‡„–Œ‹Œƒ–˜‚–€Žƒ–€Ž 
~Š~˜…~‚†ƒ–’•–~Š‹‚Š—‡‹‡–‡€ƒŠ‰‚˜–€Œ˜‡‡–ƒ~Š„€Š—˜…~‚†ƒ–’"‹‚Š 
…Šƒ—‚•‚‡’‚Šƒ‡Š–„€Ž—‹~—‹‡‡…˜–Œ—Œ~–€‚‡–˜~~‡‚ƒ˜ƒ†ƒ–’‡Žƒ‡ŠŒ
…‡ƒƒ–‡ƒ˜‡—‡‰‡ŽƒŠ 
ˆ‡–”~Š‹‡†ƒŒƒ‡‚~Š‹~‚—•‚ƒ–ƒƒ–ƒŠ‰Š˜—ƒŒ‹‡†ƒŒ‹‡•‡”—‚•‚‚~–
‡~ ] 
‹‡‡…“’…‚‰ˆ’‚Œ˜ƒ—Š‹‡Šƒ‰‡—‹‡•‡”—‚„~–Œ‡Œˆ‚‚Žƒƒ‰‚ƒ"–ƒƒ–ƒŠ‰Š˜—Š
–ƒƒ–ƒŠ‰ˆ‡–”‹˜ƒ~ƒ‹‡†ƒŒ‹‚‡•‡‡…
–––•‡–~ƒ„… 
†‡‚‡‚Š~Š~ ˆŒ”˜~˜ƒŒ–Š~Š—–•‡‚‡Š–Œ~ƒ
–ƒŒ‡Šˆ–‚‚Œ‡˜Š~— ] 
‰…~–˜ƒ‡˜ƒŒ–Š–—’~ƒŽ‚~–Œ~ƒ˜ƒŒ–Š–—’~‹€ƒ‡‡–‚~†‡Š—‹‡…‰ƒŽ‚
~ƒŠ~—ƒ 

‡’~ƒŠ‰ƒ˜—‹‡Œ’‚Œ‰‡—–‹~–Œ€‚˜~ŒŠ˜—ƒ†
‡‚ƒ–•‡–Œ~ƒˆ‡‡…ƒ‚Œ••˜— 
‹‡Œ’6Š‡—–
Œ€ŒŠ˜Š‰‹ƒ•„~ Œ„‚˜Œ…Œ ‰˜ƒ—Š–—’~‡~‡–‚ƒ‹‡Œ’10

ƒ˜‚˜~˜ƒ~–Š–—’~‰…~ƒ–‡‚Žƒ–ƒ–
‡‚Ž‚„‰„~— 
–—~‰—‹‡…‰ƒŽŠ–Œ~ƒƒ˜‚ƒ–…~—‡•Š—‹ƒŠ—‚—ƒ‡–…~‡Œ—˜˜‡~”ƒŒ ] 
„‚ƒƒ‡‰~Šƒ‚ƒƒ”Œ‚—ƒ‹~‹~—~‡Œ—‚~––ƒŒƒŒŠŠ‡‰‹‡‡…–’Š–ƒ”‡•…˜’ 
–…~Š‰˜ƒŽŠ–—~Œ–—‡~˜ƒŽŠ~Š‹‡Œ’Š‘‡ƒ ‹‰ŠŠ‰ƒŠŠ— ‚ƒƒ”ŒŠ†Œ
‚ƒƒ”ŒŠ†Œ—‡ 
~ŠŠƒ˜…‚~‚—Ž‚Šˆ‡–”˜ƒƒŒ‚ˆ~ŠŒ‚
‡‚‚ŒŠƒŒƒŽ‡~ƒ—…‚‡’Š—~‡€…
ƒ•‚Š ] 
~ŠŠ‰‚—‚„Š
ƒ—˜‚
ƒ‰ƒƒ†‚—~Šƒ‚‰‚—Š•Œ‚ƒ˜ƒ~‡‰‚—Š‰‚~Š‡ŒŒƒ˜ƒ~‡‰‚— 
…’Š—‚€‚ƒ 
ƒ‰ƒƒ†‚—Š•Œ‚~Š‡ŒŒƒƒ†‚—~Š~ƒ‚‹€‰

~–˜‚Šˆ‡–”
‡‚ 
‚—~ŠŠ‰‚‰

~ƒ‚Žƒ—Œ‚„‡–Œ‡~Š‰~~–Žƒ—‡‰—ŽƒŒ–ƒ†’Šƒ˜…‚—~‡„–Œ˜‰
‰
 ‡‰ 
˜…~ƒ‡˜ƒŒ”Š‰–Œƒ—‡˜‰
’‚„
‡’ƒ––ƒŠ–~~Š‚

ƒ~‡„–ŒŠ’Ž…

—˜ ] 
–Œƒ—ƒ‚—Œ‚–ƒ•—‹€ƒ––Š‰Œ•‡”‚Š—ƒ‡˜ƒŒ”–Œƒ—‚

•‚—‚–—Ž~Š‚Ž‚Œ
‚–—Ž~Š‚Ž‚Œ˜…~ 
‹‡–ƒ‹Šƒ‰Š

…–ƒ~

–€‚˜Šƒ„‹ƒŽ‡‚€‚Œ‡–Œ€ŠƒŠ”‡Ž—ƒŠ~‰‹‡Žƒ–…~‚˜ƒ–ƒƒŽŒ—~Š ] 
‹‡~‡”ƒŒ ‹‚ ‹— ‹‡–ƒ—‰ Š~ ‹— ‹‡–ƒ 
‡ 
…‰ 
… 
€‡ ‡Š—Œ ~

–€ ‹‡•‡” ‹€ ‹ƒŽ‡‚€ 
€ŠŽ‰Ž~Š‹ƒŽ‡‚€‚Œ~”ƒ‡——–Š‰‰ƒ 
†‡
‡‡Š—Œ~

–€ €Š‹˜ƒ~‹‡‡Ž‰Œƒ‹‡—– 
‹‡•‡”˜˜‡Œ’‚
˜‡Ž˜˜‰Œ‚

Š—ˆ‰‡˜~”Œƒ ‹—ƒ‡Ž‰‡ƒ•‡”~ƒ‡—

-49- 
ˆ– ‚„‡~ ƒ‡ ƒŽ‡~— ƒ‡‡ŒŠ˜Š –Œ~ƒ ƒ˜˜‡Œ ‹ƒ• ‚‰ ‡~‰„  Ž…ƒ‡ 
–— •

Œ‚‡ –ƒ…ƒ 
ˆ–€ŠˆŠ‡—ƒ~‡Œ€ŠˆŠ‡‡~‡~Š•–ƒ€
‡‚‡—‡‡~ƒ‚„ƒ˜ƒ~‹‡‰‡ŠƒŒ 
‹Šƒ‰˜~ƒŒ‡…•‡ƒƒ†‡–‚~ƒ‚‚‡—‡—~–‚~‡„–ŒŠƒ–Œ~ƒ ‹‡‡ƒŒ–”‹€‚„—‹ƒŽ‡‚€
Š”Ž‚Š‚‰„Ž—‡~ƒŠ‚‹‡Œ—‡Ž‡‚—•‚Œ‰€—ƒŒƒŽŠ‡~‡ƒ~–Œ~ƒ…Ž~Ž 
‚Š‘‡Š‡ƒ

‚ƒŠ‹‚Š‡~—

–˜

‚ƒŠ•Š…‹‚Š—‡–Œ‚–ƒ‡~
ƒŠ…Œ‡–‚Ž
‡~ ] 
‡~—–Œ~‚˜ƒ‹‡—Ž~Šƒ†–ŠŠ‡€–
‡‚—ƒ‡‰‚‡˜ƒ‡…Š

–‚‡•—‹˜‚
‡~ƒ~–•Œ 
‡–‚‚‡˜ƒ‡…Š•—‡˜‡˜‡‰‡‚Œƒ•ƒ’—–~ƒ‚‡–‚
•ƒ‚‡˜ƒ‡…Š‚‡•—

‚ƒŠ•Š…‹‚Š
ƒ†Š—–ƒ‹‡•ƒ’‹€ƒ†‹~—~‚ŒŽ‡Œ—Š

”ƒ•ƒ’ƒ˜‰‚„ 
ˆŒ— ‹‡…†ƒ‚ Š‰ ˜Œ~ ˆŒ— ˜~ ƒŠŠ‚‡ƒ ˜Œ~ ƒ‚ƒ~–•‡ –—~ Š‰Š ƒ‡~–ƒ• Š‰Š 
‚ ƒ–• ] 
ƒ…†ƒ‚~‡–•—

Œƒƒ…†ƒƒƒ‡Š~~–ƒ•‡–‚ƒ…†ƒƒ~‚

•Š~–ƒ•‹~˜Œ~ƒ‚Œ

”˜Œ~ 
~–ƒ•—‰Š~ƒŠ‘‡Ž…‚Š‚”ƒ–~Š~‡˜‡Œ~…—~Š‚„‹ƒ–—ˆŠŒ…—Š—Š

”ƒ˜Œ~ 
‡‰~ƒ–•Šˆ‡‡—ƒ‡Š~•–ƒ…ƒ†Š–—’~ƒ•–—ƒ‡‡‰‚

ƒ•˜~ŠŠ‚Œƒ‚

•…†ƒƒ‚

•Š
˜Œ~~–ƒ•—~–•Ž‚„‹ƒŠ‰ƒŠ‡€Œ~Š 
˜—Œ•ƒŠ–Ž‚~–~†‡Š—‹‡…‰ƒŽ‚
~Š~‡„–Œ–Œ~‚–—‡‡…˜—–’•

—˜ƒ–Ž˜•Š‚ ] 
‹~Š‹‡–‚

•‚‚—ƒ‹‡Œ’Š

”ƒ•Šƒ–Žƒ—‚Š‰
‡‚—‚„‡Ž‚‚Œ

”ƒ˜—Š 
Ž
‡‚‚‰ƒŽ…ƒŒ‰ƒ–”

‡~—˜ƒ–ŒŠˆ…Œ‡Ž~—ˆŠƒ˜ƒ~‚ƒ~~ƒ‚—ƒŠ˜ƒ~–‚Š 
‚

•‚‚”–Œ

ŒŽŠ”

‡~ƒ–ƒ‡”‚–˜ƒ‚‚~Œƒ†—’

~‹‡Œ‡
…Š•‡’‚—–ƒ‚†Œ—ƒ~”Œ— 
~–ŒŒ‡ŽƒŠ~‹‚–~Š‚Š€Ž‚

•‚—ƒ˜‰~–ŒŒ‰ƒŠ~–—‡‹ŠƒŠ—‡—˜ƒ‡…‚˜ƒ~–‚Š 
–ƒ~‡‚ƒ‡ƒŠ‡€‹‚–~Š
‡‚ƒ˜‡—‚„Œ~–ŒŒŠ—‡‚Œ
•ƒŠƒŒ‡Ž˜ƒ‡‚Š‹‡–ƒŠ‡——‡’Š 
‘ƒ‡˜–‡‰ŒŠ˜–…~˜ƒŽŒ„‚–Œ~‰ƒŒ‰ƒ ˆ…Œ‡Ž‡–‚ƒŠ˜ƒ~–‚Š‚”–‚

•‚—‚„ 
Œ—‚Œ„‡~—˜ƒ–ŒŠ…‡–‚ŒŠƒ‡~Š‡—‡‰†’Ž~Šƒ‹‚‡–ƒŒ…Š‹‡Œ—‚‡‚‹‡ŠŒ—‡Š—
 ŠŽ‰ƒ˜ƒ‡…ƒŠ˜ƒ~–‚Š‡Ž‚„‚‡‚ŒŒŠ–‰ŒŽ—–”‚~Š~ƒ‡Ž‡Œ—~–ƒŠ 
–Œ~ˆŠ–‡˜‚‡Œ‚‡–ƒ~˜—~ƒ‚ƒŠ~—‚–ƒ~—‡~˜—~—Œ‡ŠˆŠŒ‚ƒ—‚„‚•–’ƒ˜‰ ] 


‚ƒŠ•Š…ƒŠ‡~‹‡–ƒ–…‡Ž’‡ŠŒ‚Š~

‚ƒŠ•Š…ƒŠ—‡ƒ•Ž…ƒŽ‡—‡~˜—~‹‚Š 
ƒŠ‡~ƒ ˜ƒŽƒ€Š •’ ˜‡Š ‡‰ ‹Œ” ˜~ ƒ€‡ƒ ƒ…–† ‹‡Žƒ–…~‚ƒ ‹‡Žƒ—~–‚ ‡Šƒ€— Ž‡„… ‚Ž‚ 
ˆ‡–”—‚Œ‰ƒ‚Œ‰˜…~Š‰

‰~…–‡†Ž‡‚Žƒ€Š‹~ƒ–˜‚‹ƒ—ƒ~”Œ~Šƒ–…‡Ž’˜ŽŠ‚ 
‹†‚–Œƒ~‚Žƒ‡ƒŽ‡–‚Žƒ€Œ–ƒŒ…–˜ƒ‡‚„—ƒ—…Šˆ‡–”‡Œ˜ƒ–…‡Ž’‡Š‚Š–‚„‚Š 
~Šƒ–…‡Ž’‡ŠŒ—‹ƒ—Œ

‚ƒŠ•Š…ƒŠ—‡…”ƒ–ƒŠ‡~ƒ

‚ƒŠ•Š…ƒŠ‡~ƒ–…‡Ž’‡ŠŒ—


‚ƒŠ•Š…ƒŠ‡~‰Šƒ‚——‚Œ˜–Œƒ…Šƒ‡ 
ƒŽŠ‹‡•ƒ•„‹‚‹~‹˜ƒ–ŒŠ•Š~

~‡‰‹†‚~‡„–Œ
‡’ƒˆŠ—Œƒ‚–‡—‚…

˜ƒ€

‚‰—
‡~ ] 
˜

–‚„—

‚Š„€

ŒŽ–’˜Œ
‡‚–—ƒ‡
‡‚‹’‡Œ˜Š‚Š‡…˜Œ‹–‡—‚Šˆ‡–”‰Š–‰ 
†’Ž†‰‡Š“Š~„„€

Š„€

ŒŽ–’˜Œ–—ƒ–Œ~ƒ ‹‡–Œ—˜ƒ–Ž…ŠŒ„€ ‡‡‚†‰‡Š“Š~„„€ 
‚Œ‹‡Ž–Š
‡‚‡—‡‰‹‚–ƒ…Š˜ƒ—–
‡‚~Š—ƒŠ~‹‡–˜–‡‰ŒŠ˜ƒ‡Š‹‡Ž–Š
‡‚—
Ž–’˜‚Š 
‡ƒ…Š‡Ž

‡—–Œ~ƒ~–Œ‹Šƒ‰ƒ˜ƒŠ~—40ƒ—‚‚–ƒ˜‡–—•

—‡Š~—~‡„–Œ ] 
˜Œ…ŠŒ•‡–•

‡—‡
‡‚Ž…Š~
–Š‹‡‡ŒŠ˜‚˜~…Š‹‡Š~ƒ—ƒ‡‚—‡Šƒ…~–Œ€
ƒŒ‰
“‡ƒŽ~–Š–‚Œ…ŠŒ‚‡–…~ƒ‚Žƒ—~–‚‹Šƒ‚ 
~ƒ‚—ƒ‡‰—ƒŽ‡‡‚€‡Š’ƒ~ƒ‚~Ž˜–ƒ~Ž˜Š•ƒŠ…ŠŠƒ‰‡~–ƒŒ~—––•‡–Š–Œ~…

–€‚ ] 
•


‡~ƒŒ‰ƒ‚„‹…ƒ‰ƒ—Œ˜—‚~Š‹‡~–ƒŒ~‚Š‰ƒ~Ž˜Š•Š…ƒƒ…ƒ‰‹—Œ˜—‚~Ž˜‰ 
‡

—ƒ~ƒ

•—ƒ–ŠŠƒ‰‡ˆ‰‡

•–‡~–ƒ•…Š—‡
ƒ~‰Šƒƒ

•–ŒŠ‡Ž˜ƒ–‡Œ€‹‡~–ƒŒ~‚…~—

-50- 
˜–€~€

…~

ƒ„…˜ƒ–€~“ƒ•
‡ƒ ~Šƒ~ƒ—–ƒŠ–—’~‹~‚˜Šƒ•ƒ–’Šƒ‡‡Ž˜ƒ–‡Œ€—
 …

–€‚

•Šƒ…
„Ž 
‡–…‡•‚˜~—ˆ‡Š‡˜Œ—€€Š~˜‡~Š‚Š‰ƒ•‡ŽŠ–Œ~˜–…~˜ƒŽŒ„‚ƒ 
“–‡˜ƒ‚„Š‡•˜ƒ‡‚Šˆ‡–”‚Œ…–€‚–Œƒ–‹—Œ–ƒŽ…Š~
–Š~—ƒƒ•—ƒ–Š‚–ƒ˜
‡•˜ƒ‡‚Šˆ‡–”~‰–‡’‡~—˜Š‡‰Š~ƒ•—ƒ–ŠŠ‡—‡•˜ƒ‡‚Š”‡~Ž‚~ 
…Š~Š~‚–Œ~~Šƒ•‚––Œ~•~‚ƒ~˜‡~~‚Š‡—–€‡‹‡…„Œ~‡„ƒŽ‡–‚—•‚ƒ 
‹‡–ƒŒ…ƒ‹‡Š•—ƒ–Š‹‡’‡–…˜ƒ‡‚Š‹‡ŠƒŽ˜‡—‡ŒŽ‡~‚ƒ—˜ƒŠƒ—•‡—‡—–‡’ƒƒ‡‡ŒŠ˜‚
˜ƒ’‡–…‡ƒŠ˜ƒ•—–~ƒŒ‡–‚‡~„‰‹‚‡Š~Œ 
‚Œ‰‡ƒ~Š~‹ƒ•ŒƒŽ’‹‚Šƒ–Œ~‡‚€ƒ‹‹‚‡Ž’ƒŠ•‡‹‡Œ—Šƒ‡€‡–—~‰—‹‡—ƒ…‹‡—Ž~ ] 
‹‡–•Š˜‰ŠŠ‚Œ‡~—–Œ~~

ƒ„…‚‚Ž…˜ƒ‚Ž…˜Š‡—‡—ƒ˜‰ƒ~€‹‡Œ—‡Ž‡‹‡—• 
˜‡Ž–ŠˆŠƒ‚‡Ž~‚Ž‡‰—‹——‡—‹ƒ—Œ‹‡ŠŠ’˜Œ—‡•‡”Š”~•–ƒ‹—˜ƒ~”ŒŽ~Š˜ƒŒ—Ž‚ 
Š‹‡‰Šƒ‚—‚‡‚—~‡„~ƒ„…‚–Œ˜‡‡ƒŠ‚ƒŠ–Œ~–Š–‚—–Œ~ƒ‹‡Š‡‚ŠŠ€‚

 
˜˜„~•‡”Š‡˜ƒ~‹‡„…ƒ~‹‚ƒŠ–Œƒ~ƒ‚•‚‡Ž’Š~•‡”‚—Ž„‡ƒŒ‰‚„‡‰•‡”–•
‹‚‡˜ƒŠ~—Œ˜~‹‚Š 
‹‡Žƒƒ‰Œ ‹ ˜ƒ‰„Š –—’~ ‚Œ‰ –—Š ‡~ ‚ƒ€ ‚„ ‚Š‡Œ Š‰ –Œ~ ‚Š‡’˜ Š –‡—‰ ‹’ ] 
‚–Œ„‡•ƒ’ƒŠ‡’~˜ƒ—‚Œ‰ŠŠ’˜‚Š–—’~ƒ~Œ‹‡‚ƒ€‹‡–—‡–ƒ~–”ƒ‡˜‰–˜ƒ~‡‰ 
ƒ‡ŠƒŽ‡˜Œ‡—‹‡—Ž~…‡–†‚Š‚”–~Šƒ–Œ„

ƒ’ŠŠ’˜Œ
‡‚—‚‰ƒ–‚~
–Š–’‡ƒŠ
–ƒ‡”‚‹•‡’‚Š‹€ƒˆ‡–”—ƒŒ‰ŠŠ’˜‚Š‹€‚—• 
‡Ž‚„—‡—†‡•ƒŒ‰‹‡Š‡‚˜‹‡•–’—‡˜‡‘Š~Šƒ€‡Ž—‡–Œ~˜–…~˜ƒŽŒ„‚ƒ 
’
ƒ‰‚Œ…‡–‚„Š’ƒ‰‡‚‚‡Šƒ€ˆƒ–Š~–ƒ~–”ƒ‡‰ƒ~’‹‡–ƒŒƒ˜ƒ‡‚Šƒ€
˜‡‘Š~‹‡–Œƒ~‹‡Œ—‹‡‰~ŠŒ‚‡‰Šƒ€ƒŽ‡Žƒ~ 

‡‚ƒ–ƒ‡‚Œ‹‡’3ŠŠ’˜Œ
‡‚‹ƒ‡Š‰—–

ƒŒ~
‡‚‡Š€–Š‡…‹‚——‡ƒ‚Š‡’˜‹‡†——‡
Šƒ€‹~
‡‚—–Œ~€‡Š„‚…Œ—
–Š~~‚—˜Š—‚Š‡’˜ŠŠ’˜‚‰

‚ƒ‡—‹’ 
‹~Š~ˆ–ŠŠƒ‰‡‡Ž~—‹‡—ƒ…‹˜~ƒ‡~ƒ‡Ž‡Ž~–Œ~ƒŒ‚˜‰–ˆ–‡—ƒ‚ƒ—•‡—‰ ] 
˜ƒ‡ŽŠƒ˜Žƒƒ‰‡~ƒƒ‡~ƒ‡Ž‡Ž~ƒ‹‡Œ’‚Œ‰–Œ~ˆŠŒ‚ƒˆ–‡‡Ž~„~ˆ‰‹‡—ƒ…‹˜~
‡Ž~ƒ‚—–Œ~~Š~–‡—
‡‚~ƒ‚ƒŒŒ 
‡‚˜Š~ƒ‘‡ƒ‚Šˆ‡–”‚ŒŠ”—–‡‚˜Š~ƒ•‡”‡‚˜‹~ŠƒŠ‡‡—Œ‚Ž
Œ€~˜‡~ ] 
•‡”‹ŽŒ~~ƒ‚—ƒŽ‡‡‚—–‡‡~ƒ‚—•‡”—‡—‰—–ƒŽ‡~‰•‡”~ƒ‚‹~‡–‚—–
ƒ–‡…Š‹~‡—–~ƒ‚Š~‹ƒ•ŒŠ‹~‡ 
…~Š~—ƒ‡Œ~Š—‰‹€ƒŽ‡‡‚‚–ƒ~‰Šƒ–ƒ‡—Š‚”‡–‚‚„–ƒ‡—Š—–‰—
ƒ
˜ƒ‰–
‡~ ] 
~ƒŠ •‡’‚Š ‹‡”ƒ–ƒ ‹‡–ƒ‡—‚ ‹‡Ž‡Œ ‹Ž‡~ ‹‚— ‹‡Š~ƒ—— ƒŠ~Š “ƒ–‡˜‚ ‚„ ‹~‚ ‹‡…‰ƒŽ‚ 
‹–ƒ‹~˜ƒŒ~Š–ƒ‡—‚—‹‡—Š…‹Ž—‡–ƒ‡—Š‰~ƒŠ‚‡‰‚„˜Œ…ŒƒŽ‰‡—‹‡–ƒ‡—Š 
‹~‡‰‹‡—Š…Š‚‡—‡‹‡—ƒ~Š—ƒ‰Š—‡Ž‚„‹‡—Š…–ƒ‡—Š‰—‡—‚Œ~‡„–Œ‚Ž 
40—‡‚Ž—˜Š‡…˜—‹‡–ƒ…Š—‹‡‡ƒŒ€ƒŠƒƒŽ—˜ƒ‡—‡—‡—ƒŒ‰ƒˆŠ‡~Š…~‘~ƒ—‡ 
‘Šƒƒ•–ƒ‰Š—‡Ž‚„‹‡–Ž‡Œ–ƒ˜ƒ~ƒ‹Šƒ‚Š‰˜~–ƒ‚ƒ‰20•–—‡‚‰ƒŽ…ƒ
ƒŒŠŠ‚‰‡–”~‡‚ 
ƒ‚—Œˆ‡–”—–Œƒ~ƒ–ƒ…Šˆƒ‡—‹‡‡”Œ‹Šƒ‰˜~‚Š‰Œ‚ƒ~€—‹‡‰ƒ‡—Š–Œƒ~‚‡‚‰ƒŒ‰ƒ 
~Š—–‚„—‹‡Ž‡Œ~Š‹‚˜ƒ‡—‡‚‹Šƒ—ƒ†‚˜~‚”ƒ–—˜–Œƒ~ƒ‚–ƒ…Š‰ƒ˜…ƒ‡Œ
‹ŠƒŠ~

-51- 
˜~‚˜~Š—ˆƒ‡—Š‰•—~–’‰ƒŽ‡–‡ŒŠ˜‚‡‚—‹‡Ž–‚Œ…~ŠƒŽ‡––’‡ ] 
‚ŒŠƒ~—Š‡˜…‰—‡ƒ~–Œ~ƒ‚‰‚‡ŽƒŠ’
–˜ƒ˜‰—Š‹—‹‡~Ž˜ƒ˜‰ƒ–~˜‚—‰ƒ‚‰
Šƒ~—Š…‰—‡~ƒ‚‹ƒŠ‰Š‡ƒ‡~Š‡€‚Šˆ‡–”—‰Š~–—‡˜—‡‡~~ŠŠ~ƒ†~~‚ 
‚‡~–‚—•˜Œ‚‡‚—‹‡Œ’ƒ‡‚˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Ž—ƒ˜ƒ–‹‡Ž—ƒ‡Ž‡‡Šƒ…ŒŠƒŽ‡–—ƒ‡‰ ] 
–ƒ€‚‡‚~Š—ƒ‡ƒŠ–ƒ‰„—ƒŒ‰—–ƒ‡‚ˆƒ˜Œ‚Š‡’˜˜ŠŒ‡’‚Š‚”–~ŠƒŽ‡–ƒ˜ƒ‡‚ƒ 
ƒ„˜—Š‡˜ŽŽƒ‰˜‚ƒ—‚Š„ƒ€—˜„ƒŒ˜…–˜—ƒŒ”Š–Œ~‡„~–ƒ‡‚Œƒ‡Ž‡˜~ 
‚~ƒ–‡Œ˜~Š‡Ž~ƒ˜ƒ‡‚ƒ˜—ƒ…–‹ŠŠ˜‚Š–—’~ƒ˜–”‡‚˜~…–˜—‘ƒŒƒ—‡
’„‡˜–„… ƒ†‚~–— ƒ—‚Œ„‚‡‚—‰ƒ†
˜ƒ–‹‡Œ’ƒ„‚Š‡’˜ŠŠ’˜‚~ŠŠ—ŒƒŽƒ–‰„ŠˆŒ~ŠƒŽ‡– 
‡€ƒ˜ƒŒ‡ƒ˜ƒ˜ƒ‚‡ƒ—‡…‚Ž‹‡–ƒ‡”‚Š—‡ƒ–‡‚Ž‚~ƒ‚‡—ƒ•‚‡Ž˜ƒ˜‰Œ ] 
~‡—‚‡ƒƒ‰˜Œ˜ƒ˜‰Œ‚„‡~ƒŠ~——‰ƒ‹‡—•–˜ƒ‡˜ƒ˜‰Œ—‡˜ƒŒƒŠŠ~‹‡—Ž‚
˜ƒŒ‡ƒ‡—ƒ‡•‡†‡€~–˜~~‡”Œ~~Œ• 
‚„ ‚”– ~Œ …–€‚ƒ –’ƒ ‹˜…‚ ‡‰ŽŒ ˆƒ‡— – –•‡–Š ƒ‡”‚— ~‡„ ƒŽ‡– –’‡ ] 
‚‡‚‚„‚‡’‡”’‚ˆƒ‡—‚—ƒ~ƒ…‡‚˜~‚”–…–€‚‹~‚ƒŽ‡–˜~ƒŠ~—ƒ–‡––•‡–‚ƒ 
Š‰ƒ‚Š—‚‡Ž‰~Š˜–„…Œ‚–ƒ˜‚—~ƒ‚ƒ…‡‚‡Žƒ˜…‚˜‰Ž~‡‚—˜Œ…Œ‡—‚…ƒ‡Œ 
…˜ƒŽƒ…˜ƒŽƒ…˜~ƒ‚—‡ŒŠ‰~˜‡~ƒŒ‰ƒ‹‡Œ‰…‡‡ŒŠ˜Š—˜ƒ–ƒ
€–‰—‡—‰‚„ 
–Œ~ƒƒ…‡Š—ˆƒ‡—Œ„…~‡Œ˜~ŠƒŽ‡–€~ ‹ŠƒŠƒ–„Œ‚–ƒ˜‚—ƒŒ˜~Š—ƒŠ…†ƒŒ
 ‚„Œ‹‡ƒ†‰‰~Š‹‡–~ƒŠŠƒ‰‡‹‡Œ’Š—€‚‰Š“‡˜‚—ƒ‡–ƒ•ŒŒ…~Š 
‚˜~ˆ‡~ƒŠ—Š‡Š–Œ~—…~‹’‚‡‚‚ƒ~€‡Š‹‚‹‡Šƒ€Š—‹‡‰ŽŠŠ‰ˆ– ] 
—€’—‚Ž†•‚‡—‡Œ–ƒŠ–’‡—‹‡’˜˜—Œ‚…~–’‡ƒ‹‡…ƒ‡ŒƒŽ…Ž~~ƒŠ‚ƒˆ‰‚—ƒ 
‡Š—‚Š~~‚ƒ‡—‚ƒƒŽ‡ŠŠŒŒŒ–ƒ˜ƒ~ƒŠ–’‡ƒ‚–—ŒŠ‚Š‚ƒ‡ŒŠ˜Š—~~
˜‡˜…’—Œ‚ƒƒ~€ƒŽ‡–‡—‚ƒ€‚‰—–~ƒ‚‡–‚"ˆ‰–Œƒ~‚˜~ 
‰Ž–†’Ž‚Žƒ–…~Š‹‡‡ƒ€ƒŠ‡’~ƒŠ~‰—‡ƒ‹‡–…‚–‚–~—Ž~Š……‚ƒ~–~–€‚‡‰ŽŒ ] 
‚–ƒ• –•Ž ‡—ƒ• ‡—ƒ•ƒ Š…– ~Š ƒ~ ˜‡ƒ‚‡ ‚–ƒ• –•‡ ~ƒ‚ ‹~‚ ‚Š~— ‚‡‚ƒ ……‚
˜‡ƒ‚‡ 
Œ—ƒ–Œ~ƒ…‡ƒ~—‡Ž‹‚Š—‡—‡Œ…ƒ~‡‡––ƒƒ˜•ƒŠ…Œ‚˜‡‚“‡—‡‡~˜Žƒ‚‡
–ƒ“‡‚‡ ]
ƒ‚‡‡‚~ŒŠ—ƒ‚Ž‡Œ 
Š‹€‹—˜‰ƒ–…Œ‚‡Ž‹˜…ƒ„‡–€‚–Œ˜‰‡ƒŠ‚‹‡‡…
––Œ‡—ƒ‡…Š‚Œ•‚‚˜~ ] 
‚…Œ—
–˜~ƒŠ~—ƒ‡˜‡~‚Œ–ƒŒ~Š‹ƒŠ…‚~ƒ‚‡Š˜‰~Š‚Š‡…˜Œ‹‡‡…
–Š—˜‡Ž–‚
˜‡Ž–Šƒ–‰‡„˜”Œƒ’‡ƒ‚‰Šƒ‚Š‡€Œ‚„—–Œ~ƒ€‡Š„ 
‡‰–•˜ƒƒ‚‡˜’—‡‰‚„Š‚†ŒŠ‚–‡—‚‡‚—˜–…~˜ƒŽŒ„‚~‡„ƒŽ‡–—–‡’ƒ ] 
‚ƒ–‡‰„‡— ‚„‡‡Š‡Šƒ~ƒƒŠ‡‡—‚—~‚Š‹€ˆ‡‡—˜ƒƒƒ‡˜’—ƒ~‡„…–€‚–ŒŠ‚–„
˜ƒƒ‚‡˜’—–˜ƒ‡‚‡‚‡ 
…~Š~—€‡‚ŽŒ‚„ˆ‡˜~”ƒ‚–—~~–ƒ‚„ˆ‡•ƒŠ~
‚‡‰Ž~ˆ‡˜~”ƒ‚–—~ˆ‡•ƒŠ~
‚‡‰Ž~
‡~ ] 
‚ŒŠƒ~ƒƒ—Šˆ‡•ƒŠ~
‚‹—˜~~—˜~Š—‡~‚
ƒ‰—–ƒ
‡‚‡ŽƒŒ‚ƒŒ—˜ƒƒ~‹‡…‰ƒŽ‚ 
˜ƒ–—’~—‡—‰Š~‚—–Š˜ƒ–—’~‡~—˜ƒŒƒ•Œ—‡~‡„–Œ“–‡˜—–‡’Ž…˜~ƒ
–’•– 
~ŠŠ~–—’~€€‚Œ“ƒ’•Š‹~Š
ƒ~—ƒŒ‰ƒ—–‡’ƒ˜Ž‚‡’‰‹‡~˜Œ~Š‚„~Š~ƒ‚—–Š
‚”ƒ–~Š‚˜~Š~–—’~~ƒ‚—Š‰Š‰~Œ–Š‰~˜ˆŠˆŠ‹‡–Œƒ~—ƒŒ‰ƒ‹‡—ƒ

-52- 
‹‡ƒ‚‡ƒ‡‚ƒ‹‡€–ƒ‰ŒŠ‹‡‡ƒ€ƒ‡€‚‚Ž—‚—~–
‹ƒ‡ƒ“‡”ŽƒŠ‚‡—‡—~–‚‡‚ˆ—–‚ ] 
ƒŽ†—˜ƒŽƒ†Š‡—‚ŒŠ”‡Ž‡—ƒ•ƒˆ‰Š’˜Žƒ˜ƒŽ•Šƒ‰Š‡~Š—ˆ—–‚‚…Œƒ˜ƒŽ•Šƒ‰Š‚—
…‡ƒƒ–‚Š‹‡‡ƒ€Š‡–’Œ— 
~˜‡~‡Ž‡Œ˜ƒ…’~ƒ‚—~Š~–‰ƒ„‹€‹‡–‚–•ƒ…˜˜ƒ‡‚Š–—’~‡~ƒ–‰„‡Š–‰„ƒŽ‡‡‚‡Ž‡ ] 
Žƒ…‚˜~ƒƒ‰‡—…„~˜‡~‰ƒŽ‡‡‚ƒƒ–‰‡„‡—–‡’ƒ~‡Œ—~˜‡‡‡~–‡€‡Œ•ƒ~Š
ƒ–‰‡„Š˜ƒ‡‚Š 
‹~‚Š‰Œƒ‡Ž‚—Œƒƒ˜‰—ƒŒ‰ƒŠƒ€–˜ƒ‡ƒ‡Ž‚‡‚‚—Œ€~ŠŠ‚‰ƒ‡Ž~‚‡~˜‡~~‚ ]
ƒ˜€–ŒŠ~ƒŠ–—’~‡~‰‰ƒ‡Ž~ƒ‚—ƒ‡‰˜Ž˜ƒŽ‚~‡‚Š‡‚Œ~‚‡Ž’Š–—~ 
~‡„ ƒŽ‡– 
‡Œ• ƒŽŽ‰Ž –•’‚ ‹‡€ƒ–˜~ ‚†‡Œ— ‚— ‘ƒ†•Š ƒŽ‰Š‚— ‡Ž’Š …

—˜ ~

ŽŒ ] 
‡’Š~ƒ‚‚’‡€ƒ–˜~ƒ˜ƒ‡‚‚‰–‚„Šˆ‡‡—~Š—~
‡„ƒŽ‡–Š

~‚’‡€ƒ–˜~~”ŒŽ—ˆ–˜‚Š
‹~‚Š—‹‡—Œ‚ 
ƒ‡‰Š

‡‰

ƒ‡
‡…˜ƒ–Œ~‡—‰~ƒ—~–€–†•ŒŠ„€—‹€‚‚Š‡Ž~Š~–Œ~ŽƒŽ‡~Š…ŽŒŠ ] 
Š„€ŒŠƒ…ŠƒŒ‡–Š–—’~‚Š‡Ž‰‹‡Šƒ€ƒŠ~‰˜ƒŒŒƒ–‡€–‹‡—Ž~Š”~Šƒ„–‚„Š„€— 
‡ŠŒ
‡‚•

Œ‚‡ˆ‡~‚

”ƒ‚–’‰Š‚‡–’Œƒ–‡…˜Š‡…Œ—‹

Œ–
‡~‹‡…‰ƒŽ‚…~Š~— ] 
ƒŠ…Œ‹Šƒ‰‡~ƒƒŠƒ…ŒŠ~Š—ƒŠ‰‡~Š•

Œ‚‡ƒ‡‚—‹‡—Ž~–Œ~ƒ—…Š…Œ~Š—
~
‡‚~Š‡‰ƒ

ƒ‰ƒ‚‚ƒ€‚Œ–ƒ„‰Šƒ‡€‚ 
Š‰ Š‰˜‚Š Šƒ‰‡— ƒ–Œ~— 
‚’ Œ

 
‡ ˜ƒ‚ƒ€ ˜ƒ€–Š ‹‡‰ƒ„ ˜ƒ‡•Ž ‹ ‹‡Œ‰… ‡‡ŒŠ˜ ] 
ƒŠ~—˜‡•–ŒŠŒ
‡‚—
‡‚ƒ˜ŠŒƒƒ‡Ž‡ƒ’–—ŽƒŠ‰˜‚ƒ~‡‡…
–˜Šƒ„~‡•–~˜‡˜Œ 
‚„

~ŒŠŒ˜ƒ‡‚Š‡

–‡€‡‡~ƒ

~ŒŠŒƒ~‹Šƒ‚Š‰Š‚‡—‡—~–˜ƒ‡‚Š‚”ƒ–‡~‹~ 
‡‰
ƒ‰ƒ˜ƒ˜—–‚˜~‚Š‡…˜ŒŠ‰‚‚—~‚ƒ‹‡–…~‹‡–Š~Šƒ‚Œ—Š‚„—‰„

‰Š~‚ƒŽ 
‹——–…~‹‡~ƒ–—ƒŒ‰ƒˆ˜Š‡‚˜‡’~ŠŒ‡‚—–„

‡Š—‡‚Œ—Š‡•Ž‡•Ž˜ƒ‡‚Šˆ‡–”Š‰‚
‚Œ—Š„ƒ…~‚~Œ
‡‚~Š‚„ƒ—~‹˜‡‚‚~–˜‡–‡‰‡–Œ€Š˜ƒ‡•Ž˜ƒ—…Œ‹
‡‚~Š 
~—–‚Œ‚—–‡’ƒ
…˜ƒŒ‚ˆ~ŠŒƒ–~ƒ‚‡Š~‹‡˜—Š~‡–€˜…~Š~’–„˜ƒ‰Œ~˜‡~ ] 
‚…‡–’ƒ‚‡‚‡—‹…–Œƒ‡Œ…–ƒ–‚•‚ƒƒ†Š‰‰‹Ž‡—˜ƒ‡ƒ…‡Š—‹‡Œ’Š‹Ž—‡Š~‡–€ 
‡‰‚ƒ—˜ƒ—Š–—’~€–ƒŠ‡’~—~‰Œ‹‡~ƒ–‚–‡„€‚Š†˜‡ƒ‚ƒ—˜ƒ—‡‡Šƒ~‡‰˜…~
˜ƒŒ‚ˆ~ŠŒ‡€—–‡’‰ƒ‚‡Ž—˜‡~Œ‡Šƒ~‚„˜…~‚…‡–’ƒ 

~†ƒ‡…–€‚–Œƒ‡~‹—~‡„„‡–€‚–ŒŒŒ——‚Œ‹‡Œ’‚Œ‰~‡‚~‡„ƒŽ‡– ] 
‚…Š”‚ ‚‡‚— ‡–…~ ‡‡†—Ž‡†‰‡Š —– •‡– –ƒ‡”‚ –…Ž ƒ‡Š~ Ž‰Ž—‰ …’–˜ …’
‹‚˜Žƒ~—ŽƒŽ‡–‡‰~‰‹‡~‡ŒƒŽ…Ž~‹‡–‚…~ƒ
ƒ‰ƒ˜ƒ‡Œƒ•Œ‚˜ƒ–‡… 
‚Œƒ~Œ–‡~—‚Š~ŠƒŠ–Œ~Š~ƒŒ—~ƒŠ‚
•ƒ
‚–˜~‡˜ƒŒ‡•‚Š~ƒŒ—Š–Œ~ˆŠŒ‚Šƒ~— 
—•‚‚Š…‚„Šƒ–•Œƒ‹~Š~ƒŠ—ƒŽ‡~—‡’Šƒ—‡•‚Šˆ‡‡—~Š–•’‚‚Ž‚…–€‚
‡˜ƒ 
‹—‚„Š~–•Ž~Š–‰—‹ƒ—Œ‡Ž‚Œ—–ƒ˜ƒ‰„Šƒ‡‡‰—‡•‚‹˜‚ƒƒ˜ƒ‰„Šƒ‡‡‰
—•‚~Š~•ŠŒ 
—…Ž‡‰‚„—•‚‚‡‚Ž—‚ŒŠ‰ƒ‚‰„—‚—~Š~~˜—‚—•‚‚Š…~ŠƒŽ‡–‚—•‚ƒ 
‚‡‚Šƒ‰‡‰—€–‚‡‚‡–‚‰~ƒ—•‚˜ƒŠ…Š‡…‚ŠŠƒ‰‡‰Šƒ‚‰„ƒŠ‡~‰ƒ‡Š—‡‚˜Œ…Œ
‡˜ƒŒ‡•‚ƒ‚Œƒ•ŠŒ‹—ƒ‡Š~–•Ž—ƒŒŒƒ˜ƒ—– 
˜‰‡ƒ‚„‚–ƒ˜‹‡•ƒƒ‹‡—ƒ‡—‹‡Ž—Š‚–ƒ˜•ƒ—…~‡Œ•’Ž‚—~˜‡~„˜ƒ‰– ]
‹‡–…~‹˜‰Ž—‚„
‚ŠŒ‚—
‡˜ƒ˜‰ŽŠ‰‚~‚
ƒ˜
•Œƒƒ–‰„–’

-53- 
ƒƒŒ‡Š‹‡Ž—‚˜~‚‰„Œ…~—‹‡–‚‡ƒ‰‡„‚„‡‰‹‡–…~‹˜‰‚Š‡‡Ž‚~‡„ƒŽ‡––~‡ƒ ] 
‹‡–‚‡ƒ‰‡„Š—‚ŠŒ—‡‡Ž—Š‹€‰ƒŒ‰ƒ–˜ƒ‡—‡
€‹‰ƒ‹‡–‚‡ƒ‰‡„–˜ƒ‡‡‹‡ŒƒŠ
—‰ƒ 
~Šƒƒ˜‡—ƒ‡‚‡‚…~‹’ƒŒ…~ƒŠ†Œ—ƒ…ˆ’‚Š–ƒ˜ƒ~ƒ~˜ƒ–…ŒƒŠ‡‰
‚‡Š–†ƒ~ƒ‚—‡ŒƒŠ‡’~Š†Œƒ’Š†‚‡ƒ˜‡—ƒ‡‹ƒ‡‚‹‡–…~Š†Œ 
ŠŠ’˜Œ—‹ƒ•Œ—‡€–‚ƒ–‡Œƒ•Š‡ƒ‚Œ…ŠŒ–•ƒ–‚ƒŽ˜‡—‡—~–‡ƒ–†Ž‡ƒŠ~ƒŒ—
– ] 
~‰‚‡‚—‰‚…ŽŒ‹—ŠŠ’˜‚~–€‚—ƒŠ‚Žƒ‡~€‚˜~ˆ‰ŠŠ~—ƒ˜ƒ•‡˜Œ€‡–‡ƒŒ~ 
ƒŒ‰ƒ‰…~—˜ƒ–ƒŠ‹ƒ•Œ–‡~—‚ŠŠƒ‰‡~–€‚Š—˜…~‚Š‡’˜‚Œ‹‡~ƒ–—‡‡ŽŒ–‚„ 
~ƒ„…‚–Œ~ƒ˜ƒ–•‚˜‡‡Š~ƒ„…ƒ…–‘ƒŠ•Ž–’‡˜—
–‹Š‡‡†—~ƒ„…‚‹–ƒ’‡‚
‚ƒ‚ˆ‰—…‰˜—~ƒ~‰ƒŒŠ——‡€–Œ— 
†Žƒ‚~–Œ~‹…ƒ–‡
–—–Œ‚Ž‹‡—–Š—˜‡‚„ŠŠ€˜ƒŽ•Š~Š‹~‚‹‡…‰ƒŽ‚…~Š~— 
…~Š‰~Š ˜Š•Šƒ•Œ‚~Œ…Œ‚Šƒ…‚‡‚Ž~ŠŠ‰ –†ƒ’†ƒ’•~ƒ’•Ž~–•†—‡Ž–ƒƒ
—‡€–‚ŠŠƒ‰‡ 
…‡—Œ~—‹ƒ‡‚„~Œ—‹ƒ‡Š‰–‡„Ž‚„‡–‚~…‡—Œ—‹ƒ‡˜ƒ–‡„ŽŠ‡•—‡Œ„‰‡ƒ–‡ ] 
~Š‚Œ‰Š‰‰~ƒ‹ƒ•‹ƒ‡~ƒŠˆ‡–”~‡Ž‚ƒ‚‡Š~~ƒŠ‚‹ƒ‡Š‰‡‡…‡~Œ~‚—•‚–ƒ~‰Šƒ 
~ƒ‡ƒ‚‡Š~—…–‰‚‡~Š”ƒ~ƒ—‹ƒ‡~Š‚„‡‡ƒ˜ƒ–‡„Ž‹‡‡•Š”‡~~‡Ž‚ƒ‚‡Š~‡˜~ 
‚‡‚‡—…–‰‚‡~Š~
ƒ‰~‡Ž’Š~‡Ž‚‚‡Š~˜~‹‰Š…Šƒ—‡‰Ž~‚Ž‚~˜‡~‹ŽŒ~‹ƒ•‹ƒ‡ 
‡˜–‰„ƒ‡˜‰
ƒ˜ƒ~‚˜~ƒ‚‡Š~Œƒ‰—ŒŠ†Ž•‡
ƒ–…‚‡Š~‹‡Œ’
ƒ~˜‡~~ƒŠ‚ˆ‰
…‡—Œ‚˜~‡Š‹ƒ•~ƒ‡~Š—‰˜‡ƒŽ‡‡‚ƒ~ƒ‡—ƒ‰—Œ˜…•Šˆ‡–”Š‡–‚ƒ•‡‡˜‡–˜~ 
ƒ‡—‚‚Š‰Š‹€‚‰–˜…‚—•‡„~ƒ˜…‚˜~ˆ–‡ƒŽ‡–ƒ˜ƒ‰–—€ƒ„‹‡˜Ž‰Ž‹’ ] 
ƒ†~Š‚Š‹~ƒƒ†‚Š‹€ƒ†ˆŠ‹~ˆŠ˜‚Š‡—‹€‚‰–‚„ƒˆ˜ƒ~‡˜‰–‡~‡„ƒŽ‡–
ƒ†~ŠˆŠ‹€ 
~‡‚‚Š~—‚‚„…ƒŽƒ˜ƒ—˜‹’‡˜Œ—ƒŠ‚Š‚Š~—‚˜~˜ƒ–‹‡Œ’ƒŽ‡–Š~—Ž ] 
‰Œ…~—–‚„‰‡~‡‰‘ƒ•‡—‡—‚‹‡‰ƒ‡—–€ƒŒ…~‘ƒ•Š–˜ƒŒ–‡”…~Š‹~‚ 
–Œ~—–‚„‰ƒŽ~”Œ‡Œ–~‚ŠŠ”~•–—‘‡ƒ‚ƒ‚Œ”‡Ž’‚Œ—Ž~ƒ‚…~Š‰‡Ž—‚Š
‚–‡‰‚‡Ž’Š‚–‡”‚˜˜ŠƒŽ‡Œƒ•Œ‰‚—‡~Š 
˜ƒƒ˜‰~˜‡~…–€‚‚„—‚~–Ž‡ŠƒŠƒ€‹~‹—„‡–€‚–Œ‡ŽŒ…~ƒŠ–Œ~—ƒŽ‡––Œ~ ] 
ƒ—Šƒ‚Œƒ~Š‰‡~‹ƒ•ŒŠ—ƒŽƒ”–‡—ƒ—Œ„Š~–—‡‹‰‡–—~–Œ~ƒ‡~‰„Ž…ƒ‡–‚‰ƒ 
~Š~‚Š’—‚Œƒ~‡~Šƒ‚Š’—‚Œƒ~‡–ƒŒ‹ƒ•ŒŠ—ƒŽƒ”–‡—ƒ‡~—Œ„ƒ‹‚˜†Šƒ— 
Š~–—‡ƒ–Œ‡……Œƒ”‹Œƒ—‡—‡–„ƒ‰
‡~‚Ž‚‹†‚—–‡’ƒ‚Š’—‚Œƒ~Š—˜Œ‚‡ 
˜€–Šƒ˜ƒŒˆ’‚ŽƒŽ‡~‡…‰ƒ‡•–Œ~Š~‹Œƒ˜€–Š–ƒ‡ƒŽ‡~…Œƒ”˜ƒ‡‚Š•‡’Œ—‰…Œƒ”ƒ 
‹‡–ƒ‡ ‹Ž‡~ Š~–—‡ ‹Ž‡~—‰ Š~–—‡ Ž‚ƒ ‹ŒƒŒ ˜ƒ…’ ˜ƒ‡‚Š ˜ƒ€–‚ Š‰Œ –ƒ‡ ~Š~ …Œƒ” 
–…~–‚„~‰~Š~ƒ„Œ‚ŠŒŠƒ„˜ƒŠŒ~Š‚„‡‰‹†‚ƒƒ–€–˜ƒ‡‚‡‚Ž~Š~–Œ˜€–Š
‡ƒ€:–ŒŒƒŠ‡’~˜ƒ…’~ƒ‚‰Šƒ‡–Œ€Š–…~–~ƒ‚ƒ˜ŠŒ~Š~ƒ‚—‰ƒ‡–Œ€Š 
~ŒŠ‰—˜ƒƒ˜‰‘ƒ
Œ€‚Œ~‡‚ŠŠ‡€–ƒŽ‡–—ƒŒ‰ƒ ‚–ƒ˜Œ–˜ƒ‡Šƒ€‚–ƒ˜‚ƒ‰—‹†‚ ] 
‡Ž—Œƒ‚ƒŠ•Š…‹‚Š—‡Š~–—‡Š‰~‚
ƒ˜ƒ—•‚ƒ‚ƒ‡‡…ŠŒƒ„Œ‡–‚‡˜‰—~‡ƒ‚ 
‡ƒ‡–Š~‡Œ‡‰ ‚–ƒ˜‚ƒ‰•–~Š~‚–ƒ˜ƒŒŠ˜–‰„Ž~Š—–
ƒ~‰Š‚„ƒ‡‡ŠŒƒ„Œ 
‚„Œ–˜ƒ‡ƒ‚ƒŠ•Š…ƒŠ‡~—…˜‡ƒ„‡‰ƒŒ‰ƒ•ƒ…‡–ƒ‡ƒ„‡ƒ…‚‡‚‡‚–ƒ˜‚ƒ‰‡Š‚–ƒ˜ 
ƒ‰‚„‡ŠŠ‰–ƒ‡—˜ƒ‡‚Š‹€‚–ƒ~‰Šƒ‚ƒŠ•Š…ƒŠ‡~…˜‡Ž’ƒ–‡…‚„Œ‚—~˜‡~ 
‹‚Š—‚‡—‚„—‹‡—ƒ…‹‚ƒ…†‹‚Š‡~—ƒŠ~‰—‡ƒŒ”ƒ‰Š‚—ƒ~Š‹~‚–ƒ˜‚

-54- 
‚„“ƒŒ‹‡—ƒ‚—‡ƒ“ƒ‚„Œ‹‡—ƒ—ƒŠ~‰—‡Š‰‚‚„‹‡‡’Œ‹‚‹Œ”ƒ‰Š‹‡—ƒƒ
 Šƒ€†~Šƒ’ƒ~†~ŠŠƒ€ƒ’ 
‹‡–‚ƒ˜Š~——–‡’ƒ‹Œ”Šƒ—ƒ~ˆ‰ƒŠƒŽ‹‡‡Œ˜Œ‚Š‰‹~‚‹‡…‰ƒŽ‚…~Š~— ] 
‚Ž˜‚˜ƒ—‡Š…‡Š—‡‹Œ”Šƒ‹~ƒ˜‚˜ƒ—‡Š…‡Š‡~ˆ‰ƒŠƒŽ‹~—‡’Š‰‹‡–ƒŒ~ 
‚˜~ˆŠ—–…‚—‚Œ~Šƒ‚˜~—‚Œ˜~‹Šƒ•˜Šˆ‡–”‚˜~—˜Šˆ‡Š~‡„ƒŽ‡–
–…‚˜ƒ…ƒ‰‹~Šƒˆ‡˜ƒ…ƒ‰‹˜ƒ—Šˆ‡–” 

„‡Žƒ’ ŠŠƒ‰— ‘‡ƒ‚ƒ ‚•” Š ‹ƒ” ‘‡ƒ ‹ƒ”Š ˆ‡–” ‡Šƒ… ˜‰Œ ‹‡ŒƒŠ— ‡Ž’Š— –Œ~ ] 
ƒ–~‡Šƒ…ƒŒŠ—˜ƒŽƒ–…~‚‹‡Œ’—ƒ‡‰ŒƒŒƒ”‡—‡˜–Œ~ƒ†Š‚Œ„‡Šƒ…ƒŒŠŠ‹‡‰Šƒ‚
‚Œ…ŠŒ‚„‡~ƒ˜–…~‹’ƒ“–’Œ‚˜Œ…ŠŒ‹’
‡‚‹‡—•‹‡ƒ–‡~ 
2˜–ƒŒ‚Ž—Š—…~‘–ƒ…Œ„‹—‹‡ŒƒŠ—ƒ~Œ˜—…Ž—‚‡—‡ƒ„‡~—‡—‹’–Œ~ ] 
ˆƒ–
–Š•‡†—ŠƒŒŠ‡‰ƒ˜ƒ‡…†—‚~‡—‚„‚–~ƒ‡‚~‡—‚„—‹‡—ƒ…‹‚ƒ˜ƒŒ‡‘
‹‡Ž‡Œ~Š—~–•Ž‚„ƒ‡~–•Ž‚„‹‡ƒ—– 
…~— ‰˜‡ ˆ‡~ 
•‚Š —‡ƒ €‡–˜ ‡’ Šƒ’‰ ‚–‰— ˜— ƒŒ‡Š ˜— Š‰— –Œ~ ‹‡‡… “’…‚ ] 
ƒ—‚Š‰ŒƒŠ—…˜Œ–˜ƒ‡–‰—Š•‡ƒ˜ƒ—‚Œ‰˜—ŒŠ‡ƒ˜Ž–’ŠŠŒƒ—‚Š‰—
…Ž˜—ƒ 
ˆƒŒ–•Žƒƒ˜Šƒ‚‹ƒ‡–†’Žƒ—‡~Š‚–‚—~Š—†•—‹~‚Žƒ–…~Š–†’Ž—–‰Œ‡Š
‡‚ 
‹‡Šƒ€‚–‚—‚Œ‚Šƒ€‚ŠŒŠ‚‰„‚Ž‚ƒ‚Šƒ€‚ŠŒ‚„—‹‡–’–~ƒŒ—˜—˜‡Ž‰Š 
…~–ˆ‡~Œƒƒ†ŠŠ‰‚˜ƒ†‚ŠŠƒ‰‡ƒ†
~–—Š”ƒ†—’‚‚Œ‚„Š‹‡‰ƒ„~Š‹‡•‡”ƒ 
˜‡‚Š‚Œ–˜ƒ‡‚‰„‡‡~ƒ˜ƒ~‡‰ƒ—‚Š‰ŒŠ‡—…˜‰Šƒ –ŠŠ‰‚˜ƒ†‚ŠŠƒ‰‡Š…––
 ˜—•–ŒƒŠ—‚„‚ 
‹‡ŽŒŠ–˜ƒ‡ƒ‡‚‹’‡‰ƒ‹‡…‰ƒŽ‚…~Š~—~†‡Š˜ƒ‡—‡ƒ‡‚—‹‡‡ƒŠ‡‚Šƒ–‡—‰‹’ ] 
’•‡ƒ–€~‡†Ž‡‡‚—†ŽŒ‡ƒ–€ƒƒ€„‡~Š~Œ~ 

…

–€‚‹—‚Žƒ–˜ƒ‡ƒ…‡Š”‚‚ŒŠ 
‹‡Ž†•‹‡—Ž~‹Š~‹‡Šƒ€‹‡—~–—‡‹ƒ‡‚‹‡Šƒ€‹‡—Ž~ƒ‡‚‹’ —†ŽŒŽ‡‡Š•†‡Œ 
‡Ž’Š ‹’ƒŒ‰‹‡ŽŒŠ‹˜ƒ~‹Ž—‡‹ƒ‡‰ƒŽ‡Œ‡‹‡–‚‰ƒƒ˜’ƒ•˜Š…‡–Œ~‹‡‡…
–‚„ƒ
‹’ƒŒ‰‹‡‡Ž‡”–‹Ž‡~—ŽŒŽ‡‡Š•‹‚‹ƒ‡‚—•– ‚~ƒ—‚ 
˜‡‚‡ŽŒ…~—~‡„ƒŽ‡–Š‚~–Ž‚‡‚ƒ…~ƒ–…~‡„ƒŽ‡–‹…~“‡‡˜‚…~–•ƒ ] 
‘‡ƒ‚ƒ˜ƒ”–ŒŽƒ˜‡ƒ˜ƒ~˜~ƒŽ‡–…‡‰ƒ‚‚Š‚~”‡—‰‘‰˜˜~”Šƒ„–„‚Šƒ•…ƒ~†‡Š— 
˜~‡˜Š‡•—˜ƒ‡‚˜ƒŽ€’‚‡Š‹‡—ƒ—‹‡Š—ƒ–‡‚”ƒ•—‡‹ŠƒŒ‹~‡˜€’~Š‡Ž~–Œ~ƒ 
˜ƒ–ŒŠ ‡Š~~—‹~€’‡~Š‡Ž~—ŠŠ‰‡Š—‡‡Ž~Š~ 

…Œ–„ƒ…‚˜~ƒ ‚Ž‡Œ‚~‡—Ž 
‡Ž~‹˜ƒ~~‡‚—‡Œ‡‡Š‚˜‡‚‡Š~ƒ~ƒ˜ƒ‡‚ƒƒ‰~~Šƒ‰ŠŠ~ ƒŽŒŒ•‡„…Œ~Š‡Ž~— 
–ƒ…‚‡‚—~’˜Šƒ„‹ŠƒŒ€’Ž~Š‹€—‹’–Œ~‰ƒŒ‰‹‰~~ŠŠ~‹‚€’~~Š
ƒŽŒŒ€’Ž—ƒŽ‡–Š‡–’‚ƒ€’˜”•—‚‡—‡ 
‹ƒ‡‰ —‡ ‹ƒ• —~– ‚„‡~ –ƒ‰ ƒ† –˜ƒ‡ ‹‡†ƒ— ‚Œ ‚Ž‡Œ Š— ˜ƒŠ€ Š ‹‡–Œ ‹ƒ‡‚ 
Š‡ƒŒ
‡‚‚„’~•†~Š€~Š~ƒŒ‡Š‹ƒ•—~–
‡‚~Š‹~ƒŠ~‰˜ƒ‡ƒ†—‹‡Ž‡Ž˜Œ‹‡—Ž~Š 
‚–‡’‰˜ƒ…’—‡ƒŒ‡Š‚–—‡~–‹‡–Œƒ~‹~—–Œ~~

ƒ„…‚’•Œƒ–•˜ƒ…’‹Šƒ
‡‚—
~

–ƒŒ‡Š‡

Š•Š–—’~’~•†~Š€ƒ‹Šƒ 
‹

Œ–‚ƒ

…ƒŠ‡~‰˜ƒŒƒ•˜ƒ–‹‡–Œƒ~‚—•‹

Œ–‚‹~‹‡Š’Šƒ’Œ‹‡—ƒ–‡’‹‡•…Ž‹ƒ‡‚ 
‹•ŠŒ~‡—ƒ•–~—‚Š‘‡—‡Š‚ƒ…~Š‚„‚—•‹~~

—–‰ƒ‚Œƒ•~–Š
‡‚
‹‡—–’Œ‚‡–

-55-
ƒŠŠ‹‡Ž———
—‡~‹˜ƒ”‡‡˜‚‡–…~ƒŠ—–ƒ‡‚˜~–’—Š…ƒ˜‡ŽŠˆ–”ƒ‚—‚‡‚—‰~†‡Š—–‡”‚‡Ž
‡˜~‚Š‡‚Š—–ƒ‡Š€ƒŽ‚‡‚—ƒ‡‰ƒ…˜ŽŠ‹~Šƒ~—ŠŠ”„–ŒŠ‡˜‰Š‚‚~ƒ’–‚‹ƒ…˜…
ˆ–ƒ…ƒ˜‡Ž‚˜~–—‡~ƒŒƒŠŠ‡‚–‡‡…‚„‡~Š~—Š”„–Œƒ˜~ƒŒ—Š‚”–‡~Œ—‡˜‡~ƒ˜ƒ~ 
~ƒ‚–‡‡…‚„‡~Š”„–ŒŠ~—ƒ—‚ƒƒ”Œ–‚˜~–•Šˆ–˜‚ŠŠ‡‚˜~‡˜…•Š‹‡Ž———‡–…~
ƒ†‡–Œ€Š~ƒ‚ƒŠ—–ƒ‡‚…ƒ˜‡Ž‚‡–…~‹~‚—ƒ–‡’"–‡–Œ€Š~ƒ‚Š~—ƒ‡˜–Œ~ƒŒƒŠ 
Š‰ƒ Š~–—‡‡Šƒ€˜~…‡–†‚Š~Š‡‰–‡‰ ‹‡Ž—‚——‹‡Œ’——•–ƒŠ”~‡˜‡‡‚—ƒ—…‡˜‡—
‹‡Ž———‡Ž’Š‚‡‚—‡‡Ž‚˜~Š”„–Œ–‰„˜~„

 

ŠŠƒ‰ ‡

 ‚ŠŠŒŠ ‡–’Š‚ 

Œ‚‡ ‡•‡˜ƒ‰ •

— ŠŠ’˜Œ ‚

‚ŠŠ„–Œ –—~ ‚’ƒ•˜ ‚‡‚ ƒ‡‰ 
‹— ‹‡ŠŠ’˜Œ ƒ‡‚ •

— Š‡Š –Œ—Œ ‹‡‰–ƒ ƒ‡‚ –—~ ƒŠ~ ‚‰ƒŒ‚ „
‡Žƒ’ ˜‡—‡ ‡–ƒ…ƒ ~

ƒ„… 
ƒŠ”~‹‡–ƒ…‚˜~‰

…~‡Œ„Œ‚‡‚–—~Š„‡ƒŠ–‚Š—ƒ˜ƒ–‡ŒŽŠ˜ƒŠ‚Š‹ƒ•Œ‚‡‚ƒ ‡•‡˜ƒ‰
 ˜—˜ƒŠ 
–‡†’Œ‹—Š•Œƒ‹—ŠŠ’˜Œ‚‡‚
ƒ~
~–ƒ‡—„
‡Žƒ’–ƒ…‚‡‚—ƒŽ‚‡‚ŠŠ~‚˜Ž— 
‚

‚ŠŠ„–Œ‡’Œ–ƒ‰„ƒŒ—Š˜ƒ‰„Š‡‰Š‡€–‚Œ‹‡–ƒ…–˜ƒ‡ƒ‡€‚–ƒ‰„˜—–’˜—Ž

Š€ƒ‚Ž‰ 
–ƒ…‚‹€ƒ€ƒ‚Ž‰•„˜Œ‡˜…~ŠŠ‚‡‚ƒ–ƒ…‚—†–’ƒ–ƒ‰„Š‚Š‡–Œ—‹‡…ƒ†‹Šƒ‰–—~‰
ŽŠ‡‚‡ƒ‹ƒ˜‡‚–ƒ…‚˜~˜ƒŠ‚Š‚–ƒ‚‚

‚ŠŠ„–Œ‰~˜–…~ƒ˜Š‚Š‚~ŠƒŒ”
‚‰Š‚‡ŠŠ‰ˆ‰ŒƒŒŠŠ–—’~ƒ‰˜‡ 
•Œƒ–ƒŒ–ƒ‡—Š‰Œ–˜ƒ‡‹‡…‰ƒŽ‚Š‰˜ƒ‡Œ‡Ž’‡‰‰ƒ˜Š~–…‚„‚—Œ—‡Ž…ƒ†ˆ‰Œ–˜ƒ‡ˆ~
‹‡Œƒ˜‡Š‚—‡€–‚ƒ˜…ƒ‡Œ‚˜ƒ…‡‡˜‚†–’ƒŠŠ‰ƒ–‡…Š‹~‡•ƒ•‚

~ƒ‚ƒƒ‚‡‡‹‡–’Œ‚Š‡‚•‚‡–…ƒ‡Ž–
˜‡Š‡‡‡ƒŒ—ƒ…‚˜ƒ”•˜Š‡‚•‡Ž–ƒ˜‘~Œˆƒ˜Œ

~†‡Š—–‚ƒŽ‡–ƒŒ˜ƒŒ‡—–Œ 
‘~‹—€‚‡–ƒŒƒ…ƒ–‚‡—Œ‚Œ…‚˜ƒŒ‡–Œ~ƒ‚†‹~~‡—‚ŒŠ•ƒ”„–Œ˜~‡˜Š~— ] 
‡Š~‚Š‡…˜‰Š•–‚„—‡Š‚ŽƒŽ‡†•Žˆ‰‹~‚‰–‚—~–Š–ƒ„…Šˆ‡–”‰ƒ˜•‡˜— 
~Š‹‡ŠŠ’˜Œ—‚ŒŠŠ‹‡Œ—‹~—ˆŠ˜–Œ~ƒ‘‡ƒ‚ƒ‰ƒ˜•‡˜—ƒ‡‰‚‰–‚ƒŠ‚˜Š
‚ƒ†~ƒ‚—‚–ƒ•~Š–ŒŠ”~—‡˜Ž‚ƒ‹‡ƒ† 
…‚‡Š‚ŽƒŒ‚ƒ…˜ƒ…ƒ˜‰Š–˜ƒŒ‹~‚‹‡Š—ƒ–‡ƒŽ˜‡Š‡€‚—‰Œ‚ƒ…ƒ‡˜Š~— ] 
~ƒ„…‚Š—‹‡—ƒ‡…‚‡‚‚„Š~˜ƒ‰‚‡‚~ƒ„…‚…‚Š—‹‡—ƒ‡…‚‡‚‚„Š~˜ƒ‰‚‡‚
˜ƒ…Œ‚ƒ…ƒ˜‰‡—‚‡Š~…‡Ž~Š—‡˜Ž‚ƒ

-56- 
‹ƒ•Œ˜–•–€‡Ž~‹~‡ŽŠ~—‚…‡—‚‘ƒƒ‚Š~—Šƒ~—Šƒ˜‡Š‡˜€‚‡—‡—‡Œ‡Œ…~ ] 
Œ„˜‰Œ‚˜~‡Ž‰~—Š~ƒ–~ƒ…ƒŠ—Š˜‰Œ‡Š˜Žƒ‰—ƒŠ‡˜‡Žƒ–~ƒ~˜‹——‡—
ƒ…˜—–~ƒ‚„Šƒ‡ƒ˜—‡Ž’ŠŒ‚„˜~ƒ~‡”ƒ‡———…‡~—‚„‰ 
‚Œ‡…‚„ƒ…~˜~–ƒŠƒ…‡Š”‡~Š———…‚‡‚Š”„ˆ—–‚–Œ‡‚–ƒ˜‚Š€‹•ƒ‚—‰ ] 
ƒ~ƒ‡ˆ—–‚ƒ”–ƒ‚„‹~‚Žƒ‚–ƒ˜‚ƒ‰Šƒ‡„‚‡‚‡ƒ…~Œ—‚€~‹‡‰–~ƒ‡Š~ƒ—€Žƒ 
˜ƒ‡˜ƒ~‚—ƒ‡‰‚–ƒ˜‚Š€Š˜ƒŠƒ•‚–‚ƒ‡‚‹‡‡–‹‡–’‰—‚‡‚ˆ‰‰~ƒƒ‡”‡ƒ‹‡‰~ŠŒ 
‚–ƒ˜‚ ˜’•—‚ ˜~ „~ ‡˜‡~–ƒ ‚–ƒ˜‚ Š€ –ƒ ƒ‡”‚ ˜ƒ†ƒ ˜–…~ ‚€Š’ŒŠ ˜ƒŒƒ ƒ‡‚
ƒŠ‚˜‡‚—˜‡˜‡Œ~‚ 
ƒ”–‡‚‡˜–‡Œ~ƒ‚ƒ‹‡Š‰ƒ~—‹‡ŽŒ‡Š–—•Šƒ~—ŠŠ•ƒ”„–Œ˜‡Š‡˜Ž‰Ž‚– ] 
‹‡ŽƒŒ‡– “ ‡Š— ƒ‡‰ ‚Š– ——…Œ ‹‡ŽƒŒ‡– Š‰ƒ~ ƒŽ‡~ ~ƒ‚— Š~ ‹‡ŽƒŒ‡– Š ‡˜–‡—‰ƒ 
‡Ž—‡‡–‚—ƒ‡Ž’Š‡˜…—ƒ ‚Š–‹ƒ—Œ‹‡–ƒ~ƒ‡˜ƒ–‡’Š‡~‰‹‡Š€—•–•‚Œ‹‡’Ž‹‡~”ƒ‡ 
Šƒ‡–Œ‡˜Ž‚‚~ ‹‡ŽŒ‡‡Ž‹ƒ—‡~‚Š–Š—ƒ—…Š—‡‹~‡Š‚Žƒ‹‡ŽŒ‡
 –ƒ‚Œ–—‰‚—‡—‹ƒ•Œ‘~–‡Œ…‚Š 
˜‡—‡‚…‡—–ŒƒŠ‚Œ…‡ŒƒŒŠˆƒŒˆŠƒ‚‚‡‚—–Œ˜—ƒ•˜ƒ~–Š‚‡‚–‚Ž‚Œƒ‚’‡‚Œ ] 
‚‡’Š—‰‚Š~Š‡‰Šƒ€~”•ƒ”ƒƒ‡˜ƒŒ~
Š–Œ†‡ŒƒŽ‡~–—~‰•‡ƒ~€
‚€

‚Š‡‚•‚‡ŽŒ

‚Ž–’

•–‚ 
‚ŒƒŽ‡–ŠŠ~—ƒ‹ƒ–—
˜‡Ž–ƒ˜‚Š‡‚•˜Œ•‚ŠƒŽ‡–˜Œ‰‚Š•Š“‡ƒ‡Š~–€‚‹‡˜Ž‰Ž 
•‡"‡Œ—˜~–‡‰„‚Šˆ‡–”‚Œ–Œ~ƒ‡ŽŠ‚Œ‰‚˜ŒŒ•Œ…˜‚ƒŽ‡–"‚‡—‡‚—~–‹—–ŒƒŠ 
ŠŠ~~–€‚ƒ–‡‰„‚~Š•‡ƒ‡ƒŠ˜‚•–‚”‡‚–ƒ˜ƒ˜‰ˆ‰ƒŒ—˜~ƒ–‡‰„‡~Š——•‡ 
ƒ~”ƒ‰Š–Œ~ˆŠŒ‚ƒ—ƒŒ‰‹ƒŠ‰‚‡‚‡~Š‡€‡‚‡—‡‚—~–—‡Š~–€‚ƒŠ–Œ~—‰ƒ‰‰ƒ‚ 
’~ˆŠŒ‚ƒ˜ŒƒŠ‡Ž~"ˆŠŒ‚ƒƒŽ‡–ƒŠ–Œ~ƒ—‡–Œ~‡‚‡—‡‚—~–‹~ƒ‹‰‡‡ƒ†—‡’ 
‡~‡—‡Š—ƒ˜‰‡–‚"ŠŒ‚ƒ–Œ~ƒƒŽ‡–‹–˜‚ˆŠŒ‚ƒ‚„–ƒ‚‡’Š‰~–€‚ƒŠ–Œ~‹‡’~ 
~†…Š‡—‹Ž‡‡~†~‡€~†…‡‡~ƒ—~–‚‹~Š”~ƒŠ‡~ƒ•‡‡Œ‡ŽŠ‰ƒ~†…‹ƒ—‚‡‚~Šƒ
‚„ŒƒŽŠ–~—Ž~†‡‡Š‹ƒ‡‚…~ 
•–ƒ‹‡—ŽŠ‚•ƒ˜˜Ž‡…Œ…˜ƒ’Œ~Š‹ƒ•ŒŠ‹‡‰–~~‡‚Š–—’~‡~—ƒŽ‡––‡‚‚—ŒŠƒ
‘‡ƒ‚Š‹‡Šƒ‰‡‹‡‰–~‚‚•ƒ˜˜ƒŒƒ•Œ–‰—‡—‹ƒ•Œ

…–‚ 
$…—ƒ‡ŠŒ‡”…‰&Šƒ€ƒ…Š‚—Žƒ‚–‚‡’‚ƒ‡~Œ”‰ƒŠ˜~”Š‚‡Ž—ˆ–~Š‡˜Š~— 
‚Œƒ‡˜ƒƒ…ƒ–’Š–‡‰—‰ƒŠˆŠ‡ƒŠŠƒ‰‚Œ~”‡—ƒ˜ƒ†—˜—ƒ…‚…’—Œ‚ŠŠƒ‰Š–„…˜‰ƒ 
~‡”ƒ‚Š‡Šƒ~‡˜–Œ~ƒŠƒ˜ƒ~~‡”ƒ‚Š~ŠƒŒŠŠ–ƒ„…ŠƒŠƒŒ–€‹‡’‚‚—
ˆƒ–‡Š‡—‚"ƒ‰Ž
–—’~
€–—–Œ~—‚ŒƒŒ‰ƒ‹‡•ƒ…–ƒ–‡•˜ƒƒŠƒ˜ƒ~

-57-
‚–ƒ˜

~–‚ 
ƒŽ‡–Œ –ƒ‡—‚‡’˜˜—Œ ƒ—•‡ƒ ‚–ƒ˜ ˜…Œ— €… ‹ƒ‡ ‹‡‡…‚—’Ž –’ –ƒ‡— ‡˜’˜˜—‚ 
~Œ‹ƒ•Œ„Œ•‡˜‡Š‰‚„‡~‹‡~”ƒŒƒ‡‚‹~Š”„ƒŽ‡––Œ~ƒ‹‡€…‚‡Œ‡‹ƒ‡Š•ƒ„‡…––Œ~‡— 
‚–ƒ˜‚˜~ƒŽŠ—‡‚Ž‚ƒƒ‡†‹‡Ž‡Ž˜Œƒ‡‚ƒƒ—Œ—ŒŠƒ˜ƒ~–Š‹‡—•Œƒ‡‚‹Šƒ‰—–ƒ–‡–‚
‚•˜‚Šƒ‚—Œ—ŒŠ‚‡Ž˜‚ŠƒŽ‡Š‚Œ‰—‡—‹ƒ•‡‰‚–‚~‡‚—

–‚ 
˜—‚…ŽŒŠ—ƒŒ—ƒ˜‰‹‡–‚ˆƒ˜‡Š–Œ~˜‡‰ƒŽ‡…‚Š~—ƒ„‡~ƒŽ‡–‹‡˜”‡˜‚—‰ 
“ƒ–‡˜‚ƒ"‚…ƒŽŒƒ˜‰•‡Š”~~•ƒ‚ŒŠ~‡‚‚Š~—‚ƒƒƒ…ƒŽ‡ƒ‡Žƒ•‡Ž–‡•…”‡Š€‡‹‚–~
ƒ†‡‰‚…ƒŽŒ~–‡ƒ–‰——‡Š”~ƒ˜‰—ƒŒ‰‚…ƒŽŒ‚„‚–ƒ˜ƒ‚–ƒ˜€Ž‰‚„•‡~ƒ‚ 
˜ƒ‰Š‚‡•‚‡‚—‡Ž’Œ–”~Š—ƒŽ‡~•‡Š—ƒ‡Œ‡Š‰‚Œ‡Ž’Œƒ˜‰~Ž˜˜‰–Œ‚˜–‚ 
•‡—’~—~‡„‡‚•‚ŠŠƒ’‚Š”„–Ž„~ƒƒ—–€‚ˆ‰Œ–‡~‚ƒ
ƒ‰ƒƒŒŠ˜ƒ˜ƒ‡Ž—Œ 
‚–ƒ˜ ƒŒŠ˜ ƒ•— ‚‡‚— ‡’Š –” ~Š ‚‡‚ 
ƒ‰ƒ ˜–”ƒ ˜–” ‡–ƒŽŒ ‡˜†•— ~Š Š— ŠŒ ‚‡‚
—’Ž˜‡—Œ

‡–‚ 
‡˜ƒ–‡”‡˜ŒŠ‹—–”ƒŠ‚‡—‡ŠƒŽŠ‡˜‡”–ŠƒŠ~ƒ‹‡Š—ƒ–‡‚‡—‡‡˜ŒŠ˜Œ‡‡ƒŒ‚’ƒ•˜ 
‚‡—‡‚—~–—~Š~ŒŠ’ƒ•–€‚‚‡—‡‚—~–˜”‡…Œ˜ƒ‚—Š‹‡–€ƒ‚ƒ~—Šƒ•Œ‚„‚‡‚ƒ 
‹—Š~—‚”–~Šƒ‚‡—‡ŠƒŠ~‚‡Œ‡Œ~‡‚–ƒ…‚Š—˜ƒ‡—‡~‚˜‡‡ŽŒ•Š…—†‹‡Š—ƒ–‡ 
Š~—ƒŽ‡–ƒ‹‡”‚‡Ž—˜~ƒŽ‡–‡Ž’Š‡˜”‚ƒ‚—Žˆ‰–Œ~‡–—~ƒŠ”„ƒŽ‡–˜~Š~—~—ƒŽŒ‰‡ƒ
‹—Š~—‰~—‡—‚–”ƒŠ—‚~–Ž‡Š—‡˜—‚—‰ƒ"ƒ†–˜ƒ‡ƒ„‚‚’ƒ•˜ŒŠ˜‚’‡~

Œ–‚ 
ƒŽ˜‰~˜ƒ–…‡Š‡~ˆ~ƒ†ŠŠƒ‰—~–ƒ˜–ƒŒƒŒ‡Š˜‡Ž‰˜‹ŠŠƒ‰ŒƒŠ‡Ž~‡˜Š~— 
$‚”ƒ–—‚ŒŒƒŠ…~Š‰—ƒŽ‡‡‚&˜–ƒŒ˜‡Ž‰˜~Šƒ–ƒŒŠŠƒ‰—~–~Š–…~ŠŠƒ‰—‡Š 
‹ŠŠƒ‰˜~„Š‰‹‡—‚~˜ƒ–…‡Š‡~‡˜Š~—~Š—‡Ž‡—‚–ƒŠ‹~‚~˜ƒ–…‡–ƒ‚Ž’˜‚ 
~Š€ƒ‚‰ŒƒŠˆŽ‡~‹~‡Š–Œ~€ƒ‚‰ŒƒŠ‡ŽŽ‡~~˜ƒ–…‡ŠŠ~ƒ˜ƒ~‡˜Š~—‘‡ŠŠƒ‰—~–
‡˜–‡

–‚ 
–˜ƒ‡‚‡‚‡—–ƒŠ‡~‰‹~“‡‡˜‚ŠƒŽ‡–Š‡˜Ž‰Ž–‡—…ŠŠƒ‰…˜’Ž—‰ƒ‹‡‡ƒŒŠŠƒ‰‡˜ŒŠ 
‹‡”Œ~‡Š‹‡…~‚—Š—‹‡•‡„…Œƒ—~–‚ŠŠƒ‰‚˜~ƒ˜ƒ‡‚—ƒ~–˜ƒ‡ƒ†‹‡ŒŠ—Œƒ˜ƒ—…˜‚ 
ƒ‡‡Œƒ–ƒŠŠ‰ƒ~—‡Š–Œ~ƒŽ‡–"ŒŒ•‡„…‡‹~ƒ‡‡Œ—…‚‹ƒ•Œ‡‰‹—–~—‚Š‘‡ 
‰~ƒ"ŒŒƒ•‡„…‡‹~ƒ‡‡Œƒ—~–‚ŠŠƒ‰‹€ˆ‰ŒŒƒ•‡„…‡‹~‹‚‡Š˜Š–—’~‡~—ƒŒ‰
~Š’Š‡‚‡ƒŠ€–‚˜~ƒ—~–‚ŠŠƒ‰‚‡•‡„…Œƒ†—’ˆ‰–…~–”•Œ„ 
—…‚ ŠŠƒ‰Š ‹‡‰–~ ‡Ž— ƒƒ ‡Ž~ ŠŠƒ‰‚Œ ~”~—‰— —ƒ—…Š ˆ‡–” ‡Ž~ ‹~ƒŽ‡–Š ‡˜Š~— ‰…~ 
‹‡Šƒ‰‡‹˜~ƒ‹‡–…~ƒ‡‚‡ˆ‰‹˜‡‡‚‹˜~—ƒŒ‰ƒ–Œƒ~–‚˜~ƒŽ‡–Š†‡ƒŠŠƒ‰Šƒ‡’–‹ƒ–€‡— 
ŠƒŒ˜~ŠŠƒ‰‚Œ‹‡‰–~ƒ‡‚—ƒŠ–Œ~ƒŽ‡–ƒƒŽ‡–Šƒ—~–‚ŠŠƒ‰‚—~–‡€‚˜–…ŒŠ‡’ƒ—–ƒŠ
–ƒŠ‹‡Šƒ‰‡‹‚—‹‚Š‡˜–Œ~ƒ–ƒŠ‹‡”ƒ–—ƒŠ~—ƒ

-58-
ˆƒŽ‡…

~–‚ 
ƒŠ–ƒŠ‚Žƒ”–ƒ–‡Š“ƒ…Œ‚–ƒŒ‰‚Š—‚–—Œ‚˜ƒ—Œ‡”…‚Šƒ””‡•‡˜—~ƒ˜ƒ‡‚‡˜Š~— 
‚‡•’˜‹€—ƒŽ‡–Š‡˜–‚‚ƒ•–‚„‹‡—…ŒƒŽ‡–‡—‚ƒ"‘‡‚Œ–‡~‰‹‡—…Œ 
ˆ—ŒƒŽ‡~–ƒ‚ƒ•–‚„‹‡—…Œ–Œ~ƒƒŽ‡–—ƒŠƒ…‡ƒŒ‡Š•–ˆƒŽ‡…˜•ƒ~Š~‡‚‚–ƒŒ‰ 
˜~—‡‡Œ˜‚–ƒŒ‡•’˜—–ŒƒŠƒ˜Žƒƒ‰—ƒŽ‚ƒ‚~–ƒ‚‚‹ƒ…˜–~—‚Šƒ˜”‚Œƒ”‚‰–Œ„‚
—…Œ•ƒ‡Š‚Šƒ‚„ƒ˜ƒ‡ŒŠ˜‚Š‚ƒ†Š‚’—‚‚

…Œ•‡~‹~

”–‚ 
‹—‡‰‚„ŠŠƒ‰ƒŒŠŠ‡~‰‹~Š”„ƒŽ‡–Š‡˜Š~—ƒ˜‡—‡ŠŠƒ‰Š‡˜Š•˜‚‚Žƒ˜…‚‡–…~‡Œ 
‡—‚ƒ"‚‡—‡ƒŽŒŠ—‚ŒŒ˜ƒ–…~˜ƒ˜‰Œ‹—‹‡ŒƒŠ—‹ƒ•Œ—’…Šƒ~‡•‡„Ž‹‡—Ž‹‡ŒƒŠ 
"‘‰ˆŠ—‡‹~‚Š~—ƒƒ—ƒŽ‡–‡Š~–•˜‰ŠŠ‡˜Š…˜‚—‰‡•‡„Ž‹‡—ŽƒŒŠŠ~Œƒ†‚„—ƒŽ‡– 
‡~Œ‡…–~‰ƒŽ‡–‡Š–Œ~‹Šƒ‰ƒŒ‰•–…ƒ‡Œƒ‚—Œ‡Š‡~—ƒŠ‡˜—‚ƒ‚Š~—ƒ˜Žƒƒ‰‚Œ‡˜Ž‚~Š
Œ„‹‡ŒŠ—Œ~Šƒ„‚‚‡—‡‚Š—ŠŠƒ‰‡‰‹—ƒŒŠŠˆŠ‡~‰~Š‰‹~

…Œ€

†–‚ 
•Ž˜~„‡•’‚Š‡Š˜ƒŠ˜—‚”Œ‹~Š”„ƒŽ‡–Š‡˜Š~—ƒ‘‰‹ƒ‰ƒŽŠ‚‡‚‚Žƒ˜…‚‡–…~
‚ƒƒ”Œ‚„…Œ€ƒ"‹—…‡ƒ–˜‚Œ‰–Œ~ƒŠ”„ƒŽ‡–ˆ‡‡…ƒ"…Œ€‡•’‚Šƒ~ƒ‰‡…˜‡Ž‰ƒ˜

˜—ŠƒŠ‡…

––‚ 
ƒ–‡‚Š˜‡~ƒ’–‚Ž‡…Œˆ–ƒ”—‡ƒ˜’–”‡ƒ‚‡˜ƒ~˜‡~”ŒŽ‚…~•„˜ƒƒ~ƒŽ‡–Š‡˜Š~— 
ˆƒ˜ƒ–ƒ„~‹‡––ƒ€˜Œ‚…’—Œ‚‡Ž—‹—–~—‡—‘‡‡Šƒ~‡Ž—”Œƒ—ƒ•‚“–~˜ƒ~˜‡Š 
—–~ƒ‚Š~—ƒƒŽ‡–„„‚˜—‹‡ŠŠ…Œ˜’–”‡ƒ‚‡‚˜ƒ~˜‡—ƒŽ‡–Š––˜‚‚Š~—‚‡‰ 
‹~"˜—–Œƒ—~ƒ‚—–~ƒ‚‹—~”ŒŽ—‡Œ"˜—‡ŠŠ…ŒŠ”~˜ƒ‡‚Š‚”ƒ–~ƒ‚— –ƒŒ‚•„‚
‡–~˜ƒ~˜‡Šƒ–‡‚Š—‡—‡~ƒ‰

‹‡Ž‡‚˜–‡Œ—

•–‚ 
‘‡ƒ‚ƒ ‹ƒ… ˆ–‡— ƒŽ‡–Œ ‚‰– Š•Š ‡˜Ž‰Ž ƒ‡€ ˜‰—Š ‚Žƒ—~– ˜ƒ”‡‡˜‚Š ‡˜‰Š‚— ‡Ž’Š 
˜ƒŽƒ‡~–‚ ‹—Š ‡˜~—‰— ƒ‡ ‹‡‡‡Œ –‚†‡Š ~‚ ˆ‡~ —ƒ… ‡˜‡~–ƒ ˆŠ— ‹‡Ž‡‚ Š –ƒŒ—˜
–€Š”~‡‡~–˜‚Š‡˜Š•‡Ž~~•ƒƒ‹‡—ŽŠƒŒƒ‡‚‹Šƒ‰‰‹ƒ–

-59-
ƒ†‘ƒ

‡–‚ 
˜ƒŠ€˜‚‡‡—•‡˜—€–‚‰Œ–…~Š‚ŒŒ„—˜˜Ž—‹‡Š‡‚—ƒŠ—ƒ‡˜—~‹“–~Š‡˜‡Š 
‚’‡~Œ ˜ƒŒ‡Ž Š~— ƒŽ‡– …’ Œ‚ƒ… Š”„ ƒŽ‡–Š ‡˜Ž‰Ž ‡˜ŠƒŒ “–~ –ƒ€Š –ƒ„…Š ‡˜‡”–ƒ 
‚’‡~ƒƒŽ‡–Š~—‹‡–Œ‹——ƒŠ‡˜‡Ž"˜‡„€ƒ†–ƒ’‹—‹‡–ŒƒŽ‡–Š~—ŒƒŠ‡˜–Œ~"‚˜~ 
‚‡Ž‹‡‡˜—•…–Œ‚„—ƒŠ‡˜–‚ƒŠ~—Š‡„–‚„‚’‡~Š‡„–ƒŠ‡˜–Œ~"˜‡„€ƒ†–ƒ’‹‡–Œ 
‚˜~ƒŽ‡–‡Š–Œ~‡˜ŠƒŒ“–~Š–ƒ„…Š‡Žƒ”–ƒ“–~~‰‡Š‚—•—ƒŠ‡˜–Œ~ˆ‰–…~‡˜ŠƒŒ“–~Œ 
Š‰‚‚‡Š‚‚˜‡‚—‰ˆ‰–…~Š~‡—ƒ•ƒ‹‡~‰—‡ƒƒ†‚—‡€–Œ~Š‚—~‚‚Š‡…˜‚‡Š‚„‚Œƒ‡
–˜ŒŠ‰‚ˆ‰–…~Š~‚—•ˆŠƒ‚‚Š‡…˜Œ‚„‹€ˆ‰ƒƒ†ˆŠƒ‚ƒ–˜Œ

‚–ƒ˜–

––‚ 
––‰ƒ„‹~—‰˜ƒƒ˜‰
Œ€ƒ˜‰~‡„†ŽŠŒŠ~–—‡‡–‹—‚Š~—ƒŽ‡–‡Š–Œ~ 
Šƒ‰‡‚˜~‡~—˜ƒƒ„‚‡‚˜˜~„–‰ƒ„~ƒ‚ƒƒ˜ƒ–‡”‚‡‚—–‚„‡~Š‡Œ—•„‰~‚Ž—‹‡—‡— 
‡˜Ž†ƒ&"ƒ–‰„‡—˜…ƒ‡Œ‚‡‚„‡~—‚—‚˜ƒ~‹‚Œ‡‚‡Œƒ–‰„‡~Š‡~ƒ‹‡‚‚Œ‡„‚Š 
ƒŽ‡–ƒ$Š‡•~Šƒ‚Œ‡„‚ŠƒŠ‰ƒ‡€–Š‰—”‡~‚Œ‡„‚ŠŠƒ‰‡~‡‚˜ƒ‚”Œ—ƒ‡‰‡Šƒ~—ƒŽ‡–‡Ž’Š 
‹‡~ƒ–—‘‡ƒ‚ƒ—‡Ž‡~‚‡Š~‡Œ–~˜Š‡Œ‰‚„–ƒ~Œ‹Š”~‚‡‚‡‰—‹‡ƒ‡‚‡—‹‡——ƒ…—‡—‚ 
~˜Š‡ŒƒŽŠ—‚–ƒ˜ƒŒ‡Š‚‚‡‚‡—€ƒ~ŠƒŽ‡Š‰‹~ƒ–‰ƒ„~ƒ‚—‡Ž‡~‚‡Š~‡Œ–~˜Š‡Œ—~‰Œ
–ƒ‰„‡~Š‡ŒŒƒ‚‡Š~‡Œ–

ˆƒŽ‡…

Œ–‚ 
‹˜ƒ~ ‹•Š ‹‡ƒŒ‡Š ˜”• ‹‡—•˜Œ— ‹‡Š‡ ‹ ‹‡ŒƒŠ ‹‡‰–~ ƒ‡‚‡ ƒ— ƒ€–~ ‹‡•‚Š ‡˜‡”– 
~‡‚ ƒ€–~‚ ˜–†Œ— ƒŽ‡–Š ‡˜–Œ~ƒ ƒ€–~‚ ˜ŠŒ ˜‰Œ Š ‹ƒ˜…‡— ‡˜—•ƒ ƒŽ‡–Š ‡˜Ž‰Ž 
—‡‹Œ”‹‡‰–~ŠƒŠ~—ƒŠ”„ƒŽ‡–ˆ‡‡…‹‡‡ŒŠ˜Š‹‡Œ—˜~–‡ƒ‚–ƒ˜˜‚~ƒ‡Ž‰‡‹‡‰–~—
‹˜…‘ƒŠƒ"‹‡Œ—˜~–‡ƒ‚–ƒ˜˜‚~ 
~ŠŒ ƒŒ” ˜ƒ‡‚Š ‡’—Œ‚ Š ‹‡‡ŒŠ˜‚ Š ‡’—‚Š ƒŠ‰ƒ‡— ‡‰— ƒ‡–Œ –Œ‚ ˜~ ‡˜Ž‚ƒ
‡ŒŠ˜‚Š‡’—‚ŠŠ‰ƒ‡—‡ƒ‰‡—‡„~ƒ‹‡Œ—˜~–‡ƒ‚–ƒ˜˜‚~

…–‚ 
‡—‚ƒ˜ƒ‡Ž—Œƒ~‡Œƒ‡‚‘ƒ˜~ƒŒŠŠ‹~‚–‡‡…ƒŒ‡Š‚˜ƒ—‡–…~ƒƒŒŠŠŠƒ‰‡—Š‡‡˜Š~—
–ƒ„…Šƒ‚–‚ƒŒŠŠ˜ƒ‡Ž—ŒƒŒŠŠ‘‡

Œ–‚ 
‡Ž~ˆ~ƒŒ‡†‡‡–…~ƒŒ‡Š‹ƒ•ŒŠƒ˜ƒ~–‡~‹~—‡Ž~—ƒ…ƒ‡ŽƒŠ’–‡‡…ŒƒŠ‡Š‡‡˜Š~— 
‚‡‚‡‡Ž—‚‹ƒ•ŒŒŠ‡‹~‚Š‡~—‡Š‡—‚˜~„˜ƒ–ŒŠ–‡‚Š‹~‚Š‚ŽŒ‚Š—ƒ–”Œ——ƒ… 
–˜ƒ‡˜ƒ‡‚Š 
‰‰Šƒ€–Š‡———ƒ…‚˜~‡‰ƒ‡ŽŠ~—‰—‡Š‚~–Ž—‡˜—‚"‹‰…‡ŒŠ˜–˜ƒ‡
"""Š‚ŽŒ‚Š—–”•’—…˜‚Šˆ‡–”
…˜

-60-
–’˜‡–•–‡Šƒ˜ƒ‡…

Œ–‚ 
‡‰‚–‡‚ƒ„ƒŽ‡–‡€‚–’˜‡–•ƒŠ‡˜—‚—‰ƒ––ƒ€˜Œ‡Ž~‰‡‚Š”„ƒŽ‡–Œ‡˜Š~—Ž˜…~‹’
‹Šƒ‚Šƒ€ 
~†‡Š—–Š•Œ–€‚–‡‚–Š~‡„ƒŽ‡–~˜‰—~˜~„‡˜–’—‰˜‰–Œ‚‡–…Œ
~˜–‚ 
–‡ Š— ˜ƒ‡—…‚ ‡‰ƒ –Œ~ƒ ƒŽ‡– ƒŠ –‡‚ ˜ƒŽŒ„‚ƒ ‹‡Œ’ ‚Œ‰ ˜~„‰ ƒŽŒŒ Œ—— ‡Š –Œ~
"‚–ƒ˜‡ŽŒ“ƒ…–’˜‡–•—‡‚Œƒ"‚—‹‡—Ž~ƒ~"‚—‡—˜ƒŒ‚ƒ~˜ƒ—˜~†˜Œ 
Ž‰‡—ƒ—•‡ƒŠ–•‚–~‡…–‹‡–‡˜ƒ–‡•ƒŒ‚ƒ‡‚—‚’ƒ•˜‚˜‡‚˜…~‹’—‘‡ƒ‚ƒ 
ƒ˜‚‡‚~ŠƒŽ‡–—~‡‚˜Œ~‚ƒ&”Œ‚Š€–Š–‡•ƒ„‡…˜–”ƒ˜‡Ž˜‹ƒ‡€–~Š‹~Šƒ~—ŠƒŽ‡–Š 
~Šƒƒ‚—Œƒ——ƒ’”Œ‚˜~†‡•—‚Š•–ƒŽ~ƒ‚ŠŠ‰ˆ–—ƒ–Œƒ~ƒŠ~‰‹‡–˜‡‡—Œ‚…ƒŽ 
ƒŒŠŠˆ‡—Œ‚Š•–‹‰‡Šƒ‹Šƒ‚Œƒ–’˜‡–•Š~Š‚ƒŽ‡–ƒŠ–Œ~ƒ$‡˜‡Œ~•ƒ„‡…‚„Œ‹–€Ž

ƒŒ”Šˆƒ…‹‡–…~–ƒ‡—ƒ•

–‚ 
‡Š–Œ~ƒ…–ƒ†Š‚Š~ƒ‚‡‰‚Œ˜…~ƒ„Š‚”ƒ–ƒˆƒŽ‡…˜ƒ–—‡Œ‡˜—‚Š—‡‡˜—~—ƒŽ‡–Š‡˜Š~—
‹‡‡—•ƒŒ”Œˆƒ…‚„‹‡–…~ŒŠ‹‡—ƒ—‡—ƒ•Š‰Š”„ƒŽ‡–

‚–ƒ–‚’—

~–‚ 
Š…‡~ƒ"‹‡Ž‡Ž‚Š‰‚„‚Œ"ƒŽ€Š‹€ƒŽ‡–‚Œ˜ƒˆ‡‡…‹‡Ž‡Ž‚Š‰‚…Š”‚ŠƒŽ‡–Œ‚‰–‡˜—•
‹‡ƒ†‚‹‡–‚Š‰‚‰–‚‡‚‡—

‚ŽƒŒ~ƒ˜”

…–‚ 
Š~ƒŽƒŒŠˆ‡–”‡Ž‡~—‡Š‡—‚‚„ŒƒŽŒŠ‹~‚‚‡—‡‡Š$€ƒ‚‰&ƒŒŠŠ‚”ƒ–—–ƒ…Š‡˜Š~—
‚‡—‡ƒŒŠŠˆ‡–”ˆƒ‡—‚”ƒ–‹~—ƒŠ–Œ~˜

–”‡‚Œ…ŠŒ‚‡‰–

Œ–‚ 
~Šƒ‚—˜ƒƒ”ŒŠ‰‚ŽŒ~ƒ–’~‡”ƒ‚Š‹~Šƒ~—Š~†‡Š—ŒŽ‡‡†—~€–—
–€‚–‚ƒŽ˜~‡˜…Š— 
‹…Š‚Š~‚„‰–’—‚˜‡‚ƒŽ‡–˜ƒ—˜‰ƒ˜ƒ“ƒ–’‚†Ž–†Ž‡~—Œ˜—Œ‚–ƒ—‰˜‡—‚—˜ 
†ƒ—’‚‡‚—‹ƒ•ƒŽŒ„Š–&–˜‡‚‰‚~–Ž—–ŠŠ‰Š…‡‰ƒŒ‡–‚‡‰—–ƒ’Œ’ƒ~–‚–”‡‚‹ 
‚„‰–’‹€‹‡”‚‡Ž—Œ‹‡€ƒ–‚‹‡Š’ƒŽ‚Œ…ŠŒŠ‰ƒ~ƒ‚–ƒ‡~—ƒ–˜˜Œ–”‡‚ƒ$Š‰Šƒ–ƒ‡~ 
–…~‡ŽŠƒ˜‰Š‚Žƒ‰Ž‚ˆ–‚‰Š‹‡€ƒ–‚ƒ‡‚‡~Š—‹‡”ƒ–ƒŽ…Ž~ƒƒŠ’‡ƒƒ—Š…‡—ƒŠ~‰Š‹ƒ–€ŠŠƒ‰‡ 
‚~‡–•–ƒ‡~Šƒ~‹‡‡Žƒ”‡…‚‹‡–’‚~‡–•–ƒ‡~Šƒ€‰–ƒ‡~Š†ƒ—’—‡Ž’Œ‚Œ…ŠŒ‡~ƒ—

-61- 
‹~‚—ƒ„‰ˆ–‹ŽŒ~‚„Œƒ–€†Ž–†Ž‡~—‡‡†Œƒ—…‡ƒ~–•‡—‡ŒŠ‰—‹‡‡ŽƒŠ‡…‹‡Žƒ˜‡
‹‡ŠŠ…ƒŠ’‡~Šƒ~‡‚‚‚Œ…ŠŒ‚˜‰…ŽƒŒ”Œ‡Œ

–•˜~Š~Œ–‰Š

‚–‚ 
"‚„—Œ˜—‚Š‹~‚–—‰~Šƒ’Š†‹ƒ‚—‡Œƒ‡Ž’Š—‡ƒ’Š†Šˆ–”Ž
~‹~Šƒ~—ŠƒŽ—•‡ ] 
‡—‚
Œƒ‰ƒ‚–‡‚~‚‚ƒ”Œ–Œ~ƒˆ‡‡…ƒ–—‰~Šƒ’Š†‚–—‰‚…‡—˜ƒ—Š‹‡”ƒ–‡—‚ƒ
‡~‰~Š—…–€‚ƒŽ‡– 
‚‡—‡‚—~––ŒŒ—•Š˜ƒ…‡Š—‹’‡ŽŒŒ—•‡Š”„‡—‡Š~–‚–Œ“‡ƒ‡Š~–€‚–’‡ ] 
–‚ ‡–Š Ž‰Ž ‡Œ˜ ‚‡‚ ‚‡—‡ —~–‚ ‡Ž ‚„‡~ •˜‚Š Ž‰‡ ~ƒ‚— ‡ŽƒŠ’ ‹ –‡— 
‚’ƒ•˜‡–…~‡Ž‚˜~„‡ŽƒŠ’ƒ˜ƒ~ƒ˜ƒ–”ƒŠƒ—‚„‡–…~‚„‚‹~‚ƒŒ–‡‰~ƒ‡—‡Š~ 
—~– –Œ— ‚”–ƒ ‚Ž˜—‚ ‡Šƒ~ ƒ‡—‰ ‹’ ƒ— —•‡ ~ƒ‚ ~‡–‚ƒ ‚Šƒ… ‚‡‚ ‡—‡Š~ –‚— 
Šƒ‰‡‡Ž~‚Œ‡Š–Œƒ~~ƒ‚ƒƒ‡Š~‡˜~‡Ž•˜‡‚„‚‡ŽƒŠ’‚—ƒ—…‡‰ƒ—ƒŒ–‡‚‡—‡‚ 
Šƒ‰‡‡Ž~‚Œ–ƒŽ”‡•ƒ’‡‡Ž~‰…~Š~‡—‡Š~–‚Š—ƒŽƒ”–˜~˜ƒ—Š‚”ƒ–‡Ž~"˜ƒ—Š
–‚„—ƒŽ‡~–Š~ƒŽ‡Ž˜…~‹’Šƒ‰‡~Š‡Ž~˜ƒ—Š 
’˜~ƒ‚‡ŽƒŠ’Š—”–‚~‡‚—˜‡ŽƒŠ’ŠƒŠ‡˜–Œ~˜…~‹’–ƒ‡Š~Œ‡’•Œ‚‡‚ ] 
‚‡—‡‚—~–‚Œ˜‡ŽƒŠ’Š—”–‚~‡‚—ƒŠ‡˜–Œ~ƒ‡˜–„…"˜–Œ~‚Œ‡Š–Œ~ƒ‡‚˜~‡Š 
‡Ž~—ˆŠ˜‡˜‡Œ~~Š‚„–~Š~ƒ‚‹~”–ƒ˜—~Š–Œƒ~‚˜~ˆ‡~„~"–~ƒ‚Š~—ƒ 
‡˜–Œ~—‰ƒ~”–~‡‚—ƒ˜—~Š‹‡–Œƒ~ˆ‡~–~Š~ƒ‚‹~
‚ŠƒŠ‡…‚„~Œ‚„Š‡’•Œ 
˜”•~ƒ‚‡ŽƒŠ’ƒ‰Ž–Œƒ~~Š‚˜~‚ŒŠƒ‰Ž–˜‡Š–Œƒ~~ƒ‚‡Ž–ƒŒ˜”•~ƒ‚‡ŽƒŠ’—ƒŠ
‚–ƒƒ˜Ž—Œ•Š………Š‰‚‹ƒŠ‰ƒŒ—ŠŠƒ‰‡~Š~ƒ‚–ƒ‡‚˜—ƒ•‡ŽƒŠ‡… 
‚‡‚~Š‹‰Šƒ–Œ~—‚‡—‡‚—~––ŒŠƒŽ‰Žƒ—‹‡ŒƒŠ—–‡ŠŠƒ‰ƒ…˜’‡—ƒ”–‹’ ] 
~ƒ‚ƒ–‚ŒŠŠƒ‰‡‚‡‚~Šƒ‡–Š‰ŒŠ‚•Œ‚—‚Š‰‡•‚‡‚~Š—…~‚‡—‡—~– 
Š–ƒ~Š‹~‹~—~†‡Š—‚–ƒ˜‚–—–Œ‡Š–Œ~€~ˆ–ƒ‚–ƒ˜‚‡–…Š‰‡•‚‡‚— 
‚‡‚~Š—…~‚‡‚~Š—˜Šˆ‡–”‹—˜ƒ—Š‚ŒƒŠ‡~‹’‡—–~–Œ€˜ƒ…’‚Š‰Š—‚
˜ƒ†ŠŠƒ‰‡ŠƒŠ‹~‚Œ‰‚„‚ƒ‚˜~‡ƒ–…‹‡•Ž—•Ž‚‡‚—‡‚––Œ‡•

>–Œ˜‚Š~? 
~Š‡‡–—~Š>„ƒŽ‡–Œ‹‡—…˜ƒŽƒ–‰‡„˜”•Œ‹ƒ—–~Š>„ƒŽ‡–Š—ƒ—~–‚‚Ž—‚‹ƒ‡˜~–•Š
†Œ‰‡‰‘~‡ƒŒŠ˜~„ƒ˜‰‡‡Š~‚Œ†ƒ•Ž~‹‚‹‡–‡‰‘~ƒƒŒ–’˜‚ 
~‰ŒƒŒŠŠ–ƒ~ƒ~ŒŠ<‚…‡—ˆ–=–€•–‚„Œ>ŒŠ>„ƒŽ‡–Œ‡Œ”‡˜Œ—ƒ‡˜‡~–‹‡–‚Š‰
‚Š‡…˜‚Žƒƒ‰‹‡†–’‹‚ƒŽ–‡…—‹‡–—‡—†–’ƒ‚€‚Ž‚ƒ~‚‰Š‚‹ƒ— 
‹“‡‡˜‚Š‡€‚ƒ‚‡—‡…ƒ˜’Š‚”–‰>€—…~<‡‚ƒ˜ƒ—…˜ƒŠƒ€˜ƒ‡—‡‚Œ‰ƒ…˜’Ž—‚’ƒ•˜<‡‚ 
‹‚ƒŽ‡–ƒŽŠ–Œ~ƒ~”‡—‰ƒŽ‡–ŠƒŽ‰ŽƒƒŠ—‹>‡Œ–‚Œ‰‹…~ƒ˜ƒ~‡€‚~>’‹‡Œ’‚Œ‰ƒŽ‡– 
…˜ƒ’‚„‡–‚—‚‡—‡‹‡•‚ŠƒŠˆŠ‡~Šƒ…‡Š”‡~Š~ƒ‚˜Œ~Š~~Š–‹ƒ—‹Š†”‚Š•–ƒ~ 
‹~Šƒ~—Š~~Š~ƒ‚‡‰"‚„˜~ƒŠ–Œƒ~~Š‡Ž~ƒŒƒ…‡Š”‡~Š~ƒ‚…†ƒ‚‡—‡…˜ƒ’‚„ƒ‚‡—‡
…˜ƒ’~ƒ‚—–ŒƒŠ~~ƒ‚~Š~~Šƒ~‚‡—‡…ƒ˜’Š

-62- 
‹ƒ•Œ‚–‡–ƒ‰—Šƒƒ˜–‡˜~–‡‰—‚Š‚”ƒ–ƒ––ƒ€˜Œ—‹ƒ•ŒƒŠ‚—•—…~ŠƒŽ‡–Š‡˜Š~— 
‚‡˜Œ…Œ‡~‰~Šƒ˜ƒ‡˜ƒ‡‚ŠŠƒ‰‡‹ƒ•ŒŠ‰ƒŽ‡–‡—‚–˜ƒ‡Š•ƒŠ<‡‚‡—‹ƒ•ŒŠˆƒŒ–…~
‹‡–ƒ€Œ˜ƒŽ—Šƒ„ 
‘ƒ€ŠŠ‡ƒ‚ŠŠƒ‰‡‚„ƒŽ‡–‡—‚>˜ƒ‡…‚‡’–†?ƒ˜‡~Š’†Š‹‡‡”Œ—…ƒ‡ŒŠ‡ŠƒŽ‡–Œ‡˜Š~— 
—‡‹~ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—‹’‡~‰~Šƒ—’ŽŠ•‡„Œ‚„˜ƒ~Œ†˜ƒ‡…ŠŠ‰˜‚Š‡Ž—”ŒŠ~
ƒ~Ž•Œ‡Œ‡‰ƒƒ–Œ~ƒŽ‡–Š•‡‚ƒ…ƒ‡ŒŠ‡Š—˜ƒŽƒŒ˜‹–’Š–‚‡‡Ž’Œ—ƒ—…Š 
—•ŠƒŽ‡–Š‡˜~ƒ~ƒŠ–ƒ˜‚Šƒ•ƒˆƒ’‡‚˜ƒ—Š‚‰‡–”—‚Š–Œ~~’ƒ–‚—‚‡Š‡Ž’Š‚—~<‡‚ 
ˆƒ’‡‚ƒ—‡—ˆ’‚˜‡~Š‹~‚‰–‹‡—•ŒŠ~‡˜–Œ~Šˆ’‚˜Œ—ƒ†‡‰‚ƒŽ‡––Œ~‚‰– 
ˆ’‚˜‚–‰‡‰ˆƒ’‡‚”>~—–Œ~ƒ•ƒ~’ƒ–Šƒ~‘ƒƒŠˆ’‚˜Œ—ƒ†‡‰‚ƒ—–„…ƒŽ‡–ƒ
Š 
‹’ƒŠƒ‡‚—˜ƒ”‚‚Œ‰–ƒŒ<‡‚ƒŽ‡–ƒ‹‡‰ƒ‡—‚—•ƒŠ<‡‚‰>…~ƒ—–€˜Žƒ~—‡Ž—‚ƒ—˜Š 
ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—ƒ‚‡‚„‡~˜Œ…Œ‚Š~—‚„‡~<‡‚ƒ‚ƒ†ƒ~Œ˜‡~–Ž<‡‚—‚”‚ƒŠƒ‡”‚˜…~ 
‹‡~˜Œƒ~Œ‚~–Ž‚„ƒ–…~ƒ‚—Œ~ƒ”ŒŠ‚—•ƒ~Œ—ƒŽ‡–‡˜–”’‚ƒ‚Œˆ˜—‡~Š—–Œ~ƒ 
‘‡•—ŒƒŽ‡–—‡˜‡~–„~"˜ƒ‡–…~‹‚‡Š…•ƒŠ‚˜~‹‚Š—‹‡Š‡‚‹<‡‚‡‚Œƒ‡Š–Œ~ƒŽ‡–—
$ƒŽ‡–˜”ŠŒ‚‚ŠƒŒ–…~ˆƒ‡—€‡—‚~ƒ‚‘ƒ&•ƒ…–‚˜~‚’ƒ”ƒ‚~Š‚ 
 Šƒ~—Š ˆ‡—ŒŒ <‡‚ Š~ƒ—‚ ‹‡Œ’Šƒ ‚ƒ—˜ ‚Žƒƒ ƒ—~–‚ €– ‡Œ – Š‰ ’ƒ˜ <‡‚ ƒŽ‡– 
‚†ƒ—’~Œ€ƒƒ‡‡”~ƒ˜ƒƒ‚Œ‰‡˜˜‰–‰ƒƒŽ‡–‡—‚—‚Žƒ—~–‚‚ƒ—˜Š‡€‚‘ƒ— 
‚–—–ƒ‡—‚<‡‚‡‡˜ŒƒŽ‡–˜~ƒŠ~—9.30‚—–•ƒƒŽ‡–Œ–ƒ‡—<‡‚ƒŽ‡–˜~‡‡’~Œ‚„Š~ 
˜Œ…Œ–…ƒ~Œ˜–Œ€Ž‚Š‡’˜‚‡–‚ƒƒ–Œ~‚—ƒ˜ƒ~Š‡€––—’~ƒŽ‡––Œ~˜‡Ž˜‚„—˜† 
ƒŽ‡––Œ~Œ„–˜ƒ‡—‡ƒ‹‡Š‰ƒ~~Š‡Ž—”ŒŠ~ƒŠƒ–Œ~9.45–ƒ‡—‚<‡‚‡‰>~ƒŽ‡–‚Ž˜ƒ…‡Š‚
9.30‚Š‡€–‚‚—<‡‚‡—‰>~–Œ~˜ƒ…‡Š—‡Š~ƒŠƒ–Œ~9.15<‡‚‡‰>~ 
ƒŽ‡–Š‹‡–†ƒ—ƒ~‹’—‹—~ƒ‚‚’‚‚‡Ž’Š–Œ˜‚Š~–’Š–ƒŠƒŽ‡–Š‡˜~‚—‰ 
Š—Œ‚ƒŒ‰‹˜ƒ~ƒ’˜˜ƒ‹‡Ž€ƒ‡‚‡—ƒ~‹‡Ž€ƒ‡‚‡~Š~–•‡Œ—‹‡’‡Œ‹˜~‹~‚‹˜ƒ~Š~—ƒ 
>‚ Šƒ€ •ƒŠ‡… —‡ Š~ >‚ƒ Šƒ˜…‚ ‹‡–‰‚ ‡–…~ ‹‡’ƒ– ‹‡Ž——‡— ƒ‡‚ …>–€‚ Š— 
ƒŽ‡–Š~‹˜ƒ~ƒ’˜‡ƒƒ~ƒ‡—‚”ƒ–Šƒ˜…‚Š~‹‚‡–…~‘ƒ–‡~Šƒƒ~ƒ‡~ŠŠŠ‰‹‚—‘‡Œ
$–’‚Œ•…ŒŽ‚„‰Šƒ‚„˜~ƒ‡’‡—‚”–~Š‚~–Ž‰&"‡˜–Œ~‡Ž~ˆ‰‡‰ƒŠ~— 
~ŠƒŽ‡–ƒ˜ƒ–…~˜ƒ‡—‡Œ“ƒ‡•Œ‹‡–ƒ…~‡‚ŠƒŽŒŒƒ—•‡‚–ƒ˜˜ƒ…–~˜‡—‡˜~ƒŽ‡–…˜’—‰ 
–Š•–ƒ“ƒ‡•<‡‚‡~Š—ƒŽ‡–ƒ”–‰ƒ~˜Š‡Œ‡‡˜‚~Š‘ƒ‚—•Š‹‡‰‚Š~‚„Š>…‡Ž<‡‚ 
ƒŽ—•ƒ‚Ž‡’‚•–’ƒŒŠ<€–ƒ><Œ„~ƒŒŠƒ<„‡Žƒ’Œ‹‡€Š’ƒŒ‹‡–ƒ…˜”ƒ•ƒ‡€‚‡—‡Š— 
‡ŠŠ‰–ƒ‡—–Œ~ƒƒŽ‡–‹‡‰‚ƒŒ—ŽƒŽ…Ž~‹€—‡‰‚Ž‡’‚•–’Š‡ŠŠ‰–ƒ‡—–Œ~‡—ƒŽ‡–Œ
‚Ž‡’‚•–’<€– 
Š‰˜~„~ƒ’†—ƒŠƒ€‚˜—‡~”ƒŒƒŽ‡–Š‡˜Ž‰Ž$…>Ž—˜&‚–ƒ˜˜ƒ…–~˜‡—‡Š‚Žƒ—~–‚‚Ž— 
<„‡Žƒ’‹‡ŒƒŠ‚ŒƒŽ‡–‡˜ƒ~Š~—$ˆ‰ŠŠ”Ž˜‚—‚ŒƒŒ‰ƒ&˜ƒŽ‡’‚…~‘Ž†”‚ƒŽ‡–ƒ˜‡‚ 
˜ƒ…–~ƒŽ‡Š”~ƒŽ‡–‡Š–Œ~…>•‘‚Š…˜‚‡Š…ƒŽ—‡•–’ƒŠ‡…˜‡—ƒŠ‡˜–Œ~~‚“‡•Œ„ 
’ƒ~‚‡—‡‚˜~…—ŠƒŽ‡–Š‡…˜‚ƒ‡˜‡—‡>‡‡––˜ƒ‡—‡‹—€>‰•‘ƒŠ‡…˜‡—‚”ƒ–‡Ž~‚–ƒ˜ 
‚‡—‡‚‚>ƒ‹‚‡Š˜ƒŠŒ‚Œ‰ƒ‚Œ‰‚ŽŒƒ—>–‡ƒ‹‡‡Œ˜Œ‹‡Šƒ€‹‡Ž‡‡ƒ”Œ‹‡–ƒ…‚‚>‚Œ‰€Š’ƒŒ
‚…‡Š”Œ 
€>‡–˜‚Š‰ƒŠ‡—‚ƒŽ‡–•„…˜‚Šˆ‡–”‚Œ20Š‡€Š‡€Œ~ƒ‚—ƒŽ‡–˜~Š~ƒ—–ƒ…‡˜Œ—
$Šƒ~—Š‚Œ—’…Œ‹˜~ƒ‚—ƒŽ‡–—‡€–‚—‚~–Ž‰&˜ƒƒ”Œ

-63- 
‘’ƒŽ‡–~>†‡Š—€>‡–€‚Š—‚–ƒ˜‡–Œ–ƒ~Šƒ~‡”ƒ‚—<†Žƒ•ƒŽ‡–Š‡˜~‚€>—˜˜ƒ‰ƒ– 
–ƒ—ƒ~˜>~ƒ—‚ƒ”ŒŠƒ†‡•–‚„‹~‚‰ƒŠ“ƒ…Š‰ƒ~‹—–Œ‹‡–‚ˆƒ˜ƒ‹—ƒ~‰ 
–ƒ~<ƒ‰ƒ‹‡Šƒ…˜‡~ƒ‚—ƒ€‰‚‰ƒƒŠ‡~—‡Œ—~”ƒ‡‚„‡’ŠƒŽ‡–‡€‚ƒ‚—ƒ‹ƒ•–ƒ‡~ 
‚‰ƒŠ“ƒ…—‡Š‚”–~Šƒ–~Œ<‡‚—~>–€‚Œ–‡ƒ>ƒ•–ƒ‡~‚„—ƒ‡‰‹ƒŠ‰‚‰ƒŠ“ƒ…Šƒ‰~Š 
ƒ–‚„‚‹‡Œ‰…ƒŽ‡–‡—‚‚—ŒŠ‚‰Š‚–Œ~~Šƒ–ƒ‡—‚„˜~–‡~>†‡Š—€>‡–€‚—ƒŠ‡˜–Œ~
‚—ŒŠ‹€ˆ‰•‡„…Œ—‚~–Ž‰–ƒ‡—ˆ‰–Œ~‹~‹‰‡– 
‚—–Œƒ~—ƒŠ‡˜–Œ~–ƒ‡—–Œƒ~Œ„‚Œ‰ƒŽ‡–‡˜ƒ~Š~—‡ŠŠ‰–ƒ‡—–ŒƒŠ€>‡–€‚Š‡…˜‚—‰ 
˜~‹€–Œƒ~€>‡–€‚ƒŠ‡~ƒ—ƒ‡…‚˜~•––Œƒ~ƒŽ‡–—ƒŠ‡˜–Œ~˜ƒ•‹‡–—‰–Œƒ~‡Ž~ƒŽ‡––Œ~
ƒŽ‡–‹‡‰‚ƒ‡Œ>‡‡–‚ 
"ƒ˜ƒ~‹€‹‡˜…˜‡—‡Š~—>‡–€‚‹‚ŒƒŠ~—‹‡Ž‡‡Ž‚„‡~Š‹ƒ˜…ŠƒŽŒŒ‡˜—•—‹‡Œ’‚Œ‰
†–’ƒƒ†–’ƒ––Šˆ‡—ŒŒƒ–”Ž<‡‚‡‡‚Œ‡˜…‡‰ˆƒ˜—‹‡Œ’ 
‘–ƒ…‚ŠƒŒ„‚Š‚‰–‚‡‰ƒ–‡Œ‚‡‚~‡–‘–ƒ…ƒ~ƒ†Œ„<‡‚‡—‚‰–ƒŽŒŒ‹‡—•Œƒ‡‚—‰
…‡Š”‡—‹~‚Š~‡‚‚‰–‚–•‡‚ 
~Š—ƒŽŒŒ—•‡‹ƒŽ”‚—‡—‡‚—‹‡–‚ˆƒ˜–Œ~ƒ‹‡––€Ž‡„Šƒ—Œ>Œ–€‚–‡ƒ>Ž—˜˜Ž—
$Š>„ƒŽ‡–Šƒ˜Žƒƒ‰ƒ&‹‡—Ž~Š–‡ 
$—~‚Š†>ƒ‡‚†Š’…‡Ž‚Š‡Ž&ƒŒ—~–Œƒ…‚„‡~–Œ~Œ‡Ž‡–€–‡~Œ‡–ƒ~€‚—ƒŽ‡–Š‡˜–Œ~ 
„~‡˜–Œ~ƒ~>ƒ„…ŠŠƒ‰ƒ–‡‹‡Ž—‚–‚‡Ž’Š‹’•–‡˜ƒ‡ƒŠ‡˜–Œ~~ŠŠ”Ž˜Œ‰ƒŽ‡––Œ~
~–‚„‡~ 
‡Ž—”ŒŠ~‚ƒ†‚Ž‰‚‚„…~”Œ‡—‚ƒ†ƒŽ‰‡˜ƒŠ‚—~Š‡~‰‹~ƒŽ‡–˜~‡˜Š~—
˜ƒ—‚–‚ƒŠˆ‡–” 
‚‰–ƒŽ‡––Œ~‹ƒ‡˜ƒ—8ƒŠˆ‡–”ƒƒƒ†ƒ~€‚Ž˜ƒ‡‚ŠƒŠƒ‡”‚—ƒŽ‡–Œ‚‰–—•‡…~
ƒŒ…Š~‡‡ƒ—’Ž‡ƒ~ƒŽ‡–…Ž~ŽˆŠ‚—‡–…~‚Ž–’Š‚‰–‚‡‚‡—"‚„Š 
‹~‚–…~ƒ‚—Œ‚Š‡~‹‡‡˜Ž‡Š~‚ƒŠ‚”’…‚Ž‡~ƒƒ”•Œ‚ŒŠ—‚—~ƒŽ‡–˜~ƒŠ~— 
‚•—‚‚‚ŒƒŽ‡–Š~—•’Š‡•—‚Š~Š—ƒ~˜ƒ‡ƒŒŠ˜—‚Š˜‰ŠŠƒ‚„‹ƒ…˜‡•—‚Š‚Š‡~‰ 
‡•—Œ…~Š‰‡–‚‚Š‡‚Œ‰‘‰ƒ‹‡Š†‹‡–‚ƒƒ”Œ‚Ž‡~‚—~‚Ž†~Š‚„Œ„Œ„ƒ‘‰
•’”Š‘‰ 
˜ƒ—ŠŠ•–~Š‚„‚ƒ—˜—–‡ƒ<„‡Žƒ’˜‡—‡˜>‡—‚Žƒ—~–‚‚…‡—‚˜~–Œ~ƒŽ‡–—‰ 
‹‡‰‚ˆ‰—–Œ~ƒŠ•–‚„‚ƒ—˜—ƒ˜‰—˜ƒŒƒ•Œ‚Œ‰‹Š‚‚„—‹‡–†—…~‚‡‚ 
‚„ ~ƒ‚— —>ƒ’–Š ~>†‡Š— –•ƒ” ‡>~–€‚Š ƒƒ‰˜Œ— Œ—Ž <‡‚ƒ ‹‡ƒŒŠ˜‚ ‡Ž— ‡•— …~ ƒ˜‡~ 
‚Žƒ‡ƒŽ‡–‰>—Œ’ŠƒŠ—˜ƒŽ†‚Š‰Š…~<‡˜—‡—‡Š–Œ~ƒ–•ƒ”–‚Š~‰‚„ƒƒ˜‡~‹‡‰‚— 
‡Œ˜ƒ†~Šˆ–Š”‡‡˜Œ‚Š~~†…‚˜‡„Š˜Œƒ•‚†–…‚‚Š‡€–‚ƒ—˜—‚ƒ—˜‡–— 
˜Œ~ƒ&‚Š•‚ƒ—˜—‡ƒ‚—•‚ƒ—˜—‡—•ƒŠ‡…‚‚„ƒ†–…˜‚Š‰>…~ƒ~†…‚ƒ„Š‚Š‡…˜Œˆ‡–” 
‹~Œ“ƒ…‚ƒ—˜Š‚~–~Šƒ‡Œ‡Œ—•‡–Œ…>–€‚‹—€‡Š„‚…Œ—<–ŒŒ——ƒŽ‡––Œƒ~‚‡‚
$…~ 
‡˜‡~–‡ƒŽ‡–‚Š‡Š˜…~‚—Šƒ–••–‡˜Ž‰Žƒ‚—‚‚–…~˜‚ƒ—>”ƒŒƒŽ‡–Š‡˜€‚‹’ 
‹•<‡‚‡–‚ƒŽ‡–&‹ƒ•Šˆ‡–”†ŒƒƒŽˆƒ‡…‡Š–Œƒ~ƒƒ—Š‰˜‚‹‡˜—‡–…~‚—Œ‚ŠŒŠ
$“Ž‚‡Ž’Š˜ƒ—‚Œ‰

-64- 
<‡‚~Š‚~–Ž‰–’‚˜~ƒŠƒ~‡‚ƒ†‡‚ƒ–‡‰‚ƒŽ‡–—‹‡Ž–‚…~Š—˜ƒŠƒ˜–’–ƒ~Š~”‡—‰ 
"ƒ˜ƒ~˜–‰‚‡˜ƒ~Š~—ƒŽ‡––’‚Š—‚‰‡–‰‚Š˜ƒŽ†ƒŠ‚‡‚—ˆ‰‡‰‹‡–‚•ƒ‡Œ‚”ƒ–Œ 
<‡‚~ƒ‚ˆ‰‰ƒŠ‡˜–Œ~‚‰‡–‰—‚ŽƒŒ˜‚Šƒ‡”‚‚~–Ž<‡‚~ƒ‚ˆ‰‡‰ƒ‡˜ƒ~Š~—‰‡˜—‚
—…Œ‚„˜~ƒŽ‡—‹‚–Œ~ƒƒŠ—‹‡Ž’‚ƒ•Ž‚„‡~‚~–‚ƒŽ‡–Š~‚~–Ž 
ƒŽ‡–ƒ‚‡—‡—~–Šƒ˜ƒ~…•‡—ŒŽ‚‰—>‡–€‚Š‡”‚~>ƒ„…‚—‚ƒŒ—‚‚Žƒ‰Ž‹~‚ƒŽ‡–˜~‡˜Š~— 
‚Œ‰‡˜‡‡‚Š~–—‡“–~Š‡˜€‚—‰ƒŽ‡–‡—‚ƒ˜ƒ~–‡‰‚—>‡–€‚ˆ‡~‰>~‡˜Š~—‚„˜~—‡…‰‚ 
‡—‚ƒŽ‡–˜~–‡‰‚˜…~‹’Œ‡‰ƒ‡˜Š~—ƒ˜‡~‡˜–‡„~ƒ‚…’—Œ‡ƒ–•Š”~•–‡Ž‹‡Œ‡ 
ƒŽ‡–Šƒ–Œ~˜–…~‹’$ƒŽ‡–Š—ƒ˜ƒ…•’ƒƒ˜ƒŠ€˜~’˜…~€–ƒ&Šƒ€…•‡’‚‡‚–‚ƒŽ‡– 
—>‡–€‚‡–‚–Œ~ƒ–ƒ’‡‚˜~–‡‰ŒƒŽ‡~—~Š’˜‚ƒŽ‡–…>…‚Š<„‡Žƒ’Œ–‚–’‡—–ƒ’‡‚„‡~
‡Š–’‡~Š‚„˜~ƒ…>…‚Š”~ƒ˜‡~<‡‚—‚ŒŠ‰‡Š–’‡ 
Š~—–ƒ—‡~‡Š˜ƒŽŠƒ~‚‡‡–‡‚Œ–ƒ—‡~˜…•Š‹~‚–‡‚˜~‡…–Œ—ˆ–~ŠƒŽ‡–˜~‡˜Š~— 
—•‡ƒ–ƒ—‡~…•‡—ƒŽ‡––Œ~‹Š—ŠƒŠ‡~ƒ‘‰‚–‚‚Šƒ‚„‡˜–Œ~–ƒ—‡~˜…•Š~Š‚ŒŠƒŽ‡– 
"‚…Ž‚‚—‡ƒƒ˜ƒ~–‡‰Œ•ƒ‡‡Œ‡‰ƒ‚‚‡Œ˜‡˜–Œ~‡”…‹Š—Š—•‡‘Š~‚Šƒ‚„‚Œ€ƒŠ‚…Ž‚
–‡…Œ‚ŒƒŠŠ‡„ƒ‚ŠƒŒ‡‰‚˜Œ~ƒ<‡‚ˆ‰—‚ŒƒŒ‰ƒˆ‰‚—‡—ƒ—–Œ~ƒŽ‡–Š~ 
˜~~Šƒ–…~ƒ‚—Œ—•‡—†~ƒ‚‚ƒŠ•—‹‡‡’Š~—•‡ƒ‚‡‡Ž˜‡Ž‰˜ƒŠ‚—Š‰‡–~—…~<‡‚ 
‡˜Š~—Š‰‡–~‚Š—˜‡Ž‰˜‚‹—Œ˜—‚Š…~ƒ˜ƒ~‚”–‚’ƒ•˜‡–…~•”ƒ„€–Š‰‡–~‚ƒ‚„ 
ˆ–~~ƒ‚—‡˜—‚‚–ƒ˜~ƒ‚‚Žƒ‚‹~‚ƒŽ‡–Š~—Š‰‡–~Š‹Š—Šˆ‡–”˜‰‹~ƒŽ‡–˜~ 
–˜ƒƒ‡‹ƒ~˜’‚ŒƒƒŠƒŒŠ‡—~Š—ŠŽƒ•”~ƒ‚‡–‚‡˜–Œ~ƒŠ–˜ƒƒ‡Š‰‡–~‚~Œ˜ŒƒŽ‡––Œ~ 
˜ƒ‡ƒ†—ƒŠ–Œ~‚Š‚ƒŠ‰‡–~Š–—•˜‚ˆ–~‚<‡‚ˆ‰ƒƒŠŠ…Œ‡~ƒ‚–Œ~ƒŽ‡–Š~‘‰‚–‚Š
‹ƒŠ‰‹Š—Šˆ‡–”~Š 
˜•ƒŠ…ŒŠ‚‡‚„˜ƒ’˜ƒ—ƒŽ‡–‡—‚‹‡Œ’ŠŠƒ„–˜ƒ‡‚–‚–‡…Œ‚—‘˜ƒ—Œƒ~†‚–‡˜ƒŽ•Š 
ƒ‡‰ƒ‡–‡‚Ž—20ƒ—‡Ž’Œ‡~Œ~Š~~Š‚ŒŠ‹‡Œ‡‰Œ‹‚‡Ž—‹~ƒŽ‡–‡—‚‹‡Œ’Šƒ‡~‰~Šƒ 
<‡Š€<–‰Ž‚‡>‡˜Š~—ƒŽ‡–Š—˜€Š’ƒŒ‚ƒ˜ƒŽ•„ƒ&•ƒ…–‡˜Š—ƒ—…Š‡~–ƒ‡—‰— 
Š~˜ƒ‡˜ƒ‡‚ŠŠƒ‰‡‘˜ƒ—Œƒ~†‹ŽŒ~ƒŽ‡––Œ~~˜Ž‰—Œ˜…•Šƒ~‘˜ƒ—Œƒ~†‘‡‹~‚
$‘˜ƒ—Œƒ~†‘‡‡~ƒƒƒ˜‡‡––ƒ‡~——…—‡‡–‚~˜Ž‰—Œ 
ˆ‰ƒ–€‹Šƒ‰Š>ƒ…ƒŽ‡–‡—‚˜ƒŒƒ•‡Ž—ƒ–ƒ€‡ƒ˜ƒ‡…~‡Ž—ƒ~˜ƒ…~ƒ…~‘˜ƒ—Œƒ~†˜ƒŽ•Š
<>‡‡—ƒ•<ƒ˜ŠƒŽ‡–‡‡”ƒ˜‚ƒ˜…‚‹–ƒƒ—‚

<„‡Žƒ’‚Ž†•‚‡—‡ƒŽ‡–Š”~‡˜ŒŠ—‚’ƒ•˜‚Œ˜ƒŽƒ–‰‡„‚Œ‰ 
~ŠƒŒ„‹ƒ•‡—ƒŽ‡–‡—‚‚Š‡’˜Š–…~Œ‚Š—‚–Œ„‡•ƒ’€ƒŠ‡‡€Š‚Š~—ƒŽ‡–˜~ƒŽŠ~—
€Š‡~ŠƒŒ„‹ƒ•‡—–Œ~ƒ‡—‚Š‚”–~ŠƒŽ‡–Š~–‰–…‡~—‡Œ‚–ƒ•‚ŒŠ~ƒŽŠ~—€Š‡ 
‰>…~ƒŠ‡ƒ‚Šˆ‡–”‹~‚ƒ–…˜~–•‡——‡ŒƒŽ‡–˜~Š~—$’€Š~’–<–ƒ~€‚&‹‡–ƒ…‚…~ 
ƒŠ‡ƒ‚Š‚ŒŠ~Š‹~ƒƒŠ‡ƒ‚Šˆ‡–”‡~ƒƒ‡—‰˜Šƒ˜—‡~ƒ‚‚Š‹~Ž>ŒŒ‡—‚ƒŽ‡––•‡——
–Š‹˜‡‰ƒ~Š‹~ƒƒŠ‡ƒ‡‚—‚‚Œ˜Šˆ‡–”~ƒ‚‹~‚—‚‚Œƒ˜ƒ~Š~—ƒ€‰ 
—ƒ–‡’‚ ‡—‚ ƒŽ‡– ‹‡–…~ Š— ~Šƒ ƒŽŠ— ‹‡•ƒŠ~ ~ƒ‚ ‡‰ƒ >ƒŽ‡•ƒŠ~? —ƒ–‡’‚ ‚Œ ƒŽ‡– ˜~ ƒŽŠ~— 
ƒŒ‚‡‚‡—–‡‚ŠŠ˜—‚ƒ—ƒ–‡’‚˜~ƒ‡—ƒŠ˜’‰~<‡‚‚„—ƒŽ‡~–ƒƒŽ‡Š˜‡†–’ƒ˜…€—‚—
˜ƒŠ~—‡Š

-65- 
˜Œ~‡Ž~ƒŽ‡–‡—‚‚…ŽŒƒŽ…˜ƒ–Œ~ƒŒƒ˜ƒ~ƒŽŠ~—˜ƒ~•ŽŠ‚…ŽŒ‡–…~ƒŽ‡–Ž~>’ 
˜‡–ƒŠ—‡‡‰ƒŽ…˜ƒ–Œ~‡~Š—ƒŽ‡––Œ~˜–…ŒŠ‰~ƒ–ƒ‡”‚Š‰‹‚Œƒƒ˜ƒ~ƒŽŠ~—‡˜–Œ~~Š
‹ƒŠ‰–Œ~~Š‹‡Œ’‚–˜‡Š~ 
‡ŒŠ˜‚„Œ‚Š‰?ƒ˜‰˜‡Š–Œ~†ƒ‘‡˜~”ƒ‚‡Œ"†ˆŠ—‡"‘ˆŠ—‡ƒŽ‡–‡˜ƒ~Š~—~>’ 
‚‡‚ƒŠƒŒ˜~ƒŠ”~‚‡‚…‡€—Œ‚—–Œ~ƒ"ƒŒƒ˜ƒ~ƒŽŠ~—–‡•‚Š‚Š˜˜ƒ>ƒ˜‰ŒŠ‚~ƒ’–‡~‹‰…
‚„˜~—–ƒ’Œ–ŒƒŠ‚”–~ŠƒŽ‡–Š~‹‡’”…˜Œ—ŽƒŠ˜‚…‡€—Œ‚—ƒŒ 
‚Œƒ˜ƒ–‡‹‰Š‡~‹‡–‡”‹˜~–Œ~ƒ•Œ…˜‚ƒŽ‡–‚Ž—‡‡Œ‰<ƒŒ—–Œ~‡—ƒŽ—•‡‚>–‡Ž’Š
–ŒƒŠ~ƒ‚ŽŽ‘ƒŠ~<ƒŒ—‹‡‰‡–”‹˜~ 
ƒŒŠ‡”~>’‚Š‡Œ–Œ~~ŠƒŽ‡–ƒˆ‰ƒˆ‰˜ƒ–ƒ”‡Ž‡ŒŠ‰ƒ—ƒƒŽ‡–‹‹Š†”‚ŠƒŽ‡”–‚Ž—‚‘ƒ 
ˆ‡—Œ‚ƒ–ƒ‡Š‰˜‚ŠƒŠ‡–’‚‚„—‚ŽƒŒ˜‡–…~‚ŽƒŒ˜‚–—‚ŽƒŒ—”Œ~Œ—‰ƒ˜ƒ~
>‹‡‡Ž‡‹‡—Š’‡ŠƒŽ˜Ž?‡Š–Œ~‰>…~Š~‹ƒŠ‰‹‚Š–‡‚~ŠƒŽ‡–˜ƒ–ƒ€‹‡‡Ž‡ŠŠ’˜‚Š 
‹‚—$‘Š•Œ&‹‡~‡Ž‚”Œ˜~ƒŠƒŽ‡~–‚ƒƒŽ‡–ŠƒŽ~ƒ‘‰‘ƒ~Š˜~”Š‹‡–ƒ…ƒ”–‹‡–ƒ’‡Ž’Š 
‡ŒŠ˜ƒ‰‡Ž~˜‰Œ–Œ~ƒ•Œ…˜‚ƒŽ‡–‚‰‡Œ˜˜‰ŒƒŽŠƒ˜‰‡—ƒ‹˜ƒ~—…Šˆ‡–”ƒƒ~Œ‹‡Ž—‡
$•Œ…˜‚•–„>–‡‚~ŠŠ~‘‰ƒ’~‡‹‡–ƒ…—ŠŠ‰•‡„…‚~ŠƒŽ‡–—‘~ƒ&Šƒ‰~Š‚ŒƒŠ‡~— 
—>—–’‹‡Ž…ŒŠ‘‰‘ƒ~Š‚—•<‡‚‹’–‡•‚Š˜ƒƒŒ‚…ƒŠ‡‡Œ<‡‚ƒŽ‡–‹’‡‡Œ
‚„ŒŽŒ‡‚Šˆ‰Š–‡‚~‰‡€‚~ŠŠŠ‰ˆ–—ƒŽ‡–…>‚ƒ”•ƒ~ 
‚ŒƒŽ‡–˜~ƒŽŠ~—‚–„…–„>…~ƒ‡•‡>–€‚Œ–ƒ‡—<‡‚‚—Œ˜Š…Ž‹‡ŽŒ„‚‡˜‡—‡ 
‚‡—‡‹‡–ƒ…—~Š’<‡‚‚„ƒ†…—Ž‡Œ˜•–’ƒŒŠ˜ƒŽ‡––Œ~‡ŽŠ—„>‚‡•ƒŠ‡~‰
ƒ†–‚„—–Œ~ƒŽ‡–Š~‹‡—•ƒ•‡‚Ž†• 
‡~‰‚ŒƒŽ‡–˜~ƒŽŠ~—$–ƒ‡—‡Š&‚”ƒ–—‚Œ…~Š‰˜ƒ~‡•–‹‡ŒƒŠƒ‡‚‡—‡Š—–
‚”‡˜‰ŒŒŠŽ—–Œ~ƒŒŠŠ 
‹~‡€‚~>’–Š‰Š—‡Ž‚Šƒ–†ƒ—‡Œ‚Š”>~ƒ>‹‡Š‡?‹‚—<‡‚‹‡–ƒ…ŠƒŽ‡–Š—‚—‡€‚
$‹‡Š‡‹‚–Œ~—‚ŒƒŒ‰ƒ&Š’˜‚~ŠƒŽ‡–<€–‡–…~‹‡—‡–Œ—ƒŠ”~ŽƒŠ˜‚Š…~ 
ˆ‡~‚Œ‹‚Š–Œ~—ƒ‡‚ƒ‹Šƒ‰Š‡—‚~Šƒ˜‰ŠŠ‚Šƒ€‚‡—‡‚„‡~Šƒ˜ƒ~Šƒ~—ŠƒŽ~<€–ƒ‡—‘ƒ
$‹˜Š~ƒ—‡Œƒ˜Œ~Š~ƒ—‡Œ‡…‚‚~–Ž‰&–Œƒ~ˆ‡~—‚Œ‚—˜"–Œƒ~

-66-
‫במלאות שנה לפטירת רבנו הק' רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זיע"א‬

‫תרע"ה‬ ‫איתא במדרש )בראשית רבה נח‪ ,‬א( "ויהיו חיי שרה‬
‫‪¼»´Á³ »È É´Á·³B ³ÁÇÉ ¾´´È¶ ǽ ´·» ²¸ ¾¸° ²»´¿È ǽ¯ ´¿°Ç‬‬
‫¿´‪´À° ²»´¿ ¯´³ »°¯ ²ÁÇÉ ³µÈ ¼¸°È´¶´ ° ²»´¿È ³µ½ ÉÁ°‬‬
‫מאה שנה"‪) ,‬תהלים לז( יודע ה' ימי תמימים‬
‫ ‪²»´¿È ´» ²¸Á³ ĸ¿½Æ »È ·¶´È³È ´¿°Ç ÇøÀ´ @³ÁÇÉ ³µÈ‬‬ ‫ונחלתם לעולם תהיה כשם שהן תמימים כך‬
‫ ‪Á½ÈÈ Ç½¸Ç É´½¸ÈÇ ² ¼´¸» ± ¼´¸ ¾¸°È ³Á¸Æȳ ¸Ç¶¯ Ʋ‬‬
‫½‪ÁÀ¸´Ç± ¯… ³¸³È ÈǸ³ ¸º²Ç½ DZ³ ³¸³ ´¿°Ç »È »³´½³ ´¸Ã‬‬ ‫שנותם תמימים‪ ,‬בת כ' כבת ז' לנוי‪ ,‬בת ק' כבת‬
‫‪´»È Ʋ¿À³ ³¸³ ¸½ ´» Á´²¸ ¯»´ Ƹ²Å‬‬
‫עשרים שנה לחטא‪ ,‬ד"א יודע ה' ימי תמימים זו‬
‫תרע"ו‬ ‫שרה שהיתה תמימה במעשיה‪ ,‬א"ר יוחנן כהדא‬
‫¯¶¸´ ‪´» ³¸³ ¯» ¸º Ƿÿ ³½¶»½³ »È ³½´Å¸Á° ´¸Ç¶¯ ²»´¿È‬‬
‫¯´‪Æ´¿¸É» ¼¸Ã¸»¶É ¸¿¸½ »º´ É´À¸¸² ȸ ¼´¸³ ƒ ´¿°Ç ǽ¯´ »º‬‬
‫עגלתא תמימה‪ ,‬ונחלתם לעולם תהיה שנאמר‬
‫¯´»¼ ¯‪Ç´µÁ» ÉƸ¿¸½ ³¶Æ» ´¿°Ç »È ´½¸¯´ ¼¯ °»¶ ÆÇ ³¸³ µ‬‬ ‫ויהיו חיי שרה‪ ,‬מה צורך לומר שני חיי שרה‬
‫»‪ÉÆ¿¸½³B °Ádz ¸¿Ã½ °»¶ ƸÃÀ½ ³¸³ ¯» ²¶¸° ¾³¸ÉÈ» »°¯ ³‬‬
‫‪@ƸÃÀ³ ¯» Ç¯È¿È ³½´ ³»È ³¿° ɯ »¸º¯³» ¼± ³º¸ÇÅ ³É¸¸³‬‬ ‫באחרונה לומר לך שחביב חייהם של צדיקים‬
‫´‪°Ádz´ ¸¿´Á³ ³¸³ ¹º ¸²º ²Á °Áǽ Ƿÿ Æ´¿¸É³‬‬
‫לפני המקום בעולם הזה ולעולם הבא'‪.‬‬
‫תרע"ז‬
‫והנה רבנו הגראי"ל זצ"ל זכה שכל ימיו היו‬
‫‪²´°º» ¼¸¿°¯½ ³ÃÅ¸Ç ³É¸¸³ ¯» ¾¸¸²Á ĸ¿½Æ° ´¿¸¸³Èº ÇøÀ ²´Á‬‬
‫‪³ÃÅdz »Á ´Çµ¸Ã´ @ĸ°´ÀÆ´» ¯ÇÆ¿³ ¸´±½B °´³µ »´¶ ´¿¸¿Æ É°È‬‬ ‫בטהרה מראשית יצירתו ועד אחריתו ובכל גל‬
‫´‪´¸³ ¸Ç´³ ²¯½ »´µ ³»´Á ³¸³ ³µ ³µ½ ǯȿ ¯» Ç°º É°È ¸¯Å´½°‬‬
‫‪É´¿Æ» ´»º´¸ ³µ ɯ ÆÇ´ ¼¸¸¿Á‬‬ ‫וגל בימי חייו בכל עת מנעוריו ועד זקנה‪ ,‬ובעת‬
‫תרע"ח‬ ‫חולי וקושי לא פסק פומיה מהתורה הקדושה‬
‫¯¶‪´¿¸»Å¯ ´¿°Ç ´» ³¿Á´ ³²´ÁÀ Ƚ´¶ ɸ¸ÈÁ Ç°²° ´¿°Ç ɯ »¯È ²‬‬ ‫ומעבודתו התמידית‪ .‬ואמרנו להביא מעט דמעט‬
‫‪²»¸³ ÉÀ¸¿º ÉÁ° DzÀ³ »º ɯ ¾º´ ³µº ±³¿½ ¸É¸¯Ç ¯» ÆÀ¸Ç°°‬‬
‫»‪´¿¸»Å¯ ´ÈÁ ¯» °¯ ²´½»» »¸¶É³‬‬
‫מהדברים שאירעו מידי שנה בשנה‪.‬‬
‫¯´»¼ ‪Äö³ »È »´²±³ ´²º¿È ³ÁÈ°È Á½ÈÈ ´¿°Ç ÇøÀ ÉǶ¯ ¼ÁÃ‬‬ ‫הבאנו כאן מעט שבמעט מאשר הספיק‬
‫¶¸¸¼ ½‪¼¸¸¶ Äö³ ¼Á· Ƚ´¶ ²´½»» »¸¶É³ ÀƵ ÈǸ³ Ç ¸¿È ±´´¸µ‬‬
‫¶‪Ƚ´¶³ ²´½¸» É»¶É³È ǽ¯´ ¾¸¸ ÉÅÆ ¼± ³½´²½º´ ³±´Á ɺ¸É‬‬ ‫הזמן והגליון וישמע חכם ויוסף לקח‪.‬‬ 
¸°Ç ¹»È ¯°À³ »È ²¸½»É ³¸³ »µ ¸°¯ »È ¸Ã´¯° ¸´»É ǰȽ³ ¾½µ ´¸Ç°²» ɴǸ³° Äö³ ´¿°Ç ǽ¯´ ³´Å½ ɲ´ÁÀ Á»Æ¸·È ³µ 
¶´¿ ¸°Ç ¸³Ç ¾Ç½ »È ´¸°¯ ¾½¿¸·È ¸°Å ¶´¿ ÇÅ´¸ ´»ºÈ½ »´²±³ Á²¸½³ ¾Á·½ ¸º ²½´»³ Ç°²³ É´°¸È¶ ¹¸ÇÁ³» Á²¸ ¼¸¸¶ 
³½º ´» ´¸³ È½È ¼±´ ¸Æ²Ç² ²½»½ ³¸³ ¸°Å ɴƸɽ» ÄÅ´¶³ ¹À½ Ƚ½ ¯´³È ¾¿Á ¾¸Áº ´» 
²¸½É ¯´³ »º³ ¸Ç¶¯ ´À°´ ³À¿Çû É´²´°Á ¶º ¸Ã» °¶À¿È È´¯¸¸´ »´°»°» ¼Ç´±´ ³Ç´É³ ‫תרע"ט‬ 
²½»½³ ³¸³ ¯´³ ǯȳ ¾¸° ¸¿Á ǯȿ ¯´³ ²´½¸»° ¼Á· ²°¯½´ ÀÇ´ÆÈ ²Á ¹¸¿¶³ Á°Ç¯ ¾°º ²»¸ ³¸³ÈºÈ ´» ´ÇøÀÈ ´¿°Ç ÇøÀ 
³¸³ ²¸½É ¸»È ¯°¯ ÆÀ¸Ç°° ¸»È ¯°¯ »È ¹» Á²ˆ ¯´³ ³µ ȱý½ Ç´ºµ ¸º³È ·ÃȽ³ É´ÉÈ»°»¶À´º³¶Ç¯³ɸ°°´»´¯¸°³´Ƚ¶
¹º »Á ÇÃÀ½ ³´´È ³¿Á·³ ¶º ´±¸½… ·ÃȽ³ ³µ »¸±°È ³¸³ ¯» µ¯ ²ÁÈ ³µ³ ¾°»³ Ç°²³ ³µ ³½ »¯È 
¸º ÇøÀ ¾Ç³¯ ¼¸¸¶ Ç ¸°¯È Ǻ´µ ¸¿¯ ¸»º ¼´È ´» ¾¸¯ ²»¸ ¹¸²¸ ɯ ¶É´Ã… Æ´Àû °»¶ ³¯Ç¿ ²Å¸º Á²¸ ¯»´ °»¶ ¼³» 
ɸ°° ³Çà ³¸³ ¾½¿¸·È ¸°Å ¶´¿ Ç ɶÃȽ» ¾½µ³ »º ¯´³´ ³¿Á·³ ¶º… ³µ ³½ ·´»Æ» »´°¸Æ ¸É¸ÅÇ ³½²¯ ¶´ÃÉ ¼È ¸» ´¯¸°³ ÇøÀ ²´Á 
ÉǺ´½´ ³Çà É°»´¶ ³É¸³ »·¸± Éǽ ³È¯³´ »º° Á½´È ¯´³È ¼¸¶¿´½³ ɯ Ä°È» Ľ¯É½ ³¸³ °ÁÇ °´Ç½ ¸²¸ ¸ÉÈ° ¯´Ãɳ ɯ ɶƻ 
¼³» Ƹµ³ ¯» ³µ… ǽ´¯ ³¸³ ¯´³´ ³ÉÀ¿Çû ´» Ç´Ç°´ ¼´¸³ Á¸±½È ²Á ¾¸°½ ´¿¸¯È ¼´Æ½ @ »¸±°B ¾´¶·°³ ɲ¸½° ¸» ÇÀ¶ 
»°¸Æ °¸» ¾Ç³¯ ¸°Ç ¼¿° ǽ´»º ¼¸º´²¸È° ¼¸·ÃȽƸ°²³»³À¿½ÆǼ´»º¾¸°½¯»¯´³È
»¯Çȸ° »´²±» ¶½Å´ °´· ¹´²¸È ȯ¸¸É½ ¯´³ µ¯´ ¼¸ÉÃÀ´É» ‫תר"פ‬ 
´É¸°» ¸É¿½²µ³ ³¿Èº ¸¿Ã» ¸°Å Çdz ÇøÀ 
³¶ÃȽ ¾° »È ɸǰ» ȸ¯ ¾´µ¶° ¾Ç½ »È ‫תרפ"ב‬ »È ³»´²±³ ´É° ³Ç·Ã¿ ÃÇÉ É´º´À ½³´¶°
´¿°Ç ÇøÀ´ ³¿·Æ ³²»¸ ³É¸³È µ¸Ç±³ ¾Ç½ 
ǸÁ³ ²¸»¸º ¾Ç½ ¸¿Ã° ¸É´¯ ´±¸Å³ ɸǰ³ ¸Ç¶¯ ²DZ³ ²»´¿ °ÃÇÉ É´º´À ½³´¶°È ´¿°Ç ¶È Á¸±³ ¯» ¯´³ ³º´Ç¯ ³Ã´ÆÉ ³µ É´°ÆÁ°È 
¯´³ µ¯´ ¸É¶ÃȽ ɯ °¸·¸³ Ǹº³ ¾Ç½ ÆÀ¸Ç° ¼´»È°³¸³¯´³ÈǺ´µ´µ¸Ç±³¾Ç½¾°¯·¸»È ɸ¿°Ç³ ´É´¯ ³¯ÇÉ ¯»È ¸²º µ¸Ç±³ ɸ°» 
³µ¸¯° Ǻ´µ ¸¿¯ ¼¯³ ¸É´¯ »¯´È´ ¸»¯ ³¿´Ã ³¸³È ÆÀ¸Ç°° ¼¸¿°Ç³½ ²¶¯ ¼È» Á¸±³´ Ǻµ »È ´»¸± É° ³É¸³ É°³ ´É´¯È ¾´¸º½ ÇÁ·ÅÉ´
$´¿Ç± °´¶Ç ¼´»È°³»´²±³¶½È³¸³´µ¸Ç±³¼ÁÉÅƶɽ° ³°´Éº ´µ ³±³¿³ ³¯B É´¿ºÈ° ²¶¸ ´Ç±´ ´¿°Ç 
°µÁ ¯°¯ È´»È »¸±° ¯»³ Ç´ºµ¯ ¹¸¯ ¸É°È³ ¹º½ ÇÅ´¿È @ÈÁ ½ÇÉ É´¯ ¼¸²¸À¶ ÇÃÀ°
Äǯ» ³¸»Á ³ÈÁ´ ÆÀ¸Ç° ɯ Ç°º ²´½»» ´»¸¶É³ Á°È »¸±°È ³½²¿È ´¿°Ç ¾¸¸Å´ 
»¸±° ´¿¸°¯ ¼³Ç°¯ ¹´¸¶° ¸É´¯ ¶¸º´³… ¾Ç½ ¶¸¿½³ ÆÇð ´»¸¶É³´ ¯Ç½± ‫תרפ"א‬ 
É´¶Ã³ »º» ³É¯ ´¯Ç´° ɯ Ǹº³ È´»È
$¼ÉDZ °´¶Ç ³µ¸¯° Ç´ºµ» »´º¸ ¹¿¸¯ ‫תרפ"ג‬ ‫התלמוד תורה דבריסק‬
´¿»È °´¶Ç° ÆÀ¸Ç°° Dz¸¸¶³ ¸³ ³»¸¶É½
‫תרפ"ד‬ ²´½»» ´³´¶»È ´¸Ç´³ ¾·Æ ³¸³ ´¿°Ç Çȯº
¼¸°´È¶³ É´°´¶Ç³ ²¶¯° DZ ³¸³È ²½»½ »Å¯
´¿¸Ã ¼È Ç´±» Á¸±³ °Ç³Èº´ µ¸Ç±³ Ç±È ¾¸¿°°
Ç´µ¯° Ƕ¯ ¼´Æ½» ´É´¯ ´Ç¸°Á³´ Dz¸¸¶³ ɯ 
ÆÇà ´¿²½» @· ¾° ¸É¸¸³ÈºB ´ ³Éº° ´¿°Ç ¶È ³¸³ ¹Ç²°´ ¼¸Ç¸ÈÁ ÇÉ´¸³ »È ÆÀ¸Ç° »È ¸¯Æ¸Ç½¯ ǸÈÁ ¼È »Á Æ´°Ç´ Á¸¿´»´Æ ¯ÇÆ¿È 
¸¿Çº´µÆŴƲ¸À¶³¸³È²½»½»Å¯¹È¿´³µ¸¯ ¼¸¶¶Çà ¼¸ÅÆÈ ´° ´¸³È °´¶Ç° Ç´°Á» °¸¸¶ µ¯½´ ³Ã´Ç¸¯ ¸¸¿Á É°´·» ³»´²± ³½´ÇÉ ¼ÇÉÈ 
¸É´¯ »¯È ²½»½³ ° ½Á Á ²° ´¿µ¶¯Èº ´¸Ç¶¯ ¼¸Ã²´Ç´ ´É´¯ ¼¸µ°½ ´¸³ ¼´¸ ¸²¸½´ ¼¸´± Dz¸¸¶³ ²Á ¼´¸ »º° ¸É´¯ ³´´»½ ¸³ ³Á ¸½¯ 
´É´¯ ¸É»¯È ³Ç¸·À ¸» ¾É¿´ À´É »Á ³»¯È ɺ»»³»´²±É´Á¸°Æ°¹¸È½³ɯµ»º°´´É´º³» Ç°¸² ¼ÁÃȺ ¯Ç¸ÃÈ ²DZ³ ´¿°Ç ¾É¶ ´¿» ¶È 
»´¯È» ³ÃÅ´¶ ´µÈ ¸» ǽ¯´ ¸É´¯ ³º³ ³½» ¼¸¿Æµ½ ¼È ²½»½ ´É´¯ »Å¯ ³Ç´É ²´½»» ¼ÈÈǸ°À³ÆÀ¸Ç°°Éɳ»ÁÇ´Á¸È°²¸Ç±³ 
¼Áó ³É¸¸³ ´µ $³º½ ²´Á ³Å´Ç ³É¯ ¸º´ ¹º  ½Á ° ÇÁÈ ²¶ ¾¿´°É¯ É´½Ç ¸Ã» ¯»¯ ¼¸¯»¸± ¸Ã» ɴɺ³ ´¸³ ¯» 
¸º³ ¸É¸¸³ ¸¿¯ Dz¸¸¶° ³º½ ¸É»°¸ÆÈ ³²¸¶¸³
‫פ‬ °¸» ¾Ç³¯ ¸°ÇÈ ¼º» ³¯Ç¿ ǽ¯´ ¯½±´² ¾É¿´ 
³Á·È ³µ ¯´³È ³É¸¸³ ɽ¯³´B ³É¸º° ¾·Æ
Çdz ɯ ¯·¸»È ÈDZ³ ´¿°Ç ¾° ÇƸ°Èº ¼¸¸É¿È ¼¸²»¸ ¼Á ²½» ¯´³ $´»¸± ¸¿° ¼Á ²½»
@°´· ¸É¸¿Á ¸¿¯´ À´É³ ȴǸð
»µ ¾½Ã´Æ ¾Ç³¯ ¼¸¸¶ Ç »È ´¿° ¾½Ã¸´Æ ¸°Å ´¸»Á½ Ȼȴ
‫תרפ"ה‬ ¸²´³¸ ³¸³ ¾Ç³¯ ¼¸¸¶ Ç ÆÀ¸Ç° ǸÁ³ ¸°È´É½
¼¸·¸³Ç ÉǸº½° ´ÉÀ¿Çû ²°´Á´ ¼¸½È ¯Ç¸
´É´¯° ´¿°Ç ¼Á ²½»È ÇøÀ ¾½»²¸¯ µDZ³´
ȻȰ ´¿°Ç ɯ ´Å¸ÃƳ ¼¸½¸³ ²¶¯°´ ³É¸º 
´¿»Å¯ ´²½» ¯» »»º° ¹¿É Á²¯È ³ÅÇ ¸°¯ ÆÀ¸Ç°° ¾½¿¸·È ɶÃȽ ɯ °´· Ǹº³´ ²´Á´ ´¸»Á½ ɴɸº 
²¶´¸½° ¸» ÇºÈ ÇÈÁ ¾° ¸É¸¸³Èº ¾º»´ ¹¿É ¼¸¿È³ »º ´ÉÀ¿Çû »½Á ³¸³ ¼± ¸°Å ¸°Ç ´¿° 
¸³ ¯» ¸°¯´ ¸Áȸ ¯¸°¿ ¸É¸¯ ²½»¸È ²½»½ ³¸³ ǴƸ°³ ·Á½ È»¶ ¯´³ ´É´¿Æµ° ÉÁº´
‫הלימוד בת“ת‬ 
»È ¼¸²´½¸»³ ¾¸° ¸É¸¯ ²½»´ »»º ǸÈÁ ȸ¯ ¸½¸ ɸȯǰ ´¿¸ºµ ĸ°»´È ¼¸¸¶ Ç ±³Ç³ ¶È
¯Å½¿ ¯´³ ¼È ³´ÆÉ ¶Éà ·´±¿¸´ ´É° »Å¯
Dz¸¸¶³ É´²´¯ ¼¸ºÇ°¯³ ¾¸° ¾´¸² ÇÇ´Áɳ Çȯº ³¿´ºÈ³
 ´µ ³Ã´ÆÉ°
´¿Á±³ ¯»È Ƕ¯ ¼¸²»¸» ³¸´Ådz ²´½¸»³ ¹Ç²
‫תרפ"ו‬ ǵ´¶³¸³Èº µ¸°¿´ÃÉ°¸È¸°Ç´¶°´²´Á°Ç´½¯
°´¶Ç° ¹Ç²³ »Á Ç°´Á ³¸³ ´É¸°» ³°¸È¸³½
´¿½½ ´¿ÈDz´ Dz¸¸¶³ »³¿½ ¼Á ³´´È³ ƽÁ»
»³¿½³ ¾Á· ´¸¿Ã» ´¿¯´°°´ ´¿°Ç½ ³ÅÁ »´·¸» 
²À¶ ÉÇ´É É°¸È¸» ´¿°Ç À¿º¿ ´ÃÇÉ »´»¯° ¼¸¸¶ Ç  ¯Ç´¿·Ç° ÇÇ´±É³ ¼È ¯Ç´¿·Ç° ³Ç´À½³ ¹Ç² ɯ É´¿È» ¼¸À¿½ ¼¸Ç¸ÁÅ ¼¸Ç´³È
ÆÀ¸Ç°° ¹»È ³¯Ç½³ ´» ǽ´¯ ³¸³ ¯´³ »µ ¾Ç³¯ ¼¸Ç´º°³ ¸Ç´³È ³¸°´ ³¸¿¸½ ´» °¸È³ ´¿°Ç ¹¯ 
Á¸±³´ ³°¸È¸» ¶¸±È½ ´Èø¶Èº ´¿°Ç ÇøÀ´ ɯ Ƚ½ Æ´¸²° ´» Ǹºµ½ ³µÇ´ ¹´½¿ ÉÅÆ »Á ±»²» ´»±Çɳ ¯» ¾¸¸²Á ¸º ÇÉ´¸ ¼¸¯Ç¶¯ 
°Ç ³¸³ ¾º ¸¿Ã»´ ¾´²Ç´± °ÆÁ¸ ¼³Ç°¯ DZ³ ¸°Ç» ¸¯ÆÀÇ°³ ¸´¿º³ ³¸³ ³µ  »°´°… ¹¸°À ´¿½½ ÈDz ³º´Ç¯ ³¶¸È ¹È½°´ É´¸Á° 
·°»É³ ¼²´Æ´ »´²± ¶É ³¸³´ ÆÀ¿´»Ã ³Ç¸¸Á° ¼Á ³¯Ç¿ ³¸³ Æ´¸²° ¯ºº… ¾½¿¸·È ¸°Å ¶´¿ Æɽ° Ǹ°À³´ ¼¸²»¸» ³½Ç³ ɯ ¼¸¯É³» 
¼¸Ç´¶°³ ɯ Æ´²°» ÈƸ°´ ³°¸È¸» ¯´°¸ ¼¯ ·»°É½ ´¿¸¯´ ÉÁ²³ °´È¸´ É´»¸Å¯ ³¿·Æ ³°¸È¸° ¾¸° ¼¸Ç°È½³ »ºÈ ´¸ÉÃÈ 
³ÁÃȳ ´» ³¸³ÉÈ ¼¸°´· ¼¸Ç´¶° ¼³ ¼¯ ¸°Å Çdz ÇøÀ ǴƸ°³ ¹»³½° ÇÀ´¶½ ÆÇ´ ¹¯ ¼¸½Ç±¿ ³»´²± ³°¸È¸° ¾¸°´ 
¯´³ ÇÆ´°°´ ¸Ƕ »µ¸¸¯ ¸°Ç ¾´¯±³ »È ´ÇÃÀ½ ¹ºÈ ¼»´Á »È ´ºÇ² ¯´³ ¹º ³È´Á ´°´Ç ´¯ ¼¸Ç¸Áų½¼¸Ç´¶°¸¿È´É¸°»¯Çƾº»´¼³¸»Á
»ŵ ³È½ ¸Ç½¯³ ³°¸È¸³ ȯǻ ɯµ ǽ¯ ¾¸¸²ÁÈ ¾´¸º ¼¸¸¶ ¶´·¸° ¾¸¿Á»´ É´ÈÁ» ¹¸ÇÅ ɯ ¾¸°¸ µ¸ÃÁ´ ²´½¸»° ¼É´¯ ¾´¶°» ³°¸È¸° 
ɯ¸ÇÆ» Á±´¿° ³¸³ ¼¸Ç°²´ ¾¸²³ °´È °Ç³ ¸½ ¾´¶·°° ¾´Ç°¶ µdz Ç´°Å° ±´³¿ ºº ´¿¸¯ ²´Á´ ´¿°Ç ´¸³ ¼¸Ç´¶°³ ¸¿È ¼¸Ç´¶°³ °Å½ 
³´Å½ Ç°³ ¸Ç¶¯ É°È° »ƴŵ ¾Ç½ ³Ç´É³ É´»²Éȳ³ÉǴŹº²¯½À¿º¸¼¯¹¯³È´ÁÈ Å³±³ ´ ¼´¸° ¼É´¯ ¾¶°´ ¾½´Çà ¼È° ²¶¯ 
³ÈÇóɯ¯ÇƯ´³É´²»´ÉÉÈÇÃÉ°È´»È ¹¯ ¸´¯Ç ´¿¸¯ ¾º ¼¸È´ÁÈ ¼¸¿´È¯Ç³´ ɸÁ°·³ ´¿°Ç Ǻ´µ´ ³°¸È¸° µ¯ ´²½»È ¾¸·¸± À½° »¿³ 
²´¯½³¿³¿µÈDZ³´DZ¸ÇµÈDZ³»È¾·Æ¾¸¸¿½° ´Ç½¯BÉ´ÈÁ» ¹¸ÇÅ ¾º ¼¸È´Á ¼»´ºÈ Ƕ¯ ¾¿¸±»Ã ¾¿¸Ç½¯² °Á ¶ ² »Á ¼É´¯ »¯ÈÈ 
Á´°È »º ¯ÇƸ ¯´³È ³ÅÇ ²´¯½´ ´É¯¸Çƽ Ç´°Å³ »Á »´Ã¸ ¯»È ¯»È ¸²º ´É´ÈÁ» È¸È Ç°² ¸Å¶ ¯»´ Ç°² ¾¿¸Á° É´²Á° ¸Ç³´ ¯Ç´°¸²
¾´º¿ ³µ ¾¸¯ ¹¯ ´¶ ¾¸¿Á ´» Áǯ¸ ´¶ ¼¯
‫תרפ"ז‬ 
¯´³È ³¿Á·° ¹º» ²±¿É³ ²´¯½ ³È½ ¸Ç½¯³´ 
¾Ç½È ǽ´¯ ³¸³ ¾Ç½ ²´½»»´ É°È» ÆÇ ¹¸ÇÅ ³Ç¸·Ã »È ³Çƽ ÆÇ ¯» ¯È´¿ Ç´°Å³ ¾ºÈ 
³½ Ǻµ ¯» ¹¯ ¹º »Á ³Á² ǽ¯ ¼± µ¸Ç±³ ³À¸·»º´ ´²º´ɾ¸¯´ÃÇÉ´¸´»Á¼±¯»¯ ´²º´ ɺÀ½ ´²½»È ÉÁ° °¸ ¾°º ÇÁ¿ ³¸³ ´¿°ÇȺ 
ÉÃÀ´¿ ³Ç·½ ¹º° ³É¸³ µÈDZ» ´ÉÁ² ³É¸³ @¼¸Ç»´² É´°°Ç ³»´Á ³¯´ÃÇ ¸ºÇÅ» »´¶» ¹´É» ´»±Ç ɯ ¼Áà À¸¿º³ ³°¸È¸° É´°´Éº 
³Ç´É° ¾³ É´¯¸Æ° ¹º° »°Æ¸ ¯´³È ³ÅÇ ¸º ÉÃ¶È ´¯ É´¯¸Ç ÉÆ»² ´» ¸³È ¸½ ¼Áà À¿¹Ç²°´»±Ç»ɺɽɺ¸À´»³À¿º¿´¼¸Ã±½³ 
ɴǷó³ ɯ¸ÇÆ ¸Á ¼¸¯¸°¿° ¾³´ °Éº°È ¼¸É½ ´¸³ º²°´ ³µ½ »Å¸¿È ¸½ ¸³ ¸È´Æ° Ç´µ¶½ ¹´É» ³À¿º¿ ¯»´ °ÆÁ³ ¼ÅÁ° ³ÁÆÉ¿ 
³È½¸Ç½¯³»È´ÉÁ²³»°ÆɳÇ°²»È´Ã´À° ´¯¸Å½³È ¼´¸³´ ¼¸¿È ³½º Ƕ¯» ´¯ ²¸½ ´¯ ³»´º¸´ É´¸³ Ƚ½ ¼¸¸¶ É¿ºÀ ¯´³È Ç°² ¼²³ 
´Ã´À° ¹º »Á Ǹ·Ã³ ´É´¿É´´¿Á° »ƴŵ ¾Ç½ ¯À¸± ¹²¸¯» ¹¯ ²¯½ ¼¸»¸Å½ ³Æ¸·´¸°¸·¿¯³ ¯» ²¶¯ ¯ ¼»´¯ ´¶ ¼²³ ¸ÆÇ´Á» Á¸±³» 
¯» ´»¸Ã¯´ ¼º¶ ²¸½»É ¸É¯Å¸ ¯» Ç°² »È ¾·ÇÀ³ ¾´±º ¸³ ¯» ·Á½º ¼ÁÃÈ É´»¶½ ȸ ³ºº´¼¸µÁ³´¸°¯ºÇÈÃɯ´Á²¸¯»´³°¾¸¶°³
¯Ç´Æ »Á° É´½³ ¹¯»½ ¼Á´ ²¯½ ¸´Å½ ¯´³ ¼´¸³È »¶Ç ³¸³ÈB ²¶¯ È°´¶È ²Á É´Á´°È ÈÈ ¹È½¿
°¸Ç» ¯¯ @³¸À¿Ã° ¾Æµ ³¸³ Ç°º´ ³¸´±» ¸´È¿È ǽ´½
‫תרפ"ט‬ ¼¸¯Ã´Ç° ¼¸È½ÉȽ ´¸³ ¼³ ¯ ¼¸¿°Ç³ ¼¸»´¶ ɸ°» É°ºÇ° ´ÁÀ¿´ Ç°²³ ´ÉÁ²° ³»Á³
¼¸¿È ¾É´¯° ³¸³ Ç°ºÈ ¾±·¿Ç ¼´»¸Å ´ÈÁ ¼È´
‫הבחירות בבריסק‬ ¸³ ¼¸½´¸ »º ·Á½º´ ³Ã¸ Dz ¸³ ÆÀ¸Ç°°´
¯´³³ È°´¶³ ³ÈÁ´ ³º¸À³ ɯ ´¯Ç µ¯ ÆÇ´ 
¼¸ÇÈÁ½ ³¸³ ÆÀ¸Ç°° ³»¸³Æ³ ²Á´ ´¿°Ç ¶È ´° ´¯ ´¸²»¸° »Ã·» ÆÀ¸Ç°½ °Ç³ ɸ°» ¾½µ´½
¼¸¯Ã´Ç Ƚ½ ´¸³ ¯» º²° µ¯ »È ¼¸¯Ã´Ç³´ ¯Å½È ²Á ³ÁÈ ¸Å¶ ´» ¶Æ»´ ³¯¸Å´³» ¶´É¸¿ 
Ç°²»¼¸²Ç¶´¸³¯»¼³½³°Ç³¼¸Ç¶°¿¼¸±¸Å¿ ³¸³ »±Ç° ¼´³¸µ³ Éǽ´¶ ɯý ·¶½³ ɯ 
³·ÈÃɳ ¯¸³³ ³Ã´ÆÉ°È ´¿Çºµ³È ´½º´ ³ É´ÈÁ» ³¶½É½ ¸³´ ÇÁÈ»Áà ¼¸È°´¶ ¯»¯
ɸ° ¼È ³¸³ ¯»È ¾´¸º´ É°È »¸»° ¶´É¸¿³
³»¸Ã³ ¼¸»»¶ ¼¸°Ç´ ÆÀ¸Ç°° ³»ºÈ³³ °´· ÇÉ´¸ Á²¸ ¼¸½Áà ³°Ç³´ ÀÁÆ¿¸¸° ´¯ ¾Æ´¶
ɯ Ǹµ¶³» ¹¸ÇÅ ³¸³ µ´Ãȸ¯ ¼´Æ½ ´¯ ¼¸»´¶ 
µ¸Ç±³ »È É´¿°Ç³ ÉôÆÉ° ¶ÃÇÉ É¿È° ¸³ÈºÈ ÇøÀ ¯·¸»È Ç´½´ »¸±Ç ¯Ã´Ç½
À´À» ³½´ÉÇ ³»±Á° ´É¸°» ¼´¸³ ´É´¯° ´¿°Ç 
²½Á µ¸Ç±³´ ³»¸³Æ³ ²Á´» ɴǸ¶° ´½¸¸Æɳ Ǻ¸¿ ¸³ ¯»´ ·¶½ ´»±Ç» À¿º¿ ±¸ °¸ ¾°
¼È È¸È ³¯Ç¿È ǽ¯ È°´¶³´ »»º Ä´¶°½ ·´Èà Ç°² ³¸³ ¯» ¼³³ ¼¸½¸³ »È ¶´É¸¿ 
²¯½ Æ°¯½ ³¸³´ ɸ²Ç¶³ ³±»Ã½³ ɴȯǰ ²´½»» ɺ»» ´¿°Ç »´º¸ ³¸³ ¯» É´Á´°È ³ÈÈ 
É´»´Æ °´Ç ±¸È³» ¸²º ¼¸¿´¸Å³ ²±¿ ³ÈÆ ±´Ç¸º ¯Ã´Ç» ǵ´Á º¿Ã» ¸³ ¯´³ÈB ´³È½
¾º¯´ ¾±·¿Ç ¼´»¸Å ´ÈÁ´ @¹º° ³Á¸²¸ ´» ¸³´ ³º¸À ³É´¯ »»±° 
³±»Ã½³´ ³»´²± ³¶»Å³ ³¸³ ³ ¸²À¶° ´À°»
·¸È ¯»´ ¼ÅÁ° ÇÅÁ¿ À¿°´ ·¶½ Dz¶È ´¯Ç ¼³» ¾Æ¸É ¶¿ ³¿³ ¾¸¿Á° ´¿°Ç °¸¶Ç³ É´¿½µ³°´ 
À¸¿º³» ´¶¸»Å³ µ¸Ç±³ ¼Á·½ ¼¸¯Ç¸³ »È
´¿¸¯¼´»¸Å³È¹´É½¹¯¶´É¸¿´ÈÁ´´±³»º° ³À¿¿´ ¼³¸²¸° ¼¸ÈÇ´¶ ´¸³ µ¯ ²Á´ ɴȸǶ½ 
²´Á ¼Á ´ÃÉÉȳ´ Ǹ°º ±È¸³ ³¸³ ³µÈ ¼¸±¸Å¿
Ƹ¸´²½³ ¼´Æ½³ ɯ ·Á° ´¿½¸À ¯» Ƹ¸´²½ ȴǶ» ¯´³ ¹Çý »½Á ³½º ´¿¸½ÅÁ» Ǹ¸Å» 
ºº´¸³¯»¼¿½¯È¼¸Ç¶´À³ɱ»Ã½½¼¸±¸Å¿
³ÁȸŶ¹È½¶´É¿³É´ÈÁ»¹¸ÇÅ ¸³¯Ã´Ç³´ ¯»³ É´½¯ ³ »È ³¿·Æ ÁÆÇÆ ¸Ã¯ ¼¸²¸° 
²¶¸´ÃÉÉȳ´°Ç»¼¸Á½È´½½´¸³»°¯¼¸²Ç¶
²½´È½ ¸³ ¶É¿½³ ¯Ã´Ç³´ ¼´Æ½³ ¯Å½È ²Á ¾É¿ ³°Æ³ ¹º ¼ºÇÅ ¸ÃºÈ ÆÇ ǯɻ ¯¯ ³µ 
¼¸²Ç¶» ³¸³ ¹º´ µ¸Ç±³ ¼Á·½ ¼¸±¸Å¿³ ¼Á ¼Áà Ǻ°² »º° ¯´³ ¾º´ ¼¸²¶´¸½ É´¶º ¼³» 
³½»È Ç ɯ »³Æ³ ȯǻ ´¿¸½´ ¼¸Ç°¶ °´Ç ´»Å¯ ¯ÃÇɳ» ÇÉ´½´ ¾´°¯É»
³¿È óº» ´¯ ¼¸¿È ° ³Æ¸¿½ ³É¸³ ³È¯ »º
µ¸Ç±³ »È ´¿¸½¸ ²¸ ³¸³È ¾¸¸·È¿·º¸» 
»¿³ ³¿½É¿È Ƕ¯» ²Á´½³ »´¶° ¸º ¸¿´Çºµ
‫תרפ"ח‬ ´¯¸Å½³È ¼´¸³ ³µ» É´¶º ¾É¿ ³°Æ³´ ³Å¶½´
¾º´ ³»¯º É´¶º ¾É´¿ ³°Æ³ ¾¸¯ °´È ³¿Ç·½³ 
ɸ°° ±¶ ǴƸ°» Á¸±³ ¯´³ »³Æ³ È¯Ç ÉÇȽ» »´²±³ ¸¶¯½ ¼Áà ¸ÉÁ½È ƸŰ»´À °DZ³ ¶È É´²»´¸³ ¼¸µ´¶¯ ° ¹ÇÁ° ȸ ¼´¸³ºÈ É´²¸»° 
¸É¸¸³ ¸¿¯ ¼±´ ¼¸È¿¯ ³°Ç³ ¼È ´¸³ µ¸Ç±³ ¾Ç½ ¸º ÇÃÀ» Á½ÈÈ »ŵ »¯Çȸ Ç ¾´¯±³ ¸³ ¯»Èº ¼Áô ´É´½¸ ¼´¶É¿¸ ¯» ¼¯´ ¶´É¿° 
°Ç³´ ¼¸¿È ¾°º ÇÁ¿ µ¯ ¸É¸¸³ ¼³¸¿¸° ²¶´¸½ ²´¯½ ²»¸ ³¸³ ´É´²»¸° Ç°º »ƴŵ ¼³° ¹Ç´Å ¸³ ¼¯´ ¼³° ¹Ç´Å ¸³ ¯» ¼¸¶´É¿ 
¸¿È ´» ǽ¯´ ³Ç´É ¸Ç°²° ´É´¯ ²°º» ³ÅÇ Ç´¶° ³¸³ Ç°ºÈº ³´Å½ Ç° »¸±» Á¸±³Èº´ É´²»´¸ ° É´²¸» ³¯½ »º° ¼¸É½ ´¸³ ¯»³ 
³¿´½¯ ¾¸¿Á° ²¶¯ ¶DZ³ ´¸°¯ ¼È° ¼¸Ç°² ±¸»µ ³¶½È ¸°Ç »´²±³ ¾´¯±³ Ç°À ³°¸È¸° É´½É ³È¯È ³Ç´Æ ¸³ ¯»´ ¼´¸¯´ ¯Ç´¿ ³µ´ 
»»È ¾¸¿Á° ³¸³ ¸¿È³´ ¾¸¯Å¶» ³¿´½¯ ¾¸¯È É´ÈÁ» ¹¸ÇÅÈ ÆÀ¸Ç°² ¾¸¸²³ »ŵ DZ¸Ç ¼¸¿±µ½°¯´³¾º´¼¸Ã»¯ÉÇÈÁ»²¶¯¸º³É²¸»° 
Ǻ´µ ¸¿¿¸¯´ ¼¸Ç°² ²´Á ´» ǽ¯È ¾ºÉ¸ Æ»½Á ¯» ¼¸½¸ ¼É´¯° ³´Å½ Ç° ɲ´ÁÀ ³µ ²»¸» ¼¸Ç°²³ »º°´ 
¯Ç ½Á ÆÀ¸Ç° ÉǴɽ ǽɰ ³»Á¯ ÇÉ´¸ °Ç³ ¾Ç½ ÆÇ ³´Å½ Ç° É´²´ÁÀ ¼¸ºÇ´Á ´¸³ ¼¸¿È Á ´¯ Àº ¸¿Ã» ÆÇ´ ¶Ã´Æ ¸³ ¯» ¼Áà 
¯º ´º ¸ÉÆ´¶° ¶ ±¸ ¯° Ƕȳ É»¸¯ ¸Á ¹¯ ǸÁ³ °Çº ´¸²»¸» ³´Å½ Ç° É´²´ÁÀ ¹ÇÁ °¸¸¶ ³¸¿»´Ã° ¸É»È½½³ Æ´¶³´ ³µ ¾¸¿Á ³ÈÁ¿
·¸ ³º ¯ÅÉ ¸º Ƕȳ É»¸¯ ÁÁ´ ɲ´ÁÀ ¹´ÇÁ» ¼¸º¸ÇÅ ³µ Ç´¶°»È Ç°À µÈDZ³ À¿º¿ ³µ½´ ¶ôư ¶·´°½ É´¸³» ǸºÈ »º 
µ¸Ç±³¼Á·½³¸³È³»¸³Æ³²Á´°¼¸±¸Å¿³²¶¯ ´Ç´°Á ´ÈÁ¸ ¯»È Ç°À µ¸Ç±³ ¾Ç½´ ³´Å½ Ç° ¯» ¼»´Á½È ¼¸ÁÈÉ ¸¿° ¼¸È¿¯ ´¸³´ Ç´°Å» 
¯¸À³ÇðÇÆÃɳ¯»¼¿½¯¸Ç½±»¸²Ç¶³¸³¯» Ádz ¾¸Á Èȶ½ ¾¸¿Á À¿º¿È µ¯½´ ¯Ã´Ç» ¼³»È Çú³½ ´¯Å¸ 
Ƕ°Á´²½´É°È°É°ºÇ°ÁÀ´¿´É´¯´ÀÃÉ»°¯ ¯»È ǽ¯ »ƴŵ ¾Ç½ ³ÈÁ½» ¾·Ç±¿µ´Ç °Ç³ ·Çð´ ³µ ¸»° DzÉÀ³» ¯¯ ·Á½º ¶ôƳ 
°Ç» Á½È´½½ ³¸³ ¼²¯ ´É´¯È ¸¿Ã½ µ¸Ç±³ ´° ³»¸»° ÆÇ ³´Å½ Ç°³ ¼´¸° Ç°² ¼´È ´» ´ÈÁ ´¿¸¯ ¼»Å¯ ¶·´°½ É´¸³»´ ¼¸²»¸ ´» È¸È ¸½ 
É´ÈÁ» ´» ǽ¯¸È ³½ »º ³ÈÁ¸È Á²¸ µ¸Ç±³ Æ´½Á ¾¸¿Á ²´½»» ´» ´¿É¿ ³´Å½ Ç°³ ¼²´Æ Ç´°¸Å³ »ºÈ Ç°² »º »ºÈ É´»²È³° ¾´ÇÀ¶ 
¯´³ ²´½»» Á´À¿» ¹»È ¾´¸ÁÇ³È ÉÁ²» ¹¸ÇÅ ¯¸±´À´É´¯°´¸Ç°²¸É¿°³¯»´¸È¸»È³Ç´Á¸È° ¼¸º¸ÇÅ´¸³È¸¿Ã½¯´Å½»³ÈƳ¸³Ƕ¯¼²¯´ 
¸´³ ǽ´¯ É´°¯° ¯¿É³È É´¸³ ɸȳ ¸´´¸Å ¼± Ç »È ´¿° °µÁ É´Á´°È³ ±¶ Ƕ¯ ´Æ½´Á» ¸È¿¯ ¼Á ÇÈÆ ȸ¯´ ³¿¸²½³ ÉÃÈ Á²´¸³ ±¸Å¿ 
¼¸¸Æɸ ¼± ²¸½ ¼ÉÀ³ ¾½ ³Ç´É ¼´Æ½» ³»´± ³»´²±³Å´°Æ²´Á´É¸¯´³°¸È¸³ɯ¾½»µÇÀ¸¯ ¹ÇÅ¿³ »º» ¾´·»È³ ¼Á ÆÀÁɳ» Á²´¸³ ¼»´Á³
¹½È ³»²±¯´ Æ´Àó ³°¸È¸³ ɯ °µÁ ¾Ç³¯ Ç ¼± ¼¸Ç´¶° »È ²´¯½ ²½Á´½´¸²Ç¶²½Á´½³¸³¼ÈÆÀ¸Ç°°¸É¸¸³¸¿¯ 
¼Áà ¾Ç³¯ Ç» À¿ºÉ ³É¯ DDDD³ÈÁ¿ ¯» °¸ÇÁ½ Ƕ¯´ ³Æ¸Ç½¯° ¼¸ÃÀº ´À¯» ÁÀ¿´ ƸŸ¸°´»´À µ¸Ç±³ ¾Ç½´ ¸²Ç¶ ´¿¸¯È ÂÀ´¿ 
¶ÆÉ ´»Å¯ ³É¯ ¹» Ç´µÁ¸ ³È ²Á ¼Áà Ƕ¯ ²´½¸»° Ç°²» ¼¸Ç´¶° ¼¸ÇÈÁº ÆÇ ¼¸Ç¯È¿ ´¸³ ´¿¸¯È ¸¿È³ ²½Á´½° ´º½É¸È Äö »ƴŵ 
Ç °Ç³ ³»Á½ ³»Á½» ¹»É ³É¯´ »°ÆÉ ´»º ÉÁ²½ ¯»È È´¯¸° ¯¸±´À³ ´¿²½» º¶¯´ Çȯ½ ´» Á½È´½½ ÇÉ´¸ ³¸³È ¼´È½ ¸²Ç¶ 
²´Á ²½»ÉÈ ÇƸÁ³È ¸» ǽ¯ ¼± ±¸»µ ³¶½È ¯° ³¸³ »¯Çȸ Äǯ» Á¸±³È Ƕ¯ ¾Ç³¯ Ç ¸É² ³¸³È ¸¿È³ ²½Á´½³´ ¸²Ç¶³ ²½ Á´½³ 
¹» È´²¸¶ Ç°² ³µ¸¯ ¹» ³´´³É¸ ¼¯´ ³°Ç³ ¼¸¿´º½ ³¸³´ ³´´ÆÉ ¶Éà ǸÁ° ´À¸± ɯ ÇÆ°» »¯Çȸ¸È²Æ¾Á½»³°Ç³¸º³³ÈÁ¸¯´³È´Á²¸ 
»ÁÃÉÉ »¯ ´½¸Á Ç°²É´ ÆŻƲ ½Ç» ³½¸¿Ã ÇÀ½´ »»´º ´À¸±» ³¸³ ¼È´ Ç¿¸Å¸·À´¯³ ´É´¯ 
¯» ¯´³´ ¼¸½Áà ³½º ¹»´³ ³É¯È Áǯ¸ ¼¯ Ç´ÁȳǶ¯»´¹´Ç¯ÀÁ´½È´Ç´Á¸È¾Ç³¯ Ç¼È ‫תר"ץ‬ 
»´Ã¸É »¯ ¹´¸¶ ´» ¾¸¯È É´¸³ ¹½¸Á Ç°²» »´º¸ ¸³Ç Á¸±³È´ ²¸ ´» ÉÉ» ´¸¿Ã »Á ´Ç°Á ¼´»º ¾¸Ç°´Æ É°¸È¸° ²´½»» ´¿°Ç Ç°Á ÄÇÉ »´»¯° 
»°ÆÉ ¸³É DDDD DDD ¹¶´Ç° ´»º ¹½ÅÁ° ¸³Ç´ÆŻƽ´¿»È½¸Ç³³É¯¾Ç³¯ Ç´»ǽ¯ ²½´Á³É´¿´°ÉÄ°´Æ°´»ŵ¾¸ÆÀ´ÇÃÃDZ³»Å¯ 
¼¸»´²± ÈÃ¶É ¸½ÅÁ ¾´¶·¸° »È ±´À ³´¯± ´É´¯ Ǹº½ ¾Ç³¯ ÇÈ ¹¸¯ ¯»ÃÉ½È ǽ¯ ¼ÈÇ´¿°ÇÈÉ´Ç°¶½³¼ÀǴø³¸¯Ç´¯É´¯Ç» 
¼Èȼ¸Ç½´¯³ÃÈÉ´¸³²´½¸»°¼³½¸ÁÇ°²É´ ‫פ‬ ¼È ¼¸Ç´Á¸È³ ɯ 
¸¿È³ ¼Á É´¸¶» ¸¶ DDDD ²¶¯ »º ÆŻư ‫מכתב נדיר של אביו רבי נח צבי‬ 
´Æ ³µ¸¯ DDDDÁ²´¸ ¯» ±¸»µ ³¶½È Ç °Ç³ ‫להגראי"ל בעת לימודו בישיבת קלצק‬ ‫תרצ"א‬
ÆÅ»Æ ³µ ³´È³ ³»²±¯´ ·±¯µÁ± ɸȳ ¼¸¸¯ ·¯³ ²¿¯» ²½ÁÇ ÂÇ´¶ ÄÇÉ »´»¯ ¾¸Ç°´Æ° ¸É¸¸³ ¸¿¯ ´¿°Ç ¶È
@°Éº½³ ¸»´È°B ²½ÁÇà ¯¸² ¾¸¯ »¸¸´´ ¸ÈÇ ·Ç¯² ·±¯µ ¹½È ³È½ ¸Ç½¯³ »Á° ³È½ ÇÈ ÉÁÈ° ¯ÅÇÉ 
¼± ³µÈ É´¸³ ¾É¿¸ ¯» ¼± ¾¯½Æ´Ç²» ¹°Éº½ µ¸° ¾Á½¯¿ ¾À¸´Ç± ¾¸¸Æ ·»¯° ·¸¿ ¾Á½ ·¯³ ´ÁÀ¿ ÆÀ¸Ç°½ ´¸³È ´»¯ ¯ ÅÇÉ É°· ·¸° 
Ç» ÉÅÆ °´ÉºÉÈ ¼¸¿´Á DDDDD´¿¯ »¸Á´½ ¯» ·ÀÃǯ²´²DD¿ÀÁµÁ±»¯¯·ÇÁ´´¾Á½¾Á¿¯´´ ¯»´ ²°º ±»È ²Ç¸ ¸º ³È»±½ ´¶Æ»´ ³¸´»»
DDDDDDDDDDDɯ ±¸»µ ³¶½È ¯ ¹¸´¯ µ¸¯ ¾Á¿ÇÁ» ¾Áǯà ÆÁ´´¯ ¾¸¸² ¾ÁÀ¸´´ ´¿Á±³´ ÇÆ´°° ÁÈÉ° ´¿¯Å¸´ »¸±Ç Á´À¿» ´»º¸
É´°¯ ¾¸¯ ·±¯µ ¯¿É ¯¸² »¸¸´´ ɸȳ ¾´Ã ¸´´¸Å ¾¸¸²Á ³¸³´ É´Ç°Æ ɸ°» ´¿Á±³´ °ÇÁ° Á°È°
‫תרצ"ג‬ Ǹ²¹¸´¯·Á´´¼ÉÀ³¾½³Ç´É¼´Æ½»³»´±¸´³ ´¸½¶ ǯƿ¸° µ³ »È ¼³½ ²¶¯´ ¼¸²ÃÀ³ È»È
¹½È ³»²±¯´ Æ´Àà ¯¸² ¾ÁÇÁ´´ ¼¸¸´Æ½ ¹¸¸»± ɽ¸ÉÀ ¸Ç¶¯ Ç°º ³¸³ ³µ´ ³²´³¸ »º¸½ Ç »È 
ÇøÀ´ ¼¸¸¶ Äö³ ¾Ç½ Á°»¿ ±ÅÇÉ »´»¯° 
¯°» ´É»´º¸° ³¸³ ¯»´ ÆÀ¸Ç°° µ¯ ³¸³È ´¿°Ç ´Å ¾Á³Á± ¾¸¸Ç¯ ·ÀÁ´ ´² DDD ·¸¿ ¹¯½ ÀÁ É´¶ÃȽ¼¸¿´½ÈÉ°³Ç¸¸Á´¿Ç°Á¹Ç²°´»»´±³
´É¸´»³» ± ¾Á¿¯´´ µ¸° »³¯½¯ ¹¯¿ »³¯½ ¾Á¾Ç³¯ Ç ¯±ÇÈ Ç ¼È° °Ç ¼È ³¸³´ ƸȰ²´È ¼È°
¼¸¸¯ ¸¸° ·ÀÁ´´ ´² ¾¸Ã»Á³ Ǹ² ·Á´´ ·¯± ³µ ¸Ç¶¯´ ÉÅÆ ¼½¶É³» »¸°È° ´¿ÇÅÁ´ °¸¸»
‫פ‬ ³»Á½³»Á½»¾Á³Á±·ÀÇÁ´´²¾´¯¾Á½Á¿À¸´¯ 
¼¸Á°Ç¯¸¿Ã»¾¸¸·È¿Ç°¼´¶¿¸°Çų±³ÇÃÀ½ ¸È´Æ° ´¿Á±³´ ¯Ç´¿ Ǵú ³¸³´ Á´À¿» ´º¸È½³
·±¯µÁ± ¹¸´¯ Ǹ½ ·¯³ ±¸»Áµ ³¶½È Ç °Ç³ ´» ´¯ÇÆÈ ǸÁ ³¸³ ĸ¿½Æ» ÆÀ¸Ç° ¾¸°B ¸È´Æ° 
Ƹȸ ±È° ´¿¸¸³ ¶»ÈÉ ¯Å¸´ ÉÈÇð ³¿È ¾´¯ ¾Á¿ÇÁ» ¹¯À¯ ǯ¿ ·À»³¯µ ´² ÇƸÁ ¯¸² ¯» ĸ¿½Æ° É°ºÇ³ ³¸³ ɯµ³ ǸÁ°È ¯Æ¿¸° µ 
³°¸È¸» É°È »¸»° ¯´°» ´¿½½ ´¿ÈÆ°´ µ°¸¿´Ã È´²¸¶ Ç°² ¯ ¾ÁÇÁ´´ ÀÁÃÁ ·Á´´ Ǹ² °¸´¯ ¾¸Ç°´Æ» ³ÁÀ¿ É°ºÇ³ ¯Æ¿¸° µ ¸Ç¶¯ É°ºÇ ³¸³ 
³Ç´¯É³¸³¯»É°È»¸»°¼È²´½»»³ÈƳ¸³ ·¸½ ¾Á²ÁÇ ¾¸¯ ÆÅÁ»Æ² ½dz ¼´Å ¾¸¸Ç¯ ¸¸± @Ä¿¸»´»» ³ÁÀ¿ ¼È½´ ĸ°´¿Ç°» ³ÁÀ¿ ³µ ¸Ç¶¯´ 
³¯½º ´¿À¿º¿´ É´ÃÁ»µ ¼È±° ¯° ¯´³´ ³°´· ǯï ´² ·À¸¸± Ǹ½¯· »ÁÃÉ¿ ·¸¿ ÇÁ´´ ¼¸¸¯ 
¼¸°Å´¶ ¼¸Ç°² ¼È Ç°¸²´ ¾·Æ Dz¶» ¼¸Ç´¶° 
ĸ¿½Æ° ¯·¸»° ´¿²½»ˆ ǽ¯ ¯´³ ȯ É´°³»
ÇÁ »¸¸´ ¾Á²ÁÇ ·¸¿ Ǹ² ·¸½ ¾ÁÆ ÇÁ ¾´¯ »³¯½ ‫תרצ"ב‬
¾Á»¯ÃÁ± ¹¸µ ¸¸° ·¸¿ ¸¸µ »º¸¸½È ¾¸¸Æ ·¸¿ ·¯³ 
¯» ´¿É¯½ ²¶¯ ¯ ¼»È ¯°ÈÇ ³¸³ ¯» ·¸½ ¹´µ ¾Á½´ÆÁ° Ä»¯·È ¸¸µDDDDD DDDD ÆÅ»Æ É°¸È¸° ²´½»» ´¿°Ç Á¸±³ ·°È ´·° 
¼¸ÇÈÁ ²½» ²¸½É½³ ³Ç´É »Æ¸·È ²¸±³» Á²¸ »¸¸´´ ¾Á¿ÇÁ» ¾¸¯ ¯¸¸µ ·¸½ ²ÁÇ ¾¸¯ ¯À¸´Ç± ¸Éº»³ ·°È° ´·° °ÅÇÉ É¿È° ÇøÀ ¹º´ 
³ÇÈÁ Á°Ç¯ ²½» »¸±Ç Ç´¶°´ ³½½¸° É´ÁÈ ÇÁ²Á¸ µ¸¯ ÆÅÁ»Æ ¾¸¯ ·Ç¯² µ¯ ¾Á½ ·±¯µ ¯² ¾Ç³¯ Ç ¾´¯±³ »È ÆÅÁ»Æ É°¸È¸° ²´½»» 
Àȳ DzÀ½ ³¸³ ¯» ¼¸ÇÃÀ ³½½¸° É´ÁÈ °Ç³¾Á·¸¸´´Å¾·¸½·°Á»Á±DDDDDDÇÁ¿¸¸¯ DZ³¸³Ç°º¾½»µÇÀ¸¯ Ç´³ºÇ°»´¿´ÇºµÇ»·´Æ 
¼»È¯°ÈÇ´²½»¿È¼¸¸ÇƸÁ³¼¸ºÇº³ɯ³¸³ ¾Áº»Á´´ DDDDDD ·¸¿ ·À¸¸´´ ±¸»Áµ ³¶½È Ç ¼¸½Ç´ ¼¸¿°Ç ²´Á ³°¸È¸° ³¸³´ »¯Çȸ Äǯ° 
Ç´¶°´ ¯°ÈÇ° ¼¸Ã² ¸¿È ÇÀ¶ ³¸³ ³¸³ ¯» µ¸¯ ÆÅÁ»Æ ³´È³ ´Æ Ç »È ´¿° »¸¶É³ ¸É¯°È Á´°È ´É´¯°´ ¼È 
ɯ ƸÉÁ¸È ´¿½½ ´ÈƸ°´ ÆÀ¿¸´²» ÁÀ¿ ²¶¯ ¶¸±È½ ³¸³¿ ¾º´ ³°¸È¸° ²½»» ¾½»µ ÇÀ¸¯
°Éº½³ ¸»´È°´ 
ƸÉÁ³ ¯´³´ ¯°Èdz »È ¼¸¿´Ç¶¯³ ¼¸Ã²³ ³»¸Ãɳ Ƕ¯´ ¼¸Ç´¶° É´¯½ ³½º ´¸³ ³°¸È¸° 
´¸»Àº½ Ç´É ³¸³ ³°¸È¸» Á¸±³ ¯´³ ²¸ °Éº° ·¸¿ ¹¸´¯ ·Á´´ $¾¯½Æ´Ç² ´Å ÂÁ¸Ç° ¾¸¸² ¼Á Ç°²» ¼¸Ç´¶° ³¯½º ³°¸È¸° ¼¸Ç¯È¿ ´¸³ 
ɯ É´¯Ç» »°Æ¸ ¸½ ƒ ¼´ÈÇ Ç´É ƒ ¾À¸¿ ²Á DDDDǸ½ ¹¸´¯ ·¸¿ ±¸´· ÀÁ »¸¸´´ ¾ÁÁ±ÇÁ°¸¯ É´¸Ç¯³ ÇÀ½È Ç´Á¸È³ »Á ²´½¸»° ¾Ç³¯ Ç 
¯» ²¶¯ ¯ ³Ç´É ¹¯»Æ¸·È´ ³µ³ ¯°Èdz Ç ´Å »ÁÀ¸°¯ ¾Á°¸¸ÇÈ ´Å ·À»¯µ ÇÁ÷¿Á ´³¿¸ºÈ °´È¶ Ç´¶° ³¸³ ¼³¿¸°´ ¼È ³Ç´°¶°È 
¼³´ ³¿·Æ ³°¸È¸° ³Ã ¼¸°È´¸ ¼¸Ç´¶°´ ǽ¯ ¯¸² ±¸»Áµ ³¶½È ²´¯½´ ³Ç´É° »½Á ³¸³ ¯´³ ÇÁÆÅÁ·À´¯³ 
¼¸ÅÇɽ É´Ç´°¶ ¾Áº¯µ Á±¸²»¯´¸± ¯… ¼¸Ç½´¯ ‫פ‬ Ƹ¸²» ¹¸¯ ²´¯½ ´¿É´¯ ²½¸» ¾Ç³¯ Ç ¸Ƕ 
¼¸¶¸»Å½¯ÆÁǻȳ»¯È»Á¼¸°´·¼¸Å´Ç¸É ɸǰÁ» ¼´±ÇÉ°´ Á´°È ´É´¯°´ ¼´Æ½ »º° ¼°½Ç³ ¸Ç°² ɯ 
¾»Éȼº»¾É¿³°Æ³È³¿É½³µ¯¸±´À¹´Ã³» ǽ´¯ ¹½È ³»²±¯´ ´» ǽ¯ ³°Æ³ ³Çµ Äǯ ¯³ »Á ¯ µ· ¯Á¸Å½ ¯°°° ¯¸±´À³ »Á ÇÀ½ 
³Ã¸¯ »°¯ $´¿ˆ ƒ ¹¸È½³ »°¯ Ç´²´ Ç´² »º° ¼È ²¸½ ¾¸¯ ǵ ¼´Æ½°È É´¸³ ¸ÈÇ ³½È »º ¼¸Ç´Á¸È Á°Ç¯ ¶°È³ ɯ ³¿´Æ ¶Á°² 
³»¯º¼º»¼¸¿É´¿$³½½¸°É´ÁȳÇÈÁÁ°Ç¯³ ³É¯ ¼¸Æ¸É´´ ¼¸°È´¸ ¼¸¸³¿ Çȯ ²Á »´²± ¸ÉÁ±³ ¸¿¯´ ³Å¶½´ ¼¸¸ÉÁÈ ¹ÇÁ° ³¸³ Ç´Á¸È 
»Å¯ ¼¸°È¶¿ ´¸³ ¼³ ĸ¸´´È» ´ÁÀ¿´ ÆÀ¸Ç° ɯ ´µ¸Çº³Èº´ ¯Å½¿ ¯´³È É´¿Á» ¹¸ÇÅ ³¸³ ƴǵ»$¼É´¯µ°µ°»»¸°È°$³½»¸°È°ƒ¼¸»º 
¹¸È½³´ Ç¯È¿È ¸½ ´À°´ ¼¸²´°¯» ¼³¸Ç°¶ ¯Å½¿ ¸¿¯ ¾º ¹´½¿ »´Æ° ³¿Á ´¿°Ç »È ¼È³ ¼¸²½´»´ ¼¸°È´¸ ´¸³È ÇøÀ ¯´³ $¶Ã» ¼É´¯
¼³ ¯Æ´´² ´»¯ É´»Áɳ»´ ¶´½Å» ¾º ·ÆÈ° ³¿Á °´È´ ´½È° ¯ÇÆ´ ǵ¶ ²Æý³´ ¼¸½»È É´»¸» Ç´¿É³ ²¸» ´°È¸´ ¯Ç´¿ ÇÆ ³¸³´ 
¾·Ç±¿µ´Ç°Ç³¸À´½ƒ¾½¸´¿°Ç³ɯ¸É»¯ÈȺ ´» »¸Á´³ ¯» »°¯ µ±Çɳ ²Æý³´ ¯Å½¿ ¸¿¯ Ç°º DzÉÀ½ ¯» ´³È½ ¼¯ ¼´¸³´ ÆÀó ¸»° 
¸°Å ¶¿ °Ç³ »ƴŵ ¾Ç½ »È ´¸°¯ »Á ÇÃÀ½´ ÉDZ¸¯° ¾°½Ç³ ¸Ç°² ÃÁ ¹º» ¼Á·³´ ¼´»º ²´½»»´ É°È» ¼¸»´º¸ ¯» 
¼»´Á³È ³½º ¸º ¸» °¸È³ $³¸³ ¯´³ ³½ »ŵ ÆÇ ¼Ç »´Æ° ´³¿ÁÉ »¯ ȸ¯ ¹¯ÇƸ ¼¯´ »µ´ 
³¸³ ¹º ¾Ç½ »È ´É¿´°É´ ´É½º¶ ɯ Ǹº½ »ºÁ ´°Ç ¸¿Ã» ²½´Áº ɶ¿° ‫תרצ"ד‬ 
³¸³ ³µ´ É´¶Æô ³½º¶° ´¿½½ »´²± ²´Á ´¸°¯ 
»ƴŵ¾Ç½½¼ÁøÉÁ½ÈÆÀ¸Ç°»ÈȽȳ ‫תרצ"ו‬ ¾´¯±³ ´¿°Ç »È ´²¸²¸ ¯¸Å´³ ²ÅÇÉ É¿È°
ɺǰ ÇÃÀ »ŵ ¼¸´°È¯½ °¸» ³²´³¸ ¸°Ç 
»È É´¿Á·³ ɯ ´É½º¶° DzÀ½ ³¸³ ´¸°¯ ¸º ½DZ³ ´¿°Ç ¾°» ÇøÀ @µ¸Ç±³ ¾°B ²¸Ç±³ ɴǯ³´ É´ÇÁ³ ¼¸°Éº½ ´» °Éº ´¿°Ç´ Äǯ³
ǸÁ° ´¸³È ³Ç´É ¸¿¸²° ¼¸¿Á´·³ ¸´»³ ¼¸¸¶ ´¿°Ç ¸È´²¸¶ ÇÃÀ³ ÉÀò³ ÉÁ°È É´¿´°ÉÄ°´Æ°°´ÇÆ°¼ÀÇÃɳ»³¸¯É´²½´Á³
Ç´°Á» ´» ¾É´¿ ³¸³ µ¸Ç±³ ´¸°¯ @´ÅÇÉ É¿È°B °Éº½³ É»¸¶É »µ´
‫תרצ"ח‬ ²½´» ³¸³´ ³Àò³» ²½´ÁÈ »ÁƸ·È »º »Á ‫פ‬
‫מכתב ששלח רבנו זצ״ל ממונטרה‬ ɯ²¸Ç±³ǽ¯ÉǶ½»´´¿°Ç¼Á²¶¸°³µɯ ¸É¸Ç° ɯ ´» ¾É´¿ ¸¿¿³ˆ DzÀ» ± ¼´¸ ³°
‫להוריו בבריסק‬ »Á Ç´µ¶» ¶¸»Å³ ³ÈÁ½»´ µ¸Ç±³» »ÁƸ·È³ ´Ÿ ÆÀ¸Ç° Æû ²ÅÇÉ ¼´»È
´ËŸ ÁÇ·¿´½ Å˶ÇÉ °È¸´ DzÀ» º ¼´¸ ½DZ³´¿°Ç¾°¸Ã½¹¸ÇÅÈ´½º¹¯»Æ¸·È³»º ¸Èÿ ²¸²¸ ²´°º» ¼¸½È³ ¾½ ¼´»È³´ ¼¸¸¶³ 
´¸¶¸È°Ë°ºÁ¼¸ÇƸ³¸Ç´³ºË´³»¼´»È³´¼¸¸¶³ ‫פ‬ ´º´ ¾´¯±´ ¸ÇÆɸ ¼¸º¶ ¾¸´Å½³ ¸´»Á³ °³ °Ç³
³»À °´· »º° ´±¿Áɸ´ ±´Ådz °Ç³» °Éº½ ¶»È ²¸³ DZ¸Ç µÈDZ³ ÇÃÀÇ°¶½¯·¸»È¼¸´°È¯½°¸¸»³²´³¸Ç³´½
DzÀ¸È °¸» ¾Ç³¯ ¸°Ç ¾¸´Å½³ ¸´»¸Á³ »Á »ŵ ·ÃȽº ·³È²¶¯ Äǯ³ ɺǰ 
ÇƸÁ² É´²´¯ ¸É°ÉºÈ ³½ ¸É»°Æ ¼º°Éº½ ¯» ¹¯ »¯Çȸ Äǯ» É´»Á» ·ÆøÇÆÀ ´» 
»Á ¸É¿´º ¼È ²´½»» »º´¯È ¸²º ³É¸³ ¸É¿´º ¯°³ ǽ´Á ¾¸¿Á° ´ ¾½¸À° ´ÇÃÀ° ¸É¿¸¸Á
³µ° ¶¸»Å³ ¹»½ ɴǸ½µ ¼¸Á¿ ¸Ç°² ´¸»Á ¼¸¸ÆÉ¿´ ɸÁ¸°È° 
¯´³ ¯´°» ³Å´Ç ¸¿¯È ³°¸À³ ´¿¸¸³´ ´¿¸³ ÆÀ¸Ç°
Äǯ Á°ÈÉ ¹¸ÈÁ½ ¸Çý »¯Çȸ 
ºËº ¸³ ´»¸¯² ¸É°ÉºÈ ÆÇ »Ë¿³ »¸°È° ÆÇ 
ÆÃÀ ¸²¸° ¸³² ÇÈï ²¯½ °´· µË³´Á ¸¿¸¿Á°
‫תרצ"ז‬ ³°Éº¿ ¼»´Á ¾´Çºµ ɯÇÆ¿³ ¼È ³½²Æ³ ɯ´B 
É´ÈÁ» Ç˳Ÿ ¸³ ¯» ¹º» ºËº ´¿¸¯È ¾´¸º »°¯ ´½ÀÇÃÉ¿ Ç°º´ ĸ´´È» ´¿°Ç ³»± µÅÇÉ ĸư @´¿°Ç ¸Á 
ÄÇÉ»ÇÉ´½»°´È¶¯¾º°´³Ë°¸É´¯¸Ç°½¹Ã¸³° ¸»´²± ±´ÇÁÉ »¸¯º ³¯Ç É´º¸Ç¯° ¼¸Ç°²³ 
¸°¸·½¸·»´¯ ¾Ã´¯° ¼É»¯ÈÈ É´»¯È³ »º »Á É´Ç´²³ ‫תרצ"ה‬ 
É´Æ»¶½¸¿ÈÆǾ½µ³³µ°¸Ç½±»¾¸¯ ±³Æ»¶½ µÅÇÉ É¿È° ¸É¯Å¸ ¸¿¯ ´¿°Ç ¼Áà ÇøÀ ¹º´ »ŵ ¾´²Ç´± °Ç³ ¶¸±È½³ °ÉºÈ °Éº½ ȸ
²½´» ¸¿¯ ¯ÆÈ·´° °Ç³ ¾° ¼Á ³´¸»¯»²¶¯¯´É´Á´°È¸Ç¶¯¼¸Á´°È¹ÇÁ° ³ºÇ° ƽÁ³ »Á°» ³ÅÇÉ ´¸»Àº ·º ¼´¸½ 
ÀÁÅǽ¯º ³ ¾¯º½ ÁÀ¿ Ç°Á³ Á´°È³ ± ¼´¸° ¯½¯³´ ¯°¯³½ Ä´¶ ¸É´¯ ȸ´ ĸ°´¿½»Æ ǵÁ¸»¯ Ç´¶°³ Ç´°Á »²ÉÈ¸È 
Ƕ¯ ¯° ³µ Á´°È² ° ¼´¸° ĸ´´¯·¯Æ½ ¹Ç²» ¯Å´¸ ´¿¸°ÇÈ ǸÁ° ¼´ÀǸà ¸³ »¯È¿´ ɯ »´¯È» ´¯°´ ´¸»Á ¼¸±»Ã´½ ¼¸Ç¯´É ¼È 
²½´» ¸³ Çȯ ¯¿»¸´´ »¸»±½ ¸´´Á·À¯Ã½ ǸÁÅ Ç´¶° ¸É¸¸³ ¼ÀǴý ¸³ ¯» ǸÁ° Ǻ´µ ¯´³È ´¿°Ç ǽ¯´ °Éº½³ É´²´¯ ´¿°Ç 
À¸Æǯ°¸ºÇÃÀ´Ǹ¯½¾¯½²¸Çô½Èĸ¿½¯Æ° ³¸³ Ç´¶° ´É´¯»È ´½Á ³¸³È ǴøÀ³ ɯ
³°¸À½ »È ³¿´½É Ç»½ »È ÇÃÀ° ȸ »¯È¿´ 
ÁÇ·¿´½»É´¯Å´³³¸½²Ç´°Á´ÈÆ°¸Æ´´Á»¯¿ ´À¸¿´ ¸¿»´Ã³ ¯°Å» À´¸±³ ¼Á É´»´²± É´¸Á°
¯Å¸È ³ÁÈ° ƸŸ¸°´»´À ³È½ Ç» ´ÈÁÈ 
¼¸°´³µ ¼¸¿È´ ¼¸ÁÈÉ ¼¸°´³µ ¾¸»ÇÁ° ¹Ç² ¶»È ¾º»´ ´É´¯ »¸Å³» É´¸´»²Éȳ ¸¿¸½ »º°
ÆÀ¸Ç°½ 
¹» ¶»´È ¸¿¿³´ ÆÀ´´¯Æ»¯Èǯ½ À¸°Ç¯Ã´ ³µ³ ¾¸¿Á³ »Á »¯Çȸ Äǯ» °Éº½ ¶¸±È½³ 
È¸È É´¸³ ÆÀ¸Ç°½ ¼³» ¼¸°Éº½ ºËÁ ÉÇ°¶½³ ³¿È ¸Å¶ ¸ÉÁÀ¿ ¸¿¯ º¶¯ ³¿È ¸Å¶ ¸³ ³µ ¸ÆÀ¿¸È´² °Ç³» °Éº½ °Éº ´½ÅÁ° µ¸Ç±³ ¼±´ 
¸Ã» ¾º°´ ³¶¿³³ ¼³» ¶»ÈÉ´ ·Ç¯ÃÀ¯Ã ¹» ´ÈÁ´ ²¯½ °´È¶ ¼²¯ ɽ¯° ¸³ ¯´³ ¼²´Æ »È ´Ã´À° ¼¿½¯ ´Ç´°Á »²ÉÈ¸È ¼¸»È´Ç¸° 
¼¸°´³µ ¹ÇÁ» ÆÀ¸Ç°½ ÆÇ ¹» ´»Á¸ ¾´°È¶³ ²¶¯ ¯´ ·´Èà ¼²¯ ¸É¸¸³ ¸¿¯ »°¯ ³°¸À½ ´» ¸³´ ¯°Å» ´É´¯ ´¶Æ»´ ¼´»º ǵÁ ¯» Ç°² 
²Á°¸¿»¯È²´¿ÆÇ·Ç´ÃÀ¯Ã´» ¸³¯»»Ë¿³² ¼´»º ¸» ÇÀ¶ ¸³ ¯»´ ³° ¸»Á »ºÉÀ¸ ¯» ¼È° ÆÀ¸Ç°° ¼¸½È ɯǸ ³¿½»¯ ɶ¯ ³È¯ 
³½º Á´À¿» ¼± É´ÈÇ ´» ȸ´ ³¿È» »µ  ³ÁÈ° ³»¸»° ¸Á¸°Ç ¼´¸ ¸¿½´²½º ¸É¯Å¸ ³¸³´ ³Ç¸ÈÁ ÉÅÆ ɰȶ¿ ³É¸³È ¾¸¸·ÈÇ»± 
´¿»È¼¸·Ç´ÃÀ¯Ã°»¯È´Ç´µ¶»´¾¸»´Ã»¼¸½Áà ¸½¯´ ¸°¯ ¸É´¯ ´´¸» ÇÆ´°° ³µ ¸¿Ã»´ ¯ÈÇ´½ ´» ɻȰ½ ¸³È É´º¸½È» ÉȴǶ ɸ° ³» 
ǽ» ³½» Á²´¸ ¸¿¯´ ¯ ¼Áà ÁÀ¸» ÆÇ °Éº¿È É°ºÇÉ¿¶É¯³¾¯° ¸³À´·½ ¸³¯»ÆÀ¸Ç°° Æǽ ÉÅÆ ÇÈ° ÉÅÆ ÇȺ »º´¯ ¼´¸ ¸²¸½ 
¯´³ »Ë¿³È ɽ¯ ¼¸È´Æ ºËº ¼¸È´Á À¶¿¸Ã ¼Á ´¿¯Å¸ ¸» ³½²¿ ³ÁÈ° ÇÆ´°° ¼È ¸³´ ³¿¶½» ´¸»¯ ¼¸º»´³ ´¸³ ³°¸È¸³½ ¼¸Ç´¶°³´ 
É´ÈÇ ´» ȸ ¯»³ ´» ¼± »°¯ ɿȽ ³½»´ ¯ÈÇ´½ ´¿¯Å¸ ³»¸»° ÇÈÁ°´ ¯³ ¾¯° ¸¿¯ ¼±È ¸¿Ç´ºµ´ »º´¯³ ɯ ´» ¯¸°³» ¯°Å³ 
ÆÀ¸Ç°½ º¸É É´¿Æ» »º´É ¾º°´ ´¯Æó½ ¼¸º¸ÇÅ´¿¸¸³¸º¸»´¯¯ÈÇ´½´¿¯Å¸Ƕ´¯½ºº ¼± ¯¸³´ »º´¯³ ɯ ´» ¯¸°³» ¼¸¸½Áà ¸Éº»³ 
ɸ¿½Ç±³ ¯µ¸´´³´ »Ë¿º ¹º ¹» ´»Á¸´ ÁÇ·¿´½» É´Á¸À¿³ ²ÇȽ° DzÀ» ¸¯°Å³ÇÅ°½»³À¸¿º³¾´¸ÈÇɯ³ÃÀº½³¿½¸½ 
¯´°¸ ¸°Éº½Èº ¯½ÉÀ½ ´¸ÈºÁ ¹» ³»Á¸ °Ç³ɯ³Æ¸Ç½¯°ȱüÁþ·Ç±¿µ´Ç°Ç³¶È ¼´¸ »º° ȴDZ ³É¸³ ´É´»ÁÈ 
ÁÀÉ ¯Èǯ´´½´ ÆÀ¸Ç°° ¸³É Ç°º ¯°ÉÀ½ ÆÀ¸Ç° ²¸»¸ ³¸³È »ŵ ¾½¸´¿ °ÆÁ¸ ¸°Ç ¾´¯±³ ¼Áà ³ÈÁ½³ ¹È½³ ´¿°Ç ¸À´³ ÉǶ¯ ¼Áà 
¹½Á ¶ÆÉ´ ¾¸»ÇÁ° ²Á ÁÀÉ´ ³ÁÈ° »ƴŵ »¸¯Ç±³ ¾Ç½½ ¼¸¸É¿È° DZ´°½ ³¸³´ »º´¯ ¯¸°³» ¸¯°Å³ ÇÅ°½» ´É´¯ ´¶»È ɶ¯ 
´³¿¯°³ ²Á ÁÀÉ ¾¸»ÇÁ°°´ ´¯ ¼¸Æ¿¯Çà ¹À »¸¯Ç±³ ¾Ç½» °Ç´Æ½ ¯´³ ¸º Á²´´É³Èº´ ³ÁÈ ³É´¯° Æ´¸²°´ ¼È ³¸³È ¼¸Ç´¶°³ ²¶¯» 
¹ÇÁ» ¸³¸ ³µ´ ÁÀÀ¯Ç·È ¹¸°Å¸Ç吆ƴŵ À½Ç±³ »È ´¸Á²´¸½½ ¯´³´ »ƴŵ ³Ç´È°²´½Á»¼»´º¼¸º¸ÇÅ´¸³ÈDzÀ½¼È³¸³ 
ÇÁ·»¯²¿¯» È ¯·¸´¯ ¹»´³ ¼È½´B ÇÆ´°° ɯ °´µÁ» ´Å»¯¿ ¼³¸¿ÈÈ ÉÁ° ¸º Ǹ·Ã³ ²¶¯ »º´ É´½È³ »º ɯ µ¸Çº½ ³¸³ ²Æý³´ 
¸º ¸¿ »¯Æµ¶¸» ¸É¶»È Ç°º ¶Éý³ É´²´¯ ³»¸¶É³ ³µ°´ ¾¸»´Ã» ¼¸Å¯¿³ ´À¿º¿ ·ÅÇÉ ¯´°É ¾¸»ÇÁ°° ¯´°ÉÈ º¸ÉÈ ´¿¸¸³ @´³¿¯° 
³º¸ÇÅÈ ¯»¯ ³°Éº ¹´°¿Ç·È ÉÇ½È ¸» °Éº É´¶¸»È» ³¸»·¸¯» ĸ´´È½ ¯Å¸ @³½¶»½³ ¾¸»ÇÁ°° ³¿ÆÉ´ ²¶¯ ´³¿¯° ¾ÁȸµÁ»È »Á 
»°Æ» °´È ¯¯ ³¯½³ ³» ¶»ÈÈ ¼¸Åö ³µ¸¯ »´À¿´Æ³ ³¯´¿¸± ǸÁ° µ¯ ³¸³ ¾½µ ´É´¯° ³»Å³ ¹¯ ¹» ¹Ç·Å¸È ¸Ãº ±¸¿Áà ³µ¸¯ ÂÁ³¿¯°³ »Á 
¾Ã´¯° ·Á½ ·Á½ ¹º »°Æ½ ´¿¸¯ Ƕ´À³ ¸Ç³ ¸º @³¸»·¸¯° ³¸±»° É¿¸²½ »È »´À¿´Æ³B ¸±»°³ ¼¿½¯ ¾¯º°º¼¸»ÃºÇÆ´¸°¼³¼È¸ºÇÉ´¸¯» 
¼¯´»¯È»»º´É¼¸¿½¸À¸»°Ç´º½»»´º¸´¿¸¯È ³¸±»°»³À¸¿ºÉ´ÇȯƸÿ½³¸³ÂÀºÉÇ´½ÉÈ »Ë¿³ ¯´³´ ¸È¸»È³ ´³¿¯°³ »Á ²´Á °ÈÉ 
¸º µÇ´¯´ É´°¸°» ¼Ç´°Á ¶Æ¸ Ç¿Ç´ Ç½È ¼¸Å´Ç @³¿ºÀ ¼´Æ½ ³É¸¸³ ¯» ¾¸¸²Á ³Ã´ÆÉ ³É´¯°ÈB ¼È½´ ÁÀÀ¯Ç·È ƸDzÁÃ°È ´³¿¯° ¯ÇÆ¿³ 
´ºÇ·Å¸ É´°¸°»³ Ç´°Á ¾¸¸²Á ±¸È³» »´º¸ ³µ ½Á ³¸»·¸¯» ĸ´´È½ ²¶´¸½° ´¿°Ç ÁÀ¿´ ±¸¿Áà ´» ¼»È» ¼¸º¸ÇÅ´ È ¯·¸´¯ ¹»´³ 
ÇÉ´¸ ·Á½ ²´Á ÇÈï´ ¯»¸Æ Ç´°Á ¼»È» ²¸½ ´»¸Å³» ²¶¯ Ç´¶° Ç´°Á Ǵȸ¯ Ǹ²À³» ³ÁÈ° ÁÀ¸» »º´É ¼È½ ´³¿¯° ÇÁ·»¯²¿¯³»
¯»¸Æ Ç´°Á Çà µÇ´¯ Ç´°Á ³¸±»°» ³¸¿½Ç±½ ɯŻ »º´¸È ¸²º ¼¸Å¯¿³ ³ÁÈ°ÁÀÉ·Ç´ÃÆ¿¯Çý´·Ç´ÃÆ¿¯Çû
¯ÉÇ´Ã ³»Å³ ³¸³ÉÈ ¹º°´ ÁÀ¸» º¸É ¹» ¯³¸ »Áµ¯°½´ »Áµ¯°» 
ÉÁº ¯´³ ¸¿ Ç¿¸» ÂÀ´¸½ °Éº½ ¸É»°Æ
¯¸Å´³ ¼È ³¸³È ¾½µ ´É´¯°È ´¿°Ç ÇøÀ´ ³ÅÇÉ ¼¯ ´¯ ÇÆ°° ³ÁÈ° ¯´°É´ ÁÇ·¿´½» 
² ¼´¸° ´¯ Ƕ½ ¼È ¸³¯ ¯½ÉÀ½ Á°°
»È ´É¸Ç° ¾° ³¸³È ¸¿¸»´À´½ ³¸»·¸¯ ·¸»È Çȸ ¾¸»ÇÁ°½ ÁÀÉ´ ²Á É´º¶» »º´É 
¼± ²½´» ¸¿¸¯ ¼¸Ç´Á¸È³ »º ¸Ç¶¯´ ·»Á°³
¾¸»´Ã ¸¶Çµ¯ »º »Á ȴǸ± ´Å Ƚ¸ Ç»·¸³ ³ÁÈ°ÁÀÉ»Áµ¯°½´É´ÆÀó¼´È¸»°»Áµ¯°» 
³½´²º´ ³º¸»³ ǺȰ ¯Å´¸ ¸¿¯´ ¼´»º ¼³½Á
²Á ɯŻ ¼¸Ç´½¯ ¼»´ºÈ ³¸»·¸¯° ¼¸³´È³ ¯´°É´Ƹǰ»Áµ¯°¹»´³³»µÇ°³É»À½° 
³°Ç³ ¸¯¿Ã ³° ¹» ȸ ³¯´Ç ¸¿¯È ¸Ãº
¼»´º´ ²´¯½ ³»´²± ³²Ç¶ ³É¸¸³´ ¸¯½° ³ ³ÁÈ° ÁÇ·¿´½» 
³ÃŽ ¸¿¯ ¯´³ ¯É´²¶ ¸¯²´ ¯² Çȯ ²´½»» 
¼±´ ¼¸·Çó »º° ¼È ¹É´Ç²ÉÀ³½ Á´½È» ´Á²¸ ¯» ¼´Æ½³ ¸¿°Ç ¼± ɴŸÁ ¸²°´¯ ´¸³ »Áµ¯°» Çȸ ¾¸»ÇÁ°½ ÁÀ¸» »º´É ³ÅÇÉ ¼¯´
°Ç» ǽ´» ´¿°Ç ȱ¸¿Èº´ É´ÈÁ» ¼É»´º¸° ³½ ¹È½°ÈÇÈ︺Á²´¸¸¿¸¯¼¿½¯¸ÉÁÀ¿È´½º 
¸É²½» ¯» Ǻ´È³ ð ¼È ÉȲ¸¶È ³½½
»¸Å¸È ´¿½½ ÈÆ°» ¯°È °È¶ ¼´»È ¸½´Æ½³ »Ë¿³ À¸Çº¯Ç° µËº »¯ÈÉ »°¯ ³¿ÉÈ¿ ¾½µ³ 
·Á½ ¾´È¯Ç³ ²³ ¸Éǵ¶ ÆÇ ¼´»º ·Á½º
¸¿¯ ³½ ¸¿½½ ³Å´Ç ³É¯ ³½ ´¿°Ç» ǽ¯´ ´É´¯ ´¿¸¸³ »Ë¿³ ¸» °´ÉºÉ´ ¾´º¿ »Á »º³ ¹» ´°Éº¸´ 
É´¯¸ ³² À´É° ³¿³´ ¸¿ À´Ç± ǽ ¼Á
ĸ´´È½ ¯°È ¾¸°³È ¸Ç¶¯ ÆÇ´ É´ÈÁ» »´º¸ ¾¯º´ ´½È °´Éº¯ ¯»È ¸¿½½ ÈÆ° ¾¯½²¸Çà ǽ 
¯» ¸´±³´ ¹À¿ ¾¸¸ ¼´ºÁ» Ç´º½¸ ¼¯² ´°Éº
³É¯ ¸Ç³ ¸¿½½ ³Å´Ç ³É¯ ³½ ¹º ¼¯ ´» ǽ¯ ÉË´²¶É´Ç°¶½³¸Ç´°Á¹É¯¶ÆÉ´¸»Á»¯È¯ 
¸³¸ ¼¸½²³² ³º¸È½ ³ÈÁ¸ ÆÇ º¸É ¼»È¸
¼»´¯ ¼´»È ´» ǽ´» É´¯¿ µ¯ ÆÇ´ Dz´À½… ¾É¸» ¶ÆÉ ³ÅÇÉ ¼¯´ »Ëƴŵ ¶ËDZ³ »È ¯ 
ǺȽ ¸ƽ ¯³¸ Á´²½ ¸É¿°³ ¯»´ ¾¸ÇÉ´½ ÇÃÀ ·Ë´¸ ±¿´Á »Ë¿³ ¼¸ÇÃÀ³ »º ȵ¯±¯° »Á
Ç°ºÈ Çǰɳ »´À¿´Æ» ´¿°Ç Á¸±³Èº ³ÈÁ½» 
¾¸Ã¸»¶ ¾¸² ¸´³ ¯»È ¸³¿² Ç´À¯² ³»´Áà ɸǰ³ÇÃÀ¯Ë·¸»ÈïÆȾ³º³ÈËDZ³»»°´¸³
¯¸Å´³» ÇÉ´¸ ´» ´¿É¿ ¯»´ ³·¸È³ ɯ ´ÀÃɅ
³»´Áà ǺȽ ¸²Á ¯» ½½ É´²Á³ É´¶´» ¹Ë¿É °Ë° Æ˽·È ¸»¯ ¸°² ¯¿É
³¸³ ¯» ´¿°Ç »È ³°Ç³ ´É°µº¯»´ ¼¸Ç´È¸¯ 
Ç´À¯ ¯³¸ ¸¯²´ ´½ÅÁ Ǻ´½³»² °Éº ȯǰ´ ³É¸¸³ ¼¸½È ÉǸµ±´ ³Çȯ³ ɯ ¯¸Å´³» »´º¸ ³½´²º´ ɸŸŠÉ´²´±¯ ¹ÇÁ» ¸Ç´°Á ³¿ÆÉ´ 
¯³¸ ¼¸Ç¶¯»´ ³¯¿³ ¸Ç´À¸¯½ ³¿³¿ ½½ ¯³² »Å¿³» ³ºµ ¯» Ç´¶° ´É´¯È »È ´¸² ¼± ³½È» ɲ°´Á½´ ³°´· ²¸ »È ¯ 
»Á´Ã½ Ƚ² ³ÈÆ ³µ »Á ¼± ¼¿½¯ ÇÉ´½ ÉËÀ³°É´°¸É³½º¾ÆÉ»¸²º¹É¯¶Æɼ¸ÇôÀ
³É´¯ »º É´ÇȺ ¸¿¸¿Á ɽ¶½È ´¿°Ç ÇøÀ´ 
¾º¸³ »µ¶ ¸Ç°² »»º° ¾¸Á²´¸ ´¿¯ ¾¸¯ ¸º ¼¯´ ´¶»È¸¶´»È»´ÅǸȳ½´¾¯ÀƸ»±ɸ°»°´ÉºÉ
ÆÇ ´²º´ ¼¸»È´°½ ¼¸»º¯½ »º¯ ¯» ³Ã´ÆÉ 
¾¸² ¸³ ´»¸¯ ½½ ´ÅÇ ¯» ¾º¸³´ Ç´À¯» ´ÅÇ ´»
²¶ ¾¿´°É¯ ¼¸¿Æµ½ ¼È ³¸³È Dz³ ɴǸà 
¯º¸³ ÆÇ ¾º ´ÇÀ¯² ɸÁ¸°È° ´½º ¹º À¿Æ ¯·¸»½ ¯ ¯° ³»¸»° »´½É¯ »Ë¿³ DzÀ» ³ ¼´¸
 ½Á ¯ ÇÁÈ 
³µ¸¯ ¾º ¼± ¹¸¸È² ÇÈï ¸³ ¸Ã· ´³¸¸Ç±¯² ĸ´´¯ÈǸ³ ³¿´¸ ´½È ³Æ²´°¯»À É°¸È¸ ²¸½»É 
¼´È½ ´ÇÀ¯¿ ¯»³ ¹À¿ ¾¸¸° »°¯ Æ»¶» É´Ç°À
Ƚ º¯´ ¹À¿ ¾¸¸² ¯Ç½´¶
‫ת"ש‬ ³·¸¶È³ ³º¯»½ »´º¸ ¼± ¯´³´ ¯·¸»° ¯´´¿¸½
¸¸Å¸»´Ã³½ É´ÈÇ ¸» ¸³È É´¸³ ³»°Æ ´» ȸ´
¼¸½Áà ³½º ´¿¯°³ Ç°º ÈÉ ³Ç É´²´¯ 
Æ»¶» È¸È @´°Éº ·½B ³² À´É°² ¯Ç°¸¯ ¾³ ¼´¸²Á´¿¸¸³²ÇÁ°½Á´´¯¿²Áĸ´´È°É´¸³» 
´³¸¸Ç±¯@ȸÿ¯»»ȸÿ²¯º¸³B»¹À¿¾¸¸°¼± ¸»° ²½» ¼È´ ¸¸Á° ³Ç¸Á° ´¿°Ç ³³È ´µ ³¿È° ¸¸Å¸»´Ã³» ³ÈÆ° ¸ÉÇÀ½ Ç°º ¾º°´ »ËÁ°³ ¯ 
¼¸Æ´»¸¶ É´ÈÁ» @ À´É³»B ¾¸¿½ ¸É³½É ¼È ¼±´ ¼¸²¸½»É´ ½DZ³ ´²¸²¸ ¼Á ³»¸»´ ¼½´¸ ÆÀó ¯½ÉÀ½´ ¼¸È²¶ ³ÈÈ ²´Á »Á ¾´¸ÈÇ ¸» ¾É¸» 
½½ ȸÿ ¯»²» @ȸÿ² ¯º¸³B ¾¸° ¼¿¸¸ ¼ÉÀ° ¼¸ÃÀ´¿ ¸¿° »º ¼´»È½´ ¼º»´º ¼´»È½ ´°Éº ¸¿´ÈǸ
³µ° À´É³» ´³» ¯·¸Èà ¾¸¿½ ¯» ³µ° 
¹» °´· »º ɺǰ° ¼¸¸À¯ ɴȲ¶ ¾¸¯°´
‫תש"א‬ ¸Ë¿ À¶¿Ã ǽ »È ´¿¸²° ³ÈÁ¿ ³½´ ´¿É¶ÃȽ
¼º»´º °Å½½´
³»À °´· ¹¯ ³²´°º³ ¹´°¿Ç·È ɶÃȽ»´ ³²´°Á³ ³¿¶½° ´¿°Ç ³³È ´µ ³¿È ¹»³½° °¸» ¾Ç³¯ °´· »º° ¼ºÇ°½³ ¸¿½½
°»É ½Á ¾´Ç´È¸ Ä°´Æ ¾¯½¸¸·È °¸¸» ¾Ç³¯ ¾µ´»» Á¸±³´ ÇǶÉȳ» ¶¸»Å³´ ±Ç°¿´¯È° ¯Ë·¸»È ´¿É¶´ ¯Ë·¸»È µËÈDZ³» ɲ¶´¸½ È˲
¾¯º ¯¸°¿´ ¼¸Ç¶¯ É´½´Æ½° µÁ ´¿ºÇ¯³ Ç°º´ È˲¸Ë¿²Ç¯±À¶¿Ãǽ»È˲¼É¸°¸¿°»º¼Á
‫פ‬ ÂÀ´¿ °Éº½ 
É´°Ç ¼¸½Áà ĸ°»´È ¼¸¸¶ „Ç ±‡³Ç³ ÇÃÀ½ ÇÃÀ ¯Å½¿ ¶¸±È½³ »Å¯ ƸŸ°´»´À ɶÃȽ»
´Ÿ ¾¸µÁ» ¯ÈÉ ¾¿¶É¯´ˆ DzÀ» ° ¼´¸ ³° ¶Æ¸» ´»º´É´ ¹Ç´º½ ¸Ç¯ ɱ¯È ¯ÇÆ¿³ ´¿»È 
³Ã´Æɳ »Á ³±ÇÁ° Ç°¸²È ¹¸¯ ´¸Ã½ ´¿Á½È
 ´»È´ ³ºÇ° °Ç ´°ÉºɴɸǺ»Á²¸½ÉÇ¿ÇÃÀ¼Á²¶¸°´¿½½ 
³Ã´Æɳ»Á³¿´´º³È´¿°È¶³»¸¶É°´ĸ´´È»È
ºº ¹¿¸¯ ¹°Éº½½ ³¯Ç¿³ ¸Ãº ¸É»°Æ ¹°Éº½ ¼Á ¼¸È²Æ ¾¸¸²Á ²½´» ÆÀ¸Ç°° °Ç³ ¸¿°» 
Á¿È ¯ ³»´²± ³²½É³° ¼È ²½»È ³¿´È¯Ç³ 
Çǰɳɶ¯¼Áû°¯ÈDz½¸É°³½º¾¸°²¿´ ¾´ÅÇ Á°È °ÆÉ ½Á ·» Ä°´Æ ¾´Ç´È¸ Ä°´Æ »Ë¿³ 
²´°Á» Ä»¯¿ ³°È ³Ã´Æɳ »Á Ç°²½ ¯´³È ´¿» 
²´½»» É´ÇÈï ´» ³É¸³ ¯» µ¯ ¸º ´¿¯»Ãɳ´
¼¸°¸ÅÁ½³ ¼¸¿·Æ ¼¸Ç°² ³µ¸¯ ²´Á ¯½ÉÀ½´
¹É´¯¸Ç°» »¸Á´¸ ¼¯ ¸º ±¯²É »¯ »°¯ ¹É´¯ ‫תרצ"ט‬ 
¯Å½ °´· ³µ¸¯´ ³½´ÅÁ ɴø¸Á°´ ³»¸»° ¯»¯ ³½° ¾´°È¶ ¹» ¸³ ¸Ç³ »»º°´ ¹Ç´Å» ¸³ ¸Ç³ ³½º ·ÅÇÉ É¿È ¼¸Ç´Ã ¸¿Ã»È ´¿°Ç ÇøÀ
³µ °Å½° ´º´ ¼¸½È ¼È ȲÆÉ¿È ¼Èº´ ÉÁÀ¿È »´»¯°B ³½´¸¯³ ³¯´È³ É»¸¶É ¸¿Ã» ¼¸È²´¶ 
ɯ »°Æ» °È¶ ¯»´ ³¿É½º ÂÀº³ ɯ ¾É¿ 
Ç´½¯¯Á¸±³Èº¾º¯´³Çµ¶°¼»´Á»³µ³ÂÀº³
‫תש"ד‬ ³µ ¾¸¿Á° ´É·¸È ´¿» ³Çǰɳ ²¶¯ ¼´¸ »°¯
¹Ç°¯»Á»¯Å¿°¿¼´¶¿LJ±³¸²¸²¸ÇøÀÇȯº 
ȸ¶º³ ¯´³ °´¶³ ɯ Á´Çû ȸ°¸¸» Ç» »ŵ ¼Á ²¶¸ ´É¸° ɯ ´¿°Ç ¼¸Æ³ ²ÈÉ É°·° ·Á½ ȸ²Æ³» ´» ÁÅ´³´ ³»´²± ɴƶ²° ¸¶È 
¼´»º Ǻ´µ ´¿¸¯È ǽ¯´ °´¶³ »È ´½´¸Æ ɯ @¯ƽ° ³µ° ´¿ºÇ¯³´B ´¿±´» ǸÁ° ³Á ´É¸¸ÁÇ ¼¸±¶³ É´¯Å´³ ±¸È³» ¹º°´ ¼¸À²³ ¾´¸½» ¾½µ 
»È ´°» »¶³ ÇÉ´¸ Ƕ´¯½ ¼¸¿È É´ÇÈÁ ÉÁº ¸²´³¸ ¸» ÇøÀÈ ¯·¸»È ½DZ³ ´¿° ´¿» ÇøÀ ´» °¸È³´ ³µ ²¸ÆÃÉ ɶƻ ¼¯ ´¿°Ç» »¯È´ 
¾´´ºÉ³ ¯» »ŵ Ç´½¯¯ ¯½È ´ƿ» ¾Ç½ ·°»É³ ´¿°Ç »È ¹´²¸È³ ³Ã´ÆÉ°È ĸ´´È½ ²´½»» ¼´¸º ¹» È¸È µÃ É´¿½²µ³ ²°¯É ¹¸¯ 
³¿É½° ´ÉÁÈ° ÂÀº ´É´¯ ɯ ´» Ƹ¿Á³» ´½¯ ³É»±É³ ¼¸½¸³ ²¶¯°´ ¯°´· ³µ° ´¿°Ç ¹È½É ¾½µ ³½º» Á²´¸ ¸½ ƶ²³ ¹´É½ ³Ç´É 
ÈƸ° ¾º»´ ¶´´Ç¸Èº» ²Á ³¯´´»³º ÆÇ ¯»¯ ÇøÀ´ ¹´²¸È³ ɯ ³ÈÁ¸È ´» ³Ç½¯´ ¼´»¶° ³¸³É ¯» °´È´ ƶ²³ ¾½ ¯ÅÉ´ ¯°¸ ¼´¸ ¸Ç³´ 
³½º °È¸¶ ¯´ °´¶ ´É´¯ ɯ Á´Çû ´¸ÈºÁ ¶´º½ ´É´¯ Á¿º¸È ³»³´ ¯ ´É´¯» ´¿°Ç ³µ ɯ ¯´³ ³µ °Å½È Ç´°À ¯´³È ´¿°³ µ¯ ´µ ³±Ç²° 
¼´ºÀ ¸» Ǹ°Á³» ÈƸ°´ ´¿¿½µ ¸Ã» ÂÀº³ ³´´È ¹´²¸È³ ɯ ³ÈÁ´ ³µ »½Á »È Á±Ç »º° ±¸È³» ¾É¸¿ µ¯ ¸º ³»¸¶Éº» 
¸É¯°È ¼Ç· ²´Á ²¸½ ¸É¿°³ ¹º ÂÀº »È »´²± ‫פ‬ ³³´°± ³±Ç² ɱȳ
»ŵ ¾Ç½» »ƴŵ ¾Ç½ É´³È ÉôÆÉ° °´È °Ç³ ÇÃÀ½ ‫פ‬ 
ǽ´» »¶³ ¯´³ ´¸»¯ ¸ÉÀ¿º¿Èº ³¸³ ¾º¯ ¹º´ ɸ° ²¸» Ç°Á ¯´³ ²ÈÉ É¿È° ´¿¯±´» ǸÁ° ¼¸¿È° »ƴŵ ¾Ç½ ¾·Ç±¿µ´Ç °Ç³ ÇÃÀ½ 
¯´³´ ´É¿´É¶ ¸Ç¶¯ ÂÀº ¸°¯½ »°¸Æ ¯´³È ¸» dzǴ³½ ´É´¸³° ´º´»¸³ ¹Ç²°´ ´³È»º ¸´± »È ³¸³ ¸´±³ ³¿¶½³ »³¿½» ¸º ÇøÀ É´¿´Ç¶¯³ 
ÈƸ°´ ³¯´´»³ ¯»¯ ³¿É½ ³¸³ ¯» ³µÈ ÈÈ´¶ ¼¸È½ ¯»° ¶Çà ¼È½ Â·Æ ¯´³ ´ºÇ²º ²´½¸»° ³¸³È »ŵ ½DZ³½ ²´°º ɯǸ´ Äǯ ¹Ç² 
Á²´¸¸¿¯È»ŵ¾Ç½»¸Éǽ¯°´¶³ɯÁ´Çû ÇÉ´¸ Ƕ´¯½ ¼¸¿È É´ÇÈÁ É´Ç´ÃÀ ¼¸¿È ¸¿Ã» ´³Èȼ¸²´³¸³¼¸·¸»Ã³»È¼Ç´À¶½»º»±¯´² 
¯» ¾Ç½ ¹¯ °´¶ ¼´È ¾¯º ¾¸¯´ ǴøÀ³ ³½ ÁÀ´¿ ¯´³È ¾½²¸Çà »¯Çȸ °Ç³ ´» ÇøÀȺ ´³È½½ ¾´ÅÇ Á°È ³¸³ ¯» ½DZ³ ¼¯´ ¼È 
¸¿¯¼¯¯´²¸¶¸³ÈÇ´¸³¸¿¸¯È¸»ǽ¯´Á±Ç¿ ´¿½½ ÈƸ°´ »ƴŵ ¾Ç½ ÇÁ¿¿ ²¸½ ´¿¯±´»» ¼´¸ ´É´¯°´ »³¿½³ ɯ ¼´»È» ¹Ç¸° ¯» ¯´³ 
³»¶É³° ¸¸¶¯ »º ¼È° Ç°²» »´º¸ ¸¿¿¸¯ »¶´½ ÇÃÀ½ ɸ°» ¸¿´»Ã °´¶Ç» ¹»¸ ǸÁ° ³³È¸ÈºÈ ¼²¯ ¾° ¯» ¸Ç½±» ³¸³ »³¿½³ 
´Ç½¯ ¼»´ºÈ ¾°´½º´ ¸¸¶¯ »º» ¸ÉÇÈÆɳ ²¸½ ¼»È»¸²º°´Ç´¸ÇÃÀ½ɸ°³»Á°»¯¸°¸´¸¿´»Ã ³¿¶½° ³²´°Á³ »Á Ƹ Ÿ¸°´»´À °DZ³ ÇÃÀ½ 
¹º° Á±Ç¿ ¯» ¾Ç½ ¹¯ °´¶ ¼´È ¾¯º ¾¸¯È ÇŶ½ ¾º» ¼²´Æ ¼¸¿È É´ÇÈÁ ·ÆÈ ¶Çó »Á ¼´¸° ¼É¸¸¶½» ·´Áà ¼´ºÀ ¼¸»°Æ½ ´¸³ ¼³
ÂÀº³ ɯ ´¿½½ ¶Æ¯È ³ÅÇ´ °´¶Ç³ ¼´ºÁ »µ± ¸Ç³ ³µ É´ÈÇ ¯»» ¸´± »È Ǻȳ ɯ »°Æ» ¼¸Ç´½¯ ´¸³È ¾´È¯Ç³ ¸È¸È
³¸³ ¯» Ç°º ɸ°³ ¹¯ ¼¸¸Æ ³¸³ ¾¸¸²Á ¼¿½¯ ¹¯ Ǻȳ ɯ »°Æ» ´¯´°¸È ¼³» ǽ¯ »³¿½³ 
¯Ã´± Á²´¸ ¸¿¯È ¾Ç½» ¸Éǽ¯ Ç°² »È ´Ã´À°
ÇÁ·Å³ ¾Ç½´ ³¸¿¶ ÈDZ½ ³¸³ ¼´Æ½°´ ¼¸¸Æ ¾´¸º ´¸ÈºÁ ¯´°» ¼¸»´º¸ ¯» ¼³ ¸º ´¿Á ¼³ 
°´¶³ ¾´ÁÇà ¼Á ³ÈÁ½³ ³¸³ ¹º´ ¹º´ ¯²°´Á²
¶Çà ´É´¯ ɯ ¸´±» Á´Çû ´²¸° ³»Á ¯»È ¶»È »³¿½³ É°È» É´¿º³° Ç°º ¼¸Æ´ÀÁ ¼³È 
³Çµ¶° ÂÀº³ ɯ »°Æ» ³ÅÇ ¯»È ȸ°¸¸» Ç» 
ÉÁº ¸¸´´ ¸´¯ »´Æ° ¯ÇÆ´ ²¸½ ÆÁµ¿ »ŵ ¾Ç½ ‫פ‬ ´»°Æ¸¯»¼³ÉÁº´¯´°¸¯»¼³¸º¼³»ǽ´» 
°´È ¯´³ ȸ°¸¸» Ç ¸ÈÇ´¸ »È °´¶ »Á° ¸¿¯ ³¸³É´Ç´ÃÀ¼¸¿È¸¿Ã»Æ ¸Å¸¸°´»´À°DZ³¶È ¯» ´¸ÈºÁ ¼³ ¾É¸ ¯»È ´» ´¿Á ¼³ ÂÀº³ ɯ 
¸½ÅÁ° Ç°²¯È ´» ¸Éǽ¯È ²Á Á´±Ç ¯» ³¸³¿ »ƴŵ ¾Ç½ ɸ°½ ¸»¯ ´ÇÈÆɳ Çȯº Ç°²³ ¼³» ¾É¿ ¯´³ º¶¯ ´¯° ¼³Èº ¼¿½¯ ¼¸¯°
Á±Ç¿ µ¯ ÆÇ´ ȸ°¸¸» Ç ¸¿° ¼Á °´¶ ³µ¸¯ »Á ³¶´¿½° ¸´ÇÈ ´¿¸¯ ¾Ç½È ´Ç½¯´ ¼³½ ²´°º³ ɯǸ ´» ³¸³
¯´³´ »ŵ Ç´½¯¯» ´» ÇÉ´¿È ÈÈ´¶ ¯´³È
‫תש"ה‬ ³¸³ ¹º À¿º¯ ÆÇ° ¸¿°» Á¸±¯ ÇȯºÈ ÈÆ°½ ‫תש"ב‬
ÆÇ ¯»¯ ´¸»¯ ´¯´°¸È ÈƸ° ¯» ¯´³È ´ºÇ² ¸Ç·¿´½É°¸È¸°²´½»»´¿°Çǵ¶´µ³¿È¹»³½° 
´¿ºÇ¯³´B »¯Çȸ Äǯ» ´¿°Ç ³»Á ³ÈÉ ĸư ´À¿º¸È ¯»¸½½ Ç´µ¸¯° ¼¸¯Å½¿ ¼¯È 
¹»³½° @É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ ±´ÇÁÉ »¸¯º° ³µ° ³Ç´É° ¼Æµ¸¶´ ¼¸¿´±³ ¼¸²¸½»É ²½¸» ¼È´
¸º »ƴŵ ¾Ç½ É¿´´º ³½ »Á ²¸½ ¸É¿°³ ¸¿¯ ²°¯± °ÆÁ¸ ÉÆ»¶³ »Á° ¼Á °ÉºÉ³´ ÈǸ´ 
ǽ·¯À½ »¯´¸ ¸°Ç Ç´½²¯³ ¼Á ȱÿ ´ÉÁ¸À¿
ɸ¿°Ç³ ¸½¯½ ¸ÉÁ½È Ç°º ³ÈÁ½³ ÇƸÁ ɯ @É´º¸Ç¯° ¾´Ç´È¸ Ä°´Æ ¸ÁB ¹¸Ç¸¸Å 
»¸¯º° °Ƚ ³¯Ç É´º´Ç¯ ´½Á ¶¶´È´ »ŵ
´²¸° ³¸³ ¯» ¾É¶É³ ¾Ç½Èº ³ÇøÀ ¹º´ ³Á ‫פ‬
¼È ±´ÇÁÉ
´²¸° ´Á¸¸À ¼¸É° ¸»Á° ÇÃÀ½´ ³·Ç´Ã» ³·´Çà ´³È¸½ ¸» ÇøÀ ¼Áà Ç·ºÈ °½Ç±³ ÇÃÀ½
‫פ‬ ´» ƸÃÀ½ ³µ ¾¸¯È Ç°À »ŵ Ç´½¯¯ ¹¯ 
´»º¸ ³½¶»½³ ¸Ç¶¯È Ç»³ ²´² DZ³ ÇøÀ ¸¿Ã» ¸»È É´É°À³½ ɶ¯ »Å¯È ³¶ÃȽ³½
¼³¸¿ÈÈ ¸Ç¶¯ ÈDz¿º ¼¸¸¶³ ɯ »¸¶É³» ¸²º ³¸³ ¸Ç³È ±± ɸ»Á ³µ¸¯ ³¸³ ³¿È ¼¸Á°È 
³»È½½³½ ¼¸¿¸²ÇÀ³¯Ç¿º¼¸¿·Æ¼¸±²±¸È³» Ç ¶³Ç³» ¹»³ ¾º»´ »º ¸ÇÀ´¶½ ¼¸·¸»Ã ´¸³ 
»´È¸° ´Èȶ ¸º ´»º¯ ¯» ´¿°Ç´ ³È½ Ç ÆÇ´ ¯» ´³È½ ¼È È¸È ³É¯ÇÈ ³ÇøÀ´ ¼È ²½´»
»ŵ ¾Ç½ »È ´°¸·¸½ »ŵ ²»Ã¿¸°´Ç ȸ°¸¸» ³µ¸¯ ³ÉÈÁ´ ¾¸¿Á³ ɯ Æ´²°» ³É»Á´ »¸±Ç 
³»´Á ³µ ¼¯ »´¯È» »È½½» ¶»È ´¿°Ç´ ¼´ºÁ Æ¿¯Çà »È ³¯´´»³ ´¿½½ ÈƸ°´ ´¿¯±´»½
 ¼¸º»½ ¾¶»´È »Á ¯¸³´ ¶Éÿ ÇÈƳ ¸É½ É´¯Ç» ³·¸½° ÇÈÆ
¼É´¯ Ƹ¿Á³´ ¼¸½¸ ¼É´¯° »´²± ¼´ºÀ ³¸³È ¯´³´ ¶Éÿ ¯» ÇÈƳ É°È» É°È½È ³ÇøÀ
ÂÀº³»È´Ç´Æ½³½Á²¸¯´³È¯»°»ŵ¾Ç½»
‫תש"ו‬ ¾º¸³½ ´²¸° ³¸³ ¯» ¾°´½º »ŵ ¸Ç´½ ¸°¯»
¾´È¸» ¹»³ ¯» 

°¸°¯ »É° ´¿°Ç É° ³²»´¿ ´ÈÉ É°· ·° ³Á ¸½¯ ¼Á ¾É¶É³È½ ¹¯ ³µº °´¶ Á´Çû ‫תש"ג‬ 
ǯȿ´¿°Ç´ɲ»´¸³ɸ°°³É³Èɲ»´¸³È¾´¸º´ °¯½ ³½´É¸ ³É¸³È ÇÉ´¸ Ƕ´¯½ ¼¸¿È ÇÃÀ½ 
»¸»° Èø¶ ²¸²¸´ °´ÇÆ ¸»° °¸°¯ »É° ²²´° ³È´Ç¸º ´»°¸ÆÈ ÂÀº ¼´ºÀ ¼²¸° ³¸³ ¼¯½´ »º´ ´½¯´ ´¸°¯ ¼»»º°´ ÆÀ¸Ç° ¸È´²Æ »º ´±Ç³¿ 
»´º¯»´È´²¸ÆÁ´½È»»º´¯È¼´Æ½Ȳ´ÆÉ°È É¯È ³¿½½ ÈƸ° »ŵ ¸°¯´ ³¸Ç´³ ¸°´Çƽ @¯ƽ° ³µ° ´¿ºÇ¯³´B ´É¶ÃȽ ¸¿° 
Ç´½²¯³ ƺ »È ȸ·» ¹»³´ É°È ɲ´ÁÀ ɯ Á´Çû ¸²º° ´²¸° ¾É¸É ¾´È¯Ç³ ¼´ºÀ³ ¼Á °ÉºÉ³´ ¸Ç·¿´½° ³°¸È¸° µ¯ ³³È ´¿°Ç 
¼È DZ ³¸³È ĸ¿µ¸´½ ǵÁ¸»¯ ÆȽ²³ »Á° ¼¿½¯ ȸ°¸¸» ǽ ´¿½µ° »·¿È ³¯´´»³ ³É´¯ Àò¿´ ±Ç°³¿´¯È° ³¿¶½° ³¸³ ¾¸¸²ÁÈ ½DZ³ 
ÆȽ²³´ ¼Á ¸·´Èú ȸ·³ ÁŽ¯° À¿º¿´ ²¸» ¾¸°³ ³»¸¶Éº»½ ´½ÅÁ° ȸ°¸¸» Ç ³¯Ç¿³ »ºº ¯»É ±ºÉ ½Á ¾´Ç´È¸ Ä°´Æ° 
´»È ưȽ» ´É´¯ ³¯ÇÈ ¸¿Ã» ǽ¯ ǵÁ¸»¯ ȯǽ´³¯´´»³³ɯ»·¿»ŵ¸°¯¹Ç´Å³µ¸¯» ´¿±´»» ´¿°Ç Ç°Á ³¿È³ ¹»³½°´ 
³µÈ ¾´¸º É»²³½ ¾¸¶Éà ° Ç´ÁÈ »»Ãɳ» ¸»¯ ¾´°ÇÆÉ´ ǽ¯¿ ¼¸Ç°² ð ´Çºµ» ¯»´»³ ´É´¯ ´¯¸°É ¾²Á ¾± ¶¸Ç ¼Á ¼²¯ ¾¯º À¿º¿È 
³»¸Ãɳ ɸ°½ º¸É ¶Ç°» ³Å´Ç ´»¸¯º ³¯Ç¿ ´º´ ´¿¸¿Ã» ¼¸È¿¯ ³¶»È¿ ´Ç½¯É´ ¼º»´º ǵÁ¸»¯ ÆȽ²³ »Á°» ȱ¸¿´ À¿º¿ ´¿°Ç µ¯´ ¸»¯ 
Ç´À¯ É»²³ ´¯ ¾´»¶³ ¸Á ²½Á» ¼ÉÀ ¼¯´ ¼¸Ã¶´² ¼¸²»¸ ¸°´°ÇÁ° ´È±¿ »ºÈ ¸ÈǸô »Á Ȳ¸Æ ´¿°Ç´ ³¿È½ ¼¶»» É´¸¿½¶» ´» ¾É¿´ 
¼¯È ´º¯Á ¶Ç°» ³Å´Ç ´»¸¯º ³¯Ç¿È ¸¿Ã½ ¾º» ¼¸È¯Ç³ ɯ ¼¸Ã¶´² ¼¸¿Æµ´ ¼¸¿Æµ³ ɯ É°È ´É´¯° ´»º¯½ ³¸³ ³µ´ Éó 
³Å´¶³ »ºÉÀ³» ¸²º ¾´»¶³ ¸Á ¼¸²½´Á ³¿´º° ´¯¸Å´³ Äǯ³ É°´· ɯ ¼¸»±Ç½³ ´»°Æ ¯» »É° É´¸À¿º ¸É°° Ç°Á É°È »¸»°È ´¿°Ç ¾¸¸Å´ 
´» Á°Æ¸ ²¶¯ »ºÈ ¾¸²° °´Éº ¾º Ç´À¯È ¸¯²´ Äǯ» À¿º³» ³ºµ ¯» Ç°²½³ Ç´²´ ³°² ¸»Á ÇÁÅ° ¾¸¸Å´ ¼¸²½´»° ¼¸¯»½ ¼³È ³¯Ç´ °¸°¯
Á´È° °´Éº ¹º °°´ÉÀ¸ ¯»´ º³¸°° ¼´Æ½ ¼º¸¿Æµ ¸»¯ ¾´°ÇÆÉ´ °¸Éº ³Ç´É ¾É½° ´»¸¯´ ¶ɳ °´Ç ³´°µÁ´ ³É´»²±½ ³²Ç¸ °¸°¯ »ÉÈ
¯» ȸ¯ DzÀ° ´È±¿ ´º´ ¼º¸·Ã´È´ ¼º¸Ç·´È È¸Ç ¸Ã½ ³ ¸¯Ç¸´
‫תש"ח‬ ´»¸¯´ ³Ç´É³ ɯ ´»°Æ ¾º»´ ´³ÁÇ ɯ ¶² ‫פ‬ 
ɯ Ç»ÀÆ ÂÀ´¸ ¸°Ç »¯È ¶ÈÉ ɽ¶»½ ¸½¸° ¼´¸» ¸´¯Çº ¼É¿¿´ºÉ³ ¯» ¼É¸ÈÁ ¯» ¼É¯ Äö É°¸È¸ ȯǻ ´¿°Ç ³¿½É¿ ´ÈÉ ĸư 
´» °¸È³´ ³¿ºÀ ¼´Æ½ ³µ ¯°À Çú ¼¯³ ´¿°Ç ¼É¸ÃÇ¿ ³²½É³´ Æȶ Çɸ° ²½»» ¼´Æ½° ³µ ±´ÇÁÉ »¸¯º° ³µ° ´¿ºÇ¯³´B ¯°À Çú° ¼¸¸¶ 
¼É¸°» ÈDZ³ ´¿° ɯ ¶Æ» ¾º»´ °´¸¶» ´¿°Ç ³Ç´²½³»Á¼É°È¶´²´½»³½¼ºÉÁ²¼É¶À³´ @É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ 
¼³¸»¯ °Éº½ ´¿°Ç ¶»È ¹º É´°ÆÁ°´ ³Ã¸¶» Ç´É°´°È¶É¼¯³ÈÁ½³»ÁǸ³µ³»ÇÉ´¸°´· 
Çú ¶ÈÉ ´º»É ¸ÉÆ´¶° DzÀ» ° ³° »µ´ ¸°´°ÇÁ´ ÈÁÇ° ´Æ¸»²É É´»»´³´ Æ´¶È ¼ÉÀ
É´ÈÁ» ¼É¯ ¼¸º¸ÇÅ »°¯ ³ »´»¶ ³µ ¸³¸
‫תש"ז‬ 
¾¸´Å½´²°º¿³²¸²¸²´°º»·º´ ´»È´³ºÇ°¯°À
³´Å½ ¸³´µ ÈÈ» °È¶» DzÀ° ¯°À Çú° ³°¸È¸° ´¿°Ç É´¶¸È ¹´É½ ¯¸°¿ 
Çȯ »º ¼Á ¸¿ Ç»ÀÆ ÂÀ´¸ ǽ dz´½ ´º´
³Ç´É³ µÈÉ Ǹ¸¯ °º ¸É´Æ´¶° û ° ¼´¸ Ç ±³Ç³ ¼¸½¸ ¼É´¯½ ´²¸½»É É´Ç°¶½ ¹É´½
¼¸½¸³ »º ³ºÇ°´ °´· ¹¯ ´»
»Á ¼±´ ¼´Æ½» ¼²¯ ¾¸°È ¼¸Ç°² »Á ¼± ³´Å½ ¯·¸»È Dz¿´´ Ǹ¯½ 
¾¸Ã¸ÆÁ° ¸É½Ç± ¸¿¯È É´¸³ ³ºÇ°³ ¸Ç¶¯
³Ç¸½¶½ ÇƸÁ° ¹¯ ´Ç°¶» ¼²¯ ¾¸°È ¼¸Ç°² ³Ç´É³ µÈÉ Ǹ¸¯ ²¸ dz° û ¯ ¼´¸ 
ǽ ¼º¿°È ¼ÉÈÆ° ³µ »¸°È° Çȯ É´Á·»
É´´Å½³ ¼¸°Ç É´¶´»³ ¸¿È° ¼¸¿´Ç¶¯³ ³»¯° ³ÆÁ½ ɸÈÁ´ Ȳ¶ ɸ° ³¿°É ¸º Éǽ´¯ 
¼º» ÇÇ°» ³µ° ¸¿¿³ ³Ã¸¶» ¯´°¸ ¸¿ ³¶½È
»Á Ç°²» ¼¸°Ç½ Àȳ »º°´ ´Ç°¶» ¼²¯ ¾¸°È ¹¸ÇÅ ¼¸»´²± ´° ¼¸¸´Å½È ɸ°° ¹¯È ¹±±» 
²¸½É ¸» ³ÈÆ ¸É´¯ »¯´È ²¶¯È Çȯº´ ÉÅÆ
ÉÁº¼¸²½´»´¿¯ÈɴɺÀ½³¯´³»¯º¼¸¿¸¿Á ¼¸Ç³µ¿ ¼¿¸¯È ¼¸²»¸ È¸È ¼´Æ½° Ⱥ´ ³ÆÁ½ 
ɽ¯° ¸º³ ¸º ³»¯º ¼¸¿¸¿Á° ¸¯²´´ Ç°² ²¸±³»
¸¿¸² ´Ç°¶» ¼Ç´± ¼²¯È ¼¸Æµ¿ »Á ½°´ Æ° ¼¸»´º¸´ ´Ç°¶ ¸Ç¶¯ ²´Ç ²¶¯ ¼¸··´ÆɽȺ´ 
¼´Æ½ ³µ¸¯ $³¸³¸È ³½ ÉÁ²» ¼¸»´º¸ ´¿¶¿¯
´¿¯ É´½´Æ½³ »º°´ °´¸º´ ³°¿± ³²°¯ »µ± ³»´Á ³ÆÁ½È É´¸³´ ³ÆÁ½ ¹¸ÇÅÈ ´¶ »´Ã¸» 
¸Ç´µ¯ »º° ·Á½º ¼³ É´°ÇƳ °´· ÇÉ´¸ ¸³¸È
³·´Çó´È»Á´»¸Ã¯ÉƲƲ½³Ç´É³È¼¸¯´Ç ³¿³´»Éº°±±»¹Ç²³ɯ´½À¶¼¸°´Ç½¼¸½²° 
³°´ÇÆ ³¿¸¯È Äǯ° ǸÁ´ ǸÁ ¹» ¾¸¯ Äǯ³
»¯Çȸ ¾´½½ »Á ³À¶´ »¸½½ É´¶Ã ²´Á ³µÈ ¯»³ $É´ÈÇ ´µ¸¯° ´É´¯ ¼ÉÇÉÀ´ ¼É¯ ¼É¯° 
¼¸½¸³µ¸¯ ¸³Èµ¯·Çð´¸°ÇÁǸÁ»´¯Çú»
@ ± »¸Á» ÁB °¿± ´Ç¸º³È ³ÈÁ½³ ´¿Çºµ³ Ç°º ¼¸»Éº ²´Á ȸ $¯É¸¸Ç´¯² ³ÈÁ ³µÈ ¼ÉÁ²¸ 
¸³´ @³¸»¸Æ»ÆB ɸ°ÇÁ ¯°À Çú È´°º ¸Ç¶¯
¼ÉÇ°È ¼º»È ´¿¸¯È È´ºÇ° ²¸ ¼É¶»È ¼É¯´ ¸É½¯½$³µ¯Æ´²Á´²½´¼ÇÉÀ»¹¸ÇÅȼ¸ÇÉ´¸½ 
³° ¼È ¼±´ ¯´³³ ¶·È³ »Á É´°ÇÆ ÉÅÆ
¼É½È ¯»´ ¼º»È ³¿¸¯È ³·½ ¼Éº»È³´ ¸»º ¾³´$³µ°³¿´º³É¸³¾³¼¸¿´°»´$³Á²¼¸²»¸»ȸ 
¾¯º ¸º ǽ´» ¾¸»´º¸ »»º ¹Ç²°´ ´¸ÈºÁ ·ÆÈ´³
³´È½É´¶Ã° ¸Ã¯ºº³µ°´Ç¸½¶³È¼º°»»¯ °´Éº¯ÆÇÃȸÇÀ¿´º³ ÃÆ° À½°¼º°´Çɳ 
·Ç𠰴ȸ°È ¼¸·ÆÈ ¸º³ É´½´Æ½³ ¾½ ²¶¯
³µ ¸Ç³ ÉÁº ¼¸²½´» ¼É¯È ¼¸¿¸¿Á³½ ³·´Çà °¸¸¶´ ¼²¯ ¸¿¸²½ Ç´·Ã ´Ç°¶ »È »Éº ÇÉ´À³ 
É´ÃÆɳ½ ¼¸²¶Ã½ É´»´²±³ ɴǸ¸Á°È ´¸ÈºÁ
²¸¶¸ »È° ºº ³Ç¸½¶³ ³Ç´É³ ¼¯´ Ç´½± »µ± ¯¸Ç° »Éº° ¯½¸»¸¯ ½±³ É»¯´È´ ¼¸½È ¸¿¸²° 
³´Å½ ¸¶´»ÈÈ ÉÁ²» ¼¸º¸ÇÅ ³µ» ÂÀ´¿ Ǹ´¯
 ¸³ ¯» »ŵ ¶¶³È ¼¸ÇÃÀ½ Ç´°Å »È° Ⱥ É´¯¸Å½ ´»¯ à ½°° $°¸¸¶¸» ¸½¿ ¼²¯ ¸¿¸²° 
¸¿¯È ¯Æ¸µ¸³ ¶¸ºÈ² ¯º¸³² ¿³¯´ ¾¸Æ´µ¿ ¾¿¸¯
´»È ³Ç´Ç° ³¿È½³ ¸ÇÃÀ ɯ ¼¸È» ¼´Æ½ ´» °±¿È °¿±° Ǹº³ ¯Ç·´µ Ç½È ÇôÀ½ ¯Á ´º² 
É´ºµ »Á ¹´½À» ´¯ ɺ»» ¾º´À½ ¼´Æ½° ´¿¸¸³
ÂÉǽ° ¼½¸È» É´ÈÇ ³°¸È¸³ ¸»³¿½½ ÈÆ°´ ¾´¿½½ ´» Éú¸¯ ¯»È ¸Ç°¶² ¯½¸»±° ´¸²¸ 
¯¯´ ·ÆÈ ¯´³ °Å½³ ³°È ¾´¸º »°¯ ³´Å½³
´È½Éȳ ¯» ¸º ÂÀº³ »°Æ» ´°ÇÀ ¼³ ǺȰ ´¿¸¯È ¼ºÇ°¶ È´ºÇ Ƹµ³» ¼É¯° ¹¸¯ ´Ç°¶ 
Ƕ¯ ¼´Æ½° Çȯ½ ¾º´À½ ÇÉ´¸ ¾¯ºÈ ²¸±³»
¸º ´ÉÁ² »Á ²½Á ¯´³ »°¯ ÂÉǽ° ¹º ¾¸° ´¯»´ ´Ç°¶ ¾´½½ ´³µ $³°¸È¸³ È´ºÇ ¼º»È 
»Á´ ´¸»Á ¾±¸ ³Ç´É³ É´ºµÈ ³´Æ¿´ Äǯ°È
¯´³È ¯ ³°¸È¸³ ¾´½½½ ¼¿¶ É´¿³¸» ³ÅÇ ¯» ¯·¶° ¼±È °´Éº É´°°»³ É°´¶° ¯É¸¸Ç´¯² 
°´ÇÆ° ´½Á ³ ÉÁ´È¸» ³ºµ¿´ »¯Çȸ ´½Á »º
¾¸°³ ¯´³ ²Å¸º ³¯Ç¿ ³µ½ ³È¯Ç° ²½Á´ ³²À¸ ´É´¿È» ¯»È ¯°³» ¶Æ» ¼¸²½´»È °´· ȸ
ɸɸ½¯´ ³½»È ³°´ÇÆ ³»´¯±»´
´É´Æ²Å »²± ɯ´ ´Ç°¶» ¼²¯ ¾¸° Ƶ¿ ³µ ³½ ´Æ¸µÉ ¯»È ¼º»¸°È° ¶Æ» ³µ³ Ç°²³ ¼± ¸³¸ 
°¸» ¾Ç³¯ °´· »º° ´ºÇ°½´ È´² ´²¸²¸ ¸¯¿½ ³ÈÁ½³ ¸¿Ã» Ç°² »º ´»ÆÈÉ´ ´°È¶É´ ²´Á
¼Áà ¶ºÈ ¼¯ ¾¸»¸È°É °´ÇÁ°È Éǽ´¯ ½±³
±Á ¸À ɴDZ¯ Ä°´Æ ¾½¸¸·È
¸³´µɸ¿È¼ÁÃǸÁ³°´ÇÁ»Á¹½À»»´º¸ɶ¯ ¼²¯³ ¸ÈÁ½ µÈÉ Ǹ¸¯ µ¸ dz° û ² ¼´¸
‫פ‬ µ¯´ ¯à Ç°º ´¿Ç³µ³ ¼ºÉ¯ ¼± ³Á¸Èà Ç°º É´ÈÇ ɴǸ°Á É´´Å½ ¼¸±´À ±» ¼¸Æ»¶É½ 
´ÈÁ ¼»´º ³¿¸²½³ ɽƳ ÉÁ°È ´¿°Ç½ ¸ÉÁ½È ³Á¸Èà ¸³´µ ´ÈºÁ »°¯ À¿´¯½ ¼É¶ºÈ ÇÈï ¼¯´ ÇºÈ ³»¸°È° ¼¸»°Æ½ ³´Å½ ¼¸½¸¸Æ½Èº 
¼´»º ´ÈÁ ¯» ¯°À Çú° ³°¸È¸° ¼»Å¯´ ·´¸ Ç ¼ºÇ°¶ ¾´½½ ¼¸Æ¸µ½ ¼É¯È ɸ¿È³ ¼Áð É´Èdz »°¯ È¿´Á ¼¸»°Æ½´ ³Ç°Á ¯¸³ ´¯» 
¼É¸ÈÁ¯»Á´²½²¯½´¸»ÁÆÁÅ´²¶¯¯°¯¯° ²¶¯ ¸²´³¸ ÇÃÀ½ ¸³ »ŵ Ç·¿»À »¯Çȸ Ȳƻ ÈÈ» ³µÈ ´°»° °È´¶ ¯´³ ¼¯ ¸´»É
$³µ ¼´¸ ²´°º» Ç°² ¼´È ÉÉÇȽ³½ ÈÆ°´ É´¶¸»À» ¼²Æ´½ ¼´Æ» ³ÅÇ ´¿¸¯ ¼¯ ¹¯ ÇºÈ »°Æ½´ ³´Å½ ¸³´µ ³ ¼È 
¹º ¾¸° ´» ǽ´¯ ¸¿¯ ³½ ¼´»º ´» ¸É°È³ ¯» ³Ã¸Á ³É¸³ ¯¸³ ¼¶ ³· À´º ¾¸ºÉ´ ´³Ç¸ÁÈ É´»»´³´ É´°°´È ¼ÉÀ» ¾´ºÉ½ ¯»¯ ¹º °È´¶
¶Çø ǽɺ Ƹ²Å ¼¸ºÀ¸ ¯»´ ¾¸°¸ ¯» ¼ÆȺ ³· ´» ³»È° ¯»´ ´ÉÇÇ´Á ¯» ²¯½ É´ÈÇ° ³ »´»¶ ³Ç°Á ¸³´µ ¼¸Ç´Á¿ ³ÈÁ½´
‫פ‬ ¼Ç±´ ¸»Á ÆÁÅ´ ÉÉÇȽ° ÇÁ± Ƕ´¯½ ȸ¯³ ³ »´»¶ ´¯ ³ È´²Æ» ¼¯ ³°È¶½° ¸´»É 
ƶDZ³ ¾Ç½ ¼È° ¸ÉÇï ¸DZ³ ÇÀ½È ²ÃÀ³° ƒ »µ À¸Ç ¸À´³ ƒ °´· ÇÉ´¸ °Ç ÇÁÅ ³» ÀÈ° ¼´Æ½ ¼È° ǽ´Á° ±» ¼± ¯´³ ¾º 
¾Ç½ɯ¸ÉǺ³¸¿¯³Ç´É³ÇȾǽǽ´¯¯¸°³ Èÿ ´ÇÁŸ Çȯ½ »»º É´¶¸»À» ´º»¸ ¯»È Ƹ»²³» ³´Å½È ±¶ ³µ¸¯ È¸È ¼¸ÆÀ´Ã°´ 
¼¸Á°È ³³»»µ ¾½¿¸·È °¸¸» ¾Ç³¯ Ç ¾´¯±³ ¹¸ÇÅ º³¸°°È °´Éº ¾¸²° ƒ »¯Çȸ½ ɶ¯ ¼¸È´Á´ ¸°ÈÇ ¯¿É³ µ¯ Ç·Ã¿È ÆÇ ³Æ»²³ 
»´²± ²À¶ »È ¾¸¿Á É´²´¯ ÈÆ°» ³µ° ¸¿¿³ ¯°À Çú° DZ ³¸³ ¾Ç½Èº ¼¸¿È É´ÇÈÁ ¸¿Ã» ¶°ÉÈ¿È É´»´²± É´»Á½ ³½º ´» ´¸³ ³¿È 
É¿¸´Å½Çȯ´¿ÉÁ²´½ɶ¯³Ç´¶°´¿»ȸ²¯½ »¸±° ¼¸½¸» ¼¸Ç¸ÁÅ ¼¸²¸½»É ÉÅ´°Æ ´¿¸¸³ ¯»È ¾³½ ¯´ µ¯ Ç°º ´Ç´² ¸¿° »º½ ÇÉ´¸ 
³É´½º ¾¸¯È ³´»»³¸ ³¸¯´Ç »º ɴŽ´ É´»Á½° ¯» ·Ã¿ É´Ç´¿½ ¼È ´¸³ É°È É´»¸»° Ƹȸ Ƴ´É³½ Á±Ç» ¸Ã¯ ´É°È¶½´ ´ÉÁ² ¶¸À³ 
³ ɯǸ ³È¯ ³¸»Á ǽ¯¿ ³µ» ÂÀ´¿ Ƚ½ ¯´°» ´¿Á°Æ´ ¼¸Ç´·Ç¿± ¯»´ ¼¸ÇÇ´´¯½ µ¯ ³¸³ »º° ´É¿È ¹´É° ¼±´ ´Éº¸»³ ¾¸° ´É°¸È¸° ¾¸° 
ɶƻ ÆÇ ¯¸³ ³Éø¯È »º´ ³»½³ ¾°´½ ¯»½° DzÀ³ ¸Ç¶¯ É°È »³ °¿È½ ´É¸¯ ²´½»»´ ²¸ÉÁÈ ´° ´¯Ç »ŵ ¯°¯´ ¯´µ¶³´ ¼¸°Å½³ 
Ç´²° ³¿¸½° ³²¸¶¸ ³Ç´É» ³É°³¯´ »´²± ¶É ²´½»» ¯´°» °´¸¶ ³¸³ ¯» ³°¸È¸° É°È »¸»° ¯ »º »Á ³°´¶³ ¾º» »¯Çȸ ɯ ±¸³¿³» ¯´³ 
¼¸½¸¿Ã³ ³¸É´»Á½ »º ɴǽ» »°¯ ³µ³ »Ãȳ ³¿½·³´ ³¸³È É´º»³ ´¿²½»È Ǻ´µ ²´Á ¸¿¯ Ƴ ³°¸È¸³ ¸²¸½»É ´¸²¸½»É »Á ·Çð ¯´ 
¸È´Æ ³°Ç³ ºº ³» ȸ ɯµ »º° ¼¸¸¿´Å¶³ ¼±´ ³ÈÆ ³µ ³½º ¼¸Á²´¸ ¼É¯ ·Ã¿ ÉÇ´¿½ Ç´¯» ³¿½½ Æ»¶° ¾°´½º ɯµ³ ³»Á½³ ɯ À´ÃÉ» 
¯¸³ ¸½È±³ ³°Å½ »»±° ³¸¸¶ ¾´µ¶ ɽȱ³° ´¿É¯²½»´ÇÁ³¸³¯´³»°¯¼È´¿½²Ç¿´¿¶¿¯ ²´Á ²´½»»´ Ƶ¶É³»´ ´É±Ç² ¸Ã» ¯ »º ¸±À 
Ç´²À³DzÉÀ³»¸²º¾¯º»°¯°ÆÁ¸ɸ°°³Ç´½ É°È É´º»³° É´ÈÆ É´º»³ ³°Ç³ ÉÁÈ° ÇÉ´¸ µºÇɳ»´ ¿Á» ¼´¸° ¼¸Á±Ç ³½º 
Ç°º ¼´¸º ³»´Á ³Ç¸² Ç´ºÈ» ´¿¸¸³ ¸»½¸¿¸½ ¸º³ È¯Ç ¾Ç½ Á¸±³ ¼¸¿È ³½º ¸¿Ã» ÇÃÀ½ ²´Á ²´½¸»³ 
¯»´ ²°» ¶Éý ¸½² ÇºÈ ɴǸ» ¼¸Ã»¯½ ÇÉ´¸ 
·´Èà ¼´¸´ ¼´¸ »º ¸º Ƕ½ ¸³¸È ³½ ¼¸Á²´¸
Ç´À½» ÆÇ° ¸¿°° °ÆÁ¸ ¾´¯±… ´É°¸È¸» ³°¸È¸³
³°¸È¸°ÂÇ´¶³¾½µ´ÀɯÇƻƴµ¸¶ɶ¸È³° ‫תש"ט‬ 
Ç°²³ Á±Çº´ ¼¸¸Æ¿Á ¼¸²ÁÅ° ¼¸Ç¸¶½³ ¼¸ÅÃ´Æ Ƕ¯» ¹º´ ¯Á¸Å½ ¯°° ɺÀ½ ³ÉÁ ¼¸²½´» ɿȽ ¸É´¯ °Ç¸Æ ²¯½ ÇŸ¿È´² ¯Ç Ƹ²Å³ 
¼Á É´¿½²µ³ Ç°º ´¿» ¸³ ¸º ²¯½ ³ÈÁ½» Á±´¿ ¸Éȱ¸¿ ¼¸ÇÇ´Á½³ Æ´µ¸¶³ ¸Ç°² ɯ ¼¸¸ÀÈ ·ÈÉ É¿È° Ç·Ã¿È ²Á Éû ¸ÉÁ±³È ³ÈÉ 
»´º¸ ¸³»¿³È¾°´½ºÉ´°¸È¸³¸°´·½³°¸È¸¾° È¯Ç ÇÁ²… ´» ¸Éǽ¯ µ¯´ ´ºÇ°» ´¸»¯ ¾½µ½ ¸½Á °°´ÉÀ½ ³¸³È ´½Á É´Á¸°Æ ¸» ³¸³ 
»¿³¼¸Ç°²³»º´»´ÇÀ¶¸¯»ÈÉ´Ç´¶°±¸È³» ·¿Ç¯»¯± ·¯³ ¹¸¯ µ¯³ Æ¿Á²¸± ·¯³ ³°¸È¸ Ç°²½´É°È¸¯Å´½°°¸ÇÁ½²Áɸȸ»È³²´ÁÀ 
³·£̧ÈÉ´ÇÈïȸ³¸É´Å½´³¸É´»Á½»»±°»°¯
¢ ¯°° ³°¸È¸ È¯Ç ¼Á²° ƸǴŠǯ¸ Æ ¸Åº¯µ ´»½ ²¶¯ ¯´³È ´¸»Á ǽ¯ »ŵ ¯´µ¶³ ¸½Á 
ÇÃÀ³ ¾½ ÇÀ¶ ÇƸÁ ¾°´½º »°¯ ³µ³ ¾¸¿Á» ²´Á ³°¸È¸ ȯdz ¼¯³B ¯°À Çú ¾´¯ ¯Á¸Å½ ´»È ¸´»° É´¸³» ¸É¸ºµ ¯» ǷÿȺ ¼¸Æ¸²Å 
¸´»³ ³È½ Ç ´¿¸²¸²¸» ¼± ³µ É´²¯ ¸É°Éº´ ³°¸È¸° ³¿È ¼¸È¸È ¸¿Ã» ´»Å¯ ¸É²½»È Ǻ´µ ÇÁ·Å½ ¸¿¿³´ ¯°À Çú½ ¯°» ¸ÉÆÃÀ³ ¯»È 
¾°´½º »°¯ ´²Å½ »²ÉÈ¸È ¸» °Éº ¯´³´ ¸¿ @¯Á¸Å½ ¯°° ɺÀ½ ¯°À Çú° ´É¸¸´´»³° É´¸³» ¸É¸ºµ ¯»È ¼´¸³ ²Á ¹º »Á 
¸» ǽ¯ ¾º° ³°Ç³ ºº É´ÈÁ» »´º¸ ¯» ¯´³ Ƹ²Å ´É´¯ »È
´É´·È𠸻 °¸È³´ ¹¸¸¶ ³°¸È¸ ȯdz 
ɯ Ǹº½ ɸ¸³ ´»¸¯ ¸¯´²°´ ¹¸»¯ É´¿Ã» ¼±
³¿È ¼¸È¸È½ ÇÉ´¸ ¸¿Ã» ³¸³ ³µ ɸ¿¸¸Ã´¯³ ǼȰ¸ÉÁ½È´¿°Çǽ¯¶ÈÉÉ¿È°³¶¸È° 
Äǽ ÇÉ´¸ ¹» ¸³ ¸¯²´° ´É´Å¸¶¿ ɯ´ ¾¸¿Á³ ¼¸¿´È¯Ç³¼¸²¸À¶Éǽ´¯ ½±³ÈÇŸ¿È´² ¸»¯ 
¹ÈÆ°¯ ¾Ã´¯³ »º° »°¯ Ç°²» ÇÀ½É³» ¶º´ ¹¯ ¼¸¿È Ƚ¶´ ¼¸È¸È ¸¿Ã» ´» ¸É°È³ µ¯´
¸Ç³ ¯» ´Ç½´¯° ¸É´¯ ³À³½ ³°¸È¸ ȯdz ³ÁÈ´ ³»Ãɳ ³ÁÈ ³»¸Ãɳ ¸¿Ã» ³ÁÈ ´³È 
¸º ¹¸²¸²¸ »È½ ¾¸° ¹»È½ ¾¸° ³µ° »²Éȳ» ¼´¸°É´ÁÈ ·É´»ÃɳÉȻȺ¯´º¶¯´³È 
ɴŽ ²°»½ ³µ° ȸ´ ²¯ ½ °´È¶ ¾¸¿Á ¯´³ ¾´Ç°¶É°¸È¸°²´½»»¼Éº»³¼É¯°¸ÈÉÉ¿È°
³¿È ´³µ ²ÁÈÉ É¿È° ¼´¸³ ²Á´ ¼³» ³ÈÁ¿È Éǽ´¯´ ´²½» ¸É½´ É»¯´È ½±³´
»´²± ³Ç´É ¾°» ǵÁ ¼± ³»º ÉÀ¿º³ ²½» ¯DZ³´ ¼²¸° ÉǽÉȽ ¾ÉÇ´É´ À¿ 
É´°´·³ »º »Á ¹» É´²´³» ³µ° ¸¿¿³ ¾º »±Ç´½È Æ´¸²³ É´²´¯ ÆÇ ¯» ¶º´´¸» ¸ÉȱÇɳ
´¿¸¸³ É´¶Ã ¯» ¼¸¯¿É³ µ¸Ã»´ ³½½¸° É´ÁÈ 
´¿É´¯ ¼¸Æ¸¿Á½ ¼É¯È É´°´Ç½³ É´¿É½³´ ³°¸È¸ȯdz³½º²Á¯»¯¼¸½¸³»º´¿´È»»Á
´¿¯ ¼¸¸À µÁ´ ´»»Ãɳ È É´ÁÈ ´²½»È 
»º ɴǽ» »°¯ ÆÀó ¸»° É´¸²¸½É° ·Á½º ³°¸È¸° ²´½»» ¸Á¸±³ ¾½µ ɯ °·¸³ Ǻ´µ ´¿²´Á
¼´¸° É´ÁÈ ±¸ ²´½»» ¹¸ÇÅÈ ¼¸¯´Ç 
¼º»Å¯ ¸º ¼¶»È» ¯»È ¼º½ ÈÆ°½ ¸É¸¸³ ³µ ¾´Ç°¶É°¸È¸°³»´²±³°¸È¸°²´½»»¸É°¸µÁɯ´
‫פ‬ 
³° ´¿»Å¯´ É´¶Ç·´ ÂÀº ³°Ç³ ºº ³»´Á ³µ 
¼É¯È ¼¸Ç°²³ ·Çð´ ³µ ¸»° ¼± É´¸³» ¸»´º¸ ‫תשי"א‬ ³½º ´¿°Ç» Ǹºµ³ ¯·¸»È Ç»ÀÆ ¼³Ç°¯ DZ³
 ´¿°Ç ´» ǽ¯ ³°¸È¸° ³»´²± ɴƶ²³ ³É¸³ 
ÂÀº ¾´½³ ³»´Á ³µ É¸È¯Ç Ǹ´¯ ¹Ç² ¼¸¶»´È ²½» ¯¸ÈÉ É¿È° Ç·ºÈ ³¸Ç¯ DZ³ ÇøÀ ³¸³ ³µ ¸º °´· ÇÉ´¸ ¹» ³¸³ ¯» ɸ°° »°¯ 
»·°» ¼¸º¸ÇÅ ´¿¶¿¯ ´¿»Å¯ ¼º» ¶´»È½ ¸½²³ À¿º¸» ¸É¸ÅÇ´ ¸ÈÉ »´»¯° ¸É¯°´ ¯°À Çú° ¼»´º »Å¯ µ¯ °Å½³ 
¾Ã´¯ »º° °¸°¯»É» Á´À¿» ¼´¸ ¸Å¶ ³µ »¸°È° ¼È ²´½»» ¸É´¯ ´¶»È ¸»È ¼¸Ç´³³ ³°¸È¸» 
»Á ´¿ÉÈÆ°´ Ç°²³ »Á ²¯½ ¹» ¼¸²´½ ´¿¶¿¯ 
¸º ÂÀº ¯¸Å´³»´ ¶¸Ç·³» ´°ÇÉ ¯»È ²¸ÉÁ³
¹¸¯ ´É´¯ ¸É»¯È´ ¾Æµ ¼Á ¸²´³¸ Ä´¶° ¸Éȱà ‫תש"י‬
¾Ç½ ³¸³ ³µ ƒ ¯´° ¸» ǽ¯ ¯´³ µ¯ ¼¸»°Æɽ 
³° º± ¼¿¸¯ ¼¯ ¸º ¼¸º¸ÇÅ ¯» ´¿¶¿¯ ɽ¯° ² ¾¸ºÉ´ Dz¶» À¿º¸É ¸» ǽ´¯ ¯´³ ƒ ´½ÅÁ ɿȽ ´»Å¯ ¸É²½» ¸¿¯ ·Æ¸²¿° ¯DZ³ ÇÃÀ½
¼´»º ´¿» ÇÀ¶ ¯» ¸É´¯¾¶°¯´³´¸É¿º³É´°´ÇƳ¼¸¸ÉÁÈ°¯Ç½± ¯´³ ¯°À Çú° Ç´Á¸È° ±¸ÈÉ ²Á ¸ÈÉ
³¸³ ¯´³ ¼Áà »º À´É ¯´ÇÆ» ´¿» ´É´¿ ³¸³ 
¹¸Ç¸Å° ¸¿¶´Ç³ °Å½³ ³½ $¼¸²»¸³ ´»È ³½ ¸É»°Æɳ´
ÈÆ°½ ³¸³´ ¯Ç´Æ Ç´¶°³ ³¸³ ¯ÇƸ ¸½ ǽ´¯
$ĸ´´È° »»º°´ ¾¸¶°³» Ƶ¶ ¶¸Ç È´¶ ¼³» ³¸³ ¸»È ¼¸Ç´³³ Ç´¶°»Ç°´Á³¸³Á²´¸³¸³¯»¯´³¼¯Ǹ°À³» 
³»À °´· »º ɺǰ´ ǽ» ³²´É °Ç° ¼É´¶ ¸¿¿³´ ɯ ´¯Ç ¼³Èº Çȸ ¯» ¸½´ ¼¸½È ¯Ç¸ ¸½ ¼¸½Áû ³ºº´ ´²¸»È ³µ» Á²¸ ¯» ¼¯´ ´²¸»
¼¸½¸³ »º ³ºÇ°´ »º °´· ¹¯ ´» Çȯ »º»´ ´» ´°ÆÁ´ ´¸Ç¶¯ ´º»³ ¼³´ ¼É´¯ ¼¸Èdz ¯´³ ¾Ç½ Ǹ°À³ ´½ÅÁ ¯´³È ²Á Á²¸ ¯» Ç´Á¸È³ »º
¾½¿¸·È °¸¸» ¾Ç³¯ ´²¸²¸ ¯´³¾½¿¸·È°Ç³Ç´ºµÉ¸»´Ç½¯¼³µ¯´´¸Ç¶¯ ³¸³ ´»Å¯ ÇƸÁ³ À´É ¾¸º³» Á²¿È ³ÅÇ ¯´³
¾½´¸³µ¯Ç°º¸»´Ç½¯¼³³ºº¼¸Æ¸²Å´»½ Ç´Á¸È° ·Èó 
³°´ÈÉ º¸É ¸¿Á¸²´¯» »´º¸ ¼É¸¸³ ¼¯ ¹ÈÆ°¯ 
Ç´µÁ» »º´ÉÈ ¹ÉÁ² ¸Ã» °È´¶ ³É¯ ³½º ‫פ‬ ‫פ‬ 
ɯ ´À¯» ³É¯ ¼± »º´É ¯» ¾°´½º Ç°²° ‫ מכתב מרבנו לידידו הרה"ג ר' וולף‬³¸¶¯½±´²´¯Ç´½ÅÁ´°¸ÆÀ°´º´µ¿DZ³ÇÃÀ½ 
ÉÁ²» ³Å´Ç ¸É¸¸³ »º´ÉÈ ³½º »°¯ »º³ ‫¸¼ רוזנגרטן‬Ƚ ¼¸¿È É´ÇÈÁ É´ÇÈÁ ³Ç´É ²´½¸» »È 
¾´Ç´È¸ Ä°´Æ »¸¯ ɸÇÈï ¸º³ ɴǸ³½° ¯°À Çú ¯¸ÈÉ ³´ÅɈ DzÀ» ÆÈÇÁ´ ³° ¯´³È É´ÇÁ¿ »¸±½ ´¿¸¯Ç ´¿¸¿¸Á° ¼¸½¸º É´»¸»
½É ½Á ·» ¸°¸°¶ °Ç´ ²¸²¸ ¹» ³ºÇ°´ °´· »º´ ´»È ´Ÿ ´»È Dz¶° Ç¿³ ³»¸»° ³°º ¯» ¾È¸ ¯» ·Á½º
‫תשט"ז‬ ¼¸¿´·»È³ ¸¿Ã» ¹»³È ¸¿Ã»È ³¿È½³ DzÀ½
ÈDz½ ¸Á´¸ÈÁ¼Á´É±³¿³´°ÆÁ¸ÉÈÇ𾸸Á
‫תשי"ב‬
ÆÇ° ¸¿° Ç´±» ´¿°Ç Ç°Á µ·ÈÉ µ´½É Ȳ´¶° ´· É´¯ ¶Áà ¶»È¸´ ³°Ç ³°¸È¸ ¶´´²½ °¸ÈÉ Ǹ¸¯ ¾½¯¿³ Ä°´Æ° 
¾´µ¶ °´¶Ç° ÆÇ° ¸¿°° ¸¶º´¿³ ´É¸° ɯ ³¿ÆȺ ɯǸ ¯»½³ ¯·¸»È ¾½¿¸¸·È »¸¯Ç±³ ¾Ç½´ ¼¸¸¶ Äö É°¸È¸» ÂÀ´¿ ¯°À Çú° ³»´²± 
ɯ ¼¸¸ÀÈ ¸¿Ã» »±Ç³ ɯ ¾»°Æ³ ·Èà ȸ¯ É´¸Ç¶¯´ ¹Ç°É¸ ´²´°º» ³»´²± ³²Ç¶´ ¼¸½È ĸƳ ³²À´¿ ¯°À Çú° ¸É²´±¯³ ÇÁ´¿³ »È 
»³¿½³ ¸ÁB ³Æ²´°»À É°¸È¸ Á´¸À°´ ³¸¿°³ ±³´¿ ³»´ÆÈ ³¿´°É° »¯Çȸ »»º ²¸ÉÁ» ¾Ç³¯ Ç ¾´¯±³ °Ç³ »È ´É´È¯Ç° ³»´²± ³°¸È¸ 
ƶŸ DZ³ ´¿ºÈ» Ç´µÁ» ´¯°È @¸¯ÇÃÀ °Ç³ ³°Ç³ ´¿Á½È ¾º´ ³³»»µ ¯´µ¶³ ¾Ç½ ɱ³¿³° »È ´¸²¸½»É ¸Ç¸¶°½ ¾½¿¸·È ¾¯½¿¸·È °¸» 
DZ³ ³Æ²´°´»À² ¶¸±È½³ »È ´¿° ¸ÆÀ¿¸µ²´Ç± ɱ³¿³ »Á ǽ¯È ³³»»µ ¾½¿¸¸Ç± ¶DZ³ ¾Ç½½ ¯·¸»È ÆÀ¸Ç°² ²°¯±³ 
³¸¿°³ ɯ Ç´½±» ´¶¸»Å³ ¸ÆÀ¿¸µ²´Ç± ¼³Ç°¯ ³¸³ ´É´½º´ ³Çȸ´ ³°´· ´É±³¿³È »¸¯Ç±³ ´¶ÉÃ¸È ³ÅÇ ¯Á¸µ ¯´µ¶³ ¾Ç½ °¸ÈÉ ĸư 
¼´»º Á´°É» ³À¿½ ¯»´ ¾¿´»É³ ¯» ´¿°Ç Çȯº ³³»»Æ´Åµ ¯´µ¶³ ¾Ç½ ±³´¿ ³¸³¸ ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½´ ³»´²± ³°¸È¸ ¼´Æ½° 
³¸¿°³ ³¿¿º´ÉÈ ¸Ãº DzÉÀ¸È ÈÆÁɽ ¯»´ ‫פ‬ ³¸³ Äö ¼± ¯´³ ¸¿½´²½º ³°¸È¸ È¯Ç ³° 
¼¸Ç½´¶³ ɯ ´¶Æ¸È ÈÆ°½ ¯»¯ ³»¸¶Éº»½ ɯ½ ¯°À Çú ²¸ÈÉ ´¿»±²° ¶´´²½ ¹º´ ¶¸±È½º ¾³º¸ »ŵ ¾½»²¸¸¯ °¯µ ¸°Ç ų±³È 
¾¸¿° ǽ±¸È ²°»°´ Ê° ±´À ´¿¸¸³² ƒ ¼¸»´µ ¸º³ »¯Çȸ ɲ´±¯ ¸Ç¸ÁÅ ¸º¸Ç²½´ ¸»Áà ´¿ÇôÀ ¼É´¯° ³»´²±³ ³°¸È¸³ ³¶Éÿ µ¯´ ³°¸È¸° 
´¿°Ç» ȸ ³°´Ç½ °´·³ ÉǺ³´B ³¸³ ¹º´ ɸ°³ à ÆÈ° ´ÃÀ¯É³ ¶¯° ³Á´¿É³ ¸Ã¸¿À »º½ ɯ Ƶ¶» µ°¸¿´Ã É°¸È¸½ ¼¸²¸½»É ´Á¸±³ ¼¸½¸ 
¾¿´°É¯¼¸¿Æµ½@³µɽ¶½¸¯ÇÃÀ°Ç³¸¯Å¯Å» É°¸È¸°¼¸¸Æɳȼ¸º¸Ç²½´¼¸»ÁÃÀ´¿º»´Çɸ ¸°Ç ¼¸¿´¯±³ ´¸³ ¼³½ ¼¸¿È ³É¶¸Éð ³°¸È¸³
 ½Á ¯ ÇÁÈ ²¶ »ƴŵ ¼¸¸¶ ¶¶³ ¾Ç½ ¼È »Á ¸É²´±¯³ ÇÁ´¿³ ²´Á ´¸³ ¶·°»´ ĺ ²´² ¸°Ç´ Ç»ÀÆ ³¶½È
ɲ´ÁÀ´ É°È É»°Æ É»ÃÉ Ƕ¯» ¯°À Çú° ɯ »¸º³»½ ÇÅ ³¸³ ¾¯º ¼´Æ½³ ¹¯ ³½º 
¯´³È ǽ¯ ¾»°Æ³´ ± ±´À É´ÃÅǽ ´Ç¶° ¼³´ ³°¸È¸³ ¸¿° ´Å»¯¿ ¹º´ ³»´²±³ ³°¸È¸³ ¸¿° 
¸º ± ±´À »È Ǹ¶½° ° ±´À ¼³» ÉÉ» ¼¸ºÀ½ ¼È° À´¿º³ ɯ ³Æ´Ç¸À ¾´Á½È ¶³ ¶Éà É°È
ÉÉ·½ ɯ ³ÇÅÆ° ÇÆÀ ¯´³ ɸÅǯ³ ³»³¿³³ ¯°À Çú° »´²±³´ ¸µºÇ½³ ÉÀ¿º³ ɸ°° ²´½»» 
³ÅÇ ¸º ¼¸ºÀ³ ¯» ´¿°Ç »°¯ ¼³¸»Á ¼¶¸Ç »¸»´ ¼½´¸ ³¯»½ ³À´ÃÉ° ³¸³ ¯» ´¿¸ÇÁÅ»È
·´Èà ÇÉ´¸È ³½º ³ºÇ°» ´¸³¸ ´¸¿´¸² ¸º ³´Æɳ ɯ Á¸°³´ À´¿º³
É´¸Á°»Á¸ƽ¼¯´¿°²¸ÉÁ°³Á´¿É³É´»´Áû ¼¸¿È¼É´¯°¾¯º´Ç²È¼¸¸½´Æ½³É´¶Ç´¯¸Ã»
‫פ‬ 
¯É°À³ ¾½¿¸·È Çȯ Ç ±³Ç³ ´²º¿ ÇÃÀ½
³°¸È¸° ½Ç ±Ç°·´Ç ²´² ±³Ç³ ¯Å¸ ³Áȳ
»º° É¿¶´Ç³ ɴDzDzɳ³ É´°¸À ɯ ´Ç¸°À³° ‫תשי"ג‬ 
¯´³È ǽ¯ ¯°À´ È½È ²´² ´ÈÁ¸È ³ÉÅÇ
È´°±° ¹Ç´Å³ »Á´ ¾³¸¿¸½» É´¸¿´»¶³ É´±»Ã½³ É¿È° ´¿°Ç »Å¯ ²½»È ĸ°Ç´± ÆDZ³ ÇøÀ 
É´»¸µ¿¼¸Æµ¿³È´Á¼¸½Áû³µÈ¼¸È¿¯½Á½´È
¾²±¿ É´»Áû É¿±Ç´¯½³ ɸ²Ç¶³ É´²³¸³ ¾¸½¸¿° ³È½ ¸°Ç ų±³ ³ÈÁ¿ ÇȯºÈ ±¸ÈÉ 
ȽÉȳ»¸²Á¾º»³»Á½»¼¸Ç±È¼¸¿ºÈ´ ´²º´ ²¶´¸½¯Àº´»³¸³¯»³°¸È¸°¶¸±È½¾¸¸·È¿Ç°
¯¸±´À »Á ¸¿´¸Á Ç´Á¸È ¼¸¸Æɳ ¼¸Ç³Å³ É´ÁÈ° 
³¿È³ °´Ç ÆÇ° ¸¿°°È ¯°À» ³Ç½¯ Ç»§´°¤ ¼Á ´¿°Ç´ ¼¸Ç´¶°³ ²¶¯º »ÀÃÀ³ »Á °È¸ ¯»¯
³²´³¸ ´Ç³¯ ¸°Ç ¾´¯±³ ¸²¸ »Á ¾¸·¸± ɺÀ½º 
°È¶¿ ¯» ³µÈ ǽ¯ ¯°À ÂÀº³ »Á »°¶´ ĸ¸Æ ²¶¯ Ç´¶°½ ÈƸ° ¾º»´ ²°´º½ µ¸¯È Ç°À
³°¸È¸³ È¯Ç ¾½¿¸¸·È °¸¸» 
»º´ ³µ »»±° ³µ ɯ ¼¸È´Á ¼¯ ÂÀº µ´°µ° Ç´¶°³ ¹»³ ¶¸±È½» ¯Àº ¯¸°¸´ ´É¸°» ¹»¸È 
ɯ Ƹ»²½ ³¸³ ³»¸ÃÉ» ¯Å´¸ ³¸³ ¯°À ¼´¸ »º¸³» ¼¸Ç°¶³ ´À¿ºÉ³ ɸȸ»È ³²´ÁÀ ¸Ç¶¯
³°¸È¸³ È¯Ç ɯ½ ɸÇÀ´½ ³¶¸È» ³°¸È¸³ ¼¸²»¸³ »º» Æ´¸²° É´¯Àº ¼È ³¸³´ ´¿°Ç ɸ°» 
³» ǽ´¯ ³¸³´ Ç»´°³ ³°º½ ǵ´¶Èº´ Ç»´°³ ¼¸²»¸³²¶¯»È²¶¯¯Àºɸ¿°Ç³³¶Æ»ɸ°° 
´¯ ³ÈƸ° ¯»È ¼¸½¸ ´»¸Ã¯´ ¼¸½¶ ¼¸½ È¸È ³Á½È¿È ¾½¿¸¸·È °¸¸» ³²´³¸ ¾Ç³¯ ¸°Ç ¾´¯±³
É´²¸½ ¾´Æ¸É »Á ³°´À¿ ³É¸³´ °Ç °ÈÆ ¹´É ³°¸È¸» ³µ ɯ ´» ³¿É¿´ 
ȸ±ÇÉ ²¸½ÉÈ Ƹ»²½ ³¸³ ³º¸ÇÅ ³É¸³ ¯»
´É´»Áɳ´ ·Çó ‫פ‬
¼¸½¶ ¼¸½ È¸È À´¸± ²±¿º »¯Çȸ ¸»´²± µ´Çº »Á ´¿°Ç ¼É¶
‫תשי"ז‬ ‫תשט"ו‬ ½DZ³ ´²¸²¸ ¼Á ³µ ¾¸¿Á° ´¿°Ç »Áà ¾º´ É´¿°
ĸ¸´È° ƸŰ´»´À
É°¸È¸ ȯǺ ¾³º» ´¿°Ç »¸¶É³ ´·ÈÉ »´»¯° 
¶Æ» »ŵ µ»Á°½ Ç´½²¯³ Á°»¿ µ¸ÈÉ °¯° 
¾Ç½» À¿º¿ º¶¯´ ³¸´»³» ½DZ³ ´¿° ɯ ´¿°Ç
±´ÇÁÉ »¸¯º° É´º¸Ç¯° ³¯Ç´ ¼¸Ç¸ÁÅ» µ¸°¿´Ã
Ǹºµ³ ´¿°ÇÈ ·Çà ¸À´¿ ÆÇ´ É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ
‫תשי"ד‬ 
¯É»¸½ Á¸¸ÉÀ¯ ¯» »°¯ ´½Á ¶¶´È» µ¸Ç±³ »¸¯º° É´º¸Ç¯° ³¯Ç´ ȸ¯ ¾´µ¶³ ¾Ç½ ÉǸ·Ã
ÆÇ° ¸¿°» ¯°À Çú½ Ç°Á» ¼¯³ ³µ ¾´²¸¿°È 
³¸³ µ¸Ç±³´ °ÇÁ° ³ÁÈ° ¼È» Á¸±³ ¸º ´¿°Ç °Éº ´µ ³¿È°´ É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ ±´ÇÁÉ
³µ »Á É´º¸Ç¯° µ¸Ç±³ ¾Ç½ ¼Á Ç°²» ÁÀ¿ 
³»¸½³½Á·³°ÈƯÇÆ´ɸ°ÇÁÉ»¸ÃÉÁŽ¯° ´É¯´´Å ɯ ³¿´È¯Ç» 
À´°´·¯³ ³¸³ ³ÁÈ°´ Ȳ´Æ° ´ºÇ²º ³»¸½° ‫פ‬
ɺ»» ³ÅÇÈ ³¿·Æ ³°¸È¸° ²½»È ²¸½»É ³¸³ ³±³¿³³ É´²´À¸ ´²¿» ²DZ³ ¾Ç½ ¸Ç°²½ ¯¸°¿´
³Çµ¶° Á´À¿» ¶Çº´³ ¾º»´ °¸°¯ »É» ¾´Ç¶¯³ ²½È³´ ³Ç¸Ãº³ É¿¸²½ ¼´Æ µ¯½ ɸǴ°¸Å³
¼¸½Á󽺴ɸ¯Ç°¸²´¿°Ç´¯°Å»Æȸ³´À°
‫תשי"ח‬ Æ´¶½¸ ¹»¸ ¯´³ ¼¯È ´» ǽ¯ ´¿°Ç´ ¹»¸ ¯»È
Ç´ºµ» ³Å´Ç ¯» ¯´³È ¸Ç½±» ¾´Çºµ³½ ´É´¯
²Å¸º ³Ç´³È ³³»»µ ¯´µ¶³ ¾Ç½½ ´»°ÆÉ¿
»º´¼¸¸É»È½½³É´²À´½³´É´¿´·»È³¼Á±´³¿» 
³º¸Ç°³ ɶ¸Éà ²±¿º ³¿±Ã³³ ɯ ´ÈÁȺ Á¸±³ ¼¸¿È ³½º ¸Ç¶¯´ ¹»³ ¾º ¯´´³ ´É´¯ ¼¸Ç°²³ɯ°·¸³´Á²¸¯´µ¶³¸²¸½»É°Å´¸º 
´¿°Ç ³»Á ¶¸ÈÉ ¾´¸À µ· ³Á´¿Å ³¿¸¯È ´¿°Ç ´É´¯ Ǻ´µ ¯´³ ¼¯ ´¿°Ç ɯ »¯È´ ´¿°Ç» ¯»È ³»¯» ¼± ´¸É´¸¶¿³ ɯ ´Ç¸°Á³ ¼Ç´Æ½½ 
³¸»²± DZ³ ¼Á ²¶¸ µ¸Ç±» À¿º¿´ ¼¸»È´Ç¸» ³µ¸¯° ¼¸¿½¸À ¸¿¸½ »º ǽ´» »¸¶É³ ¯»È ǽ¯ ɱ³¿³ É»³¿É½ ³»¯³ ¼¸Ç°²³ ÃÁ´ ´Á½È 
ɺ¸ÇÁ½ µ¶´¯ ¯» ¯´³È µ¸Ç±³ ¼³» ǽ¯´ »²¿ ÇøÀ µ¯´ Ǻ´µ ¯» ¸¿¯È ǽ¯ ´¿°Ç´ ´º´ ³¿È É´¿´Ç¶¯³ ¼¸¿È³ É´ÇÈÁ »º Ç´°¸Å³ 
ÆÇB Ȳ´Æ³ Äǯ°È ɲ³ ɽ¶»½ »Á É´¿±Ã³ ´É´¯ƶ´½Èǽ¯´¿°Çȳµ³ǴøÀ³ɯ´¿°Ç» ¸¯° ¾¯ºÈ ³Çº³ ɶ¿´½ ´µ ³±³¿³ »È ³²´À¸° 
@¼¸½¸´À½¼¸¿Ã´¯°É´ÈÁ»ǸɳÉ´Ç´ÃÀ¼¸½Áà ³É¯ ¼¯ »°¯ Ǻ´µ ¯» ¸¿¯È ´» ǽ¯ ´¿°Ç´ ³Ç´À½³ É´»±³ ɱ³¿³° ±´³¿» ȸ´ É´»±° ´¿¯
¼¸Ç°²° ²´Á ´½Á Ç°¸²´ É´¸³» »´º¸ ÇÃÀ½ È´²Æ³ ´¿°Ç ±³¿È ¸Ãº´ É´Ç´²³ »º ´¿¸²¸° 
¹Ç²° ³É´¯ ´ÇÉà ¼³´ ³¸Á°° ´¿°Ç ɯ ÂÉ¸È 
Äǯ° µ¯ ´ÇÇÈÈ ¼´Å½Å³ ¸¸¶ ɴǽ» ɸǴƽ
³ÃŸdz »Á´ ´¿½ÅÁ ɯ ´¿¿ºÈ ¼È´ Ç´²µ´Çó
´¿É¸°½ ´¿½Á ´¿¯°³È ¹´Ã³ ɺ¸½È ɯ ´¿½È
‫תשי"ט‬ 
¸²º¼½¶»Éý¯±ÇÈDZ³´´¿°Ç´ºÀ¶Ȳ´Æ³ ´¿È¸ ´¸»Á´ ¾´Çµ½º Ƚ¸È ¯´³´ »Å¯ ¸É²½»… Ƹ¸¶À¯ »¯Æµ¶¸ Ç ±³Ç³ ÇøÀ
Æ°È É´»¸»° ²´½¸»» ³ÇȺ ³Ç´¯É ¼´ÇÉ» ³ÁÈ »º°È ¼´¸º °Å½» ²´±¸¿° ¾¸½¯³» ³ÈÆ ɯ ÇÀ½ ²´Á ¸¿½µ° ³¯»³´ ·¸ÈÉ »´»¯° ¾Ç½ 
´º´É½È°Éº½°¼¸²¸½»É»¯±ÇÈDZ³°É´º¹º´ É´¯½ ´¯ É´ÇÈÁ ³½º ¼¿È¸ ³½¸½¸³ É´ÁȽ ¼¸Ç´Á¸È ¸Ç²¶° ¯»´ ³°¸È¸³ »º¸³° Ç´Á¸È³ 
É¿½ »ÁÈ ´¿°Ç »È ´½»´Á ÉÃÆȳ ¼± ÉǺ¸¿ ³¸³ ¯» ³¿È ³É´¯° ¸°ÈÇ ÉÇÁ½° ¼¸»»Ãɽ ¼¸È¿ ÉǵÁ ³¸³ ¯» ¼±´ ³»Á½» 
³Ç´¯É³ ɽ´ÇÉ° ÂÉÉȳ´ ´½¶» Éý ¹À¶ ¾º É»¸ÃÉ» ¼¸²²´° ¼¸È¿¯ ²´Á´ ´¿²°»½ ¼¸È¿¯ ‫פ‬ 
É¿Æɳ ¾Á½» ³½´ÇÉ ¸» ´¿ÃǸŅ ³Ç¸Èº³ ³½º ÉǵÁ° ¾¸Æ¸É´» ÆÇ ¾¸¿½ ¼¸¸Æɳ É¸Ç¶È ½Á É´Ç´²³ ¸»´²± ±´ÇÁÉ »¸¯º À° ´¿¯°³ Ç°º 
°Ç³ ɽ´ÇÉ ¾³ ¸» Ƴ ¼ºÉ°¸È¸° ÀÆ´» ¸Ç¶¯ ³·½»È ¾´Ç¸½ Çú½ ´Á¸±³È ¼¸È¿¯ ¶ɳ ¸»´²± ¼Á ´¿°Ç ÉÁ¸À¿ »Á É´º¸Ç¯° ¯¸É 
³Ç·½³ ´¿¸É½´ÇÉ ¸» ´ ¯·¸»È ¾½¿¸·È ¼¶» ´¿¸¿Æ´ Çú°È ³¸¿ºÇÅ» ´¿²Ç¸ ³»¸Ãɳ ÉÁº´ µ¸Ç±³ »È ´¸»´¶ ÉÁÈ° ¸°ÈÇ Ç°Æ» 
´¿¸»Å¯Æȸ»¸»°²´½¸»ÇÈﻲ´¯½³°´È¶ Á´°È ´É´¯° ´¿¸»º¯½ »º ³¸³ ³µ´ ³¿¸±Ç½´ ´¿°Ç ¼ÈÇÈ ¼¸Ç°² ɽ¸ÈÇ ²À° ´¿» ÇÀ½¿ 
É°È ¸¯Å´½ ¸»¸»´ Ȳ´Æ É°È ¸»¸» ´¸³ »´¶° ¶¯ »º ¼Á ´¿°Ç ²½» ¼¸Ç³Å³ ¸¿Ã»È ÉÁÈ° ° ¯½»Á° ¼¸Ç°² ¾´Çºµ »µ´ ³Á¸À¿³ Ƕ¯» 
²´½¸» ɲ½É³ ÉÇ°±³° ¼¸²¶´¸½ É´»¸» Ȳ´Æ Ç´½²¯³³³È¼¸½¸´É´¯°¾½µ³½Æ»¶»´¿É¯½ ´¿Á¸±³ ·¸ÈÉ µ´½É µº ¼´¸° ¼¸Ç°² ¯ °¯ 
É´ÁÈÈȺ¹ÇÁ°³¸³´»¯É´»¸»DzÀƳ´É³ °Ç³ ɸ°° ¾Àº¯É³´ ¾´Ç¸½° ¹´Ç° Ǵƽ³ »Á° ¾º´À½ ³»´¶ ¯·¸»È ÆÀ¸Ç°½ °Ç³È ³Ç´È° 
É´»¸» Ƚ½ ¼¸ÃÀ´½³ ´¸³ ¼¸·Á½ ¯»´ ÂÇ´¶° ÂǷų» ¾¸¿½ ¹¸ÇÅ ¸³´ ¾´Ç¸½ »È ³°Ç ¾Ç·È ¸Ç°Æ»Á¼¸È¿¯¾¸¿½³Ç´°¶¯³¸È´¸¿°½ÁÅ´³´
 ¼¸½¸º ³´Å½ Ç° ¸Ç¶¯ Ç°º ¸É¸¸³ ¸¿¯È ¾´¸º´ ´É»¸ÃÉ» ¸°ÈÇ È´²Æ³ ¯¿É³ ¾´Ç¸½° ¼¸È´²Æ³ ¼¸¯¿É³ 
³Ç·ÁǸµ¶³»¾´¸Ádz°´È¶´»´²±²´¯½³½´… ¼´²Æ³¸³¯±ÇÈ Ç¸¶¯»°¯BÂǷų»¸¿´ÈƸ° ÈÆ°» ¯¶Ã¿ ƶŸ Ç »È ǰƳ ¸Á ÉÅÆ´ ´¿°´ 
´¯Ç°¿È ¼ÉÇ·½» ´»¯ É´»¸» Á´°Æ»´ ³¿È´¸» @¾¸¿½ ÂÇ´Å ¯»´ ³´Å½ Ç° ¼³ ³»¯´ °ÇÁ° ³¿´½È° ¼È» ´¿¯°´ ¼¸½¶Ç 
ÉÁ² ³¶´¿½ ³¯° É°È ³¯° Á°Æ´³È ¼´¸½ Ç ĸ»ÇÆ »´¯È ¼¸¸¶ Ç ¯Ç¸ÃÈ ³²´³¸ Ç
ɯ ´¿½»È³ ¸Ç¶¯ ¼¸Ç³Å³ ¸Ç¶¯ É´ÁÈ° 
¶º °Éº½ ±¸Ç ²´½Á ¹´¿¸¶ ³ ¹Çº ¯±ÇÈ ¼¸´°¿¿· ¯°¸ÆÁ Ç À¸» ÂÀ´¸ Ç ¼µÇ° »´¯È
¼¸Ç³° »¸·» ¸¶¯´ ¸¿¯ ´¿»³ ´¿¸°¯ ¼Á ´¿²´½¸»
 ²´Á ¼È ³¯Ç´ °³ ¾¸»Ç° °³ »Æ¿Çà ²´² °³ ¾¸²¸¸Çà °´² Ç
Ç»²¿À³ ¾¿¶´¸ ¸° Ç°Æ ¾´±º ³°¸°À°È É´ÇÁ½°´
¶¿ ¯±ÇÈ ¸¿°´ ¸¿¯´ ¾½¸¸¿¸Ç± Ǹ¯½ Ç Ç»·¸Ç°
‫פ‬ »º° ´¸¿° ¼Á ²½»È ¾½µ³ ²°»½ ´¿°Ç »°¯ ²´Á´
²ºÁ ¼¸»³É ´¿Ç½¯´ °¸ÇÁ½ ´»»Ãɳ ¸¿ 
¸É´ÇÁ¿° ³¸³È ³ÈÁ½ ¾½¿¸·È ÈDZ³ ÇÃÀ½ »Á ²´ÆÈ °È¸ ³»¸»³ É´ÁÈ °´Ç´ ¼´¸³ Ç¯È 
¾È¸ Ȳ´Æ ¾´Ç¯ ³¸³ µ ¸°¿´Ã ³¿·Æ ³°¸È¸° ´ºÇ²º ÆÀó ¯»° ´²´½»É ‫פ‬ 
¾¸¿½¼È´ÈÁ³Ç´Éɶ½È°¼Áô²´¯½Á´ÁÇ´ ɸɲ ɸµ¶ ²±¿º ¼¸½É´¶³ ¸È¯Ç° ´¿°Ç ²½Á
¼´¸ ²Á ¯ ¼´¸½ ´½´¸° ¼¸ Ç°² DzÀ³ ¸³ ¹º 
¼¸²»¸³ ³°¸È¸» Ç´ÈÆ ¯» Ç´µ¯³½ ¼¸È¿¯ »È ɲ¶´¯½
»»Ãɳ» ÉÃÅ» ´¿ÁÀ¿ Á´°È ´É´¯° ³ ¼´¸° ² 
¼±´ ¾´Ç¯³ »Ã¿´ ³µ »Á ÉÅÆ´ ³µ ²¸» ´ÅÃ¸Æ 
´¶º¿ ¼´Æ½° ³»´²± ³½´³½ ³¸³´ ³Ç´É ÇÃÀ³
ƸÉÁ³¼¸¸¶³ɸ°°¾¸¿´½·³¼¸Æ¸²Å³¸Ç°Æ»Á
ÆÇ° ¸¿°» ³Çµ¶ ´¿ÁÀ¿ ¾È½´ ¼È
‫תש"כ‬ 
²Ç°À´Ç± ¯±ÇÈ ¸°Ç´ ³²´³¸ »º¸½ ¸°Ç´ Ç´½¯ Ȳ´¶ ¼³³ ¼¸¿È°È ³É¸³ ´µ ³Á¸À¿» ¼Á·³´ ´¿¯°³ ¸ÇÈÉ ·° »ŵ µ¸Ç±³ ÉǸ·Ã É´²´¯ 
¼³È³½´²½º»°¯´½´Å¸¼³È¼³¸¿¸°´·¸»¶³´ ³°¸È¸» ¼¸²¸½»É³ É»°Æ »È Ȳ´¶ ³¸³ °¯ É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ ±´ÇÁÉ »¸¯º À° É´º¸Ç¯° 
¼´Å» ´ÅÇ ¯» ¸º ¾´È¶ Ȳ´¶» ¼´Å³ ɯ ´¶² ²´¯½²´¯½´¿°Ç´¼¸¿¶°½³´¼´È¸Ç³´¼¸Ç¸ÁÅ» ɯ ¸É»¯È ´²ÃÀ³° ¸¶Çµ¯ ½°Ç±³ ¾Ç½ ¯¸°³
¸ÇÈÉ Ȳ´¶° ²´½¸»» ´» Á¸Çó ³µ ¸º ³µ½ ƽ¶É³» ³À¸¿ °Ç ÇÁÆÀ¸Ç°³ »È ¾°³ Æ ¸Å¸¸°»´À ²½Ç±³
³¸³ ÆÇ° ¸¿°° ´É´¸³° ¼± ¾º»´ ²´½¸»° µ´º¸Ç»´ ¶·° ǽ´¯ ¯´³ ÆÀ¸Ç°½ ´¿¸°Ç ɯ ÉǺ³ ³É¯
‫תשכ"ג‬ ´¯Å½»´»´º¸¯»È´²´½¸»É´½´Æ½¸»¶³»³À¿½ ´É´¯ °³¯ ¸»È ¯°¯ ¼¸Ç°² ¸¿È ¸» ǽ¯´ 
¾Ç½ »È ´²¸½»É ¯·¸»È ĸµ²´½½ Ç´½²¯³ ¼¸Ç¶¯ ¼¸¿°Ç» ¼ÈǸ³» ´º»¸ µ¯´ ¸É»¯È ¸¿È Ç°² ¸» ǽ¯ ¯´³ ¹º ²¯½ ²¯½ 
ÇøÀµ ¸°¿´Ã¼¸Ç¸ÁÅ»³°¸È¸°ɴǶ°¸½¸½»µ ²´½»»¸ÉÀ¸¿º¸¿Ã»³¸³ÉÇ°´²½³³¿È³³É´¯°´ ǽ¯ ¯´³ µ¯ É´²»¸³ »Á Ǻ´µ ³É¯ ³½ ´É´¯ 
»µ ´¸°¯ ¼Á ¾¶°¸³» ¯° ¯´³ ±ºÈÉ É¿È° ¸º ¸»ǽ¯¾º»´¯ºÈÉ»´»¯´É´¯°³»´²±³°¸È¸° ¯ ¾Á´´Á¸± µ¸¯ »¯½ Á»¯ »¯µ ÇÁ ȸ²¸¯° ¸» 
¯±ÇÈ Ç±³ ¼Á ³»¸¶É ´Ç°¸²´ ¼²´Æ³ ¸°Ç³ ¶¸´Ç¸ µ¸Á´ ¾´Ç¸½» Á´À¿» ¸¯²º ´µ ³¿È°È ´¿°Ç ´» ³½²¿ ³¸³ Æ´ÀÁ ³¸³ ²¸½É ÇÁ½´¿¯Ã 
¸°Ç µ¯ »µ ¾Ç½ ¼È Ç°Á Æ´¸²°´ ²Ç°À´Ç± ³»¸ÃÉ» ¸´¯Ç ¼´Æ½ ³µÈ ¼±´ ´³¸²¸Ç·¸ ¯»È ǽ¯ ¯´³ µ¯ $Æ´ÀÁ ¯´³ ³½ ¼Á »¯´È ¸¿¯È 
É´¸³» ¹¸ÇÅ ¾Ç½ ´» ǽ´¯´ ´¸°¯» ³¿´Ã ¯±ÇÈ ¯¸½È² ¯ÉÁ¸¸À°´ ³¶»Å³° ³¸³¸È ·¿ÇÁ»¸± Æ´ÀÁ ¯´³ ³½ ¼Á »¯´È ³É¯ ³½
ɴǺ¸³ ´É¸¯ ³ÈÁÉ Ç´²³ »´²±
‫פ‬ ‫תשכ"ב‬ ‫תשכ"א‬ 
¸¸¶³ »Á°» ¼³Ç°¯ ɸ° ÇÃÀ³ ɯ Ç´¯» ¯¸Å´³ ¸¯Å´¸½ ¼¸²¸½»É ÉÅ´°Æ ´¿Ã °ºÈÉ É¿È° ‫נסיעה למירון‬
É´ÃÀ´³ ²´Á ¼Á ¼²¯ ³»´²± ³°¸È¸° ²´½»» ´Ç°ÁÈ ³°¸È¸³ ½DZ³ ´¿° ÇøÀ ƒ ¯ºÈÉ ɿȲ °¯ Ȳ´¶°
‫פ‬ ´¿¸¶°³³È²¶³³°¸È¸°´ǸÁ»Ä´¶½ɽÀǴý´ ¾´Ç¸½» ¼½Á ÁÀ¸È ´¸¿° ¸¿È» ´¿°Ç ǽ¯ 
¸¿Ã» ¼± °ÁÈÉ µ´½É ÇøÀ ³²´´ÁÇ° ÈDZ³ Æ°È É´»¸»° ³ÇȺ ³Ç´¯É ¼È ¾¸¯È ¯²°´Á° ³É¸³ ³Á¸À¿³´ ³¸³ ¾º´ °´ÇƳ Á´°È³ ¸½¸» 
³¯Ç´¿ ³Ã´ÆÉ ³É¸³ ¼¸¿È ³¿´½È´ ¼¸Á°Ç¯ ´Ç´¯» ²´ÁÅ» ³°¸È¸³ ¹´¿¸¶ »Á ¼¸¿´½¯È ¸Ãº´ ³É¸³ ³Á¸À¿³ ¼ÅÁ »º ¼²´Æ É´»Æ° ºº ¯» 
ɯ ³Áȳ ¹Ç´Åº Ç´¯» ¸É¯Å´³ ÉÁ ³É´¯° ÉÇ°¶ »È Ç´¯° ȽÉȳ» ÇÀ¯È ȸ¯ ¾´µ¶ »È ³Ã¸¶½´ ³Ã¸¶» ¼È½´ °¸°¯ »É» °°½ ³Á¸À¿° 
³Ç´É³ Æ´µ¸¶» ³Ç´É »È ³»½Áˆ ¸ÇÃÀ ¼³ Æ°È° ¼¸²´³¸ ¸Á »¶Ç ÇÅ´¸½³ »½È¶³ ¾´Ç¸½»´¿Á±³Èº´Ƕ¯À´°´·´¯°¼Áûº¾´Ç¸½» 
°ÇÆ° ¼± ³Ç´É³ ¼»´Á ²±¿ ÁÀ½ µ¯ »³¿É³ ÂÉÉȳ» ¼¯³ ¼Èÿ» ³ÅÁ ɸȳ» ´Á²¸ ¯» ¼¸»´Á¿ ´¸³ ³ÇÁ½³ ±Á ¾¸¿°°È ¼¸Ç²¶³ °´Ç 
´ÈÆ°È ´¸³ ¼¸²Ç¶ ´ ¼¸¯Ç¸… ¼¸¯ÇÆ¿³ ´»¯ ɯ ´Ç±¸È ¼³ ¹º½ Á¿½¸³» ´¯ ³°¸È¸³ ¸Ç²À° ÆÇ ´¿¯Å½´ ¼¸¿´È ɴƵ¶ ¸»Á° ¸Á ¼¸À´ÃÉ´ 
³ÇȺ³»¼Á¿ºÈ»´¼¸»»´º³¾½¼¸ºÇ°¯¯¸Å´³» ¯±ÇÈ Ç±³ ¯±ÇÈ Ç±³ ¼°Ç» °Éº½° ¼É»¯È ³ÅÆ° ¾´»¶ ¸»°´ É»² ¸»° »´Á¿ ¸É»° ¯ Dz¶
‫תשכ"ח‬ ¯Å¸ ³° ³¿´È¯Ç³ ¼Áó ´µ ¹¯ ¼²´Æ ´¿°Ç »Á ÉøÀ¯ µ¯ ³½¸¸Æɳ ´²º´ ¼¸Ç´½ »È ɸÁ´Åƽ
¼¸¿Ã »¯ ¼¸¿Ã ¶¶´È» ¼³» ²½Áȸ²¸¶¸³³Áų³³É»Á³°¼¸¿ÆÀÁ´¼¸¿°Ç 
¼´»¸Á° ´¿°Ç »È ´ÉÇ´É ¸È´²¸¶ ³¿´È¯Ç» ´¯Å¸ »´²±³ ´¿°Ç ³¸³ ³µ³ ¾´¸À¸¿³ ²±¿ ³Ç´°±°´ µ´Á° 
¼¸È´²¸¶ÇÃÀ³´À°È ¾´ÃŸ»±¯…ÀÇ·¿´Æ°´½È ‫תשכ"ה‬ ²±¿ µ´Á° ³¶½ Çȯ ¯Á¸µ ¹È ½½¯Ç±³ ¾Ç½ 
»Á ´ÇÀ½¿ ´»¯ ¼¸È´²¸¶´ ¯ÆÁdz½ ¼¸·´Æ¸»´ ¹´½É» »´²± µ´Çº ´¿º³ ¼¸½¸ ¼É´¯° ¾´¸Ádz 
¾¸·È¿¸¸¯ »¯´½È DZ³ ÉÇÅó °ÆÁ À´Ã²» ´²¸ »»´º ȯǺ ¾³º» ´¿°Ç »¶³ ³ºÈÉ ĸư
¸ºÇ°¯° Á´±Ã» ¾´¸À¸¿³ ¸¿Ã½ Á¸Çɽ³ ´É²½Á° 
³É´¯°´¯ÆÁDZ³¸ÇÃÀ½³°Ç³¯¸Å´³¯´³È»µ ¯ƽ° ³µ° ´¿ºÇ¯³´ µ¸°¸¿´Ã
É´»¸³Æ³ »Á° ¾Ç½ ÆÇ ¼É¶ ´¸»Á ¹¯ ¼¸»»´º³ 
¼¸È´²¸¶´É´°´ÈÉ·´Æ¸»ÇÃÀ³ɯ¯¸Å´³³¿È ‫פ‬ ²±¿º É´¸Ç¯º ´½¶»¿ Ç´²³ ¸»´²± ¯Á¸µ °ÆÁ¸
ÀÇ·¿´Æ ¸À´¸È ÈƸ°´ ¯ÆÁǽ ³Ç´°² »¶Ç Éǽ ³Ç´º°³ ´É° ³¯È¿ ´µ ³¿È° ´»»³ ¼¸»¯´¿³ É´¿´¸À¸¿³ 
¼¸½´¯É ĸ°´¿¸°Ç °ÆÁ¸ ¸°Ç ¾´¯±³ ÇÃÀ½ É°¸È¸ È¯Ç ¯·¸»È ¾¸»Ç° °¯µ DZ³ ¼Á ³Á ¾Ç½ ²½Á ³° ³Ã¸À¯ ³É´¯ Ƕ¯» ¸º ¸¿Ç´ºµ 
¸¿Ã»½ ¸» ³Ç´ºµ Çȯ ³²°´Á ÇÃÀ¯ ¯·¸»È ¸ÉÀǯɳȺ ¾¸»Ç° µDZ³ ÇÃÀ½³ °ÆÁ¸ ¾´¯± ³¯Ç´ µ´Á°´ ÂÆ´É° ´²°» »ƴŵ ¹È ½½¯Ç±³ 
»ƴŵ Ç´½¯¯ ¯° ÉÁ ¼¸¿È »°´¸½ ³»Á½» °Ç³ Á¸±³ ³¿È È´»È´ ¼¸È¸½¶» °´ÇÆ ¸¿Ã» ¼¸°Ç»È »³Æ³ÉÁ² °É»°Æɽ³¿¸¯´É²½ÁÈ 
Ƕ¯»´ ¼¸Ç¸ÁÅ» µ°¸¿´Ã É°¸È¸ ¸²½´»° ¸¿ÇÆ°» Æ´½Á ¶Æ¸Ã ¼²¯ ¸¯²´³¸² ¯½¸º¶  µ°¸¿´Ã½ ´» ǽ¯ Ä´ÅÇ´ Ç´°È ³¸³ ¯´³ ¼¸½¸ ¼É´¯° 
ÉÁº ³¯ÇÈ ¸» ǽ¯´ ¼½´Éȳ ´¿°Ç ɯ ȱÃÈ ³¸¶É ³É¯ ¹» Á²Éˆ ƒ ¸» ǽ¯´ ɴƽÁ° É´ÃÅ»´¿»ȸ³½»ƴŵÀ¸»ÂÀ´¸¸°Çų±³
¾¸°½» ³µ° ¸²´ É´Ç´² ¸¿È ¸¿Ã»½ »´²± ¯´³ ´É´¯ ǸºÉ ¯»´ ¼¸ÇÈÁ´ ³¯½ ²Á ´É¸¯ ¼³¸»Á ´¿» ´Ç½¯È ¸½½´ Äǯ³ ¸½Á… ¼³È ¸½½
ǸºÉ ¯» ³É¯ ´¸¿Ã ÉÇÉÀ³° É´»·°É³° ¾´¯± ¾¿°Ç ³¸» ¸¿³¯ ¸¯½… ¼¸Ç½´¯³ ¼³ ¸º »µ¶
‫תשכ"ט‬ ´É´¯
´½É¶¸È¸²º¼¸¿´È¼¸¿°Ç»É´¶»È½¼±µ¯´¿ºÇÁ 
ÉǸÀ½° ´¿°Ç »¶³´ »ŵ µ°¸¿´Ã½ °Ç³ ÉǸ·Ã ‫פ‬ ¹´Ç° ¸°Ç »´²±³ ¾´¯±³ ´¸³ ɶ»È½³ ¸Ç°¶ ¾¸° 
É´º¸Ç¯°³¯Ç´B¿Á»ɴdz·É´¸¿È½°¼¸Ç´Á¸È ¾¸¿Á° ´¸Ç°² ´»¯´ ¼¸È½¶ »¸±» Á¸±½ ´¿°Ç ų±³ ¯Æ²´°»À É°¸È¸ È¯Ç »ƴŵ ±Ç°¿µ´Ç
@É´Ç´²³ ¸»´²± ±´ÇÁÉ »¸¯º° ɲ»´³ ¼´¸ »È ±È´½ ¾¸¯ »¯Çȸ ¼Á° ³µ »ƴŵ·´ÇÂÀ´¸¸°Ç¾´¯±³»ƴŵÀ¸»ÂÀ´¸¸°Ç
‫פ‬ É´²´³» ¹¸ÇÅ ¼¿½¯´ ³¶½È ¼´¸ ³µ½ É´ÈÁ» ¾Ç½·¶»²°¸´´¿°Ç´»ƴŵ»²¿³¸»²±¸°Ç¾´¯±³ 
¾½ ¼¸¸¶ ¸°Ç ¾´¯±³ ´¿°Ç »È ´²¸½»É ¶È ¯» ¸¯²´ ³²´ÁÀ »°¯ ¼¸¸¶» ´³º¸µÈ ³°´Æ» ¼»´¯ ¯·¸»È ĸ»ÇÆ ¼¸À¸¿ ¸°Ç »´²±³ ¾´¯±³ 
²Á»¯ ²´½»É³ ǯ° É°¸È¸ È¯Ç ¯·¸»È ·º ½Á ³½»È Ç Ƹ²Å³ ÇÃÀ° É´º¸Ç¯ ¾¸¸Á´ É´½¸É¶´ ³º¸½É ±¸È³» ´¶¸»Å³ ¯» ¼³ 
²¸½»É °ÅÁ» ¶º³ ɯ ³¸³ »¸¯Ç±³ ´¿°Ç» ³Á¸±³¯¿²´Ç±É°¸È¸ÈÉÁ°»ŵôÆÈÈDZ³´ ¾¿Ç½ »È ¼¿´Á½» ´¿°È ÁÀ½ ´É´¯ Ƕ¯» 
´É´¸³°È ÇøÀ´ É´Ç´ÃÀ´ É´²´²½ ¼¸»¸½ ³½º° ³µ° ºº Äö ¯» ¯´³´ ³²´ÁÀ ´ÈÁ »°´¸» »ƴŵ ¸ÆÀ°¸¿Æ ¸¸Ç±³´ »ƴŵ ¹È ½½¯Ç±³ 
³º´Ç¯³ºÇÁ½´¿°Ç¸¿Ã°¼ÁÃÁ¸Å³ǸÁÅÇ´¶° µÁ °ÉºÈ ´½º´ ´¶¸Çº³ ³Áȳ ¹Ç´ÅÈ ¯»¯ ɯ ȸ±²¸È ÇÃÀ ¯¸Å´³» È¸È ¸» ´Ç½¯´ 
·ÆÈ° °¸Èƽ ¯·¸»È ´¿°Ç´ ³Ç´É ¸Ç°²° »¿³ »Á ´°Éº½° ¸ÆÀ¿¸µ²´Ç± Á¶Ç±³ ¾Ç½ ¼± ¸ÇÃÀ ²»´¿ ¹º ³Ç´É³ »½Á »È ´É´°¸È¶ 
µ¯ ´¯ ¼¸¸ÀÈ ²Á ³ÁÈ Á°Çº ¹È½° µ´º¸Ç°´ ³Ç´É ÉŰdz »È ¼¸¿È »°´¸ ¸³ ¼È ¼¿½¯´ É´»¸³Æ…»Á°¾¿Ç½´¿¸É´°ÇȺ³Ç´É»È³»½Áˆ 
Éǽ¯»°¯²¯½³Ã¸²¯½³Ã¸°¸±³´´¿°Ç³¿Ã É´ÈÁ» ¾¸¯ ¸¯²´ ɲ»´³ ¼´¸ ¼ÉÀ »°¯ ɯ ´¸»¯ ´ÃǸŠ¯Á¸µ ¸ÇµÁ ¸°¯… »Á°´ °ÆÁ¸ 
´°ÇÅ¿´»¯¼¸»¸½´¹´Ã³ǽ´»ÇÈïȼ¸Ç°²¼± ´»¯ »È ³½´ÅÁ³ É´°¸È¶³ É´²´¯ ¼³¸Ç½¯½ 
É´¿ÆÀ½ ƸÀ³» ¼¸Å´Ç´ ¼¸²½´» ÇȯºÈ ¸»Å¯
¼½ÅÁ ²Å½ ¼¸¶Çº´½ É´¸³» ¼¸º¸ÇÅ ¼¸Ç°²³
‫תשכ"ו‬ ²ºÁ ²Æ³ ´¿ÉÇ´É° ¼¸Á±¸³´ ¼¸Æ´°²³ 

¼¸¸¶ DZ³ »È ´À¸± Çȯ ¾¸¸Å» ¾¸¸¿Á½´ ´²½»´ ´ºÈÉ É¿È° ´»Å¯ ¸É²½» ¸¿¯ ¯¶ ¶È
º¶¯ ³¿È ³º´¿¶ ´Ç½±´ »´»¯° ´»¸¶É³´ Æ°
‫תשכ"ד‬ 
´É¿¶°¯ ¶º° »ŵ À´Æ¿¸Ã ÈDZ³ ¯·¸»È 
³½ »º ¼Á ³É¯ ¼Áô» ǽ¯ ³Æ´½Á³ ³°¸À½ ´ÈÁ´ ¼´¸À ³ÈÁ¿È ³ÅÇ µ ¸°¿´Ã½ °Ç³ ´¿°ÇÈ Ǻ´µ ¯´³È ÈDZ³ ´¿°Ç ¾° ÇøÀ 
µ¸°¿´Ã° ³°¸È¸³ ¸È¯Ç ¹¸É´°Ç½ É»°¸ÆÈ Ç°²½¯´³È»¸±Ç¯»Ç°²³¸³³µµ¯Ç°¸²´¿°Ç´ ´ÁÀ¿ ¾½»²¸¯ °¯µ DZ³´ À¸» ÂÀ´¸ DZ³´ 
¸ºÇ²° É´²´À¸³ É¯È Ǻ¸¿ ½½ ÆÀ¸Ç°°´ ³Á°È³ ¾½´¸ È´²¸¶ ³¸³ ³µ´ »ŵ °Ç³ ¸¿Ã° É¿È° ³É¸¸³ ³¿´È¯Ç³ ¼Áó »¯Çȸ ɸ°»
¸½ ¸Ã½ »¸¯Ç±³ »Å¯ É»°¸Æ ²´½¸»³ ÆÇ° ¸¿°° ¼¸´À½ ¼»´¯°È ³½ »Á ²ºÈÉ
‫תשכ"ז‬ Ç´°¸Å ¸Á ¼¸°Ç´Á½ ¼¸Á´Ç¸¯´ É´¿´É¶ ´¸³
‫תש"ל‬ ¼¸¸½È ¯Ç¸ ³¸³È ɸ°³ »Á°´ ¼Á³ ¸·´Èý
À²Çó »Á°» ¼¸¿È³ Ç´¯³ ÇÃÀ ɯ ¯¸Å´³ ³Å´Ã¿ ³É¸¸³È ³Áôɳ ²±¿ »´Áû ³ÈÆɳ 
É´»³Æ ÇÃÀ °ÆÁ¸ É´»³Æ³ ¾É¿ »ÈÉ ¼¸Ç´Ã° É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ ±´ÇÁÉ »¸¯º° ³µ° ´¿ºÇ¯³´ ¼Á ²¶¸ ²¶´¸½° ÁÀ¿ ´¿°Ç ¼¸¿È ¾É´¯° ÉÅÆ 
³È²Æ³ ¹º »Á °Éº´ ´¿°Ç» ɴdz· »Á °ÆÁ¸ ‫פ‬ ´» ´Ç½¯´ »¯Çȸ ɸ°³ »¯ À¸» ÂÀ´¸ DZ³
@´¿°Ç ¸Á ¼¸Ç´µ± ´¸³ ¼¸Ç±´À³ ¹´É°È ¼¸»¸½³´B ɱ³¿³° ³µ ´¿¸¯Ç ¯·¸»È ¸À¶¿Ã °DZ³ ÇøÀ ¼¶»³» ´É´¯ ²²´Á¸ ¸°Ç³ ¼¯ ¼ÉºÇÁ³ ¸Ã»È 
¾½¿¸·È »¯Ç @¾´¯±³ ¾´¸»ÁB ²¸²¸ ²´°º» ¸³Á° ³É¸¸³Èº ¾ºÈ ´½ÅÁ° »ƴŵ ³°¸È¸³ È¯Ç DZ½» ´Èÿ° µ´Á ¯Å½¸ ¸¯²´ ÂÆ´É »º° ³µ°
´¸¶¸ ¼³¸»Á ³ ³²´°º³ °° »º ¼Á ¯·¸»È ¼¸½¸³ ÉÈÈ ɽ¶»½ ¸½¸° ³ÆÁµ¯³ ÉÁ½È¿ ¸Ãº »Áô ¼³¸Ç°² »°Æ ¸°Ç³ ³Áôɳ ɯ 
¯·¸»È ½¯Ã ²´°º» Ç°¶½³ ¸É¯½ ¸¿Á ɿɽ ³°¸È¸³ȯǼ¿½¯¼¸·»Æ½»¼»´º´²Ç¸¾°´½º ²À° Ç°²³ ¶¸»Å³ ¾º¯´ ¼ÉÈÆ° 
É´¯Ç»³ºµ¿Èdz¸´»Èɳɿȼ¸µÇò¼¸Ç´Ã ÁŽ¯° ³ÆÁµ¯³ ³É¸¸³Èº ³Çƽ° »ƴŵ ¼Á ´É¸¯ ¼²Æ´½ ÇÈÆ ³¸³ À¸» ÂÀ´¸ DZ» 
ɸ° ¾¸¿°°´ ¯°° ƲŠ»¯´±³ ɯ¸°° °´ÇÆ° ´²Ç¸ ¼¸²¸½»É³ ·»Æ½» ²Ç¸ ¯» Ç´Á¸È³ @ɸ°³½ Ç´± ²¸À¶ ³¸³B »¯Çȸ ɸ°³ Ç´½²¯³
¸ÆÀ°¸¿Æ »¯Çȸ °ÆÁ¸ È´²³ ³Ç¸¶°³ ³Ç´É³ ²´½¸»° ¹¸È½³´ ´½´Æ½° ǯȿ ¯»¯ ¾½²µ¿Èº´¿°Ç¼ÁǴƸ°³¸Ç¶¯³°´ÇƳ¼Áð´
‫פ‬ ³Ç´É³ ²´½¸»È ¹´¿¸¶´ ¯½±´²» ´¿» ³¸³È Ç°² »Á ³°Ç³ ´É´¯ Çƶ »¯Çȸ ɸ°³» ÂÀ´¸ DZ³ 
¸¿¸¿Á ¾¸»´¶ À½ ¼¸²½´»È ´¿°Ç ¼Áà Ç°¸²Èº ³²´½¸»° Á´ÆÈÈ ¸½» »´²± ÇÉ´¸³ ·»Æ½³ ¯´³ ²´¯½ ²´¯½ ¯´³È ǽ¯´ ´¸É´±³¿³ »Á´ ´¿°Ç 
ǽ¯ ³¿ºÀ³ ¸¿Ã½ ¼²´Æ ¼´Å» ¹¸ÇÅ ³·¸¶È ¯»Å½ ¸»´Å¯´ ¯¿±½ ¸¿´±¯ ³Ç´É³² Á½È Ç°º »¯Çȸ ɸ°³ ³ÈÁ½» ´É´¯ ¼¸Èdz 
¸ÉÇ°¸² ¸½¶ ¸» °¸È³ µ¯´ ¾¸¿°³ ¶Éà ²Á ÇÉ´¸È ´¿¸¸³² Ç´ÈÆ ÇÉ´¸ ¼²¯³È ³½ »º µ¯ ´»¯ µ¸°¿´Ã »»´º° ´²½»È »ÈÉ »´»¯°È 
»º Á²´¸ ¯´³ ¸º ¸É¶º´¿´ É´ÁÈ È´»È ´½Á ¼¸ÁÈdz½ ¯´³È ´¸»Á ³¯Ç½ ³µ ´¿½½ ³¿³¿ »È À´·½³ »È ³Ã¸·¶³ ɯ ³¸³ É´ÃǸ· 
¸É¸´´¸» ³Ç´É³ ²´°º ɯý ¾º»´ ³»´º ³Ç´É³ ¯´³ ¼É´¸¶ ÇƸÁ ÇÁ¸ ´É¸¶ »º È´½ÇÉ ´° ¸º »ŵ Ç¿·´³ ¸DZ³
´É¸° É»² ²Á ¼É´¸¶´¼¸ÁÈdzɯ¿³»º¾º´½º³»¸»³½ÇÉ´¸
¼¯ É´¯» ³µ´ ¼¸Æ´°² ´° Çȯ É´¸½È±³ ¯´³ ‫תשל"א‬
‫תשל"ד‬ ´¿¸¯ ³µ µ³´Á³ ɯ¿³»´ É´¸½È±³» ÇÈÆ ¼¸¯´Ç
³°¸È¸° @¯»ÈÉ É¿ÈB ³Ã´ÆÉ ³¸³È ´¿°Ç ǽ¯
¼¸Æ¸²Å³ Dz±½ 
Ǹ¯È³´ ǸÁÅ ¸²´³¸ Ƿÿ ²»ÈÉ É¿È° ¼¸Ç´Á¸È @ɽ¸¸´À½ ³°¸À½B ÇÀ½ ¯´³È ³¿·Æ 
Ƚ½ »È ³¸²±Ç· ³¸³ ¼¸¯´È¿ ¯» ¼¸²»¸ ¼»´Á³ »º» ´¿¸¸³ ¼ÅÁ° ¼¸Æ¸²Å» Ƚȳ ¶ÇµÉ É°È À½° »´²± »»º ÆÇð ų¶¯ 
¼¸È´¶ Ä»¶¿ ´½ÅÁ ¾Ç½´ °¯° ·° Ƿÿ ¯´³ Ç´¯³´ Ƚȳ½ ¼¸¿³¿ ¼¿¸¯È ¼¸ÁÈÇ³È ¯»¯
‫פ‬ 
ÇøÀ´ɸ°°´»Å¯´ÈÁ´³Ã¸À¯³É´ÈÁ»³Ç´³´ ³¶Çµ ¯» ¼³¸°±» ´»¸¯º »´³ ¯´°» ²¸ÉÁ»
¼³» ¾¸¯ ¸º ¼¿³¸±» ´ÃÀ¯¸È ¾´¸º Ƚȳ ¯·¸»È ½DZ³ ´¿°» É´¯½ ¸¿¸½ ¯ °Éº½ 
¾Ç½´ DzÀ» ³Ã¸À¯³ ¸¿Ã» ¸ÉÁ±³ ¸¿Ç´ºµ ´¿É¶
¼³» ¾¸¯ Ç´¯»´ É´¸½È±´ µ³´Á» ¯»¯ ³µ¸¶¯ ¯»ÈÉ ³ÇÈ ¸¸¶ DzÀ» ÆÈÁ 
ɯ Dz¸À ¯´³´ ¸»È ³´Å½³ ³µ ǽ¯´ ¼¸ºÀ³ ¯»
ÂÀº³µ½À¿º¿³°´ ´º´¾¶»´È³¾¸º³´É´¯Àº³ »µ¶ǽ¯½º´¼¿³¸±»¼³»¹Ã³¿Ç´¯³´É´º¸¸È ¼º» °´· »º´ ´»È
¯»¯ ¯°³ ¼»´Á» ¼¿³¸± ¾¸¯ ° ¶ ¼¸Ç²¿° ´²À¶ °¸·¸ ¸º ³´Æ¿ É´¿¸¿Á½ ɴȲ¶ ¾¸¯ ´¿»Å¯
‫פ‬
¾¸¯ÃÇɽ ¼¸Æ¸²Å ³Æ¸ÉÇ¿½ ³½¶ ¯¸Å´½ ³°Æ³ ¶Å¿» ´¿È·¸ »¯´ ´¿½Á 
´¿°Ç »È ´½´»¶ ɯ ¼¸½Áà ³½º ´¿¯°³ Ç°º
Ƚȳ¶Çµ¸Èº¾º»´ ´º´³°¼¸¿´²¸¿¼¸ÁÈÇ´³° 
»Á ¾È¸ ¯»È ¾º´ ²»ÈÉ ¼¸Ç´Ã¸º ¼´¸ »¸»° ɸ¿°Ç³ ¾¸° ³°Ç´Æ³ ³¸³ ¹¸¯ ¹É»¯È» Á±´¿°
¼³¸¸¶»ºÈ³»¯»¼¸ÁÈÇ»¼¿³¸±³´³µ¼¸Æ¸²Å»
³½¶»½³ ¸½¸ »º° ³·¸½ »º¸½ ǸÁ¸ÉÇǸ°È³½¸Ãº´¿É¸¯¾½¸¸³»±¸Ã
µ³´Á³ ɯ¿³ ¸³
ÁƳÇÈ »µ µÈDZ³ Éȯ ¹º ¯´³ ¸¿ ¯²´¸
‫תשל"ה‬ ·´ÃÈ»»º´¿´¿¸°Å½ÉÁ²»¼¸Å´Ç´¿¯¼¯µ¸Ã»´ °È¸È ɸ°³ »Á° ¸³ ¾¿¶´¸ Ç ´½È ¶¯ ³» ¸³
´° ¸º µ³´Á½ ´¿É¯¿³´ ´¿¸É´º¸¸È ɲ¸½ ¸Ã» ³É¸³ ´É° ¾¸µ´»´ ¸³ ´Ç¸±½ ¼´Æ½ ²½»´ ²¸½É 
³°¸È¸° Ç´¶° ¸É¸¸³Èº DZ¿¸µ °Ç³ ±³Ç³ ÇøÀ µ³´Á½ É´¿³» ´¿¸¸³ ÇÁ¸ ´É¸¸¶ »º È´½ÇÉ 
Ƶ° ¼Á ÇÈÆ ¸» ³¸³ ³»ÈÉ É¿È° µ°¸¿´Ã° ´¿¶¿¯ ·´Èà ¯´³ ¾º° ¾½¸¸³ ³½»È DZ³ Éȯ
ÇÉ´¸ ¼²¯È »ºº´ ÇÁ¸ ´É¸¸¶ É¿¸¶°° ¯´³È ¸É¿Æµ ¼Á ¯ÈÁà ´½¯ ¸º µÈDZ³» ¼¸°´ÇÆ
»»´º³ ²¸» ¸Ç´°¸Å ¾´Ã»· ´¿¸ÆÉ¸È ¸É±Ç¯´ ÇÁ¸´É¸¸¶»ÇÉ´¸¹¸¸È¯´³µ³´Áɯ¿³»Ç´ÈÆ
³¸°¯ É´¶¯ ³É¸³ ´Éȯ´ É´¸¶¯ ¸³ ¯Æ»¯ 
´¿°Ç »»´º³ ȯÇÈ ¸» ´Ç½¯ ¼¸½¸ ³½º ¸Ç¶¯ ¸¸¶ ¼¸¸¶ ´¸³È ¼¸Æ¸²Å Á´²¸ ¸³ ¼¸¿Ã» ³¿³´ µÈDZ³»±»±É¿¹º¸Á´¾¸µ´»´°DZ ¸³È³¸°¯» 
ɰȸ¶¼¯³¸É´¯»¯È´É¸°»¸É¯°Èº¸»¯Ç´Æ ´¸³È ¯»¯ ²´Á ¯»´ ³Ç´É »È ³ºÇ²º´ ƶ´² ¸³ À ¾¿¶´¸ Á»Æ¿Á¸ Á»½³Ç°¯ Ç ´¯ÇÆ ¾¸µ´»´» 
¾´Ã»· ³¸³¸È ¹º½ ¼Ç±¿È ³Ç´É »´·¸°³ ɯ ²´Á »´°À» ¸²º É´»±» ¹»¸» ¾¸»²ÉȽ ²´Á
$»»´º³ ²¸» ¸Ç´°¸Å ¸³ ³²´°Á³ »Á´ ³Ç´É³ »Á ²¸½É °È¸È ¸²´³¸
´É´¸³° ¶¿¯¿ ¼ÁÃÈ ¸Ç¯ ɱ¯È³ »Á ¯°´½´ ²´Á ´» ¸³ µÈDZ³ ²°»½ ÀÈ ³¿È »º ǽ´± 
Èÿ ¶´Æ¸Ã ¸¿¸¿Á ȸ ¼¸½Áû ¸Ç³ ´» ¸Éǽ¯ ´¯°º¸É´³Ç´É»´·¸°´»¼Ç±³µÈ¾´¸ºÉ´»±° ¸³ ¸» ³½²¿ ¼³½ ¯ ¼¸»´²± ¶É ¾¸¿É¶ ¸¿È 
Á±Ç° ¼±´ ¼´¸³ ²Á ³¸³ ³½´ ¸» ǽ¯´ ´²º´ ´³´»¯È´ ¼È» ´³´»°¸Æ´ ĸ½ ǸÁ» °Ç ÈÆ°» ¼¸¸¶³ ¼ºÉ¯ ¸º ³´Æ¿ ÆÀ¿¸½° ³°¸È¸ È¯Ç 
´À° ´ÇÈÆɸ Ç°º »»´º³ ²¸» ¾´Ã»· ³¸³¸È ³¿Á´ É´»±³ ɺ¸ÇÁ »Á ÇÁ·Å³ ´¸ÈºÁ ÆÇ ³½» »¸¯ ¸À´¸ ³º´ ¾É¸ ³º ´»È³´
 ´²º´ ¼¸Ç°² Ǹºµ³» DzÀ³ ³Ç´É »´·¸° ³µ½ ´» ¸³ ¯» ´¸ÈºÁ ²Á ¸º
$³µ ɯ ¾ÆÉ» ³ÈÁ¸ ¸¿¯ ³½ µ¯ ´É´¯ ¸É»¯È ɯ °³¯ ³Ç´É »´·¸° ³µ½ ´» ¸³ ¯»È ¾´¸º´
É´º¸¸È É´¸³»½ ´É´¯ Ƹ¶Ç½ ³µ ¯»³ ¸º ³µ
‫תשל"ב‬ 
ÇÀ´½³ɸ°»¾´Ã»·³ɯ´Ç°Á¸ÈÈưɸ»³¿Á´
¯´³ ¼É¯¿³ »º ¸º ¼¸Æ¸²Å³ ¹Ç² ´³µ´ µ³´Á» ±Ã ½° ½±° °»ÈÉ ¾´È¶Ç½ ±¸ ´¿°Ç °Éº 
³µ ¹º ¼¸ÇÈÆɽ ³µÈº »Å»Å¸ ¯» ³µÈ ¼±´
ɯ¿³» ¯»´ ² ɲ´°Á» ¹Ç´Å ³µ° È¸È ¸Ãº °Ç ¸¿É ³» ¸Ç½¯´ ¯Ç¸µ °Ç ÈDz ¯É¸¯ °
»´Å»¸Å³ »È ÈÁÇ° ³Ç´É »´·¸°» ¼´Ç±¸ ¯»
¼´È ¹¸ÇÅ ¸³ ¯» ²´½»» ¸²ºÈ ¾´¸º´ ¼½ÅÁ ´° ³»¸» ¸³¸´ ¹È¶ ÉÈÉ °¸Éº² ¸¯½ ÂÀ´¸
‫תשל"ו‬ ³È´Á ¸³ É´»± ɺ¸ÇÁ° ²´½»» »´º¸ ¸³´ ³¯¿³
¯Å½¿ Á¸Çý ³µÈ ´¸ÈºÁ´ ³°³¯°´ ³¶½È° ³µ
³»¸» ¸³¸´ ¹È¶ ÉÈÉ ÇÁ¸ ´É¸¶ »º È´½ÇÉ
»º È´½ÇÉ ´° ³»¸»» ³½´²È ³µ³ ¼»´Á³ ³µ
Ƕȳ É»¸¯ ´¸ÇÃÀ ɯ ³¿´È¯Ç» ¯¸Å´³ ƸÀø Ç°º ¯´³ ³µ»´ °É¸ ´É²´°Á ¹¸ÇÅ ³µÈ ÇÁ¸°È³¸¶»¾¸½´²È´°È¼¸ÁÈÇ´»¯ÇÁ¸´É¸¶ 
¸ÇÃÀ½ ¾´È¯Ç³ ¯Å¸ ¾¸·¸± À½Á Ƕȳ É»¸¯ É´±Ç²½½ ²´¯½ ¼¸Æ´¶Ç ´¿¯ ¸º ¼¯´ É´»±³½ ¶ÇµÉ¾´Å°Ç¸¼É¿´Á½»¯´¾´ÃÀ¯¸Ƚȳ¶ÇµÉ 
¾¸Æµ¿³ ÆÇà ²Á Àò¿ ¼È ´»ÈÉ É¿È° ´¿°Ç ³½ »º ²´À¸³ ³µ ¸º ÉÁ²» ´¿¸»Á ½½ ´»¯º »¯´ ¼¿³¸±» ¼¸ÁÈÇ ¾´ÃÀ¯¸ ¼¸Æ¸²Å» Ƚȳ 
Àò¿´ °°° À½ »È ¸¿È³ ´Æ»¶ ¼Á ²¶¸ ¼¸¿¸¿Á »º° É´°¶Ç »Á ¼¸ÉÉÈ´½ ´»È ¼¸¸¶³È ¾¸¯È Ƹ²Å´ Ƹ²Å »º ¹» ¾¸¯ ¾´Å°Ç¸ ¼É¿´Á½ 
°Éº ÆÇ ¼È´ µ»ÈÉ É¿È° ÉÃÀ´¿ ³Ç´²³½° ÇÁ¸ ´É¸¸¶ »È ¹Ç² ´³µ´ Á¸Çý ³µ ´¯Å¸ ´»Áû ¼²¯ ¯Å¸ ´²´°º ¸Ã» Ç´²½ ´» 
¼¸½Áô ¼¸¿´È ¼¸¿½µ° ´°Éº¿ ¼¸¿¸¿Á³ ³½²Æ³° ¸½° °ÇÁ ¸²Á ´É²´°Á»´ ¾ÇºÈ »°Æ» ¼¸Æ¸²Å 
¹Ç²° ´Ç¯°É¿È ´¯ ÉÅÆ ¸´¿¸È° ´¿È¿´ ´Çµ¶È ‫תשל"ג‬ ´É´½¼´¸²Á¸ÈÇðÇÁ¸²Á´É²´°Á¼¸»È³È
Æ´²³½ ¼²´Æ °Éº¿È ³½ »Á ¾¸´Å´ Ƕ¯ ¾¸¿Á½ Ç°² ÇÃÀ¯ ¯·¸»È ĺ ¸DZ³ ÇÃÀ½ ³»¸»»µ³´Á³ɯ´»¸È½³È³½¾¸°³»ȸ³¿³
´ »Èɾ´¸À °¸»Ç´¯@´À°³Àò¿¯»È³½²Æ³B ¯° »Ëƴŵ ¾Ç½Èº ±Ë»ÈÉ É¿È° ¸É¶º´¿È ³»¸»° ¼³¸ÈÁ½ ÇƸÁ É´¸¶³È Á´²¸º ´¿¸¸³´ 
²ÃƸ¯ ³½» ¾¿¶´¸ Ç´ ° Á ´Å É´½°¸° ¾¿¸Ç½¯ ¼¸»È´Ç¸° ´É°È° ±Ç°¿·´Ç °Ç³ ¸½¶ ɯ ÇÆ°» ¯Ç´°³ ¼³° Á¸°·³ ¹º² ¼³» Á¸Çý Ç´¯´ 
´½È ´Ç½¯ ¯»È »Á ²¸ÃÆ³È ¸ÃB ¸¯³ ¸»´º ¼¸¿¸¿Á° ²´½¸»° ´Ç°¸²´ É´ÁÈ È´»È ´°È¸ ¼³´ ¯´³ ¼É¯¿³´ ¼É´¸¶ ÇƸÁ ¼²¯ ¸¿° ¹Ã¸³»´ 
°¸Éº² ¸¯½ °Ç ǽ¯ ³²´³¸ Ç ¯² @³º»³³ »Á ³´´»½ »Ëŵ ¸½¶È ¸É¸¯Ç ¾º½ Ƕ¯»´ ¼¸¿´È ¼¸¯Å½¿¼¸ÁÈÇÆǸº´³Ç´¯º»³¿³´Ç´¯ȸȺ 
¼²¯» ´» ÇÈï ¸º´ ¼¸½»´Á ¹»³¯° ³Ç´±¯ É´¿Á¸³» ¼¸ºÀ³ ¯»´ ´É¸° ¶Éû ²Á ¾Ç½ ɯ ²´Á ¯»´ ¼¸¯Å½¿ ¼¸Æ¸²Å³ ¼± ¯»³´ µ³´Á° 
³ °Æ³ ¸¿Ã» ²´² ǽ¯ ¯»¯ ¼¸½»´Á ¸¿È° Ç´±» ³½ ´¸É»¯È °È ¯´³Èº ¹º½ »´²¶» ´¸É´ÈÆ°» Ƿó» ¼¸Å´Ç ¼¿¸¯ º± ¼¸Æ¸²Å³È ¯»¯ 
µ³´Á° ¸Ã½ ³Á´½È Ç°² ´Ç½¯¸È Ç ³¸ Á È°Ç ´É´´»» ³¸³ ¸² ¯»´ ɯµ É´ÈÁ» ¾´º¿» ³¯Ç ³»¸» ¯´³ µ³´ÁÈ ¾´¸º ¾¸¿Á³² ¯»¯ µ³´Á½ 
¾´ÅÇ»»°´Æ¸´²À¶°´Ç°´¿º¸µÈ¸ÇÃÀ´¸»Á¹²À¶ ¯» ¼³»È ±¿´Á ɲ½° ¼¸»°±´½ ¼³² µ ³´Á³ ¸¿¯ ´»¸¯º Ç°Æ° É´Á¿ ¸ÉÃÈ ¸³¸È ¸ÈǸÃB 
ɸ° »º´ ¶ ´¸ »º´ ¸É¸° ¸¿° »º ¼Á ³ºµ¯´ ´¸¿Ã» ¸É¸½¯³ ±¿´Á° ¿ ³ ° ³´Á² ±¿´Á» »»º ¼¸¯° ¶ É »º ¸ °ÈÇ ¼´È½ ¾¿¶´¸ ¸°Ç ǽ¯² @¸¶ 
´¸»¯ ¼¸Ç´ÈƳ ¼¸¿½¯¿³ ´¸²°Á½ É´¸³» »¯Çȸ ¸²Á ´±³ ¼Á ³´Å½³ ɸÈÁ´ É´±Ç²½ º ± ȸ ´¸É´ÉÃÈ µ ³´Á° ´¸Ã½ ³Á´½È Ç°² ¼¸Ç½´¯È 
¶´Ç ɶ¿ ¼¸½Ç´±³´ ³¯Ç¸³´ ³°³¯³ É´É´°Á° ɸ¶É ¸Ç¶¯ »È ±¿´Á ɱDz½² ÇÈï µ ¸Ã»´ ¯½¸É¸¯´ ¯Ç¸Áµ ¾° ƶŸ Ç ǽ¯ Ç°Æ° É´°°´²
Ç°¶½³Ç ¸º¯´¸É´°È¶½´¼Ç´°²´¼³¸ÈÁ½»º° ´±³¹´É°´É´¸³°³´Å½¼¸¸Æ½¼²¯³È¼¸É½³ ¹»´³ °´·³ ¾¸¸º ¹º¶´ ¯ÇÆ ¸¯½ ¯Ç¸µ¿ ¾´Á½È
¸Ç½±»Ƕ¯±´À±¿´Á¯´³³¸¶É³¸Ç¶¯»È³µº »È ǽ´ºº ¼¸¿È¸ ¸ÉÃÈ °°´² ¼¸Çȸ½» ¸²´²»
‫תשל"ז‬ º ¶¯´¹Ç°É¸´¸¿Ã»¾´Ådz»±É¸È¼¸É½³ ¸¶É´ ´Á°Å¯ ¶¸¿½È ¾´¸º ¼¸°¿Á »È ǽ´º ³½ ¼¸°¿Á
´½¸Æ¸È³½½²ǽ´»¯ ¯º ¯²´Á´É´½¸¯»¯³ Ç°² ¼¸Ç½´¯È ¾´¸º ¶ É ¯ °°´² ²¸½ ´¸»Á 
ɸ°» ´¿°Ç ÁÀ¿È @´¿» Á´²¸ÈB ³¸¿È³ ¼Áó
º ¶¯³ ´³½² ÇºÈ º ¶¯ ¼³» ¸³¸ ³´Å½ µ¯ É´°°´² ¼³¸É´ÉÃÈ ²¸½ µ ³´Á° ¼³¸Ã½ ³Á´½È 
ÈÇà Çȯº ²»ÈÉ É¿È° ³É¸¸³ »¯Çȸ
±¿´Á° ȸ ÈÇó ³µ¸¯ º ¯´ ¼»´Á» ´¸¶¸ ¯³² ½±³ » ºÁ Ç°Æ° 
´º»³È É´°ÆÁ° »¯Çȸ ɲ´±¯½ ¹È ½¯Ç±³ 
µ»ÈÉ° ɴǸ¶°³ ɯÇÆ»´ ɴǸ¶°» ¸¯Ã ¼Á ¼»´Á° ¼¸±¿Áɽ´ ¼¸¯Å½¿² ¼¸É½³ ɸ¶É ¸¿Ã»² ´¸É´ÉÃÈÈ ¸¿Ã½ ¯Æ´² ³ÅÇ ³½» ¾¸Á» ȸ´ 
Ç´½²¯» »¯Çȸ ¸»´²± »È ɶ»È½ ³¿±Ç´¯ ¼´¸Æ »È ±¿´Á² ¸¶É³ ¸Ç¶¯È ±¿´Á³½ É´½È¿³ ³Á´½È ´Ç½¯¸È ¼´È½ ¯»´ Ç°Æ° É´°°´² 
ɯ Ǹµ¶³» ¹¸¯ ´½Á Ç°²» Ç´±½ »¯Çȸ ɸ°³ ±¿´Á ɲ¸½³ ´±³ ¼Á ²¶¸° ¼¸¯Å½¿Èº É´´Å½ ¸À´½ ³µ »»º° ³½´ ¼¸¸¶° ´²´Á° ´¸Ã½ 
¹»É ¯» »¯Çȸ ɲ´±¯È ¶¸·°³»´ ¹È ½¯Ç±³ ¸º³ ±¿´Á ´³µ ´±³ ¹´É° É´´Å½ ɸÈÁ² ÉǶ¯ ¸¶ ¯´³ ´»¸¯º Ç°Æ° É´°°´² ´¸É´ÉÃÈÈ ³½ 
¾½»²¸¯°¯µÇ±³´ÁÀ¿´¸¯Ã¼Á²¶¸ɴǸ¶°» µ ³´Á° · ÈÁ½´ ³°´ÈÉ° ¯ ³ÁÈ ¾º»´ »´²± ´»¸Ã¯ ´¶º½ ´²½»¸È ³½ ¸¯²´ ¯³² ¸ ÈǸòº 
¹º »Á ´½Á ¶¶´È» ²´Á´ ´¿°Ç´ À¸» ÂÀ´¸ DZ³´ ´¿¸¯ ´¿¸±È´½ ¸Ã» ¸º ¼¯´ »´²± ÇÉ´¸ ±¿´Á ¯´³ ÆÇ ¯» ³µ ¼±´ ÇºÈ ´» ¸³¸ ¼¸Ç¶¯ »È É ²
DzÀ° ³¸³¸È ¶¸·°³´ ¼É´¯ Á½È ¯´³´ ¼²¯³Èµ º¯´³³±¿´Á»»º°¾°´½´¿¸¯¸º¾°´½ ´ÈÁ¸È ¼Ç´± ¯´³È ɴŽ³ »º° ¯»¯ ³Ç´É°
²Àó ¾°´ ¸Ç½´¶ ¯´³È ¼´¸³ »Á ´±³ ¹´É° Ç°² ¼¸Ç½´¯È ³½° ²¶´¸½³ ³½´ ÇºÈ ´» ȸ
‫פ‬
 ¯´³ ¾´°ÆÇ´ Ç°Æ° É´°°´² ´¸É´ÉÃÈÈ ´¸Ã½ ³Á´½È
µ»ÈÉÉ¿È°¯Å¸¯½Æ¯°°À½ÁǶȳÉ»¸¯
Ç°Æ° É´°°´² ´¸É´ÉÃÈ ¾¸¿Á² ÇÈï µ ¸Ã»´ ¸Ç¶¯´ ¸Èö ¼¸É½°È ± Á¯² ǽ´» ÇÈï´ 
¸¿Ã» ¸¿Ç´ºµ ¯·¸»È ¾½»´¯ µÈDZ³ ÇÃÀ½
¸¿¶´Ç ±¿´Á ¾¸¿Á ´³µ² ´¿¸¸³ ¸¶ ¯´³ ´»¸¯º ¯´³ ´ÇºÈ »º´ ɴŽ³ ¼¸¸Æ» ¯ ¯ ¼²¯³ ¸¸¶ 
¾´Çºµ° ²½³¸°° ¸²´½¸» ÉÁÈ° ¼¸¿È ³°Ç³
¾¸°² ± Á¯ ´± ¼Á ²¶¸° ³Ç´É³ ²´½¸» »È ³º¸µÈ ³½½² ¸¯²´°´ µ ³´Á° ³ÈÁÈ ³½½ 
¼¸¿È É°¸°À° ¯É´Ç°¶ ¼Á ¸É°È¸ Ǹ¯½
¼»´Á° ³Ç´É ²´½¸»½ ¯´³ ´¸¸¶ ÇƸÁ ¯³ ¹º ÂƵ¿ ³µ ´¸¸¶ ¸Ç¶¯ ɴŽ ¼¸È´Á ¼³´ ¼¸°Ç³ 
´»¯½ ¼¸Æ³°´½³ Ç´²³ ¸»´²±½ ¶ɳ ¸»´²±½ ±¿´Á° ³»´²± ÇÉ´¸ ³¿¸¶° ³µ ½ ½ É´½È¿³ »º´¯ ´¸ÈÁ½½´ ´¸É´´Å½½ ɴǸó´ ´¿´°È¶ »Á 
²¶¯´ ¯´µ¶³ ¾Ç½ »È ´É°¸°À° ´¸³ ²´ÁÈ ´¸ÉÃÈ° ³È´Á´ ¸¶ ´»¸¯º ¸´³² ³Ç´É ²´½¸»² ¸¿Ã½ ´³µ ¯³ ½ ½ µ ³´Á° ´¿¿¸¯È ¸Ç¶¯ ¼± 
ĸ°Ç½´ ¼ÀǴý ³°¸È¸ È¯Ç ¼± ³¸³ ¼³½ ±¿´Á ¾¸Á½´ ¸Ç½±» Ƕ¯ ±¿´Á ±´À ¯´³ Ƚ½ ¸Ç¶¯ ɴŽ Ȳ¶»´ É´ÈÁ» »°¯ µ¯ ´³ÈÁ½ 
»µ ´¿°Ç» ¼¸°´ÇÆ ¼³ ¼»¸±°È ³½´²½º´ ³Ç´É ³´Å½³ ¼´¸Æ ¼ÅÁ ¯´³ ±¿´Á³² ¸¶É³ Ƕ¯ »È Ç°² ¼¸Ç½´¯Èº »°¯ ¸ÇÈï ¸É»° ³µ ´¸¸¶ 
¼³È ¹¸¯ ´¿¸¯Ç´ ´¿½½ ÇÉ´¸ ·Á½ ´»¸Ã¯ ¾ºÉ¸´ ³µ½ ±È´½ ´¿» ¾¸¯ ÉÁº Çȯ ´±³ ¼Á Ȳ¶»³ºµ´ÉÁ¸±¸¸ Áȳ½´¿¸¸³²´¸Ã½³Á´½È 
¶·°È ´¿°È¶´ ²¶¯ ÇÃÀ° ¾´¸Á° ³Ç´É° ¼¸»½Á ¯´³ µ¯² ´¿¸³² É´°°´² ´¸É´ÉÃÈ µ¯ ³Ç´É° 
´¯ ¾È´¶³ É´Åƅ »Æ¸·È É¿°³° ¼¸»½Á ¼³ »º ³¿³² ¯´³´ ÉǶ¯ ¹Ç²° ǽ´» ÇÈï ²´Á
¼¸Ç¶¯È ¼¸É´ºµ ¯Å´¸ µ ¸Á´ ³Ç´É ²½»½È ³½ ³µ° ȸ ¼¸¸Æ½´ ³Ç´É³ ²´½¸» Ȳ¶½´ Ç°²½ 
´¿¸¯Ç ¸·¸°³°´ ³µ» ³½´²´ ·ÃȽ³ É´°¸É¿… Ç´°¸²° ¯¸³È ³Ç´É³ ²´½¸» »È ³¿¸¶° ÉÅÆ
³½ ¸Ãº ¼¿½¯ Æ»¶ ´» ȸ »º³° ¼¸»Áɽ 
Ƕȳ É»¸¯… ´¿¸°Ç »È ´ÇÃÀ° ¼¸»½Á ¼³È »°¯ ¼¸¸¶° ´ÉÁ¸±¸´ ´É´ºµ ¶º½ ¯´³ µ ± ¼¿½¯
³¿´º³° ´²½»¸ ¼¸²¸½»É³ ¼¯ ¾´±º ³µ½ ¯Å¸È 
³¿´´º³ ɯ ´» ǯ°¸È ´³Áǽ ÈÆ°½ ²¶¯³Èº ²´½¸»° ³´Å½ ³ÈÁ½ ɴȲ¶É³ ¼´È½ ´° ȸ
´²½» ´²¸ »ÁÈ É´ºµ ´» ¯³¸ ³½È» ³¸´¯Ç³ 
°È¶¿ ³¸³ ³½ ¾¸°³» ´¿»´º¸ ³µ½´ ÇÃÀ³ »È ¼¸¸¶° Á±¸È ³Ç´É³
¯É´ºµ ¯³¸ ³½È» º º ¯» ¼²´½» ¼¯´ ³½È» 
Ç°º »¯Çȸ ¸¿Æµ´ ¸»´²± ¸¿¸Á° ´¿¸°Ç »È ´É´»²±
¯Å½¿ ³º´½¿ ÇÉ´¸ ³¿¸¶°° ³Ç´É ²´½» ¼Ç±¿È ¼´¸Æ Ȳ¶» É´ÇÈï ´» ¸³¸È ²´² ÈƸ° µ Á´
°´Çƽ ´É´¯ ´Ç¸º³È ¼¸½¸³ ¼É´¯°
ɲ¸½ ¸Ãº´ ´ºµ¸ ¼³È ³½º ²Á ¸»É ´É´ºµ ¼±² ° ³´Á° ´É´¸³° ¼± ÉÅÆ É¿¸¶°° É É ɴŽ
‫תשל"ח‬ É´´Å½³¼¸½¸Æ½³´¯¼¸²½´»³³»¯»È³Ç³·³
´» ȸ ´¸Ã½ ³Á´½È ¼¸Ç½´¯Èº² ǽ¯¿ ³µ»´
ÉÅÆ ³¿¸¶°° ¯ ³Ç´É ²´½¸» ¸º ²Å³° ¾¸¸Á
µ ³´Á° ¸¶ ¯´³ ´»¸¯º ³ºÇÁ »²´± ÇÁÈ» ¾¸¯ 
ÇÀ½´¿°Ç´³»¶¸ÆÀ°´µ´ÇÈDZ³ÂÇ´¶³¹»³½° ¯»´ ´»È ´²´½» Édz· ɱDz ´½º É´ºµ ³µ° °Ç³» ¼¸»´²±³ ¼È° ¯°´½ ³µ½ ÇÉ´¸ ´»¸Ã¯´B
´É¯´ÃÇ» »»´º° ɲ¶´¸½ ³¶¸È ¯´³ ´»¸¯º ´³µ´ ´ÉÁ´½È ¼¸Ç½´¯³ ³»¯ »È À ¼È° ¯¸°½ ¾ °¯Ç³ ɺÇÁ½° » µ ¯ ²¸¶
‫פ‬ ´É±Ç²½ ¸Ãº ¯´³ ²´½¸»³° ´É´ºµ ¾¸¿Á² ¾´¸º ¸¶ ¼³Èº ¯ ɴŽ ¼¸½¸Æ½´ ¼¸Æ¸²Å³ ¼¸²¸À¶ 
°ÆÁ¸ ¾´¯± É°¸È¸ ɯ ¶Éà ¶»ÈÉ »´»¯° »È ´Édz· ɲ½ ¸Ãº ¯»´ ¸¶ ¯´³ ´»¸¯º ¯´³ ° ° ¯¸Å´³» ´É¸°» ¯° ¸³ ¸°Ç ¾º»´ ¼¸É½
¯ƽ° ³µ° ´¿ºÇ¯³ Ç°º´ ´½È½ ³Á´½È³ ǽ´¯³ ²´¯½ È´²¸¶ ³µ@É°È »¸» È´²¸Æ°
‫פ‬ »½´±´ »½±È ²À¶³ »º »Á ²´¯½ ³» ³²´¯ ¾¿¸Ç½¯ ³¿³² ÉǶ¯ ¹Ç²° ǯ°» ÇÈï´ 
¾´¯±°³°¸È¸°¼Á󸳲»¸È·´Ç¿DZ³ÇÃÀ½ ¹¸½¶Ç¯¿ ¸³¸´¸ÇÈï´É»°Çȯ¸²´Á½¸É¯ · ÈÁ½´ ³°´ÈÉ° ¯ ³ÁÈ ³Ã¸ É´°¯ ¸ÆÇð 
ÉÆ´»¶½ ´ÈÁ ¼¸Ç´¶° »È ³Å´°ÆÈ °ÆÁ¸ ¾´ÅÇ°´ ¼¸½¶Ç° »°´Æ¸´ ¸»Á ¹²À¶ ¹¸È½³» »È ¯ ³ÁÈ ³Ã¸´ ° ³´Á³ ¸¸¶ »º½ µ ³´Á° 
´¸»¯ ¸Éȱ¸¿´ ³µ ɯ ·¸Æȳ» ÉÅÆ ¸É¸À¸¿´ Çȯ ¼¸ÇÃÀ³ Çɸ ¼Á ²¶¸° ³µ ¸ÇÃÀ ´¸¿Ã» ¼¯ ³¿³´ µ ³´Á³ ¸¸¶ »º½ ° ³´Á° ¶´Ç ÉÇ´Æ 
¼¯ ¸» ǽ¯ ¯´³ É´ÈÁ» ³½ ´É´¯ ¸É»¯È´ »º ¼Á ²¶¸° ¸¿¯È ³ºµ¿ ¾º´ ´²À¶ °´Ç° ´¿º¸µ ¸²Á · ÈÁ½´ ³°´ÈÉ° ¯ ³ÁÈ ¾º»² ÈÇÿ 
¸¿¯ µ¯ ¼¸½¸»È½ ¯» ¼¸Ç´¶°³ °ÇÁ° ¼´¸³ ²Á É´¸³» É´Ç´²³ »º ´À ²Á ¶ ´¸´ ¸É¸° ¸¿° ° ³´Á ±¸È½ ³µ ¸ Á² ¼´È½ ° ³´Á³ ¸¸¶ »º½ 
³°¸È¸ ɯµº ¹¸ÇÅ ¯» ¸¿¯ ³°¸È¸³ ɯ DZ´À É´É´°Á° ´¸»¯ ¼¸Ç´ÈƳ ¼¸¿½¯¿³ ¼¸²°Á³½ º Á ¾º» ° ³´Á³ ¸¸¶ »º½ ¸²Á ³µ ³½» º ¯ 
¼¯ ¸» ²¸±³» °ÇÁ° ¯°É ÉÆ´»¶½ ³° È¸È ¾´ÅÇ°´ ¼¸½¶Ç° »°Æɸ´ ³¯Ç¸³´ ³°³¯³ ¸¸¶ »º½ °´· ÇÉ´¸² ° ³´Á° ¶´Ç ÉǴƲ ´½º² 
Á½ÈÈ Ç´¶° »º ¯» ´¯ ³°¸È¸³ ɯ Ç´±À» ¸»Á »½± Çȯ ²À¶³ »º »Á ´²À¶ ³» ³²´¯ ¾¸¯² ¸Ç½±» Ƕ¯ ±¿´Á ±´À ¯´³² ´¿¸¸³ µ ³´Á³
´Èÿ »Á ²Ç¶ ´°¸» ³µ ɯ ¹¸È½³»¹¸½¶Ç¯¿ ¸³¸´ÇÃÀ½´½ÅÁÇȯ¸²´Á½ ¸¸¶ »º ¾º»´ µ ³´Á³ ¸¸¶ ¼Á ³¯´È³ ¼´È ´» 
´» ³¯Ç¸´ °´Éº¸È ǻø·À³ ´» ǽ¯´ »´º¸ ¯» 
Ƕ¯´ ÁDZ¸ ´¯ ¸À´¸ ¯´³ °´· ¯³¸ ¯» ³µ ¼¯´
¸¿Ã» ¾¸¸·È¿Ç° ¼´¶¿ Ç Å³±³ ÇÃÀ½ ¹º´
¼¸Ç´Á¸È Ç´À½» »¸¶É³ ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½È
‫תשל"ט‬ 
ǻø·À³ ǻø·À» ³¯Ç³´ ³½²Æ³ °Éº ´¿°ÇÈ ¼¸Ç´Ã° ¼¸²¸½»É »È ³Å´°Æ ´¿À¿º¿ ± Ç´Á¸È» ÇøÀ´B ÀÇà ¸»´Á ¾Á½» À´¿¸º ´É¸°° ¼¸¸Æɳ 
¸°Å „Ç» ´¿°Ç ǽ¯ Çȸ¯´ ³½²Æ³ »Á Ç°Á ´¿Á½ÈÈ ´¿Ç½¯´ ³°¸È¸ ȯdz ¾Ç½ »È ɸ°» ¸Ç´¶¯½»¸Áò´¯½³¸³È¸½´¿½µ°ÈDZ³´¿° 
Çȸ¯ ǻø·À³ ¸»´¯È ÈÈ´¶ ¾½µ³ »º ¸¿¯È ¯» ³°¸È¸ ȯdz ± Ç´Á¸È» ȱ½ ¼¸Èö½È ¼¸¸¸¶ ¸°Ç ¾´¯±³ ³¸³ ´»¯ ¼¸¯È´¿° ¼¸Á»Æ³ 
¸À´³ ¯» ¯´³ ¸Ç³ ¸º ³Ç¸Ç° ÇÀ´¶½ ³µ ɯ ¼¸Ç´¶°³È °È´¶ ¸³Ç³ ¸º Ç´Á¸È ²¸±³» ³Å´Ç ¼¿½¯´ ¼´ÀÇà »º½ ¶Ç° ¯´³È ¯»¯ ¾½¿¸¸Ç±
¾½¿¸·È Çȯ „Ç ±‡³Ç³ ´²º¿ É´½¸ÈÇ ¼´»º ¼¸Å´Ç ´¿¶¿¯ »°¯ Ƕȳ É»¸¯ ´½º ¼¸°³´¯ ¯» ¼´Æ½¼´È°Á¸Ã´½¯»´½È¹¯»º³¾±Ç¸¯¯´³
¼¸Å´Ç´¿¶¿¯³°¸È¸ȯdz»È¼¸²¸½»ÉÉ´¸³» ¾Ç½ Ç´½¯¯ »Å¯ ³¸³¸É ³Ã¸À¯³È ¾±Ç¸¯ ¯´³
‫תשמ"ב‬ ´½º ¯Èdz½³ »Å¯ ´½º ¯ÆÁdz »Å¯ ´½º ³»´²± ³ÁÃȳ ³µ» ³¸³¸ ¼ÈÈ Ç°À ¸º ¸³Ç
É´¸³» ¼¸Å´Ç ´¿¶¿¯ ¼»´Á ¸»´²± »º »Å¯ ³¸³È ¾¶»´È³ ȯǰ °ÇÁ³ É´ÁÈ° ³É¸³ ³Ã¸À¯³
¾¸·¸±»ÁǶȳÉ»¸¯ÇÃÀÉ´½¸»È°Ç´¯»¯Å¸
ȯdz´ Ƕȳ É»¸¯³ »È ¼¸¿½¯¿ ¼¸²¸½»É À¸» ÂÀ´¸ ¸°Ç´ »²¿ ¸»²± ¸°Ç ´°È¸ ³½´²½º
‫פ‬ ǽ¯ ¯´³ ÉǶ½»´ ´¿¸Ç°² ɯ »°¸Æ ³°¸È¸ 
¸²½´»° ²»´³¿¸Ç ¸°Å ÂÀ´¸ Ç ±³Ç³ ÇÃÀ½ ³½º ¸Ç¶¯È Ǻ´µ ¸¿¯ ÆÇ ¼¯¿ ¸½ Ǻ´µ ¯»
³¯»¿ ¹¸È½¿ ¼È³ ÉǵÁ°´ °´· ´Ç°¸² ¼³ ¯È´¿ ´É´¯° ÉÃÀ´¿ ³Ã¸À¯ ³¸³ ¼¸½¸ 
¾Ç½ »´½ É´»¸ÃÉ° ¸½´Æ½ ³¸³ ³¿·Æ ³°¸È¸° ‫פ‬ 
¾Ç½ ³¸³È ³¸Ç¶¯»´ ³¶¿½ É´»¸ÃÉ »Á Ç°´²½³ ³½º ³¸³ ´¿Çºµ³ ¼Áà Ç°ºÈ ´½º ´µ ²°»½
½ÈÉ É¿È° ¯Å¸ É´º½ À½Á Ƕȳ É»¸¯ 
¼¸Ç´¶°³ É´»¯È »Á °¸È³» ´½´Æ½° ǯȿ ¾±Ç¸¯ ¼É´¯È ´É¸°° ³Æ²Å »È ɴøÀ¯ ³½º´
@°° ¹´É°B
 ÆÈÅ´½° É´¶¸È ¸Ç¶¯»´ @ƸŰ´»´À »¯ÃÇ ¸°Ç 
³Á· Ç´°¸Å¶¸»È ³¸³È Ç´¶° ³¸³ ³ÈÁ½ ‫תשמ"א‬ ‫פ‬ 
¹¯ ¼Ç »´Æ° ¼¸¿Æɽ ¼¸²»¸È ¸Ãº ´³´¿Æ¸É´ »´º¸ ´¿¸¯ ¸º ¼¸½¶¿½³ ¸¿´½³½ ²¶¯ ÇÃÀ½ ²´Á
°ÆÁ¸ É´»³Æ³ ´°Éº ¯½ÈÉ É¿È° ɴǸ¶°° É¿È° ³µ ³¸³ ´É´¯ ³¸¶³ ¾Ç½ ¹¸¯ ¶´ºÈ» 
´»Á³ ¹º ´É´Á·° ¹¸È½³´ °» ¼È ¯» ³»³
»¯Çȸ ɲ´±¯ ɱ»Ã½» Á¸°Å³» ¹È ½¯Ç±³´ ³ÇµÁ ¶¸·°³ ´¸½¶´ ³È¯ ¯È¿ ¯´³ ·»ÈÉ 
´ºÇ²º ¾Ç½ ¼³¸¿Ã »Á Æ´¶È´ ¹´¶¸± ¼¸°°´À³
ÆÇ ¯»¯ ³Ç´É ¸¿°» ¼É¿´º ¾¸¯È ´Ç½¯È ´¸³´ 
¸¿Ã° ¼Áà ¸²¸½ ·¸°½ ¼´¸³ ²Á ³½¸½¸ ¼¸½¸½ ¹»³ ¾É¶³´ ³µ° ²½Á ¯» »°¯ É´¯Å´³´ ³Ç¸²°
ǽ¯´ ¯¶ À¿º¿ ɴǸ¶°³ ¼´¸° ¼¸É° ¸»Á°» 
¹º´ É°Æ´Á´ É¿¶´° ÉDz´¶ ³·°³° ¼¸²¸½»É³ »º »Á Á¸Ãȳ ³µ ¾°´½º´ ³À´Áº ²´¯½ ³È±Ç³°
@ÇÆ´°³ É´ÁÈ° Á¸°Å³ Ç°º ´¿°ÇB ´µ ³¿Á· ´¿°Ç» 
¸¿¯´ ´Æ¶È ¼¸°°´À³È ÉÁ ³É´¯° ¼± ³¸³ ³µ ¯» ¯´³ ¾½¿¸·È °Ç» ¹» ´» ǽ¯ Ç°¶ ɸ°³
¼¸ÀǴƸï »´²± »´Æ° ÆÁÅ´ ´¿°Ç ¼¸²¯³ 
É¿¸¶°° ²´½»» ¾Ç½ Ç°Á» Ǹ²É ³¸³ ¸·°½È ´» ¶Éà ¯´³ µ¯´ ¹»³ »°¯ ³µ» ¾¸½¯³ ºº
¼¸°È¶½ ¼³ É´ÈÁ» ´³È½ ¼¸Ç½´¯ ´¿¸É´°Ç 
´¶º¿» ²¸½ ¸É·°³ ¹¸Ç´½ ɯ É´¯´Ç ¹¸¿¸Á ´¸³´ ³¯´Ç ¯» ¼¸Ç¶¯ ¾¶»´È» ³ÃŽ³ °´ÉºÈ ¯Ç½±
ǽ¯´B Ƚ½ É´ÀǴƸï ³µ »°³ »È É´¿´°È¶ 
Á±Ç Ƹƻ¶ ´É´¯° ¼¸È´Á ´¿¯ ³½ ´¿½½ ²´½»» ¯» ¼»´Á½È ´¿°Ç »È ´¿ºÈ ƒ »¸Ç ³¸¯Ç ²Á³
ǽ¯´²¸ÀÃɯ»´´»ÇÉ´´É´»ǽ¯´³µ°³ºÇ° 
·°½ ´É´¯° ¹¸È½³ ¾Ç½ ¹¯ ¼¸Æ¶´È »º³È @¹º »º ÆÁ´Å ´¿°Ç ɯ ³¯Ç ¾½´¸³½ ¸É²Àó ¯» ¾º¯´ ¸ÉÇɸ´
¼´»º Ƚ½ ³Ç´Æ ¯» ¼´»º ´»¸¯º Dz´¶ ‫פ‬
‫פ‬
»´»¯° ǽ·¯À½ Ç´½²¯³ »È ´ÉǸ·Ã ÉÁ°
‫תשמ"ג‬ ´Èø¶ ¯½ÈÉ É¿È° Ƹ¿ Å°· ÁDZ³ ¶È
»Á° ɯ ´»¯È´ É´°¸È¸³ ɶ¯° ³°¸È¸ È¯Ç Ç´²» ¾²°´¯³½ ¶´¿½ ´¿°Ç Á²¸ ¯» ·»ÈÉ 
À½Á ´¿°Ç ¸Ç´Á¸È ÇÃÀ³ ɯ ´¸²¸½»É ´¯¸Å´³ ¼¸È¿¯ ¸¿¸½ »º »Á Ç°¸² ¯´³´ °ÆÁ¸ É´»³Æ³ Çȯº ¸º ǽ¯ µ¯´ »´²± ¼²¯ »È ´É´Æ»ÉÀ³°
É´½°¸ ¯» ¯´³´ Á²´¸ ¯» ³µ´ Ǹº½ ¯» ³µ É¯È ǽ¯´ Ç´½²¯³ ¸º É´¯Ç» ¶º´¿ ĸ´´È° ´Ç²¶° ³¸³ 
¹°¸»ÇÆ °Ç³ ¸À¸± Ƹ Ÿ¸°´»´À °DZ³ ¶È ²½´» ¯» ¯´³ ¸º ³°¸È¸ È¯Ç É´¸³» ¼¸¯É½ °È¸ ¹º´ ³»´º ³Ç´É³ »º ɯ Á²´¸ ǽ·¯À½ 
¸¿½´²½º ´¸¯´È¸¿ Ƕ¯»È ¸» ÇøÀ ¯·¸»È ǽ¯ ¼´¯Éô É´°¸È¸° É»°´Æ½³ ²´½¸»³ ¹Ç²° Ƹ²Å´¾´¯±»È´É´Æ»ÉÀ³»Á¶¿¯¿´´Ç²¶°´¿°Ç 
²¶¸ ÇÆ°» ɶ¯ ¼Áà ³¸³ ¯´³ ±½ÈÉ É¿È° DZ³ ´½º ³°¸È¸ È¯Ç ÆÇ° ¸¿°° Ǹº½ ¯» ¸¿¯… ¸Ã½ °´Çƽ ´Ç¸º³» É´ºµ³ ´» ³É¸¸³È ´É´½º 
ɸ¿°Ç³´»ŵ¾Ç½ɯÇÆ°»´»Áȸ½¯´¸°¯¼Á ³ÁÈɳ¯Ç ÇÿɸÆ°ÈÂÀ´½ °¸»¾Ç³¯ ½DZ³ ´¿°Ç ¾° 
³Á ¸½¯» ³Á ɸ¿°Ç³ ³Ç½¯ ǴƸ°³ ¼´¸À° ‫פ‬ ‫פ‬ 
»´²± É´¸³» »¸¶É½ Ç°º ³»Á°È ÉÈÈ´¶ ¯¸³È ¯Å¸È ¼¸¿È³ Ç´¯ „À» ³½²Æ³ ɯ ´¿°Ç °Éº Ç´¯» ¯Å¸ ¯Á¸Å½ ¯°° À½Á Ƕȳ É»¸¯ 
É»²³»Á¼¸Æô²È¼¸È¿¯³°Ç³¸¯²½Ç°ºȸ ÇÃÀ³ ɯŴ³ »Á ´²°ÁȺ ³È²¶ ³Ç´²³½° ·»ÈÉ É¿È°
É´»¯È ¼Á „Ç ±‡³Ç³ ´²º¿ ¹´ÇÁ³ ´É´¯ »¯È ‡¸Ã ¯»½¸ˆ ¼Áà ³²Á´¿È °·¸³ ¸¿Ç´ºµ Ç·´Ç ¯DZ³ ÇøÀ 
Ç´ºµº É»²° ³¿´Á ³¸³ ¾Ç½ ¸Ç³ ¼¸¿È ¼É´¯° ³½²Æ³³ ɯ À¸Ã²³» º‡± ¼¯³ DZǰ½° ¸°Å ¸°Ç °ÆÁ¸ É´»³Æ³ »È ´É¸° ¾½¯¿ ɸ°° ³Ã¸À¯ 
´µ ¯¸³ ³È¯ ¯½È Èȶ½ »ÃÈ´½ ȯǰ ¼¸ºÀ³ ´¿°Ç´ ¼¸¿È³ Ç´¯ ÇÃÀ» °Éº ¯°À³È ³¯ÇÆ¿³Ã¸À¯³´³Á´²¸³ÈÇð¸ÆÀ¿Ã·ÀǸ¯½ 
À¸¿º½ ³¸³ ¯» »»º ¹Ç²°´ ¶Éð ɲ½´Á³ ÇÃÀ»¼¸Ç´ÈÆȼ¸Æ»¶³ɯ²¸Ç´³È¸Ç¶¯³µ» ´¯Å¸ Ç°º ¼¸Ådz´ ¹È ½¯Ç±³ ɯǴ³´ ²´²¸Á° 
É´°´ÈÉ ³¿´Á´ ²´¯½ ÇÅƽ ³¸³´ ¼¸»¯´È³ ɯ °»È° Ç°º ³¸³ ³µÈº ¾½µ Ƕ¯´ ¼¸¿È³ Ç´¯ À¿º¿ ´¿°Ç »°¯ ³Ã¸À¯³ »¯ ¯´ÇÆ» ¼¸Ã´¶² 
´½ÅÁ ɯ ³¯Ç ¯»´ ´¿½µ »Á À¶È ¾´¸º É´²¶ ÇÃÀ³ »Á ²´Á ´¿°Ç ¼Á ¸°Å „Ç Ç°¸² ³º¸ÇÁ³ ³»´²±ÉÆ´»¶½¹º½¯ÅÉÈ´»ǽ¯´¹È½¯Ç±» 
Ç´°¸Å³»´ÁÈȸ±Ç³ÈºÉ´°Ç°Æǹº»¸¯Ç¶¯º ɯ À¸Ã²³» ¹¸ÇÅ ¯» ¸»´¯È ¯°À³ ´» ǽ¯
³»·°É³ ³Ã¸À¯³´ ´ÉÁ² »°¸Æ ¹È ½¯Ç±³´
¼½Á ÇÉ´¸ ¹¸Ç¯³´ ¼¸»¯´È³ ɯ À¸¿º³ ´¸»Á ¯°À³ ǽ¯ º‡¶¯´ ¼¸¸¿È³ Ç´¯ »È ³½²Æ³³
 ½Á ²ÁÈÉ ¾´È¶ ²¸ ¿ɸ
¼´¸´ ¼¸È¸È° »·° ³µ ¸»´¯È Ç´°¸² ¸²º ¹´É°
‫תשמ"ד‬ ÆÃÉÀ½ ¯´³ ³½» ¸°Å „Ç» Ǹ°À³ ¯´³ ²¶¯
´» ǽ¯ ÇÃÀ³ ɯ À¸Ã²³» ¹»³ ¯´³ÈºÈ ¾´¸º
‫תש"מ‬
É´°´Éº ɺÀ½ »Á ´ÇÃÀ ɯ Ç´¯» ¯¸Å´³ ¯°À³ ǽ¯ ÇÃÀ» ³½²Æ³ °´Éº¸È ǻø·À³ ± Ç´Á¸È ¸¿°» ¼¸¸½´¸ ¼¸Ç´Á¸È ÉǸÀ½° »¶³
‫פ‬ ¯´³ ¸º ³½²Æ³ °´Éº» ²¶Ã½ ¯´³È ǻø·À» °ÆÁ¸ ¾´¯± É°¸È¸° 
É´±Ç²½³ »º½ ¸É´¯ ¼¸ÆÇ´µ ´¸³ ¸¿¯ ¸½ ¼¸Á²´¸ ‫פ‬ Ç´½²¯³ ¼¸Æ³ ´° °»È° ¸¿Ç´ºµ ÈDZ³ ¶È 
Ƚ½È ¹¸¯ ´°¯º ɯ È´¶° ´¯Ç ɯµ ǽ¯Èº´ »ŵ ¾Ç½ »Å¯ ¸É¸¯Ç ¼Áà °´È ¯DZ³ ÇøÀ ¾´¿¸È ²²´Á½³ Àȳ »Áý ɯ »ŵ µ¿¯Å½
ȸ±Ç½´ ȶ ¹º ÇÈ°» »ŵ Ƹ Å°´»´À ½DZ³ ´» °ÉºÈ °Éº½ »º» ³¸¿É¿° ´É¸°» ¯ÇÆ ¯Ç½± ¸Ã² »Á ³Çµ¶´
‫פ‬ ³¿È ¼¸È´»È½ ³»Á½» ¸¿Ã» ´¿° ¸À´Ç¸¯ »Á ¸³Ç ¾Ç½ Ç´½¯ ¼± ¼¸¯·¸» ¼± É´°¸È¸ ¸È¯Ç
É´Á´°È À½Á Ƕȳ É»¸¯ Ç´¯» ¯Å¸ ǯ´É³ɯ´¸»Á°Éº¯´³´¹ÇÁ°³½ÈÉÉ¿È° »ŵ ³²´³¸ »º¸½ Ç ¾Ç½ ¼±´ ´Æµ¶» ¸²º Á¸±³
°Éº½°³µǯ´Éƶ½´ÈÆÈÆ»ŵ´¿°Ç´¾Ç½ˆ »´²± À´¿¸º ³¸³´ ¼¸°´È¶ É´°¸È¸ ¸È¯Ç ²´Á´
‫פ‬ °´È¶´ 
¶½ ÇÇ´ÁÉ¿´ ÆÇ° ¸¿°² °Ç³ ¯²¿» °Ç³ Á°»¿ 
Ƹ Å´°´»´À ½DZ³ ´¸²¸²¸ ¼Á ´¿°Ç ³»Á´ ³»´²±
‫תשמ"ו‬ ±ÀÈɸÇÈÉ´ºÀȳ¼´¸À°´¿°Ç¸Ç°²´»¯´
´¿°Ç´ »ŵ ²½»½ ¾°´¯Ç Ç Å³±³ ´²¸²¸ Ƿÿ ¾° ¯´³È ´» ¶·°´½ ¼´¸ »º° É´º»³ ³¿´È³ »º 
¾¸¿Á° ´½Á ¾´²» »ŵ ¹È ½¯Ç±³ ¾Ç½» »ŵ
´É½È¿ ¸´»¸Á» ¼¸Ç´¶°³ ɯ ÇÇ´Á´ ´» ²ÃÀ ³¿³ ´º´ ´» ¼»´Á É´º¸»³ ǽ¯¿È ¯°³ ¼»´Á³ 
É´¿½²µ³° Dz¸¸¿È ¸½Ç±³ ´²¸½»É ÇÃÀ½´ ³µ
ɸǸ ¯²¶ ¯ÉºÀ½ ɸǸ² ¾¯½ °´Éº Ƴ´µ° 
°ÉºÈ ÉÇ°¶½° É´¯Ç» É´ÈÇ ´¿¸°Ç ¸» ¾É¿ ‫פ‬
¯Éº»¸³ ɸǸ² ¾¯½ ¾¸ÀÇ´± ȸ´ ¯²¶ ¯½»Á 
»ÁÃÉ¿È ²¶¯ Ç°² ¼È °Éº´ ´½ÅÁ» ¼¸Ç°² »´²± Æ´µ¸¶» ¹Ç´Å ´¿°Ç ³¯Ç ³¿È³ ¹»³½°
¸º ´¿» Á´²¸ ¯» ¯²¶ ¯½»Á ³µ ³½´ ¯²¶
²¯½ ³µ½ ³¯Ç¿º »»´º°³µ°ɲ¶´¸½³¶¸ÈÇÀ½´³Ç´É³²´½¸»°
³¯Ç¿º´ ³»¯º ¼¸³´°± ¼¸Ç°²° ±È´½ ´¿» ¾¸¯
³°Ç³° ³µ ɯ ´Æ»¸¶´ ´ÃÀº½ ³µ ɯ À¸Ã²³´ 
³È½ Ç ¾´¯±³ ¾Ç½ ¼Á »ƴŵ ¾Ç½ »Å¯ À¿º¿È ¯²¶ ¯½»Á ¼È° ¼¸¯ÇÆ¿³ É´³´°± É´±Ç²½ ³µ
³Ç´É É´½´Æ½ 
ɽ¯³ ɲ½ ³½º ²Á ³¯Ç´ »ŵ Ƹ Ÿ¸°´»´À ¼»´Á ¾° ¯´³È ¸¯Ç ³¯¸°½ ½±³ ¾¯º ³¿³´ 
´»¸Ã¯ ¾º´½È »ƴŵ ¾Ç½ »È ´°ÇÆ° ÉÇÁ´° ‫פ‬
¼¿½¯ ´¯º»´´»¼»´ÁÉ´º¸»³°´ÉºÈ³µ½¯°³
ºÁ ³µ Ç´°Á ´Èÿ ɯ Ç´À½» ¾¿´°É¯¹¸²´ÆðÉ´¶¸È³ÀÇ·¿´Æ³¿´È¯Ç»¯Å¸
¸¯Ç³ ³½ »°¯ ¼»´Á» ³º´µÈ °´Éº
‫פ‬ ÇÃÀ ´» ¸É¯°³ ¼Áà ¾½ÇÃ´Æ ±³Ç³ ÇÃÀ½
$³µ³ ¼»´Á» ³º´µ ¸»´¯ ¯°³ ¼»´Á» ³¿´º³È
»¯È ¯´³´ Ç´¯» ¯¸Å´³» ¸É´¯ ³º¸µ ³°Æ³È 
¸¿Ã» °°½ ¯·¸»È ¾´µ»°¸¸Ã ²´² °Ç³ ÇøÀ É´º¸»³» ³ºµ¸È ³µ³ ¼»´Á° ¹¸¸È ¯»È Á½È½
³¿´Æ »»º° ´³È¸½ ¯É´¶¸²°² ¯É»¸½° ¸É´¯ 
»¸»° ³ÈDz° ´¿°Ç ²¸» ¸É°È¸ ³¿È ¼¸È´»Èº ¼»´Á° ³ºµ¸È ¹¸¸È ¹¸¯³ ‡¼»È ¼»´Áˆ ¼»´Á
Á²´¸ ¯» ¸¿¯È ´» ¸Éǽ¯ $¹»È ÇÃÀ³ ɯ
¶Àà ½³´¶ É°È ¯»´ É´º»³ ´²½»È ¼¸È¿¯ ³°Ç³ ȸ ¸Ç³ ³µ³
³ÅÇ ¯´³´ ¼¸¿´Æ ÉÅÆ »°¯ ³°Ç³ ¯»È ¸¯²´°´ 
²´°Áȳ ²Å¸º »µ¶ ¸ÈDz½ ÃÁ ǯ¸É ¾ÈDz³ ¼»´Á° ÆÇ´ ¼»È ¼»´Á ²¶¯ »º» ³¸³¸È ¹¸¸È
¸» ȸ ¾º¸³½´ ÇÃÀ³ ɯ ¯¸Å´½ ¸¿¯ ¹¸¯ ÉÁ²» 
³¯´È°»°À³È¸²º²Á¼´¸¯´¯Ç´¿³¸³¼¸ÇŽ° ¼¯È »‡µ¶ ´¿¸°³ ¾º» ¼¸Ç°² ³»¯º ¹¸¸È ¯°³
¸» ǽ¯ ¯´³ ³µ ¾¸¿Á° ´ÉÁ² ³¶¿Èº´ ³µ» ÂÀº
¼¸ÇŽ°È »°À³½ É´¶Ã ³¸³ ¼»´Á» ³¿´º³ ¹¶Çº »Á ¼»´Á É´º¸»³ °´Éº
¶Ç´· ³É¯È ³¶Ç¸·³ »º Á²É ¯Ç´¿ ·ÃȽ
´À ¸»° É´½»´Á É´½»´Á ȸ ³½È ¸º ¯°³ 
³¿É¸¿ °´Éº ¸Ç³ ´¿°Ç ¸» ǽ¯ ³ÈDz³ Ƕ¯» ¯¸Å´³» ¹¸ÇÅ ¼²¯È ¾´½½³ »º´ ÇÃÀ ¯¸Å´³»
¼³» É´ºµ» ÇÈÃ¯È É´±Ç²½ ´»¯º ɽ¯° ³µ´ 
³°´È¿´ȯdz¿É¸¿´»¸¯´³½¸ÇŽ³°´È¿´È¯Ç ¸²´³¸ ¼¯ ¹» ³´È ³¸³ Ç´¯» ¯Å¸ ÇÃÀ³È ¸²º
´¿Á½È ¯» ²´Á ĸ´´È¸´¯» ɯǸ´ ³Ç´É° Ç°² ¯´³È ³µ¸¯° Ƶ¶É¸ ²¶¯ ¾¯º ¸º $¯°³ ¼»´Á° ÆÇ ¼¸º´µ ɽ¯° ³½»´
ɶ¯ ³²½ ³µ¸¯ ¾Æɸ ´¯ ¼¸½È ³´Å½» ÇºÈ ¼»È» ¸²º ƸÃÀ½ ¯» ³µ µ‡³´Á³
‫תשמ"ח‬ ‫פ‬
$¼´»º ³µ ³µ³ ¼»´Á³ $³µ³ ¼»´Á° ´» ´¿É¸ ³½
»º° É´º»³ ³¿´ÈÈ ¸½ ³´Å½ ³È´ÁÈ ¸½ ¸Ã»º
¯»´ À´Æ»´¯ ¶´É¸¿ ´¿°Ç Ç°Á ´½ÈÉ É°·° 
É°¸È¸° »´²± ¶´º¸´ ÇÇ´Áɳ ³¿È³ ¹»³½° ³µ³ ¼»´Á ´³Èµ¸¯ ¼Á ´É´¯ ´Ç·Ã¸ ¼¯³ ¼´¸
¾º»´ ¸¿´»¸¶ ¼¸»´¶ ɸ°° ³µ ɯ Ç´°Á» ³ÅÇ 
¸È¯Ç ɸ°» ´»Á »ŵ »¸½Ç±³´ ´¿°Ç´ µ°¸¿´Ã ¼»´Á³ ³µ ¼»´Á É´º¸»³ º‡Á´ ¼´»º ³µ ¸Ç³
ƲŸÇÁȼ¸»´¶ɸ°»¼¸»È´Ç¸»Á´À¿»¸²Á³ 
³µ »Á ´»½Á´ ¼´»È ¾¸ºÈ³» É´À¿» É´°¸È¸³ ¯°³ ¼»´Á» ³º´µ É´º»³ ²´½¸» »¸°È°È ¯°³
¼¸Ç´²¸À³ »º ɯ ³ÈÁ½»´ ¸É² ÉÅÆ ¯ÇÆ¿È
»½º¯´ É´°Ç ²´½¸»° ´»½ÁÈ ³»¯ »ºÈ ɽ¯° Ç´µÁ¸ ³‡°Æ³´
Ç°²»´ ¼¸»´¶ ɸ°» À¿º³»´ ¼¸¯Ã´Ç ¼Á Ç°²»È
‫פ‬ »¯Æµ¶¸ °Ç³ Dz¸À »º³ ¾´µ°ÆÁ¸ Ç´ÀôÇà ¼Á LJ´½²¯³ »È ´É´ºµ» ÂƵ¿ ³µ »ºÈ ³Ç´É³ 
´ÇÃÀ° ¯‡·¸»È ĸ°»´È ¼¸¸¶ „Ç ±‡³Ç³ ÇÃÀ½ ¼´¸ ¼¸½¸ ³½º µÃÈ´¯½ ³¸³È ´¿°Ç´ Ƹ¶À¯ ¼¸²½´»È ³ºµÈ »‡Åµ ³²´³¸ »¯Æµ¶¸ „Ç ¾´¯±³ 
³¸³¼¸Ç´Á¸È°´¸¿Ã»´¿°È¸È¼¸½¸°¼±„³²´É³… ¹¸ÇÅ ³¸³ ¸º ´É´¯ ÇÆ°» ¹È °Ç³ Á¸±³ ¯ ³½´ÅÁ É´ºµ ¸³´µ´ ¾½µ³ »º ¯Ç½± ¸Ã² ¸Ã»¯ 
¾Ã´¯ Ǹ¸´Å¸ ´» ´Ç½¯É ³½… ³»¯È° °´Ç» ¶É´Ã ´Ç½¯´ Èô¶ ´» ´¿É¿ É°È°´ ¼¸»È´Ç¸° É´¸³» É´ºµ» ´ÁÈ´¸ »¯Çȸ »»º »º ´µ³ É´ºµ°È ³ºµ¿´ 
¯¸Å´³» ´¿É´¯ ¾´´º½ ¯´³ Çȯº „³µº´ ³µº »Å¯ ³¸³ É°È ´É´¯° ¾´È¯Ç ¼´¸° ¯´°» ´» ¯‡°° ³½¸»È³ ³»´¯±» 
¼¸¿´È¯Ç³´ ¯¸±´À³ ¾´°È¶ ¹´É½ ³ÁǺ³³ ɯ ¼¸¸¶ Ç ÇÆ°» Á¸±³ É°È ¸¯Å´½°´ ½DZ³ ´¿° 
Ƕȳ É»¸¯° ¼²´Æ ¾¸¸Á» ´¿½º¶É³ ¼¸½Áû ¾È¸ ¯»È ¸Ç¶¯ Æ´¸²° ¼²Ç¿È ´¿°Ç´ ¾½¿¸¸Ç± ‫תשמ"ה‬ 
³¸³¯´³¹¯´º´É½¼¸Ã¸Ç¶¼¸Ç°²°°¸È³»¸²º ¼È °ºÁɳ´ ´É´¯ ´Ç¸Á¸È ³ÅÇ ¯» É´ÁÈ ³½º ÉÁ° Ç°¸² ´¿°Ç´ °ÆÁ¸ É´»³Æ³ »Á° ¾Ç½ Ƿÿ 
°´Éº» ÇÈï ÇÃÀ°… ¹´¸¶° °¸±½´ ²¸½ ·»´Æ ¸¿Ã» ¹»³ º¶¯´ ³ÁÈ ·Á½º ½DZ³ »Å¯ ɸ°° ³¯Ç´B ´ÉǸ·Ã Ƕ¯» ´» ²ÃÀ´ ´É¯´ÃÇ» ´¸»´¶ 
¾´°È¶ ɯ ÉÁ²» ¹¸ÇÅ Ç´Á¸È° »°¯ ¼¸·Ç¯´´ ¾½¿¸·È Çȯ Ç ±³Ç³ É´½¸ÈÇ ¼ÆÈ @É´Ç´²³ ¸»´²± ±´ÇÁÉ »¸¯º° É´º¸Ç¯° 
³¿º³³ É½Ç »Á ȱ² ¼È ²¸½É´ „°·¸³ ¯¸±´À³ 
»½Á³ ¶º½ ³¸³É ³¿°³³È ³ÅÇ ¸º Ç´Á¸È» ‫תשמ"ז‬ É´»³Æ³ »Á ´¿°Ç »È É´¿´¸»± ɯ ´ºÇÁÈ ÉÁº´
¸Á Ç´¯» ¯Å¸ ÉÁº´B ¯»Ã Ç°² ´»¸± °ÆÁ¸ 
Ç´Á¸È° ¼¸¿º´½ ¼¸Ç°² ÉÁ¸½È½ ¯»´ ¸È¸¯³ ³Ç °ÇÁ ¾½»Ã ¯Ã¸» ¸°Ç ±³Ç³ É´½¸ÈÇ ¼¸Á·Æ»ÁÉ´ÇÁ³½ȸ»È·Á½ºÈ@¼µÇ°µ½Ç±³ 
³¿°³ ´¸¿Ã° ´±¸Å³ Çȯº ²¯½ ³¿³¿ ¯°Ç²¯´ É´¯½ ¼È ´¸³´ ´¿°Ç ɸ°» ¸ÉÀ¿º¿ ¶½ÈÉ ³È²¶ ÉÇ´²³½° ´·½È´³´ °ÆÁ¸ É´»³Æ³ »È 
¯¶É¸Ç»´½Á´¿Á±³É´°Ç¼¸½Áô´¸Ç°²½ÉǶ¯ ³°´· ³¿È» ´ÉºÇ° ɯ ÈÆ°» ´¯°È ȸ¯ Ç°º ´À¿º¿ ¼¸¿´¸Å³ »È É´¿´¸»±³½ ȸ»È ¾º´ 
³Ç¸´¯»²¸½É³Á¸±³³Ã´À°È³»´²±¯É¸¸Ç´¯² ¸» ǽ¯ ´¿°Ç» ´È±¿ ¼»´ºÈ ¸Ç¶¯´ ³Æ´É½´ ´¿°Ç »È É´ÇÁ³ ɯ ´Ç¸°Á³È ³¯Ç¿º´ ¸³Æ°
ɯµ ³¯ÇÈ ¸½ ¸Çȯ ¸¯»¸Á ±´¿ÁÉ´ ³¶½È ´¸³ ¼³ ¼¯ ¸° ¼¸Á´· ¼¸È¿¯ »´²± °¯º° ´¿°Ç ¼¸Ç°² ³°Ç³ ³¿¸È ¹º É´°ÆÁ°´ °ÆÁ¸ É´»³Æ» 
»º» Ȳ´Æ° Dz¯¿ ³µ¶½ ³µ ³¸³´ ³¯»Ã´½ »¸±° ´²½»È ³½ ɯ ¼¸Çº´µ ¼¸Á°Ç¯ »¸±°È »È ¼¸Ç´Á¸È³ Dz¶ ¸Ç´Á¿ ¸½¸½ ¯½±´² ¾É¯ 
É°³¯´ ÉÈ´²Æ° ¾¸Á° ¾¸Á É´µ¶» ɸ°³ ¸¯° ¼¸È´»È »¸±° ´²½»È ³½½ °´· ÇÉ´¸ ¼¸ÇÈÁ ³½º ¸Ã ³¸³ ´° ·´³¸Ç³ ¼± Æ¿Á ³¸³ ´¿°Ç 
DzÀ³ ¼¸²½Á½ ¼É´¯ »Á ³ÃÃ¶È ³Ç´É³ Ç´À½» ³É¸³ ´¿°Ç »È ´ºÇ² ¼¸Ç´¶°³ ¸ºÇŽ 
¯Àº ȯǽ ¾¸º³ ¹È ½¯Ç±³È ³¸³ Á´°Æ³ ‫תשמ"ט‬ ³¸³É³ÁÇó¼´È»É´À¶¸¸É³¯»»Ç´Á¸È³ɯ 
´²´°º ¼´È½ »¸±Çº ¾¶»È» Ç°Á½ ¯»´ ´²Å» ¼¸Æ³» ³ÅÇ ¹È ½¯Ç±³È ÉÁ ·½ÈÉ ¸ÇÈÉ° ¸¿´¸À¿ ¹´É½ ǽ´» »´º¸ ¸¿¯ ¼´¸º´ ³¸³É Çȯ 
¹È ½¯Ç±³ ³¸³ ²´½¸»³ Ƕ¯» ´¿°Ç »È É´½¸É¶³È ¾¸¸´Å¸´B ³Ç´É³ »±²… ÉÁ´¿É ɯ ¼¸Å´ÇÈ ´»¯» ³ÁÇó ¼´È ¾¸¯ ³µº °Å½°È 
»Á µ¯ ´²½ÁÈ ¼¸¿¸¿Á° ²´À ´½Á Ƹɽ½ ¼¸½¸³ ´»¯ ´¸³È ´¿°Ç ɸ° ÇŶ° µ¯ ´ÈÁ¿ ÉÁ°´¿ Ç´Á¸È³ ÉÇ°Á³» ³ÁÇó³ ÇƸÁ ²´½»»
ÆÇó ¼È ¼¸²½´Á ´¸³ ¼¸°Ç´ É´º´À» º³´¸ ¾¸°È ¼Á É´²²´½É³° ²´Ç· Ç´Á¸È³ ²¸±½È ¹º½
‫פ‬ ÈƸ° @¾³¸°»´»´ ¾³¸±´Çɯ ɯ ´¿°Ç» É´¯Ç³» Á´±Ç ²½»½³ »È ¸½¸¿Ã³ ´½»´ÁȺ ¹¯ Á¸Çý³
¾¸Ç²³¿À À½Á ·ÃȽ´ ²À¶ ´ÇÃÀ Ç´¯» ¯Å¸ ³Ç´É³ »±² »È À´¿¸º°È ±´¯²» ¹È ½¯Ç±³ Ç´¯» ¼¸ÇÃÇú ´¸»¯ ¼¸ºÈ½¿ ¼¸Á½´È³ Ǹ³°´
¯·¶»²°¸´´¿°ÇȸDZ³¼»´¯»²¶¸´½Á´À¿º¸ ´µ ³¿¶°³ »Á ²¸Á³» »º´¸ ²½»½ »º
‫תשנ"א‬ ¼³È ¹È ½¯Ç±³ ÈƸ° ¾º´ ¸ÆÀ°¸¿Æ ¶DZ³ Ç´Á¸È³ ¸»´È°´ Áǯ »°¯ ÇôÀ¸ ¸º ¾½´¯¸ ¯» 
´¿¯°³´ ÄÇý³ ɽ¶»½ ³¸³ ÂÇ´¶³ ¹»³½° ²°» ´¿¸¯È É´¯Ç³» ³µ³ À´¿¸º° ´²¸» ´°È¸ ³µ »Á ³µ ²¸ ɽdz° ¼¸Ç´¶° ±´µ ´··´Æɳ 
´¿°Ç ɽ²Æ³ ³¯Ç´ ³µ É´²´¯ ¯ƽ° É´º¸Ç¯° Ç´²³ ¸¿Æµ ¼Á ²¶¸ ¹»´³ ¯´³ ¯»¯ ³µ ¹»³½° ³µ ±¸Ç¶ ³Çƽ° ¹¯ »»º Á¸Çó ¯» Ç°²³´
¯¸³³³¿È°Ç´¯»¯Å¸È¾¸È´²¸ÆǶȳÉ»¸¯» ³Ã´ÆÉ°´Ç½¯¿È³Ã¸°´²Ç±³¸Ç°²°¼±³¯Ç´B ÇÈÁº ¾º»´ ǸÁ³» É´¸Ç¶¯ ´¿°Ç ȶ ³¯Ç¿º
@ ½Á Ƚȳ ¶Çµ´ À° ¯¸³³ ¹´¸¶° ǸÁ³ ¼½´Æ½° ´°È¸´ ´Á±Ç¿È Ƕ¯ ɴƲ 
À´Çð Çȯº ĸ°»´È ¼¸¸¶ „Ç ±‡³Ç³ ÇÃÀ½
°ºÇ° ¹È ½¯Ç±³ ¼Á ²¶¸ ´¿°Ç ÁÀ¿ Ç´µ¶°´ »¸ÀºÉ´º³ɶɳÇÁ±¯»»³ÇÁ³$¶Å¸¿¸½… 
³°¸È¸°¹È½‡¯Ç±³¾Ç½Ç°¸²ÄÇý³ɽ¶»½ ³¯½
´ÁÀ¸È ¹È ½¯Ç±³ ǽ¯ ÆÇ° ¸¿°» ´Á¸±³Èº´ 
¯ ¹¸Ç¯³ ³‡°Æ³È Ƕ¯ ³¯° ³¯´È³È ǽ¯´
´¿°Ç »È ´É¸°» ´Á¸±³Èº´ ´¿°Ç ɸ°» ¼²´Æ ɯ ÆǸà ¼½Á´È½ Ç´¶° ɶ¯ ¼Áà ¹º½ ³Ç¸É¸ 
°´Ç É´¸³° ³¯À³ ³¯»½É³ ¸º ³¸»¸² ³°±´
´¿°Ç ɯ ³´¸»´ ɸ¿´º½³½ ¹È ½¯Ç±³ ¯Å¸ Çȯº Dz¶³ ɯ ´Ã¸Æ³È É´¿´»¶³ ÉȽ¶ »º 
°¸È³ ´²±¿º´ È¯Ç ¸´»¸±° É´º»´³ ¯¿»¸´ ¸È¿
¶¸»Å¸È ³ºÇ° ´¿°Ç½ ÈƸ°´ Ƚ½ ¾¸¿°³ ²Á ¯Å½¿ ´¿¸¯ ´»¸¯º ¹º° Æ´ÀÁ ³¸³ °Ç ¾½µ ¹È½° 
¸È´²ÆÉ´²´¯dzdz»¼´Æ½¾¸¯Èĸ°°´»½¸°Ç³
ÆÇó »Á ³²½ÁÈ ³ºÇÁ½° »ÁÁ½´ÈÈÇ´Á¸È²¸±½»ºÇ´Á¸È»È´½´Å¸Á° 
¾¸³¸ ¹¸¯´ ¼ÉŸ¶½° ²´½Á¸ ¸½ Çȯ ³¯´È³
„´º´ ¼³¸ÈÁ½° ÈÃÈû ´¿Ç´² ¾° ¸½Ç±³ ¼Á ²¶¸ ´¿°Ç ÁÀ¿ ÉÁ³ ³É´¯°´ ½‡Ç» ²¯½ ³ÈÆ ¶´Ç³ ɽŴÁ½ ¼½´ÉȽ ¹º
»Á ´½Á Ç°²» °¸È¸»¯ ȸDZ» ĸ°´Æø» ³Ç´½±³ É´½»Áɳ³ ¶º´¿» ´ÀÁº »Á Ç°±É³» 
»È„ÀÁ´½È°¸ÉÃÉÉȳ¼¯´¿°Ç¸¿»¯È¼´¸°´°
É°¸À ³Ç´É³ »±² Ç´°Á Á¸°Å³» ´É¯¸ÇÆ ²¸Á³» »´º¸ ¸¿¯ ¼¸¶º´¿³ ¾½ ²¶¯º ´É´¶º´¿½ 
¾¸¸¿Áɳ ¹º Ƕ¯ ´¸Ç°² Á´½È» ÈƸ°´ ¹È °Ç³
ɯŻ ¾º´½ ³¸³ ¯» ȸDZ³È ³É¸¸³ ¼ÉÁ¸À¿ Ç´Á¸È³ ´¿°¸°À É´»¸Áû »»º °» ´¿½È ¯»È 
¼± Ç´µ¶¯È ÈƸ°´ ¸°Ç³ ¸Ç°² ɯ ¸ÉÁ½È ¼¯ ³Ç´É³ »±² Á¸°Å³» ÉÈǴý´ ³¸´»± ³¯¸ÇÆ° ǽ¯ ÁÉû ÆÇ »¸±Çº É´¶´¿½ ¸½ »Á ¹È½¿ 
¯» ¯¸³ ɽ¯³ ÂÆ´É° ǽ¯¸´ ¾Á¸´ ´¸Ç°² »Á ´ÁÀ¿ µ¯´ ɴǸ¶° »Á É´Ç´³» ´ºÇ² ¾¸¯È ǽ¯´ ¾ºÉ¸ȲƳ°ÇÉ´À³µÉ°È°ˆǵ´½·ÃȽ´¿°Ç 
¸Ç°²° ³¸´Å½ ¾´È»B ³µ ¸Ç°²º ¯»´ ³µ ¸Ç°²º É´°ÆÁ°´ ³µ° ´¸»Á Á¸Ãȳ» ´¸²¶¸ ¼³¸¿È ÇÈƳ ɯ ´¿¸°³ ¯» ¼¸Ç´¶°³ »º ‡³»¸Á½ ³µÈ 
¼¯ ´¸É»¯È´ ¼½´ÉȽ ¸É²½Á @»‡µ ¼¸¿´È¯Ç³ ¸ÆÀ°¸¿Æ ¶DZ³ ´¿É¶» ȸDZ³ ³Ç´³ ¼Ç´Æ¸° ´Æ¶Å ³ÈÁ¿° ´¿¸¶°³È ²Á Ç´Á¸È» ¼¸Ç°²³
$³É´¯ Á²´¸ ¸½´ ɽ¯³ ³½ ¾º ³Ç´É³ »±² Á¸°Å³» ´½È° ³¯Ç´³ °´Éº» ¼¸¸»´È» dz°´³ ³ÇÁ± ¯»» ¹º ¹¸È½³ Ç´Á¸È³´ 
É´ÁÇ´¯½ ɯ ²½´» ²¶¯ »º °Ç ȱǰ ¸» °¸È³ ´¿°Ç ǽ¯ ȸDZ³ ɸ°» À¿º¸³» ´²½ÁȺ´ ¼¸¶±È´½ ¼³¸ÈÁ½È 
¾¸¸Á½ ²¶¯³ ´ÈDz½ ɸ°° ²½»È ¸Ãº ³Ã´Æɳ »¸¶É¸ ¼±´ ¾´È¯Ç À¿º¸È ĸ°´Æø» ¸½Ç±» ´¸¿Ã »¸°Æ³» ¸É±³¿ ³»´²± ³°¸È¸° ¸É´¸³° ¼± 
É°³¯° ³±´È Ƕ¯³´ ¾¸²³ ɲ½ ´¿É²½» ³½ ɯ Á²´¸ ÇÉ´¸´ Ǹº½ ÇÉ´¸ ¯´³ ¸º ´¸Ç°²° É´Á´°È³ ±¶ ¸Ç³Å° ¸É¯° ¼Áô ¼¸°´· ¼¸½¸° 
ɯ È´¶° ¸É¸¯Ç´ „¼È… ¸É¸¸³ ¸¿¯ »°¯ »¯Çȸ ¸½Ç±³ ¾º¯´ ´¿É´¶½ ¯´³ ¸Ç³È ´¿½½ ȸDZ³ ¾¶°½° ǴøÀ³ Áǯ ´½ÁÈ ¸²¸²¸ ¼Á ²¶¸B 
¼¸ÇÁ´É´¶ÃȽ³»¸ºÈ³µÈ¿´Á»³Ç´Ç°³³°¸À³ ǽ¯ ȸDZ³È Ƕ¯ ´¸Ç°²° »¸¶É³ ĸ°´Æø» ¹Ç²º É»²³ ɯ ¶Éà ¯»´ @³¿·Æ ³°¸È¸»
³µ° ÆÃÀ ¸» ¾¸¯ Ǻµ ÇÉ´³ ¯»» ÇÉ´¸½ ¸Ç³ ¹¯ ¹º ¼È» ´¯°È ¾¸°½È ²¸½ ¼³» °º´È ¯´³È ´¿¸¯Ç´ ɸ°³ °¸°À ´¿º»³ ¼¸ÇÁ¿³ 
»º »Á ǽ¯ ¹º´ ³¯Ç ³½ ¸» Ǹ°À¸È ¸ÉÈƸ° ·Çð ´ÉÁ² ¼¸Á²´¸ ¼»´º ¸Ç³È °Éº½ ¯¸Å´¸È ´° ²½»È ÇÃÀ³ ´²¸»´ ³ÃÅdz »Á ¼´²Ç »Á 
¼¸Ã¯ ¹Ç¯ ɲ½ ɺȽ¿ ´Ç°¶» ¼²¯ ¾¸°È ¾´´Á ¸¿¸¿°°³Ç´É³»±²»²´À¸³À¿º°ÂÉÉȳȸǶ¯ ¸¿Ã» ´²´½¸» ¹Ç²° ¼²Ç¿È ´¿» ·´Èà ³¸³´ 
Ç´²°¯»¼¯¾´Æ¸É»¼´Æ½ǯȿ²¸½É´¼»´Á» Ç°²³ ¸º ĸ°´Æø» ¸½Ç±³ ´» ǽ¯´ ³½´¯³ ǯ°» ¸» ǽ¯ µ¯´ ´É¸°» °´È ¸É°È ³¶¿½ 
¼¸½È ¼È »»¶É³È ¸½´ ¼¸¯°³ É´Ç´²° µ¯ ³µ ²´Á ³¸³¸ Ç´Ç° °Éº½ ¯¸Å´¸ ¯» ¼¯È Ç´Ç° °É´º» ³½´² ¯´³ ³½» ²»¸ ²½´»³… ³¿È½³ ɯ 
¼¸È¿ ¼É´¯ „³ ɯ ȲƸ´ ´Áǵ ¯´°¸ ´¸ÈÁ½° ¹È ½¯Ç±³ ¼Á ³´È ´ÉÁ² ¾¸¯È ´²¸±¸È ¸½ ³·´Èó ³¿°³³ ɯ ¸Éǽ¯ „Æ»¶ Ǹ¸¿ »Á 
¼³¸É´²º¿ É´°°Ç ¯¿»¸´° È¯Ç ¸´»¸±° ´º»³È Ç´Ç° °Éº½ ÆÇ´ ³Ç´É³ »±² »È ¹»³½³ »º° ¯´³È ²»¸ ´²´Á° ²´½»» »¸¶É½È ¸½» ³¿´´º³È 
¯» ³»´²± É´Á¸¿Å° »¯Çȸ Äǯ ɯ ¼¸¯»½½ ¸ÆÀ¿»Ç´Æ È¸Ç ¸Ã½ ´»¯³ ɴǸ½¯³ ɯ Á¿½¸ »¸¶É½´ Ƕ¯½³ ¹¯ ɴǸ³°° ³Ç´É³ ɯ ·»´Æ 
·°È» ´¯ ³¶ÃȽ» ³¸»º ´° È¸È È¿´Á ¾ºÉ¸ ¼È ¶º´¿ ³¸³È ¯´³ ¹¯ ¸´¯Çº ·»´Æ ´¿¸¯ Ç°º ´É´¿Æµ° ²´½»» 
´µ ¸º ´Ç°¶» ¼²¯ ¾¸°È ¾´´Á° ¯»¯ ǸÁ» ´¯ 
´³ÁÇ» ¯ ¹¸Ç¯³ ¯»È Ƕ¯½ ³²½ ²±¿º ³²½ ‫תש"ן‬ ³¿´´º³È ǽ¯´ ¸Ç´¯¸° »Á É´¿Á· ³½º ¾Á·
„²»¸… ¾¸¸²Á ¯´³Èº „²½´»… ¯´³È ¸½È ȸ±²³» 
É´º¸Ç¯ ´» ¾¸¯´ ÇÉ»¯» ´¿½½ ³°´± ³‡°Æ³ ¯ ½¯Ç±³ »È ´²º¿ ¾½±Ç° Çȯ °Ç³ ´¿» ¶È ÇƸÁÈ ǯ¸°´ ³Ç¸³° ´É·¸»Æ´ ¸´¿Ã ´¶´½ ¸µ¯ 
³Å´°Æ »ºÈ ³Ã´ÆÉ° ³ÅÇà ³¯´È³ ¾´Æ¸É» ¯ ³¸³ ¿ÈÉ É¿È° ÂÇ´¶³ ¸È²¶ ¹»³½°È ¹È ¾¸°½´ „²½´»… ¯´³È ³½° ¸´»É ¼²¯ »È ´²´½¸» 
¼¸¸Æ ¯» ³µ ¼´¸³ „ÁÇÁµ¿´¯ µ¸¯ Ä»¯… ³Ç½¯ ½¯Ç±³ »È ´È²Æ ¾´Á½» É´Á¸°Æ° ³»´Á ´¿°Ç É´¿Ãû»´º¸¼²¯³È¾½µ³³µ¸º´É´ÇÁ¿°°·¸³ 
´µ ³»¸³°½ ³¿¶°³ ¼¸°Ç° ¸ÉÇÃÀ É´°Ç ¼¸½Áà ¯É´Ç°¶° ²´½»» Æ°È ¸¯Å´½ »º° ¹È ¼¸Ç°²³´ ¯¸Ç°´ Ƶ¶ ¶´½³ ¼±´ ³²Ç· »º½ ´°»
´¿°Ç ɱ³¿³° ¹Ç² ¾°¯» ³É¸³ ¸¯²´È ¯É¸¸Ç´¯² ¯¶É¸Ç ¹´É½ ¯É´´Å° ³Ç´É° ´ÆÀÁ´ ¯Å½´ ³°Ç³ Ʋ°È ǽ¯´ ´¸½¸ »º» ¼¸·»Æ¿ 
»´Á ´½ÅÁ »Á »´·¸» É´¯¸ ´¿°ÇÈ ¹º» ±´¯²» ‫פ‬ ´µ ³¶¸È Ƕ¯ ¼¸¿È É´ÇÈÁ ¼¸¿È ÇÃÀ½ ¸¿Ã» 
¹È ½¯Ç±³ ¸À´³ ³¶¸È ³É´¯°´ ³±³¿³³ É´»´Áó ÂƸ³ ĸ°»´È ¼¸¸¶ „Ç ±‡³Ç³ ÇÃÀ½ ´¿°ÇÈ Dz¸¸¿È ³²´³¸ ³È½ „Ç ¸²¸²¸ ¸» ÇøÀ 
»º°´¿°Ç¾¸½¸»²´½Á»»¸¯´¸ÈȸDZ³½ÈƸ°´ »Á° ÉDz¯³ ´¸»Á ³»·´³ Çȯ ¼´¸½ »º³ ´¯Ç Çȯº´ ´¸¶» »Á ´ÉÁ½²´ ÇÆ´°° É°È° ¼Æ 
² Ç°²» ¼¸²Ç¶³ É¿¸ÃÀ ɯ ´·´´¿¸ ´¸²¶¸´ µ´Á ¸ÉDzÁ¿È ¸Ç¶¯ °» ¸É½È ¸È¸¯ ¾Ã´¯°´ ´¶Çº ³»Á ³ÉÁÈ ´» ǽ¯ ¼´¸³ É°ÈÈ ´» ǸÁ³ 
ȸDZ³ ¸»±Ç» Ç¿ ´¸³ ´»¯ ¼¸È±Ç¿ ¼¸Ç°² ¾º¯´ ¼¸»È´Ç¸» ¸É´»Á° ±‡¿ÈÉ É¿È ´À° ´É¸°½ Ǹɴ³ ¯»» ´ÃÀ¿È É´¶ÃȽ È»È Ǻµ ´°»° 
¼¸½´Ç½¸µ¿±»¹È½¯Ç±³»È´É´Æ»ÉÀ³Ƕ¯» ¾¸Áº ¸É¸¯Ç ²‡¿ÈÉ É»¸¶É° ´¸»¯ ¸É¯°Èº´ Ä°Å°½´ °È ¸Ç³´ „´º´ ɴøÇÈ´ É´¿´¯É° ²¸ÇÈ
³±³¿³³ ¸¿¸¿Á »º° ɸ°³¸¿°ɯ¸É»¯È´¸¿¸ÁɶÉ´ÇÅ´¿ÈÉ´»ÁÉ ¸½¸ µ¯½ ´³´½º Áǯ ¯»È ³¸»º »È ¾Ã´¯
‫פ‬ ³¿´Ç¶¯³ ÉÁ°È ¸¿´°¸È³´ ´» Áǯ ³½ ³»³°° ¶¸¿³» ¾É¸¿ ´ÇÁŽ´ ´»¸³°½ Ç°²³´ ³¯´È³ 
Ƹ Å°´»´À ³È½ DZ³ ´²¸²¸ Ƿÿ Ǹ¸¯ ·¸° ²¸Ç´½ ¯´³ ³»¸» »º´ ´¸»¯ ¼¸¿´Ã³ ¼Çµ Ç°± ²¸½Á³» ¸Ç¯³ °» ɯ ǸÁ³ ´µ ³²Ç¶ ²ÅÈ 
²ÃÀ³³ ³ÈÁ´ ¼¸½Áà ³½º ´» ²ÃÀ ´¿°Ç´ »ŵ ¼Á ¾º¯´ »¯Çȸ »È ¼ÇÁÅ »Á Á½² ¸»¶¿ ´ÉôÆÉ° Á´²¸º´ ´¿Ç´²° Ç´°¸Å³ °Å½» ¾´Æ¸É
»´²± ÈÁÇ µ¯ ´¸ÉÈưȺ ¸Ç³ ¸É´²»¸½ ´¿¸Á É°° ¸É´¸³ ɸǴ°¸Å³´ ɸȸ¯³ ³È¸±³ »º° ¹Ã³½ ³ÈÁ¿ 
½DZ³ É¿´É¶ ¼´¸° ´¿°Ç» ½DZ³ °Éº½ ¯¸°¿´ ¸» ǽ¯ ¾¸¿Á ³µ¸¯ »Á ¾¸²³ ¼´¸° ¸¿Ç¸ºµ³» ³²´É³ ´Ç°¶» ¼²¯ ¾¸°
¹¸Ç¸Å ³´ÅÉ ³ ¾¸¯´ »»º³ »Á »»Ãɳ» °¸´¶½ ¯´³È ³¿´È¯Ç» ‫פ‬
·Çà ¯´³ ³µ ¸·Çà ¾Ã´¯° ¸»Á »»Ãɳ» ´¶´º° 
°Éº½³»Á´É´ºÇ°³»Á¹»³²´É¹»°Ç¼´»È
³²´É³ ÂƸ³³ ²Å½
‫מכתב נלהב לסייע לתלמוד תורה באר‬ 
¸¿¿³ ÉÁº »º³ »Á ¶¶´È¿ ¸¯» ¯´°¯Èº ³¸¯ ‫יהושע בני ברק‬ 
½´·È° ³¸¯ ¼¸ÆÉÉ ³¿´É¶³ ¸º ¹» Á¸²´³» 
¸¿ÇºµÉÈ ´Å DzÀ» ¯ ¾À¸¿ ² ¼´¸° ³µ´Ç¯°
‫תשנ"ד‬ Çɯ´ Çɯ »º° ¸² »¯Çȸ ¸¿° ´¿¸¶¯» ²À°
¾°¯ É´¸³» ÆÇ° ¸¿° ´¿Ç¸Á ³Éºµ ¸±À¸ ¾´º½´»È 
¸ºÇ² ɯ ¶¸»Å¸È »º ¾´²¯ ¸¿Ã» ³»¸ÃÉ° ³°´·» »´²±³ ¾´¯±³ ɯ ³Ç´É³ ¸»´²± ¼Á ²¶¸ ³¿¸½ »Á ¼¸»²±É½ ¾¯Å³ ¸Ç¸ÁÅ´ ²À¶»´ ³Ç´É» ³¿¸Ã 
³ ¹Ç° Áǵ ¼¸Çȸ Ç´² ¼¸Æ³» ³ºµ¯´ ¼¸¸¶° ÇÃÀ ɸÇÆ »È ³°Ç» »ŵ Ç»ÀÆ ³¶½È ¸°Ç ¯ÅÉ ¼³½È ´¿¸É´ÆÉ Çȯ ³¯Ç¸³´ ³Ç´É³ ¸½ 
¸È²Æ½´ ³½È» ³Ç´É° ¼¸ÆÀ´Á´ ´¿´ÅÇ ¼¸È´Á ‫פ‬ ÉÉ°´¼¸Ç²¶°¼¸²½´»³´»¯¼³ ³Ç°²´³Ç´É 
¸¿Çµ¶¸´ ¾´¯ »º ´¶ ¸» Áǯ¸ ¯»È´ ɸ ´½È ¼¸Ç²¿ »Á Ƕȳ É»¸¯ ÇÃÀ³ ɯ Ç´¯» ¯¸Å´³ ¼É´²»¸ ¸½¸½ ³Ç³·´ ³È´²Æ° ¼º´¿¸¶ »º Çȯ
´É²´°Á» ¸¿°ÇƸ´ ³½¸»È ³°´ÈÉ° ³¯²´³ @´À° ³Àò¿ ¯»ÈB ³½²Æ³ °Éº ³°´ ɸ»ºÉ³È ¼¸¿¸°½³ ¼¸Ç´³³ ´°ÇÉ¿È ´¿¸ºµ´ 
É°¶Ç³ ¹´É½ ´¿´ÅÇ ¼¸È´Á´ ¼´»È ¸É¸°´ ¸¿¯´ À³ ¯Å¸Èº ´µ ³¿È° Ç°ÁÈ ¶´É¸¿³½ ¸´Ã¸Ç »Á ¾¸¯´ ¼¸½È ɯǸ´ ³Ç´É° »´²±» ¯´³ ¸ÇƸÁ³
ɶ¿´ ÉÁ²³ ¯ÃÇ¿ ´¿°Ç ÉÁ³ ³É´¯° ¼¸Ç²¿ »Á Ƕȳ É»¸¯ ¼¸Ç¶¯ ¼¸É¸»ºÉ ¼³¸¿°» ¼¸ÈÆ°½ 
É´Á´½È ÇȰɳ»´ ÇÈ°» ¸À´¿ ³ºÈ ³ ¾É¸´ ɲ¶´¸½ ³½²Æ³ °Éº ¾º»´ ´¸»¶½ Dz¶ ²´Á ²À¸¸»´ ¸À´³» ¼¸º¸ÇÅ ɯµ ³Ç·½»´ 
³È½ Èÿº´ ¹Èÿº ¸°¶¯ »º½ ·´È°´ É´°´· »º »Á ÇÅ´¸³ ¶°Éȸ´ ¯Ç´°³ ¹Ç°É¸ ¸³µÁ° ³°¸È¸´ ÉÉ ²´Á´
ƸŸ°¸´»À ¸´»³ ɲ½° ²¸½É ´±¸³¿½´ ´½»´Á° ¯Ç° Çȯ °´·³ ǯ°ˆ ¼È° Dz¶ ´²À¸ ¼¸¿È ³½º ¸¿Ã» ³¿³´ 
¾¸¯È ¸Çº½ ǯȻ´ ²Ç» ¼± Á¸²´³» ÈÆ°¯ °¿ ¹Ç°É¸ ´²À¶ »Á ´» É´²´³» ǽ´¯ ³½°´ ²À¶³ ¹È½°´ ³Ã´Çų ³Ç´É³ ¶´Ç° ¹¿¶½³ ÁÈ´³¸
»¿³ ¾É´¯ È´±ÃÉ´ ¸» É´Á´²¸ ¼³¸É°´Éº ¸É¯° ¼¿½¯ ¸¸¶ ¸½¸ »º ¸» ²¶´¸½° ³ÈÁÈ ¼¸º¸ÇÅ´ ¼¸²¸½»É³ ÇÃÀ½ »²± Ç°º ´½´¸Æ ¾½µ
¸É¸»¶¿ É´¿´Ç¶¯³ ¼¸¿È° ¸º ¸À´³» ´¸ÈºÁ ³µ° »Á ³Èƽ ²´¯½ ³µ´ ²´½»» É´½´Æ½ Ç´ºÈ»
¾·Ç±µ´Ç °¯µ ǽ Ȳ
¸ÇÃÀÈ Ç³¸´ ¸¿»¸Å³ ¸»Á »½± ¸º ´²À¶ °Ç°´ ¾´Ç¶¯³ ¾½µ°´ Ç´³·³ ¹´¿¸¶³´ ¼¸²´½¸»³ ¹È½³
‫תשנ"ו‬ »´²±³ ´²À¶ »Á ¹Ç°É¸ ´» ³²´Éº Ƚȸ ³µ
¼¸¿½¯¿³ ¸²¸²¸» É´²´³» ¼± ¸¿¿³ ´µ É´¿½²µ³°´B
Ç´°¸Å³ ÉǵÁ ¼¸º¸ÇÅ ÉÁº´ É´¿°» ¼´Æ½ ´»°¸Æ
¼¸¯É½ ¼´Æ½ ¼¸Æ³ ¾Á½» ³Ã¸ ¾¸Á° ¹´½É» 
¼Á ¼¸¶°µ ɺÀ½ ²´½¸»° »¸¶É³ ÂÇ´¶³ ¹»³½° ɶ¿ °´Ç» ´ºµ¸È dz¸´ ¸ÇÁÅ ¸½¸° ´ÇµÁ ²¯½ Çȯ »°³ ³µ É´ºµ° Çȯ ¾°Ç ɸ° »È É´Æ´¿¸É»
´É¸°° ¼¸±»Ã´½ ¼¸ºÇ°¯ @¯°³ ¼»´Á» ɽ¸¸Æ ¾ÇƳ´ ¼³¸Å»¶ ¸¯Å´¸ »º½ ³Ã¸ ¾¸Á° ¹´½É» ³»´²± ³´Å½´ ¼¸¸Æɽ ¼³¸Ã 
Ȳ´¶°¯¸Å´³´³²¿ À½°´É¸°°Ç´Á¸ÈÁ°Æ´¿°Ç ¶´¸ »º½ ɶ¿ É´´Ç» ¸¿ºµÉ´ ³²´Éº »°Æ ¯¿¯ ³¸º½´É´ ɺǰ° ´ºÇ°É¸ ¼¸º½´É´ ¼¸Çµ´Á³ »º´ 
´½È ¼´»¸Á° ¾±³ ÄÁ ¸Çà ¼È° ´Æ ´¿ÈÉ ¾À¸¿ ¼±´¼¸Ç´³·³´¸É´Å½°¼¸Æ°²´ ³ÉÇ´É°¼¸º»´³ ¯È¿É¾´È¶Ç½¾½¿¸·È°¸»³²´³¸¾Ç³¯ÇÈ´¯½ 
À½Á Ƕȳ É»¸¯ Ä°´Æ° ¼¸Ç°²³ ´¯Å¸ º¶¯´ °¸·³» ´ºÇ²È Á´²¸º ¼¸¸¶³ Ç´¯° Ç´¯» ³ºµ¯ ´Ÿ ÆÇ° ¸¿° Æû
¯ÁÈÉ É°· ³²¿ ³¿¸¯ÇÉ ´¿¸¿¸Á´ ¼¸°´· ¼¿¸¯È» ´»¸Ã¯´ ¼¸°´·»
‫פ‬ ¼É²´°Á° ¼¸¿³º ´ÉǯÃÉ »Á ƽ³¸° °´ÇÆ°
¼²½Á½° »¯Çȸ´ ¼Ç½µ»´ ¼Ç¸È» ¼¸¸¸´»´
‫תשנ"ב‬ 
Ƚ´¶° Ç´Á¸È³ ÉǸÀ½° ´¿°Ç »¶³ ¸Ç¶¯ Çð
´É¸°° ÇÃÀ³ Àò´³È ¸Ç¶¯ ´µ ³½²Æ³ °Éº´B Ç°¶½³ °Ç³ ¾Ç½ ÉÈÆ° ¸Ã»B ´¿°Ç ÇÀ½ ÂÇ´¶³ ¹»³½°
‫פ‬ ƸÀó º¶¯´ ¼¸ÇÃÀ³ »Á ³É´¯ ´Æ¸°²³ ºÁ´ »Á ²½´Á³ ¾¸¿Á° µ¸°¿´Ã »»´º° ³¶¸È @¹È 
É´¿´È¯Ç³ ɴǸ¶°³ ´»¯B ´¿ÈÉ ɴǸ¶° ¸¿Ã» ÇÃÀ³ ɯŴ³ ÆÇÈ ÇÆÈ ³µ° È¸È ÈÈ¶È ¾´¸º É´º¸Ç¯° ³¯ÇB ¶¸È½³ ɯ¸°° ³¿´½¯° ÆÇó
³Ç´³ ¾º»´ ¾º ¸¿Ã» ³¸³ ²´½¸»³´ ³¯²´³» ³É¸³ @³µ »Á É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ ±´ÇÁÉ »¸¯º° 
@´ºÇ²º É´ÈDz» ¯Å¸ ¯»´ È»¶¿ ¹È ½¯Ç±³È
@´·¸½È³» 
¾´¸À ´º ÆÇ° ¸¿°° ¼¸Ã»¯ À´¿¸º° ´¿°Ç ǽ¯
´¿ÈÉ
‫תשנ"ג‬ 
¸É¸ºµÈɸȳ»³²´½¸¿¯¸É´°Ç´¸Ç´½»º¼²´Æ ‫תשנ"ה‬ »ŵ ¹È ½½¯Ç±³ ¾Ç½ ÉÈ»´¶ °ÆÁ ´µ ³¿È° 
³Ç´É³ É´²³¸ ¸Æ»¶ »º ²´¶¸¯° Æ»¶ ɶƻ °¸È¸»¯ ȸDZ³ ɶÃȽ½ ¯±½ ´¿Á½È ¼¸¿´Ã³ ¸Ã»¯» ´É¸°° »³Æ É»°Æ° ´¿°Ç »¶³ 
Ç°º »¸¶É³È ´½º °¸Ç ¼´È ³»¸»¶ ¯³¸ ¯»È ȱÿÈÉÁ°³¿ÈÉÉ¿È°È´»ǽ¯È¸Ç±³È ‫פ‬ 
»¯Çȸ ¸»´²± »º´ ¯·¸»È ¹È ½¯Ç±³ ¾Ç½ ½¯Ç±³ ´½Á ¶¶´È ³ÇÈ ²¸° ¹È ½¯Ç±³ ¼Á ±¶´ ³Ç ¸¿¸¿Á »Á ¾¿´°É¯ ¹¸²´Æð ´ÇÃÀ ¯Å¸
³µ» ´¿¸ºµÈ ¼È³ ¹´Ç° È¸È ´°» É´¿´ÃÅ µ¯ ´» ³»¸±´ ²¸ÉÁ³ »Á ¹È É´Á´°È³ 
ɯ Ƹµ¶³»´ ¶º³ ɯ ȸ»¶³» À¶´ ³»¸»¶ ³¯Ç´¿ ³Á¸°É »µ¶ ³µ »Á ¼¸Á°´É´ »¯Çȸ ¼´Æ½ƒÉÀ¿º»ɺ»»É´º¸¸È´¿»³½¼ÅÁ°³¿³´ 
¯»¸½½ɲ³¸°¸Ç¶½´»¯»È¼¸°¸´¯³»È¶º³ »¯ ¼¸Á°È ¾É´¯ ǽ¯É ¯½È´ ÈDz½³ »µ´ ¼¸Æ´¶ ¾¸¯ ´¿» ¼¸Æ´¶ ¼¸ÆÆ´¶½³ ¼¸¸¿´»¸¶ »È
³µ» ¸¯Ç¶¯ ²¯ »º ¸Ã» ´±Ç³¿ ³½ ¸¿Ã½ ¾¸½¸¿° ÉÁ°±° ´±Ç³¿È ³¿È½ ¯Çƽ ƒ ¸¿¸À dz½ ³µ ´¿» È¸È ¼¸Æ´¶ 
¼¸½º¶³ »ºÈ ³µ³ ¶º³ ¼Á ÆLj ÉÁ²» ¹¸ÇÅ´ ÁÈ´³¸´³È½¶¸¿³È³»´²±¸Ç²³¿À»¼³»³¸³È ¼¸Æ´¶ ¼¸ÆÀ´Ã´ Á´È ¸½»È´Ç¸ ¸»°° ÀÈ 
¸Ç¶°¿ ¼³È ± É´¯° ¾½´À½³ ³µ »Á ´½¸É¶³ Ç´ÈÆ»´ ¹»¸» ¼³» ³¸³ ¼³½Á ǵÁ»¯ ¾° À¶¿Ã´ ¼´Æ½ È¸È ³ÈÁ¿ ³½ »°¯ ´¿» ¾¸¯ ¼¸Ç¶¯ 
´»²Éȸ¼³»¯Çȸ¸Æ¸²Å´»¯Çȸ¸½º¶´Ç´°¸Å³ ¼³¸²±° ³¸°±³»´ ¼³¸¿É½° »µÇ° »È ¼¸»°¶ ¼¸º¸ÇÅ ´¿¶¿¯´ ¼¸Æ´¶ ¼¸È´Á ¾º ´¿¸¿´°¯²»È
¼º¸Ç²³» »¯ÇȸɴǸ¸Á»º°´Çµ¶¸´¾³¸É´°´ºÇ¯½³»Á½» ¼¸½º¶ ¼³½ ³°Ç³ È¸È ·Çð´ ¼³½ ¾¿´±É³» 
Á¸°Å½ ²¶¯È ³µ ¸²¸ »ÁÈ Ç°² ²´Á ³µ° ȸ´ ²¶¯ ¼´¸ »Æ ɸ°» ²¶¯ ¼´¸ ȸº»» ²¶¯ ¼´¸ ¶¸²³» É´ÅÁ ¸¿¸½ »º ¼¸È´Á´ Ádz» ¼¸½º´¶½ 
¼¸½È¼ÈȲÆɸȳŴǯ´³È³µ°³»±½¯´³ É´½´Æ½ »º° ¾º´ ¼¸»È´Ç¸» ²¶¯ ¼´¸ ¾´Ç°¶» ²¸½É ¹¸ÇÅ´ É´´Å½³´ ³Ç´É³½ »¯Çȸ »»º ɯ 
»º´ ɴǸµ±³ »º ²±¿ ¯´³È ³»±½ ¯´³ µ¸Á´ ³¿È° Äǯ ¹Ç² »¯Çȸ ɯ ´²½»¸´ »¯Çȸ À¶´ ³»¸»¶ ´À¸¿º¸ ¯»È ǽȽ³ »Á ²´½Á» 
¾´ÅÇ» ³¸³¸ ³µ´ ɲ³ ²±¿ ¼¸È´ÁÈ ¼¸Ç°²³ ¼Åǯ° »¯Çȸ ´°È¸¸É¸È ²Á ȻȰ´ ¼¸ÉÈ°´ ¾º»´ »¯Çȸ »»º ɯ ¶¸²³» ¼¸Æ´¶ ¸¿¸½ »º
³°Æ³» É´½»´Á°³°Æ³»È´½ÈȲÆɸ´»²±É¸È¸²º ¼³½ É´¿¿´±É³ »º³ ³µ ¼¸È´Á ´¿¶¿¯È ³½ »º
¯» ¼³´ ´Ã´À ²Á´ ¼»´Á³ ´À½ ¯Ç°È ¾»´º É´ÈÁ»´¶¸²³»³°Ç³Ç°º´¶¸»Å³¼³´¿¸¿´°¯²» 
¼¸½È ¼È ȲÆÉ¸È Ç´µÁ¸ ³°Æ³ ³µ É´ºµ°´
²¶¯´ ²¶¯ »º ¼Åǯ» ´À¿º¿Èº ¯»¯ ƒ ¾º ´ÈÁ ´ÈÁÈ ¼³»È ɴǸµ±³È É´½´Æ½ ȸ´ É´½Èˆ £ 
´¿¸»Á³ÇÁ¸³°Æ³´¼¸½»´ÁÉ»´¯±ÁÈ´¿È³ºµ¿´
¼¸Ç½´¯´ˆ ´³²È»´ ´¿¸¸»´ ´½Çº» À¿º¿ ¼³½ ¼´¸¯´ ¯Ç´¿ ¼³ 
³Á²Äǯ³³¯»½´ˆ»È°Å½»³ºµ¿´¼´Ç½½¶´Ç
¾³¸»Á É´°Ç³» ¯»È ¸²º ¸Èÿ ¹¸»Á ¼´»È
¼¸Àº½ ¼¸» ¼¸½º ³ ɯ ¼º¶É³»¹¸¯³¼¸Á²´¸È¼¸È¿¯¼¸º¸ÇÅ´¿¯¾º»
ÉÁ°±° ¹º¸Ã» ÈDz½³ ¼¸¸À½´ ‹¶Ç´·³ ɯ 
°Ç³´ ¾´É¸Á° ³ÈDz³ ɯ ´½ÀǸà ÉǶ½» Äǯ ¹Ç²°´ ³Ç´É° ¾¸ÆÀÁ ´¸³ ¯»È ¾¸½¸¿° ÄÁ¸É³» Ç°²´ Ç°² »º »Á ¼¸Á²´¸ ¼³È´ ¼É¯ 
³ÈDz³ ɯ ¹È ½¯Ç±» ¯¸ÇƳ Æ»´ Å ³¸¿¿¶ ¼¸Á°È ¼³° ´±Ç³¿´ ³½¶»½» ´¯Å¸´ ´Å°ÆÉ¿ Àº·» ¹¸¯³ Ç´²³ ¸Æ¸²Å ¼Á Ç´²³ ¸½º¶ ¼Á 
´¿°ÇÈ ³¯´Ç ¸¿¯È ǽ¯´ ¹È ½¯Ç±³ ³¿³¿´ ±Ç³ ¯» ǽ´¯ ¸´³ ³»¯ »º ɯ ±Ç³ ¸½´ »¯ ´»¸Å¸ ƒ »¸Å³» ¾É¸¿È ³½ É´¶Ã³ »º»È ³Å¸Á
°´· ¾ÈDz ¼± ÁÈ´³¸´ ³È½ ¶¸¿³È ³»´²± ¸Ç²³¿À³ ¯»¯ ¾É´¯ »º°´ ¾¸°½ ¸²Ç¶ ¸²´³¸ »º ³Ç´¯º» ³µ Ç°²´ 
Á¸°Å³» ¼¯³ ³»¯È³ ³ÇÇ´Áɳ ÉÁ ³É´¯°´ ¯²É³ ¸Ç°² ºÁ ǵÁ»¯ ¾° À¶¿Ã´ ³µ¸¯ »¸°È°È ¼¸È¿¯ Ç´°¸Å³ »»º° ȸ ɯµ 
´¿°Ç ³»Á´ ³»È½½³ ɴȯǻ ³Ç¸È¸ ³Ç¸¶°» ³»´²± ¸Ç²³¿À³ »Á ¼¸Ç°²½ ¼´¸¯´ ¯Ç´¿ˆ Çƈ ³ÈÁ¿ ¯´³ ´» È¸È ³¿Á· ³µ¸¯ ´¯ ³°¸À
³µ »Á ´½Á Ç°²» ¼¸»È´Ç¸» ȸDZ» ´¿¶¿¯ ǵÁ»¯ ¾° À¶¿Ã´ ÁÈ´³¸´ ³È½ ¶¸¿³È Ç´°¸Å°ɴǸÇƳȴÁ´°È´¶¯»´»Á´Ã¯»¯´³ 
¹È ½¯Ç±³½ ³¯Ç´³ ³½ÀÇÃɳ À¿º¿È ¸¿Ã»´ É´Ç´²° ¾¸Ç²³¿À ³µ ³½ ´¿½ÅÁ» ǯɻ ¼¸»´º¸ °È´¶ ¯´³È ´½º ´ÈÁ ¯» ´ÉÁ² ¸Ã»È ¼´È½ 
¹È ½¯Ç±³ ¶Æ»È ²´¯½ ´¿°Ç ¶½È´ Çɸ³» ÉÅÆ ³ÈÆ ¼¯ ¼³» ³¸³ É´»²± ³µ¸¯ ¼³³ °È¶ ¯´³È ´½º É´ÈÁ» ¹¸ÇÅÈ °È´¶ ²¶¯ »º
³µ »Á É´¸Ç¶¯³ ɯ ³°¸À¼¸Ç½´¯»µ¶¸Ç³´¿¸¸»´´½Çº»´º»³¾¸°³» ³È´Á ¯»´ »Á´Ã ¯» ¯´³ ÇÆ Ç°º ¯´³ ƒ ¯» ¼¯ 
´° ³½¸¸ÆÉ³È ³Ç´É³ ¸»´²± ÉÅÁ´½ É°¸È¸° µ¯ É´¸Ç¶¯³ ɯ ´È¸±Ç³ ¯»È ¾´¸º² ɽ¸¸´À½ ³µ ¸²¸ »ÁÈ ¾¿´°É½ ´¿¸¯´ É´ÈÁ» ¹¸ÇÅÈ ³½ 
´¿°Ç ¸Á ³¿´È¯Ç» ³»³¿É³È ´¿ÈÉ Ǹ¸¯ »ºÈ É´¸Ç¶¯³ ɯ ¼³¸»Á ¾¸»¸·½ ¹º ²º ²Á ɯ ɸ²Ç¶³ É´²³¸³ ɯ Ƹµ½ ¯´³ Ƹµ½ ¯´³ 
¼¸Ç´¶° ¶´»È» ¼¯³ ¯È´¿³ ¸°±» ¾´¸² »³¿É³ ¼¸½È¯ ¼³ ƒ ´±Ç³¿È É´Èÿ³ ³È´Á ¯» ¯´³ ´» Éú¸¯ ¯» ³Ç´É³ É´²³¸ 
°¸È¸»¯ ȸDZ³ ´¿°Ç ǽ¯´ ɴǸ¶°° ²´°Á» $¸²Ç¶ ¸²´³¸ ¯´³ ¯»³ ¯»Ã ³µ ¸Ç³´ ¾´°È¶
¹¸ÇÅ ³½½ ÉÁ²»´ °´È¶» ¹¸ÇÅ ¼²¯ ¾° º¯ 
³µ° Æ´ÀÁ» ¾¸¿Á ¼´È ¸» ¾¸¯ ¸¿»¯È» ¸»¯ ¶»È ǵ´Á ¯» Á¿½¿ ¯´³È µ¸Á ¼¯ ¸Ç³ ²¶Ã» »ƴŵ ÆÀ¸Ç°½ ¼¸¸¶ Ç ¾´¯±³ ¼È° ¼¸Ç½´¯ 
³°´Èɳ¸ÉÁ²»¸¿´»¯ÈÈÇȯ»Á¸É°È³¯»¯ ¯»È É´¶½» É´¶Ã³ »º» ÁÅ°» ¼¸È¿¯ ´½´Æ¸È ¼ÅÁ° ¯´³È ²¶¯ ¸²´³¸ »Á ¼Áà ´» ´Ç½¯È 
DZ³ É´½¸ÈÇ ¯Ç½± ¸Ã² ¸Ã»¯ ³»¸Å³ ¸ÉÉ¿È ¹¸¸È ¯» ¼¯ ÇÈÃ¯È ³½º ²Á ɴǸµ± É´ÈÁ» ¼¸¸¶ Ç ¯·°É³ ¼¸½Éˆ ¯´³ »°¯ ¼¸½È ¯Ç¸ 
Ǹºµ½´ ¶½È Ç´¯ É°¸È¸ È¯Ç ƒ »½Å ¼¸Çï É´ÈÁ» ÇÈÃ¯È ¸¯²´ ÉÅÆ »°¯ »º³ »¸Å³» ¯» ³µÈ ³¯Ç½ ³µ »°¯ ¼¸½É ¯´³ ¾´º¿ˆ ǽ¯´
³Ç´É³ ¸»´²± ÉÅÁ´½ ¼³´»¯³¼¸È¿¯µ¯»¸Å³»¸²º¼¸È´Á¯»¼¯´ ¼¸ÆÀÁ³»Á¸º´»ÈÆÀÁ³¯»´»È·ÃÁÈÁ±³
‫פ‬ ·ÈÃɽ ´¶ ¼¯ ³ÇÆ¸È ³½ »º »Á ¼¸¯Ç¶¯ °´· ¸² ¾¸°½ ¯´³ ¯»¯ ¼¸½É ºº ¯» ¯´³ »È
¼¸»È´Ç¸° À´¿¸º° ´¿°Ç ¸Ç°² ¸¿¸½ »º ·ÈÃɽ ´¯ Ǹµ¶ É»¸º¯ É°È ÉǸ½È ³¸³ ¼¯ ´»È ÆÀÁ³ ³É¸³ ³Ç´É³ ¼¯ ¾º» 
³ ¸¯Ç¸ ´Ç°²¿ µ¯ ± ÆÇà ¸º»½ ¯¸°¿° °´Éº ǽ´» »´º¸ ¯» ²¶¯´ ²¶¯ »º µ¯ É´ÁÇ ɴǸµ± ¼¸ÆÀÁ³ »Á ±¯´² ¯´³È ´½º ³Ç´É³ »Á ±¯´² 
ÇÃÀ °Éº¸´ Á½È¸´ ³ °ÈƸ´ ´³ÁÇ »¯ ȸ¯ ´¸É´¶´º°»´º¸²¶¯´²¶¯»º¸º¸¯Ç¶¯¯»¸¿¯ ÇÀ¶È ÆÇ ÉǶ¯ ³¸³ ¯´³ µ¯ ´»È ¾·ÃÁÈÁ±³´
´½È ¸°È´¶»´ ³ ³¯Ç¸» ´¸¿Ã» ¾´Çºµ ¼¯´ ÇÈÃ¯È ³½º ²Á ³µ ɯ Á´¿½» Á¸Ãȳ» ³Ç´É³ ¸Ã»º »¯Çȸ »»º ¸Ã»º É´¸Ç¶¯°
³µ »Á ¸¯Ç¶¯ ¯´³ µ¯ ³È´Á ´¿¸¯ ³ ¸¯Ç¸ˆ ¼¸²Ç¶ ¼³È ɴǽ»È ¼¸È¿¯ ȸ 
³È´Á ¼²¯ ¾°È ³Á´¿É »ºÈ Á´²¸ ³ °ÈƸ´ˆ 
»º ³Á´¿É »º ³°Æ³½ ¼»Á¿ ¯» ²°¯¿ ¯» ƒ ¾¸Ç²³¿À³È ¹º ¸²º ²Á ÈDz½° ¼¸¯´Ç ¸Ç³´ ³µ¸¯ ¼³» ȸ ¼¯ É´¸Ç¶¯³ ¼³° ÇÀ¶ »°¯ 
¼»Á¿ ¯» ³È´Á ¼²¯ ¾°È ´³È½°È ´³È½ ¼É´¯¼¸½¸È¯½¹¸ÇÅȳ½´ÈÁ¯»¼³È»»±° ¼¸Å´Ç ¼³È ´½º ³ÈÁ¿ ¯»È ´³È¸½ »Á ³¿Á· 
³ °ÈƸ´ˆ ²¶´¸½° °´Éº ¾¯º »°¯ ³°Æ³½ ¼¸½Ç´±³ ¼³È »´º¸°º ¼³¸»Á ¼¸Ç½´¯´ »µ¶ ´» É´¸³» ¹¸ÇÅ ¸Ç³ ´À »º ´À ¸Ç³ ‹Ç°º µ¯ 
»Á ¶¸±È½ ³°Æ³ Ç°² »ºÈ ɴǽ» Á½È½ É´Èÿ ³°Ç³ ºº ´±Ç³¿È ¯» À¶´ ³»¸»¶ ¼¯ »¯Çȸ »»º ¸Ã»º É´¸Ç¶¯ 
³È´Á ¯´³È ´³È½ »º »Á Á°É¿ ¼²¯ ¾°´ ³µ ¼È³ ¹´Ç° Á²¸» ²¶¯´ ²¶¯ »º ¹¸ÇÅ ¾º» ¼¸È´ÁÈ Ádz» ¼¸½º¶³ˆ ²±¿ ¾±¸È ¸½ ³¸³¸ 
³Á´¿É »º ´»¸Ã¯ ²°¯¿ ¯» ´»È ¼¸¸¶³ ¹È½° ¼»´º »¯Çȸ ¸Æ¸²Å »¯Çȸ ¸½º¶È ´¿¸ºµ ¼³¸°¯½ »¯Çȸ ɯ ¶¸²³» ¸Æ²Å· ¸¿¸½ »º 
¾¯º »°¯ Á°É¿ ¼²¯ ¾° »º³ »Á ³°È¶½ »º ´»²Éȸ ¼³È ¼¸°È´¶È ¼¸±¸Å¿³ »Á ´½¸ºÀ³ ɴǸ³°´ ³½º¶ ²¯½ ²¯½ ¹¸ÇÅ´ ¼¸½È°È 
²¶´¸½ ³µÈ Á½È½ °ÈƸ´ ƒ ²¶´¸½° °´Éº ¯»È »²Éȳ» É´¯Ç» ÄÇð ²´½Á» ¼¶´º »º° ³µ° ¾¿´±É³» ¹¸¯³ É´ÅÁ¸É³´ 
»¯ ȸ¯ ³ ¸¯Ç¸ ´Ç°²¿È ɲ¶´¸½ É´À¶¸É³ »¸Å³» ÇÈÃ¯È ³½º »¸Å³»´ ‹³»¸»¶ ³ÇƸ ¯¿É° ³µ ¾¸¿Á »Á »µ¶ ǽ¯½ ¯¸°³» ¸¿´ÅÇ´ 
ɲ¶´¸½ É´À¶¸É³ °ÈƸ´ °´Éº ³µ »Á ´³ÁÇ ³È´Á ¯´³ É´ÈÁ» ³Å´Ç ¯»´ Á¿´½ ¯´³È ¸½´ »È ³ÈÁ½³ »Á ¯¸ ÆÇà ¯°Ç ´³¸»¯ ¸°²
³µº ÁÇ´¯½» À¶¸É½ ³°Æ³È ¼´Ç±» ³»´º¸ ɯµ³ ɴȸ²¯³ µ¯ ɴȸ²¯° »»º½ ¼¸Ã»¯ ³°Ç³ ºº ´±Ç³¿È ³Á°±° ȱ»¸Ã 
@° ³Ç´É ÇÃÀ ´»¸°È° °´Éº¸È @¯ É´ÈÆ° ³½½ ¹Ã¸³³ ÆÇ ³µ³ Ç°²³ ²±¿ É´ÈÁ» »¯Çȸ ¸¿° ¾´½³ ´À¿ºÉ³È É´¸³ ¾°´½º ¾¯º 
É°È»»¶½²¸»´³´Ç°ÆȾ´¸º´Ç°Æ½´¿¯¸Å´¸È „³ »´»¸¶ ³¸³È É´»ÈÇɳ ³¸³ ¼¯´ ³¸³È É¿¸¶°°³µµ¯¼¸½È²´°º»¸°È°´³È½É´ÈÁ» 
´» °´Éº» ´¿½½ ÈƸ° ´¸¸¶°È ¼»´¶³ ǽ¯´ „³ È´²¸Æ É´ÈÁ» ¹¸ÇÅ ÆÃÀ ¼´È ¸»° ³ °ÈƸ´ˆ »È 
´´Éȳ ¯»È ÆÇ ÇôÀ ¯´³È ¾´¸º ³Ç´É ÇÃÀ ³¸³ »ŵ ǻø¸·À³È Á´²¸ ³ È´²¸Æ³ ´³½´ ¯º¸¯´ ÁÇÉ À ³º´¿¶ É´º»³° °É´º ¶°³ 
¾º»´ ɽ¯ ¸Ç°² ¼¸Çº¸¿ ´¸³´ Ǹ¶½³ É´²´¯ ¹º »º ¯» ³µ Á¸°Å³» ¾¸¿Á³ ¸º ǽ´¯ ²¸½É ³ÉȽ» ¼´Á°Æ ¯» ³½» ³ÈÆ ¯Ã´± ¯¸³ Ʋ¸½» 
Ç ³½ Á²´¸ ¸¿¸¯ ¹¯ ¾½¿¸¸·È °Ç³» ´¸É¶»È ÇƸÁ³ ¯» ³µ ȸ ¼¸±¸Å¿ ³½º ÇƸÁ° Á°´Æ ³½» ¶°» ³ÈÆ ³¸³ ¼¸Ç´Ã° ´½º ³¶½È´
´» ǽ¯ °¸¸» ¾´Ç³¯ »¯Çȸ »»ºÈ ³Å´ÇÈ Á¸°½ ²¶¯ »ºÈ Á°´Æ ´Á°Æ ¯» ³º´¿¶º´ ³¶½È´ ³ÉȽ ȸ ¼¸Ç´Ã° 
»¸¯Ç±³ ¾Ç½ ǽ¯ ³½ ³¸»²± ¸°Ç ÇøÀ ²¸½ ´»¸Ã¯´»º³½ÇÉ´¸»Æ´È³µ³Ç´É³¸Ãº´±³¿É¸ ƒ ¶°³ ǽ´¯ ¼¸Ç´Ã° ´½º ³¶½È´ ³ÉȽ» 
¾¸¿Á° ¸¿´»Ã ´¸»¯ ¯° ¸º ´¿» ǽ¯ ¾½¿¸¸·È °Ç³ ¼¸ÆÁ´Å ¼¸²´³¸È ¯´³ ÇƸÁ³ ±¸Å¿ ²´Á ȸ ¼¯ ´¿³¿È ¸Ã» ³É¸³ ³Ç¸µ±³ ÇƸÁ ¼¸Ç´Ã°² ³¯Ç¿´ 
À¶¸¸É½ ¯» »»º ¹Ç²° ¼¸¸¶ Ç ¸º ¾¸¸Å´ »¿³ ɱ³¿³ É¶É ³¸³¸ »¯Çȸ »»ºÈ ¼¸Å´Ç ´¿¶¿¯ ²°¯»´ ±´Ç³» ¼³¸»Á ǵ±¿ ¾º »Á´ ´É²´ÁÀ½ 
¸ÉÇ´³ @¾º»B´ À¶¸¸É³ ¾º ¾¯º »°¯ É´½´»¶» ´¿É¸¯½¼¸ÈÇ´²È³½³µ´ ³È´²¸Æ´³µ³Ç´É³ Ç´À¸¯ »È ³¸ÉÈ´ ³»¸º¯½ ´¿³¿È ¼¸Ã´±³ ɯ
¼È½ ´¿¯¸Å´¸È ´» ²¶¯ ¼ÉÀ ƸÃÀ½ ¯»È ¼¸ÈÇ´²È ³½ ÇƸÁ³ ´¿¸Á³°´ÈÉ´ÈÁȺ´Ç´À¸¯»È³ÉȽ´³¶½È´ 
¸²Á ³½ »¸¯Ç±³ ¾Ç½ ɯ ¼Áà ¸É»¯È ³¯ »º ɯ À´¿º ¹» ÇÉÀ¯ ³Ç½¯È ´½º´ ¼É´Èÿ
Á¸°Å¯ ¯» ´¯ Á¸°Å¯ ¸¿¯ ¼¯ ½‡¿ ¸¯½ ²¸±¸ 
¼¸ºÇ°¯» ´¯ ³Ç´É ÇÃÀ ¼¯³ ɽȿ ¸´»¸Á» ¼¸½¸ ÉÈ´»È ´ÉÈÉ »¯´ ´»º¯É ´»¯´ ¼¸²´³¸³
¼²¯ ¾° É´¶Ã ²¶¯ ¼²¯ ¾° Ç°²³ ´É´¯ ³¸³¸ 
¼¸ºÇ°¯ ´¿¸¸³ ¼¸¸¶ ³Ç´É ÇÃÀ» ¾É¸È °¸È³´ Ç´ºµ» °´· ¼´¸´ ³ÉȽ» ¼´Á°Æ ¹º¸Ã»´ ´±´
È´²¸Æ ȸ ·Èó ³µ »´Æ »º ¹º ¯» ³µ ÇÉ´¸ 
°º É´º½ ¯Ç½±° ¼± ǯ´°½º´ ³Ç´É° ¼¸»½Á³ ³É¸³ ³Ç¸µ±³ ÇƸÁ ³º´¿¶° »°¯ À¿³ ÇƸÁ
»¯Çȸ»»ºÈ³Å´Çȳµ°ǽ´¯¯´³¼¸½È¼È
 ´º´ ¸¯»°° ¸¯È÷ ³½º ÇÉ´¸ ¼¸°´È¶ ¼³È ³Ç¸µ±³ ³É¸³ ¾º »Á´ ³²´°Á° ´»ÈÇɳȈ »Á
¯´³ Á¸°Å½ ¯´³È ³µ°´ ³Ç´É³ ¸Ã »Á ´±³¿É¸
¾³¸»Áǵ±È¯É¸Ç°°¯¸¿É²º³²°´Á³¼³½»·°»
„³ ¹Ç²° ¼¸º»´³È ³»¯» ³Å´Ç ¯´³È ǽ´¯
‫תשנ"ח‬ »¸°È° Á¸°Å½ ¯´³Èº ¼¸½º¶ É´Á² ¼¸Á½´ÈÈ
¾²¸°ȸɶ¯³´Å½¼³»ǽ¯²´Á´²¸½É³»·°»
¾¸²´°¯ ¼³ Ç°º ¼²¸½ ¾É´¯ ¾¸»·°½ ¼É¯ ¼¯ 
Ç´±½Ç´½²¯³¼Á²¶¸°ɸǰ³É´Åǯ»ÁÀ½³ É´ÈÁ»¹¸ÇÅȳ½³µ´„³È´²¸Æ¯ÇÆ¿³µ´»¯ É´»Á³» ³° ³°ÉºÈ ³Ç´¿½ ÉÆ»²³ ³µ ³µ¸¯´ 
@¯ƽ° ´¿ºÇ¯³´B ¶¿ÈÉ ¾´¸À ° Ǹ¸¯ ±º °´¶Ç° ¼´¸³ È¸È „³ »´»¸¶³ ɯ ¾ÆÉ» »¸°È° ¼³ ²¸½É ¾É´¯ ¾¸Æ¸»²½È ¾½µ »º ²¸½É Ç¿
‫פ‬ ¸²¸ »Á ¼¯ ·´Èà ¯»È Á²´¸ ²¶¯´ ²¶¯ »º´ ´Çµ¶Èº´ ¼¸¿½È³ »º ´¯½·´ ´²½Á ´º´ ¾¸²½´Á
³Ç´É É´¶Ç¯ É°¸È¸ ɯ ¼¸Æ³ »´Æ »º ¯» »´Æ É´¶Ã ´¯ »´Æ ²´Á ³¸³¸ ³µ ¼Á¸È´³ ³²´°Á³ »Á ¼Èÿ Ç´À½» ³°´ÈÉ°
‫פ‬ ¼²¯ ¾°È ³½ »º ¹»½ ÉDz³ ¼Á °´Ç° Á°´Æ »Á ³ ɸ°° ³²´°Á³ ¸²°´Á ¼¸¿³º ¸²¸ »Á ³
¼¸Ç¸ÁÅ» µ°¸¿´Ã° ¼¸Ç´Á¸È ÉǸÀ½° ƸÀó ±³¿É³» ¼¸Å´ÇÈ ³»¯ »¸°È° ³Å´Ç ¯´³È ǽ´¯ ´ÇÁ³ Çȯ É¶É É´Ç¿° ¾º ¼± À¿³ ³ÈÁ¿ ¾º
‫פ‬ ³µ´ ¼¸½È ¼È ³µ° Ȳƽ ¯´³ ³ ¹Ç² ¸Ã» ¼´Á°Æ¯»¹º¸Ã»´³²´°Á³¼´¸Æ»ÁÉ´½»¼Èÿ 
É´°Ç »Áà ´¿°Ç´ ÆÇ° ¸¿° ǸÁ» ɴǸ¶° ´ºÇÁ¿ ³ »´»¸¶³ »Á ¾´Æ¸É ³¸³¸ »ºÁ°»°È³²´°Á³¯¸³ÈÉ´²´³»´»»³»¯»¯ 
¼Æ¸È¾º¯Èĸ»ÇƸº²Ç½ ÇǸÁ³ȯǺ¾³º¸È È¸È ³¸Ç´±¸·Æ³ ɽ¯°È Ç´µÁ¸ ³°Æ³ ³µ°´ ´Çµ±È »µ¶° °´ÉºÈ ³¸¯Ç ¯¸°½ ¶°³ ³¿³´
ǸÁ³ ɯ ¼½´Çɸ»¯Çȸ»»ºÈ³ºµ¿´ƸÀÃÉÀ¶´³»¸»¶ ³Ç´¿½³¼Á¾¸¿Á³¼±´²¸½É³ɯ»·°»¼³¸»Á
‫פ‬ °´· »º» ³ºµ¿´ »¯Çȸ ¾ÇÆ´ ³Ç´É³ ¾ÇÆ ¼´Ç¸´ ¯¸°½¯»¯´³³²´°Á°´»ÈÇɿȳ¸¯Ç³³½»°¯ 
µ°¸¿´Ã ³¿·Æ ³°¸È¸³½ »ŵ ¾Ç½ ÈÇà Çȯº ƲŠ»¯´± ɯ¸°° ¯» ¯´³ »°¯ ³µ» É´¸¯Ç ´» ȸ ¸»´¯´ É´¸¯Ç
´»·°È »µ¶° °´ÉºÈ ³¸¯Ç ÆÇ ¯¸°½´ Ǹºµ½ 
´¿° ·¶»²°¸´ »ŵ ¾½¿³º ¼³Ç°¯ ¸°Ç ´³´»¯È 
¼¸¯°È ¾´¸º °¸È³´ ´²ÁÅ É°¸À» ǵÁ¸»¯ ¸°Ç ‫תשנ"ז‬ »¸°È° ³¸³ ³µÈ ¾» ¯¿½ »°¯ ³²´°Á³ ɯ ¼³» 
É´¯Ç»¼¸Ç´¶°»°´·¯»³µ¸»»º³Ç´°¸Å³½¸»¯ ¯¸°½ ¯» ¯´³ ³µ´ ³²´°Á° ´»ÈÇÉ¿È
À´¿¸º° Ç°²»´ ÂÉÉȳ» ³¿´È¯Ç» ´¿°Ç Á¸±³ 
¹ºÈ ¸À´³´B ¼»¸Èº³» ³Å´Ç ¸¿¿¸¯´ ³µ ɯ ´¶º »º° ¶Ç· µ¯½´ µ¿ÈÉ É°· ¼¸¶¯» °» È¸È ¼¸¯´Ç ¼¯ ¸º Á½È½ ¶°³ ¸Ç°²½ úÁ 
ÆÇ ¯°¸È °ÆÁ¸¾´¯± É°¸È¸» ÇÈƳ° ¼± ±³¿¸ ¼¿Á½» ¼¸Ç°² ɯȻ´ ¼¸À´¿¸º» Á¸±³» ´¶ ´»Èº¿ »º ¼²´ÆÈ ÉÁ²» ¹¸ÇÅ ɴǸµ± 
´ÀÃɸ ¼¸Ç´¶°È ³Å´Ç ¯»È ¸Ã» ¼Áà ¸²¸½ ¼¸¯´Ç ¼¯´ ɴǸµ± ȸ µ¯ ³µ³ Ç°²° ´»ÈÇÉ¿
‫פ‬ 
³°¸È¸» ¼± ¼Áð ¼Áà ¸²¸½ ¯°» ¼¸ºÀ³´ ³µ» ³¸³È ¹¶Çº »Á ³²´°Á³ »Á ɴǸµ± ȸÈ
²½Á½° ¸½´¸³ ²³ ¼´¸À° Àȳ ɯ ¼¸¸À ´¿°Ç
@³µ½ Á²¸¸ ¸»»º³ Ç´°¸Å³È ¯»° ³¿·Æ »»ºÈ ¾½µ »º ³µ ¸»° ³²´°Á° É´»ÈÇɳˆ
¼È Æ´µ¸¶ ¸Ç°² ¯È¿´ ¯É° ¼¸Ã»¯
‫פ‬ É´¸»³ »´º¸ ¸³ ¯»ˆ ³²´°Á° Ƶ¶ ³¸³ »¯Çȸ
‫פ‬ ³Ç¸µ± ¼¸¯´Ç ¼¯´ ³²´°Á³ ɯ »·°» ³Ç¸µ± 
³Å´Ç ´¿¯ ´²ÃÀ³° ¾¸ÆÀ¸² ²°Ç±³ ¸Ç°² ´»¯´
°¶ ¾¿´°É¯ ¹¸²´Æð ´ÇÃÀ ¯Å¸ É´»ÈÇɳ ³¸³È ¾½¸À ³²´°Á³ ɯ »·°» 
»È ³¿´È¯Ç³ ³¿È³½ ²¶¯ Ç°² Ǹºµ³» ÆÇ 
³½º ¾É¿ ´¿¸°Ç µ¯ ³²À´¿ ³°¸È¸³È ³°¸È¸³ ‫פ‬ ¼´¸³ °´¶Ç°È ¹¸¯ Á²´¸ ²¶¯ »º ´¿¿´°¯²» 
¯´³ ¯»Ã Ç°² ³¸³ ³µ ¼¸Ç°²³ ²¶¯ ¼¸Ç°² µ¿ÈÉ É°· ¶¸ ¸¶¸´ ÆÈ ¾½ ¯DZ³ °É´º ²±¿ ³Ç´É ¸¿° ²±¿´ ³Ç´É ²±¿ ³ÉÀ³ ¯»½ ȸ 
Ç´Á¸È³½ ÆÇ ³¸³É ³°¸È¸³È ³Å´Ç ¯´³È ǽ¯ °Ç³ ƶDZ³ ´¿°Ç» ǽ¯ ±Ç°À±¸¿´³ ³¸»²± ¸°Ç ³µ É´´Å½´ ³Ç´É ¸Ç½´È ²±¿ ¼¸½º¶ ¸²¸½»É 
Ä´°¸Æ ¯» »°¯ ¾º ¼¸ºÇ°¯ Ä´°¸Æ ¸»°´ ¾´È¯Ç³ ³½ ¼´»¶ ¼Á ¾´²¸¿ ³¸³ ¸º ´¿» ÇøÀ ¾½¿¸¸·È ¼¸²²Å³ »º½È »º ´¸ÈºÁ ´½º ¹º »º ³¸³ ¯» 
³¸³ ¯» ²´ÁÈ ¾´¸º ³´½É Ç°² ³¯Ç¿ ³¸³ ³µ´ $³ÈÁ½³ ³¸³ ²±¿ ³ÉÀ³ ³ÉÀ³ ¼¸Á½´È ²Å »º½ ¼»´Á³ »º 
ǽ¯ ´¿¸°Ç Ä´°¸Æ ¸»° ³°¸È¸ ³½ÆÈ Ç°² ³µº ³¿È ¸Å¶º ¸¿Ã» Ƿÿ ´°´ÇÆÈ ²¶¯ ¸»¯ ¯° ¼¯ $³µ ³½» É´´Å½´ ³Ç´É ¸Ç½´È ¼¸²´³¸³ 
¼¸º»³½³ ɯ Ç°º ¼³» ȸ Ä´°¸Æ ¯¸°¿ ¼¯È ¼¸È¿¯³°Ç³¼ÁDz¶°¯Å½¿È¼´»¶¼»¶³¿³´ É´»ÈÇɳ¯´³¾´ÇÀ¶³È¾½¸À³µɯ¼¸¯´Ç 
¼³»È ¼¸¿½µ³ ɯ ¼³»È ¼¸ºÇ²³ ɯ ¼³»È ¸º ´» ǽ´¯ Ƿÿ³ ´°´ÇÆ´ »¿³ ´°´ÇÆ ¼±´ É´»ÈÇɳ ³¸³ ¯½ÉÀ½ ¼´¸³ È¸È „³ »´»¸¶ 
³Ç´É É´¶Ç¯ ¯» ³µ »°¯ ³¸»Á ¸¿° É´¸³» »´º¸ ´¯Å¸¸ ¼»´ºÈ ÈÆ°½´ ´É¯ Ç°²» ³½ ´» ȸ ³µ» ³ÅÁ³ ¯»¸½½´ „³ È´²¸Æ »È ¾¸¿Á° 
Ç°² ´À ³»¶É³½ ³°¸È¸ É´¿°» ¼¸Å´Ç ´¿¶¿¯ ° ´¿½½ ÈƸ°´ ¶Éý³ »Á DZÀ´ ´¯Å¸ ¼»´º´ ¼¸»´º¸ ¯» Ç°² ¼´È´ „³ È´²¸Æ° Ƶ¶É³» 
´°ÇÉ¸È É¸È³ ¾´ÅÇ´ ³°´· ´¿¸É¿´ºÈ ¾´¸º ¯´³ ¾º´ ¾´È¯Ç³ ³»¸»° É´¶¸»À³ ÉǸ½¯° ³°¸È¸° ³µÈ ´Ç½¯ Ç°º ¼¸Ç´¶°³ ³º´¿¶ É´°¸°À°È 
¸¯²´° ¼¸½È ²´°º µ¸Á »²±¸È´ ³Ç´É ¸²½´» ³¸³ µ¯È ³¿È³ È¯Ç °ÇÁ° É´¶¸»À³ ÉǸ½¯° ¼¸Ç´¶°³ ¼¯ ´¿ ǽ¯ ³°¸È¸ ȯdz µ¯´ ³ÈÆ 
¼¸²¸½»É ²´Á ¸À´³» ³ºµ¿´ É´Á´È¸ ´¿» ³¯Ç¸ ³¸³ ³º´¿¶³ É°¸À½°´ ¾º» ¼²´Æ ¼¸Ç°² ¯È´¿ ɽ¯°³Å´°Æ´¿¯°³µ¯´³Å´°Æ´¯¸°É¼¸ÈÆ°½
¼»´º ·´»Æ»´ ¼¸ÇƸ É´Á¸°Æ°Á¸±½³¸³È²°»½¼¸Ç°²¯È´¿´Á¸±½ ³µ ǽ¯ ³°¸È¸ È¯Ç³È ´½º »°¯ ¼¸Ç¶°´½ 
°¸¸» ³²´³¸ ¾´Ç³¯ ¹²¸²¸ ¹ÇµÁ¸ ²´ Ľ¯´ Ƶ¶ ²´Á´ ¸»»º Ç´Á¸È Ç´À½» ¼¸¸Á´°È »º DzÀº ³º¸È½³ ³°¸È¸³ ¾½µ Ç´°Áº Ƕ¯ ´³È½ ³¸³
¾½¿¸¸·È ¾½µ³¼´¸À´¾½µ³ɶ¸Éþ´±ºÁ¸±½³¸³¼¸½Áà ³¸»Á¸¿°Ƚ½¼¸²¸½»É³¶¸½Å³´³»²±´³»²±´
³°¸È¸° ´²´½¸» Á°´Æ ³¸³ ¯´ ¼¸Ç´Ã »¸»´ »È ɴǸó »Á ¼¸Á½´È ¼´Æ½ »º° ¼¸Æ³°´½
‫תשנ"ט‬ ¼¸Ç´Á¸È´¸³¾º´¼¸Ç´Ã»¸»°É´¿´È¯Ç³¼¸¿È° ³°¸È¸³
¼¸¿È°³µ³¸³¹º´³°¸È¸³¸¿°»´É¸°°¼¸Á´°Æ ³¸³É ɯµ³ ³°¸È¸³È ³¸³ ´¿¸°Ç »È ¾´Ådz 
»¸»°È ³Ç´É É´¶Ç¯° ³ÈÁÈ ³ºÃ³½° »¶³
É´ºµ» µ³´Á° ¾²Á ¾± Ƚ½ ³µ ³¸³´ É´¸¿´½²Æ ³Ç´É³ ¼Á ¸´¿¸È ¼´È ¸»° ³¸³È ³½ »º ¼Á
³Ç´É ¼¸²½´» ¼¸Ç´Ã
»ƴŵ »´²±³ ´¿¸°Ç »È ³Á´°Æ³ ´ÉÁÃȳ» ¼¸Çº´µ ¼»´º É´²¸½³ ¼Á ¼¸¸½È ɯǸ³ ¼Á
‫פ‬
É´¸³» »¸¶É³ ¼¸¿È³ ¹È½° ¾º ¸Ç¶¯ ¼¿½¯ É´»´°¶É³ »Á Ç°¸² ¼»´Á³ »º ɴǸµ± ³¸³È 
É¿È° ¯·¸»È Ƹ¸¶À ³È½ Ç ±³Ç³ ÇÃÀ½
ÉǸÀ½ »È É´Á¸°Æ³ »º ¹»´³´ ·Á½É½ ´²½»¸³Ãǽ¯³°¸È¸ȯdz»°¯ɴǸµ±³²±¿ 
¼¸¸Ç³Å°Ƚ´¶Ç´Á¸È³¸³Çȯº¹ÇÁ»·¿ÈÉ
³°¸È¸» Á¸±½ ³¸³È ¼¸¿½µ³´ ¼¸¸»»º ¼¸Ç´Á¸È³ ÇÈï ¸¯ É´»¸» ³È»È ¼¸½¸ ³È»È ǽȽ 
³½º ¶¿ ´¿°ÇÈ ³¸³ ±³´¿³ ¸Å¶´ È»È ³ÁÈ°
É´¸´ºµ ƸÃÀ½ ³¸³ ¯»È ¸¿Ã½ ³¯Ç¿º´ Ƴ ¼¸Ç´¶° ³»¸»´ ¼½´¸ ³¯Ç¿ ³¸³ ³µ ¹¸¯ ǯɻ 
³Ç¸Á½ ³É¸³ ³Á ɸ¿°Ç³´ ¼¸¸Ç³Å° ɴƲ
¼Áý Á¸±½ ³¸³´ ´¿½Á ´¿¸°Ç ³¸³ ¾¸¸²Á »°¯ ³µ ɴǽȽ° »º³ ÈËÅ´½ É°È ´²½»´ ´°È¸ 
Ç´Á¸È³ ¸Ç°¶ ´¿²½´Á° ɶ¯ ¼Áà ³¿³´ ´É´¯
³¸³¾º´´¸»¯À¿º¸»ÇÈﳸ³´³°¸È¸»¼Áû ɯǸ³Ç´É´³Ç´É´³Ç´É³Ã¾É¿È¹´¿¸¶³³¸³ 
¯» ´¿°Ç »È ´Ç²¶» Ä´¶½ Ç´Á¸È» ¼¸¿¸É½½
º¶¯´ ³°¸È¸³ ¸¿°» ´É¸°° ¼¸Ç´Á¸È³ ÇÀ´½ ¹¸È½³» »º´¿È Ç´µÁ¸ ³Ë°Æ³ É´²¸½´ ¼¸¸½È 
¯»´ ɴƲ ³½º ´¿É½³ »¸±Çº É»²³ ³¶Éÿ
³µ°´ É´¶Ã ³¸³¿ ´»¯ ¼¸Ç°²° ¼± ¾½µ³ ¼Á ³ºµ¿´ ³¸»Á ¸¿° ¼¸²¸½»É° ´»´°± ³°Ç¸È ³¯»³ 
»ÈÉ»²³³¶ÉÿɴƲ³½ºǶ¯»³±³´¿Á½È
³¿¸ºÈ ³É»± É´¸´»± ÇÈÁ »È ³È±Ç³³ ɯ ȸ ¯Ë°° ¼¸É½³ ɸ¸¶É» ´¿»´º 
´²º¿» ¼È½ ¯ÇÆ ´¿°ÇÈ ¸É¸¯Ç´ ¹´½À³ Dz¶³ 
¸É¿°³ ¯»È ɴǽ» ¾½¿¸¸·È ¶¿ ±³Ç³ °´³¯³ ´¸ÈºÁÈ ²Á ·Á½ ·Á½° ³¿¸ºÈ³ ³Æ»ÉÀ¿È ‫פ‬ 
¸º É´°¸È¶ »º ¹º» ¸ÉÀ¶¸ ¯» Ç°²³ ÇÈà ³½ »ŵ »´²±³ ´¿¸°Ç ´¿¸Á´Ç ´¿¸°¯ ´¿½Á½ Æ»ÉÀ¿ ³°¸È¸° ¾¯º ²´¶¸°´ µ´°Ç± ¯DZ³ ¸Ç°² ´»¯´ 
»¸¶É³´ É»²³ ³¶Éÿ ɴƲ ³½º Ç´°Áº ²¸½ ¼¸½´Ç½ ¸µ¿±» ¸²º ²Á ²´¯½ ²Á ¾¯º Ç´ÈÆ Ƚ½ ³¸³È Ƴ
»¸±Çº Ç´Á¸È³ Æ´µ¸¶¸Ç°²Ç°²½´³°¸È¸»Á¸±½³¸³È³º´¿¶°´ È¯Ç °ÇÁ° ³°¸È¸³ ³½ÆȺ ³¿´È¯Ç³ ³¿È°È
É´¸³» ¯»È ¾¸¿Á³ »Á Ç°²½ ³¸³ ¼¸½Áà ³°Ç³ ¯» ¯´³È ǽ¯ ¯´³ ·¿Èɳ ¾´È¯Ç³ ³¿È³ 
´¿¸º¸¶È ´»¯³ ɴƲ°È Çǰɳ º¶¯ ÆÇ
¹»´³´ ¸À´½ É´¸³» ¯»¯ ³²´°Á° ¼¸»ÈÇɽ ´» È¸È ¾´¸º ³°¸È¸° ³Ç° É´»ÃÉ» ¯°» »´º¸ 
³»ÆÉ¿ ´Á°Ç ɯ ǸÁ³» ³È±¸¿ ɸ¿°Ç³Èº
³É¸³ ³Ç¸µ±³ ÇƸÁ ³º´¿¶°È É´»ÈÇɳ ¯»» ¾º»´ ³Ç° »»Ãɽ ¯´³ ´°È Á´°Æ ¼´Æ½ Ç°º 
¯»´ ¾±¯³ ɯ ³Ç°È´ ³»Ã¿´ Dz¿·À° ³»±Ç
³Ç¸µ±³ ³É¸³ ºÁ´ ³²´°Á° ´»ÈÇÉ³È »Á ·´¸³ ÉÀ¸¿º ¸¿Ã» ų¶¯ ³ÇÁ° Á¸±³ ¯´³ 
³¯¸Å´³ ¯»´ Ç´Á¸È³ »·°É¸ ³»»±°È ³½¸ºÀ³
³¸³ ¯» ´»ÈÇÉ³È ¯»´»´ ³²´°Á³ ¼³½ »·°» ·´±¯ ¹Ç°»´ ǽ´» @³ÁÈ ¸Å¶½ ÇÉ´¸ ÉÅÆB 
Dz¶» ³É´¯ ¶Æ¸ ´¿°ÇÈ ³ÈƸ° ÆÇ ³¸Ã½ ³±³
»ÁÈ ÇÇ´Á µÁ´ ɴǸµ±» ¼´Æ½ É´¸³» »´º¸ ´¸»¯ ɺ»» ´ºÇ·Å¸ ¯»È ¸²º ¼¸Ç´¶°» dz¯¸ 
Ç´¶¯½ ¼± ¼¸Ç²¶³ ¸¿È ¾¸° Ç°Á½ ȸ ¸¿È³
º¶¯ ´¸³¸ É´»ÈÇɳ ȸ ¼¯È ÉÁ²» ¯º ³¿È³ È¯Ç »È ¸¿È »¸»° ÉǶ½» ³¿³´ ´É¸°» 
ɯ ´¿°Ç ÈƸ°È ³½´ Ç´Á¸È³ »¸¶É¸È ¸²º
Èÿ ɴǸÀ½° ¹Ç´Å ¸²º ²Á ¼¸¸ÈÆ´ É´¿´¸À¿ ´³È¸½ ¼´¯Éô °¸ÇÁ½ É»¸ÃÉ ³°¸È¸° ´»¸¶É³ 
³·¸½° °ºÈ» ³» Á¸¸À» ¸²º ³¸³ ´²º¿ ÉǵÁ
Á¸±¸ ¯»È ´½ÅÁ ɯ Ƶ¶½ ¼²¯È »ºº´ ·Á½º ´º¶¸È´³°¸È¸»´ºÇ²°³°¸È¸ȯdzÈǽ¯´ÄÇ 
°¯´ºÈ ´¿°Ç Ç´Á¸È³ ¾½µ°´ ¸¿È³ Dz¶° ³»È
¼¸ÈÆ ¼¸°Å½ ´½ÅÁ½ ¹À´¶ ¯´³ É´»ÈÇɳ» Á¸±³È²Á³¿´È¯Ç³³ºÇ°°´»´¿¸É½³¾º¯´´» 
´Ã´±ºÈ ´Éȯ »È ·Çð´ ´É»´µ °¯º ɯ ²¸½É
·Çü´È°»ÈÇɳ»¯»È³µ²´À¸Ç´ºµ»¹¸ÇÅ´ ¹»³ ¯´³È ǽ¯ ¯´³ ³»¸Ãɳ Ƕ¯´ ³°¸È¸» 
³´´»È° »¸±Çº Ç´Á¸È ¾É¿´ ÉÁ² ¶¸À³» ¶¸»Å³
³º´¿¶³ ¸½¸½ ɯŻ É´¯Ç» ¹¸ÇÅÈ ǽ´¯ ³¸³´ ¾´È¯Ç ¼´¸ »È ³¶¿½ É»ÃÉ »»Ãɳ» À¿º¸°» 
³°ºÈ ³µ ¾½µ »º ɸ¿°Ç³´ ¼¸¸²¸½É³ Ư½È¸±°´
³º´¿¶» ´À¿º¿È ³½½ ¼¸½½´Ç½ ÇÉ´¸ ·¸»¶³´@´É¸°°»»Ãɽ³¸³¯»¾¸¸²Áµ¯B³Dz 
¯» ¸²º ³¸Ã½ Ç°² Á½È¸È ¸»° Ç´°È ¾±¯ ¼Á
 ³Ç´É É´¶Ç¯ » ¯°» ¹¸ÇÅ ¯´³È ³µ ¸Ç¶¯ 
¼´É ¼Á ÆÇ´ ¼¸¸Æɳ» ³Ç´É Ç´Á¸È» Á¸Çó» ‫פ‬
È¯Ç »È ¾´È¯Ç³ ¼´¸³ »º ¸É¸¸³ ¯» ´Ç½¯°
¾¿´°É¯ ¼¸¿Æµ½ ¼¸»´¶³ ɸ°» ³ÁÀ¿ Ç´Á¸È³ ¸ÆÀ¿¸° µÇ¸´°ÆÁ¸Çdz¹»°ÇÁȸ´¼´»È²À°
ÈÆ°» ´É¸°» ³»Á ¯´³ ¯°» °¸¸¶ ¸¿¯ ³¿È³
¸¿
‫תש"ס‬ ¯»È »Á ¼²¯³ ÇÁ·Å½ ¼¸½Áà ³°Ç³ ³¿³
³º´Ç¯¹Ç²³¸³³µ´¹Ç²»¯Å¸´ɸ¿°Ç³½É´ÈÇ
¯´³È Á²¸ ¯» ²¶¯ ¯´ ¹Ç²³ »º ɯ ¹»³´ 
ÉÆ´»¶½³ ÉÁ¸¿½» ÉDZ¯ ¼ÀÇ´Ã ÂÇ´¶³ ¹»³½° È´¯¸ ´» ¼Ç´±´ ³´Å½ ɲ´°Á ´É²´°Á° ¶¸»Å½ »º» dz¯¸ ·´±¯ ¾É¿ ³»¸Ãɳ ¸Ç¶¯´ ¯°¸ 
´°Éº¸ ³½ °Éº½³ ɯ ´½ÀÇøȺ ³»¯È ³¸³´B ¸Æ²Å· ¸¿¸½ »º ³È´Á ÇŸ³ ¾´¸À¿ »º³ ¼¿½¯ ¼È³ ³½ ¼Áà ²´Á Ç´¶° »º »¯È´ ¼¸Ç´¶°³ 
¯»È ǽ¯ ´¿°Ç´ °´Éº» ǯ´É ³µ¸¯ ÉÇÉ´º° ³´Å½³È»º´³»´²±³´´Å½´É¸¸ÈÁ°¼²¯³ȯ¸» ³°¸È¸» Á¸±³ ¼¸¿È ³½º ²´Á ³µ ¸Ç¶¯´ ´»È 
´³È¸½» ¼´Ç±¸ ³µ ¼¯ ¸º ÉÇÉ´º° ¼´»º ´°Éº¸ ³µ ¹¯ ¼¸¸ÈÆ ³È´Á ÇŸ³ ÇÉ´¸ ³»´²± ÇÉ´¸ ³Dz ° »¸»° °¸ÇÁ½ É»ÃÉ» 
´º´ ¾Ç½ ´°ÉºÈ »»±° °Éº½³ ɯ ¯ÇÆ» ¯» ´À ³µ° ¹¸È½½ ºÃÁ¯ ¼²¯³ ¼¯´ ´¿´¸À¿ ÆÇ
³»¸»° ¼± Á¸±½ ³¸³ ¯´³ ³Ç´É ɶ½È° ¼±´ 
´¯ÇƸ ¼»´ºÈ ³Å´Ç ¯´³ ¸º ¼»ÉȽ ¯» µ¯ ²´¯½ ¯¸½È² ¯ÉÁ¸À ´» ¸³¸
ǸÁÅ ¼²¯» ¼±È ³º´Ç¯ ¹Ç² ³µ´ ÇÆ´°° ¼±´
@ ¾½²¸Çà »¯Çȸ Ç ¸Ã½ °Éº½³ ɯ ¼´»º´¿» ¸³¯»³°¸È³°´¿»¶É³ÈºÈÇ´ºµ¸Ç³ É´Ç´°±½ ³»Á½» Ç°º ³¸³ ¯´³´ ɺ»» ³ÈÆ
‫פ‬ ´·»Æ¿¼³°È¼¸Ç¯´Ã½¼¸¿¸¿°ºº»´¿¸ºµ²À°´ ´¸¿° ¼Á ²´ÆÇ» ¯° ¯´³È ǽ¯ ¯´³ ³»¸»°
É´½°¸ À½Á Ƕȳ É»¸¯ Ç´¯» ¯¸Å´³ ³°Ç³ ¼¸²¸½»É ³° ³°¸È¸° ³Ç´É³ ɶ½È° ¶´½È»´ ³°¸È¸³ ¸¿° 
¯¿²´Ç± É°¸È¸ ÉÇ°Á³° ²½Á ³¿È³ ¹»³½° ¯ÉÁ¸À ³µº ´¿» ¸³¸È ¼¸Ç½´¯ ¸³ ¼¯ ¸¯²´³´ ¹º´³Ç´É¾É¶»³Ç´É»É´»Á»Á¸±³¯´³ÇÆ´°°´ 
@°ÆÁ¸ ǯ°» ¾¯º½ Ƕ¯»´B ³È½ ¶½È¸ ɸÇÆ» ¹º»°¯³ÇƸ³µÈ°´È¶»´¿»³ÈƳ¸³¯¸½È² »»Ãɳ» Á¸±½ ³¸³ ¾º´ ¼¸¿È ³°Ç³ ²´Á Á¸±³ 
ɲ³ ɯ Ç´ÆÁ¸È ÆÁ´Å´ ²½´Á ²¶¯È ÉÁ²³ È·È´·½ ³¸³Èº ¶´É¿³ ¸Ç¶¯ ÇÆ´°° ÉǶ½»´ Äǯ°ɴǯ´Ã½³½É´¸³»³°¸È¸³³¶¸»Å³³°´ 
¼¸ºÀ½ ³É¯È ´È´Ç¸Ã ¸Ç³ ÆÉ´È´ ²½´Á ³É¯´ Á½È ɯ¸ÇÆ ¼¸½Áà ³½º ¸°¯ ¼Á ¯ÇÆ ɸƻ¶ ¼È´¿°ÇÇÀ½Èɶ¯³ÈDz¾¯º¯¸°¿´»¯Çȸ 
´» ¾É¸¿ ¹¸¯³ ¼¸»¯´ÈÈ ³½´ ɲ³ ɯ ´ÇÆÁ¸È ¯´³Èȸ±Ç½¯´³Èǽ¯²´Áµ¶¯´ɸǶÈ»È ²¯½ ²´Ç¸ Ç´²³È ɴǽ» ³ ¹´Ç°È ³¯´Ç ¸¿¯
$³½¶»½ ³ÈÁ¸´ É´»Á» ¼Áà ²´Á ¯ÇÆ É´ÁÈ ³½º ¸Ç¶¯´ ¯ÇÆ ¯» »»º° É´´È³» ¾¸¯È ²Á ¼¸½²´Æ³ É´Ç´²» À¶¸° 
´¿¸¸³ ¹É´¯ ±´Ç³¸ ¸¿¯ ǽ´¯ ²¶¯ ³°´ÈÉ ³È´Á³°Ç³´É´¯´¯ÇÈ·È´·½³¸³È¾½µ³»º´ ¯»´ ¼¸½²´Æ³ É´Ç´²³ ¸°±» ´¿»È Ç´²³ ɯ 
³½¶»½³¸³ÉÇÈ︿ȳ´ɲ³ɯÇ´ÆÁ¸È ²´½¸»³ ÁŽ¯° ¯´³È ´½º ¼¸²¸³ ¼Á É´Á´¿É ¼¸¯Ç´½¯³ ¼¸¯¿É³ »È É´Ç´²³ »Á ¼¸Ç°²½ 
´¸³²¸½É³»È½½³ɴȯǻÆǼ¸Á¸°Å½È³½ ¼¸¸²´½»É ¼¸Ç°² ǽ´¯ ´É´¯ ´Á½È ¸Ã¯´ É´Ç´²» À¶¸° ¸Ã¯ ¯»¯ ¼¸¿´Ç¶¯³´ ¼¸¿´È¯Ç³´ 
É´ÈÁ» ²½»É½ Ç´°¸Å³ É´²Çÿ É´Á°Å³ ¸ÉÈ ¾¸»¸Ãɶ¸¿³»¾´È¯Ç³¼´¸°¼´Æ»¶´º´»³¸³¯» ¼¸È¿¯´¸³¼²´Æ³Ç´²°²´Ç¸ºº¯´³¼¸¿´Ç¶¯³ 
ȯdzɯ´Á¸Æȸȸ²Á ¸³¹¸Çů»È¼¸Æ´¸² ´º½À¸È¸°³¸¯²ºÈǽ¯´³°¸È¸°Ædz²¸½Á° ǵ´Á ¼¸¸¶ ¸°Ç ¼¸¸¶ Äö³ ¾¿Ç½ ´½º ¼¸»´²± 
»»º° À¿º¿ »º³ ¼¸È¿¯³ »Á É´¿½¶Ç ½±° ³°¸È¸° ¶¸¿³» ³»¸¶Éº»È Ç°´ÀÈ ´¸»Á ¾¸¯ ¼¸»´²± ³»¯º´ °Ç ÇÁÆÀ¸Ç°³ ȸ¯ ¾´µ¶³
¼¸È¿¯³ ɯ È·È·½ ÇŸ³È ³½ ´» ´Ç¸É³ ¶´É¿³ ¸Ç¶¯ º¶¯ ¼¸½¸ ³½º´ ¼²´Æ³ Ç´²» ÉÅÆ É´½²¸³» »´º¸È ²¶¯ ¯ ¾¸¯
¼Áà »ºÈ ¼¸²º¿³ ²¶¯» ǽ¯´ ¼¸½ É´ÉÈ» ¼¸Ç´¶°¼¸Ç¸Áųȼ¸¯´Ç ³¹´Ç°ɯµ»º°»°¯ 
É´´Å½´ ³Ç´É ¼¸Ç½´ÈÈ ¼¸È¿¯ ÉÅÆ» ³½´² 
¼³» Éú¸¯ ¯» ºÃÁ¯´ ÇÉ´¸ ´¯ É´¶Ãˆ ¸º ¼¸½ ɸ¸ÉÈ »Á ¹Ç°» ¼¯ ÆÃÉÀ½ ¯´³ ²Á ¼± ¼¸°È´¸´ ²´½¸»³ »Á ¼¸²Æ´È ¼¸Ç¸ÁÅ 
»´º¸ ¸¿¯ Ç°² ´É´¯ ³µ ¹º´ »¯½È³» Ç´µÁ» ¯´³È ´ÈºÁ »°¯ ´¯½Å» ¯ÇÆ¿ ¯» ³µ ¸»´¯ ¼¯ ¶½È½ ²¯½ ³µ´ ¼¸²½´»´ ³»¸»° Ƕ´¯½ 
É´¸³» ¸» Éú¸¯ ¯» »°¯ ¸É² ¸²´³¸ É´¸³» ɯµ³ ³¸Á°³ ɯ ´» ¾¸¯ ¼¸½¸ ³½º ³ÉÈ ¯» ²´Ç¸ ¹º »º Ç´²³È ɴǽ» Ç°² ³µº ¼¸¯´Ç 
¸¿¯ »°¯ ɲ³ ɯ Ç´ÆÁ¸È ÆÁ´ÅÈ ¸½ ¼Á ²¯½ ´»Á¸ ³»Á¸ ǸÁų Ç´²³È ɽ¯° ¼¸´´Æ½´
¸´»± »Á ²¯½ ²¸ÃƳ ¼¸»´¶ ɸ°° ³¸³ ¯´³Èº 
¶¸¿¯ ¸¿¯´ ɲ³ ɯ Ç´ÆÁ¸ ¯´³ ¾¸»¸ÃÉ ¶¸¿¯ É´°¸È¸ È¸È ³° ¼¸¯´ÇȺ ¶½È½ ɽ¯° ³µ´
 ¼¸½¸ ³½º »º¯ ¯»´ °ÁÇ ³¸³È ¸Ã¯ 
»º³´ É°È Ǹɳ» ¹¸ÇÅÈ ÆÁŸ ¯´³ ¾¸»¸ÃÉ ³°¸È¸ ²´Á´ ³°¸È¸ ²´Á ÉÃÀ´´É½ ¼Áà »º´
ɸ°° Ç°º ³¸³ ¯´³Èº ¶´É¸¿³ ¸Ç¶¯ ¼¸½¸ ³½º ¼¸²½´» ³°È °´· ¼È ³» ȸ ɯµ³ ³°¸È¸³´
¾¸»¸ÃÉ ¶¸¿¯ ¸¿¯ »°¯ ¯Ã´Ç³´²¯½»´²±¯Ã´Ç´¯¸°³´²¯½È»¶³¸³´ ¸»´²± ³Ç´É ¸»´²± ¼³½ ´¯Å¸È É´´Æ» ȸ´ °´· 
¸²Ç¶ ÇÃÀ ɸ° ´ÈǸ ¯» »º³» ¼¸»±´À½ ¼³ ¾½µ³ »º ´°À³´ ´» ´ÈÁÈ ¼¸½´»¸Å° »ºÉÀ³ ȸ±Ç¸ Ç´¶° »ºÈ ɽ¯° ¹¸ÇÅÈ ³½ ÆÇ ³¯Ç¸ 
°´ÉºÈ´½º³ºº¼¸»¸¶É½°ÆÁ¸ɸ°¼¸Ç²¶ ³µÈºÆÇ´Dz¶°³¸³¯Ã´Ç³È´»¸Ã¯²½»´°ºÈ ¼¸°È´¶È ³»¯º ȸ´ ´³È½ ¯´³È ´½ÅÁ ɯ 
¸Éƶ° ÉÈÇð ´½º´ ´±´ ¼É²°Á´ ¼ÉÇÀ´ À¶¸É³ ¯´³ ´» Á±¿
³µ »°¯ ¼´»º ¸¿½½ ¯Å¸ ¯» ¹º ¾¸° ¼½ÅÁ»
´À°È ²Á ´º´ ´À¯½É ¸Éƶ° ³»¸¶É½ ǰȳ¶´É¿Ƕ¯»´ÇÆ°»Á¸±³¼¸Ç´½²¯³Ƕ¯ »´²± É´¸³» »´º¸ ¼º½ ²¶¯ »º ¯»¯ ³ºº ¯» 
³µ¸¯ ¼¸Á²´¸ ³¸·ÇÆ´½² ¼¸Ç½´¯ ¼¿½¯ ¯°À³´³µ½¼½´Éȳ´²½´»´°º´È¯´³È³¯Ç´ ²´½¸»» ÇÀ½É³» ¹¸ÇÅ ÆÇ´ ³¯Ç¸°´ ³Ç´É°
ȸ ³¸·ÇÆ´½² ¼¸±²³È ¼¸±²³´ »Á´È³ »È »È½³ ¼Á ´» ³¿Á ¼¸Ç²À³ ɯ Ç´½È» ³²¸ÆÈ° ²´½»» ³Ç´É³
‫פ‬ ƒ Ä´¶° ¼¸Á´±Ç ¯» ´¿¯ ¼¸°È »Á´È» ´Ç½¯ ³»³¿³³È ´½º »º³ É´ÈÁ»´ ³»ÃÉ» ¯´°»´
Æ´µ¸¶ ¸Ç°² ·Æ» ƒ ÀÇ·¿´Æ Ç´¯» ¯Å¸ ¸Ç³È ¯°À³ ´» ǽ¯´ ³½º´ ³½º ɶ¯ »Á »´º¸ ²¶¯ »ºÈ ¸¯²´´° µ¯´ ¼¸Å´Ç ¼¸»³¿½³
‫פ‬ ¼± µ¯ ¼¸½¸¸Æɽ ´¿¯ ¼¸²½´» ´¿¯È ³Ç´É³½ ³Ã¸¯È° É´¸¶» °» ɽ¸È ÉÅÆ ¹¸ÇÅ ¾º´ »´²±» 
»´¶ ¸¿°» ³»º ¸¶Ç¸ À´¿¸º ´¿°Ç ɯǴ³° »¶³ $°´µÁ¯ ¸¿¯ ³µ ɯ »´²± É´¸³» ¯´È ¯» ²¶¯ ¼¯´ »´²± É´¸³»
³¿È ¸²¸½ ¼Æµ¶» Á¸±³» ¶Ç· ´¿°Ç´
‫פ‬ ‫תשס"א‬ »°¯ »´²± É´¸³» ´¯È» ¹¸ÇÅ »´²± ¸³¸È ³ÈÆ
»´²± É´¸³» »´º¸ ¼º½ ²¶¯´ ²¶¯ »º´ »º³
ÆÇ° ¸¿° ǸÁ³ ÉÃ´Æ ɯ °° ¸»´²± ¼Á ²À¸¸
ɴǸ¶°³ ¸¿Ã» ¯ÀÈÉ ·°È °¸ »¸» ´¿°Ç ¸Ç°² »°¯ ¼¸½²´Æ³ É´Ç´²³ ´½º ¸³¸ ¯» ¼¯ ¯´
‫פ‬
¼¸È¿¯³ ɯ ¾¸°½ ¯» ¸¿¯ ³»È½½³ ȯǻ ¶½È ¸¿¯ ¾º» »´²± É´¸³» »´º¸ ¯´³ ɯµ »º° 
È¯Ç ³¸³ ´¿°Ç´ ɸÁ¸°È³ É¿È ³É¸³ ´µ ³¿È
³Å´Ç ¯» ¸¿È³´ ¹É´¯ ±´Ç³» ³Å´Ç´ ²½´Á ²¶¯ ¼¸²Æ´È´¼¸°È´¸¼¸Ç¸Áż¸Ç´¶°ÈÉ´¯Ç»²¯½ 
Ƶ¶» ÁÀ¿´ ɸÁ¸°È³ ¾ÇÆ ¾½» ³ÇµÁ° ¾´È¯Ç´
¸¿È» Á¸°Å³» »´º¸ ¯» ¸¿¯ ǽ¯É ¹É´¯ ±´Ç³» ²¶¯´ ²¶¯ »ºÈ ɽ¯° Ç´µÁ¸ ³°Æ³´ ³Ç´É° 
Ç´¸ Ä¿¸½ °Ç³ ²¸Á³´ ´µ ³´Å½° ¼¸¯»Æ¶³ ɯ
»ºÈ ³µ¸¯ ±´Ç³» ³Å´Ç´ ²½´Á ¯´³ ¸Ç³ »°¯ ¸¯²´´°È³½»´²±¼º¶²¸½»ÉÉ´¸³»»²±¸¼º½ 
¼É´¯ÇÇ´ÁȾ´È¯Ç³³¸³´¿°ÇÈ´°Éº½°¾ÇƳ
²¯½ ·´Èà »ºÈ ³µ ¸Ç³ $$$¾¯º ȸ É´¯Ç» ¹¸ÇÅ ¯´³ ÆÇ ³µ ɯ ³Å´Ç ²¶¯ »º
³»´²±³ ³º¯»½» ¼É´¯ µ¸Ç¸µ´
³Ç´É Ç´ÆÁ» ³Å´Ç ¸¿¯ ǽ´¯´ ²½´Á ²¶¯ »º° ɽ¯° »²ÉÈ¸È ¸²¸ »Á ³µ ɯ ±¸È³»
‫תשס"ב‬ ³Ç´É³ ɯ Ç´ÆÁ» ³Å´ÇÈ ǽ´¯ ¯» ¸¿È³´ ²¶¯ »º µ¯´ ³Å´Ç ³°Æ³È ³½ É´ÈÁ» ´¶º
ɯ Ç´ÆÁ» »º´¸È ¸²º Æ´Éȯ ¸¿¯ ¼²¯ ǽ¯¸ »ºÈ Ç´µÁ¸ ɽ¯° ³°Æ³´ »´²± É´¸³» »´º¸ 
¶´É¸¿ Ç´°Á» ¹ÇÅ´³´ ´¿°Ç »Ã¿ ¾´È¶ É»¸¶É°
¯´°»¼¯³¼¸»¯´È¼¸Ç¶¯$»ºÈ³¾º¸³$³Ç´É³ ´½º ³¯Ç¸°´ ³Ç´É° »´²± É´¸³» »²±¸ ¼º½ ²¶¯
‫פ‬ Æ´»¸¶³ ³½ ¾¸°½ ¯» ¸¿¯ ‹¼¸Æ´¶Ç É´½´Æ½½ ³°Æ³ ¾´ÅÇÈ 
¼¸²ÃÀ³³½ºÇ°¸²´¿°Ç´¸ÇµÁ¸°¯³¾Ç½ÉǸ·Ã
¼¸Á²´¸¼¯³³»Á¸³º´³º¾¸°¸º¼¸¿Á´·È³½ ‫פ‬
´Çºµ»
´¸ÈºÁ¸º²¸½É½ÇÉ´¸ˆ´¸ÈºÁ°´¸¶³´$³¸³¸³½ ¼¸¿½µ³¾¸°°¾½¿¸·ÈÇȯ DZ³Ç³´²º¿ÇÃÀ½
‫פ‬ ³Ç´É Ç´ÆÁ» ³Å´Ç ¸¿¯ ÆÁ´Å´ ²¶¯ ²½´Á ¯´»Æǰȯ°À³ɯÂÆÉÀÈÉ°¯Ȳ´¶»È
°ÀÈÉ Dz¯ °º ·¸ ÉÃÇÅ» ÁÀ½³ Éú¸¯¯»È¯´³·ÈóÁ¸°Å³»¹»´³¯»È¸½´ ³µÈ É´¸³´ ³¿È ³»Èɽ Ç°º ³µ½ »°´ÀÈ
ɸ¿°Ç³ ³Ç·Ã¿ ¾´¸À ³º° ´»¯» ³µ° ǵ´Á ´½ÅÁ ¯´³´ ³Ç´É ¼¸ÇÆ´ÁÈ ´» ¯´³´ ¶É¿» ¹¸ÇÅ ³¸³ ¾º´À½» ¹Ã³¿´ ¹°ÉÀ³
‫פ‬ ³Ç´É³ ɯ ¼¸ÇÆ´Á³ ³Á´È¸³ ¸¿¸Á½» ÆÇ ɺ»» ³ÅÇ 
´»º¸´É´°¸È¸¸Ç´¶°ÉDzÀ³»Æ´¶³Ç°Á´¸Ã»Á ³Ç´ÉÇ´ÆÁ»³Å´Ç¯´³ÈÆÁ´Å´²½´Á²¶¯¸Ç³ É´ÇÆ»³ÅǼ¸»´²±¼¸Ç´À¸°³¸³Èº¶´É¿³¸¿Ã»
³µ É´ºµ° ³¶´¿½° ²´½»» ¯»È ´È´Ç¸Ã ³»Á¸È ´» ¾É´¿´ ÆÉ´È´ ²½´Á ¸¿¯´ È´°» ³¸³ Ç°º ¯´³´ É´ºÇ°³ ¼Á Á½È ɯ¸ÇÆ
‫פ‬ »Á ³»Á¸ ¹¸¯³ ³Ç´É³ ɯ ´ÇÆÁ¸È ¸» Éú¸¯ ³Ç´±¶´»´¯¸°¸ÈÈƸ°´¼¸»´¶ɸ°»È³½ ±¸Ã° 
ǵ¶ °´È´ É»²³ ¾´´¸º» ´¿°Ç ¹»³ Ç´Á¸È³ ¸Ç¶¯ »È ¾¶»´È° ɲ½Á¿ É´·Èà °´Ç° ³É¸³ ¸½¸¯ ǽÉɸ¿°Ç³¸½¸¯ÉǸ·Ã¸Ç¶¯ÈDZ³´¿°¶È 
³¸³¯»Ç´Á¸È³¸»´¯¼»´º¸¿Ã°³²´³´´½´Æ½» ¹º° ³É¯Ç ¯» Ç´º½» ¸²º ¼¸ÇÅ´½³ ÉǸº½ ¼³»ɲ»´¿³É°³ɯ¯´ÇÆ»´ÈƸ°³°Ç³³Á
°´·ÇÉ´¸¾¸º³»¹¸ÇŸɸ¸³¸¿¯¼±´¾°´½ºº ³È´° ¼´È ɸȸ¯ ³°´· ³µ° ¼¸È´ÁÈ ´°È¶´ ³½È »Á
‫פ‬ ¯» ³¿´´º° ¸º ³½º¶° ¸½¸¯ ¸» ³Ç½¯ ¼Áà ´° ¾¸¿½» ¯´°» ´¶Ç· ´»¸Ã¯ ¼³½ »ŵ ¾Ç½» 
ĸ°´°¸» ¼³Ç°¯ ¸°Ç ¾´¯±³ ¯È¿È ²ÃÀ³° ¼¸Ç°²½È ´»¯º ´¯ ¼È É´Á´²¸ É´Åǽ ¼¸¯¸°½ ¯´ÇÆ»´³¸»Á»°Æ»¸²º¯·¸»ÈÇ´½¯»»Ãɳ 
¸¿Ã… É°¸È¸ ¶¸±È½´ ɸ»¸Á ¾¸Á¸²´½ ¸¿°Ç½ ´°¸ÈƸ ¼¸È¿³ »º µ¯ ¸º ²´¯½ ÆÉǽ ¾Ã´¯° ǽ¯ ¯·¸»È Ç´½¯ ³½È »Á ¼È³ ´É¶º´¿° 
É´¶¸»È »Á ĸ°´°¸» ¯DZ³ Âȶ ÁÈ´³¸ ³µ° ¸» ¼¸È´ÁÈ ¼¸°È´¶ ¼¸È¿¯ µ¯ ³µ »Á ¸»
ÇÉ´¸ ¼¸°³´¯ ¾Á°·° ¼¸È¿³´ ¾½µ³ »º Ƶ¶ 
»¸¯Ç±³³°¸È¸³ȯǾǽǴ°ÁÁŸ°Èɸ¯È¶ ¸» ¯» ³°´· ¼´È ³µ° ¾¸¯ ÉǷÿ» ´¯ ³°´·
É´Åǽ ¼¸¯¸°½ ¾º» ³ÉÇ°¶ ¼Á ɶ¯ ·Ã·Ã» 
°¸È¸»¯ ȸDZ³ ¾Ç½» ¶»È¿Èº »ŵ ¾½¿¸¸·È ´½ÅÁ» ÉǺµ½» ¾º ³È´Á ³Å´ÇÈ ¸½ ³» ¯»´
´³µ ¼ÅÁ°´ É´Ç°²½ ÉÅÆ ¼¸È¿³ µ¯´ ¸º³ ¯»
»· Æ´¶ ¾¸¸¿Á° »ŵ ´½ÅÁ ɯ ²°º»´
¼¸¿º´½ ɴǸ°¶ ȱý »Á´ É´Ç°¶ ȱý °ÇÁ 
»· ɲÁ´… »È ³ÁǺ³³ ¸½¸ ÉôÆÉ° ³µ ³¸³ É´·´Èà É´Åǽ ¼¸¯¸°½ ¾º» ÂÀº ¼»È» ¼± ¼¸°È´¶´ ³µ° ¼¸¶Ç´·È ³¯ÇÈ ¸Ç¶¯ ¼¿½¯ 
É´°¸È¸³ ¸¿° »È ¼²½Á½ ÉDzÀ³° ³ÆÀÁÈ ´¯ÇÆ ¼¯ ¶´º Çȸ¸ ǽ´» »¶³ ´É´¯ ¼¸²°º½È
³¯°³ ¼Áð ¼± ¯´°» ¸º ¼¸È¿» ³¸³¸È ¸²º 
»·´° Ƹɴ´³ DzÀ³³È Ƕ¯» ¸´¶¸² É»°Æ» ¸¿¯ ¼¿½¯ ¾³… º¶¯ ¸» Ǹ°À³ ¯´³ ³½È »Á
³Æ²Å» ÂÀº É´½Ç´É É´ÃÉÉȽ³ ³ºº´ 
´²ÃÀ³° Âȶ ĸ°´°¸» ¯DZ³ ı°³ ¸Á °È´¶ ¼²¯ ¼¯ »°¯ É»Á´É ³µ° ¾¸¯È Ç´°À 
À¿º¸³» »¸¯Ç±³ ¸¶¸»È½ Á¿½È ¸½ ³¸³ ¸º ·Á½º ³ÈÁ½»´ É´¶ÃȽ É´¯½° ´º½É ¹º´ ¸¿¯ ¾´º¿ ¯» ³µ ¼¯ ´»¸Ã¯ ³°´· ¸» ³È´ÁÈ 
¯´³È¹º»Á´¯È´¿³»ÁÇ°²»°¸È¸»¯È¸Ç±» É´¶ÃȽ³ ¼¸²»¸ µ¯ ´¿É¸¶È É´¶ÃȽ³ »º ³µ »Á ´» É´²´³» ¹¸ÇÅ 
¼È° ´É´¯ »´¯È» ȸDZ³ ɸ°» À¿º¸³» À¸¸´± ³¸³ É´½È° °´Æ¿» ¸»° Ƚ½ É´°´È¶ ¸º³ ³·¸ÆÈ ³È¯ ³É¸³ ³Á ¸½¸¯ ´¸Ç°²½ ²´Á 
»¸¯Ç±³ÉÁ²ºÁ¸Çº³È¸Ç±³Çȯº»¸¯Ç±³ ¼´ºÀ »È ¶½± ³¸³ ¼¸Ç´È¸½ ¸¿È° ³ÇµÁ ¼¸¿¸¿Á ´¯ ¼´ÀÇà ¼´È ³°³¯ ¯» ³Á°·° ²´¯½ 
Á¸Çº³ ȸDZ³ ÉÁǺ³ ɯ »°¸ÆÈ Ƕ¯» ÆÇ´ Ƚ½ ɸÃÀº ³ÇµÁ ¼± ³¸³´ ²¶¯ »º» ÂÀº ¼¸½¸³ »º É´¸Ç°³ ¸Ã° ³¶¸È ¼´È½ ¼³° ȸÈ
¸Ã´À ¾Ã´¯° ¯È´¿° »¸¯Ç±³ °È¶¿ ³¸³ µ¯ ³¶ÃȽ »º» ¶È ¹ÇÁ° É´¸½È±³È²¸½É²´¯½³±¯² ¹É¸°¸°È´¸…³É¸³ 
¼´¸³ ²Á ¸ÉÇøÀ ¯»È Ç°² ÇÃÀ¯ ¸¿¯ ´¸ÈºÁˆ ³Ã¸´ »´²± ¼´ºÀ ³µ½ »´Á ¼´È ´» ³¸³¸ ¯»´ ¾Ç½ ¸°¯½ ÇÀ´É 
¸» ´Ç½¯´ ´¯°ˆ ĸ°´°¸» ¯DZ³ ǽ¯ ¼¸°Ç° °´¿¸°Ç °±»µ¯Á¸±³È²¶¯¸²´³¸³¸³¸º¸¿Ç´ºµ ³¸»Á ´¸³ ɸ°³ ¸¿¸¿Á »º 
ÇÆ´° »º É´»¸» Ç°º ¾È¸ ¯» ³°¸È¸ È¯Ç³È ¯¸³ ´²»¸ ɯ ¯¸È½ ¯´³ ¸º ³º¸½É ÈÆ°» ´»»Æ³¸³¸°¯»ÈÉ´¯¸Ç°³¹Ç´Å»È¼¸¿È´¸³ 
¯´³ ³Ç´É³ ɺǰ° ´É´¯ ´¯¸Å´¸È ÈÆ°½ ¯´³ ¯¸³ »°¯ ³Æ¸Ç ³Æ²Å³ ÉÃ´Æ ÉÁºÈ ´» ³Ç½¯ Ç´¿É° ¸´Ã¯ ¼¶» ´¿¸³² ¼¸½¸¿Å… »´º¸Á» ÇÉ´¸ 
»ŵ ¾¸¸·È¿¸´» ƶŸ Ç ¸» ǽ¯ ¹º ¾È¸ ¯» ȸ ³° ¸º °¸È³ ¯´³ ³¯´´»³ ´» ÉÉ» ³»´º¸ ¯ºº Ç´¿É ¾¸¯ ¸Ç´³ »Å¯ ÇÉ´¸ Ƶ¶ ¾Ã´¯° 
$ȸ ³½ ¸» Çȸ¯ ¼± ³°¸È¸ ȯdz ³µ ¸Ç¶¯ ´É´¯ ³»¯È ¯¸³ µ¯ ³¯´´»³ ¹¸ÇÅ ´¿¸¯´ ´» ɸ¿°Ç³¼¸½¸¿Å¼ÈÉ´ÈÁ»Á´Å¸°Ç°³¸³¯»È
»· ɲÁ´ $ȸ ³½ ³ÁǺ³ »°Æ» ¹¸ÇÅ ¯´³ ȸ¯³ °¸È³ ³º¸½É ¾º ¼¯ ÈÆ°» ɯ° Á´²½ ¼´¶Ç³ °» ³°»°´ ³µ½ ³Á½È ³Á ¸ÆÀ°¸¿Æ 
³½º »· ɲÁ´ ³µ ³½ ¼¸Á²´¸ ¼¸ºÇ°¯³ »ºˆ Á¸±½È ³½ ²»¸ ¾É¶½ ¸¿¯ ¸º ¸» Á¸±½ ³º¸½É É´»¶ ³Ã´¯ ³É¸³ Á´°È »º Ç´µÁ» ³½ÉÇ¿ ²¸½ 
·¸»¶³¯´³È³µ»Á»°¸Æ³°¸È¸ȯdzÉ´¿´¸µ° ³µ »Á ÇÉ´´½ ¸¿¸¯ Á¸±½ Ç´°Á É´ÃÀ´¿ É´»¶ ¸¿È ³Ã´¯ ³É¸³ É°È» 
³½º ¾´È¸» »º¸ ¯» ¯´³È ¸» ǽ¯ ¯´³ »°¯ ´È¸±Ç³È ¹¸¯ ³¯Ç½ ³µ É´·È𠳿Á ¯´³ ¹º ³É¸³ ³¸Ã¯³ ¸Ç¶¯ ²¸½´ ³µ ɯ ³Ã´¯´ ¸°¯ 
¸·°È ³Ç´É° ²´¯½ »´²± ¯´³È ³½º ɴƸÃÀ ³º¸½É ÈÆ°» ¶´¿° ¼»´º É´ÈÁ» Ç´¿É» °´È ³À¸¿º½´ É´À´Çû ɺɴ¶ 
ȯdz ´³È½ ¸»´¯ ´»³°¿ ´²¶Ã ¾º ¼± ³Æ ¾´µ¶» ³µ ɯ ɶ»´È ³É¸³ º¶¯´ ¼¸½¸¿Å ³µ½
¼± ³Æ²Å³½ ³·´Çð ¼»´Á½ ´Á±¿ ¯» ¸Ç´³ ¶¸»È ¼Á ȸ¯ 
Ƕ¯ ³ÁǺ³ »°Æ» ¹¸ÇÅ ²¶Ã½ ¾º ¼± ³°¸È¸ 
¯» ³µ $¯» ²¸±³» ³¸Á° ¸» ǽ¯ ¯´³ ¹º ¼¸²»¸ ´¿É¸¶Èº ¯»
Ç´°Á ³Á ¸½¸¯» ³É¸³ ³°´Ç½ °´·³ ÉǺ³ 
²¸±³» ³¸Á°³ É´»Æ° ¯» ²¸±³» ÇÈï ³¸Á° Éǽ ɲ»´¸³´ ¼¸²»¸ ³½º ´¿» ´²»´¿È ¸Ç¶¯ ³°´· °¸È³» É´¿½²µ³ ÉÈö½ ³É¸³ ¾º» ³µ 
´» ³¸³ »³°¿ ¯´³ ²¶Ã ³µ ³µ ¼± »°¯ ¾º ³»´º¸³É¸³¯»³¶´¿½»³Æ´Æµ³É¸³ ³Á³¿¶ ³µ¸¯ ³¿´Æ ³É¸³ ³½´²º´ ¼¸±¶ ¸¿Ã» ¼Áà ¸²¸½ 
ÉÁ²» ³Å´Ç ¯´³ ¾´È¸» »´º¸ ¯» ¯´³ ²¶Ã ¼¸²»¸ ¼Á ɸ° ³¸³ ¼È ¸º ³¸Ç´³ ɸ°» ¯´°» ɸ¿°Ç³» ³°´· Ǹº³» ³½´² ´³È½ ´¯ ¶¸·È
°¸È¸»¯ °Ç³ ¾Ç½ ÉÁ² ³½ ³» ³Ç½¯ ³É¸°» ³É´¯ ³¿¸½µ³ ³Á ¸½¸¯ ¼½¶½ ÂÇ´¶ »¸Á½ ³É¿Æ ¼Áà ³Á ¸ÆÀ°¸¿Æ 
¯È´¿» À¿º¸³» ³ÈÆ ³¸³ ¼¸»È´Ç¸° ³½È´ˆ ³É¸³ ¾º¯´ ³¸Á° ¼´È ¸»° ¶´¿» ³»´º¸ ¼ÈÈ ³°¸È¸° µ¯ ²½»È »´¯È ¶DZ³ ¾Ç½ »È ´¿°» 
³½È ³¸³ˆ ³¸³È ɯ ĸ°´°¸» °Ç³ ǯ¸É ³µ³ ³¶´¿½» ³Ã´ÆÉ ¼´È ¼¸½Áû ³¶ÃȽ° º¶¯ ´ºÇÁ¿È É´¶½È° ¼± 
µ¯ ¸¿½½ ´ÈƸ° µ¯ ³¸³ ÇÈï ¸¯´ ǴøÀ »º ǽ´» É´Á¸°Æ ³Á Ç½É Éǽ ¸½¸¯» ³¸³ ³¶½È»³ºÇ°°É´º³¸³¾Ç½¸°¯´´³È½³É¿Æ 
À¿º¸³» ¸É»´º¸ ¸¿¯È É´ºµ ¸³È´µ¸¯ ¸» ³É¸¸³ ɴôÆÉ° ¼± ¼¸»¸³É ¸ÆÇà »È ¹À ³µ¸¯ ¼´¸ ´Á¸±³ µ¯½ ·Á½º ³ÆÀÁ ¼³° ¼¸Ç°²³ ɶ¯ 
³°¸È¸ ȯdz ¸º »¯È¯ ¸¿¯È µ°¸¿´Ã É´ºµ° ³È»¶ ²´¯½ ³É¸³ ¼³° ³»º ÉÀ¿º³ »È É´»¸Áà ¯¸³ ÆÇ° ¸¿°» 
³ºº É´¸¶» ÇÈï ¸¯ ¾´È¸» »´º¸ ¯» ·´Èà ɯ ¼¸²»¸³ ɯ É´¯¸È½È É´¶ÃȽ» ³ÇµÁ´
³»ÈDz¶³½¯Å¸²¶¯¼´¸¸°¯ÈÁ´²¸ǴøÀȸ
³ÁǺ³ ¹¸ÇÅ »´º¸ ¯» ¸½¸¯´ °´¿¸°Ç ɸ¿°Ç³ ÇƸÁ° ³½µ¸ ¾´±Ç¯³
¸´²¸´ ³É¸¯ ǽ¯È ²´¯½ ³Å´Ç½ ¼¸»´¶ ɸ°° 
³ºÇ°» Ƹ²Å Ǻµ °¸È¸»¯ °Ç³ ¾Ç½» ¸É¯°ˆ É´º»´³ ´¸³ ¼³ ¹´´É³ ¸²´½Á½ ³É¸³ ³Á
³¸³ ¾Ç½ ¸°¯ ¼¸»´¶ ɸ°° ³É¸³È ¾½µ° ¸¿Ç´ºµ ¼¸ÇÅ´½° ¼É´¯ ¼¸Çɳ» É´¸´¿¶ ¸¿¸½ »º» 
µ¯ ¾´È¸» »´º¸ ¯» ³°¸È¸ È¯Ç³È ´» ¸Éǽ¯ 
Ʋ´Å ¯´³ ³Ç¸Ç° ¾¸¯È µ¶´¯ ¸¿¯ ¸» ǽ¯ ¯´³ ÈÇ´²´³²¸»Á°È´¸ÇÆ°»¼´¸¸²¸½·Á½ºÁ¸±½ ¸ÇÅ´½ ³°¸Éº ¸ÇÅ´½ »½È¶ ¸ÇÅ´½ ¼¸¿´È 
ÇÈï ³¸³ ¼¯ ´»È ³ÁǺ³³ ɯ »°Æ» ¹¸ÇÅ ³½´»È° ³½Çɳ °ÇÁ ¼¸¶Ç´¯ ´¸³ ¼Áû ¼Áý »º´¯ 
³¸³ ³µ °´· ÇÉ´¸ ³¸³ ³µ° ·¸»¶É ÉÅÁ´½³È ‫פ‬ ¼¸ÇÅ´½ ¼Á ¾¶»´È ³¸³ ²Å°´ »Æ ²´°¸º ¼Á 
³É¸¸³ ³¶´´Ç ɶ¿¯ ³µ¸¯ ´» ¸ÉÇøÀȺ ´¿´È» ¯à ´¿°Ç Á¸±³ ³Ç´É É´¶Ç¯ É°¸È¸°È ¸¿´Çºµ° É´À¿º³³Èº ´Çº½ ³µ ɯ´ ¼¿¸¶° ´»°¸Æ ¼É´¯
¼¸»´²± ÉÁ²» ¸É¿´´¸º ¼È³ ¹´Ç° ³¯ ´» °ÀÈÉÉ¿È°¾¸·¸±°¸»´¯¸»»ºÇ´Á¸ÈÇ´À½» ³Æ²Å» Ȳ´Æ ¼»´º 
¯» ³µ ɯ ÆÇ »º³ ¾¸°½ ¯´³ »º³ ¾¸°³» ³Å´Ç ¶ÇÆ ǯȿ ¸¿È³´ ³ÁÇ É´°ÇÉ» ¯Å¸ ²¶¯ ´µº ‫פ‬ 
¼¸»¯´È ¾¯º´ ¼¸¿¸°½ ´¿¶¿¯ ³¯¸Ç°³ »º ¾¸°½ ¾¯º½´ ¾¯º½ À¶¿Ã Æ°È ÂÀ´½ ¸´»° ³È½ Ç ±³Ç³ ÇÃÀ½ 
±¸³¿½ ¹¸¯ ɸȳ ¸ÈÁ½ ɯ ¼¸¿¸°½ ´¿¯ ¸º´ ‫פ‬ ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½» ²¶¯ ¼´¸ ¸ÉÀ¿º¿ ±ÁÈÉ 
ÂÀ¸ ¯»´ ǽ¯ »´¯È» ´¿¯ ¼¸»´º¸È Ǻ´ ´½»´Á Ȳ´¶° °º ¼´¸° Ƹ¸¶À ³È½ Ç ±³Ç³ ÇÃÀ½ ¼Á ²¶¸ ¯·¸»È ¾½¿¸·È °¸¸» ¾Ç³¯ ¸°Ç ¾´¯±³
¾¿´°É¯ ¼¸¿Æµ½ ¼¸»È´Ç¸° ¯Ç´¿ Á´±¸Ã ³¸³ ± ¼´¸° ±ÀÈÉ °¯ É°¸È¸ È¯Ç ¯·¸»È ¾½Ç´´Ç° ƶŸ ¸°Ç ±³Ç³
Ç´°Å ȸ¯ ´¿¸°Ç» ÇøÀ´ »É´º³½ ǵ´¶³ ´Æ° ·»Ã¿È ²¶¯ Ç´¶° ¼Á ÆÇ° ¸¿°° ²´½»É³ ÇÁÈ
‫תשס"ג‬ »É´º° ´Éȯ ¼Á ³¸³È ¼¸°Ç³ ³ºµ½ ¼ÀǴý ´É´¯ °»È» ´¶¸»Å³ »°¯ É´°¸È¸³ ɴDZÀ½½
°Å½° ¼¸Ç´¶° Ç´°Á ɲ¶´¸½ ÉDZÀ½° ³Çµ¶ 
ÁÀ½´³µ¾Á½»É´°Ç»½Á´¿°Ç´ɴǸ¶°´½¸¸Æɳ Ǻµ¿³ ¼¸½²³ À´°´·´¯» É´»Á» ´ÈƸ° ´Çµ¶Èº´
¯È´¿ ɯ ¼ÀÇû ´»¶³ Çȯº ³µ ³¸³ ³½´² 
³½¸Èdz Æ´µ¸¶ ¾Á½» ¹Çº» ¹Çº½´ ǸÁ» ǸÁ½ ¯´³ ÁÀ¸È ´¸¿Ã» ³¿¿¶É³´ ³È¸¯ ³Á¸±³ ÁÉû
¯¸³´ É´¸³ ɸ¿´½° ³¸²»¸ ¼Á´ ³É¸¯ ´Éȯ´ ¯´³È ǽ¯´ ¹º »Á Á½È Ç´¶°³ ¸²Ç¶³ »¶¿³
‫פ‬
²½Á½ ´»¯È ´À¸¿È ¾°´½º ¼È» À¸¸±É³» ³Å´Ç 
¹É»³É¸Ã¯»½¸…É´¶¸È³ÇÃÀɯÇ´¯»¯¸Å´³ ¼¸´Å½È ·Çð´ ¼¸±³¿³ ¼Á ²°» Á´À¸» ÉÈÈ´¶
´¸»¯È¾´´¸º³¸Ç³È°È¶Á±Ç»¼¸°ÇÁ¼¸±³¿¼È ɯ ¼³» »°¯ ¾¸¯ ¸½´¶É° ³µ³ »È ³Çƽ ǵ
‫פ‬
Ç°²» ȸ ³Ç´Å ²½»½ ¹º½ ¾¸°¸ ³»¯È ¼´±ÇÉ 
»ŵ °¸È¸»¯ ȸDZ³ ¾Ç½ Ç°Á ±ÀÈÉ »´»¯° ¼»´¯ ´ºÇ²° ³¸³ ¯» »»º ɸ¿´½ ³É´¯ ³ÁÀ¿
É´¿´È ³¿º³³ ¹¸ÇÅ ¼Á´ ´É´¯ ¸¿´ÅÇ° °´È¶´ 
´» ÄÁ¸¸½È °Éº½ ´» °Éº ´¿°ÇÈ Ƕ¯» ¶´É¸¿ À´°´·´¯³ »Á ³»Á ¯» ³È¸¯ ³É´¯ »Á ´¸½¶Ç½
Á½È ¯´³È ¾Á· ¯´³ »°¯ ´É´¯ ¯¸¿³» ¼»´º 
»¸¯º À° É´º¸Ç¯° ¯°´³´B ¶´É¸¿³ ɯ É´ÈÁ» ´É´¯°´ ¼³¸¸¶ ´»Å¸¿´ ´Éȯ´ ¯´³ ³É¸¯ ÁÀ¿´
¸Ç³È ¯Ç´¿´ ¼´ÅÁ ÇÁÅ° ³¸³ Ç´°¸Å³ Á´°È ¯»¯´³¾º»´Ç´²³¸»´²±ɽºÀ³°³ÈÁ¿Ç°²³È
@É´Ç´²³ ¸»´²± ƒ ±´ÇÁÉ ¾Ç½» ²¶¸° À¿º¸¿È ´» ´¿Ç½¯ ³¸Á° ¹º° ³¯´Ç
´Çµ¶È ȯǸ ¼¸È¿¯ ÇƸÁ° ´¸³ ¼¸Á±Ã¿³
‫פ‬ ¾½¿¸·È °¸¸» ¾Ç³¯ ¸°Ç ¾´¯±³ ³°¸È¸³ ȯÇ
¼´Æ½° ¼¸½È°È ¼³¸°¯» ¼°¸» ¾´ÆÅ ¹´ÃÈ»½ 
´É´¯ ´»¯È ¾½¿¸·È Çȯ „Ç ±‡³Ç³ ´²º¿ ÇÃÀ½ ´¿À¿º¿´¿¸ÈÁ¹º³Áų³»Á¶½È¯´³¯·¸»È
 ³ ³ÈÁ ɯµ ³½ ´»¯È ¼»´º´ Ȳƽ³ ²¸ÇÈ 
³µ³ ¼È³ ɯ ¹É»¸³É ¸Ã ¯»½¸ ÇÃÀ» ¾É¿ ³½» ´» °¸È³ ¯·¸»È ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½´ ´¿»¯È´
²°»½ ɸ²¸¸½ °¸±³» ¯»È ´ºÇ²º ´¿¸°Ç´ ¸´¿» 
°Éº ´½ÅÁ ¯´³ ³µÈ ǽ¯ ¾¿´°É¯ ¹²´Æý ¯»´ ¸²Á ¼´»º ²½»¸ ¯»´ ³°¸È¸° ³¸³¸ ¼¯ ¼±È
¯» É´¶ÃȽ³ ÇÁÅ° É´ÃÉÉȳ³´ Æ´½Á³ ´ÇÁÅ 
¯´³ ¯» ¾¿´°É¯ ¹²´Æà »°¯ ‡¸Ãˆ ¯»½¸ ¾º» ÇÃÀ½´ ¸´»° °Ç³ ¹¸È½½ ¯°Å» ɺ»» Çȯ½
ÉÁÈ°¸È¸½¶¼´¸°Á´°È´É´¯´À°´Ç°²ǽ¯ 
´É´¯°È ¸» ÇÃÀ½ DZǰ½° ¸°Å „Ç´ °Éº ´½ÅÁ ǽ¯¿ ¯´³È »»±° ÆÇ ³µ³ ǴøÀ° ¸É»¶É³
´¿ÇÉ´¿ ¼¸È¿¯³ »º ´º»³È ¸Ç¶¯ ÉǶ´¯½ ³»¸» 
¸Ã ¯»½¸ Æ´Àó ¼Á ÆÀÁɳ ³°Ç³ ¯´³ Á´°È ¾¸Á° ¸É¸¸³ ¸¿¯È ɽ¯³ »°¯ ³ÈÁ½» ³º»³º
´¿¸°Ç ¼Á ²°» »ŵ ¾¸¸·È¿¸´» ƶŸ ¸°Ç´ ¸¿¯ 
Ȳ¸¶ ¯´³È ´» ³¯Ç¿È ¸» ǽ¯ ¸°Å´ ¹É»¸³É ´ÆÆ´¶¸ ¼¸Ç°²³È °´È¶´ ³É¸È¯Ç½ ³¸ÈÇó
¯Ç´¿³ Á´±¸Ã³ »Á ÇÁÅ° ³°È¶½° ´¿¸°Ç ÁÆÈ´ 
¾º»´ ³µ½ ¶½È ²¯½ ³¸³È Á´°È ´É´¯° È´²¸¶ ³±³´ ¼µ¸ ¸²Ç¶³ »¶¿³ ¾¸¿Á »º ɯ °Éº ¸»Á
³ÈÁ½³ ɯ ´¿» ÇøÀ´ ³µ ¯È´¿ »Á Ç°²» »¶³´
 Æ´Àó ɯ ǽ¯ º‡º ¯´³ ɯ ³µ ³ÈÁ½ »Á ǽ¯´ ²À¶ ȸ¯ ´É´¯° »¿³ ¼¸°Ç ¼¿È¸´ É´¸³È ³¿Á· ¹´É½ ¯°Å³½ ¼Ç´± 
ÇÃÀ³ ɯ ¯¸Å´³» »´º¸ ³¸³ ¯´³ ¼¯È ¸» ǽ¯´ ǯ¸°´ ´±´ ɶ¯° »¯º¸½ »¿³ É´ºÇ°° ½±³ ÉÀDZ»¼±´É´°¸È¸³¸»É´º¾¸°¼¸ÃôÉÀ½¯»È 
³µ ɯ ´¯ÇƸ ¼²¯ ¸¿° ÇÉ´¸È´ ¼È ¸»° ³µ³ ³¸³ É´°Ç³ ´¸É´¸´ºµ ɴǽ» °´È¶ ¼²¯ ´É´¯ ¯´³ ¾º» Ç´·Ã» ¼¸¯ºµ ¯» ¼³ É´°¸È¸³ ¸È¯Ç 
¸²Á½ ³¸³ ¯´³ ¯´³ ³µÈ ´Á²¸ ¯»È »»±° ÉÁ ³É´¯°´ »Ç À´°´·´¯° ¼È É´¸³» ¹¸ÇÅ ³É¸¸³ ɯµ ¼Ç´°Á ÉDZÀ½ ¼´µ¸» ¾´º¿» ³¯Ç
»É´º» ¼¸¿µ¯ »°¯ ´À° ³¸³ ¼¯ ´»¸Ã¯ »¯º¸½´ ³°´ÈÉ° dzdz ɯ Ƹ²Å³» ¼Ç´± ´É´¯ »È ɸȸ¯ ³¸Å°¸·´½ 
¹É»¸³É ¸Ã ¯»½¸ ÇÃÀ» É´¶Éý ³ÈÁ ¶¿ „Ç ¸¿¸¯´ ´É´¯ »¸Å³´ ɶ¯ ³¶¸Çð Á¸±³ ¼»´Á³ ¼¸½Ç´± ¼Á ÇÈÆ ÇŸ ¯´³ ¹º ¼´È½ ´²¸ÆÃÉ 
º‡± ¯´³È ´°È¶¸È »»±° ³µ½ ¶¿ ´» ³¸³ ¯»´ ³É¸³È³´Å½³É´ºµ°È¯»´¹ºǽ¯Á´²½Á²´¸ ÉDZÀ½³ ³Ã¸²ÁÈ ¼ÉÁ² »Á ´²½ÁÈ ¼¸¸²Ç¶ 
Dz³É½ ¯´³È ¯Å´¸ µ¯´ É´¶Éý³ ɯ ³ÈÁ Ç³Ç³È É´ºµ° ÆÇÈ ´É¿´ºÈ ¾ºÉ¸´ »Å¸¿ ´» ¸É¶»È¿ ¼¸ÇÈ´¿» É´°¸È¸ ¸¿Ã »Á ´µ³ ɸ¯°Å³ 
Éú¸¯ ³½ ǽ¯ ²¶¯ ¼´¸´ ´»È ´¿¸¯È Ç°²° º³ ɯ ³Á¸Çº³È ³´Å½° ³°Æ³ ´³º¸µ ³°´ÈÉ Ǹ³°³» ¯·¸»È ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½ ¸²¸ »Á 
É´¶Éý É´ÈÁ» º‡± Á²´¸ ¸¿¯È ´°È¶¸È ¸» Æ´Àó »Á »È½ ÇÃÀ½ ǵ»Á·³È ǽ¯´ ¸À´³´ ¼¸Ç°²³ ¾º¯´ É´¯¸Å½³ É¿´½É ɯ ¼³»
¯ÇƸ ³½ µ¯ »È½ ɯµ ɯ ¾¸°¸ ¯» »¸Àº´ Á²¸ ¯» ÇÁ° ȸ¯ É´°¸È¸³½ ´·»Ã¿È ¼¸Ç´¶°» É´°¸È¸³È ´¶º´³
´Ç³°´³Èº ²¸ÆÃɳ ¯»½° ¼²Á¸¸ ɯ ¼¸¯»½½ 
»Á ɶƻ ÇÈÃ¯È ǽ¯ ¯°À ÇÃÀ³ ¯Å¸Èº »Á³¯¸»Ã°³º´³º°°´ÉÀ³ǸÁ»Á¸±³È¸Çú»
¼³¸²¸ ´ºÈ½ ¼³ ¼¸½Ç´± ¼É´¯ ¸¿Ã° ¼¸Ç°²³ 
³»´Á Ƕȳ É»¸¸¯³ »ºÈ „¸Ã¯ ¶‡È ÇÃÀ³ ³¿´º½³¯Ç´ºÇ²°´³»´²±³ǸÁ°³¯´Çȳ½»º
È¯Ç ¾Ç½ ¯·°É³ ¼¸Ç¶¯ »Á ´»¸¯´ ¸´°¸±³½ 
³»Á ÇÃÀ³ ¸»È ¯°¯» ǽ¯ ¯°À´ ¹Çº »º ¹¸¯ ²Å »º½ É´»ÁÃɳ° ³¸»Á »ºÉÀ³ ɸƿÁ É´Á² Á¿Áø¸Ç· ¾Á°¯³ ¸² ¸¿µ´¯° »ŵ ³°¸È¸³ 
¼¸È¿¯³½ ɶƻ ¹¸ÇÅ ¸¿¯ ³½ »¸°È° ÉÅÆ ¸» ³½ ¾¸°³ ¯» »»ºÈ ɴǽ» °·¸³ ɲ°´Á ¯¸³ É´»´Àà É´Á² ¼³» ȸ 
·¸°³´Á¸±³ÁÉû´³É»´Áò´Àɯ¯»´³È´Á 
¼¯È ´» ´Ç½¯ ¼¸È¿¯ ³ÈÁ½» »°¯ ¸²¸½ ÇÉ´¸
ǽ¯ ³È´Á ³µ ±Ç´° ³½ Á±Ç ǽ¯´ ±Ç´° ³µ¸¯° ¼± ¼¸Ç´½¯ ¼¸Ç°²³ ¼ºÀ½ ¯·¸»È ¸´»° °Ç³
ÇÃÀ³ »È ¹ÇÁ³ ²Ç¸ ¸»½Ç´¿ Ǹ¶½ ´¶Æ¸ ¯»
É°ºÇ´½³ ³¿´º½³ »º ¹¸¯ ¸º´ Èø· ǵ»Á·³ ³°¸È¸³ È¯Ç ¾Ç½ ¾³¸¿¸½» É´»»º½³ »º ¸°±» 
¼´¸°´ ¸È¸È »¸» ¯Å¸ ¹É»¸³É ¸Ã ¯»½¸ ÇÃÀ³ ³µ ±Ç´° ¯Æ´´² ³È´Á ³½´ ¾¸°½ ³É¯ ɲ°´Á ɯ ´¿¸¿µ´¯° ¼¸Á·³ ¯·¸»È ¾½¿¸·È »¸¯Ç±³ 
»Á ´Ç°²´ ÇÃÀ³ ɯ ´»³»³´ ³½º ´À¿º¿ ¸È¸È ǽ¯´ ²°´Á ¹¸¯ ¾¸°³» ÈÆÁɽ´ °ºÁɽ ³É¯ ¯»¯ ´½ÅÁ »¯´È³ ¸°±» ÆÇ ¼¸¿² ¯» ´¿¯ »»º³ 
ɯ ´» ¸Éȱ³´ ´º»³ ¼³È ¸Ç¶¯ „´º´ „´º´ ³µ ¼¸¿È ¸Ã»¯ ¼¸¸Æɽ ¼»´Á³ »È½¿³ ¹º ´¿¸°Ç ´»¸Ã¯ ³°¸È¸° ¯Å½¿È ¸½ ¾º»´ ´¸Ç¶¯ ´¸¿° ¸°±» 
¼²¯ ¾° ¼²¯ ¾° ³µ ³½ ¯°À³ ¸» ǽ¯ »º´¯³ ¹»´³ Ç´² ¼¸¿È »Á ¼¸¿È ³¯¸»Ã½ ³½º´¶° ¶»È¸ ´¸¿° ɯ´ ¾É¶É¸ ¯´³ ¼´»º ²½´» ¯»È 
¼²¯ ¾° ǽ¯´ ¶¿¯¿´ ¼¸½Áà ³½º ¼´»º ¯´³ ³¯»Ã¿ É´¿Æ¸¸²°´ Ç´½± ²À¶° »º³ ¯° Ç´²´ ɴDZÀ½³»º»¹»´³È¸½»°¯É´°¸È¸»´¼¸Ç²¶»
¼´»º ³µ ¼´»º ³µ ¼È ¯´³ Ƕ½ ¾¯º ¯´³ ¼´¸³ ³ÈÁ Á´²½ ³³¸½É ´» ȸ´ »¸Àº³ Á¸±½ µ¯´ ´»¯³É´½´Æ½»¶»È¸´¸¿°ɯ¼±ÈÁ´²¸°´»¯³
‫פ‬ É´»¸Àº ɯ ȸ¶½³» ¸²º´ ³µ ¼¸´À½ Ç°² ³ ɸ¶È¸¯»´°Å½»º°³°¸È¸°ǯȸ¸È¸²Á¾º» 
¯°À³ÁÀ¿ɴǸ¶°³ÉôÆÉ°»¿³´²º¿ÇÃÀ½° ǽ¯´ ǵ¶´ ³Á°Å³ ÉÁ´¿É ´¿¸°Ç ³ÈÁ »¸Àº³ ¸¿È »Á ²¸Á³» »´º¸ ¸¿¯ ´»¯³ ɴDZÀ½° ´ºÇ² 
ɸÇÆ ƒ È½È ɸ° ÁÀ¿ ¯ ¼´¸ Èÿ ɴǸÀ½° ¯´³ ³µ ɯ ¯Æ´´² ³µ ɯ ³µ ɯ ³µ ɯ ³»»º½»´°µÁ´´¿»ÈÉDZÀ½³ɯ´°µÁȼ¸Ç´¶° 
¾¸¯È ¾´¸º ¸¿È³ ²Å É¿Á· Á´½È» ¹¸ÇÅ É¿Á· ‫פ‬ ¼¸»È´Ç¸°²¶¯¼´¸´ÆÇ°¸¿°° ¯¼´¸²Á»¯ÇÃÀ 
¾¸² »È É´¿Á· ¯»¯ ¼¸Ç°² ¸»Á° É´¿Á· ¾¯º »º°È Á´²¸ ¾³ ²À° ²ÀÈÉ ɴǸ¶° °Éº½ ²´²È¯° ²¶¯ ¼´¸´ 
´»¸Ã¯ ³°¸È¸ °¸È´³» ȸ² ¾¸² ȸȺ ¾º´ ³Ç´É É´½´Æ½ È´°º» ¼¸Å´Ç Çȯ ³»¯º ȸ ¼´Æ½ ¸²´³¸ È½È ɸ°° È¸È Á½ÈÈ ¯°À» ÇøÀ 
ÁÈ´³¸É¿ÆÉȸ³´Å½Ç°²¼´È½³°¸È¸²¸»Á ¼´Æ½³ ¶´Ç »Á Á¸ÃȽ ³µ Çȯ É´¸Ç´°¸Å ¯»´ ¸½´¯» ¶´·¸°½ ¸Ã¯ ÂÀº ¶Æ´» ¯»È ¸¯¿Æ 
¹Ç²½´²Ç¸¼¸È¿¯ººÈ´¿¸½¸°·Ç𴯻½±¾° ɸ° ¼Çº° ǵ ¶´Ç À¸¿º³» ¼¸ÅÇÃɽ³ ¼¸°Ç´ ¸²´³¸ ³¯´Ç ¯´³È ǽ¯ »°¯ ɴǸ¶°° Á¸°Å½ 
³°Æ³» ¼¸²´³¸ °ÇÆ» ¼¸È´ÁÈ »º°´ ³Ç´É³ ²¶¯ »º» ³Å´¶¿ ³¯¸ÇÆ° ³µ° ´¿¯°´ »¯Çȸ ´¸»±Ç ɯ Éɺ½ ¯°À³ »È ¼¸¿È° ¯°À³ ´½º 
³Ç´É É´°Ç³» ¼É¿ÆÉ ¸³ ³»¯º »Á Çȯ »Á ¼¸»Á´Ã Çȯ ³»¯ ²Á° Á¸°Å³»´ »´Áû ¯´³ ¼Áó ¾º» ¼¸½È ²´°º ÇÇ´Á» Äǯ³ »º° 
Äǯ» Ä´¶½ ¸²´³¸´ ¼´Æ½³ ¸¿ºÈ´ ¼¸½È ɯǸ´ ¸¶º´¿³ ³ÅÁ´½³ È¯Ç »Á ¾º´ ³È´²Æ°È Ç°² ±ÀÈÉ ·°È Á¸°Å¸ 
ɸȳ ¸À´¸ ¸¯²´°´ ³µ ¸°±» ¼¸´È ¼³¸¿È ²¸ ³¿½¸ÀÈ ³½¸Èdz ³µ´ ¸¿ »·¿µ´Ç °Ç³
¼¸½Áà ³½º ¯°À» ³Ã´ÆÉ ´É´¯° ´Ç½¯ ¼¸È¿¯ 
³É¯´ »¯Çȸ» ³Ç´É ¸À´³» ¼¸Á¸¸À½³ »º» °´· »º» ´ºµ»¸´ ¼Á¿´¸ ¼¸Á½´È³»´
ǽ¯ ¼´Æ½» ¼´Æ½½ ´¸»±Ç Éɺ½ ¯´³È µÁ
¼´»È° ´½Á ɯ ¹Ç°¸ ³ ¼´»È ¹É¸°´ ¼´»È
³ÀÈÉ µ´½É µº ‫תשס"ה‬ ¯´³ ¯»´ Éɺ½ ´·´¯³È ¯°À³
ɴǸ¶°»¼¸²°´Áȼ¸Ç´¶°»ǽ´»³½È¯»¯È
‫פ‬ DZ³´ ´²¿» °´² DZ³ ¼Á ²¶¸° ³¸»±¿¯» ÁÀ½³ ¼¸¿³¿ ¼³È »»±° ¼¸²°´Á ¯½ÉÀ½ ¼³´ ³°¸È¸°
´³¸»¯ ²¸° ¸µºÇ½³ Àȳ ¼´¸À° ´¿°Ç ¸Ç°² ³ÀÈÉ ¸ÇÈÉ ´ ¸ÇÈÉ ³ »»³ °ÆÁ¸ ¼¸½º¶ ¸Ç°² Á´½È» ¾´´º» ¼³» ²¸±³» ¼¯´ º± 
Àȳ ɯ ´Ç½±È ¼¸²´³¸ ¼¸Ã»¯ ¼¸±±´¶ ¼´¸³ ‫פ‬ É´¸³» ³º¸ÇÅ ³¿´º³È ¸À´³´ ¾º ¯°À³ ´» ³¿Á´ 
³Ç´É´ °Éº°È ³Ç´É È¸È Á´²¸ ¸Ç³´ ¸»°° ĸ´´È ÉÃÇÅ ³²¿Æ ɸǰ³ É´Åǯ» ÁÀ½³ ¹Ã¸³³ ´¶ ¯»´ ³Ç´É³ ÃÁ ³¿¸²½° ´±³¿¸È 
¸Ç²À ³Èȳ ɯ ²½¸» È´²Æ³ ´¿¸°Ç ³Ã »Á°È ³ÀÈÉ ¾´È¶ ¯º  ´ ¼¸»´²± ¼¸Ç°² °´È¶» ¹¸ÇÅ ¯»´ 
¯¿¸°Ç´ ³»´º ³Ç´É³ »º »´»º ¼³°È ³¿È½ ‫פ‬ 
³µ Àȳ´ Àȳ ɯ °´Éº» ´Ç½± ¸È¯ °Ç´ ¹»³´¿°Ç´¸½´¸³²³»ÈÀȳ¸½´¸À´½¸¸Æɳ
³µ ¾¸¿Á Ƶ¶» É´½´Æ½ ³°Ç³°
‫תשס"ד‬ 
¸È¯ °Ç´ ¯¿¸°ÇÈ ¸Ç¶¯ ¸º ³½¸»È ³Ç´É Ç°º 
Àȳ »Á Æ´»¶» ÇÈï ¸¯ Àȳ ɯ ´½¸¸À ‫פ‬ ¼¸»»´º³ ɽƳ »È »´Á° ¯È¿´ ¶² ´¿°Ç
¸Ã ¯»½¸ ÇÃÀ´ ¼¸¶°µ »Á ´ÇÃÀ Ç´¯» ¯Å¸ ³½»È ÉÇ·Á
³¸³¸È ¸½ ³¸³¸ ¾Ã´¯ ¼´È°
°¶ ¹É»³É ‫פ‬ 
³Ç´É ¸»° ¾¸°³» ÇÈï ¸¯ °Éº°È ³Ç´É´
‫פ‬ É´¶¸È³ ÉǸÀ½° ´¿°Ç »¶³ ²ÀÈÉ »´»¯½ 
¾¸° ²¸Çó» ´ÅÇÈ ³»¯ »º ¸º ³Ã »Á°È
¸È¯Ç »º» ÃÁ º¶¯´ ´É¸°° ³Ã¸À¯ ³½¸¸Æɳ Ǹ½ É°¸È¸° ³Ç ¸¿Ã» É´Á´°Æ³ 
´Ç¯È¿ ¯» ³Ã »Á°È ³Ç´É» °Éº°È ³Ç´É
¼¸¿´Ã¯»Ã³ ²±¿º É´°¸È¸³ ‫פ‬ 
¼¸À´É¸¸° ¼¸Æ´²Å ¼¸¯ÇÆ ɴɺ ¸¿¸½ »º ´¸³
‫פ‬ Ç ¹Ç°¯³ ɯ ´º³ ²ÀÈÉ É°· ´»Àº Ȳ´¶° 
¼´»º¼³½ǯȿ¯»»°¯¼³¸¿¸°²¸Çó»´ÅÇÈ ²¶¯ É¶É ´» ǽ¯ ´¿°Ç ÈDZ³ ´¿° ÇÃÀ½ 
³Ç´É° Æ´°²È »¯Çȸ »»º ÆÇ ǯȿ ¾º ³½´ µÃÈ´¯¯´³´¶ÅÇÉ´º½¼¸¯¿Æˆ»È³Å´°Æ°½
»Á ¼¸ÃÀº³ ¯È´¿° ¸É²ÃƳ ¸¸¶ »º° ¼¸¶¸È³ °½´ ´ÇÆ°» ÁÀ¿ ´¿°Ç ¼¸½¸ ³½º Ƕ¯´ ¶³¸°°
³Ã »Á°È ³Ç´É°´ °Éº°È ¯½ ²¸ Éɽ ¸Ç´°Á ÈÆ°» ¯»È ¼¸Ç°² ¸¿È 
ɯ Ç°¸¶È È´²Æ³ ´¿¸°Ç ¸Á ´¿» ȸ »º³ ³µ´ ¼¸Ç´À¸¼²¯¾°»¯°¼¯È°´ÉºÈ´¿°Çɯ»¯È
¼±È ¸¿È³ Ç°²³´ ²°» ²À° DzÉÀ³» ÆÇ ²¶¯ 
¯Ç½±³ ɯ ´Ç°¶ ¸È¯ °Ç´ ¯¿¸°Ç´ É´¸¿È½³ º± ¯´³ ³µ³ Ç°²³ »Á ¼¯³ ´¸ÈÁ½° ÈÃÈø
¸»½Á° ¹´½É» Ǹ°±½ ÈÆ°» ¸ÉºÇÅ´³ Çȯº 
´¿É¯ ¹¸È½¸ ³µ´ É´Ç´²³ »º ´¿» È¸È ³½ ³µ´ ǽ¯¿ ¾¯º º±È ´¿°Ç ´» ǽ¯ ÈÃÈû ¹¸ÇÅ
´» ¸É°Éº ¯» ¼¸Ç¶¯ ³Æ²Å ¸¿¸¿Á´ ³Ç´É³ 
¯Å½¿ »º³ ³µ ¸Ç¶¯ ¼±´ ƲŠ»¯´±³ ɯ¸° ²Á ¯·¸»È ¾½¿¸·È Çȯ Ç ±³Ç³ É´½¸ÈÇ ¹º
É»Á½° ¸É°Éº ¯»¯ ÂÀº ¼´ºÀ ¾É… ÈǴý°
³Ã »Á°È ³Ç´É´ °Éº°È ³Ç´É° ÉÉ» ´°¸» ¶Éø µ¸ÁÈ ¸²º ¾¸¿Á³ ´É´¯ ‫פ‬ 
¾´È¯Ç³ ¼²¯ ɯ ¯Ç° ³°Æ³È ¼¸Á²´¸ ´¿¶¿¯ ȸDZ³ ¾Ç½ ¸»¯ ³¿Ã ³¿´Ç¶¯» ¾Ç½ ¸À´³ ȸ ¼»È´Ç¸° ²‡ÀÈÉ Ǹ¸¯ ±‡¸ „± ¼´¸ ´¿°Ç ¶È 
¯»´»È ¼¸ÇÃÀ° °´Éº´ ɶ¯ ³´Å½ ´É´¯ ³´Å´ ²¶¯È ³ÀÈÉ É¿È ¹ÇÁ° ³µ ³¸³ °¸È¸»¯ ²¸½»É´ ǵ´ÇÆ »²¿´µ „Ç »´²± ¶‡É ÇƸ ¸²´³¸ 
ÇÈ︯Èɯµº³±Ç²°ǯȿ³¸³¯·´¶³¸³È ÈƸ°´ ²´¯½ ³»´²± ɸÃÀº ³ÇÅ ´» ȸ ´¸°Ç´Æ½ ´ÇÃÀ° ³µ ɯ À¸Ã²³´ ÄǸɴ ¯¸È´Æ »¯È´ „¯ 
³Ç¸Èǽ´»´ÅǼ¸º¯»½È¼¸¯¸°½»µ¶´ǯɻ Á¸¸À¸È¸¿´»Ã²¸±¿»°Éº½°´Éº¯È¸È¸¯¾Ã´¯° ³ÈÁ½»´¼¸²¸½»É³²²´Á»³ÅÇȸû³½¶³Ç´¯ 
³É¸³ ´»È ³±Ç²³ ³¸³ ¯´³ »´²± ¹º »º ´¸¿Ã» ´²´°º ¼´È½´ ´º´ ¸ÉÈÆ° ɯ ȸ±²¯È ÈƸ°´ ³µ ¸Ç³ ³ÈÁ½ ÉÁ°È ¾´ÇÀ¶´ ³»Á½ ³µ° ȸ 
¯´³È ´¸»Á ´»ºÉÀ³ ¼¸º¯»½È ²Á ²¯½ ³»´²± ³°Ç½» ³¿³´ ¸É°Éº´ ³µ° ¸É±³¿³ »Á ¸ÉÇ°Á ³´¯±´°À¸¿º½µ‡¸Ç³¹²¸¯½´²´²¸ÁÇ´¶°»¾É´¿ 
¼²´Æ´Ádz´°À¿º¿»¶Ç¯·¶È¸Ç¶¯´»´²± ³½° ²¸½É Á¸¸À½ ²¶¯ ´É´¯È ¯ ¯»Ã³ ÇÃÀ° ´»È È´²¸¶ À¸Ã²½È 
¸Ç¶¯´ Ä´¶° ÆÇ ¼²¯³ ¹´É° ³¸³ ¯» Ádz ¾º» ¯´³ ³½ ¼´È½ ¼Áó ¸» °´È¶È Á²´¸ ¯´³È ǽ¯¯Æ²´°»À½¯°À³È¾½Ç·´±³²´³¸„ÇÇøÀ´ 
´¸ÈºÁ È¸È ÆÇ ¯»´ ´º´É° Ádz À¿º¿ ¯·¶È ¾Ã´¯°È¸»É´¯Ç³»°°¸À³°Æ³³·´Çþɿ¯» ¯´³È ȯ ¸²¸Çȳ »Á° ±Ç°¿¸´ »¯¸¶¸ °Ç³» 
¹¸ÇÅ ¾½µ³ »º´ °´·° Ádz °ÇÁÉ³È ¯»¯ ÁÇ Ç°² ¼´È ¯Å´¸ ¯» ³µ³ °´· ³µ „¯ ²Å½ ¸¿È ÇÁ·¿»À »¯Çȸ „Ç „¸³¸
·´»È¸ ¯» ÁÇ³È É´ÈÁ»´ ¾´Æ¸É³ ɯ ¯¸°³» ‫פ‬ ¼¸»¸ºÈ½» °ÇÆɸ ¯»´ ²´½¸»° Ç¯È¸È ³ÅÇÈ 
»Á ·»Éȳ Ádz ³µ ¸Ç¶¯È ¹¸¯³ ¼¸¯´Ç´ ´É¸° ¸¿° »º»´ ¯·¸»È Ç ¾´¯±³ º ²À° @¾¸»Ç°° ¼¸¿°Ç» ÈDz½ ɸ°° „¸³ ´Ã´À° ɽ¯°´B 
¯¸°³» ¹ÇÅ´³ ³°Æ³È ¹º ¸²º ²Á ³¯¸Ç°³ ¼¸½¸³ »º ³ºÇ°´ °´· ¹¯ ³µ° ´É´¯ ³¿Æ ¯´³ »°¯ 
»º ²À¶ ´»´º ³°Æ³È ɴǽ» ¼»´Á» »´°½ ¸¿È³ ²Å³ ´Á½È ¯»È ¾½µ »ºÈ ¾Á´·È ¸ÉÁ½È ¼¸¯¸Å´½¼¿¸¯³»¸Ãɳ¾½µ°È¼¸²»¸²‡Á´»¯È 
³¯Ç ɯµ »º° ²À¶ ÆÇ ¼³ ³°Æ³ »È ´¸É´²½ ¼¸Ç°²¸»Á°É¿Á·ȸȾ½µ°¾´º¿³µÆ´Àû¾¸¯ ³½ Ç´²¸À° ¼¸»ºÉÀ½ ¯»¯ ¼³¸Ã° É´°¸É³ 
¹ÇÅ´³´ ¼»´Á³ ¸³¸È É»Á´É Ç°º ¾¸¯È ³°Æ³ É´ºµ ȸ ¾Á´· ¸¿È³´ É´ºµ ¸» È¸È ¾Á´· ¯ »º Çɸ ¼³° Æ´¶²» ¾¸¯È ǽ¯´ É´ÈÁ» ÇÈï 
¶¿ ɯ ÆÇ Ǹ¯È³´ ¼»´Á³ »º ɯ °¸Ç¶³» É´ÈÁ» ¼¸Å´Ç ¼¸Ç¿´¸À½³ ¼¸ÁÈdz »È½» »°¯ ³µ ¾½µ³ ¹È½° ¯»¯ °´· ³µ ¾¸¯È ³²½³ »Á 
±´Á ¼±È »µ¶° °´Éº´ ¼³¸È¿´ ´¸¿° ³È»È´ ¾¸¯´ ¼³» Á¸Çó» ¹¸ÇÅ ¾¸² ¸ÃÁ ¸¯²´ Ç°² °´· ´»»Ãɸ´ DzÉÀ³ 
¯°³ ¼»´Á ¸¸¶» ¾½´µ½ É´¸³» ɯµº ³±Ç²» ¾½´µ½ ¸°Ç² ³¸É°ºÈ¯° ³¸³È ¸½ »º ³Ç½¯´ ¯Èdz½° °´Éº ¾´¶¸À ¾º´ ³°¸É³ ²¸ »Á ³¸³ 
³ÃÀ´³B ´¿¸»¯ É´´È³» ¼¸»´º¸ ¯» ´¿¶¿¯´ ²¶´¸½³ ³½ À´É ¼È »¯´È´ ¯°³ ¼»´Á ¸¸¶» ³°¸É° ²»´¿È ÈDz½³ ¼È° ¯À ² ³²¿° 
¼È ƽ·È° ¯°´³ ¸½»È´Ç¸° ǯ´°½º´ ƒ ¯°³ ¼»´Á» Æ»¶ ¼³» ȸ »¯Çȸ »º ¸Ç³ ¾¯º ³»´º ³¯¸Ç°³ »º ´»¯½ Ä´¶´ Ç¯È¿È ³½ ³µ 
¼³» ³²½ÁÈ ¼´¸ ´É´¯° ´¸³È ¼¸À¿ ³ÈÁ½ ³¸É°ºÈ¯° ³¸³È ¸½ ¯Æ´²È ¾¯º ´È²¸¶ ³½´ ´º´ É´½³° ¼± ¯»¯ ¼¸È¿¯ ÆÇ ¯» ³É¶È¿ 
»Å¯ ÆÇ ¹¸¸ÈÈ ¼¸Ç°² ¼³ ¸¯²´°´ ´º´ ³½¶ ¸º ¼³»È ³¿´º³´ $¯°³ ¼»´Á ¸¸¶» ¾½´µ½ ¸°Ç² ¹º »º ³¸³ ¯·¶³È »»±° »º³ ³¶½¿ »º³ 
úÁ »°¯ @Ç´² ¼´È° ¯»´ È´²Æ³ ´¿¸°Ç ´¯° ¯» ¼¸ÁÈÇ ¸Ç³ ¸°Ç »È ³¸´»» ¯° ¸½ ɯµº ³¯¸Ç°» ¼´Æ½ ¾¸¯È ³¯Ç ³°Æ³È »´²± 
¼¸È´ÁÈ ³½ ²¯½ »´²± Ç°² ³µÈ ¼¸¯´Ç ¼³¸»Á ¸Ç³ ¼¸°´· ¼¸È¿¯´ ¼¸°´· ¼¸È¿¯ ÆÇ ³»¸¶É³ ³°¸É³½ ¯Å¸ ¶¿Èº »´°½³ ¸Ç¶¯´
³Ç´É »È ³²´°º» ¯°³ ¼»´Á» Æ»¶ ¼³» ȸ »¯Çȸ »º ¸º ǽ¯¿ ´É´¯ ³¸³ °´È ¹¯ Ȳ¶ ¼»´Á ³È²¶ ³ÈÇà 
´½¸¸ÀÈ ³»¯È ¼¸º´µ ´¿¶¿¯ ³° ´¸ÈºÁÈ É´¸³´ »´Æ É°³ Ȳ¸¶ ³½´ ²Á »¶Ç ³Çµ ³²´°Á° ´¯·¶ ¼¸È¿¯ Ç°²³ 
»È É´ºµ³´ ³Ç´É³ ɯ ²°º» ¼¸º´µ ³Ç´É³ ɯ °´ÉºÈºÈ ²¯½ »´²± È´²¸¶ À´É ¼¸Ç½´¯ ¼´Æ½½ ǸÁ» ǸÁ½ ¹»³È ´¿¸°¯ ¼³Ç°¯ ¯°È 
²°º» ¾´ÅÇ ¼Á ´¯°È ¼»´º »È ³Ç´É³ ²´°º ¼»´Á» À¿º¿È ¯´³ ·Èó °³´Á ¸¸¶» ¾½´µ½ »º´ ¼»´Á »È ´¿´°Ç ÆÇ È¸È ³»¸±´ ¼´Æ½»
³»´²± É´ºµ ¸³´µ ³Ç´É³ ɯ ¾¸² ¼´È ¸»° ¯°³ ³ÈÁ ¯´³È ³µ »»±°´ ¼´»º ¼³ ¼¸»¸»¯³ 
¸À´³» ɽ¯° ³ºµ¿ ³µ³ É´ºµ°È Ç´µÁ¸ ³°Æ³´ Ç°´ÁÈ °´Éº Ƹ²Å ´»¸Ã¯ Ƿÿ ¼²¯Èº »¸±Çº´ ²´Ç½¿ ǵ± É´½´Æ½³ »º» ¹»³´ Èÿ ɴǸÀ½ 
¼¸½È ɯǸ ¸À´³» ɴŽ ¸À´³» ³Ç´É ÇÃÀ° ¯°´½B ¾´¯±° °´Éº´ ¼¸¿¸² ¸¿¸½ »º ´¸»Á ´²À¶ °´Ç° ³°Æ³´ ȯ³ ¾È°º» ´³´º¸»È¸È
Ç°´Á ¯´³È ¼¸¿¸² Á°È È¸È @³½»È ¾°¯° ³µº ȯ ¾È°º ¹´É° ³¸³È ɴǽ» ´É´¯ »¸Å³ 
°Å½» Á¸±³» »º´¿ µ¸Á´ Ƶ¶É¿ ´¿»´ºÈ´
¾¸² »º´ ¼´¸¯´ ¯Ç´¿ ǰƳ ²Á ´»È ɸ°³½ »°¯ ´ÃÇÈ¿ ¾È°º» Éȱ» ´ÅÇÈ ³»¯ »ºÈ 
¼¸½º ³ ɯ ³Á² Äǯ³ ³¯»½´ ¼¸¸ÆɸÈ
¼¸»Æ´È ²¯½ ¸¿¸ÅÇ ³µ ¯»¯ ¼ÉÀ ¯» ³µ ³ºµ ¯´³´ ´É´¯ Ç½È ³°Æ³ ´¿¸°¯ ¼³Ç°¯ 
³Ç³½° ɸɸ½¯³ ³»´¯±» ³ºµ¿´ ¼¸Àº½ ¼¸»
´¸¸¶ ¸½¸ »º ³ÈÁ ¼²¯È Ç°²´ Ç°² »º »º´ ¼¸·°È³´ °ÆÁ¸´ ƶŸ ɯ É´Ç´² ²¸½Á³»
¾½¯ ´¿¸½¸°
»º³ ³ÈÁ ¼²¯È Ç°² »º »Æ Ç´°² ´»¸Ã¯´ ³Ç´É ¾É½» ´¿¸ºµÈ ²Á »¯Çȸ »»º
‫תשס"ו‬ È¸È ·ÃȽ ³µ¸¯ ǯɻ ¼¸»´º¸ ¯» ¼¸»Æ´È
¼¸º¶½´ ³»°¶ ¸º¯»½ ¸¿¸½ »º ¼¸²½´Á ²Å°´
³±Ç²» °´È ´Á¸±³È °´Éº ³Ç´É ¾É½» ´¿¸ºµÈº´
¼»´Á³ »º ³¸³´ ¯·¶³ ¸¿Ã» ¾´È¯Ç³ ¼²¯ »È 
Ç´±½ Ç´½²¯³ ¼Á ²¶¸ ɸǰ³ É´Åǯ» ÁÀ½³ ¼¸¿º´½ ¼³ Ç°º ´³Èµ¸¯ ȸ ´¶ ¼¯ É´½¸»È» Á¸±³» »´º¸ ¸³´ °´·³ ɸ»ºÉ° ´»´º 
³¿¸·¿±Ç¯´ ´Æ¸Àƽ» ´²°» ´¿°Ç ¹¸È½³ ¼È½ É´½³ ¸Ç¶¯ ¼²¯» ȸ ¯Ç´¿ ²¶Ã ¯»¸½½ ¸Ç¶¯´ ¾½µ ³°Ç³ ¹Ç¯ ¯» ³µ ´¿¸¿´°¯²» »°¯
´ÀÈÉ Ǹ¸¯ ³º ƒ µ· »¸µÇ°´ ³¸É°ºÈ¯° É´¸³» ´ºµÈ ³»¯ »ºÈ °´Éº ¾¯º´ °Å½³ ǵ¶ °´È´ »±Á° ´¯·¶ Ç°º ¼´¸ ¼¸Á°Ç¯
‫פ‬ ¼´È ¸»° ¯°³ ¼»´Á ¸¸¶» ¼¸¿½´µ½ ¸°Ç² ±´¯²»¹¸Çž½µ³»º´·»´ÈÁdz°´È´´É´½²Æ»
´ÀÈÉ ¾´¸À ²º ÉÃÇÅ» ÁÀ½³ ¾¸² ¼´È ¸»° ¾¸² »·´°¸ ÁdzÈ
‫פ‬ ¯» ³Ç´É ²½´» ²¶¯ ¼¯ ¸Ç³ ¯¸³ ³»¯È³´ Ǵú ¼´¸´ ³¿È³ È¯Ç »È É´»¸ÃÉ° ¾º´
¼¸Æ»¶ ³° ³Ç´É³ »Á ´ÇÃÀ Ç´¯» ¯Å¸ ³½»´ ¯°³ ¼»´Á ¸¸¶» ¾½´µ½ ¯´³È °´Éº ¸º ³»ºÉ ¾ÈÁº ³»´º ³ÁÈdz »º´ ¼¸ÈÆ°½
‫פ‬ ¹º »º ³µ ³Ç´É³ ²´°ºÈ ¼¸¯´Ç $¾º ¾¯º Éǽ´¯ ɯµ Äǯ³ ¾½ ¾´²µ ɻȽ½ Ǹ°ÁÉ 
³¸³°³Åǯ»³Á¸À¿°È¾¸¸·È¿¸´»ƶŸ ÇÇøÀ ´»¸Ã¯´ ³Ç´É³ ²´½¸»½ ÇÉ´¸ ²´Á »Æ´ÈÈ »´²± @ÁdzÇŸ³´¿¸¸³B¾´²µɻȽ½ȸ´¸ÈºÁ²ÁÈ 
¯»²¶¯¯´´²°»´¸»¯À¿º¿´¿°Çȼ¸Ç¸°±³²¶¯ ¾¸² ´» ȸ ²°» ³Ç´É³ ²´½¸»° ÆÀ´ÁÈ ¼²¯È Ádz ·»´È ³»´º ³¯¸Ç°³ »º°´ 
ǽ¯´¿°ÇÈǸ°±´É´¯´»ÇøÀ´³¶¸È³³½Á²¸ ȸ ´À »º ´À »°¯ ¾¸²° ³ºµ¸È ¸¯²´°È ¯´
Ádz ɯ ¾ÆÉ» »´º¸ ¸½ ³µ ɯ ¾ÆÉ» ¸²º´ 
ȸ´ ÁÃÈ ³µº ³¸³¿ ¼´¯ÉÃÈ °È´¶ ³É¯ ³½ ´» ´»¸Ã¯ ¼¸½Áû ȸ´ ³É¸½³ ¸Ç¶¯ ²¶Ã ´»
´É´¯ É´Æ¿» ¹¸ÇÅ´ ³Ç¸°Á ÉÅÆ ´» È¸È Ƹ²Å ɯ ¾ÆÉ» ¼³»È ɸ»ºÉ³ »º´ »¯Çȸ »»º ÆÇ 
´º½É¸È ¸²º ³µ »º³ ¼¸²´³¸ ¼¸Ç¸°± ³°Ç³ ºº
¾° È¿´Á ¯° Ç°² »º »Á ·´Èà ¯» ³µ ¸º ·´»È¸ °´·³ ³°Ç²¯´ ·´»È¸ ¯» ÁÇ³È Ádz 
Á°Ç¯´Ç°Á¸´º½Éɯ»¼É¯¼¯´³Ç´É¸²½´»°
Ç°² »º »Á ¯»¯ ¼¸ÇÉ´´½È °´È¶¸ ¯» ¼²¯ ³¯¸Ç°³ »º´ »¯Çȸ »»º »È ³»´¯±³ ¸³É µ¯´ 
¸Ç¶¯¾º¯´»º³¼º½½¶Æ¸³°Æ³´¼¸¿ÈȽ¶
³Ç´É³ ²´°º° ÂÉÉÈ³È ¸½ »°¯ ¼¸È¸¿Á½ ³¿´ÆÉ »Á ¯´°É ³»´º
¼¸Ç°²³ ´½¸¸Æɳ ¼¸¿È ³½º 
»Á »¯ ÉÇ°¶ °³Åǯ» ³Á¸À¿°È ÇøÀ ²´Á Ç°º ³°Æ³ ³µ »¸°È°È ¹º »º »Æ´È ³µ »°¯ ɴŽ ±¸ÇÉ ³°Æ³ ´¿» ¾É¿ ³µ »¸°È°´ 
´¿°Ç ³° ³Æ»¶½³ »È ¶Éð ǽ´È ³²¸½Á³ ¹º °´º¸Á ¼´È ¸»° ²¸½´ º¸É ´É´¯ À¸¿º½ °´ÉºÈ ɶ¯ ³´Å½ ȸ ɴŽ ±¸Çɳ ¹´É½ 
¼»´ºÈ À´·½° ³½´³½ Ä´ÇÃÉ ¯»È ¸²º ÁÀ¿ À´É ǽ´¯ ²´½»É´ ³¿È½° °´ÉºÈ ´½º ¼»´º ²±¿º ¯¸³È 
ƶŸ Ç ɯ ǽ´È³ »¯È´ ´¿°Ç» À¿º³» ´ÅǸ ¾¯º ¼¸¯Å½¿ ´¸ÈºÁÈ ³½ ÉÁ²» ¹¸ÇÅ º¯ »´º¸È Ç°² ¼´È ¾¸¯ º¯ ¼»´º ²±¿º ³Ç´É
²´½¸» »È ³¶½È³ ¯ ¼¸Ç°² ¸¿È ³µ° ȸ ³Ç´É» É´½²¸³»
À¿º³» ¼¸Å´Ç ¼»´º ³½
¹º »º ´¯°È ³µ° ³Ç´É³ ²´°º ¸¿È³´ ³Ç´É³ ³Ç´É ³°Çɳ ¼È³ ¹´Ç°È ´¿» È¸È É´ºµ ³µ¸¯´ 
¯» ¯´³ »°¯ Ǹ°À³» ³À¸¿ ƶŸ Ç ¾¸¿Á³ ³½
¼»´º Ƶ¶É³» ¼¸Å´Ç ¼»´º´ »¯Çȸ½ ³°Ç³ ¼¸²½´»È É´½´Æ½ ³°Ç³ ¹º »º ȸ´ ¼»´Á° 
¸²º ³Ã¸º ÈƸ° ¯´³ ³Á¸À¿³ ´À° »°¯ ¾¸°³
¯´³ ³Ç´É³ ²´°º ³Ç´É³ ɯ ²°º» ¼¸Å´Ç ¼¸Ã»¯¼¸Ã»¯Àȳɯ´¸ÈºÁ¼¸½¸¸À½´³Ç´É
³¿Éȳ ³½ ƶŸ Ç ´É´¯ »¯È ³ºÇ° »°Æ»
²¯½ »´²± ¯¸³È Àȳ ɯ ¼¸¸À» ´ºµÈ ³µ½ ÇÉ´¸ ¸»´¯´ 
»ºÈ ³µ³ »¸±° ¸²´³¸ É´¯Ç» ǽ´È³ ´» ǽ¯ ¸²¸ »Á ´¿» ¾É¿ ³°Æ³È ³½ ³Ã »Á°È ³Ç´É³
»È ³±Ç²½° ´¿¶¿¯È °´È¶» ´¿» ¾¸¯ ¼¿½¯´ 
´À³²Á³»¶É³³½²½´»´°È´¸¼»´ºÈ³Á¸À¿³ ¸È¯ °Ç´ ¯¿¸°Ç´ È´²Æ³ ´¿¸°Ç ¼¸Æ¸²Å³ ´¸²°Á
É´¸³» ´ºµÈ È´²Æ³ ´¿¸°Ç ¾½µ° ´¸³È ¼¸È¿¯³
³ºÇ° »°Æ» °¸¸¶ ¯´³ ¶¿ ¯» Á±²»´ ³µ» ¼¸º´µ ´¿¶¿¯ ¼³¸²¸ »Á´
³»´²± ³±Ç² ´µ ¸º ¯°³ ¼»´Á ¸¸¶» ¼¸¿½´µ½
‫פ‬ Ç´²³ ´½º ¯» ¼³ ´¿¸Ç´² »È ¼¸È¿¯³´ ²¯½ ³Ç´É³ ¼´¸À »È ³¶½È³ ²°» Ç°² ²´Á ȸ´
À´¿¸º³ ¸¯° º» ²À° ´¿¸°Ç ¼±´ ¼¸½È ¼È» ´»´º ³¸³È ¼³»È ±Æ ² É´°´Éº° ½±³ ³»´²± ³¶½È ¯¸³È 
»¯ ¸½´¯» É´ÇÈ »È Ç´À¸¯³ Dz± Ä´Çû ¾¸¯ ³É½¯» ³Ç´É ³É¸³ ´»È ³Ç´É³È ¸¯²´° È´²Æ³ ´¯° Ƿÿ È´²Æ³ ´¿¸°ÇÈ ³ÁÈ°È ³¯¸°½ °Á
´ÀÈÉ ¸ÇÈÉ µº ¾½¿¸·È ´ºµ ¼³ ¾º» ÆÃÀ ¼´È ¸»° ³½È» ³Ç´É »È »´Æ É° ³¯Å¸´ ¼¸È¿¯ ²¯½ ³°Ç³ ´»È ³¸´»»
‫ יש חוקים של יהרג ואל‬- ‫דברי רבנו מוצש"ק בשלח‬
‫יעבור‬
É´»Á» ³°Ç³ ´ºµ ²¸¸À°´ ³Ç´É É´¶Ç¯ É°¸È¸
¼¸¿È° É´°Ç ²´Á ³ºµ¿È ³´Æ¿´ ȸ´É° ²¯½
‫תשס"ז‬ 
É´ÅÁ´½»ɴǸ¶°»Á´»¸Ã¯ǽ¯¯´µ¶³ÈÁ´²¸ ¼¸½È ²´°º ³°Çɸ´ ³Ç´É »È ³Ç´¯ É´°Ç³» ¼È½ Ç´±½ Ç´½²¯³ ¼Á ²¶¸ ÉÃÇÅ» ÁÀ½³ 
»°¯ ³° ¾¸¸´»É ³Ç´É ¸Ã´± ³°Ç³È Ç°² ³µÈ ³¯»½ »È °Å½» ³ºµ¿ ²Á ¶É ¸»´²± ´»²±¸´ ¯¸ ³¸±»°´ ³¸»±¿¯» ´²°» ´¿°Ç ¹¸È½³ 
»¯´ ±Ç³¸È ¼¸Ç°² Ƚ½È Ç°² ³µ ÉÀ¿º° ¾¯º ³ºÇ° ¼¸Àº½ ¼¸» ¼¸½º ³ ɯ ³Á² ¾¸Ç¯³ µÀÈÉ Ǹ¸¯ µ· 
¯»´ ±Ç³¸ »È ¼¸Ç°² ȸ ³° ¼¸¸´»É Ç´°Á¸ ¸ÆÀ¿¸°µÇ¸´´ °ÆÁ¸ Çdz ³°¸È¸³ »³¿½» ɲ¶´¸½ ‫פ‬ 
¸Ç³ ȸ ³½ °È´¶ ¼²¯ ¾° ¼ÉÀ ¯» Ç´°Á¸ ¯´³ ¼± »³¿» ¼¸¿È ³ºÇ³ ²´Á ³ºµ¸È ¸¿ ³Á¸À¿°È ¾¸·È¿¸´» ƶŸ Ç ±³Ç³ ÇøÀ 
¼¸È´Á´ ¼¸Æ´¶ ¸¿¸½ »º ¼¸È´Á ¼¸¿´»¸¶³È Á´²¸ °¯ ¼¶¿½ µ ³»À °´· »º» ´ºµ¸ ´É¶ÃȽ´ ³Á¸À¿³ »º ¸¯²ºÈ ´» ǽ¯ ´¿°Ç ÉÃÇÅ» 
³µ´ ¼´¸ »º° ¼¸ÈÁ½ ¼¸È¿¯ ±´Ç³» ¼¸Æ´¶ º± ´Ÿ ÆÇ° ¸¿° ³Ç´É³ ɺǰº Æû ¶ÀÈÉ ¹»¸È ²¶¯ Ç´¶° ¸Ã¯ »¸Å³» ´ºµ¸ ¼¯ ³¶Ç¸·³´
±´Ç³» Ç´°Á¸ »Á´ ±Ç³¸ ɽ¯° ¾½¿¸·È »¯ ¶´Éû´¶¸»Å³»Á´Ã°ÈƶŸ Çǽ¯´³°¸È¸»
³½¸»È ³¿·Æ ³°¸È¸ 
¼Ç´± ¯´³ Á¸°Å½ ¯» ²¶¯ ¼¯ ³µ³ Ç°²³ º¯ ‫פ‬ 
³µ´ÈÁ¾º´¸ÈºÁÈ´»¸Ã¯´³»¯º¼¸Æ´¶³¸³¸È ¸º³ Ľ¯É³ ´¿°Ç É´Á¸À¿°È ƶŸ Ç ¸» ÇøÀ´
¯·¸»È ±Ç°À¸¿´³ ³¸»²± Ç ±³Ç³ ´²º¿ °É´º 
¼¸»´²±³ É´¶´º³ ɯ ´¿» ÇÀ¶ ³¸³È »»±° º± ´¿°Ç ¶´¿» ¼¸º»´³ ¼»´º ´¸³Èº µº°´ ³°Ç³
¼¸°³´¯¯»È¼¸È¿¯ȸȸ»ǽ¯´¿¸°Ç ¶ÀÈÉ
³µ³ Æ´¶³ ɯ »·°» ²´½»» ´Ç²¶° °È¸É³
»±´² ¯» ¯´³ »´º¸°ºÈ ¼È ´¸»Á ´¯¸Å´³´ ´É´¯ 
»¯´ ±Ç³¸ ³¶¸ÅÇ ÇÇ´±È ¼¸Æ´¶ È¸È É´¸³´ ÇƸÁ³ ´»Å¯ ¸¿´»Ã °Ç ´»¸¯´ ³Ç´É ³µ ÇƸÁ³È ³°´ÈÉ ¸½¸ ÉÇÈÁ° ¾´²¿´»½ ³Á¸À¿³½ Ç´µ¶°´ 
¸»Á ¼´»È ǽ´»´ ·ÆÈ° ɺ»» »´º¸ ¸½ Ç´°Á¸ °ÉºÈ ¾´É¸Á ȸ Ç°º ´µ ³Á´½È »Á´ ³Ç´É ³µ ÆÇ´ ´½²Ç¿ ¼»´ºÈ ÇøÀ ƶŸ Ç @¸¿½´²½ºB 
³»¯º ¼¸Æ´¶ ¼¸È´ÁÈ ³µº °Å½ ³µ ¸Ç³ ¸Èÿ ¸º´ ´¯»Ãɳ ÉÃÇÅ° ¸Ã¯ ³½¸»È ³°Éº µÁ ¾´¸º ÇÁ ǯȿ ¯´³ ¼±´B ²½»´ ÇÁ ǯȿ ´¿°Ç 
¼³ ¸Ç³ ¹´½À» ÇÈï ¼¸¿´»¸¶³ »Á ¼¯³ »¶Ç ÆÇ ³µ ´»Å¯ ¸Ç³´ ³Ç´É ³µ ÇƸÁ³ ¯» ´»Å¯ @Ç´Á¸È ¾¸º³» ¹¸ÇÅ ³¸³È
¼¸Á´Ç± ¸º³ ¼¸Æ´¶³ »º ɯ ´ÈÁ¸ 
·½Éȳ» ²¶¯ ¯» Ä´Ç¸É ¼´È ¾¸¯ ¯»¸½½
°´Éº Ç°º ´¿ $É´ÈÁ» »´º¸ ¸¿¯ ³½ °´· ³