1

Prolog
Chciałbym na wstępie prosić, abyś nie wierzył ślepo w to, co napisałem i nieustannie
kwestionował wszystko, zadawał pytania i najważniejsze – cały czas testował. To jest
Twój obowiązek, a nie wybór. Żądaj dowodów, bowiem wszystkiego nauczysz się jedy-
nie poprzez głębokie zrozumienie. Przyjmij każdą informację jako kompletne kłamstwo
i zbadaj ją, zawsze poszukuj i żądaj dowodów.
Niniejsza publikacja stanowi zbiór wiedzy, która nie jest podawana do publicznej wia-
domości. Jest to wiedza tajemna, dostępna wyłącznie wybranym osobom. Jako pierw-
sza na świecie opisuje pewne odkrycia. Prawdopodobnie tworzy ona największy i naj-
lepszy przewodnik do sukcesu, jaki kiedykolwiek powstał, więc wykorzystaj tę wiedzę
i wprowadź ją w życie.
Wiedza tutaj zawarta pozwoli Ci zrozumieć w jaki sposób zdobyć:
■ pieniądze,
■ szczęście,
■ miłość,
■ zdrowie,
■ spokój ducha,
■ bezpieczeństwo,
■ spełnienie.
Poprzez zrozumienie, że fzyczne rzeczy, które pragniemy posiadać nie są tak naprawdę
fzycznymi, ale tworzy je suma niewidzialnej, metafzycznej energii „µ”.
Aby zachęcić Cię do przeczytania proszę, abyś wyobraził sobie, że Twój mózg jest ni-
czym antena, za pomocą której są odbierane i wysyłane sygnały. Znajdziesz własny po-
mysł na dochodowy interes (zarobienie pieniędzy), jeśli tylko zdobędziesz wiedzę, jak
to osiągnąć. Dzięki zrozumieniu przedstawionej tu wiedzy spotkasz idealną osobę, któ-
rą pokochasz i która odwzajemni to uczucie, otrzymasz w końcu ofertę swojego życia,
przestaniesz odczuwać „wewnętrzną pustkę” czy bezczynność. Twoje życie zmieni się
diametralnie.
Przeczytaj ten tekst kilkakrotnie, uczyń z niego poradnik, który musisz wcielić w swoje
życie. Został on napisany bardzo prostym językiem. W przypadku jakichkolwiek pytań,
proszę odwiedź forum: www.path–of–power.com/forum.
Wszystko co napisałem stanowi wstęp do GODLIKEiSM PHILOSOPHY, dostępnej na
www.godlikeism.com.
Prawa we wszechświecie
i pole intelektu
Chcemy czy nie, wierzymy lub nie – istnieją pewne prawa we Wszechświecie, którym
podlegamy. Jednym z nich jest prawo grawitacji. Można w nie wątpić, ale przedmiot
upuszczony z góry zawsze spada w dół, z tą samą prędkością, niezależnie od masy.
2
Podlegamy również działaniu innych pól. W flozofi GODLIKEiSM, która będzie przed-
miotem naszych rozważań pole to zostało nazwane MOCĄ (ang. power), gdyż tylko to
słowo najpełniej oddaje jego działanie.
Nasze samopoczucie oraz satysfakcja i radość z życia są uzależnione od pola, które sta-
nowi sumę zbiorowego intelektu państwa, miejsca pracy, rodziny.
MOC
Niewidzialna energia „µ” zgromadzona w przeciwciele, gdzie przeciwciało oznacza
równoległy do naszego świat duchowy.
Istnieje niewidzialne dla oczu pole, które obejmuje wszystkich ludzi bez wyjątku. Wpły-
wa ono na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, co przyciągamy do swojego życia
oraz przede wszystkim na to, jak się czujemy. Wyróżnia się siedem stanów pola, przej-
ście do następnego z nich zmienia naszą osobowość. Ta zmiana jest przez nas odczu-
walna. Pole oddziałuje na obiekty niefzyczne: myśli, zamiary, uczucia. Im większą ilość
„µ” skumulujemy w naszym przeciwciele, tym lepsze efekty (także jakość naszych my-
śli) otrzymamy oraz szczęśliwsze będzie nasze życie.
NIRwANA µ > 0.6
Stan niewyobrażalnej SZCZĘŚLIWOŚCI, nieporównywalny nawet do stanu po zażyciu
heroiny (wielokrotnie intensywniejszy). Doświadczyłem go raz w życiu przez około
pięć minut. Spróbowałem niemal każdego najsilniejszego narkotyku na świecie (oprócz
heroiny) i nie doznałem nawet części oryginalnego stanu. Wówczas osiągasz wszystko.
Nie ma słowa, które w pełni oddawałoby istotę tego doznania. Nirwana nie ogranicza się
tylko do szczęścia, otwiera także dostęp do innych poszukiwanych jakości życiowych.
AdORACjA µ ~ 0.5
Ludzie adorowani przyciągają do siebie innych ze swojego otoczenia. Cieszą się oni
sympatią wszystkich i odwzajemniają tę sympatię, odczuwają satysfakcję ze swojego
życia, zwiększa się ich poczucie spełnienia, wypełnia ich szczęście.
ByCIe PRzyjACIelskIM µ ~ 0.4
Ludzie, których nazywamy przyjacielskimi są mili, skłonni do pomocy i pozytywnie
nastawieni do świata. Koncentrując się na swoim życiu, wnoszą pozytywny wkład do
społeczeństwa i należycie wypełniają swoje obowiązki. Towarzyszą im śmiech i chwile
radości. Życie tych ludzi można określić jako szczęśliwe.
PROwOkACjA µ ~ 0.3
Ludzie określani jako „prowokacyjni” i trudni we współżyciu nie mają problemów
z wykonywaniem codziennych czynności. Jeśli zapragną, potrafą być mili dla innych,
aczkolwiek mają skłonności do wybuchów emocji. Często cechuje ich: despotyzm, konku-
rowanie o zdobycie przewagi nad innymi, szantaż, przemoc, dwulicowość itp. Wszystkie
te niemoralne zachowania szkodzą im samym.
MARAzM (letARg) µ ~ 0.2
Ludzie zaczynają robić wszystko niewspółmiernie skomplikowane i praktycznie nie-
możliwe staje się dla nich ukończenie jakiejkolwiek pracy. Następstwem ich słów nigdy
3
nie są czyny. Zaczynają prowadzić nieproduktywny, pasożytniczy i wzbudzający nie-
pokój tryb życia. Żyją kosztem innych. Doświadczają również stanów głębokiej depresji
i braku zainteresowania innych ludzi ich osobą, co w większości przypadków prowadzi
do spektakularnego „samobójstwa” (np. publiczne okaleczanie własnego ciała, jednak
próby autodestrukcji są podejmowane jedynie w przypadku pewności uzyskania pomo-
cy ze strony osób, które nie pozwolą im zginąć).
destRukCjA µ ~ 0.1
To stan intelektu poprzedzający śmierć moralną. Ludzie, którzy go osiągnęli stanowią
zagrożenie dla siebie i dla społeczeństwa. Towarzyszą im skłonności samobójcze, ale
w przeciwieństwie do stanu marazmu, nastawione są na zakończenie własnego życia.
Dodatkowo stają się oni ofarami licznych wyniszczających organizm nałogów, dewiacji
itp. Ich psychika jest niezrównoważona i wyobcowana. Nie tylko żyją w stanie chronicz-
nej depresji, ale cechują się agresywnym i nieprzyjemnym zachowaniem w stosunku do
innych intelektów. Ci ludzie są bardzo niebezpieczni, bowiem wykazują skłonności do
realizacji każdego niszczycielskiego pomysłu, jaki tylko podsunie im psychika.
MORAlNe zAduszeNIe µ ~ 0.0
Ten proces następuje w sposób samoistny. Ludzie o niskim „µ” nie są w stanie wykonać
osobiście żadnej czynności, aby doprowadzić się do śmierci posługują się innymi oso-
bami, bądź powodowane są „wypadki”. To jest bardzo nieprzyjemna droga umierania,
ponieważ osobie, która znała intelekt pozostają nieprzyjemne wspomnienia. Jednostki
w tym stanie cechuje ,,moralny wampiryzm”, mający na celu przedłużenie chwili ago-
nii. Śmierć na skutek moralnego zaduszenia następuje błyskawicznie w wyniku „wy-
padku losowego” np. wypadku samochodowego, upadku z okna, utonięcia, zamarznię-
cia w zimie, spłonięcia w pożarze i tylko czasami przybiera formę znaczącej śmierci tj.
samobójstwo.
W wyniku spadku „µ” do poziomu mniejszego niż 0.2 zaczynamy widzieć duchy (de-
mony, upiory), które nieustannie nas dręczą. Jest to ostatni sygnał ostrzegawczy, że
wkroczyliśmy na niebezpieczną ścieżkę. Zjawy są główną przyczyną samobójstw. Ist-
nieją sytuacje, z którymi tylko bardzo wąska grupa ludzi jest w stanie sobie poradzić. Inni
nie wytrzymują psychicznie i po prostu wariują. Jest to coś bardzo nieprzyjemnego. Gdy
zostajemy zdegradowani do najniższego poziomu – giniemy. Te przypadki zaliczamy
do losowych.
Osobiście znalazłem się we wszystkich poziomach „µ” (oprócz ostatniego). Na skutek
spadku „µ” poniżej 0.3 zaczyna się ujawniać mania prześladowcza, iluzje oraz urojenia.
Nie pomagają żadne pigułki, tylko odbudowanie mocy. Niższe poziomy są ostatnią rze-
czą, której chciałbyś doświadczyć w swoim życiu. Wówczas robi się niebezpiecznie, a Ty
sam stanowisz największe zagrożenie dla siebie. Psychika jest bardzo niestabilna i wzra-
sta poziom agresji. Należy także podkreślić, że charakter danej osoby stanowi tylko wy-
nik oddziaływania tego pola.
Odkrycia te zmieniają spojrzenie na psychologię, psychiatrię, całość nauki i ludzkie
zdrowie.
Depresja jest symptomem spadania mocy, w wyniku niezrealizowania zadań, które
człowiek powinien wykonać, łamania praw natury, bycia reaktywnym zamiast proak-
tywnym, korzystania z rzeczy, które powodują spadek mocy, wykonywania czynności,
które ją osłabiają.
4
Kiedy poziom „µ” ~ 0 spada otrzymujemy pewne sygnały ostrzegawcze:
■ niestabilność psychiczna,
■ wzmożona agresja,
■ częste stany depresyjne,
■ tendencje samobójcze.
Jedynym ratunkiem okazuje się odbudowanie poziomu energii moralnej (mocy).
Teraz pomyśl o wszystkich „antydepresantach” i „magicznych lekach”. To zrozumiałe, że
one nigdy nie działają. Zapamiętaj te wszystkie stany, będzie to dla Ciebie bardzo przy-
datne. Zapewne chciałbyś także wiedzieć, jaki jest Twój stan „µ”.
Większość ludzi może nie zrozumieć, co mam na myśli, ponieważ cały czas trwają
w jednym stanie (np. są przyjacielscy) i nigdy nie doświadczyli innych, zwłaszcza tych
negatywnych. Jednak wystarczy rozejrzeć się dookoła, spojrzeć na ludzi, którzy np. biorą
narkotyki, wówczas wnioski są oczywiste. Istniejemy w jednym polu siłowym, który
wywiera ogromny wpływ na to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez innych i jak
się czujemy. Szczęście jest CAŁKOWICIE od niego zależne.
Dotarła do mnie również informacja, że wiedza tutaj zawarta jest jakby „z innego świa-
ta”, nierealna. Nie ma nic bardziej nierealnego niż prawda. To są fakty.
Symptomy spadku mocy
poniżej 0.35 µ
OSTENTACYJNY WYGLĄD I ZACHOWANIE
Im mniej mocy dana osoba posiada, tym więcej energii wkłada w to, aby zwrócić na
siebie uwagę. Szokujący wygląd i zachowanie stają się celem samym w sobie. Ostrzeże-
nie: włosy zafarbowane na nietypowy kolor (np. niebieskie lub zielone), broda, wąsy
(jeśli religia nie zabrania ich golenia), kolczyki w języku, nosie lub uszach (w przypadku
mężczyzny), kontrowersyjny tatuaż, krzykliwe kolory, przyciągające wzrok ubrania
oraz stosowanie jakichkolwiek innych sposobów na przyciągnięcie czyjejś uwagi. Do-
tyczy to także negatywnego zachowania tj. sprawianie problemów, bycie zawsze w cen-
trum uwagi. Ludzie z większą mocą „µ” przyciągają zainteresowanie innych w sposób
naturalny, za sprawą potężnego pola.
zwlekANIe
„Nie rób niczego, póki nikt Cię do tego nie zmusi”. Interesującym zjawiskiem, które
towarzyszy zwlekaniu z czymś jest częste poszukiwanie usprawiedliwienia dla włas-
nego zachowania, aby nie czuć się winnym z powodu opóźniania realizacji zadań. ,,Póź-
niej’’ nigdy jednak nie nadchodzi. Zwlekanie nie rozwiązuje problemów, a jedynie je
generuje.
„MENTALNA DEPRESJA” I „CHORY SCEPTYCYZM”
Podważanie wiedzy popartej olbrzymim materiałem dowodowym. DEPRESJA jest dla
kogoś sygnałem ostrzegawczym, że należy zwiększyć moc, gdyż taki stan może dopro-
wadzić do „śmierci moralnej” (samobójstwa).
5
AGRESJA, GORĄCY TEMPERAMENT, GNIEW, KAPRYSY I INNE ATRYBUTY
ŚWIADCZĄCE O PRZEWADZE EMOCJI NAD MYŚLENIEM
Brak kontroli nad emocjami. Mniejsza moc „µ” oznacza zwiększoną tendencję do po-
wodowania kłótni, wszczynania walk, atakowania innych, czyli do działań, które przy-
noszą ulgę nagromadzonym emocjom i agresji. Tacy ludzie łatwo się denerwują, wszyst-
ko ich irytuje, często wybuchają gniewem, ujawniają swój temperament i skłonności
do uciskania innych.
NIezdeCydOwANIe
Ludzie o niskiej mocy nie są w stanie wybrać spomiędzy rzeczy, które mogą przynieść
im największe korzyści. Często zmieniają wcześniej podjętą decyzję lub ją opóźniają, li-
cząc na czyjąś sugestię (aby w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak, obwinić daną osobę)
itp. W efekcie pielęgnują w sobie nawyk zwlekania ze wszystkimi decyzjami tak długo,
jak tylko to możliwe, zmieniając zdanie i unikając ostatecznej decyzji.
STOPIEŃ KOMPLIKACJI
Ludzie o niskiej mocy postępują w sposób niezrozumiały i nielogiczny. Ich wypowiedzi
cechują się zawiłością, nigdy nie wyrażają się wprost. Owa niejasność i zawiłość dotyczy
także ich związków, koneksji, a zauważalna jest w trakcie współpracy z tymi osobami.
NIEZNOŚNE ZACHOWANIE (WŁĄCZAJĄC ,,GORĄCY TEMPERAMENT” ORAZ
TENDENCJĘ DO „KRÓTKIEGO ENTUZJAZMU”)
Ludzie są niekonsekwentni w swoich intencjach, poglądach, związkach, decyzjach itp.
To zachowanie wpływa na wszystkie aspekty ich życia, nie tylko na sferę emocjonalną,
czy życie seksualne. Cechuje ich niesystematyczność.

WYSŁUGIWANIE SIĘ INNYMI
Zwiększona tendencja do czynienia z innych ludzi niewolników, wysługiwania się ich
pracą. W fazie początkowej jej sygnałem jest nieustannie proszenie innych o pomoc.
Podsumowując – wszystko, czego ci ludzi się podejmują prowadzi do katastrofy.
STOPIEŃ „ZAROBACZENIA” WŁASNEJ KWATERY PASOŻYTAMI
Im bardziej zaniedbane są klatki schodowe, domy mieszkalne lub budynki instytucji,
im więcej lęgnie się w nich robactwa, tym mniej mocy posiadają przebywające w nich
intelekty.
HAŁAŚLIWOŚĆ
„Pusty wasal robi najwięcej szumu”. Im mniej mocy, tym więcej hałasu jest produkowa-
ne: im głośniej człowiek mówi, im więcej ludzi angażuje w to, co robi, im bardziej ob-
wieszcza swoje „osiągnięcia”, tym więcej źródeł hałaśliwości uaktywnia. Aby zmierzyć
swoją moc, wsłuchaj się w hałas panujący w pokoju pełnym ludzi, chodź powinna pano-
wać w nim cisza.
sARkAzM
Sarkazm ma na celu sprawienie krzywdy innych ludziom, unieszczęśliwianie ich, bez
ponoszenia konsekwencji tego zachowania.
6
HYPOKRYZJA
Opiera się na rozdźwięku pomiędzy słowami a czynami, słowami mówionymi w oczy
i za plecami, słowami a rzeczywistością.
DESTRUKCYJNE NAŁOGI I DEWIACJE
Złapanie się w pułapkę destrukcyjnych narkotyków tj. amfetamina, heroina, marihuana,
alkohol, czy papierosy rzutuje na spadek mocy. Także antydepresanty, przepisywane pa-
cjentom przez lekarzy obniżają moc, ponieważ tłumią emocje, wywołują iluzje oraz manie
prześladowcze (paranoidalne), potęgują agresję. Prowadzi to do „śmierci moralnej”.
Wykorzystaj prezentowaną tu wiedzę, aby odpowiedzieć na pytania:
Z kim pracować?
Na podstawie jakich wskaźników dobierać sobie przyjaciół oraz współpracowników?
Odpowiedzi, które uzyskasz
po zrozumieniu flozofi gOdlIkeisM
Zapewne w trakcie czytania powyższego tekstu zastanawiałeś się „Po co ci to wszyst-
ko?”. Odpowiedź jest jednoznaczna: wysoki poziom „µ” (mocy) to automatyczny suk-
ces, pełne zadowolenie z życia, satysfakcja i szczęście.
Jeśli Twój poziom „µ” (mocy) jest niski nie jesteś w stanie osiągnąć ŻADNEGO sukcesu
i zrobić CZEGOKOLWIEK w swoim życiu. Z tego też powodu duchowość jest najważ-
niejszym składnikiem pomyślności i bez jej zrozumienia NICZEGO nie wykonasz Z PO-
WODZENIEM (przez przypadek lub z powodu bycia nieświadomym).
Przy pomocy pewnych sił, obecnych we Wszechświecie znajdziesz odpowiedni dla sie-
bie pomysł na: osiągnięcie wielkiego sukcesu fnansowego, poznanie idealnej osoby,
którą pokochasz i która pokocha także Ciebie, dostaniesz w końcu ofertę swojego życia,
przestaniesz odczuwać „wewnętrzną pustkę” Twoje życie diametralnie się odmieni.
Jednak, aby to osiągnąć musisz zrozumieć podstawowe prawdy i je zastosować.
Jedyne pewne prawo we wszechświecie –
przyczynowość.
Brak przypadku we wszechświecie.
Posiadasz pełną kontrolę nad swoim życiem,
w dosłownym sensie
Koncept, który zostanie tu przedstawiony jest jednym z najtrudniejszych do zrozumie-
nia, aczkolwiek bardzo oczywistym. Jedynym pewnym prawem we Wszechświecie jest
przyczynowość.
7
Musisz zrozumieć i uwierzyć w to, co zostanie tu ukazane. Wszechświat tylko w 1%
składa się z fzyczności (świat fzyczny, MATRIX, który nas otacza) i w 99% ze świata
niewidzialnego. Żyjemy w paśmie widzialnego 1% Wszechświata i ostatnie badania
zdają się to potwierdzać. Niewidoczne i nieodczuwalne jest dla nas 99% świata. Aby
łatwo zrozumieć ten koncept przypatrz się zwierzętom: niektóre z nich widzą w paśmie
podczerwonym, podczas, gdy my ludzie – nie.
Musisz wiedzieć, nie istnieje nic takiego jak życiowy „pech” lub „ślepy los”. Wszystko
jest wynikiem podejmowanych, bądź nie podejmowanych przez nas w przeszłości dzia-
łań. W tym świecie nie ma powodu bez przyczyny. Cały „chaos”, który pojawia się w ży-
ciu ma swoje źródło w Twojej przeszłości.
Cały problem polega na tym, że my ludzie nie JESTEŚMY W STANIE połączyć ze sobą
pewnych zdarzeń, gdyż są one odległe o 5–10 lat od swojego powodu. Dopiero po zro-
zumieniu tego możemy pójść dalej.
My ludzie możemy mieć wpływ na 99% niewidzialnego świata poprzez zrozumienie
praw rządzących Wszechświatem. W rezultacie NIC nie jest w stanie przydarzyć nam się
w przyszłości, co nie zostało zapoczątkowane w przeszłości.
Dla przykładu: ktoś zachorował na raka płuc i dziwi się „Boże dlaczego ja? Inni też
palą”. Jednak nie dostrzega on PRZYCZYNY tego stanu. Zapomina, że palił tytoń przez
ostatnie trzydzieści lat swojego życia.
Przyczyn raka i innych „nieuleczalnych” dla dzisiejszej medycyny chorób należy szukać
gdzieś indziej. Odwiedź: www.path-of-power.com, aby dowiedzieć się więcej.
Teraz pytanie: Czy chcesz posiadać kontrole nad 1% widzialnego Wszechświata, czy
nad 99% niewidzialnego?
Sposób zdobycia kontroli nad 99% świata zostanie omówiony w dalszej części, ale aby
go zrozumieć, trzeba przyjąć na wiarę, że we Wszechświecie nie ma ani odrobiny chao-
su, nie ma też zdarzeń losowych.
Dlaczego nauka jest ślepa?
Problem dotyczy fundamentów i ograniczeń nauki. Opiera się ona na błędnych założe-
niach, że pięć zmysłów, które posiadamy jest wszystkim, co istnieje. Taka teoria jest tak
niedorzeczna, że wypadałoby pozostawić ją bez komentarza, to jakby kopać dół w ziemi
i myśleć, że niczego, prócz skał w nim nie znajdziemy. Myślenie w ten sposób jest po-
zbawione sensu.
Pamiętaj, że ludzie, którzy stworzyli podwaliny nauki, stworzyli także religie.
Prawdą jest, że świat, który widzimy to iluzja, cyfrowa projekcja naszych mózgów słu-
żąca ukryciu prawdy.
Pięć zmysłów i rola intuicji
Rzeczy, które pragniemy posiadać nie są fzyczne, ale stanowią one sumę metafzycz-
nej energii (mocy), której każdy z nas poszukuje. Przejawia się ona w postaci satysfakcji
z własnego życia, szczęścia, spokoju ducha oraz uczucia upojenia.
Ten tekst nauczy Cię, w jaki sposób uzyskać metafzyczną energię.
8
Każdy z nas wyposażony jest od razu we wszystkie zdolności niezbędne do uzyskania
energii. Ludzie nie znają jednak REGUŁ GRY, które mogłyby przynieść im MOC.
Przyjrzyjmy się poniższym analogiom. Wyobraźmy sobie, że posiadamy najlepszą na
świecie drużynę do gry w piłkę nożną. Zawodnicy są perfekcyjnie wyposażeni i niesa-
mowicie zdolni, jednak odbieramy im ZASADY gry. Co oni wówczas czują? Najpraw-
dopodobniej będą sfrustrowani, nieszczęśliwi, zaniepokojeni, źli.
Czy ta sytuacja nie przypomina Ci trochę Twojego życia lub niektórych jego momen-
tów? Teraz wyobraźmy sobie, że dajemy im ZASADY. Jak będzie wyglądała gra? Rewe-
lacyjnie. Jak będą się oni czuli? Szczęśliwi i spełnieni.
Teraz wyobraźmy sobie, że nagle zakładamy członkom drużyny opaski na oczy. Jak oni
się teraz czują? Identycznie, jak wtedy, gdy odebrano im zasady: sfrustrowani, zlęknie-
ni, nieszczęśliwi.
Nasze pięć zmysłów przesłania prawdę.
Następnym argumentem na to, w jaki sposób zmysły nas oszukują może być historia,
która z pewnością przydarzyła się każdemu z nas: szukaliśmy czegoś, a ono tak na-
prawdę było cały czas blisko nas, chociaż tego nie widzieliśmy, np. klucze na biurku.
Czasami umawiamy się z kimś i źle usłyszymy godzinę spotkania. Każdy z zaintereso-
wanych jest sfrustrowany, kiedy ta druga osoba nie pojawia się na czas.
Sedno sprawy to oszukujące nas codziennie pięć zmysłów, na których nie możemy po-
legać. Ile razy zdarzyło Ci się, że byłeś całkowicie pewny o słuszności podjętej przez
siebie decyzji, a w rezultacie okazała się ona całkowitym błędem? Czy zdarzyło Ci się,
że pracowałeś przez dłuższy czas w satysfakcjonującym Cię zawodzie i nagle zostałeś
zwolniony. I co? Okazało się, że była to najlepsza decyzja w Twoim życiu, najlepsze, co
mogło Cię spotkać.
Nie chcę, abyś w ogóle nie polegał na swoich pięciu zmysłach, ale żebyś zdał sobie spra-
wę, że są one ograniczone. Zapewne zapytasz: na czym powinieneś polegać?
Moja odpowiedź to: szósty zmysł – intuicja, czyli wewnętrzny głos, który zawsze wie, co
dla Ciebie najlepsze. Opieraj się na niej. Intuicja wyciąga wnioski z doświadczeń i po-
zwala Ci znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie. Ona jest organem, który łączy się meta-
fzyczną więzią ze światem duchowym, abyś otrzymał najlepszą odpowiedź.
Zauważ, że intuicja w postaci snu lub przekazu jest źródłem wszelkich inspiracji, po-
mysłów. Nie wierz w moje słowa, ponieważ znowu ograniczasz się do pięciu zmysłów.
Intuicja nie pochodzi z 1% świata fzycznego, ale z 99% świata niewidzialnego.
Wiedza zaprezentowana w następnym rozdziale uzmysłowi nam, w jaki sposób przejąć
kontrolę nad 99% świata za sprawą zrozumienia prawa PRZYCZYNOWOŚCI, po to,
aby kontrolować rezultaty, które ukażą się w naszym świecie. Mężczyźni, jak i kobiety
posiadają identyczną intuicję. Różnica opiera się na fakcie, że mężczyźni działają wbrew
niej i kobiety wydają się mądrzejsze. Zapamiętaj, że intuicja zawsze podpowiada najlep-
sze rozwiązanie.
Aby zrozumieć na czym polega pułapka pięciu zmysłów rozejrzyj się dookoła. Osoby
i zdarzenia z Twojego życia są wynikiem Twojego działania w przeszłości, bądź jego
braku. Stanowią one odbicie Twojego własnego pola energetycznego i Twoich myśli.
Podobne przyciąga podobne. Żeby zmienić zewnętrzny świat, który Cię otacza musisz
najpierw zmienić siebie. Większość jednak doszukuje się problemów na zewnątrz, obwi-
nia innych za swoje niepowodzenia. Jest to trudne do zrozumienia, ale zapamiętaj – rzeczy
zewnętrzne, które pragniesz zmienić leżą w Tobie.
9
Niewidzialne pole energetyczne, które emanuje z Twojej osoby przyciąga rzeczy, ludzi
i zdarzenia odpowiadające temu polu. Więc, jeśli pragniesz zmienić otaczające Cię oso-
by i inne aspekty swego życia, najpierw zmień swoje pole.
Ludzie, których obwiniasz stanowią wynik oddziaływania Twojego pola energetyczne-
go. Zmień je, aby zmienić jakość swojego życia i ludzi, których do siebie przyciągasz.
Zrozumieć Boga.
Koncepcja Boga jako mocy. Koncepcja pragnienia
Czego tak naprawdę każdy z nas pragnie? Temat ten został poruszony już wcześniej.
Każdy z nas poszukuje szczęścia, mocy. BÓG jest wszystkim, co nas otacza. Mimo tego,
każdy z nas inaczej rozumie pojęcie Boga. Niektórzy wyobrażają sobie osobowego Bo-
ga jako sędziwego starca. Wprowadźmy więc kategorię MOCY, jako Boga, którego każdy
z nas nieustannie poszukuje.
Czym jest MOC? Moc jest nieskończona, krąży w eterze Wszechświata. Co chce dla nas
MOC? Pragnie podzielić się z nami wszystkim, co posiada. Pamiętaj: moc nie ma końca,
jest niewidoczna, ale odczuwasz jej działanie i jest Ci ona niezbędna do życia.
Stwórca powołał do życia człowieka, aby napełnić go swoją mocą. Cierpienie oznacza brak
napełnienia tą mocą, za sprawą niezrozumienia mechanizmu umowy.
Do czego potrzebne są nam pieniądze? Ponieważ w nich zawiera się moc, która może
dać Ci szczęście, zabezpieczenie fnansowe. Wszystko we Wszechświecie jest energią
(mocą). Dlaczego pragniesz posiadać rzeczy materialne? Gdyż one posiadają moc (ener-
gię) przynoszącą wewnętrzne zadowolenie. MOC jest energią dzielenia się, energią DO-
BRA, energią spełnienia. MOC się pomnaża i dąży do ujawnienia się.
To, co napisałem jest trudne do zrozumienia, ale nie jest pozbawione sensu. W praktyce
oznacza to, że we Wszechświecie istnieje nieskończona MOC (Bóg), która pragnie Two-
jego szczęścia, chce abyś je osiągnął. Musisz jednak wiedzieć, jak tego dokonać.
Aby to, co piszę przedstawić w bardziej zrozumiały sposób, wyobraźmy sobie dwoje
ludzi – sprzedawców: jeden z nich PRAGNIE być najlepszy w swoim zawodzie (sprze-
dać jak najwięcej), drugi natomiast chce tylko wykonać swoją pracę, pójść do domu
i wrócić następnego dnia. Obaj wykonują jednakową ilość telefonów, różnica tkwi je-
dynie w świadomości każdego z nich.
Który z nich może otrzymać (i z pewnością otrzyma) więcej MOCY? Moc przekłada się
na ilość zrealizowanych zamówień, sprzedaży. Tak, ten pierwszy, gdyż jego oczekiwa-
nia (kontener), co do ilości otrzymanej mocy, są większe.
Podobnie dwoje ludzi chorych na raka: jeden z nich całkowicie się poddał, drugi nato-
miast poprzysiągł sobie „Muszę coś zrobić. Nie mogę się poddać!”. Jak myślisz, który
z nich otrzyma więcej mocy? Ten drugi, ponieważ on posiada większy kontener na
przyjęcie MOCY.
Różnica tkwi w świadomości
Wszystko, co istnieje we Wszechświecie jest energią (mocą), która wyzwala w nas PRAG-
NIENIE otrzymania jej.
Jakie jeszcze muszą zaistnieć warunki, aby otrzymać tę moc? Przede wszystkim musi
10
pojawić się PRAGNIENIE otrzymania jej. Drugim koniecznym elementem jest WASAL
– człowiek, czyli Ty. Nie możesz być zmuszany do otrzymania mocy (napełnienia), masz
tzw. wolną wolą. Musi zaistnieć także trzeci element – brak mocy, po to, aby wasal mógł
zostać nią napełniony.
Warto ponadto zauważyć, że MOC (czyli BÓG) nie ma żadnych oczekiwań w stosunku
do Ciebie, On tylko dzieli się swoją mocą.
BRAK, PRAGNIENIE, WOLNA WOLA to trzy elementy konieczne, aby zjednoczyć się
ze swoją duszą i nieskończoną mocą.
MOC jest wieczna
Elementy, które wymieniłem są skomplikowane, ponieważ nie odnoszą się do świata
fzycznego, ale metafzycznego. Jednak wszystko, co napisałem stanie się w pełni zrozu-
miałe dopiero w następnych rozdziałach.
Cel świata fzycznego
Nie zostaliśmy stworzeni bez przyczyny. Cały świat fzyczny jest pragnieniem Boga,
mocy, abyśmy dzielili się z innymi na wzór bogów.
Spróbujmy uprościć sobie sytuację, która zaistniała podczas tworzenia naszego świata
fzycznego. Wyobraź sobie, że istnieje pewna osoba, która pragnie nieustannie dzielić
się z Tobą. Kupuje Ci prezent dzisiaj, zrobi to także jutro, pojutrze i za miesiąc.
Na początku ta sytuacja będzie Cię satysfakcjonowała. Jednak po miesiącu stwierdzisz,
że nie możesz już dłużej tylko brać od tej osoby, nie odwdzięczając się jej za to, bo MOC
(Bóg) tylko daje, nigdy nie biorąc niczego w zamian. Co wówczas następuje? Warunek,
ponieważ nie mógłbyś cały czas przyjmować, nie dając niczego od siebie. Jest to jedna
z przyczyn ucieczek dzieci od rodziców.
Jedynym celem naszego istnienia w tym świecie jest stanie się podobnym do BOGA, aby
dzielić się z innymi swoją mocą. W kabale określa się go pojęciem ,,chleba wstydu” (ang.
bread of shame).
Wydarzenie, które naukowcy nazywają „wielkim wybuchem” stało się początkiem na-
szego świata fzycznego. Poprzez warunek, który zaistniał pomiędzy wasalem a MOCĄ
stworzone zostało miejsce, w którym wasal będzie miał możliwość pozbycia się ,,chleba
wstydu”.
Zauważ, jak wszechobecne w świecie jest „prawo wzajemności”: gdy Ty komuś coś ku-
piłeś, wówczas osoba ta odczuwa potrzebę odwzajemnienia się Tobie. To jest właśnie
przyczyna istnienia „chleba wstydu”, powód rozpadania się związków, ucieczek dzieci
z domu rodziców. ,,Chleb wstydu” powstaje z braku wzajemności i nieumiejętności dzie-
lenia się, dlatego uciekamy, kończymy nasze związki.
Termin „chleb wstydu” jest stosowany na określenie sytuacji, zdarzeń, w których jedna
strona tylko bierze nie odwdzięczając się.
JEDYNYM CELEM NASZEGO ISTNIENIA W ŚWIECIE FIZYCZNYM jest POZBYCIE
SIĘ „chleba wstydu”. Realizując go, otrzymujemy WSZYSTKO.
11
Umowa metafzyczna we wszechświecie,
która pozwala nam osiągnąć wszystko
Dopóki nie zrobisz kroku w kierunku upodobnienia się do Stwórcy, stania się mocą,
działania jak moc, dopóty nie otrzymasz mocy.
We wszystkim co robisz, musisz poszukiwać „chleba wstydu”, aby wyeliminować go ze
swojego życia. Nawet będąc zatrudniony w jakimś zakładzie pracy, jedynym Twoim
celem staje się usunięcie „chleba wstydu” – dokonasz tego za pomocą fzycznej pracy,
podejmując wysiłek. Jednak jeśli pracujesz tylko dla korzyści materialnych i nie anga-
żujesz się w to, co robisz, wówczas pojawi się „chleb wstydu” i pracodawca zrezygnuje
z Twojej osoby.
Jeśli natomiast będziesz się dzielił z innymi, wykonywał swoją pracę, wówczas nastąpi
przepływ mocy i odczujesz zadowolenie.
Umowa brzmi następująco:
KIEDY DZIELĘ SIĘ Z INNYMI TO USUWAM ,,CHLEB WSTYDU” I WÓWCZAS
OTRZYMUJĘ NIESKOŃCZONĄ ,,MOC”.
Teraz wyobraźmy sobie przykładową sytuację: jesteś w związku ze śliczną dziewczyną,
ona daje Ci swoje towarzystwo, możesz pochwalić się nią przed kolegami, ale tylko ona
wnosi coś od siebie. Jaka sytuacja wówczas powstaje? „Chleb wstydu”, który narasta.
Na początku wszystko będzie dobrze, żadnych problemów, wprost idealnie. Nagle po-
jawią się kłótnie, nieporozumienia, ponieważ Ty nie zasłużyłeś na ten związek. Musisz
coś wnosić do niego, zapracować na to.
Restrykcja pojawi się nie z przyczyn zewnętrznych, ale właśnie przez tzw. „chleb wsty-
du”. Jedynym rozwiązaniem jest przebudzenie się i zrozumienie, w jaki sposób można
się go pozbyć. Musisz zdać sobie sprawę, że powinieneś pomyśleć także o niej, w jaki
sposób ją zadowolić, nie możesz myśleć wyłącznie o własnych korzyściach.
Spójrz na poniższy schemat: procenty (%) przedstawiają energię, którą wnoszą do
związku poszczególne strony:
jA ONA
ZWIĄZEK
30% 70%
30%
70%
≈ 0,43
Musisz coś zrobić dla niej w celu pozbycia się „chleba wstydu” i wyrównania różnicy
pomiędzy Twoim a jej wkładem w związek. Zaproś dziewczynę do restauracji, zrób jej
prezent, słowem – zadbaj o nią, ponieważ, jeśli tego nie zrobisz nastąpi separacja. Ty nie
będziesz w stanie od niej tylko otrzymywać i rozstaniecie się, ponieważ przepływ mocy
(dzielenie się) zostanie przerwany.
Potraktuj całą sytuację jako grę: gdy ona ścieli Twoje łóżko wkłada następny 1% do
związku, gdy przygotowuje śniadanie dla Ciebie wówczas też wnosi kolejny 1%. Twoja
rola, jeśli zależy Ci na utrzymaniu tej relacji, polega na tym, aby odwzajemnić się za to,
12
co ona Ci daje. Nie przyczyniaj się do powstawania „chleba wstydu”, ale wyeliminuj go,
poprzez dzielenie się.
Za umowną wartość przyjmuje się około 0.43 (stosunek 30% : 70%). Stanowi ona granicę,
po przekroczeniu, której powstaje „chaos” – coś przestaje działać i zaczynają się kłótnie,
nieporozumienia.
Jeśli moc nie opuszcza związku, wówczas trwa on do momentu, gdy jedna ze stron nie
zakłóci tej cyrkulacji.
Poprzez zrozumienie przedstawionego schematu jesteś w stanie zapobiec problemom,
bez względu na to, czy dotyczą one biznesu, związku lub jakiegokolwiek innego obsza-
ru życia, również Twojego zdrowia.
Większość osób zdaje sobie sprawę z problemu w momencie, kiedy coś zaczyna się
psuć. Wszystko wydaje się funkcjonować bez zarzutu do chwili, aż dobra passa zosta-
nie przerwana.
Sytuacja pokazuje nam w jaki sposób zapewnić sobie kontrolę nad naszą przyszłością
poprzez niedopuszczenie do powstania separacji „chleba wstydu” jesteśmy w stanie
w pewnym stopniu przejąć kontrolę nad naszym życiem.
Pamiętaj, że umowa dotyczy tylko Ciebie. Nie powinieneś koncentrować się na czyimś
„chlebie wstydu”. Tylko Ty posiadasz kontrolę nad własnym życiem. Stajesz się wasa-
lem, a umowa dotyczy wyłącznie Ciebie i MOCY.
Jeśli Ty stanowisz źródło mocy i będziesz postępował według umowy, przyciągniesz do
siebie innych, aby się z nimi podzielić.
Pamiętaj, że problem jest tylko i wyłącznie sygnałem ostrzegawczym, że coś domaga się
wykonania. Większość ludzi źle rozumie pojęcie problemu. Wynika to z braku zrozu-
mienia schematu powyżej. Zamiast podjąć środki i działania, służące wyrównaniu ener-
gii dzielenia się, dopatrują się przyczyny w zupełnie innych, błędnych obszarach.
Przykład:
Twoja dziewczyna daje znaki, że spotyka się z innym mężczyzną. Myślisz ,,Ona jest
dziwką”. Jesteś w błędzie. Ona chce tylko zwrócić Twoją uwagę, abyś włożył więcej
energii w związek i pozbył się „chleba wstydu”.
Wydawać się może, że bardzo często mają miejsce tego typu patologie. Ludzie, z braku
elementarnej wiedzy, nie zauważają prawdziwej przyczyny.
Pamiętajmy o iluzji pięciu zmysłów, bowiem przesłaniają nam one to, co zostało zapre-
zentowane za pomocą schematu powyżej – prawdziwy powód, czyli tworzenie się
„chleba wstydu”. Gdy on się zbuduje, coś musi nastąpić: pojawia się chaos, ciemność.
Wszyscy chcemy zawczasu zapobiec takim sytuacjom.
Dwie postawy wobec życia
Wyróżniamy dwie postawy ludzi wobec życia: proaktywna i reaktywna (inaczej: aktyw-
na i bierna, moralna i pasożytnicza, aktywna i pasywna).
Postawa proaktywna powoduje podniesienie naszego pola mocy „µ”, natomiast reak-
tywna prowadzi do chaosu, spadku mocy, co staje się przyczyną „ciemności” w naszym
życiu (problemy, wypadki, zdarzenia losowe).
13
Osoby proaktywne biorą pełną odpowiedzialność za swoje życie i swoje czyny. Reak-
tywne natomiast odznaczają się przeciwną postawą. Często z ich ust słyszymy „Wszyst-
ko w moim życiu jest przypadkowe”, „Co za pech!”. Cechy, którymi większość z nich
się wyróżnia zostały przedstawione we wcześniejszym tekście pt. „Symptomy spadku
mocy poniżej 0.35 m”.
Konsekwencją postawy reaktywnej jest obniżenie się pola mocy u osoby, która reprezen-
tuje takie podejście do życia. Wówczas spotykają ją tylko negatywne doświadczenia i od-
czucia (depresja lub „wewnętrzna pustka”).
Osoby proaktywne skupiają się na tworzeniu swego życia, kreują je w aktywny sposób.
W przypadku osób, odznaczających się postawą reaktywną (czyli tych, którzy nie wno-
szą nic nowego, nie dzielą się ze światem, rodziną, czy ze swoim środowiskiem lokal-
nym, potrafą jedynie brać) kreowane są potencjalne sytuacje, które pozwolą im przyjąć
stanowisko proaktywne.
Wykonaj następujące ćwiczenie: pomyśl teraz o osobie, która Cię denerwuje, powo-
duje, że podnosisz ton głosu, dając upust skumulowanym w Tobie emocjom, na którą
się złościsz. Niech to będzie osoba z Twojego najbliższego otoczenia. Zapisz jej imię na
kartce.
Zanotuj, że nie jesteś proaktywny albo reaktywny. Te ogólne pojęcia opisują tymczaso-
wą postawę, jaką intelekt prezentuje w danej chwili. W momencie, kiedy podejmujemy
wysiłek umysłowy i występujemy przeciwko naszej naturze – przyjmujemy postawę
proaktywną i dokonujemy TRANSFORMACJI naszej natury. Wówczas zachodzi UKŁAD
z mocą, otrzymujemy moc, poniżej pozbywamy się „chleba wstydu”.
Nasza natura jest z defnicji: reaktywna, pasywna – chcemy tylko otrzymywać. Aby do-
konać zmiany musimy przejść TRANSFORMACJĘ z natury REAKTYWNEJ (nastawio-
nej na branie) na PROAKTYWNĄ (nastawioną na dawanie). Dopiero wówczas będzie-
my mogli naprawdę odczuć zmiany.
Wyobraźmy sobie teraz cztery sytuacje, które pokażą nam, kiedy tak naprawdę zmie-
niamy swoją postawę z reaktywnej na proaktywną.
Pierwsza osoba wchodzi do pokoju, w którym widzi przed sobą milion złotych w go-
tówce. W chwili, kiedy patrzy na pieniądze budzi się w niej pragnienie posiadania.
Wchodząc do pokoju, rozgląda się wokół, czy nikogo nie ma, bierze pieniądze i ucieka
z nimi.
Druga osoba wchodzi do pokoju, zauważa pieniądze na biurku – także budzi się w niej
pragnienie ich posiadania, jest gotowa je wziąć i nagle myśli ,,Może jestem kamerowana,
może ktoś mnie obserwuje?”, „Chcę tych pieniędzy, ale nie chcę być złapany”, po czym
wychodzi z pokoju bez pieniędzy.
Trzecia osoba wchodzi do pokoju, także dostrzega pieniądze i budzi się w niej pragnie-
nie ich posiadania, zabiera je, ale gdy wychodzi myśli „To nie są moje pieniądze. Co ja
robię? Nie mogę tak postąpić”. Odkłada je z powrotem na biurko i wychodzi.
Czwarta osoba to tzw. osoba uczciwa. Wchodzi do pokoju, widzi pieniądze, zauważa,
że nie ma nikogo w środku i myśli „One nie należą do mnie. Ktoś zapomniał je scho-
wać”. Chowa je do szafy i pisze, że pieniądze są w środku, zostawia informacje na biur-
ku, po czym wychodzi.
Kto z nich rzeczywiście zmienił swoją postawę, dokonał transformacji i aktywował
umowę?
14
Nie jest to czwarta osoba, ponieważ nie obudziło się w niej PRAGNIENIE posiadania
pieniędzy, a jak pamiętamy – muszą zaistnieć trzy elementy niezbędne do otrzymania
MOCY: PRAGNIENIE, WOLNA WOLA i BRAK. Ta osoba była po prostu uczciwa więc,
czy zaszła transformacja? Nie twierdzę, że bycie dobrym jest błędem. Aczkolwiek w tym
przypadku nie została aktywowana umowa „Kiedy zmieniamy swoją postawę z reak-
tywnej (nastawionej na branie) na proaktywną (nastawioną na dawanie), kiedy jesteś-
my jak Stwórca (MOC), wtedy możemy otrzymać moc od niego”. Była to osoba, która
postępowała tak samo przed wyjściem, jak i po nim.
Transformacja dokonała się tylko w przypadku trzeciej osoby. Dlaczego? Ponieważ obu-
dziło się w niej pragnienie posiadania pieniędzy, jednak zmieniła ona swoją naturę z re-
aktywnej na proaktywną: rezygnując z pieniędzy, przezwyciężyła swoje ograniczenia
i stała się lepsza. Nie pozwoliła oszukać się iluzji pięciu zmysłów. Jej postawa z nasta-
wionej na branie zmieniła się na nastawioną na dawanie („Pieniądze należą do kogoś
innego, nie mogę ich wziąć”).
Ta osoba przekroczyła swój tzw. „chleb wstydu”, którym w tym przypadku było podję-
cie decyzji o wzięciu pieniędzy lub powstrzymanie się od tego. Ona nie zarobiła tych
pieniędzy. Także zabranie ich i ucieczka nie są zarobkiem. Pieniądze też są mocą (ener-
gią), złożoną tylko z jednego procenta fzyczności (papier).
Życie nie polega na tym, aby być tylko dobrym – chodzi o stawanie się każdego dnia
LEPSZYM.
Stanowi to odpowiedź na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie cierpią?
Gdy ktoś każdego dnia wkłada wysiłek, aby zmienić swoją postawę, aby upodabniać się
do Stwórcy, pokonując w sobie pragnienie do posiadania i zmieniając je w pragnienie
do dawania, jakie ma to konsekwencje dla takiej osoby? Dostaje ona to, co najlepsze.
Podsumowując: jeśli każdego dnia nie zmieniamy swojej natury, nie stajemy się lepsi –
jesteśmy reaktywni, a do czego takie postępowanie prowadzi? Do chaosu, ponieważ
dopiero traumatyczne zdarzenie jest w stanie zmobilizować nas do rozwoju, zmiany
postawy. Tego każdy za Nas pragnie uniknąć.
Pamiętasz ćwiczenie, które polegało na wypisaniu na kartce imienia osoby? Wyobraź
sobie, że ta osoba jest niczym, MOC, która daje Ci okazję do jej zdobycia i zmiany Twojej
natury.
NASTĘPSTWA POSTAWY REAKTYWNEJ
Postawa reaktywna nie tylko cechuje się brakiem wewnętrznej dyscypliny oraz we-
wnętrznym lenistwem, ale pociąga za sobą niezwykle bolesne następstwa. W początko-
wym jej stadium ulegamy naturalnym pokusom oraz podszeptom „Po co to robić, skoro
nikt nie pilnuje, odpocznij, wyśpij się”, w miarę upływu czasu przeradza się ona w cał-
kowity brak jakichkolwiek umiejętności. Nawarstwiają się wówczas i komplikują obo-
wiązki zawodowe. Takie osoby często uciekają w alkohol i narkotyki.
W okresie, kiedy ludzie proaktywni zdobywali umiejętności na zasadzie prób i błędów,
gromadzili wiedzę, pilnie wykonywali swoje obowiązki i doprowadzali wszystkie
przedsięwzięcia do celu, ludzie reaktywni spędzali czas na odpoczywaniu, korzystaniu
z przyjemności życia. W rezultacie osoby reaktywne stają się niezdolne do jakiegokol-
wiek działania, są coraz bardziej nastawione na wykorzystywanie innych ludzi, aby wy-
konywali za nich pracę.
Problem jaki się tutaj pojawił opiera się na tym, że ludzie, którzy osobiście nie wykonu-
ją danej pracy nie generują dla siebie mocy. Defcyt tzw. „tlenu dla ducha” prowadzi do
ciężkich objawów tj. depresji psychicznej. Kolejnym problemem jest to, że takie osoby
15
często przyciągają do siebie osoby o podobnym (niskim) poziomie mocy, co przyczynia
się do przeniesienia na nich tej złej mocy. Każdy rodzic ma świadomość, że „złe towa-
rzystwo” oznacza wielkie kłopoty.
Poziom „µ” mocy, jaką ktoś zgromadził w swoim przeciwciele odpowiada moralności
tej osoby.
Szatan (słowo-kod)
Dobre samopoczucie po intensywnym treningu na siłowni nie jest spowodowane pod-
wyższonym poziomem testosteronu, ale podniesieniem się Twojego pola mocy, po-
nieważ zrobiłeś coś dobrego dla siebie – wykonałeś pracę. Tylko i wyłącznie z tego po-
wodu. Jest to jedyna i prawdziwa przyczyna Twojej chęci chodzenia na siłownię,
napędzana pragnieniem poprawienia sylwetki, co z kolei wpływa na prestiż i lepsze
postrzeganie Twojej osoby przez otoczenie (także kobiety). Jednak czasami bardzo Ci się
nie chce.
Istnieje także druga siła, ukryta wewnątrz nas, odpowiadająca za postawę reaktywną.
To ona sprawia, że trwamy w złych nawykach i jesteśmy za to nagradzani. Pomyśl teraz
o wszystkich przyzwyczajeniach, które chciałbyś wyeliminować, aby lepiej się poczuć,
jednak nie potrafsz tego zrobić. Może to być nieustanne odwlekanie podjęcia decyzji lub
nawyk spożywania dużej ilości słodyczy.
Spójrz na to z innej strony: wiesz, że dobrze byłoby gdybyś podjął działanie, a jednak
dalej tego nie robisz. Może nim być np. zapisanie się na siłownie czy regularna nauka
języka angielskiego. Zdajesz sobie sprawę, że dzięki temu uzyskałbyś korzyści, jednak
zawsze coś kusi Cię, abyś nie robił nic.
Poszukajmy teraz odpowiedzi na pytanie: dlaczego coś kusi nas, aby nie robić tego, co
należałoby zrobić albo pójść drogą na skróty, nie podejmując wysiłku? Dlaczego łatwiej
jest zmusić się do tego, co łatwe i przyjemne niż do tego, co trudne, ale potrzebne? Co to
za siła, która pielęgnuje w nas złe nawyki, wprowadzające chaos i ciemność do naszego
życia?
Słowem – kodem, którym określamy nasze wewnętrzne ego oraz pragnienie otrzymy-
wania jest SZATAN.
Ta ukryta w naszym wnętrzu siła konkuruje z Mocą. Moc pragnie naszego dobra i chce,
abyśmy zdali sobie sprawę z jej istnienia.
Pomyślmy: Czemu służy istnienie w nas wewnętrznej siły? Dlaczego moc nie może wy-
pełniać nas przez cały czas? Odpowiedź jest prosta: wtedy nie posiadalibyśmy wolnej
woli i nie musielibyśmy dokonywać jakichkolwiek wyborów.
Bez wyboru nie ma wolnej woli. Stanowi to powód istnienia opozycyjnej, dającej się
kształtować siły, która przyczynia się do powstawania złych nawyków, postawy reak-
tywnej.
Słowo SZATAN stanowi kod–klucz na określenie naszej ludzkiej natury, skłonności do
posiadania. Jego aktywne działanie polega na tym, abyśmy dawali się oszukiwać pięciu
zmysłom – zapomnieli o wszystkim innym („Bierz dla siebie”, „Nakrzycz na niego!”)
itp. Jest to siła sytuująca się na przeciwstawnym do mocy biegunie.
Przeczytaj poniższą kabalistyczną opowieść, która w doskonały sposób oddaje istotę
naszego wewnętrznego szatana, pokazuje jak łatwo możemy zapomnieć o życiowym
celu oraz ulec iluzji pięciu zmysłów.
16
W Europie żył producent świec, jednak z powodu licznej konkurencji był bardzo bied-
ny. Pewnego dnia odwiedził go kolega i powiedział ,,Wiesz, istnieje miejsce na świecie
pełne diamentów, pojedź tam na jeden dzień, nazbieraj diamentów, a kiedy wrócisz,
będziesz bogaty. Podróż w obie strony trwa rok”. Producent wsiadł na statek, a po upły-
wie roku dotarł na miejsce. Kiedy ukazał mu się widok ogromnej ilości diamentów leżą-
cych na plaży, opuścił statek i zaczął je zbierać. Oczywiście wybierał tylko te najbardziej
okazałe: wspaniałe, duże i świecące. Nagle zauważył, że zapomniał o upływie czasu,
w trakcie oddalił się o pięć kilometrów od statku, który za pięć minut miał odpłynąć.
A zatem jak ma się tam dostać? Statek odpłynął bez niego, więc musiał poczekać na ko-
lejny, który przypłynie dopiero za dwa lata. Więc co powinien zrobić? Uzbierać więcej
diamentów, aby przygotować się do powrotu. Zaczęło się ściemniać, a producent świec
poczuł się głodny, wziął torbę diamentów i wyruszył w głąb wyspy. Doszedł do restau-
racji i chciał zapłacić diamentami, a kelner odpowiedział ,,Nie możesz zapłacić diamen-
tami, mamy ich pełno, to jakbyś płacił piaskiem”. Producent nie miał nic przy sobie,
więc nie był w stanie pokryć kosztów. Jednak kiedy się ściemniło zauważył, że miasto
pogrążyło się w ciemności z powodu braku światła. Pomyślał ,,Przecież jestem z zawo-
du producentem świec, które dają ludziom światło”. Zaczął więc produkować świece,
a każdy, kto do niego przychodził pragnął dowiedzieć się, kim jest ten, który przyniósł
światło. Ludzie zaczęli go szanować, oddawali mu pokłon, aż stał się najważniejszym
członkiem społeczności, najwspanialszym człowiekiem w mieście. Dwa lata później
przybył statek, producent wziął swoją torbę i wrócił do domu. Po powrocie przyszedł
do żony, kiedy ta otworzyła jego torbę, co zobaczyła? Świeczki.
Dlaczego? Zapomniał jaki był jego pierwotny cel. To jest właśnie szatan, który chce aby-
śmy byli reaktywni.
A jaki jest główny cel naszej egzystencji? Musimy się dzielić, aby wyeliminować „chleb
wstydu” i dążyć do upodobnienia się do Stwórcy. Pomoże nam w tym postawa proak-
tywna i wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Szatan pragnie, żebyśmy o tym za-
pomnieli. Podszeptuje nam „Bądź reaktywny, myśl wyłącznie o sobie, postępuj jak ego-
ista, często się złość i zamartwiaj, bądź zazdrosny, inni są bogatsi od Ciebie, niech spotka
Cię krzywda, popadnij w depresję”.
Gdzie ukrywa się szatan? Czy w świecie zewnętrznym? Nie, on jest wewnątrz nas, tak
samo jak moc. Nieustannie toczymy walkę z samym sobą.
SZATAN chce przybliżyć nas do Mocy, stara się, abyśmy zmieniając swoją naturę zdo-
byli Moc. Szatan jest wrogiem czyhającym w nas. Musimy dążyć do pokonania go.
Szatan, kusząc nas i wystawiając na próbę stwarza okazję do podniesienia naszej mocy.
Nie zapominaj, że bez wolnej woli nie byłoby wyboru, wówczas nie dostalibyśmy szan-
sy na uzyskanie mocy.
Szatan jest sprawcą wielu niekorzystnych dla nas sytuacji, ale zapewnia on natychmia-
stową nagrodę, która satysfakcjonuje nas tylko przez chwilę, później przychodzi zapła-
cić cenę.
W jaki sposób działalność szatana przejawia się w Twoim w życiu? Czym jest Twoja
reaktywność? Zastanów się nad tym.
Jakie rzeczy nas kuszą? U jednym mogą to być ,,Dlaczego nie kupić sobie tej rzeczy?
Wydaj więcej niż możesz i kup ją sobie”, pragnienie otrzymywania, wyalienowanie,
brak zainteresowania innymi osobami. ,,Dlaczego mam się nim interesować, muszę
martwić się o siebie, on nie jest tego wart”.
Jednym z największych oszustw szatana jest to, że czyni on siebie NIEWIDZIALNYM
dla nas, jakby zupełnie NIE ISTNIAŁ...
17
Skoro szatan nie istnieje, to z kim się zmagasz? To Twoja wina, że poddajesz się iluzji
pięciu zmysłów, nie widzisz zła w swoim zachowaniu, a przenosisz je na inne osoby.
Z kim naprawdę walczą sportowcy w trakcie meczu? Iluzja pięciu zmysłów oszukuje
ich, że z przeciwną drużyną, jednak faktycznie zmagają się oni ze sobą, ze swoimi umie-
jętnościami, zmęczeniem itp. Walka odbywa się w ich wnętrzu. Przeciwnik staje się po-
wodem do stawania się lepszym, podnoszenia swoich umiejętności, stanowi tylko wy-
zwanie, podobnie jak szatan.
Umysł ponad materią.
Rola świadomości
Wszystko kryje się umyśle, opiera się na świadomości, bo czym tak naprawdę jest usu-
wanie „chleba wstydu”? Bycie świadomym umowy oraz podjęcie wysiłku. Przykładem
może być praca: wykonujemy swoje obowiązki jak najlepiej, myślimy o biznesie, o dro-
gach rozwoju, o tym, jak stać się milszym dla klientów, jak pomóc im być lepszymi? Je-
stem tu po to, aby zdobyć moc w postaci pieniędzy. Nie idę do pracy, aby przesiedzieć
czterdzieści godzin tygodniowo i dostać wypłatę. Kiedy myślę wyłącznie o sobie
i o swojej wypłacie, a każdy będzie tak postępował, biznes może w końcu zostać roz-
wiązany.
Wspaniała historia z księgi Zohar opowiada o statku pełnym ludzi. Jeden człowiek po-
stanawia przedziurawić swój, znajdujący się na zewnątrz pokój. Inni przychodzą do
niego i mówią ,,Czyś Ty oszalał? Cały statek wówczas zatonie!”. On odpowiada ,,Zo-
stawcie mnie w spokoju, to jest mój pokój! Jakie to ma dla Was znaczenie?”.
Należy pracować razem. Jeśli ja odniosę sukces, wówczas każdy zwycięży. Trzeba zro-
zumieć, że nasze działanie odbija się na innych. Podejście szatana opiera się na zasadzie
,,Ja wygrywam – Ty przegrywasz”, a podejście mocy wyrażają słowa ,,Wygrywam – wy-
grywasz’’. Idealnym przykładem może być konkurencja w biznesie. O co tak naprawdę
walczysz, skoro wystarczy dla wszystkich? Po raz kolejny oszukują nas zmysły. Jak
wielka jest Moc dzielenia się? Jest nieskończona. Istnieją zasady gry, więc aby doświad-
czyć mocy musisz być jak ona.
Nie otrzymasz mocy, jeśli postępujesz egoistycznie.
Szatan zmusza nas, abyśmy koncentrowali się wyłącznie na rezultatach, efektach, ale
aby otrzymać moc, musimy tego zaprzestać. Ta koncepcja jest trudna do zrozumienia
dla nas ludzi, gdyż nadmiernie polegamy na iluzji pięciu zmysłów. Przeczytaj poniższy
przykład:
Do sklepu, w którym jesteś sprzedawcą przychodzą klienci i chcą kupić komputer. Zda-
jesz sobie sprawę, że nie posiadasz takiego modelu, który mógłby spełnić wszystkie ich
oczekiwania. Wiesz także, że oni dowiedzą się o tym być może dopiero za pół roku, więc
możesz im sprzedać ten, którym aktualnie dysponujesz, jednak oni prawdopodobnie
nie będą zadowoleni z zakupu, choć Ty otrzymasz premię od sprzedaży i wszystko pój-
dzie dobrze. Czy tak postępuje osoba szczerze się dzieląca? Nie, to jest osoba reaktywna,
zależy jej wyłącznie na pieniądzach.
Co się stanie, kiedy taka osoba powie ,,Nie, nie będę koncentrować się tylko na efektach
mojej pracy, na ilości sprzedanych komputerów. Będę jak moc, powiem im, że na rogu
jest sklep i tam mogą kupić komputer, który spełni ich oczekiwania”.
18
Nawiązując do umowy, jeśli sprzedawca szczerze i otwarcie myśli o pełnym zadowole-
niu klienta jaka zmiana w jego duszy może nastąpić? Co się może stać? Zmieni on swoją
postawę z reaktywnej na proaktywną. I co to spowoduje? Moc sprawi, że do sprzedaw-
cy przyjdzie dziesięciu innych klientów, którzy kupią od niego komputer.
Trudno to zrozumieć, prawda? Jednak takie są fakty, uwierz mi. Zmysły oszukują nas
i karzą wierzyć, że brakuje klientów. Jednak, czy zadałeś sobie trud i zastanowiłeś się,
co przyciąga klientów akurat do Ciebie? Nieskończona Moc. Ona pomaga nam w za-
wieraniu wszystkich umów i kontraktów. Jedynym powodem, dlaczego nie możemy
tego doświadczyć jest właśnie iluzja pięciu zmysłów. Szatan powoduje, że polegamy na
zmysłach, wierzymy w nie i wtedy oddalamy się od mocy, w efekcie nie możemy jej
otrzymać, co prowadzi do chaosu.
Wszystko opiera się na wyższości umysłu nad materią, świadomości istnienia umowy
oraz świadomym podejmowaniu decyzji.
Koncepcja umysłu jako anteny
Bitwa rozpoczyna się w naszym mózgu na poziomie myśli. Zawsze otrzymujemy dwa
ich strumienie: myśli mocy oraz myśli szatana, a nasz umysł jest anteną je odbierającą.
Od mocy otrzymujemy strumień myśli proaktywnych: dziel się, pamiętaj o umowie,
pamiętaj, aby usunąć „chleb wstydu”, druga osoba to Ty.
Szatan wysyła do nas myśli reaktywne: nakrzycz na kogoś, bierz dla siebie, myśl egoi-
stycznie, pragniesz komfortu, bądź sfrustrowany.
Czym jest nasza wolna wola? Możliwością wyboru myśli.
Wszystko wydaje się proste, gdy już zdobędziemy wiedzę o tym, jakie rodzaje myśli
będziemy wybierali dla siebie. Tylko proaktywne. Problem polega na potędze szatana
i jego znajomości naszej natury.
Szatan wywołuje iluzję ,,Nakrzycz na kogoś, płacz, popadnij w depresję”. Musimy sobie
uświadomić, jakie jest następstwo tych reaktywnych myśli. Nie przyczyniają się one
do poprawy sytuacji. To jest nasz największy problem. Reaktywność niczego nie zmie-
nia – przynosi tylko dalsze problemy.
Więc, jeśli teraz siedzisz i płaczesz, bo pewna sytuacja Cię załamała, czyj strumień myśli
jest głośniejszy? Mocy czy szatana? Szatan wygrywa więc, która myśl będzie głośniej-
sza? Szatana, ponieważ on ma już ułatwione zadanie.
Kiedy zachowujesz się reaktywnie, strumień myśli reaktywnych jest głośniejszy od
strumienia myśli proaktywnych.
Przykładem może być Twoja praca (ale także biznes, który prowadzisz, Twoje związki
i inne): jeśli postępujesz reaktywnie względem swojego szefa zostaniesz zwolniony, do-
staniesz nową pracę – przyjdzie kolejne wyzwanie, zaczniesz zachowywać się reaktyw-
nie w stosunku do współpracownika i tak w nieskończoność. Należy pamiętać o przy-
czynie wyzwań – one są po to, abyśmy mieli okazje zmienić swoją naturę, zdobyć moc.
Nie możemy przed nimi uciekać, gdyż transformacja przynosi korzyść. Jest to przy-
czyna nieustannego podejmowania identycznych wyzwań.
Transformacja nie jest prosta, towarzyszą jej trudności, ale jak będzie wyglądało Twoje
życie po niej? Cudownie, wypełni je szczęście, zadowolenie, satysfakcja, moc. Na co
przekłada się moc? Na powodzenie w biznesie (sukces), zgodny związek.
19
Rzeczy, o których pisze nie są tylko metafzyczne – one manifestują się w codzienności.
Moc oznacza pieniądze, większą ilość klientów, spełnione cele, marzenia, spotkanie
ukochanej osoby, dobrobyt, zadowolenie, pełną satysfakcję, słowem wszystko, czego
tylko pragniesz.
Tylko tak uświadomiłeś sobie, jak akumulować moc i podjąłeś wysiłek. Szatan mówi
,,Skoncentruj się na fzyczności”, moc natomiast odpowiada ,,Skup się na duchowości,
a otrzymasz fzyczność”.
Najważniejsze jest trenowanie wolnej woli. Szatan zawsze przybliża się do naszego po-
ziomu. Czyj strumień okazuje się silniejszy, gdy hartujemy wolę? Strumień mocy, pro-
aktywny.
Efekty przynosi trening, który rozpoczynamy już na początku dnia: wstajemy, robimy
poranne ćwiczenia, trzymamy się planu – wtedy trudniej będzie postępować reaktyw-
nie. Jednak, kiedy budzimy się i robimy, to czego nie powinniśmy, znacznie łatwiej wpa-
damy w złe nawyki.
Przepływ mocy.
Problem natychmiastowej nagrody
Jednym z przejawów obecności Szatana jest tymczasowe napełnianie nas mocą, które-
mu towarzyszy odczuwanie przyjemności. Jednak tak, jak w przypadku zażywania
twardych narkotyków, trzeba zapłacić cenę. Można porównać tę sytuację do działania
żarówki o mocy 50 V, która świeci bardzo systematycznie przez długi okres czasu. Na-
tychmiastowa przyjemność jest niczym potężny, chociaż krótkotrwały, błysk światła
ulegający szybkiemu wypaleniu się.
Może przydarzyła nam się sytuacja, kiedy stosowaliśmy dietę przez kilka miesięcy
i w pewnym momencie pozostało nam już tylko kilka zbędnych kilogramów do zrzuce-
nia. Przez cały ten czas byliśmy rzeczywiście proaktywni i szło nam wspaniale. Kolega,
z którym długo się nie widzieliśmy zaprosił nas do restauracji. Skorzystaliśmy z zapro-
szenia i w trakcie spotkania w lokalu widzimy, jak kelner niesie na tacy kuszący, czeko-
ladowy deser z bitą śmietaną. Patrzymy na deser, a on wydaje się nam najpyszniejszym
jedzeniem na świecie. Budzi się w nas pragnienie. Co się stanie, jeśli skusimy się na ten
deser? Przez moment poczujemy się naprawdę wspaniale, ale po wyjściu z restauracji
będziemy najprawdopodobniej obwiniali samych siebie „Co ja zrobiłem! Przerwałem
dietę” i pogorszy się nasze samopoczucie. Jednak co nastąpi, kiedy zamiast tego deseru
zamówimy np. sałatkę warzywną? Na pewno nie będzie ona tak wspaniała jak ten wy-
śmienity, czekoladowy deser, ale po wyjściu z restauracji odczujemy satysfakcję, że po-
wstrzymaliśmy się i nie przerwaliśmy diety.
W przypadku zachowań reaktywnych jesteśmy tak samo nagradzani mocą, ale jest
ona chwilowa i szybko się ulatnia. Podczas imprezy pijesz alkohol, sięgasz po narko-
tyki i wspaniale się bawisz, ale na drugi dzień boli Cię głowa, większej części spotka-
nia nie pamiętasz. Intensywna impreza to także chwilowa przyjemność, za którą trze-
ba zapłacić.
Życie większości ludzi przypomina stroboskop, który na przemian zapala się na krót-
ki moment i gaśnie. Takie osoby poszukują szybkiej i łatwej przyjemności, a gdy ją do-
staną już myślą o następnej. Skutkuje to tym, że w pewnym momencie coś zaczyna
się psuć, a w ich życiu pojawiają się chaos, ciemność i problemy. Musisz pamiętać, że
20
w życiu nie ma łatwych przyjemności. Wszystko kosztuje i trzeba na to zapracować.
Nie można postępować w ten sposób, ponieważ upadek będzie bolesny. Podobnie jak
w żarówce – pojawi się błysk, otrzymasz dużą moc, ale tylko na bardzo krótki okres
czasu, ulotni się ona szybciej niż się pojawiła. Z tego powodu powinieneś zrezygnować
z dążenia do natychmiastowej przyjemności i zacząć spoglądać na swoje życie w per-
spektywie długoterminowej.
Odmawiaj sobie pewnych przyjemności, buduj swoją przyszłość w perspektywie długo-
dystansowej. Mimo że, ta „żarówka” będzie świecić mniejszym światłem, będzie ono
stabilne, długotrwałe i z pewnością się nie wypali.
Biorąc narkotyki nie tylko powodujesz spadek swojej mocy, ale także robisz sobie dług
karmatyczny, który w przyszłości będziesz musiał spłacić. Wszystko zależy tylko od
tego, w jakim czasie to nastąpi.
Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której musisz zmienić swoją naturę, a ciężko Ci określić,
jakie kroki powinieneś podjąć, spytaj siebie wprost (w myślach): co mogę zrobić, aby
zmienić swoją postawę na proaktywną? Otrzymasz natychmiastowo odpowiedź i już
będziesz wiedział.
Elementy niezbędne w procesie zmiany Twojej postawy to:
■ rozpoznanie wyzwania rzuconego przez moc,
■ pamiętanie, że reaktywność to wróg, niereagowanie w sposób emocjonalny,
■ chwilowe zastanowienie się, wybór postępowania proaktywnego (w jaki sposób
mogę stać się podobnym do Stwórcy).
Jeśli tylko zaczniesz działać w sposób proaktywny i działanie to stanie się częścią Twojej
natury, wtedy transmisja szatana będzie doskwierać Ci w znacznie mniejszym stopniu.
Zawsze stosuj ten schemat, a otrzymasz moc. Niech wejdzie to do Twojej świadomości
i stanie się Twoim nawykiem.
Musisz pamiętać, że nie możesz tłumić swoich emocji, bo wtedy nie nastąpi transforma-
cja, niczego w ten sposób nie zmienisz. Tłumiąc emocje, kumulujesz je tylko w sobie, do
momentu aż w końcu wybuchniesz. Musi zajść w Tobie wewnętrzna przemiana, powi-
nieneś nauczyć się wybaczać oraz dążyć do zmiany swojej postawy, bez względu na to,
jaki charakter i naturę posiadasz. To jest trudne, ale daje moc. A moc to coś, czego w życiu
pragniemy. Nie jest ona metafzyczna, objawia się w postaci pieniędzy, spełnienia,
szczęścia, zdrowia – wszystkiego, czego potrzebujesz.
Pamiętaj, że wina zawsze leży po Twojej stronie. Inni ludzie są wyłącznie wysłannikami
mocy. Nie możesz ich osądzać, ani usprawiedliwiać ich uczynków. Oni odpowiedzą
przed mocą indywidualnie, tak samo jak Ty codziennie odpowiadasz.
Czy Twoje życie jest takie, jak sobie wymarzyłeś? Czy posiadasz ten wyśniony samo-
chód, dom, rodzinę i czy jesteś naprawdę szczęśliwy każdego dnia? Niestety nie. Musisz
na to zapracować. Jedynym warunkiem jest zdobycie większej ilości mocy i zmiana swo-
jej natury. Nie ma innej drogi. Musisz przejść duchową przemianę, wtedy wszystko za-
cznie się układać. Znajdziesz pomysły i idee, które odmienią Twoje życie.
Moc przyjmuje formę niezbędnej do życia bioenergii. Jest ona zużywana, kiedy dążymy
do jakiegoś celu lub chcemy uzyskać pożądaną wartość tj. przyjemność, zdrowie, szczęś-
cie, spokój, satysfakcja itp. W przypadku braku mocy nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć.
Z kolei, jeśli zgromadzimy odpowiednią (wystarczającą) ilość mocy możemy ją wymie-
nić na wszystko, o czym tylko zamarzymy: sukces, przyjemność, szczęście, spokój itp.
21
Moc jest rodzajem „niewidzialnych pieniędzy”, za które możemy sobie natychmiast ku-
pić wszystko to, co sobie tylko zażyczymy i które otwierają nam drogę do całej masy
korzyści.
W przypadku osiągnięcia wartości µ > 0.6 zaczynamy odnosić wrażenie, że z wnętrza
naszego ciała wydobywa się huczący wodospad spienionej, burzliwej energii szczęśli-
wości, który przynosząc niewyobrażalną przyjemność, usiłuje oderwać i porwać ze sobą
każdą pojedynczą komórkę naszego ciała.
Niepewność
Jednym z najskuteczniejszych narzędzi szatana jest trzymanie nas w niepewności. Sza-
tan nie chce także, abyśmy wiedzieli o umowie, dlatego pielęgnuje w nas przekonanie,
że jesteśmy proaktywni, chodź to fałsz. Gdybyś wiedział, że nakrzyczenie na kogoś lub
wyzywanie go jest zachowaniem reaktywnym i powoduje utratę czegoś bardzo cenne-
go – spadek mocy, wówczas na pewno zastanowiłbyś się dwa razy, zanim zareagował-
byś emocjonalnie.
Szatan zawsze podsunie nam myśli, które pomogą nam usprawiedliwić dane zacho-
wanie. Kiedy jesteśmy reaktywni, natychmiast dostajemy więcej mocy, jednak szybko
ona spada. Jeśli to zachowanie będzie się powtarzało, pojawią się w Twoim otoczeniu
osoby, które będą stanowiły dla Ciebie impuls do zmiany Twojej natury.
Wszystko opiera się na zmianie świadomości w sytuacjach i zachowaniach, które pre-
zentujemy.
Wpływ mocy na nasze życie jest ogromny. Musisz ją tylko zauważyć. Jest ona niewi-
dzialna i wywołuje sytuacje, którym musimy sprostać, aby podnieść nasze pole mocy
i zmienić swoją naturę.
Ilu z nas posiada negatywne nawyki, których jesteśmy w pełni świadomi? Zachowuj się
jak moc, bądź proaktywny, obserwuj swoje reakcje i doświadczenia, aby na ich podsta-
wie stawiać przed sobą nowe wyzwania.
Miej na uwadze to, że jeśli postąpiłeś reaktywnie, nie możesz spodziewać się zapłaty.
Pamiętaj, że sami nie jesteśmy w stanie ocenić, co jest dla nas najlepsze.
Problemy zdrowotne i biznesowe a wpływ mocy
Niektórzy ludzie, pomimo idealnego stanu zdrowia oraz posiadania dochodowego bi-
znesu na przekór temu, doświadczają bólu lub przykrości i nie potrafą w pełni cieszyć
się życiem. Przykładem mogą być wszyscy ci, którzy cierpią na depresje, stają się ofa-
rami narkomanii, nałogów lub nieszczęśliwej miłości, a także pracownicy popadający
w konfikt z szefem lub inni, którzy postrzegają siebie jako pechowców. Jeśli zwrócą się
oni do specjalistów (psychologów, psychiatrów) to otrzymają od nich tymczasowe roz-
wiązanie w postaci tabletek, które być może na pewien czas stłumią ich emocje. Chce-
my jednak trafć w sedno problemu, a stanowią je: brak, mała ilość mocy skumulowanej
w przeciwciałach danego człowieka.
22
Jedynym słusznym sposobem na zwalczenie każdej opisanej wyżej dolegliwości jest
podniesienie poziomu mocy, a wtedy wszystkie problemy natychmiast znikną. Sko-
rzystaj z tej rady, zanim poddasz ją jakiejkolwiek krytyce.
Karma i sposób jej działania
Naturalnym algorytmem Wszechświata, na którym opiera się działanie prawa przy-
czynowości jest karma. Za każdym razem, kiedy doświadczamy jakichkolwiek uczuć
nasz umysł wytwarza wiązkę emocjonalną, wysyłaną do osoby, która stanowi prawdzi-
wą ich przyczynę (tak więc, jeżeli niesłusznie obarczymy kogoś winą, a nie on jest fak-
tycznym sprawcą naszych złych emocji, wówczas karma zawróci, a my ucierpimy po-
dwójnie).
Wysłana karma powoduje, że rzeczywisty sprawca naszych pozytywnych, bądź nega-
tywnych odczuć przeżyje kiedyś w przyszłości (z limitem 5–10 lat) dokładnie te same
uczucia.
Jest to rodzaj systemu, który nagradza nas (bądź karze) za powodowanie pozytywnych
lub negatywnych uczuć u innych ludzi (wzajemne dzielenie się nastrojami).
Na przykład, gdy kogoś pobijesz i on obciąży Cię karmą za swoje złe emocje i odczucia,
do których się przyczyniłeś, wówczas Ty doświadczysz dokładnie tego samego w przy-
szłości (niekoniecznie będzie to pobicie!).
Zasadę działania i pouczenia algorytmu karmy najlepiej opisują mądrości „Jak Kuba
Bogu, tak Bóg Kubie”, „Szanuj brata swego jak siebie samego”.
Niezbędną informacją w przypadku algorytmu karmy jest to, aby zawsze przenosić ją
na jak największy intelekt grupowy, bowiem jeśli dokonamy przeobrażenia uczuciowe-
go, wybór argumentów przemawiających w naszej obronie zwiększa się niewspółmier-
nie. Co to oznacza? Jeśli zostałeś zaatakowany przez napastnika posiadającego nóż,
wówczas możesz go nawet zabić i nie poniesiesz brzemienia karmatycznego, ale tylko
jeśli uznasz go za reprezentanta intelektu zabójców, a nie za zwykłego człowieka z no-
żem. Oznacza to, że masz prawo podjąć wszystkie istniejące drogi obrony. Tylko pamię-
taj – on musi zaatakować jako pierwszy, nie wystarczy, że posiada nóż i ma zamiar go
użyć. On musi wykonać pierwsze uderzenie i nawet jeśli chybi Twoja możliwość zostaje
odblokowana.
Jednak nigdy nie powinieneś posuwać się dalej niż tzw. obrona konieczna. Bronisz się,
bądź zadajesz atak tak, aby przeciwnik upadł i uciekasz jak najszybciej z miejsca zdarze-
nia. Najlepiej jeśli znajdziesz świadków tego zdarzenia.
Kiedy zabijesz napastnika, zanim on wykona jakikolwiek ruch w Twoim kierunku,
wówczas i Ty będziesz musiał po upływie 5–10 lat przeżywać uczucie bycia ugodzonym
nożem i zginąć. Natomiast jeśli świadomie uznałeś napastnika za zwykłego człowieka
z nożem, pewne wybory (szkodliwe dla niego) mogą zostać zablokowane, np. nie mo-
żesz go zastrzelić bez obciążenia siebie brzemieniem karmatycznym.
Jest to naturalny algorytm, który sprawia, że Wszechświat jest pedantycznie sprawied-
liwy („Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy”) mimo to wiele osób wyraźnie temu zaprze-
cza uważają, że jest wręcz przeciwnie, co mija się z prawdą.
Idealnym przykładem obrazującym sposób działania karmy jest flm Stanleya Kubricka
pt. „Mechaniczna Pomarańcza” (Orange Clockwork).
23
Problemy i sposoby ich omijania
Pojawiające się problemy trzeba od razu rozwiązywać. Tylko natychmiastowe ich wy-
eliminowanie powoduje, że znalezione zostaje rozwiązanie. Natomiast jeśli będzie-
my zwlekać z problemami, pojawią się następne, które tak się nawarstwią, że wyelimi-
nowanie ich będzie niemożliwe.
Natychmiastowe rozstrzygnięcie problemów umożliwia doprowadzenie do końca
wszelkich naszych przedsięwzięć, których realizację coś lub ktoś usilnie stara się po-
wstrzymać.
W przypadku konfiktu między dwiema stronami, kiedy jedna z nich postępuje w spo-
sób moralny (proaktywny), a druga niemoralny (reaktywny), przez stronę reaktywną
wprowadzona zostaje sytuacja bez wyjścia, wówczas automatycznie formuje się bez-
pieczne wyjście z pułapki, nawet jeśli z początku wydaje się to niemożliwe. Należy pa-
miętać tylko o tym, że wyjście z sytuacji jest zawsze ukryte i wymaga podjęcia wysiłku
intelektualnego przez osobę proaktywną. Jest to rozwiązanie dostępne wyłącznie dla
osób postępujących proaktywnie (moralnie). Istotę tego prawa wyrażają liczne przysło-
wia „Jeśli diabeł zatrzaśnie przed nami drzwi, Bóg zawsze otwiera dla nas okienko”.
Uświadamiają nam one, że każdy cel w życiu można osiągnąć na drodze moralnej (zgod-
nej z sumieniem), nie trzeba zatem uciekać się do metod niemoralnych.
Poprzez odnajdywanie ukrytych rozwiązań, faktycznie istniejących, chociaż dla nas nie-
dostępnych, udowadniamy naszą determinację i chęć pokonania wszelkich przeszkód,
piętrzących się na drodze do osiągnięcia mocy.
Elementy wpływające na ilość generowanej mocy
Praca fzyczna generuje w przybliżeniu pięć razy więcej mocy niż praca intelektualna.
Osiągnięcie NIRWANY za pomocą pracy intelektualnej jest niemożliwe, gdyż nie wy-
starczyłby nam czasu w ciągu doby. Staje się to wykonalne za pomocą właściwej organi-
zacji pracy fzycznej. Ilość mocy generowanej przez nasze wysiłki jest wprost propor-
cjonalna do pracy, jaką wykonaliśmy oraz do lewaru (czyli ilości wasalów, intelektów),
dla których nasza praca okazała się wartościowa.
Większą ilość mocy wytwarzamy gdy:
■ naszą motywacją kieruje altruizm (robimy to z własnej, nieprzymuszonej woli) i chęć,
■ nie dążymy do zysków lub korzyści osobistych,
■ wykonujemy ją anonimowo,
■ nikt nas nie obserwuje (nie po to wykonujemy pracę, aby komuś pokazać, że coś
robimy),
■ przynosimy korzyść dużej ilości innych osób, których nie znamy,
■ pomijając założenie, że praca ta musi być zgodna z sumieniem – wysoce moralna.
Ponadto ogromny wpływ na to, jaką ilość mocy otrzymamy wykonując daną pracę ma
nasza świadomość – sposób, w jaki ją postrzegamy.
Im większą wagę przykładamy do pracy i podejmujemy działania, aby osiągnąć jak naj-
lepsze efekty, tym z reguły większą ilość energii otrzymamy. Przy czym należy pamię-
24
tać, że jeśli wykonujesz daną pracę tylko po to, aby podnieść swoją moc, otrzymasz jej
mniej. Celem jest skupienie się na zaspokojeniu pragnień innych intelektów. Praca musi
być bezwzględnie moralna i ukierunkowana na dostarczenie innym narzędzi, rozwią-
zań i wiedzy.
Przykładami prac, które przyniosą korzyść społeczeństwu są:
■ nagranie muzyki, którą będzie słuchał cały świat,
■ stworzenie witryny internetowej, za pomocą której ludzie będą mogli np. dzielić się
swoją wiedzą,
■ napisanie książki, która okaże się przydatna wielu ludziom,
■ bezinteresowne odśnieżenie chodnika,
■ posprzątanie mieszkania rodziców,
■ intensywne wykonywanie ćwiczeń na siłowni (przyniesie nam korzyść, wygeneruje
energię!).
Każdy może stworzyć swoją indywidualną listę i wykonać coś, aby się przekonać, jak
rośnie jego pole mocy. Sprawdź to!
Aspekty, które musisz znać
stosując wprowadzone tu nauki
Rozwój stanowi cel każdego żywego organizmu. Wszystko jest Bogiem (mocą). Myśli
kreują rzeczywistością, Wyobraźnia to klucz do sukcesu. Zadowolenie z życia jest bar-
dzo ważnym elementem sukcesu.
Moc w nas obecna stanowi przyczynę wszelkiego działania i powstawania pragnień.
Wiara jest podstawą dokonań. Jeśli się modlisz, trwaj w niezachwianej wierze w powo-
dzenie (sukces). Wierz, że otrzymasz przedmiot swoich modlitw i wyobrażaj sobie, jak
wyglądałoby wówczas Twoje życie.
Skup się na tym, co TERAZ. Użyj wyobraźni, aby uformować czysty obraz swojego
pragnienia, nie przestawaj wierzyć, gdyż jego realizacja jest możliwa, zatem podejmij
kroki, aby to uzyskać.
Im bardziej systematyczne będą podejmowane przez Ciebie kroki, im głębiej będziesz
wierzył, im wytrwalej będziesz dążył, tym szybciej otrzymasz przedmiot pragnień.
Wszystko będzie Cię do niego zbliżać. Przyciągniesz sytuacje i ludzi, którzy okażą się
do tego niezbędni. Miej niezachwianą wiarę i skup się na ostatecznej nagrodzie.
Zapomnij o rywalizacji, bowiem dóbr świata wystarczy dla każdego. Dopiero wtedy siły
natury zaczną działać zgodnie z Twoimi intencjami. Pielęgnuj w swoim umyśle idealny
obraz rzeczywistości i ciesz się nim, a w Twoim życiu zaczną dziać się prawdziwe cuda!
Pamiętaj także, że w wyniku zmiany mentalności, jak i wyznaczenia sobie nowych ce-
lów, początkowo wszystko będzie działać przeciwko Tobie: stracisz dziewczynę, zosta-
niesz zwolniony z pracy. Ukierunkuj jednak swoje myśli na sukces i pamiętaj, że te pier-
wotnie bolesne zmiany są konieczne, bez nich Twoja wizja jest niemożliwa do realizacji.
Zawsze musisz ponieść koszty, ale w tym wypadku są one najlepszą rzeczą, która może
Ci się przydarzyć.
25
Ważne pytania
Czy kiedykolwiek zadałeś siebie poniższe pytania i udało Ci się na nie odpowiedzieć:
W jaki sposób postrzegasz samego siebie? Jako bohatera, czy jako życiową ofarę (kogoś,
kto został doświadczony przez los)?
Co uwielbiasz robić? Czy robisz to w swojej obecnej pracy?
Czy masz marzenia? Czy kiedykolwiek śniłeś o swoim życiu w przeszłości? Kim wów-
czas byłeś?
Czy chciałbyś, aby rzeczywistość, w której żyjemy była jak z flmu ,,Matrix”? Czy masz
jakąś wiedzę lub ideę, którymi pragnąłbyś się podzielić z całym światem?
Czy jesteś w czymś naprawdę dobry? Czy ludzie traktują Cię jako eksperta w danej
dziedzinie?
Czy pragniesz doświadczeń seksualnych?
Czy Twoja praca przynosi Ci spełnienie? A może jej nienawidzisz?
Czy masz marzenia, czy je porzuciłeś?
Kiedy chcesz dokonać zmian?
Dlaczego nie realizujesz swoich marzeń? Zacznij od teraz, miej wiarę i żyj, jakbyś już
wszystko posiadał, a zmiany nadejdą wkrótce, tylko wytrwaj w wierze!
Czy wierzysz w siebie? Nie? Czy skoro Ty sam w siebie nie wierzysz, spodziewasz się,
że inni w Ciebie uwierzą?
Zapytaj siebie...
Nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania...
Kto ma je znać, jak nie Ty? Pomyśl dwukrotnie...
Pytania i odpowiedzi
Zastanów się: Komuś powiodło się w życiu, był szczęśliwy, ale miał śmiertelny wypadek.
Czy to oznacza, że poziom jego „µ” mocy spadł do poziomu zero?
Odpowiedź:
a) Musisz wiedzieć, czy w ostatnich dniach swojego życia wykazywał symptomy
spadku mocy.
b) Najprawdopodobniej nosił brzemię karmatyczne sprzed 5–10 (nawet 15!) lat wstecz.
c) Prawdopodobnie wyraził wolę zginięcia w wypadku samochodowym (np. poprzez
wypowiedzenie życzenia „Oddałbym życie za to, aby mój brat odzyskał słuch”)
i uwierzył w swoje słowa.
Pytanie: Czy trening na siłowni pomoże Ci szybciej osiągnąć kolejny poziom?
Odpowiedź: Świadomość odgrywa ogromną rolę w generowaniu ilości mocy. Jeśli my-
ślisz, że szybko osiągniesz wyższy poziom, to jesteś w błędzie. Trwanie w przekonaniu,
26
że idziesz na siłownię po to, aby zdobyć więcej mocy, to reaktywność, która obniża gra-
tyfkację. Jeśli nie przyłożysz się do treningu, wykonasz go słabo Twoja moc może się
nawet obniżyć!
Pytanie: Czy możliwe jest oszukanie tych algorytmów?
Odpowiedź: Nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Epilog
To, co zostało napisane w tej publikacji może wydawać się trudne do zrozumienia, a na-
wet nierealne. Jednak musisz zrozumieć, że Wszechświat jest niczym wielki myślący
algorytm. Droga, którą będziesz zmuszony przejść została Ci już wyznaczona i tylko od
Ciebie zależy, czy uda Ci się sprostać życiowym wyzwaniom. Pokonywanie tej drogi
bez wiedzy tajemnej naznaczone jest cierpieniem, droga po zastosowaniu tej wiedzy
przyniesie Ci zrozumienie. Powinieneś sobie uświadomić, że cierpienie posiada także
dobrą stronę – uczy.
Na świecie nie ma ani dobra, ani zła, istnieje jedynie zachowanie moralne, bądź niemo-
ralne. Wszystko zależy od punktu widzenia. Przykładem może być huragan Katrina
w Stanach Zjednoczonych – przyczyna nieszczęścia wielu ludzi oraz ogromnych znisz-
czeń. Spójrz na to jednak z innej strony: dla właścicieli frm budowlanych ta sytuacja jest
najcudowniejszą, jaka mogła się zdarzyć.
Nawet artyści śpiewają o mocy, która została tutaj opisana (nie o dziewczynach mimo
że, tak się z pozoru wydaje np. Black Eyed Peas, Kanye West ,,Stronger”). Uświadom
sobie więc, jaka potęga jest przedmiotem tych rozważań.
Aby w pełni skorzystać z wiedzy tutaj zawartej, zacznij od wyznaczenia swojego pozio-
mu „µ”, w którym stanie mocy się znajdujesz (pomoże Ci rozdział „Prawa we wszech-
świecie i pole intelektu”). Następnie podejmij wszelkie możliwe kroki w celu podnie-
sienia swojego poziomu „µ” (mocy) i osiągnięcia wyższego poziomu. Kontynuuj pra-
cę, aż do momentu uzyskania najwyższego poziomu. Udaje się to niewielu, ale osta-
teczną nagrodą jest najwyższa i największa przyjemność na świecie, niemożliwa do wy-
rażenia słowami. Dopiero wtedy będziesz w stanie zrozumieć, to najlepsza i najbar-
dziej użyteczna publikacja, jaką kiedykolwiek przeczytałeś. Pamiętaj o naszej umo-
wie – nieustanne poszukiwanie sytuacji, w których możesz zmienić swoją naturę, ale
musisz posiadać najważniejszą cechę – cierpliwość. Obierz cel w życiu – musi on być
wysoce moralny i przysięgnij przed sobą, że go zrealizujesz. Dziel się wiedzą i doświad-
czeniem z innymi ludźmi, ale najważniejsze – bądź zawsze otwarty na nowe infor-
macje. Nie przyjmuj jednak wszystkiego na wiarę, testuj każdą informację – poddawaj
weryfkacji w swoim życiu. Ucz się od najlepszych. Zapobiegaj problemom nim zdążą
się pojawić, studiuj i staraj się zrozumieć Boga, stając się kimś na jego podobieństwo.
Poleć także ten tekst znajomym, podziel się nim.
Przed Tobą wielki obszar nieodkrytego Wszechświata. W pewnym momencie zaczniesz
rozumieć, że konsekwencją niektórych czynności będzie dla Ciebie nagroda lub kara,
w zależności od kroków, które podejmiesz lub też nie. W tej chwili staniesz się faktycz-
nie człowiekiem rozumnym, jednak droga do oświecenia jest daleka...
Musisz także uświadomić sobie, że każdy przejaw zła wobec Ciebie jest próbą, której
zostałeś poddany w celu sprawdzenia Twojej wartości jako człowieka i odnotowania
zmiany. Od tego, czy zmienisz swoją postawę zależą Twoje dalsze losy...
27
Wszystko pochodzi od jednej siły. W tym świecie nie istnieje coś, co nazywamy złem.
Wszystkie Twoje uczynki są obserwowane, zawsze, nawet jeśli wydaje Ci się, że nikt
ich nie widzi.
Największy sekret zarabiania pieniędzy
Czy Twoje myśli krążą wokół pieniędzy? Nigdy nie będziesz ich miał...
Wiesz dlaczego?
Ponieważ tylko myślisz o pieniądzach, a nie skupiasz swojej uwagi na tym, co mógłbyś
uczynić, aby inni ludzie na tym skorzystali. Z tego powodu nie będziesz miał pieniędzy.
Musisz dać coś od siebie innym ludziom.
Zacznij więc myśleć, co możesz zrobić, aby zrealizować potrzeby innych.
Kiedy dokonasz zmiany w swojej świadomości i przestawisz się z myślenia o pienią-
dzach na to, aby myśleć o potrzebach innych ludzi i w jaki sposób możesz je zaspokoić,
wtedy dopiero zaczniesz zarabiać.
Przemyśl to dwa razy. Pieniądze pojawią się jako efekt uboczny Twojego rozumowania
i działania. To jest jedyna droga.
Pamiętaj także, że jeśli dążysz do sukces (akceptowalnego sukcesu) musisz wyznaczyć
sobie nowe drogi i standardy, zamiast trwać w starych nawykach.
Moim marzeniem jest stworzenie własnej kolekcji ubrań, sygnowanych logiem mojej
frmy.
DZIĘKUJĘ SERDECZNIE!
W razie jakichkolwiek pytań i niejasności możesz odwiedzić forum, bądź skontaktować
się ze mną za pomocą podanego wcześniej linka lub też wysyłając e-maila na adres:
andypsv@cocaincorp.com.
Dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę miłego dnia.
28
Bibliografa
http://www.totalizm.pl/pajak_jan.htm (dzięki udostępnieniu genialnej pracy)
R. Solomon (nauczania Rev Berg’a), Mądrość Kabały (The Wisdom of Kabbalah),\
www.kabbalah.info.
Biblia Starego i Nowego Testamentu.
Bonus
Największa choroba trapiąca ludzkość i blokująca cały jej rozwój
Człowiek często bywa zmęczony, leniwy, krytyczny wobec wszystkiego, łatwo wybu-
cha i wpada w depresje, ma częste wahania nastroju: płacze, doświadcza lęku oraz od-
czuwa zapotrzebowanie na cukier. Cechują go: brak koncentracji, ambicji, osłabione za-
pamiętywanie, częste sięganie po alkohol, ogólne osłabienie i rozdrażnienie.
Przyczyny:
■ osłabiony układ odpornościowy,
■ długotrwałe zażywanie antybiotyków,
■ picie wody miejskiej i używanie jej do gotowania,
■ dieta bogata w węglowodany proste (występujące np. w chlebie, ziemniakach),
■ przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych i sterydów,
■ stres i wyczerpanie, spowodowane brakiem snu i odpoczynku,
■ nadużywanie cukru,
■ wielokrotne ciąże,
■ ogólne wycieńczenie organizmu,
■ dieta bogata w mięso i mleko, zawierające antybiotyki, hormony, sterydy,
■ częsta konsumpcja produktów typu ,,fast-food” (tj. hamburgery, hot–dogi, pizza,
gotowe posiłki),
■ dieta uboga w warzywa,
■ nadużywanie alkoholu, kawy, nikotyny,
■ spożywanie słodzonych i gazowanych napojów (np. cola, soki owocowe),
■ duże spożycie przypraw tj: ketchup, musztarda, ocet, produktów wędzonych i fer-
mentowanych,
■ przebywanie w zakurzonych, klimatyzowanych pomieszczeniach,
■ ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie, atomowe lub radiację elektromagne-
tyczną.
Nadmierny wpływ któregokolwiek z czynników może być przyczyną choroby.
Wszystko, co zostało napisane powyżej nie jest cechą charakteru, ale symptomem cho-
roby, która rozwija się wewnątrz organizmu. Dotyka ona niemal każdego mieszkańca
Ziemii. Wskaźnikiem stopnia jej zaawansowania jest biały język. Jeśli posiadasz ten ob-
jaw, odwiedź: www.path-of-power.com/always-tired,1 (artykuł dostępny również
w języku polskim, w tym celu proszę o kontakt).
29
Spis treści
Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Prawa we wszechświecie i pole intelektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Symptomy spadku mocy poniżej 0.35 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odpowiedzi, które uzyskasz po zrozumieniu flozofi gOdlIkeisM . . . . . . . . . 6
Jedyne pewne prawo we wszechświecie – przyczynowość. Brak przypadku we
wszechświecie. Posiadasz pełną kontrolę nad swoim życiem w dosłownym
sensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dlaczego nauka jest ślepa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pięć zmysłów i rola intuicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zrozumieć Boga. Koncepcja Boga jako mocy. Koncepcja pragnienia . . . . . . . . . . . . 9
Cel świata fzycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Umowa metafzyczna we wszechświecie, która pozwala nam osiągnąć wszystko . . 11
Dwie postawy wobec życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Szatan (słowo-kod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Umysł ponad materią. Rola świadomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Koncepcja umysłu jako anteny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Przepływ mocy. Problem natychmiastowej nagrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Niepewność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Problemy zdrowotne i biznesowe a wpływ mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Karma i sposób jej działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Problemy i sposoby ich omijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Elementy wpływające na ilość generowanej mocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Aspekty, które musisz znać stosując wprowadzone tu nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ważne pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Epilog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Największy sekret zarabiania pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Podlegamy również działaniu innych pól. W filozofii GODLIKEiSM, która będzie przedmiotem naszych rozważań pole to zostało nazwane MOCĄ (ang. power), gdyż tylko to słowo najpełniej oddaje jego działanie. Nasze samopoczucie oraz satysfakcja i radość z życia są uzależnione od pola, które stanowi sumę zbiorowego intelektu państwa, miejsca pracy, rodziny. MOC Niewidzialna energia „µ” zgromadzona w przeciwciele, gdzie przeciwciało oznacza równoległy do naszego świat duchowy. Istnieje niewidzialne dla oczu pole, które obejmuje wszystkich ludzi bez wyjątku. Wpływa ono na to, jak jesteśmy postrzegani przez innych, co przyciągamy do swojego życia oraz przede wszystkim na to, jak się czujemy. Wyróżnia się siedem stanów pola, przejście do następnego z nich zmienia naszą osobowość. Ta zmiana jest przez nas odczuwalna. Pole oddziałuje na obiekty niefizyczne: myśli, zamiary, uczucia. Im większą ilość „µ” skumulujemy w naszym przeciwciele, tym lepsze efekty (także jakość naszych myśli) otrzymamy oraz szczęśliwsze będzie nasze życie. NIRwANA µ > 0.6 Stan niewyobrażalnej SZCZĘŚLIWOŚCI, nieporównywalny nawet do stanu po zażyciu heroiny (wielokrotnie intensywniejszy). Doświadczyłem go raz w życiu przez około pięć minut. Spróbowałem niemal każdego najsilniejszego narkotyku na świecie (oprócz heroiny) i nie doznałem nawet części oryginalnego stanu. Wówczas osiągasz wszystko. Nie ma słowa, które w pełni oddawałoby istotę tego doznania. Nirwana nie ogranicza się tylko do szczęścia, otwiera także dostęp do innych poszukiwanych jakości życiowych. AdORACjA µ ~ 0.5 Ludzie adorowani przyciągają do siebie innych ze swojego otoczenia. Cieszą się oni sympatią wszystkich i odwzajemniają tę sympatię, odczuwają satysfakcję ze swojego życia, zwiększa się ich poczucie spełnienia, wypełnia ich szczęście. ByCIe PRzyjACIelskIM µ ~ 0.4 Ludzie, których nazywamy przyjacielskimi są mili, skłonni do pomocy i pozytywnie nastawieni do świata. Koncentrując się na swoim życiu, wnoszą pozytywny wkład do społeczeństwa i należycie wypełniają swoje obowiązki. Towarzyszą im śmiech i chwile radości. Życie tych ludzi można określić jako szczęśliwe. PROwOkACjA µ ~ 0.3 Ludzie określani jako „prowokacyjni” i trudni we współżyciu nie mają problemów z wykonywaniem codziennych czynności. Jeśli zapragną, potrafią być mili dla innych, aczkolwiek mają skłonności do wybuchów emocji. Często cechuje ich: despotyzm, konkurowanie o zdobycie przewagi nad innymi, szantaż, przemoc, dwulicowość itp. Wszystkie te niemoralne zachowania szkodzą im samym. MARAzM (letARg) µ ~ 0.2 Ludzie zaczynają robić wszystko niewspółmiernie skomplikowane i praktycznie niemożliwe staje się dla nich ukończenie jakiejkolwiek pracy. Następstwem ich słów nigdy 

które nieustannie nas dręczą. iluzje oraz urojenia. Doświadczają również stanów głębokiej depresji i braku zainteresowania innych ludzi ich osobą. Nie pomagają żadne pigułki. Zaczynają prowadzić nieproduktywny. Istnieją sytuacje. MORAlNe zAduszeNIe µ ~ 0. wykonywania czynności. Depresja jest symptomem spadania mocy.0 Ten proces następuje w sposób samoistny. Żyją kosztem innych. . utonięcia. tylko odbudowanie mocy. bądź powodowane są „wypadki”.2 zaczynamy widzieć duchy (demony. jednak próby autodestrukcji są podejmowane jedynie w przypadku pewności uzyskania pomocy ze strony osób. którzy go osiągnęli stanowią zagrożenie dla siebie i dla społeczeństwa. Osobiście znalazłem się we wszystkich poziomach „µ” (oprócz ostatniego). Dodatkowo stają się oni ofiarami licznych wyniszczających organizm nałogów.1 To stan intelektu poprzedzający śmierć moralną. Jest to coś bardzo nieprzyjemnego. które ją osłabiają. które powodują spadek mocy. Gdy zostajemy zdegradowani do najniższego poziomu – giniemy. bycia reaktywnym zamiast proaktywnym. które nie pozwolą im zginąć). Ich psychika jest niezrównoważona i wyobcowana. dewiacji itp. które człowiek powinien wykonać. łamania praw natury. upiory). Psychika jest bardzo niestabilna i wzrasta poziom agresji. jaki tylko podsunie im psychika.. mający na celu przedłużenie chwili agonii. aby doprowadzić się do śmierci posługują się innymi osobami. ponieważ osobie. w wyniku niezrealizowania zadań. Ludzie o niskim „µ” nie są w stanie wykonać osobiście żadnej czynności. całość nauki i ludzkie zdrowie. korzystania z rzeczy. To jest bardzo nieprzyjemna droga umierania. destRukCjA µ ~ 0. że charakter danej osoby stanowi tylko wynik oddziaływania tego pola. Jest to ostatni sygnał ostrzegawczy.3 zaczyna się ujawniać mania prześladowcza. Śmierć na skutek moralnego zaduszenia następuje błyskawicznie w wyniku „wypadku losowego” np. publiczne okaleczanie własnego ciała. upadku z okna. ale w przeciwieństwie do stanu marazmu. wypadku samochodowego. Wówczas robi się niebezpiecznie. zamarznięcia w zimie. samobójstwo. Niższe poziomy są ostatnią rzeczą. Ludzie. nastawione są na zakończenie własnego życia. Zjawy są główną przyczyną samobójstw. Należy także podkreślić. Na skutek spadku „µ” poniżej 0.nie są czyny. Ci ludzie są bardzo niebezpieczni. ale cechują się agresywnym i nieprzyjemnym zachowaniem w stosunku do innych intelektów. Inni nie wytrzymują psychicznie i po prostu wariują. psychiatrię. której chciałbyś doświadczyć w swoim życiu. spłonięcia w pożarze i tylko czasami przybiera formę znaczącej śmierci tj. co w większości przypadków prowadzi do spektakularnego „samobójstwa” (np. Jednostki w tym stanie cechuje . że wkroczyliśmy na niebezpieczną ścieżkę. Odkrycia te zmieniają spojrzenie na psychologię. W wyniku spadku „µ” do poziomu mniejszego niż 0. Towarzyszą im skłonności samobójcze. z którymi tylko bardzo wąska grupa ludzi jest w stanie sobie poradzić.moralny wampiryzm”. pasożytniczy i wzbudzający niepokój tryb życia. bowiem wykazują skłonności do realizacji każdego niszczycielskiego pomysłu. a Ty sam stanowisz największe zagrożenie dla siebie. która znała intelekt pozostają nieprzyjemne wspomnienia. Nie tylko żyją w stanie chronicznej depresji. Te przypadki zaliczamy do losowych.

niebieskie lub zielone). . że należy zwiększyć moc. póki nikt Cię do tego nie zmusi”. wówczas wnioski są oczywiste. zwlekANIe „Nie rób niczego. Jedynym ratunkiem okazuje się odbudowanie poziomu energii moralnej (mocy). gdyż taki stan może doprowadzić do „śmierci moralnej” (samobójstwa). Symptomy spadku mocy poniżej 0. bycie zawsze w centrum uwagi. broda.. Zapamiętaj te wszystkie stany. będzie to dla Ciebie bardzo przydatne. a jedynie je generuje. częste stany depresyjne. Dotarła do mnie również informacja.Kiedy poziom „µ” ~ 0 spada otrzymujemy pewne sygnały ostrzegawcze: ■ ■ ■ ■ niestabilność psychiczna. zwłaszcza tych negatywnych. nosie lub uszach (w przypadku mężczyzny). aby nie czuć się winnym z powodu opóźniania realizacji zadań. że one nigdy nie działają. ponieważ cały czas trwają w jednym stanie (np. nierealna. kolczyki w języku. tendencje samobójcze. sprawianie problemów. którzy np. To zrozumiałe. wzmożona agresja. To są fakty.35 µ OSTENTACYJNY WYGLĄD I ZACHOWANIE Im mniej mocy dana osoba posiada. Szokujący wygląd i zachowanie stają się celem samym w sobie. Jednak wystarczy rozejrzeć się dookoła. wąsy (jeśli religia nie zabrania ich golenia). Istniejemy w jednym polu siłowym. krzykliwe kolory. Nie ma nic bardziej nierealnego niż prawda. biorą narkotyki. . za sprawą potężnego pola. aby zwrócić na siebie uwagę. że wiedza tutaj zawarta jest jakby „z innego świata”. w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez innych i jak się czujemy. tym więcej energii wkłada w to. Dotyczy to także negatywnego zachowania tj. Szczęście jest CAŁKOWICIE od niego zależne. jaki jest Twój stan „µ”. „MENTALNA DEPRESJA” I „CHORY SCEPTYCYZM” Podważanie wiedzy popartej olbrzymim materiałem dowodowym. Interesującym zjawiskiem. które towarzyszy zwlekaniu z czymś jest częste poszukiwanie usprawiedliwienia dla własnego zachowania. Zwlekanie nie rozwiązuje problemów. DEPRESJA jest dla kogoś sygnałem ostrzegawczym. co mam na myśli. Ostrzeżenie: włosy zafarbowane na nietypowy kolor (np. kontrowersyjny tatuaż. który wywiera ogromny wpływ na to. Większość ludzi może nie zrozumieć. przyciągające wzrok ubrania oraz stosowanie jakichkolwiek innych sposobów na przyciągnięcie czyjejś uwagi. Zapewne chciałbyś także wiedzieć. spojrzeć na ludzi. Ludzie z większą mocą „µ” przyciągają zainteresowanie innych w sposób naturalny.Później’’ nigdy jednak nie nadchodzi. są przyjacielscy) i nigdy nie doświadczyli innych. Teraz pomyśl o wszystkich „antydepresantach” i „magicznych lekach”.

im więcej lęgnie się w nich robactwa. a zauważalna jest w trakcie współpracy z tymi osobami. To zachowanie wpływa na wszystkie aspekty ich życia. Podsumowując – wszystko. NIezdeCydOwANIe Ludzie o niskiej mocy nie są w stanie wybrać spomiędzy rzeczy. Im mniej mocy. nigdy nie wyrażają się wprost. W fazie początkowej jej sygnałem jest nieustannie proszenie innych o pomoc. Aby zmierzyć swoją moc. Cechuje ich niesystematyczność. wsłuchaj się w hałas panujący w pokoju pełnym ludzi. HAŁAŚLIWOŚĆ „Pusty wasal robi najwięcej szumu”. które mogą przynieść im największe korzyści. często wybuchają gniewem.. decyzjach itp. wszystko ich irytuje. GORĄCY TEMPERAMENT. NIEZNOŚNE ZACHOWANIE (WŁĄCZAJĄC . unieszczęśliwianie ich. sARkAzM Sarkazm ma na celu sprawienie krzywdy innych ludziom. im więcej ludzi angażuje w to.AGRESJA. które przynoszą ulgę nagromadzonym emocjom i agresji. poglądach. tym mniej mocy posiadają przebywające w nich intelekty. im bardziej obwieszcza swoje „osiągnięcia”. GNIEW. czego ci ludzi się podejmują prowadzi do katastrofy. bez ponoszenia konsekwencji tego zachowania. czyli do działań. . wysługiwania się ich pracą. tym więcej hałasu jest produkowane: im głośniej człowiek mówi. W efekcie pielęgnują w sobie nawyk zwlekania ze wszystkimi decyzjami tak długo. STOPIEŃ KOMPLIKACJI Ludzie o niskiej mocy postępują w sposób niezrozumiały i nielogiczny. licząc na czyjąś sugestię (aby w przypadku. Często zmieniają wcześniej podjętą decyzję lub ją opóźniają. Owa niejasność i zawiłość dotyczy także ich związków. czy życie seksualne. jak tylko to możliwe. gdy coś pójdzie nie tak. związkach. STOPIEŃ „ZAROBACZENIA” WŁASNEJ KWATERY PASOŻYTAMI Im bardziej zaniedbane są klatki schodowe. koneksji. atakowania innych. Mniejsza moc „µ” oznacza zwiększoną tendencję do powodowania kłótni. co robi. chodź powinna panować w nim cisza. wszczynania walk. domy mieszkalne lub budynki instytucji. obwinić daną osobę) itp. WYSŁUGIWANIE SIĘ INNYMI Zwiększona tendencja do czynienia z innych ludzi niewolników. Ich wypowiedzi cechują się zawiłością. KAPRYSY I INNE ATRYBUTY ŚWIADCZĄCE O PRZEWADZE EMOCJI NAD MYŚLENIEM Brak kontroli nad emocjami. tym więcej źródeł hałaśliwości uaktywnia. ujawniają swój temperament i skłonności do uciskania innych.GORĄCY TEMPERAMENT” ORAZ TENDENCJĘ DO „KRÓTKIEGO ENTUZJAZMU”) Ludzie są niekonsekwentni w swoich intencjach. Tacy ludzie łatwo się denerwują. zmieniając zdanie i unikając ostatecznej decyzji. nie tylko na sferę emocjonalną.

alkohol. który zostanie tu przedstawiony jest jednym z najtrudniejszych do zrozumienia. Odpowiedź jest jednoznaczna: wysoki poziom „µ” (mocy) to automatyczny sukces. amfetamina. przepisywane pacjentom przez lekarzy obniżają moc. aby odpowiedzieć na pytania: Z kim pracować? Na podstawie jakich wskaźników dobierać sobie przyjaciół oraz współpracowników? Odpowiedzi. Także antydepresanty. pełne zadowolenie z życia. . Prowadzi to do „śmierci moralnej”. w dosłownym sensie Koncept. Przy pomocy pewnych sił. wywołują iluzje oraz manie prześladowcze (paranoidalne). przestaniesz odczuwać „wewnętrzną pustkę” Twoje życie diametralnie się odmieni.HYPOKRYZJA Opiera się na rozdźwięku pomiędzy słowami a czynami. dostaniesz w końcu ofertę swojego życia. ponieważ tłumią emocje. Brak przypadku we wszechświecie. Jeśli Twój poziom „µ” (mocy) jest niski nie jesteś w stanie osiągnąć ŻADNEGO sukcesu i zrobić CZEGOKOLWIEK w swoim życiu. Posiadasz pełną kontrolę nad swoim życiem. Z tego też powodu duchowość jest najważniejszym składnikiem pomyślności i bez jej zrozumienia NICZEGO nie wykonasz Z POWODZENIEM (przez przypadek lub z powodu bycia nieświadomym). Wykorzystaj prezentowaną tu wiedzę. DESTRUKCYJNE NAŁOGI I DEWIACJE Złapanie się w pułapkę destrukcyjnych narkotyków tj. którą pokochasz i która pokocha także Ciebie. obecnych we Wszechświecie znajdziesz odpowiedni dla siebie pomysł na: osiągnięcie wielkiego sukcesu finansowego. które uzyskasz po zrozumieniu filozofii gOdlIkeisM Zapewne w trakcie czytania powyższego tekstu zastanawiałeś się „Po co ci to wszystko?”. Jedyne pewne prawo we wszechświecie – przyczynowość. aczkolwiek bardzo oczywistym. heroina. Jednak. marihuana. Jedynym pewnym prawem we Wszechświecie jest przyczynowość. poznanie idealnej osoby. aby to osiągnąć musisz zrozumieć podstawowe prawdy i je zastosować. czy papierosy rzutuje na spadek mocy. satysfakcja i szczęście. słowami a rzeczywistością. słowami mówionymi w oczy i za plecami. potęgują agresję.

Dlaczego nauka jest ślepa? Problem dotyczy fundamentów i ograniczeń nauki.path-of-power. Dopiero po zrozumieniu tego możemy pójść dalej. że palił tytoń przez ostatnie trzydzieści lat swojego życia. który pojawia się w życiu ma swoje źródło w Twojej przeszłości. Ten tekst nauczy Cię. szczęścia. gdyż są one odległe o 5–10 lat od swojego powodu. W tym świecie nie ma powodu bez przyczyny. że ludzie. że my ludzie nie JESTEŚMY W STANIE połączyć ze sobą pewnych zdarzeń. My ludzie możemy mieć wpływ na 99% niewidzialnego świata poprzez zrozumienie praw rządzących Wszechświatem. podczas. które posiadamy jest wszystkim. który widzimy to iluzja. MATRIX. prócz skał w nim nie znajdziemy. Pamiętaj.com. Przyczyn raka i innych „nieuleczalnych” dla dzisiejszej medycyny chorób należy szukać gdzieś indziej. Cały problem polega na tym. Taka teoria jest tak niedorzeczna. Przejawia się ona w postaci satysfakcji z własnego życia. . Pięć zmysłów i rola intuicji Rzeczy. Opiera się ona na błędnych założeniach. Myślenie w ten sposób jest pozbawione sensu. Żyjemy w paśmie widzialnego 1% Wszechświata i ostatnie badania zdają się to potwierdzać. że pięć zmysłów. ale stanowią one sumę metafizycznej energii (mocy). Aby łatwo zrozumieć ten koncept przypatrz się zwierzętom: niektóre z nich widzą w paśmie podczerwonym. Musisz wiedzieć. W rezultacie NIC nie jest w stanie przydarzyć nam się w przyszłości. które pragniemy posiadać nie są fizyczne. ale aby go zrozumieć. trzeba przyjąć na wiarę. której każdy z nas poszukuje. w jaki sposób uzyskać metafizyczną energię. że świat. co istnieje. Niewidoczne i nieodczuwalne jest dla nas 99% świata. Odwiedź: www. cyfrowa projekcja naszych mózgów służąca ukryciu prawdy.Musisz zrozumieć i uwierzyć w to. bądź nie podejmowanych przez nas w przeszłości działań. gdy my ludzie – nie. Zapomina. Wszystko jest wynikiem podejmowanych. Jednak nie dostrzega on PRZYCZYNY tego stanu. nie ma też zdarzeń losowych. aby dowiedzieć się więcej. spokoju ducha oraz uczucia upojenia. nie istnieje nic takiego jak życiowy „pech” lub „ślepy los”. stworzyli także religie. że niczego. którzy stworzyli podwaliny nauki. Prawdą jest. Wszechświat tylko w 1% składa się z fizyczności (świat fizyczny. to jakby kopać dół w ziemi i myśleć. co nie zostało zapoczątkowane w przeszłości. co zostanie tu ukazane. który nas otacza) i w 99% ze świata niewidzialnego. Cały „chaos”. że we Wszechświecie nie ma ani odrobiny chaosu. czy nad 99% niewidzialnego? Sposób zdobycia kontroli nad 99% świata zostanie omówiony w dalszej części. Teraz pytanie: Czy chcesz posiadać kontrole nad 1% widzialnego Wszechświata. Dla przykładu: ktoś zachorował na raka płuc i dziwi się „Boże dlaczego ja? Inni też palą”. że wypadałoby pozostawić ją bez komentarza.

najlepsze. że byłeś całkowicie pewny o słuszności podjętej przez siebie decyzji. Przyjrzyjmy się poniższym analogiom. który Cię otacza musisz najpierw zmienić siebie. Aby zrozumieć na czym polega pułapka pięciu zmysłów rozejrzyj się dookoła. nieszczęśliwi. że są one ograniczone. że nagle zakładamy członkom drużyny opaski na oczy. która z pewnością przydarzyła się każdemu z nas: szukaliśmy czegoś.Każdy z nas wyposażony jest od razu we wszystkie zdolności niezbędne do uzyskania energii. Mężczyźni. ale żebyś zdał sobie sprawę. Opieraj się na niej. w jaki sposób przejąć kontrolę nad 99% świata za sprawą zrozumienia prawa PRZYCZYNOWOŚCI. Jest to trudne do zrozumienia. że dajemy im ZASADY. po to. że była to najlepsza decyzja w Twoim życiu. Nie chcę. jak i kobiety posiadają identyczną intuicję. że pracowałeś przez dłuższy czas w satysfakcjonującym Cię zawodzie i nagle zostałeś zwolniony. Większość jednak doszukuje się problemów na zewnątrz. Teraz wyobraźmy sobie. że intuicja zawsze podpowiada najlepsze rozwiązanie. jednak odbieramy im ZASADY gry. Podobne przyciąga podobne. że posiadamy najlepszą na świecie drużynę do gry w piłkę nożną. I co? Okazało się. ale zapamiętaj – rzeczy zewnętrzne. Zapamiętaj. klucze na biurku. bądź jego braku. obwinia innych za swoje niepowodzenia. na których nie możemy polegać. Wyobraźmy sobie. co dla Ciebie najlepsze. Zapewne zapytasz: na czym powinieneś polegać? Moja odpowiedź to: szósty zmysł – intuicja. Nasze pięć zmysłów przesłania prawdę. kiedy ta druga osoba nie pojawia się na czas. jak wtedy. Nie wierz w moje słowa. np. gdy odebrano im zasady: sfrustrowani. Ludzie nie znają jednak REGUŁ GRY. Sedno sprawy to oszukujące nas codziennie pięć zmysłów. czyli wewnętrzny głos. który zawsze wie. Intuicja nie pochodzi z 1% świata fizycznego. Stanowią one odbicie Twojego własnego pola energetycznego i Twoich myśli. w jaki sposób zmysły nas oszukują może być historia. nieszczęśliwi. które mogłyby przynieść im MOC. a ono tak naprawdę było cały czas blisko nas. Jak oni się teraz czują? Identycznie. Ile razy zdarzyło Ci się. Co oni wówczas czują? Najprawdopodobniej będą sfrustrowani. zaniepokojeni. abyś w ogóle nie polegał na swoich pięciu zmysłach. a w rezultacie okazała się ona całkowitym błędem? Czy zdarzyło Ci się. chociaż tego nie widzieliśmy. które pragniesz zmienić leżą w Tobie. Żeby zmienić zewnętrzny świat. Ona jest organem. że intuicja w postaci snu lub przekazu jest źródłem wszelkich inspiracji. Każdy z zainteresowanych jest sfrustrowany. który łączy się metafizyczną więzią ze światem duchowym. Intuicja wyciąga wnioski z doświadczeń i pozwala Ci znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie. ale z 99% świata niewidzialnego. abyś otrzymał najlepszą odpowiedź. Wiedza zaprezentowana w następnym rozdziale uzmysłowi nam. Różnica opiera się na fakcie. Czasami umawiamy się z kimś i źle usłyszymy godzinę spotkania. Osoby i zdarzenia z Twojego życia są wynikiem Twojego działania w przeszłości. . Jak będzie wyglądała gra? Rewelacyjnie. Czy ta sytuacja nie przypomina Ci trochę Twojego życia lub niektórych jego momentów? Teraz wyobraźmy sobie. że mężczyźni działają wbrew niej i kobiety wydają się mądrzejsze. źli. które ukażą się w naszym świecie. co mogło Cię spotkać. Zawodnicy są perfekcyjnie wyposażeni i niesamowicie zdolni. ponieważ znowu ograniczasz się do pięciu zmysłów. aby kontrolować rezultaty. Jak będą się oni czuli? Szczęśliwi i spełnieni. Następnym argumentem na to. Zauważ. pomysłów. zlęknieni.

BÓG jest wszystkim. Który z nich może otrzymać (i z pewnością otrzyma) więcej MOCY? Moc przekłada się na ilość zrealizowanych zamówień. Do czego potrzebne są nam pieniądze? Ponieważ w nich zawiera się moc. Stwórca powołał do życia człowieka. co istnieje we Wszechświecie jest energią (mocą). drugi natomiast poprzysiągł sobie „Muszę coś zrobić. Nie mogę się poddać!”. chce abyś je osiągnął. energią DOBRA. które emanuje z Twojej osoby przyciąga rzeczy. ludzi i zdarzenia odpowiadające temu polu. Zmień je. Ludzie. wyobraźmy sobie dwoje ludzi – sprzedawców: jeden z nich PRAGNIE być najlepszy w swoim zawodzie (sprzedać jak najwięcej). jeśli pragniesz zmienić otaczające Cię osoby i inne aspekty swego życia. która może dać Ci szczęście. ale nie jest pozbawione sensu. Czym jest MOC? Moc jest nieskończona. zabezpieczenie finansowe. Wszystko we Wszechświecie jest energią (mocą). Więc. Koncepcja Boga jako mocy. To. jest niewidoczna. drugi natomiast chce tylko wykonać swoją pracę. jak tego dokonać.Niewidzialne pole energetyczne. każdy z nas inaczej rozumie pojęcie Boga. aby otrzymać tę moc? Przede wszystkim musi . aby napełnić go swoją mocą. Podobnie dwoje ludzi chorych na raka: jeden z nich całkowicie się poddał. sprzedaży. Wprowadźmy więc kategorię MOCY. co posiada. co piszę przedstawić w bardziej zrozumiały sposób. gdyż jego oczekiwania (kontener). Tak. którego każdy z nas nieustannie poszukuje. różnica tkwi jedynie w świadomości każdego z nich. aby zmienić jakość swojego życia i ludzi. mocy. ponieważ on posiada większy kontener na przyjęcie MOCY. najpierw zmień swoje pole. co nas otacza. Różnica tkwi w świadomości Wszystko. Jak myślisz. są większe. co napisałem jest trudne do zrozumienia. MOC jest energią dzielenia się. energią spełnienia. Niektórzy wyobrażają sobie osobowego Boga jako sędziwego starca. za sprawą niezrozumienia mechanizmu umowy. Cierpienie oznacza brak napełnienia tą mocą. jako Boga. która wyzwala w nas PRAGNIENIE otrzymania jej. Dlaczego pragniesz posiadać rzeczy materialne? Gdyż one posiadają moc (energię) przynoszącą wewnętrzne zadowolenie. co do ilości otrzymanej mocy. pójść do domu i wrócić następnego dnia. W praktyce oznacza to. Koncepcja pragnienia Czego tak naprawdę każdy z nas pragnie? Temat ten został poruszony już wcześniej. których do siebie przyciągasz. Zrozumieć Boga. Mimo tego. Każdy z nas poszukuje szczęścia. Pamiętaj: moc nie ma końca. że we Wszechświecie istnieje nieskończona MOC (Bóg). ten pierwszy. Obaj wykonują jednakową ilość telefonów. Aby to. która pragnie Twojego szczęścia. Co chce dla nas MOC? Pragnie podzielić się z nami wszystkim. który z nich otrzyma więcej mocy? Ten drugi. Musisz jednak wiedzieć. krąży w eterze Wszechświata. ale odczuwasz jej działanie i jest Ci ona niezbędna do życia. MOC się pomnaża i dąży do ujawnienia się. których obwiniasz stanowią wynik oddziaływania Twojego pola energetycznego. Jakie jeszcze muszą zaistnieć warunki.

co napisałem stanie się w pełni zrozumiałe dopiero w następnych rozdziałach. Jest to jedna z przyczyn ucieczek dzieci od rodziców. BRAK. ponieważ nie mógłbyś cały czas przyjmować. . ponieważ nie odnoszą się do świata fizycznego. masz tzw. JEDYNYM CELEM NASZEGO ISTNIENIA W ŚWIECIE FIZYCZNYM jest POZBYCIE SIĘ „chleba wstydu”. Drugim koniecznym elementem jest WASAL – człowiek.pojawić się PRAGNIENIE otrzymania jej. jak wszechobecne w świecie jest „prawo wzajemności”: gdy Ty komuś coś kupiłeś. w których jedna strona tylko bierze nie odwdzięczając się. Cały świat fizyczny jest pragnieniem Boga. Spróbujmy uprościć sobie sytuację. To jest właśnie przyczyna istnienia „chleba wstydu”. bread of shame). że MOC (czyli BÓG) nie ma żadnych oczekiwań w stosunku do Ciebie. powód rozpadania się związków. Nie możesz być zmuszany do otrzymania mocy (napełnienia). aby zjednoczyć się ze swoją duszą i nieskończoną mocą. po to. nie dając niczego od siebie. abyśmy dzielili się z innymi na wzór bogów. 0 . które naukowcy nazywają „wielkim wybuchem” stało się początkiem naszego świata fizycznego. pojutrze i za miesiąc.. WOLNA WOLA to trzy elementy konieczne. Zauważ. Jednak po miesiącu stwierdzisz. Jednak wszystko. otrzymujemy WSZYSTKO. W kabale określa się go pojęciem . Poprzez warunek. aby wasal mógł zostać nią napełniony. On tylko dzieli się swoją mocą.Chleb wstydu” powstaje z braku wzajemności i nieumiejętności dzielenia się. wówczas osoba ta odczuwa potrzebę odwzajemnienia się Tobie. która pragnie nieustannie dzielić się z Tobą.. Musi zaistnieć także trzeci element – brak mocy. aby dzielić się z innymi swoją mocą. bo MOC (Bóg) tylko daje. Kupuje Ci prezent dzisiaj. MOC jest wieczna Elementy.. ale metafizycznego. PRAGNIENIE. kończymy nasze związki. dlatego uciekamy. mocy. Realizując go. nie odwdzięczając się jej za to. Termin „chleb wstydu” jest stosowany na określenie sytuacji. zrobi to także jutro. wolną wolą. zdarzeń. nigdy nie biorąc niczego w zamian. w którym wasal będzie miał możliwość pozbycia się . Wyobraź sobie. Cel świata fizycznego Nie zostaliśmy stworzeni bez przyczyny. Wydarzenie. czyli Ty. które wymieniłem są skomplikowane. Jedynym celem naszego istnienia w tym świecie jest stanie się podobnym do BOGA. która zaistniała podczas tworzenia naszego świata fizycznego.chleba wstydu”. ucieczek dzieci z domu rodziców. który zaistniał pomiędzy wasalem a MOCĄ stworzone zostało miejsce. Na początku ta sytuacja będzie Cię satysfakcjonowała. Co wówczas następuje? Warunek. że istnieje pewna osoba.chleba wstydu” (ang. że nie możesz już dłużej tylko brać od tej osoby. Warto ponadto zauważyć.

gdy przygotowuje śniadanie dla Ciebie wówczas też wnosi kolejny 1%. Ty nie będziesz w stanie od niej tylko otrzymywać i rozstaniecie się. Teraz wyobraźmy sobie przykładową sytuację: jesteś w związku ze śliczną dziewczyną. żadnych problemów.43 70% ONA ZWIĄZEK Musisz coś zrobić dla niej w celu pozbycia się „chleba wstydu” i wyrównania różnicy pomiędzy Twoim a jej wkładem w związek. dopóty nie otrzymasz mocy.. wówczas pojawi się „chleb wstydu” i pracodawca zrezygnuje z Twojej osoby. ponieważ.MOC”. Na początku wszystko będzie dobrze. wprost idealnie. co robisz. Nagle pojawią się kłótnie. wykonywał swoją pracę. nieporozumienia. Jednak jeśli pracujesz tylko dla korzyści materialnych i nie angażujesz się w to. ponieważ Ty nie zasłużyłeś na ten związek. Potraktuj całą sytuację jako grę: gdy ona ścieli Twoje łóżko wkłada następny 1% do związku. Jeśli natomiast będziesz się dzielił z innymi. ona daje Ci swoje towarzystwo. polega na tym. nie możesz myśleć wyłącznie o własnych korzyściach. że powinieneś pomyśleć także o niej. . „chleb wstydu”. stania się mocą. Nawet będąc zatrudniony w jakimś zakładzie pracy. ale właśnie przez tzw. ale tylko ona wnosi coś od siebie.CHLEB WSTYDU” I WÓWCZAS OTRZYMUJĘ NIESKOŃCZONĄ . Twoja rola. Umowa brzmi następująco: KIEDY DZIELĘ SIĘ Z INNYMI TO USUWAM . Zaproś dziewczynę do restauracji. aby wyeliminować go ze swojego życia. który narasta. możesz pochwalić się nią przed kolegami. jeśli zależy Ci na utrzymaniu tej relacji. We wszystkim co robisz. Jedynym rozwiązaniem jest przebudzenie się i zrozumienie. Spójrz na poniższy schemat: procenty (%) przedstawiają energię. jeśli tego nie zrobisz nastąpi separacja. aby odwzajemnić się za to. ponieważ przepływ mocy (dzielenie się) zostanie przerwany. Musisz coś wnosić do niego. którą wnoszą do związku poszczególne strony: jA 30% 70% 30% ≈ 0. musisz poszukiwać „chleba wstydu”. działania jak moc. Restrykcja pojawi się nie z przyczyn zewnętrznych. jedynym Twoim celem staje się usunięcie „chleba wstydu” – dokonasz tego za pomocą fizycznej pracy. zapracować na to.. zrób jej prezent. w jaki sposób ją zadowolić.Umowa metafizyczna we wszechświecie. podejmując wysiłek. słowem – zadbaj o nią. Musisz zdać sobie sprawę. w jaki sposób można się go pozbyć. wówczas nastąpi przepływ mocy i odczujesz zadowolenie. która pozwala nam osiągnąć wszystko Dopóki nie zrobisz kroku w kierunku upodobnienia się do Stwórcy. Jaka sytuacja wówczas powstaje? „Chleb wstydu”.

Stanowi ona granicę. Wszystko wydaje się funkcjonować bez zarzutu do chwili. czy dotyczą one biznesu. coś musi nastąpić: pojawia się chaos. błędnych obszarach. poprzez dzielenie się.43 (stosunek 30% : 70%). spadku mocy. bez względu na to. ale wyeliminuj go. której powstaje „chaos” – coś przestaje działać i zaczynają się kłótnie. Stajesz się wasalem. przyciągniesz do siebie innych. Większość ludzi źle rozumie pojęcie problemu. służące wyrównaniu energii dzielenia się. Jeśli Ty stanowisz źródło mocy i będziesz postępował według umowy. co zostało zaprezentowane za pomocą schematu powyżej – prawdziwy powód. wypadki. Myślisz . nie zauważają prawdziwej przyczyny.Ona jest dziwką”. Ludzie. że bardzo często mają miejsce tego typu patologie. Nie przyczyniaj się do powstawania „chleba wstydu”. że spotyka się z innym mężczyzną. że umowa dotyczy tylko Ciebie. Sytuacja pokazuje nam w jaki sposób zapewnić sobie kontrolę nad naszą przyszłością poprzez niedopuszczenie do powstania separacji „chleba wstydu” jesteśmy w stanie w pewnym stopniu przejąć kontrolę nad naszym życiem. z braku elementarnej wiedzy. Dwie postawy wobec życia Wyróżniamy dwie postawy ludzi wobec życia: proaktywna i reaktywna (inaczej: aktywna i bierna. abyś włożył więcej energii w związek i pozbył się „chleba wstydu”. Przykład: Twoja dziewczyna daje znaki. Nie powinieneś koncentrować się na czyimś „chlebie wstydu”. gdy jedna ze stron nie zakłóci tej cyrkulacji. Wynika to z braku zrozumienia schematu powyżej. Pamiętajmy o iluzji pięciu zmysłów. aktywna i pasywna). Ona chce tylko zwrócić Twoją uwagę. moralna i pasożytnicza. Jeśli moc nie opuszcza związku. Zamiast podjąć środki i działania. bowiem przesłaniają nam one to. związku lub jakiegokolwiek innego obszaru życia. ciemność. że coś domaga się wykonania. . Większość osób zdaje sobie sprawę z problemu w momencie. zdarzenia losowe). natomiast reaktywna prowadzi do chaosu. Wszyscy chcemy zawczasu zapobiec takim sytuacjom. aby się z nimi podzielić. czyli tworzenie się „chleba wstydu”. Postawa proaktywna powoduje podniesienie naszego pola mocy „µ”. dopatrują się przyczyny w zupełnie innych. kiedy coś zaczyna się psuć. Wydawać się może. a umowa dotyczy wyłącznie Ciebie i MOCY. aż dobra passa zostanie przerwana. Gdy on się zbuduje. Jesteś w błędzie. że problem jest tylko i wyłącznie sygnałem ostrzegawczym. wówczas trwa on do momentu.. Tylko Ty posiadasz kontrolę nad własnym życiem.co ona Ci daje. co staje się przyczyną „ciemności” w naszym życiu (problemy. po przekroczeniu. nieporozumienia. Poprzez zrozumienie przedstawionego schematu jesteś w stanie zapobiec problemom. również Twojego zdrowia. Pamiętaj. Pamiętaj. Za umowną wartość przyjmuje się około 0.

Osoby proaktywne biorą pełną odpowiedzialność za swoje życie i swoje czyny. „Symptomy spadku mocy poniżej 0. ale gdy wychodzi myśli „To nie są moje pieniądze. po czym wychodzi z pokoju bez pieniędzy. Wówczas spotykają ją tylko negatywne doświadczenia i odczucia (depresja lub „wewnętrzna pustka”). Wchodzi do pokoju. Zanotuj. Cechy. Nasza natura jest z definicji: reaktywna. że pieniądze są w środku. Wyobraźmy sobie teraz cztery sytuacje. kiedy podejmujemy wysiłek umysłowy i występujemy przeciwko naszej naturze – przyjmujemy postawę proaktywną i dokonujemy TRANSFORMACJI naszej natury. która reprezentuje takie podejście do życia. Osoby proaktywne skupiają się na tworzeniu swego życia. zabiera je. także dostrzega pieniądze i budzi się w niej pragnienie ich posiadania. Czwarta osoba to tzw. Chowa je do szafy i pisze. Wykonaj następujące ćwiczenie: pomyśl teraz o osobie. które pokażą nam. którymi większość z nich się wyróżnia zostały przedstawione we wcześniejszym tekście pt. dając upust skumulowanym w Tobie emocjom. którzy nie wnoszą nic nowego. Niech to będzie osoba z Twojego najbliższego otoczenia. które pozwolą im przyjąć stanowisko proaktywne. rodziną. otrzymujemy moc. Ktoś zapomniał je schować”. Trzecia osoba wchodzi do pokoju. jaką intelekt prezentuje w danej chwili. poniżej pozbywamy się „chleba wstydu”. że nie jesteś proaktywny albo reaktywny. Druga osoba wchodzi do pokoju. Aby dokonać zmiany musimy przejść TRANSFORMACJĘ z natury REAKTYWNEJ (nastawionej na branie) na PROAKTYWNĄ (nastawioną na dawanie). „Co za pech!”.Może jestem kamerowana. jest gotowa je wziąć i nagle myśli . Konsekwencją postawy reaktywnej jest obniżenie się pola mocy u osoby. Te ogólne pojęcia opisują tymczasową postawę. Reaktywne natomiast odznaczają się przeciwną postawą. w którym widzi przed sobą milion złotych w gotówce. Odkłada je z powrotem na biurko i wychodzi. Co ja robię? Nie mogę tak postąpić”. że nie ma nikogo w środku i myśli „One nie należą do mnie. zauważa pieniądze na biurku – także budzi się w niej pragnienie ich posiadania. może ktoś mnie obserwuje?”. zauważa.35 m”. Dopiero wówczas będziemy mogli naprawdę odczuć zmiany. W przypadku osób. odznaczających się postawą reaktywną (czyli tych. na którą się złościsz. Kto z nich rzeczywiście zmienił swoją postawę. pasywna – chcemy tylko otrzymywać. Często z ich ust słyszymy „Wszystko w moim życiu jest przypadkowe”. Zapisz jej imię na kartce. rozgląda się wokół. kreują je w aktywny sposób. Wówczas zachodzi UKŁAD z mocą. osoba uczciwa. potrafią jedynie brać) kreowane są potencjalne sytuacje. która Cię denerwuje. ale nie chcę być złapany”. W momencie. po czym wychodzi. czy nikogo nie ma. zostawia informacje na biurku. dokonał transformacji i aktywował umowę? . że podnosisz ton głosu. widzi pieniądze. Pierwsza osoba wchodzi do pokoju. powoduje. „Chcę tych pieniędzy. bierze pieniądze i ucieka z nimi. czy ze swoim środowiskiem lokalnym. nie dzielą się ze światem. kiedy tak naprawdę zmieniamy swoją postawę z reaktywnej na proaktywną. kiedy patrzy na pieniądze budzi się w niej pragnienie posiadania.. Wchodząc do pokoju. W chwili.

Problem jaki się tutaj pojawił opiera się na tym. ludzie reaktywni spędzali czas na odpoczywaniu. nie stajemy się lepsi – jesteśmy reaktywni. co najlepsze. Była to osoba. gromadzili wiedzę. ponieważ dopiero traumatyczne zdarzenie jest w stanie zmobilizować nas do rozwoju. korzystaniu z przyjemności życia. kiedy jesteśmy jak Stwórca (MOC). Dlaczego? Ponieważ obudziło się w niej pragnienie posiadania pieniędzy. skoro nikt nie pilnuje. Ta osoba była po prostu uczciwa więc. Aczkolwiek w tym przypadku nie została aktywowana umowa „Kiedy zmieniamy swoją postawę z reaktywnej (nastawionej na branie) na proaktywną (nastawioną na dawanie). odpocznij. Stanowi to odpowiedź na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie cierpią? Gdy ktoś każdego dnia wkłada wysiłek. która postępowała tak samo przed wyjściem. Pamiętasz ćwiczenie. że bycie dobrym jest błędem. złożoną tylko z jednego procenta fizyczności (papier). „chleb wstydu”. Nie pozwoliła oszukać się iluzji pięciu zmysłów. pokonując w sobie pragnienie do posiadania i zmieniając je w pragnienie do dawania. wyśpij się”. pilnie wykonywali swoje obowiązki i doprowadzali wszystkie przedsięwzięcia do celu. aby być tylko dobrym – chodzi o stawanie się każdego dnia LEPSZYM. Nawarstwiają się wówczas i komplikują obowiązki zawodowe. NASTĘPSTWA POSTAWY REAKTYWNEJ Postawa reaktywna nie tylko cechuje się brakiem wewnętrznej dyscypliny oraz wewnętrznym lenistwem. przezwyciężyła swoje ograniczenia i stała się lepsza. Transformacja dokonała się tylko w przypadku trzeciej osoby. ponieważ nie obudziło się w niej PRAGNIENIE posiadania pieniędzy. Takie osoby często uciekają w alkohol i narkotyki. kiedy ludzie proaktywni zdobywali umiejętności na zasadzie prób i błędów. jednak zmieniła ona swoją naturę z reaktywnej na proaktywną: rezygnując z pieniędzy. że takie osoby . Życie nie polega na tym. Ona nie zarobiła tych pieniędzy. aby wykonywali za nich pracę. zmiany postawy. aby zmienić swoją postawę. depresji psychicznej. jak i po nim. Ta osoba przekroczyła swój tzw. WOLNA WOLA i BRAK. W początkowym jej stadium ulegamy naturalnym pokusom oraz podszeptom „Po co to robić. Jej postawa z nastawionej na branie zmieniła się na nastawioną na dawanie („Pieniądze należą do kogoś innego. którzy osobiście nie wykonują danej pracy nie generują dla siebie mocy. jakie ma to konsekwencje dla takiej osoby? Dostaje ona to. W okresie. „tlenu dla ducha” prowadzi do ciężkich objawów tj. Kolejnym problemem jest to. które polegało na wypisaniu na kartce imienia osoby? Wyobraź sobie. Tego każdy za Nas pragnie uniknąć. są coraz bardziej nastawione na wykorzystywanie innych ludzi. która daje Ci okazję do jej zdobycia i zmiany Twojej natury. wtedy możemy otrzymać moc od niego”. Także zabranie ich i ucieczka nie są zarobkiem. a do czego takie postępowanie prowadzi? Do chaosu. W rezultacie osoby reaktywne stają się niezdolne do jakiegokolwiek działania. czy zaszła transformacja? Nie twierdzę. MOC. że ta osoba jest niczym. a jak pamiętamy – muszą zaistnieć trzy elementy niezbędne do otrzymania MOCY: PRAGNIENIE. nie mogę ich wziąć”). Pieniądze też są mocą (energią). że ludzie. Deficyt tzw. aby upodabniać się do Stwórcy. w miarę upływu czasu przeradza się ona w całkowity brak jakichkolwiek umiejętności. Podsumowując: jeśli każdego dnia nie zmieniamy swojej natury. ale pociąga za sobą niezwykle bolesne następstwa. którym w tym przypadku było podjęcie decyzji o wzięciu pieniędzy lub powstrzymanie się od tego.Nie jest to czwarta osoba.

Może to być nieustanne odwlekanie podjęcia decyzji lub nawyk spożywania dużej ilości słodyczy. ale podniesieniem się Twojego pola mocy. abyśmy zdali sobie sprawę z jej istnienia. Przeczytaj poniższą kabalistyczną opowieść. Bez wyboru nie ma wolnej woli. co z kolei wpływa na prestiż i lepsze postrzeganie Twojej osoby przez otoczenie (także kobiety). „Nakrzycz na niego!”) itp. Poszukajmy teraz odpowiedzi na pytanie: dlaczego coś kusi nas. Szatan (słowo-kod) Dobre samopoczucie po intensywnym treningu na siłowni nie jest spowodowane podwyższonym poziomem testosteronu. jednak nie potrafisz tego zrobić. Istnieje także druga siła. która przyczynia się do powstawania złych nawyków. jednak zawsze coś kusi Cię. co łatwe i przyjemne niż do tego. która pielęgnuje w nas złe nawyki. Stanowi to powód istnienia opozycyjnej. aby lepiej się poczuć. którym określamy nasze wewnętrzne ego oraz pragnienie otrzymywania jest SZATAN. To ona sprawia. Tylko i wyłącznie z tego powodu. jaką ktoś zgromadził w swoim przeciwciele odpowiada moralności tej osoby. Jednak czasami bardzo Ci się nie chce.często przyciągają do siebie osoby o podobnym (niskim) poziomie mocy. skłonności do posiadania. ukryta wewnątrz nas. Pomyśl teraz o wszystkich przyzwyczajeniach. co trudne. Pomyślmy: Czemu służy istnienie w nas wewnętrznej siły? Dlaczego moc nie może wypełniać nas przez cały czas? Odpowiedź jest prosta: wtedy nie posiadalibyśmy wolnej woli i nie musielibyśmy dokonywać jakichkolwiek wyborów. że dobrze byłoby gdybyś podjął działanie. co należałoby zrobić albo pójść drogą na skróty. Zdajesz sobie sprawę. ponieważ zrobiłeś coś dobrego dla siebie – wykonałeś pracę. pokazuje jak łatwo możemy zapomnieć o życiowym celu oraz ulec iluzji pięciu zmysłów. aby nie robić tego. Ta ukryta w naszym wnętrzu siła konkuruje z Mocą. że trwamy w złych nawykach i jesteśmy za to nagradzani. nie podejmując wysiłku? Dlaczego łatwiej jest zmusić się do tego. Jego aktywne działanie polega na tym. wprowadzające chaos i ciemność do naszego życia? Słowem – kodem. napędzana pragnieniem poprawienia sylwetki. Spójrz na to z innej strony: wiesz. że „złe towarzystwo” oznacza wielkie kłopoty. co przyczynia się do przeniesienia na nich tej złej mocy. Moc pragnie naszego dobra i chce. które chciałbyś wyeliminować. abyśmy dawali się oszukiwać pięciu zmysłom – zapomnieli o wszystkim innym („Bierz dla siebie”. postawy reaktywnej. zapisanie się na siłownie czy regularna nauka języka angielskiego. że dzięki temu uzyskałbyś korzyści. która w doskonały sposób oddaje istotę naszego wewnętrznego szatana. Może nim być np. Każdy rodzic ma świadomość. odpowiadająca za postawę reaktywną. abyś nie robił nic. . Poziom „µ” mocy. dającej się kształtować siły. Jest to jedyna i prawdziwa przyczyna Twojej chęci chodzenia na siłownię. Jest to siła sytuująca się na przeciwstawnym do mocy biegunie. ale potrzebne? Co to za siła. a jednak dalej tego nie robisz. Słowo SZATAN stanowi kod–klucz na określenie naszej ludzkiej natury.

. stara się. oddawali mu pokłon. który chce abyśmy byli reaktywni. które dają ludziom światło”. producent wziął swoją torbę i wrócił do domu. abyśmy zmieniając swoją naturę zdobyli Moc. kusząc nas i wystawiając na próbę stwarza okazję do podniesienia naszej mocy.. a kelner odpowiedział . To jest właśnie szatan.. Jakie rzeczy nas kuszą? U jednym mogą to być . postępuj jak egoista. . istnieje miejsce na świecie pełne diamentów.Przecież jestem z zawodu producentem świec. jakby zupełnie NIE ISTNIAŁ. Zaczęło się ściemniać. duże i świecące. jednak z powodu licznej konkurencji był bardzo biedny. kiedy ta otworzyła jego torbę. mamy ich pełno.. Pewnego dnia odwiedził go kolega i powiedział . aż stał się najważniejszym członkiem społeczności. co zobaczyła? Świeczki. później przychodzi zapłacić cenę. żebyśmy o tym zapomnieli. Jednak kiedy się ściemniło zauważył. że czyni on siebie NIEWIDZIALNYM dla nas.Nie możesz zapłacić diamentami. Podszeptuje nam „Bądź reaktywny. więc musiał poczekać na kolejny. Dlaczego? Zapomniał jaki był jego pierwotny cel. aby wyeliminować „chleb wstydu” i dążyć do upodobnienia się do Stwórcy. że miasto pogrążyło się w ciemności z powodu braku światła. W jaki sposób działalność szatana przejawia się w Twoim w życiu? Czym jest Twoja reaktywność? Zastanów się nad tym. Podróż w obie strony trwa rok”. Jednym z największych oszustw szatana jest to. który za pięć minut miał odpłynąć. który przyniósł światło. Szatan jest wrogiem czyhającym w nas. w trakcie oddalił się o pięć kilometrów od statku. Nagle zauważył. nazbieraj diamentów. a kiedy wrócisz. więc nie był w stanie pokryć kosztów. najwspanialszym człowiekiem w mieście. myśl wyłącznie o sobie. Musimy dążyć do pokonania go. że zapomniał o upływie czasu. Doszedł do restauracji i chciał zapłacić diamentami. ale zapewnia on natychmiastową nagrodę. on nie jest tego wart”. Pomyślał . A zatem jak ma się tam dostać? Statek odpłynął bez niego. to jakbyś płacił piaskiem”. kim jest ten. A jaki jest główny cel naszej egzystencji? Musimy się dzielić. wówczas nie dostalibyśmy szansy na uzyskanie mocy. a producent świec poczuł się głodny. często się złość i zamartwiaj. muszę martwić się o siebie. opuścił statek i zaczął je zbierać. Nieustannie toczymy walkę z samym sobą.W Europie żył producent świec. Szatan. Producent wsiadł na statek. bądź zazdrosny. Ludzie zaczęli go szanować. Zaczął więc produkować świece. pragnienie otrzymywania.. SZATAN chce przybliżyć nas do Mocy. wyalienowanie. a każdy. który przypłynie dopiero za dwa lata. .Dlaczego mam się nim interesować. Szatan jest sprawcą wielu niekorzystnych dla nas sytuacji. tak samo jak moc. on jest wewnątrz nas. Oczywiście wybierał tylko te najbardziej okazałe: wspaniałe. będziesz bogaty. Gdzie ukrywa się szatan? Czy w świecie zewnętrznym? Nie. Kiedy ukazał mu się widok ogromnej ilości diamentów leżących na plaży.Dlaczego nie kupić sobie tej rzeczy? Wydaj więcej niż możesz i kup ją sobie”. Szatan pragnie. a po upływie roku dotarł na miejsce.Wiesz. Pomoże nam w tym postawa proaktywna i wzięcie odpowiedzialności za własne życie. pojedź tam na jeden dzień. Po powrocie przyszedł do żony. Nie zapominaj. Więc co powinien zrobić? Uzbierać więcej diamentów. Producent nie miał nic przy sobie. inni są bogatsi od Ciebie. aby przygotować się do powrotu. kto do niego przychodził pragnął dowiedzieć się. która satysfakcjonuje nas tylko przez chwilę.. Dwa lata później przybył statek.. wziął torbę diamentów i wyruszył w głąb wyspy. że bez wolnej woli nie byłoby wyboru. niech spotka Cię krzywda. popadnij w depresję”. brak zainteresowania innymi osobami.

Inni przychodzą do niego i mówią . gdyż nadmiernie polegamy na iluzji pięciu zmysłów. opiera się na świadomości. w którym jesteś sprzedawcą przychodzą klienci i chcą kupić komputer. podobnie jak szatan. Szatan zmusza nas. Nie idę do pracy. efektach. Istnieją zasady gry. Przeczytaj poniższy przykład: Do sklepu. znajdujący się na zewnątrz pokój. na ilości sprzedanych komputerów. Przeciwnik staje się powodem do stawania się lepszym. musimy tego zaprzestać.Skoro szatan nie istnieje. to jest mój pokój! Jakie to ma dla Was znaczenie?”. Umysł ponad materią. choć Ty otrzymasz premię od sprzedaży i wszystko pójdzie dobrze. powiem im. aby przesiedzieć czterdzieści godzin tygodniowo i dostać wypłatę. a każdy będzie tak postępował. On odpowiada . zależy jej wyłącznie na pieniądzach. bo czym tak naprawdę jest usuwanie „chleba wstydu”? Bycie świadomym umowy oraz podjęcie wysiłku. że poddajesz się iluzji pięciu zmysłów.Zostawcie mnie w spokoju. Podejście szatana opiera się na zasadzie . jednak oni prawdopodobnie nie będą zadowoleni z zakupu. . abyśmy koncentrowali się wyłącznie na rezultatach. Ta koncepcja jest trudna do zrozumienia dla nas ludzi. Trzeba zrozumieć. biznes może w końcu zostać rozwiązany. Z kim naprawdę walczą sportowcy w trakcie meczu? Iluzja pięciu zmysłów oszukuje ich. Walka odbywa się w ich wnętrzu. aby zdobyć moc w postaci pieniędzy. to z kim się zmagasz? To Twoja wina.Ja wygrywam – Ty przegrywasz”. wówczas każdy zwycięży. o drogach rozwoju. skoro wystarczy dla wszystkich? Po raz kolejny oszukują nas zmysły. zmęczeniem itp. więc aby doświadczyć mocy musisz być jak ona. myślimy o biznesie.. że z przeciwną drużyną. to jest osoba reaktywna. Jeden człowiek postanawia przedziurawić swój. Rola świadomości Wszystko kryje się umyśle. o tym. że nie posiadasz takiego modelu. Co się stanie. ale aby otrzymać moc. jak stać się milszym dla klientów. O co tak naprawdę walczysz. jeśli postępujesz egoistycznie. którym aktualnie dysponujesz. nie widzisz zła w swoim zachowaniu. podnoszenia swoich umiejętności.Nie. ze swoimi umiejętnościami. stanowi tylko wyzwanie.. że nasze działanie odbija się na innych. Jeśli ja odniosę sukces.Czyś Ty oszalał? Cały statek wówczas zatonie!”. kiedy taka osoba powie . więc możesz im sprzedać ten. który spełni ich oczekiwania”. Czy tak postępuje osoba szczerze się dzieląca? Nie. Nie otrzymasz mocy. który mógłby spełnić wszystkie ich oczekiwania. Wspaniała historia z księgi Zohar opowiada o statku pełnym ludzi. jak pomóc im być lepszymi? Jestem tu po to. a podejście mocy wyrażają słowa . a przenosisz je na inne osoby... Przykładem może być praca: wykonujemy swoje obowiązki jak najlepiej. Należy pracować razem. że oni dowiedzą się o tym być może dopiero za pół roku. Będę jak moc. Jak wielka jest Moc dzielenia się? Jest nieskończona. nie będę koncentrować się tylko na efektach mojej pracy.. jednak faktycznie zmagają się oni ze sobą. że na rogu jest sklep i tam mogą kupić komputer. Idealnym przykładem może być konkurencja w biznesie. Wiesz także. Kiedy myślę wyłącznie o sobie i o swojej wypłacie.Wygrywam – wygrywasz’’. Zdajesz sobie sprawę.

zadowolenie. ale jak będzie wyglądało Twoje życie po niej? Cudownie. Zmysły oszukują nas i karzą wierzyć. Musimy sobie uświadomić. bądź sfrustrowany. Należy pamiętać o przyczynie wyzwań – one są po to. jeśli teraz siedzisz i płaczesz. Szatan powoduje. Jest to przyczyna nieustannego podejmowania identycznych wyzwań. bo pewna sytuacja Cię załamała. który prowadzisz. gdy już zdobędziemy wiedzę o tym. wierzymy w nie i wtedy oddalamy się od mocy. I co to spowoduje? Moc sprawi. strumień myśli reaktywnych jest głośniejszy od strumienia myśli proaktywnych. Szatan wywołuje iluzję . Na co przekłada się moc? Na powodzenie w biznesie (sukces). która myśl będzie głośniejsza? Szatana. Od mocy otrzymujemy strumień myśli proaktywnych: dziel się. pragniesz komfortu. że polegamy na zmysłach. dlaczego nie możemy tego doświadczyć jest właśnie iluzja pięciu zmysłów. gdyż transformacja przynosi korzyść. Transformacja nie jest prosta. Wszystko opiera się na wyższości umysłu nad materią. Czym jest nasza wolna wola? Możliwością wyboru myśli. dostaniesz nową pracę – przyjdzie kolejne wyzwanie. Przykładem może być Twoja praca (ale także biznes. Twoje związki i inne): jeśli postępujesz reaktywnie względem swojego szefa zostaniesz zwolniony. jakie jest następstwo tych reaktywnych myśli. którzy kupią od niego komputer. Szatan wysyła do nas myśli reaktywne: nakrzycz na kogoś. satysfakcja. co prowadzi do chaosu. jeśli sprzedawca szczerze i otwarcie myśli o pełnym zadowoleniu klienta jaka zmiana w jego duszy może nastąpić? Co się może stać? Zmieni on swoją postawę z reaktywnej na proaktywną.Nawiązując do umowy. popadnij w depresję”. płacz. Koncepcja umysłu jako anteny Bitwa rozpoczyna się w naszym mózgu na poziomie myśli. Jedynym powodem. prawda? Jednak takie są fakty. zaczniesz zachowywać się reaktywnie w stosunku do współpracownika i tak w nieskończoność. a nasz umysł jest anteną je odbierającą. druga osoba to Ty. moc. co przyciąga klientów akurat do Ciebie? Nieskończona Moc. Zawsze otrzymujemy dwa ich strumienie: myśli mocy oraz myśli szatana. ponieważ on ma już ułatwione zadanie. Tylko proaktywne. ..Nakrzycz na kogoś. zgodny związek. Problem polega na potędze szatana i jego znajomości naszej natury. To jest nasz największy problem. aby usunąć „chleb wstydu”. Nie możemy przed nimi uciekać. że do sprzedawcy przyjdzie dziesięciu innych klientów. Nie przyczyniają się one do poprawy sytuacji. towarzyszą jej trudności. Trudno to zrozumieć. Ona pomaga nam w zawieraniu wszystkich umów i kontraktów. bierz dla siebie. że brakuje klientów. myśl egoistycznie. jakie rodzaje myśli będziemy wybierali dla siebie. w efekcie nie możemy jej otrzymać. czyj strumień myśli jest głośniejszy? Mocy czy szatana? Szatan wygrywa więc. abyśmy mieli okazje zmienić swoją naturę. zdobyć moc. Kiedy zachowujesz się reaktywnie. Reaktywność niczego nie zmienia – przynosi tylko dalsze problemy. pamiętaj o umowie. czy zadałeś sobie trud i zastanowiłeś się. Wszystko wydaje się proste. wypełni je szczęście. Jednak. świadomości istnienia umowy oraz świadomym podejmowaniu decyzji. Więc. uwierz mi. pamiętaj.

z którym długo się nie widzieliśmy zaprosił nas do restauracji. moc natomiast odpowiada . większej części spotkania nie pamiętasz. że powstrzymaliśmy się i nie przerwaliśmy diety. który rozpoczynamy już na początku dnia: wstajemy. Skutkuje to tym. jak akumulować moc i podjąłeś wysiłek. Przepływ mocy. jak w przypadku zażywania twardych narkotyków. Może przydarzyła nam się sytuacja. znacznie łatwiej wpadamy w złe nawyki. któremu towarzyszy odczuwanie przyjemności. Czyj strumień okazuje się silniejszy. pełną satysfakcję. który na przemian zapala się na krótki moment i gaśnie. zadowolenie. Przez cały ten czas byliśmy rzeczywiście proaktywni i szło nam wspaniale. Można porównać tę sytuację do działania żarówki o mocy 50 V.Skup się na duchowości. że w pewnym momencie coś zaczyna się psuć. Jednak. trzeba zapłacić cenę. Jednak co nastąpi. czekoladowy deser z bitą śmietaną.. spełnione cele. kiedy budzimy się i robimy. trzymamy się planu – wtedy trudniej będzie postępować reaktywnie. Szatan mówi . Budzi się w nas pragnienie. Podczas imprezy pijesz alkohol. a on wydaje się nam najpyszniejszym jedzeniem na świecie. że . Skorzystaliśmy z zaproszenia i w trakcie spotkania w lokalu widzimy. to czego nie powinniśmy. jak kelner niesie na tacy kuszący. Takie osoby poszukują szybkiej i łatwej przyjemności. Intensywna impreza to także chwilowa przyjemność.Skoncentruj się na fizyczności”. kiedy zamiast tego deseru zamówimy np. ale na drugi dzień boli Cię głowa. a w ich życiu pojawiają się chaos. jeśli skusimy się na ten deser? Przez moment poczujemy się naprawdę wspaniale. Patrzymy na deser. ale po wyjściu z restauracji będziemy najprawdopodobniej obwiniali samych siebie „Co ja zrobiłem! Przerwałem dietę” i pogorszy się nasze samopoczucie. błysk światła ulegający szybkiemu wypaleniu się. Problem natychmiastowej nagrody Jednym z przejawów obecności Szatana jest tymczasowe napełnianie nas mocą. spotkanie ukochanej osoby.Rzeczy. a otrzymasz fizyczność”. sałatkę warzywną? Na pewno nie będzie ona tak wspaniała jak ten wyśmienity. Moc oznacza pieniądze. a gdy ją dostaną już myślą o następnej. ciemność i problemy. za którą trzeba zapłacić. Efekty przynosi trening. Tylko tak uświadomiłeś sobie. o których pisze nie są tylko metafizyczne – one manifestują się w codzienności. marzenia. sięgasz po narkotyki i wspaniale się bawisz. Życie większości ludzi przypomina stroboskop. proaktywny. kiedy stosowaliśmy dietę przez kilka miesięcy i w pewnym momencie pozostało nam już tylko kilka zbędnych kilogramów do zrzucenia. która świeci bardzo systematycznie przez długi okres czasu. słowem wszystko. czego tylko pragniesz. Musisz pamiętać. większą ilość klientów.. Jednak tak. W przypadku zachowań reaktywnych jesteśmy tak samo nagradzani mocą. Kolega. Co się stanie. Najważniejsze jest trenowanie wolnej woli. gdy hartujemy wolę? Strumień mocy. dobrobyt. chociaż krótkotrwały. ale jest ona chwilowa i szybko się ulatnia. czekoladowy deser. robimy poranne ćwiczenia. Szatan zawsze przybliża się do naszego poziomu. Natychmiastowa przyjemność jest niczym potężny. ale po wyjściu z restauracji odczujemy satysfakcję.

Niech wejdzie to do Twojej świadomości i stanie się Twoim nawykiem. Z kolei. ponieważ upadek będzie bolesny. szczęścia. jeśli zgromadzimy odpowiednią (wystarczającą) ilość mocy możemy ją wymienić na wszystko. tak samo jak Ty codziennie odpowiadasz. Czy Twoje życie jest takie. jak sobie wymarzyłeś? Czy posiadasz ten wyśniony samochód. a ciężko Ci określić. kiedy dążymy do jakiegoś celu lub chcemy uzyskać pożądaną wartość tj. spełnienia. A moc to coś. że nie możesz tłumić swoich emocji. Jeśli znajdziesz się w sytuacji. Elementy niezbędne w procesie zmiany Twojej postawy to: ■ rozpoznanie wyzwania rzuconego przez moc. Nie można postępować w ten sposób. spokój. Oni odpowiedzą przed mocą indywidualnie. że reaktywność to wróg. niczego w ten sposób nie zmienisz. Zawsze stosuj ten schemat. będzie ono stabilne. w jakim czasie to nastąpi. aby zmienić swoją postawę na proaktywną? Otrzymasz natychmiastowo odpowiedź i już będziesz wiedział. ani usprawiedliwiać ich uczynków. zdrowie. które odmienią Twoje życie. że wina zawsze leży po Twojej stronie. niereagowanie w sposób emocjonalny. do momentu aż w końcu wybuchniesz. w której musisz zmienić swoją naturę. satysfakcja itp. spokój itp. Nie jest ona metafizyczna. Musi zajść w Tobie wewnętrzna przemiana. bez względu na to. Mimo że. powinieneś nauczyć się wybaczać oraz dążyć do zmiany swojej postawy. o czym tylko zamarzymy: sukces. ■ pamiętanie. Tłumiąc emocje. Odmawiaj sobie pewnych przyjemności. ulotni się ona szybciej niż się pojawiła. Musisz na to zapracować. buduj swoją przyszłość w perspektywie długodystansowej. czego potrzebujesz. szczęście. Nie ma innej drogi. To jest trudne. wybór postępowania proaktywnego (w jaki sposób mogę stać się podobnym do Stwórcy). Jeśli tylko zaczniesz działać w sposób proaktywny i działanie to stanie się częścią Twojej natury. ta „żarówka” będzie świecić mniejszym światłem. objawia się w postaci pieniędzy. ale także robisz sobie dług karmatyczny. ■ chwilowe zastanowienie się. Biorąc narkotyki nie tylko powodujesz spadek swojej mocy. a otrzymasz moc. dom. wtedy transmisja szatana będzie doskwierać Ci w znacznie mniejszym stopniu. przyjemność. zdrowia – wszystkiego. ale tylko na bardzo krótki okres czasu. spytaj siebie wprost (w myślach): co mogę zrobić. bo wtedy nie nastąpi transformacja. Pamiętaj. otrzymasz dużą moc. jaki charakter i naturę posiadasz. 0 . rodzinę i czy jesteś naprawdę szczęśliwy każdego dnia? Niestety nie. przyjemność. Jest ona zużywana. Jedynym warunkiem jest zdobycie większej ilości mocy i zmiana swojej natury. Z tego powodu powinieneś zrezygnować z dążenia do natychmiastowej przyjemności i zacząć spoglądać na swoje życie w perspektywie długoterminowej. Podobnie jak w żarówce – pojawi się błysk. szczęście. Nie możesz ich osądzać. Wszystko kosztuje i trzeba na to zapracować. W przypadku braku mocy nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć. Wszystko zależy tylko od tego. czego w życiu pragniemy. kumulujesz je tylko w sobie. Moc przyjmuje formę niezbędnej do życia bioenergii. długotrwałe i z pewnością się nie wypali.w życiu nie ma łatwych przyjemności. wtedy wszystko zacznie się układać. Inni ludzie są wyłącznie wysłannikami mocy. jakie kroki powinieneś podjąć. Musisz przejść duchową przemianę. Musisz pamiętać. Znajdziesz pomysły i idee. który w przyszłości będziesz musiał spłacić. ale daje moc.

Niepewność Jednym z najskuteczniejszych narzędzi szatana jest trzymanie nas w niepewności. które będą stanowiły dla Ciebie impuls do zmiany Twojej natury. którym musimy sprostać. które pomogą nam usprawiedliwić dane zachowanie. że nakrzyczenie na kogoś lub wyzywanie go jest zachowaniem reaktywnym i powoduje utratę czegoś bardzo cennego – spadek mocy. doświadczają bólu lub przykrości i nie potrafią w pełni cieszyć się życiem. a stanowią je: brak. Szatan zawsze podsunie nam myśli. Musisz ją tylko zauważyć. Miej na uwadze to. pomimo idealnego stanu zdrowia oraz posiadania dochodowego biznesu na przekór temu.Moc jest rodzajem „niewidzialnych pieniędzy”. stają się ofiarami narkomanii. nie możesz spodziewać się zapłaty. wówczas na pewno zastanowiłbyś się dwa razy. psychiatrów) to otrzymają od nich tymczasowe rozwiązanie w postaci tabletek. które prezentujemy. Kiedy jesteśmy reaktywni. że z wnętrza naszego ciała wydobywa się huczący wodospad spienionej. że sami nie jesteśmy w stanie ocenić. W przypadku osiągnięcia wartości µ > 0. mała ilość mocy skumulowanej w przeciwciałach danego człowieka. którzy cierpią na depresje. Problemy zdrowotne i biznesowe a wpływ mocy Niektórzy ludzie. pojawią się w Twoim otoczeniu osoby. co sobie tylko zażyczymy i które otwierają nam drogę do całej masy korzyści.6 zaczynamy odnosić wrażenie. abyśmy wiedzieli o umowie. dlatego pielęgnuje w nas przekonanie. Jeśli to zachowanie będzie się powtarzało. Jest ona niewidzialna i wywołuje sytuacje. że jeśli postąpiłeś reaktywnie. natychmiast dostajemy więcej mocy. Chcemy jednak trafić w sedno problemu. za które możemy sobie natychmiast kupić wszystko to. usiłuje oderwać i porwać ze sobą każdą pojedynczą komórkę naszego ciała. zanim zareagowałbyś emocjonalnie. że jesteśmy proaktywni. . Ilu z nas posiada negatywne nawyki. Wpływ mocy na nasze życie jest ogromny. które być może na pewien czas stłumią ich emocje. bądź proaktywny. obserwuj swoje reakcje i doświadczenia. których jesteśmy w pełni świadomi? Zachowuj się jak moc. Jeśli zwrócą się oni do specjalistów (psychologów. Szatan nie chce także. a także pracownicy popadający w konflikt z szefem lub inni. którzy postrzegają siebie jako pechowców. burzliwej energii szczęśliwości. aby podnieść nasze pole mocy i zmienić swoją naturę. chodź to fałsz. Wszystko opiera się na zmianie świadomości w sytuacjach i zachowaniach. co jest dla nas najlepsze. Przykładem mogą być wszyscy ci. nałogów lub nieszczęśliwej miłości. który przynosząc niewyobrażalną przyjemność. jednak szybko ona spada. Gdybyś wiedział. aby na ich podstawie stawiać przed sobą nowe wyzwania. Pamiętaj.

Wysłana karma powoduje. ale sprawiedliwy”) mimo to wiele osób wyraźnie temu zaprzecza uważają. Natomiast jeśli świadomie uznałeś napastnika za zwykłego człowieka z nożem. który nagradza nas (bądź karze) za powodowanie pozytywnych lub negatywnych uczuć u innych ludzi (wzajemne dzielenie się nastrojami). On musi wykonać pierwsze uderzenie i nawet jeśli chybi Twoja możliwość zostaje odblokowana. wybór argumentów przemawiających w naszej obronie zwiększa się niewspółmiernie. jeżeli niesłusznie obarczymy kogoś winą. że Wszechświat jest pedantycznie sprawiedliwy („Bóg nie rychliwy. bądź zadajesz atak tak. . Kiedy zabijesz napastnika. że jest wręcz przeciwnie. Jednak nigdy nie powinieneś posuwać się dalej niż tzw. aby zawsze przenosić ją na jak największy intelekt grupowy. kiedy doświadczamy jakichkolwiek uczuć nasz umysł wytwarza wiązkę emocjonalną. np. bowiem jeśli dokonamy przeobrażenia uczuciowego. Idealnym przykładem obrazującym sposób działania karmy jest film Stanleya Kubricka pt. Karma i sposób jej działania Naturalnym algorytmem Wszechświata. do których się przyczyniłeś. wówczas i Ty będziesz musiał po upływie 5–10 lat przeżywać uczucie bycia ugodzonym nożem i zginąć. pewne wybory (szkodliwe dla niego) mogą zostać zablokowane. Skorzystaj z tej rady. Jest to rodzaj systemu. gdy kogoś pobijesz i on obciąży Cię karmą za swoje złe emocje i odczucia. a nie za zwykłego człowieka z nożem. wówczas Ty doświadczysz dokładnie tego samego w przyszłości (niekoniecznie będzie to pobicie!). że posiada nóż i ma zamiar go użyć. na którym opiera się działanie prawa przyczynowości jest karma. zanim poddasz ją jakiejkolwiek krytyce. „Mechaniczna Pomarańcza” (Orange Clockwork). Za każdym razem. Zasadę działania i pouczenia algorytmu karmy najlepiej opisują mądrości „Jak Kuba Bogu. wysyłaną do osoby. która stanowi prawdziwą ich przyczynę (tak więc. obrona konieczna. nie wystarczy. Co to oznacza? Jeśli zostałeś zaatakowany przez napastnika posiadającego nóż. „Szanuj brata swego jak siebie samego”. wówczas karma zawróci. Niezbędną informacją w przypadku algorytmu karmy jest to. a wtedy wszystkie problemy natychmiast znikną. Oznacza to. wówczas możesz go nawet zabić i nie poniesiesz brzemienia karmatycznego. że rzeczywisty sprawca naszych pozytywnych. co mija się z prawdą. tak Bóg Kubie”.Jedynym słusznym sposobem na zwalczenie każdej opisanej wyżej dolegliwości jest podniesienie poziomu mocy. Najlepiej jeśli znajdziesz świadków tego zdarzenia. zanim on wykona jakikolwiek ruch w Twoim kierunku. bądź negatywnych odczuć przeżyje kiedyś w przyszłości (z limitem 5–10 lat) dokładnie te same uczucia. a nie on jest faktycznym sprawcą naszych złych emocji. a my ucierpimy podwójnie). ale tylko jeśli uznasz go za reprezentanta intelektu zabójców. Bronisz się. Tylko pamiętaj – on musi zaatakować jako pierwszy. nie możesz go zastrzelić bez obciążenia siebie brzemieniem karmatycznym. aby przeciwnik upadł i uciekasz jak najszybciej z miejsca zdarzenia. który sprawia. Na przykład. że masz prawo podjąć wszystkie istniejące drogi obrony. Jest to naturalny algorytm.

że praca ta musi być zgodna z sumieniem – wysoce moralna. których nie znamy. których realizację coś lub ktoś usilnie stara się powstrzymać. jaką ilość mocy otrzymamy wykonując daną pracę ma nasza świadomość – sposób. przynosimy korzyść dużej ilości innych osób. że coś robimy). Ilość mocy generowanej przez nasze wysiłki jest wprost proporcjonalna do pracy. Im większą wagę przykładamy do pracy i podejmujemy działania. pomijając założenie. przez stronę reaktywną wprowadzona zostaje sytuacja bez wyjścia. aby komuś pokazać. Poprzez odnajdywanie ukrytych rozwiązań. aby osiągnąć jak najlepsze efekty. nawet jeśli z początku wydaje się to niemożliwe. pojawią się następne. wykonujemy ją anonimowo. Jest to rozwiązanie dostępne wyłącznie dla osób postępujących proaktywnie (moralnie). chociaż dla nas niedostępnych. piętrzących się na drodze do osiągnięcia mocy. które tak się nawarstwią. dla których nasza praca okazała się wartościowa. że wyjście z sytuacji jest zawsze ukryte i wymaga podjęcia wysiłku intelektualnego przez osobę proaktywną. udowadniamy naszą determinację i chęć pokonania wszelkich przeszkód. Należy pamiętać tylko o tym. nikt nas nie obserwuje (nie po to wykonujemy pracę. gdyż nie wystarczyłby nam czasu w ciągu doby. Przy czym należy pamię- . Większą ilość mocy wytwarzamy gdy: ■ ■ ■ ■ ■ ■ naszą motywacją kieruje altruizm (robimy to z własnej. Staje się to wykonalne za pomocą właściwej organizacji pracy fizycznej. wówczas automatycznie formuje się bezpieczne wyjście z pułapki. Natychmiastowe rozstrzygnięcie problemów umożliwia doprowadzenie do końca wszelkich naszych przedsięwzięć. nie dążymy do zysków lub korzyści osobistych. że wyeliminowanie ich będzie niemożliwe. że znalezione zostaje rozwiązanie. Natomiast jeśli będziemy zwlekać z problemami. Uświadamiają nam one. Bóg zawsze otwiera dla nas okienko”. kiedy jedna z nich postępuje w sposób moralny (proaktywny). W przypadku konfliktu między dwiema stronami. Tylko natychmiastowe ich wyeliminowanie powoduje. Osiągnięcie NIRWANY za pomocą pracy intelektualnej jest niemożliwe. intelektów). Ponadto ogromny wpływ na to. Istotę tego prawa wyrażają liczne przysłowia „Jeśli diabeł zatrzaśnie przed nami drzwi. że każdy cel w życiu można osiągnąć na drodze moralnej (zgodnej z sumieniem). tym z reguły większą ilość energii otrzymamy. jaką wykonaliśmy oraz do lewaru (czyli ilości wasalów.Problemy i sposoby ich omijania Pojawiające się problemy trzeba od razu rozwiązywać. nieprzymuszonej woli) i chęć. a druga niemoralny (reaktywny). w jaki ją postrzegamy. faktycznie istniejących. Elementy wpływające na ilość generowanej mocy Praca fizyczna generuje w przybliżeniu pięć razy więcej mocy niż praca intelektualna. nie trzeba zatem uciekać się do metod niemoralnych.

intensywne wykonywanie ćwiczeń na siłowni (przyniesie nam korzyść. Każdy może stworzyć swoją indywidualną listę i wykonać coś. początkowo wszystko będzie działać przeciwko Tobie: stracisz dziewczynę. która może Ci się przydarzyć. Praca musi być bezwzględnie moralna i ukierunkowana na dostarczenie innym narzędzi.tać. otrzymasz jej mniej. bowiem dóbr świata wystarczy dla każdego. Celem jest skupienie się na zaspokojeniu pragnień innych intelektów. dzielić się ■ ■ ■ ■ swoją wiedzą. jak rośnie jego pole mocy. którzy okażą się do tego niezbędni. jak wyglądałoby wówczas Twoje życie. że w wyniku zmiany mentalności. aby to uzyskać. co TERAZ. Zapomnij o rywalizacji. ■ stworzenie witryny internetowej. Wszystko będzie Cię do niego zbliżać. która okaże się przydatna wielu ludziom. . Przykładami prac. Użyj wyobraźni. bez nich Twoja wizja jest niemożliwa do realizacji. Im bardziej systematyczne będą podejmowane przez Ciebie kroki. trwaj w niezachwianej wierze w powodzenie (sukces). napisanie książki. które przyniosą korzyść społeczeństwu są: ■ nagranie muzyki. które musisz znać stosując wprowadzone tu nauki Rozwój stanowi cel każdego żywego organizmu. Sprawdź to! Aspekty. Myśli kreują rzeczywistością. aby się przekonać. Zawsze musisz ponieść koszty. ale w tym wypadku są one najlepszą rzeczą. że te pierwotnie bolesne zmiany są konieczne. Moc w nas obecna stanowi przyczynę wszelkiego działania i powstawania pragnień. nie przestawaj wierzyć. tym szybciej otrzymasz przedmiot pragnień. Skup się na tym. Wierz. Dopiero wtedy siły natury zaczną działać zgodnie z Twoimi intencjami. a w Twoim życiu zaczną dziać się prawdziwe cuda! Pamiętaj także. wygeneruje energię!). Wyobraźnia to klucz do sukcesu. Przyciągniesz sytuacje i ludzi. im wytrwalej będziesz dążył. jak i wyznaczenia sobie nowych celów. gdyż jego realizacja jest możliwa. Miej niezachwianą wiarę i skup się na ostatecznej nagrodzie. Zadowolenie z życia jest bardzo ważnym elementem sukcesu. Pielęgnuj w swoim umyśle idealny obraz rzeczywistości i ciesz się nim. Jeśli się modlisz. rozwiązań i wiedzy. Ukierunkuj jednak swoje myśli na sukces i pamiętaj. zostaniesz zwolniony z pracy. za pomocą której ludzie będą mogli np. im głębiej będziesz wierzył. zatem podejmij kroki. że jeśli wykonujesz daną pracę tylko po to. Wszystko jest Bogiem (mocą). bezinteresowne odśnieżenie chodnika. Wiara jest podstawą dokonań. którą będzie słuchał cały świat. posprzątanie mieszkania rodziców. aby uformować czysty obraz swojego pragnienia. aby podnieść swoją moc. że otrzymasz przedmiot swoich modlitw i wyobrażaj sobie.

Matrix”? Czy masz jakąś wiedzę lub ideę. poprzez wypowiedzenie życzenia „Oddałbym życie za to. miej wiarę i żyj. czy je porzuciłeś? Kiedy chcesz dokonać zmian? Dlaczego nie realizujesz swoich marzeń? Zacznij od teraz.. Jeśli myślisz.. jakbyś już wszystko posiadał. Trwanie w przekonaniu. aby rzeczywistość. to jesteś w błędzie. a zmiany nadejdą wkrótce. w której żyjemy była jak z filmu . że poziom jego „µ” mocy spadł do poziomu zero? Odpowiedź: a) Musisz wiedzieć.. b) Najprawdopodobniej nosił brzemię karmatyczne sprzed 5–10 (nawet 15!) lat wstecz. był szczęśliwy. Nie znasz odpowiedzi na powyższe pytania. spodziewasz się. że inni w Ciebie uwierzą? Zapytaj siebie. którymi pragnąłbyś się podzielić z całym światem? Czy jesteś w czymś naprawdę dobry? Czy ludzie traktują Cię jako eksperta w danej dziedzinie? Czy pragniesz doświadczeń seksualnych? Czy Twoja praca przynosi Ci spełnienie? A może jej nienawidzisz? Czy masz marzenia.. ale miał śmiertelny wypadek. Czy to oznacza. kto został doświadczony przez los)? Co uwielbiasz robić? Czy robisz to w swojej obecnej pracy? Czy masz marzenia? Czy kiedykolwiek śniłeś o swoim życiu w przeszłości? Kim wówczas byłeś? Czy chciałbyś.. Kto ma je znać. czy w ostatnich dniach swojego życia wykazywał symptomy spadku mocy. czy jako życiową ofiarę (kogoś..Ważne pytania Czy kiedykolwiek zadałeś siebie poniższe pytania i udało Ci się na nie odpowiedzieć: W jaki sposób postrzegasz samego siebie? Jako bohatera. tylko wytrwaj w wierze! Czy wierzysz w siebie? Nie? Czy skoro Ty sam w siebie nie wierzysz. . Pytania i odpowiedzi Zastanów się: Komuś powiodło się w życiu. c) Prawdopodobnie wyraził wolę zginięcia w wypadku samochodowym (np. aby mój brat odzyskał słuch”) i uwierzył w swoje słowa. Pytanie: Czy trening na siłowni pomoże Ci szybciej osiągnąć kolejny poziom? Odpowiedź: Świadomość odgrywa ogromną rolę w generowaniu ilości mocy. że szybko osiągniesz wyższy poziom. jak nie Ty? Pomyśl dwukrotnie..

Powinieneś sobie uświadomić. Poleć także ten tekst znajomym. czy zmienisz swoją postawę zależą Twoje dalsze losy. że Wszechświat jest niczym wielki myślący algorytm. jednak droga do oświecenia jest daleka. co zostało napisane w tej publikacji może wydawać się trudne do zrozumienia. czy uda Ci się sprostać życiowym wyzwaniom. Obierz cel w życiu – musi on być wysoce moralny i przysięgnij przed sobą. Kontynuuj pracę. bądź niemoralne. Epilog To. podziel się nim. Od tego.. ale ostateczną nagrodą jest najwyższa i największa przyjemność na świecie. że każdy przejaw zła wobec Ciebie jest próbą. Nawet artyści śpiewają o mocy. ale musisz posiadać najważniejszą cechę – cierpliwość. Kanye West . Pokonywanie tej drogi bez wiedzy tajemnej naznaczone jest cierpieniem. Zapobiegaj problemom nim zdążą się pojawić. Na świecie nie ma ani dobra.. które podejmiesz lub też nie. W tej chwili staniesz się faktycznie człowiekiem rozumnym. ani zła. która została tutaj opisana (nie o dziewczynach mimo że.Stronger”). w którym stanie mocy się znajdujesz (pomoże Ci rozdział „Prawa we wszechświecie i pole intelektu”). Jednak musisz zrozumieć. Aby w pełni skorzystać z wiedzy tutaj zawartej. Następnie podejmij wszelkie możliwe kroki w celu podniesienia swojego poziomu „µ” (mocy) i osiągnięcia wyższego poziomu. w zależności od kroków. która obniża gratyfikację. Musisz także uświadomić sobie. Black Eyed Peas. a nawet nierealne. ale najważniejsze – bądź zawsze otwarty na nowe informacje.. Przykładem może być huragan Katrina w Stanach Zjednoczonych – przyczyna nieszczęścia wielu ludzi oraz ogromnych zniszczeń. że konsekwencją niektórych czynności będzie dla Ciebie nagroda lub kara. to reaktywność. aby zdobyć więcej mocy. którą będziesz zmuszony przejść została Ci już wyznaczona i tylko od Ciebie zależy. studiuj i staraj się zrozumieć Boga. jaka potęga jest przedmiotem tych rozważań.. Dziel się wiedzą i doświadczeniem z innymi ludźmi. że cierpienie posiada także dobrą stronę – uczy. Uświadom sobie więc. tak się z pozoru wydaje np. że go zrealizujesz. niemożliwa do wyrażenia słowami. w których możesz zmienić swoją naturę. Udaje się to niewielu. jaka mogła się zdarzyć. . Spójrz na to jednak z innej strony: dla właścicieli firm budowlanych ta sytuacja jest najcudowniejszą. to najlepsza i najbardziej użyteczna publikacja. wykonasz go słabo Twoja moc może się nawet obniżyć! Pytanie: Czy możliwe jest oszukanie tych algorytmów? Odpowiedź: Nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Pamiętaj o naszej umowie – nieustanne poszukiwanie sytuacji. Ucz się od najlepszych. W pewnym momencie zaczniesz rozumieć. zacznij od wyznaczenia swojego poziomu „µ”. Przed Tobą wielki obszar nieodkrytego Wszechświata. której zostałeś poddany w celu sprawdzenia Twojej wartości jako człowieka i odnotowania zmiany. testuj każdą informację – poddawaj weryfikacji w swoim życiu. Droga. jaką kiedykolwiek przeczytałeś. Nie przyjmuj jednak wszystkiego na wiarę. Dopiero wtedy będziesz w stanie zrozumieć. Wszystko zależy od punktu widzenia. droga po zastosowaniu tej wiedzy przyniesie Ci zrozumienie. istnieje jedynie zachowanie moralne. aż do momentu uzyskania najwyższego poziomu. Jeśli nie przyłożysz się do treningu.że idziesz na siłownię po to. stając się kimś na jego podobieństwo..

zawsze. co mógłbyś uczynić. Wszystkie Twoje uczynki są obserwowane.. nawet jeśli wydaje Ci się. Wiesz dlaczego? Ponieważ tylko myślisz o pieniądzach. W tym świecie nie istnieje coś. Największy sekret zarabiania pieniędzy Czy Twoje myśli krążą wokół pieniędzy? Nigdy nie będziesz ich miał. .Wszystko pochodzi od jednej siły. aby zrealizować potrzeby innych. co nazywamy złem. wtedy dopiero zaczniesz zarabiać. Pamiętaj także. Przemyśl to dwa razy. aby myśleć o potrzebach innych ludzi i w jaki sposób możesz je zaspokoić. bądź skontaktować się ze mną za pomocą podanego wcześniej linka lub też wysyłając e-maila na adres: andypsv@cocaincorp. DZIĘKUJĘ SERDECZNIE! W razie jakichkolwiek pytań i niejasności możesz odwiedzić forum. zamiast trwać w starych nawykach. To jest jedyna droga. Kiedy dokonasz zmiany w swojej świadomości i przestawisz się z myślenia o pieniądzach na to. Zacznij więc myśleć. Pieniądze pojawią się jako efekt uboczny Twojego rozumowania i działania. Moim marzeniem jest stworzenie własnej kolekcji ubrań. Dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę miłego dnia. co możesz zrobić.. sygnowanych logiem mojej firmy. a nie skupiasz swojej uwagi na tym. że jeśli dążysz do sukces (akceptowalnego sukcesu) musisz wyznaczyć sobie nowe drogi i standardy. Z tego powodu nie będziesz miał pieniędzy. że nikt ich nie widzi.com. Musisz dać coś od siebie innym ludziom. aby inni ludzie na tym skorzystali.

która rozwija się wewnątrz organizmu. w tym celu proszę o kontakt). produktów wędzonych i fermentowanych. częsta konsumpcja produktów typu . hot–dogi. ale symptomem choroby. Cechują go: brak koncentracji. hamburgery. ma częste wahania nastroju: płacze. zawierające antybiotyki. picie wody miejskiej i używanie jej do gotowania.info. ziemniakach). łatwo wybucha i wpada w depresje. spowodowane brakiem snu i odpoczynku. Dotyka ona niemal każdego mieszkańca Ziemii. atomowe lub radiację elektromagnetyczną. musztarda.Bibliografia http://www. hormony. dieta bogata w węglowodany proste (występujące np. stres i wyczerpanie.fast-food” (tj.com/always-tired. nadużywanie alkoholu. cola. przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych i sterydów. osłabione zapamiętywanie. Przyczyny: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ osłabiony układ odpornościowy.htm (dzięki udostępnieniu genialnej pracy) R. odwiedź: www. przebywanie w zakurzonych.. ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie. w chlebie.kabbalah. wielokrotne ciąże. klimatyzowanych pomieszczeniach. duże spożycie przypraw tj: ketchup. ocet. częste sięganie po alkohol. nikotyny. kawy. leniwy.\ www. pizza. ogólne wycieńczenie organizmu. Biblia Starego i Nowego Testamentu. Mądrość Kabały (The Wisdom of Kabbalah). Bonus Największa choroba trapiąca ludzkość i blokująca cały jej rozwój Człowiek często bywa zmęczony. krytyczny wobec wszystkiego. doświadcza lęku oraz odczuwa zapotrzebowanie na cukier.1 (artykuł dostępny również w języku polskim. gotowe posiłki). ogólne osłabienie i rozdrażnienie. Nadmierny wpływ któregokolwiek z czynników może być przyczyną choroby. Solomon (nauczania Rev Berg’a). sterydy. długotrwałe zażywanie antybiotyków.pl/pajak_jan. Wskaźnikiem stopnia jej zaawansowania jest biały język. ambicji. co zostało napisane powyżej nie jest cechą charakteru. dieta uboga w warzywa.path-of-power. soki owocowe).totalizm. dieta bogata w mięso i mleko. . Wszystko. Jeśli posiadasz ten objaw. spożywanie słodzonych i gazowanych napojów (np. nadużywanie cukru.

. . . . . . . . . . . . . . . . . Jedyne pewne prawo we wszechświecie – przyczynowość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Największy sekret zarabiania pieniędzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problem natychmiastowej nagrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy i sposoby ich omijania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dwie postawy wobec życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niepewność . . . . . . . . . . Dlaczego nauka jest ślepa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytania i odpowiedzi . . Problemy zdrowotne i biznesowe a wpływ mocy . . . . . . . które uzyskasz po zrozumieniu filozofii gOdlIkeisM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aspekty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koncepcja pragnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szatan (słowo-kod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zrozumieć Boga. . . . . . . Symptomy spadku mocy poniżej 0. . . . Prawa we wszechświecie i pole intelektu . . . które musisz znać stosując wprowadzone tu nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umysł ponad materią. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ważne pytania . . . . . . . . . . . . Posiadasz pełną kontrolę nad swoim życiem w dosłownym sensie . . . . . . . . która pozwala nam osiągnąć wszystko . . . . . . . . . . . . . . Pięć zmysłów i rola intuicji . . . . . . . . . . . . . .35 µ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rola świadomości . . . . . . . . . . . . . 1 1 4 6 6 7 7 9 10 11 12 15 17 18 19 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koncepcja Boga jako mocy. . . . . . . . . . . . . . . . Koncepcja umysłu jako anteny . . . . . . Brak przypadku we wszechświecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umowa metafizyczna we wszechświecie. Przepływ mocy. . . . . . . . . . . . Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epilog . . . . . . . . . . . Cel świata fizycznego . . . . Karma i sposób jej działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy wpływające na ilość generowanej mocy . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful