You are on page 1of 5

SALMONG TUGUNAN * SIMBANG GABI (MISA DE GALLO)

Disyembre 16 Salmo 66, 2-3. 5. 7-8 (Tugon: 4)


Tugon: Nawa’y magpuri sa Iyo ang lahat ng mga tao.

1. O Diyos, pagpalain kami’t kahabagan.


kami Panginoo’y Iyong kaawaan,
upang sa daigdig mabatid ng lahat
ang Iyong kalooban at ang pagliligtas.

2. Nawa’y purihin Ka ng mga nilikha,


pagkat matuwid kang humatol sa madla;
Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.

3. Nag-aning Mabuti ang mga lupain,


pinagpala kami ng Poon, Diyos naming!
Ang lahat sa ami’y Iyong pinagpala,
nawa’y igalang Ka ng lahat ng bansa.

Disyembre 17 Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8. 17 (Tugon: 7)


Tugon: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

1. Turuan Mo yaong haring humatol ng katuwiran:


sa taglay Mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahal sa ‘Yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

2. Ang lupain nawa niya’y umunlad at managana;


Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa.
Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap
at ang mga taong wala’y pag-ukulan ng paglingap.

3. Yaong buhay na mat’wid sa kanyang kapanahunan,


madama ng bansa niya at umunlad habang buhay.
Yaong kanyang kaharian ay palawak nang palawak,
mula sa Ilog Eufrates, sa daigdig ay kakalat.

4. Nawa yaong Kanyang ngalan ay h’wag nang malimutan,


manatiling lagging bantog na katulad nitong araw;
nawa Siya ay purihin ng lahat ng mga bansa,
at sa Diyos, silang lahat dumalanging:
“Harinawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala.”
Disyembre 18 Salmo 71, 2. 12-13. 18-19 (Tugon: 7)
Tugon: Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

1. Turuan Mo yaong haring humatol ng katuwiran,


sa taglay Mong katarungan, O Diyos, siya’y bahaginan;
upang siya’y maging tapat mamahala sa ‘Yong bayan,
at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay.

2. Kanya naman ililigtas ang sinumang tumatawag,


lalo yaong nalimot nang mga taong mahihirap;
sa ganitong mga tao siya’y lubhang nahahabag;
sa kanila tumutulong, upang sila ay maligtas.

3. Ang Poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla;


ang kahanga-hangang bagay tanging Siya ang may gawa.
Ang dakilang ngalan Niya ay purihin kailanman,
at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan!
Amen! Amen!

Disyembre 19 Salmo 70, 3-4a. 5-6ab. 16-17 (Tugon: 8a)


Tugon: Lagi kong papupurihan ang Iyong kapangyarihan.

1. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan,


matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang.
Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako’y ipaglaban.

2. Panginoon, sa Iyo ko inilagak ang pag-asa,


maliit pang bata ako, sa Iyo’y may tiwala na;
sa simula at mula pa wala akong inasahang
mag-iingat sa sarili, kundi tanging Ikaw lamang.

3. Pagkat Ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila,


ang taglay Mong katangia’y ihahayag ko sa madla.
Sapul pa sa pagkabata ako’y Iyong tinuruan,
hanggang ngayo’y sinasambit ang gawa Mong hinangaan.
Disyembre 20 Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 (Tugon: 7k at 10ab)
Tugon: Ang Panginoo’y darating, S’ya’y dakilang Hari natin.

1. Ang buong daigdig, lahat ng naroon,


may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

2. Sino ang marapat umahon sa burol,


sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyosan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

3. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,


ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos,
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Disyembre 21 Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21 (Tugon: 1a at 3a)


Tugon: Panginoo’y papurihan ng tapat N’yang sambayanan.

1. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan,


tugtugin ang alpa’t awit ay saliwan.
Isang bagong awit, awiting malakas,
kasaliw ang tugtog ng alpang marilag!

2. Ngunit ang mga panukala ng Diyos,


ay mamamalagi’t walang pagkatapos.
Mapalad ang bansang Panginoo’y Diyos,
mapalad ang bayang Kanyang ibinukod.

3. Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;


Siya ang sanggalang natin at katulong.
Dahilan sa Kanya, kami’y natutuwa,
sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala.
Disyembre 22 1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd (Tugon: 1a)
Tugon: Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

1. Pinupuri ko Kayo, Poon,


dahil sa kaloob Ninyo sa akin.
Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway,
sapagkat iniligtas ninyo Ako sa kadustaan.

2. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan,


at pinalalakas ninyo ang mahihina.
Kaya, ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay.
Masagana ngayon ang dating maralita.
Ang dating baog, nagsilang ng mga anak,
at ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak.

3. Kayo, Poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay.


Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin.
Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin,
maaari ring ibaba o itaas.

4. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba,


mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha.
Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika,
mabibigyan ng karangalan kahit na ang dusting-dusta.

Disyembre 23 Salmo 24, 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14 (Tugon: Lucas 12, 38)


Tugon: Itaas n’yo ang paningin, kaligtasa’y dumarating.

1. Ang kalooban Mo’y ituro, O Diyos,


ituro Mo sana sa aba Mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan,
ituro Mo, Poon, ang katotohanan.

2. Mabuti ang Poon at makatarungan,


sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng Kanyang kalooban.

3. Tapat ang pag-ibig, siya’ng umaakay


sa tumatalima sa utos at tipan.
Sa tumatalima, siya’y kaibigan,
at tagapagturo ng banal na tipan.
Disyembre 24 Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29 (Tugon: 2a)
Tugon: Pag-ibig Mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

1. Pag-ibig Mo, Poon, na di nagmamaliw


ang sa tuwi-twina’y aking aawitin;
ang katapatan Mo’y laging sasambitin,
yaong pag-ibi Mo’y walang katapusan,
sintatag ng langit ang ‘Yong katapatan.

2. Sabi Mo, Poon, Ikaw ay may tipan


na Iyong ginawa kay David Mong hirang
at ito ang Iyong pangakong iniwan:
“Isa sa lahi mo’y laging maghahari,
ang kaharian Mo ay mamamalagi.”

3. Gagawin ko siyang anak na panganay,


mataas na hari nitong daigdigan!
Laging maghahari ang isa n’yang angkan,
sintatag ng langit yaong kaharian.