You are on page 1of 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Назив наручиоца: Управa за капитална улагања Аутономне покрајине


Војводине

Адреса наручиоца: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Интернет страница наручиоца: www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца: Органи државне управе

Врста предмета: Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
- Предмет јавне набавке бр. 136-404-142/2018-03 је набавка услуга - Информисање и
обавештавање jавности у циљу промовисања и представљања пројеката Управе за
капитална улагања Аутономне покрајине Војводине.
- Назив и ознака из општег речника набавки: услуге оглашавања - 79341000.

Уговорена вредност: Цена је изражена по једној теми и износи: 52.777,00 без


ПДВ-а, и за свих 36 тема и износи: 1.899.972,00 без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:


Критеријум за доделу уговора је: Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда: 3

- Највиша Цена по 1 теми: 52.777,00 без ПДВ

Понуђена цена:
- Најнижа Цена по 1 теми: 25.000,00 без ПДВ

- Највиша Цена по 1 теми: 52.777,00 без ПДВ-а


Понуђена цена код
прихватљивих понуда:
- Најнижа Цена по 1 теми: 46.230,00 без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:


-

Датум доношења одлуке о додели уговора: Донета Одлука о закључењу оквирног Споразума
дана 28.05.2018. год.

Датум закључења уговора: Појединачни Уговор из оквирног Споразума је


закључен дана: 17.07.2018. год.
Основни подаци о добављачу:
ID "RINGIER AXEL SPRINGER" ДОО БЕОГРАД, 11000 Београд, Жоржа Клемансоа 19, ПИБ:
100000889, матични број: 17134990, коју заступа директор, Јелена Дракулић, Петровић

Период важења уговора: До испуњења свих уговорених обавеза, а најдуже


6 месеци од дана закључења.
Околности које представљају основ за измену уговора:
Сагласно одредбама чл. 115. ЗЈН., закључењем анекаса Уговору.

Остале информације:
-