You are on page 1of 6

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἡ Ἐξοχ. κ. Φώφη Γεννηματᾶ
εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τό Σάββατον, 1ην Δεκεμβρίου, ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Φώφη
Γεννηματᾶ, Πρόεδρος τοῦ Κινήματος Ἀλλαγῆς, συνοδευομένη
ὑπό τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη, Βουλευτοῦ Α’
Ἀθηνῶν, καί Θεοδώρου Παπαθεοδώρου, Βουλευτοῦ Ἀχαΐας,
ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ.
Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον
Ἡ κ. Πρόεδρος ἐγένετο δεκτή ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ
ἐπισήμῳ Αὐτοῦ Γραφείῳ, ἔνθα, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ
τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ,
Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ
Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τοῦ Γένους κ. Κωσταντίνου
Δεληκωσταντῆ, Διευθυντοῦ τοῦ Α’ Πατριαρχικοῦ Γραφείου,
διεξήχθη μεταξύ αὐτῶν μακρά καί εἰλικρινής συζήτησις ἐπί
ἐπικαίρων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος θεμάτων.


***


Τά 70χρονα τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων
Πέραν

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν εὐλαβοῦς
προσκλήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου
Μουσικοφίλων Πέραν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ
παρουσίας τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ συμπληρώσει
70ετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ, χοροστατήσας ἐν πρώτοις ἐν
τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίας Τριάδος τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος
Σταυροδρομίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 1ης



Δεκεμβρίου, καθ’ ὅν τούς ὕμνους ἀπέδωσαν ἡ Χορῳδία τοῦ
Συνδέσμου ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Παναγιώτου
Νεοχωρίτου, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καί ἡ
Χορῳδία τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων
Κωνσταντινουπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ.
Δημοσθένους Παϊκοπούλου, Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου
τῆς Μ.τ.Χ.Ε..
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος ἀνέγνωσε
Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων
Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου Καρπάθου καί Κάσου Γεωργίου,
Ἱδρυτικοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου, καί Πέργης Εὐυαγγέλου,
Ἐπιτίμου τοῦ Συνδέσμου Προέδρου διατελέσαντος ἐπί
πεντηκονταετίαν περίπου, καί τῶν προαπελθόντων Χοραρχῶν,
Προέδρων καί μελῶν αὐτοῦ.
Ἀκολούθως, ἐν τῷ αὐτῷ Ἱ. Ναῷ ἐπραγματοποιήθη,
παρουσίᾳ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπετειακή ἐκδήλωσις,
ἀφιερωμένη εἰς τήν μνήμην τοῦ πρότριτα ἐκδημήσαντος
Μητροπολίτου Πέργης Εὐγαγγέλου, τῇ συμμετοχῇ Σεβ. ἁγίων
Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Ἀρχόντων
Ὀφφικιαλίων, τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν.
Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλήθους
μουσικοφίλων ἔκ τε τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας καί ἐξ Ἑλλάδος,
καθ’ ἥν χαιρετισμούς ἀπηύθηνον ὁ Πανοσιολ. Μ.
Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος, ὁ Μουσικολ. Ἄρχων Β’ Δομέστιχος
κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, ὁ
Μουσικολ. Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Σταμάτιος – Νικόλαος
Κίσσας, Πρόεδρος τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων
Κωνσταντινουπόλεως, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης,
Πρόεδρος τῆς Ἐφοροε-πιτροπῆς τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος
Σταυροδρομίου.
Ἐμπεριστατωμένην καί βαθυστόχαστον ἐπετειακήν
ὁμιλίαν ἐξεφώνησεν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερος τῆς
Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Τσέτσης,
ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ διαχρονική παρακαταθήκη τοῦ Συνδέσμου
Μουσικοφίλων Πέραν: τό ὀρθῶς καί σεμνῶς ψάλλειν».
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, κατόπιν ὁμοφώνου



ἀποφάσεως τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συνδέσμου, ἐπευλογηθείσης ὑπό τῆς
Ἐκκλησίας, ἐπέδωκε τιμητικήν πλακέταν μετά περγαμηνῆς εἰς
τόν νέον ἰσόβιον Ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ Αἰδεσιμολ. Μ.
Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ
ἀόκνου ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ διά τήν προαγωγήν τῶν ἐν τῇ
Πόλει Ἱεροψαλτικῶν πραγμάτων.
Ἀνάλογον τιμητικήν πλακέταν ἐδέξατο, ἐκ μέρους τοῦ
Συνδέσμου, διά τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν χειρῶν καί ὁ
Μουσικολ. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος, διατελέσας
Δομέστιχος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πρότριτα ἑορτάσας τό
χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτοῦ.
Ἐνθύμιον πρός τιμήν τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων
Πέραν ἐπέδωκεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ.
Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος Σταυροδρομίου, ἐκ
μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς τῷ Μουσικολ. κ. Γεωργίῳ
Μπακοπούλῳ.
Τήν εκδήλωσιν κατέκλεισε δι’ ὁμιλίας ὁ Παναγιώτατος,
συγχαρείς πατρικῶς πάντας τούς συμβαλόντας εἰς τούς
ἑορτασμούς καί ἀπευθύνας παραινέσεις πρός τούς
διακονοῦντας τά ἀναλόγια τῆς Πόλεως.
Ἐπηκολούθησε ξενάγησις εἰς τήν ἐπετειακήν
φωτογραφικήν ἔκθεσιν, ἐν τῷ Νάρθηκι τοῦ Ἱ. Ναοῦ, καί
δεξίωσις ἐν τῇ παρακειμένῃ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ’ ἥν
μουσικόν πρόγραμμα ἐξετέλεσε τό Ὀργανικόν Σύνολον τοῦ
Συνδέσμου, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Γεωργίου
Μαρινάκη.
 
***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν σχετικῆς
προσκλήσεως τῶν ἐν Τουρκίᾳ Διπλωματικῶν Ἀρχῶν τῆς
Οὐκρανίας, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Νικολάου
τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς
Κυριακῆς, 2ας Δεκεμβρίου, τελεσθεῖσαν εἰς τήν οὐκρανικήν
γλῶσσαν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπος



Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ.
Ἀδριανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν
Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξένου κ. Oleksandr Gaman
καί τοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Maxym Vdovychenko, ὁ Ἐντιμ. κ.
Petr Mares, Γεν. Πρόξενος τῆς Τσεχίας ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ.
Piotr Drzewiecki, Πρόξενος τῆς Πολωνίας, ὁ Ἐντιμ. κ. George
Stanciu, Πρόξενος τῆς Ρουμανίας, οἱ Ἐλλογ. Καθηγηταί κ.κ.
Turgut Gundez καί Ergun Sevimsoy, ἐπί κεφαλῆς τῆς
Κοινότητος τῶν Τατάρων τῆς Κριμαίας ἐν τῇ διασπορᾷ,
πολυπληθής ὅμιλος ἐκ τῆς ἐν Πόλει καί ἐν Προύσῃ διαβιούσης
Οὐκρανικῆς Παροικίας, πιστοί ἐντεῦθεν καί προσκυνηταί ἐκ
Πορτογαλίας, ἐκ Πατρῶν καί ἐξ Ἱερισσοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον
ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ τραγικῶν θυμάτων τῆς
τεχνηέντως δημιουργηθείσης ὑπό τοῦ Σταλινικοῦ Καθεστῶτος
ἐπισιτιστικῆς κρίσεως τῶν ἐτῶν 1932 – 1933. Ἀπαντητικῶς πρός
τήν προσφώνησιν τοῦ Ἐξοχ. κ. Andrii Sybiha, εὐχαριστήσαντος
θερμῶς τόν Παναγιώτατον διά τήν τιμητικήν Αὐτοῦ
παρουσίαν, Οὗτος, κατά τήν ὁμιλίαν Του, ἀνεφέρθη εἰς τήν
ποιμαντικήν μέριμναν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἐξυπη-
ρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐν Τουρκίᾳ
διαβιούντων Οὐκρανῶν καί πρός κανονικήν διευθέτησιν τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ διά τῆς ἀπονομῆς τοῦ
αὐτοκεφάλου καθεστῶτος, ἀπευθύνας ἐνθέρμους
συλλυπητηρίους εὐχάς πρός τάς Ἀρχάς τῆς Χώρας ἐπί τῇ 85ῃ
ἐπετείῳ ἀπό τῆς λιμικῆς κρίσεως ἐν αὐτῇ. Σημειωτέον, ὅτι
σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα, ἀγγλιστί καί οὐκρανιστί, ἐπί τῇ
τραγι-κῇ ταύτῃ ἐπετείῳ, ἐδημοσιεύθη καί εἰς τό διαδίκτυον.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ
Γραφείῳ αὐτοῦ τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν,
ᾧτινι ἐπεδαψίλευσε τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας
ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
***



Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλον κ. Ἀνδρέαν, ὑποβα-
λόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν
εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Γεώργιον Τσέτσην, ἐκ Γενεύης, ὅν
συνεχάρη ἐπί τῇ ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ
Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν ὁμοφώνῳ ἀνακηρύξει αὐτοῦ
εἰς ἰσόβιον Ἐπίτιμον Πρόεδρον αὐτοῦ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέα κ. Alexander Rentel,
Πρωτοσύγκελλον τῆς O.C.A., Καθηγητήν τοῦ Κανονικοῦ
Δικαίου ἐν τῷ Θεολογικῷ Σεμιναρίῳ τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου, ἐκ
Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ρομβόπουλον, Ἐκδότην -
Διευθυντήν τῆς Ἐφημερίδος «Ἠχώ», ἐκζητήσαντα τήν ἁγίαν
Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις
αὐτοῦ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας, Καθη-
γητρίας, ἐπιδωσάσης Αὐτῷ τήν διδακτορικήν αὐτῆς διατριβήν,
ὑπό τόν τίτλον «Διγλωσσία στά Ὁμογενειακά Σχολεῖα τῆς
Κωνσταντινούπολης».
Τόν Ἐντιμ. κ. Goran Trpchevski, Θεολόγον, ἐκ Θεσσαλο-
νίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Γραφιαδέλλην, μετά τῆς
συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσούλας, ἐξ Ἴμβρου.

***

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος,
Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ
Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ
Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητος,
διάλεξιν, ἐπί τοῦ θέματος «Gli Ultimi Avvenimenti Ecumenici»,



ἐν τῇ ἐν Harbiye ἕδρᾳ τῆς Νουντσιατούρας, τό Σάββατον, 1ην
Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά
διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου κρητικήν χορο-
εσπερίδα τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Παραδοσιακοῦ Συλλόγου τοῦ
Δήμου Καντάνου Σελίνου Κρήτης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν
«Δημήτριος Φραγκόπουλος», τό Σάββατον, 2αν ἰδίου.

