Æelimir Bradamante Anton ©vajger

Slike histoloπkih preparata I. dio

Vjeæbe iz
Kaligraf Zagreb

Prof. dr. sc. Æelimir Bradamante Prof. dr. sc. Anton ©vajger
Zavod za histologiju i embriologiju Medicinski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu

Vjeæbe iz histologije
Slike histoloπkih preparata
I. dio
Zagreb, 2001.

PREDGOVOR
Za pomoÊ pri mikroskopiranju histoloπkih preparata studenti redovito poseæu za jednim od razliËito koncipiranih i opseænih stranih atlasa histologije i mikroskopske anatomije Ëovjeka. Ovo je prvi pokuπaj da naπim studentima pruæimo priruËnu zbirku mikrofotografija snimljenih s preparata koje oni mikroskopiraju na vjeæbama iz histologije u Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu. To je tek prvi korak u oblikovanju jednoga cjelovitog atlasa i zato smo izabrali najjednostavniji oblik u kojemu je tekst sveden samo na oznake bitnih pojedinosti na slikama. Metoda bojenja navedena je samo za one rijetke preparate koji nisu obojeni u nas rutinskom metodom hemalaunom i eozinom. U ovoj preliminarnoj verziji nismo naznaËili niti poveÊanja. Preparati su snimljeni pod razliËitim poveÊanjima koja su nuæna da bi se dobio pregled cjeline i uvid u bitne pojedinosti mikroskopske grae pojedinih tkiva i organa. Da bi studenti joπ u ovoj akademskoj godini dobili ovu priruËnu zbirku na vrijeme, odluËili smo je objaviti u dva dijela. Ovaj, prvi dio sadræava gradivo vjeæba iz histologije u zimskom semestru. Nastojat Êemo dovrπiti drugi dio do poËetka ljetnog semestra. Premda smo nastojali svaki preparat prikazati s onoliko slika koliko je nuæno da se upoznaju sve najvaænije pojedinosti mikroskopske grae pojedinih tkiva i organa (ispitno gradivo na praktiËnom dijelu usmenog ispita iz Histologije i embriologije!), valja naglasiti da prouËavanje tih slika nikako ne moæe zamijeniti sâmo mikroskopiranje! Svaki je, naime, histoloπki preparat, Ëak i istoga organa, "svijet za sebe" s mnogo raznolikosti razliËite naravi i porijekla (individualne razlike, uzduæni, popreËni, kosi i tangencijalni presjeci pojedinih tvorbi, prisutnost susjednih tkiva, razliËiti artefakti nastali tijekom izrade preparata i dr.). "Surfanje" po cijelom preparatu, osim πto zainteresiranome studentu pruæa zadovoljstvo otkrivanja i interpretacije, u cijelom studiju medicine vjerojatno predstavlja prvu prigodu za vjeæbanje u otkrivanju sitnih detalja i u prosudbi trodimenzionalne strukture na osnovi dvodimenzionalnih projekcija. A to su vjeπtine koje znatno nadilaze potrebe za polaganje ispita iz jednoga baziËnog predmeta, jer i u kliniËkoj medicini predstavljaju dragocjeno umijeÊe kojemu ni dostignuÊa suvremene biomedicinske tehnologije ne umanjuju vrijednost. Uza sve prednosti raËunalne tehnike, u prireivanje ove zbirke slika trebalo je uloæiti velik trud, kako u izboru preparata i reprezentativnih detalja na njima, tako i u razliËitim fazama tehniËke izrade i obrade fotografija. Zato dugujemo zahvalnost svima koji su na bilo koji naËin pomogli da se ovaj priruËnik objavi. Doc.dr. SreÊko GajoviÊ pomogao je pri snimanju na mikroskopu za mala poveÊanja. Gospoica Ivona Despot, dipl.ing. grafiËke tehnologije u izdavaËkoj tvrtci KALIGRAF u Zagrebu, uloæila je velik trud u obradi skeniranih dijapozitiva te u definitivnoj grafiËkoj obradi priruËnika. Medicinski i Stomatoloπki fakultet SveuËiliπta u Zagrebu te Visoka πkola za medicinske sestre u Zagrebu pruæili su financijsku pomoÊ za izdavanje. Zahvaljujemo i svim kolegama s Medicinskog fakulteta koji su nam pomogli svojim savjetima. Da bi smo u naπe vrijeme mogli izdati ovakav atlas bila su potrebna desetljeÊa sustavnog nastojanja i predanog rada u izradi kvalitetnih histoloπkih preparata. PoËeci su veÊ u prvim godinama djelovanja Medicinskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu (1918) kada je prof. dr. Boris Zarnik (1883-1945) osnovao Morfoloπko-bioloπki institut i zapoËeo s nastavom histologije i embriologije. Njegova je deviza bila da se studentima za vjeæbe daje "samo najbolje od najboljega" pa je u tom duhu odgojio i prvu preparatoricu, pok. Mariju Deæe. OsnivaË samostalnoga Zavoda za histologiju i embriologiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu (1943), prof. dr. Vjekoslav DuanËiÊ (19061976), ustrajno je odræavao kontinuitet posveÊivanja najveÊe paænje vjeæbama iz histologije i odgoju laboratorijskih tehniËara. To je najprije bila Barica HuzaniÊ, a kasnije Radmila Delaπ, koje su odgojile i joπ uvijek odgajaju mlae naraπtaje laboratorijskih tehniËara za histologiju. Njihovim dugogodiπnjim trudom u naπem je Zavodu stvorena danaπnja velika zbirka histoloπkih preparata izraenih zahtjevnom tehnikom uklapanja tkiva u celoidin. Zbirka je nastala rigoroznom selekcijom prikupljenog materijala i izraenih preparata koji se naπim studentima daju na mikroskopiranje i koji su snimljeni za atlas koji je pred vama. Veselit Êe nas ako ovaj plod duge tradicije i udruæenog truda naie na povoljan prijem u naπih studenata.

U Zagrebu, listopada 2001.

Autori

.

2. ZUB U ALVEOLI 15. NEPCE 14. 3. 6. 7. JEZIK 13. USNA 12. POSTELJICA I PUPKOVINA . ÆLIJEZDE SLINOVNICE 11.SADRÆAJ 1. 9. 4. RAZVOJ ZUBA 16. EPITELNO TKIVO VEZIVNO TKIVO HRSKAVI»NO TKIVO KO©TANO TKIVO OKO©TAVANJE MI©IΔNO TKIVO ÆIV»ANO TKIVO KRVOÆILNI SUSTAV KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA 10. 5. 8.

1. Jednoslojni ploËasti epitel Mezotel (visceralni peritoneum) vezivno tkivo . EPITELNO TKIVO Sl. Jednoslojni ploËasti epitel (parijetalni list Bowmanove Ëahure) Sl. 2. 3. 1. Jednoslojni ploËasti epitel Endotel (endokard ventrikula) Sl.

Mnogoslojni ploËasti epitel (oroæeni) stratum corneum stratum granulosum stratum spinosum papila stratum basale Sl. Mnogoslojni ploËasti epitel (neoroæeni) stratum superficiale stratum spinosum stratum basale papila Sl. 6. 4. Mnogoslojni ploËasti epitel (oroæeni. 5.1. koæa tabana) stratum corneum stratum granulosum papile . EPITELNO TKIVO nastavak Sl.

7. 8. Dvoslojni cilindriËni epitel (odvodni kanal ælijezde) vezivno tkivo .1. EPITELNO TKIVO nastavak Sl. Jednoslojni kubiËni epitel (folikuli πtitne ælijezde) Sl. Jednoslojni cilindriËni epitel (æuËni mjehur) Sl. 9.

11. 12.1. 10. EPITELNO TKIVO nastavak Sl. Mnogoslojni cilindriËni epitel (mokraÊna cijev) Sl. Dvoredni cilindriËni epitel sa stereocilijama (epididymis) stereocilije bazalni sloj Sl. Viπeredni cilindriËni epitel s trepetljikama trepetljike (cilije) (duπnik) vrËasta stanica bazalna membrana rahlo vezivno tkivo .

14. Æljezdani epitel Egzokrina ælijezda (slinovnica) sekrecijski epitel epitel odvodnog kanala . 13.1. Prijelazni epitel (mokraÊni mjehur) epitel vezivno tkivo (lamina propria) Sl. Prijelazni epitel (mokraÊni mjehur) povrπinske stanice vezivno tkivo (lamina propria) Sl. 15. EPITELNO TKIVO nastavak Sl.

2. Gusto neformirano vezivno tkivo snopovi kolagenih vlakana masne stanice fibrociti (jezgre) Sl. 17. VEZIVNO TKIVO Sl. 18. 16. Tetiva (uzduæni presjek) peritendineum internum snop kolagenih vlakana peritendineum externum . Masno tkivo otopljena kapljica masti jezgra masne stanice citoplazma uz rub stanice Sl.

peritendineum externum Tetiva (popreËni presjek) tetivni snop peritendineum internum Sl. 19. Tetiva (uzduæni presjek) kolagena vlakna fibrociti (jezgre) peritendineum internum Sl. Tetiva (popreËni presjek) fibrociti (jezgre) kolagena vlakna peritendineum internum .2. 20. VEZIVNO TKIVO nastavak Sl. 21.

22. HRSKAVI»NO TKIVO Sl. 23. ElastiËna hrskavica (orcein) perihondrij mreæa elastiËnih vlakana hondrocit u lakuni . Hijalina hrskavica perihondrij zona apozicijskog rasta hondroni Sl. 24.3. Hijalina hrskavica hondrocit u lakuni teritorij interteritorij hondron s dvije izogene grupe Sl.

u pregradnji) pokosnica koπtana sræ Haversovi kanali hvatiπte miπiÊa resorpcijske πupljine . ElastiËna hrskavica (orcein) mreæa elastiËnih vlakana hondrocit u lakuni Sl. 25. Kost (dekalcinirana. 26. HRSKAVI»NO TKIVO nastavak Sl. Vezivna hrskavica snop kolagenih vlakana hondrociti u lakunama bazofilna hrskaviËna meustaniËna tvar 4.3. KO©TANO TKIVO Sl. 27.

KO©TANO TKIVO nastavak Sl. 30. Kost (dekalcinirana) vanjske osnovne lamele osteoni unutraπnje osnovne lamele koπtana πupljina Sl. Kost (dekalcinirana) resorpcijska πupljina prijelazne lamele osteon osteociti u lakunama Haversove koncentriËne lamele Haversov kanal .4. pokosnica vanjske osnovne lamele resorpcijske πupljine Kost (dekalcinirana) osteon prijelazne ili intersticijske lamele Haversovi kanali Sl. 28. 29.

osteoblasti Kost (dekalcinirana) resorpcijska πupljina s dvije krvne æile osteoklast Sl. 31. Haversove lamele s lakunama prijelazne ili intersticijske lamele Kost (izbrusak) Haversovi kanali Volkmannovi kanali . unutraπnje osnovne lamele Kost (dekalcinirana) Volkmannovi kanali Haversovi kanali Sl. 32. KO©TANO TKIVO nastavak Sl. 33.4.

Kost (izbrusak) cementna tvar lakuna ispunjena bojom koπtani kanaliÊi 5. 36. Intramembransko okoπtavanje osteoblasti zgusnuÊa mezenhima koπtana gredica (spikula) .4. KO©TANO TKIVO nastavak Sl. Intramembransko okoπtavanje koæa glave zgusnuÊa mezenhima (”membrane”) koπtane gredice (spikule) Sl. OKO©TAVANJE Sl. 35. 34.

38.5. osteoblasti osteociti osteoklast Intramembransko okoπtavanje Howshipova lakuna Sl. osteoklast Intramembransko okoπtavanje osteociti osteoblasti . Intramembransko okoπtavanje osteoklast osteociti osteoblasti Sl. 39. OKO©TAVANJE nastavak koπtana gredica (spikula) Sl. 37.

Enhondralno okoπtavanje zona mirovanja zona umnaæanja zona hipertrofiËne hrskavice zona ovapnjele hrskavice zona okoπtavanja periost metafiza (kompakta) . 5.5. Enhondralno okoπtavanje (prst fetusa. Intramembransko okoπtavanje osteoblasti ovapnjeli matriks osteoid osteociti Sl. 41.) dijafiza proksimalne falange (kost) epifize (hrskavica) nokat Sl. 42. OKO©TAVANJE nastavak Sl. mj. 40.

44. 43.5. OKO©TAVANJE nastavak Sl. Enhondralno okoπtavanje ovapnjeli hrskaviËni matriks osteoblasti koπtani matriks osteoklast koπtana sræ . zona mirovanja Enhondralno okoπtavanje zona umnaæanja zona hipertrofiËne hrskavice zona ovapnjele hrskavice zona okoπtavanja Sl.

Enhondralno okoπtavanje koπtana sræ ovapnjeli hrskaviËni matriks osteoblasti koπtano tkivo metafize u pregradnji (dijafizni lijevak) osteoklasti periost . OKO©TAVANJE nastavak Sl. Enhondralno okoπtavanje periost osteoblasti dijafiza (kompakta) osteociti endost koπtana sræ Sl.5. 46. 45.

endomizij Skeletno miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) jezgre ispod sarkoleme sarkolema I-pruga A-pruga miπiÊno vlakno Sl. 48.6. 47. perimizij Skeletno miπiÊno tkivo (popreËni presjek) miπiÊna vlakna . 49. MI©IΔNO TKIVO Sl. perimizij Skeletno miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) miπiÊno vlakno endomizij Sl.

50. Skeletno miπiÊno tkivo (popreËni presjek) perimizij jezgre ispod sarkoleme miπiÊna vlakna perimizij endomizij Sl. MiπiÊno vreteno intrafuzalna miπiÊna vlakna ovojnica æivËana vlakna . Skeletno miπiÊno tkivo (popreËni presjek) perimizij endomizij venula Sl. 52. MI©IΔNO TKIVO nastavak Sl. 51.6.

MI©IΔNO TKIVO nastavak Sl. prijelazne ploËe SrËano miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) anastomoze endomizij sarkoplazma uz jezgru endomizij Sl. 55. SrËano miπiÊno tkivo (uzduæni presjek) prijelazne ploËe srËane miπiËne stanice nanizane u vlakno anastomoza Sl. anastomoza endomizij sarkoplazma uz jezgru SrËano miπiÊno tkivo (popreËni presjek) vena srËane miπiÊne stanice . 54.6. 53.

Snop æivËanih vlakana (popreËni presjek) perineurij jezgre Schwannovih stanica arteriola mijelinizirani aksoni . Glatko miπiÊno tkivo uzduæni presjek snop glatkih miπiÊnih stanica popreËni presjek 7. ÆIV»ANO TKIVO Sl. epineurij Periferni æivac (popreËni presjek) perineurij snop æivËanih vlakana arterija Sl. MI©IΔNO TKIVO nastavak Sl. 58. 56.6. 57.

Cerebrospinalni ganglij bazofilna citoplazma perikariona jezgra s jezgricom satelitske glija-stanice (amficiti) Sl. 60. 61. Cerebrospinalni ganglij perikarioni sa satelitskim stanicama snopovi æivËanih vlakana Sl. Vegetativni ganglij satelitske glija-stanice perikarioni splet nemijeliniziranih nastavaka ganglijskih stanica perikarion sa satelitskim stanicama . 59. ÆIV»ANO TKIVO nastavak Sl.7.

62.7. Arterija i vena arterija vena Sl. KRVOÆILNI SUSTAV Sl. Arterija i vena endotel arterija vena glatke miπiÊne stanice (tunica media) . Vegetativni ganglij lipofuscin perikarion ganglijske stanice satelitske glija-stanice 8. ÆIV»ANO TKIVO nastavak Sl. 64. 63.

KRVOÆILNI SUSTAV nastavak tunica intima (interna) membrana elastica interna Sl. 66. Arterija tunica media membrana elastica externa vasa vasorum tunica adventitia (externa) Sl. 67. 65. Vena endotel tunica intima tunica media tunica adventitia .8. Arterija (orcein) tunica intima membrana elastica interna membrana elastica externa Sl.

70.8. Vena (priguπna) jastuËiÊi intime s mioepitelnim stanicama tunica media tunica adventitia . 69. KRVOÆILNI SUSTAV nastavak Sl. Vena (orcein) tunica intima membrana elastica interna tunica media tunica adventitia Sl. 68. Vena (potisna) endotel tunica media tunica adventitia (uzduæni snopovi glatkih miπiÊnih stanica) Sl.

72. Mala arterija i vena vena arterija . Venski zalisci (uzduæni presjek) zalisci mala vena Sl.8. Venski zalisci (popreËni presjek) zalisci Sl. 71. KRVOÆILNI SUSTAV nastavak uzduæno presjeËena arteriola venula Sl. 73.

Srce (stijenka atrija i ventrikula. 74. SrËani A-V zalistak fibrozni prsten miokard atrija miokard ventrikula endokard ventrikula endokard atrija A-V zalistak . 75. Aorta (orcein) membrana elastica interna elastiËne lamele u mediji Sl. KRVOÆILNI SUSTAV nastavak Sl.8. A-V zalistak) ulaz u aurikulu subepikardijalno masno tkivo vena koronarne arterije endokard atrija miokard atrija fibrozni prsten A-V zalistak endokard ventrikula chorda tendinea epikard miokard ventrikula Sl. 76.

Srce (provodni sustav. Koæa glave (uzduæni presjek) korijen dlake .8. Srce (epikard) miokard ventrikula Sl. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA dlake epidermis korijum folikul dlake ælijezde lojnice m. Purkinjeove stanice) glikogen endokard ventrikula 9. 77. 79. arrector pili folikul dlake Sl. 78. KRVOÆILNI SUSTAV nastavak mezotel epikard subepikardijalno masno tkivo arterija vena limfna æila Sl.

KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl. Koæa glave korijen dlake (uzduæni vanjska ovojnica korijena presjek) unutraπnja ovojnica korijena papila dlake bulbus dlake subcutis . korijum Koæa glave (uzduæni presjek) folikul dlake ælijezda lojnica korijen dlake ælijezda znojnica Sl. 80.9. arrector pili epidermalni grebeni ælijezda lojnica Sl. 81. 82. Koæa glave (uzduæni presjek) epidermis korijum papile folikul dlake m.

korijum Ælijezda znojnica odvodni kanal sekrecijski dio Sl.9. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl. Korijen dlake uπÊe ælijezde lojnice kora dlake sræ dlake unutraπnja ovojnica korijena vanjska ovojnica korijena ælijezde lojnice . 83. 84.

85. Koæa glave (popreËni presjek.9. 86. razina korijuma) folikul dlake sræ dlake kora dlake folikul dlake ælijezde lojnice Sl. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl. 87. MlijeËna ælijezda intralobularno vezivno tkivo æljezdani reænjiÊ intralobularno vezivno tkivo æljezdani reænjiÊ zavrπni interlobularni kanal zavrπni interlobularni kanal interlobularno vezivno tkivo . razina subkutisa) vanjska ovojnica korijena unutraπnja ovojnica korijena kutikula dlake unutraπnja ovojnica korijena kora dlake sræ dlake bulbus dlake papila dlake Sl. Koæa glave (popreËni presjek.

ÆLIJEZDE SLINOVNICE Sl. Glandula parotis prijelazne cijevi pravi (interlobularni.9. 88. 89. 90. interlobularno vezivno tkivo MlijeËna ælijezda intralobularno vezivno tkivo intralobularni kanaliÊi 10. ekskrecijski) odvodni kanali sekretne cijevi (intralobularni kanaliÊi) serozni acinusi prijelazne cijevi interlobularna pregrada . Glandula parotis reænjiÊi interlobularne pregrade Sl. KOÆA I MLIJE»NA ÆLIJEZDA nastavak Sl.

10. 91. Glandula parotis pravi odvodni kanali vena arterija interlobularna pregrada prijelazna cijev serozni acinus sekretna cijev Sl. 93. ÆLIJEZDE SLINOVNICE nastavak Sl. Glandula parotis serozni acinusi prijelazna cijev masna stanica interlobularna pregrada Sl. Glandula submandibularis serozni acinusi sekretne cijevi serozni polumjesec mukozni tubulusi vene arteriola pravi odvodni kanal . 92.

koæa prijelazna zona m. orbicularis oris gll. labiales podsluznica lamina propria epitel usne πupljine Sl. 96.10. Usna (sagitalni presjek) m. orbicularis oris prijelazna zona gll. 95. USNA koæa Sl. ÆLIJEZDE SLINOVNICE nastavak Sl. 94. labiales Usna (sagitalni presjek) sluznica usne πupljine . Glandula sublingualis mukozni tubulusi glavni odvodni kanal malobrojni serozni acinusi 11.

98.11. 97. USNA nastavak Sl. Usna (prijelazna zona) visoke papile . Usna (koæna strana) epidermis korijum odvodni kanal ælijezde znojnice folikul dlake ælijezda lojnica ælijezda znojnica korijen dlake Sl. Usna (koæna strana) ælijezda lojnica se otvara izravno na povrπinu koæe Sl. 99.

102. 101. 100. apicis linguae donja strana (sluznica i podsluznica) Sl. USNA nastavak m. orbicularis oris snopovi æivËanih vlakana Sl. JEZIK nitaste papile jeziËna aponeuroza gljivasta papila Sl. labiales lamina propria epitel 12. Vrπak jezika (sagitalni presjek) miπiÊi gll.11. miπiÊni snopovi vena Vrπak jezika (miπiÊi) arterija . Usna (oralna strana) odvodni kanali podsluznica gll.

Papilla circumvallata mikroskopske (sekundarne papile) jarak okusni pupoljci jarak æivËana vlakna ganglijske stanice .12. 104. Vrπak jezika (nitaste papile) izdanci aponeuroze jeziËna aponeuroza Sl. JEZIK nastavak Sl. 105. 103. Vrπak jezika (gljivasta papila) limfna æila Sl.

Papilla circumvallata (okusni pupoljci) jarak dno jarka Sl.12. 106. Papilla circumvallata odvodni kanali Ebnerove serozne ælijezde miπiÊi . JEZIK nastavak Sl. 107.

109. JEZIK nastavak Sl. Jezik (donja strana) miπiÊi podsluznica lamina propria epitel Sl. 108. Korijen jezika (kripta jeziËne tonzile) epitel ulaz u kriptu lamina propria infiltracija epitela limfocitima limfni ËvoriÊ limfno tkivo . 110.12. Korijen jezika (jeziËna tonzila) epitel kripta limfni ËvoriÊi mukozne ælijezde miπiÊi Sl.

palatinae . 112.13. 113. Tvrdo nepce (usna strana) gll. palatinae odvodni kanal lamina propria epitel Sl. kost Tvrdo nepce (usna strana) pokosnica gll. palatinae sluznica usne πupljine Sl. NEPCE Sl. 111. nosna pregrada Tvrdo nepce (frontalni presjek) sluznica nosne πupljine kost gll.

116.13. nasales kost pokosnica infiltrati mononuklearnih stanica (limfociti. Tvrdo nepce (nosna strana) epitel nosne πupljine gll. palatinae podsluznica limfna æila krvne kapilare lamina propria epitel limfne æile odvodni kanali . Meko nepce (sagitalni presjek) sluznica nosne πupljine gll. palatinae odvodni kanal sluznica usne πupljine Sl. plazma-stanice) u lamini propriji Sl. nasales miπiÊno-tetivna ploËa gll. Meko nepce (usna strana) gll. monociti. NEPCE nastavak Sl. 114. 115.

118. Zub u alveoli (sjekutiÊ) desni dentin zubna pulpa alveola . Meko nepce (nosna strana) gll. 119. NEPCE nastavak Sl. nasales 14.13. ZUB U ALVEOLI Sl. gll. 117. palatinae odvodni kanali miπiÊno-tetivna ploËa mnogoslojni ploËasti epitel viπeredni cilindriËni epitel Sl. nasales Meko nepce (miπiÊno-tetivna ploËa) gll.

Zub u alveoli dentin predentin odontoblasti zubna pulpa Sl. ZUB U ALVEOLI nastavak Sl. Zub u alveoli (predkutnjak) dentin caklina je otopljenja dekalciniranjem zubna pulpa desni cement parodontalni ligament alveola (spuævasta kost) Sl. 120. 122. Zub u alveoli dentin zubna pulpa odontoblasti dentinski kanaliÊi predentin . 121.14.

Razvoj zuba (rani stadij) zubni greben zubna papila . 123.14. kost zubne alveole dentin cement parodontalni ligament Zub u alveoli Sl. 124. oroæeni epitel Zub u alveoli (desni. ZUB U ALVEOLI nastavak Sl. RAZVOJ ZUBA zubna papila zubni greben nepce jezik epitel usne πupljine Sl. 125. gingiva) visoke papile snopovi vezivnih vlakana 15.

15. 127. Kasni stadij zvjezdolika mreæica kape vanjski caklinski epitel unutraπnji caklinski epitel odontoblasti odontoblasti zubna papila unutraπnji caklinski epitel . 128. Rani stadij zubna papila zubni greben ektomezenhim epitel usne πupljine Sl. 126. RAZVOJ ZUBA nastavak Sl. Kasni stadij kape okoπtavanje u nepcu unutraπnji caklinski epitel zubna papila zvjezdolika mreæica nepce jezik epitel usne πupljine Sl.

Stadij zvona ostaci zubnoga grebena osnova trajnog zuba kruna mlijeËnog zuba zvjezdolika mreæica zubna vreÊica zubna papila vanjski caklinski epitel vratna petlja zubna vreÊica Sl. 129. RAZVOJ ZUBA nastavak usna πupljina Sl.15. 131. ostaci vanjskog caklinskog epitela Stadij zvona adamantoblasti caklina dentin predentin zvjezdolika mreæica odontoblasti zvjezdolika mreæica zubna papila (pulpa) . adamantoblasti caklina dentin Stadij zvona predentin odontoblasti zubna papila Sl. 130.

RAZVOJ ZUBA nastavak Sl. 132. Posteljica (rubni dio) korion amnion (odvojen) korionske resice vodenjak decidua basalis . POSTELJICA I PUPKOVINA Sl. 133.15. Stadij zvona zvjezdolika mreæica zubna papila unutraπnji caklinski epitel vanjski caklinski epitel zubna vreËica vratna petlja (Hertwigova ovojnica) 16.

135. Posteljica fibrinoid deblja resica terminalne resice intervilozni prostori Sl. 134. epitel amniona Posteljica (korionska ploËa) mezehim koriona epitel koriona intervilozni prostor mezenhim amniona korionske resice amnion korion korionska ploËa Sl. intervilozni prostor fibrinoid fibrinoid intervilozni prostor krvne æile u debljoj resici sincicijski ËvoriÊi Posteljica terminalne resice .16. POSTELJICA I PUPKOVINA nastavak Sl. 136.

Posteljica (decidua basalis) fibrinoid usidrene resice decidua basalis . 139. POSTELJICA I PUPKOVINA nastavak Sl. 138.16. Posteljica (resice) fibrinoid sinciciotrofoblast intervilozni prostori sincicijski ËvoriÊi mezenhim resice Sl. 137. Posteljica (resice) intervilozni prostor ostaci citotrofoblasta sincicijski ËvoriÊ majËina krv kapilare u resici sinciciotrofoblast Sl.

141. Posteljica (decidua-stanice) Sl. 140. POSTELJICA I PUPKOVINA nastavak Sl.16. Pupkovina epitel amniona ostatak alantoisa Whartonova sluz pupËane arterije pupËana vena .

.

Zagreb 500 ISBN 953-6975-01-7 CIP .tel. Anton ©vajger Priprema za tisak: Tisak: Naklada: Kaligraf. Zagreb.Zagreb UDK 611-018 (035) BRADAMANTE.o. Æelimir Slike histoloπkih preparata : vjeæbe iz histologije / Æelimir Bradamante.PriruËnik 411004128 . kaligraf@zg.hr Miho Karolyi Za izdavaËa: Autori: Prof. Rim 75 01 / 234 77 22. 2001 ISBN 953-6975-00-9 Dio I ISBN 953-6975-01-7 1. sc. Anton I. Zagreb Kerschoffset.Zagreb : Kaligraf .o.. Anton ©vajger. ©vajger. Æelimir Bradamante Prof. dr. Histologija .Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica .IzdavaË: Kaligraf d. sc. dr. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful