You are on page 1of 1

LAGUMANG PAGSUSULIT SA EPP 5 LAGUMANG PAGSUSULIT SA EPP 5

IKALAWANG MARKAHAN IKALAWANG MARKAHAN
PANGALAN: ____________________________ ISKOR: __________ PANGALAN: ____________________________ ISKOR: __________
PANGKAT: _____________________________ PANGKAT: _____________________________

I. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. I. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Ito ay kagamitan sa pagtanggal ng mantsang chewing gum. 1. Ito ay kagamitan sa pagtanggal ng mantsang chewing gum.
a. sabon b. yelo c.asin a. sabon b. yelo c.asin
2. Sa pagsusulsi ng __________ na punit pagdikitin ang napunit na 2. Sa pagsusulsi ng __________ na punit pagdikitin ang napunit na
bahagi, gumawa ng maliit at paayong tahi hanggang sa mabuo ang bahagi, gumawa ng maliit at paayong tahi hanggang sa mabuo ang
sira. sira.
1. tatlong sulok b. pahilis c. tuwid 1. tatlong sulok b. pahilis c. tuwid
3. Ang _____________ ay lalagyan ng mga maruruming damit. 3. Ang _____________ ay lalagyan ng mga maruruming damit.
a. ropero b. palanggana c. basket a. ropero b. palanggana c. basket
4. Mahalagang pangalagaan at isaayos ang mga _______________ 4. Mahalagang pangalagaan at isaayos ang mga _______________
tanda ng pagkakaroon ng disiplina at pagiging masinop sa tanda ng pagkakaroon ng disiplina at pagiging masinop sa
pangangatawan. pangangatawan.
a. aklat b. kasuotan c. plato, kutsara at baso a. aklat b. kasuotan c. plato, kutsara at baso
5. Papasok na sa paaralan si Merlyn. Ano ang dapat niyang isuot? 5. Papasok na sa paaralan si Merlyn. Ano ang dapat niyang isuot?
a. night gown o pantulog b. mahabang damit a. night gown o pantulog b. mahabang damit
c. uniporme at sapatos pamasok c. uniporme at sapatos pamasok
6. Umalis ang nanay ni Maila. Tastas ang laylayan ng damit na 6. Umalis ang nanay ni Maila. Tastas ang laylayan ng damit na
kanyang isusuot. Ano ang kanyang dapat gawin? kanyang isusuot. Ano ang kanyang dapat gawin?
a. lagyan ng aspile ang tastas a. lagyan ng aspile ang tastas
b. tahiin ang tastas na laylayan b. tahiin ang tastas na laylayan
c. hintayin ang nanay at ipatahi c. hintayin ang nanay at ipatahi
7. May kalawang ang uniporme ni Paz. Para maalis ito, gumamit siya 7. May kalawang ang uniporme ni Paz. Para maalis ito, gumamit siya
ng maligamgam na tubig at ________. ng maligamgam na tubig at ________.
a. sabon b. gaas c. kalamansi at sabon a. sabon b. gaas c. kalamansi at sabon
8. Si Aling Connie ay labandera sa pamilya Ramos. Alin ang dapat 8. Si Aling Connie ay labandera sa pamilya Ramos. Alin ang dapat
niyang unahing sabunin? niyang unahing sabunin?
a. damit panloob b. damit pangtrabaho c. puting damit a. damit panloob b. damit pangtrabaho c. puting damit
9. Kinakailangang ilagay sa ______ na temperatura ang plantsa 9. Kinakailangang ilagay sa ______ na temperatura ang plantsa
kapag koton at linen ang pinaplantsang damit. kapag koton at linen ang pinaplantsang damit.
a. mababa b. katamtaman c. mataas a. mababa b. katamtaman c. mataas
10. Namamalantsa ng puting polo si Pilar. Anong bahagi ng polo ang 10. Namamalantsa ng puting polo si Pilar. Anong bahagi ng polo ang
uunahin niya? uunahin niya?
a. manggas b. balikat c. kuwelyo a. manggas b. balikat c. kuwelyo

II. Isulat sa patlang ang TAMA kung wasto ang kaisipan at MALI II. Isulat sa patlang ang TAMA kung wasto ang kaisipan at MALI
kung hindi wasto. kung hindi wasto.
____11. Gumamit ng kahit anong uri ng kulay ng sinulid sa ____11. Gumamit ng kahit anong uri ng kulay ng sinulid sa
pagkukumpini ng damit. pagkukumpini ng damit.
____12. Isaksak ang plug ng plantsa kahit basa ang kamay. ____12. Isaksak ang plug ng plantsa kahit basa ang kamay.
____13. Kahawig ng tahing makina ang pagsusulsi. ____13. Kahawig ng tahing makina ang pagsusulsi.
____14. Ang katas ng kalamansi ay nakatutulong maalis ang ____14. Ang katas ng kalamansi ay nakatutulong maalis ang
kalawang sa damit. kalawang sa damit.
____15. Pakuluan ang damit na nakiditan ng chewing gum. ____15. Pakuluan ang damit na nakiditan ng chewing gum.
____16. Ilagay sa plastic bag ang mga damit na di gaanong ____16. Ilagay sa plastic bag ang mga damit na di gaanong
ginagamit. ginagamit.
____17. Labhan muna ang damit na may punit o tastas. ____17. Labhan muna ang damit na may punit o tastas.
____18. Itupi ang mga damit na may punit o tastas. ____18. Itupi ang mga damit na may punit o tastas.
____19. Higit na pumuputi ang putting damit na ikinukula. ____19. Higit na pumuputi ang putting damit na ikinukula.
____20. Mahalagang matutuhan ang wastong paglalaba sa murang ____20. Mahalagang matutuhan ang wastong paglalaba sa murang
edad pa lamang. edad pa lamang.

III. Hanapin sa hanay B ang makatatanggal ng mga mantsang nasa III. Hanapin sa hanay B ang makatatanggal ng mga mantsang nasa
hanay A. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. hanay A. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

A. B. A. B.
___21. Tinta a. yelo ___21. Tinta a. yelo
___22. Bubble gum b. sabong pampaligo ___22. Bubble gum b. sabong pampaligo
___23. Dugo c. gaas ___23. Dugo c. gaas
___24. Pintura d. gaas ___24. Pintura d. gaas
___25. Kalawang e. alcohol ___25. Kalawang e. alcohol

IV. Pagsunud-sunurin ang mga hakbang sa pamamalantsa. Lagyan IV. Pagsunud-sunurin ang mga hakbang sa pamamalantsa. Lagyan
ng titik A-E sa patlang. ng titik A-E sa patlang.
_____26. Plantsahin ang mga damit ayon sa paalalang taglay nito sa _____26. Plantsahin ang mga damit ayon sa paalalang taglay nito sa
mga etiketa. mga etiketa.
_____27. Ihanda ang mga paplantsahing damit. _____27. Ihanda ang mga paplantsahing damit.
_____28. Tiyakin malinis ang plantsa at walang kalawang. _____28. Tiyakin malinis ang plantsa at walang kalawang.
_____29. Ihanda ang plantsahan (ironing board) tiyakin na malinis _____29. Ihanda ang plantsahan (ironing board) tiyakin na malinis
ang sapin ng plantsahan. ang sapin ng plantsahan.
____30. I-set ang temperatura ng plantsa ayon sa uri ng damit na ____30. I-set ang temperatura ng plantsa ayon sa uri ng damit na
paplantsahin. paplantsahin.

shembadjh shembadjh