You are on page 1of 5

VARIA

THEMA

Esther Jacobs

■ Els Oosthoek

Interview met Esther Jacobs

Zijn digitale nomads
overal thuis?
We leven in een tijd waarin goedkope vliegtickets en communicatietechnologie de wereld
kleiner maken dan ooit. Waarom zou je nog in een dure, drukke stad wonen terwijl je ook
vanaf een tropisch eiland kunt werken? Esther Jacobs kiest er al enkele decennia voor om
locatieonafhankelijk te werken en leeft het leven van een digitale nomade. We spreken
haar in Amsterdam, in een maand met een druk reisschema: na Amsterdam staan in de
weken erna Miami, New York, Canada, Israël, Thailand en Buenos Aires op het programma.
Een kennismaking met een vrije geest, die meanderend door het leven gaat.

82 TvOO december nr. 4 2018
VARIA

plukken in Frankrijk. Pas de laatste jaren is een
Esther Jacobs (1970) studeerde massale trektocht zichtbaar van werkenden
bedrijfskunde op Nyenrode en haalde aan die over de hele wereld rondreizen. In principe
de universiteit van Florida haar master kan iedereen leven en werken waar hij of zij
antropologie. Behalve beroepsreiziger maar wil. Maar niet iedereen maakt de keus
en wereldburger is ze auteur (onder om ver weg te gaan.
andere van “Wat is jouw droom?, Wat is
jouw excuus?” en “Heb jij al een foute Roots
man?”) en geeft ze als spreker over de Esther Jacobs maakt die keus bijna elke week
hele wereld lezingen en workshops over weer opnieuw. Is het vrijheidsdrang of toeval
ondernemerschap en creatief denken. waardoor dit reizende leven ontstond? De
In haar verhaal staat het vermogen wortels liggen ongetwijfeld in haar jeugd.
centraal om keuzes te maken en meer Toen Esther zeventien was, scheidden haar
resultaat te bereiken met minder ouders, waardoor ze al vroeg op eigen benen
middelen. Esther kreeg landelijke kwam te staan. De gebeurtenis wakkerde
bekendheid door de inzamelingsactie een sterk gevoel van autonomie aan; ook
‘Coins for Care’: in 2003 werd ze voor toen al was Esther er het type niet naar om
haar vrijwilligerswerk voor dit goede bij de pakken neer te zitten. In de jaren erna
doel benoemd als Ridder in de Orde van volgde ze een BBA op Nyenrode, haalde ze
Oranje Nassau. Ook werd Esther bekend aan de universiteit van Florida haar master
via het tv-programma ‘Expeditie Robinson’ antropologie, bezocht ze tientallen landen
(editie 2005). Onlangs verscheen het en rolde vervolgens van de ene in de andere
“Handboek voor Wereldburgers”, een internationale klus. En passant zorgde ze ook
boek waarin ze haar ervaringen deelt en nog drie jaar lang voor haar twaalf jaar jongere
praktische tips geeft over leven en werk broertje.
in een nomadische werkcontext; voor
vrije geesten die zich niet willen laten Niet meer Nederlander
begrenzen door het systeem. De echte lancering van haar bestaan als
Eshter geeft workshops, lezingen en digitale nomade kwam opnieuw door een
schrijft boeken over haar werk- en impuls van buitenaf. Esther: “Het was eind
leefstijl. Hoe ontstond dit leven als digitale 2013: van de gemeente Amstelveen kreeg ik
nomade? Wat zijn de voordelen en de te horen dat ik mijn paspoort niet meer kon
nadelen? Hoe leer je een nomade te zijn verlengen omdat ik te weinig maanden per
en wat kunnen (grote) organisaties hier jaar in Nederland aanwezig was. Daar ben ik
van opsteken? in eerste instantie heel heftig tegenin gaan
vechten. Ik vond het belachelijk: ik woonde
al achttien jaar in mijn eigen koophuis. Ik
Het was ooit iets voor de allerrijksten: werd uitgeschreven uit de gemeentelijke
locatieonafhankelijk leven. In de winter basisadministratie en verloor al mijn rechten
verbleven welgestelde families in hun als Nederlander, maar niet mijn plichten. Ik
grachtenpand in de stad, in de zomer – zodra moest dus nog gewoon belasting betalen.”
de grachten gingen stinken – vluchtten ze naar Pas na een aantal maanden realiseerde
hun landgoed aan de kust. Weer veel later Esther zich dat zij de gebeurtenis ook een
was een reizend leven vooral iets voor hippies: andere draai kon geven. “Toen besloot ik
werken in een kibboets in Israël of druiven wereldburger te worden.” Maar niet zonder

TvOO december nr. 4 2018 83
VARIA

ook als een terriër te blijven vasthouden aan appartement van Esther in de Westerparkbuurt.
het oplossen van het belastingvraagstuk. Esther heeft er al een work-out in het park op
Een jarenlange juridische strijd volgde. zitten – ze heeft een personal trainer op afstand
Het belastingnummer dat Esther heeft als dus met haar iPhone en oortjes in heeft ze haar
bezoeker van Mallorca bleek uiteindelijk trainer altijd bij de hand. Het vaste ritme houdt
voldoende om afstand te kunnen doen naast het trainen in dat Esther met regelmaat
van haar Nederlandse BSN-nummer en de overlegt met haar virtual assistant. Onze
bijbehorende belastingplicht. afspraak is daarom strak gepland op een uur. De
virtual assistant is een Australische en woont
in Vietnam: ze werken al anderhalf jaar samen;
ze zien elkaar wel via Zoom of Skype, maar
Voor sommigen is mijn leven een van een ontmoeting kwam het nog niet eerder.
droom, voor anderen een “Binnenkort ben ik in Thailand en komt ze even
nachtmerrie over.”

Overal thuis
Ondanks haar vele reizen probeert Esther zich
Ondernemend bestaan ‘zo snel mogelijk thuis te voelen’. Dat betekent
Volharding kun je Esther dus zeker dat zij overal haar favoriete plekken heeft. In
toeschrijven, naast een forse dosis emotionele Amsterdam is dat naast De Bakkerswinkel
flexibiliteit. Dat heeft ze ook wel nodig in haar ook café Gezondigd: “Ik heb meestal geen
ondernemende bestaan. Esther leefde en portemonnee bij me, maar dat is geen probleem
werkte de afgelopen jaren veel vanuit Mallorca want ik heb er een lopende rekening. Ik bezoek
en Curaçao en is regelmatig in Miami omdat in Amstelveen ook altijd mijn vaste manuele
haar vader en zus daar wonen. Ze reist veel door arts: Xavier Mallens. Daar kom ik al twintig
Zuid Afrika en Thailand. “Na al dat reizen weet jaar. Als ik bel, zegt hij lachend ‘daar gaat mijn
ik van mijzelf: je kunt mij in een willekeurig land lunchpauze weer’, omdat hij mij dan tussen
neerzetten zonder geld, telefoon of vrienden en andere afspraken door helpt.” Op haar vaste
ik weet mijzelf wel te redden.” Haar reizen plant verblijfplaatsen is het niet anders. “Ik heb een
ze wel vooruit, maar niet meer dan drie tot zes vaste tangoschool in Miami en een yogaclubje
maanden. Meestal gaat ze daarheen waar werk op Mallorca.” Contact houden als ze weer
of een klus haar brengt. Zij slaapt in hotels, in verder reist gaat voor een groot deel online:
AirBnB’s of bij vrienden. Ook heeft ze inmiddels Esther is zeer actief op Facebook en Instagram.
op veel plekken favoriete Dat gaat overal tussen de bedrijven door. Ook
co-workingspaces ontdekt. “En ik reis met tijdens ons interview in De Bakkerswinkel.
weinig bagage; ik heb bijvoorbeeld in totaal De verse havermout die Esther bestelt ziet er
maar zeven paar schoenen – en daar zitten mijn superlekker uit; tik-tik-tik en ze heeft er een
tangoschoenen, slippers en regenlaarzen nog leuke foto van gemaakt en gepost op haar
bij.” Instagram-account.

Rust, ritme, regelmaat Inkomsten als digital nomad
Waar Esther ook leeft, op elke plek probeert zij Digitale nomaden heb je in alle soorten en
haar eigen ritme te hanteren. Dat blijkt ook op maten. Esther verzucht: “Een backpacker
de dag dat wij afspreken; wij ontmoeten elkaar met een laptop noemt zich ook al een
in De Bakkerswinkel in Amsterdam, vlakbij het digitale nomade.” Er zijn grote verschillen

84 TvOO december nr. 4 2018
VARIA

tussen zo’n nomade en het andere uiterste: besmettelijk. Meerdere van de cursisten die
intensief reizende ondernemers die een haar ondernemersworkshop hebben gevolgd,
grote onderneming runnen met een ‘6-figure’ hebben inmiddels het roer omgegooid. Van
opbrengst. Tijdens haar reizen ontmoet Esther hen verwacht je dat nog, daarom doe je ook
ze allemaal. Zelf heeft Esther haar BV IK een workshop. Maar Esther wakkert hetzelfde
goed op orde. Ze heeft twee appartementen principe aan bij iedereen om haar heen.
in Amsterdam die ze voor het grootste Bijvoorbeeld ook bij haar nieuwe liefde, een van
deel van het jaar verhuurt – wat haar een oorsprong Franse it-ondernemer. Hij heeft in
mooi basisinkomen geeft. Daarnaast geeft zijn organisatie het locatieonafhankelijk werken
ze workshops ondernemerschap op een geïntroduceerd en werkt tegenwoordig zelf het
cruiseschip (‘Cruise your Business’), is liefste op meerdere plekken – waaronder ook
gastspreker op verschillende conferenties en een aantal internationale co-workingspaces. De
in organisaties en houdt schrijfretraites op periode voordat hij Esther ontmoette, noemt hij
Mallorca. Ook schrijft ze met grote regelmaat; inmiddels het tijdperk B.E.: Before Esther.
ze publiceerde inmiddels 25 boeken. Ze hield
meer dan duizend keynotepresentaties en Logica in de impulsen
inmiddels twee TEDx Talks. Het leven van een Rupsje Nooitgenoeg, zo
lijkt het bestaan van Esther Jacobs misschien
Favoriete locaties op het eerste gezicht. Toch zit er onder al het
Haar huidige situatie, waarin ze van haar reizen zoeken en reizen een bodem van zorgzaamheid.
goed kan leven, maakt het mogelijk om nu Esther kreeg in 2003 landelijke bekendheid
met name op plekken te werken die ze het door de inzamelingsactie Coins for Care: ze
meest prettig vindt. Aan het begin van haar werd voor haar inzameling van E16 miljoen voor
reizende leven stond het ontdekken van nieuwe goede doelen benoemd tot Ridder in de Orde
landen centraal. Nu gaat ze graag terug naar van Oranje Nassau. Ook maakte ze in 2007
vertrouwde plaatsen – waar ze inmiddels ook deel uit van de Commissie Wijfels, die een
een wijdvertakt netwerk van vrienden heeft code voor goed gedrag ontwikkelde voor de
opgebouwd. “De locatie bepaalt wat ik waar goededoelensector. Tegenwoordig uit Esthers
doe. Te heet weer maakt je productiviteit te zorgzaamheid zich in de retreats en workshops
laag. Azië vind ik bijvoorbeeld geweldig, maar die ze organiseert voor mensen die een boek
buiten is het te warm en binnen zit je te rillen willen schrijven of die ook een reizend bestaan
bij de airco. In de zomer ben ik daarom graag in nastreven. Op haar site verzamelt ze op een
Europa. Mallorca is (buiten het zomerseizoen) onvermoeibare manier tips, sites en apps die
fijn om te zijn, maar internet is daar altijd digitale nomades ondersteunen (zie https://
een probleem. Dus daar organiseer ik mijn estherjacobs.info/blog/). En ze geeft coaching
schrijfweken. Nederland heeft van alle landen en workshops over locatieonafhankelijk werken.
waar ik reis het beste internet; in elk park heb je Een van haar nieuwe workshopproducten is het
een fantastische 4G-verbinding.” traject ‘One year to freedom’: een abonnement
voor een Facebook-groep, ‘huiswerk’ en een
Aanstekelijk maandelijkse call, als ondersteuning voor
Op haar LinkedIn-profiel zegt Esther: mensen die ook het roer willen omgooien.
“I light fires. Preferably in hearts, if necessary
under feet…”. Uit het gesprek dat wij hebben Ontwikkeling
blijkt dit volop. Met wie Esther ook samenwerkt, Haar workshops ontwikkelt Esther telkens op
haar manier van werken en leven werkt een testende manier. We praten erover en de

TvOO december nr. 4 2018 85
VARIA

vergelijking met design thinking valt: de stappen
die Esther zet lijken wel op de vijf stappen YOUR INDIVIDUAL NATURAL COMPETENCE

‘empathize’, ‘ideate’, ‘prototype’ en ’test’, waaruit
een design-thinkingproces bestaat. “Mijn ideeën
ontstaan soms door schijnbaar ongerelateerde
dingen te combineren. Bij toeval kwam ik een
heel goedkope cruise tegen, net terwijl ik mijn
schrijfweek op Mallorca aan het organiseren
was. Het regelen van accommodatie, eten en
entertainment was een hoop werk. Ik dacht: HELDER ZICHT OP
op een cruise is dat allemaal al geregeld! Toen TALENTONTWIKKELING
ben ik het idee van mijn ‘Cruise Your Business- De kunst van het ontdekken
workshop’ gaan posten op Facebook. Op mijn van echt talent.
vraag wie er zin had daar aan mee te doen, kreeg De ODC®-meting is een revolutionair
ik direct al zestig reacties. Dat was een mooi psychometrisch assessmenttool die snel
signaal om mee verder te gaan. Dus toen ben in-zicht geeft in natuurlijke onbewuste
ik het gaan organiseren en de eerste workshop drijfveren en nog te ontwikkelen natuurlijk
was meteen volle bak. Inmiddels ga ik al op talent van mensen en organisaties.
mijn vierde ‘Cruise Your Business’, dit jaar naar De ODC®-meting is gebaseerd op de
analytische psychologie van Carl Gustav
Buenos Aires.”
Jung en maakt gebruik van een unieke
combinatie van diepgaande vragen en
Comfort en ongemak instinctieve reacties op archetype beelden.
Buiten gebaande paden gaan, gaat nooit zonder
kleerscheuren. Esther put een groot deel van ODC ondersteunt op drie gebieden:
• Strategisch HR
haar veranderkracht uit de vele veranderingen
• Coaching, individueel en team
die ze zelf heeft doorlopen. Dat geeft nieuwe
• Transitie & leiderschap
perspectieven, nieuwe inzichten. Maar: “Ik
realiseer mij echt wel dat mijn levensstijl niet De ODC®-meting biedt een heldere scheiding
voor iedereen is weggelegd. De comfortzone tussen natuurlijke kracht en aangeleerd -en
is voor iedereen anders: voor sommigen is mijn daarmee kwetsbaar- gedrag;
• Geeft inzicht in natuurlijke competenties,
leven een droom, voor anderen een nachtmerrie.
ontwikkelbare competenties en moeilijk
Er zijn ook mensen die al onrustig worden van
ontwikkelbare competenties;
een ander koekje bij de koffie of een ander • Snel en grondig inzicht in iemands
merk wasmiddel.” Er is altijd een rand aan persoonlijkheidsstructuur;
een comfortzone: soms zoekt Esther die rand • Helpt succesvolle teams samen te stellen
bewust op, soms kiest ze voor vertrouwdheid. op basis van wérkelijke kwaliteiten;
Want die vertrouwdheid is gelukkig ook • Voorspelt functioneel én disfunctioneel
gedrag onder (grote) stress.
overal te vinden. Op bekende locaties; op
congressen waar vertrouwde gezichten naar
toe komen, bij vrienden van all over the world. Bel of mail ons en we nemen snel contact
Het locatieonafhankelijk werken is volwassen met je op voor de mogelijkheden voor
geworden. Net als Esther. ■ jouw bedrijf.

Els Oosthoek, redactielid TvOO
info@yinc-international.com
024 3529810
yinc-international.com

86 TvOO december nr. 4 2018

Related Interests