You are on page 1of 28

Oton Iveković

,
Smrt Petra Svačića
Oton Iveković,
Death of King Petar Svačić
(1894)
Moderna galerija,
Zagreb / Modern Gallery,
Zagreb

150

Istraživanja
likovnih umjetnosti
19. i 20. stoljeća

I
Ivanka straživanjima likovnih umjetnosti 19. i 20. stoljeća
Reberski na Institutu za povijest umjetnosti prethodili su prvi
incijalni istraživački napori istraživača pri Odsjeku
za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagre-
bu. Prof. Grgo Gamulin pokrenuo je na katedri za povijest
umjetnosti novoga vijeka već u prvim poratnim godinama
istraživanja novije i moderne umjetnosti, doslovce na po-
sve neobrađenom polju. Da je bila doista riječ o kretanju od
nulte točke, dovoljno govori činjenca da osim jedne nepot-
pune monografije Artura Schneidera o Miroslavu Kralje-
viću, kratkog pregleda Ljube Babića Umjetnost kod Hrvata
u XIX. stoljeću (1934.), uz raspravu o Vjekoslavu Karasu
(Kassovitz-Cvijić) iz 1928. te jedne ozbiljne monografije o
Robertu Frangešu s kulturnohistorijskim prikazom epohe
(Z. Marković), uz još nekoliko gotovo zanemarivih studija
i likovnih kritika pretežno na kroničarskoj razini, o tom
umjetničkom razdoblju nisu postojale relevantne znan-
stveno utvrđene spoznaje. Pokušaj prevladavanja goleme
zaostalosti, hvatanja u koštac s nerasvijetljenom novijom
likovnom prošlošću i to u ondašnjim, za nacionalnu huma-

151

containing a cultural and histori- ment of Art History of the Faculty cal depiction of the epoch (Zden- of Humanities and Social Scienc. was literally uncultivated. Grgo art critiques. as is of such an undertaking would be evidenced by the fact that there relatively inappropriate for na- were simply no relevant. one serious History. also demonstrated the necessity a short overview by Ljubo Babić of the Institute’s establishment. carried out sion on Vjekoslav Karas (Kassovitz at the Institute of Art – Cvijić) from 1928. tional studies in humanities. were preceded by initial monograph on Robert Frangeš research efforts at the Depart. 152 . aside from: one preceded the research and deter- incomplete monograph by Arthur mined its subsequent course. This revealed that the circumstances meant starting from scratch. The at- History of Art of the Modern tempt to overcome the immense Era) began research into recent backwardness. ka Marković). these endeavours not only artistic period.The Studies of the Fine Arts of the 19th and 20th Centuries T Ivanka Reberski he studies of the fine on The Art by Croats in the Nine- arts of the 19th and 20th teenth Century (1934). Already during the almost insignificant studies and early post-war years. which were mainly Gamulin (at the Department of on the level of chronicles. but Schneider on Miroslav Kraljević. schol. Prof. along with a few es in Zagreb. and tackle the un- and modern art on a field that charted area of recent art history. As arly established insights into this such. a discus- centuries.

). Vera Horvat Pintarić i Božidar Gagro. koji je već 1946. dali su prve rezultate još prije osniva- Moderna galerija. nego (Gundulić zamišlja Osmana) je predodredio neophodnost osnivanja Instituta. koji su se bavili umjetnošću 19. i 20. Vlaho Bukovac. Ga- mulin je ubrzo postao istinski “spiritus movens” i pokretač istraživanja. Gamulina.). prvotno na Odsjeku. Njima se pridružio znatan broj vanjskih suradnika u Zagrebu i u regionalnim središtima. neumorno okupljajući povjesničare umjetno- sti iz cijele Hrvatske oko male znanstvene jezgre. a potom i Zvonko Maković. Zagreb (1953. stoljeća: Radoslav Putar (kraće vrijeme). a kasnije na Institutu za povijest umjetnosti. i 20. Osim Grge Gamulina u istraživanjima su s različitim inten- zitetom sudjelovali drugi znanstvenici i profesori s Odsje- ka za povijest umjetnosti. ponajprije Osijeku. ne samo da je pret- Gundulićev san hodio istraživanjima i određivao njihov kasniji tijek. Marinu Tartaglii (1955. stoljeća.) i Ignjatu Jobu (1961. Osamljeni napori prof. Rijeci i Splitu.Vlaho Bukovac. Zagreb / Modern nja Instituta objavljenim monografijama o Jurju Plančiću Gallery. nistiku posve nepriličnim okolnostima. 153 . ko- jima je uspostavljen metodološki model za sustavni mono- grafski prikaz života i djela umjetnika 19. godi- Gundulić’s Dream ne započeo s prikupljanjem dokumentacije za nekoliko mo- (1894) nografskih zahvata.

Gamulin soon became a truly “moving spirit” and the driving force of the research. ades of the 20th century served as Bela Čikoš Sesija. The publication of the monographs on Juraj Plančić (1953). he assigned the monograps concerning the indi.e.. Oplakivanje Krista rion in the process that sought to Bela Čikoš Sesija. Marin Tar- taglia (1955) and Ignjat Job (1961) established a methodological model for a systematic mono- graphic overview of the lives and works of the 19th and 20th century artists. encouraging energy led to a con- 154 . at the Institute of Art History.The solitary efforts of Professor Gamulin. produced the first results even before the founding of the Institute. still-unexplored topics to his vidual artists. tire- lessly uniting art historians from all of Croatia around a small core of scholars: initially in the Depart- ment and. lay. as a doctoral mental research. also Zvonko Maković. eral situation with the lack of pre. the foundations Lamentation of Christ I (1897) From the very beginning. Vera Horvat Pintarić and Božidar Gagro. They were additionally joined by a significant number of associates from Zagreb and re- gional centres. the critical theses mentor. other scholars and pro- fessors from the Department of Art History were also involved in the research concerning the art of the 19th and 20th century. who begun collecting documentation for several mono- graphs already in 1946. another time-based priority crite. research program. with varying levels of intensity: Rado- slav Putar (for a shorter period). The first ally expanded and organized the priority was given to the funda. and. students. Moderna galerija. Apart from Grgo Gamulin. for the future history of art. Professor Gamulin’s the 19th century and the first dec. Gamulin gradu- the research program. As a matter of fact. later. i. especially Osijek. Rijeka and Split. Zagreb the main strategic directions of of the Institute. later. From his position as a univer- Zagreb / Modern vious solid knowledge imposed sity professor and the director Gallery. step-by-step. the gen.

I. Poticajna energija prof. Od samog početka opće stanje (ne)obrađenosti diktiralo je glavne strateške pravce istraživačkog programa s priorite- tom fundamentalnih istraživanja na monografskoj obra- di pojedinih umjetnika. Gamulina dovela je do koncentracije povjesničara umjetnosti. i prvih desetljeća 20. Zagreb / Modern Gallery. vremenski odreditelj prioriteta. Francesca da Rimini (Francesca and Paolo) (1908–1909) Moderna galerija. Francesca da Rimini (Francesca i Paolo) Mirko Rački. Zagreb 155 . kako bi se korak po korak zidali temelji za buduću povijest umjetnosti. stoljeća bio je drugi. koji su posta- li znanstveni oslonac u idućoj fazi dinamične istraživačke Mirko Rački. a razdoblje 19. od doajena struke do perspektivnih mladih istraživača. Iz svoje pozicije sveučilišnog profesora i direktora In- stituta Gamulin je postupno širio i organizirao istraživački rad te kao mentor svojim doktorandima raspoređivao ne- obrađene teme.

Research into the paint- century held – from Vjekoslav ing of the 19th century in Varaždin Karas and Mihael Stroy to Milivoj (Ivy Lentić) and the Osijek School Uzelac and Vilko Gecan. Vladimir Becić. Zagreb monographs were completed ers of Dalmatia were published and retrospective exhibitions of (Kruno Prijatelj. some 156 . the affirmation of commenced. and the first half of the twentieth 1992). Female Nude with stage of the dynamic research first analyses of the overall art Newspaper evolution. became a backbone of development. which resulted in (1907) the Institution’s scholarly work. this way. 1964) as well as important protagonists of the those on the painting of the 19th Croatian art scene from the 19th century in Rijeka (Boris Vižintin. At the of Painting (Oto Švajcer) also same time. novinama searchers who. In more complex. during a relatively short overviews of fine art production. Ženski akt s profession to promising young re. regionally-based Moderna galerija.centration of art historians at the Naïve Art of the so called “Hle. Gallery. the Studies on the Classicist paint. from the doyens of the bine School” also began. Institute. The research program gradu. Zagreb / Modern period of about fifteen years. in the subsequent ally expanded to include the Vladimir Becić. Moreover.

Objavljene su studije o klasicističkim slikarima Dalmacije (Kruno Prijatelj. Karasa i Mihaela Stroya do Milivoja Uzelca i Vilka Gecana. u realtivno kratkom razdoblju od Moje gnijezdo petnaestak godina. dovršene su monografije ili održane re- Vlaho Bukovac. Zagreb / Modern Istodobno je započela i afirmacija naivnog slikarstva tzv. Započela su također istra- živanja varaždinskog slikarstva 19.Vlaho Bukovac. Neka od opsežnijih istraživanja Instituta već su tada sretno povezana s uspješ- no realiziranima izložbenim projektima.) i o slikarstvu 19. Na taj način. od Vjekoslava Moderna galerija. poput Slikarstvo 19. evolucije. i prve polovice dvadesetog stoljeća. Gallery. stoljeća (Ivo Lentić) i osječke slikarske škole (Oto Švajcer). stoljeća u Hrvatskoj u Galeriji suvremene umjetnosti 157 . Program istraživanja postupno se širio na prva “sondi- ranja” umjetničkog razvoja.). Zagreb “hlebinske škole”. 1992. trospektive značajnih protagonista hrvatskog slikarstva s My Nest (1897) kraja 19. koja su urodila prikazima kom- pleksnijih regionalno obuhvaćenih pregleda likovnog stva- ralaštva. 1964. stoljeća u Rijeci (Boris Vižintin.

II After the early retirement of Prof. Boris Kelemen. held at the Gal- lery of Modern Art (Anka Simić- Bulat. During the seventies. the Institute gradually began to stand on its own feet. K. was the leader of the projects and programs in this area. Through the process of “rejuvenation” and the training of younger scholars. 1961). Putar and B. In this context. the research nucleus of this part of its program increasingly strengthened. Vižintin. significant event was the “recruiting” of Tonko Maroević (who came from the Department of Art History) – one of the most eminent contemporary Croatian art historians and theorists of the painting and sculpture of the 19th and 20th century. through the recruitment of young researchers. Meanwhile. such as: The Painting of the 19th Century in Croatia. and The Medal in Croatia. of the Institute’s extensive in- vestigations were already then conveniently associated with successful exhibition projects. However. Grgo Gamulin in 1972. the results were more complex overviews and historical reviews. the thematic fields of study constant- ly expanded. Ivanka Reberski became involved in the scholarly research and. it was only to- 158 . from 1991 to 1995. 1965). Prijatelj. R. the research continued along well- established lines. held at the Strossmayer Gallery (Vinko Zlamalik. Although after the political events of 1971 the so- cial and political climate was gen- erally unfavourable for the Insti- tute.

godi- ne društveno-politička klima nije bila tomu najnaklonje- nija. (A. godine istraživanja su nastavljena dobro utrtim tokovima. 1961. Grge Gamuli- Zagreb / Modern Gallery. a rezultat su bili kompleksniji prikazi i povijesni pregledi. danas jednog od najeminentnijih povje- Bela Čikoš Sesija. Iako nakon sudbonosne 1971. K. B. Pont des Arts (1908) II. Zagreb / Modern No. Kelemen. stoljeća. Sandre Križić Roban. U Bela Čikoš Sesija. Pritom su se neprestano širila tematska polja znanstvenog proučavanja. Zagreb na 1972. Putar i B. sničara i teoretičara slikarstva i kiparstva 19. Vi- Josip Račić. Institut se procesom pomla- đivanja i osposobljavanja mladih znanstvenika postupno osovio na vlastite noge. R. koja je od 1991. žintin.). do 2005. 1965. Pe- 159 . dolaskom perspektivnih mladih Gallery. Athena and Psyche – Sedamdesetih se godina u znanstvena istraživanja Inspiration uključila Ivanka Reberski. godi- (1989) Moderna galerija. Prijatelj. Simić-Bulat. Nakon prijevremenog umirovljenja prof. tom smislu značajan je bio prelazak s Odsjeka na Institut Atena i Psiha – Nadahnuće Tonka Maroevića.) i Medalja u Hrvatskoj u Strossmayerovoj ga- Pont des Arts Josip Račić. Zagreb istraživača – Ljiljane Kolešnik. ne vodila znanstvene projekte i programe s tog područja. i 20. Moderna galerija. leriji (Vinko Zlamalik. zapošljavanjem mladih istraživača istraživačka jezgra ◀ ove programske dionice na Institutu sve je više jačala. tek potkraj razdoblja.

Grgo and well-developed art criticism Gamulin was able to fully con- 160 . it became pos- the arrival of promising young sible to undertake the first his- researchers – Ljiljana Kolešnik. Petar Prelog the systemic interpretation of fine and Irena Kraševac – that the art phenomena and groups within conditions created for the Insti. Zagreb The Print Collection of National and University Library. innovative artistic increasingly rare involvement of discourses beyond the traditional external experts. series of monographic studies After his retirement. the realm of modern and contem- tute to carry out the research porary painting and sculpture. with and essay writing. program on its own. plakat. Hrvatski proljetni salon. Based on the concepts of painting or sculpture already advanced results in the also started posing a new chal- field of fundamental research. Zagreb ward the end of this period. with the Furthermore. torical retrospections as well as Sandra Križić-Roban. lito­­grafija Tomislava Krizmana Tomislav Krizman. poster for the exhibition of the Croatian Spring Salon (1916) Grafička zbirka Nacionalne i sveu­či­liš­ne knjižnice. the lenge to researchers.

Zagreb nog slikarstva i kiparstva pristupiti prvim povijesnim re- trospekcijama i sustavnijoj interpretaciji likovnih pojava i grupacija.Zlatko Šulentić. Na temelju već po- Man with Red Beard odmaklih rezultata fundamentalnih istraživanja. Kao istraživački izazov otvaraju se i novointoni- rani umjetnički diskursi izvan tradicionalnog slikarskog ili kiparskog koncepta. i prve polovice 20.) i Hrvatsko kiparstvo 19. stoljeća. niza mo- (1916) nografskih studija i dobrano uznapredovale likovne kritike Moderna galerija. Gamulin je rasvije- Museum Varaždin tlio i valorizirao osobne poetike suvremenog hrvatskog ki- 161 . stoljeća u četiri knjige (1987.). rjeđe sudjelovanje vanjskih suradnika. Portret slikara Vene Pilona prvi sustavni povijesnoumjetnički pregled slikarstva i ki- Ivo Režek.–1995. koji se nakon umirovljenja mogao u potpunosti posvetiti znanstvenom radu. i 20. tra Preloga i Irene Kraševac – stvorene su pretpostavke za Čovjek s crvenom izvođenje istraživačkog programa vlastitm snagama. i 20. nizom kritičkoteo- Gradski muzej Varaždin / City rijskih studija u knjizi Itaka koja traje. i esejistike. Nadalje. kipara i likovnih pojava na hrvatskoj likovnoj sceni (1925) 19. stoljeća (1999. Portrait parstva novije epohe s prikazom svih imalo značajnijih sli- of Painter Veno Pilon kara. Grgo Gamulin. Ivo Režek. uz sve bradom Zlatko Šulentić. bilo je moguće u domeni modernog i suvreme- Zagreb / Modern Gallery. dovršio je veliku seriju Hrvatsko slikarstvo 19.

theoretical studies in the book With the intention of prompt- The Lasting Ithaca. ed. property. Women Croatian Painting of the 19th and in the editions Glosses to Ithaca Bathers with a Child (1926) 20th Century (1987–1995) and The and On Ithaca – the World Sacred. 1997). / Croatian Sculpture of the 19th and he morphologically resolved and Zagreb Private 20th Century. lowed by that of Tonko Maroević nomenon of any significance that who wrote the first anthological existed as part of the Croatian review of 19th and 20th century art scene of the 19th and the first sculpture in Croatia (in Thousand half of the 20th century. Years of Croatian Sculpture. These publications enmeshed significant contribu. consequently.centrate on his academic work evaluated the personal poetics of Ivo Režek. he clarified and ly exploring and publicly present- 162 . privatno vl. through a series of critical Igor Fisković. Zagreb. Kupačice s djetetom large edition in four volumes: The By using the same essayistic style Ivo Režek. more. and. His work was fol- painter. which depicted every 20th century. completed a contemporary Croatian sculpture. Further. Zagreb represented the first systematic tions of contemporary artists into art-historical overview of the a layered system of painting idi- painting and sculpture of the omatics of the second half of the recent era. sculptor and fine art phe. Zagreb.

Split Oton Postružnik. Zagreb / Modern Gallery. Klek Oton Postružnik.Marino Tartaglia. Combing (1925) Umjetnička galerija. Češljanje Marino Tartaglia. Klek (1929) Moderna galerija. Split / Gallery of Fine Arts. Zagreb 163 .

phenomena from “The Realisms Gallery.ing the most important sections cies of European scholarship. became involved in the projects examined and interpreted. with international trends – were Moderna galerija. and artists of recent painting major artistic phenomena of the Moj rodni kraj and sculpture. of published monographs and not to mention a large number of retrospective exhibitions featur. shorter texts in scholarly journals. ing prominent artists of the 19th professional publications and and 20th century. the Institute’s modern period – when “national Ljubo Babić. Moreover. the spirit of the general tenden. Zagreb spectives organised by museums of the 1920s (magic-classic-ob- and galleries and led by the Art jective)” to the “Nova slika” (lit- Pavilion (Umjetnički paviljon) erally: New Painting) in Croatian in Zagreb. Since 1976. in exhibition catalogues. This collaboration painting of the 1980s were also resulted in a respectable series presented in the form of studies. The Zagreb / Modern of large-scale thematic retro. with her project Visual Commu- 164 . all Ljubo Babić. researchers and associates. to. art” was formed and intertwined My Homeland (1936) gether with the technical service.

) objavio prvi an- tologijski pregled kiparstva 19. Mila Kumbatović. U napregnutom nastojanju da se što promptnije obra- de i javno prezentiraju najvažnije dionice i ličnosti novi- jeg slikarstva i kiparstva. i 20. istim esejističkim stilom morfološki je razriješio i umrežio značajnije osobne doprinose suvremenih slikara u slojevi- ti sustav slikarskih idiomatika druge polovice 20. stoljeća. World of Stone V (1961) Moderna galerija. Zagreb 165 . zajedno s tehničkim servisom. parstva. uključili su se u izlagačke projekte velikih tematskih retrospektiva mu- zejsko-galerijskih ustanova predvođenih Umjetničkim Mila Kumbatović. U edicijama Glose za Itaku i Na Itaci – Svijet otajni. Na njega se nadovezao Tonko Maroević koji je u zborniku Tisuću godina hrvatskog kiparstva (1997. znanstvenici Instituta i njegovi suradnici. Svijet kamena V. stoljeća u Hrvatskoj. Zagreb / Modern Gallery.

166 .

privatno vl. Necropolis 8mog čula (1998/1999) Nives Kavurić Kurtović. / Zagreb. Nekropola Kurtović. Private property 167 . vlasništvo autora Belle of the 8the Sense Owned by the painter (1965) Zagreb.Nives Kavurić Matko Vekić. Ljepotica Matko Vekić.

The fields of debate Croatian Art and Art Criticism of were redefined. Zagreb 168 . In the nineties. thereby number of important studies. Zagreb / Museum of Contemporary Art. issue-related Marijan Jevšovar.nications and Design. phenomena. Siva površina Marijan Jevšovar. the profession. those scientists of the Institute jana Kolešnik opened yet another who were oriented toward the new field of research through studies of modern and contem- her analyses of women’s artistic porary art practices initiated new poetics and established. 2006) – was funda- Pintarić unlocked a completely mentally important. intact field of research. Ljil. Gray Surface (1960–1962) Muzej suvremene umjetnosti. the innovating methodological tools theoretical and methodological in line with recent demands of aspects of the feminist approach. Vera Horvat the 1950s. inaugu- rating the studies concerning the III new media in Croatian and world During the previous twenty years. This was the time Her monograph – devoted to the of the re-examination of the pre- developments of Croatia’s artistic viously created overview of indi- scene during the sensitive period vidual contributions and fine art of 1950s (Between East and West. with a thematic breakthroughs. art practices.

S projektom Vizualne komu- nikacije i dizajn Vera Horvat Pintarić otvorila je od 1976. Well of Life istaknutih umjetnika 19. u duhu Zagreb (1905) općih europskih znanstvenih tendencija. Studijski su prikazani fenomeni od “Realizama dvadesetih godina (magično-klasično-objektivno)” do “Nove slike” u hrvatskom slikarstvu osamdesetih godina. Osim toga. istražene su i interpretirane sve važnije umjetničke pojave toga razdo- blja u kojem se formira moderna nacionalna umjetnost i u kojem se ona isprepliće s internacionalnim strujanjima. U toj suradnji nastao je uistinu respektabi- Zdenac života lan niz objavljenih monografija i retrospektivnih izložaba Ivan Meštrović. odnosno katalozima izložbi.Ivan Meštrović. Objavljeno je mnoštvo radova u znanstvenim i stručnim publikacijama. i 20. paviljonom. godine posve intaktno polje likovnih izričaja i inaugurira- la istraživanja novih medija u hrvatskoj i svjetskoj umjet- ničkoj praksi. Jedno od novih polja istraživanja otvorila je devedesetih godina Ljiljana Kolešnik analizom ženskih 169 . stoljeća.

and morphological aspects were tional methods of representation. These subjects. with of her critical scholarship. interdisciplinary and comparative with the exploration of new me. the phenomena of con. The scholarly interest dia and contemporary modes of Muzej suvremene expanded beyond the temporal artistic expression. which was structures of contemporary art one of the main preoccupations practice”. generally elude conven. sidered “historical distance”. which is usually con. by and summarise the completely Zagreb taking into account the recent unorganised and. Vojin Bakić. Light Forms (1968) approach. art phenomena of the late 20th ceptual art. deepened and interpretation was Furthermore. particularly umjetnosti / Museum distance. and the “complex and early 21st century. at the time. into the national art history of 170 . their non-traditional forms of ex. Gathering these insights pression. still developments on the multimedia insufficiently homogeneous fine scene. Sandra Križić Roban Svjetlosni oblici based on a more comprehensive – who was especially concerned Vojin Bakić. photography – sought to interpret of Contemporary Art.

III. Znanstveni interes proširio se onkraj vremen- ske distance koja se uobičajeno smatra “povijesnim odma- kom”. Na karti i u povijesti moderne i suvreme- ne umjetnosti ona. i početka 21. U posljednjih dvadesetak godina znanstvenici Instituta. produbljuju se pro- blemski i morfološki aspekti. Tumačenje i sažima- nje posve nesistematiziranih i još nedovoljno homogenih likovnih fenomena s kraja 20. Hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina. st. U ovom razdoblju i na no- 171 . Zaokruživanjem nacionalne povijesti umjetnosti 19. inicirali su nove tematske proboje. Nastupilo je vrijeme revalorizacije prethodno stvorene slike o pojedinačnim doprinosima i likovnim fenomenima. stoljeća jedna je od znanstvenokritičkih preokupacija Sandre Križić Ro- ban. Nanovo se definiraju polja rasprave. Od temeljnog je značaja njezina monografija posvećena zbivanjima na umjetničkoj pozornici Hrvatske u osjetlji- vom razdoblju pedesetih godina (Između Istoka i Zapada. osim usamljenih pojedinačnih proboja. kao i umjetnost gotovo svih istočnoeuropskih zemalja koje su se nakon 1945. koja osobito istražuje nove medije i suvremene načine umjetničkog izražavanja. zahvaćajući u recentna događanja na multimedij- skoj likovnoj sceni. 2006. posebice fotografiju. Nemilim geopolitičkim okolnostima od kraja Drugog svjetskog rata naovamo recentna hrvatska umjetnost. okrenuti istraživanjima moderne i suvremene umjetnič- ke prakse. u fenomene konceptualne umjetnosti i “složene strukture suvremene umjetničke prakse”.). godine nalazile u socijalističkom bloku.umjetničkih poetika. koje netradicionalnim oblicima izražavanja izmiču konvenci- onalnim metodama predstavljanja. inovirajući metodološke alate u skladu s recentnim zahtjevima stru- ke. uspostavljene su faktografske i znanstveno-inter- pretacijske pretpostavke za njezino integriranje u umjet- nički kontekst europskog kulturnog prostora. ostala je do- brim dijelom isključena iz povijesti umjetnosti europskog kulturnog kruga. a interpretacija se zasniva na obuhvatnijim interdisciplinarnim i komparativnim pristupima. dosad gotovo da nije postojala. uspostavivši s nekoliko značajnih studija teorijsko-metodološki aspekt feminističkog pristu- pa. i 20.

Thanks to the overall efforts European countries belonging and activities – especially those to the socialist bloc after 1945 of younger researchers. it was practically Radovani. such as – remained. Ljiljana Kolešnik. the academician Tonko 172 . Petar Prelog and. new foundations of some more Zagreb / Modern nate geopolitical circumstances specific efforts to that effect. to a large extent. the Gallery. Radovani.the 19th and 20th century estab. and on the Moderna galerija. excluded from the European cir. aside from isolated individual Kosta Angeli lished the factual and scholarly/ breakthroughs. Križić Roban. Irena Kraševac. of course. Dunja I interpretative preconditions for non-existent on the map and in Kosta Angeli its integration into the artistic the history of contemporary art. Zagreb that occurred after World War II. international affirmation of con- the recent Croatian art – as well temporary Croatian art finally be- as the art of almost all Eastern gan. S. Due to the unfortu. cle’s history of art. environment. At the time. Dunja I (1957) context of the European cultural During this period.

dakako. akademika Grobničko Polje Tonka Maroevića. Sandre Križić Ro- to the Podhum Victims. posebno Šime Vulas. izložbama i prezentacijama najistaknutija imena i fenomeni novijeg hrvatskog slikarstva i kiparstva.Šime Vulas. Monument mlađih znanstvenika. ban. Ta sakralna di­­ onica ravnopravno je obrađena u prikazima i studijama Ivanke Reberski uz velike retrospektive sakralne umjet- nosti: Sveti trag – 900 godina umjetnosti Zagrebačke nadbi- skupije (1994. stoljeća koja je u nedavnoj proš- losti. vim temeljima započeli su napokon određeniji napori oko Spomenik pod­ međunarodne afirmacije hrvatske umjetnosti suvremenog hum­skim žrtvama. Irene Kraševac. također uglavnom ostala izvan znanstvene obrade. koja je bitno obi- lježila slikarstvo hrvatske moderne.). Iz no- vijega doba treba u tom sklopu navesti izložbu i međuna- rodni znanstveni skup Zagreb–München (2009. promoviraju se na međunarodnim sku- (1970) povima. pod utjecajem ideologijskih netrpeljivosti. obljetnici Akademije u Münchenu. Zahvaljujući angažmanu i aktivnostima. Petra Preloga i. Ljiljane Kolešnik. Grobničko polje doba. U sklopu velikih interdisciplinarno zahvaćenih retro­ spekcija i revalorizacija došla je na red i dionica sakralnog slikarstva i kiparstva 20. Mir i dobro – umjetničko naslijeđe Hrvatske 173 . posvećen 200.).

Religious painting and sculpture were promoted at inter. sculpture of the 20th century have national conferences. of Naïve Art. As part of major interdisciplinary The Recent Religious Art (Željka Deer in the Forest projects of retrospections and Čorak. (1956) revalorisations. has remained largely un- temporary Croatian painting and explored. retrospectives: The Sacred Token hibition and international con. ance.Maroević – the most prominent influence of ideological intoler- names and phenomena of con. – Nine Hundred Years of Art of the ference Zagreb–Munich (2009). Tonko Maroević. under the the studies of the most promi. Zagreb / of the 20th century – the segment Art Topography of Croatia and in Croatian Museum that in the recent past. Jelen u šumi painting of Croatian Modernism. well as in the panoramic overview Ivan Generalić. Pax dedicated to the 200th anniver. Archdiocese of Zagreb (1994). the Croatian Franciscan Province of which greatly influenced the Ss. we should Reberski and included in major mention in this context the ex. et bonum – the Artistic Heritage of sary of the Academy in Munich. this subject was also Hrvatski muzej naivne come for the study of religious art presented as part of the edition umjetnosti. 2006). Zagreb 174 . exhibitions been appropriately considered in and presentations. With respect overviews and studies by Ivanka to more recent times. the time has also In addition. Cyril and Methodius (2000) as Ivan Generalić.

Ivo Dulčić. stoljeća. poput Ive Dulči- Health ća. Christ Maroević. 2002.). od ranog Ivana Meštrovića (Irena Kraševac. Brune Bulića i drugih. Split.) do Lju- 175 . kojima se tako- (1959) đer posvetila Ivanka Reberski. U intenzivnom pri- marnom monografskom i revalorizacijskom postupku teš- ko je i nabrojiti sve umjetnike kojima su se bavili istraživači.) ili u panoramskom Kralj. 2006. Krist provincije sv. na manje poznate umjetnike i nedovoljno istražene likovne dionice. Davno uhodana monografska istraživanja. Ona je našla svoje mjesto u okviru edicije the King. i prvoj polovici 20. Ćirila i Metoda (2000. uz poneki dug 19. Zlatka Šulentića. usmjerila su se na su- vremenije osobne doprinose. Split. Tonko Gospe od Zdravlja Ivo Dulčić. Church Umjetničke topografije Hrvatske i u obradama opusa slikara of Our Lady of Good koji su se posvećivali sakralnoj umjetnosti. crkva prikazu Novija sakralna umjetnost (Željka Čorak.

tute’s research achievements. 1984). Kraševac. S. thoroughness of the overview as. Prelog. arly explorations. dialectical approach to the study topics in the capital work phenomenon of the artist. from which the future history of The long list of monographic art will draw. this theoretically examined the urgent speaks volumes for the depth and question of the “crisis” of paint. in ern and contemporary art in the the best possible way. one should ments (2010). which first began at the Roban. 176 . Reberski. ing in the 20th century and “some some fifty years earlier. Prelog has the 19th and the 20th century. onstrate the level of the Insti- 2002) to Ljubo Babić (I. as well as its scholarly potential. Čorak. Bruno Bulić and others to dynamic developments of vari- whose works Ivanka Reberski has ous tendencies in the contem- also dedicated her interest. we can say that the afore- in the current periodicals. researchers of mod. Zlatko sponding to and explaining the Šulentić. the fifty- framework of the Institute’s re. Reber. the monographic studies discourse relative to the period – already well under way – have itself. to confirm and dem- Ivan Meštrović (I. studies includes the artists from Finally.nent authors of religious art. Maroević. sis was formed for further schol- er-known artists and the under. It was the first mention a monograph on the complete synthesis of art crea- painter Matko Vekić. by raising in regards to the period of the the level of the widely spread 19th and the first half of the 20th art critiques and using a critical century. Maroević. the less. one should note the multilayered As a model example of this and synthetically interpreted new. By interpreting Vekić’s with an impressive one-third of basic – “painting” – medium of the entire content devoted to artistic expression. P. As a result. and the 20th century national fine I. art production. Prelog – have been re- tably painters as Ivo Dulčić. as a source researched segments of fine art. and P. the Croatian Art: History and Monu- art and the society. Kolešnik. porary arts scene as they were With only a few exceptions occurring. Monuments have completed. 2010) and Boris Bućan (T. Lj. year-long evolution of the 19th search programs – T. As a conclusion Through a series of critical to this summary and incomplete reviews and studies published review. ski. prepared by tion on the territory of Croatia. a kind of chronotaxis or rele- primarily focused on more recent vant primary-level referential ba- personal contributions. P. so mentioned contributions to the abundant that they cannot even edition Croatian Art: History and be counted. Križić art study. Ž. no. Kraševac Institute of Art History. I. it was a key problems of contemporary completely unexplored area of society”.

Povijest i spomenici na najbolji način zaključuju pedeset go- dina dugu evoluciju istraživanja nacionalne likovne umjet- nosti 19. kao građa iz koje će crpsti buduća povijest umjetnosti. što dovoljno govori o dubini zahvata i cjelovitosti prikaza tog. Ljiljana Kolešnik. stolje- će zauzima impozantnu trećinu opsega. Na kraju ovog sumarnog i nepotpunog prikaza možemo kazati kako navedeni prilozi u ediciji Hrvatska umjetnost. koju je pri- redio Petar Prelog. relevantna primarna referencijalna osnova za daljnja znanstvena proučavanja. ali i znanstvenih potencijala Instituta. 177 . valja prizvati slojevito obrađene i sintezno interpretirane studije u kapitalnom djelu Hrvatska umjetnost. Sandra Križić Roban. Riječ je o prvoj cjelovitoj sintezi umjet- ničkog stvaralaštva na tlu Hrvatske u kojemu 19. znanstvenici koji se u okviru istraživanja Instituta bave modernom i suvremenom umjetnošću. 2010. Naime. katalozima izložaba i dnevnom tisku. u hodu su neprekidno reagirali i obrazlagali dinamična kre- tanja različitih tendencija na suvremenoj likovnoj sceni. stoljeća i “neke ključne probleme suvremenog društva”.be Babića (Ivanka Reberski. Naposljetku. kri- tičkim diskursom iz samog vremena. Kao ogledni primjer novog dijalektičkog pristupa fenomenu umjetnika. Petar Prelog teorij- ski propitkuje goruće pitanje “krize” slikarstva tijekom 20.). Ton- ko Maroević. pedesetak godina prije posve neobrađenog područja umjetničke produkcije. stoljeća Instituta za povijest umjetnosti. ovdje valja navesti monografiju slikara Matka Vekića. Željka Čorak. podižući nivo razgranate likovne kritike. 1984. i 20. u potvrdu i posvjedočenje dosegnutog stupnja istraženosti.) i Borisa Bućana (Tonko Maroević. Povijest i spomenici (2010. umjetnosti i društva. Ivanka Reberski.). Nizom likovnokritičkih prikaza i studija u tekućoj peri- odici. formulirala se svo- jevrsna kronotaksa. i 20. Na taj način. tumačeći Vekićev temeljni “sli- karski” medij umjetničkog izražavanja. Irena Kraševac i Petar Prelog. koje je krenulo od nulte točke. koje nije mo- guće ni pobrojiti.

Related Interests