You are on page 1of 4

EIPHNOAIKEIO A0HNON

AIAAIKArlA nEPIOYrlAKON AIA<l>OPON


ANAKOnEr

Ap18µ6c; mTOcpam:wc; J /0 C /2018

TO EIPHNOlllKEIO A0HNON

LUYKPOT�8r]K£ OTTO Tr]V E1privooiKr] KWVOTOVTiva MTTOslOVE/\OU, Tr]V OTTOia 6p10£ ri


np6£opoc; TOU Tp1µ£Aouc; LUµ�ouAiou 111£U8uvoric; TOU E1pr]VOOIK£iou A9rivwv KOi Tr]
1paµµmta Km£piva MaA,voptTOu.
LUV£Opiao£ oriµ601a OTO OKpom�p,6 TOU one; 31 OKTW�piou 2018, y1a VO OIKCl0£1
Tr]V UTT08£0r] µ£TO�U:

Tou avaK6rr1 ov1 oc;, navay1WTrJ Ap�aviTrJ TOU A9avooiou, KmoiKou XaAKioac;, oo6c;
Kp1£sWTOU op. 4, µ£ A<t>M 012149530, 0 OTTOioc; TTOpOOTCl9r]K£ 010 TOU TT/\r]PE�ouoiou
01Kr]y6pou TOU /\£WV!OO LTaµou.

Tric; Ka8' ric; 'l avaKOlT�, Tric; Avwvuµric; TpOTTEslK�<; Ern,piac; µ£ Tr]V £ TTwvuµio
«TPAnEZA nEIPAlnr A.E.», TTOU £0p£U£1 OTr]V A9�va, oo6c; AµEplK�<; ap18µ6c; 4, KOi
£KTTpOOWTT£iTOI v6µ1µa, ri OTTOia 0£V TTOpOOT08r]K£.
0 OVOKOTT TWV, µ£ Tr]V £ VWTTIOV TOU 111KOOTr]piou OUTOU UTT' ap18µ6v KOT08EO£W<;
44713/1070/24-5-2018 OVOKOTT� TOU, OIOOIKOOia<; TTEplOUOIOKWV OIO<pOpWV, S�Tr]OE 000

0£ OUT�V TTEPIEXOVTOI.

H u TT69£0rJ, KO Ta TrJV op108£ioa we; avw 01Ka01µ0, £K<pwv�9rJKE aTT6 TO 01K£io mvaK10
KOTCX Tr] 0£1pa £yypa<p�<; Tr]<; 0£ OUTO, £TTOKO/\OU8r]O£ OUs�Tr]OrJ OTTW<; OVO<pEp£TOI OTO

TTpOKTIKCX KOi TO LilKOOT�plO O<pOU

M£/\£Tr]O£ TrJ 01 Koypacpio,

LKE<p TrJKE ouµcpwva µ£ TO N6µo

ATT6 TrJV UTT' ap18µ6v 8262 B' /2018 EK8£0r] £TTl000£W<; TOU OIKOOTIKOU £ TTlµ£Ar]T� TOU
npwTOOIKE!OU A9rjVWV 1£wpyfou KWOTOTTOUA.OU, TTOU £TTIKO/\£!TOI KOi TTpOOKOµis£1 0 a-
;�(<
. i<�:·_;,�
- ........
VOKOTTTWV, TTpOKUTTT£1 OTI aKp1�£� £TTIKUpwµtvo avrfypacpo rri� UTTO Kpiari avaKOfr�� µ£
' ...:;,,
npa�ri op,aµou 01Kaaiµou y1a r17v avwrtpw ava<p£poµtvri 01Karnµo, £mo68riK£ v6µ11JC1,
Kai £µnp68£aµa orriv Ka8' ri� ri avaKon�, 17 onofa OEV napaara8riK£ aTO 01Kaor�p16'
_,.,. _

KOTCI rriv £K<pwvriori rri� UTT08£0£W� an6 TO TTIVCIKIO KOi TTP£TT£1 va auc;rirri8£i ri un68£ari
Ep�µriv rri� (ap8pa 632 nap. 2 £0 W, 591 nap. 1 £0. a·, 271 nap. 2 £0. a· TOU KnoAll,
6nw� 1oxuouv µ£Ta r17v £<papµoy� TOu v6µou 4335/2015).

H un6 Kpiari avaKOTT� Kara rri� un' ap18µ6v 6445/2018 o,may�� nAripwµ�� TOU 01-
Kaar� TOU OIKOOTr'lPIOU OUTOU, TTOU £K068riK£ ouvaµ£1 rri� ava<p£p6µ£vri� auµ�aori� xo­
p�y17ari� TTIOTWTIK�� KClpTO� KOi UTTOXP£WV£1 TOV avaKOTTTOVTO va KOTO�CIAEI orriv Ka8'
17� 4.739,32 wpw, µ£ rriv onoia o avaK6nrwv c;rira rriv aKupwa17 rri� avwrtpw 01arny��
y1a TOu� a£ aur�v avacp£p6µ£vou� A6you�, apµooiw� (ap8pa 14 nap. 1�, 632 nap. 1
TOU K.noA.ll, OTTW� IOXU£1 µ£Ta TO v6µo 4335/2015) £IOCIY£TOI £VWTTIOV OUTOU TOU OIKO­
orripiou, KOTCI rriv £101K� 01ao1Kaoia TWV TT£p10UOIOKWV 01acpopwv (591 KnoAll), KOT'
ap8po 632 TTap. 2 £0. W TOU IOIOU KOi OOK�8riK£ v6µ1µa KOi £µnp68£oµa.

Kara TO ap8po 623 TOU KnoAll, µnop£i, KOTCI rriv £101K� OIOOIKOOia TWV ap8p. 624
£W� 634 TOU KWOIKO OUTOU, va c;rirri8£i ri £KOoari o,may�� nAripwµ�� y1a xpriµm1K£�
OTTOIT�0£1� � OTTOIT�0£1� napox�� XPEOypacpwv, £<p6aov ri anairriori KOi TO O<p£1A6µ£VO
TTOOO OTT00£1KVUOVTOI µ£ oriµ6aio � IOIWTIKO £yypacpo, KOTCI 0£ TO ap8p. 626 nap.2 KOi 3
TOU io,ou KWOJKa, np£TT£1 arriv airriori va £mauv6TTTOVTOI KOi 6Aa TO tyypacpa an6 TO
onoia np0Kunr£1 ri anain7ari Kai TO noo6 rri�- n£prnrtpw, Km' ap8po 68 KnoAll, 01Ka­
ar1K� Ttpoornaia £X£1 OIKaiwµa va c;rir�a£1 6no10� £X£1 6µ£00 tvvoµo ouµcptpov.
0 avaKOTTTWV 1axupic;£Trn µ£ TOV TTPWTO A6yo T'7� OVOKOTT��. OTTW� £KT1µ6rn1 TO TT£pl­
£X6µ£v6 T'7�, OTI ri avaKOTTT6µ£V'7 o,arny� rrAripwµ�� £!VOi OKUpWT£0 acpou y,a T'7V io,a
OTTOIT'70'7, OTTO T'7V iOIO auµ�OTIK� OX£0'7, µ£Ta�U TWV IOIWV OIOOIKWV, OTTO TOV fllKOOT�
TOU io,ou ll1Kaarripfou, £X£1 £KOo8£i Kai npoy£vtar£pri 01may� nAripwµ��, '7 un' ap18µ6v
24124/2017. 0 A6yo� aur6�, w� £VOT00'7 £AA£f4J£W� £vv6µou ouµcptpovTO� rrpo�
£KOO­ori rri� avaKOTTT6µ£vri�. £!VOi v6µ1µ0�. orrip1c;6µ£VO� OTI� avw ava<p£p8£iO£� OIOTCl�EI�.

n£prnrtpw, Kara rri� avaKon��. w� npo� TOV avw A6yo rri� - tvarnari, O£v unapx£1
tvarnari TTOU £�£Tac;£Tai OUTETTayytArw� KOi 01 TT£p1£X6µ£VOI 0£ OUT�V npayµaTIKOi
mxup1aµof, 8£wpouvrn1 0µ0Aoyriµtvo1 £K µtpou� rri� Ep�µriv 01Kac;oµtvris Ka8' ris ri
avaKOTT�, acpou np6K£1Tal TT£pi YEYOVOTWV y,a TO onoia £TTITp£TT£TOI oµoAoyia (ap8po
271 rrap. 3 KnoM). nptm,, auvrnWc;, va yivEI l'>E vaKorr� we; rrpoc; rnv dvw
§

-2-
��
:t,1>. cj:>uAAo u7c; un' apL8µ6v .. ))Y..�..../ 2018 anocj:>aoEwc; mu ELprivooLKELou A8rivwv
omoLKaotac; nEpLouoLaKwv omcj:>opwv

_) yo n1c; KOi va ETTl�Ari8Ei rJ OIKOOTIK� OOTTCIVrJ TOU avaKOTTTOVTOc; £le; �apoc; Tr]c; Ka8'
j . -->,1 P1v
;/.._,;,:'1>- c; rJ avaKOTT� (176 KOi 191 TTap. 2 KnoAli).
__:_V
•i 0,,, �
)-'
11a rnuc; A6youc; aurnuc;

-li£X£TOI Tr]V avaKOTT�.

-AKUpWVEI Tr]V UTT' ap18µ6v UTT' ap18µ6v 6445/2018 01arny� T TAr]pwµ�c; TOU OIKOOT�
TOU OIKOOTr]plou aurnu.

-Em�a,,\,,\£1 Elc; �apoc; Tr]c; Ka8' ric; ri avaKOTT� Tr] OIKOOTIK� OOTTCIVrJ TOU avaKOTTTO­
vrnc; KOi Tr]V opisEI OE OIOKOOIO TTEV�VTO (250) EUpW.
-Kpl8r]KE, OTTO<paoiOTrJKE KOi oriµornEU8r]KE OE Or]p6rna EKTQKTrJ OUVEOpiaori OTO a­
Kpom�plO TOU lilKOOTr]plou, 011<!f. NoEµ�piou 2018.

,. ;.,; --
:J,,lt.t'-. l
. --
�.ft... '• : • i: - �
8l.WPt1Jrt,•i,t. Iii('·,,··· ,.. . t � · •1 •""' •• • - •
---·l
Jf

03
A8.l'}Vil, ........................A......
EK.....2018
.
. -, ,-l�AMMATE.Ar
/ \. y,.. .L,.

J;Ul
-�� /o L:_!.! $/�.
-..,·/: �,,,. 0 4,.:.
(

•r-. · I

.;;\� it �Jj!;,r)
, •. '•
.._ ,� I r
I,
. -�/.:;./(
·-,__,-'\
1 I
Q' i
, ..-' '- � J:1' r

•,,//0EOA
�o/'..1.
�\-1.7 f1 .QP� K ec:o/.1.0POY
--------·
{

i+ ---�. \ -�/

-3-