You are on page 1of 9

.

APl0MOr 1i tff 412018


TO EIPHNO�IKEIO A0HNON

_Z:uyKpoT�8rJKE oTT6 TrJV E1privoBfKrJ E1p�vri rcwpyavroTTouJ\ou, TrJV


oTTofa 6p1cr£ ri np6£Bpo<; mu Tp1µ£J\ou<; Z:uµl3ouAfou Ll1ofKrJOrJ<; TOu
E1privoB1KEfou A8rivwv KOi T rJ rpaµµarto AtcrTT01vo Acr.>..ovfoou.
LUVEOpfacrE oriµ6cria OTO OKpoar�p,6 TOU OTI<; 29 MapTfou 2018 y,a VO
OIKOOEI TrJV UTT68EOrJ µEra�u:
Tou ovaK6rnovTO<;: Eµµovou�,.\ nnp6TTou.>..ou TOU N1K0Aaou, KaTOfKou
ro.>..arcrfou ATTIK�<; (o06<; Na�ou ap. 7), o OTTOfo<; TTapocrra0riK£ 010 TOU
TTAr]pE�OUOIOU 01Kr]y6pou TOU /\EWVfOo LTOµou.
Tr]<; K08' r]<; rJ OVOKOTT�: AVWVUµr]<; TpOTTEslK�<; ETOlpfo<; µ£ TrJV
ETTwvuµfa «TPAnEZA nEIPAIOZ: AE», TTou EOpEu£1 crTrJV A8�vo (006<;
AµEplK�<; op. 4) KOi EKTTpOOWTTEITOI v6µ1µa, ri OTTOfa TTapacrT08rJKE o,a TOU
TTArJPE�oucriou B1KrJy6pou TrJ<; rEwpyfou AAtKou.
0 avaKOTTTWV µ£ TrJV OTTO 12.5.2015 avaKOTT� TOU, TOKTIK�<;
OIOOIKOOfa<;, TTOU KOTOT£0r]KE µ£ OU�OVTO ap18µ6 3823/12. 5.2015, s�TrJOE 6cra
TTEplEXOVTOI a' OUT�. flo Tr] OUs�TrJOrJ Tr]<; OVOKOTT�<; op[OTrJKE OPXIKO rJ
B1Kacriµo<; TrJ<; 31.10.2016 Km KOT6mv avol30.>..�<; ri 01Kacriµo<; TTOU avmptp£rn1
OTrJV opx� Tr]<; aTT6<pacrri<;, KaTO TrJV OTTOIO £K<pwv�8riK£ ri UTT60EcrrJ OTTO TO
01K£fo mvaK10 Km Kara TrJ cr£1pa Eyypocp�<; TrJ<; a' auT6. To A1KocrT�p10 ocpou
aKoucrE 6cra rr£p1txovrn1 crrn rrp0Kr1Ka
ME.>..trricrE TrJ 01Koypocpfo
Z:Kt<pTrJKE cruµcpwva µ£ ro v6µo

1
CTUVKEKp1µtvou Emµtpouc; TTOCTOU Tr)<; £TTIOIKOCT8£1CTO<; OTTOITr)CTI')<;, TTOU
TTopavoµo CTuµTTEp1A�<p81')K£ OTI') 01moy� TTAl')pwµ�c;, 010T1 ri EvCTwµaTwCTri
TETOIOU TTOCTOU OTI') CTUVOAIK� OTTOITl')CTr) TTOU £TTIOIKOCT81')K£, K081CTTO Tr)V
OTTOITl')CTI') OUT� £CT<poAµtv11 KOi OVEKK08ap10Tr) we; µri op8a op1CTµtv11, CT£
OVTf8£CTI') µ£ Tl<; ETmoytc; TWV ap8pwv 626 op.2,3 KOi 916 TOU K.noA . .l\ (l3A. KOi
MTTp1v10 AvoyKoOTIK� EKTEAEm<; TOµ.A CTEA.209), EfTE 13) KOi CTTrJV oumoonK�
OKUpOTr)TO OUT�<;. µ£ Tl')V £VVOIQ OTI O OVOKOTTTWV aµ<p1CTl3r)T£f Tl')V UTTOP�ri Tr)c;
O<pEIA�<; TOU, opvouµEvoc; TO ETTIKOAouµEVO TTpayµOTIKCl TTEplOTOTIKCl, TTOU
TTPOKUTTTOUV OTTO TO tyypa<po, µ£ l30CTr) TO OTTOIQ £K008r)KE ri OIOTOY�
TTA11pwµ�c;, TTpol3at\AovTO<; 01aKwAuT1Kt<; Tr)<; ytvvrJCTl'l<; Tr)<; aTTOITrJCTl'l<; TOU
K08' OU ri OVOKOTT� EVOTQCTEI<;, � TTpol3at\AOVTO<; OUOIOCTTIKE<; EVOTCXCTEI<;,
UTTEXOVTO<; oµwc; TO l3apoc; TOU OKp1!3ouc; TTpOOOlOp10µo(J KOi ETTfKt\r)CTI')<; TOU
aµcp1CTl31')TOUµEvou TTOCTou, Kara TO oTTofo a1T£frn1 TrJV oKupwCTrJ Tr)<; 01oray�c;
TTAr)pwµ�c;, OTTOTE TO OIKOCTT�p10, ocpou avoyvwpfCTEI EUKOlplOKCX
(TTopEµmTTTOVTW<;) Tr)V avuTTop�io TOU CTuvoAou � CTUVKEKp1µtvou µtpouc; Tr)<;
O(pEIA�<;, OKUpWVEI OAIKCX � EV µtpEI Tl') 01oray� TTt\r)pwµ�c; y10 TO Aoyo OUTO
( E1p.A8. 3626/2012 011µ. CT£ Tp.Noµ.nArip. «NOMOL»).
nEpOITEpW, CTUµ<pwva µ£ TO ap8po 1 TTOp 3 EOa<p. o' TOU N.128/1975,
«£TT1/3a,.\t\£TOI OTTO TOU £TOU<; 1976 EIO<popa, l3apUVOUCTO TO TTOCTr)<; <pUCTEW<; EV
EMao1 AEITOupyouvra TTIOTWTIKCX 1opuµara, TT£p1Aaµl3avoµtvric; KOi Tr)<;
Tparrt<:ric; Tr)<; EAAaooc;, UTTEP TOU EV Tr) TTap 1 TOU TTapovTOc; ap8pou
Aoyap1aoµou, ovEpxoµEvrJ £1<; rroCTooTov tva (1) ETTI TOI<; x1A101c; nrio1wc; ETTI
rou µtoou ETl')CTiou u4JOuc; Twv EVTO<; EKCXCTTOU riµEpoAoy1aKou bouc; µ11v1afwv
UTTO,\OITTWV TWV XOPrJVOUµEVWV UTT' OUTWV TTOCTr)<; <pUCTEW<; OOVEIWV �
TTIOTWCTEWV, TT£p1Aaµl3avoµtvwv KOi TWV TTIOTWCTEWV TTpoc; TpOTTE(ac;, we; KOi
TTpoc; TO .l\l')µocriov, TTAl')V TWV EVTOKWV ypaµµaTIWV. H EIO<popa OUTr) O<p£1,\£TQI
TTEpav Tr)<; OUVCXµEI OTTO 19 MopTIOU 1962 µETO�U TWV TpOTTE(WV CTuµl3aCTEW<;,
we; OUTI') £TpOTTOTTOl�8r) KOi CTUV£TTt\l')pW8r) µnayEVECTTEpW<;, ouµ<pWVl')8£10WV
£1ocpopwv». E�at\Aou, o Ko1voc; Aoyap1aCTµoc; Tr)<; TTop 1 y1a TrJV ETTICTTpo<p�
01ocpopwv TOKwv a£ £�oywy1Ktc; £TT1X£ip�CT£1<;, ETrJPEITO CTTrJV TpaTTE(a Tr)<;
EAAaooc; KOi EfXE oriµ1oupy118£1 Kar' E<papµoy� TrJ<; oTTo 19.3.1962 ouµl3ao£wc;
µETO�U TWV TpOTTE(WV, I') OTTOIO £yKp18rJKE µ£ Tr)V 1265/13/1962 OTTO<pOCTr) Tr)<;
Noµ1CTµm1K�<; EmTporr�c;, OTTW<; OUT� TpOTTOTT01�811K£ KOi CTUµTTAr)pW8r)K£
µtrnyc:vtoTlpwc; µ£ rriv, aTT6 30.1.1 9 arro<paCTr) rr1c; Noµ1CTµanK�c;

4
� 8 ·1 � / 2018 an6q>ao-r1� rou E1pr,voo1Kdou ASr,vwv
(TOKTIK�� OJQOJKacr[a�)

OVOKOTTn KOi VO OKUpW8£f rJ OVOKOTTTOµEVl"J OJOTOV� TTArlPWµn<; KOi rJ KCITW


OTTO TO OVTfypmpo TOU TTPWTOU £KT£A£0TOU OTTOypacpou Tl"]<; ETTITOVn TTpO<;
TTAl"]pwµn, VO KOTOOIKOOT£f 0£ rJ K08' I"]<;, ,\oyw Tl"]<; nno<; Tl"]<;, VO KOTO�Q,\£1 TO
OIKOOTIKCl £�000 TOU OVOKOTTTOVTO<;, KOTCI TTOpOOOX� TOU OXETIKOU OIT�µaro<;
TOU (ap8pa 176,189 TTOp.1 KOi 191 nap. 2 TOU K.noA.6) KOi OUµ<pWVO µ£ TO
£101KOT£pa OPlsOµEva OTO OJOTOKTIKO.

rtA TOYI: J\OfOYI AYTOYI

61KCls£1 OVTlµwAfa TWV OIOOIKWV.


6£X£TOI Tl"JV OVOKOTT�.
AKUpWVEI Tl"] µ£ ap18µ0 4337/2015 01aray� TTArJpwµ�<; Tl"]<; 61KOOT� TOU
E1privoo1K£fou A8rivwv, µ£Ta TrJ<; ouvrax8£fcm<;, KaTw OTTO avTfypocpo mu
TTpWTOU £KT£A£0TOU OTTOypacpou Tl"]<;, OTTO 27.3.2015, ETTITOV�<; rrpo<;
TTArJpwµn.
KaTOOIKOs£1 Tl"JV K08' I"]<; va TTArJpWOEI TO OIKOOTIKCl t�ooa TOU
OVOKOTTTOVTO<;, TO orrofa opf(EI 0£ OIOKOGIO TTEV�VTO (250,00) EUpW.
Kpf81"]K£, arrocpaofoTf]KE KOi oriµoo1£UTl"]K£ 0£ £KTOKTf] oriµomo
OUVEOpfoori OTO OKpoar�p,o TOU.
A8nvo, 24 0KTW�pfou 2018.

H EIP,

EIPHNH 1EOP1ANTOnOY/\OY 6ErnOINA AIMNl60Y

•. I •l· \.l I. .

•••
·· 2D1B
•••••••••••• s

- • f ,
r •• • �I
,' (}"•) I
9