You are on page 1of 29
Namat sessesees SULIT 455172 4551/2 Biologi Kertas 2 Ogos 2018 2% jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA PEPERIKSAAN AKHIR SIJIL PENDIDIKAN MRSM 2018 BIOLOGI Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit fo ee cee ne an mae JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1 Tuliskan nama dan kelas anda Rr eer eg pada ruang yang disediakan. |___Untuk Kegunaan Pemeriksa__| Kod Pemeriksa: 2. Kertas soalan ini adalah dalam sett iatan Bahagian | Soalan Matias |e: Mateal Penuh | Diperolehi i 2 i 12 us 3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang E sepadan dalam bahasa Melayu. A 4. Calon dibenarkan — menjawab keseluruhan atau sebahagian weleo| afar jenia o | | soalan sama ada dalam bahasa B 20 Inggeris atau bahasa Melayu 20 20 5. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang Jumlah buku soalan ini. Kertas soalan ini mengandungi 36 halaman bercetak. {Lihat halaman sebelah 4551/2 ©2018 Hak Cpt BahagienPeniikan Menengah MARA SULIT SULIT 2) 4551/2 Section A Bahagian A [60 marks} [60 markah| Answer all questions in this section Jawab semua soalan dalam bahagian ini 1. Diagram 1.1 shows part of cells organization in human. Rajah 1.1 menunjukkan sebahagian daripada organisasi sel pada manusia. | | ob Tissue P TisuP Cell Q SelQ Diagram 1.1 Rajah 1.1 (a) @ Name cell Q. Namakan sel Q. {1 mark] [1 markah Gi) State the function of cell Q. Nyatakan fungsi sel Q (0 mark} [1 markah| 4551/2 © 2018 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT 4551 BIOLOGI SULIT 3 4551/2 (iii) Explain how organ R is formed. Terangkan bagaimana organ R terbentuk. (2 marks} (2 markah] (b) (i Name an organelle that is found abundantly in cell Q. Namakan satu organel yang banyak terdapat di dalam sel Q. “Tt mark] U1 markah) Gi) Explain what will happen if organelle named in (by(i is absent in cell Q. Terangkan apa yang akan terjadi sekiranya sel Q tidak mempunyai organel seperti yang dinyatakan dalam (bi). (2 marks} [2 markah| iii) Name a type of enzyme secreted by cell Q. Namakan satu jenis enzim yang dirembeskan oleh sel Q. [1 markah} 4551/2 © 2018 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA SULIT