You are on page 1of 4

PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1

SPITALUL DE PSIHIATRIE Privind stabilirea modalităților și condițiilor


DRĂGOEȘTI pentru desfășurarea programelor de Revizia: -
consiliere și psihoterapie Nr.de ex. : -
Cabinet psiholog
Cod: P.O.PSIH nr.04 Pagina 1 din 4
Exemplar nr.: 01

PROCEDURA OPERATIONALĂ
PRIVIND ASIGURAREA EVIDENȚEI
ACTIVITĂȚII PSIHOLOGULUI:

COD: P.O.PSIH 04

Procedura de fata este in proprietatea intelectuala a Compartimentului de Psihologie din cadrul Spitalului
de Psihiatrie Drăgoești. si nu poate fi copiata sau reprodusa fara acordul conducerii spitalului.

1
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
SPITALUL DE PSIHIATRIE Privind stabilirea modalităților și condițiilor
DRĂGOEȘTI pentru desfășurarea programelor de Revizia: -
consiliere și psihoterapie Nr.de ex. : -
Cabinet psiholog
Cod: P.O.PSIH nr.04 Pagina 2 din 4
Exemplar nr.: 01

1. LISTA RESPONSABILILORLista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau,


după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

Elemente privind
responsabilii/ Numele si Functia Data Semnatura
operatiunea prenumele

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Psih. Ileana Amza Psiholog clinician
1.1. Verificat Dr. Berbece Dragoș Dir. Medical
1.2 Aprobat Dr. Stanca Edward Manager

2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR PROCEDURII

Data de la care se
Editia/ revizia in
Componenta revizuita Modalitatea reviziei aplica prevederile
cadrul editiei
editiei sau reviziei
editiei
1 2 3 4
2.1. Editia 1 x x 01.12.2018
3.LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII Procedura va fi difuzata in format electronic
Nr. Compartiment
Crt Scopul difuzarii Functia Nume si prenume Data primirii Semnatura

1 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare Cabinet Psiholog clinician Psih Amza Ileana
psihologie
3.2 Aplicare Psihiatrie I Sef sectie Dr. Dughiri Laura
Cu delegatie
3.3 Aplicare Psihiatrie II Sef Sectie Dr. Dughiri Laura

3.4 Aplicare Psihiatrie I As.Sef Sectie As Dan Ion

3.5 Aplicare Psihiatrie II As.Sef Sectie As. Chirita Ionut

3.6 Informare Manager Manager Dr. Stanca Edward

3.7 Informare Medical Dir. Medical Dr. Berbece Dragos

3.8 Informare

3.9 Informare

3.10 Informare

3.11 Informare

3.13 Evidenta/ Cabinet Psiholog clinician Psih Amza Ileana


Arhivare psihologie

2
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
SPITALUL DE PSIHIATRIE Privind stabilirea modalităților și condițiilor
DRĂGOEȘTI pentru desfășurarea programelor de Revizia: -
consiliere și psihoterapie Nr.de ex. : -
Cabinet psiholog
Cod: P.O.PSIH nr.04 Pagina 3 din 4
Exemplar nr.: 01

4. SCOP
Prezenta procedură are drept scop descrierea modului de arhivare al documentelor
corespunzătoare activității psihologului
5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplică in cabinetul de psihologie al spitalului .

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
6.1. Legea nr.95/2006, privind reforma în sănătate cu modificările și completările ulterioare
6.2. Legea 487/2002 republicata 2012- legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu
tulburari psihice și de normele sale de aplicare, aprobate prin Ordinul MS nr. 488/2016.
6.3. Legea nr.46/2003, privind drepturile pacienutlui
6.4. Ordinul nr. 1.782/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacienţilor care
primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi
6.5. CONTRACT-CADRu privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate
6.6. Ordinul SGG nr. 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
6.7. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de
evaluare ANMCS
6.8. Legea 213/2004

7. DESCRIEREA PROCESULUI
7.1. Procedura cu privire la stabilirea modalităților și condițiilor pentru desfășurarea
programelor de consiliere și psihoterapie
1.Identificarea parametrilor funcționali în demersul terapeutic, analiza funcțională
obținută în etapa de evaluare psihologică :
-Complianța/Noncomplianța terapeutică în cura psihiatrică prescrisă de medicul
specialist psihiatru.
- Identificarea comportamentului patologic.
- Analiza factorilor care contribuie la persistența comportamentului patologic,
conținutul recompeselor actuale negative și pozitive pentru simptome.
- Motivația pacientului pentru schimbare.
- Definirea unor repere din istoricul pacientului și a atitudinilor pe care le-a avut
atunci.
- Strategiile utilizate de pacient pentru a face față comportamentului patologic.

3
PROCEDURA OPERATIONALĂ Ediţia: 1
SPITALUL DE PSIHIATRIE Privind stabilirea modalităților și condițiilor
DRĂGOEȘTI pentru desfășurarea programelor de Revizia: -
consiliere și psihoterapie Nr.de ex. : -
Cabinet psiholog
Cod: P.O.PSIH nr.04 Pagina 4 din 4
Exemplar nr.: 01

- Analiza rețelei de suport social și familial,a contextului socio-cultural în care


trăiește pacientul.
2.-Descrierea structurii alianței terapeutice pe componente:conexiunile terapeutice
stabilite, scopurile terapiei, tipul de terapie folosit, sarcinile pacientului și modul în
care acesta se raportează la ele. Cele mai frecvent utilizate metode de psihoterapie
sunt: Terapie de suport, Terapie ocupatională, Terapie cognitiv-coportamentala,
Stimulare cognitivă, Analiză Tranzactională, Joc de rol.
3.Rezultatele obținute în demersul terapeutic/Complianța terapeutică.
4.Formularea de concluzii și recomandări notate în Fișa de Servicii Psihologice.
8. RESPONSABILITĂŢI
Responsabil de proces = psiholog clinician
Echipa de proces = psiholog clinician + medicul curant

9. EVIDENŢE, ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE


Anexa nr 1- ……………………………..