You are on page 1of 12
DAIHOC THAINGUYEN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM "TRUONG DAI HOC CONG NGHE ie lip - Tyr do -Hlgnh phic ‘THONG TIN VA TRUYEN THONG 7 86:}#ob-bucNTrerT Tht Neuen, ngdyeSihing P ndm 2018 QUYET DINE ‘Vv ban han Thé Ig Cuge thi Sing fg0 Khoa hge Céng nghg ICTU lin thir IT, ‘nim hge 2018 - 2019 dh cho sinh vign trong nha trudmg, HIEU TRUONG a TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN & TRUYEN THONG Can ct Quyée din s6 468/QD-TTe ngiy 30/03/2011 eda THA ung Chinh phi vé vigethinh lip tarimg Dai hoe Cag nghé Thong tin vi Truyén thong thude Dai hoe Thai Neuyéa; Cin ct Quy ché tb che vi hogt dng cia Trutng Dai hoe Cong nehé Thong tin va Truyén thong thude Dai hoe Thai Neuyén ban hinh theo Quyédinh s6 799/QD- DHCNTT&TT ngiy 12 thing 10 nim 2016 cia Higu tring Treong Bai hoe Cing rghé Thong tin va Truyén thong, (Cin cir Quyét dh 56 779/QD-DHCNTTATT ngiy 26 thing 7 nim 2017 v8 vige ‘ban hanh Quy dinh vé hogt dng khoa hoc va céng nghé trong nha trong; Can ct Quy dh s6 495/Q-DHCNTTATT ngly 15 thing 5 nim 2018 vé vige than lp Ban t6 chirecuge thi Sng to Khoa hoe cing ngh ICTU lin thi IT nm hoe 2018-2019; Cin ir vio Ké hogch hoat dng KHACN nim hge 2018 - 2019 cia Taxing Ba hhge Cong agh Thing tin va Truyén thong; ‘Xé1 G2 nghi cia Taxing phong Phong Khoa hoe Cong nghe v8 Hop tie gu (QUYET BINA: itu 1, Ban hinh kém theo Quyét dinh niy Th Ig cuge thi Sing t4o Khoa hoe (Cong nghé ICTU in thir II, nim hge 2018-2019 dan cho sinh vign tong nha trate. ‘itu 2. Quyét dinh nay e6 higu Ie ké tir ngiy ky. Tredmg phong KH CNEHTOT, cde Gag (63) Treimg Khoa, BO min tage thube vi eée dom vi, hia eb lign quan tong tong ehju teach nbigm thi hin Quyét dinh nay J Noi nan sS Nh Bide Lu: VT, KH-CN&HTOT. EU TRUONG U TRUONG CONG HOA XA OI CHU NGHLA VIET NAM ‘ie lap ~ Ty do— Hanh phic THE LE (Cuge thi Sing tg0 Khoa hoe Céng nghg ICTU tn thi IL, nim hge 2018-2019 ddim cho sinh yign trong nha trams (Ban hin kim theo Qué dink sé F6HOD-DHCNTTRTT ngen2$ thing 9 nim 2018 cia Hidu racing Trung Dal hoe CNTTETD) Chuong I QUY BINH CHUNG Didw 1. Mye dich (Cue thi “Sang tgo Khoa hoe Cong nghé ICTU” dinh cho sinh vign duge 16 chire hing nam nhim khuyén Khich edn b§ khoa hoe hd ty sinh vién nghién edu sang to 1m ra cfe sin phim hing héa ¢6 gi tr trong kinh doanh, e6 him Lrgng khoa hoe, wu thé cOng nghé, kha ning tmg dung thye tién mang li Toi ich kinh fst thue. idu 2. Déi trong tham gia DSi twang tham gia 1 sinh vign, ahém sinh vién trong ede Soa dio tg thude ‘Trvimg BH Céng nghé Thing tn va Truyén thing. Cho phép phi két hop véi cc 18 chi, doanh nghiép, cf nin agodi tring itu 3. Sin phim ‘bi véi cube thi “Sng to Khoa hoe Céing nahe" San phim gi dr thi ete Dy fin, ¥ tung khoa hoc céng nghé trong dé c6 kém theo thiét ké ché to ede trang thigt bi, cdng cu, he thing dich wy (phan cima, phin mém) due vid, thigt KE ehét20 boi shéem, cf nh 1a sinh vin trong truimg. Sin phim c6 them yéu16 ing dung cing gh hign di duge dn gi cao hon, ilu 4, Yeu chu abi vét sin phim tham gia Cuge thi ‘Sin phim tham gia CuGe thi phi dp tng ede yeu clu san 1. Co gift khos hoe hoe 6 tg dng 8 trién kha sin xu thir nghign hoge ee y wong sing to, ur duy ml, de do va phat in bin vong, Co Khi nang trién khai kinh doanh trong thye tién. 2, Chu dat gi ti bit ky euse thi no. Diéw . $6 luyng sin phim 1. DSi vi sinh vio, mB op (kh6a 13, hd 14, Kho 15) git nh 01 sin phim ‘ham gia dy Cube thi, Khuydn khih sin vim cf kh6a Khe tham gi Chuorng 1 QUY TRINH DANH GIA VA XET GIAI THUONG idw 6. Quy trink dah gi sin phim dy thi 1. Vong so khdo (la chon § ting) 4) ¥ tudng duge viét bai mot nhém hode cd nhan Ia sinh vienna eretma, cho php ging vién lat vin Kos hg. Tom tit Khong qué 0S trang (kinh may tén gidy hd Ad, chit 13, dan ding 1.2 1.3 lines). b) Nh trutmg thik pHi ding chim se Kho cue thi. Ti sin di dign cho ce ¥ tng be thie thi ty tein bay, thi sinh an hugt tinh bay ¥ tung ee mink trong thai gian 10 pt, Ban Té chite cn eir vio diém ting hop t Hoi dng a8 Iva choa t6i da 10 9 tuong suit sie nhit theo thet diém xép tr ewo nung thip, tong trudng hop ede ¥ tuimg bing diém nhau sé xin ¥ kién chi do ciia Trrsmg Ban 16 chite 10 tung nay sé dupe tham dy vona thi chung Khao, ) MBi § tring duge chon s€ duge hB try 500.000 ding 48 tgp te tién Khai hho thignd8 6 sin phim thet 2. Vang chung khao 4) Céc thi sinh da ign cho 10 tung be thm th tin by, eh sin Kn aot tein bay ¥ ting cia min tong thoi gan 10 phi, thoi gian din cho Ban gm Khao 1 va ah inh TT 20 ph a dim: Gian hing tng bay ee sn phim dy thi do Ban TS chic bé ti) b) Ban Té che cdn et vio diém ting hop tr Ban Gir khio dé trao git ea cue thi theo thi ty diém xép tir cao xuéng thip, trong true hop cic ¥ tuo bing idm nhau sé xin 9 iw chi dao la True, Ban % cht idw 7. Hd so tham gia Cuge thi cho mbi sin phim hoje dy.an “Thong tin mo t@ va hung dln si dyng sin phim (Mau 1 - Phy). Diu 8. Tiép nb§n, kiém tra tinh hop If ciia hd sortham gia Cuge thi 1. Phong KH-CN&HTOT e6 trich nhigm hung dn, tiép nkin hd so tham gia (Cup thi vt kiém tra tn hop 18 eta hd so. 2. Hb so tham gia Cue thi duge tinh lt hop 16 néu dp tg cc didu kign sa 8) Cé diy 4a cde mye teong hd so tham gia Cue thi theo quy Sinh tai Digu 7 eva ‘Thé le Cuge thi my. ©) Git ding thdi han quy din, 4) Bim bio cfc yéu clu di véi sin phim, ¥ tuOng tham gia Cude thi theo quy inh tgi Bidu 4 cia THE 1g Cue thi ny