BAB 1

1.1

PENGENALAN

Emosi adalah keadaan kebangkitan seseorang sebagai satu reaksi terhadap sesuatu benda atau keadaan (Atan Long 1978). Keadaan tersebut merupakan rangsangan yang ditangkap oleh seseorang sehingga boleh menimbulkan keadaan baru pada dirinya. Keadaan baru ini boleh menghasilkan (i) perubahan hayat dalam badan, (ii) pengalaman emosi, (iii) pernyataan emosi. Kebangkitan emosi boleh digerakan oleh rangsangan dari luar yang diterima melalui panca indera. Denyutan yang diterima oleh panca indera dihantarkan kebahagian otak yang dinamakan thalamus dan dari situ dihantar kebahagian cortex untuk menghasilkan kebangkitan perasaan emosi (Atan Long 1978). Menurun Goleman (1999) pula kecerdasan emosi ialah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi sendiri dengan baik serta kebolehan menjalin hubungan dengan orang lain. Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi, agak sukar berinteraksi dengan orang lain, dan tidak mampu untuk menjalankan kerja dengan baik. Mereka juga boleh digolongkan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya. Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku, terutama yang di tempat kerja, membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi individu berkenan (Goleman, 1999). Goleman (1999) seterusnya menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah satu yang diperlukan oleh seseorang untuk berjaya dalam kerjayanya. Goleman (1995) telah mengemukakan satu teori untuk menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi emosi seseorang. Teori Goleman ini cuba menerangkan faktor kegagalan dan kejayaan seseorang dalam kehidupan peribadi dan kerjaya masing-masing daripada perspektif kecerdasan emosi.

2

Secara keseluruhannya, kajian ini cuba melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah berdasarkan Model Kecerdasan Emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1995). Pengkaji cuba melihat kesesuaian model ini dalam menerangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru daripada perspektif budaya tempatan.

1.2

LATARBELAKANG KAJIAN

Sekolah merupakan institusi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu iaitu membentuk dan mengubah tingkah laku para pelajar ke arah yang dikehendaki. Perubahan tingkah laku ini merupakan matlamat yang hendak dicapai melalui fungsi sekolah. Tugas guru adalah melaksanakan fungsi ini untuk menciptakan satu suasana yang boleh menimbulkan atau menghasilkan perubahan tingkah laku tersebut (Atan Long 1978). Seorang guru adalah ahli masyarakat, seorang rakyat dan sebagai seorang ikhtisas di dalam bidang perguruan yang menjalankan tugas mendidik di dalam sebuah sekolah. Selain memegang tugas sebagai seorang guru ia juga memegang berbagai peranan yang lain di dalam kehidupannya sebagai seorang ahli masyarakat biasa (Atan Long 1978). Menurut Noriah (1994) profesion perguruan merupakan satu profesion yang tidak mempunyai pembahagian masa yang jelas antara masa bekerja dan masa tidak bekerja. Selain daripada mengajar di waktu pagi, guru dikehendaki datang ke sekolah pada waktu petang, di hujung minggu dan di hari cuti sekolah untuk menjalankan aktiviti kokurikulum seperti badan beruniform, permainan dan lain-lain. Noriah (1994) menyatakan bahawa keadaan sedemikian boleh mewujudkan tekanan kepada guru-guru. Apabila sesuatu kerja itu dilihat sebagai beban atau dilaksanakan dengan rasa terpaksa maka kebarangkalian berlakunya tekanan kerja, ketidakpuasan dan ‘burnout’ adalah lebih tinggi (Bruhn,1989). Selye (1969) pula menyatakan bahawa tekanan yang berpanjangan boleh membawa kepada gangguan emosi seseorang mulai dari tahap yang rendah hingga ke tahap yang serius. Ini boleh mewujudkan emosi yang pelbagai seperti bosan, lesu, marah, kecewa dan benci (Muchinsky, 1997).

3

Kajian Mohd Najib (2000) terhadap kestabilan emosi pensyarah-pensyarah menunjukkan kecerdasan emosi mereka berada pada tahap sederhana dan tidak terlalu menonjol. Beliau berpendapat bahawa, pensyarah-pensyarah perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, kerana mereka merupakan pelatih kepada calon-calon guru. Justeru kestabilan emosi mereka akan memberikan kesan terhadap latihan yang mereka berikan kepada calon-calon guru tersebut. Beliau menyatakan bahawa ketidakstabilan emosi calon-calon guru boleh membawa kepada perasaan kecewa ataupun “burnout” disebabkan oleh tekanan kerja. Keadaan sebegini boleh juga muncul daripada persekitaran tempat kerja yang tidak kondusif. Tugas guru merupakan tugas yang kompleks dan mencabar. Mereka bukan sahaja perlu mengajar, malah perlu melakukan kerja-kerja perkeranian dan pentadbiran, menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga melibatkan diri secara aktif dalam persatuan ibu-bapa dan guru (Noriah 1994). Di samping kerja-kerja yang dinyatakan, guru juga perlu berinteraksi dengan pelajar-pelajar secara fizikal, dan emosi semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Mohd Najib 2000). Pendapat ini disokong oleh Newton dan Newton (2001) yang menyatakan bahawa, guru perlu banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar dalam kelas. Polloway, Patton dan Serna (2001) juga mengakui kepentingan kemahiran sosial bagi guru yang mengajar dan juga melatih pelajar dalam kemahiran sosial. Justeru, kebolehan guru untuk berinteraksi dengan pelajar dipengaruhi oleh keadaan emosi guru. Kajian Skovholt dan D’Rozario (2000) tentang guru cemerlang dan guru lemah, telah mendapati bahawa guru cemerlang lebih disukai oleh para pelajar. Kajian beliau menunjukkan bahawa guru cemerlang mempunyai domain kecerdasan emosi, seperti empati (empathy) dan kemahiran social (social skill). Kajian ini juga mendapati bahawa guru-guru cemerlang juga mempunyai tahap kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang tinggi. Kedua-dua faktor ini merupakan domain personal dalam teori “kecerdasan pelbagai” (multiple intelligence) yang dicadangkan oleh Gardner (1983). Kenyataan ini disokong oleh Dubois, Alverson dan Staley (1979) yang mengemukakan bahawa guru

telah mendapati wujudnya hubungan positif antara kecerdasan emosi dan prestasi remaja. para pelajar mempunyai kecerdasan emosi yang lebih rendah daripada guru-guru. sehingga meninggalkan kesan negatif terhadap perkembangan psikologikal dan fizikal pelajar. persekitaran pendidikan yang berasaskan emosi yang sihat. 1. Oleh itu. dapat membantu guru-guru membentuk suasana pendidikan yang berkesan (Polloway et al. Tingkahlaku seperti itu boleh merosakan kerjaya guru dan juga boleh menimbulkan tekanan dan gangguan kesihatan mental. Seperti guru telah mendenda murid secara keterlaluan. (role . Goleman (1995. sehingga boleh membantu mereka dalam berinteraksi dengan pelajar-pelajar yang dihadapinya. Contoh lain adalah ketidakbolehan guru mengawal kemarahan sehingga sampai merosakan harta benda sekolah yang seharusnya dijaga untuk kepentinagn pendidikan. Tingkahlaku seperti ini juga boleh merosakan pandangan masyarakat terhadap profession perguruan yang sepatutnya menjadi pendidik. 1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan satu perkara yang dinamik. Seterusnya kajian ini juga mendapati bahawa. Kajian kecerdasan emosi dan prestasi oleh Noriah et al (2001) terhadap remaja berumur 14 hingga 16 tahun. Implikasinya ialah guru-guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik boleh mempengaruhi kecerdasan emosi para pelajarnya. pembibing model) generasi muda yang sedang berkembang. kecerdasan tersebut boleh dipengaruhi oleh persekitaran seseorang.4 yang baik mempunyai kualiti peribadi yang baik. Kajian beliau juga mendapati bahawa kestabilan emosi seseorang akan bertambah apabila usianya meningkat. 2001).3 MASALAH KAJIAN Noriah et al (2002) telah mengemukakan beberapa contoh berkaitan dengan tingkahlaku kurang beretika dan kurang bertanggungjawab di kalangan guru-guru di sekolah.

Mohd. seorang ibu telah didapati bersalah oleh mahkamah di Texas. malah juga di Barat. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan ibubapa pelajar berkenaan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahawa kemungkinan guru-guru tidak dapat mengawal emosi apabila wujud persekitaran yang boleh mengganggu. Manakala Utusan Malaysia (April 2001) pula melaporkan bahawa seorang murid tahun tiga di Klang mendakwa beliau telah dicekik. Kejadian seumpama ini bukan sahaja berlaku di negara Malaysia. Beliau didapati telah membaling komputer dari tingkat satu ke tingkat bawah bangunan sekolah akibat terjadinya kesalah fahaman dengan rakan sejawat (Berita Harian 24 Ogos 2000). lengan dan siku akibat diterajang dan dihempaskan ke lantai oleh seorang guru lelaki ditempat beliau menuntut. Beliau juga dilaporkan telah pernah menerima rawatan psikiatri (New Straits Times. sebagai contoh. Cetusan emosi yang dilaporkan ini muncul didalam suasana kerja dan juga kehidupan peribadi. Utusan Malaysia. Utusan Malaysia (24 Februari 2004) melaporkan bahawa seorang pelajar tingkatan empat sekolah menengah Anjung Batu Mersing. 4 Januari (2002) melaporkan bahawa perkara seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia. malahan guru-guru sekolah di England pun turut terbabit. dirotan dan ditendang dadanya oleh empat orang guru. Peristiwa cetusan emosi telah dialami oleh seorang guru besar sekolah rendah di Melaka. Amerika Syarikat. seorang bekas guru telah didapati membunuh seorang anaknya dengan mengelar lehernya (Berita Harian. Suhaizi Mohd.5 Akhir-akhir ini media masa banyak menuliskan berita berkaitan dengan masalah cetusan emosi (emotional outburst) yang berlaku dalam kehidupan seharian individu. Beliau didapati telah membunuh lima orang anaknya satu demi satu. 14 Mac 2002). Terakhir. Sanim mengalami kecederaan serius dimuka. Berita Harian (21 November 2000) juga melaporkan bahawa didapati ibu bapa enggan memaafkan guru yang mendenda anak mereka secara berlebihan. Yang menjadi persoalan ialah. kenapa cetusan emosi pada guru-guru ini boleh berlaku? Adakah cetusan emosi ini muncul kerana faktor persekitaran? Adakah cetusan emosi ini . Guru tersebut telah memaksa muridnya menghisap curut dan keretek serta digantung pada kipas siling dalam keadaan kaki ke atas. Jun 2001). Sebagai contoh di Malaysia.

Tinjauan literatur yang dijalankan mendapati bahawa kajian berhubungan dengan kecerdasan emosi banyak tertumpu kepada kecerdasan emosi para pelajar (Inday 2000. Pengkaji menjumpai baru satu kajian.4: Kerangka konsep kajian . Kajian tentang kecerdasan emosi (EQ) sudah banyak dijalankan di Barat tetapi masih sedikit dijalankan di Malaysia.4 KERANGKA KONSEP KAJIAN Kerangka konsep kajian ini disesuaikan daripada model kecerdasan emosi (EQ) Goleman (1999). Guru Jantina Umur Etnik Sekolah Lokasi EQ Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Rajah 1. Noriah et al.6 muncul kerana tekanan kerja di sekolah? Pengkaji akan cuba mendapatkan jawapan dari persoalan-persoalan tersebut. Sedangkan kajian yang dijalankan di luar negara menunjukkan kestabilan emosi guru-guru boleh mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Skovholt & D’Rozario 2000). Justeru kajian sedemikian perlu dijalankan di Malaysia. 1. iaitu kajian Mohd Najib Ghaffar (2000) yang memberi tumpuan terhadap kestabilan emosi guru-guru. 2001).

akan memudah untuk bersosialisai dan berinteraksi dengan individu lain. motivasi. kawalan kendiri. Domain ini merupakan asas yang perlu ada sebelum wujudnya domain yang lain dalam kecerdasan emosi. Individu yang berkemahiran tertentu. benci dan sebagainya. seseorang yang mempunyai doamian ini berkeupayaan untuk mendorong dirinya ke hadapan dalam mencapai sesuatu matlamat yang diimpikannya. Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri yang bagus mampu menilai keupayaan dirinya dengan realistik. Regulasi kendiri dimaksudkan sebagai kebolehan mengurus emosi. sedih. domain ini dapat menentukan bentuk respons ataupun tindak balas yang dizahirkan oleh seseorang dalam sesuatu keadaan. Domaindomain yang dikemukakan oleh Goleman tersebut ialah kesedaran kendiri. Goleman (1995) menyatakan individu yang mempunyai kesedaran kendiri. Kesedaran kendiri memberika maksud. ianya juga mempunyai keyakinan diri yang kuat (Goleman. 1999). perspektif budaya dan lain-lain tentang diri sendiri. dalam mengawal dirinya. matlamat. Domain kedua ialah pengawalan kendiri. kekurangan. Domain ketiga ialah motivasi kendiri.7 Goleman (1995) telah mengemukakan lima domain kecerdasan emosi. akan sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat . kekuatan. motivasi kendiri dan empati. agar emosi tersebut dapat membantu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. iaitu mempunyai kebolehan memahami emosi atau perasaan orang lain. Domain keempat ialah empati. kebolehan seseorang untuk mengetahui perasaannya dalam pelbagai situasi dan keupayaannya untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat satu keputusan. Menurut Corey dan Corey (1997) menyatakan bahawa sifat utama individu yang berkeinginan membantu orang lain ialah mempunyai kesedaran kendiri. keperluan. seprti marah. Kemampuan ini sangat penting dalam membentuk hubungan yang akrab dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Manakala domain kelima adalah kemahiran sosial. Domain ini sangat penting sekali bagi memudahkan untuk membina hubungan mesra dengan orang lain.

Corey & Callahan (1998) pula menyatakan bahawa seseorang yang boleh menunjukkan sifat empati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Bagi Corey dan Corey (1997). Seseorang tersebut akan sentiasa tabah apabila menghadapi sebarang masalah ataupun kekecewaan yang berlaku diluar jangkauannya (Goleman 1999).8 Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik akan cepat pulih daripada tekanan dan gangguan emosi yang dialaminya. kesusahan. meneroka perasaan. Rogers dalam Corey. Kepekaan ini amat penting untuk kecemerlangan prestasi kerja yang melibatkan interaksi dengan orang ramai (Goleman dalam Cherniss & Goleman. Individu yang mempunyai sifat empati boleh menyelami kepahitan. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan perasaan orang lain. memahami apa yang dialami oleh orang lain dan bertindak untuk membantu. berkongsi perasaan. Seterusnya Muhamad (1993) juga berpendapat bahawa empati melibatkan mendengar luahan hati individu lain. mentafsir bahasa badan seperti intonasi suara dan raut wajah. individu ini berupaya menggunakan kehendak suara hati dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai sesuatu tujuan (Goleman 1999). Empati pula merupakan domain yang boleh membantu seseorang mengesan perasaan orang lain. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). Motivasi kendiri. individu yang berempati mampu menyelami perasaan seseorang dan melihat dunia daripada perspektif mereka. 2001). Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Sifat ini juga boleh menjadi faktor pencetus dan penyubur kemesraan dan keserasian dengan individu dari pelbagai latar belakang. terutama dalam proses membantu seseorang. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. .

9 Domain terakhir yang dicadangkan oleh Goleman (1999) ialah kemahiran sosial. dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. ketua yang berjaya dalam sesuatu organisasi ialah dapat mewujudkan mood yang positif dalam organisasinya. Bagaimanapun Branden (1995) berpandangan bahawa. mampu menjadi pakar runding yang baik di samping berkebolehan menyelesaikan konflik. iaitu dengan mempengaruhi secara langsung suasana ataupun iklim sekolah. Mayer et al (1999) mentakrifkan kecerdasan emosi sebagai satu domain prestasi manusia yang boleh dikaji dengan mengukur kebolehan. Goleman dalam Cherniss dan Goleman (2001) menyatakan bahawa paparan emosi mempunyai pengaruh. untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam kehidupan pelajar. tetapi sekolah yang baik adalah mampu menyelesaikan pelbagai masalah pelajarnya. serta mampu mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. terutamanya apabila dipamerkan oleh seorang ketua ataupun pengarah. Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya. kebolehan memahami sesuatu emosi dan mengawal emosi”. kebolehan menyesuaikan emosi. Caruso dan Salovey (1999) kecerdasan emosi mempunyai empat domain iaitu “kebolehan menerima dan menunjukkan emosi dengan tepat. mendapati bahawa gaya kepemimpinan pengetua dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar. . Menurut Mayer. Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik. Gaya kepemimpinan pengetua yang fleksibel dan diikuti dengan kecerdasan emosi yang tinggi menyebabkan sikap guru berpandangan positif dan membuatkan pencapain pelajar menjadi meningkat. dan begitu juga sebaliknya. kita tidak boleh menggantungkan harapan sepenuhnya kepada sekolah. Kajian Hay/McBer dalam Cherniss dan Goleman (2001) terhadap 42 pengetua sekolah di United Kingdom. Goleman menyatakan bahawa domain ini membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain.

1. Mengenalpasti profil kecerdasan emosi (EQ) khusus untuk guru-guru sekolah keseluruhan. guru-guru sekolah menengah mengikut umur. menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan (EQ) guru-guru sekolah menengah di 3.10 Seterusnya Braden (1995) juga menyatakan bahawa proses pengembangan kendiri guru juga turut berlaku semasa berlakunya proses pembelajaran di sekolah. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara 5. 2.5 TUJUAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru profil kecerdasan emosi Malaysia secara keseluruhan. Berdasarkan tujuan di atas berikut adalah objektif-objektif kajian: 1. Justeru itu pembentukan diri pelajar akan berjalan seiring dengan peningkatan kecerdasan emosi guru. . 4.1 Objektif kajian 1.5. Untuk menentukan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah sekolah mengikut negeri. Untuk melihat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guruguru sekolah menengah mengikut jantina.

2 1. yang pada akhirnya akan melahirkan insan yang seimbang antara jasmani. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur? 1. Persoalan kajian Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenajung Malaysia secara keseluruhan? 2.5. Sesuai dengan perbincangan yang sampaikan pada bahagian pengenalan bahawa terlalu banyak perkaraperkara yang berlaku di sekolah ataupun di kalangan guru-guru yang boleh menjejaskan profesion perguruan ke hadapan. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia secara keseluruhan? 4. Apakah profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri? 3.6 KEPENTINGAN KAJIAN Kajian tentang kecerdasan emosi sangat penting dijalankan untuk mengetahui sejauhmana kecerdasan emosi yang dimiliki oleh guru-guru boleh memberi pengaruh ataupun kesan yang positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Adakah terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina? 5. rohani intelek dan emosi. Profesion perguruan merupakan profesion yang cukup mulia iaitu bukan sahaja sekadar mentransfer ilmu pengetahuan tetapi sentiasa membimbing pelajar ke arah yang lebih baik.11 1. .

Suatu grafik yang menunjukkan skor seseorang di dalam masing-masing dari beberapa keahlian atau pada masing-masing dari beberapa tes keperibadian (AR.12 Bagi pengkaji. Kajian seperti ini juga boleh memberikan maklumat tambahan kepada guruguru dalam menstabilkan dan memantapkan emosi pelajar dengan mewujudkan suasana persekitaran bilik darjah yang positif dan kondusif. 1994).1 Profil Definisi istilah ataupun konsep yang digunakan dalam kajian ini adalah. b. . Kepelbagaian tingkah laku pelajar ini akan dapat dikendalikan secara berkesan apabila guru-guru yang membimbingnya mempunyai kecerdasan dan kestabilan emosi yang baik.7. Henry Sitanggang. c. kerana guru akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk tingkah laku pelajar. pada masa yang sama dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kajian seperti ini penting dijalankan di kalangan guru-guru agar supaya: a. d. Profil . Guru-guru boleh memahami erti penting kecerdasan emosi dalam meningkatkan mutu dan kualiti perofesion perguruan. Profesion perguruan mempunyai ciri khas yang unik. 1. sehinga sekolah akan melahirkan insan-insan sesuai dengan yang diharapkan Falsafah Pendidikan Negara.7 DEFINISI ISTILAH 1. Kajian seperti ini boleh memberikan sumbangan dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru.

pengkaji dapat menyimpulkan bahawa kesemua konsep yang dikemukakan telah dirangkum dalam definisi kecerdasan emosi yang dikemukakan oleh Goleman (1999). dikaitkan dengan norma-norma ataupun standa-standar tertentu (Dictionary of psychology. 1981. sperti sedih. takut dan sebagainya (kamus Dewan. secara tidak langsung kita boleh memahami bahawa paling tidak terdapat lima . 2002). Iaitu “Keupayaan seseorang menyedari dan mengenal pasti perasaannya dan perasaan orang lain. Mayer et al (1999) mentakrif kecerdasan emosi sebagai kebolehan untuk mengenal pasti makna-makna emosi dan hubungkaitnya. Emosi bagi Mayer. C. boleh mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan dengan mesra dan baik”. emosi ialah sebagai gangguan perasaan (sekejap dan intense) yang berbeza daripada proses afektif yang lain. Caruso dan Salovey (1999) adalah peristiwa dalaman yang menyelaras subsistem psikologi termasuk tindak balas fisiologi dan kesedaran minda. gembira. Kartini Kartono.2 Kecerdasan Emosi Mengikut kamus dewan emosi adalah perasaan jiwa yang kuat. Bagi Weisenger (2000) pula.P. Bagi Sherrington (1966) dalam Young (1966). untuk melaporkan pola kemampuannya atau sifat-sifat keperibadiannya.13 Sedangkan yang dimaksudkan dengan profil nalisis ialah. boleh menaakul dan menyelesai masalah berdasarkan emosi tersebut. memberikan batasan bahawa kecerdasan emosi ialah kepintaran menggunakan emosi secara sengaja untuk membentuk tingkah laku dan pemikiran ke arah meningkatkan pencapaian sesuatu matlamat.7. mempunyai motivasi kendiri. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang dikemukakan di atas. Chaplin. satu penilaian individual. 1993) 1. Dari definisi yang dikemukakan oleh Goleman (1999).

Regulasi kendiri (Self-regulation): Mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan tugasan. Bagi Weisenger (1998) pula kawalan kendiri ialah memahami emosi terbabit dan menggunakan emosi tadi secara positif untuk mengawal keadaan. 2). Social skill (kemahiran sosial). Bagi Weisenger (1998) kesedaran kendiri ialah kebolehan memantau diri. membantu dalam mengambil inisiatif dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Empati. 3). Domain-domain yang dimaksudkan adalah. Self regulation ( mengawal emosi kendiri). mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan keyakinan diri yang utuh (Goleman 1999). Kesedaran kendiri (Self-awareness): Mengetahui perasaan dalam satu-satu situasi dan dapat memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. dan tetap tabah apabila menghadapi masalah dan kekecewaan (Goleman 1999). dan cepat pulih daripada tekanan emosi (Goleman 1999). atau kesedaran dan kefahaman terhadap diri dan persekitaran yang membolehkan berlakunya penilaian kendiri. Self Motivation (motivasi kendiri). menguasai tindakan dan tindak balas ke arah sesuatu matlamat.14 domain dalam kecerdasan emosi. Ia juga bermaksud menggunakan emosi untuk merangsang dalam mencapai sesuatu matlamat atau menyelesaikan sesuatu tugasan. 1). 4). Empathy (empati) dan 5). projek dan lain-lain. Self Awareness (menyedari emosi kendiri). Motivasi kendiri (Self-motivation): Menggunakan kehendak utama hati dalam menggerak dan memandu arah seseorang untuk mencapai tujuan. boleh melihat atau memahami sudut pandangan orang lain dan boleh mencetus dan menyuburkan kemesraan dan keserasian dengan individu yang pelbagai latar belakang (Goleman 1999). berhemah dan menangguhkan sementara perasaan untuk memuaskan hati dalam mengejar matlamat. . Boleh mengesan perasaan orang lain. Duval & Wicklund (1972) memberi takrif yang hampir sama iaitu kesedaran diri sebagai objek yang membolehkan diri menyesuaikan tingkah laku berdasarkan konsep diri.

berunding dan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan (Goleman 1999). memahami paradigma mereka dan juga memahami perasaan mereka sepenuhnya secara emosional dan juga intelektual. Diakhir perbincangan. Mengikut Muhamad (1993) pula. .15 Bagi Covey (1990) empati ialah melihat sesuatu daripada sudut pandangan seseorang. diharapkan guru-guru dapat menyedari bahawa untuk mewujudkan pendidikan yang berkesan.8. cemerlang dan sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Dari pelbagai definisi dan pandangan yang telah dikemukakan. 1. empati ialah keupayaan untuk menyelami hati dan perasaan seseorang pada suatu ketika dan berupaya keluar kembali daripada keadaan tersebut tanpa meninggalkan apa-apa kesan mudarat kepada dirinya. mahir membujuk dan memimpin. sebagai kerangka untuk melanjutkan kajian ini pengkaji akan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Goleman (1999). Kemahiran Sosial (Social Skills). kecerdasan emosi (EQ) sangat perlu diambil kira untuk membantu guru-guru dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Boleh mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam perhubungan dan mampu mentafsir dengan tepat situasi sosial dan jaringannya. RUMUSAN Kajian ini membincangkan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.

2. IQ = Mental Age Chronological Age x 100 .1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan tentang tinjauan literatur dan kajian berkaitan dengan kecerdasan emosi. pandangan Alfred Binet dan Theodore Simon adalah antara yang paling popular di kalangan masyarakat dunia. 2. Spearman. Binet dan lain-lain.2 2.16 BAB II KAJIAN LITERATUR 2. kecerdasan ataupun kecerdikan tersebut. Z. Ujian IQ ini mengukur tahap mental dalam logikmatematik dan linguistik.1 LITERATUR BERKAITAN Kecerdasan Intelektual (IQ) Para pakar cuba merumuskan apakah itu yang maksud dengan pintar. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan tentang kecerdasan. 1984). Crow & Alice Crow. Dalam hal ini para ahli psikologi telah memberikan takrifan yang berbeza tentang kepintaran. Kemudian seterusnya diubahsuai oleh Lewis Terman di Amerika Syarikat dan dinamakan ”Intelligence Quotient” (Lester D. Fokus perbincangan dalam bab ini juga meliputi aspek-aspek kajian berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru. Kasijan. Diantaranya ialah Wechsler. Dapatan ujian ini ditukar kepada konstruk yang dipanggil “Mental Age” dan kemudian dibahagikan dengan umur sebenar dan didarabkan 100. 1958. cerdas atau cerdik bagi seseorang.

Kajian yang dijalankan telah mendapatai bahawa. Masalahnya sekarang adalah. patut bersyukur kerana wujudnya kajian ilmiah yang menunjukan bahawa otak manusia mempunyai peranan penting dalam kecerdasan dan kesuksesan (Taufik Pasiak. kinestetik. dan seterusnya. 2003). Oleh kerananya merupakan tugas dan tanggungjawab amat berat untuk mengembangkan ke tujuh jenis kecerdasan tersebut. namun memiliki kecerdasan matematik yang rendah. tetapi memiliki kecerdasan muzik yang rendah. ketujuh-tujuh kecerdasan tersebut merupakan potensi-potensi asas yang wujud pada setiap orang. Taufik Pasiak. kecerdasan emosi menyumbang dua kali ganda dalam mencapai berbanding IQ.17 Bagaimanapun. Namun demikian. Howard Gardner dalam bukunya Frames of Mind (1983) telah mengemukakan teori baru tentang kecerdasan iaitu terdapat sekurang-kurangnya tujuh jenis kecerdasan iaitu verbal-linguistik. 2003). muzik. cederung mengoptimalkan satu atau dua kecerdasan sahaja. walau dalam kadar berbeza (Gardner . . kerana Gardner telah memperkenalkannya lebih kurang 20 tahun yang lalu.2. interpersonal dan intrapersonal. logik-matematik. Multiple Intelligence (MI) bukanlah merupakan perkara yang baru. Kecerdasan emosi merangkumkan sekali kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal daripada MI oleh Gardner. Teori ini dikenali sebagai Multiple Intelligence (MI). Mayer pada tahun 1990 iaitu kecerdasan emosi (emotional intelligence). Kemudian Daniel Goleman (1995) telah mempopularkan dalam bukunya bertajuk Emotional Intelligence iaitu satu lagi kecerdasan yang mula diperkenalkan oleh Peter Salovey dan John D. Penghargaan pun terkadang hanya untuk satu dan dua kecerdasan sahaja. spatial. 2. pendidikan di Malaysia. Goleman (1995) telah menyatakan bahawa kecerdasan emosi (EQ) lebih banyak menyumbang dalam kejayaan berbanding kecerdasan intelek (IQ). Seseorang mungkin sahaja memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. juga termasuk indonesia. Seorang artis mungkin sahaja memiliki kecerdasan kinestetis dan kecerdasan muzik yang tinggi.2 Kecerdasan Pelbagai (MI) Gardner Howard Gardner (1983) telah mengenalpasti tujuh jenis kecerdasan.

Otak manusia merupakan sumber bagi banyak perkara.1 Model Kecerdasan Emosi Goleman Mengikut Goleman (1999). Kecerdasan ini membolehkan seseorang itu mengawal diri sendiri dan berinteraksi dalam masyarakat dengan baik. Goleman (995) menyatakan bahawa. ini merupakan satu bukti wujudnya komponen otak lain yang membuat keputusan selepas penaakulan intelek iaitu ”kecerdasan emosi” (EQ). kecerdasan emosi terbahagi kepada dua kemahiran atau kecekapan iaitu personal dan sosial.3 Kecerdasan Emosi (EQ) Teori tentang kecerdasan emosi bermula daripada kajian neurologi. beliau juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja yang mahu mempelajarinya. maka individu berkenaan tidak menunjukkan sebarang emosi dalam pelbagai keadaan. Terdapat lima domain kecerdasan emosi yang dikenal pasti oleh Goleman (1995) iaitu kesedaran kendiri (self awareness). yang dimaksudkan di sini adalah otak manusia merupakan kekuatan fizik bagi pengembangan diri manusia secara keseluruhan. Apabila bahagian yang yang dipanggil amygdala pada otak dibuang daripada pesakit. kesuksesan mestilah dipandang sebagai pemakaian otak secara keseluruhan. pemikiran emosional (intuitif) dan pemikiran spritual. kawalan kendiri (self regulation). walaupun kecerdasan intelektualnya (IQ) tidak terjejas. Taufik Pasiak (2003) juga mengatakan bahawa secara semula jadi. 2.2. motivasi kendiri (self motivation).18 Taufik Pasiak menyatakan bahawa. dalam otak manusia telah disiapkan dengan tiga bentuk pemikiran. 2. . Begitu juga bila pembedahan otak dibuat dan bahagian lobus prahadapan (prefrontal lobes) kiri dibuang. Goleman menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat selari dengan perjalanan usia dan pengalaman. maka individu tersebut hilang keupayaan untuk membuat keputusan dalam hidup sehariannya. iaitu pemikiran rasional. empati (empathy) dan kemahiran sosial (social skill).2.3.

3 tidak dilapor) purata umur13. Kajian pertama melibatkan 503 peserta dewasa (164 lelaki dan 333 perempuan. kecerdasan emosi terdiri daripada empat domain iaitu.2. a) kebolehan membuat persepsi tentang emosi iaitu kebolehan menerima. Kajian kedua juga dijalankan untuk melihat perbezaan skor min daripada sampel yang mempunyai latarbelakang umur yang berbeza. . Caruso & Salovey (1999). Sampel pertama seramai 229 orang peserta remaja (125 lelaki. Dapatan kajiannya menunjukan bahawa wanita memperolehi skor min yang lebih tinggi berbanding lelaki. Sebagai kesimpulannya. model kecerdasan emosi Mayer. Sampel yang diambil adalah mengikut nisbah komposisi etnik di Amerika Syarikat.4 (julat umur 16-12 tahun). 6 tidak dilaporkan) purata umur 23 tahun (julat umur 70-17 tahun). Sampel kedua terdiri daripada sebahagian peserta kajian pertama.2 Model Kecerdasan Emosi Mayer. Mayer. menilai dan menunjukan emosi dengan tepat. Dapatan kajian menunjukkan. Caruso & Salovey Bagi Mayer. iaitu mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. Caruso dan Salovey memenuhi ciri-ciri umum kecerdasan yang piawai. d) yang terakhir ialah mengawal emosi.3. 101 perempuan. Mayer et al (1999) menyatakan bahawa kecerdasan emosi boleh bertambah bila umur dan pengalaman bertambah. b) asimilasi atau penyesuaian emosi. skor min responden dewasa lebih tinggi daripada skor min responden remaja. ii) terdapat korelasi antara 12 bahagian instrumen dengan kecerdasan lisan (verbal intelligence). Kajian mereka juga mendapati bahawa kecerdasan emosi memenuhi dua daripada tiga kriteria kecerdasan iaitu i) beroperasi sebagai satu set kebolehan. Caruso dan Salovey (1999) telah menjalankan dua kajian tentang kecerdasan emosi. c) memahami emosi iaitu kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. Instrumen yang digunakan ialah Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) yang terbahagi kepada 12 bahagian berdasarkan empat domain kecerdasan emosi yang telah dikemukakannya. Penskoran telah dilakukan dengan menggunakan kaedah konsensus dan penskoran pakar.19 2.

tanggungjawab sosial dan hubungan interpersonal. interpersonal EQ iaitu kemampuan untuk bergaul. Empat domain yang dimaksudkan ialah: a. menilai dan menunjukkan emosi dengan tepat. c. kemapuan untuk tepa tenang dan serta kosenterasi. mampu mensyukuri kehidupan. sehingga bila digabungkan akan membentuk kecerdasan emosi. . intrapersonal EQ iaitu kemampuan untuk mengenal dan mengendalikan diri sendiri. kebolehan memahami sesuatu emosi dan maklumat yang dibawa. Menurut beliau lagi.20 Menurut Weisenger (1998). beriteraksi dengan orang lain. empat domain asas kecerdasan emosi di atas telah dikenal pasti oleh dua ahli psikologi John Mayer (University of New Hampshire) dan Peter Salovey (Yale) yang mencipta istilah emotional intelligence. berdikari dan peningkatan diri. asertif. pengurusan tekanan EQ iaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan mengendalikan impuls. selalu bersemangat serta berghairah dalam melakukan sebarang kegiatan. terdapat lima domain kecerdasan emosi.2. kebolehan mempamerkan perasaan bila diperlukan. menyukai diri sendiri dan orang lain. penyesuaian EQ dan mood umum EQ iaitu kemampuan untuk mempertahankan sikap positif yang realistik terutama dalam menghadapi masa-masa sukar dan kritikal. kebolehan mengawal emosi untuk meningkatkan perkembangan emosi dan intelek. Interpersonal EQ terdiri daripada tiga subdomain iaitu empati. kebolehan menerima. setiap domain mewakili kebolehan tertentu. kesedaran emosi. 2. Intrapersonal EQ terdiri daripada beberapa subdomain iaitu penjagaan diri.3 Model Kecerdasan Emosi Bar-On Menurut Bar-On (2000). d. b. Domain ini tersusun dalam hierarki.3. yang mana individu dapat memahami diri sendiri dan orang lain. domain yang paling atas adalah merupakan gabungan domain-domain yang berada dibawahnya.

Bar-On (2000) telahpun memberikan definisi 15 subdomain di atas.kebolehan menyesuaikan perasaan. pemikiran dan mempertahankan hak diri secara aman. Domain yang kelima mengandungi dua subdomain iaitu optimis dan kegembiraan. memahami dan menghargai perasaan orang lain. (iv) berdikari. Penyesuaian EQ pula terdapat 3 subdomain iaitu ujian realiti. dan (xv) kegembiraan.kebolehan menyatakan perasaan. fleksibiliti dan penyelesaian masalah.kebolehan untuk sedar.kebolehan mengenal pasti dan memahami emosi sendiri.kebolehan menonjolkan diri sebagai seorang yang kooperatif dan memberi sumbangan kepada kumpulan. menerima dan menghormati diri. pemikiran dan tingkah laku mengikut situasi.kebolehan menilai apa yang dirasai dengan apa yang sebenarnya berlaku. (vii) tanggungjawab sosial. (xi) ujian realiti. (iii) asertif.kebolehan menghadapi situasi gawat dan intensiti emosi yang tinggi tanpa terjejas. . (x) pengawalan dorongan.kebolehan melihat daripada sudut positif dan mengekalkan sikap positif walaupun dalam situasi sukar. (vi) empati. (viii) hubungan interpersonalkebolehan membina dan menjaga hubungan mesra berdasarkan keintiman dan memberi dan menerima kasih sayang. (ix) tolerans stres. (xiv) optimis.kebolehan mengetahui potensi diri sendiri dan melakukan sesuatu yang disukai.21 Untuk pengurusan stres EQ terdapat toleran stres (stress tolerance) dan pengawalan dorongan (impulse control). menikmati hidup mempamerkan emosi positif. kepercayaan. faham. (xii) fleksibiliti.kebolehan mengenal pasti dan mentakrif masalah peribadi dan masalah sosial seterusnya menjana dan melaksanakan penyelesaian yang efektif. (v) peningkatan diri. seperti berikut: (i) penjagaan diri.kebolehan merasakan kepuasan hidup.kebolehan mengawal dan menunda dorongan atau perasaan ingin bertindak serta mengawal emosi. (ii) kesedaran emosi. (xiii) penyelesaian masalah.kebolehan menyedari.kebolehan melakukan sesuatu tanpa diperintah dan boleh mengawal pemikiran dan tindakan tanpa terpengaruh dengan emosi.

Lester D.22 2. kecerdasan kognitif dan berbagai alat ukurnya telah mendominasi pandangan masyarakat dunia. pada tahun (1910) sudah diubasuaikan kepada orang dewasa (Steven J.3 KAJIAN BERKAITAN Selama lebih kurang satu 100 tahun. Walaubagaimanapun. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah IQ telah membuat masyarakat diperlakukan seperti tidak adil (ada golongan pandai dan lemah). mulai dari peringkat yang paling atas sampai ke peringkat yang paling bawah. Ketika itu Binet diminta oleh organisasi sekolah warga Bandar Paris untuk menciptakan satu alat ukur. Stain & Howard Ebook. sehingga ujian yang pada asalnya hanya dijalankan kepada kanak-kanak. akan tetapi juga sebagai alat ukur untuk memasuki dunia pekerjaan dan hubungan sosial. 2000). telah banyak membawa pengaruh kepada para pendidik di Amerika. Sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh Binet dan Simon bagi mempraktikan teori yang telah lama wujud dalam kepalanya. Ujian yang dijalankan oleh Binet dan Simon (1905) ini. Yang lebih menarik lagi ujian ini bukan hanya digunakan untuk tujuan pendidikan sahaja. Crow & Alice Crow 1984) yang mengembangkan ujian tentang kecerdasan yang pertama. dan kecerdasan ini mulai menjadi perdebatan dikalangan para pakar. Alfred Binet bersama Theodore Simon (1905. Sehingga orang tidak segan silu lagi mengatakan bahawa orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempunyai Intelligence Quotien (IQ) yang tinggi. . Tujuan pengklafikasian itu adalah bagi memudahkan pengagihan bantuan untuk keperluan sekolah kanak-kanak berkenaan. Intelligece Quetient (IQ) dalam waktu tidak terlalu lama telah mula tampak kelemahan dan kecacatannya. Hal ini menurut kebanyakan pakar merupakan langkah mundur. Minda kebanyakan masyarakat dunia telah terpengaruh ketika pakar psikologi berkebangsaan Perancis. guna mengklasifikasikan kanak-kanak berdasarkan kemampuan merekan.

Pelbagai kecerdasan yang dimiliki manusia adalah bertumpu pada kerja sama di dua bahagian penting otak manusia tersebut (Taufik Pasiak. Otak manusia menyediakan tempat khusus yang bertanggungjawab dalam membangun hubungan kecerdasan emosi dan membina hubungan dengan orang lain. jauh lebih tua daripada pikiran rasional. kerana ianya berakar di dalam otak. selalu berdisiplin. Kecerdasan emosi (EQ) Goleman ataupun kecerdasan antarperibadi Gardner ialah merupakan keperluan yang sangat mendasar bagi manusia.23 Sehingga pada tahun 1960-an semakin banyak penyelidikan yang mempertanyakan tentang kedudukan IQ. Temuan mutakhir dalam kajian-kajian saitifik semakin membuktikan bahawa bahagian-bahagian tertentu otak bertanggungjawab dalam menata jenis-jenis kecerdasan manusia (Taufik Pasiak 2003) . Banyak kajian menunjukan bahawa emosi. membangun hubungan dengan orang lain adalah merupakan tuntutan semula jadi manusia. Dengan perkataan lain. perasaan. Namun begitu para pakar belum menemukan apakah jawapan alternatif dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Stanley dalam Taufik Pasiak (2003) telah melakukan satu pertukaran pendapat dengan melibatkan 733 jutawan dari seluruh Amerika Serikat. intuitif dan pemikiran rasional. Keputusan-keputusan cerdas yang pernah dibuat oleh manusia merupakan kerja sama antara pemikiran emosional. Baru-baru ini di dalam sebuah buku The Millionaire Mind karya Thomas Stanley. 2003). bekerja lebih giat daripada orang lain. pikiran-pikiran emosional atau apapun istilah yang gunapakai. memiliki suami dan isteri yang menyokong kepada keberhasilan. Sehingga akhirnya IQ juga berjaya menguasai minda masyarakat selama lebih kurang satu dekad . logik manusia. maka faktor yang teratas adalah: Jujur kepada semua orang. menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ketika Thomas Stanley meminta untuk menyenaraikan beberapa faktor pendukung yang dianggap paling berperanan dalam menunjang keberhasilan para jutawan tersebut.

1997). kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore. seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi boleh memahami. Dengan memberikan peluang kepada pelajar untuk meluahkan dan memahami emosi. kerana ianya mempunyai sifat empati dan mempunyai kemahiran sosial yang baik (Goleman. Johnson (2000) menyatakan guru berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar dan memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar. 1991). Perkara ini perlu kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. 1998). empati dan pengukuhan. menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam cabaran hidup. 1995). adalah sangat penting untuk berjaya dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ) (Shapiro1997. Goleman 1995. Sternberg 1996. terdapat satu pertanyaan yang menarik. Justeru. Segal1997 dan Weisenger. Goleman1995). guru yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi mampu menyelesaikan masalah pelajar yang bermasalah. mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menguruskan tugasan atau tanggungjawab dalam hidup secara efektif seperti pembelajaran. kenapa guru perlu mempunyai kecerdasan emosi (EQ)? Elias et al (1997) memberikan jawapan bahawa. menjalin hubungan. Kajian-kajian mendapati kemahiran sosial dan emosi. 2000).24 Namun dalam kaitan dengan kajian ini. Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anandarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan ia dapat ditingkatkan. Kajian kanak-kanak sekolah di Jordan oleh Saadi (2001) mendapati kanak-kanak tidak dapat mencapai sepenuhnya objektif pembelajaran jika tidak dibelai dengan kasih sayang. . akan dapat meningkatkan kecerdasan emosinya (Brewer dan Campbell. dan kecerdasan seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins1995. Ini menunjukkan betapa perlunya empati dan kemahiran sosial dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolahsekolah (Sarason. 1999 dan Ort.

1995). kecerdasan emosi sebagai satu kecerdasan perlu dikaji dan dikembangkan penggunaannya di Malaysia. boleh membantu guru menyelami emosi pelajar-pelajarnya (Stufft.1989). Sedangkan kajian kecerdsan emosi berdasarkan jantina pula. Guru juga perlu prihatin bahawa setiap tindakan dan keputusan yang dibuat di dalam kelas berpotensi untuk mengukuhkan atau mengganggu proses pembelajaran para pelajarnya (Newman 1998. Justeru. keluarga dan pekerjaan. seperti kajian Tapia (1999).25 Menurut Brown (1999). kawalan kendiri dan kemahiran sosial boleh mengurangkan tekanan kerja dan mampu mengawal disiplin pelajar (McManus. guru perlu mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi untuk melahirkan pelajar-pelajar yang baik dan matang dari segi emosi. setakat ini kajian tentang kecerdasan emosi terutamanya dalam kaitannya dengan pendidikan di Malaysia belum banyak lagi dijumpai. 1996). pengurangan masalah disiplin di sekolah. dan kemahiran menjalin hubungan sosial adalah berkait rapat dengan perkembangan dan kematangan emosi (Goleman. Bagi guru yang mempunyai kecerdasan emosi seperti kesedaran kendiri. . maka guru boleh mengolah dan membentuk kelakuan pelajar di sekolah dan seterusnya di alam pekerjaan. beberapa kajian mendapati bahawa. Polloway et al (2001) menyatakan bahawa guru juga perlu menyedari dan menggunakan pengajaran yang mempunyai nilai emosi untuk pengajaran efektif. oleh kerana kecerdasan emosi merupakan peramal kepada kejayaan di sekolah. Bagaimanapun. Newman et al 1998). Jadi guru yang mempunyai kecerdasan emosi berkebolehan menjadi model contoh di samping mengurus kelas dengan baik. Kenapa demikian? Keberhasilan dalam kerjaya. Oleh kerana gagasan kecerdasan emosi mula dipopularkan oleh Goleman pada 1995. O’Neil (1996) mempunyai pandangan yang hampir sama iaitu guru perlu mempunyai kecerdasan emosi terutamanya empati dalam berinteraksi dgn pelajar. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) memihak kepada perempuan tetapi Goleman (1999) menyatakan secara keseluruhannya tiada perbezaan antara lelaki dengan perempuan.

RUMUSAN Baghagian ini telah menerangkan tentang kajian literatur dan juga kajian-kajian yang berkaitan dengan thesis ini.Enam kepada 15.26 Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-Tujuh. maka peruntukan untuk pendidikan dan latihan ialah sebanyak RM 10.1 billion iaitu meningkat daripada 13 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke. Goleman (1995). mempunyai matlamat agar sektor pendidikan dapat menghasilkan rakyat yang berdisiplin dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Maka untuk mewujudkan tanggungjawab yang sangat berat ini. . Caruso dan Salovey (1999) serta Bar-On (2000). Untuk mewujudkan hasrat tersebut. Dalam bahagian ini juga pengkaji telah mengemukakan model-model kecerdasan emosi (EQ) yang telah tulis oleh beberapa orang pakar.4 peratus dalam Rancangan Malaysia Ke. seperti. Mayer. guru adalah golongan yang paling berperanan dan sangat diharapkan oleh kerajaan untuk merealisasikan hasrat yang sedemikian besar itu.Tujuh. Pada bahagian kajian-kajian berkaitanpun pengkaji juga telah mengemukakan sedikit sebanyak tentang kajian-kajian yeng telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu.

Sampel telah dipilih daripada guruguru sekolah menengah secara rawak mudah (random sampling) daripada negeri Perak.27 BAB III METODOLOGI KAJIAN 3. Negeri Sembilan.2. Instrumen yang digunakan adalah Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI). Melaka dan Johor. Sehubungan dengan itu. . iaitu kajian rentas (cross-sectional study) yang bertujuan untuk melihat profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. Dalam kajian ini pengkaji cuba mendapat gambaran secara menyeluruh tentang profil kecerdasan emosi (EQ) diantara pembolehubah-pembolehubah seperti yang terdapat dalam kerangka konsep kajian. Selangor. 3. satu set instrumen telah dibina bagi membolehkan pengkaji menyelidik pembolehubah-pembolehubah dalam kajian ini.1. Wiersma 2000). Kajian rentas boleh memberikan generalisasi secara umum tentang sesuatu populasi yang dikaji (Fink 1995. Seterusnya cuba membandingkan profil tersebut dengan profil kecerdasan emosi (EQ) keseluruhan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini.yang telah dibina berdasarkan kajian fasa pertama daripada satu projek besar yang dijalankan oleh sekumpulan pensyarah Fakulti Pendidikan. REKA BENTUK KAJIAN Kajian ini dijalankan dengan menggunakan reka bentuk kuantitatif. Kajian ini bermula dengan menjalankan kajian rintis ke atas instrumen. Kajian ini juga akan melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru berdasarkan faktor jantina dan faktor umur. PENDAHULUAN Kajian ini ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.

Kemudian.3. Selepas nilai kebolehpercayaan diperolehi daripada reliability analysis of item. Melaka dan Johor). 2000 dan Ary.1. Instrumen yang dibina ini dapat digunakan untuk mengumpul maklumat tentang kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah yang dikaji. Negeri Sembilan. Selangor. 3. Menurut Fink (1995). POPULASI KAJIAN DAN SAMPEL KAJIAN Populasi Kajian Kajian ini melibatkan guru-guru sekolah menengah. Jacobs & Razavieh. pemerolehan data secara deskriptif dapat dipungut pada masa yang telah ditentukan oleh pengkaji (Fink. Kebanyakan guru-guru ini adalah berbangsa Melayu dan sebahagian kecil sahaja . Responden telah diminta menjawab satu set borang soal selidik. pengkaji membaiki instrumen dengan membuang item-item instrumen yang merendahkan kebolehpercayaan. reka bentuk kajian deskriptif menghasilkan data atau maklumat tentang populasi dan fenomena yang telah wujud. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) antara guru-guru secara keseluruhan di malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat dikawasan Zon Tengah Semenanjung malaysia. Selepas itu pengkaji mula mengedarkan instrumen-instrumen yang telah diubah tadi ke sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini.0. pengkaji ingin melihat profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. 1995. Wiersma. 3.3. perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor jantina dan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan faktor umur. Dalam kajian ini. iaitu terdiri daripada guru-guru yang memiliki ijazah sarjana muda dan sebahagian kecilnya daripada kalangan bangsa lain. mempunyai ijazah sarjana.28 Dapatan daripada kajian rintis telah dianalisis menggunakan SPSS 11. 1996).

Pentadbiran instrumen menjadi lebih mudah dan juga boleh menjimatkan masa dan kos. Selangor. manakala guru wanita seramai 183 orang. Lokasi sekolah menengah di negeri-negeri yang dipilih ini tidak terlalu jauh dari institusi pengajian pengkaji. Seramai 275 orang guru yang berkhidmat di 11 buah sekolah menengah yang terletak pada lima buah negeri tersebut telah dipilih sebagai responden kajian. Krejcie dan Morgan dalam Wiersma (2000) menyatakan bahawa semakin besar saiz populasi kajian. Sudman dalam Wiersma (2000). Kementerian Pendidikan Malaysia. . Krejcie dan Morgan (1970) telah mencadangkan bahawa sampel seramai 310 orang untuk populasi 1600 orang. Kebanyakan mereka telah mengajar di sekolah menengah lebih daripada setahun. United Kingdom dan sebagainya. semakin besar saiz sampel yang diperlukan.2.29 Sebahagianya mereka lulusan dari universiti luar negara seperti Amerika Syarikat. Jumlah guru ini menjadi sampel yang mewakili keseluruhan guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. dan ini memudahkan pengkaji mentadbir instrumen dan mendapatkan maklumat yang diperlukan dengan cepat. saiz sampel antara 200-500 responden telah memadai untuk sesebuah kajian. Satu lagi faktor yang menarik pengkaji untuk membuat kajian pada 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia ini. manakala sebahagian lainnya lulusan universiti tempatan. Jumlah bilangan guru lelaki adalah seramai 92 orang. Melaka dan Johor. kerena sekolah-sekolah tersebut dapat mewakili semua sekolah menengah di yang berada dikawasan tersebut. Namun jika dilihat dari maklumat yang diperolehi. guru lulusan universiti tempatan lebih ramai jumlahnya berbanding dengan guru lulusan luar negara. Sedangkan Neuman (2000) pula menyatakan bahawa 300 orang subjek (lebih kurang 30 peratus) daripada populasi seramai 1000 orang sudah mencukupi untuk mendapatkan ketepatan yang tinggi. Sampel kajian Sampel kajian terdiri daripada guru–guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak. dan berkhidmat di bawah 3. Negeri Sembilan.3.

Melaka dan Johor serta tarikh pentadbiran instrumen.30 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 31 Mac–2 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 7 -9 April 2003 3. . Bahagian kedua adalah soalan-soalan yang mengukur setiap domain kecerdasan emosi (EQ). Pengkaji berpendapat jumlah sampel 174 orang guru adalah memadai dalam kajian ini. Negeri Sembilan.4. pengkaji telah mentadbirkan 275 borang soal selidik.23 April 2003 21 . Soal selidik tersebut disusun dalam dua bahagian iaitu: 1. pengkaji telah menggunakan satu set borang soal selidik Iventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM)/Malaysian Emotional Quoetient Inventory (MEQI).30 April 2003 28 . Selangor.1 : Senarai nama-nama Sekolah Menengah di negeri Perak. INSTRUMEN KAJIAN Untuk mengumpulkan maklumat bagi menjayakan kajian ini. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) SMK Gerik SMK Dato Seri Wan Mohamed Perak SMK Kuala Kubu Bahru Selangor SMK Kampung Soeharto Selangor SMK Ampang Pecah Selangor SMK Serting Hilir Kompleks Negeri Sembilan SMK(FELDA) Bandar Baru Serting SMK Bahau Negeri Sembilan SMK Bukit Katil Melaka SMT Bukit Piatu Melaka SMK Tinggi Melaka TARIKH PENTADBIRAN INSTRUMEN 21 . Jadual 3. Instrumen ini telah diambil dari projek penyelidikan IRPA 07-02-02-0017-EA171. yang digubal oleh sekumpulan pensyarah Fakulti pendidikan. 2.23 April 2003 28 . dan telah dipulangkan semula oleh 174 orang responden.30 April 2003 28 . Bahagian pertama iaitu berkenaan dengan latarbelakang dan maklumat ringkas responden.30 Untuk tujuan kajian ini.

sebelum mereka memberikan respon ke atas instrumen yang berikan. . Bahagian ini diperlukan. jabatan dan tempat pengajian (dalam atau luar negera).31 Satu lagi instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah ” Borang Kebenaran Responden (consent leter). 3. iaitu 1-sangat Tidak Setuju. bangsa. Item-item ini juga telah dibina menggunakan Skala Likert lima-mata. umur. Penyusunan instrumen ini juga mengambil kira pandangan Goleman (1999) tentang kelima-lima domain kecerdasan emosi yang disarankannya. 2. 3Tidak Pasti.Setuju dan 5-Sangat Setuju.Tidak Setuju.4. Instrumen ini telah dibina berasaskan dapatan kajian kualitatif fasa pertama satu projek kajian yang sedang dijalankannya. Borang kebenaran ini sangat penting diberikan kepada semua responden.2. taraf perkahwinan. jantina. kerana ianya merupakan sebahagian daripada pembolehubah dalam kajian ini.1 Soal Selidik Maklumat Guru Soal selidik ini bertujuan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan latarbelakang responden (guru) seperti lokasi tempat mengajar.4. 4. Item-item dalam soal selidik ini disusun berdasarkan kelima-lima domain kecerdasan emosi yang dicadangkan oleh Goleman (1999) dan dua domain tambahan yang telah dikenalpasti oleh Noriah et al (2003) pada masa temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu dalam kajian fasa pertama. 3. Inventori Kecerdasan Emosi (IKEM-MEQI) Soal selidik ini telah dibina berdasarkan soal selidik kecerdasan emosi yang telah digunakan oleh Noriah et al (2003).

32 Setiap item yang disusun akan merujuk kepada perasaan dan tingkah laku responden yang dipersepsikan (perceived) dan prestasi sebenar (actual performance) terhadap kelima-lima domain yang dicadangkan oleh Goleman (1999) beserta dua domain yang dapat dikenal pasti dalam temu bual kumpulan fokus dan temu bual individu. yang ditanyakan dalam bentuk soalan terbuka (open ended-question) yang perlu dijawab secara bertulis dalam bentuk tindak balas oleh responden. kebolehpercayaan. kebolehsuaian dan inovasi. komitmen. apa yang dirasai oleh responden apabila melihat pemandangan sebuah pulau di tengah laut dan bagaimana pula keamatan perasaan yang dialami itu. terdapat 4 bahagian item iaitu kesedaran emosi. Bagi empati pula terdapat 7 bahagian item iaitu memahami orang lain. Contohnya. penilaian kendiri. terdapat 5 bahagian item iaitu kawalan diri. mengembangkan potensi orang lain. inisiatif. Berikut ialah contoh-contoh item bagi ketujuh-tujuh bahagian utama IKEM-MEQI. terdapat 8 bahagian item iaitu pengaruh. pengurusan konflik. Bagi kemahiran sosial. menjalin hubungan. Bagi pengurusan kendiri. optimis dan minat. berorientasikan khidmat. tidak terdapat pecahan bahagian-bahagian item. Instrumen ini terdiri daripada 7 bahagian utama iaitu kesedaran kendiri. Terdapat dua bahagian dimana item-itemnya menggambarkan senario yang perlu diberi respon oleh responden terhadap apa yang dirasainya dan bukannya apa yang ingin dilakukannya. Bagi kesedaran kendiri. pemangkin perubahan. penghematan/kejujuran. kerjasama. empati. kesedaran politik. . kemahiran sosial. membantu orang lain dan perasaan kasih sayang. Bagi kerohanian (spirituality) dan kematangan (maturity). motivasi kendiri. keupayaan kumpulan dan komunikasi. kepemimpinan. kerohanian dan kematangan. regulasi kendiri. Satu bahagian lagi ialah item-item situasi yang pelbagai. “leveraging diversity”. Jumlah item yang perlu dijawab oleh responden bagi instrumen IKEM-MEQI secara keseluruhan ialah 262 item. keyakinan diri dan kesedaran fisiologi. Bagi motivasi kendiri pula terdapat 5 bahagian item iaitu dorongan pencapaian.

Bahagian Kesedaran Kendiri a. menilain kejujuran dan integriti responden. “Saya tidak malu memberikan pandangan saya walaupun ianya satu pandangan yang berbeza dari pandangan orang lain”. b. ii. Bahagian penghematan/kejujuran. b. Bahagian kesedaran fisiologi pula melihat kepekaan responden mengesan perubahan-perubahan fisiologi apabila berlaku perubahan emosi. Contohnya: “Saya sedar apabila sesuatu perkara/situasi boleh membawa kesan negatif kepada perasaan saya”. Item-item bahagian kesedaran emosi mengukur sejauh mana seseorang responden peka terhadap emosi yang timbul dalam setiap situasi hariannya. mengukur sekap tanggungjawab responden terhadap prestasi sendiri. . Contohnya: ”Saya akan sentiasa bersikap jujur dalam semua tindakan saya”. Contohnya: “Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya dalam keadaan marah”. c. Item-item bahagian penilaian kendiri pula mengukur ketepatan responden menilai kekuatan dan kelemahan diri. Bahagian Regulasi Kendiri Item-item bahagian kawalan kendiri. Contohnya: “saya boleh rasai perubahan fikiran saya apabila dirangsang oleh sesuatu perkara/peristiwa”. Contohnya: ”Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna”. melihat kekuatan responden mengawal cetusan emosi negative. Bahagian keyakinan diri pula mengukur harga diri dan keupayaan yang dimiliki oleh responden. c.33 i. a. Bahagian kebolehpercayaan. Contohnya: “Saya sedar bahawa keadaan marah memberi kesan yang buruk kepada kesihata saya”. d.

b. Contohnya: “ Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya”. Contohnya: “Setiap kerja yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri”. Bahagian Empati a.34 d. Contohnya: ”Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan satu tugas”. mengukur ketabahan responden dalam mengejar matlamat walaupun terdapat kegagalan dan halangan. a. Bahagian optimis. Item-item bahagian memahami orang lain (Understanding others). Bahagian Motivasi Kendiri Item-item bahagian dorongan pencapaian.” . iv. d. Bahagian inisiatif. menilai tahap penerimaan responden terhadap inovasi. menilai minat yang ada pada responden dalam menjalankan tugas. e. Contoh: “Saya dapat merasakan kesusahan orang lain. Bahagian komitmen. Bahagian kebolehan menyesuaikan diri. Contohnya: “ Saya percaya bahawa tiada jalan singkat untuk mencapai kejayaan”. menilai keluwesan responden dalam menangani perubahan. Bahagian inovasi. mengukur sejauh mana responden dapat mengesan dan memahami perasaan orang lain. dengan matlamat sekolah (organisasi). Contohnya: “ Saya sanggup berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja”. mengukur kesediaan responden untuk merebut peluang. e. mengukur dorongan pencapaian responden kea rah kecemerlangan. Bahagian minat pula. iii. Contohnya: ”Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan”. mengukur kesepaduan (cohensiveness) antara matlamat responden c. Contohnya: ”Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa”.

“ Perasaan saya cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain.” g. Bahagian kesedaran politik (political awareness). mengenal pasti dan memenuhi kehendak pelanggan (pelajar). Bahagian berorientasikan khidmat (service orientation). mengukur sejauhmana responden boleh memberikan bantuan kepada orang lain. mengukur kebolehan responden membaca gerak emosi perkumpulan dan pihak yang berpengaruh. Contohnya: “Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya. Contohnya. mengukur kepandaian responden mempengaruhi orang lain. e. Contohnya: “Saya akan membantu lain belajar menyelesaikan masalah mereka”. mengukur kebolehan responden menjangka. menilai kebolehan responden mengesan keperluan orang lain dan orang mengembangkan kebolehan mereka. c. menilai keupayaan responden mewujudkan peluang-peluang daripada pelbagai kelompok masyarakat. Contohnya. “Saya memberikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan.”. v. Contohnya. “Saya bersikap adil dalam memberikan perhatian pada semua pihak”. d. Bahagian leveraging diversity.35 b.” . Bahagian berkasih sayang (compassion). Item-item bahagian mengembangkan potensi orang lain (developing others). Membantu orang lain (helping others). menilai perasaan belas kasihan responden dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya: “Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang memuaskan ”. Bahagian Kemahiran Sosial a. Item-item bahagian mempengaruhi. f. Contohnya: “Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka”.

menilai kebolehan responden menyelesaikan pertelingkahan. mengukur kebolehan responden membina hubungan yang produktif.” h. Contohnya: “Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama.” d. Contohnya: “Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha. Contohnya: “Saya boleh membimbing orang lain tugas mereka.” f. Contohnya: “Saya sentiasa melibatkan rakan setugas apabila diminta menyelesaikan sesuatu tugas penting. Contohnya: “Saya boleh berbual dengan sesiapa sahaja dalam sesuatu majelis. Bahagian kerjasama. mengukur kemampuan responden berkerjasama dalam satu pasukan.36 b.” g. Bahagian komunikasi. mengukur keupayaan responden membimbing individu dan kumpulan. Bahagian Spiritualiti/Kerohanian Item-item bahagian ini mengukur tahap kerohanian yang wujud dalam diri responden. bahagian pemangkin perubahan. Bahagian keupayaan berpasukan. Contohnya: “Saya selalu diminta menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja. Bahagian kepemimpinan. e. Bahagian menjalin hubungan.” c. menilai kemahiran berkomunikasi dua hala responden.” . mengukur keupayaan mewujudkan pasukan yang efisien dalam mencapai matlamat sesebuah organisasi. Contohnya: “Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan-rakan setugas.” menyelesaikan vi. Contohnya: ”Saya sentiasa cuba mulakan sesuatu yang baru”. Bahagian pengurusan konflik. mengukur kemahiran responden memulakan perubahan di tempat kerja.

pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah membuat dua kali bengkel untuk pembinaan itemitem instrumen. pengkaji membuatkan transkripsi ke atas setiap temubual tersebut. jururawat. Ini sangat penting dilakukan bagi menjayakan analisis data fasa pertama (kualitatif). Selepas proses transkripsi. Bahagian Kematangan. Setelah proses temubual selesai dijalankan. Temubual berkumpulan dan temubual individu telah dilakukan ke atas pelbagai instansi kerajaan di Malaysia. iaitu satu program khusus untuk menganalisis data kualitatif. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut telah berusaha untuk membina tema-tema dan juga subtema (coding) yang berkaitan dengan kajian ini. Item-item teliti. Pembinaan Instrumen Kajian Pembinaan instrumen ini dimulakan dengan menjalankan kajian fasa pertama (kualitatif) dalam projek IRPA 07-02-02-0017-EA171. pegawai penjara dan polis.3. Contohnya: “Kematangan fikiran membantu saya untuk melihat sesuatu masalah dengan 3.4. Wilayah Persekutuan. Ini dilakukan bagi mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan dengan kecerdasan emosi mengikut konteks tempatan.37 vii. Selangor. Melaka dan Johor. iaitu Guru-guru (sekolah menengah dan MRSM). .” bahagian ini mengukur kematangan responden. pengkaji bersamasama dengan kumpulan penyelidik UKM telah melakukan temubual berkumpulan (Focus group) dan juga temubual individu (indepth interview) mulai dari negeri Perak. Selepas analisis fasa pertama dijalankan. pengkaji telahpun berusaha untuk membuat satu analisis dengan menggunakan perisian komputer (NUD*IST Program). Dalam fasa pertama ini. Negeri Sembilan. Seterusnya setelah tema-tema terbentuk.

Manakala kajian rintis yang kedua telah melibatkan 60 orang guru sekolah menengah di sekitar daerah Alor Gajah dan daerah Melaka Tengah pada bulan Januari 2002. 3. iaitu satu pembolehubah bersandar (dependent variabel) dan beberapa pembolehubah bebas (independent variabel).38 Bengkel kali pertama adalah untuk penyusunan draf item yang sesuai dengan domaindomain kecerdasan emosi yang telah didapatkan pada fasa pertama. dan Negeri tempat berkhidmat”.5. Pembolehubah bersandar dalam kajian ini adalah “ Kecerdasan Emosi”.4. Kajian rintis ke atas instrumen ini telah dijalankan sebanyak tiga kali. Kajian Rintis Sebaik sahaja instrumen ini selesai dibina. Pembolehubah Kajian Kajian ini mempunyai dua pembolehubah. Manakala pembolehubah bebasnya ialah “ Jantina. maka untuk langkah selanjutnya kajian rintis dijalankan untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen tersebut. baik nilai kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan mahupun nilai kebolehpercayaan untuk setiap sub yang mewakili domain-domain kecerdasan emosi yang dikaji di dalam kajian ini. 3. iaitu kajian rintis pertama telah melibatkan 23 orang pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2001. umur. Sedangkan untuk kajian rintis yang ketiga pula dilakukan setelah diadakan perombakan-perombakan ke atas item-item instrument yang dianggap kurang sesuai untuk mengukur konstruk-konstruk yang terdapat dalam kecerdasan emosi (EQ). . dan untuk kali keduanya adalah bengkel untuk pemantapan instrument yang akan digunakan dalam kajian ini.4.4.

maka pengkaji menyemak semula setiap item-item yang didapati mempunyai nilai kebolehpercayaan yang rendah. maka pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik IRPA telah berusaha untuk mengubahsuai item-item yang kurang berkenaan dengan konstruk-konstruk yang terdapat dalam instrumen kajian ini. bahawa instrumen ini telah diujikan sebanyak dua kali. Setelah nilai kebolehpercayaan daripada dua kali ujian kajian rintis diperolehi.9145 (jadual 3. kebolehpercayaan secara keseluruhan ialah 0. Untuk tujuan pengubahsuaian. Kebolehpercayaan Instrumen Sebelum instrumen ini digunakan dalam kajian sebenar. kebolehpercayaan yang diperolehi ialah 0.9582.4. pengkaji terlebih dahulu telah menjalakan kajian rintis bagi mendapatkan nilai kebolehpercayaan daripada instrumen yang disusun.2).39 3. Bagaimanapun bila dilakukan analisis ke atas sub-sun konstruk. Sesuai dengan apa yang pengkaji ceritakan pada bahagian kajian rintis di atas. Kesahan telahpun dijalankan dengan mengambil kira pandangan daripada individu yang boleh dianggap sebagai pakar dalam bidang kecerdasan emosi (EQ). Untuk kajian kali kedua.6. Setelah dilakukan penyemakan semula. Dari dua kali kajian rintis yang dijalankan. Secara keseluruhan instrumen ini mempunyi nilai kebolehpercayaan yang cukup tinggi. didapati nilai kebolehpercayaan yang rendah pada beberapa sub konstruk di dalam instrumen ini. pengkaji bersama-sama dengan kumpulan penyelidik tersebut cuba merujuk semula kepada dapatan kajian fasa pertama (focus group dan indepth interview). . Alpha Cronbach telah digunakan bagi menguji kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan dan juga untuk setiap domain kecerdasan emosi yang terdapat dalam instrumen berkenaan. Pada masa kajian rintis yang pertama.

9412 .7152 .9331 .7439 .6957 .8117 .8174 .8547 .7571 .7329 .7962 .9768 .6707 .9176 .9365 .8492 .8525 .8720 .8141 .8652 .7154 .9440 .8050 .7044 .8560 .9003 .8859 .2: Senarai Nilai Kebolehpercayaan Instrumen selepas kajian Rintis Konstruk IKEM-MEQI Keseleluruhan Kesedaran Kendiri (Self Awareness) Emotional awareness Accurate self assessment Self confidence Physiological awareness Kawalan kendiri (Self Regulation) Self control Trustworthiness Conscientiousness Adaptability Innovation Motivasi kendiri (Self Motivation) Achievement drive Commitment Initiative Optimism Interest Empati (Empathy) Understanding others Developing others Service orientation Leveraging diversity Political awareness Helping others Compassion Kemahiran social (Social Skill) Influence Conflict management Leadership Change catalyst Building bonds Collaboration and cooperation Team capabilities Communication Spirituality Nilai Kebolehpercayaan .8334 .9188 .8413 .7909 .7639 .40 Jadual 3.8409 .8427 .7253 .8587 .

Pengkaji telah menyiapkan dan menghantar surat kelulusan terlebih dahulu kepada pejabat Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengkaji juga telah menggunakan exploratory factor analysis untuk melihat peratus penyumbang kepada konstruk yang diwakili oleh item-item yang dianalisis.0 (Statistical Package for Social Science Version 11.6472 . 3.41 Foto emosi Gambaran emosi dalam landskap Respons emosi dalam scenario Maze .4141 . Pengarah Pendidikan Daerah dan juga kepada pengetua-pengetua sekolah berkenaan. TATACARA PENGANALISISAN DATA Data yang telah dipungut dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan SPSS Versi11.7526 . TATACARA PEMEROLEHAN DATA Setelah nilai kebolehpercayaan instrumen didapatkan. Pengarah Pendidikan Wilayah/Negeri. Selain surat kebenaran.6. Pengkaji telah menghantarkan sendiri setiap instrumen kepada setiap sekolah yang terlibat dalam kajian ini. maka pengkaji mulai mentadbirkan instrumen ini untuk mendapatkan maklumat sebenar daripada responden kajian. pengkaji juga telah menghubungi pejabat-pejabat dan pengetua-pengetua sekolah.5. Pengkaji telah merekodkan semua item-item negatif dan kemudian membersihkan data daripada missing data. terlebih dahulu pengkaji melalui beberapa prosedur.9870 3. . bagi memastikan semula setiap permohonan menjalankan kajian telah mendapat kelulusan. sesuai dengan kod etika menjalankan sesebuah kajian di institusi kerajaan Malaysia. Sebelum pengkaji mentadbirkan instrumen ke sekolah-sekolah yang terbabit.0).

RUMUSAN Pada bahagian ini pengkaji telah menghuraikan tentang rekabentuk kajian. tatacara pemerolehan data dan tatacara pengalisisan data. nilai kebolehpercayaan instrumen. Seterusnya pengkaji membina profil kecerdasan emosi (EQ) untuk guru-guru yang dikaji.7. kajian rintis. 3. cara-cara instrumen ditadbirkan. . populasi dan sampel kajian. peratusan dan sisihan piawai bagi melihat deskriptif data secara keseluruhan.42 Statistik deskriptif yang digunakan ialah Min. instrumen yang digunakan.

1. Selangor. bagi mendapatkan maklumat taburan sampel kajian berdasarkan faktor jantina.9%). dapatan kajian. Maklumat-maklumat yang diperolehi daripada peserta kajian telah dianalisis dengan menggunakan SPSS-Windows Versi 11. 4. Guru lelaki terdiri dari 59 orang (33.9%) guru tidak menyatakan jantina mereka di atas kertas jawapan. hasil analisis statistik yang didapatkan berasaskan persoalan-persoalan kajian yang telah dibina dalam bab pertama serta rumusan. PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji akan menghuraikan mengenai profil peserta kajian. status perkahwinan dan negeri tempat berkhidmat. Kajian ini telah melibatkan seramai 174 orang guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di sekolah menengah sekitar kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. seterusnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif iaitu min dan peratus untuk setiap domain kecerdasan emosi.2 menunjukan komposisi dan perincian profil responden yang terlibat dalam kajian ini.43 BAB IV HASIL KAJIAN 4.0. Negeri Sembilan. Analisis statistik deskriptif juga digunakan. 2. latar belakang etnik. Bahagian ini juga mengemukakan dapatan kajian tentang skor min dan sisihan piawai yang diperolehi oleh peserta kajian dalam setiap domain kecerdasan emosi yang dikaji.2%) dan 5 orang (2. umur. PROFIL RESPONDEN Jadual 4. . Melaka dan Johor). semua guru terbabit adalah guru-guru sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Statistik ini digunakan untuk membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. guru perempuan 110 orang (63.

6%).8%) bujang dan 6 orang (3.1%).7 85.9%) lagi tidak menandakan mana-mana etnik yang telah ditentukan di dalam soal selidik.9 20.7%). Manakala dari segi etnik pula. Manakala 5 orang (2.9 63.0 0.4) tidak menyatakan status mereka di dalam soal selidik yang diberikan (jadual 4. (41 tahun ke atas) 43 orang (27.2 2.6 2. Sedangkan dari segi satus perkahwinan pula. guru India 7 orang (4. 31 orang (17.7 5.5%). 137 orang (78.2) JADUAL 4.0%) dan lain-lain 1 orang (0.7%) guru tidak menjelaskan umur mereka di dalam borang soal selidik. (31-40 tahun) adalah 85 orang (48.4 Umur Etnik Status Perkahwinan .7 48.8 3.9 78.9%). guru Cina 13 orang (7.4%) dan 10 orang (5.1 7. guru yang berumur (23-30 tahun) terdiri dari 36 orang (20.44 Dari segi umur.9 24.7%) responden yang telah berkahwin.5 4.7 17.2 Profil sampel kajian Kategori Jantina Profil Lelaki Perempuan Mising 23 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 tahun ke atas Mising Melayu Cina India Lain-lain Mising Berkahwin Bujang Mising Kekerapan 59 110 5 36 85 43 10 148 13 7 1 5 137 31 6 Peratus 33. guru Melayu 148 orang (85.

00). iaitu Motivasi kendiri. manakala skor min bagi domain motivasi kendiri pula ialah (M= 3.60.3 DOMAIN-DOMAIN KECERDASAN EMOSI MENGIKUT PERSEPSI GURU-GURU SEKOLAH MENENGAH ZON TENGAH SEMENANJUNG MALAYSIA Bahagian ini melaporkan atau membincangkan tentang domain-domain kecerdasan emosi (EQ) dari persepsi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak.60 – 3.45). SP = 0. dan empati ialah (M= 4. SP = 0. SP = 0. dan kemahiran sosial.70). kesedaran kendiri ( M = 3. Tidak Pasti (2. SP = 0. serta kesemua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai yang rendah pada domain kemahiran sosial. Tidak Setuju (1. Melaka dan Johor). Negeri Sembilan.97.81. Ini juga menunjukkan bahawa semua responden yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi dalam domain tersebut. .37).56. Analisis ini juga akan mengukur min dan sisihan piawai item bagi ketujuh-ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ). kematangan dan empati.70. kesedaran kendiri. serta kemahiran sosial (M = 3. selangor.64.3. dan mempunyai skor yang sederhana tinggi pada domain motivasi kendiri.20 – 5. kematangan.36).50).38).47). Skor min bagi domain kerohanian (M = 4. Berdasarkan jadual 4. didapati bahawa tiga dari tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) iaitu kerohanian. kematangan (M= 4. Di sini pengkaji melaporkan keputusan tahap kategori persepsi responden yang diukur berdasarkan markat skor min iaitu Sangat Tidak Setuju (1. dan regulasi kendiri.90. dan empati menunjukkan nilai skor min yang lebih besar berbanding dengan empat domain kecerdasan emosi yang lainnya.10) dan Sangat Setuju (4.70). Ini memberi gambaran bahawa semua guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian. Bagaimanapun dapatan juga menunjukkan domain kerohanian merupakan skor yang paling tinggi (M= 4.80 – 2. SP = 0. Setuju (3. regulasi kendiri (M = 3.40).64). SP = 0. SP = 0.45 4.30). kesedaran kendiri.40 – 4.44). Dari jadual ini juga dapat dilihat bahawa skor min terendah adalah pada domain kemahiran sosial (M= 3. regulasi kendiri.00 – 1.

dapatlah disimpulkan bahawa ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ). . Ini juga memberikan gambaran wujudnya keseimbangan diantara domain yang mempunyai skor min tinggi dan sederhana tersebut. i4.3.80 3.45 0. ini dibuktikan dengan catatan skor nilai min terendah berada pada domain berkenaan (M = 3.46 JADUAL 4. yang terlahir dalam konteks tempatan. tetapi masih lagi muncul sebagai domain kecerdasan emosi di kalangan guruguru yang dikaji.97 3. i3.06 3.36 0.40 3. Justeru.47 0.38 0. walaupun skor min kerohanian mencatat skor tertinggi diantara ketujuh domain kecerdasan emosi (EQ). i9) dari instrumen kajian yang digunakan.89 3.64. i5. SP = 0. Kemahiran sosial mempunyai skor yang tidak terlalu menonjol dikalangan guru-guru.38).56 4. i2.64 Sisihan Piawai 0. i6.44 0. i8. 4.3 Skor Min dan Sisihan Piawai Domain-domain Kecerdasan Emosi Domain EQ Kerohanian Kematangan Empati Motivasi Kendiri Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Kemahiran Sosial N 168 168 173 174 174 174 172 Min 4. Skor ini menunjukkan perbezaan yang agak ketara berbanding dengan enam domain kecerdasan emosi (EQ) yang lainnya.3 di atas juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang ketara diantara tiga domain yang mempunyai skor min yang tinggi.1 Domain Kerohanian Domain kerohanian (spirituality)merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item soalan bahagian I (i1. demikian juga halnya juga dengan domain yang mempunyai skor min yang sederhana.38 Jadual 4. Namun dapatan statistik menunjukkan walaupun mempunyai skor terendah. i7. juga wujud pada guru-guru yang terlibat dalam kajian ini.70 4.

73.4.57).53). responden menyatakan sangat setuju bahawa sembahyang memberi peluang kepada dirinya untuk memuhasabah. menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi setiap item yang mengukur konstruk kerohanian dalam kecerdasan emosi (EQ).63). SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju nilai agama sangat mempengaruhi tindakan mereka dalam kehidupan seharian. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa Tuhan akan selalu membantu jika mereka terus berusaha.44). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga dan item i9 (M= 4. SP= 0.57).60. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa bersembahayang boleh membantu mereka dalam mengawal perasaan negetif (marah.54).48).76.63. SP = 0.74. SP= 0. Item i4 (M=4.68.47 Jadual 4. kecewa dll). SP= 0. Item i7 (M= 4. Item i6 (M= 4. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka insaf dengan segala kelemahan yang wujud pada diri mereka. SP= 0. Item i3 (M= 4.55).75. Item i8 (M= 4. SP= 0. responden menyatakan pendapat sangat setuju bahawa mereka bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh tuhan kepada mereka. Peserta kajian telah memberikan maklumbalas dengan nilai skor min yang berada pada tahap sangat tinggi bagi setiap item yang terdapat dalam domain kerohanian. Item i2 (M= 4. Item i5 (M= 4. sedih. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian merupakan domain yang amat penting keberadaannya dalam kajian ini.53).74. Bagi item i1 (M= 4. dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang terlibat .62. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa nilai agama boleh membantu mereka dalam memahami orang lain. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa perasaan mereka akan merasa lebih tenang apabila membaca ayat-ayat suci agama mereka masing-masing.

75 4.63 4.62 4.2 Domain Kematangan Kematangan (maturity) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui instrumen kecerdasan emosi (EQ) pada item bahagian J ( j1. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran mereka. j3.57 0. Sembahyang memberi ruang kepada saya untuk melakukan muhasabah diri 4.57 0. Saya yakin bahawa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga 9. 6.5.68 Sisihan Piawai 0. 3.4 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kerohanian Domain EQ 1. SP= 0.49). menunjukkan analisis nilai min (M) dan sisihan piawai bagi domain kematangan. j4. j5. 4.44 0.63 4.54 0.48 0.60 4.64. Nilai skor min yang diperolehi ialah.74 4. Nilai membantu saya memahami orang lain Nilai agama mempengaruhi tindakan saya dalam kehidupan seharian Tuhan akan membantu jika saya terus berusaha Saya insaf dengan segala kelemahan yang saya ada Saya bersyukur dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Perasaan saya lebih tenang apabila menghayati ayat-ayat suci agama saya 8. Jadual 4. j6).55 0.79 4. j2.76 Min 4. sedih. item j1 (M= 4.73 0.53 0. 7.3. 5. . Bersembahyang membantu saya mengawal perasaan negetif (marah.53 4.48 JADUAL 4. kecewa dll) saya 2.

responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa kematangan fikiran membantu mereka untuk melihat sesuatu masalah dengan teliti. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju mereka menjadi lebih matang apabila usia mereka meningkat.54.49 0. 3. 2. ini menunjukkan bahawa domain tersebut juga merupakan salah satu domain yang penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji.56. SP= 0.54). SP= 0.60.60 Min 4. Justru ini boleh diertikan bahawa kedua-dua domain tersebut mempunyai posisi penting dalam kecerdasan emosi mengikut persepsi guru-guru yang dikaji. Item j5 (M= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa fikiran yang matang membantu mereka dalam mengawal perasaan.54 0.57). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengalaman mengajar mereka untuk menjadi lebih matang dalam membuat keputusan dan item j6 (M= 4.51. SP= 0.49 Dalam item j2 (M= 4.5 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kematangan Domain EQ 1. 4. Item j3 (M= 4.55 .64 4.54 Sisihan Piawai 0. Bagaimanapun purata skor min bagi domain kematangan ini sedikit lebih rendah daripada domain kerohanian.54) iaitu responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa pengetahuan yang mereka perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran mereka. Namun hal ini tidak menunjukkan perbezaan yang ketara diantara kedua-dua domain ini. Statistik deskriptif menunjukkan bahawa semua item bagi domain kematangan memperolehi skor min pada tahap yang sangat tinggi. SP= 0. Item j4 (M= 4.55.55 4.55).55 0.55). Pengalaman hidup meningkatkan kematangan fikiran Kematangan fikiran membantu saya untuk sesutau masalah dengan teliti Fikiran yang matang membantu saya mengawal perasaan Pengalaman mengajar saya untuk menjadi 4. JADUAL 4.

SP= 0.72. SP= 0.50 lebih matang dalam membuat keputusan 5. SP= 0.76) . item fi1 (M= 4. fii3.61). fvii3. fvii1. fii1. fii5. fiii3. Item fi5 (M= 3.00.66) responden menyatakan persepsi setuju bahawa merekan membantu semua rakan memajukan diri dalam kerjaya. fvii2.99. Item fii3 (M= 4. menunjukkan analisis deskriptif min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur domain empati.3 Domain Empati Empati (empathy)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian F (fi1.3. Nilai min yang diperolehi ialah.05. fii2. SP= 0. . Sp= 0. fiv1. Item fi4 (M= 3. fii4.60 4. fiii5.690 responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa setiap indifidu harus dibantu untuk berjaya. Item fii5 (M= 4.91.23. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu rakan-rakan memperbaiki diri mereka. Saya menjadi lebih matang apabila usia meningkat 4.02. Item fii1 pula (M= 4. fiii1. SP= 0. Item fii2 (M= 4. fiv2. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalahnya. Jadual 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesedihan orang lain.07.6. fiii4. fvii5 dan fvii6) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ). Pengetahuan yang saya perolehi boleh meningkatkan kematangan fikiran 6. SP= 0.70).51 0. fi4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat merasakan kesusahan orang lain.62) responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membimbing rakan-rakan dalam menjalankan tugas. fvii4.item fii4 (M= 3.59).57 4.62). fii6. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka dapat tahu apabila seseorang menyembunyikan perasaan.54 0.

responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa meraka tidak anggup melihat orang menderita.17.61).56).80.15. responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka. SP= 0. Item fvii3 (M= 4.64). SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya dan item fvii6 (M= 4. SP= 0. responden menyatakan bahawa mereka akan menggunakan berbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Item fvii5 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai satu matlamat yang dipersetujui bersama. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka selalu menjadi tempat bagi rakan-rakan untuk meluahkan rasa tidak puas hati mereka.25.23.58) responden menyatakan persepsi sngat setuju bahawa mereka akan sentiasa memberikan ucapan tahniah kepada rakan-rakannya yang berjaya.62). SP= 0.520 .07.24.55) responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka akan sentiasa memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada boleh memuaskan orang lain. Item fiii5 (M= 4.64). Item fiv2 (M= 3.89.50).51 Item fii6 (M= 4. SP= 0.73. Dalam item fiii1 pula (M= 4.63).12. Item Fiii3 (M= 4.28.67).53).97. SP= 0. SP= 0. SP= 0. Bagi item fiv1 pula (M= 3. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bertanya kepada orang kain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan. Item fvii4 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan sentiasa meluangkan masa untuk mendengarkan masalah orang lain. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menerima kritikan orang lain sebgai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang mereka berikan. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa perasaan mereka cepat terusik apabila melihat kesusahan yang dialami orang lain. SP= 0. SP 0. .82). Item fiii4 (M= 4.30. Item fvii2 (M= 3. Manakala item fvii1 (M= 3. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka merasa bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan mereka.

58 0. JADUAL 4.22 4.17 0.25 4.52 Enam dari 21 item didapati mempunyai skor yang sangat tinggi.30 4.55 5.50 0. 4.61 0. manakala 15 item yang lainnya memperolehi skor pada tahap tingggi. Saya menerima kritikan orang lain sebagai sebagai cara untuk memperbaiki perkhidmatan yang saya berikan (fiii4) Saya sentiasa bertanya kepada orang lain tentang keperluan mereka sebelum menghulurkan bantuan (fiii3) 4. 52 .6 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Empati Domain EQ 1.23 4.12 0.15 0.28 4. Saya sedih apabila mendapat tahu orang lain teraniaya (fvii5) Saya tidak sanggup melihat orang lain menderita (fvii6) Saya sentiasa memberi ucapan tahniah kepada rakan-rakan yang berjaya (fii6) Saya sentiasa memastikan perkhidmatan yang saya berikan kepada orang lain memuaskan (fiii1) Saya bangga melihat kejayaan yang dicapai oleh rakan saya (fvii4) Setiap individu harus dibantu untuk berjaya (fii1) Perasaan saya cepat terusik apabila melihat Kesusahan yang dialami orang lain (fvii3) Min 4. 6. 3.24 Sisihan Piawai 0. Ini menunjukkan bahawa domain empati juga merupakan salah satu domain kecerdasan emosi yang mempunyai posisi penting dikalangan guru-guru yang dikaji.56 0.63 8. 2. 7.53 9.69 0. 4. 4.

4. Saya selalu menjadi tempat rakan-rakan meluahkan perasaan tidak puas hati mereka (fvii2) Saya tahu apabila orang cuba menyembunyikan perasaannya (fi5) 3.72 0. 16. Saya akan membantu rakan-rakan untuk memperbaiki diri mereka (fii2) 11.08 4. 3.80 0.62 19.66 0.97 3.73 0. 18.62 0.91 3.89 0.99 3. 3.70 0. 4.67 20.02 0. 13.64 Saya akan menggunakan pelbagai kaedah baru untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik (fiii5) Saya dapat merasakan kesusahan orang lain (fi1) Saya akan membimbing rakan-rakan menjalankan tugas (fii5) Saya akan membantu orang lain belajar menyelesaikan masalah mereka (fii3) Saya dapat merasakan kesedihan orang lain (fi4) Saya sentiasa meluangkan masa untuk mendengar masalah orang lain (fvii1) Saya akan membantu semua rakan-rakan untuk memajukan diri dalam kerjaya (fii4) Saya sentiasa membantu pelbagai pihak untuk bekerjasama mencapai matlamat yang dipersetujui bersama (fiv2) Saya sentiasa membantu rakan-rakan melihat peluang yang ada di sekitar mereka (fiv1) 12.62 14. 17.05 4. 15.64 0. 4.53 10.59 0.82 21.07 0.61 0.01 3.76 .

diii2. di2. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlang.77).55). Item di2 (M= 3.85. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka suka kepada perkara yang mencabar. Item dii5 (M= 4.3. Item dii4 (M= 4. dii7.54 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka menjadikan matlamat kerjaya sebagai bahagian dari matlamat peribadi.65. SP= 1. SP= 0. .75. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa menyiapkan tugasan hingga selesai. responden menyatakan persepsi tidak pasti bahawa mereka sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat. Item diii2 pula (M= 3. Item dii3 (M= 4. dv1. 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka akan membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas. Item dii2 pula (M= 4. dii2. SP= 0.65). div6.23.56). responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka harus menyiapkan semua kerja hingga sempurna. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas. Statistik deskriptif didapati bagi domain motivasi kendiri ialah. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa mereka bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugasan yang diberikan.57).09. dv2 dan dv3) dalam instrumen kecerdasan emosi (EQ). div2.16. setuju dan tidak pasti. min responden dalam menyatakan persepsi mereka terbagi dalam tiga tahap iaitu sangat setuju.22. di6. dii3.77). Item di6 (M= 4.07. SP= 0. diii5. SP = 0. Item dii6 (M= 3. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sanggup bekerja keras walaupun diberikan tugas yang sukar. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya.64). SP= 0. Item di1 (M= 3. dii6.08. SP = 0. dii4. SP= 0. SP 0. Item dii7 (M= 4.01).11.76. dii5.77).80).4 Domain Motivasi Kendiri Domain motivasi kendiri (self motivation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur melalui item bahagian D (di1. Item diii5 (M= 3. Ini dapat dilihat dari skor min yang dan sisihan piawai bagi setiap item yang mewakili domain tersebut.55). div1.

23 .62). 2. SP 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan.77 0. 6.57 Saya suka kepada perkara-perkara yang mencabar 3.11 4. Item dv2 (M= 4.05. Manakala Item dv1 (M= 3.76).70).79). 7. responden menyatakan persepsi sangat setuju bahawa minat mendorong mereka untuk berusaha hingga berjaya dalam kerjaya dan item dv3 (M= 4. responden menyatakan persepsi setuju bahawa mereka sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita. Item div6 (M= 4.97. Item div2 (M= 4.21 4.64 0.46.54).02. SP= 0.76 Saya sanggup bekerja keras walaupun diberikan Tugas yang sukar Saya sentiasa bekerja keras untuk memastikan hasil tugasan di tahap cemerlag Saya sentiasa menyiapkan tugas sehingga selesai Saya menjadikan matlamat kerjaya sebagai sebahagian dari matlamat peribadi Saya bertanggungjawab untuk menyiapkan semua tugas yang diberikan Saya harus menyiapkan semua kerja sehingga sempurna 3.59).80 0.09 4.78.25. 5.55 Item div1 pula (M= 3.55 0. Min Sisihan Piawai 0.75 4. JADUAL 4.56 0. 4.7 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Motivasi Kendiri Domain EQ 1. SP 0.65 0.16 4. responden menyatak persepsi sangat setuju bahawa mereka akan berjaya dalam kerjayanya jika berusaha bersungguh-sungguh. SP= 0. SP= 0. SP= 0. responden menyatakan persepsi setuju bahawa setiap kerja yang mereka lakukan datang daripada minat mereka sendiri. responden menyatak persepsi setuju bahawa mereka sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelaesaikan tugas yang mereka minati. 3.

79 4. . aiii6. melalui item-item yang terdapat pada bahagian A (ai. aiii2. Manakala aiv pula terdiri dari enam item iaitu (aiv1.02 4. 10. aiv6 dan aiv 7).07 3. ai7 dan ai8). aiii dan aiv) dalam instrumen kecerdasan emosi.ai3.55 0.97 4. aii5). 14. aiv4. aii4.46 3. aiv5.77 0. aiii8 dan aiii9). 15.09 3. aiii5. 16.56 8.77 1.07 3. 17. Aii pula terdiri dari tiga item (aii2.78 0.70 0.25 4.3. Sedangkan aiii terdiri dari lapan item (aiii1.45 4. 9. aiv3. 11. ai5. aii. Bahagian ai terdiri dari tujuh item iaitu (ai1.76 0.02 0. 13.5 Kesedaran Kendiri Domain kesedaran kendiri (self awareness)juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini.62 4.59 0.06 0. ai4. ai2. Saya sentiasa bersedia untuk menerima sebarang tugas Saya membuat keputusan yang selari dengan matlamat organisasi semasa bertugas Saya sentiasa merebut peluang-peluang yang ada dalam kerjaya Saya sentiasa melihat tugasan kerja sebagai satu cara untuk kenaikan pangkat Saya boleh menyiapkan sebarang tugas walaupun terdapat banyak halangan Saya sentiasa tabah dalam mengejar cita-cita Saya akan berjaya dalam kerjaya jika berusaha bersungguh-sungguh Setiap yang saya lakukan datang daripada minat saya sendiri Minat mendorong saya untuk berusaha sehingga berjaya dalam kerjaya Saya sanggup menghadapi pelbagai cabaran bagi menyelesaikan tugas yang saya minati 3. 12.54 0. aiii7.

65).97 sampai M= 4. Skor min ini menunjukan bahawa secara umumnya responden memberikan respon pada tahap setuju.47. JADUAL 4. Saya sedar bila saya akan mula jadi marah Saya sedar apabila sesuatu perkara/ situasi boleh Membawa kesan negatif kepada perasaan saya Saya tahu apabila saya mengalami perubahan emosi atau perasaan Saya boleh memaafkan diri sendiri setelah melakukan kesilapan Kesilapan yang saya lakukan tidak memberi kesan yang berpanjangan terhadap perasaan saya Saya sedar apa yang berlaku ke atas diri saya Saya boleh menyatakan perasaan negatif (marah. dengan skor min (M= 3. 7.68 0.47 1. 9. 3. SP= 0.81 3.20.64 0. tiga item responden menyatakan persepsi pada tahap sangat setuju dengan skor min (M= 4.62 sampai M= 4.72 4. SP= 0.57 Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi pada tahap setuju.3.37.08 4.30 0.76 Sisihan Piawai 0.04 0. 3. 4.19 4.75 0.8 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kesedaran Kendiri Domain EQ 1. Untuk mengetahui nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap item sila rujuk jadual 4.05 3. SP= 1.68 . 2. 5. SP= 0.61 0.12 4. SP= 0.97 8.19.11 3. Ini juga menunjukkan bahawa domain kesedaran kendiri masih lagi berada pada posisi yang penting dalam kacerdasan emosi berdasarkan persepsi peserta kajian yang terlibat dalam kajian ini.5 di bawah ini.60. serta satu item sahaja responden menyatakan persepsi pada tahap tidak pasti dengan skor min (M= 3.18. kecewa. cemburu dll) tanpa rasa tertekan Saya boleh menceritakan dengan tepat apa yang saya alami kepada orang lain saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kekuatan diri sendiri Min 4.04).79 0. 6.

13 0.81 0. 21.79 3.68 0.20 0. Saya akan berasa puas hati apabila mengetahui kelemahan saya sendiri Saya mampu membuat rakan-rakan saya gembira Saya boleh membuat orang lain mengikut arahan saya Saya mampu menyedarkan diri sendiri apabila mengalami kesulitan atau masalah Saya boleh membuang perangai buruk setelah menyedari saya ada perangai tersebut Saya mampu membina tingkahlaku baru yang lebih berkesan Saya boleh menyiapkan tugas yang diberi kepada saya dengan sempurna Saya yakin bahawa pandangan saya boleh diterima orang lain Saya boleh bercakap dikhalayak ramai tanpa berasa gemetar Saya dapat mengenalpasti sebarang perubahan fisiologikal (muka merah.61 22.65 20. 13.73 0.81 3.46 418 0.08 0.66 0. kulit. 4.80 3. telinga.72 0.97 0.58 10. muka masam) 3. dahi berpeluh dll) yang berlaku dalam diri saya Saya boleh mengaitkan tingkahlaku dengan perasaan saya Saya boleh merasakan perubahan tingkahlaku saya apbila dirangsang oleh sesuatu perkara Saya tahu deria (mata.62 .59 3.11 4.58 0. 11. 16. 19. 12.99 3. 4. dahi berkedut. degupan jantung menjadi laju. 18.71 0.49 3.66 0.80 3. 4. hidung) mana yang saya gunakan apabila menilai sesuatu Saya dapat merasakan perubahan air mukasaya apabila dimarahi (contoh: muka merah. 14 15.61 23.95 3. 17.71 0.

ciii.21. cv4 dan cv6).38 0.29. SP= 0.41.60 4. ci6. ciii5. .42. SP= 0. Tiga item. Manakala tiga item pula responden menyatakan persepsi tidak pasti (ci7 M= 2. Cii pula terdiri dari tiga item (cii2. Secara umumnya statistik deskriptif juga menunjukkan bahawa responden menyatakan persepsi pada tahap tinggi bagi domain ini.32.3. SP= 0. ciii2 M= 4.41. SP= 0. Manakala cv pula terdiri dari empat item (cv1. Konstruk bahagian ci terdiri dari tujuh item (ci2. Sedangkan civ pula terdiri dari dua item (civ4 dan civ5). ci4. ciii6.87).93 dan civ3 M= 3. Nilai min ini sedikit lebih rendah daripada min skor domain kesedaran kendiri.68 dan ciii7 M= 4. ci3. dengan skor min (m= 4. responden menyatakan persepsi sangat setuju (ciii1 M= 4.6 Domain Regulasi Kendiri Domain regulasi kendiri (self regulation) juga merupakan salah satu konstruk yang diukur dalam kajian ini melalui item-item bahagian C (ci. ci5.5 berikut. cii5). SP = 1. Ciii terdiri dari enam item (ciii1. Saya dapat rasakan degupan jantung saya bertambah laju apabila berhadapan dengan situasi yang mencemaskan 4.59 24. Untuk mengetahui skor min (M) dan sisihan piawai (SP) untuk setiap domain regulasi kendiri sila rujuk jadual 4.62).36. Namun demikian nilai ini masih lagi menunjukkan bahawa domain regulasi masih wujud sebagai salah satu domain kecerdasan emosi berdasarkan persepsi guru-guru yang dikaji. cii. cii4.53. ci8 M= 3. ci7 dan ci8). SP= 0.03. civ dan cv) dalam instrumen kecerdasan emosi. cv2.93). ciii4. ciii7).99. ciii2.3.53 sampai M= 3. SP= 0. SP= 0.

12. 9.93 0.89 0.36 0.68 .55 Sisihan Piawai 0.42 4.99 3.82 Domain EQ 1.53 0. 6.72 0.69 0. 2.42 3.65 0.83 0.03 0.32 3. 3.27 3. 4. 3. 10.01 4.68 13. 11.89 1. 7.96 4.11 0.9 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Regulasi Kendiri Min 3.43 2.87 0.60 JADUAL 4. 8. 5.01 4.41 3. Saya mampu bertindak dengan tenang walaupun saya sedang marah Saya mampu bertenang walaupun orang lain marahi saya Saya mampu mengawal perasaan walaupun orang lain marah kepada saya Saya sentiasa tenang walaupun dalam keadaan tertekan Saya boleh tenangkan diri dengan cepat apabila dalam keadaan marah Saya tidak akan tersinggung apabila orang lain mengata saya Saya tidak kecil hati apabila hasil kerja yang yang saya lakukan dikritik Saya sentiasa berprasangka baik terhadap orang yang baru saya kenali Saya akan sentiasa menepati waktu Saya boleh membuat orang lain percayakan saya Saya berasa bertanggungjawab melaksanakan arahan dari pihak atasan Saya berasa bersalah sekiranya tugasan yang yang diamanahkan tidak dapat diselesaikan dengan sempurna Saya boleh menjalankan tugas dengan baik tanpa diselia 4.

17.63 0. gi3 dan gi4).62 0. .74 0. 15.02 0.87 4.61 14. 20.60 0. Giv terdiri dari tiga item (giv1. 16. gv4.14 4. gvi4 dan gvi6).7 Kemahiran Sosial Satu lagi konstruk yang diukur dalam kajian ini adalah kemahiran sosial (social skill). gv5 dan gv6).19 4. Saya sentiasa menjalankan setiap tugas sehingga selesai Saya sentiasa meneliti semua tugas yang saya lakukan Saya sentiasa memastikan bahawa setiap hasil kerja saya adalah sempurna Saya boleh menyesuaikan pandangan saya dengan keadaan lain Saya boleh menyesuaikan pandangan saya mengikut keperluan semasa Saya suka menggunakan teknologi terkini apabila menjalankan tugas Saya suka mencuba cara-cara baru dalam melaksnakan tugasan harian Saya suka mencari idea baru bagi menyelesaikan sesuatu tugas 4.84 0. 19. konstruk ini diukur melalui item-item bahagian G (gi. gvi dan gvii) dalam insrumen kecerdasan emosi (EQ). gv3.86 3.68 4. Giii terdiri dari tiga item (giii3. 21.57 0. gvii4 dan gvii5). Gi terdiri dari empat item (gi1. Gv terdiri dari lima item ( gv1. giv3 dan giv6).98 3. Sedangkan gvi terdiri dari tiga item (gvi2.69 0.3. 18. gii. giii4 dan giii7). giii.21 3. giv. gv.86 3. gi2. Manakala gvii pula terdiri dari tiga item juga (gvii1. Gii pula terdiri dari dua iten (gii1 dan gii5).

Item-item tersebut ialah item gi1 (M= 3. SP= 0. item gii1 (M= 2.7 berikut. item giv1 (M= 2.69) yang menyatakan bahawa responden mudah mengubah pandangan orang lain.93. lima item responden menyatakan persepsi tidak pasti. SP= 0. Daripada 23 item yang mengukur konstruk tersebut. Manakala 18 item yang lainnya responden menyatakan persepsi setuju.72) yang menyatakan bahawa responden boleh membuat orang lain berfikir seperti dirinya.14.89. Saya mudah mengubah pandangan orang lain Saya boleh membuat orang lain berfikir seperti saya Min 3.19.69).18 Sisihan Piawai 0.86) yang menyatakan bahawa responden selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku ditempat kerja. skor min pada bahagian konstruk ini merupakan skor yang paling rendah berbanding dengan skor min enam konstruk-konstruk yang lainnya (Kerohanian.53 sampai M= 3. SP= 0.18.10 Analisis Min dan Sisihan Piawai Bagi Item Domain Kemahiran Sosial Domain EQ 1. SP= 0. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini kurang mengamalkan kemahiran sosial di tempat kerja mereka.72 . 2.62 Analisis statistik deskriptif menunjukkan. Walaubagaimanapun.69 0. sila rujuk jadual 4. kematangan.98) yang menyatakan bahawa responden sentiasa mencuba memulakan sesuatu yang baru dan item giv2 (M= 3.36. motivasi kendiri. SP= 0.3. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri).14. nilai min (M) dan sisihan piawai (SP) bagi item-item yang mengukur konstruk kemahirn sosial dikalangan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. JADUAL 4. dengan skor min (M= 4.97) yang menyatakan bahawa responden akan membantu rakan-rakan menjana perubahan yang sama dengan mereka. Dapatan ini menunjukkan bahawa secara umumnya responden menyatakan persepsi bersetuju terhadap item-item yangm mengukur konstruk kemahiran sosial ini. SP= 0. item gi2 (M= 3. SP= 0. empati.14 3. Untuk melihat skor min (M) dan sisihan piawai bagi setiap item.

48 4.97 0.36 0.69 0.58 3. 9. 17 3.37 3.62 0. 12.82 3.96 2. 2.84 0. makan bersama dll) untuk memperkenalkan rakan sejawat yang baru Saya selalu menjemput rakan-rakan rapat makan tengah hari bersama saya Saya suka memperkenalkan rakan baru kepada orang lain Saya sentiasa mengajak rakan-rakan untuk melakukan sesuatu tugas bersama-sama Semua rakan setugas rapat dengan saya 3. 15.61 3.70 3. 16.73 0.60 0.93 3.14 3.63 3.77 0.91 0. 3.83 0.69 0. 13. 7.86 0.89 0. 8.69 5.61 10. 11.70 3.79 . Saya mampu membuat orang lain menerima keputusan saya Saya mampu membantu rakan-rakan yang mempunyai pandangan berbeza membuat keputusan yang sama Saya selalu diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di tempat kerja Orang lain harus mengikut keputusan saya Saya boleh membimbing orang lain menyelesaikan tugas mereka Saya sentiasa memberikan sokongan moral kepada orang lain Saya akan mencari kaedah yang terbaik untuk membantu rakan-rakan mnyelesaikan sesuatu tugas yang sukar Saya sentiasa cuba memulakan sesuatu yang baru Saya tahu apa yang perlu diubah untuk meningkatkan produktiviti Saya tidak melihat masalah sebagai satu halangan untuk berubah Saya akan menganjurkan majelis sosial (contoh: jamuan minum.65 0. 6. 4.05 3.98 14.75 0.

89). bahawa guru-guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Dari analisis statistik yang dijalankan. 4.1 PROFIL KECERDASAN EMOSI Profil Kecerdasan Emosi (EQ) Guru-guru Zon Tengah Semenanjung Malaysia Persoalan kajian pertama. Saya bersedia membantu setiap ahli kumpulan kerja saya 3.63 0. Profil ini dibina berdasarkan mean peratus daripada skor mentah yang didapatkan daripada peserta kajian. 22. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.4. 23.29).88 4. merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah di kawasan tersebut.48 0. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan. Rajah 4.1 menunjukkan profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.62 19.4 4.17 0. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran. .01) dan kematangan (M=91.53 4. graf yang diperolehi ialah. 3. Saya boleh memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tugas yang diberikan apabila diminta bekerja dengan orang lain saya sentiasa berkongsi maklumat dengan rakan setugas apabila bekerja bersama-sama Saya sentiasa cuba membina suasana kerja yang ceria agar semua rakan dapat bekerja dengan selesa Saya sentiasa dapat mewujudkan semangat bekerjasama antara rakan setugas Saya sentiasa menggalakkan rakan-rakan untuk terus bekerja bersama-sama bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.18 0. dan mempunyai skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=72.57 21.55 0.13 4.18 4.91 0.64 18. 20.

Negeri Sembilan. iaitu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru mengikut negeri (Perak. Dapatan ini juga memberi gambaran bahawa domain kerohanian dan kematangan sangat mempengaruhi mereka dalam membina satu kestabilan emosi. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial.1 d n e K n n a S l a si o D m inE o a Q Profil EQ Guru SM Zon Tengah 4. secara umumnya graf yang didapati ialah tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan.65 10 1 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e si la u g e R ti o M s va iK i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K ia n m e K g n ta a RAJAH 4. . Profil yang diperolehi adalah. Selangor.2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah mengikut negeri Untuk persoalan kajian kedua pula.4. Melaka dan Johor).2). menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di kawasan berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi di sekolah (rujuk rajah 4. dan terendah pada domain kemahiran sosial. Ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia.

39) dan kematangan (M=90. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s a d e ra n K i ir d n e e R la u g si n e K d i ir ti o M s va iK d n e i ir m E ti a p e K m a ir h a n S l a si o e K a h ro n ia n m e K ta a n a g n D ain E om Q RAJAH 4. Dapatan statitik menunjukkan bahawa mereka .2 Profil EQ guru SM negeri Perak 4.3 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Selangor.2 Profil EQ Negeri selangor Rajah 4. didapati bahawa.69).2.66 4. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.2.74).1 Profil EQ Guru Negeri Perak Rajah 4. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam membentuk kecerdasan emosi guru-guru berkenaan.2 adalah menunjukkan graf profil kecerdsan emosi (EQ) bagi guru-guru sekolah menengah di negeri Perak. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan implikasi bahawa kemungkinan guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosi.4. mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=91.4.

merupakan domain yang amat penting dan sangat membantu mereka dalam membentuk kestabilan emosi di sekolah. serta memperolehi skor min yang paling rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.4.4 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Sembilan.70) dan kematangan (M=92.82). Dapatan ini juga menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan.3 4. Sedangkan d n e K n n a S o l a si D m in E o a Q Profil EQ guru SM negeri Selangor .09) dan kematangan (M=92. 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a RAJAH 4.67 mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=97. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73.3 Profil EQ Negeri Sembilan Rajah 4. Graf profil yang dipeolehi ialah.39). mereka mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93.2. Garaf ini juga menggambarkan bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting dalam meningkatkan kecerdasan guru-guru di negeri tersebut. Bagaimanapun.91) juga menunjukkan bahawa guru-guru di negeri ini kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. skor min bagi kedua-dua domain ini sidikit lebih tinggi daripada guru di negeri Perak.02).

5 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Melaka.2.68 skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan.93).4 4. Graf profil yang diperolehi ialah.4 Profil EQ Negeri Melaka Rajah 4.68). guru-guru berkenaan kurang menggunakan domain ini berbanding dengan domain-domain yang lain. d n e K S l a si o D m inE o a Q Profil EQ guru SM negeri Sembilan . 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 s e K n ra a d e K i ir d n e i s la u g e R ti o M s va ik i ir d n e i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K n ia n m e K n a g n ta a RAJAH 4.42) dan kematangan (M=91. mereka mempunnyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=73. kurangnya domain ini digunakan berbanding dengan domain-domain yang lain.4. Ini juga menunnjukkan bahawa guru-guru di negeri berkenaan sangat mengambil berat kedua-dua domain ini dalam membina kestabilan emosi mereka. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga memberikan gambaran.

69
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

RAJAH 4.5

4.4.2.5 Profil EQ Negeri Johor Rajah 4.6 menunjukkan graf profil kecerdasan emosi (EQ) bagi guru-guru yang berkhidmat di negeri Johor. Graf profil menunjukkan bahawa guru-guru berkenaan juga mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=94.42) dan kematangan (M=89.77), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M=72.35). Nilai ini menunjukkan implikasi yang lebih kurang sama dengan negerinegeri sebelumnya, iaitu domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi mereka dalam membina kestabilan emosi di sekolah. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial juga menunjukkan, kurangnya guru menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

Profil EQ guru SM negeri Melaka

70
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0
e K s e a d n ra K e d n i ir R g e si la u ti o M s va iK n e i ir d i ir m E p ti a m e K h a n a ir e K h ro a ia n e K m g n ta a

d n e K

n

n a

S o l a si

D m in E o a Q

RAJAH 4.6

Profil EQ guru SM negeri Johor

4.4.3

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru sekolah menengah di Malaysia

Rajah 4.7 menunjukkan perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ), guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Analisis statistik menunjukkan, tidak terdapat perbezaan antara profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak, selangor, negeri Sembilan, Melaka dan Johor) dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. Kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama, iaitu mereka mempunayi skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=95.05 bagi guru SM secara keseluruhan, M=94.01 bagi guru SM Zon Tengah) dan kematangan (M=92.32 bagi guru SM secara keseluruhan, M=91.29 bagi guru SM Zon tengah). Dapatan kajian juga menunjukkan skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.

71 Bagaimanapun skor min pada domain regulasi kendiri (M=68.81) dan kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan, sedikit lebih rendah berbanding skor min regulasi kendiri (M=76.11) dan kemahiran sosial (M=72.89) bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Dapatan ini menunjukkan bahawa, domain kerohanian dan kematangan merupakan domain penting bagi kedua-dua kumpulan guru yang dikaji. Boleh juga dikatakan, kedua-dua domain ini (kerohanian dan kematangan) banyak mempengaruhi mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka.

10 1

10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a

E GruZ nT n a Q u o egh

D minE o a Q

l ia s

RAJAH 4.7

Profil EQ guru SM Zon Tengah dengan EQ guru SM Malaysia

4.4.4

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina

Sedangkan untuk persolan kajian keempat pula, perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. Didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dengan kumpulan guru-guru perempuan.

Data untuk graf pembanding telah diambil dari laporan kajian kecerdasan emosi (EQ) yang dijalankan oleh Noriah Mohd. Sebaliknya.49 bagi guru lelaki.94). Ini sangat membantu sekali dalam membuat penafsiran bagi kedua-dua kumpulan yang dikaji.72 Kedua-dua kumpulan tersebut mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Ini menunjukkan bahawa. Namun demikian didapati bahawa skor kerohanian bagi kumpulan guru perempuan (M=94.11). Dapatan kajian juga menunjukkan skor terendah pada demain kemahiran sosial (M=74. pengkaji telah membuatkan perbandingan profil secara berasingan diantara guru-guru lelaki dengan guru-guru perempuan. M=72.8 dan rajah 4.03 bagi guru perempuan).62) sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki (M=93. sebaliknya skor min kematangan bagi guru lelaki ((M=92. akan menghasilkan graf profil yang berbeza dengan graf profil pembanding (guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan). kurangnya guru-guru berkenaan menggunakan domain ini dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. Ishak et al (2003). Untuk melihat perbezaan profil secara lebih jelas. kecerdasan emosi (EQ) kedua-dua umpulan guru berkenaan banyak dipengaruhi oleh domain kerohanian dan kematangan.9 . Sila rujuk rajah 4. skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial menunjukkan. Kumpulan yang memperolehi skor yang lebih tinggi ataupun lebih rendah.47) sedikit lebih tinggi berbanding guruguru perempuan (M=90.

73
10 0

9 0

Peratus

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
s e K n ra a d e K i ir d n e R i s la u g e s a v ti o M i K i ir m E ti a p m e K n a ir h a a h ro e K m e K n a g n ta a

E GruS L la i Q u Me k

n ia n

RAJAH 4.8 Profil EQ guru SM Lelaki dan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.8 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah lelaki dengan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guru sekolah menengah secara keseluruhan. Dari analisis yang dijalankan, graf yang didapatkan adalah lebih kurang sama, iaitu guru-guru lelaki mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian (M=93.11) dan kematangan (M=92.47) serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=74.49). Bagaimanapun skor min kerohanian yang diperolehi oleh guru-guru lelaki sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=95.05). Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru lelaki (M=74.49) sedikit lebih tinggi berbanding dengan skor min guru-guru secara keseluruhan (M=70.40).

d n e K

D minE o a Q

i ir d n e

S l ia s o

74
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e e R i s la u g ti o M s a v i K d i ir m E ti a p e K m a ir h a e K a h ro m e K ta a n a g n

E GruS Pre p a Q u M e mu n

n ia n

RAJAH 4.9

Rajah 4.9 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah perempuan dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan. Graf yang diperolehi juga lebih kurang sama, iaitu guru-guru perempuan mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian (M= 94.62) dan kematangan (M=90.94), serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial (M= 72.03). Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi, sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95.05) dan kematangan (M=92.32) bagi guru-guru secara keseluruhan. Sebaliknya skor min kemahiran sosial bagi guru perempuan sedikit lebih tinggi berbading skor min kemahiran sosial (M=70.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

D minE o a Q

Profil EQ guru SM perempuan dan EQ guru SM Malaysia

i ir d n e

S l ia s o

4.4.5

Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur

Manakala bagi persoalan kajian kelima pula, ialah perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan umur, didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur.

75 Graf profil menunjukan, guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua. Ketigatiga kumpulan umur yang dikaji mempunyai graf yang lebih kurang sama dengan graf pembanding (guru-guru secara keseluruhan). Graf profil yang diperolehi adalah skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan, dan skor terendah pada domain kemahiran sosial. Dapatan ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan, merupakan domain penting bagi guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran, bahawa guru-guru dari ketiga-tiga kumpulan yang dikaji kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Untuk mengetahui bentuk graf profil secara jelas, dibawah ini pengkaji telah membuatkan perbandingan graf profil bagi setiap peringkat umur dengan graf profil guru-guru secara keseluruhan (sila rujuk rajah 4.10, 4.11 dan 4.12).
10 0

Peratus

9 0

8 0

7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0
e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K d n e d i ir m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n

U u K te o I mr a g ri

RAJAH 4.10 Profil EQ guru SM umur kategori I dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.10 menunjukkan perbandingan graf profil kecerdasan emosi (EQ) guruguru berdasarkan umur kategori I dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.

n e K

n

S l ia s o

D minE o a Q

i ir

Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial bagi guru kumpulan ini.28). graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M=93. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I sedikit lebih rendah berbanding dengan skor min kerohanian (M=95.05) dan kematangan (M=92. Dari analisis statistik yang dijalankan. 10 0 9 0 Peratus 8 0 7 0 E G ruS Mla s Q u M a y ia 6 0 s e K a d e n ra K e d n i ir R g e la u i s n e K d i ir o M s a v ti i K m E p ti a n e i ir d m e K h a n a ir S o l ia s e K h ro a ia n n m e K g n ta a n a U u K te o I mr a g ri I D minE o a Q RAJAH 4.40) bagi guru-guru secara keseluruhan. adalah sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70. Sebaliknya skor min pada domain kemahiran sosial bagi guru-guru berdasarkan umur kategori I.55) dan kematangan (M=91.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.51) dan kematangan (M=91.05) dan kematangan (M=92.32) bagi guru secara keseluruhan. serta terendah pada domain kemahiran sosial (M=71.20). Dapatan statistik juga menunjukkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial (M=73. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan bagi guru-guru berdasarkan umur ketegori II sedikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95.32) bagi guru-guru secara keseluruhan.11 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori II dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.59).76 Skor min yang diperolehi ialah. .11 Profil EQ guru SM umur kategori II dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4. sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.34). tertinggi pada domai kerohanian (M=94.

Graf profil yang diperolehi adalah tertinggi pada domain kerohanian (M= 94.81 76.42 89.34 75.40 72.01 91.19). Sebaliknya.39 93.20 72.12 menunjukkan perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru berdasarkan umur kategori III dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru secara keseluruhan.85 76.4.05) dan kematangan (M=92.14 82.61 80.09 92.69 73.91 68.58 78.32 Zon Tengah 77.93 Johor 76.68 94.91 97.91 76. juga terendah pada domain kemahiran sosial (M=73.17).98 72.44 81.22) dan kematangan (M= 92.92 72.11 79.82 80.10 78. Bagaimanapun skor min kerohanian dan kematangan yang diperolehi sidikit lebih rendah berbanding skor min kerohanian (M=95.85 81.77 .54 77.81 76.42 91.89 94.70 92.94 80.00 81.1 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Negeri Domain Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Keseluru han 72.02 e k n D minE o a Q d n e i ir Perak 78.IX 77.14 78.32).77 10 0 Peratus 9 0 8 0 7 0 E GruS Mla s Q u M a y ia 6 0 e K s a d e ra n K i ir d n e g e R i s la u a v ti o M s i K i ir d n m E ti a p m e K h a n a ir e K a h ro ia n m e K ta a n a g n U u K te o II mr a g ri I RAJAH 4.82 Melaka 78.39 90.69 S l ia s o Selangor 79.74 91.40) bagi guru-guru secara keseluruhan.12 Profil EQ guru SM umur kategori III dengan EQ guru SM Malaysia Rajah 4.99 76.29 Negeri N. nilai skor min pada domain kemahiran sosial sedikit lebih tinggi berbanding skor min kemahiran sosial (M=70.06 70.35 94. JADUAL 4.17 73.40 95.05 92.45 75.43 80.

35 73.47 90.27 73.49 72.62 92. Bagaimanapun kajin ini juga mendapati bahawa secara umumnya responden mempunyai skor min dan graf profil yang rendah pada domain kemahiran sosial.06 70.20 Kategori 3 77.32 Jantina Lelaki Perempu an 79.54 77.91 68.78 JADUAL 4.99 80.11 94.22 92.05 92.59 77.4.18 77.05 75.90 79.43 78.60 71.80 80. motivasi kendiri.80 75. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri.51 91.03 78.59 Kesedaran Kendiri Regulasi Kendiri Motivasi Kendiri Empati Kemahiran Sosial Kerohanian Kematangan Kategori I 77.77 81. 5 RUMUSAN Dalam bab ini pengkaji telah menghuraikan tentang profil peserta kajian dan dapatan kajian. .94 Umur Kategori 2 78.81 76. Secara umumnya dapatan kajian menunjukkan bahawa guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor min dan graf profil yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan.93 77.28 73.19 94.28 94.19 79.11 82.55 91.2 Skor Peratus Domain Kecerdasan Emosi (EQ) Berdasarkan Jantina dan Umur Domain Keseluru han 72. serta mempunyai skor min dan graf profil yang relatif sederhana dalam pada domain empati.18 82.34 93.75 81.03 93.17 4.42 74.40 95.

IMPLIKASI KAJIAN DAN CADANGAN KAJIAN LANJUTAN 5. 5. Sembilan. Selangor. PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN.79 BAB V RINGKASAN KAJIAN. pengkaji membincangkan tentang cadangan kajian selanjutnya. implikasi dapatan kajian dan cadangan lanjutan. Perbincangan dapatan kajian menghuraikan hasil kajian berdasarkan persoalan-persoalan kajian serta cuba mengaitkannya dengan dapatandapatan kajian yang lepas serta teori-teori yang berkenaan dengan kajian ini. Disamping itu kajian ini juga bertujuan untuk melihat . memandangkan kajian yang dijalankan ini belum sempurna. pengkaji cuba menghuraikan kesan atau impak dapatan kajian ke atas elemen-elemen pendidikan khususnya guru-guru yang terlibat secara langsung dalam pendidikan di sekolah-sekolah. meneroka dan membina satu profil kecerdasan emosi bagi guru-guru Sekolah Menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. rumusan hasil kajian. perbincangan dapatan kajian. dan masih banyak aspekaspek lain yang boleh dikaji berkaitan dengan kecerdasan emosi di sekolah-sekolah di malaysia yang belum tersentuh oleh kajian ini. Manakala pada bahagian cadangan lanjutan pula. Melaka dan Johor).1 PENDAHULUAN Dalam bab ini pengkaji membincangkan beberapa aspek kajian iaitu ringkasan kajian. Ringkasan kajian menghuraikan tentang rumusan kajian yang telah dijalankan menggunakan borang soal selidik Inventori Kepintaran Emosi Malaysia (IKEM) oleh Noriah et al (2003).2 RINGKASAN KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk meneliti. Pada bahagian implikasi kajian pula.

0 (SPSS 11. Pengkaji juga melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru lelaki dan perempuan dan guru-guru yang berlainan peringkat umur. empati dan kemahiran sosial. motivasi kendiri. seperti yang telah diterangkan dalam bab 3 bahagian teknik persampelan. Keseluruhan maklumat yang dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statitical Packages for Social Science Version 11. teori-teori yang berkaitan dan juga penulisan-penulisan yang berkaitan dengan kecerdasan emosi. 5. Dua domain tersebut ialah “kerohanian dan kematangan”.80 peratusan atau kekerapan domain kecerdasan emosi dikalangan guru-guru yang terlibat dalan kajian ini. Responden kajian terdiri dari 174 orang guru sekolah menengah yang berkhidmat di negeri Perak sampai negeri Johor. Melaka dan Johor). Sedangkan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2002-2003) ke atas pegawaipegawai kerajaan di Malaysia. telah mengenalpasti penambahan dua domain baru terhadap kecerdasan emosi berdasarkan konteks tempatan. Negeri Sembilan. Selangor. regulasi kendiri.0). Dapatan kajian dibincangkan berasaskan kajian-kajian lepas. . Mengikut Goleman (1999) terdapat lima domain kecerdasan emosi iaitu kesedaran kendiri. Kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan kaedah tinjaun rentas. Satu set borang soal selidik telah digunakan sebagai alat untuk mengumpul maklumat daripada responden kajian. Seterusnya kajian ini mempunyai objektif untuk melihat sama ada wujud perbezaan profil kecerdasan emosi antara guru-guru secara keseluruhan di Malaysia dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini iaitu guru-guru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN Perbincangan dapatan kajian dijalankan mengikut persoalan kajian yang telah ditetapkan sebelumnya.

kerana pengkaji telahpun menggunakan instrumen kajian yang digunakan oleh Noriah et al (2003). Secara umumnya dapatan kajian ini menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Perbincangan kajian akan menyentuh ketujuh-tujuh domain tersebut. bagi kedua-dua kumpulan guru-guru tersebut. Bagaimanapun skor min yang terendah dikalangan guruguru yang dikaji adalah terdapat pada domain kemahiran sosial. Ini memandangkan bahawa kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai kebolehan untuk mengawal diri yang rendah. Tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil guru-guru secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua domain ini banyak membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur dikalangan guru-guru yang dikaji. . iaitu mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan dan mempunyai skor yang relatif rendah pada domain kemahiran sosial. Skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. serta kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosi. Analisis statistik menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan ini mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. memberikan implikasi bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. Ini menunjukkan bahawa nilai-nilai kerohanian dan tahap kematangan cukup berpengaruh dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru berkenaan. Kesemua guru juga didapati mempunyai skor min yang rendah pada domain regulasi kendiri dan kemahiran sosial.81 Hasil kajian beliau juga menunjukkan bahawa kedua-dua domain tambahan ini mempunyai skor min yang lebih tinggi daripada lima domain kecerdasan emosi yang dinyatakan oleh Goleman. Dapatan kajian menunjukkan skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan.

yang mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan merupakan aspek penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Seterusnya keputusan statistik juga menunjukkan skor terendah pada domain kemahiran sosial. tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama. 5. . Dapatan kajian ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) ke atas pegawai awam di Malaysia. didapati skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. sehinga hal ini boleh membuatkan emosi mereka menjadi lebih stabil. Profil kecerdasan emosi (EQ) Guru-guru sekolah Menegah Zon Tengah Semenanjung Malaysia Keputusan statistik menunjukkan bahawa profil kecerdasan emosi bagi guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia. Demikian juga halnya dengan guru-guru yang berlainan peringkat umur. sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama. Hal ini juga boleh diertikan bahawa antara guru-guru lelaki dan guru-guru perempuan mempunyai persepsi yang sama terhadap domain kecerdasan emosi yang ada. Antara aspek-aspek kerohanian yang dimasudkan disini ialah. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik.3. pengalaman serta perkara-perkara lain yang boleh menjadikannya bertambah matang. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud. Hal ini juga menunjukkan bahawa guru-guru yang dikaji kurang mempergunakan kemahiran sosial mereka dalam membina kecerdasan emosinya. Ini memberikan gambaran bahawa kedua-dua domain ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan atau membina kestabilan emosi mereka. keredhaan.82 Hal ini menunjukkan bahawa kedua kumpulan tersebut sangat mementingkan nilai-nilai agama. Untuk perbincangan lebih mendalam akan dibincangan dalam setiap persoalan kajian. seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu. mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan.1.

tenang. semakin meningkat usia. pengalaman hidup dan pengetahuan yang ditimba secara formal ataupun tidak formal. Seterusnya dapatan kajian juga menunjukan bahawa profil kecerdasan guru–guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia secara keseluruhan memperolehi skor min yang sederhana tinggi dalam domain empati. kekecewaan atau keraguan seseorang terhadap sesuatu perkara (Goleman 1999). Seseorang yang mempunyai sifat empati boleh merasakan kepahitan. Justeru hal ini akan membuatkan kecerdasan emosi seseorang semakin tinggi. kesusahan. Apabila seseorang selalu menabur sifat empati kepada orang lain. Sifat empati juga boleh menjadi faktor pendorong dan penyubur keserasian dan keharmonisan dengan individu dari pelbagai latar belakang. mudah merasakan kepahitan. kesusahan dan kekecewaan yang dirasakan orang lain.83 Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. kerana orang orang lainpun selalunya akan memandang individu berkenaan sebagai seorang yang baik dan mudah dipergauli dalam kehidupannya. tentunya hal ini boleh membuatkan seseorang tersebut merasa tentram. Sehingga hal ini boleh menghantarkan individu berkenaan kepada kestabilan emosi. dan menghargai perasaan dan fikiran orang lain. memahami. Dapatan ini selari dengan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa empati merupakan domain yang boleh membantu seseorang untuk menyedari. peningkatan usia. Sifat berempati juga membolehkan seseorang melihat atau memahami sudut pandangan orang lain daripada perspektif mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek kematangan pula ialah. setelah domain kerohanian dan kematangan. dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti. Kajian Noriah et al (2003) yang dijalankan melalui temubual berkumpulan (focus group) dan temubual individu (indepth interview) juga mendapati bahawa. Kemungkinan perkara inilah yang menjadikan empati tersebut boleh menjadi peramal dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. justru kecerdasan emosi mereka semakin bagus. Ini memberikan implikasi bahawa guru-guru yang mempunyai sifat empati yang baik. . pengalaman dan pengetahuan maka semakin kuat kawalan emosi. tidak mempunyai banyak tekanan dalam hidup.

84 Corey dan Corey (1997). kemungkinan hal ini pulalah yang menyebabkan mereka mempunyai skor yang tinggi pada domain berkenaan. terutama dalam membantu seseorang. tidak ada saling mencurigai dalam pergaulan dan sebagainya. ataukah akan menjadi perosak atau penghancur bagi masa hadapan anak didik terutamanya bagi anak yang masih kecil (sekolah rendah) dan mereka yang sedang mengalami ketidakstabilan (sekolah menengah). memahami bahasa badan seperti intonasi suara dan air muka. kerana keperibadian itulah yang akan menentukan apakah ianya berperan sebagai pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya. Kemungkinan orang lainpun akan merasa tenteram. Hal ini juga disokong oleh Rogers (dalam Corey. Jika dikaitkan dengan guru-guru yang terlibat dalam kajian ini. Dari itu Zakiah Darajat mencadangkan bahawa setiap calon guru profesional mestilah memahami bagaimana ciri dirinya yang diperlukan oleh para pelajarnya. pertama. Corey & Callahan 1998) yang menyatakan bahawa seseorang yang berempati akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Zakiah Darajat dalam Muhibbin Syah (1995) menegaskan bahawa guru mestilah mempunyai keperidaian tersendiri. . fleksibiliti kognitif yang memberi maksud bahawa seorang guru mestilah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan selari dengan perkembangan zaman. tentunya orang tersebut akan terasa mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Paling tidak terdapat dua ciri yang harus dimiliki oleh guru sehingga mereka dapat dijadikan model bagi para pelajarnya iaitu. juga menyatakan bahawa seseorang yang mempunyai sifat empati mampu menyelami perasaan indvidu lain. sehingga perkara-perkara ini boleh membina dan membentuk kestabilan emosi seseorang. Seorang individu yang mempunyai kemampuan untuk menyelami perasaan orang lain dan juga mampu melihat dunia orang lain daripada perspektif mereka. Seorang guru tidak boleh hanya berada dalam kongkongan ilmu pengetahuan yang sudah lusuh dan lapuk. selamat. serta mampu melihat dunia orang lain daripada kacamata mereka. Kecekapan berempati membolehkan individu menyedari keadaan jiwa orang lain.

seperti siswanya. Seorang guru hendaknya boleh menerima kritikan dengan ikhlas. mengisyaratkan bahawa seorang tersebut mestilah mempunyai kemahiran interpersonal dan intrapersonal (social skill) yang baik. untuk memudahkan guru-guru tersebut menyesuaikan dirinya dengan perkembangan semasa. maka keterbukaan psikologis sangatlah penting bagi seseorang yang bergelar guru. ini memberikan maksud bahawa seorang guru mestilah mempunyai kesediaan yang relatif tinggi untuk mensosialisasikan dirinya kepada pihak luaran. Ianya juga dapat memudahkan dalam menciptakan suasana hubungan yang harmonis antara peribadi guru dan siswa ataupun orang lain yang berada dipersekitarannya.85 Guru yang fleksibel juga ditandai dengan keterbukaan cara berfikir. Muhibbin Syah 1995). . Muhibbin Syah 1995). regulasi kendiri dan motivasi kendiri. Namun satu hal yang menarik dalam kajian ini adalah. Disamping itu. Heger & Kaye. kerana beberapa kajian menunjukkan bahawa domain ini cukup banyak menyumbang dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. Mengingat posisinya sebagai role model. serta mempunyai skor yang tidak begitu memberansangkan pada domain kesedaran kendiri. Keterbukaan psikologis akan membolehkan guru tersebut memahami fikiran dan perasaan orang lain. teman sejawat ataupun persekitaran tempat mereka bekerja. maka guru-guru itu hendaklah mempunyai kesedaran kendiri. 1990. yang seharusnya mempunyai skor yang tinggi. regulasi kendiri serta dapat memotivasikan diri. Pendapat yang dinyatakan oleh Zakiah Darajat. mampu beradaptasi dengan perkembangan semasa serta mempunyai pemikiran yang kritis dalam memilih dan menentukan sesuatu (Heger & Kaye. sehingga mereka mempunyai rasa tanggungjawab penuh terhadap profesionnya. 1988. Kedua seorang mestilah memiliki keterbukaan psikologis. Reber dalam Muhibbin Syah (1995). secara umumnya guruguru yang terlibat dalam kajian ini mempunyai skor yang paling rendah dalam domain kemahiran sosial. Disamping itu seorang guru hendaklah mempunyai sifat empati terhadap pengalaman emosional dan perasaan yang dialami oleh orang lain (Reber.

bahawa kemungkinannya bukan bermakna guru-guru yang terlibat dalam kajian ini tidak memahami perkara tersebut. serta mempunyai keyakinan diri yang sangat kokoh. .86 Seperti kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kesedaran kendiri akan membolehkan seseorang untuk mengetahui perasaan mereka dalam pelbagai situasi dan berkeupayaan untuk memilih keutamaan panduan dalam membuat keputusan. Dan kemungkinan hal ini jugalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya guru-guru merasa tertekan dengan pekerjaan mereka. Motivasi kendiri ini boleh membantu seseorang dalam mengambil inisiatif. 1999). dan yang lebih menyedihkan lagi guru-guru merasa tertekan dengan persekitaran tempat mereka berkhidmat. Seseorang yang mepunyai motivasi kendiri (Self-motivation) yang baik. mereka cepat pulih daripada tekanan emosi. Seseorang yang menpunyai kawalan kendiri yang baik. Seseorang itu menjadi akan sentiasa tabah apabila menghadapi sesuatu masalah ataupun kekecewaan yang terdapat diluar jangkauannya (Goleman 1999). hanya sahaja kemungkinan mereka kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara berkenaan. Seseorang yang mempunyai kesedaran kendiri juga mempunyai mempunyai penilaian yang realistik tentang keupayaan diri dan mereka. dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. tertekan dengan kepelbagaian tingkahlaku pelajar. (Goleman. Pengawalan Kendiri (Self-regulation) pula akan membolehkan seseorang untuk mengurus emosi agar ianya memudahkan dan bukannya mengganggu dalam menyelesaikan sesuatu tugas. Individu yang boleh mengawal diri mereka sentiasa berhemah dan boleh menangguhkan sementara perasaan mereka untuk memuaskan hati dalam mewujudkan malamat tertentu. Namun dalam kenyataan ini pengkaji hanya boleh mengandaikan. sentiasa berupaya menggunakan kehendak hati yang utama dalam bertindak dan selalu memandu arah mereka untuk mencapai tujuan (Goleman 1999).

2 Profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru Sekolah Menengah mengikut negeri Graf profil kecerdasan emosi yang didapatkan bagi guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia adalah mempunyai skor tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling memaknai dalam kehidupan. . tanggungjawab sebagai hamba serta kemampuan seseorang dalam menghayati nilai-nilai agama.87 5. Sedangkan skor min terendah pada domain kemahiran sosial. mempunyai peraturanperatuaran tertentu dalam menjalani kehidupan.3. Glock dan Stark (1966) dalam Djmaludin Ancok (1994) menyatakan bahawa agama adalah merupakan sistem simbol. Kerohanian yang dimaksudkan oleh Noriah et al (2003) dalam kajianya ialah keredhaan. sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan. Untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan baik. Sedangkan tanggungjawab memberikan maksud bahawa individu sentiasa aktif bekerja untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai insan beragama yang menjadi wakil Allah dalam mentadbir kehidupan ini. Manakala kemampuan seseorang dalam menghayati nilai agama memberi maksud bahawa seseorang itu sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Keredhaan memberikan maksud bahawa seseorang mampu menerima dengan hati yang rela bahawa mereka sebagai seorang insan yang beragama. Dapatan ini juga bersesuaian dengan dapatan kajian kualitatif yang dijalankan oleh Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa kerohanian dan kematangan sangat membantu dalam meningkatkan kecerdasan emosi seseorang. dan mereka memastikan bahawa tindakan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama yang mereka anuti. seseorang itu perlu berhubung dengan Allah di samping menguasai ilmu-ilmu tertentu. Sementara nilai terendah pada domain kemahiran sosial memberikan gambaran bahawa kemungkinan guru-guru tersebut kurang menggunakan kemahiran sosial mereka dalam meningkatkan kestabilan emosinya. Ini menunjukkan bahawa domain kerohanian dan kematangan ini sangat membantu guru-guru dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. sistem keyakinan.

Kematangan yang dimaksudkan oleh Noriah el al (2003) ialah kematangan dari segi umur. dimensi pengalaman (konsekuensi) dan dimensi pengetahuan (intelektual). biasanya orang Melayu agak fanatik dengan ajaran agamanya. dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik). Pengkaji melihat kemungkinan inilah yang menyebabkan. dimensi penghayatan (eksperiensial). . Glock dan Stark dalam Robertson (1988. Djamaludin Ancok. Apabila seseorang mempunyai keyakinan yang mantap terhadap agamanya maka akan melaksanakan semua ajaran-ajaran tersebut sesuai dengan ajaran agama yang dianutinya itu. seperti yang terlihat dalam taburan responden bahawa peratus terbesarnya adalah guru-guru dari keturunan Melayu. Sebagaimana dimaklumi bahawa orang-orang Melayu identik dengan Islam. Nilai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. menunjukkan guruguru kurang menggunakan domain tersebut dalam meningkatkan kecerdasan emosi mereka. Selari dengan pandangan Islam. Dapatan ini juga selari dengan dapatan kajian Noriah et al (2003) yang mendapati bahawa domain kematangan sangat mempengaruhi individu dalam meningkatkan kecerdasan emosinya. 1994) mengatakan bahawa terdapat lima macam dimensi keagamaan. sehingga dalam kajian ini didapati domain kerohanian mempunyai skor yang paling tinggi berbanding dengan domain-domain yang lain. iaitu dimensi keyakinan (ideologis). 1994) menilai bahawa kepercayaan keagamaan (teologi) adalah jantungya dimensi keyakinan. kemungkinan hal inilah yang menyebabkan domain kerohanian ini memperolehi skor min tertinggi dalam kajian ini.88 Menurut Glock dan Star lagi dalam Robrtson (1988. Damaludin Ancok. Namun bagaimanapun skor min domain kematangan sedikit lebih rendah dibandingkan skor min domain kerohanian. pengalaman dan pengetahuan. Dari itu pengkaji juga mengandaikan. Dapatan statistik juga menunjukkan bahawa guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia mempunyai skor min yang tinggi dalam domain kematangan. Satu lagi andaian yang mungkin berlaku dalam kajian ini adalah. Kenapa ini boleh berlaku? Sedangkan menurut Johnson (2000) guru sangat berperanan untuk memenuhi keperluan sosial dan emosi pelajar serta memasukkan pembelajaran afektif dalam projek dan aktiviti pelajar.

terdapat lima ciri kemahiran sosial. berkebolehan menyelesaikan konflik untuk mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan ataupun organisasi. Ciri ketiga iaitu kombinasi beberapa unit tingkah laku seperti suara. Ciri pertama ialah berorientasikan matlamat. Seseorang yang mempunyai kemahiran bersosial yang baik juga mampu menjadi pakar runding yang baik. kerjasama kumpulan dan penyelesaian konflik (Gore. dan juga mempunyai kemahiran untuk membujuk dan memimpin persekitaranya. 1991). ianya dilakukan secara sedar dan terkawal. Ciri kedua ialah saling berhubungkait–berlaku koordinasi antara beberapa tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. Ini bermakna tingkah laku yang pertama hingga tingkah laku yang terakhir dalam mencapai satu tujuan diselaraskan. Dengan memberi peluang untuk pelajar meluahkan dan juga memahami emosi. Kajian-kajian lain juga mendapati kemahiran sosial dan kecerdasan emosi adalah amat kritikal untuk kejayaan dalam hidup berbanding kebolehan intelek (IQ). Menurut Owen et al (1981).89 Perkara ini peting kerana pelajar tidak mempunyai kemahiran interpersonal seperti empati. 2000). Perkara ini boleh dicapai kerana setiap individu dapat mempelajari sesuatu yang baru dalam pergaulan sehariannya. . bermaksud setiap kelakuan oleh seseorang mempunyai tujuan tertentu. Ini memberikan implikasi bahawa semakin luas pergaulan seseorang dalam kumpulan-kumpulan masyarakat justeru kemahiran sosialnya semakin bertambah baik. Goleman (1999) menyatakan bahawa domain kemahiran sosial membolehkan seseorang mengurus pelbagai emosi secara efektif dalam membina hubungan dengan orang lain. pergerakan tangan. Ciri keempat ialah boleh dipelajari melaui semua orang. setiap tingkah laku yang ditonjolkan oleh seseorang. Ciri terakhir yang dikemukakan oleh Owen et al (1981). Individu yang mempunyai kemahiran sosial yang baik mampu mentafsirkan dengan tepat situasi sosial yang berlaku di sekelilingnya. senyum dan lain-lain perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. tingkah laku kemahiran sosial di bawah kawalan individu tersebut. Ini memberi maksud. akan dapat meningkatkan kecerdasan emosi (Brewer dan Campbell.

motivasi kendiri. ataupun dengan orang lain. pengetua. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah Zon Tengah Semenanjung Malaysia dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia. sehingga hal itu mebuatkan mereka kurang bersosialisasi dengan sesamanya ataupun orang lain.90 Kenapa domain kemahiran sosial pada guru-guru berada pada tahap yang rendah berbanding dengan domain-domain yang lain? Pengkaji mengandaikan. Seterusnya analisis statistik juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru ini mempunyai skor min rendah pada domain kemahiran sosial. 5. Dapatan ini menunjukkan bahawa kemungkinan kedua-dua kumpulan guru tersebut memandang penting nilai-nilai S kerohanian dan kematangan sebagai domain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi mereka. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan guru berkenaan mempunyai skor yang lebih kurang sama pada domain kesedaran kendiri. Sehingga hal ini boleh menyebabkan munculnya kesan individulal ataupun masing-masing mereka memikirakan pekerjaannya sendirisendiri. pegawai-pegawai pentadbir serta pelajar-pelajar di sekolah berkenaan. . Sebaliknya skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. kemungkinan guru-guru yang telibat dalam kajian ini kurang bersosialisasi sesama mereka.3. Kemungkinan ini juga dipengaruhi oleh sikap guru-guru berkenaan yang mempunyai sikap tertutup (introvert).3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah Zon Tengah dengan profil kecerdasan emosi (EQ) guru-guru sekolah menengah di Malaysia Dapatan menunjukkan. kemungkinannya dipengaruhi oleh faktor persekitaran mereka yang terlalu sibuk dengan bebanan pekerjaan masing-masing sehingga menyebabkan mereka kurang dapat bersosialisi diantara sesama rakan setugas. regulasi kendiri. Kedua-dua kumpulan guru-guru yang dikaji mempunyai skor min tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan.

memperlakukan murid tidak sewajarnya dan banyak lagi contoh-contoh lain yang mungkin selalu kita baca di dalam akhbar ataupun media bercetak dan elektronik lainnya. kesukaran waktu dan sumber-sumber pembelajaran dan keperluan pengakuan profesionalisma (Borg et al. 2000 dalam Chua Bee Seok & Adi Fahrudin (2002) mengatakan bahawa tekanan dan ‘burnout’ pekerjaan dikalangan guru bukan sahaja menyebabkan terjejasnya kesihatan fizikal dan mental tetapi juga akan mempengaruhi kualiti pengajaran.91 Profesion perguruan merupakan salah satu profesion khidmat manusia yang penuh dengan tekanan dan ‘burnout’ (Maslach & Jackson. 1986). Goleman (1999) juga menyatakan bahawa seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mengawal emosi apabila berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga boleh dikategorikan sebagai individu yang kurang berjaya dalam kerjayanya. Manthei & Solman. Kyriacou. Polychroni. (c) kegagalan itu mengancam kesihatan fizikal dan mental. 1979. tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. . Kyriacou & Sutcliffe. 1988. terbatasnya kemajuan yang dicapai oleh murid. Beberapa kajian lepas menunjukkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tekannan di kalangan guru. Seperti berlakunya guru menampar murid. Kerana terlalu banyaknya tekanan-tekanan yang dirasakan oleh guru kadang boleh membuatkan guru tersebut hilang kontrol dan melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru. 1987. 1998). Walter. 1991. Guglielmi & Tatrow. (b) mereka tidak mampu atau mempunyai kesukaran untuk untuk mempertemukan tuntutan ini. 1996. Elemen yang paling utama sekali adalah persepsi guru terhadap ancaman yang berasal dari dalam dirinya dan juga orang lain. Diantaranya ialah banyaknya beban tanggungjawab yang dirasakan oleh guru. Antonius. traves &Cooper. Dalam hal ini Goleman berpendapat bahawa. status. persekitaran kerja yang kurang baik. 2002) juga menjelaskan bahawa model tekanan pekerjaan yang dialami oleh guru merupakan hasil daripada persepsi guru bahawa (a) tuntutan ke atas mereka sangatlah besar. hubungan dengan rakan sekerja. tingginya nisbah antara guru dan murid. tekanan-tekanan yang dialami oleh seseorang berpunca dari tidak mempunyai cara pengendalian emosi yang baik (Goleman 1999). gaji yang tidak mencukupi. Chua Bee Seok & Adi Fahrudin. Kyriacou & Suttciffe (1978.

empati dan kemahiran sosial) berada pada tahap yang tidak begitu tinggi. iaitu tertinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Elias et al (1997) juga berpendapat bahawa seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi (EQ) boleh memahami. pengkaji mendapati bahawa domain-domain berkenaan (kesedaran kendiri. Agaknya apa yang dicadangkan oleh Goleman ini mungkin boleh menjadi penawar. didapati bahawa tidak terdapat perbezaan profil yang ketara diantara kumpulan guru-guru lelaki dan kumpulan guru-guru perempuan. motivasi kendiri. membawa implikasi kepada tahap kestabilan dan kematangan emosi yang dimiliki oleh individu berkenaan. Kenapa hal ini boleh berlaku? Pengkaji hanya boleh mengandaikan kemungkinan guru-guru di Malaysia masih kurang didedahkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi ini. terhadap tekanan-tekanan yang dialami oleh guru-guru.92 Peristiwa-peristiwa cetusan emosi yang berlaku. Kedua-dua kumpulan mempunyai skor min yang lebih kurang sama.3 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut jantina Perbandingan profil kecerdasan emosi (EQ) berdasarkan jantina. mengurus dan menzahirkan aspek emosi dan sosial dalam menjalankan tugasan ataupun tanggungjawab dalam kehidupan secara efektif. dan juga selalu berhadapan dengan pelbagai karenah dan tingkahlaku pelajar serta rakan seprofesion. regulasi kendiri. Namun dalam kajian ini. kerana mereka akan menghadapi berbagai macam bentuk tugasan. dan mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. regulasi kendiri. . menjalin hubungan.3. 5. Seperti pembelajaran. motivasi kendiri. empati dan kemahiran sosial yang baik. Seorang guru sepatutnya mempunyai kesedaran kendiri. menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dalam pelbagai cabaran hidup. terutama yang di tempat kerja.

Ketiga-tiga kumpulan yang dikaji memperolehi skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang berlainan peringkat umur.4 Perbezaan profil kecerdasan emosi (EQ) dikalangan guru-guru sekolah menengah mengikut umur Dapatan kajian menunjukkan. Daripada graf profil dapat dilihat bahawa guru-guru yang mempunyai umur yang lebih muda mempunyai graf profil yang lebih kurang sama dengan graf profil guru-guru yang lebih tua. kemungkinnannya guru-guru masih kurang didedahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kecerdasan emosi tersebut. Pengkaji juga melihat bahawa kecerdasan emosi masih merupakan perkara yang baru di Malaysia. yang mendapati bahawa terdapat perbezaan kecerdasan emosi dikalangan remaja yang berlainan peringkat umur. Pengkaji mengandaikan kemungkinan dapatan kajian seperti ini. disebabkan oleh kerana guru-guru berkenaan terikat dengan satu peratuaran dan bebanan tugas yang sama. Dapatan ini bersesuaian dengan kajian Goleman (1999) yang mendapati bahawa tiada terdapat perbezaan kecerdasan emosi di kalangan invidu yang berlainan jantina.93 Namun demikian didapati bahawa skor min kerohanian bagi kumpulan guru perempuan sedikit lebih tinggi daripada skor kerohanian bagi kumpulan guru-guru lelaki. Jadi hal ini berlaku. Remaja yang berumur 15 dan 16 tahun didapati mempunyai skor min yang lebih tinggi berbanding dengan remaja yang berumur dibawah 15 tahun. dan skor min terendah pada domain kemahiran sosial. 5.3. Sutarso (1999) dan Sutarso et al (1996) yang mendapati bahawa kecerdasan emosi perempuan lebih tinggi berbanding dengan kecerdasan emosi lelaki. . Bagaimanapun dapatan ini bercanggah dengan kajian yang dijalankan oleh Tapia (1999). Dapatan kajian ini kurang bersesuaian dengan kajian kecerdasan emosi yang dijalankan oleh Noriah et al (2001) ke atas remaja.

kerohanian dan kematangan”.1997dan Weisenger. 1996. kemahiran sosial.94 Kajian Noriah et al ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi seseorang akan berkembang sesuai dengan perkembangan umur ataupun pengalaman yang didapatkan didalam perjalanan hidupnya. regulasi kendiri. Dapatan ini juga tidak selari dengan dapatan kajian Goleman (1999) yang menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini boleh meningkat apabila bertambahnya usia dan pengalaman seseorang. 5. empati.1995. motivasi kendiri.4 RUMUSAN HASIL KAJIAN Berdasarkan dapatan kajian. Shapiro (1997) dan Goleman (1995) juga mengatakan bahawa kecerdasan emosi seseorang tidak statik malah boleh ditingkatkan (Perkins. Akhbar New Straits Times 15 Mac 2002 membawa artikel bertajuk Born Loser? Think again! oleh Anita Anadarajah menyentuh betapa kecerdasan emosi perlu dalam kehidupan dan melalui latihan kecerdasan tersebut dapat ditingkatkan. Goleman. Namun bagaimanapun secara keseluruhan responden mempunyai nilai yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. 1998). Segal. Goleman juga mengatakan bahawa kecerdasan ini boleh dipelajari. diikuti oleh domain empati. secara keseluruhannya boleh dikatakan bahawa semua guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mengambilkira ketujuh-tujuh domain kecerdasan emosi (EQ) “kesedaran kendiri. kesedaran kendiri dan regulasi kendiri. Sternberg.1995. Sedangkan skor min yang paling rendah terdapat pada domain kemahiran sosial. motivasi kendiri. Namun demikian dapatan kajian ini boleh disimpulkan bahawa ketujuh-tujuh domain ini sangatlah penting dalam meningkatkan kecerdasan emosi dikalangan guru guru di Malaysia. .

kajian Noriah et al (2003). iaitu lima dari hasil kajian yang dijalankan oleh Goleman (1995 &1999) “ kesedaran kendiri. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi. motivasi kendiri. regulasi kendiri. Kajian ini dan beberapa kajian lain. Selangor. didapati berada pada tahap yang tinggi? Seperti yang telah pengkaji jelaskan dalam bahagian perbincangan. iaitu mempunyai skor min yang tinggi pada domain kerohanian dan kematangan. Namun dalam hal ini pengkaji hanya boleh mengandaikan. seperti. Kedua-dua kumpulan guru yang dikaji mempunyai graf profil yang lebih kurang sama. antara guru-guru sekolah menengah secara keseluruhan di Malaysia dengan guruguru yang berkhidmat di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak.5 IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN Tujuh domain kecerdasan emosi yang wujud sekarang ini. Dua adalah hasil kajian Noriah et al (2003) “domain kerohanian dan kematangan”. serta mempunyai skor min yang rendah pada domain kemahiran sosial. Sedangkan empat domain lainnya berada pada tahap sederhana tinggi. kemungkinan hal ini disebabkan oleh kurangnya pendedahan kepada guru-guru tentang kecerdasan emosi ini. Kesemua domain ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kecerdasan emosi guru-guru di Malaysia. Dapatan kajian juga menunjukkan. Negeri Sembilan. 5. bahawa guru-guru di Malaysia perlu diberi pendedahan tentang kecerdasan emosi. empati dan kemahiran sosial”. kajian Wan Ashiba (2003) menunjukkan. kerana memang konsep ini masih baru lagi bagi guru-guru di Malaysia.95 Mengapa domain kerohanian dan kematangan. kemungkinannya hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya serta pengaruh nilai agama yang begitu kental pada diri setiap responden yang terlibat dalam kajian ini. tidak terdapat perbezaan profil kecerdasan emosi di kalangan guru-guru yang dikaji berdasarkan faktor jantina dan peringkat umur. Dapatan kajian juga menunjukkan. . Melaka dan Johor). dan masih perlu ditingkatkan. Memandangkan tugas guru saat ini semakin berat dan mencabar.

dari itu pengkaji berpandangan bahawa sudah saatnya bagi guru-guru dan semua pihak yang terlibat dengan pendidikan berusaha untuk mempelajari dan mendalami konsep kecerdasan emosi ini. . Kurangnya kemahiran sosial bagi guru-guru mungkin boleh menjejaskan imej guru tersebut. maka sudah merupakan satu kemestian bagi semua pihak yang terkait untuk memikirkan tentang kualiti guru-guru berkenaan. jelas didapati bahawa masih banyak domain kecerdasan emosi yang berada pada garisan skor min yang masih rendah. gemilang dan terbilang. bagi memboleh mereka mewujudkan pendidikan yang cemerlang. Kualiti bukan hanya dari segi intelek akan tetapi juga segala hal yang membolehkan guru-guru tersebut menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. Memandangkan guru-guru merupakan aset yang paling utama dalam mewujudkan kecemerlangan pendidikan. kerana tugas pendidikan memerlukan guru untuk bersosialisasi dengan murid. Secara keseluruhan dapatan kajian menunujukkan bahawa kemahiran sosial mempunyai skor min yang paling rendah.96 Dalam kajian yang dijalankan ini. Untuk menghindari hal yang sedemikian guru-guru digalakan agar mempunyai kemahiran sosial yang baik. perlu deberi pendedahan yang lebih lagi tentang kecerdasan emosi ini. sehingga boleh membina hubungan mesra dengan semua unsur yang boleh menghantarkan pendidikan ke tahap yang lebih cemerlang. Ini menunjukkan bahawa guru-guru yang berkhidmat di sekolah-sekolah yang dikaji. sedangkan domain ini bagi seorang guru seharusnya berada tahap yang tinggi. Kajian telah menunjukkan bahawa kecerdasan emosi (EQ) sangat berperanan dalam menentukan sesebuah kejayaan. sesama guru ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan. Untuk mewujudkan hal yang sedemikian mungkin sangat diperlukan perhatian dan sikap mengambil berat bagi semua unsur yang terkait dengan kemajuan sekolah-sekolah ataupun pendidikan di Malaysia.

motivasi kendiri. guna meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru ataupun seluruh kakitangan awam di Malalaysia.97 5. kerohanian dan kematangan". Juga didapati bahawa tidak terdapat perbezaan kecerdasan emosi berdasarkan faktor . Usaha penyelidikan lanjutan perlu dijalankan dengan melibatkan sampel yang lebih besar bagi membolehkan generalisasi untuk keseluruhan guru-guru di Malaysia. empati. Kajian ini mendapati bahawa domain kerohanian dan kematangan mempunyai skor min yang paling tinggi berbanding dengan skor min domain-domain yang lain. Kajian ini telah dijalankan ke atas 174 orang guru-guru yang terdiri dari 11 buah sekolah menengah di kawasan Zon Tengah Semenanjung Malaysia (Perak. iii. Kajian ini hanya melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah berdasarkan tujuh domain kecerdasan emosi yang diukur melalui Inventori Kecerdasan emosi Malaysia (IKEM) / Malaysian Emotional Quotien Inventory (MEQI) oleh Noriah et al (2003). Negeri Sembilan. Tujuh domain kecerdasan emosi yang dimaksudkan ialah "Kesedaran kendiri. Namun bagaimanapun ada beberapa dapatan dalam kajian ini yang memerlukan kajian lanjutan bagi menyokong dan mengesahkan serta mencari faktor-faktor lain yang boleh meningkatkan kecerdasan emosi di kalangan guru-guru di Malaysia. Antara kajian lanjutan yang dicadangkan adalah seperti berikut: i. dapat melihat kemungkinan wujudnya domain-domain lain mengikut konteks tempatan. ii. Oleh itu dicadangkan untuk kajian selanjutnya. kemahiran sosial. Melaka dan Johor).6 CADANGAN KAJIAN LANJUTAN Dapatan kajian ini telah menyokong beberapa kajian terdahulu dan beberapa konsep yang telah dikmukakan oleh beberapa orang pakar. regulasi kendiri. Jumlah sampel yang sedemikian mungkin masih kurang memadai untuk dibuatkan generalisasi bagi keseluruhan guru-guru di Malaysia. Selangor.

maju mundurnya sesebuah pendidikan ditentukan oleh guru-guru yang melaksanakannya. Memandangkan kajian hanya cuba melihat profil kecerdasan emosi guru-guru sekolah menengah. disamping keterampilan mendidik dan kecerdasan intelektual.98 jantina dan peringkat umur yang berbeza. 5. Kecemerlangan guru-guru dalam menentukan masa depan pendidikan. Untuk mewujudkan kecemerlangan pendidikan. menyeluruh dan sesuai dengan isu semasa yang sedang hangat diperbincangkan. Adalah dicadangkan untuk kajian yang akan datang dapat dilakukan dengan menggunakan kaedah lain bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas. iv. jabatan-jabatan pendidikan ataupun sektor-sektor lain yang memerlukan perkhidmatan kemanusiaan. . kajian ini juga boleh diaplikasikan kepada guru-guru sekolah rendah atau institusi awam dan swasta serta pengarahpengarah.7 RUMUSAN Berdasarkan huraian dan perbincangan dalam bab V ini. Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. dapatlah dirumuskan bahawa guru-guru sangat berperannan dalam menentukan kecemerlangan pendidikan di sekolahsekolah. menurut hemat pengkaji. guru-guru mungkin sering terdedah dengan pelbagai tingkahlaku agresif yang selama ini mungkin jarang dijumpai sekolah-sekolah. Guru-guru adalah orang yang paling hampir dengan pendidikan. Untuk hal yang demikian guru perlu menghadapi dengan berhati-hati agar generasi penerus bangsa ini tetap tumbuh dan berkembang serta bermanfaat untuk masa yang akan datang. sesuai dengan wawasan 2020 (Malaysia ingin menjadikan pendidikan bertaraf dunia). mungkin akan lebih baik lagi apabila masing-masingnya mempunyai kecerdasan emosi yang bagus.

semua pihak yang terkait dengan pendidikan.99 Maka untuk mewujudkan hasrat yang sedemikian besar itu. . perlu memikirkan satu formula dan mengambil berat tentang bagaimana untuk meningkatkan kualiti guru-guru dengan pelbagai keterampilan dan ilmu serta kecerdasan emosi. Kerana penyelidikan telah banyak membuktikan bahawa kecerdasan emosi sangat berperanan penting dalam meraih sesebuah kejayaan.

and in the workplace. & Goleman. 1981. 1993. 363-388. San Francisco: Jossey-Bass. Berita Harian. Branden. 165-699. & Corey. Cherniss.). 24 Ogos. 9 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001. C. Ed. New York: A Fireside Book. The Career Development Quarterly 37: 306-314. 1990.21 November Berita Harian. & Falzon. 2001. D. The handbook of emotional intelligence: theory. J.T Raja Grafindo Persada. C. J. 1995. Ed. Corey. 1999. 1991. and application at home. Introduction to research in education. 1997. 1989. Emotional intelligence: keeping your job. hlm.ke5.R. Trends and Issues Alert No. . Jacobs. 2000. Arizona: Zephyr Press. Dlm. Jun. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Six pillars of self esteem. R. Dictionary of Psychology. 2000. 21 November Berita Harian. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.. assessment. R. Atan Long.) 2001. Alih bahasa oleh. D.100 RUJUKAN Ary. Covey. (Pnyt. Kartini Kartono. The emotionally intelligent workplace. Job stress: An Opportunity for Professional Growth. New York: Bantam Brewer. Chaplin. Bruhn. & Razavieh. M. (Pnyt. Psikologi Pendidikan. C & Campbell. Groups: process and practice.C. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Bar-On. Bar-On. L.P. 1991. school. S. B. Tucson. J. D. A. development. R. Emotional and social intelligence: insights from the Emotional Quotient Inventory. Riding.L. Brown. dan Parker. Rhythms of learning: creative tools for developing lifelong skills.(24 Januari 2002) Borg. 1978. San Francisco: Jossey-Bass. Tekanan in Teaching: A Study of Occupational tenans and its determinants on job satisfaction and career commitment among primary schoolthechers. 2000.A. 31. The 7 habits of highly effective people. G. G. Educational Psycholog. N. Jakarta: P..G.D. M. 1996. S. Ke-5.

M. dan Adi Fahrudin. The new leaders: Transforming the art of leadership into the science of results.. Bangi: Fakulti Pendidikan UKM. Frey. Goleman.F. 2002.A. F. Schwabb-Stone.E.K. 1999. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. D. D. . The emotionally intelligent workplace. B. Hanes. kepuasan kerja dan implikasinya terhadap proses pengajaran-pembelajaran di sekolah: satu kajian ke atas guru-guru sekolah menengah di Kota Kinabalu. Kecerdasan emosi untuk mencapai puncak prestasi. J. Frames of mind. San Francisco: Jossey-Bass. C. Boyatzis. London: William Heiemann Ltd. 2002.S. & Staley. H. Zinns. Illinois: The Dorsey Press. (pnyt. 2002. D. 1972. G. & Shriver. Dlm. M. How to design surveys. R.). C.J. D. New York: Bantam Books. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002. T. Goleman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. N. Weisberg. A theory of objective self awareness. London: A Little. 2000.101 Chua. DuBois. Fink.E. A. M. 1995.) 2001. dan Friedlander. Thousand Oaks: SAGE Publications. Cherniss. hlm. Elias. D. 2001. 2002.. Emotional intelligence: issues in paradigm building. Elias. D. Psikologi Islami. R. Sabah.Gramedia Utama. D. Kamus dewan. 1995. The emotionally intelligent workplace (atas talian) (28 Mac 2002).S. Jakarta: PT. Dewan bahasa & Pustaka.Alex Trikantojo Widodo. New York : Harmony Books. & Mckee. & Wicklund. Alexandria.. R. 1994.. Goleman. 2001.P. Emotional intelligence: Issues in paradigm building. N. (pnyt. dan Goleman.J.S. & Goleman. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books. K. R. R. D..Terj. Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Punk prestasi.. D. A. Goleman. S. 1979. Alverson. Kualalumpur.Tobias. Promoting Social and Emotional Learning: guidelines for educators.. New York: Bantam Books. 1996. 1983. M. 1999. Duval. Kessler.M. Dmaludin Ancok & Nashori Soroso.E.T.. B.P. Goleman. Raising emotionally intelligent teenagers. 1999. Goleman. 1997. VA: ASCD. S. Working with emotional intelligence. Tekanan pekerjaan. Gardner. Brown Book. New York: Academic Press. Dlm Cherniss. Educational psychology and instructional decisions. Homewood. Greenberg. Goleman. 13-26 .

2000. 14 Mac: W 6 Noriah Mohd Ishak. Kasijan. Pola pemilihan respons menangani ketegangan dan hubungannya dengan punca ketegangan di kalangan guru-guru. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence.V.htm (18 Julai 2002). Lester D. 1994. Determining sample size for research activities. Caruso.R. Kamus Psikologi. Utusan Malaysia. Texas mom convicted of murder.D. Terj. Muhibbin Syah. ke-5. Pacific Groove: Brooks/ Cole Publishing Company. Inday. 2002. (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). dan Morgan. 4 Januari: 3. Tesis Sarjana. 1999. Muchinsky. 2000. 1984. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. J. Bina ilmu. P. 1970. Johnson. Maslach. Mayer.102 Gore. Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002. CA:Counseling Psychologist Press.E. C. 1995. Jurnal Teknologi 32 (E): 1-10. Teachers’ identity and personality: Changes and Challenges. 1989. Surabaya: PT. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.S. & Salovey. Emotional intelligence development differences in boys and girls between 4 to 6 years of age (MS) Universiti Putra Malaysia. K. Guru di England hadapi beban kerja berlebihan. S. Ed. Maslach burnout inventory Manual (2nd Ed). & Alice. 2002. Bandung : Remaja Rosdakarya.org/fulltxt1. 2000. S. Z. (atas talian) http:// www.. R. Psikologi Pendidikan.Polo Alto. 2000. D. 1997. Jowati Juhary.W. 2002.Universiti Kebangsaan Malaysia. Gifted Child Today Magazine 23(4): 36-40 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). S. 1993. Muhamad Jantan. Mohd Najib Ghafar. Psychology applied to work. Bandung: C.eqi. S. Enhancing students emotional intelligence and social adeptness. Educational and psychological measurement. Jackson.M. Membina ibu bapa profesional dalam konteks psikologi keibubapaan.V Armico. Psikologi pendidikan suatu pendekatan baru. D. Affective components in the education of the gifted. W. New Straits Times. Henry. 30:607-610. P. . Krejcie. 1994. Kestabilan emosi guru: perbandingan antara pensyarah dan pelajar.

Educational Leadership 54(1): 6-11 (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000 (24 Januari 2002). Noriah Mohd Ishak.D. 66: 65-75. M. pelajaran. Prosiding seminar kebangsaan profession pergurun. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan malaysia. 15 Mac. J. Ed. Shapiro. S. R. 1999. pelajar dan masyarakat di kalangan guru-guru.. C. Kepintaran Emosi di Kalangan Pekerja di Malaysia. & Newton. 14 Mac. Newton. K. Owen. Melejitkan kepekaan emosional. Strategies for teaching learners with special needs. Ary Nilandari. E. Jilid 1: 184-187. L. Hughes. Siti Rahayah Ariffin dan Manisah Mohd Ali. Peters. 2002. L. Social Skills in Interpersonal Communication. 2001.. Bandung: Penerbit Kaifa. An attitudes to school for primary school children.A. 2002.. New York : Teachers College Press. J. & Leung. 1997. W. Research in Education. D. Wastie.. Pelajar dan Masyarakat di Kalangan Guru-guru. New York: Teachers College Press. Patton. & Serna.. E.. Pelajaran. Prosiding IRPA. Hubungan antara Tanggungjawab Kepada Diri. Albright. Tensions of teaching: beyond tips to critical reflection.103 Noriah Mohd Ishak. J. Outsmarting IQ.B. ke-7. Saunders. H. Newman. 1996. 1998. New Straits Times. P. D. Sarason. Polloway. J. P. New Straits Times. New Jersey: Merrill Prentice-Hall Inc. 1995. I. New York: The Free Press. Mc Tavish.2002. Teaching as a performing art. 2001.Ali. Research in Education 66: 54-64. S. 2003. Hubungan antara tanggungjawab kepada diri. M. Perkins. Saadi. 2003. Harding. Kimpton. 1981. Millen. Upper Saddle River. Segal. New York: HarperCollins Publisher. On Emotional Intelligence: a conversation with Daniel Goleman. Crass. 2001.. Beveridge.. E. Zuria Mahmud.. Jilid 24: 548-555.. London: Croom Helm Ltd. J. Manning..R. How to raise a child with a high EQ. J. S.. Jurnal Pendidikan. D. & Dickson. Zuria Mahmud.. Siti Rahayah Arifin dan Manisah mohd. Noriah Mohd Ishak. O’Neil.RMK-8 Kategori EAR. J. Choosing and judging teachers: what heads and student teachers think matter. Terj. V. L. 1997. . Zuria mahmud.

24 Februari. Universiti Kebangsaan malaysia. (24 Januari 2002). 1966. 1999. 2001. Revolusi IQ dan EQ. (CD-ROM) ERIC1992-Jun 2001. and others. Kecerdasan emosi di kalangan guru sekolah menenga berasrama penuh dan sekolah harian. Research method in education: an introduction. (24 Januari 2002).S. 2000. Effect of gender and GPA on emotional intelligence. 2003. R .Dissertation Abstract International: Section B: The Sciences and Engineering (CD-ROM) PsycINFO 1999-2000. Wiersma. Emotional intelligence at work. 4 Januari. San Francisco: Jossey-Bass. M. Teaching and Learning. Taufik. 21(1): 9-17. (pnyt. 1996. Ed. Stufft. D. Utusan Malaysia. Teaching Music 4 (1): 42-43 (CD-ROM) ERIC 1992-Jun 2001 (24 Januari 2002). Needham Heights: Allyn & Bacon. Wilks. Gender differences on the emotional intelligence inventory(EQI)(marital status).1998. London: Arrow Books. Sternberg. 2000. H. Weisenger. Bandung: Kaifa Utusan Malaysia.( 24 Januari 2002).1966. ke-3.). 1996. & D’Rozario. V. 2004. Intelligent emotion. C. Sutarso. Wan Ashiba. Professional notes. Kertas projek Sarjana. April. Successful intelligence .1996. (CDROM) ERIC 1992-Jun 2001. Tapia. Skovholt. T. Weisenger. 1999. Portraits of outstanding and inadequate teachers in Singapore: The impact of emotional intelligence.T. 2000.J. New York: Simon & Schuster. 2002. San Francisco: Jossey-Bass. W. Dlm Young. Sutarso. Motivation and emotion: a survey of the determinants of human and animal activity. T. 2003. Utusan Malaysia. . 1998. The relationships of the emotional intelligence inventory. H. Assessing your emotional IQ. P. W. P. Nature and bodily mechanisms of emotion. Emotional intelligence at work. P. F. New York: John Wiley & Sons Inc. .104 Sherrington.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful